o następującej treści:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "o następującej treści:"

Transkrypt

1 Wzór U M O W A zawarta w dniu 2015 r. w Warszawie pomiędzy: Państwową Inspekcją Pracy - Głównym Inspektoratem Pracy z siedzibą w Warszawie, ul. Barska 28/30, zwanym w treści umowy Zamawiającym, w imieniu którego działają: 1) -. 2) -. a. zamieszkałym w/z siedzibą w... prowadzącym działalność gospodarczą pod nazwą w. wpisaną do ewidencji działalności gospodarczej prowadzonej przez. pod numerem /wpisaną do rejestru przedsiębiorców KRS prowadzonego przez. pod numerem., NIP. REGON.., zwanym w treści umowy Wykonawcą, reprezentowanym przez: 1) -. 2) -. o następującej treści: 1 1. Przedmiotem umowy jest: realizacja kampanii informacyjno-promocyjnej Przeciwdziałanie negatywnym skutkom stresu w Internecie oraz produkcja spotów radiowych. 2. Przedmiot umowy obejmuje: a) przygotowanie elementów do uruchomienia kampanii w Internecie - poprzez przygotowanie aktywnej wersji strony internetowej na podstawie projektu graficznego i treści udostępnionych przez Zamawiającego oraz umieszczenie przygotowanej strony internetowej na serwerach Państwowej Inspekcji Pracy, b) promocję kampanii w Internecie w oparciu o banner internetowy i/lub inną formę reklamy, w przynamniej jednym ogólnopolskim portalu internetowym, a także inne niż opisane powyżej działania przekazu kampanii w Internecie zaproponowane przez Wykonawcę oraz opracowanie strategii realizacji kampanii, c) produkcję dwóch 30 sekundowych spotów radiowych zrealizowanych zgodnie ze scenariuszami zamieszczonymi w pkt 5.3. lit. a i b załącznika numer 1 do niniejszej umowy, skierowanych do poszczególnych grup odbiorców (pierwsza grupa - pracownicy, druga - pracodawcy i służby bhp), promujących przesłanie kampanii oraz adres strony internetowej 3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, w tym wymogi dotyczące specyfikacji technicznej zawarte są w załączniku numer 1 do umowy. 4. Wykonawca oświadcza, że posiada kwalifikacje i uprawnienia niezbędne do realizacji przedmiotu umowy, określonego w ust.2./., 5. Wykonawca przedstawi do akceptacji Zamawiającego strategię realizacji kampanii w Internecie, która będzie zawierać informacje o wyborze portali internetowych, zastosowanych narzędzi reklamy internetowej oraz proponowanym czasie ich emisji, a także zakładane parametry medialne. 6. Wykonawca przygotuje wszystkie nośniki przeznaczone do emisji internetowej zgodnie ze specyfikacją dostarczoną przez wybrane do emisji portale internetowe oraz według wskazówek Zamawiającego. Forma oraz treści zamieszczane 1

2 w reklamie internetowej muszą być na bieżąco konsultowane z Zamawiającym i akceptowane przez niego, przy zachowaniu wynagrodzenia określonego w 6 ust.1. Zamawiający poinformuje Wykonawcę w terminie 3 dni roboczych od otrzymania materiałów o ich akceptacji lub o konieczności wprowadzenia do nich zmian; brak informacji w tym terminie traktuje się jako brak uwag do przedłożonych materiałów. Wykonawca zobowiązany jest wprowadzić zmiany zgłoszone przez Zamawiającego. 7. Z wykonania kampanii internetowej, o której mowa w ust. 2 lit. b Wykonawca przedstawi Zamawiającemu raport zawierający w szczególności informacje o uzyskanym zasięgu kampanii, opis obecności na serwisach internetowych, wskaźniki szczegółowe, wnioski i rekomendacje (prezentacja w formie PowerPoint). Zamawiający poinformuje Wykonawcę w terminie 4 dni roboczych od otrzymania raportu o jego akceptacji lub o konieczności wprowadzenia zmian. Brak informacji w ww. terminie traktuje się jako brak uwag do przedłożonego raportu. Wykonawca zobowiązany jest wprowadzić zmiany zgłoszone przez Zamawiającego. Wszystkie koszty przygotowania i dostarczenia raportu ponosi Wykonawca Terminy realizacji przedmiotu umowy: a) przygotowanie elementów do uruchomienia kampanii w Internecie - poprzez przygotowanie aktywnej wersji strony internetowej na podstawie projektu graficznego i treści udostępnionych przez Zamawiającego oraz umieszczenie przygotowanej strony internetowej na serwerach Państwowej Inspekcji Pracy - termin udostępnienia strony internetowej do wglądu na serwerze testowym Zamawiającego - do 4 maja 2015 roku, b) uruchomienie strony internetowej kampanii na domenie - do 15 maja 2015 roku, (należy uwzględnić 5 dni roboczych na testowanie strony przed jej uruchomieniem), c) promocja kampanii w Internecie w oparciu o banner internetowy i/lub inną formę reklamy, w przynajmniej jednym ogólnopolskim portalu internetowym, a także inne niż opisane powyżej działania przekazu kampanii w internecie zaproponowane przez Wykonawcę - od 15 maja do 15 czerwca 2015 roku włącznie, d) raport z wykonania kampanii internetowej, zawierający porównanie założonych przed kampanią parametrów z faktycznie uzyskanymi w czasie jej trwania - najpóźniej do 15 lipca 2015 roku, e) produkcja dwóch 30 sekundowych spotów radiowych, zrealizowana zgodnie ze scenariuszami zamieszczonymi w pkt 5.3. lit. a i b załącznika numer 1 - do 7 maja 2015 roku. 2. W przypadku nie osiągnięcia zakładanych parametrów w przewidywanym terminie, zadeklarowanych przez Wykonawcę, emisje będą realizowane do momentu osiągnięcia założonych wskaźników. Wszystkie koszty związane z powyższym ponosi Wykonawca Zamawiający przekaże Wykonawcy w dniu podpisania umowy, wszystkie materiały potrzebne do realizacji przedmiotu umowy, w tym m.in.: projekt graficzny strony internetowej, treści materiałów, logo kampanii oraz materiały potrzebne do emisji internetowej. Z powyższego zostanie spisany protokół odbioru materiałów. Protokół ten będzie przygotowany przez Zamawiającego. 2. Wykonawca zobowiązany jest do przekazania do akceptacji Zamawiającemu w ciągu 7 dni roboczych od podpisania umowy - harmonogramu prac poszczególnych etapów realizacji umowy. Zamawiający poinformuje Wykonawcę pisemnie, faksem lub pocztą elektroniczną, w terminie 2 dni roboczych od dnia dostarczenia harmonogramu, o jego akceptacji lub o konieczności wprowadzenia do niego zmian. Wykonawca zobowiązany jest uwzględnić zmiany wskazane przez Zamawiającego i przedstawić harmonogram do ponownej akceptacji Zamawiającego w terminie 2 dni 2

3 roboczych od otrzymania informacji o konieczności ich wprowadzenia. Zamawiający poinformuje Wykonawcę faksem, pisemnie lub pocztą elektroniczną o akceptacji poprawionego harmonogramu, w terminie 2 dni roboczych od dnia otrzymania poprawionego harmonogramu. 3. Wszystkie kwestie organizacyjnie będą na bieżąco konsultowane między Stronami, w celu zapewnienia najwyższej jakości prowadzenia kampanii internetowej, przy jednoczesnym zachowaniu wynagrodzenia zawartego w umowie pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym. 4. Wykonawca dostarczy przedmiot umowy do siedziby Zamawiającego na własny koszt i ryzyko. 5. Przyjęcie poszczególnych etapów przedmiotu zamówienia, zostanie potwierdzone poprzez podpisanie przez Strony protokołów odbioru częściowego. Protokół sporządzony odrębnie dla każdego etapu przedmiotu zamówienia, zgodnie z 6 ust. 2, musi zawierać, co najmniej następujące informacje: - nazwę i adres Zamawiającego oraz Wykonawcy, - datę odebrania danego etapu przedmiotu umowy, - określenie, którego etapu przedmiotu umowy protokół dotyczy, - informacja, czy przedmiot umowy odbierany jest bez uwag lub w protokole muszą być wskazane uwagi do przedmiotu umowy, - podpisy obu Stron umowy, z tym, że ze strony Wykonawcy będzie to osoba uprawniona do składania oświadczeń woli w jego imieniu, a w przypadku Zamawiającego Dyrektor lub Wicedyrektor Departamentu Prewencji i Promocji. Protokoły będą przygotowywane przez Wykonawcę w dwóch egzemplarzach i przedkładane do podpisu Zamawiającemu. 6. Przyjęcie przez Zamawiającego przedmiotu umowy w formie określonej w ust. 5 oznacza, że jest on kompletny i zrealizowany został zgodnie z postanowieniami niniejszej umowy. 4 Zamawiający oświadcza, że przysługują mu wszelkie prawa konieczne dla korzystania i posługiwania się udostępnianymi Wykonawcy materiałami, niezbędnymi dla realizacji przedmiotu umowy Wykonawca przeniesie na Zamawiającego swoje majątkowe prawa autorskie do elementów przedmiotu umowy wymienionych w 1 ust. 2 lit. c, z datą podpisania protokołu odbioru, o którym mowa w 3 ust. 5, bez konieczności dokonywania w tym zakresie odrębnych czynności prawnych. 2. Zamawiający nabędzie prawo do nieograniczonego w czasie korzystania i rozporządzania przedmiotem umowy w całości i we fragmentach, w kraju i za granicą na następujących polach eksploatacji: a) utrwalenie na jakimkolwiek nośniku, w tym dysku komputerowym, b) zwielokrotnienie jakąkolwiek techniką, c) wykorzystywanie w materiałach szkoleniowych PIP, d) rozpowszechnianie bez ograniczeń, e) emitowanie i wykorzystywanie w celach informacyjnych i edukacyjnych, f) przekazywanie podmiotom trzecim, g) dokonywanie niezbędnych modyfikacji wszystkich produktów wchodzących w skład przedmiotu umowy, h) wprowadzenie do pamięci komputera i do sieci multimedialnej, 3

