METRYKA PROJEKTU. Przebudowa ulicy Sienkiewicza i odcinka ul. Kwaśnej w m, Chróścice, gm. Dobrzeń Wielki

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "METRYKA PROJEKTU. Przebudowa ulicy Sienkiewicza i odcinka ul. Kwaśnej w m, Chróścice, gm. Dobrzeń Wielki"

Transkrypt

1 P R O J E K T O W A N I E I W Y K O N A W S T W O T E R E N Ó W Z I E L E N I S Z E Ś Ć Marcin Czyżowski Ul. Powstańców Śląskich /, -08 Opole NIP: , REGON: 1711 Tel: (77) -0-, data: 0.01 r. METRYKA PROJEKTU Nazwa obiektu i adres: Przebudowa ulicy Sienkiewicza i odcinka ul. Kwaśnej w m, Chróścice, gm. Dobrzeń Wielki Stadium dokumentacji: Szczegółowa inwentaryzacja zadrzewień wraz z projektem gospodarki drzewostanem Branża: Tereny zieleni Opracował: mgr inż. Marcin Czyżowski Zawartość opracowania: Część opisowa Część graficzna - Rys. nr 1 i Plansza inwentaryzacyjna i projektu gospodarki drzewostanu w skali 1:00 Egzemplarz nr

2 OPIS DO INWENTARYZACJI ZADRZEWIEŃ Z OPINIĄ DENDROLOGICZNĄ I PROJEKTEM GOSPODARKI DRZEWOSTANEM Spis treści: I. Opis do inwentaryzacji drzewostanu 1.1 Przedmiot i zakres opracowania 1. Podstawa opracowania 1. Opis stanu istniejącego II. Opis do projektu gospodarki drzewostanem.1 Usuwanie drzew kolidujących z nowym zagospodarowaniem terenu. Zabezpieczenie drzew na czas budowy III. Załącznik:.1 Wykaz inwentaryzacyjny z ekspertyzą dendrologiczną

3 I. Opis do inwentaryzacji drzewostanu 1.1 Przedmiot i zakres opracowania Przedmiotem opracowania są zadrzewienia i zakrzewienia na terenie projektowanej przebudowy ul. Sienkiewicza i odcinka ul. Kwaśnej w miejscowości Chróścice, gm. Dobrzeń Wielki. Rzeczowy zakres prac obejmuje : - szczegółową inwentaryzację drzew i krzewów występujących w granicach opracowania, - opinię dendrologiczną dotyczącą oceny wartości przyrodniczych i funkcjonalnych inwentaryzowanych zadrzewień - projekt gospodarki istniejącym drzewostanem oraz zabezpieczenia drzew i krzewów na czas projektowanych robót budowlanych 1. Podstawa opracowania - zlecenie Inwestora - plan sytuacyjny w skali 1: 00 - pomiary własne uzupełniające treść planu o sytuację elementów zieleni, z kwietnia 01 roku - obowiązujące normatywy i przepisy. 1. Opis stanu istniejącego Inwentaryzacją zieleni objęto nasadzenia i naturalne samosiewy występujące w granicach opracowania, w granicach pasa drogowego, na działkach przeznaczonych pod przebudowę drogi oraz działkach przyległych do pasa drogowego. Zakres opracowania obejmuje naniesienie sytuacji drzew, pomiar ich parametrów oraz opis stanu zdrowotnego. Inwentaryzowane zadrzewienia występują w formie planowanych, rzędowych nasadzeń wzdłuż istniejącej drogi, w formie nasadzeń ozdobnych przed frontami budynków na działkach sąsiadujących z drogą oraz naturalnych samosiewów na terenach przyległych i na skarpach korpusu drogowego. Numeracji drzew na planszy graficznej odpowiadają liczby porządkowe poniższego Wykazu inwentaryzacyjnego, który zawiera szczegółowy opis poszczególnych egzemplarzy wraz z uwagami o stanie zdrowotnym. Rozmieszczenie istniejących drzew i krzewów przedstawiono na planszach graficznych nr 1 i w skali 1:00. Opinia dendrologiczna - stan istniejący - Inwentaryzowane zadrzewienia, reprezentowane są przez pospolite gatunki drzew i krzewów ozdobnych pochodzących głównie z planowanych nasadzeń wzdłuż istniejącej drogi oraz naturalnych samosiewów na terenach przyległych i w rowach przydrożnych. - Gatunki tworzące zadrzewienia to głównie: żywotnik zachodni /Thuja occidentalis/, olsza czarna /Alnus glutinosae/, topola kanadyjska /Populus x canadensis/, cyprysik groszkowy /Chamaecyparis pisifera/, wraz z domieszką pojedynczych egzemplarzy drzew ozdobnych jak czeremcha pospolita, brzoza brodawkowata, jesion wyniosły, lipa europejska, kasztanowiec biały, śliwy i wiśnie owocowe oraz licznych krzewów ozdobnych jak, forsycje, jałowce, magnolie, lilaki, tawuły itp., w odmianach ogrodowych. - Wiek zadrzewień określa się na poniżej 0 lat dla trzonu drzewostanu, z niewielka domieszką pojedynczych egzemplarzy, głównie drzew liściastych, w wieku około - lat. Bardzo licznie występujące egzemplarze w wieku poniżej 10- lat, zostały dodatkowo wyróż nione w wykazie inwentaryzacyjnym. - Stan zdrowotny zadrzewień określa się jako średni. Stwierdzono występujący w koronach drzew drobny i średni posusz gałęziowy. - Wśród inwentaryzowanej zieleni nie występują egzemplarze drzew będących pod szczególną ochroną prawną.

4 II. Opis do projektu gospodarki drzewostanem Planowana przebudowa ul. Sienkiewicza oraz fragmentu ul. Kwaśnej prowadzona będzie na podstawie Zezwolenia na Realizację Inwestycji Drogowej (ZRID), w związku z czym, zgodnie z zapisami ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji Do usuwania drzew i krzewów znajdujących się na nieruchomościach objętych decyzją o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, z wyjątkiem drzew i krzewów usuwanych z nieruchomości wpisanej do rejestru zabytków, nie stosuje się przepisów o ochronie przyrody w zakresie obowiązku uzyskiwania zezwoleń na ich usunięcie oraz opłat z tym związanych. Przebudowa obu ulic, wraz z towarzyszącą infrastrukturą techniczną, oraz wymianą niestabilnego podłoża gruntowego, koliduje z istniejącymi drzewami i krzewami, które wyznaczono do usunięcia. Szczegółowy zakres robót związany z usuwaniem i zabezpieczeniem istniejącego drzewostanu przedstawiono w pkt..1 i. niniejszego opracowania..1 Usuwanie drzew kolidujących z nowym zagospodarowaniem terenu a/ Przebudowa drogi: Nowe zagospodarowanie terenu przewiduje przebudowę ul. Sienkiewicza oraz fragmentu ul. Kwaśnej, wraz z towarzyszącą infrastrukturą techniczną, przebudową skrzyżowania, oraz wymiana niestabilnego podłoża gruntowego. Zamierzenia te wymagają usunięcia drzew zlokalizowanych na działkach wydzielonych pod budowę drogi gminnej, wg poniższej tabeli: L.p. Nazwa gatunkowa Średnica pnia Obwód pnia Średnica korony Wysokość Uwagi Kolor czerwony egzemplarze do usunięcia 1 Żywotnik zachodni Krzew 0,m 0,7 0,8 W wieku do 10 lat 10 Lipa europejska Berberys thunberga Krzew 0,78m 1 W wieku do 10 lat 1 Żywotnik zachodni 1 Żywotnik zachodni Cyprysik groszkowy 1 8, 1 1 Jesion wyniosły 1 7 Jesion wyniosły Klon zwyczajny 1 1 1, W wieku do 10 lat 1, W wieku do 10 lat W wieku do 10 lat W wieku do 10 lat 7 Kasztanowiec biały 1 W wieku do 10 lat 1 Żywotnik zachodni 7 W wieku do 10 lat Żywotnik zachodni 1 1, W wieku do 10 lat Żywotnik zachodni 1 1, W wieku do 10 lat Żywotnik zachodni 1 W wieku do 10 lat Żywotnik zachodni W wieku do 10 lat Żywotnik zachodni 1 W wieku do 10 lat Świerk zwyczajny szpaler młodych nasadzeń na skarpie rowu średnicy do cm, sztuk, w wieku do 10 lat Olsza czarna Jesion wyniosły odrost z pnia średnicy do cm, sztuk, w wieku do 10 lat

5 Olsza czarna Rozwidla się w odziomku 7 Brzoza brodawkowata 1 1 Nieznacznie pochylona 8 Topola kanadyjska Olsza czarna odrosty z pnia średnicy do cm, 8 sztuk 0 Topola kanadyjska Olsza czarna Olsza czarna Rozwidla się w odziomku Jesion wyniosły W wieku do 10 lat Topola kanadyjska Jesion wyniosły Topola kanadyjska Topola kanadyjska Topola kanadyjska Pnie średnicy ++++ cm suche, w wieku do 10 lat Topola kanadyjska 1 W wieku do 10 lat Róża skupina krzewów wysokości do 1m + podrost topoli kanadyjskiej średnicy do cm, w wieku do 10 lat, do usunięcia na łącznej powierzchni m 7 Czeremcha pospolita Nieznacznie pochylona w stronę pól, w odziomku ubytek wgłębny pnia 8 Olsza czarna Aronia czarna Krzew m, W wieku do 10 lat 70 Aronia czarna Krzew,1m 1,8 W wieku do 10 lat 71 Tawuła japońska Krzew 1,7m 1, 0,7 W wieku do 10 lat 7 Żywotnik zachodni 7 Żywotnik zachodni 1 1, W wieku do 10 lat, W wieku do 10 lat 7 Żywotnik zachodni Krzew 0,78m 1 1, W wieku do 10 lat 7 Żywotnik zachodni 1 1 1, W wieku do 10 lat 7 Żywotnik zachodni 1 W wieku do 10 lat 77 Żywotnik zachodni 1 1 1,, W wieku do 10 lat 78 Żywotnik zachodni 1 W wieku do 10 lat 78a Żywotnik zachodni Krzew 0,78m 1 W wieku do 10 lat 7 Żywotnik zachodni 1 W wieku do 10 lat 80 Żywotnik zachodni Krzew 0,m 0, 1 W wieku do 10 lat 81 Żywotnik zachodni 1 W wieku do 10 lat

