o następującej treści:

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "o następującej treści:"

Transkrypt

1 Wzór U M O W A zawarta w dniu 2015 r. w Warszawie pomiędzy: Państwową Inspekcją Pracy - Głównym Inspektoratem Pracy z siedzibą w Warszawie, ul. Barska 28/30, zwanym w treści umowy Zamawiającym, w imieniu którego działają: 1) -. 2) -. a. zamieszkałym w/z siedzibą w... prowadzącym działalność gospodarczą pod nazwą w. wpisaną do ewidencji działalności gospodarczej prowadzonej przez. pod numerem /wpisaną do rejestru przedsiębiorców KRS prowadzonego przez. pod numerem., NIP. REGON.., zwanym w treści umowy Wykonawcą, reprezentowanym przez: 1) -. 2) -. o następującej treści: 1 1. Przedmiotem umowy jest: realizacja kampanii informacyjno-promocyjnej Przeciwdziałanie negatywnym skutkom stresu w Internecie oraz produkcja spotów radiowych. 2. Przedmiot umowy obejmuje: a) przygotowanie elementów do uruchomienia kampanii w Internecie - poprzez przygotowanie aktywnej wersji strony internetowej na podstawie projektu graficznego i treści udostępnionych przez Zamawiającego oraz umieszczenie przygotowanej strony internetowej na serwerach Państwowej Inspekcji Pracy, b) promocję kampanii w Internecie w oparciu o banner internetowy i/lub inną formę reklamy, w przynamniej jednym ogólnopolskim portalu internetowym, a także inne niż opisane powyżej działania przekazu kampanii w Internecie zaproponowane przez Wykonawcę oraz opracowanie strategii realizacji kampanii, c) produkcję dwóch 30 sekundowych spotów radiowych zrealizowanych zgodnie ze scenariuszami zamieszczonymi w pkt 5.3. lit. a i b załącznika numer 1 do niniejszej umowy, skierowanych do poszczególnych grup odbiorców (pierwsza grupa - pracownicy, druga - pracodawcy i służby bhp), promujących przesłanie kampanii oraz adres strony internetowej 3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, w tym wymogi dotyczące specyfikacji technicznej zawarte są w załączniku numer 1 do umowy. 4. Wykonawca oświadcza, że posiada kwalifikacje i uprawnienia niezbędne do realizacji przedmiotu umowy, określonego w ust.2./., 5. Wykonawca przedstawi do akceptacji Zamawiającego strategię realizacji kampanii w Internecie, która będzie zawierać informacje o wyborze portali internetowych, zastosowanych narzędzi reklamy internetowej oraz proponowanym czasie ich emisji, a także zakładane parametry medialne. 6. Wykonawca przygotuje wszystkie nośniki przeznaczone do emisji internetowej zgodnie ze specyfikacją dostarczoną przez wybrane do emisji portale internetowe oraz według wskazówek Zamawiającego. Forma oraz treści zamieszczane 1

2 w reklamie internetowej muszą być na bieżąco konsultowane z Zamawiającym i akceptowane przez niego, przy zachowaniu wynagrodzenia określonego w 6 ust.1. Zamawiający poinformuje Wykonawcę w terminie 3 dni roboczych od otrzymania materiałów o ich akceptacji lub o konieczności wprowadzenia do nich zmian; brak informacji w tym terminie traktuje się jako brak uwag do przedłożonych materiałów. Wykonawca zobowiązany jest wprowadzić zmiany zgłoszone przez Zamawiającego. 7. Z wykonania kampanii internetowej, o której mowa w ust. 2 lit. b Wykonawca przedstawi Zamawiającemu raport zawierający w szczególności informacje o uzyskanym zasięgu kampanii, opis obecności na serwisach internetowych, wskaźniki szczegółowe, wnioski i rekomendacje (prezentacja w formie PowerPoint). Zamawiający poinformuje Wykonawcę w terminie 4 dni roboczych od otrzymania raportu o jego akceptacji lub o konieczności wprowadzenia zmian. Brak informacji w ww. terminie traktuje się jako brak uwag do przedłożonego raportu. Wykonawca zobowiązany jest wprowadzić zmiany zgłoszone przez Zamawiającego. Wszystkie koszty przygotowania i dostarczenia raportu ponosi Wykonawca Terminy realizacji przedmiotu umowy: a) przygotowanie elementów do uruchomienia kampanii w Internecie - poprzez przygotowanie aktywnej wersji strony internetowej na podstawie projektu graficznego i treści udostępnionych przez Zamawiającego oraz umieszczenie przygotowanej strony internetowej na serwerach Państwowej Inspekcji Pracy - termin udostępnienia strony internetowej do wglądu na serwerze testowym Zamawiającego - do 4 maja 2015 roku, b) uruchomienie strony internetowej kampanii na domenie - do 15 maja 2015 roku, (należy uwzględnić 5 dni roboczych na testowanie strony przed jej uruchomieniem), c) promocja kampanii w Internecie w oparciu o banner internetowy i/lub inną formę reklamy, w przynajmniej jednym ogólnopolskim portalu internetowym, a także inne niż opisane powyżej działania przekazu kampanii w internecie zaproponowane przez Wykonawcę - od 15 maja do 15 czerwca 2015 roku włącznie, d) raport z wykonania kampanii internetowej, zawierający porównanie założonych przed kampanią parametrów z faktycznie uzyskanymi w czasie jej trwania - najpóźniej do 15 lipca 2015 roku, e) produkcja dwóch 30 sekundowych spotów radiowych, zrealizowana zgodnie ze scenariuszami zamieszczonymi w pkt 5.3. lit. a i b załącznika numer 1 - do 7 maja 2015 roku. 2. W przypadku nie osiągnięcia zakładanych parametrów w przewidywanym terminie, zadeklarowanych przez Wykonawcę, emisje będą realizowane do momentu osiągnięcia założonych wskaźników. Wszystkie koszty związane z powyższym ponosi Wykonawca Zamawiający przekaże Wykonawcy w dniu podpisania umowy, wszystkie materiały potrzebne do realizacji przedmiotu umowy, w tym m.in.: projekt graficzny strony internetowej, treści materiałów, logo kampanii oraz materiały potrzebne do emisji internetowej. Z powyższego zostanie spisany protokół odbioru materiałów. Protokół ten będzie przygotowany przez Zamawiającego. 2. Wykonawca zobowiązany jest do przekazania do akceptacji Zamawiającemu w ciągu 7 dni roboczych od podpisania umowy - harmonogramu prac poszczególnych etapów realizacji umowy. Zamawiający poinformuje Wykonawcę pisemnie, faksem lub pocztą elektroniczną, w terminie 2 dni roboczych od dnia dostarczenia harmonogramu, o jego akceptacji lub o konieczności wprowadzenia do niego zmian. Wykonawca zobowiązany jest uwzględnić zmiany wskazane przez Zamawiającego i przedstawić harmonogram do ponownej akceptacji Zamawiającego w terminie 2 dni 2

