Zarządzenie Nr 104/2013

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Zarządzenie Nr 104/2013"

Transkrypt

1 O /2013 Zarządzenie Nr 104/2013 Rektora Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie z dnia 15 października 2013 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek, zasad i trybu wypłacania wynagrodzenia za prowadzenie zajęć dydaktycznych w języku obcym w Pomorskim Uniwersytecie Medycznym w Szczecinie przez pracowników Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie oraz osoby niebędące pracownikami Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie Na podstawie art. 66 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (DzU Nr 164, poz z późn. zm.) oraz Uchwały Nr 8/2007 Senatu Pomorskiej Akademii Medycznej w Szczecinie z dnia 31 stycznia 2007 r., zarządzam, co następuje: 1 1. Ustalam: a) wzór umowy zlecenia na prowadzenie zajęć dydaktycznych w języku obcym przez pracowników Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie oraz osoby niebędące pracownikami Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie, b) wzór ankiety obowiązujący przy podpisywaniu umów zlecenia z osobami niebędącymi pracownikami Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie, c) wzór sprawozdania z wykonania zajęć obowiązujący podczas wykonywania umów, o których mowa w ust. 1 lit.a). d) wzór sprawozdania z wykonanych zajęć dydaktycznych za rok akademicki 2. Wzory, o których mowa w ust. 1 stanowią załączniki do niniejszego Zarządzenia Ustalam następujący tryb zawierania umowy zlecenia na prowadzenie zajęć dydaktycznych w języku obcym, z pracownikiem Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie zwanym dalej Zleceniobiorcą: 1) Kierownik jednostki (katedry, kliniki, zakładu, etc.) wyznacza Zleceniobiorcę spośród osób zatrudnionych w jednostce biorąc pod uwagę rodzaj zajęć oraz kwalifikacje Zleceniobiorcy; 2) Kierownik jednostki sporządza umowę zlecenia w 3 egzemplarzach, opatrując ją własnym podpisem, wskazując jednocześnie Zleceniobiorcę, stawkę wynagrodzenia oraz rodzaj i ilość zajęć dydaktycznych (ćwiczenia, seminaria, egzamin), która ma być prowadzona przez Zleceniobiorcę. 3) po uzyskaniu podpisu Zleceniobiorcy pod umową Kierownik jednostki przekazuje ją do Prodziekana ds. studentów Programu Anglojęzycznego do podpisu w 3 egzemplarzach w terminie do 25 września za semestr zimowy i do 25 stycznia za semestr letni, z czego 1 egzemplarz pozostaje w dokumentacji Prodziekana; 1 egzemplarz otrzymuję Zleceniobiorca; 1 egzemplarz pozostaje w dokumentacji Kierownika jednostki dydaktycznej. 2. Ustalam dwa terminy dostarczenia przez Dziekanat umów do Działu Płac: zarówno wobec przedmiotów w systemie semestralnym jak i blokowym do oraz do każdego roku akademickiego. 1

