1. ŹRÓDŁA PRAWA UNII EUROPEJSKIEJ

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "1. ŹRÓDŁA PRAWA UNII EUROPEJSKIEJ"

Transkrypt

1 COWI Polska Sp. z o. o. SZKOLENIE Transport kolejowy w świetle uregulowań prawnych Unii Europejskiej Ul. Legnicka 56, Vp Wrocław Polska Tel Fax Szanowni Państwo, Mamy przyjemność zaprosić Państwa do udziału w szkoleniu organizowanym przez COWI Polska Sp. z o.o. Oddział w Warszawie dotyczącym uregulowań prawnych UE w zakresie transportu kolejowego. W ramach szkolenia poznacie Państwo najwaŝniejsze zasady organizacji i funkcjonowania transportu kolejowego Unii Europejskiej z perspektywy źródeł prawa wspólnotowego (unijnego). Celem szkolenia jest przekazanie wiedzy na temat istotnych elementów modelu organizacji i funkcjonowania transportu kolejowego Unii Europejskiej, kształtowanego przez wspólnotowe regulacje prawne. Wiedza ta jest istotna zarówno dla zarządcy infrastruktury, jak i przewoźników oraz innych podmiotów działających na rynku usług kolejowych. Szkolenie obejmowało będzie następujące zagadnienia: 1. ŹRÓDŁA PRAWA UNII EUROPEJSKIEJ Charakterystyka źródeł prawa Unii Europejskiej. Elementy struktury aktu prawnego UE. Regulacje dotyczące transportu kolejowego. Scalenie i uporządkowanie przepisów prawa unijnego w zakresie transportu kolejowego. 2. PODSTAWOWE ZASADY ORGANIZACJI I FUNKCJONOWANIA TRANSPORTU KOLEJOWEGO UNII EUROPEJSKIEJ W ŚWIETLE DYREKTYWY 91/440 Istotne elementy dyrektywy 91/440 z dnia 29 lipca 1991 r. Podstawowe zasady organizacji i funkcjonowania transportu kolejowego Unii Europejskiej sformułowane w dyrektywie. Dostęp do sieci kolejowej państw członkowskich. 3. LICENCJE KOLEJOWE Charakterystyka istotnych elementów dyrektywy 95/18. Charakter prawny licencji. Zasady wydawania, zmiany i cofania licencji kolejowych. 4. DOSTĘP DO INFRASTRUKTURY KOLEJOWEJ W ŚWIETLE UNIJNYCH UREGULOWAŃ PRAWNYCH Istotne elementy dyrektywy 2001/14. Infrastruktura kolejowa i jej elementy. Zdolność przepustowa i jej alokacja. Lista usług. Opłaty za dostęp do infrastruktury kolejowej. Regulamin sieci. Spółka wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS , NIP REGON Wysokość kapitału zakładowego PLN

