KONCEPCJA PRZESTRZENNA-WIELOBRANŻOWA

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "KONCEPCJA PRZESTRZENNA-WIELOBRANŻOWA"

Transkrypt

1 BIURO IN Ż YNIER Y JN O -PR OJE KTOWE PRI NT S pó łk a z o. o C H O R ZÓ W u l. N AR U TO W I C ZA 3 www. bi pprint.com.pl bi ppri nt. com.pl t el./f ax: (032) t el.: (032) ZLECENIODAWCA: INWESTOR: NR UMOWY: VIBRO-ECO-TECH Nadleśnictwo Olsztynek S.A. 5/09/2009 z dnia ul. Dworcowa Mikołów Bujaków ul. Mrongowiusza Olsztynek NR PROJEKTU: Rew 02 -WIELOBRANŻOWA Temat: Koncepcja budowy mieszalni substratów torfowych wraz z Projektanci: Sprawdzający: inż. Stanisław Kowalski nr upr. 764/94 mgr inż. arch. Elżbieta Kozak nr upr. BŁ-PdOKK/40/2005 mgr inż. Agnieszka Medaj mgr inż. Paweł Partyka mgr inż. Paweł Kumor inż. Jan Pietrowski nr upr. 1129/94 Chorzów, grudzień 2009 r.

2 2. SPIS TREŚCI: 1. STRONA TYTUŁOWA SPIS TREŚCI: WSTĘP Podstawa opracowania projektu Przedmiot, zakres i forma projektu Obiekty objęte projektem Lokalizacja inwestycji Uzgodnienie urzędowe inwestycji OPIS TECHNICZNY ZAGOSPODAROWANIE TERENU OPIS TECHNICZNY CZĘŚĆ TECHNOLOGICZNA Opis działania linii technologicznej Uruchamianie linii technologicznej Wykaz urządzeń wchodzących w skład linii technologicznej do produkcji substratów torfowych: Elementy wchodzące w skład poszczególnych stacji dozowania Ogólna charakterystyka instalacji elektrycznej, automatyki i sterowania: Składowanie torfu i gotowego produktu OPIS TECHNICZNY CZĘŚĆ KONSTRUKCYJNO-BUDOWLANA Warunki geotechniczne dla planowanych obiektów Forma architektoniczna Warunki użytkowe dla planowanych obiektów Opis poszczególnych obiektów OPIS TECHNICZNY INSTALACJE Instalacja wodociągowa i kanalizacyjna Oprowadzenie ścieków sanitarnych i deszczowych Instalacja wentylacyjna Hala magazynowa Część socjalno biurowa` Instalacja grzewcza Budynek socjalny / Rew 02 2

3 6.4.2 Hala produkcyjna Charakterystyka cieplna przegród budowlanych Instalacja elektryczna Zasilanie instalacji produkcji substratów torfowych Rozdzielnia zasilająca RZ Sterowanie i blokady urządzeń instalacji produkcji substratów torfowych Gospodarka kablowa Oświetlenie Ochrona przeciwporażeniowa Ochrona przeciw-przepięciowa Monitoring Informacja o przewidywanych zagrożeniach dla środowiska Gospodarka zanieczyszczeniami stałymi WYMAGANIA I WARUNKI BHP I ERGONOMII WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ SPIS ZAŁĄCZNIKÓW SPIS RYSUNKÓW: / Rew 02 3

4 3. WSTĘP 3.1. Podstawa opracowania projektu. Formalną podstawą opracowania niniejszego projektu jest umowa nr 5/09/2009 z dnia zawarta pomiędzy firmą VIBRO-ECO-TECH, ul. Dworcowa 5, Mikołów Bujaków, a Biurem Inżynieryjno-Projektowym PRINT Sp. z o. o. w Chorzowie Przedmiot, zakres i forma projektu. Przedmiotem niniejszego opracowania jest koncepcja programowo-przestrzenna na terenie Nadleśnictwa Olsztynek, wraz z technologią do produkcji substratu torfowego, obejmująca halę z częścią socjalną oraz zagospodarowaniem terenu. Opracowanie to zawiera wytyczne odnośnie formy i funkcji obiektów, a także stanowi podstawę do wykonania projektu budowlanego Obiekty objęte projektem. Niniejszy projekt obejmuje budowę nowych obiektów: hali do produkcji substratu torfowego z dobudowaną częścią socjalną składowiska torfu i substratu drogi wewnętrznej dojazdowej do projektowanej hali i dróg komunikacyjnych w obrębie inwestycji parkingu 3.4. Lokalizacja inwestycji. Projektowane obiekty, będące przedmiotem opracowania znajdować będą się na terenie Gospodarstwa Szkółkarskiego / Rew 02 4

5 3.5. Uzgodnienie urzędowe inwestycji Dla przedmiotowej inwestycji wymagane jest uzyskanie warunków zabudowy i zagospodarowania terenu, pozwolenia na budowę i pozwolenia na użytkowanie ( jeśli taki obowiązek zostanie nałożony w pozwoleniu na budowę ). Należy również pozwolenie wodnoprawne dla studni wierconej) / Rew 02 5

6 4. OPIS TECHNICZNY ZAGOSPODAROWANIE TERENU Planowana inwestycja zajmować będzie środkową część działki 197/1. Polegać będzie na budowie nowej hali wraz z instalacją do produkcji substratu torfowego, części socjalnej, składowiska otwartego (torfu i substratu) oraz dróg wewnętrznych służących komunikacji i celom przeciwpożarowym. Wzdłuż północnej granicy działki zaprojektowano drogę dojazdową. Wjazd na teren zakładu zlokalizowany będzie po jego północnej stronie, wyjazd również. Układ dróg o nawierzchni utwardzonej zapewnia dojazd oraz dojście do poszczególnych obiektów. Po stronie północnej zaprojektowano dwie przesuwne stalowe bramy. Ze względów pożarowych projektowane składowisko zlokalizowane zostanie w odległości, co najmniej 5,00 m od drogi pożarowej po przeanalizowaniu warunków ochrony przeciwpożarowej drogę pożarową projektuje się w odległości 10 m od składowiska torfu. Drogę pożarową zaprojektowano jako jednokierunkową z oddzielnym wjazdem i wyjazdem. Droga ta stanowić będzie również dojazd do projektowanych obiektów. Po południowowschodniej stronie inwestycji, przy drodze pożarowej, zlokalizowano zbiornik wody ppoż. W części południowej inwestycji, przy części socjalnej, zaprojektowano miejsca parkingowe na 5 aut osobowych. Teren zakładu planuje się w całości ogrodzić siatką systemową na stalowych słupkach / Rew 02 6