3 roboczych od otrzymania informacji o konieczności ich wprowadzenia. Zamawiający poinformuje Wykonawcę faksem, pisemnie lub pocztą elektroniczną o akceptacji poprawionego harmonogramu, w terminie 2 dni roboczych od dnia otrzymania poprawionego harmonogramu. 3. Wszystkie kwestie organizacyjnie będą na bieżąco konsultowane między Stronami, w celu zapewnienia najwyższej jakości prowadzenia kampanii internetowej, przy jednoczesnym zachowaniu wynagrodzenia zawartego w umowie pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym. 4. Wykonawca dostarczy przedmiot umowy do siedziby Zamawiającego na własny koszt i ryzyko. 5. Przyjęcie poszczególnych etapów przedmiotu zamówienia, zostanie potwierdzone poprzez podpisanie przez Strony protokołów odbioru częściowego. Protokół sporządzony odrębnie dla każdego etapu przedmiotu zamówienia, zgodnie z 6 ust. 2, musi zawierać, co najmniej następujące informacje: - nazwę i adres Zamawiającego oraz Wykonawcy, - datę odebrania danego etapu przedmiotu umowy, - określenie, którego etapu przedmiotu umowy protokół dotyczy, - informacja, czy przedmiot umowy odbierany jest bez uwag lub w protokole muszą być wskazane uwagi do przedmiotu umowy, - podpisy obu Stron umowy, z tym, że ze strony Wykonawcy będzie to osoba uprawniona do składania oświadczeń woli w jego imieniu, a w przypadku Zamawiającego Dyrektor lub Wicedyrektor Departamentu Prewencji i Promocji. Protokoły będą przygotowywane przez Wykonawcę w dwóch egzemplarzach i przedkładane do podpisu Zamawiającemu. 6. Przyjęcie przez Zamawiającego przedmiotu umowy w formie określonej w ust. 5 oznacza, że jest on kompletny i zrealizowany został zgodnie z postanowieniami niniejszej umowy. 4 Zamawiający oświadcza, że przysługują mu wszelkie prawa konieczne dla korzystania i posługiwania się udostępnianymi Wykonawcy materiałami, niezbędnymi dla realizacji przedmiotu umowy Wykonawca przeniesie na Zamawiającego swoje majątkowe prawa autorskie do elementów przedmiotu umowy wymienionych w 1 ust. 2 lit. c, z datą podpisania protokołu odbioru, o którym mowa w 3 ust. 5, bez konieczności dokonywania w tym zakresie odrębnych czynności prawnych. 2. Zamawiający nabędzie prawo do nieograniczonego w czasie korzystania i rozporządzania przedmiotem umowy w całości i we fragmentach, w kraju i za granicą na następujących polach eksploatacji: a) utrwalenie na jakimkolwiek nośniku, w tym dysku komputerowym, b) zwielokrotnienie jakąkolwiek techniką, c) wykorzystywanie w materiałach szkoleniowych PIP, d) rozpowszechnianie bez ograniczeń, e) emitowanie i wykorzystywanie w celach informacyjnych i edukacyjnych, f) przekazywanie podmiotom trzecim, g) dokonywanie niezbędnych modyfikacji wszystkich produktów wchodzących w skład przedmiotu umowy, h) wprowadzenie do pamięci komputera i do sieci multimedialnej, 3

