Opis przedmiotu zamówienia

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Opis przedmiotu zamówienia"

Transkrypt

1 Opis przedmiotu zamówienia Załącznik nr 1. SIWZ OKE/WOA/2150/ 4 /2011 I. Przedmiot zamówienia 1. Przedmiot zamówienia obejmuje świadczenie usługi: zorganizowanie i przeprowadzenie w 2011 i w 2012 roku cyklu szkoleń grupowych dla kandydatów do zespołów autorów zadań egzaminacyjnych dla kwalifikacji wyodrębnionych w zawodach ujętych w Klasyfikacji Zawodów Szkolnictwa Zawodowego (KSZS). 2. Szkolenia mają na celu przygotowanie uczestników do konstruowania zadań egzaminacyjnych według nowej metodologii, w oparciu o zmodernizowane podstawy programowe kształcenia w zawodach ujętych w Klasyfikacji Zawodów Szkolnictwa Zawodowego (KZSZ) na egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie. 3. Postępowanie dotyczy szkoleń zaplanowanych w ramach projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, realizowanego przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną we Wrocławiu w ramach umowy partnerskiej z Centralną Komisją Egzaminacyjną i innymi komisjami okręgowymi z dnia r. 4. Informacje o realizowanym projekcie: Tytuł projektu VI.: Modernizacja egzaminów potwierdzających kwalifikacje zawodowe Projekt systemowy VI realizowany w ramach Programu Operacyjnego KAPITAŁ LUDZKI Priorytet III: Wysoka jakość oświaty Działanie 3.2: Rozwój systemu egzaminów zewnętrznych Okres realizacji projektu: od r. do r. Beneficjent systemowy: Centralna Komisja Egzaminacyjna Partnerzy projektu: Okręgowe Komisje Egzaminacyjne Zadanie 4.: Przeprowadzenie szkoleń dla kandydatów do zespołów autorów zadań komponent bank zadań Zmodyfikowany wniosek o dofinansowanie tego projektu został zaakceptowany w dniu r. przez Departament Funduszy Strukturalnych MEN pismo DFS-WM-JKo /11/ Przedmiot umowy nie jest objęty statutową działalnością Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej we Wrocławiu i służy wypracowaniu nowych rozwiązań o charakterze systemowym w zakresie odpowiadającym tematyce projektu. 6. Oznaczenia wg Wspólnego Słownika Zamówień CPV: usługi edukacyjne i szkoleniowe usługi hotelarskie w zakresie spotkań i konferencji usługi restauracyjne i dotyczące podawania posiłków hotelarskie usługi noclegowe II. Cel i efekty szkolenia 1. Celem szkoleń jest przygotowanie uczestników do konstruowania zadań egzaminacyjnych według nowej metodologii, w oparciu o zmodernizowane podstawy programowe kształcenia w zawodach ujętych w Klasyfikacji Zawodów Szkolnictwa Zawodowego (KZSZ) na egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie. 2. Po ukończeniu szkolenia każdy uczestnik powinien posiadać umiejętność tworzenia zadań do etapu pisemnego i praktycznego egzaminu oraz przedłożyć opracowane zadania i inne materiały wskazane programem szkolenia. Strona 1 z 7