6 8 Żywotnik zachodni 1,, W wieku do 10 lat 8 Żywotnik zachodni Krzew 0,m 0, 1, W wieku do 10 lat 8 Żywotnik zachodni 1 W wieku do 10 lat 8 Żywotnik zachodni Krzew 0,78m 1 1 W wieku do 10 lat 8 Żywotnik zachodni Krzew 0,78m 1 1 W wieku do 10 lat 87 Żywotnik zachodni 1 1 W wieku do 10 lat 88 Żywotnik zachodni szpaler krzewów średnicy do cm, wysokości do 1,m, w wieku do 10 lat, do usunięcia na łącznej powierzchni 8,m 8 Żywotnik zachodni 1 W wieku do 10 lat 0 Żywotnik zachodni 1 W wieku do 10 lat 1 Żywotnik zachodni 1 1, W wieku do 10 lat Żywotnik zachodni Żywotnik zachodni Żywotnik zachodni Żywotnik zachodni Żywotnik zachodni 7 Żywotnik zachodni , W wieku do 10 lat W wieku do 10 lat W wieku do 10 lat 1, W wieku do 10 lat W wieku do 10 lat W wieku do 10 lat 8 Żywotnik zachodni Krzew 0,m 0, 1, W wieku do 10 lat Żywotnik zachodni Krzew 1,7m 1, 1 W wieku do 10 lat 100 Żywotnik zachodni Krzew 0,m 0, 0, W wieku do 10 lat 101 Żywotnik zachodni Krzew 0,m 0, 0,7 W wieku do 10 lat 10 Śnieguliczka biała Krzew 0,8m 0, 1, sztuki, w wieku do 10 lat 10 Żywotnik zachodni Krzew 0,m 0, 1, sztuk, W wieku do 10 lat 10 Leszczyna pospolita Krzew 1,m, W wieku do 10 lat 10 Kasztanowiec biały 10 Żywotnik zachodni Żywotnik zachodni Żywotnik zachodni 8 11 Żywotnik zachodni Żywotnik zachodni ,8 W wieku do 10 lat

7 11 Żywotnik zachodni Żywotnik zachodni Krzew 1,7m 1,, W wieku do 10 lat 1 Żywotnik zachodni 1 1 1, W wieku do 10 lat 117 Forsycja pośrednia Krzew 1,7m 1, W wieku do 10 lat 118 Jałowiec kolumnowy Krzew 1,7m 1, W wieku do 10 lat 11 Jałowiec pospolity 1 7 Cięty pod siecią 1 Żywotnik zachodni Forsycja pośrednia Krzew m 1 Żywotnik zachodni + cyprysik groszkowy szpaler krzewów wysokości do m, do usunięcia z łącznej powierzchni 1 m 10 Forsycja pośrednia Krzew 0,m 0,7 1, 11 X Krzew 0,m 0, 0, 1 Żywotnik zachodni Krzew 0,m 0,8 0,8 Wierzba japońska 7 1 1, Prowadnik ścięty na wysokości 0,7m 17 Jałowiec kolumnowy Krzew 0,m 0, 1, 18 Różanecznik Krzew 1,7m 1, 1 1 Tawuła japońska Krzew 0,m 0, 0, 10 Tawuła wierzbolistna Krzew 0,78m Żywotnik zachodni 1 0, 1, sztuki, do usunięcia 1 sztuka, do zabezpieczenia sztuki Drzewa te oznaczono w wykazie inwentaryzacyjnym i na planszy graficznej kolorem czerwonym. Łączne zestawienie pni do usunięcia w ramach kolizji z nowym zagospodarowaniem terenu: Pierśnica Usuwanie drzew drzewa Do 10cm 10 pni 11-1cm 7 pni -cm -cm -cm -cm 1 pień pni 7 pni pni Do usunięcia skupiny krzewów i podrosty drzew o łącznej powierzchni: 7, m Rozbieżność pomiędzy ilością pojedynczych pni a drzew wyznaczonych do usunięcia wynika z występowania form wielopniowych drzew oraz ich skupin, gdzie pomierzono każdy pień osobno. Uwaga: pnie o średnicach ponad cm, po usunięciu drzew należy wykarczować.

8 . Zabezpieczenie drzew i krzewów na czas prowadzenia prac budowlanych W trakcie prowadzonych prac budowlanych, wszelkie roboty ziemne w granicach zasięgów koron istniejących drzew i krzewów należy wykonywać ręcznie, w celu uniknięcia uszkodzeń systemów korzeniowych z zachowaniem poniższych uwag: - Cięcia korzeni mniejszych, o średnicach do cm zabezpieczamy, po oczyszczeniu, dwu lub trzykrotnie pomalowane preparatami takimi jak Funaben lub, Santar czy Dendromal. - Ciecia korzeni o średnicy większej niż cm powinny być dodatkowo zabezpieczane (nasączonymi preparatami grzybobójczymi) opatrunkami z materiałów ulegających z czasem rozkładowi w glebie - np. z tkaniny jutowej. - Nie dopuszcza się możliwości składowania pod koronami drzew materiałów budowlanych lub mas ziemnych, a także nie dopuszcza się pod nimi postoju maszyn budowlanych. - Prace związane z zabezpieczeniem drzew przy głębokich wykopach, należy wykonywać pod nadzorem wykwalifikowanego inspektora zieleni, i każdorazowo podjąć decyzję o zastosowaniu ekranów korzeniowych lub odciągów linowych. - Pnie pojedynczych drzew należy zabezpieczyć poprzez obłożenie deskami o wysokości minimum 1,m, ściśle przylegającymi do całej powierzchni pnia, zamiast desek dopuszcza się zastosowanie mat jutowych lub słomianych grubości nie mniejszej niż cm, - Krzewy, żywopłoty i skupiny drzew należy zabezpieczyć poprzez odgrodzenie ich od placu budowy parkanem drewnianym wysokości minimum 1,m, ustawionym poza zasięgiem rzutów ich koron. Do zabezpieczenia na czas budowy wyznacza się drzewa o numerach: L.p. Nazwa gatunkowa Średnica pnia Obwód pnia Średnica korony Jaśminowiec wonny Krzew 7m sztuk, Wysokość Uwagi Kolor niebieski egzemplarze do zabezpieczenia 10 Żywotnik zachodni Krzew 0,m 0,7 W wieku do 10 lat 107 Lilak pospolity Krzew m 108 Jałowiec kolumnowy Krzew 0,78m 1 sztuki 10 Jałowiec pospolity 7 1, 11 Jałowiec sabiński Krzew 1,7m 1, 1 1 Jałowiec pospolity Krzew 0,78m 1 1, 1 Jałowiec sabiński Krzew 0,78m Żywotnik zachodni Śliwa ozdobna , Szczepiona na wysokości 1m 11 Żywotnik zachodni 1 0, 1, sztuki, do usunięcia 1 sztuka, do zabezpieczenia sztuki 1 Klon zwyczajny 8 1, Szczepiony na wysokości 1,m Drzewa te oznaczono w wykazie inwentaryzacyjnym i na planszy graficznej kolorem niebieskim. Łącznie do zabezpieczenia przewidziano następujące ilości pni: Pnie o średnicach do 0 cm sztuki Zabezpieczenie krzewów parkanem drewnianym wys min 1,m na łącznej długości mb.

9 III. Załącznik: 1. Wykaz inwentaryzacyjny z ekspertyzą dendrologiczną L.p. Nazwa gatunkowa Średnica pnia Obwód pnia Średnica korony Wysokość Uwagi Kolor czerwony egzemplarze do usunięcia Kolor niebieski egzemplarze do zabezpieczenia 1 Żywotnik zachodni Krzew 0,m 0,7 0,8 W wieku do 10 lat Żywotnik zachodni Krzew 0,78m 1 1,8 W wieku do 10 lat Żywotnik zachodni Krzew 0,78m 1, W wieku do 10 lat Żywotnik zachodni Żywotnik zachodni ,, Wiśnia owocowa Jabłoń owocowa Jabłoń owocowa ,, W wieku do 10 lat W wieku do 10 lat W wieku do 10 lat Róża Krzew 0,78m 1 1 W wieku do 10 lat 10 Lipa europejska Berberys thunberga Krzew 0,78m 1 W wieku do 10 lat 1 Żywotnik zachodni 1 Żywotnik zachodni 1 Żywotnik zachodni , W wieku do 10 lat 1, W wieku do 10 lat 1,, 1 Szpaler żywotnika zachodniego średnicy do 7cm, wysokości do,m Cyprysik groszkowy 1 8, 17 Magnolia Krzew 0,m 0,7 1, 18 Cyprysik groszkowy 11 1,, 1 Cyprysik groszkowy , 0 Cyprysik groszkowy, żywotnik zachodni szpaler średnicy do 1cm 1 Cyprysik groszkowy Krzew 0,m 0,7 1, Śliwa owocowa 1 1 Mahonia pospolita Krzew 0,78m 1 1 Jesion wyniosły 1 7 Jesion wyniosły Klon zwyczajny 1 1 sztuki W wieku do 10 lat W wieku do 10 lat 7 Kasztanowiec biały 1 W wieku do 10 lat 8 Brzoza brodawkowata

10 18 Jaśminowiec wonny Krzew 7m sztuk, 0 Śnieguliczka biała skupina krzewów wysokości do 1,m, w wieku do 10 lat 7 1 Żywotnik zachodni 7 W wieku do 10 lat Żywotnik zachodni 1 1, W wieku do 10 lat Żywotnik zachodni 1 1, W wieku do 10 lat Żywotnik zachodni 1 W wieku do 10 lat Żywotnik zachodni W wieku do 10 lat Żywotnik zachodni 1 W wieku do 10 lat 7 Żywotnik zachodni 7, W wieku do 10 lat 8 Żywotnik zachodni W wieku do 10 lat Żywotnik zachodni 1 W wieku do 10 lat 0 Żywotnik zachodni 1 W wieku do 10 lat 1 Żywotnik zachodni 1 W wieku do 10 lat Żywotnik zachodni Krzew 0,m 0,7 1,-, Szpaler 8 sztuk, w wieku do 10 lat Świerk zwyczajny szpaler młodych nasadzeń na skarpie rowu średnicy do cm, sztuk, w wieku do 10 lat Olsza czarna Jesion wyniosły odrost z pnia średnicy do cm, sztuk, w wieku do 10 lat Olsza czarna Rozwidla się w odziomku 7 Brzoza brodawkowata 1 1 Nieznacznie pochylona 8 Topola kanadyjska Olsza czarna odrosty z pnia średnicy do cm, 8 sztuk 0 Topola kanadyjska Olsza czarna Dereń biały Krzew,1m W wieku do 10 lat Czeremcha pospolita Olsza czarna Olsza czarna W wieku do 10 lat 8 17 Rozwidla się w odziomku Jesion wyniosły W wieku do 10 lat 7 Czereśnia owocowa 8 Podrost śliwy owocowej średnicy do cm, sztuki w weku do 10 lat 1 Topola kanadyjska Jesion wyniosły W wieku do 10 lat Pnie średnicy ++++ cm suche, w wieku do 10 lat

