Wybrane aspekty młodzieżowej turystyki językowej - nauka angielskiego w Wielkiej Brytanii

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Wybrane aspekty młodzieżowej turystyki językowej - nauka angielskiego w Wielkiej Brytanii"

Transkrypt

1 Turystyka i Rekreacja Tom 4/ Julia Magdalena Różewska Wydział Wychowania Fizycznego Akademia Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie Wybrane aspekty młodzieżowej turystyki językowej - nauka angielskiego w Wielkiej Brytanii Selected aspects of the teenagers' linguistic tourism - studying English in Great Britain Abstract The purpose of this article is to gather what is already known about the linguistic tourism and to extend this knowledge by presenting the results of a conducted ąuestionnaire concerning the motives of participation, the behavior during the language course and the advantages which teenager tourists, aged 15-19, plan to gain from their stay abroad. Young tourists arę involved in various forms of tourism but it is linguistic tourism that seems to be the perfect way to combine rest, touristic needs and linguistic education. The latter is especially reąuired due to the changes in the contemporary society, where the mastery of at least one foreign language is an absolute "must". The analysis showed that the main motivation for young linguistic tourists is the improvement of English. The motivation goes, however, also beyond the purely educational reasons. During their stay in Great Britain young people want to get to know the yisited country, its culture and inhabitants. They also aim at making friends with the British and other foreigners. There arę several specific kinds of behavior characterizing the stay at the course. As far as the benefits arę concerned, not only the progress in English but also good company, sight-seeing and entertainment arę appreciated by the participants. Słowa kluczowe: turystyka językowa, glottodydaktyka, Wielka Brytania, nauka języka angielskiego Wstęp Problematyce turystyki językowej nie poświęcono jeszcze ani dogłębnych studiów teoretycznych ani badań empirycznych. Może dlatego, że leży ona gdzieś na przecięciu zakresu badań socjologii turystyki i glottodydaktyki a może dlatego, że jest dopiero rodzącym się fenomenem, rozwijającym się głównie w kręgach dobrze usytuowanych osób i dopiero powoli wyodrębniającą się jako osobna forma turystyki. Teoretycy turystyki, Władysław Gaworecki [2] oraz Grzegorz Bieńczyk i Tadeusz Łobożewicz [1] zwykli klasyfikować turystykę językową jako odmianę turystyki kulturalnej lub, odpowiednio, edukacyjnej. Gaworecki [2, s. 69] podkreśla, że rozwój turystyki kulturalnej odbywa się w różnych formach i jako jeden z przykładów podaje podróże językowe. Ich perspektywy rozwoju wiąże z rosnącym znaczeniem kompetencji językowych. Bieńczyk i Łobożewicz [l, s. 190] traktują natomiast turystykę lingwistyczną jako kategorię turystyki edukacyjnej, stwarzającą turystom możliwość używania języka w różnych naturalnych sytuacjach życiowych, dzięki czemu uczący się nabierają śmiałości językowej. Jak podkreślają Bieńczyk i Łobożewicz, polski rynek podróży językowych ma kilka cech charakterystycznych. Typowa jest sezonowość ruchu, skupiona w okresie wakacyjnym (lipiec - sierpień) oraz zdecydowana przewaga do-

2 120 skonalenia znajomości języków europejskich (angielskiego, niemieckiego, francuskiego, hiszpańskiego). Brakuje konkretnych wytycznych, jakie wyjazdy klasyfikować jako turystykę językową, a jakie nie. Bieńczyk i Łobożewicz piszą np. o wyjazdach na kurs językowy w połączeniu z pracą, co umożliwia opłacenie przynajmniej części kosztów tego wyjazdu [l, s. 191]. Z dzisiejszej perspektywy zasadne wydaje się rozróżnienie dwóch typów wyjazdów. Pierwszy typ, czysta" turystyka językowa, stanowią wyjazdy na zagraniczne kursy językowe sensu stricte, połączone z programem kulturalno-turystycznym i ukierunkowane na naukę języka. Drugi typ to natomiast wyjazdy zagraniczne w celach zarobkowych, podczas których nauka języka jest jednym, ale nie jedynym motywem podjęcia podróży - chodzi tutaj o wyjazdy w formule pracuj i podróżuj" (ang. work and travel) czy wyjazdy typu au pair (opieka nad dziećmi i domem w zamian za wikt i opierunek oraz drobne wynagrodzenie). Krytycznie należałoby odnieść się do wyjazdów pretendujących do miana turystyki językowej - krajowych obozów lub kolonii, na których odbywają się zajęcia z języka obcego. Turystyka językowa to nowo rodzący się przemysł, przynoszący wielkie korzyści ekonomiczne zarówno środowiskom recepcyjnym jak i emisyjnym. Według danych AREES (Stowarzyszenie Uznawanych Angielskich Szkół Językowych) szkoły i kursy językowe przynosiły pod koniec XX wieku brytyjskiemu skarbowi państwa dochody w wysokości l miliarda funtów rocznie [l, s. 191]. Także słynna oaza" dla uczących się języka, Malta, przyjmuje rzesze obcokrajowców nastawionych na naukę angielskiego i odnotowuje znaczne wpływy do budżetu związane z turystyką językową [6]. Nic zatem dziwnego, że wiele polskich biur podróży wyspecjalizowało się w pośrednictwie między zagranicznymi szkołami językowymi a potencjalnymi klientami. Oferują kompleksowy wyjazd na kurs, zarówno dla młodzieży jak i dorosłych, obejmujący transfer, zakwaterowanie w akademiku, apartamencie (ang. share appartment) lub u rodziny goszczącej (ang. host family), uczestnictwo w zajęciach dydaktycznych i programie turystyczno-rekreacyjnym, opiekę polskiego rezydenta. Obok kwestii ekonomicznych na szczególną uwagę zasługuje turystyka językowa jako zjawisko społeczne. Otwieranie granic, stosunkowo tańsze transfery, integracja międzynarodowa i rosnąca potrzeba znajomości języków obcych to tylko niektóre czynniki sprzyjające wzrostowi zainteresowania takim sposobem spędzenia wakacji. Dlatego szczególnie ciekawe wydaje się zbadanie motywów uczestnictwa w turystyce językowej młodzieży. Spośród wielu możliwości spędzenia letnich wakacji młodzież wybiera kontynuację nauki, pod wieloma względami zbliżoną do nauki szkolnej. Nasuwa się pytanie, czy to rodzice wymuszaj ą ten typ wakacji uważając go za pożyteczny, kształcący, przeszłościowy, dobroczynny, czy też sama młodzież widzi wiele ciekawych aspektów nauki języka za granicą. W istocie podróże językowe stają się modnym sposobem spędzenia wakacji części młodego pokolenia, które jest w pełni świadome konieczności uczenia się języków obcych, ale także możliwości poznania ciekawych ludzi z całego świata, kultury miejsca odwiedzanego i zobaczenia wielu atrakcji turystycznych. Należało by się jeszcze zastanowić nad perspektywami rozwoju turystyki językowej w Polsce i barierami uczestnictwa. Tendencje rozwoju we współczesnej turystyce młodzieżowej uległy w ostatnich latach gwałtownym przemianom ze względu na przemiany ustrojowe w Polsce, przed którymi turystyka zagraniczna było trudno wyobrażania. Krzysztof Przecławski [4] pisząc w 1990 roku o najczęściej uprawianych formach turystyki młodzieżowej wymieniał: turystykę kwalifikowaną, krajoznawczą, pielgrzymkową, wczasy organizowane przez zakłady pracy, turystykę pobytowa w grupach nieformalnych. Były to oczywiście tendencje w skali ogólnopolskiej i doświadczenia z turystyki socjalistycznej". W tamtych latach nie można było myśleć o turystyce językowej [4, s. 117]. Dziś wiele się zmieniło, ale nadal nie jest to rozpowszechniona forma turystyki. Pozostanie ona domeną zaledwie niewielkiej grupy młodzieży. Przyczyn należy szukać w dwóch grupach czynników. Po pierwsze czynniki ekonomiczne: konieczne jest bowiem stosunkowo dobre usytuowanie finansowe rodziców, gdyż turystyka językowa, nieodzownie połączona ż wyjazdem zagra-

3 121 nicznym i pobytem za granicą, jest stosunkowo drogą formą turystyki. Dlatego nie ma ona w zasadzie szansy stać się rodzajem turystyki masowej, przynajmniej nie w najbliższej perspektywie czasowej. Drugi czynnik jest natury socjologicznej. Młody człowiek musi chcieć spędzić wakacje, względnie część wakacji, w taki właśnie sposób. Zofia Żukowska podkreśla, że w dzisiej szych czasach rozszerza się pole eksploracji i zmieniają się realia, które oddziałuj ą na potrzeby i oczekiwania młodzieży [8, s. 274]. Postępująca globalizacja, integracja polityczno-gospodarcza, standaryzacja edukacji, ogólnodostępność Internetu to tylko niektóre elementy tworzące nowe realia społeczne, torujące drogę nowoczesnej turystyce. Współczesna turystyka, szczególnie ta międzynarodowa, łączy się z pokonywaniem barier. Jedną z tych barier jest bariera językowa. Żukowska podkreśla konieczność przygotowania młodych ludzi do pokonywania tej bariery, poprzez upowszechnianie w edukacji języka angielskiego, który staje się najlepszą płaszczyzną kontaktów społecznych i turystycznych w Europie [8, s. 275]. Agnieszka Wartecka-Ważyńska badała uwarunkowania uczestnictwa młodzieży polskiej (w województwie wielkopolskim) w ruchu turystycznym. Wartecka-Ważyńska zauważa za Ryszardem Winiarskim, że przeszkodą w badaniach nad motywacją uprawiania turystyki jest trudność w określeniu, czy źródłem motywacji jest to, co przyciąga młodego turystę (ang. puli), np. atrakcje turystyczne, czy to, co popycha go do wyjazdu (ang. push), a zatem cały zespół potrzeb, aspiracji i zainteresowań [5, s. 50]. Wydaje się, że trudność ta dotyczy także określenia motywacji uczestnictwa w turystyce językowej. Jako że w artykule tym podjęto tematykę młodzieżowej turystyki językowej, warto byłoby wspomnieć jeszcze o specyfice nauki języka obcego w wieku młodzieńczym z glottodydaktycznej perspektywy. Ludwik Zabrocki, którego można by nazwać ojcem polskiej glottodydaktyki", podkreśla, że po 15. roku życia opada krzywa przyswajania języka obcego jako drugiego języka ojczystego, co wiąże się z opadaniem krzywej stagnacji artykulacyjnych. Język obcy będzie wykazywał zatem szereg wpływów języka ojczystego [7, s. 55]. Na cechy charakterystyczne dla przebiegu procesu nauki języka w tym okresie zwraca uwagę Hanna Komorowska. Koncepcja kursu może uwzględniać rozwijanie wszystkich sprawności językowych w odróżnieniu od ograniczeń charakterystycznych dla wieku dziecięcego. Konieczność zmiany sposobu pracy nad nauką języka uwarunkowana jest faktem, iż u młodych ludzi po 16. roku życia następuje coraz bardziej wyraźna dominacja pamięci logicznej nad mechaniczną a myślenie abstrakcyjne wypiera myślenie konkretne. Znacznie zwiększona jest też zdolność koncentracji i trwałość pamięci [3, s. 43]. W nauczaniu młodzieży największą wagę przywiązuje się do rozwijania sprawności związane z żywym językiem, a więc rozumienie tekstu mówionego, mówienie oraz sprawności interakcyjne, czyli połączenie mówienia i słuchania. Z przyczyn wychowawczych dużą rolę odgrywa kształtowanie kompetencji socjokulturowej, która wspiera wiedzę ogólną uczniów dostarczając informacji na temat innych krajów i innych społeczności. Ma ona też znaczenie w budowaniu postawy otwartości i tolerancji. Istotne znaczenie ma także budowanie kompetencji strategicznej, która pozwala poradzić sobie w sytuacjach komunikacyjnych mimo braku słownictwa lub innych trudności - chodzi tu o zasygnalizowanie niezrozumienia i poproszenie o powtórzenie, objaśnienie, opisanie. Młodzież, w okresie dojrzewania jest często buntownicza", krytycznie lub wręcz negatywnie nastawiona do jakiegokolwiek przymusu oraz łatwo zraża się własnymi niepowodzeniami. Potrzebuje zatem pewnej dozy relaksu i nauki przez zabawę, co sprzyja budowaniu odwagi językowej, podejmowaniu prób samodzielnych wypowiedzi i niezrażaniu się nieuniknionymi błędami i niedociągnięciami językowymi [3, s. 44]. Warto zauważyć, że takie właśnie potrzeby edukacyjne w pełni zaspokaja turystyka językowa. Celem badania było poznanie charakteru młodzieżowej turystyki językowej. Poszukiwano odpowiedzi na pytania dotyczące motywów wyjazdu na kurs, zachowań w trakcie pobytu oraz ogólnej oceny obozu językowego. Chciano zbadać także, czy istnieją zależności między zainteresowaniem Wielką Brytanią (chęcią poznawania jej kultury, sztuki i atrakcji turystycznych) a nauką języka.