2 3. Do prowadzenia zajęć dydaktycznych mogą być dopuszczone wyłącznie osoby, z którymi zawarto umowę zlecenia Ustalam stawki za przeprowadzenie przez Zleceniobiorcę 1 godziny zajęć dydaktycznych w języku obcym, posiadającego: 1) tytuł naukowy profesora 165,00 zł 2) stopień naukowy doktora habilitowanego 135,00 zł 3) stopień naukowy doktora 115,00 zł 4) tytuł zawodowy lekarza lub magistra, zatrudnionego na stanowisku asystenta, wykładowcy, lektora 5) tytuł zawodowy magistra, zatrudnionego na stanowisku starszego instruktora 95,00 zł 45,00 zł 2. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 jest wynagrodzeniem brutto. 3. Kierownik jednostki, w której prowadzone są zajęcia dydaktyczne w języku obcym, sporządza i przesyła, w zależności od przedmiotu: 1) sprawozdanie z wykonania zajęć za każdy kalendarzowy miesiąc na formularzu stanowiącym załącznik nr 2 w formie elektronicznej na adres mailowy 2) sprawozdanie za zajęcia dydaktyczne w systemie blokowym po ukończeniu bloku na formularzu stanowiącym załącznik nr 2 w formie elektronicznej na adres mailowy 3) sprawozdanie roczne do dnia 05-go września na formularzu stanowiącym załącznik nr 3 lub 4 w formie elektronicznej na adres mailowy oraz w formie papierowej. 4. Sprawozdanie, miesięczne lub sprawozdanie po zakończonym bloku zajęć Kierownik jednostki przekazuje Prodziekanowi ds. studentów Programu Anglojęzycznego w terminie do 3-go dnia miesiąca następującego po miesiącu, za który sprawozdanie jest sporządzone. 5. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości w sprawozdaniu, Prodziekan ds. studentów Programu Anglojęzycznego przekazuje je Kierownikowi jednostki celem dokonania koniecznych poprawek. 6. Prodziekan ds. studentów Programu Anglojęzycznego zatwierdza sprawozdanie, o którym mowa w ust. 3 i dokonuje rozliczenia godzin w odniesieniu do każdego pracownika prowadzącego w miesiącu objętym sprawozdaniem zajęcia dydaktyczne w języku obcym. 7. Rozliczenie miesięczne, Prodziekan ds. studentów programu anglojęzycznego przekazuje do Działu Płac w terminie do 10-go dnia miesiąca następującego po miesiącu, za który sprawozdanie jest sporządzane. Rozliczenie po zakończonym bloku Prodziekan ds studentów Programu Anglojęzycznego przekazuje do Działu Płac w terminie do 10-miesiąca następującego po miesiącu w który blok został ukończony. 8. Wynagrodzenie płatne jest do 20 dnia miesiąca następującego po miesiącu, za który sporządzone zostało sprawozdanie. 2

3 9. Brak przedłożenia sprawozdania w terminie określonym w ust. 4 powoduje przesuniecie wypłaty wynagrodzenia za miesiąc poprzedzający. Wynagrodzenie to zostanie wypłacone w następnym miesiącu, na podstawie sprawozdania Kierownika jednostki zatwierdzonego przez Prodziekana ds. studentów Programu Anglojęzycznego Ustalam następujący tryb zawierania umowy zlecenia z osobą niebędącą pracownikiem Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie na prowadzenie zajęć dydaktycznych w języku obcym, zwaną dalej Zleceniobiorcą: 1) Kierownik jednostki (katedry, kliniki, zakładu, etc.) dokonuje sprawdzenia kwalifikacji Zleceniobiorcy, na podstawie przedłożonych przez Zleceniobiorcę dokumentów; 2) przed zawarciem umowy zlecenia, Kierownik jednostki występuje do Prodziekana ds. studentów Programu Anglojęzycznego z wnioskiem o wyrażenie zgody na udzielenie zlecenia na prowadzenie zajęć dydaktycznych, wskazując Zleceniobiorcę, stawkę wynagrodzenia oraz rodzaj zajęć dydaktycznych, która ma być prowadzona przez Zleceniobiorcę, 3) Kierownik jednostki sporządza z wybranym Zleceniobiorcą umowę zlecenia w 3 egzemplarzach, wskazując Zleceniobiorcę, stawkę wynagrodzenia oraz rodzaj zajęć dydaktycznych, które mają być prowadzone przez Zleceniobiorcę opatrując ją własnym podpisem. Po zarejestrowaniu umowy 1 egzemplarz pozostaje w dokumentacji Prodziekana; 1 egzemplarz otrzymuję Zleceniobiorca; 1 egzemplarz pozostaje w dokumentacji Kierownika jednostki dydaktycznej 4) Zleceniodawca podpisując umowę wypełnia ankietę, o której mowa w 1 ust. 1 lit.b i przekazuje umowę wraz z ankietą Kierownikowi jednostki, 5) umowę oraz wypełnioną przez Zleceniobiorcę ankietę Kierownik jednostki przekazuje do Prodziekana ds. studentów programu anglojęzycznego do podpisu w terminie do 25 września za semestr zimowy i do 25 stycznia za semestr letni. 2. W uzasadnionych przypadkach prodziekan może odmówić podpisania umowy jednostronnie podpisanej przez Zleceniobiorcę i zaakceptowanej przez Kierownika jednostki, w szczególności w przypadku negatywnej oceny Zleceniobiorcy w ankiecie ewaluacyjnej nauczycieli akademickich (ankiety dydaktycznej) za poprzedni rok akademicki. 3. Zajęcia dydaktyczne mogą prowadzić wyłącznie te osoby, z którymi zawarto umowę zlecenia. 4. Ustalam dwa terminy dostarczenia przez Dziekanat umów do Działu Płac: zarówno wobec przedmiotów w systemie semestralnym jak i blokowym do oraz do każdego roku akademickiego; 5 1. Ustalam stawki wynagrodzenia Zleceniobiorcy nie będącego pracownikiem PUM w Szczecinie za przeprowadzenie 1 godziny zajęć dydaktycznych w języku obcym posiadającego: 1) tytuł naukowy profesora 165,00 zł 2) stopień naukowy doktora habilitowanego 135,00 zł 3) stopień naukowy doktora 115,00 zł 3