2 5. ROLA ORAZ FUNKCJE ORGANU REGULATORA (ORGANU KONTROLNEGO) Podstawy prawne, status oraz funkcje, uprawnienia i obowiązki organu kontrolnego (regulatora). 6. EUROPEJSKA SIEĆ KOLEJOWA Podstawy prawne funkcjonowania europejskich sieci kolejowych. Kolejowe sieci europejskie i ich elementy. 7. BEZPIECZEŃSTWO W TRANSPORCIE KOLEJOWYM Regulacje prawne w zakresie bezpieczeństwa w transporcie kolejowym. Dyrektywa 2004/49. System zarządzania bezpieczeństwem. Władza bezpieczeństwa. Krajowe przepisy bezpieczeństwa. Raport o bezpieczeństwie. Certyfikacja i autoryzacja. Dochodzenia w sprawie wypadków i incydentów. 8. PRAWA I OBOWIĄZKI PASAśERÓW W TRANSPORCIE KOLEJOWYM Rozporządzenie 1371/2007 dotyczące praw i obowiązków pasaŝerów kolei. Konwencja COTIF CIV. Umowa przewozu. Odpowiedzialność przewoźników. Obowiązki w zakresie informowania. Bilety i rezerwacja miejsc w pociągach. Niedotrzymanie obowiązków wynikających z rozkładu jazdy. Pomoc dla osób niepełnosprawnych. Bezpieczeństwo osobiste pasaŝerów. Normy jakości obsługi. Egzekwowanie wymogów rozporządzenia. Szkolenie pozwoli uczestnikom na: uzyskanie szczegółowej wiedzy o źródłach prawa unijnego dotyczących transportu kolejowego, przydatnej w codziennej pracy, zdobycie praktycznej wiedzy o specyfice prawa unijnego, nabycie umiejętności poruszania się w systemie prawnym UE dotyczącym transportu kolejowego, zdobycie wiedzy z zakresu interpretacji regulacji prawnych, uzyskanie informacji o projektach regulacji prawnych w zakresie objętym szkoleniem. Ponadto uczestnicy otrzymają materiały pomocnicze. Szkolenie prowadzone będzie przez Pana Leszka Dziubana, posiadającego wieloletnie doświadczenie w zakresie zagadnień prawnych w sferze organizacji i funkcjonowania transportu kolejowego, zarówno krajowego, jak i europejskiego. Nasz ekspert uczestniczył w wielu projektach, współpracując z podmiotami administracji państwowej, np. MI, UTK, zarządcą infrastruktury kolejowej - PKP PLK S.A., przewoźnikami oraz jednostkami samorządu terytorialnego, a takŝe z prywatnymi podmiotami krajowymi i zagranicznymi. 2.

3 Pan Leszek Dziuban jest autorem lub współautorem m.in. poniŝszych prac: Opracowanie tabel zgodności dyrektyw wspólnotowych z przepisami prawa polskiego. Opracowanie merytoryczne i redakcyjne dossier uzgodnieniowego dla aktów prawnych UE (pozycje z listy screeningowej A dot. obszaru negocjacyjnego polityka transportowa ) oraz przygotowanie postition statement w tym zakresie na screening. Implementacja prawa wspólnotowego do prawa polskiego w zakresie transportu kolejowego. Przegląd regulacji prawnych w zakresie transportu kolejowego w aspekcie dostosowania do prawa wspólnotowego w związku z pracami nad projektem ustawy horyzontalnej, w tym analiza problemu i opracowanie stanowiska w sprawie implementacji do prawa polskiego dyrektywy 96/48/WE Rady z r. w sprawie interoperacyjności transeuropejskiego systemu duŝych prędkości oraz dyrektywy 2000/16/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie interoperacyjności transeuropejskiego systemu kolei konwencjonalnych. Analiza rozporządzeń Rady (EWG) i uregulowań prawnych UE i RP, dotyczących systemu rejestrowania wydatków na infrastrukturę transportu kolejowego, drogowego i wodnego śródlądowego wraz z propozycjami dostosowania polskich przepisów prawnych do przepisów obowiązujących w UE oraz opracowanie projektów stosownych regulacji prawnych. BieŜąca ocena stopnia dostosowania polskich przepisów prawnych w zakresie transportu kombinowanego do przepisów Unii Europejskiej. Udział w pracach nad projektem ustawy o restrukturyzacji, komercjalizacji i prywatyzacji PKP. Ekspertyza zawierająca metodologię i zakres sporządzania oceny stanu bezpieczeństwa ruchu kolejowego i funkcjonowania rynku kolejowego w 2005 r. Ekspertyza na temat zakresu umowy o komunikacji kolejowej przez granicę państwową pomiędzy RP, jako państwem członkowskim UE, a państwem nieprzynaleŝnym do UE: uwzględnienie uregulowań UE, propozycje szczególnych rozwiązań dla granicy wschodniej. Analiza wpływu otwarcia rynku kolejowego na konkurencyjność polskich przewoźników kolejowych. Projekt nowelizacji rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w/s szczegółowych zasad ustalania opłat za udostępnianie linii kolejowych przewoźnikom kolejowym wraz z uzasadnieniem. Jesteśmy przekonani, Ŝe przygotowany przez nas zakres szkolenia pozwoli Państwu zdobyć, usystematyzować i poszerzyć wiedzę na temat prawa Unii Europejskiej dotyczącego transportu kolejowego. Jacek Jędrys Monika Leśniowska Prezes Zarządu COWI Polska Sp. z o.o. Dyrektor Oddziału w Warszawie COWI Polska Sp. z o.o 3.