4 122 Materiał i metody Badania polegające na wypełnieniu kwestionariusza ankiety składającego się z 16 pytań (zamkniętych i otwartych) przygotowanego w Katedrze Nauk Społecznych AWF Warszawa przeprowadzono w lipcu i sierpniu 2007 w autokarach wiozących uczestników obozów językowych z Anglii do Polski. Wiek badanych wynosił lat i pochodzili oni z dużych miast Polski lub ich okolic. Ankietowani przebywali na obozach językowych zorganizowanych przez znane polskie biuro podróży Armatur Polska, z którym w lecie 2007 do Anglii wyjechało 296 osób. Badane osoby przebywały w jednym z trzech ośrodków w Wielkiej Brytanii: Londynie, Brighton&Hove lub Hastings, przez 2, 3 lub 4 tygodnie. Badaniami objęto 86 osób w tym: 43 osoby wracające z Hastings (spośród 224 wysłanych przez biuro do tej miejscowości), 22 wracające z Londynu (spośród 44) i 21 wracające z Brighton&Hove (spośród 28). Badani zakwaterowani byli u host families, rodzin angielskich, w pokojach dwu- lub trzyosobowych. Ściśle przestrzegano reguły, by u jednej rodziny przebywał tylko jeden uczestnik polskojęzyczny. Organizator współpracuje z renomowanymi szkołami językowymi, posiadającymi rekomendację British Council i będącymi członkami organizacji English UK. Cena obejmowała zakwaterowanie, wyżywienie, program, ubezpieczenie, transport autokarem, opiekę rezydenta w trakcie całego kursu, opiekę pilota tranzytowego w trakcie przejazdu, test kwalifikacyjny, materiały edukacyjne i świadectwo ukończenia kursu. W programie, w zależności od wybranej opcji, można było uczestniczyć w 20 lub minutowych lekcjach zajęć dydaktycznych tygodniowo, o zróżnicowanym poziomie nauczania w grupach od elementary do adyanced (podział w oparciu o placement test - test kwalifikacyjny określający poziom znajomości języka na początku kursu). Zajęcia prowadzone były przez wykwalifikowanych EFL teachers, w małych grupach (maksymalnie 15 osób) o mieszanych narodowościach. Po zajęciach dydaktycznych dla uczestników przygotowany był program zajęć popołudniowych (zajęcia sportowe, edukacyjne i artystyczne, wizyty w lokalnych ośrodkach kultury, dyskoteki, garden party, BBQ, wieczory filmowe, ąuizy, itp.) oraz weekendowych (minimum jedna wycieczka całodzienna i jedna półdniowa tygodniowo). Wycieczki fakultatywne były w większości dodatkowo płatne. Zdecydowana większość badanych (70% ankietowanych) wybrała opcję 3 tygodniowego kursu. Mniej popularna była opcja dwutygodniowa - niecałe 30%. Tylko 2 osoby były na kursie przez 4 tygodnie. Badani samodzielnie oceniali stopień biegłości władania angielskim. Nikt spośród ankietowanych nie określił swojego poziomu znajomości angielskiego jako początkujący. Większość ankietowanych (60%) podało poziom średnio zaawansowany, 40% - stopień zaawansowany. Odpowiada to otrzymanym w biurze informacjom o przydziale do grup w miejscowych szkołach językowych. Wyniki Rycina l przedstawia strukturę motywów wyjazdu na obóz językowy. Badani mieli możność wskazania więcej niż jednego motywu wyjazdu. Najczęściej wskazywanym motywem (74 osoby tj. 86% ankietowanych) była chęć podniesienia poziomu znajomości języka angielskiego. Na chęć poznania Wielkiej Brytanii wskazały 42 osoby (49% ankietowanych) a 37 osób (43% ankietowanych) podkreśliło motyw towarzyski. W 6 przypadkach (7% ankietowanych) napisano o przymusie wyjazdu ze względu na rodziców. Większość badanych (57%) wyraziło zainteresowanie historią i kulturą Wielkiej Brytanii (rycina 2). Rycina 3 przedstawia opinie ankietowanych na temat atrakcyjności turystycznej Wielkiej Brytanii. Ponad połowa badanych (60%) stwierdza, że warto zwiedzać Wielką Brytanię. Mówiąc o typowych zachowaniach w trakcie kursu mamy na myśli uczestnictwo w zajęciach fakultatywnych, m.in. wycieczkach, częstość używania języka docelowego, nawiązywanie kontaktów towarzyskich. Spośród badanych tylko dwie osoby nie uczestniczyły w wycieczkach organizowanych podczas kursu. Według 74 % ankietowanych wycieczkom towarzyszył komentarz anglojęzycznego prze-

5 123 przymus rodzicielski motyw rozrywki motyw towarzyski motyw poznawczy motyw nauki języka 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Rycina 1: Motywy uczestnictwa w turystyce językowej 43% TAK 57% INIE Rycina 2: Zainteresowanie historią i kulturą Wielkiej Brytanii 40% D TAK 60% NIE Rycina 3: Atrakcyjność turystyczna Wielkiej Brytanii w opinii uczestników kursu Czy warto zwiedzać Wielką Brytanię?" wodnika. Wycieczkom dla osób przebywających w Londynie, nie zawsze towarzyszył angielski przewodnik, co potwierdzili organizatorzy kursu. Ocenę komentarza przewodnika ilustruje rycina 4. Używanie języka angielskiego zbadano prosząc ankietowanych o określenie, w skali 1-6 (gdzie l- rzadko, 6- bardzo często), jak często w czasie pobytu w Anglii używali języka angielskiego w różnych sytuacjach. Średnie oceny przedstawia rycina 5. Języka angielskiego najczęściej używano podczas kontaktów z angielską host family i w czasie zajęć dydaktycznych w szkole, najrzadziej natomiast w rozmowach z kolegami i koleżankami z Polski. Większość ankietowanych (81%) uznała, że w czasie trwania kursu bardzo łatwo było poznać osoby innych narodowości. Zdecydowana mniejszość (10%) uznało, że było to dosyć trudne.

6 124 24% 10% 11% 4% 30% zawsze rozumiałem (łam) wszystko, co mówił przewodnik j przewodnik mówił często zbyt trudnym językiem lub zbyt szybko l czasami nie słuchałem (łam) przewodnika l przewodnik udzielał zbyt mało informacji odnośnie zwiedzanych miejsc l przewodnik był nudny 21% Rycina 4: Ocena komentarza przewodnika i przewodnik sprawił, że wycieczka była naprawdę interesująca podczas kontaktów z rodziną, u której mieszkałem/łam podczas zajęć w szkole podczas zajęć podczas wycieczek w rozmowach rekreacyjnych z kolegami i koleżankami z Polski Rycina 5: Średnia ocena częstości używania języka angielskiego Najlepszą okazją do poznania osób innej narodowości były następujące sytuacje (uszeregowane ze względu na częstość wskazywania przez ankietowanych): 1. w czasie zaj ęć szkolnych, gdyż zaj ęcia były w grupach mieszanych, 2. w domu, gdyż mieszkałem/łam z obcokrajowcami, 3. w czasie wycieczek, gdyż odbywały się w międzynarodowym towarzystwie, 4. w czasie zajęć sportowo- rekreacyjnych. W czasie kursu językowego ankietowani nawiązywali kontakty z innymi uczestnikami. Wymieniano Polaków (93%) a także inne narodowości, takie jak: Hiszpanów (65%), Czechów (58%), Włochów (53%), Rosjan (40%), Kanadyjczyków (34%), Niemców (31%), Francuzów (30%), Arabów (22%). Utrzymanie kontaktów owych lub odwiedziny nowo poznanych zagranicznych znautrzyrnanie kontaktu z polskimi znajomymi z kursu utrzymanie kontaktu z zagranicznymi znajomymi z kursu 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Rycina 6: Deklaracja utrzymania kontaktu ze znajomymi z kursu

