Kredyty inwestycyjne. Sposoby zabezpieczania przed ryzykiem stopy procentowej i ryzykiem walutowym

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Kredyty inwestycyjne. Sposoby zabezpieczania przed ryzykiem stopy procentowej i ryzykiem walutowym"

Transkrypt

1 Jeśli wystarcza nam kapitału, aby wybrać spłatę w ratach malejących, to koszt obsługi kredytu będzie niższy niż w przypadku spłaty kredytu w ratach równych Kredyt - definicja Jak stanowi art. 69 ust. 1 Prawa Bankowego, na podstawie umowy kredytu bank zobowiązuje się oddać do dyspozycji kredytobiorcy na czas oznaczony w umowie kwotę środków pieniężnych z przeznaczeniem na ustalony cel, a kredytobiorca zobowiązuje się do korzystania z niej na warunkach określonych w umowie, zwrotu kwoty wykorzystanego kredytu wraz z odsetkami w oznaczonych terminach spłaty oraz zapłaty prowizji od udzielonego kredytu". Powyższa definicja dotyczy wszystkich rodzajów kredytów występujących na rynku. W zależności od ustalonego celu kredytu najczęściej wyróżnia się trzy podstawowe grupy kredytów: - kredyty gospodarcze (inwestycyjne), - kredyty dla ludności (konsumpcyjne), - kredyty budowlano-mieszkalne (hipoteczne). W każdym z powyższych rodzajów występują następujące czynności: oddanie do dyspozycji określonej sumy pieniędzy, wykorzystanie kredytu oraz zwrot kwoty kredytu wraz z odsetkami. W niniejszym rozdziale opisany zostanie kredyt inwestycyjny, który odgrywa ważną rolę w życiu gospodarczym. Kredyt inwestycyjny jest przykładem obcego finansowania przedsięwzięć inwestycyjnych przez podmioty niezależne od realizującego inwestycję. Bank, pomimo że nie jest właścicielem danego podmiotu, użycza mu określone środki na sfinansowanie inwestycji, przyjmując na siebie ryzyko kredytowe (ryzyko braku spłaty zadłużenia i odsetek). 1 / 9

2 Dla podmiotu gospodarczego brak możliwości wewnętrznego finansowania to brak możliwości rozwoju, a tym samym brak możliwości realizacji określonych celów. Dzięki kredytom bankowym można zastąpić własne finansowanie - kredytem inwestycyjnym. W ten sposób możliwa jest realizacja celu inwestycyjnego, tj. zakupu nowych maszyn, technologii, modernizacji firmy itp. Dzięki realizacji celów inwestycyjnych przez przedsiębiorstwa, realizowany jest również wzrost gospodarczy w skali mikro oraz makro. Tak więc kredyt inwestycyjny pełni bardzo ważną rolę w życiu każdego podmiotu gospodarczego. Dzięki niemu w wielu firmach dokonał się szybki rozwój, który pozwolił na wzrost potencjału firmy i jej konkurencyjności. Wybór odpowiedniego kredytu powinien zostać poprzedzony dokładną kalkulacją kosztową. W chwili obecnej oferta banków jest bardzo duża i można wybrać odpowiedni kredyt na potrzeby danej inwestycji. Aby umiejętnie dokonać odpowiedniego wyboru, należy dobrze poznać instrument finansowy, jakim jest kredyt inwestycyjny Parametry kredytu Kredyt inwestycyjny, tak jak każdy instrument finansowy, posiada wiele parametrów, których dobór jest bardzo istotny dla przyszłego kredytobiorcy. 2 / 9

