Instrukcja gospodarowania majątkiem trwałym i zasad odpowiedzialności za powierzone mienie w Urzędzie Miasta Legionowo. Część I Podstawy prawne

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Instrukcja gospodarowania majątkiem trwałym i zasad odpowiedzialności za powierzone mienie w Urzędzie Miasta Legionowo. Część I Podstawy prawne"

Transkrypt

1 Załącznik do Zarządzenia Nr 190/2008 Prezydenta Miasta Legionowo z dnia 26 czerwca 2008 r. Instrukcja gospodarowania majątkiem trwałym i zasad odpowiedzialności za powierzone mienie w Urzędzie Miasta Legionowo Część I Podstawy prawne Podstawy regulacji przyjętych w niniejszej instrukcji stanowią poniższe akty prawne: Ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości ( tekst jednolity Dz. U. z 2002 r. nr 76 poz. 694 z późn. zm.). 2. Ustawa z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych ( Dz. U. nr 249, poz z późn. zm.). 3. Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks Pracy (tekst jednolity Dz. U. z 1998 r., nr 21 poz. 94. ze zm. ). 4. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 1999 r. w sprawie klasyfikacji środków trwałych (Dz. U. nr 112 poz 1317 z póżn. zm.) 5. Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 2001 r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków (Dz. U. nr 38 poz 454) 6. Zarządzenie Kierownika Urzędu Miasta Legionowo nr 27/2006 r. z dnia 31 października 2006 r. w sprawie zasad prowadzenia rachunkowości oraz zakładowego planu kont w Urzędzie Miasta Legionowo, z późn. zm. Część II Zasady gospodarki majątkiem trwałym 2. Ilekroć w niniejszej instrukcji jest mowa o: 1) urzędzie oznacza to Urząd Miasta Legionowo, 2) jednostce oznacza to gminną jednostkę organizacyjną, 3) prezydencie oznacza to Prezydenta Miasta Legionowo, 4) kierowniku jednostki oznacza to kierownika jednostki organizacyjnej gminy, 5) skarbniku - oznacza to Skarbnika Miasta Legionowo, 6) głównym księgowym oznacza to głównego księgowego jednostki organizacyjnej gminy, 7) kierowniku - oznacza to naczelnika wydziału, zastępcę, kierownika Urzędu Stanu Cywilnego, kierownika Biura Rady, Komendanta Straży Miejskiej, kierownika referatu, pracownika na samodzielnym stanowisku w Urzędzie Miasta Legionowo, 8) głównym specjaliście oznacza to Głównego Specjalistę d/s Środków Trwałych. 9) komórce organizacyjnej oznacza to wydział, referat, Straż Miejską, Biuro Rady, samodzielne stanowisko.

2 3. 1. Majątek gminy stanowią : 1) środki trwałe, 2) pozostałe środki trwałe (wyposażenie), 3) wartości niematerialne i prawne, 2. Ewidencję ilościowo wartościową środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych urzędu prowadzi Główny Specjalista. 3. Ewidencję ilościowo wartościową pozostałych środków trwałych (wyposażenia) urzędu prowadzi Wydział Administracyjno Gospodarczy. 4. Ewidencję wartościową majątku urzędu prowadzi Wydział Finansowo-Księgowy. 5. Ewidencja ilościowo wartościowa środków trwałych, pozostałych środków trwałych i wartości niematerialnych jednostek, prowadzona jest w tych jednostkach Nabycie majątku trwałego następuje w drodze: 1) kupna, 2) budowy (inwestycja), 3) przyjęcia darowizny, 4) decyzji komunalizacyjnej, 5) przyjęcia w drodze przekazania z innej jednostki lub przez dotychczasowego właściciela, 6) ujawnienia w wyniku inwentaryzacji. 2. Zbycie majątku trwałego następuje w drodze: 1) sprzedaży, 2) wniesienia aportu do spółki prawa handlowego, 3) darowizny, 4) przekazania w użytkowanie wieczyste, 5) przekazania do innej jednostki, przekazania w zarząd, w administrowanie, 6) przekazania osobie prawnej lub fizycznej. 7) stwierdzenia niedoboru w wyniku inwentaryzacji Nabycie składnika majątku trwałego wymaga sporządzenia dokumentu OT. Wzór dokumentu OT oraz zasady i terminy jego sporządzania zawiera załącznik nr 1 do instrukcji. 2. Zbycie składnika majątku trwałego lub jego likwidacja wymagają sporządzenia dokumentu LT. Wzór dokumentu LT oraz zasady i terminy jego sporządzania zawiera załącznik nr 2 do instrukcji. 3. Przekazanie przejęcie składników majątku trwałego (aport, darowizna, przekazanie w zarząd lub administrowanie) wymagają sporządzenia dokumentu PT. Wzór dokumentu PT oraz zasady i terminy jego sporządzania zawiera załącznik nr 3 do instrukcji.

3 4. Zmiana miejsca użytkowania środka trwałego w obrębie urzędu wymaga sporządzenia dokumentu ZMU. Wzór dokumentu ZMU oraz zasady i terminy jego sporządzania zawiera załącznik nr 4 do instrukcji. 5. Zmiana wartości środka trwałego zmniejszenie lub zwiększenie wymaga sporządzenia odpowiednio dokumentów OT lub LT, na zasadach określonych w ust. 1 i Przekazanie składnika majątku trwałego osobie prawnej lub fizycznej spoza jednostek organizacyjnych gminy następuje w drodze Protokołu przekazania przejęcia w terminie 14 dni od daty podjęcia decyzji o przekazaniu. Wzór protokołu przekazaniaprzejęcia zawiera załącznik nr 5 do instrukcji Gospodarkę środkami trwałymi nadzoruje i koordynuje główny specjalista. 2. Kierownicy komórek organizacyjnych, w których dokonuje się operacji gospodarczych w zakresie środków trwałych, określonych w 4 niniejszej instrukcji są zobowiązani do uzgadniania projektów dokumentów uchwał, umów, protokołów przyjęcia - przekazania, protokołów negocjacji, aktów notarialnych itp., powodujących nabycie lub zbycie majątku z głównym specjalistą d/s środków trwałych. 3. Dokumenty określone w 5 kierownicy przekazują (wraz z fakturami zakupu lub wytworzenia, decyzją komunalizacyjną, aktem notarialnym itp. ) głównemu specjaliście, w terminach określonych w niniejszej instrukcji. Część III Odpowiedzialność za składniki mienia Odpowiedzialność za należyte zabezpieczenie majątku gminy ponosi pracownik wyznaczony przez kierownika jednostki, na którym również ciąży obowiązek nadzoru nad właściwą eksploatacją majątku i zabezpieczeniem go przed kradzieżą i zniszczeniem. 2. Odpowiedzialność za właściwą eksploatację i ochronę składników majątkowych w czasie godzin pracy ponoszą pracownicy, których pieczy składniki te powierzono w związku z zajmowanym stanowiskiem. 3. Odpowiedzialność za majątek jednostki używany przez jednostki organizacyjne gminy ponoszą kierownicy poszczególnych jednostek, a nadzór prowadzi prezydent Pozostałe środki trwałe objęte ewidencją ilościowo wartościową, stanowiące wyposażenie biurowe winny być przypisane do każdego pomieszczenia z osobna i ujęte w spisie inwentarzowym. 2. Spis inwentarzowy, oprócz numeru pomieszczenia, powinien określać rodzaj składników wyposażenia, ich numer inwentarzowy oraz nazwiska i imiona pracowników, których pieczy składniki te powierzono. Spis taki, opatrzony pieczęcią jednostki i podpisami osób odpowiedzialnych umieszcza się w widocznym miejscu w każdym pomieszczeniu.

4 3. Wszelkie zmiany w stanie wyposażenia danego pomieszczenia biurowego lub innego wyposażenia mogą nastąpić za wiedzą Naczelnika Wydziału Administracyjno- Gospodarczego i pracowników odpowiedzialnych za jego eksploatację i ochronę. Zmiany te każdorazowo powinny być odnotowane w spisie inwentarzowym. 4. Naczelnik Wydziału Administracyjno-Gospodarczego zobowiązany jest aktualizować spis inwentarzowy, w tym również podpisy pracowników w razie zmian personalnych na stanowiskach pracy usytuowanych w danym pomieszczeniu Pracownikom urzędu może być powierzony, na podstawie dowodu ZMU sprzęt biurowy do użytku indywidualnego. Przyjmując taki sprzęt pracownik winien podpisać oświadczenie o odpowiedzialności materialnej za powierzone mu mienie i zobowiązać się do jego zwrotu, gdy ustanie potrzeba jego użytkowania (wzór oświadczenia zawiera Załącznik nr 6 do niniejszej instrukcji). Oświadczenie powyższe przechowuje się w teczce akt osobowych. 2. Sprzęt biurowy, nie podlegający ewidencji ilościowo wartościowej przydzielony do indywidualnego użytku pracownika nie wymaga wykazania w spisie inwentarzowym, przy czym obowiązek okazania tego sprzętu komisji inwentaryzacyjnej spoczywa na pracowniku, pod rygorem odpowiedzialności za stwierdzony brak Główny specjalista zobowiązany jest zorganizować taką formę nadzoru, która skutecznie służy należytej ochronie składników majątkowych przed zniszczeniem lub kradzieżą. 2. W przypadku stwierdzenia nieodpowiednich warunków zabezpieczenia składników majątkowych, główny specjalista występuje z wnioskiem do prezydenta o spowodowanie wykonania koniecznych prac w celu usunięcia zagrożenia. 3. W przypadku stwierdzenia braku właściwych warunków dla zabezpieczenia składników majątkowych, powierzonych pracownikowi do indywidualnego użytku, zainteresowany pracownik obowiązany jest zgłosić ten fakt prezydentowi Obowiązek należytej troski o ochronę składników mienia, przeznaczonego do użytku indywidualnego przed utratą lub zniszczeniem, spoczywa na pracowniku, któremu sprzęt taki powierzono. 2. W przypadku stwierdzenia utraty lub zniszczenia składnika majątku, będącego na wyposażeniu urzędu powierzonego pracownikowi do użytku indywidualnego, główny specjalista zobowiązany jest ustalić okoliczności tego faktu, przeprowadzić postępowanie wyjaśniające celem ustalenia przyczyny, osoby winnej utraty lub zniszczenia mienia i przedstawić prezydentowi wnioski w przedmiocie wyegzekwowania odpowiedzialności materialnej, w myśl przepisów kodeksu pracy.

