S t u d i o P r o j e k t o w o G r a f i c z n e SZEŚĆ METRYKA PROJEKTU

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "S t u d i o P r o j e k t o w o G r a f i c z n e SZEŚĆ METRYKA PROJEKTU"

Transkrypt

1 S t u d i o P r o j e k t o w o G r a f i c z n e SZEŚĆ Studio Projektowo - Graficzne SZEŚĆ Marcin Czyżowski ul. Powstańców Śląskich 6/2, Opole NIP: ; REGON: Tel : (77) ; data: r. METRYKA PROJEKTU Nazwa obiektu i adres : Aleja Lipowa w Głogówku, ETAP I odcinek od centrum Głogówka do stacji kolejowej Stadium dokumentacji Inwentaryzacja drzewostanu wraz z opinią dendrologiczną i projektem gospodarki drzewostanem Branża : Tereny zieleni Zlecający: URZĄD MIASTA GŁOGÓWEK Opracował : mgr inż. Marcin Czyżowski Zawartość opracowania : -część opisowa -część graficzna : Rys. nr 1 w skali 1 : 500

2 Szczegółowa inwentaryzacja zieleni z opinią dendrologiczną i projektem gospodarki drzewostanem Spis treści : I. Wstęp 1. Przedmiot i zakres opracowania 2. Podstawa opracowania II. Inwentaryzacja zieleni z opinią dendrologiczną III. Projekt gospodarki drzewostanem 1. Usuwanie drzew w ramach cięć sanitarnych 2. Cięcia pielęgnacyjne w koronach drzew 3. Nasadzenia zamienne i uzupełniające IV. Załączniki : 1. Wykaz inwentaryzacyjny drzew i krzewów

3 I. Wstęp 1.Przedmiot i zakres opracowania. Przedmiotem opracowania są zadrzewienia Alei Lipowej w Głogówku, na odcinku od centrum Głogówka do dworca PKP (ETAP I). Rzeczowy zakres opracowania obejmuje : - szczegółową inwentaryzację szaty roślinnej występującej w granicach opracowania, - opinię dendrologiczną z oceną wartości przyrodniczych i funkcjonalnych inwentaryzowanego drzewostanu - projekt gospodarki zielenią określający zakres koniecznych prac pielęgnacyjnych i wycinki sanitarnej drzew. 2. Podstawa opracowania - zlecenie inwestora - mapa sytuacyjno wysokościowa w skali 1 : pomiary własne uzupełniające treść planu o sytuację elementów zieleni wykonane w lutym 2011 r. - obowiązujące normatywy i przepisy II. Inwentaryzacja zieleni z opinią dendrologiczną 1.Opis inwentaryzacyjny z opinią dendrologiczną Inwentaryzacją objęto zadrzewienia tworzące Aleję Lipową na odcinku od centrum Głogówka do dworca PKP. Zakres opracowania obejmuje naniesienie na mapie sytuacji drzew, pomiar parametrów z opisem stan zdrowotny oraz określeniem zakresu niezbędnej wycinki sanitarnej drzew jak i koniecznych zabiegów pielęgnacyjnych oraz dokonania nasadzeń uzupełniających, zapewniających ciągłość nasadzenia alejowego. Numeracji drzew, krzewów na planszy graficznej odpowiadają liczby porządkowe Wykazu inwentaryzacyjnego zawartego w pkt V.1 opracowania, który to wykaz zawiera szczegółowy opis inwentaryzowanych egzemplarzy drzew.

4 Opinia dendrologiczna -Inwentaryzowaną zieleń stanowi 155 sztuk piennych drzew liściastych. Głównym gatunkiem tworzącym Aleję Lipową jest lipa europejska /Tilia x europea/ będąca mieszańcem lipy drobnolistnej /Tilia cordata/ z lipy szerokolistnej /Tilia platyphyllos/, Zn niewielką domieszką lipy krymskiej oraz lipy srebrzystej. -Wszystkie zinwentaryzowane nasadzenia pochodzą z planowych nasadzeń, tworzących aleję, biegnącą do centrum Głogówka do stacji kolejowej (ETAP I). -Wiek drzew jest zróżnicowany, co wynika z prawidłowego zastępowania drzew usuniętych nowymi nasadzeniami, w celu kontynuacji pierwotnego charakteru alei. Średni wiek drzew określa się na około 100 lat -Stan zdrowotny drzew określa się jako dobry: do natychmiastowego usunięcia wyznaczono 2 sztuki drzew, u 37 egzemplarzy drzew zachodzi konieczności wykonania cięć leczniczych i pielęgnacyjnych w koronach. -Drzewostan nosi ślady niedawnych cięć pielęgnacyjnych i kształtujących, przeprowadzanych w latach III. Projekt gospodarki drzewostanem 1. Usuwanie drzew w ramach cięć sanitarnych Do usunięcia w ramach cięć sanitarnych wyznaczono jedynie drzewa suche i zamierające oraz zagrażające bezpieczeństwu publicznemu, wg poniższej tabeli. L.p. Nazwa gatunkowa Średnica pnia Obwód pnia Średnica Wysokość Uwagi 62 Lipa europejska ,5 0,6 Pień złamany na wysokości 0,3m 78 Lipa europejska ,8 Suchy pień Drzewa te oznaczono w Wykazie inwentaryzacyjnym oraz na planszy graficznej kolorem czerwonym. Szczegółowe uwagi o stanie zdrowotnym w/w drzew znajdują się w Wykazie Inwentaryzacyjnym w pkt. V.1 niniejszego opracowania. 2. Cięcia pielęgnacyjne w koronach drzew Cięcia pielęgnacyjne i lecznicze w koronach drzew, polegające na usunięciu średniego i grubego posuszu gałęziowego o średnicach od 5 do 20 cm, należy przeprowadzić na 36 egzemplarzach drzew, wg. poniższej tabeli: L.p. Nazwa gatunkowa Średnica Obwód Średnica Wysokość Uwagi pnia pnia 9 Lipa krymska Drobny i nieliczny 10 Lipa europejska Drobny i nieliczny w 12 Lipa europejska Liczny drobny susz, na po 16 Lipa europejska Drobny i nieliczny, na wysokości 2,5m ubytek

5 średnicy 40cm 24 Lipa europejska Drobny i 26 Lipa europejska Drobny i nieliczny, owocniki huby, na wysokości 2m średnicy 30cm 36 Lipa europejska Drobny i, na wgłębny pnia po średnicy 15cm 37 Lipa europejska Drobny i nieliczny, na wysokości 2m rana powierzchniowa pnia po średnicy 20cm 42 Lipa europejska Na wysokości 2,5m odciętym komarze średnicy 30cm, drobny i nieliczny w 45 Lipa europejska Drobny i nieliczny oraz tylce średnicy do 10cm,, usunąć odrosty z pnia na wysokości 3-5m średnicy 6,6,5,8 50 Lipa europejska Drobny i nieliczny, na tylec średnicy 15cm, od strony pola usunąć 14 gęsto rosnących odrostów z pnia średnicy 4-8cm 51 Lipa europejska Drobny i nieliczny, podkrzesać od strony pola do, usunąć 8 odrostów z pnia średnicy 3-5cm zwisające nad pole 56 Lipa europejska Szczytowe partie suche 57 Lipa europejska Liczny drobny susz, na wysokości 3m ubytek średnicy 40cm, usunąć od strony pola na wysokości 3m 6 odrostów średnicy 3-5cm zwisające nad pole,

6 podkrzesać do nad polem 60 Lipa europejska Drobny i nieliczny w, podkrzesać od strony pola do 66 Lipa europejska Drobny i nieliczny, podkrzesać od strony pola do 69 Lipa europejska Liczny drobny susz, 72 Lipa europejska Drobny i nieliczny, podkrzesać od strony pola do, na wysokości 2,5m usunąć wiszącą gałąź średnicy 4cm zwisające nad pole 81 Lipa europejska Drobny i nieliczny, na wgłębny pnia po średnicy 50cm, na wysokości 2m usunąć 15 odrostów z pnia średnicy do 6cm, 82 Lipa europejska Usunąć odrosty z pnia do, drobny i nieliczny 83 Lipa europejska Na wysokości 2m średnicy 30cm, drobny i nieliczny, do usunąć odrosty z pnia średnicy do 6cm zwisające nad pole 89 Lipa europejska Drobny i oraz tylce średnicy do 15cm 93 Lipa europejska Drobny i nieliczny średnio susz, podkrzesać od strony pola do 97 Lipa europejska Drobny i nieliczny oraz tylce średnicy do 6cm, na wysokości 8m dwie wiszące gałęzie, 99 Lipa europejska Drobny i nieliczny

7 102 Lipa europejska Podkrzesać od strony, drobny i nieliczny 103 Lipa krymska Drobny i nieliczny nad alejką, 121 Lipa europejska Drobny i nieliczny, podkrzesać od strony pola 140 Lipa europejska Na wysokości 2m ubytek po średnicy 20cm, drobny i 141 Lipa krymska Drobny i nieliczny w 142 Lipa europejska Liczny drobny susz, na 25cm 143 Lipa europejska Drobny i nieliczny, na wysokości 3m ubytek wgłębny pnia po odciętym średnicy 20cm 145 Lipa europejska Drobny i nieliczny w 150 Lipa europejska Na wysokości 2m ubytek 0,5*0,2m, nieliczny w 151 Lipa europejska Drobny i nieliczny od wysokości 0,5 do 2m zaleczona rana powierzchniowa pnia szerokości 20cm, na wysokości 2,5mubytek po ściętym konarze średnicy 30cm Drzewa te oznaczono w Wykazie inwentaryzacyjnym i na planszy graficznej kolorem zielonym. Cięcia pielęgnacyjne drzew mają za zadanie usunięcie z ich koron posuszu gałęziowego oraz poprawienie ich statyki. Działania te pozwolą na poprawienie stanu sanitarnego i estetycznego inwentaryzowanego drzewostanu oraz na uniknięcie ryzyka związanego z odłamywaniem się suchych gałęzi i konarów, co podniesie poziom bezpieczeństwa publicznego na terenie alei.

