I N S T R U K C J A W SPRAWIE OBIEGU DOKUMENTÓW DOTYCZĄCYCH ŚRODKÓW TRWAŁYCH I WARTOŚCI NIEMATERIALNYCH I PRAWNYCH

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "I N S T R U K C J A W SPRAWIE OBIEGU DOKUMENTÓW DOTYCZĄCYCH ŚRODKÓW TRWAŁYCH I WARTOŚCI NIEMATERIALNYCH I PRAWNYCH"

Transkrypt

1 I N S T R U K C J A W SPRAWIE OBIEGU DOKUMENTÓW DOTYCZĄCYCH ŚRODKÓW TRWAŁYCH I WARTOŚCI NIEMATERIALNYCH I PRAWNYCH MIASTA RUDA ŚLĄSKA

2 Załącznik nr 4 do Zarządzenia nr SP.ORG /10 Prezydenta Miasta Ruda Śląska z dnia 29 października 2010 r. INSTRUKCJA W SPRAWIE OBIEGU DOKUMENTÓW DOTYCZĄCYCH ŚRODKÓW TRWAŁYCH ORAZ WARTOŚCI NIEMATERIALNYCH I PRAWNYCH 1. Dokumentacja środków trwałych i jej obieg: 1. Na dokumentację zmian w stanie środków składają się dokumenty, stanowiące podstawę zapisów w księgach rachunkowych w zakresie przychodu i rozchodu środków trwałych, zmian miejsca ich użytkowania oraz ich przeszacowanie. 1) przyjęcie środka trwałego oryginał (symbol OT) 2) przyjęcie środka trwałego protokołem zdawczo-odbiorczym oryginał (symbol PT) 3) likwidacja całkowita środka trwałego oryginał (symbol LT) 4) likwidacja częściowa środka trwałego oryginał (symbol CL) 5) sprzedaż środka trwałego oryginał (symbol SP) 6) sprzedaż częściowa środka trwałego oryginał (symbol CS) 7) zwiększenie wartości środka trwałego oryginał (symbol ZW) 8) zmniejszenie wartości środka trwałego oryginał (symbol ZM) 9) przesunięcie środka trwałego oryginał (symbol MT) 10) przekazanie środka trwałego oryginał (symbol PR) 11) aktualizacja wyceny środków trwałych (symbol AT) 12) ujawnienie środka trwałego bilans otwarcia oryginał (symbol BO) 13) nota umorzeń i amortyzacji środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych oraz innych składników majątku trwałego oryginał 14) protokół szkodowy środka trwałego oryginał 15) protokół potwierdzający fizyczną likwidację środka trwałego oryginał 16) wydzierżawienie środka trwałego kopia 17) obcy środek trwały w użytkowaniu oryginał. 2. Dokumentami ewidencjonującymi stan i ruch środków trwałych są: 1) Przyjęcie środka trwałego dokument OT służy do stwierdzenia faktu przyjęcia nowego środka trwałego do użytkowania. Wzór tego dokumentu stanowi załącznik nr 1. a) Podstawę sporządzenia dowodu OT stanowią m.in.: - przy zakupie rzeczowych aktywów trwałych faktura VAT (rachunek) - przy realizacji inwestycji protokół odbioru, rozliczenie inwestycji, itp. b) Dokument OT wystawiany jest przez pracownika Wydziału merytorycznego tj. realizującego np. zakup środka trwałego lub inwestycję i podpisywany przez: 2

3 - przyjmującego (Prezydent Miasta lub Zastępca Prezydenta Miasta w ramach udzielonych upoważnień i naczelnik wydziału merytorycznego oraz główny księgowy) w polu komisja przyjmująca - użytkownika docelowego, tzn. osobę reprezentującą komórkę organizacyjną, która będzie korzystała z zakupionego środka trwałego bądź środka trwałego wytworzonego w ramach zrealizowanej inwestycji w polu druku użytkownik. Dokument OT zaopatrzony jest w pieczęć wydziału sporządzającego dokument. c) W przypadku dokonywania zakupu, wykonania inwestycji z przeznaczeniem dla innej jednostki organizacyjnej Miasta Ruda Śląska w polu druku użytkownik wpisuje się kierownika jednostki i głównego księgowego jednostki, która będzie użytkowała dany środek trwały. Osoby określone w polu druku użytkownik zobowiązane są do złożenia podpisu na dokumencie OT. d) Wydział Nadzoru Właścicielskiego i Analiz Ekonomicznych nadaje nr kolejny dokumentowi OT w danym roku obrachunkowym, numer inwentarzowy, uzupełnia datę na dokumencie i prowadzi rejestr tych dokumentów. e) Dokument OT wraz z załącznikami sporządzany jest w czterech egzemplarzach. Dokumenty OT otrzymują: - Wydział, który będzie użytkował środek trwały, - Wydział sporządzający dokument OT, f) W przypadku gdy Wydział realizujący zadanie inwestycyjne lub zakup środka trwałego jest jednocześnie użytkownikiem docelowym środka trwałego, wówczas dokument OT sporządza się w trzech egzemplarzach. 2) Przyjęcie środka trwałego protokołem zdawczo-odbiorczym dokument PT służy do udokumentowania przyjęcia obcych środków trwałych. Podstawą ewidencji środka trwałego może być dokument PT sporządzony przez jednostkę przekazującą dany środek trwały. W przypadku braku dokumentu PT sporządza go Wydział merytoryczny, na którego stanie będzie dany środek trwały. Wzór tego dokumentu stanowi załącznik nr 2. a) Podstawę sporządzenia dokumentu PT stanowią m.in.: - umowa darowizny, - orzeczenie sądu, - przejęcie w trybie ordynacji podatkowej, - ostateczna decyzja podziałowa lub scalająca grunt - przy podziale lub scaleniu gruntu, - nieodpłatne przekazanie itp. b) Wydział Nadzoru Właścicielskiego i Analiz Ekonomicznych nadaje nr kolejny dokumentowi PT w danym roku obrachunkowym, numer inwentarzowy, uzupełnia datę na dokumencie i prowadzi rejestr tych dokumentów. c) Dokument PT wraz z załącznikami sporządzany jest w trzech egzemplarzach. 3

4 d) Dokument PT wystawiany jest przez pracownika Wydziału merytorycznego i podpisywany przez: - przyjmującego (Prezydent Miasta lub Zastępca Prezydenta Miasta w ramach udzielonych upoważnień i naczelnik Wydziału merytorycznego oraz główny księgowy) w polu druku komisja przyjmująca, - użytkownika docelowego, tzn. osobę reprezentującą komórkę organizacyjną, która będzie korzystała z przyjętego środka trwałego w polu druku użytkownik, Dokument PT zaopatrzony jest w pieczęć wydziału sporządzającego dokument. e) Dokumenty PT otrzymują: - Użytkownik docelowy przejmujący środek trwały, f) Przy decyzji scalającej lub podziałowej Wydział Gospodarki Nieruchomościami wypełnia dokumenty PT osobno dla każdej nowopowstałej działki gruntu. g) W przypadku przyjęcia nieruchomości do zasobu Wydział Gospodarki Nieruchomościami sporządza dokumenty osobno dla każdej pozyskanej działki gruntu oraz osobno dla każdej innej nieruchomości tj. budynku, budowli itp. 3) Likwidacja środka trwałego LT lub CL służy do udokumentowania fizycznej likwidacji środka trwałego (całkowitej dokument LT bądź częściowej dokument CL). Wzór dokumentu LT stanowi załącznik nr 3 natomiast wzór dokumentu CL stanowi załącznik nr 4. Proces likwidacji środka trwałego lub wyposażenia przeprowadza się w następujący sposób: a) Komisję Likwidacyjną powołuje Zarządzeniem Prezydent Miasta. b) Komisja Likwidacyjną składa się z Przewodniczącego oraz co najmniej 3 członków. c) Skład Komisji Likwidacyjnej proponuje Sekretarz Miasta. d) Komisję Likwidacyjną powołuje się na okres 2 lat. e) Do zadań Komisji Likwidacyjnej należy w szczególności: - stwierdzenie zasadności likwidacji, - ustalenie przyczyn powstania uszkodzenia lub zniszczenia proponowanego do likwidacji środka trwałego lub wyposażenia, - potwierdzenie fizycznej likwidacji. 5. Likwidację środków trwałych i wyposażenia przeprowadza się w szczególności: - fizycznego zużycia, - wycofania z użytkowania, - wyburzenia, - zniszczenia w wyniku zdarzeń losowych. 6. Komisja Likwidacyjna przeprowadza czynności związane z likwidacją na pisemne zgłoszenie jednostki organizacyjnej użytkującej dany środek trwały lub wyposażenie. 7. Zgłoszenie do Komisji Likwidacyjnej powinno zawierać: - nazwę jednostki organizacyjnej, która użytkuje środek trwały lub wyposażenie, 4

