pod redakcją Małgorzaty Celuch Bhp w szkole Bezpiecznie od momentu wejścia na teren szkoły

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "pod redakcją Małgorzaty Celuch Bhp w szkole Bezpiecznie od momentu wejścia na teren szkoły"

Transkrypt

1 pod redakcją Małgorzaty Celuch Bhp w szkole Bezpiecznie od momentu wejścia na teren szkoły Wydanie II Rok 2013

2 Bhp w szkole Bezpiecznie od momentu wejścia na teren szkoły

3 Bhp w szkole Autorzy: Małgorzata Celuch, Małgorzata Mądra-Janeda, Waldemar Krupa Konsultacja: Bożena Winczewska Redakcja: Katarzyna Giruć Kierownik marketingu i sprzedaży: Julita Lewandowska-Tomasiuk Menedżer produktu: Tomasz Chojecki Projekt graficzny okładki: Sylwia Tymkiewicz Korekta Zespół Koordynator produkcji Katarzyna Kopeć Druk MDruk Skład i łamanie Raster studio, Norbert Bogajczyk ISBN Wydanie II Copyright by Wydawnictwo Wiedza i Praktyka sp. z o.o. Warszawa 2013 Wydawnictwo Wiedza i Praktyka sp. z o.o. ul. Łotewska 9a, Warszawa, tel , faks , NIP: , KRS: Sąd rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, Wysokość kapitału zakładowego zł. Publikacja Bhp w szkole. Bezpiecznie od momentu wejścia na teren szkoły została przygotowana z zachowaniem najwyższej staranności i wykorzystaniem wysokich kwalifikacji, wiedzy oraz doświadczenia jej twórców. Zaproponowane w niej wskazówki, porady i interpretacje dotyczą sytuacji typowych. Ich zastosowanie w konkretnym przypadku może wymagać dodatkowych, pogłębionych konsultacji. Opublikowane rozwiązania nie mogą być traktowane jako oficjalne stanowisko organów i urzędów państwowych. W związku z powyższym autorzy, konsultanci oraz redakcja nie mogą ponosić odpowiedzialności prawnej za zastosowanie zawartych w publikacji Bhp w szkole. Bezpiecznie od momentu wejścia na teren szkoły wskazówek, przykładów, informacji itp. do konkretnych przypadków.

4 WSTĘP Książka Bhp w szkole. Bezpiecznie od momentu wejścia na teren szkoły to zbiór praktycznych wskazówek niezbędnych do zapewnienia właściwego stanu bhp w szkole. Dyrektor szkoły odpowiada za bezpieczeństwo uczniów i pracowników przebywających na jej terenie. Aby uniknąć wypadków albo konsekwencji, gdy już do nich dojdzie, szkoła musi spełniać wszystkie wymogi bezpieczeństwa i higieny pracy. Realizacja tych obowiązków podlega regularnym kontrolom zarówno zewnętrznym (kontrola budowlana, sanepid, PIP, straż pożarna, kuratorium), jak i wewnętrznym. W niniejszej książce dyrektor szkoły znajdzie nie tylko aktualne wytyczne wynikające z przepisów prawa, ale również praktyczne wskazówki ekspertów, którzy na co dzień dokonują kontroli warunków bhp, jak również przykłady z życia szkół. Materiał obejmuje m.in. następujące zagadnienia: wytyczne bhp w budynku szkolnym, wytyczne bhp na terenie wokół szkoły, dyrektor jako pracodawca obowiązki bhp, przegląd obiektów należących do szkoły, dokumentacja bhp w szkole, wypadki uczniów, ochrona przeciwpożarowa w szkole.

5 Bhp w szkole Spis treści ROZDZIAŁ 1. BHP W BUDYNKU SZKOLNYM Wejście, korytarz, klatka schodowa Stołówka i kuchnia Sale lekcyjne Warsztaty, stanowiska praktycznej nauki zawodu Pracownia chemiczna Sala gimnastyczna Pracownia komputerowa Pomieszczenia higienicznosanitarne Inne pomieszczenia toalety, strych, piwnica, kotłownia ROZDZIAŁ 2. BHP WOKÓŁ SZKOŁY Ogrodzenie terenu wokół szkoły Oświetlenie terenu wokół szkoły Drogi, przejścia na terenie szkoły Prace porządkowe w otoczeniu szkoły Boiska sportowe Zajęcia sportowe poza budynkiem szkoły Bezpieczeństwo sprzętu sportowego Zapewnienie dostępu do bieżącej wody w szkole Monitorowanie terenu wokół szkoły ROZDZIAŁ 3. DYREKTOR JAKO PRACODAWCA OBOWIĄZKI W ZAKRESIE BHP PRACOWNIKÓW OŚWIATY Odpowiedzialność dyrektora szkoły Zadania dyrektora w zakresie ochrony zdrowia i życia pracowników Obowiązki w zakresie informowania pracowników Zakres obowiązkowych konsultacji z pracownikami Konsekwencje nieprzestrzegania przepisów bhp Szkolenie pracowników w zakresie bhp

6 Spis treści Formy szkoleń Cele szkoleń Rodzaje szkoleń Szkolenie wstępne Szkolenie okresowe Ochrona kobiet w ciąży Rozwiązanie umowy w okresie ciąży Ciąża a warunki pracy Ocena i dokumentacja ryzyka zawodowego pracowników szkoły Definicja ryzyka zawodowego i jego ocena Obowiązki pracodawcy związane z oceną ryzyka zawodowego Środki ochrony indywidualnej Ocena ryzyka zawodowego w szkole Częstotliwość dokonywania oceny ryzyka zawodowego Pierwsza pomoc w szkole Obowiązki dyrektora szkoły w zakresie udzielania pierwszej pomocy Zapoznanie z zasadami udzielania pierwszej pomocy Wyznaczenie osób odpowiedzialnych za udzielanie pierwszej pomocy w szkole Punkty pierwszej pomocy w szkole Kara za nieudzielenie pomocy Choroby zawodowe Zgłoszenie podejrzenia choroby zawodowej Wszczęcie postępowania Wydanie orzeczenia o chorobie zawodowej Odwołanie od orzeczenia Stwierdzenie choroby zawodowej Zapobieganie chorobom zawodowym Stres szkolny Badania lekarskie pracowników szkoły Wstępne badania lekarskie Okresowe badania lekarskie

7 Bhp w szkole Kontrolne badania lekarskie Skierowanie na badania Badania w godzinach pracy Orzeczenie lekarskie Orzeczenie niezdolności do pracy Odwołanie od orzeczenia Badania do celów sanitarno-epidemiologicznych Służba bhp w szkole Powołanie służby bhp Zakres działań służby bhp Uprawnienia pracowników służby bhp Wymagania kwalifikacyjne pracowników służby bhp Warunki higienicznosanitarne Wypadek przy pracy Postępowanie po wypadku pracownika Wypadek pracownika w warunkach szkolnych Skład zespołu powypadkowego Postępowanie zespołu powypadkowego Protokół powypadkowy Rejestr wypadków przy pracy Wypadek nauczyciela oddelegowanego do pracy w innej szkole ROZDZIAŁ 4. PRZEGLĄD OBIEKTÓW NALEŻĄCYCH DO SZKOŁY Termin i częstotliwość przeglądu bhp Obowiązki i odpowiedzialność dyrektora szkoły Skład komisji biorącej udział w przeglądzie bhp Wezwanie z urlopu do dokonania przeglądu Odwołanie z urlopu pracownika niepedagogicznego Odwołanie z urlopu nauczyciela Konsekwencje niewywiązania się z obowiązku kontroli bhp Zakres przeglądu obiektów należących do szkoły

8 Spis treści Dokumentowanie przeglądu bhp Lista kontrolna Protokół z ustaleń komisji ROZDZIAŁ 5. DOKUMENTACJA BHP W SZKOLE Statut szkoły zapisy dotyczące bhp Dokumentacja szkolna związana z bhp ZAŁĄCZNIKI DO ROZDZIAŁU 5 Załącznik nr 1.. Regulamin bhp Załącznik nr 2.. Protokół z kontroli stanu bhp Załącznik nr 3.. Sprawozdanie z przeprowadzonej próbnej ewakuacji Załącznik nr 4.. Wniosek do organu prowadzącego o wykonanie barierek zabezpieczających Załącznik nr 5.. Rejestr zachorowań na choroby zawodowe i podejrzeń o takie choroby Załącznik nr 6.. Rejestr wydanych zaświadczeń o odbyciu szkolenia w zakresie bhp Załącznik nr 7.. Protokół kontroli obiektów należących do szkoły pod kątem zapewnienia bezpiecznych i higienicznych warunków korzystania z tych obiektów Załącznik nr 8.. Lista kontrolna przeglądu obiektów należących do szkoły pod kątem zapewnienia bezpiecznych i higienicznych warunków korzystania z tych obiektów Załącznik nr 9.. Regulamin bezpiecznego użytkowania urządzeń i sprzętu sportowego Załącznik nr 10.. Regulamin boiska szkolnego Załącznik nr 11.. Regulamin korzystania ze stołówki Załącznik nr 12.. Zasady postępowania w razie zaistnienia wypadku w szkole Załącznik nr 13.. Regulamin pracowni chemicznej

9 Bhp w szkole Załącznik nr 14.. Regulamin sali gimnastycznej Załącznik nr 15.. Protokół powypadkowy Załącznik nr 16.. Rejestr wypadków Załącznik nr 17.. Instrukcja bezpieczeństwa pożarowego Załącznik nr 18.. Informacja o zagrożeniach podczas pracy dla bezpieczeństwa i zdrowia pracowników firm zewnętrznych ROZDZIAŁ 6. WYPADKI UCZNIÓW Zasady postępowania w razie wypadku osoby pozostającej pod opieką szkoły Pierwsze czynności po wypadku Powołanie zespołu powypadkowego Skład zespołu powypadkowego Protokół powypadkowy i rejestr wypadków ROZDZIAŁ 7. OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA W SZKOLE Obowiązki właściciela, zarządcy lub użytkownika obiektu Instrukcja bezpieczeństwa pożarowego Ewakuacja ze szkoły Podręczny sprzęt gaśniczy Hydranty Oznakowanie obiektu i impregnacje ogniochronne Kontrola spełniania wymogów przepisów prawa w zakresie ochrony przeciwpożarowej Przyczyny powstawania pożarów Kształtowanie bezpiecznych nawyków i zachowań uczniów BHP W SZKOLE SPRAWDZIAN WIEDZY

10 ROZDZIAŁ 1. BHP W BUDYNKU SZKOLNYM Dyrektor szkoły odpowiada za bezpieczne i higieniczne warunki nauki i pracy w pomieszczaniach szkolnych. Poniższy rozdział dotyczy warunków, jakie należy zapewnić, aby uczniowie i pracownicy szkoły byli bezpieczni od momentu wejścia do szkoły, do czasu, gdy opuszczą jej mury. W rozdziale m.in. wytyczne bhp dotyczące: wejścia, korytarza, klatki schodowej, stołówki i kuchni, sal lekcyjnych, pracowni praktycznej nauki zawodu, pracowni chemicznej, sali gimnastycznej, pracowni komputerowej, poddasza, strychu, piwnicy, kotłowni, pomieszczeń higienicznosanitarnych.