8 Łącznie do cięć pielęgnacyjnych i leczniczych w koronach wyznaczono następujące ilości drzew: Pierśnica drzewa Cięcia pielęgnacyjne w koronach drzew 26-35cm 1 szt 36-45cm 2 szt 46-60cm 13 szt 61-80cm cm 14 szt 6 szt Konieczne jest przeprowadzenie cięć kształtujących dolne partie koron drzew. Cięcia te, polegają na podkrzesaniu koron drzew do wysokości 3,5-4m, tak nad nawierzchnią Alei Lipowej, jak i nad przyległymi do niej użytkami rolnymi. Cięcia takie, przeprowadzane były na drzewostanie Alei Lipowej w przeszłości, i obecnie projektowane zabiegi pozwolą na utrzymanie formowanego kształtu koron drzew. Ponadto należy zwrócić uwagę, iż nisko przewijające lip miejscami utrudniają ruch pieszy na Alei Lipowej, natomiast od strony użytków rolnych, uszkadzane są przez pracujący sprzęt rolniczy (liczne odarcia kory oraz nadłamania i złamania gałęzi), co prowadzi do pogorszenia ogólnego stanu fitosanitarnego zadrzewień, ułatwia ich penetrację przez mikroorganizmy chorobotwórcze, a także obniża walory estetyczne Alei. Proponowane cięcia kształtujące dolne partie koron zgodne są z Ustawą o ochronie przyrody, art. 82 ust. 1a, pkt 1 i pkt 3. Do cięć kształtujących dolne partie koron wyznaczono drzew wg poniższej tabeli: Pierśnica drzewa Cięcia kształtujące dolne partie koron 36-45cm 44,101,115 = 3 szt 46-60cm 49,60,65,68,72,102,103,104,111,117,121,124 = 12 szt 61-80cm 45,48,51,55,57,61,64,67,69,70,73,74,76,80,83,85,92,96,97,98,105,112,114,116,118,122 = 27 szt cm 50,52,59,66,75,77,79,81,86,93,95,113,120 = 13 szt Drzewa te w Wykazie inwentaryzacyjnym oznaczono kolorem niebieskim. Na planszy graficznej kolorem niebieskim oznaczono pnie tych drzew. UWAGA: Dla celów kosztorysowych jedynym kryterium jest pierśnica drzewa (średnica pnia na wysokości 1,3m), bez względu na twardość drzewa, ilość i grubość suszu. Przyjmuje się równocześnie iż susz występuje na wysokościach ponad 10m.

9 3. Nasadzenia zamienne i uzupełniające W celu zachowania ciągłości charakteru alei oraz kontynuacji pierwotnych nasadzeń w miejsce drzew usuniętych oraz w miejsce naturalnych wypadów, należy wysadzić nowe drzewa z gatunku lipa drobnolistna /Tilia cordata / lub lipa europejska /Tilia x europea/. Do nasadzeń stosować należy materiał nasadzeniowy dojrzały, z bryłą korzeniową o obwodzie pnia minimum cm i wysokości 2m, z potrójnym opalikowaniem oraz zabezpieczeniem pnia siatka zapobiegająca obgryzania przez zwierzęta. Drzewa należy sadzić w doły o wymiarach 0,7/1m z całkowitą zaprawą dołu ziemią urodzajną. Całkowita ilość drzew do nasadzeń wynosi 7 sztuk. Dokładna lokalizacja planowanych nasadzeń została przedstawiona na planszy graficznej. IV. Załączniki : 1. Wykaz inwentaryzacyjny drzew i krzewów L.p. Nazwa gatunkowa Średnica Obwód Średnica Wysokość Uwagi pnia pnia 1 Lipa europejska Na wysokości 1 i 2m rany powierzchniowe pnia po odciętych konarach średnicy 5cm 2 Lipa europejska Lipa europejska Lipa europejska ,5 4 Opalikowana 5 Lipa europejska ,5 3,5 Opalikowana 6 Lipa europejska Lipa europejska Nieliczny drobny susz, rozwidla się na wysokości 3,5m, w rozwidleniu ubytek do ubytku kominowego pnia szerokości 4cm 8 Lipa europejska Ogłowiona na wysokości 8m 9 Lipa krymska Drobny i nieliczny 10 Lipa europejska Drobny i nieliczny w 11 Lipa europejska 3 9 1,5 3 Opalikowana 12 Lipa europejska Liczny drobny susz, na po 13 Lipa europejska Rozwidla się na wysokości 3m, w rozwidleniu ubytek średnicy 30cm 14 Lipa europejska Liczny drobny susz 15 Lipa europejska Drobny susz, na wysokości 12m, tylec średnicy 12cm 16 Lipa europejska Drobny i nieliczny, na

10 wysokości 2,5m ubytek średnicy 40cm 17 Lipa europejska Liczny drobny susz, na wysokości 0,5mrana powierzchniowa pnia z 0,15*0,4m 18 Lipa europejska Drobny susz 19 Lipa europejska 3 9 1,5 2 Opalikowany 20 Lipa europejska Drobny i nieliczny 21 Lipa europejska Drobny susz 22 Lipa europejska Drobny susz 23 Lipa europejska Drobny susz 24 Lipa europejska Drobny i 25 Lipa europejska Drobny susz 26 Lipa europejska Drobny i nieliczny, owocniki huby, na wysokości 2m średnicy 30cm 27 Lipa europejska Drobny susz, na średnicy 50cm, brak ½ masy pnia 28 Lipa europejska Lipa europejska Drobny susz, na szerokości 25cm, na wysokości 2,5m ubytek wgłębny pnia po średnicy 30cm 30 Lipa europejska Lipa europejska Drobny susz 32 Lipa europejska Drobny susz 33 Lipa europejska Drobny susz 34 Lipa krymska Na wysokości 2 i 2,5m ubytki wgłębne pnia po odciętych konarach średnicy 30cm 35 Lipa europejska 3 9 1,5 3 Opalikowana 36 Lipa europejska Drobny i, na wgłębny pnia po średnicy 15cm 37 Lipa europejska Drobny i nieliczny, na wysokości 2m rana powierzchniowa pnia po średnicy 20cm 38 Lipa europejska Lipa europejska Korona jednostronna

11 nad posesją, drobny susz 40 Lipa europejska W odziomku ubytek 30*40cm 41 Lipa europejska Drobny susz 42 Lipa europejska Na wysokości 2,5m odciętym komarze średnicy 30cm, drobny i nieliczny w 43 Lipa europejska Rozwidla się na wysokości 2,5m do rozwidlenia pęknięcie pnia, założone wiązanie typu cobra 44 Lipa europejska Na wys 1,8 i 2m ubytek wgłębny po odciętych konarach o śred 10 cm, na wys 4m przyciąć konary śred 10 i 10 cm zwisające nad pole 45 Lipa europejska Drobny i nieliczny oraz tylce średnicy do 10cm,, usunąć odrosty z pnia na wysokości 3-5m średnicy 6,6,5,8 46 Lipa europejska Drobny susz 47 Lipa europejska Lipa europejska Rozwidla się na wysokości 3,5m, konar średnicy 40cm ścięty na wysokości 5,5m mocno wymuszały, podkrzesać do od strony pola 49 Lipa europejska Drobny susz, usunąć dwie gałęzie średnicy 5+5cm na wysokości 4m zwisające nad pole 50 Lipa europejska Drobny i nieliczny, na tylec średnicy 15cm, od strony pola usunąć 14 gęsto rosnących odrostów z pnia średnicy 4-8cm 51 Lipa europejska Drobny i nieliczny, podkrzesać od strony pola do, usunąć 8 odrostów z pnia średnicy 3-5cm zwisające nad pole

12 52 Lipa europejska Drobny susz, na wysokości 3m dwie suche gałęzie średnicy 6 i 9cm dociąć, 53 Lipa europejska Na wysokości 2,5m rana powierzchniowa pnia po średnicy 30cm, drobny susz 54 Lipa europejska Drobny i nieliczny 55 Lipa europejska Na wysokości 2m rana powierzchniowa pnia po średnicy 20cm, 56 Lipa europejska Szczytowe partie suche 57 Lipa europejska Liczny drobny susz, na wysokości 3m ubytek średnicy 40cm, usunąć od strony pola na wysokości 3m 6 odrostów średnicy 3-5cm zwisające nad pole, podkrzesać do nad polem 58 Lipa europejska Drobny susz 59 Lipa europejska Usunąć odrosty z pnia na wysokości 3m średnicy 10,4,4,6,4,4cm zwisające nad pole 60 Lipa europejska Drobny i nieliczny w, podkrzesać od strony pola do 61 Lipa europejska Drobny susz, na wysokości 2,5m ubytek po średnicy 20cm, od strony pola usunąć odrosty z pnia średnicy 7,5,4,4cm zwisające nad pole 62 Lipa europejska ,5 0,6 Pień złamany na wysokości 0,3m 63 Lipa europejska Korona zdeformowana 64 Lipa europejska Drobny susz, na wysokości 2,5m dwa tylce średnicy 6cm,

13 65 Lipa europejska Podkrzesać od strony 66 Lipa europejska Drobny i nieliczny, podkrzesać od strony pola do 67 Lipa europejska Na wysokości 2,5m usunąć odrosty z pnia średnicy 8+5+7cm zwisające nad pole, podkrzesać do 68 Lipa europejska Korona jednostronna, 69 Lipa europejska Liczny drobny susz, 70 Lipa europejska Drobny susz, usunąć odrosty z pnia do 71 Lipa europejska Po silnych cięciach kształtujących 72 Lipa europejska Drobny i nieliczny, podkrzesać od strony pola do, na wysokości 2,5m usunąć wiszącą gałąź średnicy 4cm zwisające nad pole 73 Lipa europejska Podkrzesać od strony 74 Lipa europejska Liczny drobny susz, od strony pola usunąć dwa odrosty z pnia średnicy 5+4cm zwisające nad pole, podkrzesać od strony pola do 75 Lipa europejska Na wysokości 3m średnicy 20cm, 76 Lipa europejska Podkrzesać od strony, na wysokości 5m tylec średnicy 12cm 77 Lipa europejska Podkrzesać od strony, na wysokości 3m usunąć odrosty z pnia średnicy cm zwisające nad pole, drobny susz 78 Lipa europejska ,8 Suchy pień 79 Lipa europejska Podkrzesać od strony 80 Lipa europejska Do wysokości 2m ubytek