4 4) tytuł zawodowy lekarza lub magistra 95,00 zł 5) tytuł zawodowy magistra, zatrudnionego na stanowisku starszego instruktora 45,00 zł 2. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 jest wynagrodzeniem brutto. 3. Przepisy 3 ust. 3-9 stosuje się odpowiednio. 6 Upoważniam Prodziekanów ds. studentów Programu Anglojęzycznego do zawierania z nauczycielami akademickimi Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie oraz z osobami niebędącymi pracownikami Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie umów zlecenia na prowadzenie zajęć dydaktycznych w języku obcym. 7 W roku akademickim 2013/2014 umowy zlecenia należy dostarczyć do Dziekanatu Programu Anglojęzycznego w terminie do 8 listopada 2013 r Traci moc Zarządzenie 108/2008 Rektora Pomorskiej Akademii Medycznej z dnia 06 listopada 2008 w sprawie ustalenia wysokości stawek, zasad i trybu wypłacania wynagrodzenia za prowadzenie zajęć dydaktycznych w języku obcym w Pomorskiej Akademii Medycznej w Szczecinie przez nauczycieli akademickich Pomorskiej Akademii Medycznej w Szczecinie oraz osoby niebędące pracownikami Pomorskiej Akademii Medycznej w Szczecinie. 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania z mocą obowiązującą od 1 października 2013 r. prof. dr hab. Andrzej Ciechanowicz Rektor PUM 4

5 Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 104/2013 Rektora Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie UMOWA ZLECENIA NR 20.../20 (nr umowy) (rok) Dnia w Szczecinie, pomiędzy: (data zawarcia umowy) Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie z siedzibą w Szczecinie przy ul. Rybackiej 1 reprezentowaną przez: Prodziekana ds studentów Programu Anglojęzycznego -.. zwaną dalej Zleceniodawcą, a: Panem/Panią zamieszkałym PESEL: NIP: zatrudnionym w... zwanym/ą dalej Zleceniobiorcą, zawarta została umowa o treści następującej: 1 1. Przedmiotem niniejszej umowy jest prowadzenie przez Zleceniobiorcę w roku akademickim 20 /20 zajęć dydaktycznych w języku obcym: Wydział... Nazwa przedmiotu:... Rodzaj zajęć (zaznaczyć właściwe): seminaria ćwiczenia egzamin zajęcia sekcyjne Rok studiów: 5

6 2. Przedmiot umowy wykonywany jest w jednostkach organizacyjnych Zleceniodawcy w oparciu o harmonogram dostępny na stronach internetowych Zleceniodawcy i zgodnie z wytycznymi Kierownika jednostki, w której prowadzenie są zajęcia. 3. Zleceniodawca ma prawo w każdym czasie zmniejszenia albo zwiększenia ilości godzin zajęć dydaktycznych Zleceniobiorca za wykonanie czynności, o których mowa w 1 otrzyma wynagrodzenie w wysokości zł/godz. (słownie:.... ) (Stawka wynagrodzenia zgodnie z Zarządzeniem) 2. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 jest wynagrodzeniem brutto. 3. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1, płatne jest na podstawie sporządzonego przez Kierownika jednostki i zatwierdzonego przez Prodziekana ds. studentów programu anglojęzycznego miesięcznego sprawozdania z wykonania zajęć. 4. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości w sprawozdaniu, Prodziekan ds. studentów programu anglojęzycznego przekazuje je do Kierownika jednostki celem dokonania koniecznych poprawek. W tym przypadku wynagrodzenie płatne na podstawie złożonej korekty. 5. Wynagrodzenie, z zastrzeżeniem ust. 4, wypłacane 20 dnia miesiąca za miesiąc poprzedni. 6. Wynagrodzenie płatne jest przelewem na rachunek wskazany przez Zleceniobiorcę. 7. Za dzień zapłaty wynagrodzenia uważa się dzień obciążenia rachunku Zleceniodawcy. 3 Zleceniobiorca nie może bez zgody Zleceniodawcy powierzyć wykonywania niniejszej umowy osobie trzeciej Umowę zawarto na czas określony od dnia... do dnia Zleceniodawca ma prawo wypowiedzenia umowy o każdym czasie i ze skutkiem natychmiastowym w przypadku naruszenia przez Zleceniobiorcę warunków wykonywania umowy, a w szczególności, jeżeli: a) Zleceniobiorca prowadzi zajęcia dydaktyczne niezgodnie z harmonogramem o którym mowa w 1 ust. 2 oraz wytycznymi Kierownika jednostki; b) Zleceniobiorca prowadzi zajęcia dydaktyczne niezgodnie z obowiązującymi w tym zakresie standardami. 6