2 III. Opis realizacji zamówienia 1. Opis organizacji szkolenia 1.1. Usługa obejmuje szkolenie 4 grup (A, B, C, D) 80 kandydatów na autorów zadań, którzy zostaną skierowani z komisji okręgowych, zgodnie z wykazem stanowiącym załącznik nr 1a do SIWZ 1.2. Termin realizacji szkoleń: Grupy A, B, C, D Część szkolenia Liczba godzin (dla każdej grupy) Rozpoczęcie szkolenia Zakończenie szkolenia A, B, C I, II, III, IV 70 X 2011 r. 2. XII 2011 D I, II, III, IV 70 II 2012 r. 31.III 2012 r. Uwaga: jedna godzina dydaktyczna trwa 45 minut 1.3. Organizacja szkolenia każdej grupy: a) część I stacjonarna (sobotnio-niedzielna) 16 godzin dydaktycznych rozpoczęcie szkolenia sobota, godz (bez śniadania): zakończenie szkolenia niedziela, po obiedzie (bez kolacji) b) część II z wykorzystaniem platformy Redmine 24 godziny c) część III stacjonarna (sobotnio-niedzielna) 16 godzin dydaktycznych rozpoczęcie szkolenia sobota, godz (bez śniadania): zakończenie szkolenia niedziela, po obiedzie (bez kolacji) d) część IV z wykorzystaniem platformy Redmine 14 godzin Zajęcia stacjonarne mają odbywać się w grupach nie mniejszych niż 14 osób i nie większych niż 20-osobowe, przy zatrudnieniu minimum 2 prowadzących szkolenie jednej grupy Zamawiający dopuszcza przeprowadzenie szkolenia w grupach liczących do 22 osób z zastrzeżeniem, że ostateczna liczba przeszkolonych osób nie będzie większa niż 80 osób Zamawiający rekrutuje uczestników do poszczególnych grup i powiadamia ich o terminach szkoleń Zajęcia z wykorzystaniem platformy Redmine polegają na pracy własnej uczestników szkolenia, wykonywanej według zasad i harmonogramu ustalonego przez prowadzących, konsultowanej i weryfikowanej w trybie on-line. Platforma Redmine będzie nieodpłatnie przygotowana, udostępniona i obsługiwana przez Centralną Komisję Egzaminacyjną na potrzeby przeprowadzenia szkoleń przez Wykonawcę. 2. Zadania Wykonawcy, w ramach każdorazowo przeprowadzonego szkolenia 2.1. Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia prowadzących szkolenia po 2 prowadzących zajęcia w każdej grupie liczącej co najmniej 14 osób, (w przypadku mniejszej liczby osób w grupie 1 prowadzący) oraz wypłacenia im wynagrodzenia Prowadzący powinien posiadać doświadczenie i wiedzę z zakresu tematyki szkolenia dla kandydatów na autorów zadań, w tym w szczególności: spełniających następujące kryteria: Strona 2 z 7

3 a) doświadczenie w opracowywaniu dokumentacji egzaminacyjnej do etapów pisemnego i praktycznego egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe b) kwalifikacje w zakresie sprawdzania i oceniania prac egzaminacyjnych lub oceniania wykonania zadań egzaminacyjnych w czasie etapu praktycznego egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe potwierdzone wpisem do ewidencji egzaminatorów prowadzonej przez okręgową komisję egzaminacyjną lub doświadczenie w zakresie koordynowania potwierdzone uczestnictwem w szkoleniu dla koordynatorów organizowanym przez Centralną Komisję Egzaminacyjną c) doświadczenie w przeprowadzeniu szkoleń, kursów lub warsztatów z zakresu tematyki zbliżonej do przedmiotu szkolenia d) wiedzę na temat modernizacji systemu egzaminów potwierdzających kwalifikacje zawodowe w oparciu o nową metodologię ich przeprowadzania e) doświadczenie w pracy na platformie Redmine lub Moodle Do czasu podpisania umowy Wykonawca jest zobowiązany przedstawić Zamawiającemu do akceptacji Wykaz kadry dydaktycznej prowadzącej szkolenia według wzoru stanowiącego załącznik nr 6 do SIWZ Kandydatury osób prowadzących/trenerów akceptować będzie Zamawiający. Ze względu na specyfikę wymagań i program szkolenia Zamawiający może wskazać osoby posiadające odpowiednie kwalifikacje do prowadzenia szkoleń Wykonawca jest zobowiązany zagwarantować na przeprowadzenie szkoleń stacjonarnych (część I i III) miejsce szkolenia w centrum konferencyjnym lub hotelu we Wrocławiu, położonym w miejscu dobrze skomunikowanym, oddalonym nie więcej niż 10 km od Dworca Głównego PKP lub PKS. W przypadku lokalizacji miejsca szkolenia stacjonarnego bez dostępu do sieci publicznych środków komunikacji (tramwaj, autobus) lub umiejscowionych poza strefą zasięgu takiej komunikacji, Wykonawca będzie zobowiązany, w ramach realizacji zamówienia i na swój koszt, do zorganizowania transportu uczestników między punktem zbiorczym, uzgodnionym z Zamawiającym, a miejscem szkolenia Miejsce szkolenia musi spełniać 3-gwiazdkowy standard w rozumieniu przepisów 2 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 19 sierpnia 2004 r. w sprawie obiektów hotelarskich i innych obiektów, w których są świadczone usługi hotelarskie (Dz. U. z 2006 r. Nr 22, poz. 169). Jeżeli z przyczyn niezależnych od Wykonawcy nie może on zagwarantować miejsca szkolenia spełniającego wyżej wymienione wymagania Wykonawca jest zobowiązany poinformować Zamawiającego na piśmie o zaistniałej sytuacji oraz przedstawić propozycję miejsca szkolenia o porównywalnym standardzie Sale szkoleniowe powinny być przystosowane do prowadzenia zajęć dla 20 osób, wyposażone w co najmniej: flipchart (z flamastrami i z papierem), projektor multimedialny, komputer-laptop z dostępem do Internetu bezprzewodowego. Sale powinny ponadto: a) posiadać możliwość zaciemnienia b) spełniać wymagania określone w przepisach BHP (temp C, krzesła tapicerowane) c) posiadać w bezpośredniej bliskości zaplecze sanitarno-higieniczne. Wykonawca jest zobowiązany zapewnić uczestnikom dostęp do sal na co najmniej 60 minut przed rozpoczęciem szkolenia. Strona 3 z 7