5 - nazwę środka trwałego lub wyposażenia, - numer inwentarzowy (w porozumieniu z Wydziałem Nadzoru Właścicielskiego i Analiz Ekonomicznych), - ilość, - wartość netto środka trwałego (w porozumieniu z Wydziałem Nadzoru Właścicielskiego i Analiz Ekonomicznych) lub wyposażenia (w porozumieniu z Wydziałem Administracyjnym), - imię i nazwisko osoby, która sprawuje pieczę lub użytkuje środek trwały lub wyposażenie, - powód zgłoszenia środka trwałego lub wyposażenia do likwidacji (np. zniszczenie, utrata cech użytkowych, nieprzydatność w użytkowaniu, wyburzenie itp.), 8. Po otrzymaniu zgłoszenia Komisja Likwidacyjna, w terminie do 30 dni, przeprowadza postępowanie, na które składa się: - oględziny środka trwałego lub wyposażenia, a w razie konieczności zasięgnięcie opinii lub orzeczenia od osób posiadających stosowną wiedzę lub uprawnienia, - ustalenie przyczyn powstania zniszczenia bądź trwałego uszkodzenia; - podjęcie decyzji o zasadności likwidacji lub jej braku, - ocena przydatności środków trwałych lub wyposażenia dla potrzeb jednostki, a w przypadku nieprzydatności przekazanie w użytkowanie innym jednostkom, sprzedaż lub utylizacja, - sporządzenie w 3 egz. protokołu z postępowania z podaniem wartości straty w wyniku fizycznej likwidacji (złomowania) środków trwałych lub wyposażenia. 9. Podpisany przez Komisję Likwidacyjną protokół z postępowania likwidacyjnego środków trwałych lub wyposażenia przekazywany jest do Prezydenta Miasta celem zatwierdzenia. 10. Po zatwierdzeniu przez Prezydenta Miasta protokołu z postępowania likwidacyjnego Komisja Likwidacyjna przekazuje 3 egz. protokołu do jednostki organizacyjnej wnioskującej likwidację, w celu sporządzenia dokumentu LT (likwidacja środka trwałego lub wyposażenia) lub CL (częściowa likwidacja środka trwałego). 11. W przypadku decyzji Prezydenta Miasta o fizycznej likwidacji środków trwałych lub wyposażenia Urzędu Miasta, Przewodniczący Komisji Likwidacyjnej zarządza przeprowadzenie fizycznej likwidacji przez Wydział Administracyjny lub Wydział Informatyki (w przypadku sprzętu komputerowego), z udziałem Komisji Likwidacyjnej. Z przeprowadzonej czynności sporządza się w 3 egz. protokół fizycznej likwidacji. 12. W przypadku decyzji Prezydenta Miasta o fizycznej likwidacji środków trwałych Miasta Ruda Śląska, Przewodniczący Komisji Likwidacyjnej zarządza przeprowadzenie fizycznej likwidacji przez jednostkę wnioskującą o likwidację z udziałem Komisji Likwidacyjnej. Z przeprowadzonej czynności sporządza się w 3 egz. protokół fizycznej likwidacji. 13. W przypadku decyzji Prezydenta Miasta o przekazaniu w użytkowanie lub sprzedaż nieprzydatnych środków trwałych lub wyposażenia innym jednostkom Przewodniczący Komisji Likwidacyjnej zarządza przeprowadzenie likwidacji poprzez przekazanie w użytkowanie lub sprzedaż przez Wydział Administracyjny lub Wydział Informatyki (w przypadku sprzętu komputerowego), z udziałem Komisji Likwidacyjnej. Z przeprowadzonej czynności sporządza się w 3 egz. protokół fizycznej likwidacji. 5

6 14. Koszty i przychody związane z likwidacją środków trwałych i wyposażenia Urzędu Miasta pokrywa i wykazuje Wydział Administracyjny. 15. Koszty i przychody związane z likwidacją środków trwałych Miasta pokrywa i wykazuje wydział wnioskujący o likwidację. 16. Jednostka organizacyjna Urzędu Miasta wnioskująca likwidację środków trwałych lub wyposażenia składa wniosek do Wydziału Nadzoru Właścicielskiego i Analiz Ekonomicznych (w przypadku likwidacji środków trwałych, za wyjątkiem gruntów) lub Wydziału Administracyjnego (w przypadku wyposażenia) o sporządzenie w 3 egz. dokumentów LT lub CL. 17. W przypadku scalenia lub podziału gruntu dokumenty LT wypełnia Wydział Gospodarki Nieruchomościami na podstawie ostatecznej decyzji scalającej lub podziałowej. 18. Dokument LT lub CL sporządza się osobno dla każdego środka trwałego lub wyposażenia. 19. Dokument LT lub CL podpisywany jest przez: - naczelnika wydziału będącego dotychczasowym użytkownikiem środka trwałego i głównego księgowego w polu druku Komisja Likwidacyjna, Dokument LT i CL zaopatrzony jest w pieczęć wydziału wnioskującego o likwidację. 20. Do dokumentu LT lub CL powinny być dołączone następujące dokumenty: - Protokół Komisji Likwidacyjnej - Protokół fizycznej likwidacji, z którego wynikać powinien sposób zagospodarowania likwidowanego składnika majątkowego: rachunek sprzedaży, złomowania, utylizacji itp. wraz z potwierdzeniem dokonania wpłaty na rachunek bankowy lub do kasy Urzędu Miasta środków pieniężnych uzyskanych ze zbycia. 21. Dokumenty LT lub CL otrzymują: - dotychczasowy użytkownik likwidowanego środka trwałego, 4) Sprzedaż środka trwałego - dokumenty SP lub CS stanowi udokumentowanie sprzedaży środka trwałego (całkowitej dokument SP bądź częściowej dokument CS). Decyzję o sprzedaży środka trwałego podejmuje Prezydent Miasta w formie zarządzenia. Dokument SP lub CS wystawia się na podstawie np. faktury VAT, umowy sprzedaży, umowy sprzedaży w formie aktu notarialnego sporządza go Wydział merytoryczny. Wzór tych dokumentów stanową załączniki: SP załącznik nr 5, CS załącznik nr 6. Dokument SP lub CS wraz z załącznikami sporządzany jest w trzech egzemplarzach. Dokument SP lub CS wystawiany jest przez pracownika wydziału merytorycznego i podpisywany przez: - sprzedającego (naczelnik wydziału merytorycznego oraz główny księgowy) w polu druku komisja sprzedająca. W przypadku wydania zarządzenia Prezydenta Miasta będącego podstawą do sporządzenia dokumentu SP lub CS, podpis Prezydenta Miasta lub Zastępcy Prezydenta Miasta na ww. dokumentach nie jest wymagany. - kupującego w polu druku komisja odbierająca. 6

7 Dokument SP lub CS zaopatrzony jest w pieczęć wydziału sporządzającego dokument. Otrzymują go: - Wydział będący dotychczasowym użytkownikiem środka trwałego, 4.1) W przypadku sprzedaży w formie przetargowej nieruchomości zabudowanej, garaży, lokali mieszkalnych lub użytkowych dokumenty SP i CS sporządza Wydział Gospodarki Nieruchomościami osobno dla działki gruntu i budynku, budowli, lokalu mieszkalnego bądź użytkowego. Informacja o sprzedaży powinna zostać przesłana do Wydziału Spraw Lokalowych w terminie 14 dni od daty sporządzenia dokumentów obrotowych. W przypadku gdy sprzedaż dotyczy składnika majątku Miasta użytkowanego bądź zarządzanego przez MPGM sp. z o.o., Wydział Spraw Lokalowych zobowiązany jest do przesłania kopii dokumentu SP lub CS do MPGM sp. z o.o. Dokument podpisywany jest: - przez sprzedającego: w polu druku komisja sprzedająca przez komisję przetargową powoływaną przez Prezydenta Miasta w drodze zarządzenia, -przez kupującego: w polu druku komisja odbierająca. 4.2) W przypadku sprzedaży w formie bezprzetargowej nieruchomości zabudowanej, garaży, lokali mieszkalnych lub użytkowych dokumenty SP i CS dla działki gruntu i składnika budowlanego (garażu, lokalu, budynku, budowli) sporządza Wydział Spraw Lokalowych na podstawie informacji uzyskanych z Wydziału Nadzoru Właścicielskiego i Analiz Ekonomicznych na podstawie prowadzonej ewidencji ilościowo-wartościowej środków trwałych (wartość księgowa, nr inwentarzowy, KŚT, udział w nieruchomości itp.) Dokument podpisywany jest zgodnie z zapisami określonymi w 1 pkt ) W przypadku oddania nieruchomości w formie aportu do spółki dokument SP przygotowywany jest przez Wydział Spraw Lokalowych na podstawie zarządzenia Prezydenta Miasta, aktu notarialnego oraz informacji dotyczących przedmiotowej nieruchomości uzyskanych z Wydziału Nadzoru Właścicielskiego i Analiz Ekonomicznych na podstawie prowadzonej ewidencji ilościowowartościowej środków trwałych. 4.4) W dokumentach SP i CS należy zamieścić informację o sprzedaży (częściowej sprzedaży) gruntu na własność lub o oddaniu w użytkowanie wieczyste. 5) Zwiększenie wartości środka trwałego dokument ZW stanowi udokumentowanie, zgodnie z dokumentami potwierdzającymi ulepszenie istniejącego środka trwałego (protokół odbioru inwestycji, faktura VAT itp.) sporządza go Wydział merytoryczny. Wzór tego dokumentu stanowi załącznik nr 7. Dokument ZW wraz z załącznikami sporządzany jest w trzech egzemplarzach. Dokument ZW wystawiany jest przez pracownika wydziału merytorycznego i podpisywany przez: - Prezydenta Miasta lub Zastępcę Prezydenta Miasta w ramach udzielonych upoważnień i naczelnika wydziału merytorycznego oraz głównego księgowego, 7

8 - użytkownika docelowego, tzn. osobę reprezentującą komórkę organizacyjną, która będzie korzystała z ulepszenia istniejącego środka trwałego w polu druku użytkownik. Dokument ZW zaopatrzony jest w pieczęć wydziału sporządzającego dokument. Otrzymują go: - Wydział będący dotychczasowym użytkownikiem środka trwałego, 6) Zmniejszenie wartości środka trwałego dokument ZM stanowi zmniejszenie wartości istniejącego środka trwałego sporządza go Wydział merytoryczny. Zmniejszenie wartości następuje na podstawie zarządzenia Prezydenta Miasta. Wzór tego dokumentu stanowi załącznik nr 8. Dokument ZM wraz z załącznikami sporządzany jest w trzech egzemplarzach. Dokument ZM wystawiany jest przez pracownika wydziału merytorycznego i podpisywany przez: - naczelnika wydziału przeprowadzającego czynności skutkujące zmniejszeniem wartości środka trwałego i głównego księgowego, - użytkownika docelowego, tzn. osobę reprezentującą komórkę organizacyjną, która będzie korzystała z środka trwałego w polu druku użytkownik. Dokument ZM zaopatrzony jest w pieczęć wydziału sporządzającego dokument. Otrzymują go: - Wydział będący dotychczasowym użytkownikiem środka trwałego, 7) Przesunięcie środka trwałego dokument MT- stanowi udokumentowanie przesunięć środka trwałego wewnątrz Urzędu w zakresie zmiany wydziału, pokoju, lokalizacji, osoby odpowiedzialnej. Wzór tego dokumentu stanowi załącznik nr 9. a) Każdorazowo dowód MT sporządza pracownik Wydziału merytorycznego czyli wydziału gospodarującego danym środkiem trwałym. b) Dowód MT wymaga podpisu osoby przyjmującej w polu druku odbiorca i przekazującej w polu druku użytkownik. Dokument MT zaopatrzony jest w pieczęć wydziału sporządzającego dokument. Dokument MT sporządzany jest w trzech egzemplarzach. Otrzymują go: - Wydział przekazujący środek trwały, - Wydział przyjmujący środek trwały, 8) Przekazanie środka trwałego dokument PR - sporządza Wydział Nadzoru Właścicielskiego i Analiz Ekonomicznych na wniosek wydziału merytorycznego, na którego stanie jest dany środek trwały. Do wniosku należy dołączyć zarządzenie Prezydenta Miasta, na podstawie, którego następuje przekazanie środka trwałego. Wydział merytoryczny przekazuje 8