4 i) odtwarzanie za pośrednictwem komputera i Internetu, j) publiczne odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, w tym emisja w radiu oraz na nośnikach reklamy zewnętrznej, k) publiczne udostępnianie utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym Wartość przedmiotu umowy wynosi:.. zł z podatkiem VAT (słownie złotych: ). Wartość została ustalona na podstawie formularza oferty i obejmuje wszystkie koszty, jakie Zamawiający zobowiązany jest ponieść w związku z realizacją przedmiotu umowy (załącznik numer 2 do umowy). 2. Płatność zrealizowana będzie z dołu, w 3 etapach: a) pierwsza płatność - po wykonaniu przez Wykonawcę i dostarczeniu Zamawiającemu przedmiotu umowy, określonego w 2 pkt 1 lit. e); podstawą do wystawienia faktury będzie podpisanie bez uwag częściowego protokołu odbioru realizacji tego etapu przedmiotu umowy, b) druga płatność - po wykonaniu przez Wykonawcę i dostarczeniu Zamawiającemu przedmiotu umowy, określonego w 2 pkt 1 lit. a) i b); podstawą do wystawienia faktury będzie podpisanie bez uwag częściowego protokołu odbioru realizacji tego etapu przedmiotu umowy, c) trzecia płatność - po wykonaniu przez Wykonawcę i dostarczeniu Zamawiającemu przedmiotu umowy, określonego w 2 pkt 1 lit. c) i d); podstawą do wystawienia faktury będzie podpisanie bez uwag częściowego protokołu odbioru realizacji tego etapu przedmiotu umowy. 3. Wynagrodzenie, określone w ust. 1 jest ryczałtowe i nie podlega podwyższeniu z jakiegokolwiek tytułu. Wynagrodzenie płatne będzie przelewem w terminie 14 dni od daty doręczenia Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury, na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany w fakturze. Podstawą do wystawienia faktury jest przyjęcie przedmiotu umowy zgodnie z 3 ust Za datę płatności uważa się datę obciążenia przez bank należnością rachunku Zamawiającego. 5. Przelew wierzytelności wymaga zgody Zamawiającego, wyrażonej w formie pisemnej, pod rygorem nieważności W przypadku opóźnienia w wykonaniu przedmiotu umowy w stosunku do terminów, określonych w 2, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 0,5% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w 6 ust. 1, za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia. 2. Jeżeli opóźnienie w wykonaniu przedmiotu umowy przekroczy 5 dni roboczych, Zamawiający uprawniony będzie do odstąpienia od umowy i żądania zapłaty kary umownej w wysokości 30% wynagrodzenia brutto określonego w 6 ust Zapłata kary umownej, o której mowa w ust. 1 nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku prawidłowego wykonania i dostarczenia przedmiotu umowy. 4. Zamawiający uprawniony będzie do potrącenia kary umownej z jakiejkolwiek należności przysługującej Wykonawcy od Zamawiającego. Zamawiający o zamiarze naliczenia kary umownej poinformuje Wykonawcę pisemnie lub faksem - wskazując przyczyny jej naliczenia. W przypadku nie zakwestionowania pisemnie lub faksem przez Wykonawcę podstaw faktycznych do naliczenia kary umownej w terminie 3 dni od dnia otrzymania ww. informacji, Zamawiający przyjmie, że Wykonawca nie kwestionuje podstaw do naliczenia kary umownej. W przypadku zakwestionowania przez Wykonawcę podstaw faktycznych do naliczenia kary umownej Wykonawca zobowiązany jest wskazać przyczyny. 4

5 5. Jeżeli wysokość szkody poniesionej przez Zamawiającego przewyższy kwotę kar umownych, wówczas będzie on uprawniony do dochodzenia od Wykonawcy, na zasadach ogólnych Kodeksu cywilnego, odszkodowania uzupełniającego do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody Wykonawca oświadcza, że przy wykonywaniu niniejszej umowy nie będzie/będzie korzystał z podwykonawców w zakresie :... Za działania lub zaniechania podwykonawców Wykonawca odpowiada jak za własne działania lub zaniechania. 2. Jeżeli Wykonawca korzystał z doświadczenia i wiedzy, o której mowa w art. 22 ust. 1 ustawy - Prawo zamówień publicznych innych podmiotów przy składaniu oferty na zasadach określonych w art. 26 ust. 2 b tej ustawy - zobowiązany jest w przypadku zmiany podwykonawców przedstawić dokumenty potwierdzające, że nowy podwykonawca posiada co najmniej takie samo doświadczenie i wiedzę jak ten wskazany w ofercie na podstawie której oferta wykonawcy została uznana za najkorzystniejszą. W takim przypadku Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć do siedziby Zamawiającego na własny koszt dokumenty wskazane w 1 ust.6 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 lutego 2013 roku w sprawie rodzaju dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz. U. 2013, poz. 231) odnoszące się do nowego wykonawcy. Nie dostarczenie ww. dokumentów lub dokumentów nie potwierdzających, że nie zachodzą przesłanki wskazane w art. 24 ust. 1 ustawy prawo zamówień publicznych będzie stanowiło podstawę do odmowy zmiany podwykonawcy oraz do odstąpienia od umowy i naliczenia kary umownej, o której mowa w 7 ust Informacja Wykonawcy o okolicznościach wskazanych w ust. 2 wymaga dla swej ważności formy pisemnej Strony zgodnie oświadczają, że przed zawarciem umowy Wykonawca wniósł zabezpieczenie należytego wykonania umowy, zwane dalej zabezpieczeniem w wysokości 10% wartości przedmiotu umowy, tj. kwotę.(słownie złotych.). 2. Zabezpieczenie jest ważne przez okres wykonywania umowy. 3. Zabezpieczenie zostanie zwrócone w terminie 30 dni od wykonania przedmiotu umowy i uznania przez Zamawiającego za należycie wykonany Wykonawca oświadcza, że osobami uprawnionymi do kontaktów z Zamawiającym są: a)...tel...faks b)...tel...faks Zamawiający oświadcza, że osobami uprawnionymi do kontaktów z Wykonawcą są: a)...tel...faks b)...tel...faks

6 11 1. Wykonawca oświadcza, że przy wykonywaniu niniejszej umowy nie będzie/będzie* korzystał z podwykonawców: a), w zakresie: b), w zakresie: c), w zakresie: Za działania lub zaniechania podwykonawców, Wykonawca odpowiada jak za własne działania lub zaniechania. 2. Bez pisemnej zgody Zamawiającego, Wykonawca nie może powierzyć realizacji przedmiotu umowy innym podmiotom Zamawiający dopuszcza zmiany istotnych postanowień zawartej umowy, w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy w przypadku: 1) wystąpienia zmian powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację umowy w zakresie dostosowania postanowień umowy do zmiany przepisów prawa, 2) zmian w wykazie podwykonawców, którzy będą brali udział w wykonywaniu umowy - w zakresie dostosowania umowy do tych zmian, 3) zmiany nazwy oraz formy prawnej Stron - w zakresie dostosowania umowy do tych zmian, 4) wystąpienia siły wyższej (siła wyższa - zdarzenie lub połączenie zdarzeń obiektywnie niezależnych od Stron, które zasadniczo i istotnie utrudniają wykonywanie części lub całości zobowiązań wynikających z umowy, których Strony nie mogły przewidzieć i którym nie mogły zapobiec ani ich przezwyciężyć i im przeciwdziałać poprzez działanie z należytą starannością ogólnie przewidzianą dla cywilnoprawnych stosunków zobowiązaniowych) - w zakresie dostosowania umowy do zmian nią spowodowanych, 5) terminu wykonania umowy - jeżeli jest to korzystne dla Zamawiającego. 13 Wszelkie spory wynikłe z niniejszej umowy rozstrzygane będą polubownie, a w przypadku braku porozumienia - przez właściwy miejscowo dla Zamawiającego sąd cywilny Wykonawca zobowiązuje się do: 1) zachowania w tajemnicy wszelkich informacji o Zamawiającym uzyskanych w związku z realizacją niniejszej umowy pochodzących od Zamawiającego oraz od instytucji i osób z nim związanych jakimkolwiek stosunkiem faktycznym lub prawnym, 2) przestrzegania zaleceń Zamawiającego o ochronie udostępnionych informacji, 3) przestrzegania przepisów o ochronie danych osobowych. 2. Obowiązek zachowania tajemnicy jest nieograniczony w czasie. Jego uchylenie może być dokonane wyłącznie przez Zamawiającego w formie pisemnej. 3. Wykonawca zobowiązuje się do szczególnej ochrony przekazanych mu do przetwarzania wszystkich danych i do zachowania ich w tajemnicy i nieprzekazywania ich osobom trzecim, jak również do trwałego ich zniszczenia niezwłocznie po wykonaniu przedmiotu umowy oraz na każde żądanie Zamawiającego. 6

7 4. Wykonawca jest zobowiązany przed rozpoczęciem przetwarzania danych do podjęcia środków zabezpieczających zbiór danych, o których mowa w art ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2014 r. poz. 1182). 5. Wykonawca oświadcza, że w ramach umowy będzie działał na zasadzie art. 31 ustawy o ochronie danych osobowych i że nie zleci przetwarzania innemu podmiotowi. 6. Wykonawca odpowiada za szkody jakie powstaną wobec Zamawiającego i jego jednostek organizacyjnych lub osób trzecich w wyniku niezgodnego z prawem i niniejszą umową przekazania powierzonych danych. 15 Za dni robocze uznaje się dni od poniedziałku do piątku z wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy, wymienionych w ustawie z dnia 18 stycznia 1951 roku o dniach wolnych od pracy (Dz. U. Nr 4, poz. 28 ze zm.). 16 Wszelkie zmiany lub uzupełnienia niniejszej umowy wymagają zgody obu Stron wyrażonej w formie pisemnej, pod rygorem nieważności. 17 W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają przepisy Kodeksu cywilnego, ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2006 roku, Nr 90, poz. 631 ze zm.) oraz ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2013, poz. 907 z późn. zm.). Załączniki numer 1 i 2 stanowią integralna część umowy Umowa została sporządzona w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, dwa dla Zamawiającego, jeden dla Wykonawcy. ZAMAWIAJĄCY WYKONAWCA 7

