TYCH DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ NA LATA POWIATU WEJHEROWSKIEGO

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "TYCH DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ NA LATA POWIATU WEJHEROWSKIEGO"

Transkrypt

1 Załącznik Nr 3 Do Uchwały Nr IV/XXXI/363/13 Rady Powiatu Wejherowskiego z dnia 30 grudnia 2013r. OBJAŚNIENIA WARTOŚCI PRZYJĘTYCH DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ NA LATA POWIATU WEJHEROWSKIEGO I. ZałoŜenia ogólne do Wieloletniej Prognozy Finansowej powiatu wejherowskiego na lata Obowiązek podjęcia uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego został nałoŝony na powiat ustawą o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009r. (Dz.U. z 2013r. poz. 885 j.t. ze zmianami), o czym szczegółowo mówią zapisy art. 226 do art. 232 cytowanej ustawy. Wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budŝetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. Powinna określać dla kaŝdego roku nią objętego co najmniej: dochody bieŝące oraz wydatki bieŝące budŝetu jednostki samorządu terytorialnego, w tym na obsługę długu, gwarancje i poręczenia; dochody majątkowe w tym dochody ze sprzedaŝy majątku oraz wydatki majątkowe budŝetu jednostki samorządu terytorialnego; wynik budŝetu jednostki samorządu terytorialnego; przeznaczenie nadwyŝki albo sposób sfinansowania deficytu; przychody i rozchody budŝetu jednostki samorządu terytorialnego, z uwzględnieniem długu zaciągniętego oraz planowanego do zaciągnięcia; kwotę długu jednostki samorządu terytorialnego oraz sposób sfinansowania spłaty długu; objaśnienia przyjętych wartości. W załączniku do uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej określa się odrębnie dla kaŝdego przedsięwzięcia jego nazwę i cel; jednostkę organizacyjną odpowiedzialną za realizację lub koordynującą wykonywanie przedsięwzięcia; okres realizacji i łączne nakłady finansowe; limity wydatków w poszczególnych latach oraz limit zobowiązań. Przez przedsięwzięcia naleŝy rozumieć m.in. wieloletnie programy, projekty lub zadania, w tym z udziałem środków z budŝetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu; umowy o partnerstwie publiczno-prywatnym. Wartości przyjęte w wieloletniej prognozie finansowej i budŝecie jednostki samorządu terytorialnego powinny być zgodne co najmniej w zakresie wyniku budŝetu i związanych z nim kwot przychodów i rozchodów oraz długu jednostki samorządu terytorialnego. Inicjatywa w sprawie sporządzenia projektu uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej i jej zmiany naleŝy wyłącznie do zarządu jednostki samorządu terytorialnego. 1

2 Projekt uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej lub jej zmiany zarząd jednostki samorządu terytorialnego przedstawia wraz z projektem uchwały budŝetowej regionalnej izbie obrachunkowej - celem zaopiniowania oraz organowi stanowiącemu jednostki samorządu terytorialnego. Opinię do projektu uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej lub jej zmiany, przedstawionego wraz z projektem uchwały budŝetowej, regionalna izba obrachunkowa wydaje ze szczególnym uwzględnieniem zapewnienia przestrzegania przepisów ustawy dotyczących uchwalania i wykonywania budŝetów w następnych latach, na które zaciągnięto i planuje się zaciągnąć zobowiązania. Zmian w wieloletniej prognozie finansowej, z wyłączeniem zmian limitów zobowiązań i kwot wydatków na przedsięwzięcia, dokonuje zarząd jednostki samorządu terytorialnego. Uchwałę w sprawie wieloletniej prognozy finansowej (lub jej zmiany) organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego podejmuje nie później niŝ uchwałę budŝetową. (art ufp). Wieloletnia prognoza finansowa powiatu wejherowskiego na lata została utworzona w oparciu o następujące dokumenty: - wieloletni plan finansowy państwa z 30 kwietnia 2013r. opublikowany na stronach internetowych Ministerstwa Finansów, - wytyczne dotyczące załoŝeń makroekonomicznych na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego, Aktualizacja maj 2013, opublikowane na stronach internetowych Ministerstwa Finansów, - projekt ustawy budŝetowej na rok 2014 z dnia 6września 2014r. opublikowany na stronach internetowych Ministerstwa Finansów. I.1.Dochody: Przy konstrukcji wieloletniej prognozy finansowej uwzględniono dochody mające największy udział w strukturze dochodów powiatu: - dochody własne tj. głównie udział w podatku dochodowym od osób fizycznych i od osób prawnych oraz dochody własne wypracowywane przez jednostki organizacyjne, - subwencje ogólne otrzymywane z budŝetu państwa, - dotacje celowe otrzymywane z budŝetu państwa. Powiat nie ma wypływu na wysokość powyŝszych dochodów. Wysokość subwencji ogólnych i dotacji celowych leŝy w gestii administracji rządowej. Na wysokość udziału w podatku dochodowym od osób prawnych i fizycznych ma wpływ poziom PKB oraz stopa bezrobocia. 2

3 Dochody na lata zostały oszacowane na podstawie dochodów powiatu przyjętych do projektu budŝetu powiatu na 2014 rok pomniejszając je o dochody o charakterze jednorazowym, uwzględniając wskaźniki makroekonomiczne przyjęte w wieloletnim planie finansowym państwa na lata oraz Wytycznych dotyczących załoŝeń makroekonomicznych na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego. Aktualizacja maj 2013r. opracowanych przez Ministerstwo Finansów. I.2.Wydatki: Prezentowane w wieloletniej prognozie finansowej wydatki na 2014 rok oparto na projekcie budŝetu na 2014r. zapewniając prawidłowe funkcjonowanie jednostek organizacyjnych powiatu wejherowskiego, kontynuację rozpoczętych zadań inwestycyjnych oraz projektów finansowanych ze środków Unii Europejskiej. Wydatki na lata oparto na wieloletnim planie finansowym państwa oraz Wytycznych dotyczących załoŝeń makroekonomicznych na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego. Aktualizacja maj 2013 r. opracowanych przez Ministerstwo Finansów. W planie wydatków bieŝących (bez odsetek i prowizji od kredytów) mieszczą się wszystkie wydatki związane z bieŝącym funkcjonowaniem jednostek organizacyjnych oraz z innymi wydatkami nieinwestycyjnymi dotyczącymi wykonywania zadań powiatu. Znajdują się tam głównie wynagrodzenia, opłaty za energię elektryczną, wodę, gaz, wywóz nieczystości, ubezpieczenia mienia, dotacje dla niepublicznych placówek oświatowych, wpłaty do innych powiatów na utrzymanie dzieci w rodzinach zastępczych i placówkach opiekuńczo wychowawczych. Zgodnie z art. 226 ust. 2 ustawy o finansach publicznych w wydatkach objętych wieloletnią prognozą finansową naleŝy wyszczególnić: - kwotę wydatków bieŝących i majątkowych wynikających z limitów wydatków na planowane i realizowane przedsięwzięcia, - kwotę wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane oraz wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego. Na rok 2014 nie przewidziano podwyŝki wynagrodzeń. W roku 2015 przyjęto wzrost wynagrodzeń o 2,5%, w 2016 roku równieŝ wzrost o 2,5% tj. o średnioroczny wzrost cen towarów i usług konsumpcyjnych (wskaźnik wzrostu cen zawarty jest w Wytycznych dotyczących załoŝeń makroekonomicznych na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych 3

4 jednostek samorządu terytorialnego. Aktualizacja maj 2013 r. w wieloletnim planie finansowym państwa ). Zgodnie z art. 8 ust. 2 ustawy o samorządzie powiatowym, organami powiatu są rada powiatu i zarząd powiatu. Ponadto zgodnie z art. 33 ww. ustawy zarząd powiatu wykonuje swoje zadania przy pomocy m.in. starostwa powiatowego. W związku z tym, aby organy powiatu mogły prawidłowo funkcjonować naleŝy zabezpieczyć bieŝące funkcjonowanie Rady Powiatu oraz Starostwa Powiatowego. Dlatego teŝ do wydatków związanych z funkcjonowaniem organów jednostek samorządu terytorialnego przyjęto wydatki z rozdziału Rady powiatów oraz Starostwa powiatowe. W grupie wydatków bieŝących uwzględniono równieŝ środki na przedsięwzięcia, o których mowa w art. 226 ust. 4 ustawy o finansach publicznych, które obejmują projekty, programy lub zadania, w tym związane z programami finansowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3. Wydatki majątkowe obejmują inwestycje planowane do realizacji w poszczególnych latach, niektóre z nich są zadaniami kilkuletnimi i wówczas wykazane są równieŝ w przedsięwzięciach wieloletnich. Zdecydowana większość są to zadania jednoroczne, których dokładne określenie nastąpi przy projektowaniu budŝetu na dany rok. I.3. Wynik budŝetu - Zgodnie z art. 217 ust. 1 ustawy o finansach publicznych róŝnica między dochodami i wydatkami stanowi odpowiednio nadwyŝkę budŝetu jednostki samorządu terytorialnego albo deficyt budŝetu jednostki samorządu terytorialnego. Zgodnie z art. 242 ustawy o finansach publicznych organ stanowiący nie moŝe uchwalić budŝetu, w którym planowane wydatki bieŝące są wyŝsze niŝ planowane dochody bieŝące powiększone o nadwyŝkę budŝetową z lat ubiegłych i wolne środki, jako nadwyŝkę środków pienięŝnych na rachunku bieŝącym budŝetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i poŝyczek z lat ubiegłych. I.4. Przychody budŝetu Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 4 przychodami jednostek samorządu terytorialnego mogą być środki ze sprzedaŝy papierów wartościowych, z prywatyzacji majątku jednostek samorządu terytorialnego, ze spłat poŝyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych, z otrzymanych poŝyczek i kredytów, z innych operacji finansowych. W latach na wysokość przychodów składa się kwota zaciągniętych kredytów i poŝyczek oraz wolnych środków jako nadwyŝki środków pienięŝnych na rachunku bieŝącym budŝetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i poŝyczek z lat ubiegłych. W roku 4

5 2014 na przychody składa się planowany kredyt w wysokości zł, natomiast w pozostałych latach nie przywiduje się przychodów. I.5.Rozchody budŝetu obejmują spłaty rat kredytów zaciągniętych w latach poprzednich, a ich wysokość wynika z harmonogramów spłat poszczególnych kredytów wynikających z umowy kredytowej. I.6. Kwota długu Kwota wykazana jako dług na koniec kaŝdego roku jest wynikiem działania: dług na ostatni dzień poprzedniego roku + zaciągany dług spłata długu. Sposób finansowania długu przyjmuje się, Ŝe dług (jego spłata) jest finansowana w pierwszej kolejności z nadwyŝki budŝetowej, wolnych środków oraz nadwyŝki z lat poprzednich. W następnej kolejności dług finansuje się nowo zaciąganym długiem. I.7. Wskaźnik spłaty zobowiązań Relacja, o której mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych tj. suma spłaty rat kredytów i poŝyczek wraz z naleŝnymi w danym roku odsetkami od kredytów i poŝyczek do planowanych dochodów ogółem budŝetu nie moŝe przekroczyć średniej arytmetycznej z obliczonymi dla ostatnich trzech lat relacji jej dochodów bieŝących, powiększonych o dochody ze sprzedaŝy majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieŝące, do dochodów ogółem budŝetu. Relację tą wylicza się wg następującego wzoru: R+O < 1 Db n-1 +S m-1 -W b-1 + Db n-2 +S m-2 -W b-2 + Db n-3 +S m-3 -W b-3 D 3 D n-1 D n-2 D n-3 gdzie poszczególne symbole oznaczają: R- planowaną na dany rok budŝetowy łączną kwotę z tytułu spłaty rat kredytów, O- planowane na rok budŝetowy odsetki od kredytów, D- dochody ogółem budŝetu w danym roku budŝetowym Db- dochody bieŝące Sm dochody ze sprzedaŝy majątku Wb- wydatki bieŝące n rok budŝetowy, na który ustalana jest relacja n-1- rok poprzedzający rok budŝetowy, na który ustalana jest relacja n-2 rok poprzedzający rok budŝetowy o dwa lata n-3 rok poprzedzający rok budŝetowy o trzy lata. 5

