Scenariusz lekcji pt. Kredyt bankowy

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Scenariusz lekcji pt. Kredyt bankowy"

Transkrypt

1 Emil Radziszewski Urząd Komisji Nadzoru Finansowego r. Scenariusz lekcji pt. Kredyt bankowy Poziom: szkoła ponadgimnazjalna Przedmiot: podstawy przedsiębiorczości Czas trwania lekcji: 2-3 godziny lekcyjne ( min) Przedmiot zajęć: 1. Definicja kredytu bankowego. 2. Znaczenie kredytu w gospodarce i społeczeństwie. 3. Rodzaje kredytów. 4. Cechy umowy kredytowej. Cele zajęć: 1. Cel ogólny uświadomienie uczniom czym jest kredyt i jaka jest jego funkcja gospodarcza oraz znaczenie społeczne 2. Cele szczególne: a. Wiedza: definicja kredytu, rodzaje kredytów, cechy umowy kredytowej. b. Umiejętności: rozróżnienie kredytu bankowego i pożyczki pieniężnej, wymienienie składników kosztu kredytu,

2 wskazanie korzyści i zagrożeń związanych z funkcjonowaniem kredytu w gospodarce, uzasadnienie potrzeby istnienia kredytu dla gospodarki i społeczeństwa. Metody: pogadanka, wykład, burza mózgów, dyskusja, studium przypadku. Środki dydaktyczne: prezentacja (foliogramy), tablica/flipchart, tekst do studium przypadku. Przebieg lekcji: 1. Sprawdzenie stanu wiedzy uczniów poprzez zadawanie pytań: a. Co to jest kredyt? b. Po co kredyt jest brany? c. Jak banki reklamują kredyty? d. Jakie korzyści i zagrożenia mogą wiązać się z wzięciem kredytu? e. Jakie rodzaje kredytów znacie? f. Co wpływa na koszt kredytu udzielanego przez banki? 2. Wykład z użyciem prezentacji lub foliogramów, angażujący uczniów, zachęcający do interakcji. a. Podanie i omówienie definicji kredytu oraz wskazanie zasadniczych różnic między kredytem bankowym a pożyczką pieniężną. b. Omówienie uprawnień i obowiązków banku i klienta oraz podstawowych elementów umowy kredytowej (można skorzystać z dostępnych w Internecie wzorów takich umów). c. Wskazanie na podstawowe funkcje gospodarcze kredytu: stymulacja gospodarki, konwersja oszczędności na inwestycje, pobudzanie konsumpcji, alokacja kapitału, finansowanie działalności bieżącej (wsparcie płynności), kreacja pieniądza.

3 d. Wskazanie na społeczne znacznie kredytu, w tym związane z nim korzyści zagrożenia: przyspieszenie postępu ekonomicznego, technologicznego i społecznego, szybkie zaspokajanie potrzeb i aspiracji materialnych, wzmacnianie postaw konsumpcjonistycznych, źródło problemów indywidualnych (spirala zadłużenia) i grupowych (np. kredyty frankowe) oraz konfliktów społecznych. e. Podkreślenie, że kredyt to zobowiązanie finansowe, które musi zostać uregulowane z nadwyżką (wbrew przesłaniu niektórych reklam kredyt to nie coś, co się dostaje lub co się bierze ). f. Wskazanie co składa się na koszty kredytu i dlaczego kredyt jest drogi. Należy podkreślić, że bank udziela kredytów ze środków powierzonych mu przez inne osoby (deponentów, którzy złożyli w banku swoje oszczędności) i musi zabezpieczyć się przed ryzykiem niespłacenia kredytu ustalając wysokość oprocentowania, które pokryje straty z tytułu niespłacanych kredytów lub żądając zabezpieczenia spłaty (np. wpisu hipoteki). 3. Studium przypadku celem ćwiczenia jest spojrzenie na problem udzielania kredytów od strony kredytodawcy czyli banku, a przez to uświadomienie sobie problemów wynikających nie tylko z brania kredytów, ale też z ich udzielania. Zadaniem uczniów jest analiza sytuacji banków przygotowujących się do akcji kredytowej i zaproponowanie podstawowych parametrów związanych z udzielaniem kredytów (marży, prowizji i oczekiwanej spłacalności). a. Rozdanie tekstu uczniom. b. Zapoznanie się uczniów z tekstem (ok. 10 min.). c. Podział uczniów na grupy. Przydzielenie grupom zadań. d. Praca w grupach burza mózgów, dyskusja (ok. 20 min.). Nauczyciel dyskretnie moderuje, kierunkuje dyskusję w grupach. Stara się naprowadzić uczniów na kwestie, na które należy zwrócić szczególną uwagę, jak np. konieczność uwzględnienia kosztów, możliwość zniechęcenia klientów zbyt wysokimi opłatami, niepodejmowanie nadmiernego ryzyka (określenie zbyt niskiego poziomu oczekiwanej spłacalnosci). Należy pilnować, by stan faktyczny nie był nadmiernie modyfikowany lub wzbogacany przez uczniów studium przypadku jest ćwiczeniem analizy i rozwiązywania problemów w świecie rzeczywistym, gdzie takich możliwości nie ma. e. Omówienie przez przedstawicieli grup propozycji rozwiązania wraz z uzasadnieniem. Zapisanie propozycji w arkuszu Excel (stanowiącym elektroniczny załącznik do