8 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Załącznik nr 1 do umowy 1. Przedmiot zamówienia Przedmiotem zamówienia jest realizacja kampanii informacyjno-promocyjnej Przeciwdziałanie negatywnym skutkom stresu w internecie oraz produkcja spotów radiowych, w tym: a) przygotowanie elementów do uruchomienia kampanii w internecie - poprzez przygotowanie aktywnej wersji strony internetowej na podstawie projektu graficznego i treści udostępnionych przez Zamawiającego oraz umieszczenie przygotowanej strony internetowej na serwerach Państwowej Inspekcji Pracy, b) promocja kampanii w internecie w oparciu o banner internetowy i/lub inną formę reklamy w przynamniej jednym ogólnopolskim portalu internetowym, a także inne niż opisane powyżej działania przekazu kampanii w internecie zaproponowane przez Wykonawcę (przykładowo: informacje będące elementem treści portali związanych z pracą lub zdrowiem, reklama kontekstowa, promocja za pośrednictwem przeglądarek, promocja za pośrednictwem przeglądarek, ing HTML do użytkowników kont , itp.) oraz opracowanie strategii realizacji kampanii, c) produkcja dwóch 30 sekundowych spotów radiowych, zrealizowana zgodnie ze scenariuszami zamieszczonymi w pkt 5.3. lit. a i b, skierowanych do poszczególnych grup odbiorców (pierwsza grupa - pracownicy, druga - pracodawcy i służby bhp), promujących przesłanie kampanii oraz adres strony internetowej 2. Kampania informacyjno-promocyjna Przeciwdziałanie negatywnym skutkom stresu realizowana w latach , rozpocznie się 15 maja br. głównie poprzez internetową akcję informacyjną. Jej hasło przewodnie to: Stres w pracy? Znajdź rozwiązanie! Celem kampanii jest popularyzowanie wiedzy o negatywnych skutkach stresu, związanego z wykonywaną pracą oraz o innych zagrożeniach psychospołecznych i sposobach radzenia sobie z nimi. Powyższy cel chcemy osiągnąć poprzez: upowszechnianie informacji o działaniach jakie należy podjąć, aby móc skutecznie zarządzać stresem i zagrożeniami psychospołecznymi dla zdrowia i bezpieczeństwa w pracy; promowanie przykładów dobrych praktyk zarządzania stresem i zagrożeniami psychospołecznymi; inspirowanie do rozwijania umiejętności radzenia sobie ze stresem w pracy poprzez poznanie mechanizmów rządzących stresem, uświadomienie sobie przyczyn oraz poznanie skutków. Na stronie internetowej poświęconej kampanii będzie można znaleźć przydatne informacje, m.in. o źródłach stresu i sposobach zapobiegania, przykłady dobrych praktyk realizowanych w miejscu pracy oraz testy, jako elementy pomocnicze, pozwalające rozpoznać pojawianie się sytuacji stresowych w pracy. Kampania ma dostarczać narzędzi i wskazówek wspierających rozwiązanie problemu zagrożeń psychospołecznych w miejscu pracy. 8

9 3. Cel projektu/kampanii: Celem głównym jest dotarcie z przekazem kampanii do jak najszerszej grupy docelowej. Wskazany powyżej cel zostanie osiągnięty poprzez promocje kampanii w internecie na odpowiednio wyselekcjonowanych portalach internetowych. W kampanii chcemy się skupić na: zwiększeniu świadomości narastającego problemu związanego ze stresem w pracy i zagrożeniami psychospołecznymi; promowaniu korzystania z prostych, praktycznych narzędzi w zakresie zarządzania zagrożeniami psychospołecznymi i stresem w miejscu pracy; informowaniu o pozytywnych skutkach zarządzania zagrożeniami psychospołecznymi i stresem w miejscu pracy. Zarządzanie stresem i zagrożeniami psychospołecznymi pozwala tworzyć środowisko pracy sprzyjające zdrowiu i dobremu samopoczuciu pracowników i pracodawców oraz poprawia wyniki przedsiębiorstwa. Chcemy zachęcić zarówno pracodawców, jak i pracowników do współpracy w zakresie zarządzania zagrożeniami psychospołecznymi, jakie występują w środowisku pracy. Podczas realizacji kampanii chcemy współpracować z mediami lokalnymi i branżowymi w zakresie promocji i popularyzacji idei kampanii (działania non-profit). 4. Adresaci przekazu kampanii: Grupy docelowe kampanii informacyjno-promocyjnej stanowią: pracownicy, pracodawcy i służby bhp. 5. Wymogi dotyczące specyfikacji technicznej przedmiotu zamówienia: 5.1 Wykonawca na podstawie nw. założeń przygotuje elementy do uruchomienia kampanii w internecie, w tym: a) przygotuje aktywną wersję strony internetowej na podstawie projektu graficznego i treści udostępnionych przez Zamawiającego, - odwzorowanie szablonu strony w skali 1 do 1 wg. projektu graficznego dostarczonego przez Zamawiającego. Szerokość strony wynosi 1080 px, - Zamawiający dostarczy szablon strony w pliku otwartym w formacie psd (wszystkie elementy graficzne są na warstwach), b) przygotuje stronę internetową z uwzględnieniem wykorzystania platformy publikacyjnej CMS Wordpress (w wersji polskiej, nie starszej niż wersja 4.1), a także szablonu Vantage Premium https://wordpress.org/themes/vantage, - strona internetowa musi mieć zainstalowane następujące wtyczki: Page Builder by SiteOrigin (wersja bezpłatna), Wordfence Security (wersja bezpłatna) - strona ma być zgodna ze standardami WCAG 2.0 (Web Content Accessibility Guidelines) oraz posiadać opcję wysokiego kontrastu dla osób niedowidzących, c) Zamawiający zastrzega sobie możliwość wprowadzenia drobnych zmian w menu strony internetowej kampanii. Zmiana może dotyczyć np. umiejscowienia menu głównego nad banerem rotacyjnym, d) Wykonawca umieści przygotowaną stronę internetową na serwerach Państwowej Inspekcji Pracy. Strona musi być dostępna do wglądu na serwerze testowym Zamawiającego najpóźniej do 4 maja 2015 roku i w tym 9

10 dniu Wykonawca przekaże Zamawiającemu login i hasło Administratora Systemu CMS, stronę www i bazy danych - na płycie CD/DVD. Po zainstalowaniu strony na serwerach PIP, należy zapewnić 5 dni roboczych na testowanie strony przez Zamawiającego i wprowadzanie poprawek. Podpięcie strony na domenie www leży po stronie Zamawiającego. 5.2 Wykonawca przeprowadzi: a) promocję kampanii w internecie w oparciu o banner internetowy i/lub inną formę reklamy w przynajmniej jednym ogólnopolskim portalu internetowym o miesięcznej liczbie użytkowników (real users) w kategorii informacje i publicystyka nie mniejszej niż 3 miliony - do zbudowania zasięgu na portalu na poziomie, co najmniej kliknięć (wykonanych przez unikalnych użytkowników - unique visitors) w banner i/lub inną formę reklamy kampanii z zastosowaniem cappingu 3 i przekierowania użytkownika na stronę internetową kampanii: Kampania internetowa musi mieć szerokie dotarcie do grupy docelowej, b) inne niż opisane powyżej działania przekazu kampanii w internecie zaproponowane przez Wykonawcę (przykładowo: informacje będące elementem treści portali związanych z pracą lub zdrowiem, reklama kontekstowa, promocja za pośrednictwem przeglądarek, itp.). Wykonawca zapewni przewidziane w ofercie wskaźniki dla kampanii internetowej (w zależności od zastosowanych narzędzi np. liczbę kliknięć w banner i/lub inne formy reklamy). W przypadku nie osiągnięcia zakładanych parametrów w przewidywanym terminie, emisje będą realizowane do momentu osiągnięcia założonych wskaźników. W przypadku oferty związanej z e- mailingiem wysyłka informacji musi obejmować minimum osób z grupy docelowej kampanii. Dodatkowe działania będą punktowane przy ocenie oferty, c) Wykonawca przedstawi do akceptacji Zamawiającego strategię realizacji kampanii w internecie, która będzie zawierać informacje o wyborze portali internetowych, zastosowanych narzędzi reklamy internetowej oraz proponowanym czasie ich emisji, a także zakładane parametry medialne. Propozycje zawarte w strategii musi być oparte na dostępnych badaniach portali internetowych w odniesieniu do pożądanych grup docelowych, d) Zamawiający nie dopuszcza agresywnych form emisji przy realizacji kampanii w internecie, np.: automatycznie uruchamianych nowych okienek (kart) na warstwie, a także tzw. reklam pływających (floater ads), e) Zamawiający wyklucza realizację kampanii za pośrednictwem serwisów społecznościowych typu Facebook, Nasza klasa, itp. witryn o charakterze tabloidowym, a także serwisów, których negatywny wizerunek lub kontekst publikowanych materiałów mógłby w niekorzystny sposób oddziaływać na wizerunek Zamawiającego, f) Wykonawca przygotuje wszystkie nośniki przeznaczone do emisji internetowej, zgodnie ze specyfikacją dostarczoną przez wybrane do emisji portale internetowe oraz według wskazówek Zamawiającego (forma oraz treści zamieszczane w reklamie internetowej musi być na bieżąco konsultowane i akceptowane z Zamawiającym) przy zachowaniu wynagrodzenia zawartego w umowie pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym; Wykonawca zobowiązany jest przedkładać do akceptacji materiały na adresy owe: i Zamawiający poinformuje Wykonawcę w terminie 3 dni roboczych od otrzymania materiałów o ich akceptacji lub o konieczności wprowadzenia do nich zmian; Wykonawca zobowiązany jest wprowadzić zmiany zgłoszone przez Zamawiającego; brak informacji w ww. terminie należy potraktować jako brak uwag do przedłożonych materiałów; g) Wykonawca w terminie określonym w 2 ust. 1 lit. d i ust. 2 umowy, przedstawi Zamawiającemu raport z wykonania kampanii internetowej, na potwierdzenie właściwego wykonania emisji internetowej kampanii Przeciwdziałanie negatywnym skutkom stresu, zawierający porównanie założonych przed kampanią parametrów z faktycznie uzyskanymi w czasie jej trwania; raport musi zawierać w szczególności: informacje o uzyskanym zasięgu kampanii, 10