6 II. Wyjaśnienia dotyczące 2014 roku II.1. Dochody na 2014 rok Prezentowane w projekcie wieloletniej prognozy finansowej dochody bieŝące na 2014 rok zostały sporządzone w oparciu o dane przyjęte do opracowania budŝetu powiatu na 2014 rok i wynoszą zł w tym: - dochód powiatu z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych zamieszkałych na terenie powiatu zł przyjęty na podstawie pisma z Ministerstwa Finansów ST4/4820/664/795/2013/RD z dnia 10 października 2013r. - prognozowany udział powiatu wejherowskiego w podatku dochodowym od osób prawnych (oszacowany na podstawie wpływów w 2013r.) zł - opłaty stanowiące głównie wpływy z opłat komunikacyjnych, wpływy za korzystanie ze środowiska, wpływy za zajęcie pasa drogowego zł (oszacowane na podstawie wpływów osiąganych w 2013r.) - subwencje ogólne przyjęte do budŝetu na podstawie pisma z Ministerstwa Finansów ST4/4820/664/795/2013/RD z dnia 10 października 2013r zł z tego: - dochód powiatu części oświatowej subwencji ogólnej zł - dochód powiatu części wyrównawczej subwencji ogólnej zł - dochód powiatu części równowaŝącej subwencji ogólnej zł - dotacje i środki przeznaczone na cele bieŝące zł z tego: - dotacje bieŝące z budŝetu państwa przyjęte na podstawie pisma Wojewody Pomorskiego nr FB-I EK z dnia r. określające wysokość dochodów i dotacji celowych na zadania z zakresu administracji rządowej, realizowane na podstawie porozumień oraz własne realizowane przez jednostki samorządu terytorialnego zł - dochody bieŝące na 2014 rok na realizację projektów realizowanych przy udziale środków z Unii Europejskiej zł które obejmują następujące zadania: - Dojrzałość i doświadczenia szansą na biznes zł - Zostań swoim młodym pracodawcą zł - Równe szanse na swój biznes zł 6

7 - 45 plus równi w biznesie zł - udział powiatów województwa pomorskiego w realizacji projektu pn. Sprawna Administracja Geodezyjna i Kartograficzna zł - środki na utrzymanie dzieci z innych powiatów umieszczone w rodzinach zastępczych i placówkach opiekuńczo wychowawczych na terenie powiatu wejherowskiego zł - środki z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa na wypłatę ekwiwalentów za wyłącznie gruntów z upraw rolnych i prowadzenie upraw leśnych zł - pozostałe dochody powiatu, na które składają się głownie opłaty za pobyt mieszkańców w domach pomocy społecznej, opłaty za czynności związane z prowadzeniem zasobu geodezyjnego, najem pomieszczeń zł Dochody majątkowe w budŝecie na 2014 rok zostały zaplanowane w kwocie zł w tym: - udział Gminy Łęczyce w realizacji zadania pn. Budowa kanalizacji deszczowej na odcinku drogi powiatowej Godętowo Nawcz Tłuczewo przez miejscowość Rozłazino wraz z odtworzeniem nawierzchni zł - dotacja z budŝetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej przeznaczona na zakup samochodu na potrzeby Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego zł - dochody ze sprzedaŝy majątku zł które uwzględniają wpłaty rat za lokale w budynkach przychodni zdrowia sprzedane w latach poprzednich. Razem dochody na 2014 rok (suma dochodów bieŝących i dochodów majątkowych) zostały zaplanowane ogółem w wysokości zł II.2. Wydatki budŝetu powiatu na 2014r. Wydatki bieŝące na 2014r. zostały zaplanowane w wysokości zł Przy konstruowaniu wydatków uwzględniono średnioroczny wskaźnik wzrostu cen towarów i usług w wysokości 102,4% w stosunku do roku 2013 oraz wynagrodzenia na poziomie z roku 2013 zgodnie z projektem ustawy budŝetowej na 2014r. W wydatkach bieŝących mieszczą się: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane, które na 2014 rok wyniosły zł i zostały ustalone na podstawie wynagrodzeń za 2013r. Projekt budŝetu na 2014r. nie przewiduje podwyŝek wynagrodzeń. 7

8 - wydatki bieŝące związane z funkcjonowaniem organów jednostek samorządu terytorialnego zostały zaplanowane w wysokości zł - wydatki bieŝące objęte limitem art. 226 ust. 4 (tj. wydatki na przedsięwzięcia wieloletnie) na 2014r. zaplanowano w kwocie zł i składają się na nie następujące przedsięwzięcia: - Dojrzałość i doświadczenia szansą na biznes zł - Zostań swoim młodym pracodawcą zł - Równe szanse na swój biznes zł - 45 plus równi w biznesie zł - Pomorskie dobry kurs na edukację. Szkolnictwo zawodowe w regionie a wyzwania rynku pracy zł - Fundusz na utrzymanie operacyjności Projektu PL zł - Sprawna Administracja Geodezyjna i Kartograficzna zł Wydatki bieŝące na obsługę długu planowane w kwocie zł stanowią spłatę odsetek o zaciągniętych kredytów w latach poprzednich ( zł) oraz planowanego kredytu w 2014r. ( zł). Wysokość oprocentowania zaciągniętych kredytów obliczana na podstawie stawki WIBOR 1m (stopa procentowa, po jakiej banki udzielają poŝyczek innym bankom), która na potrzeby opracowania planu na 2014r. została ustalona w wysokości 3,5% powiększona o stałą marŝę banku która w zaleŝności od kredytu wynosi od 0,48 do 0,99 p.p. Wydatki majątkowe na 2014r zaplanowane w wysokości zł zostały ustalone w oparciu o zadania wyszczególnione w Załączniku Nr 2 do wieloletniej prognozy finansowej powiatu wejherowskiego oraz jednoroczne wydatki majątkowe, które wynikają z projektu budŝetu powiatu na 2014r. tj. - dotacja dla Miasta Redy na zadanie pn. Przebudowa obiektu mostowego na kanale Łyskim w ciagu drogi powiatowej nr 1463G w Redzie z dojazdem do mostu na rzeca Reda zł - realizacja zadania pn. Budowa kanalizacji deszczowej na odcinku drogi powiatowej nr 1420G Godętowo Nawcz Tłuczewo przez miejscowość Rozłazino wraz z odtworzeniem nawierzchni zł - realizacja zadania pn. Przebudowa drogi powiatowej 1404G Rumia ŁęŜyce Gdynia zł - zakup samochodu osobowego na potrzeby Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Wejherowie zł 8

9 - wykonanie podświetlenia budynku Starostwa Powiatowego w Wejherowie przy ulicy 3 Maja zł - modernizacja dźwigu osobowego w siedzibie Starostwa Powiatowego w Wejherowie przy ulicy 3 Maja 4 w Wejherowie polegająca na wykonaniu zjazdu awaryjnego w przypadku zaniku napięcia zł - zakup kopiarki dla Wydziału Komunikacji Starostwa Powiatowego w Wejherowie zł - zakup systemu do logowania na komputerach, wydawania kluczy oraz ewidencji wejść i wyjść za pomocą kart w Starostwie Powiatowym w Wejherowie zł - wymiana 30 komputerów z rocznika na komputery typu All in One w Starostwie Powiatowym w Wejherowie zł - zakup skanera ksiąŝkowego do informatyzacji zasobu Geodezyjno Kartograficznego w Starostwie Powiatowym w Wejherowie zł - rozbudowa Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Wejherowie o aulę zł - wykup i modernizacja pomieszczeń na pracownie zawodowe przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 4 w Wejherowie zł - wymiana 25 hydrantów oraz zakup generatora dwutlenku chloru do zapobiegania rozwojowi i zwalczaniu bakterii Legionella w Domu Pomocy Społecznej w Wejherowie zł - inwestycje z zakresu ochrony środowiska zł Wydatki na 2014 rok razem (suma wydatków bieŝących i wydatków majątkowych) zł II.3. Wynik budŝetu Zgodnie z art. 217 ust. 1 ustawy o finansach publicznych róŝnica między dochodami i wydatkami stanowi odpowiednio nadwyŝkę budŝetu jednostki samorządu terytorialnego albo deficyt budŝetu jednostki samorządu terytorialnego. W 2014 roku zaplanowane: - dochody w wysokości zł - wydatki w wysokości zł RóŜnica w wysokości zł stanowi nadwyŝkę budŝetu, która zostanie przeznaczona na spłatę rat kredytów zaciągniętych w latach poprzednich. II.4 Przychody na 2014r. W budŝecie powiatu na 2014 rok zaplanowano: - zaciągnięcie kredytu długoterminowego w kwocie zł z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów. II.5 Rozchody na 2014 rok 9

10 Na kwotę rozchodów składają się spłaty rat zaciągniętych kredytów w latach poprzednich zgodnie harmonogramem wynikającym z umów kredytowych zł II.6 Kwota długu na 2014r. Kwota długu na r ,68 zł spłata długu (spłata rat kredytów) ,00 zł zaciągany dług (zaciągany kredyt) ,00 zł Kwota długu na r ,68 zł II.7 Dochody bieŝące wydatki bieŝące Zgodnie z art. 242 ustawy o finansach publicznych organ stanowiący nie moŝe uchwalić budŝetu, w którym planowane wydatki bieŝące są wyŝsze niŝ planowane dochody bieŝące powiększone o nadwyŝkę budŝetową z lat ubiegłych i wolne środki, jako nadwyŝkę środków pienięŝnych na rachunku bieŝącym budŝetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i poŝyczek z lat ubiegłych. W 2014 roku relacja ta przedstawia się następująco: Dochody bieŝące ( zł) wydatki bieŝące ( zł) co oznacza, Ŝe budŝet powiatu na 2014 r. spełnia wymagania art. 242 ust. 1 ustawy o finansach publicznych. II.8 Wskaźnik spłaty zobowiązań o którym mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych i spełnienie wskaźnika spłaty z art Relacja, o której mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych tj. suma spłaty rat kredytów i poŝyczek wraz z naleŝnymi w danym roku odsetkami od kredytów i poŝyczek do planowanych dochodów ogółem budŝetu nie moŝe przekroczyć średniej arytmetycznej z obliczonymi dla ostatnich trzech lat relacji jej dochodów bieŝących, powiększonych o dochody ze sprzedaŝy majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieŝące, do dochodów ogółem budŝetu. Z wieloletniej prognozy finansowej wynika, Ŝe relacja ta na 2014r. kształtuje się następująco: - maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty wynosi 5,00% - relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów wynosi 3,85% co oznacza prawidłowy poziom zadłuŝenia. III. Wyjaśnienia dotyczące 2015 roku. III.1. Dochody budŝetu powiatu na 2015 rok: Wieloletni Plan Finansowy Państwa z dnia 30 kwietnia 2013r. przewiduje wzrost wpływów z podatków bezpośrednich o 5,4%. Zarówno podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) jak i podatek dochodowy od osób prawnych (CIT) są podatkami 10