4 2.3. Wykonawca jest zobowiązany zagwarantować zakwaterowanie (noclegi) osobom zamiejscowym: prowadzącym i uczestnikom szkolenia. Zakwaterowanie należy zapewnić w pokojach jedno- lub dwuosobowych z łazienką, przy czym noclegi w pokojach jednoosobowych należy przewidzieć dla nie więcej niż 20% wszystkich uczestników szkolenia. Nie dopuszcza się kwaterowania uczestników szkoleń z osobami, które w nim nie uczestniczą. Temperatura w pomieszczeniach zakwaterowania powinna być utrzymywana między 20 a 24 C z możliwością miejscowej regulacji Wykonawca jest zobowiązany zwrócić koszty podróży osobom zamiejscowym: uczestnikom, którzy ukończą szkolenie oraz prowadzącym szkolenie. Wykonawca określi zasady zwrotu kosztów podróży, które opisze w Formularzu oferty zamieszczonym w załączniku nr 2 do SIWZ. Do oszacowania średniej wartości kosztów podróży może być wykorzystany Wykaz grup szkoleniowych z liczbą kandydatów, którzy będą skierowani na szkolenia z poszczególnych okręgowych komisji egzaminacyjnych załącznik nr 1a do SIWZ Wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia wyżywienia wszystkim uczestnikom szkolenia stacjonarnego i prowadzącym, obejmującego: a) obiady i kolacje w soboty szkolenia stacjonarnego b) śniadania (tylko dla uczestników nocujących) i obiady w niedziele szkolenia stacjonarnego c) serwisy kawowe w miejscu szkolenia. Wyżywienie powinno być przygotowane zgodnie z zasadami racjonalnego żywienia z pełnowartościowych produktów (ważne terminy przydatności do spożycia), przy zachowaniu zasad higieny i obowiązujących przepisów sanitarnych oraz wydawane szybko i terminowo Śniadanie i kolacja w formie stołu szwedzkiego do wyboru przez uczestników: przekąski zimne i gorące, pieczywo mieszane, napoje gorące (kawa, herbata), soki, woda. Gramatura wyżywienia na osobę (co najmniej): przekąski gorące 200 g; przekąski zimne 100 g; pieczywo mieszane 200 g; kawa/herbata/soki/woda 0,25 litra każda z pozycji Obiad serwowany we właściwie wentylowanej sali: zupa, jedno danie mięsne (z możliwością zamiany na danie bezmięsne), opcjonalnie: kasza, ziemniaki, ryż, kluski, makaron (2 rodzaje do wyboru), warzywa gotowane lub grilowane lub zestaw surówek sezonowych, kompot lub sok. Gramatura wyżywienia na osobę (co najmniej): zupa 250 g; danie główne 150 g; opcjonalnie: ryż, ziemniaki, kasza, kluski, makaron 150 g każda porcja z 2 rodzajów do wyboru; ziemniaki pieczone 200 g; warzywa gotowane lub grilowane albo zestaw surówek 150 g; deser 150 g; kompot, sok 0,25 litra Serwis kawowy, serwowany przez wszystkie dni trwania szkolenia w specjalnie wydzielonym miejscu i dostępny dla wszystkich uczestników szkolenia: całodzienny, na bieżąco uzupełniany w trakcie trwania szkolenia bez ograniczeń (kawa, herbata, woda mineralna, soki, śmietanka do kawy, cytryna, cukier, trzy rodzaje suchych ciastek). Strona 4 z 7