3 Do najważniejszych parametrów kredytu należą: - kwota kredytu, - waluta kredytu, - cel kredytu, - zasady i terminy uruchomienia kredytu, - okres kredytowania, - sposób zwrotu kredytu, - okres karencji, - zasady i termin spłaty odsetek, - rodzaj oprocentowania - stałe lub zmienne, - wysokość marży bankowej, - wysokość prowizji, - wysokość kosztów pośrednich, - sposób zabezpieczenia. Większość ww. parametrów ma bezpośredni wpływ na koszt obsługi kredytu, co zwiększa ich znaczenie. Udzielenie jakiegokolwiek kredytu przez bank wiąże się ze znacznym ryzykiem, dlatego bank, wykorzystując ww. parametry kredytu, próbuje zminimalizować ryzyko kredytowe. Przeanalizujmy znaczenie wybranych parametrów kredytu. Okres kredytowania - im dłuższy jest okres kredytowania, tym większe jest ryzyko dla banku. Oznacza to, iż parametr ten będzie miał znaczny wpływ na koszt kredytu. Dłuższy okres kredytowania oznaczać będzie wyższy koszt kredytu (nie dotyczy to kredytów hipotecznych, udzielanych na bardzo długie okresy). Waluta kredytu - wybierając kredyt inwestycyjny w walucie obcej dochodzi nam dodatkowe ryzyko, jakim jest ryzyko kursowe. Oznacza to, iż bank będzie dążył do zrekompensowania sobie dodatkowego ryzyka poprzez zwiększenie wysokości marży bankowej. W kredytach udzielanych w walucie krajowej ryzyko walutowe nie występuje, stąd też można zaobserwować niższe marże bankowe. 3 / 9

4 Oprocentowanie kredytu - jeden z najważniejszych parametrów kredytu, który ma bezpośredni wpływ na koszt obsługi kredytu. Z oferty banków można wybrać oprocentowanie stałe lub zmienne. Należy jednak zauważyć, iż w obu przypadkach występuje ryzyko stopy procentowej. Wybierając oprocentowanie stałe nie ponosimy dodatkowych kosztów przy wzroście stóp procentowych, ale narażamy się na ryzyko w przypadku spadku stóp procentowych. Naszą stratą będzie brak możliwości korzystania z niższego oprocentowania, a więc koszt utraconych możliwości. W przypadku wyboru oprocentowania zmiennego narażamy się na ryzyko wzrostu stóp procentowych. Im wyższe stopy procentowe, tym wyższy koszt obsługi kredytu. Przed podjęciem decyzji na temat rodzaju oprocentowania, należy zwrócić uwagę na oczekiwania rynku co do dalszego kształtowania się stóp procentowych. W tym celu wykorzystujemy wykres krzywej dochodowości, która jest graficzną prezentacją wzajemnych relacji między stopami procentowymi i różnymi terminami zapadalności. Kształt krzywej odzwierciedla oczekiwania rynkowe dotyczące kształtowania się poziomu przyszłych stóp procentowych. Oznacza to, iż w przypadku rosnącej krzywej dochodowości należy wybrać kredyt o stałym oprocentowaniu, a w przypadku malejącej krzywej dochodowości należy zastanowić się nad oprocentowaniem zmiennym, aby móc korzystać z ewentualnego spadku stóp procentowych. Jednakże działania banku w tej kwestii są całkowicie odmienne. Manipulując wysokością marży bankowej lub też innymi parametrami kredytu, bank w sytuacji rosnącej krzywej dochodowości skalkuluje ofertę kredytową w taki sposób, aby zachęcić do wybrania oprocentowania zmiennego, natomiast w sytuacji malejącej krzywej dochodowości bardziej opłacalna będzie oferta kredytu z oprocentowaniem stałym. Banki w ten sposób minimalizują własne ryzyko stopy 4 / 9

5 procentowej występujące po stronie kredytodawcy, przerzucając je na kredytobiorcę. W takiej sytuacji, wykorzystując odpowiednie instrumenty pochodne, można zminimalizować to ryzyko. Podobnie można postąpić w sytuacji posiadania kredytu i zmiany kierunku krzywej dochodowości. Dla przykładu, posiadając kredyt inwestycyjny o oprocentowaniu zmiennym i obserwując zmianę kierunku i wzrost krzywej dochodowości, dzięki instrumentom pochodnym możliwa jest zmiana charakteru oprocentowania kredytu ze zmiennego na stały. Podobnie jest w sytuacji odwrotnej - tj. zmiany kierunku i spadku krzywej dochodowości, w której posiadając oprocentowanie stałe możemy wykorzystać instrumenty pochodne w celu zmiany charakteru oprocentowania kredytu ze stałego na zmienne. Zabezpieczanie kredytu - przepisy prawa bankowego nakazują bankom badanie zdolności kredytowej klientów. W ustawie Prawo bankowe" czytamy: bank uzależnia przyznanie kredytu od zdolności kredytowej kredytobiorcy, przez zdolność kredytową rozumie się zdolność do spłaty zaciągniętego kredytu wraz z odsetkami w terminach określonych w umowie. Kredytobiorca jest obowiązany przedłożyć na żądanie banku dokumenty i informacje niezbędne do dokonania oceny tej zdolności (ustawa z dnia 29 sierpnia Prawo bankowe DzU nr 140, poz. 939, art. 70). Udzielając kredytów, banki żądają od kredytobiorców odpowiednich zabezpieczeń w celu zmniejszenia ryzyka kredytowego. Przed podjęciem decyzji kredytowej kredytobiorca musi więc dokładnie przedstawić swoją sytuację finansową oraz zaproponować sposób zabezpieczenia kredytu. Wyróżnia się dwa typy prawne zabezpieczeń: - zabezpieczenia osobiste, - zabezpieczenia rzeczowe. 5 / 9