7 5. OPIS TECHNICZNY CZĘŚĆ TECHNOLOGICZNA 5.1. Opis działania linii technologicznej Ilość pracowników potrzebnych do obsługi produkcji substratu: 4 os., Należy pamiętać, że do rozładunku i załadunku ciężarówek użytkownik powinien przewidzieć dodatkowego operatora i wózek widłowy. Rodzaj i ilości urządzeń transportowych do transportu torfu i substratu w obrębie mieszalni: wózki widłowe 2szt. Działanie linii technologicznej ma na celu uzyskanie produktu w formie mieszanek na bazie torfu wysokiego o różnej zawartości składników dodatkowych. W projektowanym obiekcie będą wytwarzane następujące substraty: torfowo-perlitowy (torf %, perlit %), torfowo-perlitowo-wermikulitowy (torf %, perlit %, wermikulit - 10%), torfowo-wermikulitowy (torf - 80%, wermikulit - 20%), jak wyżej z domieszką nawozu. Torf do stacji dozowania jest przywożony w bigbagach z zewnętrznego składowiska wózkami widłowymi. Z bigbagów torf wysypywany będzie do zbiornika zasobowego. Ze względu na maksymalny dopuszczalny wymiar granulek dostarczanego torfu określony na 20mm, zbiornik zasypowy przykryty będzie kratkami o oczku ok. 100 x 200 mm. Pośrodku zbiornika zasypowego wydzielone zostanie przejście pokryte kratami pomostowymi o oczku o wymiarach uniemożliwiających przejście przez nie kuli o średnicy większej niż 36 mm. Obszar dla krat o oczkach 100 x 200 należy zabezpieczyć balustradami składającymi się z poręczy ochronnych umieszczonych na wysokości co najmniej 1,1 i krawężników o wysokości co najmniej 0,15 m. Pomiędzy poręczą i krawężnikiem powinna być umieszczona w połowie wysokości poprzeczka.. ( rys , 102/ Rew 01) Stacja dozowania torfu za pomocą przenośnika ślimakowego dwuwałowego podaje odpowiednią ilość torfu (w zależności od rodzaju produkowanego substratu) na przenośnik ślimakowy wznoszący. Przenośnik ślimakowy wznoszący odbiera torf ze stacji dozowania i podaje do przesiewacza bębnowego, w którym następuje odsortowanie grubych zanieczyszczeń: brył, kamieni, itp. Spod przesiewacza bębnowego oczyszczony torf odbierany jest za pomocą przenośnika taśmowego, transportującego go do przenośnika ślimakowego / Rew 02 7

8 Nad taśmą przenośnika umieszczony jest spryskiwacz zraszający torf. Przenośnik ślimakowy wznoszący podaje torf do rozdrabniacza palcowego, w którym następuje rozdrobnienie, spulchnienie i napowietrzenie torfu. Następnie torf oraz dodatkowe komponenty z poszczególnych stacji dozowania przesyłane są przenośnikiem taśmowym zbiorczym do mieszalnika łopatkowego. Materiał do zbiornika stacji dozowania perlitu jest wysypywany z bigbagów. Natomiast wermikulitu, dolomit oraz nawozy do zbiornika zasobowego stacji dozowania są wysypywane z worków. Obok zbiorników zasypowych wydzielone zostanie przejście pokryte kratami pomostowymi o oczku o wymiarach uniemożliwiających przejście przez nie kuli o średnicy większej niż 36 mm. Obszar dla krat o oczkach 100 x 200 należy zabezpieczyć balustradami składającymi się z poręczy ochronnych umieszczonych na wysokości co najmniej 1,1 m i krawężników o wysokości co najmniej 0,15 m. Pomiędzy poręczą i krawężnikiem powinna być umieszczona w połowie poprzeczka. Na pozostałej powierzchni projektuje się kraty pomostowe o oczku o wymiarach uniemożliwiających przejście przez nie kuli o średnicy większej niż 36 mm. ( rys , 102/ Rew 01 Transport w/w składników do stacji dozowania ze składowiska wewnątrz hali, odbywa się za pomocą wózków widłowych. Stacja dozowania perlitu oraz stacja dozowania wermikulitu za pomocą przenośników ślimakowych podają składniki na przenośniki ślimakowe wznoszące. Przenośniki ślimakowe wznoszące transportuje perlit i wermikulitu na przenośnik taśmowy zbiorczy. Stacja dozowania dolomitu za pomocą przenośnika taśmowego podaje go na przenośnik taśmowy zbiorczy. Nawóz ze zbiornika zasobowego stacji dozowania za pomocą podajnika wibracyjnego transportowany jest na przenośnik taśmowy zbiorczy. Ilość danego składnika podawanego ze stacji dozowania na przenośnik zbiorczy uzależniona jest od rodzaju produkowanego substratu. Wszystkie stacje dozowania wyposażone są w mieszadła wspomagające wysypywanie materiałów ze zbiorników oraz czujniki poziomu minimalnego materiału w zbiorniku. W przypadku wykrycia braku materiału czujnik wysyła sygnał do układu sterowania włącza się sygnał dźwiękowy oraz zapala się lampka przy sygnalizacji odpowiedniego zbiornika. Torf wraz z pozostałymi komponentami jest wysypywany z przenośnika taśmowego zbiorczego do mieszalnika łopatkowego, gdzie następuje ujednorodnienie substratu. Z mieszalnika łopatkowego substrat transportowany jest do dozownika pakowaczki za pomocą przenośnika taśmowego wznoszącego. Pakowaczka kompresuje mieszankę w workach prostopadłościennych, które za pomocą przenośnika taśmowego odbieraną są z pakowaczki / Rew 02 8

9 Pracownicy odbierają worki i układają na palecie. Następnie palety są zabezpieczane na owijarce palet. Zabezpieczone folią palety z workami substratu wywożone są wózkami widłowymi na zewnętrzne składowisko Uruchamianie linii technologicznej Poszczególne urządzenia uruchamiane są w porządku odwrotnym do kolejności pracy w ciągu linii technologicznej. Jako pierwsza pracę zaczyna maszyna pakująca. Następnie włączany jest przenośnik taśmowy zasypujący dozownik pakowaczki oraz mieszalnik łopatkowy. Kolejnym etapem jest uruchomienie następujących urządzeń: przenośnika taśmowego zbiorczego, stacji dozowania dodatkowych komponentów wraz mieszadłami palcowymi oraz przenośnikami ślimakowymi, rozdrabniacza palcowego, przenośnik ślimakowy oraz przenośnik taśmowy transportujące torf z przesiewacza bębnowego do rozdrabniacza palcowego, przesiewacz bębnowy, przenośnik ślimakowy transportujący torf ze stacji dozowania do przesiewacza bębnowego, stacja dozowania torfu Wykaz urządzeń wchodzących w skład linii technologicznej do produkcji substratów torfowych: Stacja dozowania torfu Przenośnik ślimakowy, transportujący torf ze stacji dozowania na przesiewacz bębnowy Przesiewacz bębnowy Przenośnik taśmowy, odbierający frakcję właściwą spod przesiewacza bębnowego Przenośnik ślimakowy, transportujący torf pomiędzy przenośnikiem taśmowym a rozdrabniaczem Rozdrabniacz palcowy / Rew 02 9