11 1 Topola kanadyjska Topola kanadyjska Topola kanadyjska Topola kanadyjska 1 W wieku do 10 lat Róża skupina krzewów wysokości do 1m + podrost topoli kanadyjskiej średnicy do cm, w wieku do 10 lat Olsza czarna Czeremcha pospolita Nieznacznie pochylona w stronę pól, w odziomku ubytek wgłębny pnia 8 Olsza czarna Aronia czarna Krzew m, W wieku do 10 lat 70 Aronia czarna Krzew,1m 1,8 W wieku do 10 lat 71 Tawuła japońska Krzew 1,7m 1, 0,7 W wieku do 10 lat 7 Żywotnik zachodni 7 Żywotnik zachodni 1 1, W wieku do 10 lat, W wieku do 10 lat 7 Żywotnik zachodni Krzew 0,78m 1 1, W wieku do 10 lat 7 Żywotnik zachodni 1 1 1, W wieku do 10 lat 7 Żywotnik zachodni 1 W wieku do 10 lat 77 Żywotnik zachodni 1 1 1,, W wieku do 10 lat 78 Żywotnik zachodni 1 W wieku do 10 lat 78a Żywotnik zachodni Krzew 0,78m 1 W wieku do 10 lat 7 Żywotnik zachodni 1 W wieku do 10 lat 80 Żywotnik zachodni Krzew 0,m 0, 1 W wieku do 10 lat 81 Żywotnik zachodni 1 W wieku do 10 lat 8 Żywotnik zachodni 1,, W wieku do 10 lat 8 Żywotnik zachodni Krzew 0,m 0, 1, W wieku do 10 lat 8 Żywotnik zachodni 1 W wieku do 10 lat 8 Żywotnik zachodni Krzew 0,78m 1 1 W wieku do 10 lat 8 Żywotnik zachodni Krzew 0,78m 1 1 W wieku do 10 lat 87 Żywotnik zachodni 1 1 W wieku do 10 lat 88 Żywotnik zachodni szpaler krzewów średnicy do cm, wysokości do 1,m, w wieku do 10 lat 8 Żywotnik zachodni 1 W wieku do 10 lat 0 Żywotnik zachodni 1 W wieku do 10 lat 1 Żywotnik zachodni 1 1, W wieku do 10 lat Żywotnik zachodni 1 1, W wieku do 10 lat

12 Żywotnik zachodni Żywotnik zachodni Żywotnik zachodni Żywotnik zachodni 7 Żywotnik zachodni W wieku do 10 lat W wieku do 10 lat 1, W wieku do 10 lat W wieku do 10 lat W wieku do 10 lat 8 Żywotnik zachodni Krzew 0,m 0, 1, W wieku do 10 lat Żywotnik zachodni Krzew 1,7m 1, 1 W wieku do 10 lat 100 Żywotnik zachodni Krzew 0,m 0, 0, W wieku do 10 lat 101 Żywotnik zachodni Krzew 0,m 0, 0,7 W wieku do 10 lat 10 Śnieguliczka biała Krzew 0,8m 0, 1, sztuki, w wieku do 10 lat 10 Żywotnik zachodni Krzew 0,m 0, 1, sztuk, W wieku do 10 lat 10 Leszczyna pospolita Krzew 1,m, W wieku do 10 lat 10 Żywotnik zachodni Krzew 0,m 0,7 W wieku do 10 lat 10 Kasztanowiec biały 107 Lilak pospolity Krzew m 1 1,8 W wieku do 10 lat 108 Jałowiec kolumnowy Krzew 0,78m 1 sztuki 10 Żywotnik zachodni Żywotnik zachodni Żywotnik zachodni 8 11 Żywotnik zachodni Żywotnik zachodni 8 11 Żywotnik zachodni Żywotnik zachodni Krzew 1,7m 1,, W wieku do 10 lat 1 Żywotnik zachodni 1 1 1, W wieku do 10 lat 117 Forsycja pośrednia Krzew 1,7m 1, W wieku do 10 lat 118 Jałowiec kolumnowy Krzew 1,7m 1, W wieku do 10 lat 11 Jałowiec pospolity 1 7 Cięty pod siecią 10 Jałowiec pospolity 7 1, 11 Jałowiec sabiński Krzew 1,7m 1, 1 1 Jałowiec pospolity Krzew 0,78m 1 1,

13 1 Jałowiec sabiński Krzew 0,78m Żywotnik zachodni 11 1 Żywotnik zachodni Jodła jednobarwna 101 Ogłowiona na wysokości m 17 Forsycja pośrednia Krzew m 18 Śliwa ozdobna , Szczepiona na wysokości 1m 1 Żywotnik zachodni + cyprysik groszkowy szpaler krzewów wysokości do m, do usunięcia z łącznej powierzchni 1 m 10 Forsycja pośrednia Krzew 0,m 0,7 1, 11 X Krzew 0,m 0, 0, 1 X Krzew 0,m 0, 0, 1 Śliwa ozdobna 1 1, Szczepiona na wysokości 1m 1 Cis odm. ogrodowej Krzew 17m 1, 1 Żywotnik zachodni Krzew 0,m 0,8 0,8 Wierzba japońska 7 1 1, Prowadnik ścięty na wysokości 0,7m 17 Jałowiec kolumnowy Krzew 0,m 0, 1, 18 Różanecznik Krzew 1,7m 1, 1 1 Tawuła japońska Krzew 0,m 0, 0, 10 Tawuła wierzbolistna Krzew 0,78m Żywotnik zachodni 1 0, 1, sztuki, do usunięcia 1 sztuka, do zabezpieczenia sztuki 1 Żywotnik zachodni szpaler krzewów wysokości do 1,m, w wieku do 10 lat, 1 sztuk 1 Jodła jednobarwna 1 8, 1 Klon zwyczajny 8 1, Szczepiony na wysokości 1,m 1 Świerk, jałowiec, żywotnik, śliwa, tawuła młode nasadzenia krzewów w wieku do 10 lat, sztuk

14 Nazwa i adres obiektu Przebudowa ul. Sienkiewicza i odcinka ul. Kwaśnej w m. Chróścice, gm. Dobrzeń Wielki SZCZEGÓŁOWA INWENTARYZACJA ZIELENI WRAZ Z PROJEKTEM GOSPODARKI DRZEWOSTANEM imię i nazwisko specjal. nr upr. bud. podpis Projektował mgr inż. Marcin Czyżowski zieleń umowa Nr ZP skala 1:00 data r. rys. 1

15 Nazwa i adres obiektu Przebudowa ul. Sienkiewicza i odcinka ul. Kwaśnej w m. Chróścice, gm. Dobrzeń Wielki SZCZEGÓŁOWA INWENTARYZACJA ZIELENI WRAZ Z PROJEKTEM GOSPODARKI DRZEWOSTANEM imię i nazwisko specjal. nr upr. bud. podpis Projektował mgr inż. Marcin Czyżowski zieleń umowa Nr ZP skala 1:00 data r. rys.

METRYKA PROJEKTU. Budowa drogi gminnej bocznej od ul. Brzeziańskiej w m. Dobrzeń Mały, gmina Dobrzeń Wielki

METRYKA PROJEKTU. Budowa drogi gminnej bocznej od ul. Brzeziańskiej w m. Dobrzeń Mały, gmina Dobrzeń Wielki P R O J E K T O W A N I E I W Y K O N A W S T W O T E R E N Ó W Z I E L E N I S Z E Ś Ć Marcin Czyżowski Ul. Powstańców Śląskich /2, -0 Opole NIP: -0--01, REGON: 21 Tel: () -0-2, 1-2-1 Email: szesc@neostrada.pl

Bardziej szczegółowo

METRYKA PROJEKTU. Nazwa obiektu i adres: Inwentaryzacja zadrzewień wraz z projektem gospodarki drzewostanem. mgr inż.

METRYKA PROJEKTU. Nazwa obiektu i adres: Inwentaryzacja zadrzewień wraz z projektem gospodarki drzewostanem. mgr inż. data: 09.2011 r. METRYKA PROJEKTU Nazwa obiektu i adres: Przebudowa drogi powiatowej nr 1507 O, Magnuszowice Grodków, na odcinku w k 0+750 0+950 w. Magnuszowice, w zakresie budowy zjazdów i stanowiska

Bardziej szczegółowo

METRYKA PROJEKTU. Szczegółowa inwentaryzacja zadrzewień wraz z projektem gospodarki drzewostanem. mgr inż. Marcin Czyżowski.

METRYKA PROJEKTU. Szczegółowa inwentaryzacja zadrzewień wraz z projektem gospodarki drzewostanem. mgr inż. Marcin Czyżowski. P R O J E K T O W A N I E I W Y K O N A W S T W O T E R E N Ó W Z I E L E N I S Z E Ś Ć Marcin Czyżowski Ul. Powstańców Śląskich /2, 45-0 Opole NIP: 54-0--01, REGON: 5312121 Tel: () 454-40-2, 1-5-131 Email:

Bardziej szczegółowo

8. Wykaz inwentaryzacyjny z ekspertyzą dendrologiczną i zaleceniami dotyczącymi poszczególnych egzemplarzy drzew ich zwartych grup i skupin SEKCJA I

8. Wykaz inwentaryzacyjny z ekspertyzą dendrologiczną i zaleceniami dotyczącymi poszczególnych egzemplarzy drzew ich zwartych grup i skupin SEKCJA I . Wykaz inwentaryzacyjny z ekspertyzą dendrologiczną i zaleceniami dotyczącymi poszczególnych egzemplarzy drzew ich zwartych grup i skupin L.p. Nazwa gatunkowa Średnica Obwód pnia pnia Średnica Wysokości

Bardziej szczegółowo

Szczegółowa inwentaryzacja dendrologiczna terenu Stadionu w Brzegu.

Szczegółowa inwentaryzacja dendrologiczna terenu Stadionu w Brzegu. Temat: Szczegółowa inwentaryzacja dendrologiczna terenu Stadionu w Brzegu. Inwestor: Obręb: Stadium: Branża: inwentaryzacja dendrologiczna szata roślinna Wykonanie: dr inż. Monika Czechowicz tel. kom.