6 Wybór przez bank odpowiedniego rodzaju zabezpieczeń zależy od specyfiki kredytu, inwestycji oraz formy prawnej podmiotu ubiegającego się o kredyt. W przypadku osób prowadzących działalność gospodarczą najczęściej stosuje się zabezpieczenia osobiste, natomiast w przypadku podmiotów prawnych - zabezpieczenia rzeczowe. W niektórych sytuacjach stosuje się także zabezpieczenia mieszane. Do podstawowych zabezpieczeń osobistych należą: - weksel własny in blanco, - poręczenie, - gwarancje kredytowe. Natomiast wśród zabezpieczeń rzeczowych wymienić można: - przewłaszczenie, - zastaw, - hipotekę. Przy wyborze zabezpieczenia należy zwrócić uwagę również na koszt jego ustanowienia oraz czas uzyskania wymaganej dokumentacji, ponieważ może mieć to wpływ na ostateczną decyzję kredytobiorcy i kredytodawcy. Zasady i terminy uruchomienia kredytu - kredyt może zostać uruchomiony w następujący sposób: - jednorazowo, - w transzach, 6 / 9

7 - w ciągnieniach. Kredyt uruchomiony jednorazowo oznacza, iż cała kwota kredytu zostanie przekazana kredytobiorcy w jednym terminie ustalonym w umowie kredytu. Kredyt jest wykorzystany w transzach, gdy kwota kredytu będzie przekazywana kredytobiorcy w częściach w zależności od potrzeb, zgodnie z umową kredytu. W niektórych przypadkach kredyt uruchamiany jest w ciągnieniach. Oznacza to, iż wysokość oraz termin poszczególnych ciągnień nie są ustalone w umowie kredytu, a reguluje je sam kredytobiorca zależnie od potrzeb. Spłata kredytu - kredyty inwestycyjne udzielane na krótkie terminy (do 3 miesięcy) są zwykle spłacane jednorazowo ostatniego dnia okresu kredytowania. Kredyty o dłuższych terminach kredytowania są spłacane w ratach, przy czym rata spłaty kredytu składa się z dwóch części - raty kapitałowej i raty odsetkowej. Raty odsetkowe są naliczane w stosunku do pozostałej do spłacenia części kapitału, natomiast rata kapitałowa to właściwa część kredytu, która jest spłacana (oddawana) do banku. Najczęściej rata odsetkowa spłacana jest co miesiąc, natomiast rata kapitałowa w zależności od warunków kredytu może być spłacana miesięcznie, kwartalnie, półrocznie, a nawet rocznie. Przy spłatach rat kredytowych możliwe jest uzyskanie okresu karencji. Okres karencji - jest to okres od udzielenia kredytu do terminu pierwszej raty. Karencje stosuje się z czysto ekonomicznego sensu, tj. pozwala to na przesunięcie okresu spłaty kredytu na okres, w którym uzyskuje się przychody z finansowanego przy pomocy kredytu przedsięwzięcia. Banki na ogół zgadzają się na karencje rat kapitałowych nawet do 12 miesięcy, jednakże niechętnie godzą się na karencję rat odsetkowych na dłużej niż 3 miesiące. Wynika to z ograniczania ryzyka kredytowego banku. Szybkie rozpoczęcie i systematyczne spłacanie rat 7 / 9