5 Pracownik ponosi odpowiedzialność za zniszczenie mienia urzędu, powstałe wskutek niewykonania lub nienależytego wykonania obowiązków. 2. Odpowiedzialność pracownika z tego tytułu wiąże się z obowiązkiem wyrównania powstałej szkody, przy czym regres zakładu pracy ogranicza się do trzykrotnych poborów zgodnie z kodeksem pracy. 3. Pracownik zobowiązany jest pokryć szkodę w pełnej wysokości, jeżeli przekracza ona wartość trzykrotnych poborów w sytuacji, gdy pracownik: 1) dopuścił się zagarnięcia mienia albo w inny sposób umyślnie wyrządził szkodę zakładowi, 2) nie dopełnił obowiązku zwrotu albo rozliczenia się z powierzonych mu pieniędzy, środków trwałych. 4. Dokonywanie przeniesień majątkowych składników wyposażenia między pomieszczeniami z pominięciem wymaganej procedury formalnej nie jest dozwolone. Skutki związane z utratą lub zniszczeniem w wyniku przesunięć obciążają pracowników, którzy przeniesień takich dokonali. 13. Odpowiedzialność za należyte i terminowe wystawienie obowiązujących dokumentów, dotyczących zmian w stanie posiadania, ponoszą odpowiednio: 1) OT - kierownicy dokonujący nabycia środka trwałego, określonego w 4 ust. 1, 2) LT - kierownicy będący użytkownikami bezpośrednimi, 3) PT - w przypadku otrzymania środka trwałego - jednostka przekazująca środek trwały, - w przypadku przekazania środka trwałego komórka organizacyjna będąca bezpośrednim użytkownikiem, 4) ZMU główny użytkownik środka trwałego.

6 Załącznik nr 1 do Instrukcji gospodarowania majątkiem trwałym i zasad odpowiedzialności za powierzone mienie w Urzędzie Miasta Legionowo /WZÓR/ Strona 1. Pieczęć zakładu pracy Przyjęcie środka trwałego Numer Data OT Nazwa Charakterystyka Dostawca-Wykonawca Nr i data dowodu dostawy I. Wartość z rozliczenia 1. Wartość nabycia lub wytworzenia... zł...gr Koszty...zł...gr Koszty...zł....gr RAZEM... zł...gr... Miejsce użytkowania lub przeznaczenia II Wartość szacunkowa

7 Strona 2. Podpis zespołu przyjmującego Uwagi Podpis osoby, której powierza się pieczę nad przyjętym środkiem trwałym Ilość załączn. Polecenie księgowania Numer Data Stopa % umorzenia Konto Winien Kwota Konto Ma Symbol układu klasyfikacyjnego Numer inwentarzowy Stanowisko kosztów Podpis Zaksięgowano data

8 Przyjęcie środka trwałego - OT 1. Dowód OT wystawia się dla udokumentowania przyjęcia środka trwałego do użytkowania i wprowadzenia go do ewidencji. Dowód przyjęcia środka trwałego OT powinien zawierać: a) kolejny numer dowodu (liczbę porządkową ), b) nazwę środka trwałego, c) jego charakterystykę (parametry techniczne, rok budowy, nr fabryczny), d) dostawcę lub wykonawcę, e) nr i datę dowodu nabycia, f) miejsce użytkowania, g) symbol układu klasyfikacyjnego wg klasyfikacji środka trwałego, h) nr inwentarzowy, i) stawkę amortyzacji, j) wartość netto + koszt zakupu (wartość początkowa) k) podpisy strony przekazującej i przyjmującej, l) datę przyjęcia do użytkowania środka trwałego, ł) datę księgowania. 2. Dowód OT wystawia komórka organizacyjna, która dokonuje nabycia środka trwałego, niezwłocznie po uzyskaniu dokumentów potrzebnych do rozliczenia, nie później niż 14 dni od dokonania zakupu i 30 dni od odbioru końcowego robót budowlanych, w pozostałych przypadkach na bieżąco, po podpisaniu umów, aktów notarialnych itp. Dowód OT wystawia się w 4 egzemplarzach, po jednym dla: a) oryginał dla głównego specjalisty, b) kopia dla sporządzającego, c) kopia dla użytkownika, d) kopia dla Wydziału Finansowo-Księgowego. 3. Obieg dokumentu OT: - kontroli merytorycznej i formalno rachunkowej z dokumentami towarzyszącymi dokonuje kierownik komórki sporządzającej i przekazuje do Wydziału Finansowo Księgowego, - Wydział Finansowo Księgowy dokonuje kontroli formalno rachunkowej, a w szczególności bada prawidłowość wydatkowania środków finansowych zgodnie z ustawą o finansach publicznych i przekazuje sprawdzone dokumenty głównemu specjaliście, - główny specjalista dokonuje oceny prawidłowości sporządzenia dokumentu OT, nadaje numer inwentarzowy, kwalifikuje do właściwej grupy środków trwałych, ustala stawkę amortyzacji i przekazuje kopie do użytkownika bezpośredniego oraz sporządzającego i Wydziału Finansowo-Księgowego.

9 Strona 1. Załącznik nr 2 do Instrukcji gospodarowania majątkiem trwałym i zasad odpowiedzialności za powierzone mienie w Urzędzie Miasta Legionowo /WZÓR/ Dział Wydział Symbol kosztów LIKWIDACJA ŚRODKA TRWAŁEGO LT Nr PRZEDMIOTU NIETRWAŁEGO LN Nazwa środka trwałego przedmiotu nietrwałego Nr inwentarzowy Ilość sztuk Orzeczenie Komisji Likwidacyjnej Data rozpoczęcia likwidacji Komisja Likwidacyjna Decyzję Komisji zatwierdzam data podpisy data dyrektor

10 Strona 2. Księgowość Wpłynęło dnia...podpis... dotyczy:... Polecenie księgowania Nr Treść KONTO SUMA Winien Ma Uwagi: Księgowano: Główny Księgowy

11 Likwidacja środka trwałego LT 1.Dowód LT wystawia się dla udokumentowania zdjęcia środka trwałego z ewidencji Protokół likwidacji środka trwałego powinien zawierać: a) nr kolejny (liczbę porządkową), b) nr inwentarzowy środka trwałego, c) nazwę danego środka trwałego, d) miejsce jego użytkowania, e) wartość inwentarzową, f) datę zakupu, g) datę sprzedaży, zbycia, likwidacji, h) orzeczenie komisji uzasadniające likwidację (zużycie techniczne, przydatność do dalszej eksploatacji), i) inny dokument stanowiący podstawę do zdjęcia z ewidencji środka trwałego. 2. Dowód LT wystawia komórka organizacyjna, będąca użytkownikiem bezpośrednim, na podstawie zatwierdzonego protokołu klasyfikacyjnego likwidacji środka trwałego, sporządzonego przez powołaną komisję likwidacyjną, w terminie 30 dni od jego sporządzenia. Dowód LT wystawia się w 3 egzemplarzach, po jednym dla: a) oryginał dla głównego specjalisty, b) kopia dla użytkownika, c) kopia dla Wydziału Finansowo-Księgowego 3. Obieg dokumentu LT w przypadku likwidacji fizycznej środka trwałego: - wniosek o likwidację środka trwałego do kierownika jednostki składa bezpośredni użytkownik, - powołana zarządzeniem prezydenta komisja likwidacyjna przeprowadza klasyfikację likwidacji środka trwałego i sporządza z niej protokół, a następnie przekazuje go do zatwierdzenia przez prezydenta, - zatwierdzony protokół klasyfikacyjny likwidacji środka trwałego stanowi podstawę wystawienia dowodu LT przez bezpośredniego użytkownika, który przekazuje go do komisji likwidacyjnej, celem potwierdzenia orzeczenia, po uzyskaniu którego przekazuje go do głównego specjalisty, - główny specjalista dokonuje oceny prawidłowości sporządzenia dowodu LT i przedstawia do zatwierdzenia prezydentowi, następnie przekazuje do Wydziału Finansowo-Księgowego celem wyksięgowania z kont syntetycznych i zdjęcia z ewidencji środków trwałych. 4. Obieg dokumentu w przypadku sprzedaży, niedoboru inwentaryzacyjnego środka trwałego - dowód LT wystawia bezpośredni użytkownik na podstawie umowy sprzedaży, aktu notarialnego, protokołu komisji inwentaryzacyjnej i przekazuje głównemu specjaliście, - główny specjalista dokonuje oceny prawidłowości sporządzania dowodu LT i przedstawia do zatwierdzenia prezydentowi, następnie przekazuje do Wydziału Finansowo-Księgowego celem wyksięgowania z kont syntetycznych i zdjęcia z ewidencji środków trwałych.