7 5 1. Strony ustalają, że niniejsza umowa nie rodzi żadnych skutków prawnych w zakresie wynikającym z Kodeksu pracy. 2. Wszelkie zmiany i uzupełnienia umowy wymagają pod rygorem nieważności zachowania formy pisemnej. 3. Do spraw nieuregulowanych niniejszą umową stosuje się odpowiednie przepisy kodeksu cywilnego, przepisy dotyczące szkolnictwa wyższego oraz Zarządzenie Nr 104/2013 Rektora Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie. 4. Do rozstrzygania sporów powstałych na tle realizacji umowy powołany jest sąd w Szczecinie. 5. Umowę sporządzono w 3 jednobrzmiących egzemplarzach - po jednym dla każdej ze stron. ZLECENIODAWCA: ZLECENIOBIORCA... Prodziekan ds studentów Programu Anglojęzycznego... Zleceniobiorca... Kierownik jednostki 7

Zarządzenie Nr 121/2012/2013 Rektora Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego z dnia 26 września 2013 r.

Zarządzenie Nr 121/2012/2013 Rektora Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego z dnia 26 września 2013 r. Zarządzenie Nr 121/2012/2013 Rektora Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego z dnia 26 września 2013 r. w sprawie procedury rozliczania usług edukacyjnych realizowanych na studiach stacjonarnych w ramach umów

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr 90/2011. Rektora Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach. z dnia 5 grudnia 2011 roku

Zarządzenie nr 90/2011. Rektora Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach. z dnia 5 grudnia 2011 roku Zarządzenie nr 90/2011 Rektora Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach z dnia 5 grudnia 2011 roku w sprawie wprowadzenia Regulaminu przyznawania usług asystencji oraz usług specjalistycznych studentom

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr 75/2013 Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu z dnia 6 grudnia 2013 roku

Zarządzenie nr 75/2013 Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu z dnia 6 grudnia 2013 roku Zarządzenie nr 75/2013 Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu z dnia 6 grudnia 2013 roku w sprawie: podstawowych zasad obowiązujących na Uczelni przy zawieraniu umów zlecenia z osobami fizycznymi,

Bardziej szczegółowo

W Z Ó R. na podstawie pełnomocnictwa Rektora WSPiA w Przemyślu, zwaną dalej Uczelnią

W Z Ó R. na podstawie pełnomocnictwa Rektora WSPiA w Przemyślu, zwaną dalej Uczelnią Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Nr 65/2014 z dnia 29 września 2014 r. Rektora WSPiA w Przemyślu W Z Ó R UMOWA o warunkach odpłatności za jednolite studia magisterskie kierunek prawo oraz studia pierwszego

Bardziej szczegółowo

UMOWA O PRZYZNANIU DOFINANSOWANIA W RAMACH PROJEKTU ANIMATOR MOJE BOISKO ORLIK 2012

UMOWA O PRZYZNANIU DOFINANSOWANIA W RAMACH PROJEKTU ANIMATOR MOJE BOISKO ORLIK 2012 UMOWA O PRZYZNANIU DOFINANSOWANIA W RAMACH PROJEKTU ANIMATOR MOJE BOISKO ORLIK 2012 Zawarta w dniu 1 marca 2015 r. pomiędzy: Fundacją Rozwoju Kultury Fizycznej z siedzibą w Pucku przy ul. Lipowej 3, 84-100

