KONCEPCJA PRZESTRZENNA-WIELOBRANŻOWA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "KONCEPCJA PRZESTRZENNA-WIELOBRANŻOWA"

Transkrypt

1 BIURO IN Ż YNIER Y JN O -PR OJE KTOWE PRI NT S pó łk a z o. o C H O R ZÓ W u l. N AR U TO W I C ZA 3 www. bi pprint.com.pl bi ppri nt. com.pl t el./f ax: (032) t el.: (032) ZLECENIODAWCA: INWESTOR: NR UMOWY: VIBRO-ECO-TECH Nadleśnictwo Olsztynek S.A. 5/09/2009 z dnia ul. Dworcowa Mikołów Bujaków ul. Mrongowiusza Olsztynek NR PROJEKTU: Rew 02 -WIELOBRANŻOWA Temat: Koncepcja budowy mieszalni substratów torfowych wraz z Projektanci: Sprawdzający: inż. Stanisław Kowalski nr upr. 764/94 mgr inż. arch. Elżbieta Kozak nr upr. BŁ-PdOKK/40/2005 mgr inż. Agnieszka Medaj mgr inż. Paweł Partyka mgr inż. Paweł Kumor inż. Jan Pietrowski nr upr. 1129/94 Chorzów, grudzień 2009 r.

2 2. SPIS TREŚCI: 1. STRONA TYTUŁOWA SPIS TREŚCI: WSTĘP Podstawa opracowania projektu Przedmiot, zakres i forma projektu Obiekty objęte projektem Lokalizacja inwestycji Uzgodnienie urzędowe inwestycji OPIS TECHNICZNY ZAGOSPODAROWANIE TERENU OPIS TECHNICZNY CZĘŚĆ TECHNOLOGICZNA Opis działania linii technologicznej Uruchamianie linii technologicznej Wykaz urządzeń wchodzących w skład linii technologicznej do produkcji substratów torfowych: Elementy wchodzące w skład poszczególnych stacji dozowania Ogólna charakterystyka instalacji elektrycznej, automatyki i sterowania: Składowanie torfu i gotowego produktu OPIS TECHNICZNY CZĘŚĆ KONSTRUKCYJNO-BUDOWLANA Warunki geotechniczne dla planowanych obiektów Forma architektoniczna Warunki użytkowe dla planowanych obiektów Opis poszczególnych obiektów OPIS TECHNICZNY INSTALACJE Instalacja wodociągowa i kanalizacyjna Oprowadzenie ścieków sanitarnych i deszczowych Instalacja wentylacyjna Hala magazynowa Część socjalno biurowa` Instalacja grzewcza Budynek socjalny / Rew 02 2

3 6.4.2 Hala produkcyjna Charakterystyka cieplna przegród budowlanych Instalacja elektryczna Zasilanie instalacji produkcji substratów torfowych Rozdzielnia zasilająca RZ Sterowanie i blokady urządzeń instalacji produkcji substratów torfowych Gospodarka kablowa Oświetlenie Ochrona przeciwporażeniowa Ochrona przeciw-przepięciowa Monitoring Informacja o przewidywanych zagrożeniach dla środowiska Gospodarka zanieczyszczeniami stałymi WYMAGANIA I WARUNKI BHP I ERGONOMII WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ SPIS ZAŁĄCZNIKÓW SPIS RYSUNKÓW: / Rew 02 3

4 3. WSTĘP 3.1. Podstawa opracowania projektu. Formalną podstawą opracowania niniejszego projektu jest umowa nr 5/09/2009 z dnia zawarta pomiędzy firmą VIBRO-ECO-TECH, ul. Dworcowa 5, Mikołów Bujaków, a Biurem Inżynieryjno-Projektowym PRINT Sp. z o. o. w Chorzowie Przedmiot, zakres i forma projektu. Przedmiotem niniejszego opracowania jest koncepcja programowo-przestrzenna na terenie Nadleśnictwa Olsztynek, wraz z technologią do produkcji substratu torfowego, obejmująca halę z częścią socjalną oraz zagospodarowaniem terenu. Opracowanie to zawiera wytyczne odnośnie formy i funkcji obiektów, a także stanowi podstawę do wykonania projektu budowlanego Obiekty objęte projektem. Niniejszy projekt obejmuje budowę nowych obiektów: hali do produkcji substratu torfowego z dobudowaną częścią socjalną składowiska torfu i substratu drogi wewnętrznej dojazdowej do projektowanej hali i dróg komunikacyjnych w obrębie inwestycji parkingu 3.4. Lokalizacja inwestycji. Projektowane obiekty, będące przedmiotem opracowania znajdować będą się na terenie Gospodarstwa Szkółkarskiego / Rew 02 4

5 3.5. Uzgodnienie urzędowe inwestycji Dla przedmiotowej inwestycji wymagane jest uzyskanie warunków zabudowy i zagospodarowania terenu, pozwolenia na budowę i pozwolenia na użytkowanie ( jeśli taki obowiązek zostanie nałożony w pozwoleniu na budowę ). Należy również pozwolenie wodnoprawne dla studni wierconej) / Rew 02 5

6 4. OPIS TECHNICZNY ZAGOSPODAROWANIE TERENU Planowana inwestycja zajmować będzie środkową część działki 197/1. Polegać będzie na budowie nowej hali wraz z instalacją do produkcji substratu torfowego, części socjalnej, składowiska otwartego (torfu i substratu) oraz dróg wewnętrznych służących komunikacji i celom przeciwpożarowym. Wzdłuż północnej granicy działki zaprojektowano drogę dojazdową. Wjazd na teren zakładu zlokalizowany będzie po jego północnej stronie, wyjazd również. Układ dróg o nawierzchni utwardzonej zapewnia dojazd oraz dojście do poszczególnych obiektów. Po stronie północnej zaprojektowano dwie przesuwne stalowe bramy. Ze względów pożarowych projektowane składowisko zlokalizowane zostanie w odległości, co najmniej 5,00 m od drogi pożarowej po przeanalizowaniu warunków ochrony przeciwpożarowej drogę pożarową projektuje się w odległości 10 m od składowiska torfu. Drogę pożarową zaprojektowano jako jednokierunkową z oddzielnym wjazdem i wyjazdem. Droga ta stanowić będzie również dojazd do projektowanych obiektów. Po południowowschodniej stronie inwestycji, przy drodze pożarowej, zlokalizowano zbiornik wody ppoż. W części południowej inwestycji, przy części socjalnej, zaprojektowano miejsca parkingowe na 5 aut osobowych. Teren zakładu planuje się w całości ogrodzić siatką systemową na stalowych słupkach / Rew 02 6

7 5. OPIS TECHNICZNY CZĘŚĆ TECHNOLOGICZNA 5.1. Opis działania linii technologicznej Ilość pracowników potrzebnych do obsługi produkcji substratu: 4 os., Należy pamiętać, że do rozładunku i załadunku ciężarówek użytkownik powinien przewidzieć dodatkowego operatora i wózek widłowy. Rodzaj i ilości urządzeń transportowych do transportu torfu i substratu w obrębie mieszalni: wózki widłowe 2szt. Działanie linii technologicznej ma na celu uzyskanie produktu w formie mieszanek na bazie torfu wysokiego o różnej zawartości składników dodatkowych. W projektowanym obiekcie będą wytwarzane następujące substraty: torfowo-perlitowy (torf %, perlit %), torfowo-perlitowo-wermikulitowy (torf %, perlit %, wermikulit - 10%), torfowo-wermikulitowy (torf - 80%, wermikulit - 20%), jak wyżej z domieszką nawozu. Torf do stacji dozowania jest przywożony w bigbagach z zewnętrznego składowiska wózkami widłowymi. Z bigbagów torf wysypywany będzie do zbiornika zasobowego. Ze względu na maksymalny dopuszczalny wymiar granulek dostarczanego torfu określony na 20mm, zbiornik zasypowy przykryty będzie kratkami o oczku ok. 100 x 200 mm. Pośrodku zbiornika zasypowego wydzielone zostanie przejście pokryte kratami pomostowymi o oczku o wymiarach uniemożliwiających przejście przez nie kuli o średnicy większej niż 36 mm. Obszar dla krat o oczkach 100 x 200 należy zabezpieczyć balustradami składającymi się z poręczy ochronnych umieszczonych na wysokości co najmniej 1,1 i krawężników o wysokości co najmniej 0,15 m. Pomiędzy poręczą i krawężnikiem powinna być umieszczona w połowie wysokości poprzeczka.. ( rys , 102/ Rew 01) Stacja dozowania torfu za pomocą przenośnika ślimakowego dwuwałowego podaje odpowiednią ilość torfu (w zależności od rodzaju produkowanego substratu) na przenośnik ślimakowy wznoszący. Przenośnik ślimakowy wznoszący odbiera torf ze stacji dozowania i podaje do przesiewacza bębnowego, w którym następuje odsortowanie grubych zanieczyszczeń: brył, kamieni, itp. Spod przesiewacza bębnowego oczyszczony torf odbierany jest za pomocą przenośnika taśmowego, transportującego go do przenośnika ślimakowego / Rew 02 7

8 Nad taśmą przenośnika umieszczony jest spryskiwacz zraszający torf. Przenośnik ślimakowy wznoszący podaje torf do rozdrabniacza palcowego, w którym następuje rozdrobnienie, spulchnienie i napowietrzenie torfu. Następnie torf oraz dodatkowe komponenty z poszczególnych stacji dozowania przesyłane są przenośnikiem taśmowym zbiorczym do mieszalnika łopatkowego. Materiał do zbiornika stacji dozowania perlitu jest wysypywany z bigbagów. Natomiast wermikulitu, dolomit oraz nawozy do zbiornika zasobowego stacji dozowania są wysypywane z worków. Obok zbiorników zasypowych wydzielone zostanie przejście pokryte kratami pomostowymi o oczku o wymiarach uniemożliwiających przejście przez nie kuli o średnicy większej niż 36 mm. Obszar dla krat o oczkach 100 x 200 należy zabezpieczyć balustradami składającymi się z poręczy ochronnych umieszczonych na wysokości co najmniej 1,1 m i krawężników o wysokości co najmniej 0,15 m. Pomiędzy poręczą i krawężnikiem powinna być umieszczona w połowie poprzeczka. Na pozostałej powierzchni projektuje się kraty pomostowe o oczku o wymiarach uniemożliwiających przejście przez nie kuli o średnicy większej niż 36 mm. ( rys , 102/ Rew 01 Transport w/w składników do stacji dozowania ze składowiska wewnątrz hali, odbywa się za pomocą wózków widłowych. Stacja dozowania perlitu oraz stacja dozowania wermikulitu za pomocą przenośników ślimakowych podają składniki na przenośniki ślimakowe wznoszące. Przenośniki ślimakowe wznoszące transportuje perlit i wermikulitu na przenośnik taśmowy zbiorczy. Stacja dozowania dolomitu za pomocą przenośnika taśmowego podaje go na przenośnik taśmowy zbiorczy. Nawóz ze zbiornika zasobowego stacji dozowania za pomocą podajnika wibracyjnego transportowany jest na przenośnik taśmowy zbiorczy. Ilość danego składnika podawanego ze stacji dozowania na przenośnik zbiorczy uzależniona jest od rodzaju produkowanego substratu. Wszystkie stacje dozowania wyposażone są w mieszadła wspomagające wysypywanie materiałów ze zbiorników oraz czujniki poziomu minimalnego materiału w zbiorniku. W przypadku wykrycia braku materiału czujnik wysyła sygnał do układu sterowania włącza się sygnał dźwiękowy oraz zapala się lampka przy sygnalizacji odpowiedniego zbiornika. Torf wraz z pozostałymi komponentami jest wysypywany z przenośnika taśmowego zbiorczego do mieszalnika łopatkowego, gdzie następuje ujednorodnienie substratu. Z mieszalnika łopatkowego substrat transportowany jest do dozownika pakowaczki za pomocą przenośnika taśmowego wznoszącego. Pakowaczka kompresuje mieszankę w workach prostopadłościennych, które za pomocą przenośnika taśmowego odbieraną są z pakowaczki / Rew 02 8