4 PROGRAM SZKOLENIA Transport kolejowy w świetle uregulowań prawnych Unii Europejskiej 19 kwietnia 2011 r., godz Miejsce: Hotel MDM, Plac Konstytucji 1, Warszawa Rozpoczęcie Zakończenie Tematyka Miejsce Rejestracja uczestników ŹRÓDŁA PRAWA UNII EUROPEJSKIEJ PODSTAWOWE ZASADY ORGANIZACJI I FUNKCJONOWANIA TRANSPORTU KOLEJOWEGO UE Przerwa kawowa Hall przed salą Marszałkowską LICENCJE KOLEJOWE DOSTĘP DO INFRASTRUKTURY KOLEJOWEJ W ŚWIETLE UNIJNYCH UREGULOWAŃ PRAWNYCH Obiad Restauracja, piętro ROLA ORAZ FUNKCJE ORGANU REGULATORA (ORGANU KONTROLNEGO) EUROPEJSKA SIEĆ KOLEJOWA Przerwa kawowa Hall przed salą Marszałkowską BEZPIECZEŃSTWO W TRANSPORCIE KOLEJOWYM PRAWA I OBOWIĄZKI PASAśERÓW W TRANSPORCIE KOLEJOWYM

5 FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY Szkolenie Transport kolejowy w świetle uregulowań prawnych Unii Europejskiej Miejsce szkolenia: Termin szkolenia: 19 kwietnia 2011 r. Koszt szkolenia: Hotel MDM, Pl. Konstytucji 1, Warszawa 950 zł + VAT (za osobę) Koszt szkolenia obejmuje udział w zajęciach, materiały szkoleniowe, przerwy kawowe, obiad oraz zaświadczenie o ukończeniu szkolenia Nazwa Firmy Ulica Kod pocztowy NIP Fax 1. Imię i nazwisko uczestnika: Miasto Telefon nr Telefon: Fax: 2. Imię i nazwisko uczestnika: Telefon: Fax: Oświadczam, Ŝe naleŝność w wysokości zł słownie:..... zostanie wpłacona najpóźniej w ciągu 3 dni kalendarzowych od dnia przesłania formularza zgłoszeniowego na rachunek bankowy nr ; NORDEA Bank Polska S.A., Al. Jana Pawła II 25, Warszawa. Tytuł przelewu: Imię i nazwisko - Transport kolejowy w świetle uregulowań prawnych UE. Oświadczam, Ŝe jestem płatnikiem VAT i upowaŝniam COWI Polska Sp. z o.o. do wystawienia faktury. Czytelny podpis i pieczęć osoby upowaŝnionej WyraŜam zgodę na wprowadzenie do bazy danych i przetwarzanie moich danych osobowych obecnie i w przyszłości przez COWI Polska Sp. z o.o., ul. Legnicka 56, Wrocław (zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych - Dz. U. Nr 101 z 2002 r. poz. 926 z późniejszymi zmianami) - w celach marketingowych. TAK NIE Zgłoszenie naleŝy przesłać faxem na nr lub na adres e - mail: najpóźniej do dnia do godz

6 UśYTECZNE INFORMACJE Szkolenie Transport kolejowy w świetle uregulowań prawnych Unii Europejskiej 19 kwietnia 2011 r., godz Miejsce: Hotel MDM, Plac Konstytucji 1, Warszawa 1. Miejsce szkolenia Szkolenie odbędzie się w hotelu MDM, usytuowanym w komunikacyjnym centrum Warszawy (mapka poniŝej)..