5 2.6. Wykonawca jest zobowiązany do wydrukowania oraz dostarczenia uczestnikom i prowadzącym szkolenie materiałów i pakietów przygotowanych zgodnie z niżej podanymi wymaganiami Materiały powinny być drukowane w postaci książeczek formatu A4, zszywanych przez grzbiet; gramatura papieru: nie mniej niż 80g/m 2, druk jednostronny, bez okładki. Maksymalna liczba stron materiałów nie przekroczy 50 szt. dla jednego uczestnika szkolenia. Należy przewidzieć, że druki kolorowe będą stanowiły 20 % wszystkich materiałów Przed wydrukiem materiałów szkoleniowych, w ilości odpowiadającej liczbie uczestników szkolenia, Wykonawca przedstawi Zamawiającemu 1 egzemplarz (wydruk próbny), celem sprawdzenia czytelności, poprawności i kompletności z materiałem uprzednio zaakceptowanym przez Zamawiającego. W ramach weryfikacji sprawdzana będzie również zgodność materiałów z wytycznymi dotyczącymi oznaczania projektów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Zamawiający zweryfikuje poprawność wydrukowanych materiałów w terminie 2 dni roboczych od momentu otrzymania wydruku próbnego. Wykonawca zobowiązany jest wszystkie materiały wykorzystane w szkoleniu wydrukować w jakości nie gorszej niż wydruk próbny Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia każdemu uczestnikowi szkolenia pakietu materiałów szkoleniowych oraz materiałów pomocniczych, w których skład będą wchodzić papierowe teczki formatu A4, notesy formatu A5 o obj. co najmniej 50 kartek oraz długopisy. Wszystkie elementy pakietu szkoleniowego muszą zostać oznakowane zgodnie z ww. wytycznymi wg wzoru przekazanego przez Zamawiającego przez umieszczenie na nich nadruku lub naklejki zawierającej ww. wzór. Wszystkie niewydane uczestnikom szkolenia materiały Wykonawca dostarczy do siedziby Zamawiającego nie później niż 7 dni po zakończeniu szkolenia W przypadku zaistnienia takiej potrzeby Wykonawca zapewni w miejscu szkolenia możliwość powielania materiałów szkoleniowych, łącznie około 100 stron dla 1 grupy szkoleniowej. Koszty powielenia poniesie Wykonawca w ramach wynagrodzenia za przedmiot zamówienia Wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia obsługi szkolenia, polegającej w szczególności na: Oznaczeniu miejsc, w których będą odbywać się szkolenia, zgodnie z wytycznymi oznaczania projektów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, które są dostępne na stronie internetowej Wykonawca zamieści informację o organizowaniu szkolenia przy wejściu do budynku oraz zapewni oznakowanie drogi prowadzącej do recepcji i do sali, w której będą odbywać się zajęcia. Oznaczenie sal w budynku oraz informacja o szkoleniu zostaną wykonane przez Wykonawcę zgodnie z wytycznymi dotyczącymi oznaczania projektów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, w kolorze 4x0, formatu A-4 w liczbie nie większej niż 6 szt. - Projekt (wzór) oznaczenia sali i informacji zostanie przekazany przez Zamawiającego em nie później niż na 3 dni przed rozpoczęciem danego szkolenia. Strona 5 z 7