4 i) odtwarzanie za pośrednictwem komputera i Internetu, j) publiczne odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, w tym emisja w radiu oraz na nośnikach reklamy zewnętrznej, k) publiczne udostępnianie utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym Wartość przedmiotu umowy wynosi:.. zł z podatkiem VAT (słownie złotych: ). Wartość została ustalona na podstawie formularza oferty i obejmuje wszystkie koszty, jakie Zamawiający zobowiązany jest ponieść w związku z realizacją przedmiotu umowy (załącznik numer 2 do umowy). 2. Płatność zrealizowana będzie z dołu, w 3 etapach: a) pierwsza płatność - po wykonaniu przez Wykonawcę i dostarczeniu Zamawiającemu przedmiotu umowy, określonego w 2 pkt 1 lit. e); podstawą do wystawienia faktury będzie podpisanie bez uwag częściowego protokołu odbioru realizacji tego etapu przedmiotu umowy, b) druga płatność - po wykonaniu przez Wykonawcę i dostarczeniu Zamawiającemu przedmiotu umowy, określonego w 2 pkt 1 lit. a) i b); podstawą do wystawienia faktury będzie podpisanie bez uwag częściowego protokołu odbioru realizacji tego etapu przedmiotu umowy, c) trzecia płatność - po wykonaniu przez Wykonawcę i dostarczeniu Zamawiającemu przedmiotu umowy, określonego w 2 pkt 1 lit. c) i d); podstawą do wystawienia faktury będzie podpisanie bez uwag częściowego protokołu odbioru realizacji tego etapu przedmiotu umowy. 3. Wynagrodzenie, określone w ust. 1 jest ryczałtowe i nie podlega podwyższeniu z jakiegokolwiek tytułu. Wynagrodzenie płatne będzie przelewem w terminie 14 dni od daty doręczenia Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury, na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany w fakturze. Podstawą do wystawienia faktury jest przyjęcie przedmiotu umowy zgodnie z 3 ust Za datę płatności uważa się datę obciążenia przez bank należnością rachunku Zamawiającego. 5. Przelew wierzytelności wymaga zgody Zamawiającego, wyrażonej w formie pisemnej, pod rygorem nieważności W przypadku opóźnienia w wykonaniu przedmiotu umowy w stosunku do terminów, określonych w 2, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 0,5% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w 6 ust. 1, za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia. 2. Jeżeli opóźnienie w wykonaniu przedmiotu umowy przekroczy 5 dni roboczych, Zamawiający uprawniony będzie do odstąpienia od umowy i żądania zapłaty kary umownej w wysokości 30% wynagrodzenia brutto określonego w 6 ust Zapłata kary umownej, o której mowa w ust. 1 nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku prawidłowego wykonania i dostarczenia przedmiotu umowy. 4. Zamawiający uprawniony będzie do potrącenia kary umownej z jakiejkolwiek należności przysługującej Wykonawcy od Zamawiającego. Zamawiający o zamiarze naliczenia kary umownej poinformuje Wykonawcę pisemnie lub faksem - wskazując przyczyny jej naliczenia. W przypadku nie zakwestionowania pisemnie lub faksem przez Wykonawcę podstaw faktycznych do naliczenia kary umownej w terminie 3 dni od dnia otrzymania ww. informacji, Zamawiający przyjmie, że Wykonawca nie kwestionuje podstaw do naliczenia kary umownej. W przypadku zakwestionowania przez Wykonawcę podstaw faktycznych do naliczenia kary umownej Wykonawca zobowiązany jest wskazać przyczyny. 4

5 5. Jeżeli wysokość szkody poniesionej przez Zamawiającego przewyższy kwotę kar umownych, wówczas będzie on uprawniony do dochodzenia od Wykonawcy, na zasadach ogólnych Kodeksu cywilnego, odszkodowania uzupełniającego do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody Wykonawca oświadcza, że przy wykonywaniu niniejszej umowy nie będzie/będzie korzystał z podwykonawców w zakresie :... Za działania lub zaniechania podwykonawców Wykonawca odpowiada jak za własne działania lub zaniechania. 2. Jeżeli Wykonawca korzystał z doświadczenia i wiedzy, o której mowa w art. 22 ust. 1 ustawy - Prawo zamówień publicznych innych podmiotów przy składaniu oferty na zasadach określonych w art. 26 ust. 2 b tej ustawy - zobowiązany jest w przypadku zmiany podwykonawców przedstawić dokumenty potwierdzające, że nowy podwykonawca posiada co najmniej takie samo doświadczenie i wiedzę jak ten wskazany w ofercie na podstawie której oferta wykonawcy została uznana za najkorzystniejszą. W takim przypadku Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć do siedziby Zamawiającego na własny koszt dokumenty wskazane w 1 ust.6 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 lutego 2013 roku w sprawie rodzaju dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz. U. 2013, poz. 231) odnoszące się do nowego wykonawcy. Nie dostarczenie ww. dokumentów lub dokumentów nie potwierdzających, że nie zachodzą przesłanki wskazane w art. 24 ust. 1 ustawy prawo zamówień publicznych będzie stanowiło podstawę do odmowy zmiany podwykonawcy oraz do odstąpienia od umowy i naliczenia kary umownej, o której mowa w 7 ust Informacja Wykonawcy o okolicznościach wskazanych w ust. 2 wymaga dla swej ważności formy pisemnej Strony zgodnie oświadczają, że przed zawarciem umowy Wykonawca wniósł zabezpieczenie należytego wykonania umowy, zwane dalej zabezpieczeniem w wysokości 10% wartości przedmiotu umowy, tj. kwotę.(słownie złotych.). 2. Zabezpieczenie jest ważne przez okres wykonywania umowy. 3. Zabezpieczenie zostanie zwrócone w terminie 30 dni od wykonania przedmiotu umowy i uznania przez Zamawiającego za należycie wykonany Wykonawca oświadcza, że osobami uprawnionymi do kontaktów z Zamawiającym są: a)...tel...faks b)...tel...faks Zamawiający oświadcza, że osobami uprawnionymi do kontaktów z Wykonawcą są: a)...tel...faks b)...tel...faks