8 kredytu ułatwia bankowi kontrolę kredytobiorcy, a tym samym w sposób naturalny ogranicza ww. ryzyko. W zależności od propozycji banków, istnieje wiele sposobów spłat kredytów. Najczęściej występują dwie możliwości: - spłata kredytu w ratach równych - co miesiąc kredytobiorca płaci takie same raty, - spłata kredytu w ratach malejących - kredytobiorca płaci bardzo wysokie pierwsze raty, a następnie ich wielkość stopniowo maleje. Wybór sposobu spłaty zależy od zapotrzebowania netto na kapitał przy realizacji inwestycji. Gdy wystarcza nam kapitału, aby wybrać spłatę w ratach malejących, to koszt obsługi kredytu będzie niższy niż w przypadku spłaty kredytu w ratach równych. Wynika to z faktu, iż przy spłacie kredytu w ratach malejących, kapitał kredytu spłacany jest dużo szybciej niż w przypadku równych rat, co powoduje zmniejszenie wartości rat odsetkowych w późniejszych terminach spłaty, a tym samym niższy koszt obsługi kredytu. Należy jednak podkreślić, iż bez względu na parametry kredytu (jego koszt, rodzaj spłaty itp.) powinien on współgrać z planowaną inwestycją. Łatwiej i rozsądniej jest dostosować kredyt do inwestycji, niż inwestycje do kredytu. Pełna treść artykułu, ze schematami, tabelami, wykresami oraz podrozdziałami dotyczącymi kosztu kredytu, ryzyka stopy procentowej, zabezpieczenia przed ryzykiem stopy procentowej, przykładów strategii zabezpieczających, ryzyka kursu walutowego, umowy kredytowej: plik pdf 8 / 9

9 Uwaga: powyższy artykuł stanowi rozdział 8 książki - pracy zbiorowej pod redakcją Marka Panfila Finansowanie rozwoju przedsiębiorstwa. Studia przypadków", wydanej przez DIFIN, Warszawa 2008 r. Więcej danych o tej książce podajemy w dziale Praktyczne książki". 9 / 9

ABC KREDYTU HIPOTECZNEGO

ABC KREDYTU HIPOTECZNEGO ABC KREDYTU HIPOTECZNEGO Redakcja: Agnieszka Bąk Kredyt hipoteczny jest często jedyną szansą na zakup własnego mieszkania. Zaciągnięcie takiego zobowiązania to ryzyko zarówno dla kredytobiorcy, jak i dla

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI ROZDZIAŁ 1. PLANOWANIE FINANSOWE 9 ROZDZIAŁ 2. ANALIZA FINANSOWA 43

SPIS TREŚCI ROZDZIAŁ 1. PLANOWANIE FINANSOWE 9 ROZDZIAŁ 2. ANALIZA FINANSOWA 43 SPIS TREŚCI WSTĘP 7 ROZDZIAŁ 1. PLANOWANIE FINANSOWE 9 1.1. Istota planowania finansowego w przedsiębiorstwie 9 1.2. Etapy planowania 17 1.3. Hierarchia planów organizacyjnych 19 1.3.1. Planowanie strategiczne

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO FORMULARZU INFORMACYJNYM dla KREDYTOBIORCY HIPOTECZNEGO

PRZEWODNIK PO FORMULARZU INFORMACYJNYM dla KREDYTOBIORCY HIPOTECZNEGO PRZEWODNIK PO FORMULARZU INFORMACYJNYM dla KREDYTOBIORCY HIPOTECZNEGO czyli jakie informacje bank powinien przekazać klientowi na etapie przedkontraktowym styczeń 2012 r. 1 SPIS TREŚCI WSTĘP... 3 KREDYT

Bardziej szczegółowo

Koszty dzia³alnoœci firmy

Koszty dzia³alnoœci firmy Koszty dzia³alnoœci firmy Każda firma rozpoczynając i prowadząc działalność, ponosi związane z nią koszty. Podstawowym kryterium podziału kosztów jest ich zachowanie się względem rozmiarów produkcji. Z

Bardziej szczegółowo

Warszawa, listopad 2014 r.