10 Przenośnik taśmowy [zbiorczy], odbierający torf z rozdrabniacza oraz pozostałe komponenty ze wszystkich stacji dozowania Stacja dozowania perlitu Stacja dozowania wermikulitu Stacja dozowania dolomitu Stacja dozowania nawozów Mieszalnik łopatkowy, ujednorodniający mieszankę torfu i pozostałych komponentów Przenośnik taśmowy, podający substrat z mieszalnika łopatkowego do pakowaczki Maszyna pakująca Paletyzator 5.4. Elementy wchodzące w skład poszczególnych stacji dozowania Stacja dozowania torfu: - zbiornik zasobowy o pojemności 10m 3, - przenośnik ślimakowy dwuwałowy, odbierający materiał ze zbiornika. Stacja dozowania perlitu: - zbiornik zasobowy o pojemności 3m 3, - przenośnik ślimakowy odbierający materiał ze zbiornika. Stacja dozowania wermikulitu: - zbiornik zasobowy o pojemności 3m 3, - przenośnik ślimakowy odbierający materiał ze zbiornika. Stacja dozowania dolomitu: - zbiornik zasobowy o pojemności 0,2m 3, - przenośnik taśmowy dozujący odbierający materiał ze zbiornika. Stacja dozowania nawozów: - zbiornik zasobowy o pojemności 0,2m 3, - podajnik wibracyjny dozujący odbierający materiał ze zbiornika. Wszystkie stacje dozowania wyposażone są w czujniki poziomu minimalnego a także w konstrukcje wsporczą, która umożliwia posadowienie urządzeń bezpośrednio na posadzce / Rew 02 10

11 hali produkcyjnej. W zbiornikach zasobowych zostały zabudowane mieszadła palcowe z własnym napędem Ogólna charakterystyka instalacji elektrycznej, automatyki i sterowania: centralna szafa sterująca, szafa sterownicza pakowaczki wraz z dozownikiem, sterownik PLC, oprogramowanie sterownika, kable silnikowe oraz sterownicze, dokumentacja elektryczna, trasy kablowe, czujniki poziomów zbiorników stacji dozowania, instrukcja obsługi systemu. Stacje dozowania torfu, perlitu, wermikulitu oraz dolomitu wyposażone są przemienniki prądowe (falowniki) do regulacji wydajności w zakresie: %. Stacja dozowania nawozów wyposażona jest w sterownik tyrystorowy do regulacji wydajności w zakresie: 5 100% Składowanie torfu i gotowego produktu Składowisko torfu ma powierzchnię 5300m 2. Składowany będzie na nim pod gołym niebem surowiec oraz gotowy produkt. Torf na składowisko dostarczany będzie samochodami ciężarowymi w opakowaniach typu bigbag. Rozładunek odbywał się będzie za pomocą wózków widłowych. Torf ze składowiska do hali produkcyjnej będzie w bigbagach przewożony wózkami widłowymi. Gotowy produkt pakowany w worki o poj. 200l, ułożonych na europaletach z hali produkcyjnej na składowisko zewnętrzne będzie transportowany również za pomocą wózków widłowych. Przyjęto, że składowany będzie miesięczny zapas surowca torfowego i miesięczny zapas produkcji / Rew 02 11

12 6. OPIS TECHNICZNY CZĘŚĆ KONSTRUKCYJNO-BUDOWLANA 6.1. Warunki geotechniczne dla planowanych obiektów Na etapie opracowywania koncepcji brak było określonych warunków geologicznych. Dlatego też pokazane na rysunkach przekroje przez fundamenty należy traktować jako poglądowe, mogące znacząco się zmienić już po wykonaniu szczegółowych obliczeń statycznych. Przed opracowaniem projektu budowlanego i wykonawczego bezwzględnie wykonane będą musiały być badania geologiczne gruntu Forma architektoniczna. Projektowaną halę przewidziano jako jednonawową. Dach zaprojektowano jako dwuspadowy, o nachyleniu 5%. Ściany zewnętrzne wykonane będą w lekkiej obudowie z płyt warstwowych. Na ścianach podłużnych przewidziano po dwa rzędy okien. Od strony wschodniej projektowanej hali zaprojektowano drzwi i trzy bramy, a od strony północnej drzwi ewakuacyjne. Od strony południowej do hali przylegać będzie budynek socjalny, wykonany z bloczków z betonu komórkowego grubości 40cm. Okna projektuje się na wszystkich trzech elewacjach budynku, natomiast drzwi tylko na elewacji wschodniej. Dach zaprojektowano jako jednospadowy, o nachyleniu 5% Warunki użytkowe dla planowanych obiektów Obciążenia : obciążenia urządzeniami: drogi i place: obciążenia wózkami widłowymi: wg dokumentacji 100 kn/oś ~70,0 kn/oś 6.4. Opis poszczególnych obiektów Hala do produkcji substratu Przeznaczenie i funkcja: budynek produkcyjno - magazynowy Dane techniczne: długość: 60,48 m szerokość: 20,66 m wysokość max.: 9,08 m / Rew 02 12

13 Liczba kondygnacji: 1 pow. użytkowa: ~1223,5 m 2 pow. zabudowy: ~1250 m 2 kubatura: ~8747 m 3 Konstrukcja: fundamenty budynku: żelbetowe, stopowe fundamenty pod urządzenia instalacji: posadzka: konstrukcja stalowa: skrzynie żelbetowe przekryte kratkami podestowymi o oczkach 30mm betonowa, zbrojona, zatarta na gładko szkieletowa, ramowa, wykonana z profili walcowanych obudowa: płyty warstwowe dachowe gr 140mm z rdzeniem ze styropianu (przyjęto płyty firmy Ruukki) oraz płyty warstwowe ścienne gr. min 100mm z rdzeniem ze styropianu (przyjęto płyty firmy Ruukki) Izolacje p.wilgociowe: poziome, fundamentów: izolacja PE gr. 0,2mm, na chudym betonie (uzależnione od warunków wodnych) pionowe, fundamentów: powłokowe, 2x abizol pozioma, posadzki: 2xpapa na lepiku, na chudym betonie Elementy wykończenia: stolarka: drzwi i bramy stalowe, bramy rolowane okna: PCV lub poliwęglan w ramach stalowych elewacje: płyty warstwowe + cokół murowany podłogi: betonowe, zatarte na gładko, Wyposażenie techn.: instalacje technologiczne: wg opisu części technologicznej instalacje elektryczne: oświetleniowa, zasilanie urządzeń, odgromowa wentylacja: grawitacyjna / Rew 02 13