11 opis obecności na serwisach internetowych, wskaźniki szczegółowe, wnioski i rekomendacje, (prezentacja w formie PowerPoint); w raporcie muszą zostać zawarte informacje dotyczące realizacji dodatkowych form promocji przekazu kampanii w internecie, o ile będą one przedmiotem umowy; wszystkie koszty przygotowania i dostarczenia raportów pokrywa Wykonawca; Wykonawca zobowiązany jest przedkładać do akceptacji raport na adresy e- mailowe: i Zamawiający poinformuje Wykonawcę w terminie 4 dni roboczych od otrzymania raportu o jego akceptacji lub o konieczności wprowadzenia w nim zmian; Wykonawca zobowiązany jest wprowadzić zmiany zgłoszone przez Zamawiającego; brak informacji w ww. terminie należy potraktować jako brak uwag do przedłożonego raportu. 5.3 Wykonawca wyprodukuje dwa 30 sekundowe spoty radiowe, zgodnie z poniższymi scenariuszami (lit. a i b): a) WERSJA DLA PRACOWNIKA: SFX: Nagranie sekretarki z poczty głosowej FVO: Dzień dobry. To numer pracownika działu spedycji. Niestety, w tej chwili nie może on odebrać telefonu, ponieważ zszarpane nerwy związały mu ręce. Proszę o pozostawienie wiadomości po sygnale, a oddzwoni po powrocie ze szpitala. 20 sek. SFX: Sygnał do nagrania się na pocztę głosową MVO: Stres w pracy to jedna z głównych przyczyn chorób wśród pracowników. Znajdź rozwiązanie. Wejdź na streswpracy.pl. Zadbaj o swoje zdrowie i bezpieczeństwo oraz dowiedz się jakie są przyczyny stresu w pracy. 10 sek. b) WERSJA DLA PRACODAWCY: SFX: Nagranie sekretarki z poczty głosowej FVO: Dzień dobry. To numer pani prezes. Niestety, nie może odebrać telefonu, ponieważ supeł nerwów paraliżuje jej ruchy. Proszę o pozostawienie wiadomości po sygnale, a oddzwoni jak tylko firma zacznie normalnie funkcjonować. 20 sek. SFX: Sygnał do nagrania się na pocztę głosową MVO: Stres potrafi sparaliżować pracę firmy. Znajdź rozwiązanie. Wejdź na streswpracy.pl. Dowiedz się jakie mogą być skutki stresu w pracy i zadbaj o zdrowie pracowników. 10 sek. c) spoty radiowe muszą spełniać standardy emisji, określone przez publiczne i komercyjne stacje radiowe, co pozwoli na emisję spotów w ramach bloków reklamowych oraz emisję w internecie, d) Wykonawca poniesie wszystkie koszty niezbędne do właściwego udźwiękowienia spotów radiowych (w tym honoraria lektora), oraz utrwalenia na nośnikach, e) Wykonawca zobowiązany jest przekazać Zamawiającemu dwa 30 sekundowe spoty radiowe na płycie CD w formie mp3, w terminie do 7 maja 2015 roku, f) dopuszcza się niezbędną adaptację scenariuszy spotów radiowych w porozumieniu Wykonawcy z Zamawiającym. 11

Załącznik nr 3 do Zapytania ofertowego na Emisję III edycji kampanii Bezpieczeństwo pracy zależy od Ciebie

Załącznik nr 3 do Zapytania ofertowego na Emisję III edycji kampanii Bezpieczeństwo pracy zależy od Ciebie Załącznik nr 3 do Zapytania ofertowego na Emisję III edycji kampanii Bezpieczeństwo pracy zależy od Ciebie Wzór umowy UMOWA zawarta w dniu... w Warszawie pomiędzy: Państwową Inspekcją Pracy, Głównym Inspektoratem

Bardziej szczegółowo

Załącznik numer 3 do Zapytania ofertowego. Wzór umowy UMOWA

Załącznik numer 3 do Zapytania ofertowego. Wzór umowy UMOWA Załącznik numer 3 do Zapytania ofertowego Wzór umowy UMOWA Zawarta w dniu 2015 r. w Warszawie pomiędzy: Państwową Inspekcją Pracy - Głównym Inspektoratem Pracy z siedzibą w Warszawie, ul. Barska 28/30,

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 3 do zapytania ofertowego na produkcję i emisję kampanii Bezpieczeństwo pracy zależy od Ciebie

Załącznik nr 3 do zapytania ofertowego na produkcję i emisję kampanii Bezpieczeństwo pracy zależy od Ciebie Załącznik nr 3 do zapytania ofertowego na produkcję i emisję kampanii Bezpieczeństwo pracy zależy od Ciebie Wzór umowy UMOWA zawarta w dniu... w Warszawie pomiędzy: Państwową Inspekcją Pracy, Głównym Inspektoratem

Bardziej szczegółowo

Załącznik numer 2 do zapytania ofertowego UMOWA

Załącznik numer 2 do zapytania ofertowego UMOWA Załącznik numer 2 do zapytania ofertowego UMOWA Zawarta w dniu 2012 r. w Warszawie pomiędzy: Państwową Inspekcją Pracy - Głównym Inspektoratem Pracy z siedzibą w Warszawie, ul. Krucza 38/42, zwanym w treści

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY UMOWA NR WZP.273...2014

WZÓR UMOWY UMOWA NR WZP.273...2014 WZÓR UMOWY UMOWA NR WZP.273....2014 zawarta w dniu.... 2014 roku w Toruniu, pomiędzy Województwem Kujawsko-Pomorskim, zwanym dalej Zamawiającym, reprezentowanym przez: 1., 2... a.. zwanym dalej Wykonawcą

Bardziej szczegółowo

Wzór 20 kwietnia 2011r. U M O W A

Wzór 20 kwietnia 2011r. U M O W A 1 Wzór 20 kwietnia 2011r. U M O W A zawarta w dniu 2011 r. w Warszawie pomiędzy Państwową Inspekcją Pracy Głównym Inspektoratem Pracy z siedzibą w Warszawie, ul. Krucza 38/42, zwanym dalej Zamawiającym,

Bardziej szczegółowo

WARUNKOWA UMOWA WSPÓŁPRACY. z dnia r. roku w..

WARUNKOWA UMOWA WSPÓŁPRACY. z dnia r. roku w.. WARUNKOWA UMOWA WSPÓŁPRACY z dnia... 2016 r. roku w.. pomiędzy: CENTRUM BADAŃ DNA Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, ul. Rubież 46, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego

Bardziej szczegółowo

WARUNKOWA UMOWA WSPÓŁPRACY. z dnia r. roku w..

WARUNKOWA UMOWA WSPÓŁPRACY. z dnia r. roku w.. WARUNKOWA UMOWA WSPÓŁPRACY z dnia... 2016 r. roku w.. pomiędzy: CENTRUM BADAŃ DNA Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, ul. Rubież 46, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego

Bardziej szczegółowo

.., zwanymi dalej Wykonawcą o następującej treści:

.., zwanymi dalej Wykonawcą o następującej treści: Umowa nr WUP/.. /2015 zawarta w dniu.... 2015 r. dotyczy wniosku.. pomiędzy: Województwem Zachodniopomorskim Wojewódzkim Urzędem Pracy w Szczecinie z siedzibą przy ul. A. Mickiewicza 41, 70-383 Szczecin,

Bardziej szczegółowo

Realizacja kampanii informacyjno-promocyjnej Przeciwdziałanie negatywnym skutkom stresu w internecie oraz produkcja spotów radiowych.

Realizacja kampanii informacyjno-promocyjnej Przeciwdziałanie negatywnym skutkom stresu w internecie oraz produkcja spotów radiowych. 1 Państwowa Inspekcja Pracy Główny Inspektorat Pracy Barska 28/30 02-315 Warszawa tel. 223918213 fax. 223918214 strona www - www.pip.gov.pl NIP - 5261026544 REGON - 007021519 Numer sprawy: GOZ-353-2214-7/15

Bardziej szczegółowo

UMOWA. 1 Przedmiot umowy

UMOWA. 1 Przedmiot umowy Załącznik nr 1 do siwz Umowa nr RARR/COI/ /2011 UMOWA Zawarta w dniu... 2011 r. w Rzeszowie, pomiędzy: Rzeszowską Agencją Rozwoju Regionalnego S.A. w Rzeszowie, wpisaną przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie,

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR.. Zawarta w dniu w Lublinie, pomiędzy Województwem Lubelskim z siedzibą w Lublinie przy ul... Lublin, reprezentowanym przez:

UMOWA NR.. Zawarta w dniu w Lublinie, pomiędzy Województwem Lubelskim z siedzibą w Lublinie przy ul... Lublin, reprezentowanym przez: Załącznik nr 3 do SIWZ - Wzór umowy UMOWA NR.. Zawarta w dniu w Lublinie, pomiędzy Województwem Lubelskim z siedzibą w Lublinie przy ul... Lublin, reprezentowanym przez: 1... 2... zwanym dalej Zamawiającym;

Bardziej szczegółowo

Istotne postanowienia umowy. Nr.. 2014

Istotne postanowienia umowy. Nr.. 2014 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2007-2013 Oznaczenie sprawy DOA-IV.272.69.2014 Istotne

Bardziej szczegółowo

Umowa. Województwem Lubelskim z siedzibą w Lublinie przy ul. Spokojnej 4, Lublin, NIP , REGON , reprezentowanym przez:

Umowa. Województwem Lubelskim z siedzibą w Lublinie przy ul. Spokojnej 4, Lublin, NIP , REGON , reprezentowanym przez: Umowa Załącznik nr 3 (Wzór umowy) na usługę polegającą na produkcji publikacji, tj. skład, przygotowanie do druku oraz druk materiałów promujących Województwo Lubelskie wraz z dostawą do siedziby Zamawiającego.

Bardziej szczegółowo

PROJEKT UMOWY. Umowa Nr. /2015. Państwową Inspekcją Pracy, Okręgowym Inspektoratem Pracy w Krakowie reprezentowanym przez:

PROJEKT UMOWY. Umowa Nr. /2015. Państwową Inspekcją Pracy, Okręgowym Inspektoratem Pracy w Krakowie reprezentowanym przez: Załącznik numer 5 do zapytania ofertowego nr 2AG-251-225-48/15 PROJEKT UMOWY Umowa Nr. /2015 zawarta w dniu. 2015 r. w Krakowie pomiędzy: Państwową Inspekcją Pracy, Okręgowym Inspektoratem Pracy w Krakowie

Bardziej szczegółowo

Umowa o dzieło Nr zawarta w Warszawie w dniu 200 r. pomiędzy:

Umowa o dzieło Nr zawarta w Warszawie w dniu 200 r. pomiędzy: BDG-II-281-22-MD/09 Załącznik nr 4 do SIWZ Umowa o dzieło Nr zawarta w Warszawie w dniu 200 r. pomiędzy: Ministerstwem Gospodarki albo Ministrem Gospodarki, Pl. Trzech Krzyży 3/5, 00-507 Warszawa, reprezentowanym

Bardziej szczegółowo

U M O W A. a... z siedzibą.../wpisaną..., numer NIP..., numer REGON... zwaną dalej Wykonawcą,, reprezentowaną przez:...