7 2. Dojazd Z Dworca Centralnego moŝliwy jest dojazd: autobusami (bezpośrednio): 422, 501, 525 (rozkład jazdy dostępny na stronie: lub tramwajem (z przesiadką): najpierw tramwajem nr 7, 8, 9, 22, 24 lub 25 (kierunek Praga - jeden przystanek od przystanku Dworzec Centralny), a następnie przesiadka na przystanku Centrum w tramwaje nr 4, 8, 15 (kierunek Mokotów) do przystanku pl. Konstytucji (dwa przystanki). Czas przejazdu: minut. Z lotniska im. Fryderyka Chopina - bezpośrednio autobusem 188 do przystanku Marszałkowska, a następnie pieszo ok. 7 min. na miejsce szkolenia (hotel MDM). Czas przejazdu: ok. 30 min. 3. Hotele Istnieje moŝliwość zarezerwowania noclegu (na własny koszt) w hotelu, w którym odbywać się będzie szkolenie, a takŝe w innych hotelach znajdujących się w pobliŝu (mapka poniŝej): 1. Hotel MDM, Pl. Konstytucji Warszawa cena: ok. 300 zł za 1 noc 2. Hotel Rialto, ul. Wilcza Warszawa cena ok. 300 zł za 1 noc 3. SCSK "śurawia", ul. śurawia Warszawa, cena: ok. 195 zł za 1 noc.

8 4. Hotel NOVOTEL, ul. Marszałkowska 94/ Warszawa cena: ok. 350 zł za 1 noc 5. Hotel Marriott, ul. Al. Jerozolimskie 65/ Warszawa, cena: ok. 450 zł za 1 noc 4. Kontakt W przypadku jakichkolwiek wątpliwości prosimy o kontakt na adres e- mail: lub pod numerem telefonu:

Zmiany w ustawie o ochronie danych osobowych od dnia 1 stycznia 2015 r.

Zmiany w ustawie o ochronie danych osobowych od dnia 1 stycznia 2015 r. Szkolenie otwarte Zmiany w ustawie o ochronie danych osobowych od dnia 1 stycznia 2015 r. 8 czerwca 2015 r. Katowice Grupa Doradcza Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, Sp.k. ul. Grzyśki 16, 40-560

Bardziej szczegółowo

o PRAWACH KONSUMENTA Nowa ustawa nowe obowiązki dla przedsiębiorców 7 punktów do Krajowej Rady Radców Prawnych główne zagadnienia prelegenci

o PRAWACH KONSUMENTA Nowa ustawa nowe obowiązki dla przedsiębiorców 7 punktów do Krajowej Rady Radców Prawnych główne zagadnienia prelegenci Strona tytułowa główne zagadnienia Ustawa o prawach konsumenta kluczowe obszary zmian Nowe obowiązki przedsiębiorcy w prawie konsumenckim Zasady odpowiedzialność przedsiębiorcy Odstąpienie od w świetle

Bardziej szczegółowo

POLSKA I EUROPEJSKA ENERGETYKA ZAWODOWA. ORGANIZACJA, REGULACJE, FUNKCJONOWANIE, AKTUALNE PROBLEMY.

POLSKA I EUROPEJSKA ENERGETYKA ZAWODOWA. ORGANIZACJA, REGULACJE, FUNKCJONOWANIE, AKTUALNE PROBLEMY. Szkolenie zawodowe dla: osób podejmujących pracę w sektorze energii, osób desygnowanych do awansu pionowego oraz kadry zarządzającej średniego szczebla. POLSKA I EUROPEJSKA ENERGETYKA ZAWODOWA. ORGANIZACJA,

Bardziej szczegółowo

Kurs dla kandydatów do Rad Nadzorczych spółek z udziałem Skarbu Państwa

Kurs dla kandydatów do Rad Nadzorczych spółek z udziałem Skarbu Państwa Kurs dla kandydatów do Rad Nadzorczych spółek z udziałem Skarbu Państwa NR 79/2014 PŁOCK, CZERWIEC 2014. POUFNOSĆ OFERTY Dokument ten zawiera informacje poufne i przeznaczony wyłącznie dla podmiotu lub