4 niniejszego scenariusza), który wyliczy spodziewane efekty przyjętych założeń. Omówienie przez nauczyciela wyników z całą klasą. 4. Podsumowanie a. Przytoczenie definicji banku, wymienienie jego funkcji i podstawowych rodzajów działalności. b. Określenie roli banku w gospodarce. c. Wskazanie podstawowych korzyści i zagrożeń (wraz ze sposobami ich ograniczania) związanych z funkcjonowaniem banków. Studium przypadku Akcja kredytowa w Loanii Loania jest małym choć prężnie rozwijającym się państwem, z systemem bankowym, w skład którego wchodzą cztery następujące banki komercyjne: 1) Rich Bank S.A. 2) Bank of Poor S.A. 3) Swojski Bank Spółdzielczy, 4) Hojny Bank Państwowy. Banki te zawzięcie konkurują ze sobą na lokalnym rynku. Właśnie nadchodzą święta tradycyjny okres zwiększonych wydatków gospodarstw domowych i jednocześnie żniw dla bankowych sprzedawców kredytów konsumpcyjnych. Z badań rynkowych wynika, że skala popytu sięgnąć może nawet 300 tys. takich kredytów o przeciętnej kwocie 5 tys. LN (lokalną walutą jest loan; 1 USD = ok. 3,75 LN). Banki intensywnie pracują nad ofertą kredytową, dzięki której pokonają konkurencję w wyścigu po klienta. Niestety, po serii afer związanych z agresywnym nakłanianiem klientów do skorzystania z usług bankowych, reklama tych usług została w Loanii zakazana. Klienci więc sami aktywnie poszukują potrzebnych im usług bankowych, analizując oferty wszystkich banków i kierując się przy wyborze przede wszystkim ceną, a w dalszej kolejności jakością obsługi i lojalnością kliencką. Zgodnie z obowiązującym w Loanii prawem bankowym kredyty konsumpcyjne mogą być oprocentowane tylko według stałej stopy procentowej, na którą składa się stopa referencyjna ustalana przez bank centralny i wynosząca 1,5 % oraz marża ustalana arbitralnie przez zarząd banku. Oprócz tego bank ustalić może także prowizję za udzielenie kredytu. Banki korzystają z opracowanego przez bank centralny systemu oceny zdolności kredytowej klientów, który wskazuje na spłacalność kredytów przez określone kategorie klientów i pozwala określić apetyt na ryzyko, tj. skalę niespłacalności kredytów, jaką bank jest skłonny zaakceptować. Należy bowiem pamiętać, że nie wszyscy klienci będą w stanie spłacić swoje zobowiązania, co wiązać się będzie ze stratą.