9 Pracownicy odbierają worki i układają na palecie. Następnie palety są zabezpieczane na owijarce palet. Zabezpieczone folią palety z workami substratu wywożone są wózkami widłowymi na zewnętrzne składowisko Uruchamianie linii technologicznej Poszczególne urządzenia uruchamiane są w porządku odwrotnym do kolejności pracy w ciągu linii technologicznej. Jako pierwsza pracę zaczyna maszyna pakująca. Następnie włączany jest przenośnik taśmowy zasypujący dozownik pakowaczki oraz mieszalnik łopatkowy. Kolejnym etapem jest uruchomienie następujących urządzeń: przenośnika taśmowego zbiorczego, stacji dozowania dodatkowych komponentów wraz mieszadłami palcowymi oraz przenośnikami ślimakowymi, rozdrabniacza palcowego, przenośnik ślimakowy oraz przenośnik taśmowy transportujące torf z przesiewacza bębnowego do rozdrabniacza palcowego, przesiewacz bębnowy, przenośnik ślimakowy transportujący torf ze stacji dozowania do przesiewacza bębnowego, stacja dozowania torfu Wykaz urządzeń wchodzących w skład linii technologicznej do produkcji substratów torfowych: Stacja dozowania torfu Przenośnik ślimakowy, transportujący torf ze stacji dozowania na przesiewacz bębnowy Przesiewacz bębnowy Przenośnik taśmowy, odbierający frakcję właściwą spod przesiewacza bębnowego Przenośnik ślimakowy, transportujący torf pomiędzy przenośnikiem taśmowym a rozdrabniaczem Rozdrabniacz palcowy / Rew 02 9

10 Przenośnik taśmowy [zbiorczy], odbierający torf z rozdrabniacza oraz pozostałe komponenty ze wszystkich stacji dozowania Stacja dozowania perlitu Stacja dozowania wermikulitu Stacja dozowania dolomitu Stacja dozowania nawozów Mieszalnik łopatkowy, ujednorodniający mieszankę torfu i pozostałych komponentów Przenośnik taśmowy, podający substrat z mieszalnika łopatkowego do pakowaczki Maszyna pakująca Paletyzator 5.4. Elementy wchodzące w skład poszczególnych stacji dozowania Stacja dozowania torfu: - zbiornik zasobowy o pojemności 10m 3, - przenośnik ślimakowy dwuwałowy, odbierający materiał ze zbiornika. Stacja dozowania perlitu: - zbiornik zasobowy o pojemności 3m 3, - przenośnik ślimakowy odbierający materiał ze zbiornika. Stacja dozowania wermikulitu: - zbiornik zasobowy o pojemności 3m 3, - przenośnik ślimakowy odbierający materiał ze zbiornika. Stacja dozowania dolomitu: - zbiornik zasobowy o pojemności 0,2m 3, - przenośnik taśmowy dozujący odbierający materiał ze zbiornika. Stacja dozowania nawozów: - zbiornik zasobowy o pojemności 0,2m 3, - podajnik wibracyjny dozujący odbierający materiał ze zbiornika. Wszystkie stacje dozowania wyposażone są w czujniki poziomu minimalnego a także w konstrukcje wsporczą, która umożliwia posadowienie urządzeń bezpośrednio na posadzce / Rew 02 10

11 hali produkcyjnej. W zbiornikach zasobowych zostały zabudowane mieszadła palcowe z własnym napędem Ogólna charakterystyka instalacji elektrycznej, automatyki i sterowania: centralna szafa sterująca, szafa sterownicza pakowaczki wraz z dozownikiem, sterownik PLC, oprogramowanie sterownika, kable silnikowe oraz sterownicze, dokumentacja elektryczna, trasy kablowe, czujniki poziomów zbiorników stacji dozowania, instrukcja obsługi systemu. Stacje dozowania torfu, perlitu, wermikulitu oraz dolomitu wyposażone są przemienniki prądowe (falowniki) do regulacji wydajności w zakresie: %. Stacja dozowania nawozów wyposażona jest w sterownik tyrystorowy do regulacji wydajności w zakresie: 5 100% Składowanie torfu i gotowego produktu Składowisko torfu ma powierzchnię 5300m 2. Składowany będzie na nim pod gołym niebem surowiec oraz gotowy produkt. Torf na składowisko dostarczany będzie samochodami ciężarowymi w opakowaniach typu bigbag. Rozładunek odbywał się będzie za pomocą wózków widłowych. Torf ze składowiska do hali produkcyjnej będzie w bigbagach przewożony wózkami widłowymi. Gotowy produkt pakowany w worki o poj. 200l, ułożonych na europaletach z hali produkcyjnej na składowisko zewnętrzne będzie transportowany również za pomocą wózków widłowych. Przyjęto, że składowany będzie miesięczny zapas surowca torfowego i miesięczny zapas produkcji / Rew 02 11

12 6. OPIS TECHNICZNY CZĘŚĆ KONSTRUKCYJNO-BUDOWLANA 6.1. Warunki geotechniczne dla planowanych obiektów Na etapie opracowywania koncepcji brak było określonych warunków geologicznych. Dlatego też pokazane na rysunkach przekroje przez fundamenty należy traktować jako poglądowe, mogące znacząco się zmienić już po wykonaniu szczegółowych obliczeń statycznych. Przed opracowaniem projektu budowlanego i wykonawczego bezwzględnie wykonane będą musiały być badania geologiczne gruntu Forma architektoniczna. Projektowaną halę przewidziano jako jednonawową. Dach zaprojektowano jako dwuspadowy, o nachyleniu 5%. Ściany zewnętrzne wykonane będą w lekkiej obudowie z płyt warstwowych. Na ścianach podłużnych przewidziano po dwa rzędy okien. Od strony wschodniej projektowanej hali zaprojektowano drzwi i trzy bramy, a od strony północnej drzwi ewakuacyjne. Od strony południowej do hali przylegać będzie budynek socjalny, wykonany z bloczków z betonu komórkowego grubości 40cm. Okna projektuje się na wszystkich trzech elewacjach budynku, natomiast drzwi tylko na elewacji wschodniej. Dach zaprojektowano jako jednospadowy, o nachyleniu 5% Warunki użytkowe dla planowanych obiektów Obciążenia : obciążenia urządzeniami: drogi i place: obciążenia wózkami widłowymi: wg dokumentacji 100 kn/oś ~70,0 kn/oś 6.4. Opis poszczególnych obiektów Hala do produkcji substratu Przeznaczenie i funkcja: budynek produkcyjno - magazynowy Dane techniczne: długość: 60,48 m szerokość: 20,66 m wysokość max.: 9,08 m / Rew 02 12

13 Liczba kondygnacji: 1 pow. użytkowa: ~1223,5 m 2 pow. zabudowy: ~1250 m 2 kubatura: ~8747 m 3 Konstrukcja: fundamenty budynku: żelbetowe, stopowe fundamenty pod urządzenia instalacji: posadzka: konstrukcja stalowa: skrzynie żelbetowe przekryte kratkami podestowymi o oczkach 30mm betonowa, zbrojona, zatarta na gładko szkieletowa, ramowa, wykonana z profili walcowanych obudowa: płyty warstwowe dachowe gr 140mm z rdzeniem ze styropianu (przyjęto płyty firmy Ruukki) oraz płyty warstwowe ścienne gr. min 100mm z rdzeniem ze styropianu (przyjęto płyty firmy Ruukki) Izolacje p.wilgociowe: poziome, fundamentów: izolacja PE gr. 0,2mm, na chudym betonie (uzależnione od warunków wodnych) pionowe, fundamentów: powłokowe, 2x abizol pozioma, posadzki: 2xpapa na lepiku, na chudym betonie Elementy wykończenia: stolarka: drzwi i bramy stalowe, bramy rolowane okna: PCV lub poliwęglan w ramach stalowych elewacje: płyty warstwowe + cokół murowany podłogi: betonowe, zatarte na gładko, Wyposażenie techn.: instalacje technologiczne: wg opisu części technologicznej instalacje elektryczne: oświetleniowa, zasilanie urządzeń, odgromowa wentylacja: grawitacyjna / Rew 02 13

14 Część socjalno-biurowa Przeznaczenie i funkcja: budynek socjalny Dane techniczne: długość: 16,0 m Liczba kondygnacji: 1 szerokość: wysokość max.: 10,54 m 4,2 m pow. zabudowy: 168,64 m 2 kubatura: 505,92 m 3 Konstrukcja: fundamenty budynku: ławy fundamentowe żelbetowe posadzka: konstrukcja ścian: konstrukcja dachu: betonowa, zatarta na gładko, ocieplona ściany nośne z bloczków z betonu komórkowego gr. 40cm, odmiany 03, płyty warstwowa dachowe gr 190mm z rdzeniem ze styropianu (przyjęto płyty firmy Ruukki), płatwie i rygle z profili stalowych Izolacje p.wilgociowe: poziome, fundamentów: izolacja PE gr. 0,2mm, na chudym betonie Elementy wykończenia: stolarka: (uzależnione od warunków wodnych) pionowe, fundamentów: powłokowe, 2x abizol pozioma, posadzki: elewacje: sufit: podłogi: ściany wewnętrzne: izolacja PE gr. 0,2mm, na chudym betonie PCV, okna jednokomorowe drzwi wydzielonego pomieszczenia kotłowni EI 30 ściana z betonu komórkowego otynkowana obustronnie podwieszany, płyty gipsowo kartonowe gres - pełne ściany działowe w systemie suchej zabudowy, tj. w konstrukcji na stelażu z profili metalowych, wypełnionej wełną mineralną i obłożonej obustronnie płytą gipsowokartonową / Rew 02 14