14 szerokości 10cm, 81 Lipa europejska Drobny i nieliczny, na wgłębny pnia po średnicy 50cm, na wysokości 2m usunąć 15 odrostów z pnia średnicy do 6cm, 82 Lipa europejska Usunąć odrosty z pnia do, drobny i nieliczny 83 Lipa europejska Na wysokości 2m średnicy 30cm, drobny i nieliczny, do usunąć odrosty z pnia średnicy do 6cm zwisające nad pole 84 Lipa europejska Drobny susz 85 Lipa europejska Drobny susz, usunąć odrosty z pnia do, 10 odrostów średnicy 3-6cm zwisające nad pole 86 Lipa europejska Drobny susz, 87 Lipa europejska Lipa europejska Opalikowana 89 Lipa europejska Drobny i oraz tylce średnicy do 15cm 90 Lipa europejska Lipa europejska Na wysokości 3m w rozwidleniu ubytek średnicy 50cm 92 Lipa europejska Drobny susz, 93 Lipa europejska Drobny i nieliczny średnio susz, podkrzesać od strony pola do 94 Lipa europejska Lipa europejska Drobny susz, 96 Lipa europejska Drobny susz, 97 Lipa europejska Drobny i nieliczny

15 oraz tylce średnicy do 6cm, na wysokości 8m dwie wiszące gałęzie, 98 Lipa europejska Podkrzesać od strony 99 Lipa europejska Drobny i nieliczny 100 Lipa europejska Drobny susz 101 Lipa europejska Korona jednostronna, 102 Lipa europejska Podkrzesać od strony, drobny i nieliczny 103 Lipa krymska Drobny i nieliczny nad alejką, 104 Lipa europejska Podkrzesać od strony 105 Lipa europejska Podkrzesać od strony 106 Lipa europejska Drobny susz, do wysokości 1m ubytek szerokości 4cm, na wysokości 3m ubytek wgłębny pnia po średnicy 30cm 107 Lipa europejska Lipa europejska Drobny susz 109 Lipa europejska Drobny susz 110 Lipa europejska Drobny susz 111 Lipa europejska Drobny susz, 112 Lipa europejska Drobny susz, na wysokości 2,5m ubytek wgłębny pnia murszem i martwicą średnicy 30cm, podkrzesać od strony pola do 113 Lipa europejska Drobny susz, 114 Lipa europejska Drobny susz, na wysokości 2,5mn średnicy 40cm, na wysokości 5m ubytek 1,2*0,2m, od strony pola usunąć 4 odrosty z

16 pnia średnicy cm 115 Lipa europejska Podkrzesać do od strony pola 116 Lipa europejska Do wysokości 2,5m ubytek wgłębny pnia szerokości 50cm z,, usunąć od strony pola 6 odrostów średnicy 3-6cm zwisające nad pole 117 Lipa europejska Drobny susz,, na wysokości 3m ubytek po średnicy 35cm 118 Lipa europejska Drobny susz,, usunąć 9 odrostów z pnia średnicy 4-7cm zwisające na d pole 119 Lipa europejska , Lipa europejska Na wysokości 2m ubytek średnicy 30cm, od strony pola usunąć odrosty z pnia 7+6,10,10cm 121 Lipa europejska Drobny i nieliczny, podkrzesać od strony pola 122 Lipa europejska Drobny susz, na wysokości 3,5m usunąć konar średnicy 14cm zwisający nad pole 123 Lipa europejska Lipa europejska Na wysokości 3m średnicy 25cm, na wysokości 2m usunąć gałęzie średnicy 12 i 12cm zwisające nad pole 125 Lipa europejska Na wysokości 2,5m dwa ubytki wgłębne pnia z średnicy 15cm, do wysokości 0,7m ubytek szerokości 4cm, drobny susz 126 Lipa europejska Na wysokości 3m

17 średnicy 30cm, drobny susz 127 Lipa europejska Drobny susz 128 Lipa europejska Na wysokości 2,5m średnicy 20cm, drobny susz 129 Lipa europejska Drobny susz 130 Lipa europejska Drobny susz, na wysokości 2m głęboki ubytek po średnicy 40cm 131 Lipa europejska Drobny susz, na wysokości 3m rana powierzchniowa pnia po średnicy 20cm 132 Lipa europejska Na wysokości 2m odcięty konarze średnicy 25cm, drobny susz 133 Lipa europejska Rozwidla się na wysokości 2,5m, w rozwidleni ubytek, do rozwidlenia zaleczone pęknięcie pnia, w odziomku głęboki ubytek, założone wiązanie typu cobra 134 Lipa europejska Na wysokości 2,5m średnicy 30cm, drobny susz 135 Lipa europejska Opalikowana 136 Lipa europejska ,5 4 Rozwidla się na wysokości 0,5m 137 Lipa europejska Drobny susz 138 Lipa europejska Drobny susz, do wysokości 1,3m rana powierzchniowa pnia szerokości 15cm, na wysokości 2 i 3m ubytek wgłębny pnia średnicy 30 i 15cm 139 Lipa europejska Liczny drobny susz 140 Lipa europejska Na wysokości 2m ubytek po średnicy 20cm, drobny i

18 141 Lipa krymska Drobny i nieliczny w 142 Lipa europejska Liczny drobny susz, na 25cm 143 Lipa europejska Drobny i nieliczny, na wysokości 3m ubytek wgłębny pnia po odciętym średnicy 20cm 144 Lipa europejska Drobny susz, na wysokości 2,5m ubytek po ściętym konarze średnicy 50cm 145 Lipa europejska Drobny i nieliczny w 146 Lipa europejska Na wysokości 2 i 2,5m ubytek średnicy 30cm po średnicy 30cm, drobny susz 147 Lipa europejska Drobny susz, nieznacznie pochylona w stronę budynku 148 Lipa europejska Nieliczny drobny susz, na wysokości 3,5m dwa ubytki wgłębne pnia po odciętych konarach średnicy 25cm 149 Lipa europejska Na wysokości 2,5m rana powierzchniowa pnia po średnicy 40cm, drobny susz 150 Lipa europejska Na wysokości 2m ubytek 0,5*0,2m, nieliczny w 151 Lipa europejska Drobny i nieliczny od wysokości 0,5 do 2m zaleczona rana powierzchniowa pnia szerokości 20cm, na wysokości 2,5mubytek po ściętym konarze średnicy 30cm

19 152 Lipa europejska Lipa europejska ,5 3,5 Opalikowana 154 Lipa europejska Nieliczny drobny susz 155 Lipa europejska

S t u d i o P r o j e k t o w o G r a f i c z n e SZEŚĆ METRYKA PROJEKTU

S t u d i o P r o j e k t o w o G r a f i c z n e SZEŚĆ METRYKA PROJEKTU S t u d i o P r o j e k t o w o G r a f i c z n e SZEŚĆ Studio Projektowo - Graficzne SZEŚĆ Marcin Czyżowski ul. Powstańców Śląskich 6/2, 45-086 Opole NIP: 754-220-67-01; REGON: 531297121 Tel : (77) 454-40-29;

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA nr VI/57/2011 RADY GMINY LUBRZA z dnia 28 czerwca 2011r.

UCHWAŁA nr VI/57/2011 RADY GMINY LUBRZA z dnia 28 czerwca 2011r. UCHWAŁA nr VI/57/2011 RADY GMINY LUBRZA z dnia 28 czerwca 2011r. w sprawie zniesienia pomnika przyrody. Na podstawie art. 44 ust. 4 oraz art. 45 ust. 2, pkt 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie

Bardziej szczegółowo

8. Wykaz inwentaryzacyjny z ekspertyzą dendrologiczną i zaleceniami dotyczącymi poszczególnych egzemplarzy drzew ich zwartych grup i skupin SEKCJA I

8. Wykaz inwentaryzacyjny z ekspertyzą dendrologiczną i zaleceniami dotyczącymi poszczególnych egzemplarzy drzew ich zwartych grup i skupin SEKCJA I . Wykaz inwentaryzacyjny z ekspertyzą dendrologiczną i zaleceniami dotyczącymi poszczególnych egzemplarzy drzew ich zwartych grup i skupin L.p. Nazwa gatunkowa Średnica Obwód pnia pnia Średnica Wysokości

Bardziej szczegółowo

ETAP II Plac Polonii Amerykańskiej

ETAP II Plac Polonii Amerykańskiej S t u d i o P r o j e k t o w o G r a f i c z n e Studio Projektowo - Graficzne SZEŚĆ ul. Powstańców Śląskich 6/2, 45-086 Opole NIP: 754-220-67-01; REGON: 531297121 Tel : (77) 454-40-29; 691-525-131 data:

Bardziej szczegółowo

Szczegółowa inwentaryzacja dendrologiczna terenu Stadionu w Brzegu.

Szczegółowa inwentaryzacja dendrologiczna terenu Stadionu w Brzegu. Temat: Szczegółowa inwentaryzacja dendrologiczna terenu Stadionu w Brzegu. Inwestor: Obręb: Stadium: Branża: inwentaryzacja dendrologiczna szata roślinna Wykonanie: dr inż. Monika Czechowicz tel. kom.