U M O W A. a... z siedzibą.../wpisaną..., numer NIP..., numer REGON... zwaną dalej Wykonawcą,, reprezentowaną przez:... W z ó r U M O W A zawarta w dniu 2015 r. w Warszawie pomiędzy Państwową Inspekcją Pracy, Głównym Inspektoratem Pracy z siedzibą w Warszawie (kod: 02-315), ul. Barska28/30, zwanym dalej Zamawiającym, reprezentowanym

Bardziej szczegółowo

UMOWA na kompleksową organizację wernisażu i mobilnej wystawy zdjęć projektów dofinansowanych w ramach I i II Osi RPO WL 2007-2013

UMOWA na kompleksową organizację wernisażu i mobilnej wystawy zdjęć projektów dofinansowanych w ramach I i II Osi RPO WL 2007-2013 WZÓR UMOWA na kompleksową organizację wernisażu i mobilnej wystawy zdjęć projektów dofinansowanych w ramach I i II Osi RPO WL 2007-2013 zawarta w dniu roku pomiędzy Lubelską Agencją Wspierania Przedsiębiorczości

Bardziej szczegółowo

Umowa nr wzór CZĘŚĆ I ZAMÓWIENIA Załącznik Nr 4

Umowa nr wzór CZĘŚĆ I ZAMÓWIENIA Załącznik Nr 4 Umowa nr wzór CZĘŚĆ I ZAMÓWIENIA Załącznik Nr 4 zawarta w dniu. w Warszawie.... pomiędzy: Skarbem Państwa Ministerstwem Zdrowia, z siedzibą w Warszawie przy ulicy Miodowej 15, NIP: 525-19-18-554, reprezentowanym

Bardziej szczegółowo

Umowa nr - wzór ... ... wpisaną do ... NIP:... REGON:... zwaną dalej Wykonawcą, w imieniu której działa

Umowa nr - wzór ... ... wpisaną do ... NIP:... REGON:... zwaną dalej Wykonawcą, w imieniu której działa Załącznik Nr 4 Umowa nr - wzór zawarta w dniu. w Warszawie. pomiędzy: Skarbem Państwa Ministerstwem Zdrowia, z siedzibą w Warszawie przy ulicy Miodowej 15, NIP: 525-19-18-554, reprezentowanym przez:. zwanym

Bardziej szczegółowo

UMOWA. a., zwaną dalej Zleceniobiorcą, reprezentowaną przez:

UMOWA. a., zwaną dalej Zleceniobiorcą, reprezentowaną przez: UMOWA w dniu roku w Warszawie pomiędzy: Państwową Inspekcją Pracy Głównym Inspektoratem Pracy z siedzibą w Warszawie ul. Krucza 38/42, zwaną dalej Zleceniodawcą reprezentowanym przez:.... a., zwaną dalej

Bardziej szczegółowo

Wzór umowy o wartości szacunkowej nieprzekraczającej euro UMOWA O WYKONANIE PRAC TWÓRCZYCH

Wzór umowy o wartości szacunkowej nieprzekraczającej euro UMOWA O WYKONANIE PRAC TWÓRCZYCH Wzór umowy o wartości szacunkowej nieprzekraczającej 14.000 euro załącznik nr 2 do zarządzenia Rektora nr 49 z dnia 29.10. 2010 r. UMOWA O WYKONANIE PRAC TWÓRCZYCH Zawarta w dniu w.. pomiędzy: Szkołą Główną

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWA. 1. Sławomira Sosnowskiego - Marszałka Województwa Lubelskiego, 2. Krzysztofa Grabczuka - Wicemarszałka Województwa Lubelskiego,

WZÓR UMOWA. 1. Sławomira Sosnowskiego - Marszałka Województwa Lubelskiego, 2. Krzysztofa Grabczuka - Wicemarszałka Województwa Lubelskiego, Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007 2013. WZÓR UMOWA zawarta w dniu marca 2015

Bardziej szczegółowo

Umowa. 1 Przedmiot umowy

Umowa. 1 Przedmiot umowy Umowa wzór na przygotowanie analizy / ekspertyzy dotyczącej powiązań kooperacyjnych podmiotów gospodarczych województwa lubelskiego działających w branży rolno-spożywczej oraz przemyśle maszynowym i metalowym

Bardziej szczegółowo

UMOWA nr 8/EI/2015 Zawarta w dniu 2015 r.

UMOWA nr 8/EI/2015 Zawarta w dniu 2015 r. pomiędzy: UMOWA nr 8/EI/2015 Zawarta w dniu 2015 r. ( projekt umowy ) Gminą Lędziny, ul. Lędzińska 55, 43-143 Lędziny, NIP 646-10-30-597, reprezentowaną przez: Krystynę Wróbel Burmistrza Miasta zwaną dalej

Bardziej szczegółowo

Umowa - Wzór. na wykonanie i dostawę gadżetów promocyjnych z logo PROW dla Departamentu Koordynacji Projektów Europejskich

Umowa - Wzór. na wykonanie i dostawę gadżetów promocyjnych z logo PROW dla Departamentu Koordynacji Projektów Europejskich Umowa - Wzór na wykonanie i dostawę gadżetów promocyjnych z logo PROW dla Departamentu Koordynacji Projektów Europejskich zawarta w dniu 2014 r. pomiędzy Województwem Lubelskim z siedzibą w Lublinie ul.

Bardziej szczegółowo

Umowa nr Umowa współfinansowana przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Umowa nr Umowa współfinansowana przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Umowa nr... zawarta w dniu w Warszawie na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 907, z późn. zm.) pomiędzy: Skarbem Państwa - Ministerstwem

Bardziej szczegółowo

UMOWA (27.05.2011) ... z siedzibą w...,o kapitale zakładowym *(dotyczy spółek prawa handlowego), reprezentowaną przez

UMOWA (27.05.2011) ... z siedzibą w...,o kapitale zakładowym *(dotyczy spółek prawa handlowego), reprezentowaną przez 1 UMOWA (27.05.2011) zawarta w dniu 2011 roku w Warszawie pomiędzy: Państwową Inspekcją Pracy Głównym Inspektoratem Pracy z siedzibą w Warszawie 00-926, ul. Krucza 38/42, zwanym w treści umowy Zamawiającym,

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR CPE/CPI/../2014. zawarta w dniu... w Warszawie

UMOWA NR CPE/CPI/../2014. zawarta w dniu... w Warszawie UMOWA NR CPE/CPI/../2014 zawarta w dniu... w Warszawie pomiędzy: Skarbem Państwa- państwową jednostką budżetową Centrum Projektów Europejskich, z siedzibą w Warszawie przy ul. Domaniewskiej 39a, 02-672

Bardziej szczegółowo

UMOWA. z siedzibą w., wpisaną do o kapitale zakładowym (dotyczy spółek prawa handlowego*) zwaną dalej Sprzedawcą, reprezentowaną przez:

UMOWA. z siedzibą w., wpisaną do o kapitale zakładowym (dotyczy spółek prawa handlowego*) zwaną dalej Sprzedawcą, reprezentowaną przez: UMOWA zawarta w dniu. 2014 r. w Warszawie pomiędzy: Państwową Inspekcją Pracy Głównym Inspektoratem Pracy z siedzibą w Warszawie, ul. Barska 28/30, 02-315 Warszawa, zwanym dalej Kupującym" reprezentowanym

Bardziej szczegółowo

Wzór umowy zadanie nr 1 załącznik nr 12 do siwz UMOWA

Wzór umowy zadanie nr 1 załącznik nr 12 do siwz UMOWA Wzór umowy zadanie nr 1 załącznik nr 12 do siwz UMOWA zawarta w dniu... 2008 r. w Warszawie pomiędzy Państwową Inspekcją Pracy Głównym Inspektoratem Pracy z siedzibą w Warszawie ul. Krucza 38/42 reprezentowanym

Bardziej szczegółowo

Umowa nr PN-20/2016/MOPS - wzór

Umowa nr PN-20/2016/MOPS - wzór Umowa nr PN-20/2016/MOPS - wzór zawarta w dniu. r. w Mikołowie pomiędzy: Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Mikołowie ul. Kolejowa 2 43-190 Mikołów reprezentowanym przez: Kierownika- Janinę Ryguła

Bardziej szczegółowo

Umowa nr. Umowa jest współfinansowana przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Umowa nr. Umowa jest współfinansowana przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Umowa nr. zawarta w dniu. w Warszawie na podstawie art. 6a ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (j.t. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) pomiędzy: Skarbem Państwa Ministerstwem

Bardziej szczegółowo

UMOWA ZLECENIA NR UZ/../11/POKL/I/9.2/11

UMOWA ZLECENIA NR UZ/../11/POKL/I/9.2/11 Załącznik nr 6a do SIWZ Projekt umowy UMOWA ZLECENIA NR UZ/../11/POKL/I/9.2/11 zawarta w dniu roku w Poddębicach pomiędzy: Powiatem Poddębickim, w imieniu którego działa Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych

Bardziej szczegółowo

UMOWA o realizację projektu badawczego

UMOWA o realizację projektu badawczego UMOWA o realizację projektu badawczego W dniu [Data] w Warszawie, Zamawiający: Narodowy Bank Polski z siedzibą w Warszawie ul. Świętokrzyska 11/21, NIP: 5250008198, Regon: 000002223, będący podatnikiem

Bardziej szczegółowo

UMOWA. zawarta w dniu

UMOWA. zawarta w dniu OA.OD.272.27.13/ZP/PN UMOWA zawarta w dniu pomiędzy: Dolnośląskim Urzędem Wojewódzkim we Wrocławiu, pl. Powstańców Warszawy 1, 50-153 Wrocław, posiadającym NIP 896-10-03-245, REGON 000514377, reprezentowanym

Bardziej szczegółowo

- CZĘŚĆ II SIWZ WZÓR UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

- CZĘŚĆ II SIWZ WZÓR UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO - CZĘŚĆ II SIWZ WZÓR UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO UMOWA NR MZSO.. zawarta w Sosnowcu w dniu.. na usługę odbioru i zagospodarowania komponentów do produkcji paliwa alternatywnego (RDF) z Miejskiego

Bardziej szczegółowo

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY zawarta dnia.. w Warszawie pomiędzy Polską Organizacją Turystyczną z siedzibą w Warszawie, ul. Chałubińskiego 8, NIP: 525-21-50-196, REGON: 016213775 (POT została powołana ustawą

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR ANNĘ TREPKA

UMOWA NR ANNĘ TREPKA UMOWA NR Załącznik nr 4 do zapytania ofertowego MIEJSKIM OŚRODKIEM POMOCY SPOŁECZNEJ W KATOWICACH, z siedzibą w Katowicach przy ul. Jagiellońskiej 17, reprezentowanym przez: DYREKTORA ANNĘ TREPKA działającego

Bardziej szczegółowo

Umowa Sprzedaży Nr DZP 362 9/2017

Umowa Sprzedaży Nr DZP 362 9/2017 Umowa Sprzedaży Nr DZP 362 9/2017 WZÓR W dniu r. w Warszawie pomiędzy: Uniwersytetem Warszawskim z siedzibą w Warszawie (00-927), przy ul. Krakowskie Przedmieście 26/28, zwanym dalej Kupującym, posiadającym

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 9 do SIWZ Nr postępowania: BWK-KG-271-9/13. UMOWA nr... Zawarta w Białymstoku w dniu 2013 r. pomiędzy:

Załącznik nr 9 do SIWZ Nr postępowania: BWK-KG-271-9/13. UMOWA nr... Zawarta w Białymstoku w dniu 2013 r. pomiędzy: UMOWA nr... Zawarta w Białymstoku w dniu 2013 r. pomiędzy: Załącznik nr 9 do SIWZ Nr postępowania: BWK-KG-271-9/13 Podlaską Wojewódzką Komendą Ochotniczych Hufców Pracy w Białymstoku z siedzibą przy ul.