11

12 Rozdział 1. Bhp w budynku szkolnym 1.1. Wejście, korytarz, klatka schodowa Poniżej wymagania, jakie powinny spełniać: stan zewnętrzny budynku, wejście do szkoły, korytarz i klatka schodowa. 1. Elewacja budynku nie powinna mieć ubytków i pęknięć. Należy również sprawdzić stolarkę drzwiową i okienną oraz stan pokrycia dachu i kominów. Pokrycie dachowe powinno być nieuszkodzone i nie mieć przecieków. Stan gzymsów, balkonów i rynien nie może stwarzać zagrożenia oberwania się. 2. Wejście do budynku powinno być łatwe do zlokalizowania. Jeśli jest kilka wejść, główne powinno być oznakowane. Jeżeli w szkole jest osobne wejście dla uczniów, w tym miejscu powinna znajdować się portiernia, a nauczyciele powinni pełnić dyżury. Dyrektor musi sprawować kontrolę nad uczniami wchodzącymi i wychodzącymi ze szkoły. 3. Drzwi wejściowe do szkoły muszą spełniać wymagania techniczne dla budynków, otwierać się na zewnątrz budynku. Wejścia z zewnątrz do budynku przewidziane do stałego użytkowania, należy chronić przed nadmiernym dopływem chłodnego powietrza. W tym celu należy zastosować rozwiązania nieutrudniające ruch. 4. Jeśli drzwi są szklane, tafle szklane muszą być wykonane z nietłukącego się szkła lub innego twałego materiału. W przypadku przezroczystych tafli szklanych należy je oznakować białymi poprzecznymi pasami. 5. W wejściu do szkoły nie powinny znajdować się wycieraczki przemieszczające się w wyniku stąpnięcia na nie butami. 6. Obiekt szkolny powinien być jak najlepiej dostosowany dla osób niepełnosprawnych (szerokość wejść, podjazdy na schodach, ergonomiczne stanowiska pracy). 7. Jeśli w szkole występują miejsca niebezpieczne, powinny być oznakowane i zabezpieczone. Również pomieszczenia, do których zabrania się wstępu osobom nieupoważnionym, powinny być oznakowane i zabezpieczone. 8. Wszyskie miejsca w szkole powinny być oznakowane widocznymi znakami lub barwami bezpieczeństwa. Głównym zadaniem znaków i barw bezpieczeństwa jest informowanie pracowników i uczniów 11

13 Bhp w szkole o zagrożeniach. Dyrektor szkoły rozmieszcza tablice ostrzegawcze, a inspektor bhp kontroluje jakość ich wykonania. Aby prawidłowo rozmieścić tablice: z przed zastosowaniem znaków i barw bezpieczeństwa w konkretnym miejscu należy dokonać analizy oceny ryzyka zawodowego i zastosować wszelkie możliwe środki eliminujące to ryzyko. Tam, gdzie nie można zlikwidować zagrożenia, stosuje się znaki bezpieczeństwa tymczasowe lub stałe, z liczba i umiejscowienie znaków bezpieczeństwa powinna być uzależniona od wielkości terenu, na którym są zastosowane, oraz od rodzaju i poziomu występujących zagrożeń, z znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze, ewakuacyjne i informacyjne powinny być stosowane jako znaki stałe, z wszystkie stosowane znaki i sygnały bezpieczeństwa muszą być czytelne, widoczne i słyszalne (jeżeli w szkole stosuje się sygnały dźwiękowe). Żeby to osiągnąć: nie umieszcza się zbyt wielu znaków obok siebie, nie stosuje się jednocześnie obok siebie 2 podobnych znaków lub sygnałów, ponieważ łatwo je pomylić, stosuje się odpowiednie wzory znaków, należy dbać o właściwy stan techniczny znaków i sygnałów, dostosowuje się wielkość znaków do możliwości percepcyjnych pracowników i uczniów. Dyrektor szkoły, realizując polecenie inspektora pracy, umieścił instrukcje, wymalowane na blachach, tuż nad maszynami. Pracownicy stale kaleczyli o te blachy głowę. Należy zatem pamiętać, by nie umieszczać instrukcji w miejscach, które będą zwiększały zagrożenia. Do tworzenia instrukcji dyrektor szkoły może zobowiązać specjalistę ds. bhp zatrudnionego w szkole lub zatrudnić specjalistę z zewnątrz. 12

14 Rozdział 1. Bhp w budynku szkolnym 9. Podłogi korytarzy muszą być równe, nieśliskie, o szerokości zapewniającej bezpieczną komunikację. Nie wolno stosować żadnych nabłyszczających i dających poślizg past. 10. W miejscach ogólnie dostępnych i widocznych, np. na korytarzach szkolnych, na tablicach ogłoszeń powinien wisieć regulamin postępowania w razie wypadku. Można nadać mu formę skróconą graficzną dostosowaną do wieku uczniów, możliwości percepcyjnej uczniów niepełnosprawnych. Pracownikom szkoły należy podać formę pełną i skróconą. Należy poinformować ich o treści takiego regulaminu również w czasie szkoleń w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy. 11. Stopnie schodów w szkole powinny być równe i szorstkie, posiadać poręcze z zabezpieczeniami przed ewentualnym zsuwaniem się po nich. 12. Otwartą przestrzeń pomiędzy biegami schodów zabezpiecza się siatką lub w inny skuteczny sposób. Wysokość i wypełnienie płaszczyzn pionowych powinny zapewniać skuteczną ochronę przed wypadnięciem osób. Balustrady przy schodach nie powinny mieć ostro zakończonych elementów. 13. Chodniki na schodach muszą być zamocowane uchwytami, tak by się nie przesuwały Stołówka i kuchnia Poniżej warunki, jakie należy zapewnić uczniom w pomieszczeniach, gdzie przygotowuje się i spożywa posiłki. 1. Stołówka i kuchnia powinny być utrzymane w czystości i w stanie pełnej sprawności technicznej zapewniającej bezpieczne używanie. Drzwi do pomieszczenia kuchennego nie powinny mieć progów. 2. Gorące posiłki muszą być spożywane wyłącznie w jadalni/stołówce lub innych pomieszczeniach wydzielonych do tego celu. Gorące posiłki tylko w wyznaczonym miejscu Jeżeli w szkole nie ma stołówki (jadalni zaprojektowanych w tym celu) należy wydzielić inne pomieszczenie 13

15 Bhp w szkole i zorganizować tam spożywanie gorących posiłków. Jeżeli w szkole nie ma takiego pomieszczenia, nie można wydawać gorących posiłków. 3. Dyrektor szkoły może opracować regulamin korzystania ze stołówki/ jadalni szkolnej, z pomocą uczniów i ich wychowawców. Uczniowie będą odbywać zapoznawcze i przypominające lekcje bezpieczeństwa szkolnego w dniu rozpoczęcia zajęć i po każdych dłuższych feriach. Warto dopilnować, by zostało to odnotowane w dokumentacji szkolnej dziennikach lekcyjnych. Do stołówki/jadalni szkolnej, podczas wydawania posiłków uczniom klas I IV, wbiegło kilku uczniów klasy VI, którym wychowawca wydał zgodę na wcześniejsze spożycie obiadu w związku z zaplanowanymi próbami do organizowanej przez szkołę uroczystości. Jeden z chłopców potrącił młodsze dziecko, które poślizgnęło się na wylanej zupie, przewróciło i uderzając o kant stołu, doznało urazu głowy. Rana wymagała szycia. Dyrektora od odpowiedzialności uchroniłby zapis w regulaminie korzystania ze stołówki i regularne zaznajamianie uczniów z zasadami bezpieczeństwa w stołówce. Przede wszystkim jednak, by zapewnić dzieciom bezpieczeństwo, powinien wyznaczyć dyżurnych nauczycieli, np. wychowawców świetlicy, którzy nadzorują ruch uczniów w stołówce. 4. Kuchnię szkolną należy wyposażyć w apteczkę pierwszej pomocy i instrukcję udzielania tej pomocy. 14