6 11 1. Wykonawca oświadcza, że przy wykonywaniu niniejszej umowy nie będzie/będzie* korzystał z podwykonawców: a), w zakresie: b), w zakresie: c), w zakresie: Za działania lub zaniechania podwykonawców, Wykonawca odpowiada jak za własne działania lub zaniechania. 2. Bez pisemnej zgody Zamawiającego, Wykonawca nie może powierzyć realizacji przedmiotu umowy innym podmiotom Zamawiający dopuszcza zmiany istotnych postanowień zawartej umowy, w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy w przypadku: 1) wystąpienia zmian powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację umowy w zakresie dostosowania postanowień umowy do zmiany przepisów prawa, 2) zmian w wykazie podwykonawców, którzy będą brali udział w wykonywaniu umowy - w zakresie dostosowania umowy do tych zmian, 3) zmiany nazwy oraz formy prawnej Stron - w zakresie dostosowania umowy do tych zmian, 4) wystąpienia siły wyższej (siła wyższa - zdarzenie lub połączenie zdarzeń obiektywnie niezależnych od Stron, które zasadniczo i istotnie utrudniają wykonywanie części lub całości zobowiązań wynikających z umowy, których Strony nie mogły przewidzieć i którym nie mogły zapobiec ani ich przezwyciężyć i im przeciwdziałać poprzez działanie z należytą starannością ogólnie przewidzianą dla cywilnoprawnych stosunków zobowiązaniowych) - w zakresie dostosowania umowy do zmian nią spowodowanych, 5) terminu wykonania umowy - jeżeli jest to korzystne dla Zamawiającego. 13 Wszelkie spory wynikłe z niniejszej umowy rozstrzygane będą polubownie, a w przypadku braku porozumienia - przez właściwy miejscowo dla Zamawiającego sąd cywilny Wykonawca zobowiązuje się do: 1) zachowania w tajemnicy wszelkich informacji o Zamawiającym uzyskanych w związku z realizacją niniejszej umowy pochodzących od Zamawiającego oraz od instytucji i osób z nim związanych jakimkolwiek stosunkiem faktycznym lub prawnym, 2) przestrzegania zaleceń Zamawiającego o ochronie udostępnionych informacji, 3) przestrzegania przepisów o ochronie danych osobowych. 2. Obowiązek zachowania tajemnicy jest nieograniczony w czasie. Jego uchylenie może być dokonane wyłącznie przez Zamawiającego w formie pisemnej. 3. Wykonawca zobowiązuje się do szczególnej ochrony przekazanych mu do przetwarzania wszystkich danych i do zachowania ich w tajemnicy i nieprzekazywania ich osobom trzecim, jak również do trwałego ich zniszczenia niezwłocznie po wykonaniu przedmiotu umowy oraz na każde żądanie Zamawiającego. 6

7 4. Wykonawca jest zobowiązany przed rozpoczęciem przetwarzania danych do podjęcia środków zabezpieczających zbiór danych, o których mowa w art ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2014 r. poz. 1182). 5. Wykonawca oświadcza, że w ramach umowy będzie działał na zasadzie art. 31 ustawy o ochronie danych osobowych i że nie zleci przetwarzania innemu podmiotowi. 6. Wykonawca odpowiada za szkody jakie powstaną wobec Zamawiającego i jego jednostek organizacyjnych lub osób trzecich w wyniku niezgodnego z prawem i niniejszą umową przekazania powierzonych danych. 15 Za dni robocze uznaje się dni od poniedziałku do piątku z wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy, wymienionych w ustawie z dnia 18 stycznia 1951 roku o dniach wolnych od pracy (Dz. U. Nr 4, poz. 28 ze zm.). 16 Wszelkie zmiany lub uzupełnienia niniejszej umowy wymagają zgody obu Stron wyrażonej w formie pisemnej, pod rygorem nieważności. 17 W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają przepisy Kodeksu cywilnego, ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2006 roku, Nr 90, poz. 631 ze zm.) oraz ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2013, poz. 907 z późn. zm.). Załączniki numer 1 i 2 stanowią integralna część umowy Umowa została sporządzona w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, dwa dla Zamawiającego, jeden dla Wykonawcy. ZAMAWIAJĄCY WYKONAWCA 7