Bardziej szczegółowo

WARSZTATY PROBLEMATYCZNE ASPEKTY KREDYTOWANIA NIERUCHOMOŚCI W ŚWIETLE NOWELIZACJI REKOMENDACJI S

WARSZTATY PROBLEMATYCZNE ASPEKTY KREDYTOWANIA NIERUCHOMOŚCI W ŚWIETLE NOWELIZACJI REKOMENDACJI S 28 lutego-1 marca 2011 r., Hotel Marriott, Warszawa prelegenci Aleksandra Łukasiewicz Home Broker Agnieszka Nierodka Fundacja na Rzecz Kredytu Hipotecznego dr Beata Paxford Kancelaria Adwokacka Röhrenschef

Bardziej szczegółowo

prawo, organizacja i kontrola czynności powierzonych

prawo, organizacja i kontrola czynności powierzonych Strona tytułowa Program Dzień I Program Dzień II Informacje ogólne Prelegenci EKSPERT ZARZĄDZANIA Formularz zgłoszeniowy 5 6 grudnia 2013 r. Centrum Konferencyjne GOLDEN FLOOR w budynku Millennium Plaza

Bardziej szczegółowo

zmiany prawa farmaceutycznego

zmiany prawa farmaceutycznego KONFERENCJA Przyjęte oraz planowane zmiany prawa farmaceutycznego 25 marca 2015 r., Warszawa, Hotel Marriott Tomasz Latos Poseł na Sejm RP, Przewodniczący Sejmowej Komisji Zdrowia Irena Rej Prezes Izby

Bardziej szczegółowo

CERTYFIKOWANY MANAGER EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ

CERTYFIKOWANY MANAGER EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ WSPÓŁPRACA MERYTORYCZNA: PARTNER CERTYFIKUJĄCY KURSU: 23-25 WRZEŚNIA 2014 WARSZAWA PRAKTYKA ĆWICZENIA KOMPUTEROWE PRAWO z wyliczania efektywności energetycznej w Instytucie Techniki Cieplnej Politechniki

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie. płynnością finansową. Warsztaty. Prelegenci. Główne zagadnienia. Patroni medialni. Rezerwacja uczestnictwa: zgloszenia@mmcpolska.

Zarządzanie. płynnością finansową. Warsztaty. Prelegenci. Główne zagadnienia. Patroni medialni. Rezerwacja uczestnictwa: zgloszenia@mmcpolska. Warsztaty 743234 Prelegenci Stefan Kawalec Capital Strategy Marcin Gozdek Capital Strategy Monika Bekas KRD dr Krzysztof Matela EGB Investments S.A. Polski Związek Windykacji. Główne zagadnienia Przepływy

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na organizację i przeprowadzenie szkoleń ogólnych i specjalistycznych

Bardziej szczegółowo

Polityka zrównoważonego rozwoju

Polityka zrównoważonego rozwoju WARSZTATY 5 6 października Warszawa Polityka zrównoważonego rozwoju optymalizacja energetyczna i środowiskowa Najlepsze praktyki w nowym otoczeniu prawno-biznesowym CASE STUDIES: Polpharma SA, General

Bardziej szczegółowo

Pozakodeksowe instrumenty nadzoru właścicielskiego

Pozakodeksowe instrumenty nadzoru właścicielskiego Strona tytułowa GŁÓWNE ZAGADNIENIA Zarządzanie przez cele w grupie kapitałowej Możliwość weryfikacji planów spółek zależnych Sprawozdawczość i budżetowanie w grupie kapitałowej Schematy organizacyjne w

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: http://www.transport.gov.

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: http://www.transport.gov. Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: http://www.transport.gov.pl/ Warszawa: Zorganizowanie i przeprowadzenie kursu szkoleniowego z zasad

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) Zamawiający: INSTYTUT METEOROLOGII I GOSPODARKI WODNEJ PAŃSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY ul. Podleśna 61 01-673 Warszawa Adres do korespondencji: ul. Podleśna

Bardziej szczegółowo

Praktyk. controllingu spółek grupy kapitałowej

Praktyk. controllingu spółek grupy kapitałowej Strona tytułowa GŁÓWNE ZAGADNIENIA PRELEGENCI Programy restrukturyzacji w grupie Niepokojące sygnały płynące ze spółek Wymogi odnośnie raportów ze spółek zależnych Controlling kosztów w grupie Ocena realizacji

Bardziej szczegółowo

Główne zagadnienia. Prelegenci. sposób na szybsze zaspokojenie rosnących potrzeb energetycznych. rezerwacja uczestnictwa: zgloszenia@mmcpolska.