Bardziej szczegółowo

Zamówienie współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko

Zamówienie współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko Zamówienie współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko Załącznik nr 2 do Regulaminu konkursu Istotne postanowienia umowy nr TRD/ /2013 W dniu.

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 4 do SIWZ UMOWA nr... na dostawę materiałów budowlanych zawarta w dniu 2014 r. w Łasku pomiędzy: a 1) Skarbem Państwa Jednostką Wojskową 1158 w Łasku a) z siedzibą: 98 100 Łask, ul. 9-go Maja

Bardziej szczegółowo

Zamówienie współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko UMOWA

Zamówienie współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko UMOWA Zamówienie współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko UMOWA zawarta w Warszawie, w dniu... 2014 r. pomiędzy: Załącznik nr 2 do Regulaminu Skarbem

Bardziej szczegółowo

UMOWA (wzór) 1 Przedmiot umowy

UMOWA (wzór) 1 Przedmiot umowy Załącznik nr 5 do SIWZ UMOWA (wzór) zawarta w dniu... 2014 r. w Słubicach pomiędzy: Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Spółka z o.o. Ul. Krótka 8 69-100 Słubice NIP: 591-10-29-335 zwanym dalej Zamawiającym,

Bardziej szczegółowo

UMOWA nr /2013 UMOWA RAMOWA DOSTAWY WYROBÓW MEDYCZNYCH

UMOWA nr /2013 UMOWA RAMOWA DOSTAWY WYROBÓW MEDYCZNYCH Załącznik nr 3 do specyfikacji (wzór) UMOWA nr /2013 UMOWA RAMOWA DOSTAWY WYROBÓW MEDYCZNYCH Zawarta w dniu.. 2013 r. pomiędzy: Krakowskim Centrum Rehabilitacji i Ortopedii z siedzibą w Krakowie, 30-224

Bardziej szczegółowo

Wzór Załącznik nr 6 do SIWZ Wzór umowy

Wzór Załącznik nr 6 do SIWZ Wzór umowy Wzór Załącznik nr 6 do SIWZ Wzór umowy Umowa nr zawarta w dniu 2015 roku w Warszawie pomiędzy: Skarbem Państwa Głównym Urzędem Geodezji i Kartografii, z siedzibą w Warszawie, przy ul. Wspólnej 2, 00-926

Bardziej szczegółowo

UMOWA. Państwową Inspekcją Pracy Głównym Inspektoratem Pracy ul. Krucza 38/42, 00-926 Warszawa, reprezentowaną przez:

UMOWA. Państwową Inspekcją Pracy Głównym Inspektoratem Pracy ul. Krucza 38/42, 00-926 Warszawa, reprezentowaną przez: UMOWA zawarta w dniu w Warszawie pomiędzy: Państwową Inspekcją Pracy Głównym Inspektoratem Pracy ul. Krucza 38/42, 00-926 Warszawa, reprezentowaną przez: zwaną dalej Zamawiającym a reprezentowaną przez:

Bardziej szczegółowo

UMOWA nr 33/DWF/PN/2013 (wzór nie załączać do oferty)

UMOWA nr 33/DWF/PN/2013 (wzór nie załączać do oferty) Załącznik nr 5 do SIWZ znak sprawy: 33/DWF/PN/2013 UMOWA nr 33/DWF/PN/2013 (wzór nie załączać do oferty) W dniu... 2013 r. w Warszawie, pomiędzy: Ministerstwem Pracy i Polityki Społecznej, w Warszawie

Bardziej szczegółowo

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY UMOWA O DZIEŁO NR

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY UMOWA O DZIEŁO NR ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY UMOWA O DZIEŁO NR Załącznik nr 6 do SIWZ zawarta w Olsztynie, w dniu pomiędzy: Uniwersytetem Warmińsko Mazurskim w Olsztynie z siedzibą przy ul. Oczapowskiego 2, 10 719 Olsztyn,

Bardziej szczegółowo

Umowa nr ZTM.EE. /14. zawarta w Poznaniu w dniu... roku, w wyniku rozstrzygnięcia przetargu nieograniczonego nr., pomiędzy:

Umowa nr ZTM.EE. /14. zawarta w Poznaniu w dniu... roku, w wyniku rozstrzygnięcia przetargu nieograniczonego nr., pomiędzy: Umowa nr ZTM.EE. /14 zawarta w Poznaniu w dniu... roku, w wyniku rozstrzygnięcia przetargu nieograniczonego nr., pomiędzy: Miastem Poznań, w imieniu którego działa Dyrektor Zarządu Transportu Miejskiego

Bardziej szczegółowo

UMOWA nr.../11. ... zwanym dalej Wykonawcą

UMOWA nr.../11. ... zwanym dalej Wykonawcą Zawarta w dniu... 2011 r. pomiędzy: UMOWA nr.../11 Krakowskim Centrum Rehabilitacji 30-224 Kraków, Al. Modrzewiowa 22, zarejestrowanym w Sądzie Rejonowym dla Krakowa Śródmieścia Wydział XI Gospodarczy

Bardziej szczegółowo

Dostawę nowego samochodu typu mikrobus

Dostawę nowego samochodu typu mikrobus ROZDZIAŁ II ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY W dniu grudnia 2010 r. w Mińsku Mazowieckim została zawarta Umowa pomiędzy: 1. Ośrodkiem Centralnego Szkolenia Maszynistów w Mińsku Mazowieckim w likwidacji, z siedzibą

Bardziej szczegółowo

UMOWA. wykonanie gadżetów promocyjnych na potrzeby Lubelskiej Agencji Wspierania Przedsiębiorczości w Lublinie

UMOWA. wykonanie gadżetów promocyjnych na potrzeby Lubelskiej Agencji Wspierania Przedsiębiorczości w Lublinie UMOWA Załącznik nr 3 do SIWZ WZÓR wykonanie gadżetów promocyjnych na potrzeby Lubelskiej Agencji Wspierania Przedsiębiorczości w Lublinie zawarta w dniu. pomiędzy: Lubelską Agencją Wspierania Przedsiębiorczości

Bardziej szczegółowo

3 1. W trakcie trwania projektu Wykonawca zobowiązuje się do niezwłocznego usuwania stwierdzonych wad w przedmiocie umowy.

3 1. W trakcie trwania projektu Wykonawca zobowiązuje się do niezwłocznego usuwania stwierdzonych wad w przedmiocie umowy. Umowa Zawarta... pomiędzy Stowarzyszeniem Ptaki Polskie, z siedzibą w Goniądzu przy ul. Dolistowska 21, kod pocztowy 19-110, zarejestrowanym w Sądzie Rejonowym w Białymstoku, XII Wydział Gospodarczy pod

Bardziej szczegółowo

Umowa. zawarta w dniu... w rezultacie udzielenia zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego nr... pomiędzy:

Umowa. zawarta w dniu... w rezultacie udzielenia zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego nr... pomiędzy: Umowa zawarta w dniu... w rezultacie udzielenia zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego nr... pomiędzy: Miastem Stołecznym Warszawą w imieniu i na rzecz którego działa Zarząd Transportu

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 6 do siwz. WZÓR UMOWY

Załącznik nr 6 do siwz. WZÓR UMOWY WZÓR UMOWY Załącznik nr 6 do siwz. Umowa Nr... W dniu... pomiędzy Państwową Inspekcją Pracy Okręgowym Inspektoratem Pracy w Katowicach, z siedzibą przy ul. Granicznej 29, 40-017 Katowice, zwaną dalej "Zamawiającym",

Bardziej szczegółowo

Umowa (wzór) zawarta w dniu 2013 r., w Warszawie, zwana dalej Umową

Umowa (wzór) zawarta w dniu 2013 r., w Warszawie, zwana dalej Umową pomiędzy: Umowa (wzór) zawarta w dniu 2013 r., w Warszawie, zwana dalej Umową Załącznik nr 2 do SIWZ Centrum Nauki Kopernik, z siedzibą w Warszawie, przy ul. Wybrzeże Kościuszkowskie 20, wpisanym do Rejestru

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK nr 6 do SIWZ. Pomiędzy: Powiatowym Urzędem Pracy w Pleszewie Reprezentowanym przez Leszka Bierłę Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy

ZAŁĄCZNIK nr 6 do SIWZ. Pomiędzy: Powiatowym Urzędem Pracy w Pleszewie Reprezentowanym przez Leszka Bierłę Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy UMOWA NR /./09 ZAŁĄCZNIK nr 6 do SIWZ Pomiędzy: Powiatowym Urzędem Pracy w Pleszewie Reprezentowanym przez Leszka Bierłę Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy a firmą..., z siedzibą w..., kod poczt....-...,

Bardziej szczegółowo

Wzór Umowy dla Zad. nr 2 DOA/ / /2016. reprezentowanym przez Rolanda Wrzeciono Dyrektora Opolskiego Centrum Rozwoju Gospodarki PRZEDMIOT UMOWY

Wzór Umowy dla Zad. nr 2 DOA/ / /2016. reprezentowanym przez Rolanda Wrzeciono Dyrektora Opolskiego Centrum Rozwoju Gospodarki PRZEDMIOT UMOWY Zał. nr 5 Wzór Umowy dla Zad. nr 2 DOA/ / /2016 zawarta w dniu... pomiędzy: Opolskim Centrum Rozwoju Gospodarki, z siedzibą przy ul. Krakowskiej 38 45-075 Opole, NIP: 754-289-87-97 Regon: 160128701 reprezentowanym