Bardziej szczegółowo

METRYKA PROJEKTU. ul. Łokietka i ul. Trzech Kotwic w Brzegu. Egzemplarz nr. Nazwa obiektu i adres: Projektowana przebudowa drogi łączącej

METRYKA PROJEKTU. ul. Łokietka i ul. Trzech Kotwic w Brzegu. Egzemplarz nr. Nazwa obiektu i adres: Projektowana przebudowa drogi łączącej 1 S t u d i o P r o j e k t o w o G r a f i c z n e Studio Projektowo - Graficzne SZEŚĆ ul. Powstańców Śląskich 6/2, 45-086 Opole NIP: 754-220-67-01; REGON: 53971 Tel : (77) 454-40-29; 691-525-131 METRYKA

Bardziej szczegółowo

METRYKA PROJEKTU. Remont nawierzchni chodników w ul. E. Orzeszkowej Opolu. Egzemplarz nr. Nazwa obiektu i adres:

METRYKA PROJEKTU. Remont nawierzchni chodników w ul. E. Orzeszkowej Opolu. Egzemplarz nr. Nazwa obiektu i adres: 1 MZD/78/TP2/2006 data: VI. 2006 METRYKA PROJEKTU Nazwa obiektu i adres: Remont nawierzchni chodników w ul. E. Orzeszkowej Opolu. Opracowanie branżowe: Inwentaryzacja + projekt zieleni Stadium dokumentacji:

Bardziej szczegółowo

INWENTARYZACJA ZIELENI cz.1

INWENTARYZACJA ZIELENI cz.1 INWENTARYZACJA ZIELENI cz.1 BRANŻA OBIEKT LOKALIZACJA INWESTOR Architektura Krajobrazu Ul. Kolbego 85-626 Bydgoszcz; Działki o numerach: 7, 199, 198 Zarząd Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej w Bydgoszczy

Bardziej szczegółowo

INWENTARYZACJA DENDROLOGICZNA

INWENTARYZACJA DENDROLOGICZNA FAZA: INWENTARYZACJA DENDROLOGICZNA TEMAT: Projekt rozbudowy i przebudowy lotniska w Suwałkach I etap wraz z dostosowaniem go do potrzeb lotniska użytku wyłącznego, o kodzie referencyjnym 2B. ADRES: działki

Bardziej szczegółowo

INWENTARYZACJA DENDROLOGICZNA w obrębie Mostu Żernickiego przy ul. Żernickiej we Wrocławiu. ZAMAWIAJĄCY Firma Inżynierska GF - MOSTY Grzegorz Frej,

INWENTARYZACJA DENDROLOGICZNA w obrębie Mostu Żernickiego przy ul. Żernickiej we Wrocławiu. ZAMAWIAJĄCY Firma Inżynierska GF - MOSTY Grzegorz Frej, Autor: SELVA Pracownia Architektury Krajobrazu Sebastian Koziarzewski, ul. Szwedzka 3/11, 54-401 Wrocław. Adres: ul. Żernicka, Wrocław Selva Pracownia Architektury Krajobrazu www.selvawroc.pl Wrocław,

Bardziej szczegółowo

METRYKA PROJEKTU. Przebudowa ulicy Sienkiewicza i odcinka ul. Kwaśnej w m, Chróścice, gm. Dobrzeń Wielki

METRYKA PROJEKTU. Przebudowa ulicy Sienkiewicza i odcinka ul. Kwaśnej w m, Chróścice, gm. Dobrzeń Wielki P R O J E K T O W A N I E I W Y K O N A W S T W O T E R E N Ó W Z I E L E N I S Z E Ś Ć Marcin Czyżowski Ul. Powstańców Śląskich /, -08 Opole NIP: 7-0-7-01, REGON: 1711 Tel: (77) -0-, 1--11 Email: szesc@neostrada.pl

Bardziej szczegółowo

METRYKA PROJEKTU. Remont nawierzchni chodników ul. Karpackiej Opolu. Egzemplarz nr. Nazwa obiektu i adres:

METRYKA PROJEKTU. Remont nawierzchni chodników ul. Karpackiej Opolu. Egzemplarz nr. Nazwa obiektu i adres: 1 MZD/31/TP2/2006 data: VI. 2006 METRYKA PROJEKTU Nazwa obiektu i adres: Remont nawierzchni chodników ul. Karpackiej Opolu Opracowanie branŝowe: Projekt gospodarki drzewostanem Stadium dokumentacji: Projekt

Bardziej szczegółowo

INWENTARYZACJA DENDROLOGICZNA ZIELENI W RAMACH ZADANIA PN. BUDOWA ŚCIEŻKI PIESZO ROWEROWEJ W M. ROZPĘDZINY

INWENTARYZACJA DENDROLOGICZNA ZIELENI W RAMACH ZADANIA PN. BUDOWA ŚCIEŻKI PIESZO ROWEROWEJ W M. ROZPĘDZINY INWENTARYZACJA DENDROLOGICZNA ZIELENI W RAMACH ZADANIA PN. BUDOWA ŚCIEŻKI PIESZO ROWEROWEJ W M. ROZPĘDZINY Opracowała: Marzec 2017 1. INWESTOR Zakład Projektowania, Nadzoru i Usług Consultingowych INŻDRÓG

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 3 do Formularza oferty Wykaz drzew przeznaczonych do cięć pielęgnacyjnych i korekcyjnych. Opis. Nr działki

Załącznik nr 3 do Formularza oferty Wykaz drzew przeznaczonych do cięć pielęgnacyjnych i korekcyjnych. Opis. Nr działki Załącznik nr 3 do Formularza oferty Wykaz drzew przeznaczonych do cięć pielęgnacyjnych i korekcyjnych L.p Gatunek drzewa Nr drzewa Obwód pnia Nr działki Opis 1. Klon zwyczajny 3 274 cm 4580/18 Ograniczenie

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO Łódź, dnia 13 października 2015 r. Poz. 3879 UCHWAŁA NR XVII/84/15 RADY GMINY LUBOCHNIA z dnia 8 września 2015 r. w sprawie zmiany liczby drzew wchodzących w skład

Bardziej szczegółowo

INWENTARYZACJA SZATY ROŚLINNEJ I GOSPODARKA DRZEWOSTANEM

INWENTARYZACJA SZATY ROŚLINNEJ I GOSPODARKA DRZEWOSTANEM POLE S.C. Podgórski, Ostrowski, Lazar-Borkowska 07-200 Wyszków ul. I Armii Wojska Polskiego 41 c NIP 7621953094, REGON 141362159 Zadanie: Modernizacja skweru z miejscem pamięci przy ul. Wojciechowskiego/

Bardziej szczegółowo

INWENTARYZACJA DRZEW Ul. GDAŃSKA W PUŁAWACH

INWENTARYZACJA DRZEW Ul. GDAŃSKA W PUŁAWACH INWENTARYZACJA DRZEW Ul. GDAŃSKA W PUŁAWACH Opracowanie: mgr inŝ. Joanna Flis - inspektor nadzoru ds. zieleni upr. NOT Nr 17/94/5 Puławy, lipiec 2014 r. Spis treści 1. Podstawa i zakres opracowania 2.

Bardziej szczegółowo

Inwentaryzacja zieleni wraz z preliminarzem opłat za usuwanie drzew i krzewów na terenie działek nr 49/4, 50/4 obr

Inwentaryzacja zieleni wraz z preliminarzem opłat za usuwanie drzew i krzewów na terenie działek nr 49/4, 50/4 obr Inwentaryzacja zieleni wraz z preliminarzem opłat za usuwanie drzew i krzewów na terenie działek nr 48/3, 48/4, 48/5, 49/3, 49/5, 49/6, obręb 98, jednostka ewidencyjna Podgórze, Barycz, powiat M. Kraków

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO Łódź, dnia 8 listopada 2013 r. UCHWAŁA NR XLV/587/13 RADY MIEJSKIEJ W PABIANICACH z dnia 15 października 2013 r. zmieniająca uchwałę Nr IV/36/06 Rady Miejskiej w

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO Łódź, dnia 2 listopada 2018 r. Poz. 5697 UCHWAŁA NR LXXIII/373/18 RADY GMINY LUBOCHNIA z dnia 12 października 2018 r. w sprawie zmiany liczby drzew wchodzących w

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOSĆ OPRACOWANIA

ZAWARTOSĆ OPRACOWANIA ZAWARTOSĆ OPRACOWANIA Tom I Tom II Tom III Tom IV Tom V Projekt Zagospodarowania Terenu Projekt budowlano-wykonawczy branża drogowa Projekt budowlano-wykonawczy branża sanitarna Inwentaryzacja zieleni

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 1 do SIWZ

Załącznik Nr 1 do SIWZ Załącznik Nr 1 do SIWZ Dokumentacja dendrologiczna drzew pomnikowych rosnących w alei w Duchnicach na działce nr 89/1 z opisowym zakresem prac pielęgnacyjnych niezbędnych do wykonania Dokumentacja zawiera

Bardziej szczegółowo

Zarząd Dróg Powiatowych w PIASECZNIE ul. Kościuszki Piaseczno PROJEKT BUDOWLANY ZIELEŃ

Zarząd Dróg Powiatowych w PIASECZNIE ul. Kościuszki Piaseczno PROJEKT BUDOWLANY ZIELEŃ Zamawiający: Zarząd Dróg Powiatowych w PIASECZNIE ul. Kościuszki 9 05-500 Piaseczno Jednostka projektowa: TRANSMOST Sp. z o.o. 02-736 Warszawa, ul. Wróbla 21/1 Tel/fax.: (0-22) 853 51 60 Stadium: Branża:

Bardziej szczegółowo

TEREN ZIELENI - SKWER

TEREN ZIELENI - SKWER VERTIGO MARGARETA JARCZEWSKA ul. Jackowskiego 33, 51-661 Wrocław tel. 48 609473093; e-mail: mjvertigo@poczta.onet.pl OBIEKT: TEREN ZIELENI - SKWER TEMAT: ADRES: BUDOWA, MODERNIZACJA, DOPOSAŻANIE MIEJSC

Bardziej szczegółowo

Przebudowa i rozbudowa drogi powiatowej nr 3124W ul. 36 P.P. Legii Akademickiej w Parzniewie SPIS TREŚCI

Przebudowa i rozbudowa drogi powiatowej nr 3124W ul. 36 P.P. Legii Akademickiej w Parzniewie SPIS TREŚCI SPIS TREŚCI I. OPIS TECHNICZNY... 3 1. PODSTAWA OPRACOWANIA... 3 2. CEL I ZAKRES OPRACOWANIA... 3 3. OPIS TERENU OPRACOWANIA... 4 4. OGÓLNY OPIS DRZEWOSTANU... 4 4.1. SKŁAD GATUNKOWY... 4 4.2. WIEK I WARTOŚĆ

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr.../.../2015 Rady Gminy Michałowice z dnia r.