Bardziej szczegółowo

Postanowienia ogólne

Postanowienia ogólne Załącznik do uchwały nr 34/d/03/2015 z dnia 27 marca 2015 r. REGULAMIN studiów podyplomowych na Politechnice Krakowskiej 1 Postanowienia ogólne 1. Studia podyplomowe tworzone są na PK w celu kształcenia

Bardziej szczegółowo

O WARUNKACH POBIERANIA OPŁAT ZWIĄZANYCH ZE ŚWIADCZENIEM USŁUG EDUKACYJNYCH NA NIESTACJONARNYCH STUDIACH DOKTORANCKICH

O WARUNKACH POBIERANIA OPŁAT ZWIĄZANYCH ZE ŚWIADCZENIEM USŁUG EDUKACYJNYCH NA NIESTACJONARNYCH STUDIACH DOKTORANCKICH Załącznik nr 5 do uchwały Nr 104/2014 Senatu Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 29 października 2014 r. UMOWA Nr /.. O WARUNKACH POBIERANIA OPŁAT ZWIĄZANYCH ZE ŚWIADCZENIEM USŁUG EDUKACYJNYCH NA NIESTACJONARNYCH

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR... o udzielanie świadczeń w zakresie profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami zawarta w dniu... w Gdańsku, pomiędzy :

UMOWA NR... o udzielanie świadczeń w zakresie profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami zawarta w dniu... w Gdańsku, pomiędzy : UMOWA NR... o udzielanie świadczeń w zakresie profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami zawarta w dniu... w Gdańsku, pomiędzy : Załącznik Nr 1 do SWKO Szpitalem Dziecięcym Polanki im. Macieja

Bardziej szczegółowo

Materiały szczegółowe do konkursu ofert

Materiały szczegółowe do konkursu ofert Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 52/15 Dyrektora WSzZ w Płocku z dnia 2015.08.17 r. Znak sprawy: KO.DKP/P -2/15 Płock, dnia 17.08.2015 r. Materiały szczegółowe do konkursu ofert Dotyczy: Postępowania o

Bardziej szczegółowo

Wydział Inżynierii Mechanicznej i Robotyki

Wydział Inżynierii Mechanicznej i Robotyki AKADEMIA GÓRNICZO HUTNICZA IM. STANISŁAWA STASZICA W KRAKOWIE Wydział Inżynierii Mechanicznej i Robotyki UMOWA NR o warunkach odpłatności za studia stacjonarne zawarta w Krakowie w dniu xxxxxxxxxxx, pomiędzy:

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU OFERT na udzielanie lekarskich świadczeń zdrowotnych w zakresie okulistyki

REGULAMIN KONKURSU OFERT na udzielanie lekarskich świadczeń zdrowotnych w zakresie okulistyki REGULAMIN KONKURSU OFERT na udzielanie lekarskich świadczeń zdrowotnych w zakresie okulistyki I. Informacje ogólne 1. Konkurs ofert przeprowadzany jest na zasadach przewidzianych przez przepisy ustawy

Bardziej szczegółowo

Człowiek - najlepsza inwestycja UMOWA ZLECENIA NR BSO - /2011

Człowiek - najlepsza inwestycja UMOWA ZLECENIA NR BSO - /2011 WZÓR Człowiek - najlepsza inwestycja UMOWA ZLECENIA NR BSO - /2011 zawarta w dniu 2011 w Serocku pomiędzy Gminą...z siedzibą:...reprezentowaną przez: 1.... Zwanego dalej Zleceniodawcą, a Pani. zam. w...,

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 4351/10 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 12 lutego 2010 r.