8 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Załącznik nr 1 do umowy 1. Przedmiot zamówienia Przedmiotem zamówienia jest realizacja kampanii informacyjno-promocyjnej Przeciwdziałanie negatywnym skutkom stresu w internecie oraz produkcja spotów radiowych, w tym: a) przygotowanie elementów do uruchomienia kampanii w internecie - poprzez przygotowanie aktywnej wersji strony internetowej na podstawie projektu graficznego i treści udostępnionych przez Zamawiającego oraz umieszczenie przygotowanej strony internetowej na serwerach Państwowej Inspekcji Pracy, b) promocja kampanii w internecie w oparciu o banner internetowy i/lub inną formę reklamy w przynamniej jednym ogólnopolskim portalu internetowym, a także inne niż opisane powyżej działania przekazu kampanii w internecie zaproponowane przez Wykonawcę (przykładowo: informacje będące elementem treści portali związanych z pracą lub zdrowiem, reklama kontekstowa, promocja za pośrednictwem przeglądarek, promocja za pośrednictwem przeglądarek, ing HTML do użytkowników kont , itp.) oraz opracowanie strategii realizacji kampanii, c) produkcja dwóch 30 sekundowych spotów radiowych, zrealizowana zgodnie ze scenariuszami zamieszczonymi w pkt 5.3. lit. a i b, skierowanych do poszczególnych grup odbiorców (pierwsza grupa - pracownicy, druga - pracodawcy i służby bhp), promujących przesłanie kampanii oraz adres strony internetowej 2. Kampania informacyjno-promocyjna Przeciwdziałanie negatywnym skutkom stresu realizowana w latach , rozpocznie się 15 maja br. głównie poprzez internetową akcję informacyjną. Jej hasło przewodnie to: Stres w pracy? Znajdź rozwiązanie! Celem kampanii jest popularyzowanie wiedzy o negatywnych skutkach stresu, związanego z wykonywaną pracą oraz o innych zagrożeniach psychospołecznych i sposobach radzenia sobie z nimi. Powyższy cel chcemy osiągnąć poprzez: upowszechnianie informacji o działaniach jakie należy podjąć, aby móc skutecznie zarządzać stresem i zagrożeniami psychospołecznymi dla zdrowia i bezpieczeństwa w pracy; promowanie przykładów dobrych praktyk zarządzania stresem i zagrożeniami psychospołecznymi; inspirowanie do rozwijania umiejętności radzenia sobie ze stresem w pracy poprzez poznanie mechanizmów rządzących stresem, uświadomienie sobie przyczyn oraz poznanie skutków. Na stronie internetowej poświęconej kampanii będzie można znaleźć przydatne informacje, m.in. o źródłach stresu i sposobach zapobiegania, przykłady dobrych praktyk realizowanych w miejscu pracy oraz testy, jako elementy pomocnicze, pozwalające rozpoznać pojawianie się sytuacji stresowych w pracy. Kampania ma dostarczać narzędzi i wskazówek wspierających rozwiązanie problemu zagrożeń psychospołecznych w miejscu pracy. 8

9 3. Cel projektu/kampanii: Celem głównym jest dotarcie z przekazem kampanii do jak najszerszej grupy docelowej. Wskazany powyżej cel zostanie osiągnięty poprzez promocje kampanii w internecie na odpowiednio wyselekcjonowanych portalach internetowych. W kampanii chcemy się skupić na: zwiększeniu świadomości narastającego problemu związanego ze stresem w pracy i zagrożeniami psychospołecznymi; promowaniu korzystania z prostych, praktycznych narzędzi w zakresie zarządzania zagrożeniami psychospołecznymi i stresem w miejscu pracy; informowaniu o pozytywnych skutkach zarządzania zagrożeniami psychospołecznymi i stresem w miejscu pracy. Zarządzanie stresem i zagrożeniami psychospołecznymi pozwala tworzyć środowisko pracy sprzyjające zdrowiu i dobremu samopoczuciu pracowników i pracodawców oraz poprawia wyniki przedsiębiorstwa. Chcemy zachęcić zarówno pracodawców, jak i pracowników do współpracy w zakresie zarządzania zagrożeniami psychospołecznymi, jakie występują w środowisku pracy. Podczas realizacji kampanii chcemy współpracować z mediami lokalnymi i branżowymi w zakresie promocji i popularyzacji idei kampanii (działania non-profit). 4. Adresaci przekazu kampanii: Grupy docelowe kampanii informacyjno-promocyjnej stanowią: pracownicy, pracodawcy i służby bhp. 5. Wymogi dotyczące specyfikacji technicznej przedmiotu zamówienia: 5.1 Wykonawca na podstawie nw. założeń przygotuje elementy do uruchomienia kampanii w internecie, w tym: a) przygotuje aktywną wersję strony internetowej na podstawie projektu graficznego i treści udostępnionych przez Zamawiającego, - odwzorowanie szablonu strony w skali 1 do 1 wg. projektu graficznego dostarczonego przez Zamawiającego. Szerokość strony wynosi 1080 px, - Zamawiający dostarczy szablon strony w pliku otwartym w formacie psd (wszystkie elementy graficzne są na warstwach), b) przygotuje stronę internetową z uwzględnieniem wykorzystania platformy publikacyjnej CMS Wordpress (w wersji polskiej, nie starszej niż wersja 4.1), a także szablonu Vantage Premium https://wordpress.org/themes/vantage, - strona internetowa musi mieć zainstalowane następujące wtyczki: Page Builder by SiteOrigin (wersja bezpłatna), Wordfence Security (wersja bezpłatna) - strona ma być zgodna ze standardami WCAG 2.0 (Web Content Accessibility Guidelines) oraz posiadać opcję wysokiego kontrastu dla osób niedowidzących, c) Zamawiający zastrzega sobie możliwość wprowadzenia drobnych zmian w menu strony internetowej kampanii. Zmiana może dotyczyć np. umiejscowienia menu głównego nad banerem rotacyjnym, d) Wykonawca umieści przygotowaną stronę internetową na serwerach Państwowej Inspekcji Pracy. Strona musi być dostępna do wglądu na serwerze testowym Zamawiającego najpóźniej do 4 maja 2015 roku i w tym 9