11 bezpośrednimi, dlatego teŝ przewiduje się wzrost wpływów z udziałów w powyŝszych podatkach w budŝecie powiatu wejherowskiego na 2015 o 5,4% tj:. - udział w podatku PIT na 2014 zwiększamy o 5,4% zł x 105,4% = zł - udział w podatku CIT na 2014 zwiększamy o 5,4% zł x105,4%= zł Wieloletni Plan Finansowy Państwa z dnia 30 kwietnia 2013r. przewiduje średnioroczny wzrost cen towarów i usług konsumpcyjnych na 2015 rok w wysokości 102,5% w stosunku do roku Dotacje celowe z budŝetu państwa przeznaczane są na pokrycie wydatków związanych z realizacją zadań własnych bądź zleconych powiatowi. Na pokrycie wydatków powiat wejherowski otrzymuje równieŝ środki na utrzymanie dzieci z innych powiatów umieszczonych w rodzinach zastępczych i placówkach opiekuńczo wychowawczych na terenie powiatu wejherowskiego oraz środki z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa na wypłatę ekwiwalentów za wyłączenie gruntów z upraw rolnych i prowadzenie upraw leśnych. Dlatego teŝ przyjmuje się, Ŝe kwoty tych dochodów na 2015 rok zostaną zwiększone o prognozowany wskaźnik inflacji w stosunku do roku 2014 tj. 102,5%. Subwencje ogólne, które dla samorządu terytorialnego stanowią dochód, w budŝecie państwa (z którego są przekazywane) stanowią wydatek. W wieloletniej prognozie finansowej powiatu wejherowskiego na lata przyjęto, Ŝe subwencje na 2015 rok zostaną równieŝ powiększone w stosunku do roku 2014 o prognozowany średnioroczny wzrost cen towarów i usług konsumpcyjnych tj. 102,5%. Przyjmując powyŝsze załoŝenia poszczególne pozycje dochodów prezentują się następująco: - subwencje ogólne na 2014 rok zwiększamy o 102,5%: zł x 102,5% = zł - dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczone na cele bieŝące zł w tym: - dotacje celowe z budŝetu państwa na 2014 rok (bieŝące) zwiększamy o 102,5%: zł x 102,5%= zł - środki na utrzymanie dzieci z innych powiatów umieszczone w rodzinach zastępczych i placówkach opiekuńczo wychowawczych na terenie powiatu wejherowskiego na 2014 rok zwiększamy o o102,5%: zł x 102,5%= zł - środki z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa na wypłatę ekwiwalentów za wyłączenie gruntów z upraw rolnych i prowadzenie upraw leśnych zwiększamy o 102,5%: zł x 102,5%= zł 11

12 - dotacje z powiatów województwa pomorskiego na wspólną realizację zadania Sprawna Administracja Geodezyjna i Kartograficzna przyjęto na 2015 rok w kwocie wynikającej z umowy z powiatami tj zł Pozostałe bieŝące dochody własne powiatu na 2015 rok ujęto w wieloletniej prognozie finansowej powiatu wejherowskiego na lata w wysokości zaplanowanej na 2014 rok tj. w wysokości ,68 zł W kwocie tej mieszczą się równieŝ opłaty, które obejmują przede wszystkim wpływy z opłat komunikacyjnych, wpływy za korzystanie ze środowiska, za zajecie pasa drogowego ( zł). Pozostałe dochody to wpływy z gmin z tytułu umieszczenia dziecka w pieczy zastępczej, wpływy z tytułu pobytu mieszkańców w domach pomocy społecznej, udział w dochodach Skarbu Państwa, wpływy z najmu pomieszczeń, wpływy z tytułu korzystania ze środowiska. Sumując powyŝsze dochody otrzymujemy kwotę dochodów bieŝących na 2015 rok w wysokości ,68 zł Kwotę dochodów majątkowych na 2015r. stanowią wpływy ze spłaty rat wynikających z umów ze sprzedaŝy nieruchomości na raty w latach ubiegłych zł Dochody na 2015 rok stanowiące sumę dochodów bieŝących i majątkowych wynoszą ,68 zł III.2. Wydatki na 2015 rok Wydatki bieŝące na 2015 rok (bez odsetek od kredytów) zaplanowano w oparciu o plan wydatków bieŝących na 2014r. pomniejszony o kwotę wydatków na przedsięwzięcia realizowane w roku 2014 ( zł), które są zaprezentowane w wykazie przedsięwzięć realizowanych przez powiat wejherowski w latach oraz kwotę wydatków na obsługę długu tj. zaplanowanych na 2014r. spłaty odsetek od zaciągniętych kredytów ( zł). Wydatki bieŝące na 2014 rok zł Kwota wydatków bieŝących na przedsięwzięcia realizowane w 2014r zł Kwota wydatków na obsługę długu zł = zł Wieloletni Plan Finansowy Państwa na przewiduje na 2015 rok średnioroczny wzrost cen towarów i usług konsumpcyjnych o 102,5% w stosunku do roku 2014r. W związku z tym zakładamy, Ŝe wydatki bieŝące budŝetu powiatu wejherowskiego na 2015 rok wzrosną o 102,5% w stosunku do roku 2014 tj zł x 102,5% = zł 12

13 Wydatki bieŝące na 2015r. powiększamy o przedsięwzięcia wynikające z wykazu przedsięwzięć realizowanych przez powiat wejherowski w latach : - Fundusz na utrzymanie operacyjności Projektu PL zł - Sprawna Administracja Geodezyjna i Kartograficzna Województwa Pomorskiego zł Wydatki bieŝące na 2015 r. powiększamy równieŝ o kwotę odsetek od zaciągniętych kredytów przypadających do spłaty w roku 2015 Kwota odsetek została oszacowana toŝsamo jak dla roku 2014 Sumując poszczególne kwoty wydatki bieŝące na 2015 rok zostały zaplanowane na kwotę zł zł W kwocie wydatków bieŝących tj zł mieszczą się wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane. W związku z tym, Ŝe Wieloletni Plan Finansowy Państwa przewiduje w kolejnych latach poprawę sytuacji na rynku pracy i niewielkie przyśpieszenie wzrostu przeciętnego wynagrodzenia prognozuje się, Ŝe w roku 2015r. wynagrodzenia w stosunku do roku 2014r. wzrosną o planowany wskaźnik średniorocznego wzrostu cen towarów i usług tj. 102,5%. RównieŜ w kwocie wydatków bieŝących mieszczą się wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostek samorządu terytorialnego, które takŝe w 2015 rok zostaną zwiększone o 102,5%: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane na 2014r. powiększamy o 102,5% x 102,5%= zł - wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostek samorządu terytorialnego na 2014r. pomniejszamy o inwestycje zaplanowane w Starostwie Powiatowym na 2014 rok i powiększamy o 102,5%: zł wydatki inwestycyjne zł = zł x102,5% Wydatki bieŝące związane z funkcjonowaniem organów jednostek samorządu terytorialnego na 2015 rok Wydatki majątkowe na 2015r. zostały zaplanowane w kwocie = zł zł Oszacowano je biorąc pod uwagę wysokość zaplanowanych dochodów na 2015 rok ( ,68 zł) pomniejszone o kwotę zaplanowanych wydatków bieŝących ( zł) oraz pomniejszone o kwotę przypadających na rok 2015 rat od zaciągniętych kredytów ( ,68 zł). Przeznaczenie wydatków majątkowych zostanie określone przy projektowaniu budŝetu na 2015r. Ogółem wydatki budŝetu na 2015 rok stanowią sumę wydatków bieŝących i majątkowych zł zł = zł 13

14 III.3. Wynik budŝetu Zgodnie z art. 217 ust. 1 ustawy o finansach publicznych róŝnica między dochodami i wydatkami stanowi odpowiednio nadwyŝkę budŝetu jednostki samorządu terytorialnego albo deficyt budŝetu jednostki samorządu terytorialnego. W 2015 roku zaplanowano: - dochody w wysokości ,68 - wydatki w wysokości ,00 zł RóŜnica ,68 zł stanowi nadwyŝkę budŝetową, która zostanie przeznaczona na spłatę rat od kredytów zaciągniętych w latach poprzednich. III.4. Rozchody na 2015rok Spłatę długu na 2015r. zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat zaciągniętych kredytów w wysokości ,68 zł Spłatę rat kapitałowych od kredytu zaciąganego w 2014r. zaplanowano od 2016 roku, z uwagi na to, Ŝe wcześniejsze rozpoczęcie spłaty rat spowodowałoby przekroczenie maksymalnego dopuszczalnego wskaźnika spłaty z art. 243 ustawy o finansach publicznych tj. suma spłaty rat kredytów i poŝyczek wraz z naleŝnymi w danym roku odsetkami od kredytów i poŝyczek do planowanych dochodów ogółem budŝetu nie moŝe przekroczyć średniej arytmetycznej z obliczonymi dla ostatnich trzech lat relacji jej dochodów bieŝących, powiększonych o dochody ze sprzedaŝy majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieŝące, do dochodów ogółem budŝetu. III.5. Kwota długu na 2015 rok Kwota długu na r ,68 zł spłata długu (spłata rat kredytów) ,68 zł Kwota długu na r ,00 zł III.6 Dochody bieŝące wydatki bieŝące Zgodnie z art. 242 ustawy o finansach publicznych organ stanowiący nie moŝe uchwalić budŝetu, w którym planowane wydatki bieŝące są wyŝsze niŝ planowane dochody bieŝące powiększone o nadwyŝkę budŝetową z lat ubiegłych i wolne środki, jako nadwyŝkę środków pienięŝnych na rachunku bieŝącym budŝetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i poŝyczek z lat ubiegłych. W 2015 roku relacja ta przedstawia się następująco: Dochody bieŝące ( ,68 zł) wydatki bieŝące ( zł) co oznacza, Ŝe budŝet powiatu na 2015 r. spełnia wymagania art. 242 ust. 1 ustawy o finansach publicznych. 14