9 dokument do podpisania stronie przejmującej dany środek. Wzór tego dokumentu stanowi załącznik nr 10. Dokument PR wraz z załącznikami sporządzany jest w czterech egzemplarzach. Dokument PR podpisywany jest przez: - przekazującego (Prezydent Miasta lub Zastępca Prezydenta Miasta w ramach udzielonych upoważnień i naczelnik wydziału merytorycznego oraz główny księgowy) w polu druku komisja przekazująca, - przyjmującego (kierownik jednostki i główny księgowy) w polu druku komisja odbierająca. Dokument PR zaopatrzony jest w pieczęć wydziału przekazującego dany środek trwały. Dokumenty PR otrzymują: - Wydział będący dotychczasowym użytkownikiem środka trwałego, - Użytkownik docelowy przejmujący środek trwały, 9) Ujawnienie środka trwałego Bilans otwarcia dokument BO sporządza Wydział Nadzoru Właścicielskiego i Analiz Ekonomicznych w przypadku ujawnienia podczas inwentaryzacji środka trwałego użytkowanego przez dany Wydział bądź ujawnienia środków trwałych w wyniku innych czynności. a) Podstawą sporządzenia dokumentu jest zestawienie zbiorcze spisu z natury wraz z wyciągiem z protokołu rozpatrzenia różnic inwentaryzacyjnych lub inne dokumenty potwierdzające istnienie środków trwałych będących własnością Miasta Ruda Śląska lub Urzędu Miasta Ruda Śląska dotychczas niewprowadzonych do ewidencji ilościowowartościowej środków trwałych prowadzonej przez Wydział Nadzoru Właścicielskiego i Analiz Ekonomicznych (wydruki kartotek środków trwałych z programów księgowych działających w jednostkach organizacyjnych Miasta Ruda Śląska itp.) b) Dokument BO podpisywany jest przez: - w przypadku ujawnienia środka trwałego w wyniku inwentaryzacji: Przewodniczącego Komisji inwentaryzacyjnej, naczelnika Wydziału Nadzoru Właścicielskiego i Analiz Ekonomicznych oraz głównego księgowego w polu druku komisja przyjmująca, - w pozostałych przypadkach: naczelnika Wydziału Nadzoru Właścicielskiego i Analiz Ekonomicznych oraz głównego księgowego w polu druku komisja przyjmująca, -użytkownika docelowego, tzn. osobę reprezentującą komórkę organizacyjną, która korzysta z ujawnionego środka trwałego w polu druku użytkownik. 4. Każdy z wyżej wymienionych dokumentów dotyczy wyłączenie jednego obiektu inwentarzowego. 5. Do każdego z wyżej wymienionych dokumentów należy załączyć dokument stanowiący podstawę jego sporządzenia. 2. Wszelkie czynności skutkujące zmianą stanu majątku Miasta Ruda Śląska należy w terminie 7 dni zgłosić w formie pisemnej do: 9

10 - Wydziału Administracyjnego (wyposażenie Urzędu Miasta), - Wydziału Nadzoru Właścicielskiego i Analiz Ekonomicznych (środki trwałe), - Wydziału Gospodarki Nieruchomościami - Referatu Mienia Komunalnego i Powiatowego (zbycie, nabycie nieruchomości w formie przetargowej i bezprzetargowej, sprzedaży lokali, pozostałe czynności związane ze zmianą stanu nieruchomości Miasta Ruda Śląska.) 3. Przeszacowanie aktualizacja środków trwałych dokument AT, dokonuje Wydział Nadzoru Właścicielskiego i Analiz Ekonomicznych w porozumieniu z Wydziałem Budżetu i Finansów zgodnie z współczynnikami przeliczeniowymi ogłoszonymi w obwieszczeniach Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego i Ministra Finansów. 4. Daty, pod którymi środki trwałe podlegają wprowadzeniu do ewidencji oraz wyksięgowaniu z niej, stanowią podstawę do określenia okresu amortyzacji i umorzenia środków trwałych. Datą dokonania zmian w stanie środków trwałych jest, w przypadku: 1. inwestycji data zakończenia inwestycji tzn. protokolarnego przyjęcia środka trwałego do użytkowania. Jeżeli faktyczne przyjęcie do użytkowania nastąpiło wcześniej od przyjęcia protokolarnego, za datę zakończenia inwestycji uważa się datę faktycznego przyjęcia środka trwałego do użytkowania, 2. likwidacji data zatwierdzenia protokołu likwidacji, niezależnie kiedy nastąpiła fizyczna likwidacja, 3. nieodpłatnego przyjęcia lub przekazania data sporządzenia protokołu zdawczoodbiorczego, 4. przeszacowania data urzędowej aktualizacji wyceny środków trwałych, określona w przepisach, 5. ujawnienia niedoboru lub nadwyżki data ujawnienia różnicy inwentaryzacyjnej, wynikająca z protokołu komisji, 6. sprzedaży data dokonania sprzedaży. 5. Do wartości niematerialnych i prawnych stosuję się przepisy określone w powyższej procedurze dla środków trwałych. 6. Procedura przygotowanie i realizacji zadania inwestycyjnego. 1. Miejskie jednostki organizacyjne i jednostki organizacyjne Urzędu Miasta Ruda Śląska realizują zadania inwestycyjne Miasta na podstawie Uchwały Budżetowej Rady Miasta (budżetu Miasta). 2. Planowane zadanie inwestycyjne należy uwzględnić w budżecie Miasta. 3. Plany zadań inwestycyjnych przygotowują właściwe miejskie jednostki organizacyjne i jednostki organizacyjne Urzędu Miasta Ruda Śląska. 10

11 4. Uwzględnienie zadania inwestycyjnego w budżecie Miasta następuje na wniosek właściwej miejskiej jednostki organizacyjnej lub jednostki organizacyjnej Urzędu Miasta Ruda Śląska skierowany do Prezydenta Miasta. 5. Wniosek przed skierowaniem do Prezydenta Miasta powinien uzyskać akceptację właściwego Zastępcy Prezydenta Miasta i Skarbnika Miasta. 6. Wniosek o zamieszczenie zadania inwestycyjnego w budżecie Miasta powinien zawierać: a) Nazwę planowanej inwestycji b) Planowaną wartość zadania inwestycyjnego oraz źródła finansowania c) Informację o ewentualnych regulacjach terenowo-prawnych d) Wskazanie docelowego użytkownika lub jednostkę sprawującą w imieniu Prezydenta Miasta funkcje właścicielskie jednostki organizacyjne Urzędu Miasta e) Krótki opis planowanej inwestycji f) Inne istotne uzgodnienia 7. Inwestycje realizują właściwe jednostki organizacyjne Urzędu Miasta. 8. Przyjęcie środka trwałego powstałego w wyniku realizacji zadania dokonuje się na podstawie dokumentu OT. 9. Dokument OT - po odbiorze robót budowlano-montażowych, na podstawie protokołu odbioru końcowego i przekazania do użytkowania inwestycji - sporządza Wydział realizujący inwestycję, następnie przekazuje do Wydziału merytorycznego, który jest odpowiedzialny za środek trwały (zgodnie z zakresem zadań określonym w Regulaminie Organizacyjnym). W przypadku, gdy inwestycja była realizowana w jednostce organizacyjnej innej niż Urząd Miasta to Wydział realizujący inwestycję wystawia dokument OT, natomiast dokument PR sporządza Wydział Nadzoru Właścicielskiego i Analiz Ekonomicznych w celu przekazania środka trwałego do jednostki organizacyjnej po uprzednim wpisaniu środka trwałego do ewidencji ilościowowartościowej środków trwałych Miasta Ruda Śląska. Dokument OT wystawia się w czterech egzemplarzach, do których dołącza się kopie protokołu odbioru końcowego. Wzór dokumentu OT stanowi załącznik nr 1 do niniejszej procedury. 10.1) Jednostka realizująca zadanie inwestycyjne wypełnia następujące pozycje dokumentu OT: a) Nazwa jednostki organizacyjnej wystawiającej dokument (pieczęć), b) Nazwa środka trwałego, c) Charakterystyka środka trwałego (opis), d) Symbol klasyfikacji środka trwałego w porozumieniu z docelowym użytkownikiem, e) Stawka umorzenia środka trwałego, którą ustala się w porozumieniu z Wydziałem Budżetu i Finansów, f) Wartość początkowa środka trwałego, którą ustala się w porozumieniu z Wydziałem Budżetu i Finansów, 2) Dokument OT podpisywany jest przez: a) W polu druku: komisja przyjmująca/osoba przyjmująca odpowiednio przez Prezydenta Miasta lub Zastępcę Prezydenta Miasta w ramach udzielonych upoważnień, właściwego 11

12 merytorycznie naczelnika wydziału realizującego zadanie inwestycyjne oraz głównego księgowego. b) W polu druku: użytkownik przez: osobę reprezentującą jednostkę organizacyjną Urzędu Miasta, która będzie korzystała z wytworzonego środka trwałego bądź zrealizowanej inwestycji. c) W przypadku realizacji inwestycji z przeznaczeniem dla innej jednostki organizacyjnej Miasta Ruda Śląska w polu druku użytkownik wpisuje się kierownika jednostki i głównego księgowego jednostki, która będzie użytkowała dany środek trwały. Osoby określone w polu druku użytkownik zobowiązane są do złożenia podpisu na dokumencie OT. 11. Wypełnione dokumenty OT przekazuje się wraz z protokołem odbioru końcowego do Wydziału Nadzoru Właścicielskiego i Analiz Ekonomicznych, który wprowadza dany środek do ewidencji ilościowo-wartościowej oraz nadaje numer kolejny dokumentowi OT, numer inwentarzowy środka trwałego oraz określa datę dokumentu. 12. Po dokonaniu wpisu, o którym mowa w pkt 11 dokumenty OT wraz z kopiami protokołu odbioru końcowego Wydział Nadzoru Właścicielskiego i Analiz Ekonomicznych przekazuje do Wydziału Budżetu i Finansów (1 egz.), wydziału realizującego inwestycję (1 egz.) oraz wydziału będącego docelowym użytkownikiem środka trwałego (1 egz.) Równocześnie po wprowadzeniu dokumentu OT do programu komputerowego (podsystem ST) Wydział Budżetu i Finansów otrzymuje dokument w formie elektronicznej (podsystem FK). 13. Wydział Budżetu i Finansów dokonuje wpisów w pozycjach polecenia księgowania i przeprowadza odpowiednie operacje. 14. Przekazanie środka trwałego do użytkowania innej jednostce (użytkownikowi docelowemu) następuje na podstawie zarządzenia Prezydenta Miasta za pomocą dokumentu PR wystawionego przez pracownika Wydziału Nadzoru Właścicielskiego i Analiz Ekonomicznych na wniosek wydziału będącego dotychczasowym użytkownikiem środka trwałego. Wzór stanowi załącznik nr 10 do niniejszej procedury. 15. Dokument PR sporządza się w czterech egzemplarzach, osobno dla każdego przekazywanego środka trwałego, do którego dołącza się kserokopię zarządzenia Prezydenta Miasta w sprawie przekazania środka trwałego przygotowanego przez dotychczasowego użytkownika. 16. Cztery egzemplarze dokumentu PR Wydział Nadzoru Właścicielskiego i Analiz Ekonomicznych przekazuje do wydziału będącego dotychczasowym użytkownikiem środka trwałego celem jego podpisania przez osoby określone w 1 pkt 2. ust. 8) 7. Ewidencja majątku niebędącego własnością Miasta Ruda Śląska 1. Środkom trwałym udostępnionym do używania przez inne podmioty, na podstawie odrębnych umów, które zostały ujęte w ewidencji środków trwałych prowadzonej przez Urząd Miasta Ruda Śląska nadane zostaną numery ewidencyjne według zasad przyjętych w Urzędzie 12