7 125 jomych deklaruje 27% ankietowanych. Aż 86% ankietowanych myśli natomiast, iż utrzyma kontakt (mailowy, telefoniczny, osobisty) z polskojęzycznymi uczestnikami kursu (rycina 6). Tabela l przedstawia korzyści wyniesione z kursu. Ankietowani określali na sześciostopniowej skali (gdzie l - najmniejsze a 6 - największe korzyści), jak oceniają korzyści z pobytu w Wielkiej Brytanii. Na pierwszym miejscu ankietowani wskazywali poprawę znajomości języka, natomiast możliwość poznania kultury i historii Wielkiej Brytanii uplasowała się na ostatnim miejscu. Pobyt i zwiedzanie Anglii stanowi bodziec do dalszego uczenia się języka angielskiego dla 39% ankietowanych. Turystyka krajoznawcza w Wielkiej Brytanii nie ma znaczenia dla przyszłej nauki dla 34% ankietowanych a 27% ankietowanych odpowiedziało, że zwiedzanie nie zachęciło ich do dalszego uczenia się. Rycina 7 ilustruje zależności występujące między zwiedzaniem Wielkiej Brytanii a nauką angielskiego, między atmosferą na kursie a zajęciami sportowo- rekreacyjnymi oraz między nauką języka a kontaktami z Brytyjczykami. Tabela 1: Średnia ocena odniesionych korzyści z kursu językowego Rodzaj korzyści Poprawa znajomości języka angielskiego Korzyści towarzyskie Zwiedzenie ciekawych miejsc Zabawa Odpoczynek Poznanie kultury i historii Wielkiej Brytanii Średnia ocena: 5,2 4,6 4,5 4,5 4,25 3,25 Opinie dotyczące zależności pomiędzy zwiedzaniem WB a nauką angielskiego są bardzo podzielone. Zdecydowana większość ankietowanych (75%) jest natomiast zdania, że ciekawe zajęcia sportowo-rekreacyjne wpływają na miłą atmosferę na kursie. Zdaniem większej części ankietowanych (66,7%) kontakty z Brytyjczykami wpływają na efektywną naukę języka. Rycina 8 przedstawia kompleksową ocenę pobytu na kursie wyrażoną jednym hasłem. Zdaniem najlepiej oddającym charakter całego kursu okazało się: nauka i zabawa" (44%). zwiedzanie Wielkiej Brytanii fajna atmosfera kursu efektywna nauka języka angielskiego 47% 26% 33,3% 53% 74% 66,7% nauka języka angielskiego ciekawet zajęcia sportowo-rekreacyjne kontakty z Brytyjczykami Rycina 7: Ocena wpływu czynników związanych z pobytem na kursie językowym w Wielkiej Brytanii na naukę języka 3%- v 1 '? 0% i,50% 20% Nauka i zabawa 44% Zabawa na całego Turystyka i nauka H Nauka i przyjemność Turystyka i zabawa D Szkoła i nauka 30% Rycina 8: Kompleksowa ocena pobytu na kursie językowym wyrażona hasłem

8 126 Na drugim miejscu uplasowało się określenie: zabawa na całego" (30%), na trzecim turystyka i nauka" (20%). Praktycznie rzecz biorąc, pojedyncze osoby w kompleksowej ocenie wskazywały na: nauka i przyjemność", szkoła i nauka" i turystyka i zabawa". Dyskusja Mimo iż badaniami objęto prawie 1/3 osób wysłanych przez biuro na obóz językowy do Anglii, w skali krajowej jest to jednak bardzo mały wycinek populacji wyjeżdżającej w tym celu. Niemniej jednak opinia tych osób rzuca światło na różne aspekty udziału w kursach językowych a Anglii. Problem ten nie był dotąd w piśmiennictwie poruszany. Niewątpliwym mankamentem badań jest brak możliwości weryfikacji poziomu znajomości języka. Początkowy poziom znajomości angielskiego określany był przez ankietowanych samodzielnie, podobnie jak ocena korzyści z kursu, która, przypomnijmy, wskazywałaby na poprawę znajomości języka. Brakuje ocen lektorów, którzy prowadzili zajęcia lub wyników testów, gdzie czarno na białym można by ocenić poziom początkowy i końcowy znajomości języka obcego. Oceny uczestników są niewątpliwie bardzo subiektywne, a ponadto tuż po wyjeździe z Anglii (w momencie, w którym prowadzone były badania) odczucia mogą być nadmiernie wysokie. W przyszłych badaniach ocena poziomu znajomości języka powinna pochodzić z obiektywnego źródła. Większość ankietowanych, zgodnie z oczekiwaniami, jako motyw uczestnictwa wskazywała chęć nauki języka obcego. Niemniej jednak wiele osób wskazywało na więcej niż jeden motyw, podkreślając tym samym, iż turystyka językowa to możliwość połączenia przyjemnego z pożytecznym. Kolejno istotna jest chęć poznawania Wielkiej Brytanii i nawiązanie nowych znajomości. Być może turystykę językową należy widzieć jako modny trend i jako chęć uczestnictwa w kulturalnym przedsięwzięciu, podczas którego można spotkać ciekawe świata osoby różnych narodowości, co jest odzwierciedleniem rosnącej świadomości integracji międzynarodowej. Zaskakujący i zasmucający jest fakt, że tylko niewiele ponad połowa ankietowanych zainteresowana jest historią i kulturą Wielkiej Brytanii, a także widzi sens uprawiania turystyki krajoznawczej na wyspie. Zainteresowanie uczestników odwiedzanym obszarem powinno zatem należeć do czołowych zadań organizatorów kursu językowego - w Wielkiej Brytanii jest przecież wiele interesujących i wartych zobaczenia atrakcji turystycznych. Wycieczki krajoznawcze należą do typowych zachowań w czasie kursu. Prawie wszyscy ankietowani brali w nich udział, mimo iż, przypomnijmy, były to atrakcje dodatkowo płatne. Wydawać by się mogło, że instytucja nudnego przewodnika w dobie obecnych szkoleń i postępów edukacji w zakresie obsługi ruchu turystycznego przeszła do lamusa. Wyniki badań pokazują jednak, że niestety nie końca. Większość ankietowanych albo nie słuchała przewodnika albo uważała, że jest on nudny. Największa szkoda polega na tym, że właśnie wycieczka, w świetle charakterystyki uczenia się języka w wieku młodzieńczym, mogłaby być wspaniałym sposobem dotarcia do młodzieży i przekazania im wiedzy, zarówno językowej jak i o kulturze społeczeństwa posługującego się językiem docelowym. Możliwość bezpośredniego kontaktu z rdzennymi mieszkańcami, przebywanie w ich milieu, znaczy bardzo wiele dla nauki języka. Do największej liczby kontaktów w języku angielskim dochodzi właśnie w czasie spędzanym z angielską rodziną goszczącą. Drugim filarem są zajęcia dydaktyczne w szkole językowej. Co dzieje się jednak w czasie wolnym, czyli podczas zajęć o charakterze rekreacyjnym i wycieczek krajoznawczych? Zgodnie z obawami, bardzo poważnym problemem jest wszechobecność języka ojczystego na kursie językowym. Jest to kwestia bardzo trudna do rozwiązania. Złudnym jest sądzenie, że wyjazd na kurs prywatnie, bez pośrednika, bez grupy polskiej, byłby skutecznym lekarstwem. Jest to oczywiście pewnego rodzaju ograniczenie kontaktu z rodakami, ale i tak mało prawdopodobne ażeby na kursie nie było żadnego innego Polaka. Tak więc problem jest raczej natury psychicznej - nastawienia do używania języka obcego w jak największym stopniu. Zresztą, z glottodydaktycznego punktu widzenia używanie języka ojczystego nie jest szkodliwe"

9 127 dla efektywnej nauki języka obcego, tylko siłą rzeczy skrócony jest czas ekspozycji na język obcy (ang. inpuf). Warto też zauważyć, że podczas kursów niemieckiego, francuskiego czy hiszpańskiego problematyczne staje się często używanie nie tyle języka ojczystego, co języka angielskiego, czyli współczesnej lingua franca. Tradycją jest już, że pod koniec wspólnego pobytu wakacyjnego młodzież wymienia adresy korespondencyjne (dziś głównie e i numery komunikatorów internetowych), czasem planuje kolejne spotkania. Często rodzą się przyjaźnie na całe życie. W kontekście przyprowadzonego badania na uwagę zasługuj e fakt, iż niewiele przyjaźni międzynarodowych ma szansę przetrwać, podczas gdy większość polskich kontaktów zostanie prawdopodobnie utrzymana. Wskazuje to na siłę więzi istniejących między polskojęzycznymi uczestnikami i brak tej więzi w stosunkach z obcojęzycznymi uczestnikami kursu. Warto podkreślić także, że zagranicznych uczestników kursu polska młodzież poznawała w pierwszej kolejności w czasie zajęć dydaktycznych oraz kontaktów w domu. Wycieczki i zajęcia sportowo-rekreacyjne, które są znakomitym sposobem integracji, pozostawały raczej domeną kontaktów z innymi Polakami. Korzyści płynące z udziału w kursie w oczach kursantów to nie tylko poprawa znajomości angielskiego, ale także kontakty towarzyskie, zwiedzanie, zabawa i odpoczynek. Warto wręcz zauważyć, że przy ogólnej ocenie absolwenci kursu podkreślali, że turystyka językowa to połączenie nauki i czegoś" jeszcze: zabawy, turystyki, przyjemności. Zaskakujący jest natomiast fakt, że prawie 1/3 absolwentów udzieliła odpowiedzi niezawierającej elementu nauki". Pewna grupa osób podważa zatem aspekt edukacyjny turystyki językowej. Sugerując się wynikami badań należało by stwierdzić, że nie ma jednokierunkowej zależności między zainteresowaniem Wielką Brytanią (chęcią poznawania jej kultury, sztuki i atrakcji turystycznych) a nauką języka. Opinie badanych rozłożyły się prawie po połowie. Są jednak teoretyczne podstawy, by przypuszczać, że w rzeczywistości, przy dobrze skonstruowanej ofercie zajęć kulturalno-turystycznych, można bardzo pozytywnie wpłynąć na postępy w nauce języka poprzez wywoływanie zainteresowania elementami kultury danej społeczności. Piśmiennictwo: 1) Bieńczyk G., Łobożewicz T. 2001: Podstawy turystyki, Wyższa Szkoła Ekonomiczna, Warszawa 2) Gaworecki W. 2007: Turystyka, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 3) Komorowska H. 2005: Metodyka nauczania języków obcych. Fraszka Edukacyjna Warszawa 4) Przecławski K..1996: Człowiek a turystyka. Zarys socjologii turystyki. Albis, Kraków 5) Wartecka-Ważyńska, A. 2007: Turystyka młodzieży i jej uwarunkowania. Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza, Poznań 6) ( ) 7) Zabrocki L. 1966: Językoznawcze podstawy metodyki nauczania języków obcych, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa 8) ŻukowskaZ. 2006: Aktywna turystyka młodzieżowa. i jej wartości w wychowaniu do zdrowego stylu życia. W: Z. Dziubiński (red.) Aksjologia turystyki, Salezj ańska Organizacj a Sportowa Rzeczypospolitej Polskiej, Warszawa: Adres korespondencyjny:

Analiza ankiety ewaluacyjnej dla uczniów dotyczącej wyjazdów kulturowo-językowych organizowanych przez SSP 10 i SG 27 STO