5 kategoria klienta spłacalność kredytów w danej kategorii udział danej kategorii klientów w populacji populacja narastająco średnia spłacalność w danej populacji 1 99% 18% 18% 99% 2 95% 17% 35% 97% 3 90% 15% 50% 95% 4 85% 12% 62% 93% 5 80% 10% 72% 91% 6 75% 6% 78% 90% 7 70% 2% 80% 89% 8 65% 5% 85% 88% 9 50% 5% 90% 86% 10 55% 10% 100% 83% Przykładowo: klienci kategorii 1 spłacają zaciągnięte kredyty w 99% i stanowią 18% populacji kredytobiorców. Jeżeli bank udzielałby kredytów tylko tym klientom zapewniłby sobie 99% spłacalności, choć mógłby obsłużyć co najwyżej 18% z wszystkich potencjalnych kredytobiorców, którymi ponadto musiałby sie podzielić z innymi bankami. W takiej sytuacji przychody z udzielonych kredytów mogłyby nie pokryć kosztów związanych z działalnością banku. Z tego względu banki raczej będą akceptować większe ryzyko niespłacenia kredytów, dążąc do zwiększenia liczby klientów. I tak, decydując się na udzielanie kredytów klientom z kategorii 1-5 banki narażą się na 9-procentową niespłacalność kredytów, ale w zdecydowanie większej, bo 72-procentowej populacji kredytobiorców. Oprócz apetytu na ryzyko, banki powinny określić także oprocentowanie kredytu, na które składać się będzie rynkowa stopa procentowa powiększona o ustaloną arbitralnie marżę. Oprocentowanie ma za zadanie pokryć koszty banku związane z pozyskaniem środków na kredyty (czyli w szczególności koszty związane z oprocentowaniem depozytów), pokryć straty związane z niespłacanymi kredytami oraz zapewnić bankowi zysk. Bank może ustalić również prowizję za udzielenie kredytu, która z reguły ma za zadanie pokryć koszty związane z takim

6 udzieleniem (nakład pracy pracowników, wykorzystanie zasobów materiałowych, zużycie środków trwałych itp.). Określając ogólne koszty kredytu, należy dbać o to, by nie były one zbyt wysokie, bo może to zniechęcić klientów do zaciągnięcia kredytu i skłonić ich do skorzystania z tańszej oferty konkurencji. Banki ponoszą różne koszty swojej działalności i każdy z nich ma odmienną specyfikę, w odniesieniu do jakości obsługi i lojalności klientów. Dane te prezentuje poniższa tabela: Rich Bank S.A. Bank of Poor S.A. Swojski Bank Spółdzielczy Hojny Bank Państwowy Koszt kapitału 1 1,5% 1,3% 1,2% 1,0% Koszt udzelenia kredytu (LN) Jakość uług 3 5% 2% -1% -2% Lojlalność klienów 4 2% -2% 4% -3% 1 Takie oprocentowanie w skali rocznej zapłacić musi bank za kapitał przeznaczony na kredyty 2 Tyle LN wynosi koszt udzielenia i obsługi przez bank jednego kredytu 3 O tyle procent klientów więcej zostanie z bankiem lub z niego odejdzie ze względu na jakość usług świadczonych przez bank 4 O tyle procent klientów więcej zostanie z bankiem lub z niego odejdzie ze względu na przywiązanie do banku Mając powyższe dane oraz informacje specyficzne dla poszczególnych banków, spróbujcie Państwo, pracując w grupach, wcielić się w rolę zarządu i określić: oprocentowanie oferowanego kredytu wysokość prowizji za udzielenie kredytu oraz apetyt na ryzyko tak, aby Państwa bank zyskał jak najwięcej na planowanej akcji kredytowej.

Bezpieczne pożyczanie pieniędzy o czym warto pamiętać?

Bezpieczne pożyczanie pieniędzy o czym warto pamiętać? Bezpieczne pożyczanie pieniędzy o czym warto pamiętać? Skrócony opis lekcji: Poziom: szkoła ponadgimnazjalna. Podstawa programowa kształcenia ogólnego: Podstawy przedsiębiorczości. Uczeń: podejmuje racjonalne

Bardziej szczegółowo

Jak nie wpaść w pętlę zadłużenia?

Jak nie wpaść w pętlę zadłużenia? Jak nie wpaść w pętlę zadłużenia? Skrócony opis lekcji Podstawa programowa kształcenia ogólnego: Wiedza o społeczeństwie. Uczeń: podaje przykłady racjonalnego i nieracjonalnego gospodarowania; stosuje

Bardziej szczegółowo

Research. Symulacyjna gra decyzyjna. Książka dla nauczyciela

Research. Symulacyjna gra decyzyjna. Książka dla nauczyciela Venture Capital Research Symulacyjna gra decyzyjna Książka dla nauczyciela 2013 Opracowanie: Maria Baczyńska Redaktor prowadzący: Sebastian Przybyszewski Skład: Sebastian Przybyszewski Redakcja językowa:

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Główne wnioski 1. 1. Wprowadzenie 2. 2. Rynek i jego uczestnicy strona podażowa 3. 2.1. Wielkość rynku 3