16 Rozdział 1. Bhp w budynku szkolnym 1.3. Sale lekcyjne Poniżej wymagania bhp, jakie powinny spełniać sale lekcyjne w szkole. 1. We wszystkich pomieszczeniach należy zapewnić właściwe oświetlenie, wentylację i ogrzewanie. 2. Właściwe natężenie oświetlenia należy potwierdzić badaniami wykonywanymi przez upoważnione laboratoria. 3. Należy sprawdzać drożność wentylacji grawitacyjnej przy okazji przeglądów kominiarskich. 4. Jeżeli w szkole jest klimatyzacja, należy ją konserwować, a w pomieszczeniach badać stężenie substancji i gazów. Należy pamiętać o przeprowadzaniu pomiarów W ocenie ryzyka zawodowego należy sprawdzić, jakie czynniki uciążliwe i szkodliwe dla środowiska pracy zostały tam wymienione, i zwrócić się do inspektora sanitarnego o wydanie decyzji o częstotliwości przeprowadzania pomiarów środowiska pracy. 5. Pomieszczenia lekcyjne należy wietrzyć w czasie każdej przerwy, a w razie potrzeby także w czasie zajęć. 6. Skuteczność ogrzewania należy sprawdzać, mierząc temperaturę i wilgotność w pomieszczeniach nauki. Na grzejnikach centralnego ogrzewania należy umieszczać osłony, ochraniające od bezpośredniego kontaktu z elementem grzejnym. 7. W pomieszczeniach, w których odbywają się zajęcia, temperatura powinna wynosić, conajmniej 18 C. Jeśli temperatura jest niższa, należy zawiesić zajęcia na czas potrzebny do uzyskania właściwej temperatury oraz powiadamić o tym organ prowadzący szkołę. 8. Za zgodą organu prowadzącego można również zawiesić w szkole zajęcia, gdy: z temperatura zewnętrzna mierzona o godzinie 21.00, w dwóch kolejnych dniach, poprzedzających zawieszenie zajęć, wynosi 15 C lub jest niższa, 15

17 Bhp w szkole z wystąpiły na danym terenie zdarzenia, które mogą zagrozić zdrowiu uczniów (powódź, duże opady śniegu powodujące zaspy). Od 1 września 2011 r. organ prowadzący szkołę może zawiesić zajęcia na czas oznaczony, w przypadku gdy na danym terenie może wystąpić zagrożenie bezpieczeństwa uczniów związane z utrudnieniem w: 1) dotarciu ucznia do szkoły lub powrotem z niej bądź 2) organizacji zajęć w szkole w związku z organizacją i przebiegiem imprez ogólnopolskich lub międzynarodowych. 9. Kupując jakikolwiek sprzęt do szkoły, należy sprawdzić, czy ma on odpowiednie atesty i certyfikaty. W pewnej klasie doszło do zatrucia farbą pokrywającą blaty ławek. Okazało się, że farba zawierała ołów. Dyrektor poniósł odpowiedzialność karną za to zatrucie, ponieważ sala powinna być wyposażona wyłącznie w ławki z atestami. Dla zdrowia, szczególnie dzieci, bardzo ważne jest, aby meble miały odpowiednie atesty i właściwą ergonomię określoną przepisami. Prawidłowo dobrane dla każdego ucznia: ławka szkolna i krzesło, w których spędza wiele godzin dziennie, mogą mieć duży wpływ na kształtowanie jego prawidłowej postawy ciała, nie powinny powodować ani pogłębiać wad postawy czy też zmęczenia. Wymiary tych podstawowych mebli szkolnych powinny być dostosowane do wzrostu i proporcji ciała ucznia. Wymagania prawidłowego wyposażenia w meble pracowni szkolnych określa Polska Norma: 16

18 Rozdział 1. Bhp w budynku szkolnym z PN EN :2007 Meble. Krzesła i stoły dla instytucji edukacyjnych. Część 1: Wymiary funkcjonalne. z PN EN :2007 Meble. Krzesła i stoły dla instytucji edukacyjnych. Część 2: Wymagania bezpieczeństwa i metody badań. Normy te obowiązują od 2007 r. i w stosunku do obowiązujących wcześniej powiększona została liczba rozmiarów krzeseł i ławek z sześciu (od 1 do 6) aż do ośmiu: od 0 do 7. Dzięki temu jest jeszcze więcej możliwości dostosowania rozmiarów mebli do budowy dziecka. Norma przewiduje osiem rozmiarów mebli ponumerowanych od 0 do 7, każdemu z nich odpowiada określony wzrost ucznia. Numerom zestawów szkolnych odpowiadają kody kolorystyczne. Podstawowe informacje o numerach mebli, odpowiadającej im kolorystyce oraz wzroście dzieci, dla których są przewidziane, przedstawia poniższa tabela. ROZMIAR STOŁU I KRZESŁA NR KOD KOLORU DLA ZAKRESU WZROSTU (bez butów) 0 BIAŁY od 800 do 950 I POMARAŃCZOWY od 930 do 1160 II FIOLETOWY od 1080 do 1210 III ŻÓŁTY od 1190 do 1420 IV CZERWONY od 1330 do 1590 V ZIELONY od 1460 do 1765 VI NIEBIESKI od 1590 do 1880 VII BRĄZOWY od 1740 do

19 Bhp w szkole 1.4. Warsztaty, stanowiska praktycznej nauki zawodu Poniżej warunki bhp, jakie należy zapewnić w warsztatach i na stanowiskach praktycznej nauki zawodu, oraz wskazówki, do czego zobowiązać nauczycieli. 1. Dyrektor szkoły zobowiązuje nauczycieli, by zapoznali uczniów z zasadami i metodami pracy zapewniającymi bezpieczeństwo przy wykonywaniu czynności na stanowisku roboczym. Nauczyciele muszą to zrobić przed dopuszczeniem uczniów do zajęć przy maszynach i innych urządzeniach technicznych. Przed zajęciami należy sprawdzić stan urządzeń. Zajęcia rozpocząć można dopiero po sprawdzeniu i upewnieniu się przez prowadzącego zajęcia, że stan: z maszyn i innych urządzeń technicznych, z instalacji elektrycznej, z narzędzi pracy, a także z inne warunki środowiska pracy nie stwarza zagrożeń dla bezpieczeństwa uczniów. 2. Maszyny i inne urządzenia techniczne, w które wyposażone są warsztaty, należy utzymywać w stanie zapewniającym pełną sprawność działania oraz bezpieczeństwo pracy i nauki. Trzeba przy tym pamiętać o niedopuszczalności wyposażania stanowisk pracy w maszyny i urządzenia niespełniajace wymagań dotyczących oceny zgodności określonych w odrębnych przepisach (art. 217 Kodeksu pracy). 3. Wszystkie urządzenia techniczne muszą być wyposażone w zabezpieczenia chroniące przed: z urazami, z działaniem substancji szkodliwych dla zdrowia, 18

Bożena Winczewska. Bhp w szkole. obowiązki odpowiedzialność dokumentacja PROFESJONALNE PUBLIKACJE DLA SZKÓŁ I PLACÓWEK OŚWIATOWYCH

Bożena Winczewska. Bhp w szkole. obowiązki odpowiedzialność dokumentacja PROFESJONALNE PUBLIKACJE DLA SZKÓŁ I PLACÓWEK OŚWIATOWYCH Bożena Winczewska Bhp w szkole obowiązki odpowiedzialność dokumentacja PROFESJONALNE PUBLIKACJE DLA SZKÓŁ I PLACÓWEK OŚWIATOWYCH Bhp w szkole Obowiązki, odpowiedzialność, dokumentacja Bhp w szkole Autor:

Bardziej szczegółowo

Uchwały, regulaminy i procedury szkolne na 2015 rok

Uchwały, regulaminy i procedury szkolne na 2015 rok Małgorzata Celuch Uchwały, regulaminy i procedury szkolne na 2015 rok Polecamy nasze pozostałe publikacje: Uchwały, regulaminy i procedury szkolne na 2015 rok Dostępne pod adresem: fabrykawiedzy.com ISBN

Bardziej szczegółowo

Promocja szkoły. 19 działań, które poprawią wizerunek Twojej placówki. Wydanie II. Polecamy także nasze inne publikacje:

Promocja szkoły. 19 działań, które poprawią wizerunek Twojej placówki. Wydanie II. Polecamy także nasze inne publikacje: Zarządzanie szkołą rok szkolny 2013/2014 Dyrektor szkoły musi w ciągu roku podjąć kilkadziesiąt ważnych decyzji. Ich formalnym odzwierciedleniem są akty prawa wewnątrzszkolnego. Publikacja Zarządzenia

Bardziej szczegółowo

Zmiany w ustawie o czasie pracy kierowców 2013 wzory dokumentów porady ekspertów przykłady rozliczeń

Zmiany w ustawie o czasie pracy kierowców 2013 wzory dokumentów porady ekspertów przykłady rozliczeń Biblioteka Przewoźnika Zmiany w ustawie o czasie pracy kierowców 2013 wzory dokumentów porady ekspertów przykłady rozliczeń Zmiany w ustawie o czasie pracy kierowców 2013 Wzory dokumentów, porady ekspertów,

Bardziej szczegółowo

Przedłużanie kadencji dyrektorów szkół w okresie reformy oświaty

Przedłużanie kadencji dyrektorów szkół w okresie reformy oświaty Dariusz Skrzyński, Michał Kowalski, Leszek Zaleśny Przedłużanie kadencji dyrektorów szkół w okresie reformy oświaty PROFESJONALNE PUBLIKACJE DLA SZKÓŁ I PLACÓWEK OŚWIATOWYCH Przedłużanie kadencji dyrektorów

Bardziej szczegółowo

Dostosowanie mebli edukacyjnych do wysokości ciała uczniów / wychowanków placówek oświatowych.