14 Część socjalno-biurowa Przeznaczenie i funkcja: budynek socjalny Dane techniczne: długość: 16,0 m Liczba kondygnacji: 1 szerokość: wysokość max.: 10,54 m 4,2 m pow. zabudowy: 168,64 m 2 kubatura: 505,92 m 3 Konstrukcja: fundamenty budynku: ławy fundamentowe żelbetowe posadzka: konstrukcja ścian: konstrukcja dachu: betonowa, zatarta na gładko, ocieplona ściany nośne z bloczków z betonu komórkowego gr. 40cm, odmiany 03, płyty warstwowa dachowe gr 190mm z rdzeniem ze styropianu (przyjęto płyty firmy Ruukki), płatwie i rygle z profili stalowych Izolacje p.wilgociowe: poziome, fundamentów: izolacja PE gr. 0,2mm, na chudym betonie Elementy wykończenia: stolarka: (uzależnione od warunków wodnych) pionowe, fundamentów: powłokowe, 2x abizol pozioma, posadzki: elewacje: sufit: podłogi: ściany wewnętrzne: izolacja PE gr. 0,2mm, na chudym betonie PCV, okna jednokomorowe drzwi wydzielonego pomieszczenia kotłowni EI 30 ściana z betonu komórkowego otynkowana obustronnie podwieszany, płyty gipsowo kartonowe gres - pełne ściany działowe w systemie suchej zabudowy, tj. w konstrukcji na stelażu z profili metalowych, wypełnionej wełną mineralną i obłożonej obustronnie płytą gipsowokartonową / Rew 02 14

15 - Ściany wydzielonego pomieszczenia kotłowni wykonane jako EI60, również w systemie suchej zabudowy jw. - Ściany pomieszczeń higieniczno-sanitarnych do wysokości co najmniej 2m powinny być pokryte materiałami gładkimi, nienasiąkliwymi i odpornymi na działanie wilgoci, np. płytkami ceramicznymi. Zabezpieczenie antykorozyjne konstrukcji stalowej: - ocynk, lub malowanie równoważne Grubość pokrycia malarskiego powinna wynosić 120 mikrometrów. Wyposażenie techn.: instalacje elektryczne: oświetleniowa, odgromowa wentylacja: instalacje sanitarne: mechaniczna umywalki, toalety Składowisko torfu i substratu Przeznaczenie i funkcja: obiekt magazynowy Dane techniczne: długość: 110,0 m szerokość: 48,2 m pow. zabudowy: 5300 m 2 Liczba kondygnacji: 1 Konstrukcja: nawierzchnia: betonowa na podbudowie, o obciążeniu 100 kn/oś dla pasa 4,0m przejazdu samochodem przez plac składowy Izolacje p.wilgociowe: poziome, fundamentów: 2xpapa na lepiku, na chudym betonie pionowe, fundamentów: powłokowe, 2x abizol pozioma, nawierzchni: geowłóknina Droga dojazdowa, drogi komunikacyjne na działce oraz parking Przeznaczenie i funkcja: droga dojazdowa Dane techniczne: długość: ~320 m szerokość: 4,0 m pow. zabudowy dróg: ~1280 m / Rew 02 15

16 Konstrukcja - KR2: nawierzchnia: utwardzona-tłuczniowa na podbudowie, podbudowa: krawężniki: o obciążeniu 100 kn/oś odpowiednio do warunków gruntowych betonowe na ławach Przeznaczenie i funkcja: droga wewnętrzna i stanowiska rozładunkowe Dane techniczne: długość: ~360 m szerokość: 4,0 m pow. zabudowy: ~1440 m 2 Konstrukcja KR2: nawierzchnia: betonowa na podbudowie podbudowa: krawężniki: Przeznaczenie i funkcja: parking Dane techniczne: długość: 12,5 m szerokość: odpowiednio do warunków gruntowych betonowe na ławach 5,0 m pow. zabudowy: 62,5 m 2 Konstrukcja: nawierzchnia: betonowa kostka brukowa na podsypce podbudowa: krawężniki: cementowo-piaskowej (1:4) odpowiednio do warunków gruntowych (zazwyczaj tłuczeń kamienny grubość 23cm) betonowe na ławach / Rew 02 16

17 7. OPIS TECHNICZNY INSTALACJE 7.1. Instalacja wodociągowa i kanalizacyjna. W projekcie nie przedstawiono rozwiązań technicznych dotyczących sieci wodociągowej oraz zbiornika wody ppoż. proponuje się zastosowanie zbiornika naziemnego stalowego o pojemności co najmniej 432 m 3 np. firmy KAPEO Sp. z o.o. w Kartuzach lub równoważnego do proponowanego. Alternatywnym rozwiązaniem jest zbiornik gruntowy. Przewiduje się zasilanie obiektu z nowej studni głębinowej ( wydajność istniejącej studni jest zbyt mała ) zlokalizowanej w obrębie nowoprojektowanych obiektów. Minimalna wydajność studni 8.0 m 3 /h. Jest ona wystarczająca do pokrycia potrzeb sanitarno socjalnych. Zaleca się umieścić hydrofor w pomieszczeniu kotłowni. Przed wykonaniem studni należy uzyskać pozwolenie wodno - prawne Proponowana wydajność studni głębinowej jest wystarczająca do pokrycia potrzeb sanitarno socjalnych Oprowadzenie ścieków sanitarnych i deszczowych Przewiduje się odprowadzenie ścieków sanitarnych do podziemnego przepływowego zbiornika ścieków. Proponowana wielkość zbiornika 6000 dm 3. Wody deszczowe z dachów obiektów zostaną odprowadzone drenażem na tereny zielone. W najniższych miejscach placów i dróg utwardzonych należy osadzić wpusty drogowe uliczne z elementów betonowych średnicy 500 mm. Dno wpustów powinno posiadać osadnik Przewiduje się również zastosowanie odwodnień liniowych betonowych szerokości cm. Należy zastosować odwodnienia na nośność 40 T z studzienką osadnikową. Rzędne posadowienia wpustów ulicznych i odwodnień liniowych dostosować do niwelety dróg i placów dojazdowych / Rew 02 17