Główne zagadnienia. Prelegenci. sposób na szybsze zaspokojenie rosnących potrzeb energetycznych. rezerwacja uczestnictwa: zgloszenia@mmcpolska. Strona Tytułowa Główne zagadnienia Dostępność zasobów gazu Wsparcie dla energetyki gazowej Studia wykonalności Rozwiązania techniczne godne zastosowania w jednostce gazowej Otoczenie prawne inwestycji

Bardziej szczegółowo

Praktyk efektywnego. nadzoru nad spółkami grupy kapitałowej. Główne zagadnienia. Prelegenci

Praktyk efektywnego. nadzoru nad spółkami grupy kapitałowej. Główne zagadnienia. Prelegenci Strona Tytułowa Główne zagadnienia Zarządzanie ryzykiem w grupie kapitałowej Nadzór i ład korporacyjny Mierniki i metody oceny spółek Umowy w grupie Outsourcing w grupie kapitałowej Prelegenci dr hab.

Bardziej szczegółowo

PLANOWANIE I STRATEGIA W ZARZĄDZANIU FIRMĄ warsztaty praktyczne z wykorzystaniem biznesowej gry symulacyjnej

PLANOWANIE I STRATEGIA W ZARZĄDZANIU FIRMĄ warsztaty praktyczne z wykorzystaniem biznesowej gry symulacyjnej NAJWAŻNIEJSZE ZAGADNIENIA Narzędzia i instrumenty finansowe szczególnie istotne w strategicznym zarządzaniu finansami; Planowanie finansowe; Analiza i zarządzanie ryzykiem w tym: Rodzaje ryzyk, Analiza

Bardziej szczegółowo

UZASADNIENIE. Cel i potrzeba wydania projektowanej ustawy

UZASADNIENIE. Cel i potrzeba wydania projektowanej ustawy UZASADNIENIE Cel i potrzeba wydania projektowanej ustawy Projekt ustawy o publicznym transporcie zbiorowym wychodzi naprzeciw potrzebom i oczekiwaniom społecznym w zakresie transportu zbiorowego i jednocześnie

Bardziej szczegółowo

Stworzyć jednolity system prowadzenia projektów w swojej organizacji wskutek czego będziesz efektywnie zarządzał projektami

Stworzyć jednolity system prowadzenia projektów w swojej organizacji wskutek czego będziesz efektywnie zarządzał projektami Odpowiadasz za realizację projektu? Zarządzasz projektem? Jesteś Kierownikiem projektu? Dowiedz się jak: Stworzyć jednolity system prowadzenia projektów w swojej organizacji wskutek czego będziesz efektywnie

Bardziej szczegółowo

SEMINARIUM PRAWA BANKOWEGO

SEMINARIUM PRAWA BANKOWEGO SEMINARIUM PRAWA BANKOWEGO Przyszłość kredytów hipotecznych w świetle dyrektywy hipotecznej i założeń projektu ustawy o kredytach związanych z nieruchomościami Warszawa, 8 czerwca 2015 r. Hotel Mercure,

Bardziej szczegółowo

Rozwój regulacji europejskich w zakresie bezpieczeństwa systemu kolejowego

Rozwój regulacji europejskich w zakresie bezpieczeństwa systemu kolejowego Ministersterstwo Infrastruktury Urząd Transportu Kolejowego Rozwój regulacji europejskich w zakresie bezpieczeństwa systemu kolejowego Krzysztof Banaszek Lądek Zdrój, 18-19 marca 2010 r. O Człowieku, jego