Analiza ankiety ewaluacyjnej dla uczniów dotyczącej wyjazdów kulturowo-językowych organizowanych przez SSP 10 i SG 27 STO Analiza ankiety ewaluacyjnej dla uczniów dotyczącej wyjazdów kulturowo-językowych organizowanych przez SSP 10 i SG 27 STO I. Wprowadzenie Ankieta została przeprowadzona w styczniu 2015 r. i obejmowała

Bardziej szczegółowo

Polki o pracy za granicą. Badanie Promedica24 Insight 2. edycja

Polki o pracy za granicą. Badanie Promedica24 Insight 2. edycja Polki o pracy za granicą Badanie Promedica24 Insight 2. edycja 2 INFORMACJA O BADANIU 01 CEL BADANIA Cele badania Gotowość podjęcia pracy za granicą przez Polki. Gotowość podjęcia pracy za granicą w charakterze

Bardziej szczegółowo

PREFERENCJE TURYSTYCZNE STUDENTÓW AKADEMII IM. JANA DŁUGOSZA W CZĘSTOCHOWIE TOURIST PREFERENCES OF JAN DŁUGOSZ ACADEMY STUDENT S

PREFERENCJE TURYSTYCZNE STUDENTÓW AKADEMII IM. JANA DŁUGOSZA W CZĘSTOCHOWIE TOURIST PREFERENCES OF JAN DŁUGOSZ ACADEMY STUDENT S Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Pedagogiki i Administracji w Poznaniu Nr 3 2007 Maria Pyzik, Joanna Rodziewicz-Gruhn, Karol Pilis, Cezary Michalski Instytut Kultury Fizycznej Akademii im. Jana Długosza

Bardziej szczegółowo

Polki o pracy za granicą

Polki o pracy za granicą Polki o pracy za granicą Badanie Promedica24 Insight 2. edycja Promedica24 Insight to cykl badań prowadzonych na zlecenie Promedica24. Fala badania przeprowadzona przez IQS, N=600 Polek w wieku 18-60 lat,

Bardziej szczegółowo

Oferta kursów zagranicznych MALTA 2014

Oferta kursów zagranicznych MALTA 2014 DIN EN ISO 9001:2008 Oferta kursów zagranicznych MALTA 2014 MALTA Malta leży między Sycylią a wybrzeżem północnej Afryki. Tutaj mieszają się wpływy kultury arabskiej i europejskiej. Dla zainteresowanych

Bardziej szczegółowo

1. Co cię skłoniło do wzięcia udziału w wymianie młodzieży? 2. Czy jesteś zadowolona/y z udziału w wymianie młodzieży i pobytu w Altötting?

1. Co cię skłoniło do wzięcia udziału w wymianie młodzieży? 2. Czy jesteś zadowolona/y z udziału w wymianie młodzieży i pobytu w Altötting? Wyniki ankiety ewaluacyjnej dla uczniów, którzy wzięli udział w wymianie młodzieży w ramach programu COMENIUS i projektu Tolerancja nasz wspólny cel w dniach 27.04. 07.05.2014 r. (maj 2014) 1. Co cię skłoniło

Bardziej szczegółowo

3. Czy był(a) Pan/ Pani zaangażowany(a) w organizację i przebieg wymiany młodzieży w Lelowie?

3. Czy był(a) Pan/ Pani zaangażowany(a) w organizację i przebieg wymiany młodzieży w Lelowie? Wyniki ewaluacji projektu Tolerancja nasz wspólny cel w ramach Programu Comenius dotyczącej wizyty uczniów z Niemiec w terminie 17.09. 27.09.2014 r. przeprowadzonej wśród nauczycieli (październik 2014)

Bardziej szczegółowo

In English please Nauczyciel na miarę XXI wieku

In English please Nauczyciel na miarę XXI wieku In English please Nauczyciel na miarę XXI wieku Projekt współfinansowany w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego - Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Priorytet: Wysoka jakość systemu edukacji Uczestnikami

Bardziej szczegółowo

Kursy języka angielskiego, Londyn Hampstead, od 16 lat (WBL02b) Miejscowość. Szkoła w Londynie. Opis Kursów. Angielski w Londynie

Kursy języka angielskiego, Londyn Hampstead, od 16 lat (WBL02b) Miejscowość. Szkoła w Londynie. Opis Kursów. Angielski w Londynie Kursy języka angielskiego, Londyn Hampstead, od 16 lat (WBL02b) Symbol oferty: 630/183 Państwo: Region: Miasto: Transport: Wielka Brytania Londyn Londyn Własny Profil wyjazdu: Wyjazd językowy, Kurs językowy,

Bardziej szczegółowo

Badanie krajowego i zagranicznego ruchu turystycznego w Województwie Zachodniopomorskim w roku 2014 Streszczenie raportu wyniki PAPI

Badanie krajowego i zagranicznego ruchu turystycznego w Województwie Zachodniopomorskim w roku 2014 Streszczenie raportu wyniki PAPI Badanie krajowego i zagranicznego ruchu turystycznego w Województwie Zachodniopomorskim w roku 2014 Streszczenie raportu wyniki PAPI Listopad 2014 Przedmiot, cele i termin badania Termin badania PAPI:

Bardziej szczegółowo

Motywy podjęcia studiów na kierunku Edukacja Techniczno-Informatyczna w AGH

Motywy podjęcia studiów na kierunku Edukacja Techniczno-Informatyczna w AGH Marta CIESIELKA, Małgorzata NOWORYTA AGH Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie, Polska Motywy podjęcia studiów na kierunku Edukacja Techniczno-Informatyczna w AGH Wstęp Wybór studiów

Bardziej szczegółowo

Uczniowie z Malborka wybierają zawody z przyszłością

Uczniowie z Malborka wybierają zawody z przyszłością Projekt numer: ESF01-2013 1 PL1 LEO01 37042 Uczniowie z Malborka wybierają zawody z przyszłością Projekt: Staże i praktyki zagraniczne dla osób kształcących się i szkolących zawodowo, realizowany przez

Bardziej szczegółowo

Kursy języka angielskiego, Londyn Centrum, od 16 lat (WBL02) Miejscowość. Szkoła w Londynie. Opis Kursów. Rodzaje Kursów. Zajęcia Pozalekcyjne

Kursy języka angielskiego, Londyn Centrum, od 16 lat (WBL02) Miejscowość. Szkoła w Londynie. Opis Kursów. Rodzaje Kursów. Zajęcia Pozalekcyjne Kursy języka angielskiego, Londyn Centrum, od 16 lat (WBL02) Symbol oferty: 631/183 Państwo: Region: Miasto: Transport: Wielka Brytania Londyn Londyn Własny Profil wyjazdu: Wyjazd językowy, Kurs językowy,

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z KURSU METODYCZNO- JĘZYKOWEGO W WIELKIEJ BRYTANII

SPRAWOZDANIE Z KURSU METODYCZNO- JĘZYKOWEGO W WIELKIEJ BRYTANII SPRAWOZDANIE Z KURSU METODYCZNO- JĘZYKOWEGO W WIELKIEJ BRYTANII W dniach 24 lipca- 6 sierpnia 2011r. uczestniczyłam w kursie metodycznojęzykowym pt. Teachers of English Course w ramach programu Comenius-

Bardziej szczegółowo

Biuro Karier i Monitorowania Losów Absolwentów SGGW w Warszawie. Badanie losów absolwentów. Warszawa, 2013

Biuro Karier i Monitorowania Losów Absolwentów SGGW w Warszawie. Badanie losów absolwentów. Warszawa, 2013 Biuro Karier i Monitorowania Losów Absolwentów SGGW w Warszawie Badanie losów absolwentów Warszawa, Cel badania Charakterystyka społeczno-demograficzna absolwentów Aktualny status zawodowy absolwentów

Bardziej szczegółowo

Kontakty rodziców dzieci 6 i 7-letnich z przedszkolem/szkołą 1

Kontakty rodziców dzieci 6 i 7-letnich z przedszkolem/szkołą 1 Kontakty rodziców dzieci 6 i 7-letnich z przedszkolem/szkołą 1 Relacje między nauczycielami i rodzicami mogą być czynnikiem pośrednio wspierającym jakość nauczania uczniów, na co zwracają uwagę zarówno

Bardziej szczegółowo

Opracowanie badań ankietowych z projektu Poznawanie historii przodków i tradycji przez Seniora gminy Kleszczewo

Opracowanie badań ankietowych z projektu Poznawanie historii przodków i tradycji przez Seniora gminy Kleszczewo Opracowanie badań ankietowych z projektu Poznawanie historii przodków i tradycji przez Seniora gminy Kleszczewo W miesiącach lipiec i sierpień 20 roku Stowarzyszenie Pomagam zorganizowało dla Seniorów

Bardziej szczegółowo

Analiza ankiety ewaluacyjnej dla rodziców dotyczącej wyjazdów kulturowo-językowych organizowanych przez SSP 10 i SG 27 STO

Analiza ankiety ewaluacyjnej dla rodziców dotyczącej wyjazdów kulturowo-językowych organizowanych przez SSP 10 i SG 27 STO Analiza ankiety ewaluacyjnej dla rodziców dotyczącej wyjazdów kulturowo-językowych organizowanych przez SSP 10 i SG 27 STO I. Wprowadzenie Ankieta została przeprowadzona w styczniu 2015 r. i obejmowała

Bardziej szczegółowo

Badanie losów absolwentów

Badanie losów absolwentów RAPORT Z BADANIA LOSÓW ABSOLWENTÓW GIMNAZJUM IM. ŚW. JADWIGI KRÓLOWEJ POLSKI W WAWRZEŃCZYCACH PRZEPROWADZONEGO W ROKU SZKOLNYM / W grudniu r. przeprowadzono badanie losów absolwentów Gimnazjum w Wawrzeńczycach

Bardziej szczegółowo

Kurs języka angielskiego w Londynie, Wielka Brytania (WBL 13) Wielka Brytania - idealne miejsce na zagraniczne kursy językowe

Kurs języka angielskiego w Londynie, Wielka Brytania (WBL 13) Wielka Brytania - idealne miejsce na zagraniczne kursy językowe Kurs języka angielskiego w Londynie, Wielka Brytania (WBL 13) Symbol oferty: 749/183 Państwo: Region: Miasto: Transport: Profil wyjazdu: Wyżywienie: Zakwaterowanie: Wyposażenie: Wielka Brytania Londyn

Bardziej szczegółowo

Obcokrajowcy i imigranci a język polski. Polacy a języki obce. Na podstawie Polskiego Sondażu Uprzedzeń 2013

Obcokrajowcy i imigranci a język polski. Polacy a języki obce. Na podstawie Polskiego Sondażu Uprzedzeń 2013 Obcokrajowcy i imigranci a język polski. Polacy a języki obce. Na podstawie Polskiego Sondażu Uprzedzeń 2013 Karolina Hansen Marta Witkowska Warszawa, 2014 Polski Sondaż Uprzedzeń 2013 został sfinansowany

Bardziej szczegółowo

ABC BIZNESU. Jak założyć agencję turystyczną

ABC BIZNESU. Jak założyć agencję turystyczną ABC BIZNESU Jak założyć agencję turystyczną ABC BIZNESU Jak założyć agencję turystyczną Spis treści 2 Pomysł na firmę / 3 1. Klienci agencji turystycznej / 4 2. Cele i zasoby osobiste / 4 2.1. Wykształcenie

Bardziej szczegółowo

UNIWERSYTET WARSZAWSKI WYDZIAŁ NEOFILOLOGII

UNIWERSYTET WARSZAWSKI WYDZIAŁ NEOFILOLOGII UNIWERSYTET WARSZAWSKI WYDZIAŁ NEOFILOLOGII A l e k s a n d r a Ł u c z a k Nauczanie języka angielskiego dla celów specjalistycznych. Konstrukcja i ewaluacja programu nauczania. Promotor: Prof. dr hab.