15 - Ściany wydzielonego pomieszczenia kotłowni wykonane jako EI60, również w systemie suchej zabudowy jw. - Ściany pomieszczeń higieniczno-sanitarnych do wysokości co najmniej 2m powinny być pokryte materiałami gładkimi, nienasiąkliwymi i odpornymi na działanie wilgoci, np. płytkami ceramicznymi. Zabezpieczenie antykorozyjne konstrukcji stalowej: - ocynk, lub malowanie równoważne Grubość pokrycia malarskiego powinna wynosić 120 mikrometrów. Wyposażenie techn.: instalacje elektryczne: oświetleniowa, odgromowa wentylacja: instalacje sanitarne: mechaniczna umywalki, toalety Składowisko torfu i substratu Przeznaczenie i funkcja: obiekt magazynowy Dane techniczne: długość: 110,0 m szerokość: 48,2 m pow. zabudowy: 5300 m 2 Liczba kondygnacji: 1 Konstrukcja: nawierzchnia: betonowa na podbudowie, o obciążeniu 100 kn/oś dla pasa 4,0m przejazdu samochodem przez plac składowy Izolacje p.wilgociowe: poziome, fundamentów: 2xpapa na lepiku, na chudym betonie pionowe, fundamentów: powłokowe, 2x abizol pozioma, nawierzchni: geowłóknina Droga dojazdowa, drogi komunikacyjne na działce oraz parking Przeznaczenie i funkcja: droga dojazdowa Dane techniczne: długość: ~320 m szerokość: 4,0 m pow. zabudowy dróg: ~1280 m / Rew 02 15

16 Konstrukcja - KR2: nawierzchnia: utwardzona-tłuczniowa na podbudowie, podbudowa: krawężniki: o obciążeniu 100 kn/oś odpowiednio do warunków gruntowych betonowe na ławach Przeznaczenie i funkcja: droga wewnętrzna i stanowiska rozładunkowe Dane techniczne: długość: ~360 m szerokość: 4,0 m pow. zabudowy: ~1440 m 2 Konstrukcja KR2: nawierzchnia: betonowa na podbudowie podbudowa: krawężniki: Przeznaczenie i funkcja: parking Dane techniczne: długość: 12,5 m szerokość: odpowiednio do warunków gruntowych betonowe na ławach 5,0 m pow. zabudowy: 62,5 m 2 Konstrukcja: nawierzchnia: betonowa kostka brukowa na podsypce podbudowa: krawężniki: cementowo-piaskowej (1:4) odpowiednio do warunków gruntowych (zazwyczaj tłuczeń kamienny grubość 23cm) betonowe na ławach / Rew 02 16

17 7. OPIS TECHNICZNY INSTALACJE 7.1. Instalacja wodociągowa i kanalizacyjna. W projekcie nie przedstawiono rozwiązań technicznych dotyczących sieci wodociągowej oraz zbiornika wody ppoż. proponuje się zastosowanie zbiornika naziemnego stalowego o pojemności co najmniej 432 m 3 np. firmy KAPEO Sp. z o.o. w Kartuzach lub równoważnego do proponowanego. Alternatywnym rozwiązaniem jest zbiornik gruntowy. Przewiduje się zasilanie obiektu z nowej studni głębinowej ( wydajność istniejącej studni jest zbyt mała ) zlokalizowanej w obrębie nowoprojektowanych obiektów. Minimalna wydajność studni 8.0 m 3 /h. Jest ona wystarczająca do pokrycia potrzeb sanitarno socjalnych. Zaleca się umieścić hydrofor w pomieszczeniu kotłowni. Przed wykonaniem studni należy uzyskać pozwolenie wodno - prawne Proponowana wydajność studni głębinowej jest wystarczająca do pokrycia potrzeb sanitarno socjalnych Oprowadzenie ścieków sanitarnych i deszczowych Przewiduje się odprowadzenie ścieków sanitarnych do podziemnego przepływowego zbiornika ścieków. Proponowana wielkość zbiornika 6000 dm 3. Wody deszczowe z dachów obiektów zostaną odprowadzone drenażem na tereny zielone. W najniższych miejscach placów i dróg utwardzonych należy osadzić wpusty drogowe uliczne z elementów betonowych średnicy 500 mm. Dno wpustów powinno posiadać osadnik Przewiduje się również zastosowanie odwodnień liniowych betonowych szerokości cm. Należy zastosować odwodnienia na nośność 40 T z studzienką osadnikową. Rzędne posadowienia wpustów ulicznych i odwodnień liniowych dostosować do niwelety dróg i placów dojazdowych / Rew 02 17

18 7.3. Instalacja wentylacyjna Hala magazynowa wysokość max.: 9,08 m pow. użytkowa: ~1223,5 m 2 kubatura: ~8747 m 3 W hali magazynowej projektuje się wentylację grawitacyjną. Ze względu na dużą powietrznię i wysokość zabudowy do obliczeń wydajności wentylacji przyjęto wysokość 2 m jako wysokość strefy przebywania ludzi Ilość powietrza wentylacyjne go V = 1223,5 x 2 = ~2500 m 3 Nawiew powietrza do hali będzie następował poprzez czerpnie ścienne typ ST - JWN 1000 x 1200 mm (szer. x wys.) 2 szt. Od strony wewnętrznej pomieszczenia zamontować przepustnice wielopłaszczyznowe sterowane ręcznie typ ST JHG 1000 x 1200 mm (szer. x wys.) 2 szt. Producent wyrzutni P.U.H FRAPOL Sp. z o.o., Kraków; ul. Mierzeja Wiślana 8 lub zastosować urządzenie równoważne Przepustnice umożliwiają regulację przepływu powietrza. Przepustnic nie należy całkowicie zamykać. Minimalne otwarcie przepustnic to 30%. Czerpnie i przepustnice zamontować na wysokości ok. 2 2,5 m dopasowując do konstrukcji hali. Wywiew będzie następował poprzez wywietrzaki dachowe rozmieszczone symetrycznie na całej powierzchni hali. Projektuje się wywietrzaki dachowe typ WLO 400 ( 5 szt.) posadowione na podstawie dachowej typ BII. Wylot kanału wentylacyjnego 400 z podstawy dachowej BII wyprowadzić poniżej konstrukcji dachu. Wylot należy osiatkować. Dodatkowo wywiew będą zapewniały wentylatory dachowe DAs 400 ( 2 szt. ). Wentylator dachowy będą umieszczone na podstawie dachowej typ BII Wylot kanału wentylacyjnego 400 z podstawy dachowej BII wyprowadzić poniżej konstrukcji dachu. Wylot należy osiatkować. Wentylatory zlokalizowane w obrębie zasypów zapewnią intensywniejsze przewietrzanie hali. Dane techniczne wentylatora DAs -400, Wydajność 5000 m 3 /h Spręż dyspozycyjny 250 Pa / Rew 02 18

19 Ilość obrotów Moc Głośność 700 obr / min 0,75 kw 66 db Producent wentylatora i podstawy dachowej UNIWESAL Sp. z o.o., ul Katowice, ul. Reymonta 24; tel./fax (032) lub zastosować urządzenie równoważne Część socjalno biurowa` W toalecie ogólnodostępnej oraz w sanitariacie w pomieszczeniu natrysku projektuje się wentylację wywiewną mechaniczną. W każdym sanitariacie w suficie podwieszonym należy zamontować wentylator wyciągowy DOMUS 100 o wydajności 50 m 3 /h każdy. Wentylatory podłączyć do kanałów wywiewnych 100 wyprowadzonych ponad połać dachu. W pomieszczeniu z kabiną prysznicową zamontować wentylator DOMUS Selv o wydajności 100 m 3 /h. W toalecie przy szatni, ze względu na możliwość wystąpienia podwyższonej wilgotności zamontować wentylator DOMUS Selv o wydajności 50 m 3 /h. Wentylatory Selv wymagają połączenia z transformatorami. Proponuje się transformator VT z wyłącznikiem czasowym. Wyciągi z ustępu i pisuaru podłączyć do jednego wywiewu Wywiewy wyprowadzić na wysokość ok. 400 mm ponad dach i zakończyć daszkami. W drzwiach do toalet i w drzwiach do sanitariatów zamontować kratki drzwiowe. W pomieszczeniach: szatni, socjalnym, biurowym i pomieszczeniu przechowywania próbek projektuje się wentylację mechaniczną wywiewną poprzez wentylatory wyciągowe umieszczone w suficie podwieszonym. Projektuje się wentylatory DOMUS 150 o wydajności 100 m 3 /h. Wentylatory podłączyć do kanałów wywiewnych 150 wyprowadzonych ponad połać dachu. Wywiewy wyprowadzić na wysokość ok. 400 mm ponad dach i zakończyć daszkami. Nawiew będzie następował poprzez nawietrzaki podokienne. W pomieszczeniu laboratorium projektuje się wentylację mechaniczną wywiewną za pomocą wentylatora dachowego DAs 160 ( producent Uniwersal Sp. z o.o. w Katowicach lub zastosować urządzenie równoważne )o wydajności 500 m 3 /h ( n= 900 obr / min) zapewni to w miarę potrzeby intensywniejsze przewietrzanie pomieszczenia. Wentylator osadzić na podstawie dachowej typ B/II W pomieszczeniu kotłowni projektuje się wentylację grawitacyjną nawiewno - wywiewną. Dodatkowo projektuje się wentylację awaryjną wyciągową w postaci wentylatora / Rew 02 19

20 dachowego. Projektuje się wentylator DAEx 160 o wydajności 1200 m 3 /h ( n= 1400 obr / min.). Wentylator awaryjny będzie uruchamiany czujnikiem LPG. Kanał wentylacyjny z wentylatora wyprowadzić do poziomu m ( licząc od poziomu podłogi ) z uwagi na to, że gaz płynny jest cięższy od powietrza. Dozwolone jest zastosowanie urządzeń wentylacyjnych równoważnych do proponowanych / Rew 02 20

21 7.4. Instalacja grzewcza Budynek socjalny Instalacja wytwarzania substratów torfowych będzie odbywała się w okresie wiosna, jesień. Dla pozostałego okresu czasu przewiduje się ogrzewanie budynku socjalnego za pomocą instalacji centralnego ogrzewania, tak aby została utrzymana temperatura wewnętrzna +5ºC. Ściany obiektu zostały jednak tak zaprojektowane, aby współczynnik przenikania ciepła był odpowiedni dla temperatury +20ºC, co pozwoli na bardziej oszczędną eksploatację dla temperatury wewnętrznej +5ºC i ewentualne pełne wykorzystanie obiektu nawet w okresie zimowym. Proponuje naziemny na gaz płynny o pojemności 2700 l. Straty ciepła przez przenikanie przez przegrody budowlany dla części socjalnej ( dla temp wewn. + 5 ºC ) wynoszą 3,5 kw Hala produkcyjna Produkcja substratów torfowych będzie odbywała się w okresie wiosna, jesień. Dla pozostałego okresu czasu przewiduje się ogrzewanie hali produkcyjnej za pomocą aparatów ogrzewczo wentylacyjnych zasilanych siecią centralnego ogrzewania. Aparaty grzewczo wentylacyjne ( np. typu AGW 3, produkcji Clima Produkt Sp. z o.o. lub urządzenia równoważne) pracując na powietrzu obiegowym pozwolą na utrzymanie w hali temperatury na poziomie +5ºC. Ściany obiektu zostały tak zaprojektowane, aby współczynnik przenikania ciepła był odpowiedni dla temperatury +20ºC, co pozwoli na bardziej oszczędną eksploatację dla temperatury wewnętrznej +5ºC i ewentualne pełne wykorzystanie obiektu nawet w okresie zimowym. Straty ciepła przez przenikanie przez przegrody budowlane dla hali produkcyjnej ( dla temp wewn. + 5 ºC ) wynoszą 50 kw / Rew 02 21