Zarządzenie Nr 4351/10 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 12 lutego 2010 r. Zarządzenie Nr 4351/10 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 12 lutego 2010 r. w sprawie określenia zasad, sposobu i trybu przyznawania i korzystania ze służbowych kart płatniczych przy dokonywaniu wydatków

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 84/RTRP/SC/2015

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 84/RTRP/SC/2015 Tyczyn, 31 lipca 2015 r. ZAPYTANIE OFERTOWE NR 84/RTRP/SC/2015 Dotyczące przeprowadzenia audytu finansowego w ramach Projektu pn. Wieloaspektowy Program Rozwoju Sami Sobie w mikroregionie Dolina Strugu,

Bardziej szczegółowo

Poznań, dnia 19 grudnia 2014 r. DOP-0212-129/2014

Poznań, dnia 19 grudnia 2014 r. DOP-0212-129/2014 Poznań, dnia 19 grudnia 2014 r. DOP-0212-129/2014 Zarządzenie nr 129/2014 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu z dnia 19 grudnia 2014 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu ustalania wysokości,

Bardziej szczegółowo

TERMIN I MIEJSCE WYKONANIA UMOWY

TERMIN I MIEJSCE WYKONANIA UMOWY Załącznik nr.3 Wzór UMOWY Zawarta bez stosowania przepisów Ustawy Prawo Zamówień publicznych na podstawie art. 4 pkt 8 (Dz.U. z 2013r poz.907 późn.zm.) W dniu w Warszawie pomiędzy: Miastem stołecznym Warszawa,

Bardziej szczegółowo

I. Informacje ogólne. II. Definicje. Ilekroć w Regulaminie oraz załącznikach do niego jest mowa o:

I. Informacje ogólne. II. Definicje. Ilekroć w Regulaminie oraz załącznikach do niego jest mowa o: REGULAMIN KONKURSU OFERT na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach programu profilaktycznego dla mieszkańców Miasta Świętochłowice pn. Senior z wigorem w zakresie: część I - indywidualnych porad dietetyka,

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY O WARUNKACH ODPŁATNOŚCI ZA USŁUGI EDUKACYJNE NA STUDIACH STACJONARNYCH III STOPNIA (DOKTORANCKICH)

WZÓR UMOWY O WARUNKACH ODPŁATNOŚCI ZA USŁUGI EDUKACYJNE NA STUDIACH STACJONARNYCH III STOPNIA (DOKTORANCKICH) Załącznik nr 4 do uchwały Senatu AWF Warszawa Nr 71/2014/2015 z dnia 14 lipca 2015 roku WZÓR UMOWY O WARUNKACH ODPŁATNOŚCI ZA USŁUGI EDUKACYJNE NA STUDIACH STACJONARNYCH III STOPNIA (DOKTORANCKICH) Umowa

Bardziej szczegółowo

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT (ZO) w postępowaniu o udzielenie zamówienia prowadzonym w trybie zapytania ofertowego

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT (ZO) w postępowaniu o udzielenie zamówienia prowadzonym w trybie zapytania ofertowego Postępowanie nr PW-BRK-381-0001-69-2/2014 ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT (ZO) w postępowaniu o udzielenie zamówienia prowadzonym w trybie zapytania ofertowego na świadczenie usług prowadzenia warsztatów

Bardziej szczegółowo

PISMO OKÓLNE Nr 44/12/13 Rektora Politechniki Śląskiej z dnia 24 września 2013 roku

PISMO OKÓLNE Nr 44/12/13 Rektora Politechniki Śląskiej z dnia 24 września 2013 roku PISMO OKÓLNE Nr 44/12/13 Rektora Politechniki Śląskiej z dnia 24 września 2013 roku w sprawie Regulaminu studiów podyplomowych prowadzonych na Politechnice Śląskiej Podaje się do wiadomości, że Senat Politechniki

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do SIWZ. FORMULARZ OFERTOWY DOTYCZY... CZĘŚCI ZAMÓWIENIA (wskazać część/części zamówienia zgodnie z SIWZ)

Załącznik nr 1 do SIWZ. FORMULARZ OFERTOWY DOTYCZY... CZĘŚCI ZAMÓWIENIA (wskazać część/części zamówienia zgodnie z SIWZ) Nazwa Wykonawcy...... Adres Wykonawcy. Tel. / fax Wykonawcy. Mail Wykonawcy Załącznik nr 1 do SIWZ FORMULARZ OFERTOWY DOTYCZY.... CZĘŚCI ZAMÓWIENIA (wskazać część/części zamówienia zgodnie z SIWZ) Nawiązując

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN STUDIÓW PODYPLOMOWYCH

REGULAMIN STUDIÓW PODYPLOMOWYCH Załącznik do Uchwały Nr 42/2007 Senatu PWSZ w Nowym Sączu z dnia 28 września 2007 r. Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Sączu REGULAMIN STUDIÓW PODYPLOMOWYCH Nowy Sącz, 2007 Spis treści: Podstawy

Bardziej szczegółowo

TEKST UJEDNOLICONY UCHWAŁA NR 34/2009 SENATU UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO. z dnia 23 kwietnia 2009 r.