Dostosowanie mebli edukacyjnych do wysokości ciała uczniów / wychowanków placówek oświatowych. Dostosowanie mebli edukacyjnych do wysokości ciała uczniów / wychowanków placówek oświatowych. Państwowa Inspekcja Sanitarna (PIS) jest powołana m.in. do sprawowania nadzoru nad warunkami higieny procesów

Bardziej szczegółowo

KONTROLA SKARBOWA, ZUS I PIP wskazówki dla biura rachunkowego

KONTROLA SKARBOWA, ZUS I PIP wskazówki dla biura rachunkowego KONTROLA SKARBOWA, ZUS I PIP wskazówki dla biura rachunkowego KONTROLA SKARBOWA, ZUS I PIP WSKAZÓWKI DLA BIURA RACHUNKOWEGO Redakcja: Katarzyna Brzozowska Wydawca: Katarzyna Bednarska Autor: Praca zbiorowa

Bardziej szczegółowo

NOWA PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA OGÓLNEGO

NOWA PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA OGÓLNEGO Wanda Pakulniewicz, Małgorzata Celuch NOWA PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA OGÓLNEGO Zasady i harmonogram wdrażania Warunki i sposób realizacji Zadania dyrektora i nauczycieli Monitorowanie realizacji podstawy

Bardziej szczegółowo

Urlop uzupełniający i ekwiwalent za urlop nauczyciela. 30 najczęściej popełnianych błędów. Wydanie II

Urlop uzupełniający i ekwiwalent za urlop nauczyciela. 30 najczęściej popełnianych błędów. Wydanie II Urlop uzupełniający i ekwiwalent za urlop nauczyciela 30 najczęściej popełnianych błędów Wydanie II Urlop uzupełniający i ekwiwalent za urlop nauczyciela 30 najczęściej popełnianych błędów Autor: Anna

Bardziej szczegółowo

Rozdział II. Organizacja służby bhp w szkole (Stanisław Wójcik)

Rozdział II. Organizacja służby bhp w szkole (Stanisław Wójcik) Spis treści Przedmowa Wykaz autorów Wykaz skrótów Rozdział I. Obowiązki z zakresu bhp wobec nauczycieli i innych pracowników szkoły 1. Obowiązki dyrektora szkoły jako pracodawcy i sprawującego opiekę nad

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Przedmowa... Wykaz autorów... Wykaz skrótów...

Spis treści. Przedmowa... Wykaz autorów... Wykaz skrótów... Przedmowa... Wykaz autorów... Wykaz skrótów... XI XIII XV Rozdział I. Obowiązki z zakresu bhp wobec nauczycieli i innych pracowników szkoły (Stanisław Wójcik)... 1 1. Obowiązki dyrektora szkoły jako pracodawcy

Bardziej szczegółowo

Przedmiot: Wybrane zagadnienia prawa i BHP w szkole.

Przedmiot: Wybrane zagadnienia prawa i BHP w szkole. Przedmiot: Wybrane zagadnienia prawa i BHP w szkole. Prowadzący: mgr Dariusz Hybś. Przedmiot dotyczący zagadnień prawa i bhp w szkole to zbiór praktycznych wskazówek, które są niezbędne do zapewnienia

Bardziej szczegółowo

Urlop uzupełniający i ekwiwalent za urlop nauczyciela. 30 najczęściej popełnianych błędów. Wydanie II

Urlop uzupełniający i ekwiwalent za urlop nauczyciela. 30 najczęściej popełnianych błędów. Wydanie II Urlop uzupełniający i ekwiwalent za urlop nauczyciela 30 najczęściej popełnianych błędów Wydanie II Urlop uzupełniający i ekwiwalent za urlop nauczyciela 30 najczęściej popełnianych błędów Autor: Anna

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy program szkolenia okresowego pracowników administracyjno- biurowych w zakresie bhp i ppoż. Urząd Miejski w Zagórowie.

Szczegółowy program szkolenia okresowego pracowników administracyjno- biurowych w zakresie bhp i ppoż. Urząd Miejski w Zagórowie. Załącznik nr 4 do Zarządzenia Burmistrza Gminy i Miasta Zagórów Szczegółowy program szkolenia okresowego pracowników administracyjno- biurowych w zakresie bhp i ppoż. Urząd Miejski w Zagórowie. (rozporządzenie

Bardziej szczegółowo

Vademecum BHP. Ochrona ppoż. w praktyce

Vademecum BHP. Ochrona ppoż. w praktyce Vademecum BHP Ochrona ppoż. w praktyce Praktyczny informator Ochrona ppoż. w praktyce Kierownik Grupy Wydawniczej: Agnieszka Konopacka-Kuramochi Redaktor: Agnieszka Świeboda Menedżer produktu: Rafał Kępka

Bardziej szczegółowo

Zmiany w ustawie o transporcie drogowym 2013 interpretacje ekspertów praktyczne porady

Zmiany w ustawie o transporcie drogowym 2013 interpretacje ekspertów praktyczne porady Biblioteka Przewoźnika Zmiany w ustawie o transporcie drogowym 2013 interpretacje ekspertów praktyczne porady Zmiany w ustawie o transporcie drogowym 2013 Interpretacje ekspertów, praktyczne porady Katarzyna

Bardziej szczegółowo

Świadectwa pracy i świadczenia dla pracowników szkoły zwolnionych z pracy

Świadectwa pracy i świadczenia dla pracowników szkoły zwolnionych z pracy Zarządzanie szkołą czerwiec wrzesień 2013 Świadectwa pracy i świadczenia dla pracowników szkoły zwolnionych z pracy Świadectwa pracy i świadczenia dla pracowników szkoły zwolnionych z pracy Autorzy: Dariusz

Bardziej szczegółowo

Kontrole placówek medycznych przez sanepid

Kontrole placówek medycznych przez sanepid Ochrona zdrowia Kontrole placówek medycznych przez sanepid Profilaktyka zakażeń i zranień, gospodarka odpadami, ochrona radiologiczna 1BV14 AUTOR: Karolina Kornblit aplikant radcowski w Kancelarii GACH,

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy program instruktażu ogólnego W zakresie bhp i ppoż. pracowników zatrudnionych w Urzędzie Miejskim w Zagórowie

Szczegółowy program instruktażu ogólnego W zakresie bhp i ppoż. pracowników zatrudnionych w Urzędzie Miejskim w Zagórowie Załącznik nr 2 Do zarządzenia Burmistrza Gminy i Miasta Zagórów Szczegółowy program instruktażu ogólnego W zakresie bhp i ppoż. pracowników zatrudnionych w Urzędzie Miejskim w Zagórowie (rozporządzenie

Bardziej szczegółowo

Świadczenie urlopowe i wynagrodzenie za wakacje 2014

Świadczenie urlopowe i wynagrodzenie za wakacje 2014 Świadczenie urlopowe i wynagrodzenie za wakacje 2014 Wydanie II Świadczenie urlopowe i wynagrodzenie za wakacje 2014 Autorzy: Dariusz Dwojewski doradca prawny Anna Trochimiuk prawnik, specjalista prawa

Bardziej szczegółowo

Bezpieczeństwo w szkole

Bezpieczeństwo w szkole Bezpieczeństwo w szkole Szanowni rodzice (opiekunowie) uczniów szkoły podstawowej! Uprzejmie informuję i przypominam, że szkoła jest otwarta dla uczniów od godziny 7.30, z wyjątkiem dzieci dojeżdżających

Bardziej szczegółowo

Warunki BHP w warsztatach, laboratoriach i pracowniach.

Warunki BHP w warsztatach, laboratoriach i pracowniach. ZASADY BHP W SZKOLE 1. Dyrektor i nauczyciele zapewniają bezpieczne i higieniczne warunki pobytu w szkole lub placówce, a także bezpieczne i higieniczne warunki uczestnictwa w zajęciach organizowanych

Bardziej szczegółowo

MATERIAŁY POMOCNICZE DO SZKOLENIA OKRESOWEGO PRACODAWCÓW I OSÓB KIERUJĄCYCH PRACOWNIKAMI

MATERIAŁY POMOCNICZE DO SZKOLENIA OKRESOWEGO PRACODAWCÓW I OSÓB KIERUJĄCYCH PRACOWNIKAMI MATERIAŁY POMOCNICZE DO SZKOLENIA OKRESOWEGO PRACODAWCÓW I OSÓB KIERUJĄCYCH PRACOWNIKAMI MATERIAŁY SZKOLENIOWE Z ZAKRESU BEZPIECZEŃSTWA I HIGIENY PRACY DLA PRACOWNIKÓW Zgodne z rozporządzeniem Ministra

Bardziej szczegółowo

PODSTAWA PRAWNA STATUTU

PODSTAWA PRAWNA STATUTU PODSTAWA PRAWNA STATUTU Podstawę prawną niniejszego Statutu stanowią: 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (z późniejszymi zmianami) - Dz. U. z 2004r. Nr 256, poz.2572, 2. Ustawa z dnia

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy program szkolenia okresowego w zakresie bhp i ppoż. pracowników zatrudnionych na stanowiskach robotniczych

Szczegółowy program szkolenia okresowego w zakresie bhp i ppoż. pracowników zatrudnionych na stanowiskach robotniczych Załącznik nr 5 do Zarządzenia Burmistrza Gminy i Miasta Zagórów Szczegółowy program szkolenia okresowego w zakresie bhp i ppoż. pracowników zatrudnionych na stanowiskach robotniczych w Urzędzie Miejskim

Bardziej szczegółowo

ZINTEGROWANE Procedura uzyskania krok po krok

ZINTEGROWANE Procedura uzyskania krok po krok POZWOLENIE ZINTEGROWANE Procedura uzyskania krok po krok Pozwolenie zintegrowane procedura uzyskania krok po kroku Autorzy: Agnieszka Bisiorek, Przemysław Dąbrowski, Dorota Rosłoń, Anna Ujda Redakcja:

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 18 SZKOŁA PODSTAWOWA NR 15 IM. POLSKICH OLIMPIJCZYKÓW W KONINIE REGULAMIN OKREŚLAJĄCY WARUNKI POBYTU W SZKOLE

Załącznik nr 18 SZKOŁA PODSTAWOWA NR 15 IM. POLSKICH OLIMPIJCZYKÓW W KONINIE REGULAMIN OKREŚLAJĄCY WARUNKI POBYTU W SZKOLE Załącznik nr 18 SZKOŁA PODSTAWOWA NR 15 IM. POLSKICH OLIMPIJCZYKÓW W KONINIE REGULAMIN OKREŚLAJĄCY WARUNKI POBYTU W SZKOLE ZAPEWNIAJĄCE UCZNIOM BEZPIECZEŃSTWO 1. Dyrektor Szkoły zapewnia bezpieczne i higieniczne

Bardziej szczegółowo

Formularz do protokołu kontroli Nr.. z dnia...