Spis treści. Główne wnioski 1. 1. Wprowadzenie 2. 2. Rynek i jego uczestnicy strona podażowa 3. 2.1. Wielkość rynku 3 www.pwc.pl Ocena skutków wybranych regulacji projektu ustawy o zmianie ustawy o nadzorze nad rynkiem finansowym, ustawy Prawo Bankowe oraz niektórych innych ustaw Maj 2014 rok Spis treści Główne wnioski

Bardziej szczegółowo

17. Procedury kredytowe. Spis treści

17. Procedury kredytowe. Spis treści Spis treści 17. Procedury kredytowe... 1 17.1 Dokumentacja kredytowa klienta i jej weryfikacja... 2 17.2 Analiza wskaźnikowa i credit-scoring... 3 17.3 Komitety kredytowe i umowa kredytowa... 4 18. Zabezpieczenia

Bardziej szczegółowo

Kredyt jako kategoria ekonomiczna

Kredyt jako kategoria ekonomiczna Dr Wojciech Misiak Warszawa dn. 13.11.2011 r. 1 Kredyt jako kategoria ekonomiczna 1. Istota kredytu. Stosunek kredytowy, jako specyficzna kategoria ekonomiczna rozwinął się ze stosunku wymiennego kupna

Bardziej szczegółowo

I. Podstawowe informacje o jednostce...4. II. Cel analizy...5. IV. Analiza aktualnej sytuacji finansowej Miasta Leszna...12

I. Podstawowe informacje o jednostce...4. II. Cel analizy...5. IV. Analiza aktualnej sytuacji finansowej Miasta Leszna...12 ANALIZA WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ ORAZ MOŻLIWOŚCI INWESTYCYJNYCH MIASTA LESZNO Opracował: Adrian Nowak Usługi Prawnicze i Audyt Wewnętrzny - Michał Pruski, ul. Mogileńska 4d/24, 61-052 Poznań, NIP

Bardziej szczegółowo

Narodowy Bank Polski Generalny Inspektorat Nadzoru Bankowego

Narodowy Bank Polski Generalny Inspektorat Nadzoru Bankowego Generalny Inspektorat Nadzoru Bankowego NBP Jakość aktywów Portfel kredytowy, ryzyko i zarządzanie Warszawa, kwiecień 2007 SPIS TREŚCI: WSTĘP... 2 POZIOM RYZYKA OBCIĄŻAJĄCEGO PORTFEL KREDYTYOWY... 3 1.

Bardziej szczegółowo

PrzeWodnik po usługach finansowych

PrzeWodnik po usługach finansowych PrzeWodnik po usługach finansowych Warszawa, 2012 r. Spis treści Wstęp... 5 Pytania i odpowiedzi... 7 1. Jakie są rodzaje kredytów?...7 2. Jaka jest różnica między kredytem a pożyczką?...9 3. Czy w przypadku

Bardziej szczegółowo

Temat: Zarządzamy własnymi finansami

Temat: Zarządzamy własnymi finansami Temat: Zarządzamy własnymi finansami Scenariusz składa się z trzech bloków tematycznych. Do lekcji dołączone są materiały pomocnicze, spis ciekawych multimediów do wykorzystania na lekcjach oraz opisy

Bardziej szczegółowo

Rynek firm pożyczkowych w Polsce

Rynek firm pożyczkowych w Polsce Rynek firm pożyczkowych w Polsce Spis treści Wprowadzenie wypowiedź prof. Witolda M. Orłowskiego, głównego doradcy ekonomicznego PwC w Polsce 1. Wstęp 1.1. Wprowadzenie 1.2. Zakres przedmiotowy raportu

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Część I: Organizowanie i planowanie finansów osobistych 17. Podziękowania 11 Wprowadzenie 13. 1. Organizowanie finansów osobistych 19

Spis treści. Część I: Organizowanie i planowanie finansów osobistych 17. Podziękowania 11 Wprowadzenie 13. 1. Organizowanie finansów osobistych 19 Spis treści Podziękowania 11 Wprowadzenie 13 Część I: Organizowanie i planowanie finansów osobistych 17 1. Organizowanie finansów osobistych 19 1.1. Istota, cele i funkcje finansów osobistych 19 1.1.1.