15 III.6 Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty, o którym mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych i spełnienie wskaźnika spłaty z art Relacja, o której mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych tj. suma spłaty rat kredytów i poŝyczek wraz z naleŝnymi w danym roku odsetkami od kredytów i poŝyczek do planowanych dochodów ogółem budŝetu nie moŝe przekroczyć średniej arytmetycznej z obliczonymi dla ostatnich trzech lat relacji jej dochodów bieŝących, powiększonych o dochody ze sprzedaŝy majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieŝące, do dochodów ogółem budŝetu. Z wieloletniej prognozy finansowej wynika, Ŝe relacja ta na 2015r. kształtuje się następująco: - maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty wynosi 4,51% - relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów wynosi 3,58% co oznacza prawidłowy poziom zadłuŝenia. IV. Wyjaśnienia dotyczące 2016 roku IV.1 Dochody budŝetu powiatu na 2016 rok Z uwagi na ostroŝną wycenę dochody powiatu wejherowskiego z tytułu udziału w podatku osób fizycznych (PIT) i od osób prawnych (CIT) na 2016 rok przyjęto w wysokościach zaplanowanych na 2015r.tj. - udział w podatku PIT zł - udział w podatku CIT zł Wieloletni Plan Finansowy Państwa z dnia 30 kwietnia 2013r. przewiduje średnioroczny wzrost cen towarów i usług konsumpcyjnych na 2016 rok w wysokości 102,5% w stosunku do roku Dotacje celowe z budŝetu państwa przeznaczane są na pokrycie wydatków związanych z realizacją zadań własnych bądź zleconych powiatowi. Na pokrycie wydatków powiat wejherowski otrzymuje równieŝ środki na utrzymanie dzieci z innych powiatów umieszczonych w rodzinach zastępczych i placówkach opiekuńczo wychowawczych na terenie powiatu wejherowskiego oraz środki z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa na wypłatę ekwiwalentów za wyłączenie gruntów z upraw rolnych i prowadzenie upraw leśnych. Dlatego teŝ przyjmuje się, Ŝe kwoty tych dochodów na 2016 rok zostaną zwiększone o prognozowany wskaźnik inflacji w stosunku do roku 2015r. tj. 102,5%. Subwencje ogólne, które dla samorządu terytorialnego stanowią dochód, w budŝecie państwa (z którego są przekazywane) stanowią wydatek. W wieloletniej prognozie finansowej powiatu wejherowskiego na lata przyjęto, Ŝe subwencje na 2016 rok zostaną równieŝ powiększone w stosunku do roku 2015 o prognozowany średnioroczny 15

16 wzrost cen towarów i usług konsumpcyjnych tj. 102,5%. Przyjmując powyŝsze załoŝenia poszczególne pozycje dochodów prezentują się następująco: - subwencje ogólne na 2015 rok zwiększamy o 102,5%: złx102,5%= zł - dochody z tytułu dotacji i środków na cele bieŝące zł w tym: - dotacje celowe z budŝetu państwa na 2015 rok zwiększamy o 102,5%: złx102,5% = zł - środki na utrzymanie dzieci z innych powiatów umieszczone w rodzinach zastępczych i placówkach opiekuńczo wychowawczych na terenie powiatu wejherowskiego na 2015 rok zwiększany o o102,5%: złx102,5%= zł - środki z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa na wypłatę ekwiwalentów za wyłączenie gruntów z upraw rolnych i prowadzenie upraw leśnych zwiększamy o 102,5%: złx102,5%= zł Pozostałe dochody własne powiatu na 2016 rok zaplanowano w wysokości z roku 2015 tj. w kwocie zł W kwocie tej mieszczą się równieŝ opłaty, które obejmują przede wszystkim wpływy z opłat komunikacyjnych, wpływy za korzystanie ze środowiska, za zajecie pasa drogowego ( zł). Pozostałe dochody to wpływy z gmin z tytułu umieszczenia dziecka w pieczy zastępczej, wpływy z tytułu pobytu mieszkańców w domach pomocy społecznej, udział w dochodach Skarbu Państwa, wpływy z najmu pomieszczeń, wpływy z tytułu korzystania ze środowiska. Sumując powyŝsze dochody otrzymujemy kwotę dochodów bieŝących na 2016 rok w wysokości zł - kwota dochodów majątkowych na 2016r. stanowi wpływy rat nieruchomości sprzedanych w latach ubiegłych zł Dochody na 2016 rok razem zł IV.2. Wydatki na 2016 rok Wydatki bieŝące na 2016 rok (bez odsetek od kredytów) zaplanowano w oparciu o plan wydatków bieŝących na 2015 rok pomniejszony o kwotę wydatków na przedsięwzięcia realizowane w roku 2015 ( zł) oraz kwotę wydatków na obsługę długu czyli zaplanowanych na 2015 spłaty odsetek od zaciągniętych kredytów ( zł) zł. 16

17 Wieloletni Plan Finansowy Państwa na lata przewiduje na 2016 rok średnioroczny wzrost cen towarów i usług konsumpcyjnych o 102,5% w stosunku do roku W związku z tym zakładamy, Ŝe wydatki bieŝące powiatu wejherowskiego na 2016 rok zwiększamy o 102,5% w stosunku do 2015 roku tj zł x 102,5% = zł Wydatki bieŝące na 2016 rok powiększamy o przedsięwzięcia wynikające z wykazu przedsięwzięć realizowanych przez powiat wejherowski w latach : - Fundusz na utrzymanie operacyjności Projektu PL zł Wydatki bieŝące zwiększamy równieŝ o kwotę odsetek od zaciągniętych kredytów przypadających do spłaty w 2016 roku zł Kwota odsetek została oszacowana jak dla 2015 roku. Sumując poszczególne kwoty wydatki bieŝące na 2016 rok zostały zaplanowane w kwocie zł W kwocie wydatków bieŝących tj zł mieszczą się wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane. W związku z tym, Ŝe Wieloletni Plan Finansowy Państwa przewiduje w kolejnych latach poprawę sytuacji na rynku pracy i niewielkie przyśpieszenie wzrostu przeciętnego wynagrodzenia prognozuje się, Ŝe w roku 2016 wynagrodzenia w stosunku do roku 2015 wzrosną o planowany wskaźnik średniorocznego wzrostu cen towarów i usług tj. 102,5%. RównieŜ w kwocie wydatków bieŝących mieszczą się wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostek samorządu terytorialnego, które takŝe w 2015 roku zostaną zwiększone o 102,5%: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane na 2015r. powiększamy o 102,5% zł x 102,5%= zł - wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostek samorządu terytorialnego na 2016r. pomniejszamy o inwestycje zaplanowane w Starostwie Powiatowym na 2015 rok i powiększamy o 102,5%: złx102,5%= zł Wydatki majątkowe na 2016r zaplanowane w kwocie zł oszacowano biorąc pod uwagę wysokość zaplanowanych dochodów na 2016 rok ( zł) pomniejszone o kwotę zaplanowanych wydatków bieŝących ( zł) oraz pomniejszone o kwotę przypadających na rok 2016 rat od zaciągniętych kredytów ( zł). Przeznaczenie wydatków majątkowych zostanie określone przy projektowaniu budŝetu na 2016r. Ogółem wydatki budŝetu na 2016 rok stanowią sumę wydatków bieŝących i majątkowych zł zł= zł 17

18 IV.3 Wynik budŝetu Zgodnie z art. 217 ust. 1 ustawy o finansach publicznych róŝnica między dochodami i wydatkami stanowi odpowiednio nadwyŝkę budŝetu jednostki samorządu terytorialnego albo deficyt budŝetu jednostki samorządu terytorialnego. W 2016 roku zaplanowane: - dochody w wysokości zł - wydatki w wysokości zł RóŜnica zł stanowi nadwyŝkę budŝetową, która zostanie przeznaczona na spłatę rat kredytów zaciągniętych w latach poprzednich. IV.4 Rozchody na 2016 rok Spłatę długu na 2016 rok zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat zaciągniętych kredytów oraz kredytu planowanego do zaciągnięcia w 2014r zł IV.5. Kwota długu na 2016 rok Kwota długu na r zł spłata długu (spłata rat kredytów) zł Kwota długu na r zł IV.6 Dochody bieŝące wydatki bieŝące Zgodnie z art. 242 ustawy o finansach publicznych organ stanowiący nie moŝe uchwalić budŝetu, w którym planowane wydatki bieŝące są wyŝsze niŝ planowane dochody bieŝące powiększone o nadwyŝkę budŝetową z lat ubiegłych i wolne środki, jako nadwyŝkę środków pienięŝnych na rachunku bieŝącym budŝetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i poŝyczek z lat ubiegłych. W 2016 roku relacja ta przedstawia się następująco: Dochody bieŝące ( zł) wydatki bieŝące ( zł) co oznacza, Ŝe budŝet powiatu na 2016 r. spełnia wymagania art. 242 ust. 1 ustawy o finansach publicznych. IV.7 Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty, o którym mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych i spełnienie wskaźnika spłaty z art Relacja, o której mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych tj. suma spłaty rat kredytów i poŝyczek wraz z naleŝnymi w danym roku odsetkami od kredytów i poŝyczek do planowanych dochodów ogółem budŝetu nie moŝe przekroczyć średniej arytmetycznej z obliczonymi dla ostatnich trzech lat relacji jej dochodów bieŝących, powiększonych o dochody ze sprzedaŝy majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieŝące, do dochodów ogółem budŝetu. Z wieloletniej prognozy finansowej wynika, Ŝe relacja ta na 2016r. kształtuje się następująco: 18

19 - maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty wynosi 5,13% -relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów wynosi 2,37% co oznacza prawidłowy poziom zadłuŝenia. V. Wyjaśnienia dotyczące 2017 roku V.1. Dochody budŝetu powiatu na 2017 rok Wieloletni Plan Finansowy Państwa nie obejmuje swoim zakresem roku 2017 dlatego dochody bieŝące powiatu wejherowskiego przyjmujemy w kwocie zaplanowanej na 2016 rok tj zł Kwota dochodów majątkowych na 2017r. stanowi wpływy rat za nieruchomości sprzedane w latach ubiegłych zł Dochody na 2017 rok razem zł V.2.Wydatki na 2017 rok Wieloletni Plan Finansowy Państwa nie obejmuje swoim zakresem roku 2017 dlatego wydatki bieŝące na 2017r. zaplanowano w wysokości przyjętej na 2016 rok (pomniejszonej o kwotę wydatków na przedsięwzięcia w roku zł oraz kwotę wydatków na obsługę długu zł) tj zł Kwotę wydatków bieŝących powiększamy o kwotę odsetek od zaciągniętych kredytów przypadających do spłaty w roku 2017 (kwota odsetek została oszacowana w identyczny sposób jak w latach ) zł Sumując obie kwoty otrzymujemy kwotę wydatków bieŝących na rok zł W kwocie wydatków bieŝących mieszczą się równieŝ wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane zł oraz wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostek samorządu terytorialnego zł ustalone równieŝ wysokościach przyjętych na 2016r. Wydatki majątkowe w 2017 roku zaplanowane w wysokości zł Oszacowano je biorąc pod uwagę wysokość zaplanowanych dochodów na 2017 rok ( zł) pomniejszone o kwotę zaplanowanych wydatków bieŝących ( zł) oraz pomniejszone o kwotę przypadających na rok 2017 rat od zaciągniętych kredytów ( zł). Przeznaczenie wydatków majątkowych zostanie określone przy projektowaniu budŝetu na 2017r. Ogółem wydatki budŝetu na 2017 rok stanowią sumę wydatków bieŝących i majątkowych: zł zł= zł 19