12 Załącznik nr 3 do Instrukcji gospodarowania majątkiem trwałym i zasad odpowiedzialności za powierzone mienie w Urzędzie Miasta Legionowo /WZÓR/ pieczęć Protokół przekazania przejęcia środka trwałego PT Na podstawie... znak...z dnia... roku przekazuje się... środek trwały o niżej określonych cechach Nazwa Symbol klasyfikacji rodzajowej Numer inwentarzowy Wartość początkowa...zł...gr... Umorzenie Przekazujący (pieczęć, podpisy) Ilość załączników Przejmujący (pieczęć, podpisy) Data

13 Protokół przekazania przejęcia środka trwałego PT 1. Dowód PT wystawia się dla udokumentowania przychodu lub rozchodu środka trwałego. Dowód przejęcia - przekazania środka trwałego winien zawierać: a) podstawę (decyzję przyjęcia lub przekazania środka trwałego), b) kolejny nr dowodu (liczbę porządkową), c) datę przejęcia, d) nazwę środka trwałego, e) jego charakterystykę ( rok budowy, nr fabryczny ), wyposażenie, rozmiar, wykonawcę, f) wartość środka trwałego. 2. Dowód PT w przypadku otrzymania środka trwałego sporządza jednostka przekazująca dany środek i przesyła do podpisania stronie przejmującej (podpis prezydenta i skarbnika ). Po podpisaniu przez przejmującego zwraca jednostce przekazującej 2 egzemplarze kopii, a oryginał i kopię otrzymuje użytkownik. Dowód PT sporządzany jest w 4- ch egzemplarzach, w tym: a) oryginał i kopię dla przejmującego, b) dwie kopie dla przekazującego. 3. Obieg dokumentu PT w przypadku otrzymania środka trwałego: - kontroli merytorycznej przesłanego przez stronę przekazującą dowodu dokonuje kierownik komórki przyjmującej do bezpośredniego użytkowania i przedstawia do podpisu prezydentowi i skarbnikowi, następnie przekazuje oryginał i kopię do głównego specjalisty oraz dwie kopie przekazującemu, - główny specjalista nadaje numer inwentarzowy, ustala stawkę amortyzacji i przekazuje jedną kopię bezpośredniemu użytkownikowi. 4. Dowód PT w przypadku przekazania środka trwałego sporządza komórka organizacyjna, będąca bezpośrednim użytkownikiem, w terminie do 30 dni od podjętej decyzji o przejęciu przekazaniu środka trwałego. Dowód PT sporządza się w 4 egzemplarzach, w tym: a) oryginał i kopię dla przejmującego, b) dwie kopie dla przekazującego. 5. Obieg dokumentu PT w przypadku przekazania środka trwałego - bezpośredni użytkownik sporządza dowód PT w części merytorycznej i przekazuje go do głównego specjalisty, a następnie po wypisaniu przez głównego specjalistę danych z zakresu ewidencji wartościowo ilościowej przedstawia do podpisu prezydentowi i skarbnikowi, i przesyła 4 egzemplarze do podpisu przez przejmującego środek trwały. - jednostka przejmująca, po podpisaniu dowodu zwraca 2 egzemplarze kopii głównemu specjaliście, który jeden egzemplarz przekazuje dotychczasowemu bezpośredniemu użytkownikowi.

14 Załącznik nr 4 do Instrukcji gospodarowania majątkiem trwałym i zasad odpowiedzialności za powierzone mienie w Urzędzie Miasta Legionowo /WZÓR/ Dział - Wydział Zmiana Miejsca Użytkowania środka trwałego MT przedmiotu nietrwałego MN Dnia przeniesiono Nr inwentarzowy Uzasadnienie Jedn. miary (nazwa i charakterystyka) Ilość Cena Wartość szt. Przeniesiono skąd dokąd Zlecił Przekazał Przyjął Data Podpis Data Podpis Data Podpis Rodzaj ewid. Data Podpis

15 Zmiana miejsca użytkowania środka trwałego ZMU 1.Dowód ZMU wystawia się dla udokumentowania zmiany miejsca użytkowania (przesunięcia pomiędzy użytkownikami) środków trwałych, będących w posiadaniu jednostki. Dowód zmiany miejsca użytkowania środka trwałego ZMU powinien zawierać: a) nr kolejny ( liczbę porządkową ), b) datę wystawienia, c) nazwę danego środka trwałego, d) nr inwentarzowy, e) miejsce jego obecnego użytkowania (skąd), f) miejsce jego przesunięcia (dokąd), g) wartość inwentarzową brutto i netto, h) podpisy strony przekazującej i przyjmującej, i) datę i przyczynę przemieszczenia. 2. Dowód ZMU sporządza główny użytkownik, na podstawie wniosków zainteresowanych stron, w terminie 14 dni od daty wystąpienia zdarzenia będącego przyczyną przesunięcia. Dowód ZMU sporządza się w 4 egzemplarzach, po jednym dla: a) oryginał dla głównego specjalisty, b) kopia dla głównego użytkownika, c) kopia dla nowego użytkownika, d) kopia dla poprzedniego użytkownika. 3. Obieg dowodu ZMU - główny użytkownik środka trwałego wystawia dokument ZMU po zatwierdzeniu przez prezydenta wniosku strony o przesunięcie środka trwałego i przekazuje dowód do akceptacji przez prezydenta, następnie przekazuje go głównemu specjaliście, - główny specjalista dokonuje kontroli formalno rachunkowej, ujmuje dokument w prowadzonej ewidencji i przekazuje po 1 kopii użytkownikom głównemu poprzedniemu i nowemu.

16 Załącznik nr 5 do Instrukcji gospodarowania majątkiem trwałym i zasad odpowiedzialności za powierzone mienie w Urzędzie Miasta Legionowo Urząd Miasta Legionowo ul. marsz. Józefa Piłsudskiego Legionowo /WZÓR/ PROTOKÓŁ PRZEKAZANIA PRZEJĘCIA...Urzędu Miasta Legionowo (nazwa komórki organizacyjnej) na podstawie wniosku (pismo z dnia)... przekazuje się następujące składniki majątkowe: Nazwa przedmiotu Wartość Nr inwentarzowy Nr fabryczny W celu (podpis i pieczęć kierownika jednostki) Przejęcia w/w składników majątkowych dokonuje:... (nazwa jednostki organizacyjnej lub osoby fizycznej) reprezentowana przez... (nazwisko i imię, tytuł reprezentacji) mająca siedzibę... (adres)... kwituję odbiór... (data, podpis i pieczęć)

17 /WZÓR/ Załącznik nr 6 do Instrukcji gospodarowania majątkiem trwałym i zasad odpowiedzialności za powierzone mienie w Urzędzie Miasta Legionowo.. (imię i nazwisko) (stanowisko) OŚWIADCZENIE Oświadczam niniejszym, że znane mi są obowiązki oraz świadomy (a) jestem odpowiedzialności materialnej na podstawie art. 114 kodeksu pracy z tytułu zajmowanego stanowiska pracy w.. w... Równocześnie oświadczam, iż przyjmuję odpowiedzialność materialną za mienie powierzone mi bezpośrednio, tj.: 1. 2., jak również za mienie, nad którym powierzono mi nadzór w związku z pełnioną funkcją stosownie do treści przypisów art. 124 kodeksu pracy. Zobowiązuję się jednocześnie do zwrotu ww. mienia lub rozliczenia się w wypadku ( podpis osoby przyjmującej oświadczenie ) (data i podpis pracownika)

ZARZĄDZENIE Nr 176 /2017 WÓJTA GMINY WIELISZEW. z dnia 29 grudnia 2017 r.

ZARZĄDZENIE Nr 176 /2017 WÓJTA GMINY WIELISZEW. z dnia 29 grudnia 2017 r. ZARZĄDZENIE Nr 176 /2017 WÓJTA GMINY WIELISZEW z dnia 29 grudnia 2017 r. w sprawie wprowadzenia Instrukcji gospodarowania majątkiem trwałym i zasad odpowiedzialności za powierzone mienie w Urzędzie Gminy

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 66/11 Wójta Gminy Dobromierz z dnia 18 lipca 2011 r.

Zarządzenie Nr 66/11 Wójta Gminy Dobromierz z dnia 18 lipca 2011 r. Zarządzenie Nr 66/11 Wójta Gminy Dobromierz z dnia 18 lipca 2011 r. W sprawie gospodarki majątkiem trwałym i zasad odpowiedzialności za powierzone mienie. Na podstawie art. 10 ustawy z dnia 29 września

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr Wójta Gminy Dobromierz z dnia 13 czerwca 2018 r.

Zarządzenie Nr Wójta Gminy Dobromierz z dnia 13 czerwca 2018 r. Zarządzenie Nr 0050.61.2018 Wójta Gminy Dobromierz z dnia 13 czerwca 2018 r. W sprawie gospodarki majątkiem trwałym i zasad odpowiedzialności za powierzone mienie. Na podstawie art. 10 ustawy z dnia 29

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 18/2015 WÓJTA GMINY ŁYSZKOWICE. z dnia 12 stycznia 2015 r.

ZARZĄDZENIE NR 18/2015 WÓJTA GMINY ŁYSZKOWICE. z dnia 12 stycznia 2015 r. ZARZĄDZENIE NR 18/2015 WÓJTA GMINY ŁYSZKOWICE w sprawie wprowadzenia instrukcji w sprawie gospodarki majątkiem trwałym, zasad odpowiedzialności za powierzone mienie w Urzędzie Gminy Łyszkowice. Na podstawie

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 91/2016 BURMISTRZA ŁASKU. z dnia 9 maja 2016 r.