Bardziej szczegółowo

Partnerski Projekt Szkół Comenius: Pilzno i Praga, 18 24. 03. 2012. Podsumowanie ewaluacji - wszystkie szkoły partnerskie

Partnerski Projekt Szkół Comenius: Pilzno i Praga, 18 24. 03. 2012. Podsumowanie ewaluacji - wszystkie szkoły partnerskie ARKUSZ EWALUACJI UCZNIA Partnerski Projekt Szkół Comenius: Pilzno i Praga, 18 24. 03. 2012 Podsumowanie ewaluacji - wszystkie szkoły partnerskie 1. Zawartość merytoryczną (naukową, poznawczą) programu

Bardziej szczegółowo

Wyższa Szkoła Hotelarstwa i Gastronomii w Poznaniu SYLABUS

Wyższa Szkoła Hotelarstwa i Gastronomii w Poznaniu SYLABUS Wyższa Szkoła Hotelarstwa i Gastronomii w Poznaniu SYLABUS Profil : Zawodowy Stopień studiów: I Kierunek studiów: Turystyka i Rekreacja Specjalność: Semestr: 3 Forma studiów: Nazwa przedmiotu: stacjonarne/niestacjonarne

Bardziej szczegółowo

Punkty ECTS uzyskane w ramach specjalizacji nauczycielskiej są zaliczane do specjalizacji językoznawczej jako specjalizacji pierwszej

Punkty ECTS uzyskane w ramach specjalizacji nauczycielskiej są zaliczane do specjalizacji językoznawczej jako specjalizacji pierwszej Specjalizacja nauczycielska STARY PROGRAM Zgodnie z Rozporządzeniem MENiS z dnia 07.09.2004 dotyczącym standardów kształcenia nauczycieli na postawie ustawy o szkolnictwie wyższym z dnia 12.09.1990, kształcenie

Bardziej szczegółowo

Wyższa Szkoła Hotelarstwa i Gastronomii w Poznaniu SYLABUS. Moduł (typ) przedmiotów: Katedra Zarządzania i Marketingu

Wyższa Szkoła Hotelarstwa i Gastronomii w Poznaniu SYLABUS. Moduł (typ) przedmiotów: Katedra Zarządzania i Marketingu Wyższa Szkoła Hotelarstwa i Gastronomii w Poznaniu SYLABUS Profil kształcenia: ogólnoakademicki Stopień studiów: II Kierunek studiów: Turystyka i Rekreacja Specjalność: Semestr: Forma studiów: Nazwa przedmiotu:

Bardziej szczegółowo

Kursy języka angielskiego, Londyn Centrum, od 18 lat (WBL02) Wielka Brytania - idealne miejsce na zagraniczne kursy językowe

Kursy języka angielskiego, Londyn Centrum, od 18 lat (WBL02) Wielka Brytania - idealne miejsce na zagraniczne kursy językowe Kursy języka angielskiego, Londyn Centrum, od 18 lat (WBL02) Symbol oferty: 631/183 Państwo: Region: Miasto: Transport: Wielka Brytania Londyn Londyn Własny Profil wyjazdu: Wyjazd językowy, Kurs językowy,

Bardziej szczegółowo

Kompleksowe wspieranie procesów zarządzania

Kompleksowe wspieranie procesów zarządzania Kompleksowe wspieranie procesów zarządzania Raport z badania przeprowadzonego w sierpniu 2007 roku O badaniu Badanie zostało przeprowadzone w sierpniu bieżącego roku na podstawie ankiety internetowej Ankieta

Bardziej szczegółowo

szkoły wybrane przez absolwentów

szkoły wybrane przez absolwentów ilość uczniów RAPORT Z BADANIA LOSÓW ABSOLWENTÓW GIMNAZJUM IM. ŚW. JADWIGI KRÓLOWEJ POLSKI W WAWRZEŃCZYCACH PRZEPROWADZONEGO W MARCU ROKU. W marcu r. przeprowadzono badanie losów absolwentów Gimnazjum

Bardziej szczegółowo

Światowy Polonista intensywny kurs języka i kultury polskiej dla zagranicznych studentów filologii polskiej

Światowy Polonista intensywny kurs języka i kultury polskiej dla zagranicznych studentów filologii polskiej INFORMACJE DOTYCZĄCE KURSU JĘZYKA POLSKIEGO DLA ZAGRANICZNYCH STUDENTÓW FILOLOGII POLSKIEJ - 120 H Szkoła Języka Polskiego i Języków Obcych e-mail: office@makilen.pl MAKILEN www.makilen.pl ul. Ariańska

Bardziej szczegółowo

KURATORIUM OŚWIATY W KIELCACH SZKOLNICTWO ZAWODOWE KSZTAŁCENIE W KIERUNKACH BUDOWLANYCH

KURATORIUM OŚWIATY W KIELCACH SZKOLNICTWO ZAWODOWE KSZTAŁCENIE W KIERUNKACH BUDOWLANYCH KURATORIUM OŚWIATY W KIELCACH SZKOLNICTWO ZAWODOWE KSZTAŁCENIE W KIERUNKACH BUDOWLANYCH Kierunki budowlane Badaniem objęto 50% szkół kształcących w zawodach budowlanych województwa świętokrzyskiego. Próba

Bardziej szczegółowo

1. Jakie wspólne działania z koleżankami/kolegami z Niemiec podczas wymiany w Lelowie najbardziej Ci się podobały?

1. Jakie wspólne działania z koleżankami/kolegami z Niemiec podczas wymiany w Lelowie najbardziej Ci się podobały? Wyniki ewaluacji projektu Tolerancja nasz wspólny cel w ramach Programu Comenius dotyczącej wizyty uczniów z Niemiec w terminie 7.09. 7.09.0 r. przeprowadzonej wśród uczniów (październik 0). Jakie wspólne

Bardziej szczegółowo

w języku polskim Turystyka i krajoznawstwo w języku angielskim Tourism and Regional Studies Rok akadem Profil kształcenia

w języku polskim Turystyka i krajoznawstwo w języku angielskim Tourism and Regional Studies Rok akadem Profil kształcenia Załącznik do Zarządzenia K A R T A P R Z E D M I O T U ( S Y L L A B U S ) W Y D R U K Z S Y S T E M U Kod Nazwa w języku polskim Turystyka i krajoznawstwo w języku angielskim Tourism and Regional Studies

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z BADANIA EWALUACYJNEGO SŁUCHACZY _ CENTRUM EUROPY _ JESIEŃ 2013/2014

RAPORT Z BADANIA EWALUACYJNEGO SŁUCHACZY _ CENTRUM EUROPY _ JESIEŃ 2013/2014 RAPORT Z BADANIA EWALUACYJNEGO SŁUCHACZY _ CENTRUM EUROPY _ JESIEŃ 2013/2014 Opracowanie raportu: Zawartość WPROWADZENIE DO RAPORTU... 3 IA OCENA OFERTY KURSU I NARZĘDZI MERYTORYCZNYCH4 Wykres 1. Ocena

Bardziej szczegółowo

Ewaluacja wewnętrzna w Gimnazjum im. Jana III Sobieskiego w Żółkiewce

Ewaluacja wewnętrzna w Gimnazjum im. Jana III Sobieskiego w Żółkiewce Ewaluacja wewnętrzna w Gimnazjum im. Jana III Sobieskiego w Żółkiewce Rok szkolny 2015/2016 Diagnoza stopnia partycypacji rodziców uczniów i ich oczekiwań we współdecydowaniu o szkole Rozporządzenie Ministra

Bardziej szczegółowo

PROGRAM KSZTAŁCENIA DLA STUDIÓW PODYPLOMOWYCH: ZINTEGROWANE NAUCZANIE PRZEDMIOTOWO-JĘZYKOWE (JĘZYK ANGIELSKI)

PROGRAM KSZTAŁCENIA DLA STUDIÓW PODYPLOMOWYCH: ZINTEGROWANE NAUCZANIE PRZEDMIOTOWO-JĘZYKOWE (JĘZYK ANGIELSKI) PROGRAM KSZTAŁCENIA DLA STUDIÓW PODYPLOMOWYCH: ZINTEGROWANE NAUCZANIE PRZEDMIOTOWO-JĘZYKOWE (JĘZYK ANGIELSKI) Efekty kształcenia dla studiów podyplomowych: Po ukończeniu studiów ich absolwent: 1. swobodnie

Bardziej szczegółowo

Projekt edukacyjny Tydzień języków obcych. Autorki: Justyna Krawczyk Anita Morawska Wasielak. Granice mojego języka są granicami mojego świata

Projekt edukacyjny Tydzień języków obcych. Autorki: Justyna Krawczyk Anita Morawska Wasielak. Granice mojego języka są granicami mojego świata Granice mojego języka są granicami mojego świata Ludwik Wittgenstein. Projekt edukacyjny Tydzień języków obcych Autorki: Justyna Krawczyk Anita Morawska Wasielak 1 I. Założenia projektu Celem projektu

Bardziej szczegółowo

Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu w Gdańsku SYLABUS W ROKU AKADEMICKIM 2012/2013 i 2013/2014

Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu w Gdańsku SYLABUS W ROKU AKADEMICKIM 2012/2013 i 2013/2014 Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu w Gdańsku SYLABUS W ROKU AKADEMICKIM 2012/2013 i 2013/2014 Jednostka organizacyjna: Rodzaj studiów i profil: Nazwa przedmiotu: Wydział Turystyki i Rekreacji I stopień

Bardziej szczegółowo

Podnoszenie jakości nauczania języków obcych na I,II i III etapie edukacyjnym, ze szczególnym uwzględnieniem obszarów defaworyzowanych

Podnoszenie jakości nauczania języków obcych na I,II i III etapie edukacyjnym, ze szczególnym uwzględnieniem obszarów defaworyzowanych Podnoszenie jakości nauczania języków obcych na I,II i III etapie edukacyjnym, ze szczególnym uwzględnieniem obszarów defaworyzowanych Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