20 V.3. Wynik budŝetu Zgodnie z art. 217 ust. 1 ustawy o finansach publicznych róŝnica między dochodami i wydatkami stanowi odpowiednio nadwyŝkę budŝetu jednostki samorządu terytorialnego albo deficyt budŝetu jednostki samorządu terytorialnego. W 2017 roku zaplanowane: - dochody w wysokości zł - wydatki w wysokości zł RóŜnica zł stanowi nadwyŝkę budŝetową, która zostanie przeznaczona na spłatę rat od kredytów zaciągniętych w latach poprzednich. V.4. Rozchody na 2017 rok Spłatę długu na 2017r. zaplanowano na podstawie planowanego harmonogramu spłat kredytu zaciąganego w 2014 roku zł V.5. Kwota długu na 2017 rok Kwota długu na r zł spłata długu (spłata rat kredytów) zł Kwota długu na r zł V.6.Dochody bieŝące wydatki bieŝące Zgodnie z art. 242 ustawy o finansach publicznych organ stanowiący nie moŝe uchwalić budŝetu, w którym planowane wydatki bieŝące są wyŝsze niŝ planowane dochody bieŝące powiększone o nadwyŝkę budŝetową z lat ubiegłych i wolne środki, jako nadwyŝkę środków pienięŝnych na rachunku bieŝącym budŝetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i poŝyczek z lat ubiegłych. W 2017 roku relacja ta przedstawia się następująco: Dochody bieŝące ( zł) wydatki bieŝące ( zł) Co oznacza, Ŝe budŝet powiatu na 2017 r. spełnia wymagania art. 242 ust. 1 ustawy o finansach publicznych. V.7. Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty, o którym mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych i spełnienie wskaźnika spłaty z art Relacja, o której mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych tj. suma spłaty rat kredytów i poŝyczek wraz z naleŝnymi w danym roku odsetkami od kredytów i poŝyczek do planowanych dochodów ogółem budŝetu nie moŝe przekroczyć średniej arytmetycznej z obliczonymi dla ostatnich trzech lat relacji jej dochodów bieŝących, powiększonych o dochody ze sprzedaŝy majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieŝące, do dochodów ogółem budŝetu. Z Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata wynika, Ŝe relacja ta na 2017r. kształtuje się następująco: 20

21 maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty wynosi 5,78% - relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów wynosi 0,40% co oznacza prawidłowy poziom zadłuŝenia. VI. Wyjaśnienia dotyczące 2018 roku V.1. Dochody budŝetu powiatu na 2018 rok Wieloletni Plan Finansowy Państwa nie obejmuje swoim zakresem roku 2018 dlatego dochody bieŝące powiatu wejherowskiego przyjmujemy w kwocie zaplanowanej na 2017 rok tj zł V.2.Wydatki na 2018 rok Wieloletni Plan Finansowy Państwa nie obejmuje swoim zakresem roku 2018 dlatego wydatki bieŝące na 2018r. zaplanowano w wysokości przyjętej na 2017 rok (pomniejszoną o kwotę wydatków na obsługę długu w 2017r zł) tj zł Kwotę wydatków bieŝących powiększamy o kwotę odsetek od zaciągniętych kredytów przypadających do spłaty w roku 2018 (kwota odsetek została oszacowana w identyczny sposób jak w latach ) Sumując obie kwoty otrzymujemy kwotę wydatków bieŝących na rok zł zł W kwocie wydatków bieŝących mieszczą się równieŝ wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane oraz wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostek samorządu terytorialnego ustalone równieŝ wysokościach przyjętych na 2017r. Wydatki majątkowe w 2018 roku zaplanowane w wysokości zł zł zł Oszacowano je biorąc pod uwagę wysokość zaplanowanych dochodów na 2018 rok ( zł) pomniejszone o kwotę zaplanowanych wydatków bieŝących ( zł) oraz pomniejszone o kwotę przypadających na rok 2018 rat od zaciągniętych kredytów ( zł). Przeznaczenie wydatków majątkowych zostanie określone przy projektowaniu budŝetu na 2018r. Ogółem wydatki budŝetu na 2018 rok stanowią sumę wydatków bieŝących i majątkowych: zł zł = zł V.3. Wynik budŝetu Zgodnie z art. 217 ust. 1 ustawy o finansach publicznych róŝnica między dochodami i wydatkami stanowi odpowiednio nadwyŝkę budŝetu jednostki samorządu terytorialnego albo deficyt budŝetu jednostki samorządu terytorialnego. W 2018 roku zaplanowane: 21

22 - dochody w wysokości zł - wydatki w wysokości zł RóŜnica zł stanowi nadwyŝkę budŝetową, która zostanie przeznaczona na spłatę rat od kredytów zaciągniętych w latach poprzednich. V.4. Rozchody na 2018 rok Spłatę długu na 2018r. zaplanowano na podstawie planowanego harmonogramu spłat kredytu zaciąganego w 2014 roku zł V.5. Kwota długu na 2018 rok Kwota długu na r zł spłata długu (spłata rat kredytów) zł Kwota długu na r. V.6.Dochody bieŝące wydatki bieŝące Zgodnie z art. 242 ustawy o finansach publicznych organ stanowiący nie moŝe uchwalić budŝetu, w którym planowane wydatki bieŝące są wyŝsze niŝ planowane dochody bieŝące powiększone o nadwyŝkę budŝetową z lat ubiegłych i wolne środki, jako nadwyŝkę środków pienięŝnych na rachunku bieŝącym budŝetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i poŝyczek z lat ubiegłych. W 2018 roku relacja ta przedstawia się następująco: Dochody bieŝące ( zł) wydatki bieŝące ( zł) co oznacza, Ŝe budŝet powiatu na 2018 r. spełnia wymagania art. 242 ust. 1 ustawy o finansach publicznych. V.7. Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty, o którym mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych i spełnienie wskaźnika spłaty z art Relacja, o której mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych tj. suma spłaty rat kredytów i poŝyczek wraz z naleŝnymi w danym roku odsetkami od kredytów i poŝyczek do planowanych dochodów ogółem budŝetu nie moŝe przekroczyć średniej arytmetycznej z obliczonymi dla ostatnich trzech lat relacji jej dochodów bieŝących, powiększonych o dochody ze sprzedaŝy majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieŝące, do dochodów ogółem budŝetu. Z Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata wynika, Ŝe relacja ta na 2018r. kształtuje się następująco: maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty wynosi 5,82% - relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów wynosi 0,38% co oznacza prawidłowy poziom zadłuŝenia. 22

23 Biorąc powyŝsze pod uwagę naleŝy stwierdzić, Ŝe Wieloletnia prognoza finansowa powiatu wejherowskiego na lata została sporządzona prawidłowo, gdyŝ spełnia wymogi określone w ustawie o finansach publicznych. Zaplanowane wydatki bieŝące zapewniają prawidłowe funkcjonowanie, a maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań nie jest w Ŝadnym roku przekroczony, co oznacza, Ŝe powiat wejherowski prawidłowo zarządza długiem. 23

Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Lęborskiego na lata

Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Lęborskiego na lata 1. UWAGI OGÓLNE W Objaśnieniach do Wieloletniej Prognozy Finansowej prezentowane są założenia do prognozy, objaśnienia przyjętych wartości zarówno po stronie dochodów jak i wydatków, przychody i rozchody

Bardziej szczegółowo

Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2012 2039 Gminy Miasta Radomia.

Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2012 2039 Gminy Miasta Radomia. Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2012 2039 Gminy Miasta Radomia. Za bazę do opracowania Wieloletniej Prognozy Finansowej na kolejne lata przyjęto projekt budŝetu

Bardziej szczegółowo

Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Lęborskiego na lata

Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Lęborskiego na lata 1. UWAGI OGÓLNE W Objaśnieniach do Wieloletniej Prognozy Finansowej na prezentowane są założenia do prognozy, objaśnienia przyjętych wartości zarówno po stronie dochodów jak i wydatków, przychody i rozchody

Bardziej szczegółowo

OBJAŚNIENIA DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY SABNIE NA LATA

OBJAŚNIENIA DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY SABNIE NA LATA Załącznik nr 3 do Uchwały Nr XLII/235/2014 Rady Gminy w Sabniach z dnia 28 stycznia 2014 r. OBJAŚNIENIA DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY SABNIE NA LATA 2014 2022 I. GŁÓWNE ZAŁOŻENIA PRZYJĘTE DO

Bardziej szczegółowo

Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2011 2039 Gminy Miasta Radomia.

Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2011 2039 Gminy Miasta Radomia. Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2011 2039 Gminy Miasta Radomia. Za bazę do opracowania Wieloletniej Prognozy Finansowej na kolejne lata przyjęto projekt budŝetu

Bardziej szczegółowo

OBJAŚNIENIA PRZYJĘTYCH WARTOŚCI DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ POWIATU PUCKIEGO NA LATA 2015-2021

OBJAŚNIENIA PRZYJĘTYCH WARTOŚCI DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ POWIATU PUCKIEGO NA LATA 2015-2021 Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr III/17/2014 Rady Powiatu Puckiego z dnia 29 grudnia 2014 r. OBJAŚNIENIA PRZYJĘTYCH WARTOŚCI DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ POWIATU PUCKIEGO NA LATA 2015-2021 Wieloletnia

Bardziej szczegółowo

Wieloletnia Prognoza Finansowa (WPF) miasta Łodzi na lata 2014-2031

Wieloletnia Prognoza Finansowa (WPF) miasta Łodzi na lata 2014-2031 Wieloletnia Prognoza Finansowa (WPF) miasta Łodzi na lata 2014-2031 Załącznik Nr 1 do uchwały Nr Rady Miejskiej w Łodzi z dnia Lp. Wyszczególnienie 2013 (plan po zmianach 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Bardziej szczegółowo

Objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej Województwa Małopolskiego na lata

Objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej Województwa Małopolskiego na lata Objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej Województwa Małopolskiego na lata 2013-2028 Uwagi ogólne: Do obliczeń wielkości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej Województwa

Bardziej szczegółowo

Objaśnienia wartości przyjętych w projekcie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Koszalina na lata

Objaśnienia wartości przyjętych w projekcie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Koszalina na lata 12 Objaśnienia wartości przyjętych w projekcie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Koszalina na lata 2015-2033 Założenia ogólne 1. Wartości przyjęte w WPF są zgodne z projektem budżetu na 2015 rok.

Bardziej szczegółowo

OBJAŚNIENIA PRZYJĘTYCH WARTOŚCI DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ POWIATU PUCKIEGO NA LATA

OBJAŚNIENIA PRZYJĘTYCH WARTOŚCI DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ POWIATU PUCKIEGO NA LATA Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXX/279/13 Rady Powiatu Puckiego z dnia 19 grudnia 2013 r. OBJAŚNIENIA PRZYJĘTYCH WARTOŚCI DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ POWIATU PUCKIEGO NA LATA 2014-2019 Wieloletnia

Bardziej szczegółowo

Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Lęborskiego na lata

Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Lęborskiego na lata 1. UWAGI OGÓLNE W Objaśnieniach do Wieloletniej Prognozy Finansowej na prezentowane są założenia do prognozy, objaśnienia przyjętych wartości zarówno po stronie dochodów jak i wydatków, przychody i rozchody

Bardziej szczegółowo

OBJAŚNIENIA DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY IŁŻA NA LATA 2012-2018

OBJAŚNIENIA DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY IŁŻA NA LATA 2012-2018 OBJAŚNIENIA DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY IŁŻA NA LATA 2012-2018 I. GŁÓWNE ZAŁOŻENIA PRZYJĘTE DO OPRACOWANIA WPF. Wieloletnia Prognoza Finansowa obejmuje lata 2012-2018 Podstawą do opracowania

Bardziej szczegółowo

Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Koszalina na lata

Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Koszalina na lata 4 Załącznik nr 2 do Uchwały Nr / / 2011 Rady Miejskiej w Koszalinie z dnia.. grudnia 2011 r. Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Koszalina na lata 2012-2026 Założenia

Bardziej szczegółowo

OBJAŚNIENIA WARTOŚCI PRZYJĘTYCH W WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ GMINY GORZÓW ŚLĄSKI NA LATA

OBJAŚNIENIA WARTOŚCI PRZYJĘTYCH W WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ GMINY GORZÓW ŚLĄSKI NA LATA OBJAŚNIENIA WARTOŚCI PRZYJĘTYCH W WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ GMINY GORZÓW ŚLĄSKI NA LATA 2014-2022 Wieloletnia prognoza finansowa jest dokumentem, który ma zapewnić wieloletnią perspektywę prognozowania

Bardziej szczegółowo

Uzasadnienie do uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej

Uzasadnienie do uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Uzasadnienie do uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej I. Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Opolskiego na lata 2012-2018 1. Zakres i uwarunkowania prawne

Bardziej szczegółowo

OBJAŚNIENIA DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY PIONKI NA LATA 2014-2020

OBJAŚNIENIA DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY PIONKI NA LATA 2014-2020 OBJAŚNIENIA DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY PIONKI NA LATA 2014-2020 I. GŁÓWNE ZAŁOŻENIA PRZYJĘTE DO OPRACOWANIA WPF Wieloletnia Prognoza Finansowa została sporządzona zgodnie z art. 226-232

Bardziej szczegółowo

OBJAŚNIENIA DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY SZCZAWIN KOŚCIELNY NA LATA

OBJAŚNIENIA DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY SZCZAWIN KOŚCIELNY NA LATA OBJAŚNIENIA DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY SZCZAWIN KOŚCIELNY NA LATA 2014-2022 I. GŁÓWNE ZAŁOŻENIA PRZYJĘTE DO OPRACOWANIA WPF Wieloletnia Prognoza Finansowa została sporządzona zgodnie z art.