Bardziej szczegółowo

STRATEGIE FINANSOWANIA & INWESTYCJE ALTERNATYWNE ŹRÓDŁA FINANSOWANIA, OBLIGACJE KORPORACYJNE I DEBIUTY GIEŁDOWE

STRATEGIE FINANSOWANIA & INWESTYCJE ALTERNATYWNE ŹRÓDŁA FINANSOWANIA, OBLIGACJE KORPORACYJNE I DEBIUTY GIEŁDOWE 7-8 listopada 2012 Hotel Courtyard by Marriott, Warszawa I FORUM STRATEGIE FINANSOWANIA & INWESTYCJE ALTERNATYWNE ŹRÓDŁA FINANSOWANIA, OBLIGACJE KORPORACYJNE I DEBIUTY GIEŁDOWE Spotkanie Prezesów i Dyrektorów

Bardziej szczegółowo

Certyfikowany. 29-31 sierpnia 2011, Warszawa. W programie: Prowadzący jest autorem książki: Audyt funkcji personalnej w przedsiębiorstwie

Certyfikowany. 29-31 sierpnia 2011, Warszawa. W programie: Prowadzący jest autorem książki: Audyt funkcji personalnej w przedsiębiorstwie CERTYFIKOWANY PRZEZ: 29-31 sierpnia 2011, Warszawa Certyfikowany W programie: Na czym polega audyt i co w jego wyniku zyskuje przedsiębiorstwo omówienie szczegółowych korzyści Audyt jako wstęp do budowy

Bardziej szczegółowo

20-21 październik a 2011r. HR FOR

20-21 październik a 2011r. HR FOR WARSZTATY 20-21 październik a 2011r. Hotel Novotel Warszawa Ul Marszałkowska 94/98 00-001 Warszawa IN-HOUSE LAWYERS Prelegenci ANDRZEJ BĄK DYREKTOR DZIAŁU PRAWNEGO NFI EMPIK MEDIA & FASHION MEC. PIOTR

Bardziej szczegółowo

WIELOLETNI PROGRAM INWESTYCJI KOLEJOWYCH do 2013 roku z perspektywą 2015

WIELOLETNI PROGRAM INWESTYCJI KOLEJOWYCH do 2013 roku z perspektywą 2015 MINISTERSTWO INFRASTRUKTURY WIELOLETNI PROGRAM INWESTYCJI KOLEJOWYCH do 2013 roku z perspektywą 2015 Infrastruktura kolejowa zarządzana przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Maj, 2011 r. SPIS TREŚCI strona

Bardziej szczegółowo

Projekt finansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka

Projekt finansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka Projekt finansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka Studium wykonalności systemu teleinformatycznego Centralnej Ewidencji i Informacji

Bardziej szczegółowo

,,Nowa perspektywa programowo-finansowa UE 2014 2020 -najważniejsze zmiany

,,Nowa perspektywa programowo-finansowa UE 2014 2020 -najważniejsze zmiany ,,Nowa perspektywa programowo-finansowa UE 2014 2020 -najważniejsze zmiany WIEDZA, KOMPETENCJE, ROZWÓJ O NAS Firma B- Consulting to zespół doradczo - szkoleniowy składający się z doświadczonych organizatorów

Bardziej szczegółowo

Raport społeczny o stanie rynku kolejowego w Polsce

Raport społeczny o stanie rynku kolejowego w Polsce o stanie rynku kolejowego w Polsce RAPORT Przygotował zespół pod kierunkiem Janusza Piechocińskiego Zastępcy Przewodniczącego Komisji Infrastruktury w składzie: Marcin Kamola - TRANSPORT SZYNOWY statystyki

Bardziej szczegółowo

82,5 mld Euro dla Polski do 2020 r. Ile z tych środków wykorzysta Twoja firma?

82,5 mld Euro dla Polski do 2020 r. Ile z tych środków wykorzysta Twoja firma? 82,5 mld Euro dla Polski do 2020 r. Ile z tych środków wykorzysta Twoja firma? Badania opinii publicznej prowadzone przez jednostki administracji unijnej wskazują, że wiele firm uważa, że pieniądze z Unii

Bardziej szczegółowo