ZARZĄDZENIE NR 91/2016 BURMISTRZA ŁASKU. z dnia 9 maja 2016 r. ZARZĄDZENIE NR 91/2016 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 9 maja 2016 r. w sprawie wprowadzenia zasad dokumentowania zmian w ewidencji księgowej środków trwałych. Na podstawie art.10 ust. 1 pkt. 3 lit. a i ust. 2

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr 18/2018 Wójta Gminy Somonino z dnia roku

Zarządzenie nr 18/2018 Wójta Gminy Somonino z dnia roku WÓJT GMINY SOMO:NINO 83-314 SOMOblINO ul. Ceynowy 21 Zarządzenie nr 18/2018 Wójta Gminy Somonino z dnia 21.02.2018 roku w sprawie zmiany zarządzenia w sprawie przepisów wewnętrznych regulujących gospodarkę

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 962 PREZYDENTA MIASTA SOPOTU z dnia 6 września 2006 r.

ZARZĄDZENIE NR 962 PREZYDENTA MIASTA SOPOTU z dnia 6 września 2006 r. ZARZĄDZENIE NR 962 PREZYDENTA MIASTA SOPOTU z dnia 6 września 2006 r. w sprawie wprowadzenia instrukcji obiegu dokumentów dotyczących środków trwałych w Urzędzie Miasta Sopotu Na podstawie art. 4 i art.

Bardziej szczegółowo

ul. Parkowa 4, 32-410 Dobczyce, tel./fax 012 271 11 93, e-mail: gimdobczyce@poczta.onet.pl

ul. Parkowa 4, 32-410 Dobczyce, tel./fax 012 271 11 93, e-mail: gimdobczyce@poczta.onet.pl WY JESTEŚCIE MOJĄ NADZIEJĄ GIM NAZJUM IM. JANA PAWŁA II W DOBCZYCACH GIMNAZJUM IM. JANA PAWŁ A II W DOBCZYC ACH ul. Parkowa 4, 32-410 Dobczyce, tel./fax 012 271 11 93, e-mail: gimdobczyce@poczta.onet.pl

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia. Zarządzenie Nr 0050.38.2016 Burmistrza Miasta i Gminy Wleń z dnia 10 maja 2016 r. w sprawie zasad i sposobu przeprowadzania likwidacji i wyceny składników majątkowych w Urzędzie Miasta i Gminy Wleń Na

Bardziej szczegółowo

Gospodarka aktywami trwałymi oraz rzeczowymi aktywami obrotowymi

Gospodarka aktywami trwałymi oraz rzeczowymi aktywami obrotowymi Gospodarka aktywami trwałymi oraz rzeczowymi aktywami obrotowymi W Drugim Urzędzie Skarbowym w Katowicach prowadzi się gospodarkę aktywami trwałymi i rzeczowymi aktywami obrotowymi zgodnie z Rozporządzeniem

Bardziej szczegółowo

PROCEDURY gospodarowania mieniem stanowi cym własno Powiatu Proszowickiego obowi zuj

PROCEDURY gospodarowania mieniem stanowi cym własno Powiatu Proszowickiego obowi zuj Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 29 /2011 z dnia 10 maja 2011 roku w sprawie procedur gospodarowania mieniem stanowiącym własność powiatu oraz procedur ich stosowania PROCEDURY gospodarowania mieniem stanowiącym

Bardziej szczegółowo

1. Składniki mienia ruchomego wycofane z użytkowania to środki rzeczowe:

1. Składniki mienia ruchomego wycofane z użytkowania to środki rzeczowe: INSTRUKCJA W SPRAWIE ZASAD I TRYBU GOSPODAROWANIA SKŁADNIKAMI MIENIA RUCHOMEGO ORAZ SPOSOBÓW JEGO ZABEZPIECZENIA W ZESPOLE SZKÓŁ NR 2 W ŻYRARDOWIE Rozdział I. Tryb i zasady przyjęcia, zbycia, likwidacji

Bardziej szczegółowo

I N S T R U K C J A GOSPODAROWANIA SKŁADNIKAMI MAJĄTKOWYMI I ZASADY ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA POWIERZONE MIENIE W Urzędzie Gminy w Subkowach

I N S T R U K C J A GOSPODAROWANIA SKŁADNIKAMI MAJĄTKOWYMI I ZASADY ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA POWIERZONE MIENIE W Urzędzie Gminy w Subkowach Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 59/11 Wójta Gmiy Subkowy z dnia 8 sierpnia 2011 r. I N S T R U K C J A GOSPODAROWANIA SKŁADNIKAMI MAJĄTKOWYMI I ZASADY ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA POWIERZONE MIENIE W Urzędzie

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 13 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 17 listopada 2010 r.

ZARZĄDZENIE NR 13 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 17 listopada 2010 r. ZARZĄDZENIE NR 13 WÓJTA GMINY RACZKI w sprawie powołania składu osobowego i określenia zakresu działania Komisji Likwidacyjnej w Urzędzie Gminy Raczki. Na podstawie art. 31 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku

Bardziej szczegółowo

I N S T R U K C J A określająca zasady gospodarki majątkiem i odpowiedzialności za powierzone mienie w Starostwie Powiatowym w Gołdapi

I N S T R U K C J A określająca zasady gospodarki majątkiem i odpowiedzialności za powierzone mienie w Starostwie Powiatowym w Gołdapi Załącznik Nr 1 Do Zarządzenia Nr 91./2011 Starosty Gołdapskiego z dnia 15 grudnia 2011r. I N S T R U K C J A określająca zasady gospodarki majątkiem i odpowiedzialności za powierzone mienie w Starostwie

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR B-0151/215/09 BURMISTRZA MIASTA BIERUNIA z dnia r.

ZARZĄDZENIE NR B-0151/215/09 BURMISTRZA MIASTA BIERUNIA z dnia r. ZARZĄDZENIE NR B-0151/215/09 BURMISTRZA MIASTA BIERUNIA z dnia 26.11.2009 r. W sprawie: zasad likwidacji rzeczowych składników majątku (środków trwałych i wyposażenia) Urzędu Miejskiego w Bieruniu Na podstawie

Bardziej szczegółowo

środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz fizycznej likwidacji (zniszczenie) skasowanego składnika majątku.

środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz fizycznej likwidacji (zniszczenie) skasowanego składnika majątku. załącznik do Zarządzenia nr 25/2012/2013 Dyrektora Zespołu Szkół Ogólnokształcących Sportowych nr 2 z dnia 02-01-2013 Instrukcja kasacji składników majątku i zbiorów bibliotecznych, likwidacji środków

Bardziej szczegółowo

I N S T R U K C J A W SPRAWIE GOSPODARKI MAJĄTKIEM TRWAŁYM, INWENTARYZACJI MAJĄTKU I ZASAD ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA POWIERZONE MIENIE

I N S T R U K C J A W SPRAWIE GOSPODARKI MAJĄTKIEM TRWAŁYM, INWENTARYZACJI MAJĄTKU I ZASAD ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA POWIERZONE MIENIE I N S T R U K C J A W SPRAWIE GOSPODARKI MAJĄTKIEM TRWAŁYM, INWENTARYZACJI MAJĄTKU I ZASAD ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA POWIERZONE MIENIE MIASTA RUDA ŚLĄSKA Załącznik nr 2 do zarządzenia nr SP.ORG.0151-327/10

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 23/2012/2013 Rektora Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego z dnia 20 grudnia 2012 r.

Zarządzenie Nr 23/2012/2013 Rektora Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego z dnia 20 grudnia 2012 r. Zarządzenie Nr 23/2012/2013 Rektora Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie wprowadzenia Instrukcji w sprawie zasad oraz trybu likwidacji składników majątkowych w Uniwersytecie

Bardziej szczegółowo

I N S T R U K C J A W SPRAWIE OBIEGU DOKUMENTÓW DOTYCZĄCYCH ŚRODKÓW TRWAŁYCH I WARTOŚCI NIEMATERIALNYCH I PRAWNYCH

I N S T R U K C J A W SPRAWIE OBIEGU DOKUMENTÓW DOTYCZĄCYCH ŚRODKÓW TRWAŁYCH I WARTOŚCI NIEMATERIALNYCH I PRAWNYCH I N S T R U K C J A W SPRAWIE OBIEGU DOKUMENTÓW DOTYCZĄCYCH ŚRODKÓW TRWAŁYCH I WARTOŚCI NIEMATERIALNYCH I PRAWNYCH MIASTA RUDA ŚLĄSKA Załącznik nr 4 do Zarządzenia nr SP.ORG.0151-327/10 Prezydenta Miasta

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 5367/10

Zarządzenie Nr 5367/10 Zarządzenie Nr 5367/10 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 30 listopada 2010 roku zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia Zasad ewidencjonowania majątku trwałego stanowiącego własność Gminy - Miasto Płock,

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 1983/17 PREZYDENTA MIASTA GDAŃSKA z dnia 17 listopada 2017 r.

ZARZĄDZENIE NR 1983/17 PREZYDENTA MIASTA GDAŃSKA z dnia 17 listopada 2017 r. ZARZĄDZENIE NR 1983/17 PREZYDENTA MIASTA GDAŃSKA z dnia 17 listopada 2017 r. w sprawie gospodarki majątkiem trwałym Na podstawie art. 33 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U.

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 13/2012 KIEROWNIKA URZĘDU. z dnia 13 września 2012 r.