10 dniu Wykonawca przekaże Zamawiającemu login i hasło Administratora Systemu CMS, stronę www i bazy danych - na płycie CD/DVD. Po zainstalowaniu strony na serwerach PIP, należy zapewnić 5 dni roboczych na testowanie strony przez Zamawiającego i wprowadzanie poprawek. Podpięcie strony na domenie www leży po stronie Zamawiającego. 5.2 Wykonawca przeprowadzi: a) promocję kampanii w internecie w oparciu o banner internetowy i/lub inną formę reklamy w przynajmniej jednym ogólnopolskim portalu internetowym o miesięcznej liczbie użytkowników (real users) w kategorii informacje i publicystyka nie mniejszej niż 3 miliony - do zbudowania zasięgu na portalu na poziomie, co najmniej kliknięć (wykonanych przez unikalnych użytkowników - unique visitors) w banner i/lub inną formę reklamy kampanii z zastosowaniem cappingu 3 i przekierowania użytkownika na stronę internetową kampanii: Kampania internetowa musi mieć szerokie dotarcie do grupy docelowej, b) inne niż opisane powyżej działania przekazu kampanii w internecie zaproponowane przez Wykonawcę (przykładowo: informacje będące elementem treści portali związanych z pracą lub zdrowiem, reklama kontekstowa, promocja za pośrednictwem przeglądarek, itp.). Wykonawca zapewni przewidziane w ofercie wskaźniki dla kampanii internetowej (w zależności od zastosowanych narzędzi np. liczbę kliknięć w banner i/lub inne formy reklamy). W przypadku nie osiągnięcia zakładanych parametrów w przewidywanym terminie, emisje będą realizowane do momentu osiągnięcia założonych wskaźników. W przypadku oferty związanej z e- mailingiem wysyłka informacji musi obejmować minimum osób z grupy docelowej kampanii. Dodatkowe działania będą punktowane przy ocenie oferty, c) Wykonawca przedstawi do akceptacji Zamawiającego strategię realizacji kampanii w internecie, która będzie zawierać informacje o wyborze portali internetowych, zastosowanych narzędzi reklamy internetowej oraz proponowanym czasie ich emisji, a także zakładane parametry medialne. Propozycje zawarte w strategii musi być oparte na dostępnych badaniach portali internetowych w odniesieniu do pożądanych grup docelowych, d) Zamawiający nie dopuszcza agresywnych form emisji przy realizacji kampanii w internecie, np.: automatycznie uruchamianych nowych okienek (kart) na warstwie, a także tzw. reklam pływających (floater ads), e) Zamawiający wyklucza realizację kampanii za pośrednictwem serwisów społecznościowych typu Facebook, Nasza klasa, itp. witryn o charakterze tabloidowym, a także serwisów, których negatywny wizerunek lub kontekst publikowanych materiałów mógłby w niekorzystny sposób oddziaływać na wizerunek Zamawiającego, f) Wykonawca przygotuje wszystkie nośniki przeznaczone do emisji internetowej, zgodnie ze specyfikacją dostarczoną przez wybrane do emisji portale internetowe oraz według wskazówek Zamawiającego (forma oraz treści zamieszczane w reklamie internetowej musi być na bieżąco konsultowane i akceptowane z Zamawiającym) przy zachowaniu wynagrodzenia zawartego w umowie pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym; Wykonawca zobowiązany jest przedkładać do akceptacji materiały na adresy owe: i Zamawiający poinformuje Wykonawcę w terminie 3 dni roboczych od otrzymania materiałów o ich akceptacji lub o konieczności wprowadzenia do nich zmian; Wykonawca zobowiązany jest wprowadzić zmiany zgłoszone przez Zamawiającego; brak informacji w ww. terminie należy potraktować jako brak uwag do przedłożonych materiałów; g) Wykonawca w terminie określonym w 2 ust. 1 lit. d i ust. 2 umowy, przedstawi Zamawiającemu raport z wykonania kampanii internetowej, na potwierdzenie właściwego wykonania emisji internetowej kampanii Przeciwdziałanie negatywnym skutkom stresu, zawierający porównanie założonych przed kampanią parametrów z faktycznie uzyskanymi w czasie jej trwania; raport musi zawierać w szczególności: informacje o uzyskanym zasięgu kampanii, 10