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 3 do projektu Uchwały Nr Rady Miejskiej Legnicy. Objaśnienia przyjętych wartości w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta Legnicy

Załącznik nr 3 do projektu Uchwały Nr Rady Miejskiej Legnicy. Objaśnienia przyjętych wartości w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta Legnicy Załącznik nr 3 do projektu Uchwały Nr Rady Miejskiej Legnicy z dnia Objaśnienia przyjętych wartości w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta Legnicy Uwagi ogólne: Wieloletnią Prognozę Finansową miasta

Bardziej szczegółowo

OBJAŚNIENIA DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY Kowala NA LATA 2014 2017

OBJAŚNIENIA DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY Kowala NA LATA 2014 2017 OBJAŚNIENIA DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY Kowala NA LATA 2014 2017 I. GŁÓWNE ZAŁOŻENIA PRZYJĘTE DO OPRACOWANIA WPF Wieloletnia Prognoza Finansowa została sporządzona zgodnie z art. 226-232

Bardziej szczegółowo

Uzasadnienie do uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej

Uzasadnienie do uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Uzasadnienie do uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej I. Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Opolskiego na lata 2011-2016 1. Zakres i uwarunkowania prawne

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 3 do projektu uchwały Nr Rady Miejskiej Legnicy. Objaśnienia przyjętych wartości w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta Legnicy

Załącznik nr 3 do projektu uchwały Nr Rady Miejskiej Legnicy. Objaśnienia przyjętych wartości w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta Legnicy Załącznik nr 3 do projektu uchwały Nr Rady Miejskiej Legnicy z dnia Objaśnienia przyjętych wartości w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta Legnicy Uwagi ogólne: Wieloletnią Prognozę Finansową miasta

Bardziej szczegółowo

2 Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy. 3 Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

2 Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy. 3 Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia. Zarządzenie Nr 0050.51.2015 Wójta Gminy Nędza z dnia 23 lutego 2015 r. w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nędza Na podstawie art. 30 ust 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie

Bardziej szczegółowo

2. Ustala się przedsięwzięcia wieloletnie, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

2. Ustala się przedsięwzięcia wieloletnie, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały. U C H W A Ł A NR XXVII/179/2013 Rady Miejskiej w Koźminie Wielkopolskim z dnia 27 marca 2013 r. w sprawie: Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski na lata 2013 2031 Na podstawie

Bardziej szczegółowo

OBJAŚNIENIA PRZYJĘTYCH WARTOŚCI DO UCHWAŁY NR XV/108/2012

OBJAŚNIENIA PRZYJĘTYCH WARTOŚCI DO UCHWAŁY NR XV/108/2012 OBJAŚNIENIA PRZYJĘTYCH WARTOŚCI DO UCHWAŁY NR XV/108/2012 Rady Gminy w Jasienicy Rosielnej z dnia 25 stycznia 2012 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Jasienica Rosielna na lata 2012-2025

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr Rady Miejskiej w Czarnej Wodzie z dnia w sprawie: przyjęcia wielolotniej prognozy finansowej Gminy Miejskiej Czarna Woda na lata

Uchwała Nr Rady Miejskiej w Czarnej Wodzie z dnia w sprawie: przyjęcia wielolotniej prognozy finansowej Gminy Miejskiej Czarna Woda na lata Projekt Uchwała Nr Rady Miejskiej w Czarnej Wodzie z dnia w sprawie: przyjęcia wielolotniej prognozy finansowej Gminy Miejskiej Czarna Woda na lata 2011-2019. na podstawie art.226, art.227, art.228, art.230

Bardziej szczegółowo

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA NA LATA 2014-2017

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA NA LATA 2014-2017 L.p. Wyszczególnienie Prognoza Prognoza Prognoza Prognoza 2014 2015 2016 2017 1 Dochody ogółem 23566282 24271320 24932510 25680485 1.1 Dochody bieżące 23501282 24206320 24932510 25680485 1.1.1 dochody

Bardziej szczegółowo

Katowice Uniwersytet Śląski 25 lutego 2013 r.

Katowice Uniwersytet Śląski 25 lutego 2013 r. Katowice Uniwersytet Śląski 25 lutego 2013 r. ZróŜnicowane zagroŝenia i oczekiwania miast w odniesieniu do obowiązującego przepisu art. 243 u.f.p. oraz do propozycji zmian tego przepisu Tomasz Bogucki

Bardziej szczegółowo

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Wieloletnia Prognoza Finansowa Wieloletnia Prognoza Finansowa Załącznik nr 1 do uchwały Rady Miejskiej w Poniecu nr.../.../2015 z dnia... 22 grudnia 2015 r. 1) XII 88 z tego: Wyszczególnienie Dochody ogółem Dochody bieżące dochody z

Bardziej szczegółowo

OBJAŚNIENIA PRZYJĘTYCH WARTOŚCI W WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ MIASTA PRZEMYŚLA NA LATA 2013-2038

OBJAŚNIENIA PRZYJĘTYCH WARTOŚCI W WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ MIASTA PRZEMYŚLA NA LATA 2013-2038 Załącznik Nr 1 do uchwały Nr./ Rady Miejskiej w Przemyślu z dnia OBJAŚNIENIA PRZYJĘTYCH WARTOŚCI W WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ MIASTA PRZEMYŚLA NA LATA 2013-2038 Wstęp Wieloletnia prognoza finansowa

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr III /18 /2014 Rady Miasta Chełmna

Uchwała Nr III /18 /2014 Rady Miasta Chełmna 1 Uchwała Nr III /18 /2014 Rady Miasta Chełmna z dnia 30 grudnia 2014 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasta Chełmno na lata 2014-2019 Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Pruszcz Gdański

Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Pruszcz Gdański Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Pruszcz Gdański Wieloletnia prognoza finansowa sporządzana jest w celu przeprowadzenia oceny sytuacji finansowej jednostki samorządu

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr XV/106/2016 Rady Gminy Sieroszewice z dnia 31 marca 2016 roku

Uchwała nr XV/106/2016 Rady Gminy Sieroszewice z dnia 31 marca 2016 roku Uchwała nr XV/106/2016 Rady Gminy Sieroszewice z dnia 31 marca 2016 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sieroszewice na lata 2016 2019 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy

Bardziej szczegółowo

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Sandomierz Załącznik Nr 1

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Sandomierz Załącznik Nr 1 Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Sandomierz Załącznik Nr 1 Załącznik Nr 1 Na lata 2013-2026 do uchwały Rady do uchwały Rady Miasta Sandomierza Miasta Sandomierza Nr Nr XXIV/256/2012 z 19 grudnia 2012r.

Bardziej szczegółowo

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Wieloletnia Prognoza Finansowa Wieloletnia Prognoza Finansowa Załącznik nr 1 do Uchwały nr...2016 Zgromadzenia Związku Gmin "Podkarpacka Komunikacja Samochodowa" z dnia 14 lipca 2016 roku 1) z tego: Dochody ogółem Dochody bieżące dochody

Bardziej szczegółowo

Wieloletnia Prognoza Finansowa Załącznik Nr 1 do Uchwały Zgromadzenia KZK GOP Nr.../2017 z dnia r.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Załącznik Nr 1 do Uchwały Zgromadzenia KZK GOP Nr.../2017 z dnia r. Wieloletnia Prognoza Finansowa Załącznik Nr 1 do Uchwały Zgromadzenia KZK GOP Nr.../2017 z dnia... 2017 r. 1) z tego: Wyszczególnienie Dochody ogółem Dochody bieżące dochody z tytułu dochody z tytułu udziału

Bardziej szczegółowo

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Wieloletnia Prognoza Finansowa Wieloletnia Prognoza Finansowa Załącznik Nr 1 do Uchwały Zgromadzenia KZK GOP Nr.../2016 z dnia... 2016 r. 1) z tego: Wyszczególnienie Dochody ogółem Dochody bieżące dochody z tytułu dochody z tytułu udziału

Bardziej szczegółowo

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Wieloletnia Prognoza Finansowa Wieloletnia Prognoza Finansowa 1) Dokument podpisany elektronicznie z tego: Wyszczególnienie Dochody ogółem Dochody bieżące dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych

Bardziej szczegółowo

Sytuacja finansowa JST. październik 2011

Sytuacja finansowa JST. październik 2011 Sytuacja finansowa JST październik 2011 1 SYTUACJA MAKROEKONOMICZNA POLSKI W 2012 R. Wybrane wskaźniki i wartości (wg projektu budŝetu państwa na 2012 rok) PKB w ujęciu realnym: wzrost o 4% średnioroczny

Bardziej szczegółowo

Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Jastrowie na lata 2014-2023

Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Jastrowie na lata 2014-2023 Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Jastrowie na lata 2014-2023 1. ZałoŜenia wstępne Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy i Miasta Jastrowie przygotowana

Bardziej szczegółowo

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Wieloletnia Prognoza Finansowa Wieloletnia Prognoza Finansowa 1) Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr V/26/2015 Rady Gminy w Sulmierzycach z dnia 30 stycznia 2015 r. z tego: Dochody ogółem Dochody bieżące dochody z tytułu udziału we wpływach

Bardziej szczegółowo

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Wieloletnia Prognoza Finansowa Wieloletnia Prognoza Finansowa Załącznik nr 1 do uchwały Nr 15.148 2016 Rady Miejskiej w Krzepicach z dnia 10 lutego 2016 roku 1) z tego: Dochody ogółem Dochody bieżące dochody z tytułu udziału we wpływach

Bardziej szczegółowo

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Wieloletnia Prognoza Finansowa Wieloletnia Prognoza Finansowa 1) Dokument podpisany elektronicznie Załącznik nr 1 do uchwały nr V /27/2015 Rady Gminy Chełm z dnia 30 stycznia 2015 r. z tego: Dochody ogółem Dochody bieżące dochody z

Bardziej szczegółowo

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Wieloletnia Prognoza Finansowa Wieloletnia Prognoza Finansowa Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XXIV/245/2016 Rady Gminy Giżycko z dnia 31 sierpnia 2016 r. 1) z tego: Dochody ogółem Dochody bieżące dochody z tytułu udziału we wpływach z

Bardziej szczegółowo

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Wieloletnia Prognoza Finansowa Wieloletnia Prognoza Finansowa Wieloletnia Prognoza Finansowa Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XIX/155 /2016 Rady Gminy Nowy Żmigród z dnia 22 czerwca 2016 r w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy

Bardziej szczegółowo

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Wieloletnia Prognoza Finansowa Wieloletnia Prognoza Finansowa 1) Załącznik Nr 1 Tabelaryczna prezentacja Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Stanisławów na lata 2016-2026 z tego: Wyszczególnienie Dochody ogółem Dochody bieżące dochody

Bardziej szczegółowo

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Wieloletnia Prognoza Finansowa Wieloletnia Prognoza Finansowa 1) z tego: Dochody ogółem Dochody bieżące dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XXXV/205/2013 Rady Miejskiej w Stawiszynie z dnia 30 grudnia 2013 roku

Uchwała Nr XXXV/205/2013 Rady Miejskiej w Stawiszynie z dnia 30 grudnia 2013 roku Uchwała Nr XXXV/205/2013 Rady Miejskiej w Stawiszynie z dnia 30 grudnia 2013 roku w sprawie: uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Stawiszyn na lata 2014-2019 Na podstawie art. 18

Bardziej szczegółowo

Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2014 2029 Gminy Miasta Radomia.

Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2014 2029 Gminy Miasta Radomia. Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2014 2029 Gminy Miasta Radomia. Za bazę do opracowania Wieloletniej Prognozy Finansowej na kolejne lata przyjęto projekt budżetu

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXX/196/2012 RADY POWIATU GNIEŹNIEŃSKIEGO z dnia 17 grudnia 2012 r.

UCHWAŁA NR XXX/196/2012 RADY POWIATU GNIEŹNIEŃSKIEGO z dnia 17 grudnia 2012 r. UCHWAŁA NR XXX/196/2012 RADY POWIATU GNIEŹNIEŃSKIEGO z dnia 17 grudnia 2012 r. w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Gnieźnieńskiego na lata 2012 2023. Na podstawie art. 12 pkt 11

Bardziej szczegółowo

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Wieloletnia Prognoza Finansowa Wieloletnia Prognoza Finansowa 1) Prognoza kwoty długu na lata 2017-2028 - 16.05.2017 z tego: Dochody ogółem Dochody bieżące dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych

Bardziej szczegółowo

OBJAŚNIENIA WARTOŚCI PRZYJĘTYCH W WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ MIASTA BRANIEWA NA LATA

OBJAŚNIENIA WARTOŚCI PRZYJĘTYCH W WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ MIASTA BRANIEWA NA LATA OBJAŚNIENIA WARTOŚCI PRZYJĘTYCH W WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ MIASTA BRANIEWA NA LATA 2017 2022. I. Podstawa prawna Podstawę do opracowania Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Braniewa na lata

Bardziej szczegółowo

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA MIASTA KOSZALINA NA LATA

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA MIASTA KOSZALINA NA LATA 2 WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA MIASTA KOSZALINA NA LATA 2013-2032 Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XXXIV / / 2013 Rady Miejskiej w Koszalinie z dnia 27 czerwca 2013 roku Lp. Wyszczególnienie 2013 2014 2015

Bardziej szczegółowo

Wieloletnia prognoza finansowa

Wieloletnia prognoza finansowa Wieloletnia prognoza finansowa Załącznik nr 1 do uchwały Nr XL/690/VII/2016 RADY MIASTA POZNANIA z dnia 20 grudnia 2016 r. w zł z tego: dochody z tytułu dochody z tytułu Dochody ogółem x Dochody bieżące

Bardziej szczegółowo

Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta Mińsk Mazowiecki na lata

Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta Mińsk Mazowiecki na lata Załącznik nr 1 do uchwały Nr XI.120.2015 Rady Miasta Mińsk Mazowiecki z dnia 30 listopada 2015 roku Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta Mińsk Mazowiecki na lata 2015 2026 z tego: Wyszczególnienie Dochody

Bardziej szczegółowo

RADA MIASTA RZESZOWA. Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta Rzeszowa

RADA MIASTA RZESZOWA. Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta Rzeszowa RADA MIASTA RZESZOWA Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta Grudzień 2013 UCHWAŁA NR LXV/1203/2013 RADY MIASTA RZESZOWA z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XLI/351/14 Rady Gminy Mińsk Mazowiecki. z dnia 25 września 2014 r.

Uchwała Nr XLI/351/14 Rady Gminy Mińsk Mazowiecki. z dnia 25 września 2014 r. Uchwała Nr XLI/351/14 Rady Gminy Mińsk Mazowiecki z dnia 25 września 2014 r. w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Mińsk Mazowiecki na lata 2014 2021. Na podstawie art. 226, art. 227

Bardziej szczegółowo

Objaśnienia przyjętych wartości

Objaśnienia przyjętych wartości Załącznik nr 3 do uchwały Nr XX/211/2013 Rady powiatu Chełmińskiego z dnia 25.09.2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Chełmińskiego Objaśnienia przyjętych wartości Zgodnie z art.230

Bardziej szczegółowo

Wieloletnia prognoza finansowa jest to dokument zapewniający wieloletnią perspektywę

Wieloletnia prognoza finansowa jest to dokument zapewniający wieloletnią perspektywę Załącznik Nr 3 do uchwały Nr. Rady Gminy Siemyśl z dnia.. OBJAŚNIENIA PRZYJĘTYCH WARTOŚCI DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY SIEMYŚL NA LATA 2012 2021 Wieloletnia prognoza finansowa jest to dokument

Bardziej szczegółowo

ZAŁOŻENIA PRZYJĘTE DO OPRACOWANIA PROJEKTU BUDŻETU POWIATU PIASECZYŃSKIEGO NA 2016 ROK

ZAŁOŻENIA PRZYJĘTE DO OPRACOWANIA PROJEKTU BUDŻETU POWIATU PIASECZYŃSKIEGO NA 2016 ROK 5 ZAŁOŻENIA PRZYJĘTE DO OPRACOWANIA PROJEKTU BUDŻETU POWIATU PIASECZYŃSKIEGO NA 2016 ROK Projekt budżetu powiatu piaseczyńskiego na 2016 rok został opracowany na podstawie informacji wstępnych Ministra

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZYJĘTYCH WARTOŚCI DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ ORAZ WYKAZ PRZEDSIĘWZIĘĆ

OPIS PRZYJĘTYCH WARTOŚCI DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ ORAZ WYKAZ PRZEDSIĘWZIĘĆ OPIS PRZYJĘTYCH WARTOŚCI DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ ORAZ WYKAZ PRZEDSIĘWZIĘĆ Projekt Wieloletniej prognozy finansowej Miasta Łowicza został sporządzony w szczegółowości określonej w art.226 ust.1

Bardziej szczegółowo

OBJAŚNIENIA WARTOŚCI PRZYJĘTYCH W WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ POWIATU WOŁOWSKIEGO NA LATA 2014-2025.

OBJAŚNIENIA WARTOŚCI PRZYJĘTYCH W WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ POWIATU WOŁOWSKIEGO NA LATA 2014-2025. Załącznik Nr 3 do uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej OBJAŚNIENIA WARTOŚCI PRZYJĘTYCH W WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ POWIATU WOŁOWSKIEGO NA LATA 2014-2025. Wieloletnia prognoza finansowa

Bardziej szczegółowo

CHARAKTERYSTYKA OPISOWA PROJEKTU BUDŻETU MIASTA SŁUPSKA - INFORMACJE OGÓLNE

CHARAKTERYSTYKA OPISOWA PROJEKTU BUDŻETU MIASTA SŁUPSKA - INFORMACJE OGÓLNE 2.2.1. CHARAKTERYSTYKA OPISOWA PROJEKTU BUDŻETU MIASTA SŁUPSKA - INFORMACJE OGÓLNE I. REGULACJE PRAWNE Tryb prac nad budżetem jednostki samorządu terytorialnego reguluje ustawa o finansach publicznych

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ MIASTA NA LATA 2015 2043

PROJEKT WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ MIASTA NA LATA 2015 2043 PROJEKT WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ MIASTA NA LATA 2015 2043 1 2 SPIS TREŚCI Strona 1. Wstęp 3 2. Projekt uchwały Rady Miejskiej w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Miasta 5 Załączniki do wieloletniej

Bardziej szczegółowo

OBJAŚNIENIA DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ DLA GMINY WIELGIE NA LATA

OBJAŚNIENIA DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ DLA GMINY WIELGIE NA LATA OBJAŚNIENIA DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ DLA GMINY WIELGIE NA LATA 2015-2025 Wieloletnia prognoza finansowa (zwana dalej WPF) zgodnie z art.227 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr III/9/2014 Rady Miasta Szczecinek z dnia 22 grudnia 2014 roku

UCHWAŁA Nr III/9/2014 Rady Miasta Szczecinek z dnia 22 grudnia 2014 roku UCHWAŁA Nr III/9/2014 Rady Miasta Szczecinek z dnia 22 grudnia 2014 roku w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej miasta Szczecinek na lata 2015-2025 Na podstawie art. 230 ust. 6 ustawy z

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr VII/41/15 Rady Gminy Pęcław z dnia 29 września 2015 r. OBJAŚNIENIA

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr VII/41/15 Rady Gminy Pęcław z dnia 29 września 2015 r. OBJAŚNIENIA Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr VII/41/15 Rady Gminy Pęcław z dnia 29 września 2015 r. OBJAŚNIENIA Wieloletnia prognoza finansowa (zwana dalej WPF) zgodnie z art. 227 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009

Bardziej szczegółowo

z dnia 30 czerwca 2016r. w sprawie: zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Pietrowice Wielkie na lata

z dnia 30 czerwca 2016r. w sprawie: zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Pietrowice Wielkie na lata Zarządzenie nr FN.0050.16.2016 Wójta Gminy Pietrowice Wielkie z dnia 30 czerwca 2016r. w sprawie: zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Pietrowice Wielkie na lata 2016-2026 Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

CHARAKTERYSTYKA OPISOWA PROJEKTU BUDŻETU MIASTA SŁUPSKA - INFORMACJE OGÓLNE I. REGULACJE PRAWNE

CHARAKTERYSTYKA OPISOWA PROJEKTU BUDŻETU MIASTA SŁUPSKA - INFORMACJE OGÓLNE I. REGULACJE PRAWNE 2.2.1. CHARAKTERYSTYKA OPISOWA PROJEKTU BUDŻETU MIASTA SŁUPSKA - INFORMACJE OGÓLNE I. REGULACJE PRAWNE Tryb prac nad budżetem jednostki samorządu terytorialnego reguluje ustawa o finansach publicznych

Bardziej szczegółowo

U C H W A Ł A Nr II/16/2014 Sejmiku Województwa Opolskiego z dnia 19 grudnia 2014 r.

U C H W A Ł A Nr II/16/2014 Sejmiku Województwa Opolskiego z dnia 19 grudnia 2014 r. U C H W A Ł A Nr II/16/2014 Sejmiku Województwa Opolskiego z dnia 19 grudnia 2014 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Opolskiego na lata 2015-2022 Na podstawie art.18 pkt

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XLI/435/2013 RADY MIEJSKIEJ W REDZIE. z dnia 11 grudnia 2013 r. w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Redy.