Bardziej szczegółowo

METRYKA PROJEKTU. ul. Łokietka i ul. Trzech Kotwic w Brzegu. Egzemplarz nr. Nazwa obiektu i adres: Projektowana przebudowa drogi łączącej

METRYKA PROJEKTU. ul. Łokietka i ul. Trzech Kotwic w Brzegu. Egzemplarz nr. Nazwa obiektu i adres: Projektowana przebudowa drogi łączącej 1 S t u d i o P r o j e k t o w o G r a f i c z n e Studio Projektowo - Graficzne SZEŚĆ ul. Powstańców Śląskich 6/2, 45-086 Opole NIP: 754-220-67-01; REGON: 53971 Tel : (77) 454-40-29; 691-525-131 METRYKA

Bardziej szczegółowo

S t u d i o P r o j e k t o w o G r a f i c z n e SZEŚĆ METRYKA PROJEKTU

S t u d i o P r o j e k t o w o G r a f i c z n e SZEŚĆ METRYKA PROJEKTU S t u d i o P r o j e k t o w o G r a f i c z n e SZEŚĆ Studio Projektowo - Graficzne SZEŚĆ Marcin Czyżowski ul. Powstańców Śląskich 6/2, 45-086 Opole NIP: 754-220-67-01; REGON: 531297121 Tel : (77) 454-40-29;

Bardziej szczegółowo

EUROMOSTY Adres do korespondencji: ul. Bolesława Prusa 9, WROCŁAW

EUROMOSTY Adres do korespondencji: ul. Bolesława Prusa 9, WROCŁAW EUROMOSTY Adres do korespondencji: ul. Bolesława Prusa 9, 50-319 WROCŁAW tel./fax: (071) 327-90-81(82), (071) 321-74-65 Adres: ul. Spółdzielcza 44/7, 57-300 Kłodzko NIP: 895-109-92-61, REGON 890704660

Bardziej szczegółowo

METRYKA PROJEKTU. Nazwa obiektu i adres: Budowa zatoki postojowej w rejonie Przedszkola Publicznego nr 33 przy ul. Strzeleckiej w Opolu

METRYKA PROJEKTU. Nazwa obiektu i adres: Budowa zatoki postojowej w rejonie Przedszkola Publicznego nr 33 przy ul. Strzeleckiej w Opolu 11.2010 METRYKA PROJEKTU Nazwa obiektu i adres: Budowa zatoki postojowej w rejonie Przedszkola Publicznego nr 33 przy ul. Strzeleckiej w Opolu Stadium dokumentacji: Inwentaryzacja zieleni + projekt gospodarki

Bardziej szczegółowo

INWENTARYZACJA ZIELENI WRAZ Z GOSPODARKĄ

INWENTARYZACJA ZIELENI WRAZ Z GOSPODARKĄ Inwestor: Gmina Skawina Rynek 1 32-050 Skawina Biuro projektowe: 30-710 Kraków ul. Krzywda 12A/BS5 www.serpentyna.pl biuro@serpentyna.pl Tel. kom.: 501 194 278 Tel./fax: (12) 657 26 01 Temat inwestycji:

Bardziej szczegółowo

ETAP II Plac Polonii Amerykańskiej

ETAP II Plac Polonii Amerykańskiej S t u d i o P r o j e k t o w o G r a f i c z n e Studio Projektowo - Graficzne SZEŚĆ ul. Powstańców Śląskich 6/2, 45-086 Opole NIP: 754-220-67-01; REGON: 531297121 Tel : (77) 454-40-29; 691-525-131 data:

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY. Materiały wyjściowe Mapa sytuacyjno-wysokościowa w skali 1:500 z naniesionym drzewostanem.

OPIS TECHNICZNY. Materiały wyjściowe Mapa sytuacyjno-wysokościowa w skali 1:500 z naniesionym drzewostanem. OPIS TECHNICZNY Przedmiot opracowania Inwentaryzacja drzewostanu wraz z projektem gospodarki zielenią na ulicy Jana Pawła II na odc. od Klamrowej (granica miasta Ząbki) do ul. Stefana Batorego w Ząbkach

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 3331/2017 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO z dnia 1 marca 2017 r.

UCHWAŁA NR 3331/2017 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO z dnia 1 marca 2017 r. UCHWAŁA NR 3331/2017 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO z dnia 1 marca 2017 r. zmieniająca uchwałę nr 2640/2016 z dnia 21 września 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na usunięcie drzew i krzewów przez

Bardziej szczegółowo

Projekt Budowlany i Wykonawczy Nr projektu: PBW Z Data: 11 maj mgr inŝ. arch. kraj. Natalia Jakubas

Projekt Budowlany i Wykonawczy Nr projektu: PBW Z Data: 11 maj mgr inŝ. arch. kraj. Natalia Jakubas Projekt Budowlany i Wykonawczy Nr projektu: PBW-093019-Z Data: 11 maj 2009 Temat: Przebudowa ul. Tynieckiej w Skawinie Inwestor: Zarząd Dróg Powiatu Krakowskiego, 30-138 Kraków, ul. Włościańska 4. Obiekt:

Bardziej szczegółowo

PLAN WYRĘBU DRZEW I KRZEWÓW Zespół autorski: Imię i nazwisko: Specjalność: Nr uprawnień: Podpis:

PLAN WYRĘBU DRZEW I KRZEWÓW Zespół autorski: Imię i nazwisko: Specjalność: Nr uprawnień: Podpis: EGZ. NR 1 Inwestor: Zarząd Powiatu Białostockiego reprezentowany przez Powiatowy Zarząd Dróg w Białymstoku 15-522 Białystok, Zaścianki ul. Szosa Baranowicka 37 Jednostka projektowa: Adres obiektu: woj.

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA CZĘŚĆ OPISOWA 1. PODSTAWA FORMALNO PRAWNA...3 2. CEL I ZAKRES OPRACOWANIA...3 3. SZCZEGÓŁOWA INWENTARYZACJA ZIELENI...3 3.1. DANE OGÓLNE...3 3.2. CHARAKTERYSTYKA ZADRZEWIENIA...4

Bardziej szczegółowo

METRYKA PROJEKTU. Remont nawierzchni chodników ul. Karpackiej Opolu. Egzemplarz nr. Nazwa obiektu i adres:

METRYKA PROJEKTU. Remont nawierzchni chodników ul. Karpackiej Opolu. Egzemplarz nr. Nazwa obiektu i adres: 1 MZD/31/TP2/2006 data: VI. 2006 METRYKA PROJEKTU Nazwa obiektu i adres: Remont nawierzchni chodników ul. Karpackiej Opolu Opracowanie branŝowe: Projekt gospodarki drzewostanem Stadium dokumentacji: Projekt

Bardziej szczegółowo

INWENTARYZACJA DRZEWOSTANU oraz EKSPERTYZA DENDROLOGICZNA na terenie Zespołu Szkół nr 1 im. K. K. Baczyńskiego w Sokołowie Podlaskim

INWENTARYZACJA DRZEWOSTANU oraz EKSPERTYZA DENDROLOGICZNA na terenie Zespołu Szkół nr 1 im. K. K. Baczyńskiego w Sokołowie Podlaskim ZAŁĄCZNIK NR 1. INWENTARYZACJA DRZEWOSTANU oraz EKSPERTYZA DENDROLOGICZNA na terenie Zespołu Szkół nr 1 im. K. K. Baczyńskiego w Sokołowie Podlaskim L.p. GATUNEK (nazwa polska) GATUNEK (nazwa łacińska)

Bardziej szczegółowo

INWENTARYZACJA DENDROLOGICZNA

INWENTARYZACJA DENDROLOGICZNA FAZA: INWENTARYZACJA DENDROLOGICZNA TEMAT: Projekt rozbudowy i przebudowy lotniska w Suwałkach I etap wraz z dostosowaniem go do potrzeb lotniska użytku wyłącznego, o kodzie referencyjnym 2B. ADRES: działki

Bardziej szczegółowo

Inwentaryzacja dendrologiczna

Inwentaryzacja dendrologiczna Zleceniodawca: Wikana S.A. - 20-703 Lublin, ul. Cisowa 11 Inwentaryzacja dendrologiczna Obiekt: 37-700 Przemyśl, ul. Leszczyńskiego (Obręb 212 - nr dz. 142/4, 142/5 i 142/8) woj. podkarpackie, powiat m.

Bardziej szczegółowo

Operat dendrologiczny przedsięwzięcia pn.:

Operat dendrologiczny przedsięwzięcia pn.: Operat dendrologiczny przedsięwzięcia pn.: Budowa drogi łączącej ul. Bursztynową z ul. Mickiewicza Opracowanie: BIO-PLAN Pracownia ochrony przyrody i ekologii dr Krzysztof Spałek ul. Psie Pole 15, 46-040

Bardziej szczegółowo

INWENTARYZACJA ISTNIEJĄCEGO ZADRZEWIENIA

INWENTARYZACJA ISTNIEJĄCEGO ZADRZEWIENIA PRACOWNIA PROJEKTOWA DRÓG I MOSTÓW mgr inŝ. Ryszard KOWALSKI DIM R Y S Z A R D K O W A L S K I 71-468 SZCZECIN ul. Sosnowa 6a tel./fax (0-91) 45 00 745 biuro@dim.szczecin.pl, www.dim.szczecin.pl INWENTARYZACJA

Bardziej szczegółowo

PRZEBUDOWA ULICY MIESZKA I W KNUROWIE NA ODCINKU OD SKRZYŻOWANIA Z UL. DĄBROWSKIEGO DO SKRZYŻOWANIA Z UL. KAZIMIERZA WIELKIEGO

PRZEBUDOWA ULICY MIESZKA I W KNUROWIE NA ODCINKU OD SKRZYŻOWANIA Z UL. DĄBROWSKIEGO DO SKRZYŻOWANIA Z UL. KAZIMIERZA WIELKIEGO NAZWA ZAMÓWIENIA, ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO: PRZEBUDOWA ULICY MIESZKA I W KNUROWIE NA ODCINKU OD SKRZYŻOWANIA Z UL. DO SKRZYŻOWANIA Z UL. KAZIMIERZA WIELKIEGO NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO: GMINA KNURÓW

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA I. OPIS TECHNICZNY str. 5 1. Podstawa opracowania str. 5 2. Cel opracowania str. 5 3. Lokalizacja inwestycji i opis terenu str. 5 4. Inwentaryzacja szczegółowa zieleni str. 5 4.1.