Uchwała Nr.../.../2015 Rady Gminy Michałowice z dnia r. Uchwała Nr.../.../2015 Rady Gminy Michałowice z dnia...2015 r. w sprawie pomnika przyrody wpisanego do rejestru pomników pod numerem 48 na terenie powiatu pruszkowskiego Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt

Bardziej szczegółowo

Inwentaryzacja zieleni w ramach zadania Przebudowa drogi powiatowej nr 2020S relacji Wilkowiecko - Kłobuck

Inwentaryzacja zieleni w ramach zadania Przebudowa drogi powiatowej nr 2020S relacji Wilkowiecko - Kłobuck Rybnickie Przedsiębiorstwo Inżynierii Drogowej CERTIGOS M. Hawełek, M. Kałuża Sp. J. Ul. Brzezińska 8a, 44-203 Rybnik www.certigos.pl biuro@certigos.pl NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO BRANŻA Powiat Kłobucki,

Bardziej szczegółowo

METRYKA PROJEKTU. Nazwa obiektu i adres: Budowa zatoki postojowej w rejonie Przedszkola Publicznego nr 33 przy ul. Strzeleckiej w Opolu

METRYKA PROJEKTU. Nazwa obiektu i adres: Budowa zatoki postojowej w rejonie Przedszkola Publicznego nr 33 przy ul. Strzeleckiej w Opolu 11.2010 METRYKA PROJEKTU Nazwa obiektu i adres: Budowa zatoki postojowej w rejonie Przedszkola Publicznego nr 33 przy ul. Strzeleckiej w Opolu Stadium dokumentacji: Inwentaryzacja zieleni + projekt gospodarki

Bardziej szczegółowo

PLAN WYRĘBU DRZEW I KRZEWÓW Zespół autorski: Imię i nazwisko: Specjalność: Nr uprawnień: Podpis:

PLAN WYRĘBU DRZEW I KRZEWÓW Zespół autorski: Imię i nazwisko: Specjalność: Nr uprawnień: Podpis: EGZ. NR 1 Inwestor: Zarząd Powiatu Białostockiego reprezentowany przez Powiatowy Zarząd Dróg w Białymstoku 15-522 Białystok, Zaścianki ul. Szosa Baranowicka 37 Jednostka projektowa: Adres obiektu: woj.

Bardziej szczegółowo

Ogólny opis pielęgnacji drzew i krzewów. Wykaz drzew i krzewów przeznaczonych do pielęgnacji. Załącznik do Uchwały Nr Rady Miejskiej Cieszyna z dnia

Ogólny opis pielęgnacji drzew i krzewów. Wykaz drzew i krzewów przeznaczonych do pielęgnacji. Załącznik do Uchwały Nr Rady Miejskiej Cieszyna z dnia Załącznik do Uchwały Rady Miejskiej Cieszyna z dnia Ogólny opis pielęgnacji drzew i krzewów Przeważająca większość drzew nie była poddawana wcześniejszym zabiegom pielęgnacyjnym, za wyjątkiem tych zagrażających

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTACJA PRZETARGOWA I) PROJEKT WYCINKI DRZEW

DOKUMENTACJA PRZETARGOWA I) PROJEKT WYCINKI DRZEW INWESTOR: Gmina Miasto Rzeszów Miejski Zarząd Dróg i Zieleni ul. Targowa 1 35 064 Rzeszów EGZ. 1 NR UMOWY: 104/ID.3329 16/09 NAZWA INWESTYCJI: STADIUM PROJEKTU: PRZEBUDOWA ULICY ROBOTNICZEJ DOKUMENTACJA

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO Łódź, dnia 1 października 2013 r. Poz. 4399 UCHWAŁA NR XLIV/547/13 RADY MIEJSKIEJ W PABIANICACH z dnia 5 września 2013 r. w sprawie pomników przyrody rosnących na

Bardziej szczegółowo

Spis zawartości. II. Rysunki Rys 1/1 Arkusz 1 6

Spis zawartości. II. Rysunki Rys 1/1 Arkusz 1 6 2 Spis zawartości I. Część opisowa 1.0. Przedmiot i cel opracowania. 2.0. Podstawy opracowania 3.0. Inwentaryzacja zadrzewień i zakrzaczeń. 4.0. Podsumowanie i wnioski. II. Rysunki Rys 1/1 Arkusz 1 6 3

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT. Egz. nr. Nazwa obiektu i adres: Remont nawierzchni chodników przy ul. Orzeszkowej w Opolu

PRZEDMIAR ROBÓT. Egz. nr. Nazwa obiektu i adres: Remont nawierzchni chodników przy ul. Orzeszkowej w Opolu MZD/78/TP2/2006 data: VI 2006 PRZEDMIAR ROBÓT Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień 45112730-1 Roboty w zakresie kałtowania zieleni ulicznej Nazwa obiektu i adres: Remont nawierzchni chodników

Bardziej szczegółowo

Inwentaryzacja szczegółowa zieleni

Inwentaryzacja szczegółowa zieleni Olsztyn 1 Inwentaryzacja szczegółowa zieleni Nazwa inwestycji: Projekt nasadzeń kompensacyjnych drzew i krzewów w okolicy Oczyszczalni Ścieków Łyna w Olsztynie Adres inwestycji: Olsztyn Działki nr 156/14,

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTACJA KOSZTORYSOWA

DOKUMENTACJA KOSZTORYSOWA DOKUMENTACJA KOSZTORYSOWA Prace pielęgnacyjne drzew rosnących na skwerze osiedlowym przy ul. 23-go stycznia w Sieradzu Wykonał: Marcin Kosecki 1 Sieradz 2009 1. Szczegółowe zasady wykonania prac. Cięcia

Bardziej szczegółowo

Projekt przesadzeń drzew oraz dosadzeń rekompensujących wycinkę drzew w pasie przyulicznym ul. Białostockiej

Projekt przesadzeń drzew oraz dosadzeń rekompensujących wycinkę drzew w pasie przyulicznym ul. Białostockiej INWESTOR: Urząd m. st. Warszawy dla Dzielnicy Praga Północ ul. Ks. I. Kłopotowskiego 15, 03-708 Warszawa Projekt przesadzeń drzew oraz dosadzeń rekompensujących wycinkę drzew w pasie przyulicznym ul. Białostockiej

Bardziej szczegółowo

INWENTARYZACJA SZATY ROŚLINNEJ PRZY UL. KRÓLEWSKIEJ

INWENTARYZACJA SZATY ROŚLINNEJ PRZY UL. KRÓLEWSKIEJ L.P. NAZWA GATUNKU OBWÓD PNIA na h=130() INWENTARYZACJA SZATY ROŚLINNEJ PRZY UL. KRÓLEWSKIEJ OBWÓD PNIA na h=5() WYSOKOŚĆ (m) ROZPIETOŚĆ KORONY (m) 1. Ałycza 11 szt. 1,70 1,5 x 0,7 + 4,0 x 0,7 Żywopłot

Bardziej szczegółowo

METRYKA PROJEKTU. Budowa drogi gminnej bocznej od ul. Brzeziańskiej w m. Dobrzeń Mały, gmina Dobrzeń Wielki

METRYKA PROJEKTU. Budowa drogi gminnej bocznej od ul. Brzeziańskiej w m. Dobrzeń Mały, gmina Dobrzeń Wielki P R O J E K T O W A N I E I W Y K O N A W S T W O T E R E N Ó W Z I E L E N I S Z E Ś Ć Marcin Czyżowski Ul. Powstańców Śląskich /2, -0 Opole NIP: -0--01, REGON: 21 Tel: () -0-2, 1-2-1 Email: szesc@neostrada.pl

Bardziej szczegółowo

Projekt Budowlany i Wykonawczy Nr projektu: PBW Z Data: 11 maj mgr inŝ. arch. kraj. Natalia Jakubas

Projekt Budowlany i Wykonawczy Nr projektu: PBW Z Data: 11 maj mgr inŝ. arch. kraj. Natalia Jakubas Projekt Budowlany i Wykonawczy Nr projektu: PBW-093019-Z Data: 11 maj 2009 Temat: Przebudowa ul. Tynieckiej w Skawinie Inwestor: Zarząd Dróg Powiatu Krakowskiego, 30-138 Kraków, ul. Włościańska 4. Obiekt:

Bardziej szczegółowo

6. Spis zinwentaryzowanych drzew i krzewów

6. Spis zinwentaryzowanych drzew i krzewów 6. Spis zinwentaryzowanych drzew i krzewów - drzewa stare 100-150 lat - drzewa pomnikowe - powyżej 150 lat Nr Botaniczna nazwa polska Wysokość korony [m] Rozpiętość korony [m] Średnica pnia [cm] Uwagi

Bardziej szczegółowo

Mgr inż. Krzysztofa Sikora-Bigaj Upr. Nr 235/98/UW

Mgr inż. Krzysztofa Sikora-Bigaj Upr. Nr 235/98/UW . 55-095 Mirków, DŁUGOŁĘKA ul. Parkowa 7 tel.kom. 504 17 70 32 tel/fax 71 315-56-03 e-mail : wodus@poczta.onet.pl Stadium: INWENTARYZACJA ZIELENI Inwestycja Adres obiektu: Inwestor: BUDOWA CHODNIKA W UL.

Bardziej szczegółowo

Warszawa, listopad 2010r.