Bardziej szczegółowo

WYNIKI ANKIETY EWALUCYJNEJ DLA UCZNIÓW NA TEMAT REALIZACJI PROJEKTU COMENIUS W ZESPOLE SZKÓŁ IM. PIOTRA WYSOCKIEGO

WYNIKI ANKIETY EWALUCYJNEJ DLA UCZNIÓW NA TEMAT REALIZACJI PROJEKTU COMENIUS W ZESPOLE SZKÓŁ IM. PIOTRA WYSOCKIEGO WYNIKI ANKIETY EWALUCYJNEJ DLA UCZNIÓW NA TEMAT REALIZACJI PROJEKTU COMENIUS W ZESPOLE SZKÓŁ IM. PIOTRA WYSOCKIEGO 1. Czy byłeś zaangażowany w projekt? Tak 100% Nie 2. Co skłoniło Cię do wzięcia udziału

Bardziej szczegółowo

Partnerski Projekt Szkół Comenius, Münster i Bremerhaven, 3-8 X 2011. Podsumowanie ewaluacji - wszystkie szkoły partnerskie

Partnerski Projekt Szkół Comenius, Münster i Bremerhaven, 3-8 X 2011. Podsumowanie ewaluacji - wszystkie szkoły partnerskie ARKUSZ EWALUACJI UCZNIA Partnerski Projekt Szkół Comenius, Münster i Bremerhaven, 3-8 X 2011 Podsumowanie ewaluacji - wszystkie szkoły partnerskie 1. Zawartość merytoryczną (naukową, poznawczą) programu

Bardziej szczegółowo

Global Citizen Schools

Global Citizen Schools - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Global Citizen Schools Oferta współpracy dla szkół ponadgimnazjalnych i g i mnazjów Kilka słów o AIESEC AIESEC - kim jesteśmy? AIESEC jest największą

Bardziej szczegółowo

Atrakcyjność turystyczna i ruch turystyczny w parkach narodowych województwa podlaskiego

Atrakcyjność turystyczna i ruch turystyczny w parkach narodowych województwa podlaskiego Konrad Czarnecki Katedra Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw SGGW w Warszawie Atrakcyjność turystyczna i ruch turystyczny w parkach narodowych województwa podlaskiego Wstęp W Polsce największą liczbą

Bardziej szczegółowo

13. POZIOM WIEDZY STUDENTÓW W KONTEKŚCIE EGZAMINÓW PAŃSTWOWYCH I DEREGULACJI ZAWODÓW PILOTA WYCIECZEK I PRZEWODNIKA MIEJSKIEGO

13. POZIOM WIEDZY STUDENTÓW W KONTEKŚCIE EGZAMINÓW PAŃSTWOWYCH I DEREGULACJI ZAWODÓW PILOTA WYCIECZEK I PRZEWODNIKA MIEJSKIEGO Problematyka deregulacji zawodu pilota wycieczek i przewodnika..., Proksenia, Kraków 2013 13. POZIOM WIEDZY STUDENTÓW W KONTEKŚCIE EGZAMINÓW PAŃSTWOWYCH I DEREGULACJI ZAWODÓW PILOTA WYCIECZEK I PRZEWODNIKA

Bardziej szczegółowo

Kurs języka angielskiego w Londynie, Wielka Brytania (WBL 16) Wielka Brytania - idealne miejsce na zagraniczne kursy językowe

Kurs języka angielskiego w Londynie, Wielka Brytania (WBL 16) Wielka Brytania - idealne miejsce na zagraniczne kursy językowe Kurs języka angielskiego w Londynie, Wielka Brytania (WBL 16) Symbol oferty: 754/183 Państwo: Region: Miasto: Transport: Profil wyjazdu: Wyżywienie: Zakwaterowanie: Wyposażenie: Wielka Brytania Londyn

Bardziej szczegółowo

Centrum Promocji i Informacji Turystycznej w Giżycku RAPORT

Centrum Promocji i Informacji Turystycznej w Giżycku RAPORT Centrum Promocji i Informacji Turystycznej w Giżycku RAPORT BADANIA OPINII TURYSTÓW ODWIEDZAJĄCYCH CENTRUM PROMOCJI I INFORMACJI TURYSTYCZNEJ W GIŻYCKU W SEZONIE LETNIM 2013 ROKU Metodologia badania 2013.

Bardziej szczegółowo

Szkolenie w UK. 1. Czas i miejsce szkolenia 2. Tematyka, metody i cele 3. Organizator i źródło finansowania 4. Szkolenie 5.

Szkolenie w UK. 1. Czas i miejsce szkolenia 2. Tematyka, metody i cele 3. Organizator i źródło finansowania 4. Szkolenie 5. Piotr Urbanek Krosno, 2011 Szkolenie w UK 1. Czas i miejsce szkolenia 2. Tematyka, metody i cele 3. Organizator i źródło finansowania 4. Szkolenie 5. Wnioski JOB SHADOWING Czas i miejsce szkolenia 03 21

Bardziej szczegółowo

AUTORSKI PROGRAM ZAJĘĆ POZALEKCYJNYCH JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA KLAS I-II GIMNAZJUM W STRONĘ NOWOCZESNEJ PRACY DYDAKTYCZNEJ

AUTORSKI PROGRAM ZAJĘĆ POZALEKCYJNYCH JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA KLAS I-II GIMNAZJUM W STRONĘ NOWOCZESNEJ PRACY DYDAKTYCZNEJ AUTORSKI PROGRAM ZAJĘĆ POZALEKCYJNYCH JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA KLAS I-II GIMNAZJUM W RAMACH PROJEKTU COACHING i TUTORING W STRONĘ NOWOCZESNEJ PRACY DYDAKTYCZNEJ Autor: mgr Krzysztof Otfinowski Tytuł: Poznawanie

Bardziej szczegółowo

Program Comenius 2012-2014

Program Comenius 2012-2014 Wyniki ankiet ewaluacyjnych na temat realizacji w Gimnazjum nr 2 w Sulejówku projektu: Młodzi Europejczycy wobec zmian zachodzących w świecie pracy ( Les adolescents européens et l évolution du monde du

Bardziej szczegółowo

Zespół Szkół Integracyjnych nr 1 we Włocławku ENGLISH IS EASY

Zespół Szkół Integracyjnych nr 1 we Włocławku ENGLISH IS EASY ENGLISH IS EASY PROGRAM ZAJĘĆ PRZYGOTOWUJĄCY UCZNIÓW DO SPRAWDZIANU Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO W KLASIE VI SZKOŁY PODSTAWOWEJ Data wdrożenia programu: rok szkolny 2015/2016 Opracowanie: mgr Magdalena Wiśniewska

Bardziej szczegółowo

Ilość godzin. Cena za godzinę. Nazwa kursu Poziom Uzyskane umiejętności. B1.1 Wyrównawcze. B2 Konwensatoria. Angielski TOLES

Ilość godzin. Cena za godzinę. Nazwa kursu Poziom Uzyskane umiejętności. B1.1 Wyrównawcze. B2 Konwensatoria. Angielski TOLES Nazwa kursu Poziom Uzyskane umiejętności Ilość godzin Cena za godzinę B1.1 Wyrównawcze Kurs przeznaczony jest dla studentów programów anglojęzycznych w dziedzinie biznesu i stosunków międzynarodowych.

Bardziej szczegółowo

OBÓZ JĘZYKOWO SPORTOWY LATO 2012 1.07.- 11.07.2012 11.07 21.07.2012

OBÓZ JĘZYKOWO SPORTOWY LATO 2012 1.07.- 11.07.2012 11.07 21.07.2012 A OBÓZ JĘZYKOWO SPORTOWY LATO 2012 PIERWSZY TERMIN DRUGI TERMIN 1.07.- 11.07.2012 11.07 21.07.2012 Obóz językowo-sportowy to propozycja dla dzieci, które chcą w krótkim czasie poprawić swoją znajomość

Bardziej szczegółowo

Doświadczenie zawodowe kluczem do kariery

Doświadczenie zawodowe kluczem do kariery Doświadczenie zawodowe kluczem do kariery Projekt numer: 2012 1 PL1 LEO01 27554 Projekt: Staże i praktyki zagraniczne dla osób kształcących się i szkolących zawodowo, realizowany przez Fundację Rozwoju

Bardziej szczegółowo

ZASADY ORGANIZOWANIA WYCIECZEK SZKOLNYCH

ZASADY ORGANIZOWANIA WYCIECZEK SZKOLNYCH ZASADY ORGANIZOWANIA WYCIECZEK SZKOLNYCH Podstawa prawna: Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. Nr 95, poz. 425 z późn. zm.) Ustawa z dnia 18 stycznia 1996 r. o kulturze fizycznej

Bardziej szczegółowo

Oferta kursów zagranicznych. Business English 2014

Oferta kursów zagranicznych. Business English 2014 DIN EN ISO 9001:2008 Oferta kursów zagranicznych Business English 2014 Pilgrims Kursy dla dorosłych Szkoła Pilgrims została założona w 1974 roku. Posiada bogatą ofertę kursów języka angielskiego z elementami

Bardziej szczegółowo

Monitorowanie wdrażania podstawy programowej kształcenia ogólnego w województwie wielkopolskim. WKWiO Kuratorium Oświaty w Poznaniu

Monitorowanie wdrażania podstawy programowej kształcenia ogólnego w województwie wielkopolskim. WKWiO Kuratorium Oświaty w Poznaniu Monitorowanie wdrażania podstawy programowej kształcenia ogólnego Celem monitorowania wdrażania podstawy programowej kształcenia ogólnego było pozyskanie informacji o stosowanych rozwiązaniach organizacyjnych

Bardziej szczegółowo

Projekt "Seniorzy na wsi"

Projekt Seniorzy na wsi Projekt "Seniorzy na wsi" Analiza ankiet przeprowadzonych wśród seniorów na terenach wiejskich w województwie warmińsko-mazurskim Ankiety przeprowadzono w trzech grupach wiekowych 55-65 lat - 36 osób 66-75

Bardziej szczegółowo

Warszawa, listopad 2010 BS/146/2010 WAKACJE UCZNIÓW WYJAZDY WYPOCZYNKOWE I PRACA ZAROBKOWA

Warszawa, listopad 2010 BS/146/2010 WAKACJE UCZNIÓW WYJAZDY WYPOCZYNKOWE I PRACA ZAROBKOWA Warszawa, listopad 2010 BS/146/2010 WAKACJE UCZNIÓW WYJAZDY WYPOCZYNKOWE I PRACA ZAROBKOWA Znak jakości przyznany CBOS przez Organizację Firm Badania Opinii i Rynku 4 lutego 2010 roku Fundacja Centrum