ZARZĄDZENIE NR 13/2012 KIEROWNIKA URZĘDU. z dnia 13 września 2012 r. ZARZĄDZENIE NR 13/2012 KIEROWNIKA URZĘDU z dnia 13 września 2012 r. w sprawie wprowadzenia zasad ewidencjonowania majątku trwałego stanowiącego własność lub współwłasność gminy Śrem kontrolowanego przez

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA w sprawie gospodarki magazynowej w Urzędzie Gminy Mściwojów

INSTRUKCJA w sprawie gospodarki magazynowej w Urzędzie Gminy Mściwojów INSTRUKCJA w sprawie gospodarki magazynowej w Urzędzie Gminy Mściwojów Grudzień 2006 r. Załącznik Nr 6 do Zarządzenia Wójta Gminy Mściwojów Nr 3/F/06 z dnia 12.12.2006 r. INSTRUKCJA w sprawie gospodarki

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR B BURMISTRZA MIASTA BIERUNIA. z dnia 11 kwietnia 2014 r.

ZARZĄDZENIE NR B BURMISTRZA MIASTA BIERUNIA. z dnia 11 kwietnia 2014 r. ZARZĄDZENIE NR B.0050.93.2014 BURMISTRZA MIASTA BIERUNIA w sprawie wprowadzenia zmian w Instrukcji obiegu i kontroli dokumentów księgowych w Urzędzie Miejskim w Bieruniu Na podstawie art. 33 ust. 3 ustawy

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA w sprawie gospodarki magazynowej w Urzędzie Miasta Leszna

INSTRUKCJA w sprawie gospodarki magazynowej w Urzędzie Miasta Leszna Załącznik Nr 5 do Zarządzenia Nr K/447/2016 Prezydenta Miasta Leszna z dnia 31.08.2016 r. w sprawie przepisów wewnętrznych regulujących gospodarkę finansową INSTRUKCJA w sprawie gospodarki magazynowej

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 2/2014 Kierownika Środowiskowego Domu Samopomocy w Osieku z dnia r.

Zarządzenie Nr 2/2014 Kierownika Środowiskowego Domu Samopomocy w Osieku z dnia r. Zarządzenie Nr 2/2014 Domu Samopomocy w Osieku z dnia 22.09.2014r. w sprawie: powołania Na podstawie ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (jednolity tekst z 2002 roku Nr. 76 poz. 694 z późn.

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr 65/2012. Burmistrza Miasta Duszniki-Zdrój. z dnia 17 lipca 2012r.

Zarządzenie nr 65/2012. Burmistrza Miasta Duszniki-Zdrój. z dnia 17 lipca 2012r. Zarządzenie nr 65/2012 Burmistrza Miasta Duszniki-Zdrój z dnia 17 lipca 2012r. w sprawie: wprowadzenia procedury przekazywania składników majątkowych, dokumentacji księgowej, akt osobowych i spraw kadrowych

Bardziej szczegółowo

DOWÓD ZASTĘPCZY NR...

DOWÓD ZASTĘPCZY NR... DOWÓD ZASTĘPCZY NR... Załącznik nr 1...... Data dokonania operacji Miejsce i data wystawienia dowodu... Kontrahent... Przedmiot, ilość, cena, wartość dokonanego zakupu oraz jego przeznaczenie...... Nazwisko,

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 1178/2013 PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA Z DNIA

ZARZĄDZENIE NR 1178/2013 PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA Z DNIA ZARZĄDZENIE NR 1178/2013 PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA Z DNIA 2013-04-29 w sprawie ustalenia zasad ewidencjonowania majątku trwałego stanowiącego własność bądź współwłasność Gminy Miejskiej Kraków, Miasta

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 36/2008 Wójta Gminy Pokrzywnica z dnia 27 listopad 2008

Zarządzenie Nr 36/2008 Wójta Gminy Pokrzywnica z dnia 27 listopad 2008 Zarządzenie Nr 36/2008 Wójta Gminy Pokrzywnica z dnia 27 listopad 2008 w sprawie powołania stałej Komisji Likwidacyjnej w Urzędzie Gminy Pokrzywnica do przeprowadzenia likwidacji mienia. Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr Wójta Gminy Nędza z dnia 22 grudnia 2016 r.

Zarządzenie Nr Wójta Gminy Nędza z dnia 22 grudnia 2016 r. Zarządzenie Nr 0050.448.2016 Wójta Gminy Nędza z dnia 22 grudnia 2016 r. w sprawie: wprowadzenia Instrukcji dotyczącej sposobu i trybu gospodarowania składnikami majątku Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt

Bardziej szczegółowo

Wójta Gminy Lipnik. w sprawie powołania Komisji Likwidacyjnej składników majątku. ruchomego w Urzędzie Gminy w Lipniku. oraz regulaminu jej działania

Wójta Gminy Lipnik. w sprawie powołania Komisji Likwidacyjnej składników majątku. ruchomego w Urzędzie Gminy w Lipniku. oraz regulaminu jej działania Wójt Gminy Lipnik woj. swiętckrzvskie 27-5. '>0 lipnik Zarządzenie Nr 1~/2012 Wójta Gminy Lipnik z dnia DA. O G 2012 roku w sprawie powołania Komisji Likwidacyjnej składników majątku ruchomego w Urzędzie

Bardziej szczegółowo

REKTOR dr hab. inŝ. Zygmunt Bąk, prof. AJD

REKTOR dr hab. inŝ. Zygmunt Bąk, prof. AJD Zarządzenie Nr R-0161/8/2011 Rektora Akademii im. Jana Długosza z dnia 20 stycznia 2011 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu zarządzenia Nr R-0161/54/2010 z dnia 24 września 2010 r. w sprawie wprowadzenia

Bardziej szczegółowo

I N S T R U K C J A W SPRAWIE GOSPODARKI MAJĄTKIEM GMINY, INWENTARYZACJI MAJĄTKU I ZASAD ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA POWIERZONE MIENIE

I N S T R U K C J A W SPRAWIE GOSPODARKI MAJĄTKIEM GMINY, INWENTARYZACJI MAJĄTKU I ZASAD ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA POWIERZONE MIENIE I N S T R U K C J A W SPRAWIE GOSPODARKI MAJĄTKIEM GMINY, INWENTARYZACJI MAJĄTKU I ZASAD ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA POWIERZONE MIENIE Do użytku wewnętrznego 2 I.Przepisy ogólne 1.Przepisy prawne 1)Ustawa z dnia

Bardziej szczegółowo

ZASADY EWIDENCJI RZECZOWYCH AKTYWÓW TRWAŁYCH

ZASADY EWIDENCJI RZECZOWYCH AKTYWÓW TRWAŁYCH 29 Załącznik Nr 6 do Zarządzenia Nr 0050.143.2012 Burmistrza Stąporkowa z dnia 16 sierpnia 2012r. ZASADY EWIDENCJI RZECZOWYCH AKTYWÓW TRWAŁYCH I. WSTĘP 1. Do aktywów trwałych w Urzędzie Miejskiego w Stąporkowie

Bardziej szczegółowo

I N S T R U K C J A. Zasady ogólne

I N S T R U K C J A. Zasady ogólne Załącznik Nr 2 I N S T R U K C J A GOSPODAROWANIA SKŁADNIKAMI MAJĄTKOWYMI I ZASADY ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA POWIERZONE MIENIE W ZESPOLE SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH NR 4 W SIEDLCACH Zasady ogólne 1 Instrukcja

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR Burmistrza Miasta Kościerzyna z dnia 19 lutego 2014 roku

ZARZĄDZENIE NR Burmistrza Miasta Kościerzyna z dnia 19 lutego 2014 roku ZARZĄDZENIE NR 0050.27.2014 Burmistrza Miasta Kościerzyna z dnia 19 lutego 2014 roku w sprawie powołania Komisji Likwidacyjnej składników majątku ruchomego w Urzędzie Miasta Kościerzyna. Na podstawie:

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 6/VIII/2018 BURMISTRZA MIASTA MILANÓWKA z dnia 26 listopada 2018 r.

ZARZĄDZENIE Nr 6/VIII/2018 BURMISTRZA MIASTA MILANÓWKA z dnia 26 listopada 2018 r. ZARZĄDZENIE Nr 6/VIII/2018 BURMISTRZA MIASTA MILANÓWKA z dnia 26 listopada 2018 r. w sprawie: Regulaminu uznawania składników majątkowych za środki trwałe, wartości niematerialne i prawne, sposobu ich

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 3755/2014 PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA z dnia r.

ZARZĄDZENIE Nr 3755/2014 PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA z dnia r. ZARZĄDZENIE Nr 3755/2014 PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA z dnia 24.12.2014 r. w sprawie ustalenia zasad ewidencjonowania majątku trwałego stanowiącego własność bądź współwłasność Gminy Miejskiej Kraków, Miasta

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 17/18 Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury w Kwidzynie z dnia 01 października 2018 r.

ZARZĄDZENIE NR 17/18 Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury w Kwidzynie z dnia 01 października 2018 r. ZARZĄDZENIE NR 17/18 Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury w Kwidzynie z dnia 01 października 2018 r. w sprawie wprowadzenia instrukcja gospodarowania majątkiem trwałym w Gminnym Ośrodku Kultury w Kwidzynie

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 859/2004 PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA Z DNIA r.