Bardziej szczegółowo

MI MIASTOPROJEKT CZĘSTOCHOWA Spółka z o.o.

MI MIASTOPROJEKT CZĘSTOCHOWA Spółka z o.o. MI MIASTOPROJEKT CZĘSTOCHOWA Spółka z o.o. 42 201 CZĘSTOCHOWA, UL. SZYMANOWSKIEGO 15 tel./fax. (034) 324 57 58, e-mail: miastoprojekt@apl.pl Faza opracowania: Nazwa i adres obiektu: PROJEKT BUDOWLANY BUDOWA

Bardziej szczegółowo

Budowa ścieżki spacerowo-dydaktycznej wokół jezior w Januszkowicach INWENTARYZACJA DENDROLOGICZNA I GOSPODARKA DRZEWOSTANEM

Budowa ścieżki spacerowo-dydaktycznej wokół jezior w Januszkowicach INWENTARYZACJA DENDROLOGICZNA I GOSPODARKA DRZEWOSTANEM Biuro Projektowe ECO-UNIT mgr inż. Marek Klyk ul. Cygana 4/213, 45-131 Opole tel. 77 442-81-18 fax. 77 442-81-19 kom. 606 101 958 NIP 754-242-14-40 REGON 532303190 http: www.eco-unit.pl e-mail: m.klyk@eco-unit.pl

Bardziej szczegółowo

METRYKA PROJEKTU. Remont nawierzchni chodników w ul. E. Orzeszkowej Opolu. Egzemplarz nr. Nazwa obiektu i adres:

METRYKA PROJEKTU. Remont nawierzchni chodników w ul. E. Orzeszkowej Opolu. Egzemplarz nr. Nazwa obiektu i adres: 1 MZD/78/TP2/2006 data: VI. 2006 METRYKA PROJEKTU Nazwa obiektu i adres: Remont nawierzchni chodników w ul. E. Orzeszkowej Opolu. Opracowanie branżowe: Inwentaryzacja + projekt zieleni Stadium dokumentacji:

Bardziej szczegółowo

INWENTARYZACJA SZATY ROŚLINNEJ PRZY UL. KRÓLEWSKIEJ

INWENTARYZACJA SZATY ROŚLINNEJ PRZY UL. KRÓLEWSKIEJ L.P. NAZWA GATUNKU OBWÓD PNIA na h=130() INWENTARYZACJA SZATY ROŚLINNEJ PRZY UL. KRÓLEWSKIEJ OBWÓD PNIA na h=5() WYSOKOŚĆ (m) ROZPIETOŚĆ KORONY (m) 1. Ałycza 11 szt. 1,70 1,5 x 0,7 + 4,0 x 0,7 Żywopłot

Bardziej szczegółowo

Przedszkole nr 308 KRASNALA HAŁABAŁY ul. Wł. Reymonta 8A Warszawa

Przedszkole nr 308 KRASNALA HAŁABAŁY ul. Wł. Reymonta 8A Warszawa I N W E N T A R Y Z A C J A Z I E L E N I Przedszkole nr 308 KRASNALA HAŁABAŁY ul. Wł. Reymonta 8A 01-842 Warszawa Wykonała Bożenna Skurska Marzec 2011 75 74 73 72 71 29 27 23 22 21 19 18 17 16 15 14 13

Bardziej szczegółowo

INWENTARYZACJA ZIELENI

INWENTARYZACJA ZIELENI INWENTARYZACJA ZIELENI DO PROJEKTU ROZBUDOWY DROGI GMINNEJ NR 007013F, UL. CEGLANEJ I UL. KALINOWEJ W MIEJSCOWOŚCI DROSZKÓW 1) Podstawa opracowania. mapa sytuacyjno wysokościowa w skali 1:1000, stanowiąca

Bardziej szczegółowo

PROJEKT pielęgnacji istniejącego drzewostanu

PROJEKT pielęgnacji istniejącego drzewostanu PROJEKT pielęgnacji istniejącego drzewostanu w ramach projektu Ogród dwóch brzegów 2013-2015. Rewitalizacja przestrzeni i obiektów Cieszyńskiej Wenecji Inwestor: Gmina Cieszyn, Rynek 1, 43-400 Cieszyn

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOSĆ OPRACOWANIA

ZAWARTOSĆ OPRACOWANIA ZAWARTOSĆ OPRACOWANIA Tom I Tom II Tom III Tom IV Tom V Projekt Zagospodarowania Terenu Projekt budowlano-wykonawczy branża drogowa Projekt budowlano-wykonawczy branża sanitarna Inwentaryzacja zieleni

Bardziej szczegółowo

S t u d i o P r o j e k t o w o G r a f i c z n e SZEŚĆ METRYKA PROJEKTU

S t u d i o P r o j e k t o w o G r a f i c z n e SZEŚĆ METRYKA PROJEKTU S t u d i o P r o j e k t o w o G r a f i c z n e SZEŚĆ Studio Projektowo - Graficzne SZEŚĆ Marcin Czyżowski ul. Powstańców Śląskich 6/2, 45-086 Opole NIP: 754-220-67-01; REGON: 531297121 Tel : (77) 454-40-29;

Bardziej szczegółowo

INWENTARYZACJA ZIELENI. na potrzeby budowy przy ul. Nadrzecznej dz. ewid. 824/17,824/18 obręb 02 Raszyn

INWENTARYZACJA ZIELENI. na potrzeby budowy przy ul. Nadrzecznej dz. ewid. 824/17,824/18 obręb 02 Raszyn INWENTARYZACJA ZIELENI na potrzeby budowy przy ul. Nadrzecznej dz. ewid. 824/17,824/18 obręb 02 Raszyn inwestor: URZĄD GMINY RASZYN 05-090 Raszyn, ul. Szkolna 2a jednostka projektowa: J.T.B Jacek Boruc

Bardziej szczegółowo

Gmina Tarnowskie Góry ul. Rynek 4, Tarnowskie Góry

Gmina Tarnowskie Góry ul. Rynek 4, Tarnowskie Góry BIURO PROJEKTOWE KONSTRUKTOR adres tel/fax http/ e-mail Konto / NIP Ul. Kolonia Stella 26 32-500 Chrzanów tel. 0-32 623 00 49 fax. 0-32 625 06 23 www.biurokonstruktor.com.pl biuro@biurokonstruktor.com.pl

Bardziej szczegółowo

OBWIESZCZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA 1)

OBWIESZCZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA 1) OBWIESZCZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA 1) z dnia. października 2007 r. w sprawie stawek opłat za usunięcie drzew i krzewów oraz kar za zniszczenie zieleni na rok 2008 Na podstawie art. 85 ust. 8 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

I. Podstawy opracowania: II. Zakres i cel inwentaryzacji. Zestawienie wyników. - 1 -

I. Podstawy opracowania: II. Zakres i cel inwentaryzacji. Zestawienie wyników. - 1 - - 1 - OPIS TECHNICZNY I. Podstawy opracowania: Zlecenie na wykonanie prac projektowych, Aktualna mapa sytuacyjno-wysokościowa w skali 1:500, Koncepcja drogowa, Spis z natury oraz domiary w terenie, Przepisy

Bardziej szczegółowo

Spis treści. 1. OPIS TECHNICZNY.. str. 2 1.1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA. str. 2 1.2. ZAKRES OPRACOWANIA str. 2 1.3. TABELE... str. 4. 2. RYSUNKI. str.

Spis treści. 1. OPIS TECHNICZNY.. str. 2 1.1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA. str. 2 1.2. ZAKRES OPRACOWANIA str. 2 1.3. TABELE... str. 4. 2. RYSUNKI. str. Spis treści 1. OPIS TECHNICZNY.. str. 2 1.1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA. str. 2 1.2. ZAKRES OPRACOWANIA str. 2 1.3. TABELE.... str. 4 2. RYSUNKI. str. 378 2.1. SPIS RYSUNKÓW. str. 378 Strona 1 1. OPIS TECHNICZNY

Bardziej szczegółowo

Przebudowa i rozbudowa drogi powiatowej nr 3124W ul. 36 P.P. Legii Akademickiej w Parzniewie SPIS TREŚCI

Przebudowa i rozbudowa drogi powiatowej nr 3124W ul. 36 P.P. Legii Akademickiej w Parzniewie SPIS TREŚCI SPIS TREŚCI I. OPIS TECHNICZNY... 3 1. PODSTAWA OPRACOWANIA... 3 2. CEL I ZAKRES OPRACOWANIA... 3 3. OPIS TERENU OPRACOWANIA... 4 4. OGÓLNY OPIS DRZEWOSTANU... 4 4.1. SKŁAD GATUNKOWY... 4 4.2. WIEK I WARTOŚĆ

Bardziej szczegółowo

P.B a. Wykonanie projektu rewitalizacji terenu zielonego. INWESTO Zenon Solczak ul. Kopernika 9 / 4, Legionowo

P.B a. Wykonanie projektu rewitalizacji terenu zielonego. INWESTO Zenon Solczak ul. Kopernika 9 / 4, Legionowo 49 75 76 77 78 79 80 81 82 83 94 48 85 84 86 91 88 87 89 90 47 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 63 64 95 46 44 9c 45 43 36 38 39 41 40 37 42 9b 34 33 35 31 32 28 29

Bardziej szczegółowo

INWENTARYZACJA ZIELENI GOSPODARKA DRZEWOSTANEM

INWENTARYZACJA ZIELENI GOSPODARKA DRZEWOSTANEM INWENTARYZACJA ZIELENI GOSPODARKA DRZEWOSTANEM TEMAT Inwentaryzacja zieleni Gospodarka drzewostanem INWESTYCJA Gdański Park Naukowo - Technologiczny Rozbudowa Etap III AUTOR OPRACOWANIA inż. Arkadiusz

Bardziej szczegółowo

INWENTARYZACJA DENDROLOGICZNA ZIELENI W RAMACH ZADANIA PN. BUDOWA ŚCIEŻKI PIESZO ROWEROWEJ W M. ROZPĘDZINY

INWENTARYZACJA DENDROLOGICZNA ZIELENI W RAMACH ZADANIA PN. BUDOWA ŚCIEŻKI PIESZO ROWEROWEJ W M. ROZPĘDZINY INWENTARYZACJA DENDROLOGICZNA ZIELENI W RAMACH ZADANIA PN. BUDOWA ŚCIEŻKI PIESZO ROWEROWEJ W M. ROZPĘDZINY Opracowała: Marzec 2017 1. INWESTOR Zakład Projektowania, Nadzoru i Usług Consultingowych INŻDRÓG

Bardziej szczegółowo

INWENTARYZACJA DENDROLOGICZNA WYBRANYCH FRAGMENTÓW TERENU OPRACOWANIA. dla polany rekreacyjnej w ramach zadania dot.