18 7.3. Instalacja wentylacyjna Hala magazynowa wysokość max.: 9,08 m pow. użytkowa: ~1223,5 m 2 kubatura: ~8747 m 3 W hali magazynowej projektuje się wentylację grawitacyjną. Ze względu na dużą powietrznię i wysokość zabudowy do obliczeń wydajności wentylacji przyjęto wysokość 2 m jako wysokość strefy przebywania ludzi Ilość powietrza wentylacyjne go V = 1223,5 x 2 = ~2500 m 3 Nawiew powietrza do hali będzie następował poprzez czerpnie ścienne typ ST - JWN 1000 x 1200 mm (szer. x wys.) 2 szt. Od strony wewnętrznej pomieszczenia zamontować przepustnice wielopłaszczyznowe sterowane ręcznie typ ST JHG 1000 x 1200 mm (szer. x wys.) 2 szt. Producent wyrzutni P.U.H FRAPOL Sp. z o.o., Kraków; ul. Mierzeja Wiślana 8 lub zastosować urządzenie równoważne Przepustnice umożliwiają regulację przepływu powietrza. Przepustnic nie należy całkowicie zamykać. Minimalne otwarcie przepustnic to 30%. Czerpnie i przepustnice zamontować na wysokości ok. 2 2,5 m dopasowując do konstrukcji hali. Wywiew będzie następował poprzez wywietrzaki dachowe rozmieszczone symetrycznie na całej powierzchni hali. Projektuje się wywietrzaki dachowe typ WLO 400 ( 5 szt.) posadowione na podstawie dachowej typ BII. Wylot kanału wentylacyjnego 400 z podstawy dachowej BII wyprowadzić poniżej konstrukcji dachu. Wylot należy osiatkować. Dodatkowo wywiew będą zapewniały wentylatory dachowe DAs 400 ( 2 szt. ). Wentylator dachowy będą umieszczone na podstawie dachowej typ BII Wylot kanału wentylacyjnego 400 z podstawy dachowej BII wyprowadzić poniżej konstrukcji dachu. Wylot należy osiatkować. Wentylatory zlokalizowane w obrębie zasypów zapewnią intensywniejsze przewietrzanie hali. Dane techniczne wentylatora DAs -400, Wydajność 5000 m 3 /h Spręż dyspozycyjny 250 Pa / Rew 02 18

19 Ilość obrotów Moc Głośność 700 obr / min 0,75 kw 66 db Producent wentylatora i podstawy dachowej UNIWESAL Sp. z o.o., ul Katowice, ul. Reymonta 24; tel./fax (032) lub zastosować urządzenie równoważne Część socjalno biurowa` W toalecie ogólnodostępnej oraz w sanitariacie w pomieszczeniu natrysku projektuje się wentylację wywiewną mechaniczną. W każdym sanitariacie w suficie podwieszonym należy zamontować wentylator wyciągowy DOMUS 100 o wydajności 50 m 3 /h każdy. Wentylatory podłączyć do kanałów wywiewnych 100 wyprowadzonych ponad połać dachu. W pomieszczeniu z kabiną prysznicową zamontować wentylator DOMUS Selv o wydajności 100 m 3 /h. W toalecie przy szatni, ze względu na możliwość wystąpienia podwyższonej wilgotności zamontować wentylator DOMUS Selv o wydajności 50 m 3 /h. Wentylatory Selv wymagają połączenia z transformatorami. Proponuje się transformator VT z wyłącznikiem czasowym. Wyciągi z ustępu i pisuaru podłączyć do jednego wywiewu Wywiewy wyprowadzić na wysokość ok. 400 mm ponad dach i zakończyć daszkami. W drzwiach do toalet i w drzwiach do sanitariatów zamontować kratki drzwiowe. W pomieszczeniach: szatni, socjalnym, biurowym i pomieszczeniu przechowywania próbek projektuje się wentylację mechaniczną wywiewną poprzez wentylatory wyciągowe umieszczone w suficie podwieszonym. Projektuje się wentylatory DOMUS 150 o wydajności 100 m 3 /h. Wentylatory podłączyć do kanałów wywiewnych 150 wyprowadzonych ponad połać dachu. Wywiewy wyprowadzić na wysokość ok. 400 mm ponad dach i zakończyć daszkami. Nawiew będzie następował poprzez nawietrzaki podokienne. W pomieszczeniu laboratorium projektuje się wentylację mechaniczną wywiewną za pomocą wentylatora dachowego DAs 160 ( producent Uniwersal Sp. z o.o. w Katowicach lub zastosować urządzenie równoważne )o wydajności 500 m 3 /h ( n= 900 obr / min) zapewni to w miarę potrzeby intensywniejsze przewietrzanie pomieszczenia. Wentylator osadzić na podstawie dachowej typ B/II W pomieszczeniu kotłowni projektuje się wentylację grawitacyjną nawiewno - wywiewną. Dodatkowo projektuje się wentylację awaryjną wyciągową w postaci wentylatora / Rew 02 19

20 dachowego. Projektuje się wentylator DAEx 160 o wydajności 1200 m 3 /h ( n= 1400 obr / min.). Wentylator awaryjny będzie uruchamiany czujnikiem LPG. Kanał wentylacyjny z wentylatora wyprowadzić do poziomu m ( licząc od poziomu podłogi ) z uwagi na to, że gaz płynny jest cięższy od powietrza. Dozwolone jest zastosowanie urządzeń wentylacyjnych równoważnych do proponowanych / Rew 02 20

21 7.4. Instalacja grzewcza Budynek socjalny Instalacja wytwarzania substratów torfowych będzie odbywała się w okresie wiosna, jesień. Dla pozostałego okresu czasu przewiduje się ogrzewanie budynku socjalnego za pomocą instalacji centralnego ogrzewania, tak aby została utrzymana temperatura wewnętrzna +5ºC. Ściany obiektu zostały jednak tak zaprojektowane, aby współczynnik przenikania ciepła był odpowiedni dla temperatury +20ºC, co pozwoli na bardziej oszczędną eksploatację dla temperatury wewnętrznej +5ºC i ewentualne pełne wykorzystanie obiektu nawet w okresie zimowym. Proponuje naziemny na gaz płynny o pojemności 2700 l. Straty ciepła przez przenikanie przez przegrody budowlany dla części socjalnej ( dla temp wewn. + 5 ºC ) wynoszą 3,5 kw Hala produkcyjna Produkcja substratów torfowych będzie odbywała się w okresie wiosna, jesień. Dla pozostałego okresu czasu przewiduje się ogrzewanie hali produkcyjnej za pomocą aparatów ogrzewczo wentylacyjnych zasilanych siecią centralnego ogrzewania. Aparaty grzewczo wentylacyjne ( np. typu AGW 3, produkcji Clima Produkt Sp. z o.o. lub urządzenia równoważne) pracując na powietrzu obiegowym pozwolą na utrzymanie w hali temperatury na poziomie +5ºC. Ściany obiektu zostały tak zaprojektowane, aby współczynnik przenikania ciepła był odpowiedni dla temperatury +20ºC, co pozwoli na bardziej oszczędną eksploatację dla temperatury wewnętrznej +5ºC i ewentualne pełne wykorzystanie obiektu nawet w okresie zimowym. Straty ciepła przez przenikanie przez przegrody budowlane dla hali produkcyjnej ( dla temp wewn. + 5 ºC ) wynoszą 50 kw / Rew 02 21