6 Koszt wytworzenia, rozmieszczenia i usunięcia ww. materiałów po zakończeniu szkolenia pokrywa Wykonawca w ramach wynagrodzenia. Wykonawca udokumentuje za pomocą zdjęć spełnienie ww. wymogów dotyczących oznaczenia miejsc i formy zastosowania ww. wytycznych oraz dostarczy je w formie elektronicznej Zamawiającemu Informowaniu o współfinansowaniu szkolenia przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego zgodnie z zapisami zawartymi we wskazanych w pkt Wytycznymi oznaczania projektów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Uruchomieniu i obsługi recepcji przed każdą salą szkoleniową, gdzie dostępne będą: lista obecności, materiały szkoleniowe i dokumenty, do wypełnienia których zobowiązani są uczestnicy szkoleń. Do pracy w recepcji Wykonawca zapewni 1 osobę przez cały czas trwania zajęć szkoleniowych, odpowiedzialną za udzielanie informacji m.in. w zakresie treści, instrukcji wypełniania dokumentów oraz ich zebrania od uczestników szkoleń Przekazaniu do siedziby Zamawiającego nie później niż w terminie 7 dni od zakończenia szkolenia dokumentacji dotyczącej uczestników szkolenia i dokumentacji szkolenia, w tym w szczególności: a) list obecności na szkoleniach uczestników i prowadzących wraz z potwierdzeniami korzystania z noclegów i z każdego posiłku, zwrotu kosztów podróży, odbioru materiałów szkoleniowych b) dokumentów, do wypełnienia których zobowiązany jest każdy uczestnik: deklaracja uczestnictwa zgoda na udział w projekcie, oświadczenia uczestnika projektu o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych, ankieta PEFS. Wzory dokumentów do wypełnienia przez uczestników Zamawiający przekaże Wykonawcy w formie elektronicznej na adres wskazany przez Wykonawcę w terminie 3 dni przed rozpoczęciem szkolenia. Materiały szkoleniowe będą przekazywane uczestnikom wyłącznie po podpisaniu listy obecności, po wypełnieniu deklaracji uczestnictwa i ankiety PEFS oraz po przekazaniu ich Wykonawcy Przekazaniu (przesłaniu) uczestnikom szkolenia zaświadczeń o ukończeniu szkolenia, które Wykonawca odbierze od Zamawiającego po zakończeniu szkolenia Należytym zabezpieczeniu i przechowaniu do dnia 31 grudnia 2020 roku wszystkich dokumentów dotyczących zawartej w wyniku postępowania przetargowego umowy. Wykonawca jest zobowiązany do udostępniania do wglądu organom uprawnionym dokumentacji, w tym dokumentacji finansowych związanych z realizacją umowy. Uwaga: Dla ustalenia ceny oferty wg załącznika nr 2a należy uwzględnić wymagania określone w punktach: 2.1, 2.2, 2,7 stanowiące koszty bezosobowe, tj. koszty ponoszone niezależnie od faktycznej liczby uczestników 2.3, 2.4, 2.5 i 2.6 stanowiące koszty osobowe, tj. koszty ponoszone zależnie od faktycznej liczby uczestników. Ostateczną liczbę uczestników określi Zamawiający na 7 dni przed terminem rozpoczęcia danego szkolenia. Strona 6 z 7

7 3. Zamawiający zobowiązuje się do: 3.1. Rekrutacji i powiadomienia uczestników szkoleń Przygotowania programu szkolenia Przygotowania materiałów szkoleniowych do wydrukowania przez Wykonawcę. Wzory materiałów szkoleniowych zostaną przekazane Wykonawcy przez Zamawiającego w terminie 7 dni przed rozpoczęciem każdego szkolenia Przygotowania dziennika i listy obecności uczestników na każde szkolenie wraz z dokumentami do wypełnienia przez uczestników szkolenia i przekazania ich na 3 dni przed rozpoczęciem szkolenia Przygotowania zaświadczeń do przekazania przez Wykonawcę uczestnikom, którzy ukończą szkolenie, po uwzględnieniu potwierdzonych w dokumentacji szkolenia: a) obecności na wszystkich zajęciach zorganizowanych w formie stacjonarnej b) pracy własnej na platformie Redmine (I i III część szkolenia) c) aktywnego udziału w zajęciach szkoleniowych opracowanie wszystkich wymaganych ćwiczeń i materiałów przewidzianych programem szkolenia. Strona 7 z 7

UMOWA NR. pomiędzy: I. Przedmiot umowy oraz prawa i obowiązki stron.