22 7.5. Charakterystyka cieplna przegród budowlanych Przyjęte rozwiązania dla budynku socjalnego spełniają wymogi dotyczące izolacyjności termicznej i oszczędności energii zawarte w przepisach techniczno budowlanych dla temperatury wewn. +20ºC. Dla hali magazynowej przewidziano, że współczynniki przenikalności cieplnej muszą spełniać wymagania jak dla t i 16ºC. Rodzaj przegrody Izolacyjność Część socjalna ściany zewnętrzne (bloczki z betonu komórkowego) 0,30 W/m 2 K ściany wewnętrzne między pomieszczeniami ogrzewanymi a korytarzem (system suchej zabudowy,) 3,00 W/m 2 K dach (płyta warstwowa ) okna drzwi zewnętrzne 0,25 W/m 2 K 1,8 W/m 2 K 2,6 W/m 2 K Hala produkcyjna ściany zewnętrzne (płyta warstwowa ) 0,65W/m 2 K dach (płyta warstwowa 150 mm) okna drzwi zewnętrzne 0,50 W/m 2 K 1,9 W/m 2 K 2,6 W/m 2 K / Rew 02 22

23 7.6. Instalacja elektryczna Zasilanie instalacji produkcji substratów torfowych Projektuje się zasilanie instalacji produkcji substratów torfowych o napędach od M1 do M15 których zasilanie odbywać się będzie kablem YDY 4x2,5mm 2 oraz YDY 4x4mm 2 z szafy rozdzielni RZ umieszczonej w hali produkcji substratów. Rozdzielnica RZ zasilona zostanie z pobliskiej rozdzielnicy nadrzędnej przewodem YKY 4x95mm 2 o oznaczeniu KEa W zakres opracowania wchodzi dobór kabla zasilającego rozdzielnię RZ oraz napędy linii technologicznej instalacji produkcji substratów torfowych. Bilans mocy. Moc zainstalowana : ~80kW Moc zapotrzebowana czynna : ~80kW Prąd szczytowy : 136,0 A Rozdzielnia zasilająca RZ Dla zasilania urządzeń instalacji produkcji substratów torfowych (napędy od M1 do M15 + urządzenia w pomieszczeniach socjalnych) zaprojektowano rozdzielnię RZ, zasilaną kablem YKY 4x95 mm 2. Rozdzielnia ustawiona zostanie na terenie projektowanej instalacji substratów torfowych w hali przemysłowej w wyznaczonym do tego miejscu. Projektuje się rozdzielnię jednopolową produkcji Sarel o wymiarach 800x2000x400. Rozdzielnię RZ, należy wyposażyć w wyłącznik typu ENSTO 125A oraz zabezpieczenie różnicowo-prądowe 125A/003A. Rozdzielnię RZ projektuje się dla zasilania następujących urządzeń: Stacja dozowania (M1) 4,1 kw Przenośnik ślimakowy (M2) 11,0 kw Przesiewacz bębnowy (M3) 3,0 kw Przenośnik taśmowy (M4) 1,5 kw Przenośnik ślimakowy (M5) 3,0 kw Rozdrabniacz bębnowy (M6) 5,5 kw Przenośnik taśmowy (M7) 1,5 kw Stacja dozowania (M8) 3,0 kw Stacja dozowania (M9) 0,7 kw / Rew 02 23

PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY Rozwój bazy szkółkarskiej z modernizacją infrastruktury Gospodarstwa Szkółkarskiego Mielno w Nadleśnictwie Olsztynek

PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY Rozwój bazy szkółkarskiej z modernizacją infrastruktury Gospodarstwa Szkółkarskiego Mielno w Nadleśnictwie Olsztynek Załącznik Nr 10 do SIWZ NZ-27-3/10 PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY Rozwój bazy szkółkarskiej z modernizacją infrastruktury Gospodarstwa Szkółkarskiego Mielno w Nadleśnictwie Olsztynek Nazwa zadania: I ETAP

Bardziej szczegółowo

OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA Warunki ochrony przeciwpożarowej dla projektowanego budynku usługowego określono zgodnie z postanowieniami zawartymi w rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji

Bardziej szczegółowo

Centrum Informacji Naukowej i Biblioteka Akademicka - CZĘŚĆ ELEKTRYCZNA

Centrum Informacji Naukowej i Biblioteka Akademicka - CZĘŚĆ ELEKTRYCZNA NR PROJEKTU V-80 FAZA: PROJEKT WYKONAWCZY OBIEKT: Centrum Informacji Naukowej i Biblioteka Akademicka ADRES: KATOWICE ul. Bankowa 11a TEMAT: UZUPEŁNIENIE KLIMATYZACJI WRAZ Z WENTYLACJĄ POMIESZCZENIA SERWEROWNI

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ III INSTALACJE OGRZEWCZE I WENTYLACYJNE

ROZDZIAŁ III INSTALACJE OGRZEWCZE I WENTYLACYJNE ROZDZIAŁ III INSTALACJE OGRZEWCZE I WENTYLACYJNE ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA I. CZĘŚĆ OPISOWA 1. PODSTAWA OPRACOWANIA.... 105 2. OBLICZENIE ILOŚCI POWIETRZA WENTYLACYJNEGO I DOBÓR URZĄDZEŃ.... 105 2.1. BUDYNEK

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY INSTALACJE ELEKTRYCZNE

PROJEKT WYKONAWCZY INSTALACJE ELEKTRYCZNE PROJEKT WYKONAWCZY INSTALACJE ELEKTRYCZNE INWESTOR PROKURATURA OKRĘGOWA WROCŁAW ADRES INWESTORA 50-950 WROCŁAW, ul. Podwale 30 TEMAT / OBIEKT / ADRES OBIEKTU PRZEBUDOWA BUDYNKU PROKURATURY REJONOWEJ WROCŁAW

Bardziej szczegółowo

2. ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA. 1) Strona tytułowa. 2) Zawartość opracowania. 3) Oświadczenie - klauzula. 4) Spis rysunków. 5) Zakres opracowania

2. ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA. 1) Strona tytułowa. 2) Zawartość opracowania. 3) Oświadczenie - klauzula. 4) Spis rysunków. 5) Zakres opracowania 2. ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA 1) Strona tytułowa 2) Zawartość opracowania 3) Oświadczenie - klauzula 4) Spis rysunków 5) Zakres opracowania 6) Opis techniczny 7) Rysunki wg spisu 3. OŚWIADCZENIE - K L A U Z

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do SIWZ Zakres prac, zestawienie dokumentacji projektowej

Załącznik nr 1 do SIWZ Zakres prac, zestawienie dokumentacji projektowej S t r o n a 1 Załącznik nr 1 do SIWZ Zakres prac, zestawienie dokumentacji projektowej I / OBIEKTY KUBATUROWE 1/ Budynek techniczno administracyjny w formule przeprojektuj i wybuduj - obiekt w stanie wykończonym

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY. Instalacji wentylacji mechanicznej w świetlicy Szkolnego Schroniska Młodzieżowego w Radomiu przy ul. Limanowskiego 34/40

PROJEKT BUDOWLANY. Instalacji wentylacji mechanicznej w świetlicy Szkolnego Schroniska Młodzieżowego w Radomiu przy ul. Limanowskiego 34/40 EMKA 26-600 RADOM ul. Królowej Jadwigi 5 A PROJEKT BUDOWLANY Instalacji wentylacji mechanicznej w świetlicy Szkolnego Schroniska Młodzieżowego w Radomiu przy ul. Limanowskiego 34/40 Obiekt: Świetlica w

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY ZASILANIA W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ CENTRAL WENTYLACYJNYCH ARCHIWUM

PROJEKT WYKONAWCZY ZASILANIA W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ CENTRAL WENTYLACYJNYCH ARCHIWUM PROJEKT WYKONAWCZY ZASILANIA W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ CENTRAL WENTYLACYJNYCH ARCHIWUM Adres: 15-888 Białystok, ul. K.S. Wyszyńskiego 1 Obiekt: Część niska archiwum i pomieszczenia biurowe parteru Inwestor:

Bardziej szczegółowo

OŚWIADCZENIE OŚWIADCZENIE O SPORZĄDZENIU PROJEKTU ZGODNIE Z OBOWIĄZUJĄCYMI PRZEPISAMI ORAZ ZASADAMI WIEDZY TECHNICZNEJ.

OŚWIADCZENIE OŚWIADCZENIE O SPORZĄDZENIU PROJEKTU ZGODNIE Z OBOWIĄZUJĄCYMI PRZEPISAMI ORAZ ZASADAMI WIEDZY TECHNICZNEJ. grudzień, 2012r OŚWIADCZENIE OŚWIADCZENIE O SPORZĄDZENIU PROJEKTU ZGODNIE Z OBOWIĄZUJĄCYMI PRZEPISAMI ORAZ ZASADAMI WIEDZY TECHNICZNEJ. Na podstawie art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY. Obudowy windy dla niepełnosprawnych przy budynku Szkoły Podstawowej w Strumieniu przy ulicy Młyńskiej, p, gr nr 212/2

PROJEKT BUDOWLANY. Obudowy windy dla niepełnosprawnych przy budynku Szkoły Podstawowej w Strumieniu przy ulicy Młyńskiej, p, gr nr 212/2 PROJEKT BUDOWLANY Obudowy windy dla niepełnosprawnych przy budynku Szkoły Podstawowej w Strumieniu przy ulicy Młyńskiej, p, gr nr 212/2 Inwestor : GMINA STRUMIEŃ Strumień Rynek 4 Projektant : inż. Jan

Bardziej szczegółowo

Wstęp... 7. 1.1. Podstawa opracowania... 7. 1.2. Cel opracowania... 7. 1.3. Zakres opracowania... 7. Opis stanu istniejącego... 7

Wstęp... 7. 1.1. Podstawa opracowania... 7. 1.2. Cel opracowania... 7. 1.3. Zakres opracowania... 7. Opis stanu istniejącego... 7 I ZAŁĄCZNIKI 1. Uprawnienia projektanta. 2. Zaświadczenie opłacenia składki OC projektanta. 3. Zaświadczenie opłacenia składki OC sprawdzającego. 4. Uprawnienia sprawdzającego. II OPIS TECHNICZNY Wstęp....