Warszawa, listopad 2014 r. BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO REGULAMIN UDZIELANIA KREDYTÓW NA DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ ORAZ DZIAŁALNOŚĆ LECZNICZĄ W BANKU GOSPODARSTWA KRAJOWEGO Warszawa, listopad 2014 r. Spis treści Rozdział 1 Postanowienia

Bardziej szczegółowo

Regulamin Pożyczki Hipotecznej w Raiffeisen Bank Polska Spółka Akcyjna

Regulamin Pożyczki Hipotecznej w Raiffeisen Bank Polska Spółka Akcyjna Załącznik 5 do ZW A/067/14 Regulamin Pożyczki Hipotecznej w Raiffeisen Bank Polska Spółka Akcyjna Spis treści: Rozdział 1 Postanowienia ogólne Rozdział 2 Osoby uprawnione do otrzymania Pożyczki Rozdział

Bardziej szczegółowo

powierzchni użytkowej) o charakterze usługowym/biurowym lub mieszanym usługowo/biurowym,

powierzchni użytkowej) o charakterze usługowym/biurowym lub mieszanym usługowo/biurowym, Załącznik 5 do ZW A/300/12 Regulamin Pożyczki Hipotecznej w Raiffeisen Bank Polska Spółka Akcyjna Spis treści: Rozdział 1 Postanowienia ogólne Rozdział 2 Osoby uprawnione do otrzymania Pożyczki Rozdział

Bardziej szczegółowo

Kredyt jako kategoria ekonomiczna

Kredyt jako kategoria ekonomiczna Dr Wojciech Misiak Warszawa dn. 13.11.2011 r. 1 Kredyt jako kategoria ekonomiczna 1. Istota kredytu. Stosunek kredytowy, jako specyficzna kategoria ekonomiczna rozwinął się ze stosunku wymiennego kupna

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UDZIELANIA KREDYTÓW NA DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ w Banku Spółdzielczym w Przemkowie

REGULAMIN UDZIELANIA KREDYTÓW NA DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ w Banku Spółdzielczym w Przemkowie Uchwalona przez Zarząd Banku Spółdzielczego w Przemkowie Uchwała nr 102/2005 dn. 04.11.2005r REGULAMIN UDZIELANIA KREDYTÓW NA DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ w Banku Spółdzielczym w Przemkowie Przemków, listopad

Bardziej szczegółowo

Jak bezpiecznie korzystać z kredytu? Poradnik dla konsumenta

Jak bezpiecznie korzystać z kredytu? Poradnik dla konsumenta Jak bezpiecznie korzystać z kredytu? Poradnik dla konsumenta Poradnik dla konsumenta SPIS TREŚCI SŁowniczek... 4 Wstęp... 6 Co to znaczy nadmiernie się zadłużyć?... 6 Kogo dotyczy ten problem?... 6 Problem

Bardziej szczegółowo

PrzeWodnik po usługach finansowych

PrzeWodnik po usługach finansowych PrzeWodnik po usługach finansowych Warszawa, 2012 r. Spis treści Wstęp... 5 Pytania i odpowiedzi... 7 1. Jakie są rodzaje kredytów?...7 2. Jaka jest różnica między kredytem a pożyczką?...9 3. Czy w przypadku

Bardziej szczegółowo

17. Procedury kredytowe. Spis treści

17. Procedury kredytowe. Spis treści Spis treści 17. Procedury kredytowe... 1 17.1 Dokumentacja kredytowa klienta i jej weryfikacja... 2 17.2 Analiza wskaźnikowa i credit-scoring... 3 17.3 Komitety kredytowe i umowa kredytowa... 4 18. Zabezpieczenia

Bardziej szczegółowo

Regulamin udzielania kredytów klientom instytucjonalnym w Credit Agricole Bank Polska S.A.