13 Miasta Ruda Śląska. Ewidencja ilościowo-wartościowa tych środków trwałych prowadzona jest pozabilansowo przez poszczególne Wydziały, które środki trwałe użytkują. 2. Majątek rzeczowy obcy, określony w pkt. 1 oraz nieruchomości stanowiące własność lub współwłasność Skarbu Państwa oraz nieruchomości stanowiące własność Miasta Ruda Śląska a oddane w użytkowanie wieczyste Skarbowi Państwa, ewidencjonowane są przez Wydziały Urzędu w księgach inwentarzowych dla tzw. ewidencji pozabilansowej. 3. Ewidencja księgowa pozabilansowa majątku obcego prowadzona jest zależnie od szczegółowych ustaleń warunków użytkowania lub trwałego zarządzania majątkiem ustalonych z jego właścicielem na podstawie odrębnych porozumień i umów. PREZYDENT MIASTA Andrzej Stania 13

ZARZĄDZENIE NR SP PREZYDENTA MIASTA RUDA ŚLĄSKA z dnia 26 kwietnia 2013 r.

ZARZĄDZENIE NR SP PREZYDENTA MIASTA RUDA ŚLĄSKA z dnia 26 kwietnia 2013 r. ZARZĄDZENIE NR SP.0050.1.24.2013 PREZYDENTA MIASTA RUDA ŚLĄSKA z dnia 26 kwietnia 2013 r. w sprawie wprowadzenia Zasad gospodarowania składnikami majątku Miasta Ruda Śląska Na podstawie art. 10 ustawy

Bardziej szczegółowo

Gospodarka aktywami trwałymi oraz rzeczowymi aktywami obrotowymi

Gospodarka aktywami trwałymi oraz rzeczowymi aktywami obrotowymi Gospodarka aktywami trwałymi oraz rzeczowymi aktywami obrotowymi W Drugim Urzędzie Skarbowym w Katowicach prowadzi się gospodarkę aktywami trwałymi i rzeczowymi aktywami obrotowymi zgodnie z Rozporządzeniem

Bardziej szczegółowo

ZASADY EWIDENCJI RZECZOWYCH AKTYWÓW TRWAŁYCH

ZASADY EWIDENCJI RZECZOWYCH AKTYWÓW TRWAŁYCH 29 Załącznik Nr 6 do Zarządzenia Nr 0050.143.2012 Burmistrza Stąporkowa z dnia 16 sierpnia 2012r. ZASADY EWIDENCJI RZECZOWYCH AKTYWÓW TRWAŁYCH I. WSTĘP 1. Do aktywów trwałych w Urzędzie Miejskiego w Stąporkowie

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 91/2016 BURMISTRZA ŁASKU. z dnia 9 maja 2016 r.

ZARZĄDZENIE NR 91/2016 BURMISTRZA ŁASKU. z dnia 9 maja 2016 r. ZARZĄDZENIE NR 91/2016 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 9 maja 2016 r. w sprawie wprowadzenia zasad dokumentowania zmian w ewidencji księgowej środków trwałych. Na podstawie art.10 ust. 1 pkt. 3 lit. a i ust. 2

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 962 PREZYDENTA MIASTA SOPOTU z dnia 6 września 2006 r.

ZARZĄDZENIE NR 962 PREZYDENTA MIASTA SOPOTU z dnia 6 września 2006 r. ZARZĄDZENIE NR 962 PREZYDENTA MIASTA SOPOTU z dnia 6 września 2006 r. w sprawie wprowadzenia instrukcji obiegu dokumentów dotyczących środków trwałych w Urzędzie Miasta Sopotu Na podstawie art. 4 i art.

Bardziej szczegółowo

Wójta Gminy Lipnik. w sprawie powołania Komisji Likwidacyjnej składników majątku. ruchomego w Urzędzie Gminy w Lipniku. oraz regulaminu jej działania

Wójta Gminy Lipnik. w sprawie powołania Komisji Likwidacyjnej składników majątku. ruchomego w Urzędzie Gminy w Lipniku. oraz regulaminu jej działania Wójt Gminy Lipnik woj. swiętckrzvskie 27-5. '>0 lipnik Zarządzenie Nr 1~/2012 Wójta Gminy Lipnik z dnia DA. O G 2012 roku w sprawie powołania Komisji Likwidacyjnej składników majątku ruchomego w Urzędzie

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Zarządzenia Nr 17/2017 Dyrektora Powiatowego Centrum Usług Wspólnych z dnia 1 czerwca 2017 r.

Załącznik do Zarządzenia Nr 17/2017 Dyrektora Powiatowego Centrum Usług Wspólnych z dnia 1 czerwca 2017 r. Załącznik do Zarządzenia Nr 17/2017 Dyrektora Powiatowego Centrum Usług Wspólnych z dnia 1 czerwca 2017 r. REGULAMIN DZIAŁANIA KOMISJI LIKWIDACYJNEJ MAJĄTKU RUCHOMEGO (ŚRODKÓW TRWAŁYCH, WYPOSAŻENIA I INNYCH

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 30/2018 STAROSTY POZNAŃSKIEGO. z dnia 14 marca 2018 roku

ZARZĄDZENIE NR 30/2018 STAROSTY POZNAŃSKIEGO. z dnia 14 marca 2018 roku ZARZĄDZENIE NR 30/2018 STAROSTY POZNAŃSKIEGO z dnia 14 marca 2018 roku w sprawie: powołania Komisji Likwidacyjnej składników majątku ruchomego, ustalenia zasad jej działania w Starostwie Powiatowym w Poznaniu.

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR B BURMISTRZA MIASTA BIERUNIA. z dnia 11 kwietnia 2014 r.

ZARZĄDZENIE NR B BURMISTRZA MIASTA BIERUNIA. z dnia 11 kwietnia 2014 r. ZARZĄDZENIE NR B.0050.93.2014 BURMISTRZA MIASTA BIERUNIA w sprawie wprowadzenia zmian w Instrukcji obiegu i kontroli dokumentów księgowych w Urzędzie Miejskim w Bieruniu Na podstawie art. 33 ust. 3 ustawy

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 176 /2017 WÓJTA GMINY WIELISZEW. z dnia 29 grudnia 2017 r.

ZARZĄDZENIE Nr 176 /2017 WÓJTA GMINY WIELISZEW. z dnia 29 grudnia 2017 r. ZARZĄDZENIE Nr 176 /2017 WÓJTA GMINY WIELISZEW z dnia 29 grudnia 2017 r. w sprawie wprowadzenia Instrukcji gospodarowania majątkiem trwałym i zasad odpowiedzialności za powierzone mienie w Urzędzie Gminy

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 10 / 2002 Burmistrza Miasta Węgrowa z dnia 30 grudnia 2002r.

Zarządzenie Nr 10 / 2002 Burmistrza Miasta Węgrowa z dnia 30 grudnia 2002r. Zarządzenie Nr 10 / 2002 Burmistrza Miasta Węgrowa z dnia 30 grudnia 2002r. w sprawie instrukcji gospodarki środkami rzeczowymi Na podstawie ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (Dz.U. z

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 3755/2014 PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA z dnia r.

ZARZĄDZENIE Nr 3755/2014 PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA z dnia r. ZARZĄDZENIE Nr 3755/2014 PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA z dnia 24.12.2014 r. w sprawie ustalenia zasad ewidencjonowania majątku trwałego stanowiącego własność bądź współwłasność Gminy Miejskiej Kraków, Miasta

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 1178/2013 PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA Z DNIA

ZARZĄDZENIE NR 1178/2013 PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA Z DNIA ZARZĄDZENIE NR 1178/2013 PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA Z DNIA 2013-04-29 w sprawie ustalenia zasad ewidencjonowania majątku trwałego stanowiącego własność bądź współwłasność Gminy Miejskiej Kraków, Miasta

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 97/2017 WÓJTA GMINY POSTOMINO. z dnia 21 kwietnia 2017 r.