Warszawa, listopad 2010r. Inwestycja: Dokumentacja projektowa przebudowy skrzyżowania ulic Radiowa i Kaliskiego Część: Inwestor: Inwentaryzacja zieleni i projekt zieleni Dzielnica Bemowo ul. Powstańców Śląskich 70 01-381 Warszawa

Bardziej szczegółowo

PRZEBUDOWA ULICY MIESZKA I W KNUROWIE NA ODCINKU OD SKRZYŻOWANIA Z UL. DĄBROWSKIEGO DO SKRZYŻOWANIA Z UL. KAZIMIERZA WIELKIEGO

PRZEBUDOWA ULICY MIESZKA I W KNUROWIE NA ODCINKU OD SKRZYŻOWANIA Z UL. DĄBROWSKIEGO DO SKRZYŻOWANIA Z UL. KAZIMIERZA WIELKIEGO NAZWA ZAMÓWIENIA, ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO: PRZEBUDOWA ULICY MIESZKA I W KNUROWIE NA ODCINKU OD SKRZYŻOWANIA Z UL. DO SKRZYŻOWANIA Z UL. KAZIMIERZA WIELKIEGO NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO: GMINA KNURÓW

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO Łódź, dnia 1 października 2013 r. Poz. 4400 UCHWAŁA NR XLIV/548/13 RADY MIEJSKIEJ W PABIANICACH w sprawie pomników przyrody rosnących na terenie Cmentarza Ewangelicko

Bardziej szczegółowo

Karta ewidencyjna obiektu o cechach pomnika przyrody oŝywionej

Karta ewidencyjna obiektu o cechach pomnika przyrody oŝywionej Karta ewidencyjna obiektu o cechach pomnika przyrody oŝywionej (proponowanego do objęcia ochroną) Województwo: dolnośląskie Nr obiektu: Miasto: Bolesławiec Nazwa obiektu/gatunek (nazwa polska i łacińska)

Bardziej szczegółowo

INWENTARYZACJA DENDROLOGICZNA

INWENTARYZACJA DENDROLOGICZNA Ogrodypro Robert Polański ul. Kwiatowa 35 62-030 Luboń tel. 604 548 527 biuro@ogrodypro.pl http://ogrodypro.pl/ INWENTARYZACJA DENDROLOGICZNA ADRES: ul. Kłodnicka 36, 54-207 Wrocław cz. dz. nr 11/3, AM

Bardziej szczegółowo

INWENTARYZACJA DENDROLOGICZNA

INWENTARYZACJA DENDROLOGICZNA INWENTARYZACJA DENDROLOGICZNA Lokalizacja Gmina Miasto Świnoujście ul. Gdańska Zamawiający Rodzaj opracowania PROMIT Pracownia Projektowa mgr inż. Robert Mituta ul. Frezjowa 47 72 003 Dobra/k Szczecina

Bardziej szczegółowo

METRYKA PROJEKTU. Nazwa obiektu i adres: Inwentaryzacja zadrzewień wraz z projektem gospodarki drzewostanem. mgr inż.

METRYKA PROJEKTU. Nazwa obiektu i adres: Inwentaryzacja zadrzewień wraz z projektem gospodarki drzewostanem. mgr inż. data: 09.2011 r. METRYKA PROJEKTU Nazwa obiektu i adres: Przebudowa drogi powiatowej nr 1507 O, Magnuszowice Grodków, na odcinku w k 0+750 0+950 w. Magnuszowice, w zakresie budowy zjazdów i stanowiska

Bardziej szczegółowo

Inwentaryzacja drzew i krzewów zlokalizowanych w pasie drogowym z oznaczeniem przewidzianych do wycinki

Inwentaryzacja drzew i krzewów zlokalizowanych w pasie drogowym z oznaczeniem przewidzianych do wycinki Inwentaryzacja drzew i krzewów zlokalizowanych w pasie drogowym z oznaczeniem przewidzianych do wycinki Numer na mapie Nazwa łacińska / Nazwa polska / Obwód pnia (w cm) wyciąć Przyczyna Charakterystyka

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO Łódź, dnia 12 lutego 2016 r. Poz. 681 UCHWAŁA NR XIV/126/15 RADY GMINY SZCZERCÓW z dnia 30 grudnia 2015 r. w sprawie pomnika przyrody alei drzew zlokalizowanych

Bardziej szczegółowo

Projektowanie Konstrukcyjno Inżynieryjne Bronisław Waluga z siedzibą w Rudzie Śl. ul.niedurnego 30 tel 0-32 2-444-666

Projektowanie Konstrukcyjno Inżynieryjne Bronisław Waluga z siedzibą w Rudzie Śl. ul.niedurnego 30 tel 0-32 2-444-666 Plan wyrębu " P K I " B R O N I S Ł A W W A L U G A 4 1-7 0 9 R U D A Ś L. U L. N I E D U R N E G O 3 0 T E L. / F A X. ( 0-3 2 ) 2 4-4 4-6 6 6 e - m a i l : W a l u g a @ w p. p l ; NAZWA ZAMÓWIENIA,

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY ZIELENI - - INWENTARYZACJA DENDROLOGICZNA Z PLANEM WYCINKI

PROJEKT WYKONAWCZY ZIELENI - - INWENTARYZACJA DENDROLOGICZNA Z PLANEM WYCINKI - - INWENTARYZACJA DENDROLOGICZNA Z PLANEM WYCINKI dla przebudowy północnego zjazdu z Kładki Zwierzynieckiej we Wrocławiu Nr dokumentacji: TM 229-G Nr umowy: Umowa nr NZU/362-122/Kładka Zwierzyniecka 3/8

Bardziej szczegółowo

EUROMOSTY Adres do korespondencji: ul. Bolesława Prusa 9, WROCŁAW

EUROMOSTY Adres do korespondencji: ul. Bolesława Prusa 9, WROCŁAW EUROMOSTY Adres do korespondencji: ul. Bolesława Prusa 9, 50-319 WROCŁAW tel./fax: (071) 327-90-81(82), (071) 321-74-65 Adres: ul. Spółdzielcza 44/7, 57-300 Kłodzko NIP: 895-109-92-61, REGON 890704660

Bardziej szczegółowo

INWENTARYZACJA DRZEWOSTANU oraz EKSPERTYZA DENDROLOGICZNA na terenie Zespołu Szkół nr 1 im. K. K. Baczyńskiego w Sokołowie Podlaskim

INWENTARYZACJA DRZEWOSTANU oraz EKSPERTYZA DENDROLOGICZNA na terenie Zespołu Szkół nr 1 im. K. K. Baczyńskiego w Sokołowie Podlaskim ZAŁĄCZNIK NR 1. INWENTARYZACJA DRZEWOSTANU oraz EKSPERTYZA DENDROLOGICZNA na terenie Zespołu Szkół nr 1 im. K. K. Baczyńskiego w Sokołowie Podlaskim L.p. GATUNEK (nazwa polska) GATUNEK (nazwa łacińska)

Bardziej szczegółowo

OPERAT DENDROLOGICZNY

OPERAT DENDROLOGICZNY HYDRO-LEW Usługi Melioracyjne Czesław Lew 44-200 Rybnik ul. Kpt. L. Janiego 17a/5 NIP: 642-184-20-53 Tel. 508272103 OPERAT DENDROLOGICZNY Nazwa zadania : Odcinkowa zabudowa wyrw lewego brzegu rzeki Odry

Bardziej szczegółowo

Część graficzna: - Inwentaryzacja szaty roślinnej i gospodarka drzewostanem (Plan sytuacyjny w skali 1:500);

Część graficzna: - Inwentaryzacja szaty roślinnej i gospodarka drzewostanem (Plan sytuacyjny w skali 1:500); ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA: A B C D Dane ogólne: 1. Cel i zakres opracowania; 2. Formalno-prawna podstawa opracowania; Część opisowa: 3. Opis inwentaryzowanej zieleni. 4. Inwentaryzacja szaty roślinnej i gospodarka

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ CENOWY szt szt szt szt dowolny gatunek szt szt. 8

FORMULARZ CENOWY szt szt szt szt dowolny gatunek szt szt. 8 FORMULARZ CENOWY Załącznik nr 12 Lp. Wyszczególnienie robót Obwód pnia w cm Jednostka jednostkę 7 I. NASADZENIA DRZEW 1 2 3 4 5 wiśnia piłkowana (Prunus serrulata odmiana Royal Burgundy) wiśnia piłkowana

Bardziej szczegółowo

Inwentaryzacja zieleni przy ul. Jana Nowaka-Jeziorańskiego w Dzielnicy Praga Południe m.st. Warszawy

Inwentaryzacja zieleni przy ul. Jana Nowaka-Jeziorańskiego w Dzielnicy Praga Południe m.st. Warszawy Inwentaryzacja zieleni przy ul. Jana Nowaka-Jeziorańskiego w Dzielnicy Praga Południe m.st. Warszawy Wykonał: inżynier architekt krajobrazu Sebastian Machnowski Czysta Energia PV Warszawa, luty 2013 1.

Bardziej szczegółowo

INWENTARYZACJA DENDROLOGICZNA I PROJEKT GOSPODARKI DRZEWOSTANEM

INWENTARYZACJA DENDROLOGICZNA I PROJEKT GOSPODARKI DRZEWOSTANEM INWENTARYZACJA DENDROLOGICZNA I PROJEKT GOSPODARKI DRZEWOSTANEM OBIEKT Zieleniec przy zbiorniku wodnym Jeziórka w Sierpcu ADRES Teren między ulicami: Świętokrzyską, Piastowską i A.Fredry w Sierpcu. BRANŻA

Bardziej szczegółowo

METRYKA PROJEKTU. Szczegółowa inwentaryzacja zadrzewień wraz z projektem gospodarki drzewostanem. mgr inż. Marcin Czyżowski.

METRYKA PROJEKTU. Szczegółowa inwentaryzacja zadrzewień wraz z projektem gospodarki drzewostanem. mgr inż. Marcin Czyżowski. P R O J E K T O W A N I E I W Y K O N A W S T W O T E R E N Ó W Z I E L E N I S Z E Ś Ć Marcin Czyżowski Ul. Powstańców Śląskich /2, 45-0 Opole NIP: 54-0--01, REGON: 5312121 Tel: () 454-40-2, 1-5-131 Email:

Bardziej szczegółowo

PROJEKT pielęgnacji istniejącego drzewostanu

PROJEKT pielęgnacji istniejącego drzewostanu PROJEKT pielęgnacji istniejącego drzewostanu w ramach projektu Ogród dwóch brzegów 2013-2015. Rewitalizacja przestrzeni i obiektów Cieszyńskiej Wenecji Inwestor: Gmina Cieszyn, Rynek 1, 43-400 Cieszyn

Bardziej szczegółowo

UL. CHYLICZKOWSKA 14, PIASECZNO

UL. CHYLICZKOWSKA 14, PIASECZNO ZAKŁAD PROJEKTOWANIA NADZORU I USŁUG CONSULTINGOWYCH INŻDRÓG S.C. K. I W. ŁUSZYŃSCY adres siedziby: UL. CHELMIŃSKA 106A/38, 86-300 GRUDZIĄDZ tel/fax: (056) 4653194 e-mail: biuro@inzdrog.com.pl NIP: 876-15-14-389

Bardziej szczegółowo

Ekspertyza dendrologiczna określająca stan zachowania lipy drobnolistnej oraz buka pospolitego, rosnących w Podkowie Leśnej

Ekspertyza dendrologiczna określająca stan zachowania lipy drobnolistnej oraz buka pospolitego, rosnących w Podkowie Leśnej 1. Wprowadzenie Przedmiot ekspertyzy stanowią 2 drzewa rosnące w Podkowie Leśnej wpisane do rejestru pomników przyrody: lipa drobnolistna (Tilia cordata) wchodząca w skład alei lipowej oraz buk pospolity

Bardziej szczegółowo

INWENTARYZACJA SZCZEGÓŁOWA ZIELENI I PROJEKT GOSPODARKI SZATĄ ROŚLINNĄ - Obr. ew. 31 dz. nr: 1/99, 1/194, 1/192 - Obr. ew. 37 dz.