22 7.5. Charakterystyka cieplna przegród budowlanych Przyjęte rozwiązania dla budynku socjalnego spełniają wymogi dotyczące izolacyjności termicznej i oszczędności energii zawarte w przepisach techniczno budowlanych dla temperatury wewn. +20ºC. Dla hali magazynowej przewidziano, że współczynniki przenikalności cieplnej muszą spełniać wymagania jak dla t i 16ºC. Rodzaj przegrody Izolacyjność Część socjalna ściany zewnętrzne (bloczki z betonu komórkowego) 0,30 W/m 2 K ściany wewnętrzne między pomieszczeniami ogrzewanymi a korytarzem (system suchej zabudowy,) 3,00 W/m 2 K dach (płyta warstwowa ) okna drzwi zewnętrzne 0,25 W/m 2 K 1,8 W/m 2 K 2,6 W/m 2 K Hala produkcyjna ściany zewnętrzne (płyta warstwowa ) 0,65W/m 2 K dach (płyta warstwowa 150 mm) okna drzwi zewnętrzne 0,50 W/m 2 K 1,9 W/m 2 K 2,6 W/m 2 K / Rew 02 22

23 7.6. Instalacja elektryczna Zasilanie instalacji produkcji substratów torfowych Projektuje się zasilanie instalacji produkcji substratów torfowych o napędach od M1 do M15 których zasilanie odbywać się będzie kablem YDY 4x2,5mm 2 oraz YDY 4x4mm 2 z szafy rozdzielni RZ umieszczonej w hali produkcji substratów. Rozdzielnica RZ zasilona zostanie z pobliskiej rozdzielnicy nadrzędnej przewodem YKY 4x95mm 2 o oznaczeniu KEa W zakres opracowania wchodzi dobór kabla zasilającego rozdzielnię RZ oraz napędy linii technologicznej instalacji produkcji substratów torfowych. Bilans mocy. Moc zainstalowana : ~80kW Moc zapotrzebowana czynna : ~80kW Prąd szczytowy : 136,0 A Rozdzielnia zasilająca RZ Dla zasilania urządzeń instalacji produkcji substratów torfowych (napędy od M1 do M15 + urządzenia w pomieszczeniach socjalnych) zaprojektowano rozdzielnię RZ, zasilaną kablem YKY 4x95 mm 2. Rozdzielnia ustawiona zostanie na terenie projektowanej instalacji substratów torfowych w hali przemysłowej w wyznaczonym do tego miejscu. Projektuje się rozdzielnię jednopolową produkcji Sarel o wymiarach 800x2000x400. Rozdzielnię RZ, należy wyposażyć w wyłącznik typu ENSTO 125A oraz zabezpieczenie różnicowo-prądowe 125A/003A. Rozdzielnię RZ projektuje się dla zasilania następujących urządzeń: Stacja dozowania (M1) 4,1 kw Przenośnik ślimakowy (M2) 11,0 kw Przesiewacz bębnowy (M3) 3,0 kw Przenośnik taśmowy (M4) 1,5 kw Przenośnik ślimakowy (M5) 3,0 kw Rozdrabniacz bębnowy (M6) 5,5 kw Przenośnik taśmowy (M7) 1,5 kw Stacja dozowania (M8) 3,0 kw Stacja dozowania (M9) 0,7 kw / Rew 02 23

Projektowanie, kosztorysowanie i nadzór w budownictwie mgr inż. Benedykt Stecki

Projektowanie, kosztorysowanie i nadzór w budownictwie mgr inż. Benedykt Stecki PROJEKTOWANIE, KOSZTORYSOWANIE 1 I NADZÓR W BUDOWNICTWIE mgr inż. Benedykt Stecki 87-300 Brodnica ul. Poprzeczna 15 tel. 603 037 614 PROJEKT BUDOWLANY REMONTU I ZMIANY SPOSOBU UŻYTKOWANIA BUDYNKU SZKOŁY

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY PRAC REMONTOWYCH Z WYMIANĄ INSTALACJI W BUDYNKU UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ ul. Krakowskie Przedmieście 15/17 (dz. nr 47 ob.

PROJEKT BUDOWLANY PRAC REMONTOWYCH Z WYMIANĄ INSTALACJI W BUDYNKU UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ ul. Krakowskie Przedmieście 15/17 (dz. nr 47 ob. PROJEKT BUDOWLANY PRAC REMONTOWYCH Z WYMIANĄ INSTALACJI W BUDYNKU UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ ul Krakowskie Przedmieście 15/17 (dz nr 47 ob 50305) inwestor: NARODOWE CENTRUM KULTURY ul Płocka 13, 01-231 Warszawa

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTACJA WYKONAWCZA

DOKUMENTACJA WYKONAWCZA DOKUMENTACJA WYKONAWCZA przebudowy poddasza nieużytkowego wraz ze zmianą sposobu użytkowania na cele biurowe w budynku administracyjno-biurowym NFZ w Łodzi, położonym przy ul. Kopcińskiego 58, dz. nr 17/18,

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY ARCHITEKTURY remontu i docieplenia obiektów pompowni Bachury

PROJEKT WYKONAWCZY ARCHITEKTURY remontu i docieplenia obiektów pompowni Bachury Pracownia Architektury Mariusz C. Stepaniuk 15-689 Białystok, ul.pietkiewicza 9 m.34 Pracownia: 15-399 Białystok, ul.hurtowa 13 Tel./fax. +85 745 90-88, kom. 0-603-755-221 E-mail: marcer@poczta.onet.pl

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY INSTALACJE ELEKTRYCZNE HALA WIDOWISKOWO-SPORTOWA, LEGIONOWO, UL. CHROBREGO, DZIAŁKA NR 49/33

PROJEKT WYKONAWCZY INSTALACJE ELEKTRYCZNE HALA WIDOWISKOWO-SPORTOWA, LEGIONOWO, UL. CHROBREGO, DZIAŁKA NR 49/33 1 Opracowanie zawiera: 1. PRZEDMIOT I PODSTAWA OPRACOWANIA... 6 1.1 Przedmiot opracowania... 6 1.2 Podstawa opracowania... 7 1.3 Zakres opracowania... 8 1.4 Deklaracja zastosowanego sprzętu... 9 2....