ZARZĄDZENIE NR 97/2017 WÓJTA GMINY POSTOMINO. z dnia 21 kwietnia 2017 r. ZARZĄDZENIE NR 97/2017 WÓJTA GMINY POSTOMINO z dnia 21 kwietnia 2017 r. w sprawie powołania Komisji Likwidacyjnej składników majątku ruchomego w Urzędzie Gminy Postomino Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia. Zarządzenie Nr 0050.38.2016 Burmistrza Miasta i Gminy Wleń z dnia 10 maja 2016 r. w sprawie zasad i sposobu przeprowadzania likwidacji i wyceny składników majątkowych w Urzędzie Miasta i Gminy Wleń Na

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR Burmistrza Miasta Kościerzyna z dnia 19 lutego 2014 roku

ZARZĄDZENIE NR Burmistrza Miasta Kościerzyna z dnia 19 lutego 2014 roku ZARZĄDZENIE NR 0050.27.2014 Burmistrza Miasta Kościerzyna z dnia 19 lutego 2014 roku w sprawie powołania Komisji Likwidacyjnej składników majątku ruchomego w Urzędzie Miasta Kościerzyna. Na podstawie:

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 5367/10

Zarządzenie Nr 5367/10 Zarządzenie Nr 5367/10 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 30 listopada 2010 roku zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia Zasad ewidencjonowania majątku trwałego stanowiącego własność Gminy - Miasto Płock,

Bardziej szczegółowo

Szanowna Pani Anna Czerniak

Szanowna Pani Anna Czerniak Szanowna Pani Anna Czerniak Dyrektor Ośrodka Interwencji Kryzysowej w Kobylnicy ul. Poznańska 91 62-006 Kobylnica Wasze pismo z dnia: Znak: Nasz znak: KO.1711.05.2015 Data: 18.05.2015 r. Sprawa: wystąpienie

Bardziej szczegółowo

Szanowna Pani Hanna Rydjan

Szanowna Pani Hanna Rydjan Szanowna Pani Hanna Rydjan Dyrektor Domu Rodzinnego w Swarzędzu Os. Dąbrowszczaków 15/1-2, 62-020 Swarzędz Wasze pismo z dnia: Znak: Nasz znak: KO.1711.08.2015 Data: 13.07.2015 r. Sprawa: wystąpienie pokontrolne

Bardziej szczegółowo

w sprawie powołania Komisji Likwidacyjnej składników majątku ruchomego w Starostwie Powiatowym w Poznaniu

w sprawie powołania Komisji Likwidacyjnej składników majątku ruchomego w Starostwie Powiatowym w Poznaniu Zarządzenie Nr 119/2014 Starosty Poznańskiego z dnia 3 listopada 2014 roku w sprawie powołania Komisji Likwidacyjnej składników majątku ruchomego w Starostwie Powiatowym w Poznaniu Na podstawie art. 34

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie wewnętrzne Nr 74/09 Burmistrza Olecka z dnia 16 lutego 2009 roku

Zarządzenie wewnętrzne Nr 74/09 Burmistrza Olecka z dnia 16 lutego 2009 roku Zarządzenie wewnętrzne Nr 74/09 Burmistrza Olecka z dnia 16 lutego 2009 roku w sprawie powołania Komisji Likwidacyjnej składników majątku ruchomego w Urzędzie Miejskim w Olecku oraz regulaminu jej działania

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 17/18 Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury w Kwidzynie z dnia 01 października 2018 r.

ZARZĄDZENIE NR 17/18 Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury w Kwidzynie z dnia 01 października 2018 r. ZARZĄDZENIE NR 17/18 Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury w Kwidzynie z dnia 01 października 2018 r. w sprawie wprowadzenia instrukcja gospodarowania majątkiem trwałym w Gminnym Ośrodku Kultury w Kwidzynie

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR B-0151/215/09 BURMISTRZA MIASTA BIERUNIA z dnia r.

ZARZĄDZENIE NR B-0151/215/09 BURMISTRZA MIASTA BIERUNIA z dnia r. ZARZĄDZENIE NR B-0151/215/09 BURMISTRZA MIASTA BIERUNIA z dnia 26.11.2009 r. W sprawie: zasad likwidacji rzeczowych składników majątku (środków trwałych i wyposażenia) Urzędu Miejskiego w Bieruniu Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Zasady ewidencji oraz obiegu dokumentów dotyczące środków trwałych

Zasady ewidencji oraz obiegu dokumentów dotyczące środków trwałych Zasady ewidencji oraz obiegu dokumentów dotyczące środków trwałych 1 Załącznik nr 1 1. Za środki trwałe uznaje się rzeczowe aktywa trwałe i zrównane z nimi, o ile spełniają następujące warunki: a) przewidywany

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 41 /13 Wójta Gminy Wierzbinek z dnia 29 listopada 2013roku

Zarządzenie Nr 41 /13 Wójta Gminy Wierzbinek z dnia 29 listopada 2013roku Zarządzenie Nr 41 /13 Wójta Gminy Wierzbinek z dnia 29 listopada 2013roku w sprawie powołania Komisji Likwidacyjnej składników majątku ruchomego w Urzędzie Gminy w Wierzbinku oraz regulaminu jej działania

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 4104/09 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 30 grudnia 2009 r.

ZARZĄDZENIE NR 4104/09 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 30 grudnia 2009 r. ZARZĄDZENIE NR 4104/09 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 30 grudnia 2009 r. w sprawie ustalenia Zasad ewidencjonowania majątku trwałego stanowiącego własność Gminy - Miasto Płock, majątku użyczonego Gminie

Bardziej szczegółowo

I N S T R U K C J A W SPRAWIE GOSPODARKI MAJĄTKIEM GMINY, INWENTARYZACJI MAJĄTKU I ZASAD ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA POWIERZONE MIENIE

I N S T R U K C J A W SPRAWIE GOSPODARKI MAJĄTKIEM GMINY, INWENTARYZACJI MAJĄTKU I ZASAD ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA POWIERZONE MIENIE I N S T R U K C J A W SPRAWIE GOSPODARKI MAJĄTKIEM GMINY, INWENTARYZACJI MAJĄTKU I ZASAD ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA POWIERZONE MIENIE Do użytku wewnętrznego 2 I.Przepisy ogólne 1.Przepisy prawne 1)Ustawa z dnia

Bardziej szczegółowo

Szanowna Pani Elżbieta Bijaczewska. Dyrektor

Szanowna Pani Elżbieta Bijaczewska. Dyrektor Szanowna Pani Elżbieta Bijaczewska Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Poznaniu ul. Słowackiego 8 60-823 Poznań Wasze pismo z dnia: Znak: Nasz znak: KO.1711.07.2015 Data: 13.07.2015 r. Sprawa:

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 3/2013. Burmistrza Miasta Lipna. z dnia 9 stycznia 2013 roku

Zarządzenie Nr 3/2013. Burmistrza Miasta Lipna. z dnia 9 stycznia 2013 roku Zarządzenie Nr 3/2013 Burmistrza Miasta Lipna z dnia 9 stycznia 2013 roku w sprawie wprowadzenia instrukcji określającej zasady prowadzenia ewidencji analitycznej i syntetycznej gruntów stanowiących własność,

Bardziej szczegółowo

BURMISTRZA MIASTA CHEŁMŻY z dnia 23 czerwca 2016 r.

BURMISTRZA MIASTA CHEŁMŻY z dnia 23 czerwca 2016 r. ZARZĄDZENIE NR 83/FK/16 BURMISTRZA MIASTA CHEŁMŻY z dnia 23 czerwca 2016 r. w sprawie powołania Komisji Likwidacyjnej składników majątkowych w Urzędzie Miasta Chełmży oraz regulaminu jej działania. Na

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 26/2017 WÓJTA GMINY CEWICE z dnia 7 lutego 2017 roku

ZARZĄDZENIE NR 26/2017 WÓJTA GMINY CEWICE z dnia 7 lutego 2017 roku ZARZĄDZENIE NR 26/2017 WÓJTA GMINY CEWICE z dnia 7 lutego 2017 roku w sprawie powołania Komisji Likwidacyjnej składników majątkowych w Urzędzie Gminy w Cewicach oraz nadania regulaminu jej działania Na

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 398/2017 PREZYDENTA MIASTA KIELCE. z dnia 22 września 2017 r. w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji majątku Miasta Kielce za 2017 r.

ZARZĄDZENIE NR 398/2017 PREZYDENTA MIASTA KIELCE. z dnia 22 września 2017 r. w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji majątku Miasta Kielce za 2017 r. ZARZĄDZENIE NR 398/2017 PREZYDENTA MIASTA KIELCE z dnia 22 września 2017 r. w sprawie przeprowadzenia majątku Miasta Kielce za 2017 r. Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3, art. 33 ust. 3 ustawy z dnia 8

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 51/2016 WÓJTA GMINY MAŁKINIA GÓRNA. z dnia 10 czerwca 2016 r.

ZARZĄDZENIE NR 51/2016 WÓJTA GMINY MAŁKINIA GÓRNA. z dnia 10 czerwca 2016 r. ZARZĄDZENIE NR 51/2016 WÓJTA GMINY MAŁKINIA GÓRNA z dnia 10 czerwca 2016 r. w sprawie powołania Komisji Likwidacyjnej składników majątkowych w Urzędzie Gminy w Małkini Górnej oraz regulaminu jej działania.

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 13/2012 KIEROWNIKA URZĘDU. z dnia 13 września 2012 r.

ZARZĄDZENIE NR 13/2012 KIEROWNIKA URZĘDU. z dnia 13 września 2012 r. ZARZĄDZENIE NR 13/2012 KIEROWNIKA URZĘDU z dnia 13 września 2012 r. w sprawie wprowadzenia zasad ewidencjonowania majątku trwałego stanowiącego własność lub współwłasność gminy Śrem kontrolowanego przez

Bardziej szczegółowo

I N S T R U K C J A GOSPODAROWANIA SKŁADNIKAMI MAJĄTKOWYMI I ZASADY ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA POWIERZONE MIENIE W Urzędzie Gminy w Subkowach

I N S T R U K C J A GOSPODAROWANIA SKŁADNIKAMI MAJĄTKOWYMI I ZASADY ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA POWIERZONE MIENIE W Urzędzie Gminy w Subkowach Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 59/11 Wójta Gmiy Subkowy z dnia 8 sierpnia 2011 r. I N S T R U K C J A GOSPODAROWANIA SKŁADNIKAMI MAJĄTKOWYMI I ZASADY ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA POWIERZONE MIENIE W Urzędzie

Bardziej szczegółowo

NSTRUKCJA INWENTARYZACYJNA ZESPOŁU SZKÓŁ SPECJALNYCH NR 11 W KATOWICACH

NSTRUKCJA INWENTARYZACYJNA ZESPOŁU SZKÓŁ SPECJALNYCH NR 11 W KATOWICACH NSTRUKCJA INWENTARYZACYJNA ZESPOŁU SZKÓŁ SPECJALNYCH NR 11 W KATOWICACH Podstawa Prawna: Ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2002r. nr 76 poz.694 z późniejszymi zmianami) 1. Zasady

Bardziej szczegółowo

Instrukcja gospodarowania środkami rzeczowymi w Zespole Szkół Ponadgimanzjalnych nr 4 w Łodzi

Instrukcja gospodarowania środkami rzeczowymi w Zespole Szkół Ponadgimanzjalnych nr 4 w Łodzi Załącznik Nr 5 Do Zasad (Polityki) rachunkowości w ZSP Nr 4 w Łodzi Instrukcja gospodarowania środkami rzeczowymi w Zespole Szkół Ponadgimanzjalnych nr 4 w Łodzi Załącznik Nr 5 Do Zasad (Polityki) rachunkowości

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 351/2016 PREZYDENTA MIASTA KIELCE. z dnia 30 września 2016 r. w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji majątku Miasta Kielce za 2016 r.