Bardziej szczegółowo

Geografia turystyczna

Geografia turystyczna Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu w Gdańsku SYLABUS W ROKU AKADEMICKIM 2012/2013 i 2013/2014 Jednostka organizacyjna: Rodzaj studiów i profil: Nazwa przedmiotu: Wydział Turystyki i Rekreacji I stopień

Bardziej szczegółowo

Udział rodziców w życiu szkoły w świetle badań własnych

Udział rodziców w życiu szkoły w świetle badań własnych Udział rodziców w życiu szkoły w świetle badań własnych Konieczność współpracy rodziców ze szkołą jest sprawą oczywistą i nikt już nie dyskutuje nad tym czy jest taka potrzeba czy też nie. Problemem jest

Bardziej szczegółowo

"Young Academic Entrepreneurs" - projekt mobilności LLP/LDV VETPRO

Young Academic Entrepreneurs - projekt mobilności LLP/LDV VETPRO "Young Academic Entrepreneurs" - projekt mobilności LLP/LDV VETPRO Young Academic Entrepreneurs - projekt mobilności LLP / LdV VETPRO Nr projektu: 2011-1-PL1-LEO03-18834 Okres realizacji projektu: 01.11.2011

Bardziej szczegółowo

Kurs języka angielskiego, Edynburg, od 16 lat (WBE12) Edynburg idealne miejscde na wyjazd językowy. Szkoła językowa w Edynburgu (kod oferty WBE12)

Kurs języka angielskiego, Edynburg, od 16 lat (WBE12) Edynburg idealne miejscde na wyjazd językowy. Szkoła językowa w Edynburgu (kod oferty WBE12) Kurs języka angielskiego, Edynburg, od 16 lat (WBE12) Symbol oferty: 458/183 Państwo: Region: Miasto: Transport: Profil wyjazdu: Wyżywienie: Zakwaterowanie: Wyposażenie: Wielka Brytania Szkocja Edynburg

Bardziej szczegółowo

OFERTA PŁATNYCH KURSÓW DOKSZTAŁCAJĄCYCH W SJO W SEMESTRZE LETNIM 2016/2017

OFERTA PŁATNYCH KURSÓW DOKSZTAŁCAJĄCYCH W SJO W SEMESTRZE LETNIM 2016/2017 OFERTA PŁATNYCH KURSÓW DOKSZTAŁCAJĄCYCH W SJO W SEMESTRZE LETNIM 2016/2017 Lp. Język Prowadzący Tytuł, poziom oraz wymagania wstępne kursu 2 angielski mgr Agnieszka Kurs języka angielskiego Florczyk B1/B2

Bardziej szczegółowo

Dla Wielkopolskiego Związku Pracodawców

Dla Wielkopolskiego Związku Pracodawców Dla Wielkopolskiego Związku Pracodawców SuperMemo World Sp. z o.o. Poznań, 30.01.2014 W odpowiedzi na zapytanie dotyczące kursów SuperMemo World, przesyłam dedykowaną Państwu ofertę wraz z informacjami

Bardziej szczegółowo

ASPIRACJE ZAWODOWE LUBELSKICH MATURZYSTÓW

ASPIRACJE ZAWODOWE LUBELSKICH MATURZYSTÓW Pracownia Badań i Ewaluacji Sp. z o.o. ASPIRACJE ZAWODOWE LUBELSKICH MATURZYSTÓW Badania sondażowe 2014-05-28 Zawartość Metodologia badań... 3 Charakterystyka grupy badawczej... 4 Preferowane kierunki

Bardziej szczegółowo

w wyjazdach turystycznych w roku szkolnym 2000/2001

w wyjazdach turystycznych w roku szkolnym 2000/2001 Krzysztof Parzych Uczestnictwo młodzieży licealnej SŁupska w wyjazdach turystycznych w roku szkolnym 2000/2001 Badania naukowe w geografii turyzmu opierają się z jednej strony na informacjach wtórnych

Bardziej szczegółowo

Program zajęć językowych Poznaję świat - język angielski prowadzonych w ramach projektu MKK - Moje Kluczowe Kompetencje

Program zajęć językowych Poznaję świat - język angielski prowadzonych w ramach projektu MKK - Moje Kluczowe Kompetencje Program zajęć językowych Poznaję świat - język angielski prowadzonych w ramach projektu MKK - Moje Kluczowe Kompetencje Grupa: 18/KP/A Trener: Aleksander Kozłowski Miejsce: Zespół Szkół w Lubiewie im.

Bardziej szczegółowo

Już od. roku życia. w Hiszpanii. język - sport - zabawa - wypoczynek - wycieczki - udane wakacje

Już od. roku życia. w Hiszpanii. język - sport - zabawa - wypoczynek - wycieczki - udane wakacje 5 Już od. roku życia w Hiszpanii język sport zabawa wypoczynek wycieczki udane wakacje Obozy przeznaczone są dla uczniów pochodzących z różnych krajów świata, w tym także dzieci i młodzieży hiszpańskiej

Bardziej szczegółowo

BUILDING CULTURAL AWARENESS AND ENGLISH TO CHILDREN COMMUNICATION ABILITIES IN TEACHING KOŁO JĘZYKOWO TEATRALNE

BUILDING CULTURAL AWARENESS AND ENGLISH TO CHILDREN COMMUNICATION ABILITIES IN TEACHING KOŁO JĘZYKOWO TEATRALNE KOŁO JĘZYKOWO TEATRALNE THE MASK TYTUŁ PROGRAMU: BUILDING CULTURAL AWARENESS AND COMMUNICATION ABILITIES IN TEACHING ENGLISH TO CHILDREN Przedmiot: Pozalekcyjne Koło Zainteresowań Języka Angielskiego Program

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WYCIECZEK SZKOLNYCH 1. ZASADY OGÓLNE

REGULAMIN WYCIECZEK SZKOLNYCH 1. ZASADY OGÓLNE Załącznik nr 7 REGULAMIN WYCIECZEK SZKOLNYCH 1. ZASADY OGÓLNE 1. Wycieczki i inne formy turystyki są integralną formą działalności wychowawczej szkoły. 2. Organizowane przez szkołę krajoznawstwa i turystyki

Bardziej szczegółowo

Regulamin organizacji wycieczek szkolnych w formie turystyki i krajoznawstwa w Zespole Szkół w Tuchlinie

Regulamin organizacji wycieczek szkolnych w formie turystyki i krajoznawstwa w Zespole Szkół w Tuchlinie Regulamin organizacji wycieczek szkolnych w formie turystyki i krajoznawstwa w Zespole Szkół w Tuchlinie 1. Szkoła może organizować dla wychowanków i uczniów, zwanych dalej uczniami", różnorodne formy

Bardziej szczegółowo

Raport miesiąca - Polacy o uwarunkowaniach efektywności w pracy i podnoszeniu kompetencji w zatrudnieniu

Raport miesiąca - Polacy o uwarunkowaniach efektywności w pracy i podnoszeniu kompetencji w zatrudnieniu Raport miesiąca - Polacy o uwarunkowaniach efektywności w pracy i podnoszeniu kompetencji w zatrudnieniu Badania Zielonej Linii przeprowadzone w miesiącach wakacyjnych dotyczyły uwarunkowao efektywności

Bardziej szczegółowo

Program zajęć językowych

Program zajęć językowych Załącznik nr 6 Program zajęć językowych I. Wstęp A. Ogólna charakterystyka programu Nauczanie języka angielskiego jest ściśle związane z edukacyjnymi zadaniami szkoły w każdym zakresie, tj. w zakresie

Bardziej szczegółowo

Wzory organizowania się migrantów z wybranych krajów azjatyckich wyniki badań jakościowych

Wzory organizowania się migrantów z wybranych krajów azjatyckich wyniki badań jakościowych Wzory organizowania się migrantów z wybranych krajów azjatyckich wyniki badań jakościowych Dr Kinga Wysieńska Projekt Tygiel kulturowy czy getta narodowościowe? wzory integracji i wzajemne relacje imigrantów

Bardziej szczegółowo

OXFORD. Szkoła języka angielskiego. Angielski dla dzieci młodzieży i dorosłych. Przygotowanie do egzaminów

OXFORD. Szkoła języka angielskiego. Angielski dla dzieci młodzieży i dorosłych. Przygotowanie do egzaminów Angielski dla dzieci młodzieży i dorosłych Przygotowanie do egzaminów Konwersacje Business English Kim jesteśmy? Szkoła Języka Angielskiego OXFORD powstała w 2008 roku w Chotomowie. Obecnie rozpoczynamy

Bardziej szczegółowo

MY W ZJEDNOCZONEJ EUROPIE W I PÓŁROCZU ROKU SZKOLNEGO 2015/2016

MY W ZJEDNOCZONEJ EUROPIE W I PÓŁROCZU ROKU SZKOLNEGO 2015/2016 MY W ZJEDNOCZONEJ EUROPIE W I PÓŁROCZU ROKU SZKOLNEGO 2015/2016 Warsztaty językowe dla uczniów gimnazjum przeprowadzone przez pracowników British Council w dniach 24-25 września 2015 r. W warsztatach udział

Bardziej szczegółowo

Motywacje turystyczno-rekreacyjne osób wypoczywających nad Zbiornikiem Solińskim

Motywacje turystyczno-rekreacyjne osób wypoczywających nad Zbiornikiem Solińskim Katarzyna Duda-Gromada Uniwersytet Warszawski Wydział Geografii i Studiów Regionalnych Motywacje turystyczno-rekreacyjne osób wypoczywających nad Zbiornikiem Solińskim Każdy człowiek w swoim życiu podejmuje

Bardziej szczegółowo

Zachowania młodzieży w Sieci i ich wpływ na społeczne funkcjonowanie w klasie

Zachowania młodzieży w Sieci i ich wpływ na społeczne funkcjonowanie w klasie Zachowania młodzieży w Sieci i ich wpływ na społeczne funkcjonowanie w klasie dr Ewa Krzyżak-Szymańska Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa w Katowicach Pytania postawione w badaniach: Jakie zachowania dzieci

Bardziej szczegółowo

EUROPEJSKI PLAN ROZWOJU SZKOŁY. Publiczna Szkoła Podstawowa im. Stefana Żeromskiego w Stykowie

EUROPEJSKI PLAN ROZWOJU SZKOŁY. Publiczna Szkoła Podstawowa im. Stefana Żeromskiego w Stykowie EUROPEJSKI PLAN ROZWOJU SZKOŁY Publiczna Szkoła Podstawowa im. Stefana Żeromskiego w Stykowie 2014 2019 CELE: 1. Podniesienie umiejętności językowych całej kadry nauczycielskiej oraz kadry kierowniczej.