INWENTARYZACJA DENDROLOGICZNA WYBRANYCH FRAGMENTÓW TERENU OPRACOWANIA. dla polany rekreacyjnej w ramach zadania dot. INWENTARYZACJA DENDROLOGICZNA WYBRANYCH FRAGMENTÓW TERENU OPRACOWANIA dla polany rekreacyjnej w ramach zadania dot.: Zagospodarowanie terenu polany rekreacyjnej za Szkołą Podstawową nr 8 w Policach Stanowisko

Bardziej szczegółowo

Zawartość opracowania.

Zawartość opracowania. Zawartość opracowania. 1. Dane ogólne. 1.1 Przedmiot i cel opracowania. 1.2. Termin opracowania i prac terenowych. 1.3. Podstawa opracowania. 1.4. Metodyka pracy. 2. Opis techniczny przedmiotowych drzew.

Bardziej szczegółowo

Inwentaryzacja drzew przeznaczonych do wycinki na parkingach 1A i 1C n

Inwentaryzacja drzew przeznaczonych do wycinki na parkingach 1A i 1C n Inwentaryzacja drzew przeznaczonych do wycinki na parkingach 1A i 1C n L.p. nr inwentary z. drzewa gatunek drzewa uwagi obwód pnia w cm mierzony na wys. 130 cm Parking P1 1 1 olcha czarna 157 125 2 2 olcha

Bardziej szczegółowo

BIURO USŁUG INŻYNIERYJNYCH Mariusz Jażdżewski Nowogard, ul. Ks. J. Poniatowskiego 9/7 NIP: REGON: Tel.

BIURO USŁUG INŻYNIERYJNYCH Mariusz Jażdżewski Nowogard, ul. Ks. J. Poniatowskiego 9/7 NIP: REGON: Tel. BIURO USŁUG INŻYNIERYJNYCH Mariusz Jażdżewski 72 200 Nowogard, ul. Ks. J. Poniatowskiego 9/7 NIP: 856 156 67 37 REGON: 320158012 Tel. +48 663 792 302 PROJEKT BUDOWLANO - WYKONAWCZY Temat: Przebudowa ulicy

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANO WYKONAWCZY MODERNIZACJI UL. WYSOKIEJ W RUDZIE ŚLĄSKIEJ.

PROJEKT BUDOWLANO WYKONAWCZY MODERNIZACJI UL. WYSOKIEJ W RUDZIE ŚLĄSKIEJ. PROJEKT BUDOWLNO WYKONWCZY MODERNIZCJI UL. WYSOKIEJ W RUDZIE ŚLĄSKIEJ. INWESTOR : URZĄD MIST RUD ŚLĄSK 41 709 RUD ŚLĄSK plac Jana Pawła II 6 JEDNOSTK PROJEKTOW : BOB BIURO ORGNIZCJI BUDOWNICTW inŝ. Piotr

Bardziej szczegółowo

NASADZEŃ ZASTĘPCZYCH 4 WOJSKOWEGO SZPITALA KLINICZNEGO Z POLIKLINIKĄ SP ZOZ WE WROCŁAWIU

NASADZEŃ ZASTĘPCZYCH 4 WOJSKOWEGO SZPITALA KLINICZNEGO Z POLIKLINIKĄ SP ZOZ WE WROCŁAWIU SPIS TREŚCI: I. DANE OGÓLNE. 1. Cel i zakres opracowania 2. Podstawy opracowania II. PODSTAWOWE ZAŁOŻENIA III. OPIS PROJEKTU SZATY ROŚLINNEJ 1. Skład gatunkowy projektowanych nasadzeń 2. Tabela nasadzeń

Bardziej szczegółowo

Załączniki formalno - prawne Wypis i wyrys z miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego miasta Wrocławia 1988/1989...

Załączniki formalno - prawne Wypis i wyrys z miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego miasta Wrocławia 1988/1989... Spis treści: Część opisowa Podstawa opracowania... 2 Zakres opracowania i lokalizacja... 2 Opis zieleni istniejącej... 2 Metody prac inwentaryzacyjnych... 2 Gospodarka drzewostanem...... 2 Tabela inwentaryzacji

Bardziej szczegółowo

Spis inwentaryzacyjny roślin do usunięcia

Spis inwentaryzacyjny roślin do usunięcia Spis inwentaryzacyjny roślin do usunięcia L.p. Nr drzewa Gatunek drzewa lub krzewu Obwód pnia w centymetrach 1 1 Sosna zwyczajna 1 2 2 Sosna zwyczajna 122 3 3 Klon jawor 22, 4 4 Klon jawor 22, 22,25, 32,

Bardziej szczegółowo

PROJEKT GOSPODARKI ZIELENIĄ

PROJEKT GOSPODARKI ZIELENIĄ Firma Projektowo Usługowa PLANPROF inż. Michał Kubiński 44-156 Sierakowice, ul. Ceramiczna 5 NIP: 638-112-87-04 mobile: 500 017 959 e-mail: biuro@planprof.pl WWW. PLANPROF.PL Temat zadania: PROJEKT GOSPODARKI

Bardziej szczegółowo

Inwentaryzacja zieleni przy ulicach: Mariana Suskiego i Maleczyńskich we Wrocławiu

Inwentaryzacja zieleni przy ulicach: Mariana Suskiego i Maleczyńskich we Wrocławiu Inwentaryzacja zieleni przy ulicach: Mariana Suskiego i Maleczyńskich we Wrocławiu OBIEKT Działki nr: 20/14, 21/12, 29/5, 29/10, 29/11, 29/12, 29/13, 29/14, 29/16, 29/17 obręb Oporów AM 23, 25, Wrocław

Bardziej szczegółowo

Spis treści 1. Dane ogólne Nazwa opracowania Inwestor Autor opracowania Podstawa opracowania

Spis treści 1. Dane ogólne Nazwa opracowania Inwestor Autor opracowania Podstawa opracowania 1 Spis treści 1. Dane ogólne... 3 1.1 Nazwa opracowania.... 3 1.2 Inwestor... 3 1.3 Autor opracowania... 3 1.4 Podstawa opracowania.... 3 1.5 Cel i zakres opracowania.... 3 2. Warunki formalno prawne...

Bardziej szczegółowo

3.15. PW. GOSPODARKA DRZEWOSTANEM- SEKTOR 8 MOSZNA PARK - SEKTOR 8

3.15. PW. GOSPODARKA DRZEWOSTANEM- SEKTOR 8 MOSZNA PARK - SEKTOR 8 3.15. PW. GOSPODARKA DRZEWOSTANEM- SEKTOR 8 MOSZNA PARK - SEKTOR 8 LEGENDA rośliny do wycinki z powodów sanitarnych rośliny do wycinki z powodów kompozycyjnych O rośliny do konserwacji 21-1 1. brzoza brodawkowata

Bardziej szczegółowo

BIURO PROJEKTÓW BUDOWNICTWA KOMUNALNEGO sp. z o.o LUBLIN ul. Hutnicza 7 NIP

BIURO PROJEKTÓW BUDOWNICTWA KOMUNALNEGO sp. z o.o LUBLIN ul. Hutnicza 7 NIP 1 BIURO PROJEKTÓW BUDOWNICTWA KOMUNALNEGO sp z oo 20-218 LUBLIN ul Hutnicza 7 NIP 712-015-55-07 rok założenia firmy 1953 tel (081) 746-54-73, 746-19-81, 746-51-27 fax (081) 746-19-42 NUMER LECENIA: 1111

Bardziej szczegółowo

INWENTARYZACJA ZIELENI. Budowa ścieżki rowerowej w ul. Niemcewicza (Dzielnica Wesoła) obwód pnia na wys. 1,30m [cm]

INWENTARYZACJA ZIELENI. Budowa ścieżki rowerowej w ul. Niemcewicza (Dzielnica Wesoła) obwód pnia na wys. 1,30m [cm] 1 Rosa spp. grupa: róża spp. 2 Rosa spp. grupa: róża spp. 111+97+1 Salix spp. wierzba spp. 3 02+94 15 9 średni redukowana korona 4 subsp. Syriaca śliwa mirabelka 22+12 7 3 dobry Acer platanoides klon pospolity

Bardziej szczegółowo

INWENTARYZACJA DENDROLOGICZNA w obrębie Mostu Żernickiego przy ul. Żernickiej we Wrocławiu. ZAMAWIAJĄCY Firma Inżynierska GF - MOSTY Grzegorz Frej,

INWENTARYZACJA DENDROLOGICZNA w obrębie Mostu Żernickiego przy ul. Żernickiej we Wrocławiu. ZAMAWIAJĄCY Firma Inżynierska GF - MOSTY Grzegorz Frej, Autor: SELVA Pracownia Architektury Krajobrazu Sebastian Koziarzewski, ul. Szwedzka 3/11, 54-401 Wrocław. Adres: ul. Żernicka, Wrocław Selva Pracownia Architektury Krajobrazu www.selvawroc.pl Wrocław,

Bardziej szczegółowo

ZIELEŃ PROJEKT GOSPODARKI DRZEWOSTANEM

ZIELEŃ PROJEKT GOSPODARKI DRZEWOSTANEM PROJEKT BUDOWLANY Przebudowy i rozbudowy budynków XXXIX L.O. im. Lotnictwa Polskiego, ul. Lindego 20 w Warszawie, wraz z budową krytej pływalni, sali sportowej i parkingów zewnętrznych ZIELEŃ PROJEKT GOSPODARKI

Bardziej szczegółowo

INWENTARYZACJA DENDROLOGICZNA

INWENTARYZACJA DENDROLOGICZNA IMW-ART STUDIO Izabela Wąs Smolec, ul. Wiśniowa 1A/3 55-080 Kąty Wrocławskie tel. 668 838 944 INWENTARYZACJA DENDROLOGICZNA ADRES: INWESTOR: ZLECENIODAWCA: TEMAT: BRANŻA: ul. Piłsudskiego dz. nr 26/3,

Bardziej szczegółowo

Opracowali: inż. Maria Wnęk mgr inż. Stanisław Wnęk ul. K. Wallenroda 57/ Kraków. Wykonano w czerwcu 2011 r.