ZARZĄDZENIE NR 351/2016 PREZYDENTA MIASTA KIELCE. z dnia 30 września 2016 r. w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji majątku Miasta Kielce za 2016 r. ZARZĄDZENIE NR 351/2016 PREZYDENTA MIASTA KIELCE z dnia 30 września 2016 r. w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji majątku Miasta Kielce za 2016 r. Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3, art. 33 ust. 3 ustawy

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 229/2016 RADY GMINY MALECHOWO. z dnia 31 maja 2016 r.

ZARZĄDZENIE NR 229/2016 RADY GMINY MALECHOWO. z dnia 31 maja 2016 r. ZARZĄDZENIE NR 229/2016 RADY GMINY MALECHOWO w sprawie powołania Komisji Likwidacyjnej środków trwałych - składników majątku Gminy Malechowo oraz ustalenia procedur postępowania Komisji Likwidacyjnej.

Bardziej szczegółowo

1. Ogólne zasady prowadzenia ksiąg rachunkowych

1. Ogólne zasady prowadzenia ksiąg rachunkowych 1. Ogólne zasady prowadzenia ksiąg rachunkowych 1) Miejsce prowadzenia ksiąg rachunkowych Księgi rachunkowe w Urzędzie Miejskim w Sędziszowie prowadzone są w siedzibie w Urzędzie Miejskim w Sędziszowie

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 318/2013 PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA Z DNIA

ZARZĄDZENIE NR 318/2013 PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA Z DNIA ZARZĄDZENIE NR 318/2013 PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA Z DNIA 2013-02-07 w sprawie gospodarowania zbędnymi składnikami majątku ruchomego Urzędu Miasta Krakowa. Na podstawie art. 30 ust. 1 i ust. 2 pkt 3, art.

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE

WYMAGANIA EDUKACYJNE Biuro rachunkowe Klasa: III TE Tematyka Dokumentacja księgowa WYMAGANIA EDUKACYJNE Poziom wymagań uczeń potrafi zna: Konieczny Podstawowy Rozszerzony Dopełniający -potrafi scharakteryzować podstawowe rodzaje

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA w sprawie gospodarki magazynowej w Urzędzie Gminy Mściwojów

INSTRUKCJA w sprawie gospodarki magazynowej w Urzędzie Gminy Mściwojów INSTRUKCJA w sprawie gospodarki magazynowej w Urzędzie Gminy Mściwojów Grudzień 2006 r. Załącznik Nr 6 do Zarządzenia Wójta Gminy Mściwojów Nr 3/F/06 z dnia 12.12.2006 r. INSTRUKCJA w sprawie gospodarki

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 117 /K/2013 Burmistrza Gostynia z dnia 8 kwietnia 2013 roku

Zarządzenie Nr 117 /K/2013 Burmistrza Gostynia z dnia 8 kwietnia 2013 roku Zarządzenie Nr 117 /K/2013 Burmistrza Gostynia z dnia 8 kwietnia 2013 roku w sprawie: gospodarowania składnikami majątku oraz zasad ewidencjonowania majątku stanowiącego własność Gminy. Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 11/2016 STAROSTY KOŁOBRZESKIEGO. z dnia 25 stycznia 2016 r.

ZARZĄDZENIE NR 11/2016 STAROSTY KOŁOBRZESKIEGO. z dnia 25 stycznia 2016 r. ZARZĄDZENIE NR 11/2016 STAROSTY KOŁOBRZESKIEGO z dnia 25 stycznia 2016 r. w sprawie powołania Komisji Likwidacyjnej składników majątku ruchomego w Starostwie Powiatowym w Kołobrzegu Na podstawie art. 34

Bardziej szczegółowo

Instrukcja gospodarowania majątkiem trwałym i zasad odpowiedzialności za powierzone mienie w Urzędzie Miasta Legionowo. Część I Podstawy prawne

Instrukcja gospodarowania majątkiem trwałym i zasad odpowiedzialności za powierzone mienie w Urzędzie Miasta Legionowo. Część I Podstawy prawne Załącznik do Zarządzenia Nr 190/2008 Prezydenta Miasta Legionowo z dnia 26 czerwca 2008 r. Instrukcja gospodarowania majątkiem trwałym i zasad odpowiedzialności za powierzone mienie w Urzędzie Miasta Legionowo

Bardziej szczegółowo

I N S T R U K C J A określająca zasady gospodarki majątkiem i odpowiedzialności za powierzone mienie w Starostwie Powiatowym w Gołdapi

I N S T R U K C J A określająca zasady gospodarki majątkiem i odpowiedzialności za powierzone mienie w Starostwie Powiatowym w Gołdapi Załącznik Nr 1 Do Zarządzenia Nr 91./2011 Starosty Gołdapskiego z dnia 15 grudnia 2011r. I N S T R U K C J A określająca zasady gospodarki majątkiem i odpowiedzialności za powierzone mienie w Starostwie

Bardziej szczegółowo

Rachunkowość finansowa dokumentowanie operacji gospodarczych. Relacje między zdarzeniem a operacją gospodarczą

Rachunkowość finansowa dokumentowanie operacji gospodarczych. Relacje między zdarzeniem a operacją gospodarczą 1 Relacje między zdarzeniem a operacją gospodarczą w Poznaniu, Poznań, s. 96. 2 Wpływ operacji bilansowych na składniki bilansu w Poznaniu, Poznań, s. 105. Wpływ operacji wynikowych na składniki bilansu

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 1983/17 PREZYDENTA MIASTA GDAŃSKA z dnia 17 listopada 2017 r.

ZARZĄDZENIE NR 1983/17 PREZYDENTA MIASTA GDAŃSKA z dnia 17 listopada 2017 r. ZARZĄDZENIE NR 1983/17 PREZYDENTA MIASTA GDAŃSKA z dnia 17 listopada 2017 r. w sprawie gospodarki majątkiem trwałym Na podstawie art. 33 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U.

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBIEGU I KONTROLI DOKUMENTÓW (DOWODÓW KSIĘGOWYCH) W URZĘDZIE GMINY CZEMIERNIKI

INSTRUKCJA OBIEGU I KONTROLI DOKUMENTÓW (DOWODÓW KSIĘGOWYCH) W URZĘDZIE GMINY CZEMIERNIKI Załącznik nr 5 do Zarządzenia nr 10/2016 Wójta Gminy Czemierniki z dnia 10 lutego 2016 r. INSTRUKCJA OBIEGU I KONTROLI DOKUMENTÓW (DOWODÓW KSIĘGOWYCH) W URZĘDZIE GMINY CZEMIERNIKI Definicje i ogólne zasady

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 1/2012 WÓJTA GMINY WIELKIE OCZY. z dnia 2 stycznia 2012 r.

ZARZĄDZENIE NR 1/2012 WÓJTA GMINY WIELKIE OCZY. z dnia 2 stycznia 2012 r. ZARZĄDZENIE NR 1/2012 WÓJTA GMINY WIELKIE OCZY w sprawie powołania Komisji Likwidacyjnej składników majątku ruchomego w Urzędzie Gminy w Wielkich Oczach oraz regulaminu jej działania Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA USTALAJĄCA ZASADY LIKWIDACJI I ZBYWANIA ŚRODKÓW TRWAŁYCH I SKŁADNIKÓW WYPOSAŻENIA UNIWERSYTETU W BIAŁYMSTOKU.

INSTRUKCJA USTALAJĄCA ZASADY LIKWIDACJI I ZBYWANIA ŚRODKÓW TRWAŁYCH I SKŁADNIKÓW WYPOSAŻENIA UNIWERSYTETU W BIAŁYMSTOKU. Załącznik do Zarządzenia nr 10 Rektora Uniwersytetu w Białymstoku z dnia 17.03.2004r. INSTRUKCJA USTALAJĄCA ZASADY LIKWIDACJI I ZBYWANIA ŚRODKÓW TRWAŁYCH I SKŁADNIKÓW WYPOSAŻENIA UNIWERSYTETU W BIAŁYMSTOKU.

Bardziej szczegółowo

Dokumentacja księgowa

Dokumentacja księgowa Dokumentacja księgowa 1. Dokumenty księgowe, ich znaczenie i klasyfikacja Podstawą zapisów w księgach rachunkowych są dowody księgowe stwierdzające dokonanie operacji gospodarczej. Nazywa się je dokumentami

Bardziej szczegółowo

Nadzór nad wykonaniem zarządzenia powierzam Kanclerzowi UJ.

Nadzór nad wykonaniem zarządzenia powierzam Kanclerzowi UJ. DO-0130/127/2014 Zarządzenie nr 127 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 17 grudnia 2014 roku w sprawie: wprowadzenia Instrukcji w sprawie trybu i zasad postępowania ze zbędnymi lub zużytymi składnikami

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 8 października 2014 r. Pozycja 35. ZARZĄDZENIE Nr 49 MINISTRA SKARBU PAŃSTWA 1) z dnia 7 października 2014 r.

Warszawa, dnia 8 października 2014 r. Pozycja 35. ZARZĄDZENIE Nr 49 MINISTRA SKARBU PAŃSTWA 1) z dnia 7 października 2014 r. DZIENNIK URZĘDOWY MINISTRA skarbu państwa Warszawa, dnia 8 października 2014 r. Pozycja 35 ZARZĄDZENIE Nr 49 MINISTRA SKARBU PAŃSTWA 1) z dnia 7 października 2014 r. w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 132/09. Burmistrza Łasku z dnia 15 września 2009 roku

ZARZĄDZENIE NR 132/09. Burmistrza Łasku z dnia 15 września 2009 roku ZARZĄDZENIE NR 132/09 Burmistrza Łasku z dnia 15 września 2009 roku w sprawie zatwierdzenia i wprowadzenia do użytku wewnętrznego Regulaminu działania Komisji Likwidacyjnej składników majątku ruchomego

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE ZASADY PROWADZENIA KSIĄG RACHUNKOWYCH

OGÓLNE ZASADY PROWADZENIA KSIĄG RACHUNKOWYCH Załącznik Nr 1 OGÓLNE ZASADY PROWADZENIA KSIĄG RACHUNKOWYCH 1. Miejsce prowadzenia ksiąg rachunkowych Księgi rachunkowe Urzędu Gminy w Śliwicach prowadzone są w Referacie Księgowości w Urzędzie Gminy w

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 282A/2013. Burmistrza Miasta Pieszyce z dnia 18 grudnia 2013 r.