TEKST UJEDNOLICONY UCHWAŁA NR 34/2009 SENATU UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO. z dnia 23 kwietnia 2009 r. TEKST UJEDNOLICONY UCHWAŁA NR 34/2009 SENATU UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO z dnia 23 kwietnia 2009 r. w sprawie zasad organizowania, finansowania i rozliczania odpłatnych form kształcenia oraz zasad ustalania

Bardziej szczegółowo

Szczegółowe warunki konkursu na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie radiologii w Dziale Diagnostyki Obrazowej

Szczegółowe warunki konkursu na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie radiologii w Dziale Diagnostyki Obrazowej Szczegółowe warunki konkursu na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie radiologii w Dziale Diagnostyki Obrazowej I. Przedmiotem usług objętych niniejszym konkursem jest udzielanie świadczeń zdrowotnych

Bardziej szczegółowo

UMOWA O WARUNKACH ODPŁATNOŚCI NA STUDIACH MASTER of BUSINESS ADMINISTRATION (MBA)

UMOWA O WARUNKACH ODPŁATNOŚCI NA STUDIACH MASTER of BUSINESS ADMINISTRATION (MBA) Załącznik nr 3 do Zarządzenia nr RK/0210/14/2014 Rektora Wyższej Szkoły Finansów i Zarządzania w Białymstoku z dnia 3 czerwca 2014 r. w sprawie wprowadzenia wzorów umów o warunkach odpłatności na studiach

Bardziej szczegółowo

GÓRNOŚLĄSKA WYŻSZA SZKOŁA HANDLOWA im. Wojciecha Korfantego KATOWICE REGULAMIN FINANSOWY

GÓRNOŚLĄSKA WYŻSZA SZKOŁA HANDLOWA im. Wojciecha Korfantego KATOWICE REGULAMIN FINANSOWY GÓRNOŚLĄSKA WYŻSZA SZKOŁA HANDLOWA im. Wojciecha Korfantego KATOWICE REGULAMIN FINANSOWY Załącznik do uchwały Senatu Uczelni z dnia 20.03.2012 r. Spis treści POSTANOWIENIA OGÓLNE... 2 OPŁATA REJESTRACYJNA...

Bardziej szczegółowo

CZAS PRACY I OBOWIĄZKI NAUCZYCIELI AKADEMICKICH

CZAS PRACY I OBOWIĄZKI NAUCZYCIELI AKADEMICKICH Uchwała nr 44/2012 Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 24 maja 2012 roku ustalająca obowiązki nauczycieli akademickich, pensum dydaktyczne, warunki jego obniżania i rozliczania, liczebności

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 22/13/14 Rektora Politechniki Śląskiej z dnia 20 grudnia 2013 roku

ZARZĄDZENIE Nr 22/13/14 Rektora Politechniki Śląskiej z dnia 20 grudnia 2013 roku ZARZĄDZENIE Nr 22/13/14 Rektora Politechniki Śląskiej w sprawie ustalenia zasad kontroli finansowej na Politechnice Śląskiej. Działając na podstawie art. 66 ust. 1, 2 i 3 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r.

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR... O DZIEŁO EDUKACYJNE

UMOWA NR... O DZIEŁO EDUKACYJNE UMOWA NR... O DZIEŁO EDUKACYJNE realizowana ze środków. zawarta w trybie art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.), w

Bardziej szczegółowo

Zasady organizacji studiów podyplomowych w Politechnice Wrocławskiej. 1. Postanowienia ogólne

Zasady organizacji studiów podyplomowych w Politechnice Wrocławskiej. 1. Postanowienia ogólne Zał. Do ZW 67/2012 Zasady organizacji studiów podyplomowych w Politechnice Wrocławskiej 1. Postanowienia ogólne 1.1 Studia podyplomowe, w ramach realizacji procesu bolońskiego, są formą kształcenia przeznaczoną

Bardziej szczegółowo