ZARZĄDZENIE NR 859/2004 PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA Z DNIA r. ZARZĄDZENIE NR 859/2004 PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA Z DNIA 26.05.2004 r. w sprawie wprowadzenia Instrukcji Gospodarki Magazynowej w Urzędzie Miasta Krakowa. Na podstawie art.33 ust.3 ustawy z dnia 8 marca

Bardziej szczegółowo

Nr procedury :... SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA RZECZ UŻYTKOWNIKÓW WIECZYSTYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Nr procedury :... SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA RZECZ UŻYTKOWNIKÓW WIECZYSTYCH OSÓB FIZYCZNYCH URZĄD MIASTA GDYNI Al. Marszałka Piłsudskiego 52/54 81 382 GDYNIA Nr procedury :... Tytuł procedury: SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA RZECZ UŻYTKOWNIKÓW WIECZYSTYCH OSÓB FIZYCZNYCH Procedura Nr.. 2 z 8 Wykaz

Bardziej szczegółowo

I N S T R U K C J A GOSPODAROWANIA SKŁADNIKAMI MAJĄTKOWYMI I ZASADY ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA POWIERZONE MIENIE W MIEJSKIM PRZEDSZKOLU NR 22 W SIEDLCACH

I N S T R U K C J A GOSPODAROWANIA SKŁADNIKAMI MAJĄTKOWYMI I ZASADY ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA POWIERZONE MIENIE W MIEJSKIM PRZEDSZKOLU NR 22 W SIEDLCACH Załącznik Nr 6 I N S T R U K C J A GOSPODAROWANIA SKŁADNIKAMI MAJĄTKOWYMI I ZASADY ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA POWIERZONE MIENIE W MIEJSKIM PRZEDSZKOLU NR 22 W SIEDLCACH Zasady ogólne 1 Instrukcja niniejsza określa

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Zarządzenia Nr 17/2017 Dyrektora Powiatowego Centrum Usług Wspólnych z dnia 1 czerwca 2017 r.

Załącznik do Zarządzenia Nr 17/2017 Dyrektora Powiatowego Centrum Usług Wspólnych z dnia 1 czerwca 2017 r. Załącznik do Zarządzenia Nr 17/2017 Dyrektora Powiatowego Centrum Usług Wspólnych z dnia 1 czerwca 2017 r. REGULAMIN DZIAŁANIA KOMISJI LIKWIDACYJNEJ MAJĄTKU RUCHOMEGO (ŚRODKÓW TRWAŁYCH, WYPOSAŻENIA I INNYCH

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 117 /K/2013 Burmistrza Gostynia z dnia 8 kwietnia 2013 roku

Zarządzenie Nr 117 /K/2013 Burmistrza Gostynia z dnia 8 kwietnia 2013 roku Zarządzenie Nr 117 /K/2013 Burmistrza Gostynia z dnia 8 kwietnia 2013 roku w sprawie: gospodarowania składnikami majątku oraz zasad ewidencjonowania majątku stanowiącego własność Gminy. Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 229/2016 RADY GMINY MALECHOWO. z dnia 31 maja 2016 r.

ZARZĄDZENIE NR 229/2016 RADY GMINY MALECHOWO. z dnia 31 maja 2016 r. ZARZĄDZENIE NR 229/2016 RADY GMINY MALECHOWO w sprawie powołania Komisji Likwidacyjnej środków trwałych - składników majątku Gminy Malechowo oraz ustalenia procedur postępowania Komisji Likwidacyjnej.

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 2/2012 Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wielkich Oczach. z dnia 14 listopada 2012 r.

ZARZĄDZENIE NR 2/2012 Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wielkich Oczach. z dnia 14 listopada 2012 r. ZARZĄDZENIE NR 2/2012 Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wielkich Oczach z dnia 14 listopada 2012 r. w sprawie wprowadzenia instrukcji zasad i trybu przeprowadzania Inwentaryzacji w Gminnym

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN uznawania składników majątkowych za środki trwałe, wartości niematerialne i prawne (WNiP) oraz sposobu ich amortyzacji i ewidencji

REGULAMIN uznawania składników majątkowych za środki trwałe, wartości niematerialne i prawne (WNiP) oraz sposobu ich amortyzacji i ewidencji Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 43/V/09 Burmistrza Miasta Milanówka z dnia 30.04.2009 r. REGULAMIN uznawania składników majątkowych za środki trwałe, wartości niematerialne i prawne (WNiP) oraz sposobu

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 56/2014 Burmistrza Karczewa z dnia 30 kwietnia 2014 r.

Zarządzenie Nr 56/2014 Burmistrza Karczewa z dnia 30 kwietnia 2014 r. Zarządzenie Nr 56/2014 w sprawie powołania stałej komisji likwidacyjnej środków trwałych, wyposażenia oraz pieczęci i pieczątek w Urzędzie Miejskim w Karczewie oraz określenia trybu jej pracy. Na podstawie

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 16/11 WÓJTA GMINY PARZĘCZEW z dnia 3 stycznia 2011 roku. w sprawie wprowadzenie Instrukcji Inwentaryzacyjnej.

ZARZĄDZENIE NR 16/11 WÓJTA GMINY PARZĘCZEW z dnia 3 stycznia 2011 roku. w sprawie wprowadzenie Instrukcji Inwentaryzacyjnej. ZARZĄDZENIE NR 16/11 WÓJTA GMINY PARZĘCZEW z dnia 3 stycznia 2011 roku w sprawie wprowadzenie Instrukcji Inwentaryzacyjnej. Na podstawie art. 10 i 26 ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 126 Burmistrza Miasta i Gminy Mirsk z dnia

ZARZĄDZENIE Nr 126 Burmistrza Miasta i Gminy Mirsk z dnia ZARZĄDZENIE Nr 126 Burmistrza Miasta i Gminy Mirsk z dnia 13.11.2012 w sprawie powołania komisji likwidacyjnej, określenia trybu jej pracy oraz sposobu likwidacji środków trwałych Gminy Mirsk. Na podstawie

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 12/2016

ZARZĄDZENIE NR 12/2016 ZARZĄDZENIE NR 12/2016 Rektora Akademii Wychowania Fizycznego im. Bronisława Czecha w Krakowie z dnia 16 maja 2016 roku zmieniające Zarządzenie nr 5/2007 z dnia 23 stycznia 2007 roku dotyczące stosowania

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 2/2013 BURMISTRZA ŚREMU. z dnia 4 stycznia 2013 r.

ZARZĄDZENIE NR 2/2013 BURMISTRZA ŚREMU. z dnia 4 stycznia 2013 r. ZARZĄDZENIE NR 2/2013 BURMISTRZA ŚREMU z dnia 4 stycznia 2013 r. w sprawie zasad i trybu wykonywania przez sołtysów przedsięwzięć wynikających z ustawy o funduszu sołeckim Na podstawie art. 30 ust. 1 i

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA USTALAJĄCA ZASADY LIKWIDACJI I ZBYWANIA ŚRODKÓW TRWAŁYCH I SKŁADNIKÓW WYPOSAŻENIA UNIWERSYTETU W BIAŁYMSTOKU.

INSTRUKCJA USTALAJĄCA ZASADY LIKWIDACJI I ZBYWANIA ŚRODKÓW TRWAŁYCH I SKŁADNIKÓW WYPOSAŻENIA UNIWERSYTETU W BIAŁYMSTOKU. Załącznik do Zarządzenia nr 10 Rektora Uniwersytetu w Białymstoku z dnia 17.03.2004r. INSTRUKCJA USTALAJĄCA ZASADY LIKWIDACJI I ZBYWANIA ŚRODKÓW TRWAŁYCH I SKŁADNIKÓW WYPOSAŻENIA UNIWERSYTETU W BIAŁYMSTOKU.

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do Regulaminu działania Komisji Likwidacyjnej

Załącznik nr 1 do Regulaminu działania Komisji Likwidacyjnej ZARZĄDZENIE NR 6/2016 W ójta Gminy Łukta z dnia 15 lutego 2016 roku w sprawie powołania K om isji Likwidacyjnej składników majątku ruchomego w Urzędzie Gminy Łukta. Na podstawie art. 30 ust. 1, art. 33

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 1999 Nr 13 poz. 114 ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW

Dz.U. 1999 Nr 13 poz. 114 ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW Kancelaria Sejmu s. 1/1 Dz.U. 1999 Nr 13 poz. 114 ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 2 lutego 1999 r. w sprawie trybu przekazywania mienia przez Skarb Państwa powiatom i miastom na prawach powiatu oraz

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA W SPRAWIE KLASYFIKOWANIA, EWIDENCJI I OBROTU SKŁADNIKAMI RZECZOWYMI MAJĄTKU RUCHOMEGO W URZĘDZIE MIASTA I GMINY W MROCZY

INSTRUKCJA W SPRAWIE KLASYFIKOWANIA, EWIDENCJI I OBROTU SKŁADNIKAMI RZECZOWYMI MAJĄTKU RUCHOMEGO W URZĘDZIE MIASTA I GMINY W MROCZY Załącznik do zarządzenia nr 120.6.2016 Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza z dnia 23 lutego 2016r. INSTRUKCJA W SPRAWIE KLASYFIKOWANIA, EWIDENCJI I OBROTU SKŁADNIKAMI RZECZOWYMI MAJĄTKU RUCHOMEGO W URZĘDZIE

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 119/2013/K BURMISTRZA GMINY KĘTY. z dnia 13 maja 2013 r. w sprawie zmiany w instrukcji obiegu i kontroli dokumentów Urzędu Gminy Kęty

ZARZĄDZENIE NR 119/2013/K BURMISTRZA GMINY KĘTY. z dnia 13 maja 2013 r. w sprawie zmiany w instrukcji obiegu i kontroli dokumentów Urzędu Gminy Kęty ZARZĄDZENIE NR 119/2013/K BURMISTRZA GMINY KĘTY z dnia 13 maja 2013 r. w sprawie zmiany w instrukcji obiegu i kontroli dokumentów Urzędu Gminy Kęty Na podstawie art. 33 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr 1 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 3 stycznia 2017 roku

Zarządzenie nr 1 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 3 stycznia 2017 roku 75.0200.130.2016 Zarządzenie nr 1 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 3 stycznia 2017 roku w sprawie: zmian w Instrukcji obiegu dokumentów finansowo-księgowych Uniwersytetu Jagiellońskiego (z wyłączeniem

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr R-39/2016 Rektora Politechniki Lubelskiej z dnia 7 września 2016 r.