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 do IWZ Wzór umowy

Załącznik nr 2 do IWZ Wzór umowy Załącznik nr 2 do IWZ Wzór umowy UMOWA nr... na realizację usługi w zakresie zaprojektowania i budowy dwujęzycznej strony internetowej na potrzeby realizacji projektu Twoje Serce Twoim Życiem wraz z usługą

Bardziej szczegółowo

Umowa (WZÓR) ., z siedzibą w

Umowa (WZÓR) ., z siedzibą w Załącznik nr.. Umowa (WZÓR) zawarta w Gdańsku dniu... pomiędzy: Politechniką Gdańską, z siedzibą w Gdańsku, ul. Gabriela Narutowicza 11/12, Regon: 000001620 NIP: 584-020-35-93 reprezentowaną na mocy pełnomocnictwa

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 4. Umowa nr wzór. wpisaną do, NIP:.., REGON., zwaną dalej Wykonawcą, w imieniu której działa:

Załącznik nr 4. Umowa nr wzór. wpisaną do, NIP:.., REGON., zwaną dalej Wykonawcą, w imieniu której działa: Załącznik nr 4 Umowa nr wzór zawarta w dniu.. w Warszawie pomiędzy: Skarbem Państwa - Ministerstwem Zdrowia z siedzibą w Warszawie, ul. Miodowa 15, zwanym dalej Zamawiającym, w imieniu którego działa.,

Bardziej szczegółowo

UMOWA. 1. Przedmiotem niniejszej umowy jest wykonanie zadania pod nazwą: Pełnienie funkcji mentora dla 6 spółdzielni socjalnych.

UMOWA. 1. Przedmiotem niniejszej umowy jest wykonanie zadania pod nazwą: Pełnienie funkcji mentora dla 6 spółdzielni socjalnych. Strona 1 Załącznik nr 2 do siwz UMOWA Umowa nr RARR/CES/ /2013 Zawarta w dniu... 2013 r. w Rzeszowie, pomiędzy: Rzeszowską Agencją Rozwoju Regionalnego S.A. w Rzeszowie, wpisaną przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie,

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 7 Wzór umowy. Nr zamówienia nadany przez Zamawiającego ZP 2/13. Wdrożenie CAF w urzędach jednostek samorządu terytorialnego

Załącznik nr 7 Wzór umowy. Nr zamówienia nadany przez Zamawiającego ZP 2/13. Wdrożenie CAF w urzędach jednostek samorządu terytorialnego Załącznik nr 7 Wzór umowy Nr zamówienia nadany przez Zamawiającego ZP 2/13 Wdrożenie CAF w urzędach jednostek samorządu terytorialnego Umowa zawarta w dniu.. w Warszawie w ramach realizacji projektu Przede

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR Gminą Sławno. z siedzibą Sławno, ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 31, Sławno

UMOWA NR Gminą Sławno. z siedzibą Sławno, ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 31, Sławno Załącznik nr 5 do SIWZ Wzór umowy UMOWA NR 272.... 2014 zawarta w dniu.. pomiędzy reprezentowaną przez: Gminą Sławno z siedzibą Sławno, ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 31, 26-332 Sławno Wójta Gminy Sławno

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 - Projekt umowy. UMOWA nr..

Załącznik nr 2 - Projekt umowy. UMOWA nr.. Załącznik nr 2 - Projekt umowy UMOWA nr.. zawarta w dniu w Puławach pomiędzy Gminą Miasto Puławy, mającą siedzibę przy ul. Lubelskiej 5 w Puławach, zwaną dalej Zamawiającym, reprezentowaną przez:.. a..

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY. UMOWA Nr CSIOZ/ /2013

WZÓR UMOWY. UMOWA Nr CSIOZ/ /2013 WZÓR UMOWY UMOWA Nr CSIOZ/ /2013 zawarta w dniu..2013 r. pomiędzy: Skarbem Państwa -, z siedzibą w Warszawie (kod:00-184) przy ul. Stanisława Dubois 5 A, posiadającym Regon 001377706, NIP: 5251575309,

Bardziej szczegółowo

Nr sprawy: ZTM.KZP.3410-21/13 Załącznik nr 4 do SIWZ - Postanowienia ogólne umowy ... Zarząd Transportu Miejskiego Zamawiającym Wykonawcą Stronami 1

Nr sprawy: ZTM.KZP.3410-21/13 Załącznik nr 4 do SIWZ - Postanowienia ogólne umowy ... Zarząd Transportu Miejskiego Zamawiającym Wykonawcą Stronami 1 ... Umowa zawarta w dniu... 2013 r. w Poznaniu pomiędzy: Zarząd Transportu Miejskiego, ul. Matejki 59, 60-770 Poznań, NIP 779-23-46-900, reprezentowanym przez: zwanym dalej Zamawiającym, a reprezentowanym

Bardziej szczegółowo

UMOWA. Państwową Inspekcją Pracy Głównym Inspektoratem Pracy z siedzibą w Warszawie, ul. Krucza 38/42

UMOWA. Państwową Inspekcją Pracy Głównym Inspektoratem Pracy z siedzibą w Warszawie, ul. Krucza 38/42 UMOWA zawarta w dniu... grudnia 2011 r. w Warszawie pomiędzy: Państwową Inspekcją Pracy Głównym Inspektoratem Pracy z siedzibą w Warszawie, ul. Krucza 38/42 reprezentowaną przez: 1. Panią Iwonę Hickiewicz

Bardziej szczegółowo

Rozdział III Wzór umowy. UMOWA nr... W dniu... czerwca 2013 r. w Warszawie pomiędzy:

Rozdział III Wzór umowy. UMOWA nr... W dniu... czerwca 2013 r. w Warszawie pomiędzy: Rozdział III Wzór umowy UMOWA nr... W dniu... czerwca 2013 r. w Warszawie pomiędzy: Uniwersytetem Warszawskim, 00-927 Warszawa, ul. Krakowskie Przedmieście 26/28, zwanym dalej Zamawiającym, posiadającym

Bardziej szczegółowo

Istotne postanowienia umowy. Nr RU 2013

Istotne postanowienia umowy. Nr RU 2013 Istotne postanowienia umowy Załącznik nr 2 do SIWZ Nr RU 2013 zawarta w dniu.. 2013 w Opolu pomiędzy: Urzędem Marszałkowskim Województwa Opolskiego z siedzibą w Opolu, przy ul. Piastowskiej 14, 45-082

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 3 do zaproszenia UMOWA Nr.../13 zawarta w dniu... 2013 r. ( projekt )

Załącznik Nr 3 do zaproszenia UMOWA Nr.../13 zawarta w dniu... 2013 r. ( projekt ) Załącznik Nr 3 do zaproszenia UMOWA Nr.../13 zawarta w dniu... 2013 r. ( projekt ) pomiędzy Gminą Jedlina-Zdrój, będącą Partnerem Nr 2 Projektu, w imieniu, której działa: Leszek Orpel - Burmistrz Miasta

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY (...) Przedmiot umowy

WZÓR UMOWY (...) Przedmiot umowy oznaczenie sprawy GE.2710.1.2012 ZAŁĄCZNIK NR 3 do SIWZ WZÓR UMOWY (...) zawarta w dniu... w Gliwicach, pomiędzy Miastem Gliwice, reprezentowanym przez Prezydenta Miasta, w imieniu którego działa:......

Bardziej szczegółowo

WZÓR. UMOWA nr../2014 ODBIORU, TRANSPORTU I UNIESZKODLIWIANIA ODPADÓW. a...

WZÓR. UMOWA nr../2014 ODBIORU, TRANSPORTU I UNIESZKODLIWIANIA ODPADÓW. a... WZÓR Załącznik nr 3 do SIWZ UMOWA nr../2014 ODBIORU, TRANSPORTU I UNIESZKODLIWIANIA ODPADÓW Zawarta w dniu...2014 r. w Krakowie pomiędzy: Krakowskim Centrum Rehabilitacji i Ortopedii, 30-224 Kraków, Al.

Bardziej szczegółowo

Miasto Ząbki UMOWA WZÓR

Miasto Ząbki UMOWA WZÓR Postępowanie nr: ZP.271.24.2016 Załącznik nr 8 do SIWZ UMOWA WZÓR zawarta w dniu w Ząbkach pomiędzy: Miastem Ząbki, siedziba Urzędu Miasta Ząbki: 05-091 Ząbki, ul. Wojska Polskiego 10, posiadającym NIP:

Bardziej szczegółowo

Umowa Nr.. zawarta w dniu.. r. w Radomiu, zwana dalej Umową, pomiędzy:

Umowa Nr.. zawarta w dniu.. r. w Radomiu, zwana dalej Umową, pomiędzy: Umowa Nr.. zawarta w dniu.. r. w Radomiu, zwana dalej Umową, pomiędzy: Skarbem Państwa Centrum Przetwarzania Danych Ministerstwa Finansów, jednostką budżetową z siedzibą w Radomiu i adresem ul. Samorządowa

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY nr./2015. W wyniku przeprowadzenia postępowania w trybie zapytania ofertowego z dnia 30.11.2015 r. zawarto umowę następującej treści:

WZÓR UMOWY nr./2015. W wyniku przeprowadzenia postępowania w trybie zapytania ofertowego z dnia 30.11.2015 r. zawarto umowę następującej treści: załącznik nr 5 do ogłoszenia z dn. 30.11.2015 r. WZÓR UMOWY nr./2015 zawarta w Krakowie w dniu... 2015 r. pomiędzy: Instytutem Botaniki im. W. Szafera Polskiej Akademii Nauk w Krakowie, ul. Lubicz 46,

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 do SIWZ UMOWA. Zawarta w Tychach w dniu 2010 roku pomiędzy:

Załącznik nr 2 do SIWZ UMOWA. Zawarta w Tychach w dniu 2010 roku pomiędzy: UMOWA Zawarta w Tychach w dniu 2010 roku pomiędzy: Miejskim Zarządem Oświaty w Tychach, al. Piłsudskiego 12, 43-100 Tychy, NIP: 646-10-33-710, REGON 272068487 reprezentowanym przez: Dorotę Gnacik Dyrektora

Bardziej szczegółowo

UMOWA (wzór) po modyfikacji z dnia r

UMOWA (wzór) po modyfikacji z dnia r UMOWA (wzór) po modyfikacji z dnia 24.03.2017r zawarta w dniu... w Radomiu pomiędzy Wodociągami Miejskimi w Radomiu Sp. z o.o. ul. Filtrowa 4, 26-600 Radom, NIP 796-010-15-60, Regon 670110416, Rejestr

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR. pomiędzy: I. Przedmiot umowy oraz prawa i obowiązki stron. 1.