Formularz do protokołu kontroli Nr.. z dnia... Strona 1 (5) Pieczęć państwowego inspektora sanitarnego Formularz do protokołu kontroli Nr.. z dnia... Ocena stanu sanitarnego internatu, bursy oraz innych placówek całodobowych zapewniających opiekę i

Bardziej szczegółowo

Vademecum BHP. Lesław Zieliński. BHP w magazynie

Vademecum BHP. Lesław Zieliński. BHP w magazynie Vademecum BHP Lesław Zieliński BHP w magazynie Lesław Zieliński BHP w magazynie Wydanie 2 Autor: Lesław Zieliński Kierownik Grupy Wydawniczej: Julita Lewandowska-Tomasiuk Redaktor: Kinga Grodzicka-Lisek

Bardziej szczegółowo

Odpowiedzialność kadrowej podczas kontroli PIP

Odpowiedzialność kadrowej podczas kontroli PIP PRAWO PRACY W PRAKTYCE Odpowiedzialność kadrowej podczas kontroli PIP Wydawca Katarzyna Sénat Redaktorzy Monika Załuska Grażyna Mazur Korekta Zespół Autorzy Adrianna Jasińska-Cichoń (dział I) radca prawny

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 5/2009. Kierownika Biblioteki Publicznej w Zielonki z dnia r.

Zarządzenie Nr 5/2009. Kierownika Biblioteki Publicznej w Zielonki z dnia r. Zarządzenie Nr 5/2009 Kierownika Biblioteki Publicznej w Zielonki z dnia 02.01.2009 r. W sprawie: organizowania i przeprowadzania szkoleń w zakresie BHP zatrudnianych pracowników. W celu zapoznania zatrudnianych

Bardziej szczegółowo

CZAS PRACY 2015. Przepisy z praktycznym komentarzem. Stan prawny: Marzec 2015 r.

CZAS PRACY 2015. Przepisy z praktycznym komentarzem. Stan prawny: Marzec 2015 r. CZAS PRACY 2015 Przepisy z praktycznym komentarzem Stan prawny: Marzec 2015 r. CZAS PRACY 2015 STAN PRAWNY: MARZEC 2015 ROKU Publikacja Czas pracy 2015 to starannie wyselekcjonowane i zebrane informacje,

Bardziej szczegółowo

I N F O R M A C J A BIOZ do. marzec 2015 P R O J E K T U WYKONAWCZEGO. utwardzenia terenu BUDYNEK CENTARLI PKP SA

I N F O R M A C J A BIOZ do. marzec 2015 P R O J E K T U WYKONAWCZEGO. utwardzenia terenu BUDYNEK CENTARLI PKP SA p r a c o w n i a a r c h i t e k t o n i c z n a jednostka projektowania Sylwia Melon-Szypulska www.wena21.com.pl biuro@wena21.com.pl biuro, ul. Górczewska 123 lok. 18, 01-109 Warszawa pracownia, ul.

Bardziej szczegółowo

REFORMA OŚWIATY. praktyczne rady. Polecamy nasze pozostałe publikacje: 38 zmian w ustawie o systemie oświaty

REFORMA OŚWIATY. praktyczne rady. Polecamy nasze pozostałe publikacje: 38 zmian w ustawie o systemie oświaty Polecamy nasze pozostałe publikacje: Bożena Winczewska, Wanda Pakulniewicz, Dariusz Skrzyński, Leszek Zaleśny REFORMA OŚWIATY praktyczne rady 38 zmian w ustawie o systemie oświaty Dostępne pod adresem:

Bardziej szczegółowo

Świadectwa pracy i świadczenia dla pracowników szkoły zwolnionych z pracy

Świadectwa pracy i świadczenia dla pracowników szkoły zwolnionych z pracy Świadectwa pracy i świadczenia dla pracowników szkoły zwolnionych z pracy Wydanie II Świadectwa pracy i świadczenia dla pracowników szkoły zwolnionych z pracy Autorzy: Dariusz Dwojewski doradca prawny

Bardziej szczegółowo

4. Zadania wymienione w ust. 1, Rektor realizuje przy pomocy Prorektora do spraw Ogólnych, Dziekanów i Kanclerza.

4. Zadania wymienione w ust. 1, Rektor realizuje przy pomocy Prorektora do spraw Ogólnych, Dziekanów i Kanclerza. ROZDZIAŁ VIII BEZPIECZEŃSTWO I HIGIENA PRACY 61 1. Rektor Uniwersytetu Wrocławskiego zapewnia pracownikom bezpieczne i higieniczne warunki pracy oraz ponosi odpowiedzialność za stan bezpieczeństwa i higieny

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ I. Postanowienia ogólne: 2. Obowiązki nauczyciela dyżurującego REGULAMIN DYŻURÓW NAUCZYCIELI ZESPÓŁ SZKÓŁ NUMER 15 W TORUNIU

ROZDZIAŁ I. Postanowienia ogólne: 2. Obowiązki nauczyciela dyżurującego REGULAMIN DYŻURÓW NAUCZYCIELI ZESPÓŁ SZKÓŁ NUMER 15 W TORUNIU Podstawa prawna: 1. Ustawa z 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U z 2004 r., Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.). 2. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie

Bardziej szczegółowo

STANOWISKO PRACY UCZNIA. Ogólne zasady prawidłowego wyposażenia w meble sal dydaktycznych w szkołach.

STANOWISKO PRACY UCZNIA. Ogólne zasady prawidłowego wyposażenia w meble sal dydaktycznych w szkołach. Ogólne zasady prawidłowego wyposażenia w meble sal dydaktycznych w szkołach. Wyposażenie szkół w odpowiednie meble - ławki jest z punktu widzenia zdrowia dziecka sprawą bardzo ważną. Uczniowie spędzają

Bardziej szczegółowo

Zmiany kadrowe w szkołach w 2014 roku. Polecamy także nasze inne publikacje: Dostępne pod adresem: http://fabrykawiedzy.com

Zmiany kadrowe w szkołach w 2014 roku. Polecamy także nasze inne publikacje: Dostępne pod adresem: http://fabrykawiedzy.com Publikacja zawiera praktyczne omówienie zmian kadrowych w szkołach na 2014 rok. Wskazuje, jak skutecznie zmienić stanowisko, miejsce pracy lub wymiar zatrudnienia nauczyciela w zależności od formy zatrudnienia.

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr 98/2015 Wójta Gminy Czarnocin z dnia 28 października 2015 roku w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy

Zarządzenie nr 98/2015 Wójta Gminy Czarnocin z dnia 28 października 2015 roku w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy Zarządzenie nr 98/2015 Wójta Gminy Czarnocin z dnia 28 października 2015 roku w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy Na podstawie art. 237 3-237 5 ustawy z dnia 26 czerwca 1974

Bardziej szczegółowo

Szczegółowa tematyka Szkolenia Wstępnego Ogólnego...

Szczegółowa tematyka Szkolenia Wstępnego Ogólnego... Szczegółowa tematyka Szkolenia Wstępnego Ogólnego..... Sporządził: Zatwierdził: 1 Lp. Temat szkolenia 1 Wprowadzenie. Istota bezpieczeństwa i higieny pracy. 1. Cel i program instruktażu ogólnego. 2. Podstawowe

Bardziej szczegółowo

... (nazwisko i imię)... (telefony kontaktowe, adres )

... (nazwisko i imię)... (telefony kontaktowe, adres  ) Zał. nr 6 do umowy UZGODNIENIA w zakresie współpracy pracodawców, których pracownicy / osoby świadczące dla nich pracę jednocześnie wykonują prace w tym samym miejscu, dotyczące zapewnienia im bezpiecznych

Bardziej szczegółowo

Świadectwa pracy i świadczenia dla pracowników szkoły zwolnionych z pracy

Świadectwa pracy i świadczenia dla pracowników szkoły zwolnionych z pracy Świadectwa pracy i świadczenia dla pracowników szkoły zwolnionych z pracy Wydanie II Świadectwa pracy i świadczenia dla pracowników szkoły zwolnionych z pracy Autorzy: Dariusz Dwojewski doradca prawny

Bardziej szczegółowo

Kontrola stanu bhp w jednostkach oświatowych - w ramach europejskiej kampanii informacyjnej Stres w pracy? Nie, dziękuję!

Kontrola stanu bhp w jednostkach oświatowych - w ramach europejskiej kampanii informacyjnej Stres w pracy? Nie, dziękuję! Kontrola stanu bhp w jednostkach oświatowych - w ramach europejskiej kampanii informacyjnej Stres w pracy? Nie, dziękuję! Andrzej Dziedzic ekspert ds. bhp certyfikowany przez CIOP-PIB właściciel Biura

Bardziej szczegółowo

Vademecum BHP. Lesław Zieliński. BHP w magazynie

Vademecum BHP. Lesław Zieliński. BHP w magazynie Vademecum BHP Lesław Zieliński BHP w magazynie Lesław Zieliński BHP W MAGAZYNIE Autor: Lesław Zieliński Kierownik Grupy Wydawniczej: Agnieszka Konopacka-Kuramochi Redaktor: Kinga Grodzicka-Lisek Menager

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA. w sprawie szkolenia pracowników Zespołu Szkół im. Jana Pawła II w Osieku z dnia 12 października 2009 r.