INWENTARYZACJA SZCZEGÓŁOWA ZIELENI I PROJEKT GOSPODARKI SZATĄ ROŚLINNĄ - Obr. ew. 31 dz. nr: 1/99, 1/194, 1/192 - Obr. ew. 37 dz. INWESTOR Gmina Olsztyn 10-101 Olsztyn, Plac Jana Pawła II-go nr 1 NAZWA I ADRES OBIEKTU Ulica Bohaterów Monte Cassino w Olsztynie Etap 1. Odcinek od ulicy Leśnej. RODZAJ OPRACOWANIA INWENTARYZACJA SZCZEGÓŁOWA

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA Przebudowa i modernizacja ulicy Korczaka oraz budowa łącznika ul. Bardiowskiej z ul. 11-go Listopada w Gorlicach ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA I. MATERIAŁY OPISOWE 1. DANE OGÓLNE 1.1. Zakres opracowania 1.2. Materiały

Bardziej szczegółowo

Podział ceny na składniki

Podział ceny na składniki Nr sprawy: WZP.271.37.2017.B Załącznik nr 1 do oferty Podział ceny na składniki PAKIET I - Prace w drzewostanie na terenie Miasta Bydgoszcz L.p. Zakres prac Jedn. Ilość jednostek Ceny jednostkowe brutto

Bardziej szczegółowo

Przebudowa drogi powiatowej Nr 2123K w miejscowości Nawojowa Góra.

Przebudowa drogi powiatowej Nr 2123K w miejscowości Nawojowa Góra. 1. Podstawa formalno - prawna opracowania Materiałami wyjściowymi do opracowania niniejszej inwentaryzacji były: - mapa sytuacyjno wysokościowa w skali: 1:500, - mapa topograficzna w skali: 1:10 000, -

Bardziej szczegółowo

Katowice, grudzień 2016r.

Katowice, grudzień 2016r. FIRMA,,ABS OCHRONA ŚRODOWISKA SP. Z O.O. 40 169 Katowice, ul. Wierzbowa 14 Tel./fax. 32/ 258 90 15 NIP 634 24 41-957 PROJEKT NASADZEŃ Inwestor/ Zleceniodawca Gmina Miasto Mysłowice ul. Powstańców 1 41-400

Bardziej szczegółowo

INWENTARYZACJA I GOSPODAROWANIE ZIELENIĄ ISTNIEJĄCĄ

INWENTARYZACJA I GOSPODAROWANIE ZIELENIĄ ISTNIEJĄCĄ FAZA PROJEKTU INWENTARYZACJA I GOSPODAROWANIE ZIELENIĄ ISTNIEJĄCĄ TEMAT Projekt budowy budynku Gimnazjum w Radzyminie, ul. 11go Listopada wraz zagospodarowaniem terenu i infrastrukturą. dz. ew. 89/1; 89/2

Bardziej szczegółowo

Załączniki formalno - prawne Wypis i wyrys z miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego miasta Wrocławia 1988/1989...

Załączniki formalno - prawne Wypis i wyrys z miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego miasta Wrocławia 1988/1989... Spis treści: Część opisowa Podstawa opracowania... 2 Zakres opracowania i lokalizacja... 2 Opis zieleni istniejącej... 2 Metody prac inwentaryzacyjnych... 2 Gospodarka drzewostanem...... 2 Tabela inwentaryzacji

Bardziej szczegółowo

BIURO INŻYNIERSKIE KULINSKI FILIP www.biku.com.pl

BIURO INŻYNIERSKIE KULINSKI FILIP www.biku.com.pl BIURO INŻYNIERSKIE KULINSKI FILIP www.biku.com.pl ADRES: UL. GĄSAWSKA 7 64-500 SZAMOTUŁY NIP: 787-195-55-27 REGON: 301 403 140 STADIUM DOKUMENTACJI: ADRES DO KORESPONDENCJI: BIURO INŻYNIERSKIE KULIŃSKI

Bardziej szczegółowo

INWENTARYZACJA ZIELENI

INWENTARYZACJA ZIELENI INWENTARYZACJA ZIELENI DO PROJEKTU ROZBUDOWY DROGI GMINNEJ NR 007013F, UL. CEGLANEJ I UL. KALINOWEJ W MIEJSCOWOŚCI DROSZKÓW 1) Podstawa opracowania. mapa sytuacyjno wysokościowa w skali 1:1000, stanowiąca

Bardziej szczegółowo

WROCŁAWSKI BUDŻET OBYWATELSKI 2015

WROCŁAWSKI BUDŻET OBYWATELSKI 2015 OBIEKT BUDOWA INFRASTRUKTURY SPORTOWO - REKREACYJNEJ NA TERENIE SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 109 PRZY ULICY INŻYNIERSKIEJ 54 WE WROCŁAWIU ADRES ul. Inżynierska 54, Wrocław KATEGORIA OBIEKTÓW BUDOWLANYCH Kat.

Bardziej szczegółowo

INWENTARYZACJA ZIELENI WRAZ Z GOSPODARKĄ

INWENTARYZACJA ZIELENI WRAZ Z GOSPODARKĄ Inwestor: Gmina Skawina Rynek 1 32-050 Skawina Biuro projektowe: 30-710 Kraków ul. Krzywda 12A/BS5 www.serpentyna.pl biuro@serpentyna.pl Tel. kom.: 501 194 278 Tel./fax: (12) 657 26 01 Temat inwestycji:

Bardziej szczegółowo

Operat dendrologiczny przedsięwzięcia pn.:

Operat dendrologiczny przedsięwzięcia pn.: Operat dendrologiczny przedsięwzięcia pn.: Budowa drogi łączącej ul. Bursztynową z ul. Mickiewicza Opracowanie: BIO-PLAN Pracownia ochrony przyrody i ekologii dr Krzysztof Spałek ul. Psie Pole 15, 46-040

Bardziej szczegółowo

Wykaz drzew do usunięcia - NOWA HUTA

Wykaz drzew do usunięcia - NOWA HUTA Wykaz drzew do usunięcia - NOWA HUTA Lp. Gatunek Obwód pnia [cm] Opis Nasadzenia zamienne [szt.] Planty Bieńczyckie (zgodnie z Decyzją Prezydenta Miasta Krakowa WS-05.63..57.04.SC z dnia 04..04 r.) topola

Bardziej szczegółowo

INWENTARYZACJA ZIELENI

INWENTARYZACJA ZIELENI KATARZYNA LIS - MORAWSKA INWENTARYZACJA ZIELENI NA TERENIE PROJEKTOWANYCH BOISK W MOSINIE PRZY ULICY TOPOLOWEJ ZLECENIODAWCA: AMIBUD Cezary Ilnicki ul. Świerczewskiego 84 59-930 Pieńsk OPRACOWAŁ: mgr Andrzej

Bardziej szczegółowo

INWENTARYZACJA SZCZEGÓŁOWA ZIELENI I PROJEKT GOSPODARKI SZATĄ ROŚLINNĄ

INWENTARYZACJA SZCZEGÓŁOWA ZIELENI I PROJEKT GOSPODARKI SZATĄ ROŚLINNĄ 2 INWENTARYZACJA SZCZEGÓŁOWA ZIELENI I PROJEKT GOSPODARKI SZATĄ ROŚLINNĄ Rozbudowa i wyposażenie Centrum Naukowo Dydaktycznego Medycyny Eksperymentalnej przy ul. Warszawskiej 30 w Olsztynie I OPIS TECHNICZNY

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY. INWESTOR: - Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Krotoszynie ul. Rwicka 41, Krotoszyn

PROJEKT WYKONAWCZY. INWESTOR: - Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Krotoszynie ul. Rwicka 41, Krotoszyn ZAKŁAD BUDOWLANY KLIER 54-030 Wrocław ul.. Przemyska 16 a Tel. 071/71-64-072 Tel. kom. 0602/10 36 27 Umowa nr 21/DT/P/2016 PROJEKT WYKONAWCZY ZADANIE: - Budowa miejsc postojowych dla samochodów osobowych

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 8 kwietnia 2019 r. Poz UCHWAŁA NR 45/V/2019 RADY MIASTA PODKOWA LEŚNA. z dnia 14 marca 2019 r.

Warszawa, dnia 8 kwietnia 2019 r. Poz UCHWAŁA NR 45/V/2019 RADY MIASTA PODKOWA LEŚNA. z dnia 14 marca 2019 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO Warszawa, dnia 8 kwietnia 2019 r. Poz. 4542 UCHWAŁA NR 45/V/2019 RADY MIASTA PODKOWA LEŚNA z dnia 14 marca 2019 r. w sprawie zniesienia formy ochrony przyrody

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY 48 Stadium: PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY CPV: 45111200-0 Temat: Przebudowa drogi pożarowej do budynku I Liceum Ogólnokształcącego przy ulicy Mickiewicza 6 w Olsztynie obręb 71 dz. 75 obręb 72 dz. 174/6

Bardziej szczegółowo

ZARZĄD DRÓG I UTRZYMANIA MIASTA Ul. Długa 49, Wrocław INWESTOR JEDNOSTKA PROJEKTOWA NAZWA INWESTYCJI LOKALIZACJA INWESTYCJI: TEMAT OPRACOWANIA

ZARZĄD DRÓG I UTRZYMANIA MIASTA Ul. Długa 49, Wrocław INWESTOR JEDNOSTKA PROJEKTOWA NAZWA INWESTYCJI LOKALIZACJA INWESTYCJI: TEMAT OPRACOWANIA INWESTOR JEDNOSTKA PROJEKTOWA ZARZĄD DRÓG I UTRZYMANIA MIASTA Ul. Długa 49, 53-633 Wrocław BETTULLA Anneet taa Brrooddaa Ul..Elbbl ląąsskkaa 1155 5544- -334411 Wrrooccł łaaw NAZWA INWESTYCJI LOKALIZACJA