11 opis obecności na serwisach internetowych, wskaźniki szczegółowe, wnioski i rekomendacje, (prezentacja w formie PowerPoint); w raporcie muszą zostać zawarte informacje dotyczące realizacji dodatkowych form promocji przekazu kampanii w internecie, o ile będą one przedmiotem umowy; wszystkie koszty przygotowania i dostarczenia raportów pokrywa Wykonawca; Wykonawca zobowiązany jest przedkładać do akceptacji raport na adresy e- mailowe: i Zamawiający poinformuje Wykonawcę w terminie 4 dni roboczych od otrzymania raportu o jego akceptacji lub o konieczności wprowadzenia w nim zmian; Wykonawca zobowiązany jest wprowadzić zmiany zgłoszone przez Zamawiającego; brak informacji w ww. terminie należy potraktować jako brak uwag do przedłożonego raportu. 5.3 Wykonawca wyprodukuje dwa 30 sekundowe spoty radiowe, zgodnie z poniższymi scenariuszami (lit. a i b): a) WERSJA DLA PRACOWNIKA: SFX: Nagranie sekretarki z poczty głosowej FVO: Dzień dobry. To numer pracownika działu spedycji. Niestety, w tej chwili nie może on odebrać telefonu, ponieważ zszarpane nerwy związały mu ręce. Proszę o pozostawienie wiadomości po sygnale, a oddzwoni po powrocie ze szpitala. 20 sek. SFX: Sygnał do nagrania się na pocztę głosową MVO: Stres w pracy to jedna z głównych przyczyn chorób wśród pracowników. Znajdź rozwiązanie. Wejdź na streswpracy.pl. Zadbaj o swoje zdrowie i bezpieczeństwo oraz dowiedz się jakie są przyczyny stresu w pracy. 10 sek. b) WERSJA DLA PRACODAWCY: SFX: Nagranie sekretarki z poczty głosowej FVO: Dzień dobry. To numer pani prezes. Niestety, nie może odebrać telefonu, ponieważ supeł nerwów paraliżuje jej ruchy. Proszę o pozostawienie wiadomości po sygnale, a oddzwoni jak tylko firma zacznie normalnie funkcjonować. 20 sek. SFX: Sygnał do nagrania się na pocztę głosową MVO: Stres potrafi sparaliżować pracę firmy. Znajdź rozwiązanie. Wejdź na streswpracy.pl. Dowiedz się jakie mogą być skutki stresu w pracy i zadbaj o zdrowie pracowników. 10 sek. c) spoty radiowe muszą spełniać standardy emisji, określone przez publiczne i komercyjne stacje radiowe, co pozwoli na emisję spotów w ramach bloków reklamowych oraz emisję w internecie, d) Wykonawca poniesie wszystkie koszty niezbędne do właściwego udźwiękowienia spotów radiowych (w tym honoraria lektora), oraz utrwalenia na nośnikach, e) Wykonawca zobowiązany jest przekazać Zamawiającemu dwa 30 sekundowe spoty radiowe na płycie CD w formie mp3, w terminie do 7 maja 2015 roku, f) dopuszcza się niezbędną adaptację scenariuszy spotów radiowych w porozumieniu Wykonawcy z Zamawiającym. 11

Centrum Projektów Europejskich 02-672 Warszawa, ul. Domaniewska 39a tel. (22) 378 31 00; fax (22) 201 97 25 NIP 701 015 88 87; REGON 141681456

Centrum Projektów Europejskich 02-672 Warszawa, ul. Domaniewska 39a tel. (22) 378 31 00; fax (22) 201 97 25 NIP 701 015 88 87; REGON 141681456 Centrum Projektów Europejskich 02-672 Warszawa, ul. Domaniewska 39a tel. (22) 378 31 00; fax (22) 201 97 25 NIP 701 015 88 87; REGON 141681456 Przetarg nieograniczony, znak: CPE-II-261-65/AR/13 Warszawa,

Bardziej szczegółowo

Umowa Nr ( ) Przedmiot Umowy

Umowa Nr ( ) Przedmiot Umowy Załącznik C do SIWZ Wzór umowy Umowa Nr ( ) zawarta w dniu.- w Radomiu, zwana dalej Umową, pomiędzy: Skarbem Państwa Centrum Przetwarzania Danych Ministerstwa Finansów, jednostką budżetową z siedzibą w

Bardziej szczegółowo

REALIZACJA PROMOCJI I REKLAMY. Park Kulturowo - Przyrodniczy Twierdzy Nysa etap I

REALIZACJA PROMOCJI I REKLAMY. Park Kulturowo - Przyrodniczy Twierdzy Nysa etap I Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i budżet państwa w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH

Bardziej szczegółowo

Kod CPV zgodnie ze Wspólnym Słownikiem Zamówień: 80500000-9 usługi szkoleniowe

Kod CPV zgodnie ze Wspólnym Słownikiem Zamówień: 80500000-9 usługi szkoleniowe Zapytanie ofertowe na wybór wykonawcy, do przeprowadzenia 4 dniowych zajęć warsztatowych z zakresu umiejętności komunikacji i współpracy z pacjentem, na terenie województwa mazowieckiego, w ramach Projektu