INSTRUKCJA. w sprawie szkolenia pracowników Zespołu Szkół im. Jana Pawła II w Osieku z dnia 12 października 2009 r. INSTRUKCJA w sprawie szkolenia pracowników z dnia 1 października 009 r. 1 1. Szkoleniu podlegają wszyscy pracownicy Zespołu Szkół.. Szkolenie winno się odbywać zgodnie z rozporządzeniem MGiP. z dnia 7.07.004

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN BEZPIECZEŃSTWA I HIGIENY PRACY AKADEMII WYCHOWANIA FIZYCZNEGO IM. JERZEGO KUKUCZKI W KATOWICACH

REGULAMIN BEZPIECZEŃSTWA I HIGIENY PRACY AKADEMII WYCHOWANIA FIZYCZNEGO IM. JERZEGO KUKUCZKI W KATOWICACH REGULAMIN BEZPIECZEŃSTWA I HIGIENY PRACY AKADEMII WYCHOWANIA FIZYCZNEGO IM. JERZEGO KUKUCZKI W KATOWICACH 1. Postanowienia niniejszego Regulaminu obowiązują: pracowników, studentów Akademii Wychowania

Bardziej szczegółowo

5 zmian w szkolnym prawie pracy na 2016 rok

5 zmian w szkolnym prawie pracy na 2016 rok Katarzyna Wrońska-Zblewska, Szymon Sokolik, Agnieszka Kosiarz, Joanna Kaleta, Emilia Wawrzyszczuk 5880 UOO 75 okladka 1 480,0 x 330,0 5 zmian w szkolnym prawie pracy na 2016 rok Polecamy nasze pozostałe

Bardziej szczegółowo

Sprawozdania. z zakresu ochrony środowiska. Raport o KOBiZE. Opłaty za korzystanie ze środowiska WYDANIE 2016 ZAKTUALIZOWANE

Sprawozdania. z zakresu ochrony środowiska. Raport o KOBiZE. Opłaty za korzystanie ze środowiska WYDANIE 2016 ZAKTUALIZOWANE Sprawozdania z zakresu ochrony środowiska Raport o KOBiZE Opłaty za korzystanie ze środowiska WYDANIE 2016 ZAKTUALIZOWANE Autorzy: Bartłomiej Matysiak specjalista ds. ochrony środowiska w firmie konsultingowej,

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Sprawowanie obowiązków z zakresu służby bhp zgodnie z Działem dziesiątym Kodeksu pracy (tj. Dz. U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94 z późn. zm.) oraz innymi obowiązującymi

Bardziej szczegółowo

SZKOŁA PODSTAWOWA INTEGRACYJNA NR 11 W TARNOWIE Regulamin dyżurów nauczycieli. ROZDZIAŁ I..3 1 Postanowienia ogólne..3

SZKOŁA PODSTAWOWA INTEGRACYJNA NR 11 W TARNOWIE Regulamin dyżurów nauczycieli. ROZDZIAŁ I..3 1 Postanowienia ogólne..3 2 Spis treści: ROZDZIAŁ I..3 1 Postanowienia ogólne..3 ROZDZIAŁ II...3 2 Obowiązki nauczyciela dyżurującego..3 ROZDZIAŁ III..4 3 Uszczegółowienie zasad dyżuru nauczycieli.4 4 Sala gimnastyczna..5 5. Obszary

Bardziej szczegółowo

CZAS EWIDENCJA, ROZLICZENIA, KONTROLE PRACY KIEROWCÓW

CZAS EWIDENCJA, ROZLICZENIA, KONTROLE PRACY KIEROWCÓW CZAS EWIDENCJA, ROZLICZENIA, KONTROLE PRACY KIEROWCÓW CZAS PRACY KIEROWCÓW ewidencja, rozliczenia, kontrole Autorzy: Ewa Matejczyk, Łukasz Prasołek, Łukasz Wilczkowski, Monika Wacikowska, dr Joanna Wegner-Kowalska,

Bardziej szczegółowo

5 zmian w szkolnym prawie pracy na 2016 rok

5 zmian w szkolnym prawie pracy na 2016 rok Katarzyna Wrońska-Zblewska, Szymon Sokolik, Agnieszka Kosiarz, Joanna Kaleta, Emilia Wawrzyszczuk 5880 UOO 75 okladka 1 480,0 x 330,0 5 zmian w szkolnym prawie pracy na 2016 rok Polecamy nasze pozostałe

Bardziej szczegółowo

Świdnik, dnia 4.01.2013r FORMULARZ OFERTY wykonanie zadań służby BHP oraz PPOŻ. I. Nazwa i adres ZAMAWIAJĄCEGO

Świdnik, dnia 4.01.2013r FORMULARZ OFERTY wykonanie zadań służby BHP oraz PPOŻ. I. Nazwa i adres ZAMAWIAJĄCEGO I. Nazwa i adres ZAMAWIAJĄCEGO Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 18 21-040 Świdnik NIP: 712 323 52 53 Tel.081-4648701; 4648702; fax 081-4648834

Bardziej szczegółowo

BHP i podstawy ergonomii. Podstawowe obowiązki pracodawcy w zakresie BHP

BHP i podstawy ergonomii. Podstawowe obowiązki pracodawcy w zakresie BHP BHP i podstawy ergonomii Podstawowe obowiązki pracodawcy w zakresie BHP Zagadnienia Podstawowe obowiązki pracodawcy w zakresie BHP. Szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy. Rodzaje prac wymagające

Bardziej szczegółowo

PLACÓWKI OŚWIATOWE. Dotychczas w 2009 r. zrealizowano:

PLACÓWKI OŚWIATOWE. Dotychczas w 2009 r. zrealizowano: PLACÓWKI OŚWIATOWE Wydział Przygotowania i Realizacji Inwestycji zajmuję się między innymi prowadzeniem bieżących remontów i konserwacji placówek oświatowych. W zakresie tej opieki nad placówkami są: bieżące

Bardziej szczegółowo

Praktyczne komentarze URLOPY 2014. przykłady wyliczenia wzory. Stan prawny: styczeń 2014 r.

Praktyczne komentarze URLOPY 2014. przykłady wyliczenia wzory. Stan prawny: styczeń 2014 r. Praktyczne komentarze URLOPY 2014 przykłady wyliczenia wzory Stan prawny: styczeń 2014 r. Urlopy 2014 Przykłady, wyliczenia, wzory Publikacja Urlopy 2014. Przykłady, wyliczenia, wzory to starannie wyselekcjonowane

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR 2/2007 Z KONTROLI STANU BHP PRZEDSZKOLA NR 20 W TYCHACH

PROTOKÓŁ NR 2/2007 Z KONTROLI STANU BHP PRZEDSZKOLA NR 20 W TYCHACH MZO 1611/02/07/ML Tychy, 18.06.2007 r. PROTOKÓŁ NR 2/2007 Z KONTROLI STANU BHP PRZEDSZKOLA NR 20 W TYCHACH Działając na podstawie 2 Zarządzenia Dyrektora Miejskiego Zarządu Oświaty w Tychach z dnia 11.12.2006

Bardziej szczegółowo

POLITECHNIKA OPOLSKA Wydział Mechaniczny Katedra Technologii Maszyn i Automatyzacji Produkcji. BHP w laboratorium

POLITECHNIKA OPOLSKA Wydział Mechaniczny Katedra Technologii Maszyn i Automatyzacji Produkcji. BHP w laboratorium POLITECHNIKA OPOLSKA Wydział Mechaniczny Katedra Technologii Maszyn i Automatyzacji Produkcji BHP w laboratorium Wybrane przepisy ogólne dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy w szkołach wyższych. Dz.

Bardziej szczegółowo

Monitorowanie realizacji podstawy programowej na poszczególnych etapach edukacyjnych

Monitorowanie realizacji podstawy programowej na poszczególnych etapach edukacyjnych Dostępne pod adresem: http://fabrykawiedzy.com ISBN 978-83-269-4113-9 UOO63 Monitorowanie realizacji podstawy programowej na poszczególnych etapach edukacyjnych Polecamy nasze pozostałe publikacje: Lucyna

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wstęp Prowadzenie dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem

Spis treści. Wstęp Prowadzenie dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem Spis treści Spis treści Wstęp 9 I. PODSTAWOWE WYMAGANIA W ZAKRESIE BEZPIECZEŃSTWA I HIGIENY PRACY 1. Źródła prawa pracy 11 1.1. Obowiązujące źródła prawa 11 1.2. Źródła prawa pracy 11 1.3. Wewnątrzzakładowe

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZANIE PRACOWNIKAMI I SPRAWY KADROWE

ZARZĄDZANIE PRACOWNIKAMI I SPRAWY KADROWE KIEROWCA EWIDENCJA, W ROZLICZENIA, FIRMIE KONTROLE ZARZĄDZANIE PRACOWNIKAMI I SPRAWY KADROWE KIEROWCA W FIRMIE zarządzanie pracownikami i sprawy kadrowe Autorzy: Agata Lankamer-Prasołek, Łukasz Prasołek,

Bardziej szczegółowo

Lista kontrolna dokumentacja prowadzona w zakładzie pracy dotycząca bhp DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA. L.p. Dokument jest nie ma nie dotyczy Uwagi

Lista kontrolna dokumentacja prowadzona w zakładzie pracy dotycząca bhp DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA. L.p. Dokument jest nie ma nie dotyczy Uwagi Lista kontrolna dokumentacja prowadzona w zakładzie pracy dotycząca bhp DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA 1. Zgłoszenia działalności do PIP 2. Zgłoszenia działalności do PIS 3. Książka kontroli 4. Szkolenie BHP

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN DYŻURÓW NAUCZYCIELI W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 9 W WEJHEROWIE

REGULAMIN DYŻURÓW NAUCZYCIELI W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 9 W WEJHEROWIE REGULAMIN DYŻURÓW NAUCZYCIELI W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 9 W WEJHEROWIE I. Postanowienia ogólne: 1. Dyżur jest częścią procesu dydaktyczno-wychowawczego szkoły i wchodzi w zakres podstawowych obowiązków nauczyciela.