UMOWA NR. pomiędzy: I. Przedmiot umowy oraz prawa i obowiązki stron. Załącznik nr 5 Wzór umowy UMOWA NR. zawarta w Warszawie w dniu pomiędzy: Strona 1 Fundacją Centrum Edukacji Obywatelskiej z siedzibą w Warszawie przy ul. Noakowskiego 10, wpisaną do Rejestru Stowarzyszeń,

Bardziej szczegółowo

Organizacja jednodniowej konferencji promującej rezultaty dla 300 osób w Warszawie

Organizacja jednodniowej konferencji promującej rezultaty dla 300 osób w Warszawie Organizacja jednodniowej konferencji promującej rezultaty dla 300 osób w Warszawie Załącznik nr 1 Lp. Warunek Opis 1 Miejscowość Warszawa w promieniu do 5 km od Dworca Centralnego, z dogodnym dojazdem

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA I. CEL I ZAŁOŻENIA 1.1. Opis realizowanego projektu OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Celem realizacji projektu jest zwiększanie wiedzy i kompetencji interpersonalnych przedstawicieli instytucji i służb, którzy

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 33/2013 z dnia 02.12.2013 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 33/2013 z dnia 02.12.2013 r. ZAPYTANIE OFERTOWE nr 33/2013 z dnia 02.12.2013 r. W związku z realizacją projektu SKILLS współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego (Program Operacyjny

Bardziej szczegółowo

Przedmiotem zamówienia jest wyłonienie Wykonawcy, który będzie odpowiedzialny za obsługę szkolenia w terminie: 7-8 marca 2015 r.

Przedmiotem zamówienia jest wyłonienie Wykonawcy, który będzie odpowiedzialny za obsługę szkolenia w terminie: 7-8 marca 2015 r. Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego 172 SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAPYTANIA OFERTOWEGO Przedmiotem zamówienia jest wyłonienie Wykonawcy, który będzie odpowiedzialny za obsługę szkolenia w terminie:

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE SZCZEGÓŁOWY OPIS ZAMÓWIENIA

ZAPYTANIE OFERTOWE SZCZEGÓŁOWY OPIS ZAMÓWIENIA ZAPYTANIE OFERTOWE Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego zaprasza do składania ofert w ramach postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na usługę szkoleniową. Zamówienie obejmuje przygotowanie,

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, Dunina 24, 76-270 Ustka, woj. pomorskie, tel. 59 8147 197, faks 59 8147 197.

I. 1) NAZWA I ADRES: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, Dunina 24, 76-270 Ustka, woj. pomorskie, tel. 59 8147 197, faks 59 8147 197. Ustka: Szkolenie pn. Sprzedawca z obsługą kasy fiskalnej, w ramach projektu systemowego pn. Ty też możesz - Zadanie 1. Aktywna integracja Numer ogłoszenia: 269323-2013; data zamieszczenia: 11.12.2013 OGŁOSZENIE

Bardziej szczegółowo

1. Nazwa i adres Zamawiającego. Główny Inspektor Ochrony Środowiska, zw. dalej Zamawiającym

1. Nazwa i adres Zamawiającego. Główny Inspektor Ochrony Środowiska, zw. dalej Zamawiającym 1. Nazwa i adres Zamawiającego Główny Inspektor Ochrony Środowiska, zw. dalej Zamawiającym Adres: Główny Inspektorat Ochrony Środowiska ul. Wawelska 52/54 00-922 Warszawa NIP: 526-16-50-857 Godziny urzędowania:

Bardziej szczegółowo

II. Termin realizacji usługi: konferencja odbędzie się w dn. 04-06.11.2015 r. (środa czwartek piątek).

II. Termin realizacji usługi: konferencja odbędzie się w dn. 04-06.11.2015 r. (środa czwartek piątek). ZAPYTANIE OFERTOWE W RAMACH POSTĘPOWANIA Z ZACHOWANIEM ZASADY KONKURENCYJNOŚCI W PRZEDMIOCIE: świadczenie usługi hotelarsko-restauracyjnej w związku z organizacją konferencji w dn. 04-06.11.2015 r. w ramach

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA WARIANT I Łódź, 220 uczestników I. Informacja o przedmiocie zamówienia. Przedmiotem zamówienia jest usługa konferencyjna, restauracyjna i hotelowa na potrzeby konferencji rozpoczynającej