Opracowali: inż. Maria Wnęk mgr inż. Stanisław Wnęk ul. K. Wallenroda 57/ Kraków. Wykonano w czerwcu 2011 r. Inwentaryzacja zieleni istniejącej wraz z oceną jej stanu zdrowotnego i technicznego oraz ze wskazaniami gospodarczymi i preliminarzem opłat na terenie projektowanej inwestycji przy Al. Mickiewicza 30

Bardziej szczegółowo

Formularz cenowy CPV: usługi wycinania drzew L.p. jm. ilo cena jedn. Cena brutto brutto

Formularz cenowy CPV: usługi wycinania drzew L.p. jm. ilo cena jedn. Cena brutto brutto Formularz cenowy do oferty... Wycinki drzew na terenie dz. nr ew. 12/2, 15, 27, 28, 29 z obrębu 4-18-11 w Warszawie Przygotowanie terenu pod budowę budynków komunalno-socjalnych REDAN, BASTIN, BARKAN,

Bardziej szczegółowo

EGZ. Budowa oświetlenia ulicznego przy ul. Marca Polo we Wrocławiu. dz. 21/2, 21/3 obręb Swojczyce. Spis zawartości: Strona 2

EGZ. Budowa oświetlenia ulicznego przy ul. Marca Polo we Wrocławiu. dz. 21/2, 21/3 obręb Swojczyce. Spis zawartości: Strona 2 EGZ. Zamierzenie budowlane: Lokalizacja: Budowa oświetlenia ulicznego przy ul. Marca Polo we Wrocławiu. dz. 21/2, 21/3 obręb Swojczyce Rodzaj projektu: INWENTARYZAJCA ZIELENI Branża: DENDROLOGICZNA Spis

Bardziej szczegółowo

TAB.1 INWENTARYZACJA SZCZEGÓŁOWA ZIELENI PRZEBUDOWA UL. PARTYZANTÓW NA ODCINKU OD UL.1-GO MAJA DO PL. J. BEMA W OLSZTYNIE. Decyzja projektowa

TAB.1 INWENTARYZACJA SZCZEGÓŁOWA ZIELENI PRZEBUDOWA UL. PARTYZANTÓW NA ODCINKU OD UL.1-GO MAJA DO PL. J. BEMA W OLSZTYNIE. Decyzja projektowa TAB.1 INWENTARYZACJA SZCZEGÓŁOWA ZIELENI PRZEBUDOWA UL. PARTYZANTÓW NA ODCINKU OD UL.1-GO MAJA DO PL. J. BEMA W OLSZTYNIE 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Nr inw. Nazwa drzewa, krzewu Obwód pnia [cm] Wysokość drzewa,

Bardziej szczegółowo

Z8. Inwentaryzacja zieleni

Z8. Inwentaryzacja zieleni Z8. Inwentaryzacja zieleni Nr. inwent Gatunek drzewa Nazwa łacińska Wysokość drzewa w m, /powierzchni a zakrzaczeń w m2 lub mb/ Obwód pnia w cm Rozpiętość korony w m Uwagi 1. Wierzba biała Salix alba L.

Bardziej szczegółowo

Inwentaryzacja szczegółowa zieleni

Inwentaryzacja szczegółowa zieleni Olsztyn 1 Inwentaryzacja szczegółowa zieleni Nazwa inwestycji: Projekt nasadzeń kompensacyjnych drzew i krzewów w okolicy Oczyszczalni Ścieków Łyna w Olsztynie Adres inwestycji: Olsztyn Działki nr 156/14,

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 2640/2016 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO z dnia 21 września 2016 r.

UCHWAŁA NR 2640/2016 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO z dnia 21 września 2016 r. UCHWAŁA NR 26/16 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO z dnia 21 września 16 r. w sprawie: wyrażenia zgody na usunięcie drzew i krzewów przez Szpital Wojewódzki w Poznaniu Na podstawie art. 41 ust. 1 ustawy

Bardziej szczegółowo

UL. CHYLICZKOWSKA 14, PIASECZNO

UL. CHYLICZKOWSKA 14, PIASECZNO ZAKŁAD PROJEKTOWANIA NADZORU I USŁUG CONSULTINGOWYCH INŻDRÓG S.C. K. I W. ŁUSZYŃSCY adres siedziby: UL. CHELMIŃSKA 106A/38, 86-300 GRUDZIĄDZ tel/fax: (056) 4653194 e-mail: biuro@inzdrog.com.pl NIP: 876-15-14-389

Bardziej szczegółowo

MPS-2 oraz teren bazy lotniska. Opracowanie wykonała: mgr Anna Kozłowska

MPS-2 oraz teren bazy lotniska. Opracowanie wykonała: mgr Anna Kozłowska Inwentaryzacja dendrologiczna dla zadania inwestycyjnego pn. Zadanie 2AF 15103 budowa i modernizacja składów MPS i zadanie 2AF 15103/OK01 budowa i modernizacja składu paliw lotniczych i samochodowych na

Bardziej szczegółowo

Inwentaryzacja drzewostanu kolidującego z planowaną inwestycją na obszarze działek 11/3, 8, 7/2 przy ul. Majora Henryka Sucharskiego w Gdańsku

Inwentaryzacja drzewostanu kolidującego z planowaną inwestycją na obszarze działek 11/3, 8, 7/2 przy ul. Majora Henryka Sucharskiego w Gdańsku Gdańsk 03.08.2018 Inwentaryzacja drzewostanu kolidującego z planowaną inwestycją na obszarze działek 11/3, 8, 7/2 przy ul. Majora Henryka Sucharskiego w Gdańsku Zleceniodawca: Gdańska Agencja Rozwoju Gospodarczego

Bardziej szczegółowo

Stawki opłat za usunięcie drzew i krzewów na podstawie:

Stawki opłat za usunięcie drzew i krzewów na podstawie: Stawki opłat za usunięcie drzew i krzewów na podstawie: -Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 13 października 2004r. w sprawie stawek opłat dla poszczególnych rodzajów i gatunków drzew (Dz. U.2004.228.2306

Bardziej szczegółowo

INWENTARYZACJA ZIELENI cz.1

INWENTARYZACJA ZIELENI cz.1 INWENTARYZACJA ZIELENI cz.1 BRANŻA OBIEKT LOKALIZACJA INWESTOR Architektura Krajobrazu Ul. Kolbego 85-626 Bydgoszcz; Działki o numerach: 7, 199, 198 Zarząd Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej w Bydgoszczy

Bardziej szczegółowo

INWENTARYZACJA SZCZEGÓŁOWA DRZEW I KRZWÓW W OTOCZENIU ZAMKU PIASTOWSKIEGO W OŚWIĘCIMIU. Rzut korony drzewa w m

INWENTARYZACJA SZCZEGÓŁOWA DRZEW I KRZWÓW W OTOCZENIU ZAMKU PIASTOWSKIEGO W OŚWIĘCIMIU. Rzut korony drzewa w m INWENTARYZACJA SZCZEGÓŁOWA DRZEW I KRZWÓW W OTOCZENIU ZAMKU PIASTOWSKIEGO W OŚWIĘCIMIU Numer drzewa Gatunek drzewa Obwód 1. Malus domestica 2. Robinia 3. Tilia cordata Lipa drobnolistna 4. Syringa vulgaris

Bardziej szczegółowo

Mgr inż. Krzysztofa Sikora-Bigaj Upr. Nr 235/98/UW

Mgr inż. Krzysztofa Sikora-Bigaj Upr. Nr 235/98/UW . 55-095 Mirków, DŁUGOŁĘKA ul. Parkowa 7 tel.kom. 504 17 70 32 tel/fax 71 315-56-03 e-mail : wodus@poczta.onet.pl Stadium: INWENTARYZACJA ZIELENI Inwestycja Adres obiektu: Inwestor: BUDOWA CHODNIKA W UL.

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY E) PROJEKT WYCINKI DRZEW

PROJEKT WYKONAWCZY E) PROJEKT WYCINKI DRZEW INWESTOR: OBIEKT: NR UMOWY: Prezydent Miasta Rzeszowa ul. Rynek 1; 35 064 Rzeszów Droga 158.ID.2321.14.2012 EGZ. 1 NAZWA INWESTYCJI: BUDOWA DROGI DOJAZDOWEJ W REJONIE UL. ZAJĘCZEJ I UL. TARNOWSKIEJ WRAZ

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 9 do SIWZ Nazwa postępowania: Wykonanie prac pielęgnacyjnych zieleni - drzew i krzewów na terenie nieruchomości zarządzanych przez PGM sp. z o.o. w Słupsku

Bardziej szczegółowo

Warszawa, listopad 2010r.

Warszawa, listopad 2010r. Inwestycja: Dokumentacja projektowa przebudowy skrzyżowania ulic Radiowa i Kaliskiego Część: Inwestor: Inwentaryzacja zieleni i projekt zieleni Dzielnica Bemowo ul. Powstańców Śląskich 70 01-381 Warszawa

Bardziej szczegółowo

Szczegółowa inwentaryzacja dendrologiczna terenu na trasie przebudowy KOLEKTORA ODRA FS etap III, (K53a-K88)

Szczegółowa inwentaryzacja dendrologiczna terenu na trasie przebudowy KOLEKTORA ODRA FS etap III, (K53a-K88) Biuro Projektów Budownictwa Komunalnego we Wrocławiu Sp z o.o. 52-010 Wrocław ul. Opolska 11-19 lok. 1 tel. 071 343 18 68 wew. 61 mail: bpbk@bpbk.pl Temat: Inwestor: Odcinek: Szczegółowa inwentaryzacja

Bardziej szczegółowo

M E T R Y K A P R O J E K T U

M E T R Y K A P R O J E K T U Usługi Projektowe i Nadzór Budowlany Ryszard Warmiński ul. Strażaków 15, Gierałtowice 47-208 Reńska Wieś NIP 749-125-36-93 tel./fax. (77) 4828180 M E T R Y K A P R O J E K T U NAZWA ZADANIA: PROJEKT PRZEBUDOWY

Bardziej szczegółowo

INWENTARYZACJA ZIELENI SALOMEA - WOLICA CZ. MIEJSKA - drzewa (stan na ) wysokość [m] szerokość korony [m] średnica pnia [cm]

INWENTARYZACJA ZIELENI SALOMEA - WOLICA CZ. MIEJSKA - drzewa (stan na ) wysokość [m] szerokość korony [m] średnica pnia [cm] pnia korony 1 1 orzech włoski Juglans regia 82 26 5 7 2 2 orzech włoski Juglans regia 98 31 4 5 3 3 orzech włoski Juglans regia 112+56 36, 18 5 6 4 4 orzech włoski Juglans regia 98+42 31, 13 7 6 5 5 robinia

Bardziej szczegółowo

W opisie stanu drzew i sposobu postępowania w trakcie prac budowlanych użyto symboli, które zostały wyjaśnione poniżej:

W opisie stanu drzew i sposobu postępowania w trakcie prac budowlanych użyto symboli, które zostały wyjaśnione poniżej: Inwentaryzacja drzew kolidujących z projektowanym kolektorem sanitarnym o długości 5,6 km w Gminie Kamionka Wielka dla miejscowości Jamnica, Mystków, Mszalnica. Autor: Na zlecenie: MGGP S.A w Tarnowie

Bardziej szczegółowo

BESKO - ElŜbieta Staworko Bogdan Staworko s.c.