Bardziej szczegółowo

Temat: Zarządzamy własnymi finansami

Temat: Zarządzamy własnymi finansami Temat: Zarządzamy własnymi finansami Scenariusz składa się z trzech bloków tematycznych. Do lekcji dołączone są materiały pomocnicze, spis ciekawych multimediów do wykorzystania na lekcjach oraz opisy

Bardziej szczegółowo

Podstawy przedsiębiorczości

Podstawy przedsiębiorczości Podstawy przedsiębiorczości Program nauczania dla szkół ponadgimnazjalnych Jolanta Kijakowska Spis treści 1. Wstęp 3 2. Szczegółowe cele kształcenia i wychowania 4 3. Treści edukacyjne 7 4. Sposoby osiągania

Bardziej szczegółowo

KOMPUTEROWE SYSTEMY BANKOWE

KOMPUTEROWE SYSTEMY BANKOWE KOMPUTEROWE SYSTEMY BANKOWE 1. Definicje banków: Bank jako przedsiębiorstwo Bank to przedsiębiorstwo usługowe, którego działalność polega wyłącznie na udzielaniu kredytów i zdobywaniu środków potrzebnych

Bardziej szczegółowo

PODSTAWY PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

PODSTAWY PRZEDSIĘBIORCZOŚCI PODSTAWY PRZEDSIĘBIORCZOŚCI program nauczania podstaw przedsiębiorczości w zakresie podstawowym dla techników, zasadniczych szkół zawodowych i liceów ogólnokształcących zgodny z Rozporządzeniem Ministra

Bardziej szczegółowo

ZARYS PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

ZARYS PRZEDSIĘBIORCZOŚCI Jacek Musiałkiewicz ZARYS PRZEDSIĘBIORCZOŚCI program nauczania podstaw przedsiębiorczości w zakresie podstawowym dla techników, zasadniczych szkół zawodowych i liceów ogólnokształcących Program zdobył

Bardziej szczegółowo

ZARYS PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

ZARYS PRZEDSIĘBIORCZOŚCI Jacek Musiałkiewicz ZARYS PRZEDSIĘBIORCZOŚCI program nauczania podstaw przedsiębiorczości w zakresie podstawowym dla techników, zasadniczych szkół zawodowych i liceów ogólnokształcących Program zdobył

Bardziej szczegółowo

Pozyskiwanie źródeł finansowania działalności 341[02].Z4.02

Pozyskiwanie źródeł finansowania działalności 341[02].Z4.02 MINISTERSTWO EDUKACJI i NAUKI Anna Rudzińska Pozyskiwanie źródeł finansowania działalności 341[02].Z4.02 Poradnik dla ucznia Wydawca Instytut Technologii Eksploatacji Państwowy Instytut Badawczy Radom

Bardziej szczegółowo

Kredyty inwestycyjne. Sposoby zabezpieczania przed ryzykiem stopy procentowej i ryzykiem walutowym

Kredyty inwestycyjne. Sposoby zabezpieczania przed ryzykiem stopy procentowej i ryzykiem walutowym Jeśli wystarcza nam kapitału, aby wybrać spłatę w ratach malejących, to koszt obsługi kredytu będzie niższy niż w przypadku spłaty kredytu w ratach równych. 8.1. Kredyt - definicja Jak stanowi art. 69

Bardziej szczegółowo

www.pwc.com/banki Szukając nowych kierunków Raport o rynku consumer finance w Polsce

www.pwc.com/banki Szukając nowych kierunków Raport o rynku consumer finance w Polsce www.pwc.com/banki 2011 Szukając nowych kierunków Raport o rynku consumer finance w Polsce Wstęp Szanowni Państwo, Przekazuję Państwu tegoroczny raport dotyczący rynku consumer finance w Polsce. Podobnie

Bardziej szczegółowo

Świadczenie usług teleinformatycznych 312[02].Z4.02

Świadczenie usług teleinformatycznych 312[02].Z4.02 MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ Jadwiga Kaczmarska-Krawczak Świadczenie usług teleinformatycznych 312[02].Z4.02 Poradnik dla ucznia Wydawca Instytut Technologii Eksploatacji Państwowy Instytut Badawczy

Bardziej szczegółowo

Komisja Nadzoru Finansowego. Rekomendacja S

Komisja Nadzoru Finansowego. Rekomendacja S Komisja Nadzoru Finansowego Rekomendacja S dotycząca dobrych praktyk w zakresie zarządzania ekspozycjami kredytowymi zabezpieczonymi hipotecznie Warszawa, czerwiec 2013 r. 1 Wstęp Dokument wydany jest