Zarządzenie Nr R-39/2016 Rektora Politechniki Lubelskiej z dnia 7 września 2016 r. Zarządzenie Nr R-39/2016 Rektora Politechniki Lubelskiej z dnia 7 września 2016 r. w sprawie powołania Komisji likwidacyjnej składników majątkowych Politechniki Lubelskiej Zgodnie z art. 66 ust. 1 i 2

Bardziej szczegółowo

I N S T R U K C J A E W I D E N C J I I K O N T R O L I D R U K Ó W ŚCISŁEGO Z A R A C H O W A N I A

I N S T R U K C J A E W I D E N C J I I K O N T R O L I D R U K Ó W ŚCISŁEGO Z A R A C H O W A N I A załącznik do Zarządzenia nr 51/2010/2011 Dyrektora Zespołu Szkół Ogólnokształcących Sportowych nr 2 z dnia 04-07-2011 I N S T R U K C J A E W I D E N C J I I K O N T R O L I D R U K Ó W ŚCISŁEGO Z A R

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 99.2011 Burmistrza Miasta Zawidowa z dnia 27-12-2011

ZARZĄDZENIE Nr 99.2011 Burmistrza Miasta Zawidowa z dnia 27-12-2011 ZARZĄDZENIE Nr 99.2011 Burmistrza Miasta Zawidowa z dnia 27-12-2011 w sprawie: przeprowadzenia inwentaryzacji aktywów i pasywów Urzędu Miejskiego oraz OSP w Zawidowie według stanu na dzień 31.12.2011 roku

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 351/2016 PREZYDENTA MIASTA KIELCE. z dnia 30 września 2016 r. w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji majątku Miasta Kielce za 2016 r.

ZARZĄDZENIE NR 351/2016 PREZYDENTA MIASTA KIELCE. z dnia 30 września 2016 r. w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji majątku Miasta Kielce za 2016 r. ZARZĄDZENIE NR 351/2016 PREZYDENTA MIASTA KIELCE z dnia 30 września 2016 r. w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji majątku Miasta Kielce za 2016 r. Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3, art. 33 ust. 3 ustawy

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr 80/III/2011 Wójta Gminy Czerwonak z dnia 18 marca 2011r.

Zarządzenie nr 80/III/2011 Wójta Gminy Czerwonak z dnia 18 marca 2011r. Zarządzenie nr 80/III/2011 Wójta Gminy Czerwonak z dnia 18 marca 2011r. w sprawie postępowania ze zbędnymi lub zuŝytymi składnikami majątku ruchomego, będącymi w ewidencji Urzędu Gminy Czerwonak i jednostek

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr 11 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 26 stycznia 2018 roku

Zarządzenie nr 11 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 26 stycznia 2018 roku 75.0200.9.2018 Zarządzenie nr 11 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 26 stycznia 2018 roku w sprawie: zmiany Instrukcji w sprawie zasad uznawania składników majątku za środki trwałe lub wartości niematerialne

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 10 / 2002 Burmistrza Miasta Węgrowa z dnia 30 grudnia 2002r.

Zarządzenie Nr 10 / 2002 Burmistrza Miasta Węgrowa z dnia 30 grudnia 2002r. Zarządzenie Nr 10 / 2002 Burmistrza Miasta Węgrowa z dnia 30 grudnia 2002r. w sprawie instrukcji gospodarki środkami rzeczowymi Na podstawie ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (Dz.U. z

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 1055/2006 PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA Z DNIA 26 maja 2006 roku

ZARZĄDZENIE NR 1055/2006 PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA Z DNIA 26 maja 2006 roku ZARZĄDZENIE NR 1055/2006 PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA Z DNIA 26 maja 2006 roku w sprawie powołania składu osobowego Komisji Likwidacyjnej w Urzędzie Miasta Krakowa i określenia zakresu jej działania. Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Instrukcja gospodarowania majątkiem trwałym w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Nowym Sączu

Instrukcja gospodarowania majątkiem trwałym w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Nowym Sączu Instrukcja gospodarowania majątkiem trwałym w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Nowym Sączu 1. Aktywa trwałe Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Sączu stanowią: 1) wartości niematerialne i

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 14/2014. Kierownika Administracji Mieszkań Komunalnych w Lubaniu. z dnia 30 kwietnia 2014r.

Zarządzenie Nr 14/2014. Kierownika Administracji Mieszkań Komunalnych w Lubaniu. z dnia 30 kwietnia 2014r. Zarządzenie Nr 14/2014 Kierownika Administracji Mieszkań Komunalnych w Lubaniu z dnia 30 kwietnia 2014r. w sprawie: wprowadzenia instrukcji gospodarowania majątkiem trwałym w Administracji Mieszkań Komunalnych

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 2098/2016 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 16 czerwca 2016r.

Zarządzenie Nr 2098/2016 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 16 czerwca 2016r. Zarządzenie Nr 2098/2016 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 16 czerwca 2016r. w sprawie ustalenia Instrukcji gospodarki magazynowej w Urzędzie Miasta Płocka Na podstawie art. 3 pkt 19, art. 4 ust. 3 pkt 6

Bardziej szczegółowo

Schemat Obiegu Dokumentów Księgowych w Centrum Sportu i Rekreacji w Augustowie

Schemat Obiegu Dokumentów Księgowych w Centrum Sportu i Rekreacji w Augustowie Załącznik Nr 2 do Instrukcji konroli finansowej i obiegu dokumentów księgowych w CSiR wprowadzonego Zarządzeniem Dyrektora CSiR Nr 9/2010 Schemat Obiegu Dokumentów Księgowych w Centrum Sportu i Rekreacji

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 352/2011

Zarządzenie Nr 352/2011 Zarządzenie Nr 352/2011 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 22 kwietnia 2011r. w sprawie ustalenia Instrukcji gospodarki magazynowej w Urzędzie Miasta Płocka Na podstawie art. 3 pkt 19, art. 4 ust. 3 pkt 6

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 2/2016. Wójta Gminy Kamienna Góra. z dnia 4 stycznia 2016 r.

Zarządzenie Nr 2/2016. Wójta Gminy Kamienna Góra. z dnia 4 stycznia 2016 r. Zarządzenie Nr 2/2016 Wójta Gminy Kamienna Góra z dnia 4 stycznia 2016 r. w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Zespołu Obsługi Jednostek Gminy Kamienna Góra Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 4104/09 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 30 grudnia 2009 r.

ZARZĄDZENIE NR 4104/09 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 30 grudnia 2009 r. ZARZĄDZENIE NR 4104/09 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 30 grudnia 2009 r. w sprawie ustalenia Zasad ewidencjonowania majątku trwałego stanowiącego własność Gminy - Miasto Płock, majątku użyczonego Gminie

Bardziej szczegółowo

Procedury gospodarowania mieniem, postępowania w razie szkody w mieniu stanowiącym własność Placówki oraz procedury kontroli ich stosowania.

Procedury gospodarowania mieniem, postępowania w razie szkody w mieniu stanowiącym własność Placówki oraz procedury kontroli ich stosowania. Załącznik do Zarządzenia nr 3/2018 Dyrektora Zespołu Placówek Resocjalizacyjno-Wychowawczych w Skarżysku Kamiennej z dnia 02 lipca 2018 r. Procedury gospodarowania mieniem, postępowania w razie szkody

Bardziej szczegółowo

Szanowna Pani Hanna Rydjan

Szanowna Pani Hanna Rydjan Szanowna Pani Hanna Rydjan Dyrektor Domu Rodzinnego w Swarzędzu Os. Dąbrowszczaków 15/1-2, 62-020 Swarzędz Wasze pismo z dnia: Znak: Nasz znak: KO.1711.08.2015 Data: 13.07.2015 r. Sprawa: wystąpienie pokontrolne

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 398/2017 PREZYDENTA MIASTA KIELCE. z dnia 22 września 2017 r. w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji majątku Miasta Kielce za 2017 r.

ZARZĄDZENIE NR 398/2017 PREZYDENTA MIASTA KIELCE. z dnia 22 września 2017 r. w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji majątku Miasta Kielce za 2017 r. ZARZĄDZENIE NR 398/2017 PREZYDENTA MIASTA KIELCE z dnia 22 września 2017 r. w sprawie przeprowadzenia majątku Miasta Kielce za 2017 r. Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3, art. 33 ust. 3 ustawy z dnia 8

Bardziej szczegółowo

Nadzór nad wykonaniem zarządzenia powierzam Kanclerzowi UJ.

Nadzór nad wykonaniem zarządzenia powierzam Kanclerzowi UJ. DO-0130/127/2014 Zarządzenie nr 127 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 17 grudnia 2014 roku w sprawie: wprowadzenia Instrukcji w sprawie trybu i zasad postępowania ze zbędnymi lub zużytymi składnikami

Bardziej szczegółowo

I N S T R U K C J A M A G A Z Y N O W A

I N S T R U K C J A M A G A Z Y N O W A Załącznik do Zarządzenia Nr 47/2015 Starosty Oświęcimskiego z dnia 15 października 2015 r. I N S T R U K C J A M A G A Z Y N O W A Podstawy prawne: 1. Ustawa z dnia 26 czerwca 1974r. Kodeks Pracy (Dz.