BESKO - ElŜbieta Staworko Bogdan Staworko s.c. BESKO - ElŜbieta Staworko Bogdan Staworko s.c. Pracownia Projektowa 52-339 Wrocław, ul. Słowińców 57 tel./fax.71/ 78-79-792 NIP 899-253-47-59 Operat dendrologiczny Inwestor: Zarząd Inwestycji Miejskich

Bardziej szczegółowo

Gospodarka drzewostanem - część leśna Wykaz drzew wyznaczonych do wycinki część bez inwentaryzacji szczegółowej

Gospodarka drzewostanem - część leśna Wykaz drzew wyznaczonych do wycinki część bez inwentaryzacji szczegółowej Gospodarka drzewostanem - część leśna Wykaz drzew wyznaczonych do wycinki część bez inwentaryzacji szczegółowej Gatunek Liczba sztuk egzemplarzy w przedziałach średnicy pni w cm Krzewy m 2 do 15 16-20

Bardziej szczegółowo

EUROMOSTY Adres do korespondencji: ul. Bolesława Prusa 9, WROCŁAW

EUROMOSTY Adres do korespondencji: ul. Bolesława Prusa 9, WROCŁAW EUROMOSTY Adres do korespondencji: ul. Bolesława Prusa 9, 50-319 WROCŁAW tel./fax: (071) 327-90-81(82), (071) 321-74-65 Adres: ul. Spółdzielcza 44/7, 57-300 Kłodzko NIP: 895-109-92-61, REGON 890704660

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY 48 Stadium: PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY CPV: 45111200-0 Temat: Przebudowa drogi pożarowej do budynku I Liceum Ogólnokształcącego przy ulicy Mickiewicza 6 w Olsztynie obręb 71 dz. 75 obręb 72 dz. 174/6

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY. INWESTOR: - Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Krotoszynie ul. Rwicka 41, Krotoszyn

PROJEKT WYKONAWCZY. INWESTOR: - Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Krotoszynie ul. Rwicka 41, Krotoszyn ZAKŁAD BUDOWLANY KLIER 54-030 Wrocław ul.. Przemyska 16 a Tel. 071/71-64-072 Tel. kom. 0602/10 36 27 Umowa nr 21/DT/P/2016 PROJEKT WYKONAWCZY ZADANIE: - Budowa miejsc postojowych dla samochodów osobowych

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA Przebudowa i modernizacja ulicy Korczaka oraz budowa łącznika ul. Bardiowskiej z ul. 11-go Listopada w Gorlicach ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA I. MATERIAŁY OPISOWE 1. DANE OGÓLNE 1.1. Zakres opracowania 1.2. Materiały

Bardziej szczegółowo

3,5m 2 krzewy w wieku

3,5m 2 krzewy w wieku Spis inwentaryzacyjny roślin wraz wytypowaniem ich do wycinki L.p. Gatunek (rodzaj) Obwód pnia [cm] φ korony [m] zasięg korony [m 2 ] Wys. [m] Uwagi Informacja o wycince 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 1. 2. 3. 4.

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA. nt. złożonych wniosków o wydanie zezwolenia i o wnioskach o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew i/lub krzewów r.

INFORMACJA. nt. złożonych wniosków o wydanie zezwolenia i o wnioskach o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew i/lub krzewów r. Lp. INFORMACJA Zgodnie z art. ust. pkt 4 lit. f) ustawy z dnia października 008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania

Bardziej szczegółowo

BUDOWA PARKINGU PRZY UL. BRODZIŃSKIEGO 1

BUDOWA PARKINGU PRZY UL. BRODZIŃSKIEGO 1 NAZWA ZAMÓWIENIA ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO: WSPÓLNY SŁOWNIK ZAMÓWIEŃ CPV: NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO: RODZAJ OPRACOWANIA: JEDNOSTKA PROJEKTUJĄCA: BRANŻA: PROJEKTANT: BUDOWA PARKINGU PRZY UL. BRODZIŃSKIEGO

Bardziej szczegółowo

Spis zawartości. II. Rysunki Rys 1/1 Arkusz 1 6

Spis zawartości. II. Rysunki Rys 1/1 Arkusz 1 6 2 Spis zawartości I. Część opisowa 1.0. Przedmiot i cel opracowania. 2.0. Podstawy opracowania 3.0. Inwentaryzacja zadrzewień i zakrzaczeń. 4.0. Podsumowanie i wnioski. II. Rysunki Rys 1/1 Arkusz 1 6 3

Bardziej szczegółowo

1. ZAWARTOŚĆ PROJEKTU

1. ZAWARTOŚĆ PROJEKTU 1. ZAWARTOŚĆ PROJEKTU 1. ZAWARTOŚĆ PROJEKTU... 1 2. OŚWIADCZENIE PROJEKTANTA... 2 3. OPIS TECHNICZNY... 3 3.1. Podstawa opracowania... 3 3.2. Dane ogólne... 3 3.2.1. Przedmiot opracowania... 3 3.2.2. Adres

Bardziej szczegółowo

DRZEW WZDŁUŻ DROGI POWIATOWEJ NR. 2347W NA ODCINKU DK7 DĄBEK KONOPKI OD KM DO

DRZEW WZDŁUŻ DROGI POWIATOWEJ NR. 2347W NA ODCINKU DK7 DĄBEK KONOPKI OD KM DO VIDAR USŁUGI OGRODNICZE Jarosław Łukasiak Ul.Armii Krajowej 33/26 06-400 Ciechanów Temat: INWENTARYZACJA DENDROLOGICZNA DRZEW WZDŁUŻ DROGI POWIATOWEJ NR. 2347W NA ODCINKU DK7 DĄBEK KONOPKI OD KM 0+000.00

Bardziej szczegółowo

Inwentaryzacja drzew i krzewów zlokalizowanych w pasie drogowym z oznaczeniem przewidzianych do wycinki

Inwentaryzacja drzew i krzewów zlokalizowanych w pasie drogowym z oznaczeniem przewidzianych do wycinki Inwentaryzacja drzew i krzewów zlokalizowanych w pasie drogowym z oznaczeniem przewidzianych do wycinki Numer na mapie Nazwa łacińska / Nazwa polska / Obwód pnia (w cm) wyciąć Przyczyna Charakterystyka

Bardziej szczegółowo

TEREN ZIELENI - SKWER

TEREN ZIELENI - SKWER VERTIGO MARGARETA JARCZEWSKA ul. Jackowskiego 33, 51-661 Wrocław tel. 48 609473093; e-mail: mjvertigo@poczta.onet.pl OBIEKT: TEREN ZIELENI - SKWER TEMAT: ADRES: BUDOWA, MODERNIZACJA, DOPOSAŻANIE MIEJSC

Bardziej szczegółowo

BIURO INŻYNIERSKIE KULINSKI FILIP www.biku.com.pl

BIURO INŻYNIERSKIE KULINSKI FILIP www.biku.com.pl BIURO INŻYNIERSKIE KULINSKI FILIP www.biku.com.pl ADRES: UL. GĄSAWSKA 7 64-500 SZAMOTUŁY NIP: 787-195-55-27 REGON: 301 403 140 STADIUM DOKUMENTACJI: ADRES DO KORESPONDENCJI: BIURO INŻYNIERSKIE KULIŃSKI

Bardziej szczegółowo

OPERAT DENDROLOGICZNY

OPERAT DENDROLOGICZNY ZAKŁAD PROJEKTOWY Umowa NZU.3633.2.146.ZS10.2014 HAL SAN ul. Przyjaźni 4E/3 53-030 Wrocław OBIEKT ADRES OBIEKTU STADIUM INWESTOR Przyłącza wodociągowe i kanalizacji sanitarnej Ul. Wilanowska we Wrocławiu

Bardziej szczegółowo

6. Spis zinwentaryzowanych drzew i krzewów

6. Spis zinwentaryzowanych drzew i krzewów 6. Spis zinwentaryzowanych drzew i krzewów - drzewa stare 100-150 lat - drzewa pomnikowe - powyżej 150 lat Nr Botaniczna nazwa polska Wysokość korony [m] Rozpiętość korony [m] Średnica pnia [cm] Uwagi

Bardziej szczegółowo

Inwentaryzacja zieleni, działka nr 6-50/1 przy ul. Piaskowej w Iławie

Inwentaryzacja zieleni, działka nr 6-50/1 przy ul. Piaskowej w Iławie Inwentaryzacja zieleni, działka nr 6-50/1 przy ul. Piaskowej w Iławie Iława, kwiecien 2013r. 1. Podstawa opracowania: Zlecenie Burmistrza miasta Iława. Mapa sytuacyjno-wysokościowa w skali 1:500. Wizja

Bardziej szczegółowo

INWENTARYZACJA DENDROLOGICZNA NA POTRZEBY INWESTYCJI. powierzchnia. krzewów[m2] obwód pnia [cm] [m]

INWENTARYZACJA DENDROLOGICZNA NA POTRZEBY INWESTYCJI. powierzchnia. krzewów[m2] obwód pnia [cm] [m] [K/] INWENTARYACJA DENDROLOGICNA NA POTREBY INWESTYCJI 1 Prunus cerasifera Śliwa wiśniowa syn. Ałycza 2 Prunus cerasifera Śliwa wiśniowa syn. Ałycza - 55 4-5 4-5 niestrzyżony żywopłot wzdłuż ogrodzenia

Bardziej szczegółowo

Powierzchni średnica a. wysokość (m) Nazwa polska Nazwa łacińska obwód pnia(cm) Uwagi

Powierzchni średnica a. wysokość (m) Nazwa polska Nazwa łacińska obwód pnia(cm) Uwagi Nazwa polska Nazwa łacińska obwód pnia(cm) wysokość (m) Powierzchni średnica a korony (m) zakrzewienia (m2) 1 1 Wierzba biała Salix alba 70+88+81 6 6 Zły stan zdrowotny ETAP III 13+21+12+29+22+27+2 2 2

Bardziej szczegółowo