Bardziej szczegółowo

GRINER Wojciech Pytel ul. Wężowiec 4/4, Nowy Dwór Gdański tel NIP: REGON:

GRINER Wojciech Pytel ul. Wężowiec 4/4, Nowy Dwór Gdański tel NIP: REGON: GRINER Wojciech Pytel ul. Wężowiec 4/4, 82-100 Nowy Dwór Gdański tel. +48 600 874 523 e-mail: kontakt@griner.pl NIP: 5792221190 REGON: 360352190 Faza opracowania: Nazwa opracowania: PROJEKT BUDOWLANY I

Bardziej szczegółowo

OPERAT DENDROLOGICZNY

OPERAT DENDROLOGICZNY FIRMA,,ABS OCHRONA ŚRODOWISKA SP. Z O.O. 40 169 Katowice, ul. Wierzbowa 14 Tel./fax. 32/ 258 90 15 NIP 634 24 41-957 OPERAT DENDROLOGICZNY działki 97, 98, 1506/95 Inwestor: Gmina Piekary Śląskie ul. Bytomska

Bardziej szczegółowo

PROJEKT GOSPODARKI ZIELENIĄ

PROJEKT GOSPODARKI ZIELENIĄ Firma Projektowo Usługowa PLANPROF inż. Michał Kubiński 44-156 Sierakowice, ul. Ceramiczna 5 NIP: 638-112-87-04 mobile: 500 017 959 e-mail: biuro@planprof.pl WWW. PLANPROF.PL Temat zadania: PROJEKT GOSPODARKI

Bardziej szczegółowo

Zawartość opracowania.

Zawartość opracowania. Zawartość opracowania. 1. Dane ogólne. 1.1 Przedmiot i cel opracowania. 1.2. Termin opracowania i prac terenowych. 1.3. Podstawa opracowania. 1.4. Metodyka pracy. 2. Opis techniczny przedmiotowych drzew.

Bardziej szczegółowo

NASADZEŃ ZASTĘPCZYCH 4 WOJSKOWEGO SZPITALA KLINICZNEGO Z POLIKLINIKĄ SP ZOZ WE WROCŁAWIU

NASADZEŃ ZASTĘPCZYCH 4 WOJSKOWEGO SZPITALA KLINICZNEGO Z POLIKLINIKĄ SP ZOZ WE WROCŁAWIU SPIS TREŚCI: I. DANE OGÓLNE. 1. Cel i zakres opracowania 2. Podstawy opracowania II. PODSTAWOWE ZAŁOŻENIA III. OPIS PROJEKTU SZATY ROŚLINNEJ 1. Skład gatunkowy projektowanych nasadzeń 2. Tabela nasadzeń

Bardziej szczegółowo

Budowa ścieżki spacerowo-dydaktycznej wokół jezior w Januszkowicach INWENTARYZACJA DENDROLOGICZNA I GOSPODARKA DRZEWOSTANEM

Budowa ścieżki spacerowo-dydaktycznej wokół jezior w Januszkowicach INWENTARYZACJA DENDROLOGICZNA I GOSPODARKA DRZEWOSTANEM Biuro Projektowe ECO-UNIT mgr inż. Marek Klyk ul. Cygana 4/213, 45-131 Opole tel. 77 442-81-18 fax. 77 442-81-19 kom. 606 101 958 NIP 754-242-14-40 REGON 532303190 http: www.eco-unit.pl e-mail: m.klyk@eco-unit.pl

Bardziej szczegółowo

METRYKA PROJEKTU. Stadium dokumentacji: Projekt nasadzeń zamiennych za drzewa usuwane zgodnie z wnioskiem nr DO

METRYKA PROJEKTU. Stadium dokumentacji: Projekt nasadzeń zamiennych za drzewa usuwane zgodnie z wnioskiem nr DO P R O J E K T O W A N I E I W Y K O N A W S T W O T E R E N Ó W Z I E L E N I S Z E Ś Ć Marcin Czyżowski Ul. Powstańców Śląskich 6/2, 45-086 Opole NIP: 754-220-67-01, REGON: 531297121 Tel: (77) 454-40-29,

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr Opis przedmiotu zamówienia

Załącznik Nr Opis przedmiotu zamówienia 1. Opis przedmiotu zamówienia Załącznik 2 Przedmiotem usługi jest wycinka i cięcia pielęgnacyjne drzewostanu rejon Białystok, Łomża (Białystok, ul. Kawaleryjska 70, Łomża, Al. Legionów 133, Łomża, ul.

Bardziej szczegółowo

OLSZTYN, ul. Dąbrowszczaków 39, tel./fax (0-89)

OLSZTYN, ul. Dąbrowszczaków 39, tel./fax (0-89) BIURO PROJEKTÓW Spółka z o.o. 10-542 OLSZTYN, ul. Dąbrowszczaków 39, tel./fax (0-89) 527-41-11 e-mail: biuro@noweko.com.pl Nazwa obiektu: Budowa kolektora Centralnego bis w ulicy Leśnej w Olsztynie. Adres:

Bardziej szczegółowo

INWENTARYZACJA DENDROLOGICZNA NA POTRZEBY INWESTYCJI. powierzchnia. krzewów[m2] obwód pnia [cm] [m]

INWENTARYZACJA DENDROLOGICZNA NA POTRZEBY INWESTYCJI. powierzchnia. krzewów[m2] obwód pnia [cm] [m] [K/] INWENTARYACJA DENDROLOGICNA NA POTREBY INWESTYCJI 1 Prunus cerasifera Śliwa wiśniowa syn. Ałycza 2 Prunus cerasifera Śliwa wiśniowa syn. Ałycza - 55 4-5 4-5 niestrzyżony żywopłot wzdłuż ogrodzenia

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT DOTYCZĄCY ZAGOSPODAROWANIA TERENÓW ZIELENI NA OBSZARZE POWIATOWEGO MIĘDZYSZKOLNEGO OŚRODKA SPORTU W ZDUŃSKIEJ WOLI PRZY UL.

PRZEDMIAR ROBÓT DOTYCZĄCY ZAGOSPODAROWANIA TERENÓW ZIELENI NA OBSZARZE POWIATOWEGO MIĘDZYSZKOLNEGO OŚRODKA SPORTU W ZDUŃSKIEJ WOLI PRZY UL. PRZEDMIAR ROBÓT DOTYCZĄCY ZAGOSPODAROWANIA TERENÓW ZIELENI NA OBSZARZE POWIATOWEGO MIĘDZYSZKOLNEGO OŚRODKA SPORTU W ZDUŃSKIEJ WOLI PRZY UL. DOLNEJ 41 Zduńska Wola, czerwiec 2008 r AUTOR: Marcin Kosecki

Bardziej szczegółowo

OCENA DENDROLOGICZNA DRZEW

OCENA DENDROLOGICZNA DRZEW OCENA DENDROLOGICZNA DRZEW ROSNĄCYCH NA TERENIE DZIAŁKI NR 522/2 W OBRĘBIE 9 STANOWIĄCEJ TEREN GIMNAZJUM NR 2 W SŁUPSKU ul. JANA SOBIESKIEGO 3 76-200 SŁUPSK dla zadania pn. Remont i wyposażenie boiska

Bardziej szczegółowo

BUDOWA PARKINGU PRZY UL. BRODZIŃSKIEGO 1

BUDOWA PARKINGU PRZY UL. BRODZIŃSKIEGO 1 NAZWA ZAMÓWIENIA ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO: WSPÓLNY SŁOWNIK ZAMÓWIEŃ CPV: NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO: RODZAJ OPRACOWANIA: JEDNOSTKA PROJEKTUJĄCA: BRANŻA: PROJEKTANT: BUDOWA PARKINGU PRZY UL. BRODZIŃSKIEGO

Bardziej szczegółowo

PROJEKT NASADZEŃ DRZEW

PROJEKT NASADZEŃ DRZEW PRACOWNIA PROJEKTOWA DRÓG I MOSTÓW mgr inŝ. Ryszard KOWALSKI DIM R Y S Z A R D K O W A L S K I 71-468 SZCZECIN ul. Sosnowa 6a tel./fax (0-91) 45 00 745 biuro@dim.szczecin.pl, www.dim.szczecin.pl PROJEKT

Bardziej szczegółowo

P.B a. Wykonanie projektu rewitalizacji terenu zielonego. INWESTO Zenon Solczak ul. Kopernika 9 / 4, Legionowo

P.B a. Wykonanie projektu rewitalizacji terenu zielonego. INWESTO Zenon Solczak ul. Kopernika 9 / 4, Legionowo 49 75 76 77 78 79 80 81 82 83 94 48 85 84 86 91 88 87 89 90 47 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 63 64 95 46 44 9c 45 43 36 38 39 41 40 37 42 9b 34 33 35 31 32 28 29

Bardziej szczegółowo

EGZ. Budowa oświetlenia ulicznego przy ul. Marca Polo we Wrocławiu. dz. 21/2, 21/3 obręb Swojczyce. Spis zawartości: Strona 2

EGZ. Budowa oświetlenia ulicznego przy ul. Marca Polo we Wrocławiu. dz. 21/2, 21/3 obręb Swojczyce. Spis zawartości: Strona 2 EGZ. Zamierzenie budowlane: Lokalizacja: Budowa oświetlenia ulicznego przy ul. Marca Polo we Wrocławiu. dz. 21/2, 21/3 obręb Swojczyce Rodzaj projektu: INWENTARYZAJCA ZIELENI Branża: DENDROLOGICZNA Spis

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY. Materiały wyjściowe Mapa sytuacyjno-wysokościowa z projektem budowy ul. Kadrowej w skali 1:500 wraz z naniesionym drzewostanem.

OPIS TECHNICZNY. Materiały wyjściowe Mapa sytuacyjno-wysokościowa z projektem budowy ul. Kadrowej w skali 1:500 wraz z naniesionym drzewostanem. OPIS TECHNICZNY Przedmiot opracowania Inwentaryzacja drzewostanu na ulicy Kadrowej w Warszawie w dzielnicy Rembertów na odcinku od ul. Kramarskiej do ul. Czwartaków o dł. ok. 330 m Materiały wyjściowe

Bardziej szczegółowo