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY BranŜa Elektryczna

OPIS TECHNICZNY BranŜa Elektryczna PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY Zmiana sposobu uŝytkowania i przebudowa części budynku ośrodka kultury Acherówka na potrzeby przedszkola przy ul. Walerego Sławka 2, 02-495 Warszawa dz. nr 13/1 obręb

Bardziej szczegółowo

P. N. P. E. mgr inż. Krystian Wieruszewski 05-101 Nowy Dwór Mazowiecki Trzciany 22h

P. N. P. E. mgr inż. Krystian Wieruszewski 05-101 Nowy Dwór Mazowiecki Trzciany 22h P. N. P. E. mgr inż. Krystian Wieruszewski 05-101 Nowy Dwór Mazowiecki Trzciany 22h PROJEKTOWANIE NADZORY POMIARY ELEKTRYCZNE OBIEKT INWESTOR DOM MAŁEGO DZIECKA nr 16 00-208 WARSZAWA ul. Międzyparkowa

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY INSTALACJE ELEKTRYCZNE

PROJEKT BUDOWLANY INSTALACJE ELEKTRYCZNE PROJEKT BUDOWLANY INSTALACJE ELEKTRYCZNE TEMAT: Budynek mieszkalny wielorodzinny ADRES: ul. Bema 4-5 76-200 Słupsk INWESTOR: Wspólnota Mieszkaniowa Bema 4-5 76-200 Słupsk Opracował: mgr inż. Piotr Potapski

Bardziej szczegółowo

2.1. Uprawnienia projektanta

2.1. Uprawnienia projektanta 2.1. Uprawnienia projektanta 3 4 2.2. Uprawnienia sprawdzającego 5 6 7 3. Spis zawartości projektu 1.Strona tytułowa 2.Oświadczenie projektanta, uprawnienia str. 2-6 3.Spis zawartości projektu str. 7 4.Podstawa

Bardziej szczegółowo

Spis treści - część elektryczna

Spis treści - część elektryczna Spis treści - część elektryczna 1 PRZEDMIOT I ZAKRES OPRACOWANIA...2 2 INSTALACJE ELEKTRYCZNE...2 2.1 Zasilanie kotłowni...2 2.2 Instalacja oświetleniowe i gniazd...2 2.3 Ochrona przeciwporażeniowa...2

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY. 34-500 Zakopane. mgr inż. Marcin Janocha upr. MAP/0050/PWOE/10

PROJEKT WYKONAWCZY. 34-500 Zakopane. mgr inż. Marcin Janocha upr. MAP/0050/PWOE/10 PROJEKT WYKONAWCZY (branża elektryczna) Temat opracowania: INSTALACJA ELEKTRYCZNA WEWNĘTRZNA W BUDYNKU NR 17 Nazwa obiekt: Dokumentacja projektowo-kosztorysowa naprawy wnętrz budynków nr 17, 1 i 2 WOSzk

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH

PROJEKT BUDOWLANY INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUGOWO HANDLOWE GEOKOMPLEX PROJEKT BUDOWLANY INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH OBIEKT: POMPOWNIA ŚCIEKÓW P2 SUCHOWOLA KOLONIA PIERWSZA P3 SUCHOWOLA KOLONIA DRUGA INWESTOR: GMINA CHMIELNIK PLAC

Bardziej szczegółowo

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt instalacji elektrycznych gminnego punktu gromadzenia odpadów problemowych w miejscowości Piaski.

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt instalacji elektrycznych gminnego punktu gromadzenia odpadów problemowych w miejscowości Piaski. SPIS ZAWARTOŚCI PROJEKTU INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH skala strona nr Oświadczenie projektanta, Kopia uprawnień projektowych, Zaświadczenie o przynależności do Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa projektanta,

Bardziej szczegółowo

Spis zawartości. Rysunki: Załączniki: - Karta katalogowa automatu wrzutowego - Instrukcja montażu automatu wrzutowego

Spis zawartości. Rysunki: Załączniki: - Karta katalogowa automatu wrzutowego - Instrukcja montażu automatu wrzutowego Spis zawartości. Strona tytułowa Spis treści Opis techniczny Informacja do Bioz Rysunki: - Projekt instalacji elektrycznej rzut parteru E-1 Załączniki: - Karta katalogowa automatu wrzutowego - Instrukcja

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY. TG-6 Stacja GDYNIA ORŁOWO

PROJEKT WYKONAWCZY. TG-6 Stacja GDYNIA ORŁOWO PROJEKT WYKONAWCZY TG-6 2.0.11.1.3. NASTAWNIA "GOR" (DOBUDOWA DO ISTNIEJACEJ NASTAWNI) INSTALACJE SANITARNE str. J5 ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA I. CZĘŚĆ OPISOWA 1. Opis stanu istniejącego str. J7 2. Opis stanu

Bardziej szczegółowo

Autorzy oprac. Imię i nazwisko Nr upr. Data Podpis

Autorzy oprac. Imię i nazwisko Nr upr. Data Podpis Przedsiębiorstwo Wielobranżowe HOLDING Sp. z o.o. 25-705 Kielce, ul. Krakowska 186 tel.: (41) 368 30 60, fax: (41) 368 42 52 e-mail: holding@holding.pl Stadium: PROJEKT BUDOWLANY... Branża: Instalacje

Bardziej szczegółowo

Spis rzeczy. 1. Podstawa opracowania dokumentacji. 2. Opis techniczny

Spis rzeczy. 1. Podstawa opracowania dokumentacji. 2. Opis techniczny 1 Spis rzeczy 1. Podstawa opracowania dokumentacji 2. Opis techniczny 2.1. Zakres rzeczowy opracowania 2.2. Zasilanie 2.3. Rozdzielnica 2.4. Instalacja oświetleniowa 2.5. Instalacja siłowa 2.6. Instalacja

Bardziej szczegółowo

Projekt budowlany. budowa świetlicy wiejskiej z 2 boksami garażowymi na wozy strażackie

Projekt budowlany. budowa świetlicy wiejskiej z 2 boksami garażowymi na wozy strażackie Z.E. Wolt Sławomir Romanowski Zatyki 1A; 19-500 Gołdap Projekt budowlany Temat : instalacje elektryczne Obiekt : budowa świetlicy wiejskiej z 2 boksami garażowymi na wozy strażackie Adres : Górne dz. nr

Bardziej szczegółowo

Obwód projektowanej rozdzielnicy należy podłączyć do TS-8 w miejscu rozdzielnicy serwera. Wykonanie zgodnie z rys. E-1.1.

Obwód projektowanej rozdzielnicy należy podłączyć do TS-8 w miejscu rozdzielnicy serwera. Wykonanie zgodnie z rys. E-1.1. Spis treści: 1. PODSTAWA OPRACOWANIA... 1 2. ZAKRES OPRACOWANIA... 1 3. OPIS TECHNICZNY... 1 3.1. ZASILANIE PROJEKTOWANYCH INSTALACJI... 1 3.2. OSPRZĘT INSTALACYJNY... 1 3.3. INSTALACJE OŚWIETLENIA PODSTAWOWEGO...

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA I Opis techniczny II Zestawienie materiałów podstawowych III Rysunki - Plan instalacji elektrycznych ETAP I rys. nr.

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA I Opis techniczny II Zestawienie materiałów podstawowych III Rysunki - Plan instalacji elektrycznych ETAP I rys. nr. ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA I Opis techniczny II Zestawienie materiałów podstawowych III Rysunki - Plan instalacji elektrycznych ETAP I rys. nr. E-1 - Plan instalacji elektrycznych - ETAP II rys. nr. E-2 - Schemat

Bardziej szczegółowo

1.Informacje ogólne 3. 3.Instalacja wentylacyjna 4. 4.Instalacja ogrzewania 5 5.Instalacja wod.-kan dla budynku socjalno-technicznego.

1.Informacje ogólne 3. 3.Instalacja wentylacyjna 4. 4.Instalacja ogrzewania 5 5.Instalacja wod.-kan dla budynku socjalno-technicznego. 1 1 Spis treści 1.Informacje ogólne 3 1.1Przedmiot i zakres opracowania 3 1.2Podstawa opracowania 3 2.Założenia projektowe 3 2.1Charakterystyka obiektu 3 2.2Parametry obliczeniowe powietrza zewnętrznego

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY Nazwa obiektu : Budynek Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego Adres obiektu : ul. Prymasa Stefana Wyszyńskiego 2 44-100 Gliwice Działka nr 487, obręb Stare Miasto Temat : Inwestor

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI 1. Opis techniczny. 2. Obliczenia techniczne. 3. Rysunki:

SPIS TREŚCI 1. Opis techniczny. 2. Obliczenia techniczne. 3. Rysunki: SPIS TREŚCI 1. Opis techniczny. 2. Obliczenia techniczne. 3. Rysunki: E1. Rzut przyziemia instalacja elektryczna. E2. Elementy instalacji elektrycznej nad kotłownią. E3. Rzut dachu- instalacja odgromowa.

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTACJA TECHNICZNA MODERNIZACJI KOTŁOWNI W BUDYNKU GŁÓWNYM URZĘDU MIEJSKIEGO W OPOCZNIE przy ul. Staromiejskiej 6

DOKUMENTACJA TECHNICZNA MODERNIZACJI KOTŁOWNI W BUDYNKU GŁÓWNYM URZĘDU MIEJSKIEGO W OPOCZNIE przy ul. Staromiejskiej 6 DOKUMENTACJA TECHNICZNA MODERNIZACJI KOTŁOWNI W BUDYNKU GŁÓWNYM URZĘDU MIEJSKIEGO W OPOCZNIE przy ul. Staromiejskiej 6 INWESTOR: GMINA OPOCZNO ul. Staromiejska 6 26-300 Opoczno AUTOR OPRACOWANIA: Marzena

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTACJA TECHNICZNA Branża elektryczna

DOKUMENTACJA TECHNICZNA Branża elektryczna DOKUMENTACJA TECHNICZNA Branża elektryczna STADION ŻUŻLOWY W OSTROWIE WIELKOPOLSKIM ADRES INWESTYCJI: DZIAŁKI NR: ul. Piłsudskiego 102 INWESTOR: Miasto Ostrów Wielkopolski aleja Powstańców Wielkopolskich

Bardziej szczegółowo

B - Instalacje elektryczne

B - Instalacje elektryczne B - Instalacje elektryczne I ZAŁĄCZNIKI 1. Uprawnienia projektanta. 2. Zaświadczenie opłacenia składki OC projektanta. 3. Zaświadczenie opłacenia składki OC sprawdzającego. 4. Uprawnienia sprawdzającego.

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA:

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA: ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA: OPIS TECHNICZNY 1. Przedmiot i zakres opracowania 2. Podstawa opracowania 3. Opis obiektu 4. Opis projektowanych rozwiązań 5. Automatyka 6. Wytyczne dla innych branż 7. Wymagania

Bardziej szczegółowo

Pracownia usług budowlanych i projektowych mgr inż. arch. Magdalena Sczyrba ul. Warszawska 26, Racibórz tel./fax: 32 / ,

Pracownia usług budowlanych i projektowych mgr inż. arch. Magdalena Sczyrba ul. Warszawska 26, Racibórz tel./fax: 32 / , Pracownia usług budowlanych i projektowych mgr inż. arch. Magdalena Sczyrba ul. Warszawska 26, 47-400 Racibórz tel./fax: 32 / 417 91 74, 606 288 040 INWESTOR: ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH 47-430 RUDY,

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ TECZKI-CZĘŚĆ ELEKTRYCZNA

ZAWARTOŚĆ TECZKI-CZĘŚĆ ELEKTRYCZNA ZAWARTOŚĆ TECZKI-CZĘŚĆ ELEKTRYCZNA OPIS TECHNICZNY 1. Podstawa opracowania 2. Zasilanie elektroenergetyczne 3. Rozdzielnica RH1 i RH2 4. Główny rozłącznik przeciwpożarowy 5. Instalacja oświetleniowa 5.1.Instalacja

Bardziej szczegółowo

INSTALACJE ELEKTRYCZNE

INSTALACJE ELEKTRYCZNE 1 Egz. Nr PROJEKT BUDOWLANY INSTALACJE ELEKTRYCZNE OBIEKT: BUDYNEK ADMINISTRACYJNO-USŁUGOWY. ZAKRES: 1) INSTALACJA ELEKTRYCZNA WEWNĘTRZNA BUDYNKU MIESZKALNEGO. 2) ZEWNĘTRZNY ODCINEK INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ

Bardziej szczegółowo

WYKAZ PROJEKTU RYSUNKI

WYKAZ PROJEKTU RYSUNKI E c z. O P I S O W A B R A Nś A E L E K T R Y C Z N A Przebudowa Sali lekcyjnej na zespół sanitarny w budynku szkoły w Burgrabicach WYKAZ PROJEKTU 1. Strona tytułowa 2. Wykaz projektu 3. Opis techniczny

Bardziej szczegółowo

SPIS TOMÓW: TOM III WYMIENNIKOWNIA C.O., C.W.U INSTALACJA ELEKTRYCZNA ZASILANIE

SPIS TOMÓW: TOM III WYMIENNIKOWNIA C.O., C.W.U INSTALACJA ELEKTRYCZNA ZASILANIE SPIS TOMÓW: TOM I - PRZYŁĄCZ WODY ZIMNEJ TOM I - PRZYŁĄCZ CIEPLNY C.O. TOM III WYMIENNIKOWNIA C.O., C.W.U INSTALACJA ELEKTRYCZNA ZASILANIE SPIS ZAWARTOŚCI TOMU III INSTALACJA ELEKTRYCZNA - ZASILANIE CZĘŚĆ

Bardziej szczegółowo

1) Zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego oraz kolejność realizacji poszczególnych obiektów.

1) Zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego oraz kolejność realizacji poszczególnych obiektów. Rodzaj inwestycji: Projekt modernizacji Stacji Uzdatniania Wody dla miejscowości Dominowo Informacja BIOZ Budowa dwóch zbiorników wody czystej o pojemności 100,0 m 3 Termomodernizacja wnętrza Stacji Uzdatniania

Bardziej szczegółowo

WAKPRO PROJEKTOWANIE KOORDYNACJA NADZORY

WAKPRO PROJEKTOWANIE KOORDYNACJA NADZORY WAKPRO PROJEKTOWANIE KOORDYNACJA NADZORY TEL.: (32) 67 15 661-2; FAX. (32) 67 15 663; TEL. KOM.: 501 315 007 PROJEKT WYKONAWCZY NR 01.462.15.01 Tytuł opracowania GARAŻ O KONSTRUKCJI ŻELBETOWEJ (szerokość

Bardziej szczegółowo

INSTALACJA ELEKTRYCZNA PODSTAWOWA

INSTALACJA ELEKTRYCZNA PODSTAWOWA INSTALACJA ELEKTRYCZNA PODSTAWOWA 1. Temat. Tematem niniejszego opracowania jest projekt techniczny zasilania oraz instalacji elektrycznej wewnętrznej pomieszczeń na potrzeby remontu kompleksowego szatni

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI SPIS RYSUNKÓW

SPIS TREŚCI SPIS RYSUNKÓW Strona 2 Stron8 SPIS TREŚCI 1 DANE OGÓLNE...3 1.1 PODSTAWA OPRACOWANIA...3 1.2 PRZEDMIOT OPRACOWANIA...3 1.3 LITERATURA TECHNICZNA...3 1.4 WYKAZ POLSKICH NORM...3 1.5 PROJEKTY ZWIĄZANE...4 2 OPIS TECHNICZNY...4

Bardziej szczegółowo

Część opisowa. Cześć rysunkowa. 1. Cel i zakres opracowania 2. Opis instalacji wentylacji mechanicznej 3. Wytyczne branżowe

Część opisowa. Cześć rysunkowa. 1. Cel i zakres opracowania 2. Opis instalacji wentylacji mechanicznej 3. Wytyczne branżowe Część opisowa 1. Cel i zakres opracowania 2. Opis instalacji wentylacji mechanicznej 3. Wytyczne branżowe Cześć rysunkowa Skala 1. Plan sytuacyjny - 2. Instalacja wentylacji mechanicznej rzut parteru 1:50

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT ST.6. INSTALACJA ELEKTRYCZNA KOD GŁÓWNY CPV 45310000-3 s t r o n a1 z 5 1. Wstęp 1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej. Przedmiotem niniejszej specyfikacji

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANO WYKONAWCZY KLIMATYZACJI SALI WIDOWISKOWEJ W SEROCKU.

PROJEKT BUDOWLANO WYKONAWCZY KLIMATYZACJI SALI WIDOWISKOWEJ W SEROCKU. PROJEKT BUDOWLANO WYKONAWCZY KLIMATYZACJI SALI WIDOWISKOWEJ W SEROCKU. OBIEKT: Sala Widowiskowa ul. Pułtuska 35, dz. nr ew. 61 Serock INWESTOR: Urząd Miasta i Gminy Serock ul. Rynek 21 05-140 Serock JEDNOSTKA

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY WYKONAWCZY

PROJEKT BUDOWLANY WYKONAWCZY PROJEKT BUDOWLANY WYKONAWCZY ADAPTACJA POMIESZCZEŃ POBIERANIA POSIŁKÓW I SZATNIOWYCH NA ZMYWALNIE POJEMNIKÓW ZEWNĘTRZNYCH BRANŻA: ADRES INWESTYCJI: INWESTOR : Wentylacja mechaniczna CP 45300000-0 Morawica

Bardziej szczegółowo

SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA

SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA A. OPIS TECHNICZNY SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA 1. Przedmiot i zakres opracowania. 2. Podstawa opracowania. 3. Stan istniejący. 4. Charakterystyka obiektu. 5. Zasilanie i pomiar energii. 6. Rozdzielnica

Bardziej szczegółowo

1. Przedmiot opracowania. 2. Zakres opracowania. 3. Rozdział energii elektrycznej. 4. Instalacje oświetleniowe

1. Przedmiot opracowania. 2. Zakres opracowania. 3. Rozdział energii elektrycznej. 4. Instalacje oświetleniowe 1. Przedmiot opracowania Przedmiotem opracowania jest cześć elektryczna Projektu budowlanego rozbudowy Szkoły Podstawowej w Jaszkowej Dolnej. 2. Zakres opracowania Opracowanie obejmuje instalacje: instalacji

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY PRZEBUDOWY POMIESZCZEŃ SANITARNO-HIGIENICZNYCH W BUDYNKU INTERNATU ZESPOŁU SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH W ZELOWIE CZĘŚĆ III

PROJEKT WYKONAWCZY PRZEBUDOWY POMIESZCZEŃ SANITARNO-HIGIENICZNYCH W BUDYNKU INTERNATU ZESPOŁU SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH W ZELOWIE CZĘŚĆ III PROJEKT WYKONAWCZY PRZEBUDOWY POMIESZCZEŃ SANITARNO-HIGIENICZNYCH W BUDYNKU INTERNATU ZESPOŁU SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH W ZELOWIE CZĘŚĆ III INSTALACJE ELEKTRYCZNE NAZWA OBIEKTU : INTERNAT ZESPOŁU SZKÓŁ

Bardziej szczegółowo

I. ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA

I. ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA -1- I. ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA I. Zawartość opracowania warunki z ZDiK Tarnów znak: ZDiK.DO.4331.17.2016 z dnia 24 marca 2016r. II. Opis techniczny 1. Wstęp 2. Podstawa opracowania 3. Zakres opracowania

Bardziej szczegółowo

SPKSO ul. Sierakowskiego 13, Warszawa ELEKTRYCZNA PROJEKT BUDOWLANO WYKONAWCZY

SPKSO ul. Sierakowskiego 13, Warszawa ELEKTRYCZNA PROJEKT BUDOWLANO WYKONAWCZY NAZWA: MODERNIZACJA DZIAŁU FARMACJI SPKSO przy ul. Sierakowskiego 13 w Warszawie INWESTOR: BRANŻA: FAZA: SPKSO ul. Sierakowskiego 13, Warszawa ELEKTRYCZNA PROJEKT BUDOWLANO WYKONAWCZY TOM II JEDNOSTKA

Bardziej szczegółowo

BIURO PROJEKTÓW DROGOWYCH mgr inż. TADEUSZ CIOCH, PRZEMYŚL ul. KMITY 4/5 tel. (0-16) , PROJEKT BUDOWLANY

BIURO PROJEKTÓW DROGOWYCH mgr inż. TADEUSZ CIOCH, PRZEMYŚL ul. KMITY 4/5 tel. (0-16) ,   PROJEKT BUDOWLANY BIURO PROJEKTÓW DROGOWYCH mgr inż. TADEUSZ CIOCH, 37-700 PRZEMYŚL ul. KMITY 4/5 tel. (0-16) 675 11 94, e-mail: BPDcioch@wp.pl PROJEKT BUDOWLANY Nazwa opracowania Adres OŚWIETLENIE ULICZNE dz.nr 626, 632,

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI VI. RYSUNKI TECHNICZNE.

SPIS TREŚCI VI. RYSUNKI TECHNICZNE. SPIS TREŚCI I OPIS TECHNICZNY... 3 1. PODSTAWĄ OPRACOWANIA DOKUMENTACJI JEST:... 3 1.1 Zlecenie inwestora... 3 2. ZAKRES PROJEKTU... 3 3. LOKALIZACJA I CHARAKTER OBIEKTU... 3 II OMÓWIENIE OPRACOWANIA STAN

Bardziej szczegółowo

PAWILONÓW HANDLOWYCH SZT. 30

PAWILONÓW HANDLOWYCH SZT. 30 TOM III PROJEKT BUDOWLANY PAWILONÓW HANDLOWYCH SZT. 30 w wydzielonej części działki nr 51 przy ul. Ofiar Firleja w Radomiu BRANŻA ELEKTRYCZNA Inwestor pełnomocnik : Zakład Usług Komunalnych ul. Sucha 15

Bardziej szczegółowo

1. Dokumenty formalno prawne. 1.1 Uprawnienia budowlane projektanta. 1.4 Zaświadczenie Kujawsko Pomorskiej Izby InŜynierów Budownictwa

1. Dokumenty formalno prawne. 1.1 Uprawnienia budowlane projektanta. 1.4 Zaświadczenie Kujawsko Pomorskiej Izby InŜynierów Budownictwa 1. Dokumenty formalno prawne 1.1 Uprawnienia budowlane projektanta 1.2 Zaświadczenie Kujawsko Pomorskiej Izby InŜynierów Budownictwa projektanta. 1.3 Uprawnienia budowlane sprawdzającego 1.4 Zaświadczenie

Bardziej szczegółowo

DOBUDOWA POCHYLNI DLA NIEPEŁNOSPRAWNYCH PRZY BUDYNKU CENTRUM EDUKACJI EKOLOGICZNEJ NADLE

DOBUDOWA POCHYLNI DLA NIEPEŁNOSPRAWNYCH PRZY BUDYNKU CENTRUM EDUKACJI EKOLOGICZNEJ NADLE efekt DOBUDOWA POCHYLNI DLA NIEPEŁNOSPRAWNYCH PRZY BUDYNKU CENTRUM EDUKACJI EKOLOGICZNEJ NADLEŚNICTWA KARNIESZEWICE Lokalizacja : dz. nr 485 ; Karnieszewice; obręb Karnieszewice, gm.sianów Trawica 8a Inwestor