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO W KLASACH I-III GIMNAZJUM

KRYTERIA OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO W KLASACH I-III GIMNAZJUM KRYTERIA OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO W KLASACH I-III GIMNAZJUM Zgodnie z własnym Programem nauczania w Gimnazjum Specjalnym Nr 100 w Warszawie dla uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim

Bardziej szczegółowo

Kursy języka angielskiego, Londyn Centrum, od 18 lat (WBL02) Wielka Brytania - idealne miejsce na zagraniczne kursy językowe

Kursy języka angielskiego, Londyn Centrum, od 18 lat (WBL02) Wielka Brytania - idealne miejsce na zagraniczne kursy językowe Kursy języka angielskiego, Londyn Centrum, od 18 lat (WBL02) Symbol oferty: 631/183 Państwo: Region: Miasto: Transport: Wielka Brytania Londyn Londyn Własny Profil wyjazdu: Wyjazd językowy, Kurs językowy,

Bardziej szczegółowo

KURS PILOTA WYCIECZEK. OFERTA DLA OSÓB, KTÓRE PRAGNĄ ZDOBYĆ NOWY ZAWÓD i POZNAĆ ŚWIAT. lub 900 zl przy min. 15 osobach

KURS PILOTA WYCIECZEK. OFERTA DLA OSÓB, KTÓRE PRAGNĄ ZDOBYĆ NOWY ZAWÓD i POZNAĆ ŚWIAT. lub 900 zl przy min. 15 osobach KURS PILOTA WYCIECZEK OFERTA DLA OSÓB, KTÓRE PRAGNĄ ZDOBYĆ NOWY ZAWÓD i POZNAĆ ŚWIAT Zasady przyjęcia: min. średnie wykształcenie, zainteresowanie podróżami, miła aparycja, dobra kondycja fizyczna i psychiczna,

Bardziej szczegółowo

w w w.w o r l d w i d e s c h o o l.p l OVER 45

w w w.w o r l d w i d e s c h o o l.p l OVER 45 grupa worldwideschool w w w.w o r l d w i d e s c h o o l.p l INFORMACJA O ZREALIZOWANYM PROJEKCIE OVER 45 OVER 45 INFORMACJA O ZREALIZOWANYM PROJEKCIE OVER 45 Worldwide School Sp. z o.o. w okresie od

Bardziej szczegółowo

Biuro podróży EUD Etap I. Planowanie

Biuro podróży EUD Etap I. Planowanie Biuro podróży EUD Etap I. Planowanie Wprowadzenie do konkursu Zbliża się upragniona przez wszystkich uczniów przerwa wakacyjna czas odpoczynku i zabawy. Jednak lipiec i sierpień to miesiące, kiedy niektóre

Bardziej szczegółowo

First life Second life

First life Second life First life: Paweł Topol wykładowca w Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu w obszarach IT, ICT, CALL; wykładowca online w Appalachian State University, NC, USA. Second life: Pawlus Twine (od 2008)

Bardziej szczegółowo

Raport WSB 2014 www.wsb.pl

Raport WSB 2014 www.wsb.pl Studenci, Absolwenci, Pracodawcy. Raport WSB 2014 www.wsb.pl WPROWADZENIE prof. dr hab. Marian Noga Dyrektor Instytutu Współpracy z Biznesem WSB we Wrocławiu Z przyjemnością oddaję w Państwa ręce pierwszy

Bardziej szczegółowo

Krajoznawstwo i turystyka może być organizowana w ramach zajęć lekcyjnych, pozalekcyjnych oraz pozaszkolnych.

Krajoznawstwo i turystyka może być organizowana w ramach zajęć lekcyjnych, pozalekcyjnych oraz pozaszkolnych. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 8 listopada 2001 r. w sprawie warunków i sposobu organizowania przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki krajoznawstwa i turystyki (Dz.U.

Bardziej szczegółowo

Podział imprez turystycznych: Podstawowe rodzaje imprez: impreza: krajowa, zagraniczna, wyjazdowa i przyjazdowa, dalej każda z nich dzieli się na

Podział imprez turystycznych: Podstawowe rodzaje imprez: impreza: krajowa, zagraniczna, wyjazdowa i przyjazdowa, dalej każda z nich dzieli się na Imprezy turystyczne Podział imprez turystycznych: Podstawowe rodzaje imprez: impreza: krajowa, zagraniczna, wyjazdowa i przyjazdowa, dalej każda z nich dzieli się na własną i zleconą, z kolei te na grupowe

Bardziej szczegółowo

Kurs języka angielskiego, Brighton, od 16 lat (WBB10) Wielka Brytania - idealne miejsce na zagraniczne kursy językowe

Kurs języka angielskiego, Brighton, od 16 lat (WBB10) Wielka Brytania - idealne miejsce na zagraniczne kursy językowe Kurs języka angielskiego, Brighton, od 16 lat (WBB10) Symbol oferty: 456/183 Państwo: Region: Miasto: Transport: Profil wyjazdu: Wyżywienie: Zakwaterowanie: Wyposażenie: Wielka Brytania Inne Brighton Własny

Bardziej szczegółowo

Kto uczestniczył w badaniu? W ankiecie wzięli udział uczniowie klas II Gimnazjum w Zbuczynie oraz ze szkół w Caceres w Hiszpanii i Swansea z Walii.

Kto uczestniczył w badaniu? W ankiecie wzięli udział uczniowie klas II Gimnazjum w Zbuczynie oraz ze szkół w Caceres w Hiszpanii i Swansea z Walii. Różni czy tacy sami Projekt badawczy porównujący typowych nastolatków z Polski, Hiszpanii i Wielkiej Brytanii realizowany dzięki programowi stypednialnemu Samorządu Województwa Mazowieckiego. Kto uczestniczył

Bardziej szczegółowo

O kursach adaptacyjnych i kursach języka polskiego dla repatriantów i członków ich rodzin, organizowanych w formie obozów oraz kursów języka

O kursach adaptacyjnych i kursach języka polskiego dla repatriantów i członków ich rodzin, organizowanych w formie obozów oraz kursów języka O kursach adaptacyjnych i kursach języka polskiego dla repatriantów i członków ich rodzin, organizowanych w formie obozów oraz kursów języka polskiego w miejscu zamieszkania w 2016 r. Warszawa 2017 1 SPIS

Bardziej szczegółowo

THE LONDON SCHOOL OF ENGLISH. kursy w Londynie dla najbardziej wymagających profesjonalistów

THE LONDON SCHOOL OF ENGLISH. kursy w Londynie dla najbardziej wymagających profesjonalistów THE LONDON SCHOOL OF ENGLISH I CZĘŚĆ INTRO Jeśli szukasz szkoły języka angielskiego w Wielkiej Brytanii, która: - posiada wszystkie niezbędne akredytacje, - specjalizuje się w kursach dla pracowników międzynarodowych

Bardziej szczegółowo

Zakład Historii Kultury Fizycznej i Olimpizmu. Prof. zw. dr hab. Mirosław Ponczek - studia stacjonarne - 10 osób studia niestacjonarne - 10 osób

Zakład Historii Kultury Fizycznej i Olimpizmu. Prof. zw. dr hab. Mirosław Ponczek - studia stacjonarne - 10 osób studia niestacjonarne - 10 osób Zakład Historii Kultury Fizycznej i Olimpizmu Prof. zw. dr hab. Mirosław Ponczek - 1. Historia klubów sportowych Górnego Śląska i Zagłębia oraz regionów ościennych 2. Biografia znanych sportowców: trenerów

Bardziej szczegółowo

Kursy języka angielskiego, Oxford, od 16 lat (WBO07) Wielka Brytania - idealne miejsce na zagraniczne kursy językowe

Kursy języka angielskiego, Oxford, od 16 lat (WBO07) Wielka Brytania - idealne miejsce na zagraniczne kursy językowe Kursy języka angielskiego, Oxford, od 16 lat (WBO07) Symbol oferty: 288/183 Państwo: Region: Miasto: Transport: Profil wyjazdu: Wyżywienie: Zakwaterowanie: Wyposażenie: Wielka Brytania Anglia Oxford Własny

Bardziej szczegółowo

ZGŁOSZENIE DOBREJ PRAKTYKI. Wymiana polsko-niemiecka

ZGŁOSZENIE DOBREJ PRAKTYKI. Wymiana polsko-niemiecka Sulechów 23.09.2014 ZGŁOSZENIE DOBREJ PRAKTYKI NAZWA SZKOŁY Gimnazjum nr 3 im. Janusza Kusocińskiego DANE SZKOŁY ( adres, telefon, e-mail) 66-100 Sulechów ul. Piaskowa 52 tel. 68 385 27 69 e-mail: zs_sul@op.pl

Bardziej szczegółowo

JAKOŚĆ KSZTAŁCENIA W OPINII STUDENTÓW KIERUNKU PEDAGOGIKA AKADEMII POMORSKIEJ W SŁUPSKU WYNIKI BADAŃ

JAKOŚĆ KSZTAŁCENIA W OPINII STUDENTÓW KIERUNKU PEDAGOGIKA AKADEMII POMORSKIEJ W SŁUPSKU WYNIKI BADAŃ Słupsk, 18.06.2013 r. JAKOŚĆ KSZTAŁCENIA W OPINII STUDENTÓW KIERUNKU PEDAGOGIKA AKADEMII POMORSKIEJ W SŁUPSKU WYNIKI BADAŃ I. Studia I stopnia, stacjonarne, specjalność: Gerontogogika z językiem niemieckim

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA PRACY PRZEDSZKOLA NR 7 W ŁOWICZU

KONCEPCJA PRACY PRZEDSZKOLA NR 7 W ŁOWICZU KONCEPCJA PRACY PRZEDSZKOLA NR 7 W ŁOWICZU Każde dziecko ma prawo do pełnego dostępu do edukacji bez względu na to, jaki prezentuje potencjał rozwojowy. Przedszkole daje szansę rozwoju dzieciom uczy tolerancji,

Bardziej szczegółowo

Katedra Teorii Organizacji i Zarządzania, Zakład Zarządzania Publicznego Pokój B322, dyżur w piątki godz

Katedra Teorii Organizacji i Zarządzania, Zakład Zarządzania Publicznego Pokój B322, dyżur w piątki godz Prof. dr hab. Andrzej Piotr Wiatrak Katedra Teorii Organizacji i Zarządzania, Zakład Zarządzania Publicznego Pokój B322, dyżur w piątki godz. 14-1616 1 Przedmiot Podstawy turystyki Literatura podstawowa:

Bardziej szczegółowo

Projekt jest współfinansowany w ramach programu Unii Europejskiej Erasmus+

Projekt jest współfinansowany w ramach programu Unii Europejskiej Erasmus+ Projekt jest współfinansowany w ramach programu Unii Europejskiej Erasmus+ REGULAMIN REKRUTACJI UCZESTNIKÓW PROJEKTU WYSOKIE KWALIFIKACJE NAUCZYCIELA GWARANCJĄ EFEKTYWNEJ EDUKACJI REALIZOWANEGO PRZEZ ZESPÓŁ

Bardziej szczegółowo