Bardziej szczegółowo

Sprawa numer DA.261.12.15

Sprawa numer DA.261.12.15 Zamawiający Narodowe Centrum Kultury ul. Płocka 13, 01 231 Warszawa tel. 22 2 100 100, faks 22 2 100 101 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia w przetargu nieograniczonym na świadczenie usług hotelowych

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Dyrektor PCPR Dzierżoniów dnia: 3 marca 2015 r. SIWZ zawiera 24 ponumerowane strony na: Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia treningi kompetencji i orientacji zawodowej: doradztwo zawodowe i życiowe

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dn. 23 października 2013 r.

Warszawa, dn. 23 października 2013 r. Warszawa, dn. 23 października 2013 r. ZAPYTANIE OFERTOWE nr 15/ZO/ZWS/10/2013 I. Tryb udzielenia zamówienia Zamówienie poniżej 14 tys. EUR netto oparte jest na zasadach konkurencyjności mające na celu

Bardziej szczegółowo

1 INFORMACJE PODSTAWOWE

1 INFORMACJE PODSTAWOWE Załącznik nr 4 do SIWZ znak sprawy: 7 /DI/PN/2015 Opis przedmiotu zamówienia 1 INFORMACJE PODSTAWOWE 1.1 Projekt Projekt System ulg i bonifikat skierowanych do rodzin wielodzietnych certyfikowany spersonalizowaną

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1 dla zamówień o wartości przekraczającej wyrażoną w złotych równowartość kwoty 14 000 euro netto

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1 dla zamówień o wartości przekraczającej wyrażoną w złotych równowartość kwoty 14 000 euro netto EVACO Sp. z o.o. Kraków, 07.10.2013. ul. Kapelanka 13/13 A 30-347 Kraków ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1 dla zamówień o wartości przekraczającej wyrażoną w złotych równowartość kwoty 14 000 euro netto na realizację

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego BAG.261.11.13.2015

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego BAG.261.11.13.2015 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego BAG.261.11.13.2015 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Usługa hotelarsko-gastronomiczna, realizowana w

Bardziej szczegółowo

Poznań, 13 listopada 2013 r.

Poznań, 13 listopada 2013 r. Poznań, 13 listopada 2013 r. ZAPYTANIE OFERTOWE nr 3/2013 na świadczenie usług wynajmu sal szkoleniowych, wyżywienia uczestników oraz noclegów w ramach projektu BUDUJEMY KONKURENCYJNOŚĆ! Program szkoleń

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, ul. Szubianki 21, 63-200 Jarocin, woj. wielkopolskie, tel. 062 5054606, faks 062 5054606.

I. 1) NAZWA I ADRES: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, ul. Szubianki 21, 63-200 Jarocin, woj. wielkopolskie, tel. 062 5054606, faks 062 5054606. Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.pcprjarocin.pl Jarocin: Zorganizowanie i przeprowadzenie kursu ABC przedsiębiorczości z elementami

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY W RZESZOWIE 35-242 Rzeszów ul. Partyzantów 1 a

POWIATOWY URZĄD PRACY W RZESZOWIE 35-242 Rzeszów ul. Partyzantów 1 a POWIATOWY URZĄD PRACY W RZESZOWIE 35-242 Rzeszów ul. Partyzantów 1 a Znak sprawy PUP-PA-3402/37/JD/2012 Specyfikacja istotnych warunków zamówienia na usługi szkoleniowe w zakresie: E-biznes zakładanie

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. dla postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na zorganizowanie i przeprowadzenie

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. dla postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na zorganizowanie i przeprowadzenie SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA dla postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na zorganizowanie i przeprowadzenie 1. Kursów zawodowych 2. Treningu kompetencji społecznych

Bardziej szczegółowo

II. Termin realizacji usługi: spotkanie odbędzie się w dn. 27-28.04.2015 r. (poniedziałek wtorek)

II. Termin realizacji usługi: spotkanie odbędzie się w dn. 27-28.04.2015 r. (poniedziałek wtorek) ZAPYTANIE OFERTOWE W RAMACH POSTĘPOWANIA Z ZACHOWANIEM ZASADY KONKURENCYJNOŚCI W PRZEDMIOCIE: świadczenie usługi hotelarsko-restauracyjnej w związku z organizacją spotkania branżowego w dn. 27 28 kwietnia

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: http://www.transport.gov.