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI. I. Warunki techniczne przyłączenia, dokumenty, uzgodnienia

SPIS TREŚCI. I. Warunki techniczne przyłączenia, dokumenty, uzgodnienia SPIS TREŚCI I. Warunki techniczne przyłączenia, dokumenty, uzgodnienia II. Opis techniczny. III. Obliczenia techniczne Rysunki: Plan sytuacyjny nr 1 Schemat strukturalny zasilania nr 2 1 II. OPIS TECHNICZNY

Bardziej szczegółowo

OPIS DO PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANEGO

OPIS DO PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANEGO OPIS DO PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANEGO BRANŻA BUDOWLANA 1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt architektoniczno-budowlany termomodernizacji budynku Komendy Powiatowej

Bardziej szczegółowo

Rys nr 6- Rzut dachu- rys. zamienny Rys nr 7- Zestawienie stolarki

Rys nr 6- Rzut dachu- rys. zamienny Rys nr 7- Zestawienie stolarki ZAWARTOŚĆ PROJEKTU BUDOWLANEGO I Spis zawartości II Uzgodnienia i dokumenty Nr załącznika 1 Kopia pozwolenia na budowę Rodzaj uzgodnienia lub dokumentu 2 Decyzja nr 60/08 o warunkach zabudowy 3 Warunki

Bardziej szczegółowo

PROJEKT INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ

PROJEKT INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ A U T O R S K I FAZA OPRACOWANIA: PROJEKT WYKONAWCZY PROJEKT INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ TEMAT OPRACOWANIA: PROJEKT SALONU SPRZEDAŻY PGE S.A. ADRES INWESTYCJI: PLAC NIEPODLEGŁOŚCI 4 ŁÓDŹ INWESTOR: PGE S.A.

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI SPIS RYSUNKÓW

SPIS TREŚCI SPIS RYSUNKÓW SPIS TREŚCI CZĘŚĆ OGÓLNA 1.0. Dane ogólne 1.1. Dane formalno-prawne 1.1.1. Adres inwestycji 1.1.2. Inwestor - Zamawiający 1.1.3. Wykonawca dokumentacji projektowej 1.2. Przedmiot opracowania 1.3. Materiały

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY. 2. Podstawa opracowania - zlecenie inwestora - podkłady architektoniczne, sanitarne - obowiązujące przepisy i normy

OPIS TECHNICZNY. 2. Podstawa opracowania - zlecenie inwestora - podkłady architektoniczne, sanitarne - obowiązujące przepisy i normy OPIS TECHNICZNY 1. Przedmiot opracowania Przedmiotem opracowania jest projekt techniczny rozbudowy wewnętrznej instalacji elektrycznej w kotłowni w Budynku Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Głogowie.

Bardziej szczegółowo

DOBUDOWA WERANDY DO ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W WOJCIECHOWIE 59-516 Zagrodno działka nr 392. Gmina Zagrodno 59-516 Zagrodno 52. Autor

DOBUDOWA WERANDY DO ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W WOJCIECHOWIE 59-516 Zagrodno działka nr 392. Gmina Zagrodno 59-516 Zagrodno 52. Autor Nr egz. 4 PROJEKT BUDOWLANY Nazwa i adres obiektu budowlanego Nazwa i adres inwestora DOBUDOWA WERANDY DO ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W WOJCIECHOWIE 59-516 Zagrodno działka nr 392 Gmina Zagrodno 59-516 Zagrodno

Bardziej szczegółowo

INSTALACJE ELEKTRYCZNE WIATA GOSPODARCZA

INSTALACJE ELEKTRYCZNE WIATA GOSPODARCZA P.P.P. KANON Jander Szklarek Zuterek S. J. 90-515 ŁÓDŹ ul. Wólczańska 73 tel. 042 637 22 90, 042 636 46 42, 042 637 13 18, fax 042 636 51 25 BANK PKO S.A. 48124055271111000055881335 NIP 725-00-13-869 REGON

Bardziej szczegółowo

BIURO PROJEKTÓW BUDOWNICTWA OGÓLNEGO I PRZEMYSŁOWEGO PROFIL Sp.z.o.o. PROJEKT BUDOWLANY OPRACOWANIE:

BIURO PROJEKTÓW BUDOWNICTWA OGÓLNEGO I PRZEMYSŁOWEGO PROFIL Sp.z.o.o. PROJEKT BUDOWLANY OPRACOWANIE: ROK ZAŁOŻENIA 1987 BIURO PROJEKTÓW BUDOWNICTWA OGÓLNEGO I PRZEMYSŁOWEGO PROFIL Sp.z.o.o. 15-879 Białystok, ul. Stołeczna 15 tel. /Fax: (0-85) 744 17 26, tel. (0-85) 742 69 43, e-mail: profil@zetobi.com.pl

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA PB Oświetlenia przebudowanego odcinka ulicy Cmentarnej w Kostrzynie n/odrą - zawartość opracowania I. Opis techniczny : 1. Część ogólna. 2. Opis robót. II Rysunki : Schemat oświetlenia

Bardziej szczegółowo

SPIS ZAWARTOŚCI PROJEKTU

SPIS ZAWARTOŚCI PROJEKTU SPIS ZAWARTOŚCI PROJEKTU 1. Opis techniczny 2. Obliczenia techniczne. 3 Rysunki : - rys. nr 1 - rzut pomieszczenia RGNN-B bud. B 1:100 - rys. nr 2 - rzut pomieszczenia RGNN-C bud. C 1:100 - rys. nr 3 -

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY WENTYLACJI MECHANICZNEJ

PROJEKT BUDOWLANY WENTYLACJI MECHANICZNEJ PROJEKT BUDOWLANY WENTYLACJI MECHANICZNEJ OBIEKT: INWESTOR: Pomieszczenie nr 9 adaptacja warsztatu na suszarnię Przedsiębiorstwo Komunikacji Miejskiej Sp. Z o.o., 44-100 Gliwice, ul. Chorzowska 150 ADRES

Bardziej szczegółowo

Projekt budowlany. przebudowa szatni na potrzeby osób niepełnosprawnych

Projekt budowlany. przebudowa szatni na potrzeby osób niepełnosprawnych Daniel Wierzbołowicz ul. Cmentarna 10 19-500 Gołdap Projekt budowlany Temat: instalacje elektryczne Obiekt: przebudowa szatni na potrzeby osób niepełnosprawnych Adres obiektu: ul. Jaćwieska 14 19-500 Gołdap

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY ETAP I, II

PROJEKT WYKONAWCZY ETAP I, II PROJEKTOWANIE OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW ROZBUDOWA I MODERNIZACJA OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW W SĘPÓLNIE KRAJEŃSKIM PROJEKT WYKONAWCZY ETAP I, II WENTYLACJA, OGRZEWANIE OB. NR 3 BUDYNEK OCZYSZCZALNI MECHANICZNEJ, KLIMATYZACJA

Bardziej szczegółowo

Projekt budowlany instalacji elektrycznych

Projekt budowlany instalacji elektrycznych ELAM Adam Pieścik 05-800 Pruszków ul. Zenona 23 tel. 022 8272816 Projekt budowlany instalacji elektrycznych Obiekt: Piwnice budynku wielorodzinnego przy ul. Wolskiej 89 w Warszawie Stadium: projekt budowlany

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY TOM V INSTALACJE ELEKTRYCZNE

PROJEKT BUDOWLANY TOM V INSTALACJE ELEKTRYCZNE PROJEKT BUDOWLANY BUDOWA SPORTOWEJ HALI ŁUKOWEJ PRZY PUBLICZNYM GIMNAZJUM NR 29 I SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 12 W ŁODZI - BUDŻET OBYWATELSKI TOM V INSTALACJE ELEKTRYCZNE INWESTOR: MIASTO ŁÓDŹ (Łódź ul Piotrkowska

Bardziej szczegółowo

- strona tytułowa - kopia zaświadczenia o przynależności do Izby Inżynierów Budownictwa, oraz kopia uprawnień budowlanych - zawartość opracowania:

- strona tytułowa - kopia zaświadczenia o przynależności do Izby Inżynierów Budownictwa, oraz kopia uprawnień budowlanych - zawartość opracowania: 2 Zawartość opracowania - strona tytułowa - kopia zaświadczenia o przynależności do Izby Inżynierów Budownictwa, oraz kopia uprawnień budowlanych - zawartość opracowania: I Opis techniczny II Zestawienie

Bardziej szczegółowo

TECHNOLOGIA POMIESZCZE

TECHNOLOGIA POMIESZCZE TECHNOLOGIA POMIESZCZEŃ OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ, WARSZAWA-WOLA, UL. BEMA 91 OPRACOWAŁ:... GRUDZIEŃ 2008 2 ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA I CZĘŚĆ OPISOWA 1.Cel opracowania.... 3 2.Podstawa opracowania.... 3 3.Dane

Bardziej szczegółowo

BAUREN Renke Piotr Rybnik, ul. Świerklańska /94. Pawilony A i B łóżkowe Szpitala Chorób Płuc w Orzeszu TEMAT UMOWY:

BAUREN Renke Piotr Rybnik, ul. Świerklańska /94. Pawilony A i B łóżkowe Szpitala Chorób Płuc w Orzeszu TEMAT UMOWY: www.bauren.pl BAUREN Renke Piotr 44 200 Rybnik, ul. Świerklańska 12 NIP: 642-151-81-63 REGON: 277913020 Tel./Fax. 032 4225137 Tel. 032 7500603 e_mail : bauren@bauren.pl PROJEKT WYKONAWCZY Termomodernizacji

Bardziej szczegółowo

Projekt budowlany: wentylacja mechaniczna dla lokalu Dom Strażaka w Krzywiniu

Projekt budowlany: wentylacja mechaniczna dla lokalu Dom Strażaka w Krzywiniu OŚWIADCZENIE PROJEKTANTA... Wstęp... 3 1.1 Podstawa opracowania... 3 1.2 Przedmiot opracowania... 4 1.3 Wykorzystana dokumentacja... 4 1.4 Stan istniejący... 4 1.5 Założenia wyjściowe... 4 2 Opis przyjętych

Bardziej szczegółowo

PRZEBUDOWA WEJŚCIA MAŁEGO DO ISTNIEJĄCEGO BUDYNKU WYDZIAŁU ELEKTRONIKI, TELEKOMUNIKACJI I INFORMATYKI POLITECHNIKA GDAŃSKA

PRZEBUDOWA WEJŚCIA MAŁEGO DO ISTNIEJĄCEGO BUDYNKU WYDZIAŁU ELEKTRONIKI, TELEKOMUNIKACJI I INFORMATYKI POLITECHNIKA GDAŃSKA OBIEKT: ADRES: INWESTOR: OPRACOWANIE: BRANŻA: PRZEBUDOWA WEJŚCIA MAŁEGO DO ISTNIEJĄCEGO BUDYNKU WYDZIAŁU ELEKTRONIKI, TELEKOMUNIKACJI I INFORMATYKI POLITECHNIKI GDAŃSKIEJ GDAŃSK-WRZESZCZ UL. SIEDLICKA

Bardziej szczegółowo

MARR Business Park - relacja z budowy (2011)

MARR Business Park - relacja z budowy (2011) MARR Business Park - relacja z budowy (2011) 09.12.2011 Rozpoczęta w maju ubiegłego roku inwestycja na terenie MARR Business Park przy ul. Nad Drwiną 10, obejmująca budowę hal produkcyjno-magazynowych

Bardziej szczegółowo

Zawartość opracowania. Rysunki

Zawartość opracowania. Rysunki Zawartość opracowania I. ZESTAWIENIE DOKUMENTÓW:... 3 I.1 UPRAWNIENIA PROJEKTANTA... 3 I.2 PRZYNALEŻNOŚĆ DO IZBY PROJEKTANTA... 4 II. PRZEDMIOT OPRACOWANIA... 5 III. PODSTAWA OPRACOWANIA... 5 IV. INWESTOR...