Bardziej szczegółowo

ARCHITEKT TOMASZ CELEWICZ 80-410 GDAŃSK, UL. K. BACZYŃSKIEGO 7A/10, TEL 344 22 26 TEL. KOM. 0503 113 132, BIURO PROJEKTOWE

ARCHITEKT TOMASZ CELEWICZ 80-410 GDAŃSK, UL. K. BACZYŃSKIEGO 7A/10, TEL 344 22 26 TEL. KOM. 0503 113 132, BIURO PROJEKTOWE ARCHITEKT TOMASZ CELEWICZ 80-410 GDAŃSK, UL. K. BACZYŃSKIEGO 7A/10, TEL 344 22 26 TEL. KOM. 0503 113 132, BIURO PROJEKTOWE PROJEKT WYKONAWCZY REWALORYZACJI WRAZ Z REMONTEM I PRZEBUDOWĄ OBIEKT Budynek nr

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY KONSTRUKCYJNY 1. Podstawa opracowania. - Podkłady architektoniczno-budowlane. - Inwentaryzacja budowlana wykonana przez biuro architektoniczne - Polskie normy budowlane. - Wizja w terenie

Bardziej szczegółowo

Rozbudowa i modernizacja istniejącej oczyszczalni ścieków w Bieczu nr ewid. 2428/1, 2428/2, 2428/3 i 2429

Rozbudowa i modernizacja istniejącej oczyszczalni ścieków w Bieczu nr ewid. 2428/1, 2428/2, 2428/3 i 2429 PROJEKT BUDOWLANY I WYKONAWCZY INWESTOR: ZAMAWIAJĄCY: WYKONAWCA: ZADANIE: OBIEKT: BRANŻA: GMINA BIECZ RYNEK 1 38-340 BIECZ GMINA BIECZ RYNEK 1 38-340 BIECZ SEWTECH s.c. GROCHOLIN 38 89-240 KCYNIA Rozbudowa

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY Sanitarna Pracownia Projektowa mgr inż. Gerard Pobłocki 8 7-1 0 0 T o r u ń, u l. W ł o c ł a w s k a 2 8 7 N I P 9 5 6-1 0 1-1 8-0 4 R e g o n 8 7 1 2 0 6 3 4 2 tel. : 0048 56 654 61 47 e-mail : gerard@sappgp.pl

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO BUDOWLANEGO

OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO BUDOWLANEGO OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO BUDOWLANEGO SPIS ZAWARTOŚCI TECZKI 1. Zestawienie rysunków 2. Dane ogólne 3. Podstawa opracowania 4. Przedmiot i zakres opracowania 5. Podstawowe dane techniczne

Bardziej szczegółowo

SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ.

SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ. gotowe projekty hal sportowych PROJEKT ARCHITEKTONICZNO BUDOWLANY OBIEKT: HALA SPORTOWO WIDOWISKOWA 18 x 40 m LOKALIZACJA: działki nr 169/1, 170/1, 172/1, 173/1, 174/2, 321/1 w Kolonii Kuczki INWESTOR:

Bardziej szczegółowo

Nazwa i kody według Wspólnego Słownika Zamówień:

Nazwa i kody według Wspólnego Słownika Zamówień: PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY na Kompleksową realizację zadania p.n. Budowa hali sportowej przy Zespole Szkół w Lotyniu w ramach formuły zaprojektuj i wybuduj Nazwa i kody według Wspólnego Słownika Zamówień:

Bardziej szczegółowo

KARTA INFORMACYJNA PRZEDSIĘWZIĘCIA

KARTA INFORMACYJNA PRZEDSIĘWZIĘCIA CASUS Spółka z o.o. 86-300 Grudziądz L.dz. 1/2009 rok. Załącznik do wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach z dnia 14.12.2009 r. polegającego na: KARTA INFORMACYJNA PRZEDSIĘWZIĘCIA Budowie

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY Biuro Inżynierskie Anna Gontarz-Bagińska Nowy Świat ul. Nad Jeziorem 13, 80-299 Gdańsk-Osowa tel. / fax. (058) 522-94-34, www.biagb.pl biuro@biagb.pl PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY TEMAT LOKALIZACJA INWESTOR

Bardziej szczegółowo

Instalacja elektryczna, Instalacja sygnalizacji p.poŝ.

Instalacja elektryczna, Instalacja sygnalizacji p.poŝ. em box 14-200 IŁAW A, ul. Kopernika 5 tel./fax (0-89) 648-78-11 W iesław M alec egz.nr 1 Nazwa opracowania: PROJEKT BUDOWLANY Nazwa inwestycji: MONTAś WINDY I PRZYSTOSOWANIE KLATEK SCHODOWYCH DO AKTUALNYCH

Bardziej szczegółowo

BIURO PROJEKTÓW BUDOWNICTWA KOMUNALNEGO we Wrocławiu Spółka

BIURO PROJEKTÓW BUDOWNICTWA KOMUNALNEGO we Wrocławiu Spółka BPBK BIURO PROJEKTÓW BUDOWNICTWA KOMUNALNEGO we Wrocławiu Spółka W R O C Ł A W 52-00 Wrocław, ul. Opolska -9 lok. Znak rej. S8-2/203 Zleceniodawca (Inwestor): Otwockie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEGO DLA OBIELTU UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ KRYTA PYWANIA OŁAWA. ul. 11-go Listopada 1-go Maja,

INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEGO DLA OBIELTU UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ KRYTA PYWANIA OŁAWA. ul. 11-go Listopada 1-go Maja, Opis techniczny do instrukcji bezpieczeń stwa poż arowego. Strona 1 INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEGO DLA OBIELTU UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ KRYTA PYWANIA OŁAWA. ul. 11-go Listopada 1-go Maja, Opis techniczny

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTA POŻAROWEGO

INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTA POŻAROWEGO emes sp. z o.o. sp.k. ul. A. Vetulaniego 1a, p.224 31-227 Kraków INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTA POŻAROWEGO opracowana dla Mostostal Warszawa SA Region Południowy Oddział Kraków Budowa Hala Czyżyny Obiekt: Hala

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 9 do SIWZ Miejski Zakład Usług Komunalnych Spółka z o.o. w Wałbrzychu Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego: PMBP/1/2014 SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Wykonanie dokumentacji

Bardziej szczegółowo

PROJEKT NA WYKONANIE ROBÓT BUDOWLANYCH W ZAKRESIE OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ w Zespole Szkół Ogólnokształcących im. K.I. Gałczyńskiego w Otwocku