Bardziej szczegółowo

Vademecum BHP. Niezbędnik specjalisty ds. bhp

Vademecum BHP. Niezbędnik specjalisty ds. bhp Vademecum BHP Niezbędnik specjalisty ds. bhp Niezbędnik specjalisty ds. bhp Wydanie 2 Praca zbiorowa Konsultant: Jerzy Wroński Wydawca: Rafał Kępka Redaktor: Kinga Grodzicka-Lisek Koordynator produkcji:

Bardziej szczegółowo

Zasady bezpieczeństwa w szkole

Zasady bezpieczeństwa w szkole Zasady bezpieczeństwa w szkole J O L A N TA Ż Y Ś K O WWW. Z Y S K O. PL Bezpieczeństwo w szkole Rozporządzenie MENiS z 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych

Bardziej szczegółowo

Bezpieczeństwo ucznia w szkole ze szczególnym uwzględnieniem zajęć wychowania fizycznego, technicznych i edukacji dla bezpieczeństwa.

Bezpieczeństwo ucznia w szkole ze szczególnym uwzględnieniem zajęć wychowania fizycznego, technicznych i edukacji dla bezpieczeństwa. Bezpieczeństwo ucznia w szkole ze szczególnym uwzględnieniem zajęć wychowania fizycznego, technicznych i edukacji dla bezpieczeństwa Podstawy prawne Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej

Bardziej szczegółowo

Vademecum BHP. Niezbędnik specjalisty ds. bhp

Vademecum BHP. Niezbędnik specjalisty ds. bhp Vademecum BHP Niezbędnik specjalisty ds. bhp NIEZBĘDNIK SPECJALISTY DS. BHP Praca zbiorowa Konsultant: Jerzy Wroński Wydawca: Rafał Kępka Redaktor: Marcin Papierz Koordynator produkcji: Mariusz Jezierski

Bardziej szczegółowo

Ocena stanu sanitarnego szkoły

Ocena stanu sanitarnego szkoły Strona 1 (6) Pieczęć państwowego inspektora sanitarnego Formularz do protokołu kontroli Nr.. z dnia Ocena stanu sanitarnego szkoły Uwaga: wypełniając formularz należy zaznaczyć właściwą odpowiedź odzwierciedlającą

Bardziej szczegółowo

Nowe zasady w sprawozdaniach za 2013 rok

Nowe zasady w sprawozdaniach za 2013 rok BIBLIOTEKA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH Strona 1 Małgorzata Niezgoda-Kamińska Nowe zasady w sprawozdaniach za 2013 rok Wytyczne nowego rozporządzenia o sprawozdaniu z udzielonych zamówień publicznych wraz z treścią

Bardziej szczegółowo

PLAN POPRAWY WARUNKÓW LOKALOWYCH I WYPOSAŻENIA GIMNAZJUM NR 6 WE WROCŁAWIU w latach 2012/2017

PLAN POPRAWY WARUNKÓW LOKALOWYCH I WYPOSAŻENIA GIMNAZJUM NR 6 WE WROCŁAWIU w latach 2012/2017 PLAN POPRAWY WARUNKÓW LOKALOWYCH I WYPOSAŻENIA GIMNAZJUM NR 6 WE WROCŁAWIU w latach 2012/2017 PIORYTETY PRACY 1. Dążenie do systematycznego poprawiania warunków lokalowych w szkole, modernizacja szkoły

Bardziej szczegółowo

POROZUMIENIE. Pion Infrastruktury Obszar Operacyjny ds. Nieruchomości... (pełnomocnik - nazwa jednostki organizacyjnej) Lublinie w...

POROZUMIENIE. Pion Infrastruktury Obszar Operacyjny ds. Nieruchomości... (pełnomocnik - nazwa jednostki organizacyjnej) Lublinie w... POROZUMIENIE o współpracy pracodawców, których pracownicy / osoby świadczące dla nich pracę jednocześnie wykonują prace w tym samym miejscu, dotyczące zapewnienia im bezpiecznych warunków pracy oraz o

Bardziej szczegółowo

REGULAMINY PRACOWNI REGLAMIN PRACOWNI RZEŹBY. 1. Uczestniczący w zajęciach maja obowiązek przestrzegania przepisów BHP.

REGULAMINY PRACOWNI REGLAMIN PRACOWNI RZEŹBY. 1. Uczestniczący w zajęciach maja obowiązek przestrzegania przepisów BHP. Załącznik nr 6 REGULAMINY PRACOWNI REGLAMIN PRACOWNI RZEŹBY 1. Uczestniczący w zajęciach maja obowiązek przestrzegania przepisów BHP. 2. Uczestniczący w zajęciach mają obowiązek poszanowania sprzętu, materiałów

Bardziej szczegółowo

Stanowisko pracy ucznia i przedszkolaka

Stanowisko pracy ucznia i przedszkolaka Stanowisko pracy ucznia i przedszkolaka Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Poznaniu Oddział Higieny Dzieci i Młodzieży Poznań 2012 ERGONOMIA [gr. érgon dzieło, praca, nómos prawo ], antropotechnika,

Bardziej szczegółowo

Obowiązki pracodawcy w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy

Obowiązki pracodawcy w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy Obowiązki pracodawcy w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy Podstawowe obowiązki pracodawcy w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy Obowiązki zawarte w Kodeksie Pracy. Pracodawca ponosi odpowiedzialność

Bardziej szczegółowo

Jak zaistnieć w mediach kreowanie wizerunku placówki medycznej

Jak zaistnieć w mediach kreowanie wizerunku placówki medycznej Jak zaistnieć w mediach kreowanie wizerunku placówki medycznej Praktyczne wskazówki z zakresu PR Jak zaistnieć w mediach kreowanie wizerunku placówki medycznej Praktyczne wskazówki z zakresu PR Aleksandra

Bardziej szczegółowo

EWAKUACJIA UCZNIÓW I NAUCZYCIELI Z BUDYNKU SZKOŁY W GIMNAZJUM NR 1 W KONSTANTYNOWIE ŁÓDZKIM

EWAKUACJIA UCZNIÓW I NAUCZYCIELI Z BUDYNKU SZKOŁY W GIMNAZJUM NR 1 W KONSTANTYNOWIE ŁÓDZKIM EWAKUACJIA UCZNIÓW I NAUCZYCIELI Z BUDYNKU SZKOŁY W GIMNAZJUM NR 1 W KONSTANTYNOWIE ŁÓDZKIM I. Cel instrukcji. II. Przedmiot i zakres stosowania instrukcji. III. Podstawy zarządzenia ewakuacji. IV. Sposób

Bardziej szczegółowo

METODYKA WYCHOWANIA FIZYCZNEGO Studia I stopnia. Autor: Tomasz Frołowicz

METODYKA WYCHOWANIA FIZYCZNEGO Studia I stopnia. Autor: Tomasz Frołowicz METODYKA WYCHOWANIA FIZYCZNEGO Autor: Tomasz Frołowicz BEZPIECZEŃSTWO UCZNIÓW W SZKOLNYM WYCHOWANIU FIZYCZNYM Wychowanie jest to sztuka, której nikt dotąd nie umie, jest to kurs, który jakaś dobra głowa

Bardziej szczegółowo

PROCEDURY DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA W PRZEDSZKOLU. Procedura V

PROCEDURY DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA W PRZEDSZKOLU. Procedura V PROCEDURY DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA W PRZEDSZKOLU Procedura V Postępowanie nauczycieli i personelu przedszkola, gdy na terenie przedszkola zdarzył się nieszczęśliwy wypadek z udziałem dziecka Podstawa prawna:

Bardziej szczegółowo

Przedmiot: LOGISTYKA W PROCESACH PRODUKCJI. Klasa 1 TLS. Opracował: Dariusz Troka. Kościerzyna rok szkolny 2015/2016. L.p. Moduł-dział.

Przedmiot: LOGISTYKA W PROCESACH PRODUKCJI. Klasa 1 TLS. Opracował: Dariusz Troka. Kościerzyna rok szkolny 2015/2016. L.p. Moduł-dział. Przedmiot: LOGISTYKA W PROCESACH PRODUKCJI Klasa TLS Opracował: Dariusz Troka Kościerzyna rok szkolny 205/206 L.p. Moduł-dział Lp. godz. Zakres treści Moduł I Lekcja organizacyjna Zapoznanie z programem

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 111/15 BURMISTRZA CIECHOCINKA z dnia 28 sierpnia 2015 roku

ZARZĄDZENIE NR 111/15 BURMISTRZA CIECHOCINKA z dnia 28 sierpnia 2015 roku ZARZĄDZENIE NR 111/15 BURMISTRZA CIECHOCINKA z dnia 28 sierpnia 2015 roku zmieniające zarządzenie w sprawie wprowadzenia szczegółowych programów szkoleń wstępnych i okresowych w dziedzinie bezpieczeństwa

Bardziej szczegółowo

WRĘCZENIE WYPOWIEDZENIA

WRĘCZENIE WYPOWIEDZENIA PRAWO PRACY W PRAKTYCE WRĘCZENIE WYPOWIEDZENIA 9 PRAKT YCZNYCH PORAD w w w.prawo -prac y.com.pl PRAWO PRACY W PRAKTYCE WRĘCZENIE WYPOWIEDZENIA 9 PRAKTYCZNYCH PORAD Autor Iwona Jaroszewska-Ignatowska radca

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA Police Serwis Spółka z o.o. dotycząca wymagań minimalnych dla wykonawców w zakresie BHP, ochrony środowiska oraz ochrony przeciwpożarowej

INSTRUKCJA Police Serwis Spółka z o.o. dotycząca wymagań minimalnych dla wykonawców w zakresie BHP, ochrony środowiska oraz ochrony przeciwpożarowej INSTRUKCJA Police Serwis Spółka z o.o. dotycząca wymagań minimalnych dla wykonawców w zakresie BHP, ochrony środowiska oraz ochrony przeciwpożarowej I. Zakres i przedmiot instrukcji Wymagania dotyczące

Bardziej szczegółowo

WARUNKI WYKONYWANIA TRANSPORTU EWIDENCJA, ROZLICZENIA, KONTROLE ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA PRZEWÓZ TOWARÓW I OSÓB

WARUNKI WYKONYWANIA TRANSPORTU EWIDENCJA, ROZLICZENIA, KONTROLE ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA PRZEWÓZ TOWARÓW I OSÓB WARUNKI WYKONYWANIA EWIDENCJA, ROZLICZENIA, KONTROLE TRANSPORTU ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA PRZEWÓZ TOWARÓW I OSÓB WARUNKI WYKONYWANIA TRANSPORTU odpowiedzialność za przewóz towarów i osób Autorzy: Katarzyna Laskowska-Woś,

Bardziej szczegółowo

RAPORT DOTYCZĄCY BEZPIECZEŃSTWA PRACY I OCHRONY ZDROWIA DLA ZADANIA ZGODNIE Z UMOWĄ NR. za okres:...