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY. Inwestorem zadania inwestycyjnego jest Urząd Miejski w Leśnej, Rynek 19 ; Leśna.

OPIS TECHNICZNY. Inwestorem zadania inwestycyjnego jest Urząd Miejski w Leśnej, Rynek 19 ; Leśna. 1. WSTĘP. OPIS TECHNICZNY 1.1 Inwestor. Inwestorem zadania inwestycyjnego jest Urząd Miejski w Leśnej, Rynek 19 ; 59-820 Leśna. 1.2 Jednostka projektowa. Projekt wykonało Biuro Projektów i Usług Budownictwa

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY / Budowa kotłowni gazowej i pionu sanitariatów. kwiecień Nazwa obiektu

PROJEKT BUDOWLANY / Budowa kotłowni gazowej i pionu sanitariatów. kwiecień Nazwa obiektu 075-10/ 1 PROJEKT BUDOWLANY Nazwa obiektu Budowa kotłowni gazowej i pionu sanitariatów Adres: Budynek Administracyjny ul. Waryńskiego 32-36, dz. nr 12/ 34 BranŜa: elektryczna Inwestor: Gmina- Miasto Grudziądz

Bardziej szczegółowo

1.0 WSTĘP... 3 1.1. Przedmiot i zakres opracowania... 3 1.2. Podstawy opracowania... 3 1.3. Projekty związane z opracowaniem... 3 1.4. Bilans mocy...

1.0 WSTĘP... 3 1.1. Przedmiot i zakres opracowania... 3 1.2. Podstawy opracowania... 3 1.3. Projekty związane z opracowaniem... 3 1.4. Bilans mocy... 1.0 WSTĘP... 3 1.1. Przedmiot i zakres opracowania.... 3 1.2. Podstawy opracowania.... 3 1.3. Projekty związane z opracowaniem... 3 1.4. Bilans mocy... 3 2.0 OPIS TECHNICZNY... 4 2.1 Instalacja oświetlenia

Bardziej szczegółowo

1. Oświadczenie projektanta. 2. Oświadczenie sprawdzającego

1. Oświadczenie projektanta. 2. Oświadczenie sprawdzającego SPIS ZAWARTOŚCI LP. POZYCJA 1. Oświadczenie projektanta 2. Oświadczenie sprawdzającego 3. 4. 5. 6. Decyzja o stwierdzeniu przygotowania zawodowego projektanta Zaświadczenie o przynależności Okręgowej Izby

Bardziej szczegółowo

I. CZĘŚĆ OPISOWA. 1./ Spis zawartości. 2./ Opis techniczny. II. RYSUNKI TECHNICZNE E1 - Projekt instalacji oświetleniowej - Rzut parteru i piwnicy.

I. CZĘŚĆ OPISOWA. 1./ Spis zawartości. 2./ Opis techniczny. II. RYSUNKI TECHNICZNE E1 - Projekt instalacji oświetleniowej - Rzut parteru i piwnicy. I. CZĘŚĆ OPISOWA 1./ Spis zawartości 2./ Opis techniczny II. RYSUNKI TECHNICZNE E1 - Projekt instalacji oświetleniowej - Rzut parteru i piwnicy. E2 - Projekt instalacji oświetleniowej - Rzut I piętra.

Bardziej szczegółowo

2. Złącze kablowo- pomiarowe Z.K.P Usytuowane w linii ogrodzenia i ujęte oddzielnym projektem.

2. Złącze kablowo- pomiarowe Z.K.P Usytuowane w linii ogrodzenia i ujęte oddzielnym projektem. Spis zawartości A. Część opisowa: opis techniczny, obliczenia techniczne, oświadczenie projektanta, uprawnienia budowlane, zaświadczenie o przynależności do Ł. O. Inż. Budownictwa, warunki techniczne zasilania

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTACJA PROJEKTOWA

DOKUMENTACJA PROJEKTOWA Stadium oprac. PROJEKT WYKONAWCZY Branża ELEKTRYCZNA DOKUMENTACJA PROJEKTOWA Nazwa inwestycji ROZBUDOWA I PRZEBUDOWA BUDYNKU PRODUKCYJNO-HANDLOWEGO Treść opracowania Adres inwestycji Inwestor / adres /

Bardziej szczegółowo

I. Zawartość opracowania. Opis techniczny, Obliczenia techniczne, Rysunki:

I. Zawartość opracowania. Opis techniczny, Obliczenia techniczne, Rysunki: I. Zawartość opracowania. Opis techniczny, Obliczenia techniczne, Rysunki: 1. Trasa kabli energetycznych i oświetlenia zewnętrznego. Sektor III. ETAP II. 2. Trasa kabli energetycznych i oświetlenia zewnętrznego.

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY REMONTU WYBRANYCH POMIESZCZEŃ W BUDYNKU BIUROWYM GDDKiA Z DOSTOSOWANIEM DO WYMAGAŃ BHP I OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH. SPIS ZAWARTOŚCI PROJEKTU : A.1. OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY Inwestycja: przebudowa i remont Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Rykach w ramach programu: Biblioteka + Infrastruktura Bibliotek Adres: Ryki ul. Słowackiego 1 działka

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY SYSTEM ZASILANIA I STEROWANIA DLA UKŁADU KLIMATYZACYJNEGO SZPITAL POŁOŻNICZY OPOLE

PROJEKT WYKONAWCZY SYSTEM ZASILANIA I STEROWANIA DLA UKŁADU KLIMATYZACYJNEGO SZPITAL POŁOŻNICZY OPOLE Data opracowania: czerwiec 2010 PROJEKT WYKONAWCZY SYSTEM ZASILANIA I STEROWANIA DLA UKŁADU KLIMATYZACYJNEGO SZPITAL POŁOŻNICZY OPOLE OBIEKT: INWESTOR: S.S.Z.O.Z. NAD MATKĄ I DZIECKIEM ul. REYMONYA 8 45-018

Bardziej szczegółowo

Projekt instalacji oświetlenia ewakuacyjnego dla budynku przewiązki Centrum EMAG w Katowicach przy ul. Leopolda 31. Spis treści

Projekt instalacji oświetlenia ewakuacyjnego dla budynku przewiązki Centrum EMAG w Katowicach przy ul. Leopolda 31. Spis treści Spis treści 1. Podstawa opracowania...2 2.Wprowadzenie...2 3. Lokalizacja obiektu...4 4. Stan istniejący...4 5. Cel opracowania...4 6. Opis projektowanej instalacji...4 7. Zastosowane oprawy...6 8. Zakres

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY WEWNĘTRZNEJ INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ Budynku Remizy OSP Brożec

PROJEKT BUDOWLANY WEWNĘTRZNEJ INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ Budynku Remizy OSP Brożec PROJEKT BUDOWLANY WEWNĘTRZNEJ INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ Budynku Remizy OSP Brożec BRANŻA : OBIEKT : ELEKTRYCZNA Budynek remizy OSP ADRES : Brożec dz. 266/1, 266/3, 267 INWESTOR : Gmina Strzelin, ul. Ząbkowicka

Bardziej szczegółowo

PRZEDSIĘBIORSTWO INNOWACYJNE ODLEWNICTWA Specodlew Sp. z o.o.

PRZEDSIĘBIORSTWO INNOWACYJNE ODLEWNICTWA Specodlew Sp. z o.o. PRZEDSIĘBIORSTWO INNOWACYJNE ODLEWNICTWA Specodlew Sp. z o.o. Załącznik Nr 1 do zapytania ofertowego nr 001 / DI / 2011 o projekty i dostawę hal przemysłowych C H AR AK T E RY S T Y K A O B I E K T Ó W

Bardziej szczegółowo

P R O J E K T B U D O W L A N Y

P R O J E K T B U D O W L A N Y Środkowopomorska Rada Naczelnej Organizacji Technicznej ul. Jana z Kolna 38 75-204 Koszalin tel. (094) 345 43 67, 346 10 33; fax. 346 10 34 www.not-koszalin.org e-mail: sekretariat@not-koszalin.org, notkoszali@o2.pl

Bardziej szczegółowo

Zawartość opracowania

Zawartość opracowania Zawartość opracowania 1 2 3 4 5 5.1 5.2 6 7 8 9 10 11 12 Część opisowa Przedmiot i zakres opracowania Podstawa opracowania Zasilanie Rozdzielnica 0,4kV Wytyczne układania wewnętrznej instalacji elektrycznej

Bardziej szczegółowo

Ostrów Wlkp r.

Ostrów Wlkp r. Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowo Usługowe ELKA Adam Kurzawski 63-400 Ostrów Wlkp. ul. Dembińskiego 10/14 tel: 062 / 592 47 02, 0602 / 593098 Stadium : Obiekt : Temat : Projekt Budowlany Rozbudowa

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY. Zespół Szkół Nr.2 ; ul. Jaworowa 1 ; Puławy. Puławy ul. Jaworowa 1 ; dz.nr. 3222/1. Sierpień. 2012r

PROJEKT BUDOWLANY. Zespół Szkół Nr.2 ; ul. Jaworowa 1 ; Puławy. Puławy ul. Jaworowa 1 ; dz.nr. 3222/1. Sierpień. 2012r Projektowanie, Nadzór i Doradztwo Instalacje i Sieci Elektroenergetyczne mgr inż. Zbigniew Kucharski 24-100 Puławy tel.(081) 886-85-06 ul. Norblina 86 tel.693170404 NIP : 716-161-20-54 Rodzaj opracowania:

Bardziej szczegółowo

Projekt instalacji elektrycznych i teletechnicznych

Projekt instalacji elektrycznych i teletechnicznych Projekt instalacji elektrycznych i teletechnicznych INWESTOR Politechnika Gdańska ul. G. Narutowicza 11/12 80-952 Gdańsk NAZWA INWESTYCJI Modernizacja 3 sal w budynku WETI Politechniki Gdańskiej BRANŻA

Bardziej szczegółowo

2. Wymiana instalacji elektrycznych administracyjnych - rzut piwnic. 3. Wymiana instalacji elektrycznych administracyjnych - rzut parteru

2. Wymiana instalacji elektrycznych administracyjnych - rzut piwnic. 3. Wymiana instalacji elektrycznych administracyjnych - rzut parteru SPIS ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA 1. Opis techniczny 2. Obliczenia techniczne 3. Plan sytuacyjny 4. Rysunki: 1. Schemat tablicy głównej TG 2. Wymiana instalacji elektrycznych administracyjnych - rzut piwnic 3.

Bardziej szczegółowo