UMOWA NR. pomiędzy: I. Przedmiot umowy oraz prawa i obowiązki stron. 1. Załącznik nr 7 do zapytania ofertowego nr CEO/Au/ZO/141/FUN catering UMOWA NR. zawarta w Warszawie w dniu pomiędzy: Fundacją Centrum Edukacji Obywatelskiej z siedzibą w Warszawie przy ul. Noakowskiego

Bardziej szczegółowo

Umowa (wzór) zawarta w dniu 2013 r., w Warszawie, zwana dalej Umową

Umowa (wzór) zawarta w dniu 2013 r., w Warszawie, zwana dalej Umową Załącznik nr 2 do SIWZ pomiędzy: Umowa (wzór) zawarta w dniu 2013 r., w Warszawie, zwana dalej Umową Centrum Nauki Kopernik, z siedzibą w Warszawie (kod pocztowy: 00-390), przy ul. Wybrzeże Kościuszkowskie

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 7 do SIWZ

Załącznik Nr 7 do SIWZ Załącznik Nr 7 do SIWZ UMOWA NR /ZT/2011 zawarta w Warszawie w dniu 2011 r. pomiędzy : Zakładem Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Bielany m. st. Warszawy, 01-808 Warszawa, ul. Grębałowska 23/25

Bardziej szczegółowo

UMOWA nr. zawarta w dniu...r. w Murowanej Goślinie pomiędzy: Stowarzyszenie DZIEJE z siedzibą przy ulicy Jagodowej 36A/7, Murowana Goślina,

UMOWA nr. zawarta w dniu...r. w Murowanej Goślinie pomiędzy: Stowarzyszenie DZIEJE z siedzibą przy ulicy Jagodowej 36A/7, Murowana Goślina, Załącznik nr 5 do Zapytania ofertowego UMOWA nr. zawarta w dniu...r. w Murowanej Goślinie pomiędzy: Stowarzyszenie DZIEJE z siedzibą przy ulicy Jagodowej 36A/7, 62-095 Murowana Goślina, NIP 777-322-03-74,

Bardziej szczegółowo

www.kapitalludzki.gov.pl www.pokl.sbrr.pl www.efs.gov.pl

www.kapitalludzki.gov.pl www.pokl.sbrr.pl www.efs.gov.pl Formularz ofertowy Załącznik Nr 1... Nazwa Oferenta Do... /nazwa Zamawiającego/ Nawiązując do ogłoszenia o postępowaniu o udzielenie zamówienia na : Dostawę i zakup sprzętu i oprogramowania do pracowni

Bardziej szczegółowo

Wzór UMOWA. na postawie pełnomocnictwa, przedsiębiorcą:. wpisanym do. Regon..,

Wzór UMOWA. na postawie pełnomocnictwa, przedsiębiorcą:. wpisanym do. Regon.., Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Dot. postępowania znak: ZZP-36/15 Wzór UMOWA Załącznik Nr 1 do SIWZ zawarta w dniu.. w Warszawie w wyniku rozstrzygniętego

Bardziej szczegółowo

UMOWA nr 10/DWF/PN/2013 (wzór nie załączać do oferty)

UMOWA nr 10/DWF/PN/2013 (wzór nie załączać do oferty) Załącznik nr 5 do SIWZ znak sprawy: 10/DWF/PN/2013 UMOWA nr 10/DWF/PN/2013 (wzór nie załączać do oferty) W dniu... 2013 r. w Warszawie, pomiędzy: Ministerstwem Pracy i Polityki Społecznej, w Warszawie

Bardziej szczegółowo

Umowa zlecenia nr. 201 r. Gminą Morawica Marcina Dziewięckiego ZAMAWIAJĄCYM .. WYKONAWCĄ 1 2

Umowa zlecenia nr.  201 r. Gminą Morawica Marcina Dziewięckiego ZAMAWIAJĄCYM .. WYKONAWCĄ 1 2 Umowa zlecenia nr. zawarta w dniu.201 r. w Morawicy pomiędzy : Gminą Morawica z siedzibą ul. Spacerowa 7, 26-026 Morawica, NIP: 657 263 06-04 reprezentowaną przez Marcina Dziewięckiego zastępcę wójta Gminy

Bardziej szczegółowo

TOWARZYSTWO PRZYRODNICZE BOCIAN

TOWARZYSTWO PRZYRODNICZE BOCIAN Załącznik nr 2 WZÓR UMOWY UMOWA NR NA/CKPŚ/2013/.. zawarta w dniu.. r. w Warszawie pomiędzy: Towarzystwem Przyrodniczym Bocian, ul. Radomska 22/32, 02-323 Warszawa, NIP: 821-10-04-298 reprezentowanym przez:

Bardziej szczegółowo

WARUNKI REALIZACJI UMOWY

WARUNKI REALIZACJI UMOWY Umowa nr ROPS Projekt umowy zawarta w dniu.. 2014 r. w Zielonej Górze pomiędzy: Województwem Lubuskim Regionalnym Ośrodkiem Polityki Społecznej w Zielonej Górze z siedzibą w Zielonej Górze przy Al. Niepodległości

Bardziej szczegółowo

Projekt cz. 2 UMOWA NR. W dniu. r. w Warszawie pomiędzy:

Projekt cz. 2 UMOWA NR. W dniu. r. w Warszawie pomiędzy: UMOWA NR Projekt cz. 2 W dniu. r. w Warszawie pomiędzy: Agencją Mienia Wojskowego ul. Nowowiejska 26a, 00-911 Warszawa, Oddział Regionalny w Warszawie z siedzibą w Warszawie, ul. Chełmżyńska 9, 04-247

Bardziej szczegółowo

... UMOWA Nr ATZ/ZG/2M11/2016/EL/8690/2016

... UMOWA Nr ATZ/ZG/2M11/2016/EL/8690/2016 Załącznik nr 2 UMOWA Nr ATZ/ZG/2M11/2016/EL/8690/2016 zawarta w dniu. w Warszawie, na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 j.t.)

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ II WZÓR UMOWY. Zakład Wodociągów i Usług Komunalnych EKOWOD Sp. z o.o. ul. Mariańska Namysłów Polska

CZĘŚĆ II WZÓR UMOWY. Zakład Wodociągów i Usług Komunalnych EKOWOD Sp. z o.o. ul. Mariańska Namysłów Polska Zakład Wodociągów i Usług Komunalnych EKOWOD Sp. z o.o. ul. Mariańska 2 46-100 Namysłów Polska Tel. (+48 77) 410-52-22 Fax. (+48 77) 410-14-82 Strona internetowa: www.ekowod.net e-mail: sekretariat@ekowod.net

Bardziej szczegółowo

Umowa nr.. /Przedmiot umowy/

Umowa nr.. /Przedmiot umowy/ Umowa nr.. na dostawę produktów reklamowych i materiałów konferencyjnych promujących projekt pn. Przebudowa Nabrzeża Szwedzkiego w Porcie Gdynia. zawarta w Gdyni w dniu... roku pomiędzy: Zarządem Morskiego

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR. w wyniku dokonania przez Zamawiającego wyboru oferty Wykonawcy w przetargu nieograniczonym została zawarta umowa o następującej treści :

UMOWA NR. w wyniku dokonania przez Zamawiającego wyboru oferty Wykonawcy w przetargu nieograniczonym została zawarta umowa o następującej treści : Załącznik nr 8 do SIWZ UMOWA NR. W dniu.. Lesznie pomiędzy Szkołą Podstawową nr 5 im. Henryka Sienkiewicz, mającym siedzibę przy ul. Łowieckiej 50 c; 64-100 Leszno, zwanym dalej Zamawiającym, reprezentowanym

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 6 do SIWZ. UMOWA/wzór/

Załącznik nr 6 do SIWZ. UMOWA/wzór/ Załącznik nr 6 do SIWZ UMOWA/wzór/ Zawarta w dniu roku w Zamościu pomiędzy: Miejski Zakład Komunikacji Spółka z o. o. w Zamościu z siedzibą przy ul. Lipowej 5, 22 400 Zamość, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym

Bardziej szczegółowo

Umowa Nr../ wpisanym do CEIDG jako prowadzący działalność pod firmą. z siedzibą w.. (..-.) przy ul., NIP:., REGON: reprezentowaną

Umowa Nr../ wpisanym do CEIDG jako prowadzący działalność pod firmą. z siedzibą w.. (..-.) przy ul., NIP:., REGON: reprezentowaną Umowa Nr../2016 Zawarta w dniu.. w Warszawie, pomiędzy: Ośrodkiem Przetwarzania Informacji Państwowym Instytutem Badawczym, z siedzibą w Warszawie 00-608, przy al. Niepodległości 188b, wpisanym do rejestru

Bardziej szczegółowo

UMOWA. Zawarta w dniu... r. w Warszawie pomiędzy:

UMOWA. Zawarta w dniu... r. w Warszawie pomiędzy: UMOWA Zawarta w dniu... r. w Warszawie pomiędzy:... z siedzibą w..., ul...., wpisana-... do rejestru przedsiębiorstw prowadzonego przez Sąd Rejonowy w... pod numerem ( RHB ) KRS..., reprezentowanym przez

Bardziej szczegółowo

Wzór umowy. Załącznik nr 6

Wzór umowy. Załącznik nr 6 Załącznik nr 6 Wzór umowy zawarta w dniu... roku w..., pomiędzy:....., reprezentowanym przez:... zwanym dalej ZAMAWIAJĄCYM a..., reprezentowanym przez:... Zwanym dalej WYKONAWCĄ W wyniku rozstrzygnięcia

Bardziej szczegółowo

Wzór umowy na: Świadczenie usług druku materiałów promocyjnych i informacyjnych na potrzeby Urzędu Miasta Legionowo

Wzór umowy na: Świadczenie usług druku materiałów promocyjnych i informacyjnych na potrzeby Urzędu Miasta Legionowo Załącznik nr 3 do Warunków Przetargu znak Rm.271.4.2016 Wzór umowy na: Świadczenie usług druku materiałów promocyjnych i informacyjnych na potrzeby Urzędu Miasta Legionowo pomiędzy, Umowa Nr Rm. 272.4.2016

Bardziej szczegółowo