UCHWAŁA NR XLI/435/2013 RADY MIEJSKIEJ W REDZIE. z dnia 11 grudnia 2013 r. w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Redy. UCHWAŁA NR XLI/435/2013 RADY MIEJSKIEJ W REDZIE z dnia 11 grudnia 2013 r. w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Redy. Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 ustawy

Bardziej szczegółowo

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Lubuskiego za I półrocze 2014 roku

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Lubuskiego za I półrocze 2014 roku Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Lubuskiego za I półrocze 2014 roku Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej za I półrocze 2014 roku określa

Bardziej szczegółowo

Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Krzykosy

Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Krzykosy Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Krzykosy Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Krzykosy została sporządzona na lata 2017-2024. Okres ten, stosownie do art. 227

Bardziej szczegółowo

BudŜet na rok Dział Rozdział Nazwa Plan Zmiana Plan po zmianach

BudŜet na rok Dział Rozdział Nazwa Plan Zmiana Plan po zmianach Uchwała Nr XXXVII/282/2013 z dnia 8 sierpnia 2013 roku w sprawie zmian w budŝecie Powiatu Radomszczańskiego na rok 2013 Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym

Bardziej szczegółowo

Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lubiszyn na lata

Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lubiszyn na lata Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lubiszyn na lata 2016-2024 1. Założenia wstępne Obowiązek sporządzenia Wieloletniej Prognozy Finansowej jest jedną z zasadniczych

Bardziej szczegółowo

Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2015 2029 Gminy Miasta Radomia.

Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2015 2029 Gminy Miasta Radomia. Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2015 2029 Gminy Miasta Radomia. Za bazę do opracowania Wieloletniej Prognozy Finansowej na kolejne lata przyjęto projekt budżetu

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr... Rady Miasta Piły z dnia...

Uchwała Nr... Rady Miasta Piły z dnia... Uchwała Nr... Rady Miasta Piły z dnia... w sprawie procedury uchwalania budŝetu oraz rodzaju i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budŝetu Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy

Bardziej szczegółowo

Objaśnienia przyjętych wartości. Założenia do prognoz dochodów bieżących

Objaśnienia przyjętych wartości. Założenia do prognoz dochodów bieżących Objaśnienia przyjętych wartości Założenia do prognoz dochodów bieżących W przypadku podstawowych rodzajów dochodów bieżących przyjęto następujące założenia: 1) struktura dochodów będzie zgodna z wykonaniem

Bardziej szczegółowo

Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata Gminy Miasta Radomia.

Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata Gminy Miasta Radomia. Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2016 2035 Gminy Miasta Radomia. Za bazę do opracowania Wieloletniej Prognozy Finansowej na kolejne lata przyjęto projekt budżetu

Bardziej szczegółowo

1. Zmiana budżetu Powiatu Pabianickiego na 2012 rok.

1. Zmiana budżetu Powiatu Pabianickiego na 2012 rok. OBJAŚNIENIA do załącznika nr 1 Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Powiatu Pabianickiego Podstawa przygotowania prognozy: 1. Zmiana budżetu Powiatu Pabianickiego na 2012 rok. 2. Przyjęcie wartości zgodnych

Bardziej szczegółowo

Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Solec Zdrój na

Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Solec Zdrój na Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XI/59/2011 Rady Gminy Solec-Zdrój z dnia 30 listopada 2011 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2011 2021 Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR VI/36/2015 RADY POWIATU TORUŃSKIEGO z dnia 31 marca 2015 r.

UCHWAŁA NR VI/36/2015 RADY POWIATU TORUŃSKIEGO z dnia 31 marca 2015 r. UCHWAŁA NR VI/36/2015 RADY POWIATU TORUŃSKIEGO z dnia 31 marca 2015 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Toruńskiego na lata 2015-2021 Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

1. Zmiana budżetu Powiatu Pabianickiego na 2012 rok.

1. Zmiana budżetu Powiatu Pabianickiego na 2012 rok. OBJAŚNIENIA do załącznika nr 1 Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Powiatu Pabianickiego Podstawa przygotowania prognozy: 1. Zmiana budżetu Powiatu Pabianickiego na 2012 rok. 2. W 2012 roku dochody i

Bardziej szczegółowo

Objaśnienia przyjętych wartości - Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Rypin na lata

Objaśnienia przyjętych wartości - Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Rypin na lata Objaśnienia przyjętych wartości - Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Rypin na lata 2016 2019 1. Założenia makroekonomiczne i finansowe Wieloletnia Prognoza Finansowa na rok 2016 i lata następne została

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR LXIII/326/2013 RADY GMINY IWANISKA. z dnia 23 grudnia 2013 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Iwaniska na lata

UCHWAŁA NR LXIII/326/2013 RADY GMINY IWANISKA. z dnia 23 grudnia 2013 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Iwaniska na lata UCHWAŁA NR LXIII/326/2013 RADY GMINY IWANISKA w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Iwaniska na lata 2014-2023. Na podstawie art.18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie

Bardziej szczegółowo

BUDŻET GMINY NA LATA

BUDŻET GMINY NA LATA BUDŻET GMINY NA LATA 2015-2028 Lata Dochody ogółem Wydatki ogółem W tym; wydatki na obsługę długu (obligacje) Rozchody W tym; spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych

Bardziej szczegółowo

Wykonanie. Strona 1. Załącznik nr 1 do uchwały nr XXIII/397/15 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 30 grudnia 2015r.

Wykonanie. Strona 1. Załącznik nr 1 do uchwały nr XXIII/397/15 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 30 grudnia 2015r. Załącznik nr 1 do uchwały nr XXIII/397/15 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 30 grudnia 2015r. Wykonanie Plan 3 kw. Przew. wykonanie Lp. Wyszczególnienie 2013 2014 2015 2015 2016 2017 2018 2019 1 Dochody ogółem

Bardziej szczegółowo

OBJAŚNIENIA DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ NA LATA

OBJAŚNIENIA DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ NA LATA OBJAŚNIENIA DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ NA LATA 2015-2024 Zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Puck opracowana została na okres roku 2015 oraz kolejne 9 lat. Natomiast prognozę kwoty długu

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr IX / 32 /2015 Rady Gminy Sadowne z dnia 23 czerwca 2015 r.

Uchwała Nr IX / 32 /2015 Rady Gminy Sadowne z dnia 23 czerwca 2015 r. Uchwała Nr IX / 32 /2015 Rady Gminy Sadowne z dnia 23 czerwca 2015 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sadowne na lata 2015-2026 Na podstawie art. 226, art. 227,

Bardziej szczegółowo

U C H W A Ł A Nr XXXIV/412/2013 Sejmiku Województwa Opolskiego z dnia 25 października 2013r.

U C H W A Ł A Nr XXXIV/412/2013 Sejmiku Województwa Opolskiego z dnia 25 października 2013r. U C H W A Ł A Nr XXXIV/412/2013 Sejmiku Województwa Opolskiego z dnia 25 października 2013r. w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej. Na podstawie art.18 pkt 20 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XIX/125/2016 RADY GMINY LUBRZA. z dnia 27 września 2016 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lubrza na lata

UCHWAŁA NR XIX/125/2016 RADY GMINY LUBRZA. z dnia 27 września 2016 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lubrza na lata UCHWAŁA NR XIX/125/2016 RADY GMINY LUBRZA z dnia 27 września 2016 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lubrza na lata 2016 2019 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 z dnia 8 marca 1990

Bardziej szczegółowo

U C H W A Ł A NR LI/282/2014

U C H W A Ł A NR LI/282/2014 U C H W A Ł A NR LI/282/2014 Rady Miejskiej Krzywinia z dnia 23 czerwca 2014 roku w sprawie: zmiany Uchwały Nr XLVI/238/2013 w sprawie: uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Krzywiń

Bardziej szczegółowo

Objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej Powiatu Chojnickiego na lata

Objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej Powiatu Chojnickiego na lata Objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej Powiatu Chojnickiego na lata 2012 2025 Uwagi ogólne: Wieloletnia prognoza finansowa dla Powiatu Chojnickiego (WPF) po raz pierwszy została

Bardziej szczegółowo

w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej powiatu radomskiego

w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej powiatu radomskiego Projekt, druk Nr 1/IV/2015 UCHWAŁA Nr /IV/2015 RADY POWIATU W RADOMIU z dnia 30 stycznia 2015 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej powiatu radomskiego Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

Uchwała Rady Gminy Liniewo Nr... z dnia... w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Liniewo na lata

Uchwała Rady Gminy Liniewo Nr... z dnia... w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Liniewo na lata Uchwała Rady Gminy Liniewo Nr... z dnia... w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Liniewo na lata 2013 2018 Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 i art. 243 ustawy

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXIII/201/2013 RADY GMINY WERBKOWICE. z dnia 28 maja 2013 r. zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej

UCHWAŁA NR XXXIII/201/2013 RADY GMINY WERBKOWICE. z dnia 28 maja 2013 r. zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej UCHWAŁA NR XXXIII/201/2013 RADY GMINY WERBKOWICE z dnia 28 maja 2013 r. zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Na podstawie art. 231 z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych

Bardziej szczegółowo

NadwyŜka operacyjna w jednostkach samorządu terytorialnego w latach

NadwyŜka operacyjna w jednostkach samorządu terytorialnego w latach NadwyŜka operacyjna w jednostkach samorządu terytorialnego w latach 2008-2010 Warszawa, sierpień 2011 Spis treści Wprowadzenie... 2 Część I Wykonanie budŝetów jednostek samorządu terytorialnego... 5 1.

Bardziej szczegółowo

Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu Lubelskiego - prognoza kwoty długu

Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu Lubelskiego - prognoza kwoty długu Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu Lubelskiego - prognoza kwoty długu Załącznik Nr 1 Wyszczególnienie Plan na Wykonanie na Wskaźnik % 30.06.2013 r. 30.06.2013 r. 1. Dochody ogółem x 112 604 565,09

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 97/2014 Burmistrza Miasta i Gminy Szczekociny z dnia 10 listopada 2014 roku. Burmistrz Miasta i Gminy Szczekociny zarządza:

Zarządzenie Nr 97/2014 Burmistrza Miasta i Gminy Szczekociny z dnia 10 listopada 2014 roku. Burmistrz Miasta i Gminy Szczekociny zarządza: Zarządzenie Nr 97/2014 Burmistrza Miasta i Gminy Szczekociny z dnia 10 listopada 2014 roku. w sprawie przedłożenia projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Szczekociny

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXIV/206/2013 RADY GMINY WERBKOWICE. z dnia 25 czerwca 2013 r. zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej

UCHWAŁA NR XXXIV/206/2013 RADY GMINY WERBKOWICE. z dnia 25 czerwca 2013 r. zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej UCHWAŁA NR XXXIV/206/2013 RADY GMINY WERBKOWICE z dnia 25 czerwca 2013 r. zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Na podstawie Na podstawie art. 231 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXIX/193/2012 RADY POWIATU GNIEŹNIEŃSKIEGO z dnia 29 listopada 2012 r.

UCHWAŁA NR XXIX/193/2012 RADY POWIATU GNIEŹNIEŃSKIEGO z dnia 29 listopada 2012 r. UCHWAŁA NR XXIX/193/2012 RADY POWIATU GNIEŹNIEŃSKIEGO z dnia 29 listopada 2012 r. w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Gnieźnieńskiego na lata 2012 2023. Na podstawie art. 12 pkt

Bardziej szczegółowo