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: http://www.transport.gov. Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: http://www.transport.gov.pl/ Warszawa: Zorganizowanie i przeprowadzenie kursu szkoleniowego z zasad

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE 1. OKREŚLENIE ZAMAWIAJĄCEGO 2. OKREŚLENIE TRYBU ZAMÓWIENIA

ZAPYTANIE OFERTOWE 1. OKREŚLENIE ZAMAWIAJĄCEGO 2. OKREŚLENIE TRYBU ZAMÓWIENIA 1 Katowice, 10 maja 2013 r. ZAPYTANIE OFERTOWE Mając na uwadze zachowanie zasad konkurencyjności i równego traktowania Wykonawców w postępowaniu prowadzonym w ramach projektu nr WND-POKL.08.01.01-24-146/12

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 23/BS/EFS/2015 Z dnia 06 maja 2015 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 23/BS/EFS/2015 Z dnia 06 maja 2015 r. Projektodawca: Centrum Edukacji Sp. z o.o. Al. F. Kobylińskiego 25 09-400 Płock Data 06 maja 2015 r. ZAPYTANIE OFERTOWE nr 23/BS/EFS/2015 Z dnia 06 maja 2015 r. W związku z realizacją projektu pt. Bezpieczna

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ZAMAWIAJĄCY ZAKŁAD ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH PRZY MINISTRZE ZDROWIA www.zzpprzymz.pl 02-326 Warszawa, Al. Jerozolimskie 155 Tel. (22) 883-35-12; Fax. (22) 883-35-13 NIP: 525-15-53-851 REGON: 010705939 Postępowanie

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. Toruń, dnia 19 sierpnia 2014r.

ZAPYTANIE OFERTOWE. Toruń, dnia 19 sierpnia 2014r. Toruń, dnia 19 sierpnia 2014r. Zamawiający: Lech Consulting Sp. z o.o. ul. Podmurna 65/1 87-100 Toruń NIP 9562294052 REGON 341044677 Tel. (56) 622 63 38 www.lc.net.pl balik@lc.net.pl ZAPYTANIE OFERTOWE

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTOWY - PO.272.2.19.2014. WYKONAWCA:... Siedziba/Adres: Nr telefonu i faks:... E-mail:.. NIP:... REGON (jeśli dotyczy):

FORMULARZ OFERTOWY - PO.272.2.19.2014. WYKONAWCA:... Siedziba/Adres: Nr telefonu i faks:... E-mail:.. NIP:... REGON (jeśli dotyczy): Załącznik nr 1. (miejscowość, data) Powiat Lęborski ul. Czołgistów 5 84-300 Lębork woj. Pomorskie FORMULARZ OFERTOWY - PO.272.2.19.2014 WYKONAWCA:.... Siedziba/Adres: Nr telefonu i faks:...... E-mail:..

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. na wykonanie usługi szkoleniowej pn.

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. na wykonanie usługi szkoleniowej pn. ZAMAWIAJĄCY: POWIATOWY URZĄD PRACY W STAROGARDZIE GDAŃSKIM ul. Kanałowa 3 83-200 Starogard Gdański Tel. (58) 56-221-46, 56-223-51, 56-235-39 Fax. (58) 56-258-70 NIP 592-16-12-120 REGON 191950489 SPECYFIKACJA

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Organizacja i przeprowadzenie szkolenia z zakresu ochrony danych osobowych i bezpieczeństwa informacji oraz warsztatów z zakresu auditu wewnętrznego SZJ i SZBI w ramach projektu pn.: Wyższa jakość i wzrost

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE W TRYBIE KONKURENCYJNOŚCI

ZAPYTANIE OFERTOWE W TRYBIE KONKURENCYJNOŚCI Warszawa, dn. 07. 11. 2013r. ZAPYTANIE OFERTOWE W TRYBIE KONKURENCYJNOŚCI Szanowni Państwo, Poniższe zapytanie dotyczy oferty w zakresie zakwaterowania, wyżywienia i wynajmu sali szkoleniowej w województwie

Bardziej szczegółowo