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE nr 13/14. Wójta Gminy Pszczółki. z dnia 4 marca 2014 roku. w sprawie przyjęcia Instrukcji Inwentaryzacyjnej Urzędu Gminy w Pszczółkach

ZARZĄDZENIE nr 13/14. Wójta Gminy Pszczółki. z dnia 4 marca 2014 roku. w sprawie przyjęcia Instrukcji Inwentaryzacyjnej Urzędu Gminy w Pszczółkach ZARZĄDZENIE nr 13/14 Wójta Gminy Pszczółki z dnia 4 marca 2014 roku w sprawie przyjęcia Instrukcji Inwentaryzacyjnej Urzędu Gminy w Pszczółkach Na podstawie art. 26 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o

Bardziej szczegółowo

Szanowna Pani Elżbieta Bijaczewska. Dyrektor

Szanowna Pani Elżbieta Bijaczewska. Dyrektor Szanowna Pani Elżbieta Bijaczewska Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Poznaniu ul. Słowackiego 8 60-823 Poznań Wasze pismo z dnia: Znak: Nasz znak: KO.1711.07.2015 Data: 13.07.2015 r. Sprawa:

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 49/2013/2014 Rektora Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego z dnia 10 marca 2014 r.

Zarządzenie Nr 49/2013/2014 Rektora Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego z dnia 10 marca 2014 r. Zarządzenie Nr 49/2013/2014 Rektora Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego z dnia 10 marca 2014 r. w sprawie wprowadzenia Instrukcji w sprawie zasad oraz trybu likwidacji składników majątkowych w Uniwersytecie

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 18 /2004 Prezesa Zarządu Dyrektora Generalnego ZEC Bydgoszcz S.A. z dnia 15.09.2004r.

Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 18 /2004 Prezesa Zarządu Dyrektora Generalnego ZEC Bydgoszcz S.A. z dnia 15.09.2004r. Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 18 /2004 Prezesa Zarządu Dyrektora Generalnego ZEC Bydgoszcz S.A. z dnia 15.09.2004r. INSTRUKCJA OPRACOWANIA, AKTUALIZACJI I KONTROLI INSTRUKCJI STANOWISKOWYCH, TECHNICZNO-ORGANIZACYJNYCH

Bardziej szczegółowo

Instrukcja gospodarowania środkami rzeczowymi w Zespole Szkół Ponadgimanzjalnych nr 4 w Łodzi

Instrukcja gospodarowania środkami rzeczowymi w Zespole Szkół Ponadgimanzjalnych nr 4 w Łodzi Załącznik Nr 5 Do Zasad (Polityki) rachunkowości w ZSP Nr 4 w Łodzi Instrukcja gospodarowania środkami rzeczowymi w Zespole Szkół Ponadgimanzjalnych nr 4 w Łodzi Załącznik Nr 5 Do Zasad (Polityki) rachunkowości

Bardziej szczegółowo

odpowiedzialności materialnej za zasoby majątkowe Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Tarnowie stanowiącą załącznik do niniejszego zarządzenia.

odpowiedzialności materialnej za zasoby majątkowe Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Tarnowie stanowiącą załącznik do niniejszego zarządzenia. Zarządzenie nr 81/2013 Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Tarnowie z dnia 13 listopada 2013 roku w sprawie wprowadzenia Instrukcji w zakresie odpowiedzialności materialnej za zasoby majątkowe

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 9/2015 WÓJTA GMINY WIZNA z dnia 27 maja 2015 r.

ZARZĄDZENIE Nr 9/2015 WÓJTA GMINY WIZNA z dnia 27 maja 2015 r. ZARZĄDZENIE Nr 9/2015 WÓJTA GMINY WIZNA z dnia 27 maja 2015 r. w sprawie gospodarki majątkiem trwałym i zasad odpowiedzialności za powierzone mienie w Urzędzie Gminy Wizna Na podstawie ustawy z dnia 29

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 120/ 25 /12 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 27 sierpnia 2012 r. w sprawie podpisywania i rejestrowania umów

ZARZĄDZENIE NR 120/ 25 /12 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 27 sierpnia 2012 r. w sprawie podpisywania i rejestrowania umów ZARZĄDZENIE NR 120/ 25 /12 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 27 sierpnia 2012 r. w sprawie podpisywania i rejestrowania umów Na podstawie art. 33 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 351/2015 Burmistrza Miasta Czeladź z dnia 21 października 2015 roku

Zarządzenie Nr 351/2015 Burmistrza Miasta Czeladź z dnia 21 października 2015 roku Zarządzenie Nr 351/2015 Burmistrza Miasta Czeladź z dnia 21 października 2015 roku w sprawie wprowadzenia instrukcji ewidencji i kontroli druków ścisłego zarachowania w Urzędzie Miasta Czeladź Na podstawie

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 132/09. Burmistrza Łasku z dnia 15 września 2009 roku

ZARZĄDZENIE NR 132/09. Burmistrza Łasku z dnia 15 września 2009 roku ZARZĄDZENIE NR 132/09 Burmistrza Łasku z dnia 15 września 2009 roku w sprawie zatwierdzenia i wprowadzenia do użytku wewnętrznego Regulaminu działania Komisji Likwidacyjnej składników majątku ruchomego

Bardziej szczegółowo

potrzeby jednostki. Zalicza się do nich w szczególności: a) prawa własności lub prawo użytkowania wieczystego gruntu, b) budynki i budowle, c)

potrzeby jednostki. Zalicza się do nich w szczególności: a) prawa własności lub prawo użytkowania wieczystego gruntu, b) budynki i budowle, c) potrzeby jednostki. Zalicza się do nich w szczególności: a) prawa własności lub prawo użytkowania wieczystego gruntu, b) budynki i budowle, c) maszyny, urządzenia, środki transportu, Środki trwałe o wartości

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA CZĘŚĆ I. Podstawy prawne

INSTRUKCJA CZĘŚĆ I. Podstawy prawne TARN0 :V~. nśrodek INTERW[, ej! h.l~yz sowej i WSPARCIA OFIAR PRZEMOCY 33-101 Tarn(}'ł/, 1Jl. Si.elly~ll ':>lclcgtjw 1 Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 1/A/2011 Kierownikajednostki z dnia 02.01.20 II w

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 99/2012 Wójta Gminy Wieprz z dnia 11 grudnia 2012 r.

Zarządzenie Nr 99/2012 Wójta Gminy Wieprz z dnia 11 grudnia 2012 r. Zarządzenie Nr 99/2012 Wójta Gminy Wieprz z dnia 11 grudnia 2012 r. w sprawie powołania stałej komisji likwidacyjnej, określenia trybu jej pracy oraz sposobu likwidacji składników majątkowych w Urzędzie

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 9/2016 Wójta Gminy Kobylnica z dnia 19 stycznia 2016 roku

Zarządzenie Nr 9/2016 Wójta Gminy Kobylnica z dnia 19 stycznia 2016 roku Zarządzenie Nr 9/2016 Wójta Gminy Kobylnica z dnia 19 stycznia 2016 roku w sprawie pieczęci i pieczątek stosowanych w Urzędzie Gminy Kobylnica oraz trybu ich zamawiania, ewidencjonowania, używania, przechowywania

Bardziej szczegółowo

REGIONALNA IZBA OBRACHUNKOWA W OPOLU

REGIONALNA IZBA OBRACHUNKOWA W OPOLU REGIONALNA IZBA OBRACHUNKOWA W OPOLU 45 052 OPOLE ul. Oleska 19a Tel. centr.- 77 453-86 - 36, 37 Tel/Fax 77 453-73 - 68 E-mail: rio@rio.opole.pl NKO-401-8/2/11 Opole, dnia 13 grudnia 2011 r. Pan Mieczysław

Bardziej szczegółowo

Zasady ewidencji oraz obiegu dokumentów dotyczące środków trwałych

Zasady ewidencji oraz obiegu dokumentów dotyczące środków trwałych Zasady ewidencji oraz obiegu dokumentów dotyczące środków trwałych 1 Załącznik nr 1 1. Za środki trwałe uznaje się rzeczowe aktywa trwałe i zrównane z nimi, o ile spełniają następujące warunki: a) przewidywany

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 5/2013 Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 4 w Siedlcach z dnia 18.03. 2013 r

Zarządzenie Nr 5/2013 Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 4 w Siedlcach z dnia 18.03. 2013 r Zarządzenie Nr 5/2013 Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 4 w Siedlcach z dnia 18.03. 2013 r w sprawie wprowadzenia Instrukcji w sprawie szczegółowych zasad i sposobu prowadzenia inwentaryzacji majątku. Podstawa

Bardziej szczegółowo

Regulamin Organizacyjny Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie

Regulamin Organizacyjny Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 65/2012/2013 Rektora Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie z dnia 22 kwietnia.2013 r. Regulamin Organizacyjny Akademii Wychowania Fizycznego Józefa

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr 51/2015 Świętokrzyskiego Kuratora Oświaty z dnia 7 grudnia 2015 r. w sprawie ustalenia instrukcji inwentaryzacyjnej

Zarządzenie nr 51/2015 Świętokrzyskiego Kuratora Oświaty z dnia 7 grudnia 2015 r. w sprawie ustalenia instrukcji inwentaryzacyjnej Zarządzenie nr 51/2015 Świętokrzyskiego Kuratora Oświaty z dnia 7 grudnia 2015 r. w sprawie ustalenia instrukcji inwentaryzacyjnej Na podstawie art. 69 ust. 1 pkt 3 w związku z art. 68 ust. 2 pkt 3 ustawy

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA w sprawie gospodarki majątkiem trwałym, inwentaryzacji majątku i zasad odpowiedzialności za powierzone mienie

INSTRUKCJA w sprawie gospodarki majątkiem trwałym, inwentaryzacji majątku i zasad odpowiedzialności za powierzone mienie Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr Or 0152-27/10 Wójta Gminy Damasławek z dnia 6 grudnia 2010 roku INSTRUKCJA w sprawie gospodarki majątkiem trwałym, inwentaryzacji majątku i zasad odpowiedzialności za powierzone

Bardziej szczegółowo