Regulamin udzielania kredytów klientom instytucjonalnym w Credit Agricole Bank Polska S.A. Regulamin udzielania kredytów klientom instytucjonalnym w Credit Agricole Bank Polska S.A. październik 2014 ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Regulamin określa obowiązujące w Credit Agricole Bank Polska

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA PRZEZ BANK ZACHODNI WBK S.A. USŁUG KREDYTOWYCH NA CELE NIEKONSUMPCYJNE

REGULAMIN ŚWIADCZENIA PRZEZ BANK ZACHODNI WBK S.A. USŁUG KREDYTOWYCH NA CELE NIEKONSUMPCYJNE Załącznik nr 1 do Zarządzenia Przewodniczącego Forum Polityk Kredytowych dla Portfeli Kredytów MŚP nr 31/2014 z dnia 01.07.2014r. REGULAMIN ŚWIADCZENIA PRZEZ BANK ZACHODNI WBK S.A. USŁUG KREDYTOWYCH NA

Bardziej szczegółowo

PROSTA DROGA DO KREDYTU NA WŁASNE M

PROSTA DROGA DO KREDYTU NA WŁASNE M Poradnik klienta usług finansowych Łukasz Reksa Joanna Zaleska PROSTA DROGA DO KREDYTU NA WŁASNE M Warszawa 2012 Publikacja została wydana nakładem Komisji Nadzoru Finansowego Komisja Nadzoru Finansowego

Bardziej szczegółowo

Finansowanie i wspomaganie rozwoju firm sektora MSP

Finansowanie i wspomaganie rozwoju firm sektora MSP Marek Matejun, Katarzyna Szymańska Finansowanie i wspomaganie rozwoju firm sektora MSP [ Po więcej publikacji zapraszam na www.matejun.pl ] 5.1. Podstawowe zasady i źródła finansowania małych i średnich

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UDZIELANIA KREDYTÓW I POŻYCZEK KONSUMENCKICH SPÓŁDZIELCZEJ KASY OSZCZĘDNOŚCIOWO KREDYTOWEJ. I. Postanowienia ogólne

REGULAMIN UDZIELANIA KREDYTÓW I POŻYCZEK KONSUMENCKICH SPÓŁDZIELCZEJ KASY OSZCZĘDNOŚCIOWO KREDYTOWEJ. I. Postanowienia ogólne REGULAMIN UDZIELANIA KREDYTÓW I POŻYCZEK KONSUMENCKICH SPÓŁDZIELCZEJ KASY OSZCZĘDNOŚCIOWO KREDYTOWEJ I. Postanowienia ogólne 1 1. Niniejszy Regulamin określa, z zastrzeżeniem ust.3, zasady udzielania przez

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KREDYTOWANIA. Idea Bank SA

REGULAMIN KREDYTOWANIA. Idea Bank SA 1/10 REGULAMIN KREDYTOWANIA SPIS TREŚCI 1. PRZEDMIOT REGULAMINU... 1 2. DEFINICJE... 1 3. OBOWIĄZYWANIE REGULAMINU... 2 4. FORMA UMOWY... 2 5. OBOWIĄZKI BANKU... 2 6. OBOWIĄZKI KREDYTOBIORCY I UPRAWNIENIA

Bardziej szczegółowo

Przewodnik po us ugach bankowych

Przewodnik po us ugach bankowych URZÑD OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW Przewodnik po us ugach bankowych Publikacja przygotowana dzi ki wsparciu finansowemu Unii Europejskiej URZÑD OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW Przewodnik po us ugach

Bardziej szczegółowo

CHARAKTERYSTYKA SPOSOBÓW POZYSKIWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH OD PODMIOTÓW SEKTORA BANKOWEGO

CHARAKTERYSTYKA SPOSOBÓW POZYSKIWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH OD PODMIOTÓW SEKTORA BANKOWEGO STUDIA I PRACE WYDZIAŁU NAUK EKONOMICZNYCH I ZARZĄDZANIA NR 17 Michał Grudziński CHARAKTERYSTYKA SPOSOBÓW POZYSKIWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH OD PODMIOTÓW SEKTORA BANKOWEGO Wstęp Przedsiębiorstwo do sprawnego

Bardziej szczegółowo

CHARAKTERYSTYKA USŁUG BANKOWYCH, INWESTYCJI FINANSOWYCH ORAZ GIEŁDY W POLSCE

CHARAKTERYSTYKA USŁUG BANKOWYCH, INWESTYCJI FINANSOWYCH ORAZ GIEŁDY W POLSCE 9 CHARAKTERYSTYKA USŁUG BANKOWYCH, INWESTYCJI FINANSOWYCH ORAZ GIEŁDY W POLSCE RODZAJE USŁUG BANKOWYCH Działalność depozytowa polega na gromadzeniu środków pieniężnych (np. oszczędności ludności czy środków