PROJEKT NA WYKONANIE ROBÓT BUDOWLANYCH W ZAKRESIE OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ w Zespole Szkół Ogólnokształcących im. K.I. Gałczyńskiego w Otwocku PROJEKT NA WYKONANIE ROBÓT BUDOWLANYCH W ZAKRESIE OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ w Zespole Szkół Ogólnokształcących im. K.I. Gałczyńskiego w Otwocku Luty 2013r. 1 PROJEKT NA WYKONANIE ROBÓT BUDOWLANYCH W ZAKRESIE

Bardziej szczegółowo

METRYKA PROJEKTU PROJEKT BUDOWLANY WSTĘPNY DOSTOSOWANIA BUDYNKU DO WYMOGÓW OCHRONY PRZCIWPOŻAROWEJ

METRYKA PROJEKTU PROJEKT BUDOWLANY WSTĘPNY DOSTOSOWANIA BUDYNKU DO WYMOGÓW OCHRONY PRZCIWPOŻAROWEJ INSTAL. ELEKTRY- CZNE KONS- TRUKCJA ARCHITE- KTURA METRYKA PROJEKTU TEMAT PROJEKT BUDOWLANY WSTĘPNY DOSTOSOWANIA BUDYNKU DO WYMOGÓW OCHRONY PRZCIWPOŻAROWEJ OBIEKT I ADRES DOM DZIECKA BUDYNEK MIESZKALNO

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY

PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY Opracowanie programu funkcjonalno użytkowego budynku (PFU) dla: ADAPTACJI I PRZEBUDOWY NA CELE ADMINISTRACYJNE CZĘŚCI BUDYNKU PODSTAWOWEJ SZKOŁY MUZYCZNEJ PRZY UL. MIODOWEJ 22D W WARSZAWIE ISTNIEJĄCY BUDYNEK

Bardziej szczegółowo

g p p grupa projektowa sp. z o. o al. Krasińskiego 17/6, 31-111 Kraków tel/fax +48(12)430 44 33; email:gpp@gpp.krakow.pl

g p p grupa projektowa sp. z o. o al. Krasińskiego 17/6, 31-111 Kraków tel/fax +48(12)430 44 33; email:gpp@gpp.krakow.pl g p p grupa projektowa sp. z o. o al. Krasińskiego 17/6, 31-111 Kraków tel/fax +48(12)430 44 33; email:gpp@gpp.krakow.pl NAZWA OBIEKTU BUDOWLANEGO: HOTEL Z ODNOWĄ BIOLOGICZNĄ I SPA ORAZ STUDIUM REHABILITACYJNYM

Bardziej szczegółowo

PBW wydzielenia klatki schodowej wraz z systemem oddymiania w ZOZ w Busku Zdroju SPIS TREŚCI

PBW wydzielenia klatki schodowej wraz z systemem oddymiania w ZOZ w Busku Zdroju SPIS TREŚCI SPIS TREŚCI 1. PODSTAWA OPRACOWANIA... 3 2. PRZEDMIOT OPRACOWANIA... 3 3. ZAKRES OPRACOWANIA... 3 4. OCHRONA ZABYTKÓW... 3 5. OCHRONA ŚRODOWISKA... 3 6. OPIS STANU ISTNIEJACEGO... 4 6.1. Lokalizacja i

Bardziej szczegółowo

II. Część ogólna, Inwestor: INSTYTUT TECHNICZNY WOJSK LOTNICZYCH ul. Księcia Bolesława 6 01-494 Warszawa. Faza; Projekt robót budowlanych

II. Część ogólna, Inwestor: INSTYTUT TECHNICZNY WOJSK LOTNICZYCH ul. Księcia Bolesława 6 01-494 Warszawa. Faza; Projekt robót budowlanych II. Część ogólna, Nazwa i adres inwestycji: PRZEBUDOWA BUDYNKU nr 11(4) CZĘŚĆ BIUROWA WRAZ ZE ZGŁOSZENIEM ROBÓT NA OCIEPLENIE ŚCIAN ZEWNĘTRZNYCH I DACHU oraz NAPRAWĄ SCHODÓW PRZY STOLARNI Inwestor: INSTYTUT

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia (Dokumentacja Projektowa) Dz. nr 176/1, 176/2, 177/1, 177/2, 161/1, ul. Leśna 12-250 Orzysz

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia (Dokumentacja Projektowa) Dz. nr 176/1, 176/2, 177/1, 177/2, 161/1, ul. Leśna 12-250 Orzysz Łódź, dnia Przedmiot Zamówienia: BUDOWA OBIEKTU AKTYWIZACJI I WSPÓŁPRACY W ORZYSZU WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENU W RAMACH TWORZENIA PÓŁNOCNEGO SZLAKU RYBACKIEGO Opracowanie: Szczegółowy Opis Przedmiotu

Bardziej szczegółowo

SCENARIUSZ DZIAŁANIA SYSTEMÓW TECHNICZNYCH NA WYPADEK POŻARU

SCENARIUSZ DZIAŁANIA SYSTEMÓW TECHNICZNYCH NA WYPADEK POŻARU Rzeczoznawstwo Doradztwo Ppoż. NIP: 795-001-47-18 Regon: 650095810 mgr inż. Lucjan Gładysz PKO BP 78 1020 4274 0000 1902 0002 0131 Rzeczoznawca ds. zabezpieczeń ppoż. Nr uprawnień 322/95 tel. : 513188167

Bardziej szczegółowo

3 S t r o n a JANUSZ BLACHOWSKI - ARCHITEKT

3 S t r o n a JANUSZ BLACHOWSKI - ARCHITEKT 1. DANE OGÓLNE 1.1. OBIEKT Hala Sportowa - Remont pomieszczeń zaplecza wraz z wymianą oświetlenia hali i płyt sufitu podwieszonego oraz modernizacją rozdzielnicy głównej RG. 1.2. CEL i PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEGO dla budynku Wydział Fizyki (CeNT II) Uniwersytetu Warszawskiego ul. Pasteura 5, Warszawa

INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEGO dla budynku Wydział Fizyki (CeNT II) Uniwersytetu Warszawskiego ul. Pasteura 5, Warszawa INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEGO dla budynku Wydział Fizyki (CeNT II) Uniwersytetu Warszawskiego ul. Pasteura 5, Warszawa Zatwierdził: Opracował zespół pod kierownictwem: Warszawa, grudzień 2013 SPIS

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT Kody CPV: 45311100-1 - Roboty w zakresie okablowania elektrycznego 45311200-2 - Roboty w zakresie instalacji elektrycznych 45312100-8 - Instalowanie przeciwpożarowych

Bardziej szczegółowo