ZARZĄDZENIE NR 282A/2013. Burmistrza Miasta Pieszyce z dnia 18 grudnia 2013 r. ZARZĄDZENIE NR 282A/2013 Burmistrza Miasta Pieszyce z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie powołania Komisji Likwidacyjnej składników majątku ruchomego w Urzędzie Miejskim w Pieszycach oraz regulaminu jej

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 18/2008 Prezydenta Miasta Konina z dnia 18.12.2008 r.

Zarządzenie Nr 18/2008 Prezydenta Miasta Konina z dnia 18.12.2008 r. Zarządzenie Nr 18/2008 Prezydenta Miasta Konina z dnia 18.12.2008 r. w sprawie zmiany Instrukcji Obiegu i Kontroli Dokumentów Księgowych w Urzędzie Miejskim w Koninie Na podstawie art. 10 ust. 2 ustawy

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 42/2006 Prezydenta Miasta Nowego Sącza z dnia 2 marca 2006r

Zarządzenie Nr 42/2006 Prezydenta Miasta Nowego Sącza z dnia 2 marca 2006r Zarządzenie Nr 42/2006 Prezydenta Miasta Nowego Sącza z dnia 2 marca 2006r W sprawie procedur obowiązujących przy realizacji przedsięwzięć w ramach Programu Phare 2003 Promocja Zatrudnienia i Rozwoju Zasobów

Bardziej szczegółowo

w sprawie przyjęcia Procedury przejmowania i zagospodarowywania spadków nabytych przez Gminę Ruda Śląska i Skarb Państwa

w sprawie przyjęcia Procedury przejmowania i zagospodarowywania spadków nabytych przez Gminę Ruda Śląska i Skarb Państwa ZARZĄDZENIE NR SP.0050.1.72.2016 PREZYDENTA MIASTA RUDA ŚLĄSKA z dnia 25 listopada 2016 r. w sprawie przyjęcia Procedury przejmowania i zagospodarowywania spadków nabytych przez Gminę Ruda Śląska i Skarb

Bardziej szczegółowo

ZASADY LIKWIDACJI SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH W NARODOWYM FUNDUSZU ZDROWIA. 1 Postanowienia ogólne

ZASADY LIKWIDACJI SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH W NARODOWYM FUNDUSZU ZDROWIA. 1 Postanowienia ogólne Załącznik nr 2 do zarządzenia nr 31/2007 Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 22 maja 2007 r. ZASADY LIKWIDACJI SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH W NARODOWYM FUNDUSZU ZDROWIA 1 Postanowienia ogólne 1. Likwidacji

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 5/2014 WÓJTA GMINY MILEJCZYCE z dnia 24 marca 2014 roku

ZARZĄDZENIE NR 5/2014 WÓJTA GMINY MILEJCZYCE z dnia 24 marca 2014 roku ZARZĄDZENIE NR 5/2014 WÓJTA GMINY MILEJCZYCE z dnia 24 marca 2014 roku w sprawie powołania stałej komisji likwidacyjnej w Urzędzie gminy Milejczyce i ustalenia zasad przeprowadzania likwidacji majątku

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA NR 2.2 TYTUŁ: NADZÓR NAD INFRASTRUKTURĄ

PROCEDURA NR 2.2 TYTUŁ: NADZÓR NAD INFRASTRUKTURĄ PROCEDURA NR 2.2 TYTUŁ: NADZÓR NAD INFRASTRUKTURĄ Imię i nazwisko Stanowisko Data Podpis Opracował: Mieczysław Piziurny Sekretarz Gminy 28.02.2013 r. Zatwierdził: Witold Kowalski Wójt Gminy 28.02.2013

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 35/13 Starosty Sławieńskiego z dnia 20 czerwca 2013r.

Zarządzenie Nr 35/13 Starosty Sławieńskiego z dnia 20 czerwca 2013r. Zarządzenie Nr 35/13 z dnia 20 czerwca 2013r. zmieniające Załącznik Nr 1, 3, 6, 13 do Zarządzenia Nr 44/12 z dnia 01 sierpnia 2012r. w sprawie: wprowadzenia dokumentacji opisującej przyjęte zasady rachunkowości.

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA INWENTARYZACYJNA

INSTRUKCJA INWENTARYZACYJNA Załącznik Nr 7 do Zarządzenia Nr 12/2012 Wójta Gminy Damnica z dnia 06 lutego 2012 roku INSTRUKCJA INWENTARYZACYJNA Tryb i zasady przeprowadzania inwentaryzacji oraz rozliczeń jej wyników według ustawy

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 49/2013/2014 Rektora Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego z dnia 10 marca 2014 r.

Zarządzenie Nr 49/2013/2014 Rektora Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego z dnia 10 marca 2014 r. Zarządzenie Nr 49/2013/2014 Rektora Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego z dnia 10 marca 2014 r. w sprawie wprowadzenia Instrukcji w sprawie zasad oraz trybu likwidacji składników majątkowych w Uniwersytecie

Bardziej szczegółowo

Szanowny Pan Przemysław Jankiewicz

Szanowny Pan Przemysław Jankiewicz Szanowny Pan Przemysław Jankiewicz Dyrektor Zespołu Szkół Nr 1 im. Powstańców Wielkopolskich w Swarzędzu Os. Mielżyńskiego 5a 62-020 Swarzędz Wasze pismo z dnia: Znak: Nasz znak: KO.1711.03.2015 Data:

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr 120/9//2017 Wójta Gminy Krzemieniewo z dnia 29 września 2017

Zarządzenie nr 120/9//2017 Wójta Gminy Krzemieniewo z dnia 29 września 2017 Zarządzenie nr 120/9//2017 Wójta Gminy Krzemieniewo z dnia 29 września 2017 w sprawie ustalenia dokumentacji przyjętych zasad (polityki) rachunkowości dla Gminy Krzemieniewo i Urzędu Gminy w Krzemieniewie

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 126 Burmistrza Miasta i Gminy Mirsk z dnia

ZARZĄDZENIE Nr 126 Burmistrza Miasta i Gminy Mirsk z dnia ZARZĄDZENIE Nr 126 Burmistrza Miasta i Gminy Mirsk z dnia 13.11.2012 w sprawie powołania komisji likwidacyjnej, określenia trybu jej pracy oraz sposobu likwidacji środków trwałych Gminy Mirsk. Na podstawie

Bardziej szczegółowo

środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz fizycznej likwidacji (zniszczenie) skasowanego składnika majątku.

środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz fizycznej likwidacji (zniszczenie) skasowanego składnika majątku. załącznik do Zarządzenia nr 25/2012/2013 Dyrektora Zespołu Szkół Ogólnokształcących Sportowych nr 2 z dnia 02-01-2013 Instrukcja kasacji składników majątku i zbiorów bibliotecznych, likwidacji środków

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBIEGU DOKUMENTÓW W URZĘDZIE GMINY I MIASTA W LUBRAŃCU

INSTRUKCJA OBIEGU DOKUMENTÓW W URZĘDZIE GMINY I MIASTA W LUBRAŃCU Załącznik nr 5 do Zarządzenia nr 27/2012 Burmistrza Gminy i Miasta w Lubrańcu z dnia 29 czerwca 2012 r. INSTRUKCJA OBIEGU DOKUMENTÓW W URZĘDZIE GMINY I MIASTA W LUBRAŃCU Definicje i ogólne zasady. 1. Dokumentem

Bardziej szczegółowo

I N S T R U K C J A W SPRAWIE GOSPODARKI MAJĄTKIEM TRWAŁYM, INWENTARYZACJI MAJĄTKU I ZASAD ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA POWIERZONE MIENIE

I N S T R U K C J A W SPRAWIE GOSPODARKI MAJĄTKIEM TRWAŁYM, INWENTARYZACJI MAJĄTKU I ZASAD ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA POWIERZONE MIENIE I N S T R U K C J A W SPRAWIE GOSPODARKI MAJĄTKIEM TRWAŁYM, INWENTARYZACJI MAJĄTKU I ZASAD ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA POWIERZONE MIENIE MIASTA RUDA ŚLĄSKA Załącznik nr 2 do zarządzenia nr SP.ORG.0151-327/10

Bardziej szczegółowo

Harmonogram Przeprowadzenia inwentaryzacji na 2011 rok

Harmonogram Przeprowadzenia inwentaryzacji na 2011 rok Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 112/2011 r. z dnia 29 września 2011 r.wójta Gminy Damnica w sprawie przeprowadzenia Harmonogram Przeprowadzenia na 2011 rok Lp. Przedmiot Obiekt zinwentaryzowania. Czynności

Bardziej szczegółowo

Ośr^L.1,. r>-'»r,ocy Społecznej

Ośr^L.1,. r>-'»r,ocy Społecznej Ośr^L.1,. r>-'»r,ocy Społecznej j i.!\ormsr 'rdurtbcj1narodowej 1A 'ie-303 NYSA tel. 77 447 23 70, fax 77 433 67 48 Zarządzenie Nr 21 /2015 Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w Nysie z dnia 15 czerwca

Bardziej szczegółowo

METODY WYCENY AKTYWÓW I PASYWÓW ORAZ USTALENIE WYNIKU FINANSOWEGO

METODY WYCENY AKTYWÓW I PASYWÓW ORAZ USTALENIE WYNIKU FINANSOWEGO METODY WYCENY AKTYWÓW I PASYWÓW ORAZ USTALENIE WYNIKU FINANSOWEGO Ustala się następujące metody wyceny aktywów i pasywów oraz ustalania wyniku finansowego, w zakresie, w jakim ustawa pozostawia jednostce

Bardziej szczegółowo

Schemat Obiegu Dokumentów Księgowych w Centrum Sportu i Rekreacji w Augustowie

Schemat Obiegu Dokumentów Księgowych w Centrum Sportu i Rekreacji w Augustowie Załącznik Nr 2 do Instrukcji konroli finansowej i obiegu dokumentów księgowych w CSiR wprowadzonego Zarządzeniem Dyrektora CSiR Nr 9/2010 Schemat Obiegu Dokumentów Księgowych w Centrum Sportu i Rekreacji

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr SP PREZYDENTA MIASTA RUDA ŚLĄSKA z dnia 30 września 2011 r.