Bardziej szczegółowo

Forma i źródła finansowania nowych przedsiębiorstw

Forma i źródła finansowania nowych przedsiębiorstw Forma i źródła finansowania nowych przedsiębiorstw Małe i średnie przedsiębiorstwa, a zgodnie z nową klasyfikacją mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa (MŚP), to jeden z wiodących sektorów gospodarki,

Bardziej szczegółowo

PRODUKTY BANKOWE DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH

PRODUKTY BANKOWE DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH PRODUKTY BANKOWE DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH SEMINARIUM UZUPEŁNIAJĄCE DLA TRENERÓW EDUKACJI FINANSOWEJ W PROGRAMIE ZAPLANUJ SWOJĄ PRZYSZŁOŚĆ Przewodnik Domowych Finansów Dofinansowanym ze środków Narodowego

Bardziej szczegółowo

Wspieramy przedsiębiorczych. 1/7

Wspieramy przedsiębiorczych. 1/7 Wspieramy przedsiębiorczych. 1/7 REGULAMIN UDZIELANIA KREDYTÓW (POŻYCZEK) FINANSOWYCH PRZEZ IDEA BANK SA SPIS TREŚCI 1. PRZEDMIOT REGULAMINU... 1 2. DEFINICJE... 1 3. OBOWIĄZYWANIE REGULAMINU... 2 4. FORMA

Bardziej szczegółowo

Regulamin ogólny udzielania kredytów Klientom Instytucjonalnym

Regulamin ogólny udzielania kredytów Klientom Instytucjonalnym Regulamin ogólny udzielania kredytów Klientom Instytucjonalnym I Postanowienia ogólne 1 1. Niniejszy regulamin, zwany dalej Regulaminem, określa ogólne zasady i warunki udzielania, wykorzystywania oraz

Bardziej szczegółowo

Finansowanie przedsięwzięć innowacyjnych w MSP

Finansowanie przedsięwzięć innowacyjnych w MSP Skuteczne Otoczenie Innowacyjnego Biznesu Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) jest agencją rządową podlegającą Ministrowi właściwemu ds. gospodarki. Powstała na mocy ustawy z 9 listopada 2000

Bardziej szczegółowo

PRZEZNACZENIE I CECHY PRAWNYCH ZABEZPIECZEŃ KREDYTU

PRZEZNACZENIE I CECHY PRAWNYCH ZABEZPIECZEŃ KREDYTU PRZEZNACZENIE I CECHY PRAWNYCH ZABEZPIECZEŃ KREDYTU Dobry kredytobiorca charakteryzuje się trzema podstawowymi cechami: (1) zdolnością kredytową, tzn. zdolnością do spłaty zaciągniętego kredytu wraz z

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UDZIELANIA KREDYTÓW NA DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ w ESBANKU Banku Spółdzielczym

REGULAMIN UDZIELANIA KREDYTÓW NA DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ w ESBANKU Banku Spółdzielczym REGULAMIN UDZIELANIA KREDYTÓW NA DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ w ESBANKU Banku Spółdzielczym Radomsko, lipiec 2004 r. SPIS TREŚCI ROZDZIAŁ I Postanowienia wstępne... str. 3 ROZDZIAŁ II Podstawowe zasady udzielania

Bardziej szczegółowo

Pozyskiwanie źródeł finansowania działalności 341[02].Z4.02

Pozyskiwanie źródeł finansowania działalności 341[02].Z4.02 MINISTERSTWO EDUKACJI i NAUKI Anna Rudzińska Pozyskiwanie źródeł finansowania działalności 341[02].Z4.02 Poradnik dla ucznia Wydawca Instytut Technologii Eksploatacji Państwowy Instytut Badawczy Radom

Bardziej szczegółowo

WSTĘP KREDYTY OBROTOWE

WSTĘP KREDYTY OBROTOWE WSTĘP Banki udzielają przedsiębiorcom kredytów na finansowanie ich działalności gospodarczej. Kredyty te można podzielić w w różny sposób w zależności od przyjętego kryterium. Biorąc pod uwagę przedmiot

Bardziej szczegółowo