RAPORT DOTYCZĄCY BEZPIECZEŃSTWA PRACY I OCHRONY ZDROWIA DLA ZADANIA ZGODNIE Z UMOWĄ NR. za okres:... RAPORT DOTYCZĄCY BEZPIECZEŃSTWA PRACY I OCHRONY ZDROWIA DLA ZADANIA ZGODNIE Z UMOWĄ NR. za okres:.... Listę kontrolną stanowi zbiór pytań obejmujących podstawowe zagadnienia wchodzące w zakres bezpieczeństwa

Bardziej szczegółowo

Jestem w ciąży. Co mi przysługuje od pracodawcy? Na jakie świadczenia mogę liczyć, jeśli nie pracuję?

Jestem w ciąży. Co mi przysługuje od pracodawcy? Na jakie świadczenia mogę liczyć, jeśli nie pracuję? Jestem w ciąży Co mi przysługuje od pracodawcy? Na jakie świadczenia mogę liczyć, jeśli nie pracuję? Czy mam prawo do zasiłku macierzyńskiego, będąc przedsiębiorcą? Jestem w ciąży Co mi przysługuje od

Bardziej szczegółowo

ROLA SŁUŻBY BHP A KOORDYNATORA BHP NA BUDOWIE

ROLA SŁUŻBY BHP A KOORDYNATORA BHP NA BUDOWIE ROLA SŁUŻBY BHP A KOORDYNATORA BHP NA BUDOWIE Andrzej Nowak Wiceprezes Zarządu Głównego OSPSBHP Warszawa, dnia 24.06.2016 r. Art. 237 ¹¹ Kodeksu pracy (...)pracodawca zatrudniający więcej niż 100 pracowników

Bardziej szczegółowo

BHP na stanowiskach pracy. Regulacje prawne

BHP na stanowiskach pracy. Regulacje prawne BHP na stanowiskach pracy Regulacje prawne Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z 26.09.1997 r. Rozporządzenie określa ogólnie obowiązujące przepisy bezpieczeństwa i higieny pracy w zakładach

Bardziej szczegółowo

Zarząd w spółce z o.o.

Zarząd w spółce z o.o. biblioteczka spółki z o.o. Zarząd w spółce z o.o. ZASADY FUNKCJONOWANIA ZARZĄD W SPÓŁCE Z O.O. Zasady funkcjonowania Autorzy: Michał Kuryłek, radca prawny Anna Żak, adwokat Tymon Betlej, konsultant w spółkach

Bardziej szczegółowo

Służba cywilna po nowelizacji

Służba cywilna po nowelizacji Michał Culepa Służba cywilna po nowelizacji Kompendium służb zatrudnienia Zmiany 2016. Wzory dokumentów. Praktyka Służba cywilna po nowelizacji. Kompendium służb zatrudnienia Copyright by Wydawnictwo Wiedza

Bardziej szczegółowo

TQM filozofia zarządzania System zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy... 22

TQM filozofia zarządzania System zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy... 22 I. PRAWO PRACY 1. Źródła prawa pracy Podstawowe zasady prawa pracy... 9 2. Stosunek pracy... 9 Umowa o pracę... 10 Zmiany istniejącego stosunku pracy... 10 3. Podstawowe obowiązki pracownika... 11 4. Regulamin

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA POSTĘPOWANIA W PRZYPADKU ZDARZEŃ MOGĄCYCH ZAGRAŻAĆ ŻYCIU LUB ZDROWIU UCZNIÓW ZSZiO W KAMIENNEJ GÓRZE.

PROCEDURA POSTĘPOWANIA W PRZYPADKU ZDARZEŃ MOGĄCYCH ZAGRAŻAĆ ŻYCIU LUB ZDROWIU UCZNIÓW ZSZiO W KAMIENNEJ GÓRZE. ZESPÓŁ SZKÓŁ ZAWODOWYCH I OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH im. 29 Pułku Piechoty 2 Armii Wojska Polskiego 58-400 KAMIENNA GÓRA ul. Traugutta 2 tel. (075)64-50-200 www.zszio-kg.edu.pl PROCEDURA POSTĘPOWANIA W PRZYPADKU

Bardziej szczegółowo

USTAWA O DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU PUBLICZNEGO

USTAWA O DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU PUBLICZNEGO USTAWA O DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU PUBLICZNEGO I O WOLONTARIACIE PO ZMIANACH Z KOMENTARZEM BIBLIOTEKA JEDNOSTEK PUBLICZNYCH I POZARZĄDOWYCH Ustawa o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie Po zmianach

Bardziej szczegółowo

Ustawa o Państwowej Inspekcji Pracy (Dz. U. Z 2007, Nr 89, 3 13.04.2007 poz. 589ze zmianami)

Ustawa o Państwowej Inspekcji Pracy (Dz. U. Z 2007, Nr 89, 3 13.04.2007 poz. 589ze zmianami) WYKAZ PRZEPISÓW Z ZAKRESU BEZPIECZEŃSTAWA I HIGIENY PRACY ORAZ BEZPIECZEŃSTWA PPOŻ DLA URZĘDU MIASTA PŁOCKA L.p. Nazwa aktu prawnego Z dnia: Uwagi 1 Ustawa Kodeks pracy (tekst jednolity - Dz. U. z 1998,

Bardziej szczegółowo

PODSTAWOWE OBOWIĄZKI PRACODAWCY- podstawa prawna

PODSTAWOWE OBOWIĄZKI PRACODAWCY- podstawa prawna PODSTAWOWE OBOWIĄZKI PRACODAWCY- podstawa prawna I. ZGŁOSZENIA PRACODAWCY ZAWIADOMIENIE NA PIŚMIE PAŃSTWOWEJ INSPEKCJI PRACY O MIEJSCU, RODZAJU I ZAKRESIE PROWADZONEJ DZIAŁALNOŚCI Podstawa prawna: art.209

Bardziej szczegółowo

BADANIA WSTĘPNE, OKRESOWE I KONTROLNE PRACOWNIKÓW SZKOŁY

BADANIA WSTĘPNE, OKRESOWE I KONTROLNE PRACOWNIKÓW SZKOŁY BADANIA WSTĘPNE, OKRESOWE I KONTROLNE PRACOWNIKÓW SZKOŁY 2PO11 WSTĘP Niezależnie od rodzaju wykonywanej pracy i zajmowanego stanowiska dyrektor szkoły nie może dopuścić do pracy pracownika bez aktualnego

Bardziej szczegółowo

STANDARDOWA PROCEDURA EWAKUACJI UCZNIÓW, NAUCZYCIELI, WYCHOWAWCÓW ORAZ WSZYSTKICH PRACOWNIKÓW Z BUDYNKU SZKOŁY

STANDARDOWA PROCEDURA EWAKUACJI UCZNIÓW, NAUCZYCIELI, WYCHOWAWCÓW ORAZ WSZYSTKICH PRACOWNIKÓW Z BUDYNKU SZKOŁY STANDARDOWA PROCEDURA EWAKUACJI UCZNIÓW, NAUCZYCIELI, WYCHOWAWCÓW ORAZ WSZYSTKICH PRACOWNIKÓW Z BUDYNKU SZKOŁY W ZESPOLE SZKÓŁ IM. WŁADYSŁAWA SZYBIŃSKIEGO W CIESZYNIE CEL PROCEDURY: ZAPEWNIENIE SPRAWNEGO

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR.2... I 05

ZARZĄDZENIE NR.2... I 05 ZARZĄDZENIE NR.2... I 05 Dyrektora Teatru im. Wilama Horzycy w Toruniu z dnia 23.03.2005 r. w sprawie organizacji i szkolenia pracowników w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony przeciwpożarowej.

Bardziej szczegółowo

Regulamin bezpieczeństwa i higieny pracy Zespołu Katolickich Szkół w Skawinie

Regulamin bezpieczeństwa i higieny pracy Zespołu Katolickich Szkół w Skawinie Regulamin bezpieczeństwa i higieny pracy Zespołu Katolickich Szkół w Skawinie Opracowany na podstawie rozporządzenia Ministerstwa Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 11/2012/2013 Rady Pedagogicznej Szkoły Podstawowej w Głoskowie z dnia 29 listopada 2012

Uchwała nr 11/2012/2013 Rady Pedagogicznej Szkoły Podstawowej w Głoskowie z dnia 29 listopada 2012 Uchwała nr 11/2012/2013 Rady Pedagogicznej Szkoły Podstawowej w Głoskowie z dnia 29 listopada 2012 w sprawie: zmian w Statucie szkoły Na podstawie Ustawy o systemie oświaty z dnia 7 września 1991r. (Dz.

Bardziej szczegółowo