ZARZĄDZENIE Nr SP PREZYDENTA MIASTA RUDA ŚLĄSKA z dnia 30 września 2011 r. ZARZĄDZENIE Nr SP.0050.1.71.2011 PREZYDENTA MIASTA RUDA ŚLĄSKA z dnia 30 września 2011 r. w sprawie przyjęcia Procedury przejmowania i zagospodarowywania spadków nabytych przez Miasto Ruda Śląska Na podstawie

Bardziej szczegółowo

3. Sposób prowadzenia ksiąg rachunkowych

3. Sposób prowadzenia ksiąg rachunkowych Załącznik Nr 3 3. Sposób prowadzenia ksiąg rachunkowych 1) Zakładowy plan kont W jednostkach budżetowych: Jednostka prowadzi księgi rachunkowe w oparciu o zakładowy plan kont (Załącznik Nr 3a do zarządzenia)

Bardziej szczegółowo

Sposób obiegu ważniejszych dokumentów księgowych

Sposób obiegu ważniejszych dokumentów księgowych Lp Dokument Nazwa Symbol stanowisko Dokument sporządza i je za prawidłowe wystawienie Ilość egz. Sposób obiegu ważniejszych ów księgowych Data Kontrola formalno - merytoryczna komórka Data sprawdzenia

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 117/2017 STAROSTY RACIBORSKIEGO. z dnia 11 października 2017 r.

ZARZĄDZENIE NR 117/2017 STAROSTY RACIBORSKIEGO. z dnia 11 października 2017 r. ZARZĄDZENIE NR 117/2017 STAROSTY RACIBORSKIEGO z dnia 11 października 2017 r. w sprawie instrukcji inwentaryzacyjnej Starostwa Powiatowego w Raciborzu. Na podstawie art. 35 ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR VII/101/2018 BURMISTRZA MIASTA ORZESZE. z dnia 22 maja 2018 r.

ZARZĄDZENIE NR VII/101/2018 BURMISTRZA MIASTA ORZESZE. z dnia 22 maja 2018 r. ZARZĄDZENIE NR VII/101/2018 BURMISTRZA MIASTA ORZESZE z dnia 22 maja 2018 r. w sprawie procedury likwidacji jednostki budżetowej - Zespół Szkół im. Poległych na Pasternioku w Orzeszu Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 2846/2014 PREZYD ENTA MIASTA KRAKOWA z dnia r.

ZARZĄDZENIE Nr 2846/2014 PREZYD ENTA MIASTA KRAKOWA z dnia r. ZARZĄDZENIE Nr 2846/2014 PREZYD ENTA MIASTA KRAKOWA z dnia 07.10.2014 r. w sprawie ustalenia zasad ewidencji księgowej na koncie pozabilansowym 976 wzajemne rozliczenia między jednostkami Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Szanowny Pan Bogusław Balczyński

Szanowny Pan Bogusław Balczyński Szanowny Pan Bogusław Balczyński Dyrektor Ośrodka Wspomagania Rodziny w Kobylnicy ul. Poznańska 91 62-006 Swarzędz Wasze pismo z dnia: Znak: Nasz znak: KO.1711.04.2015 Data: 27.04.2015 r. Sprawa: wystąpienie

Bardziej szczegółowo

Instrukcja inwentaryzacyjna. Postanowienia ogólne

Instrukcja inwentaryzacyjna. Postanowienia ogólne Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 2/08 Starosty Rawickiego z dnia 03 stycznia 2008r. Instrukcja inwentaryzacyjna Postanowienia ogólne 1 Podstawowym celem instrukcji inwentaryzacyjnej jest ustalenie zasad,

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 56/2014 Burmistrza Karczewa z dnia 30 kwietnia 2014 r.

Zarządzenie Nr 56/2014 Burmistrza Karczewa z dnia 30 kwietnia 2014 r. Zarządzenie Nr 56/2014 w sprawie powołania stałej komisji likwidacyjnej środków trwałych, wyposażenia oraz pieczęci i pieczątek w Urzędzie Miejskim w Karczewie oraz określenia trybu jej pracy. Na podstawie

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 106/2016 BURMISTRZA KSIĄŻĄ WLKP.

ZARZĄDZENIE NR 106/2016 BURMISTRZA KSIĄŻĄ WLKP. ZARZĄDZENIE NR 106/2016 BURMISTRZA KSIĄŻĄ WLKP. z dnia 19 lipca 2016 r. w sprawie wprowadzenia Procedury przekazania składników majątkowych, dokumentacji finansowo- księgowej, akt osobowych i innych dokumentów

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr 1 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 3 stycznia 2017 roku

Zarządzenie nr 1 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 3 stycznia 2017 roku 75.0200.130.2016 Zarządzenie nr 1 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 3 stycznia 2017 roku w sprawie: zmian w Instrukcji obiegu dokumentów finansowo-księgowych Uniwersytetu Jagiellońskiego (z wyłączeniem

Bardziej szczegółowo

Instrukcja kasowa. 4. Pomieszczenie do przechowywania gotówki powinno być wydzielone.

Instrukcja kasowa. 4. Pomieszczenie do przechowywania gotówki powinno być wydzielone. Załącznik do Zarządzenia Nr 9/2010 Dyrektora MGZO z dnia 14 grudnia 2010r. Instrukcja kasowa 1. Prowadzenie kasy powierza się specjaliście kasjer. 2. Do podstawowych obowiązków kasjera należy: 1) wystawianie

Bardziej szczegółowo

INWENTARYZACJA. Przygotował: -Andrzej Sagan. -Marcin Furmański.

INWENTARYZACJA. Przygotował: -Andrzej Sagan. -Marcin Furmański. INWENTARYZACJA Przygotował: -Andrzej Sagan. -Marcin Furmański. 1.Definicja i rola w rachunkowości: INWENTARYZACJA - to ogół czynności mających na celu ustalenie rzeczywistego stanu składników majątkowych

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr Burmistrza Tłuszcza z dnia r.

ZARZĄDZENIE Nr Burmistrza Tłuszcza z dnia r. ZARZĄDZENIE Nr 0050.48.2013 z dnia 21.05.2013 r. w sprawie powołania stałej komisji likwidacyjnej, określenia trybu jej pracy oraz sposobu likwidacji środków trwałych będących w ewidencji Urzędu Miejskiego

Bardziej szczegółowo

PROWADZENIE INWENTARYZACJI W DRODZE SPISU Z NATURY. Współpraca. z SI. Etap przygotowawczy

PROWADZENIE INWENTARYZACJI W DRODZE SPISU Z NATURY. Współpraca. z SI. Etap przygotowawczy Załącznik Nr 9 do Instrukcji w Urzędzie Miasta Krakowa PROWADZENIE INWENTARYZACJI W DRODZE SPISU Z NATURY Lp. Wykonujący Czynność wejściowe Etap przygotowawczy 1. Dyrektor Wydziału Wewnętrznej 2. Prezydent

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA w sprawie gospodarki magazynowej w Urzędzie Miasta Leszna

INSTRUKCJA w sprawie gospodarki magazynowej w Urzędzie Miasta Leszna Załącznik Nr 5 do Zarządzenia Nr K/447/2016 Prezydenta Miasta Leszna z dnia 31.08.2016 r. w sprawie przepisów wewnętrznych regulujących gospodarkę finansową INSTRUKCJA w sprawie gospodarki magazynowej

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 1055/2006 PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA Z DNIA 26 maja 2006 roku

ZARZĄDZENIE NR 1055/2006 PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA Z DNIA 26 maja 2006 roku ZARZĄDZENIE NR 1055/2006 PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA Z DNIA 26 maja 2006 roku w sprawie powołania składu osobowego Komisji Likwidacyjnej w Urzędzie Miasta Krakowa i określenia zakresu jej działania. Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 4 Do Zarządzenia Rektora UKSW Nr 5/2013 z dnia 3 stycznia 2013 r.

Załącznik Nr 4 Do Zarządzenia Rektora UKSW Nr 5/2013 z dnia 3 stycznia 2013 r. Załącznik Nr 4 Do Zarządzenia Rektora UKSW Nr 5/2013 z dnia 3 stycznia 2013 r. Zasady wycofywania składników majątku z użytkowania i ewidencji obowiązujące w Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA W SPRAWIE KLASYFIKOWANIA, EWIDENCJI I OBROTU SKŁADNIKAMI RZECZOWYMI MAJĄTKU RUCHOMEGO W URZĘDZIE MIASTA I GMINY W MROCZY

INSTRUKCJA W SPRAWIE KLASYFIKOWANIA, EWIDENCJI I OBROTU SKŁADNIKAMI RZECZOWYMI MAJĄTKU RUCHOMEGO W URZĘDZIE MIASTA I GMINY W MROCZY Załącznik do zarządzenia nr 120.6.2016 Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza z dnia 23 lutego 2016r. INSTRUKCJA W SPRAWIE KLASYFIKOWANIA, EWIDENCJI I OBROTU SKŁADNIKAMI RZECZOWYMI MAJĄTKU RUCHOMEGO W URZĘDZIE

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 36/2008 Wójta Gminy Pokrzywnica z dnia 27 listopad 2008

Zarządzenie Nr 36/2008 Wójta Gminy Pokrzywnica z dnia 27 listopad 2008 Zarządzenie Nr 36/2008 Wójta Gminy Pokrzywnica z dnia 27 listopad 2008 w sprawie powołania stałej Komisji Likwidacyjnej w Urzędzie Gminy Pokrzywnica do przeprowadzenia likwidacji mienia. Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

Typowe zapisy strony Wn i Ma kont

Typowe zapisy strony Wn i Ma kont Biblioteka Inforlex JAN CHARYTONIUK Typowe zapisy strony Wn i Ma kont dla jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych Spis treści Typowe zapisy strony Wn i Ma kont dla jednostek budżetowych

Bardziej szczegółowo

NAZWA JEDNOSTKI ADRES JEDNOSTKI. Sprawozdanie finansowe za okres XX R XX R.

NAZWA JEDNOSTKI ADRES JEDNOSTKI. Sprawozdanie finansowe za okres XX R XX R. załącznik nr 6 do zarządzenia nr 1369.2018 Prezydenta Miasta Zielona Góra z dnia 19 listopada 2018 r. INFORMACJA DODATKOWA NAZWA JEDNOSTKI ADRES JEDNOSTKI Sprawozdanie finansowe za okres 01.01.20XX R.

Bardziej szczegółowo

Instrukcja inwetaryzacyjna składników majątkowych w gminie Michałów

Instrukcja inwetaryzacyjna składników majątkowych w gminie Michałów Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 81/2010 Wójta Gminy w Michałowie Z dnia 31.12.2010 roku Instrukcja inwetaryzacyjna składników majątkowych w gminie Michałów 1. W celu ustalenia rzeczywistego stanu aktywów

Bardziej szczegółowo