Bardziej szczegółowo

Finansowanie działalności przedsiębiorstwa 412[01].Z2.03

Finansowanie działalności przedsiębiorstwa 412[01].Z2.03 MINISTERSTWO EDUKACJI i NAUKI Ewa Urbańska-Sobczak Finansowanie działalności przedsiębiorstwa 412[01].Z2.03 Poradnik dla nauczyciela Wydawca Instytut Technologii Eksploatacji Państwowy Instytut Badawczy

Bardziej szczegółowo

Źródła finansowania małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce

Źródła finansowania małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce SZKOŁA GŁÓWNA HANDLOWA W WARSZAWIE STUDIUM DYPLOMOWE Kierunek: Finanse i bankowość Źródła finansowania małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce Krzysztof Borawski Nr albumu: 23059 Praca magisterska napisana

Bardziej szczegółowo

WYKORZYSTANIE CEN TRANSFEROWYCH W RACHUNKU EFEKTYWNOŚCI JEDNOSTEK BANKU ODPOWIEDZIALNYCH ZA ZYSKI

WYKORZYSTANIE CEN TRANSFEROWYCH W RACHUNKU EFEKTYWNOŚCI JEDNOSTEK BANKU ODPOWIEDZIALNYCH ZA ZYSKI Jarosław Lesinski* WYKORZYSTANIE CEN TRANSFEROWYCH W RACHUNKU EFEKTYWNOŚCI JEDNOSTEK BANKU ODPOWIEDZIALNYCH ZA ZYSKI Wstęp Ceny transferowe są wykorzystywane w przedsiębiorstwach posiadających złożoną

Bardziej szczegółowo

OCENA WPŁYWU PROPONOWANYCH ZMIAN REGULACYJNYCH NA KRAJOWY SEKTOR POŻYCZKOWY

OCENA WPŁYWU PROPONOWANYCH ZMIAN REGULACYJNYCH NA KRAJOWY SEKTOR POŻYCZKOWY OCENA WPŁYWU PROPONOWANYCH ZMIAN REGULACYJNYCH NA KRAJOWY SEKTOR POŻYCZKOWY DOTYCZY PROJEKTU ZAŁOŻEŃ PROJEKTU USTAWY Z DNIA 18 KWIETNIA 2014 R., O ZMIANIE USTAWY O NADZORZE NAD RYNKIEM FINANSOWYM, USTAWY

Bardziej szczegółowo

PROGRAM NAUCZANIA PODSTAWY PRZEDSIĘBIORCZOŚCI PROGRAM OPRACOWANY PRZEZ ZESPÓŁ PROJEKTU PRZEDSIĘBIORCZE SZKOŁY

PROGRAM NAUCZANIA PODSTAWY PRZEDSIĘBIORCZOŚCI PROGRAM OPRACOWANY PRZEZ ZESPÓŁ PROJEKTU PRZEDSIĘBIORCZE SZKOŁY PROGRAM NAUCZANIA PODSTAWY PRZEDSIĘBIORCZOŚCI DLA LICEÓW, TECHNIKÓW I ZASADNICZYCH SZKÓŁ ZAWODOWYCH (IV ETAP EDUKACYJNY) PROGRAM OPRACOWANY PRZEZ ZESPÓŁ PRZEDSIĘBIORCZE SZKOŁY 1 S t r o n a WWW.PRZEDSIEBIORCZESZKOLY.PL

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK DLA INWESTORÓW. Obligacje na rynku Catalyst

PRZEWODNIK DLA INWESTORÓW. Obligacje na rynku Catalyst PRZEWODNIK DLA INWESTORÓW Obligacje na rynku Catalyst PRZEWODNIK DLA INWESTORÓW Obligacje na rynku Catalyst Wydawca: Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie SA ul. Książęca 4, 00-498 Warszawa tel. (22)

Bardziej szczegółowo

ANALIZA MOŻLIWOŚCI EMISJI OBLIGACJI PRZEZ GMINĘ PĄTNÓW

ANALIZA MOŻLIWOŚCI EMISJI OBLIGACJI PRZEZ GMINĘ PĄTNÓW URZĄD GMINY PĄTNÓW PĄTNÓW 48 98-335 PĄTNÓW ANALIZA MOŻLIWOŚCI EMISJI OBLIGACJI PRZEZ GMINĘ PĄTNÓW Wykonawca: INWEST CONSULTING Sp. z o.o. 60-830 Poznań, ul. Krasińskiego 16 tel. (0-61) 851 86 77 /fax.

Bardziej szczegółowo