Bardziej szczegółowo

BIURO RZECZNIKA PRAW OBYWATELSKICH 00-090 Warszawa, Al. Solidarności 77

BIURO RZECZNIKA PRAW OBYWATELSKICH 00-090 Warszawa, Al. Solidarności 77 BIURO RZECZNIKA PRAW OBYWATELSKICH 00-090 Warszawa, Al. Solidarności 77 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 5 do SIWZ

Załącznik nr 5 do SIWZ Załącznik nr 5 do SIWZ UMOWA Przygotowanie i przeprowadzenie usługi szkoleniowej w zakresie metodyki zarządzania projektami PRINCE2 wraz z egzaminem PRINCE2 Foundation W Z Ó R UMOWA Nr... zawarta w Warszawie

Bardziej szczegółowo

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY które znajdą się w Umowie w sprawie zamówienia publicznego pn. Wykonanie i wdrożenie nowego portalu internetowego Banku Gospodarstwa Krajowego Umowa nr.. zawarta w Warszawie.

Bardziej szczegółowo

świadczenie usług reklamowych dla Narodowego Centrum Kultury w związku z realizacją projektu Wschód Kultury

świadczenie usług reklamowych dla Narodowego Centrum Kultury w związku z realizacją projektu Wschód Kultury Zamawiający Narodowe Centrum Kultury ul. Płocka 13 01 231 Warszawa tel. 22 2 100 100, faks 22 2 100 101 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia w przetargu nieograniczonym na świadczenie usług reklamowych

Bardziej szczegółowo

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY Realizacja komunikacyjnej kampanii promocyjnej województwa wielkopolskiego w kraju i zagranicą promującej wizerunek oraz produkty turystyczne (w tym kulturowe) regionu zawarta

Bardziej szczegółowo

Projekt Umowa nr CUI/ZP/PN/.../2015

Projekt Umowa nr CUI/ZP/PN/.../2015 Projekt Umowa nr CUI/ZP/PN/.../2015 zawarta w dniu... we Wrocławiu pomiędzy: Gminą Wrocław, z siedzibą we Wrocławiu, pl. Nowy Targ 1-8, 50-141 Wrocław, działającą poprzez: Centrum Usług Informatycznych

Bardziej szczegółowo

Istotne Postanowienia Umowy. 1 Definicje

Istotne Postanowienia Umowy. 1 Definicje Istotne Postanowienia Umowy 1 Definicje Ilekroć w Umowie jest mowa o: 1. Błędzie oznacza to: a) nieprawidłową (niezgodną z postanowieniami niniejszej umowy) zawartość Produktu wymagającą jego poprawy.

Bardziej szczegółowo

UMOWA nr... Dostawa, montaż regałów i wyposażenia dodatkowego w wybranych lokalizacjach magazynowych

UMOWA nr... Dostawa, montaż regałów i wyposażenia dodatkowego w wybranych lokalizacjach magazynowych UMOWA nr... Dostawa, montaż regałów i wyposażenia dodatkowego w wybranych lokalizacjach magazynowych zawarta w dniu :... w Konstancinie-Jeziornie pomiędzy: Polskimi Sieciami Elektroenergetycznymi Spółką

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na Dostawę i wdrożenie w Europejskim Centrum Solidarności w Gdańsku zintegrowanego systemu informatycznego

Bardziej szczegółowo

S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W ZAMÓWIENIA

S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W ZAMÓWIENIA ZACHODNIOPOMORSKIE CENTRUM ONKOLOGII Verified Environmental Management REG.NO. PL 2.32-003- 44 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W ZAMÓWIENIA ZAMAWIAJĄCEGO: ZACHODNIOPOMORSKIEGO CENTRUM

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Postępowanie o udzielenie zamówienia niepublicznego Kompleksowa usługa edytorsko redakcyjno poligraficzna, związana z wydawaniem branżowego kwartalnika PSE SA

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) Zamawiający: INSTYTUT METEOROLOGII I GOSPODARKI WODNEJ PAŃSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY ul. Podleśna 61 01-673 Warszawa Adres do korespondencji: ul. Podleśna

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA DZIAŁAJĄC NA PODSTAWIE ART. 38 UST. 4 USTAWY PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH (DZ. U. Z DNIA 09.08.2013 R. POZ. 907), INFORMUJĘ O DOKONANIU ZMIANY W TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ZMIANY ZAZNACZONO

Bardziej szczegółowo

Dostawa pamięci przenośnych przeznaczonych do promocji działań edukacyjnych realizowanych w ramach projektu Żydowskie Dziedzictwo Kulturowe

Dostawa pamięci przenośnych przeznaczonych do promocji działań edukacyjnych realizowanych w ramach projektu Żydowskie Dziedzictwo Kulturowe Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na: Dostawa pamięci przenośnych przeznaczonych do promocji

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO w procedurze właściwej dla wartości zamówienia poniżej 200 000 euro na realizacje zamówienia publicznego pn: ZAPROJEKTOWANIE, WYKONANIE,

Bardziej szczegółowo

Istotne Postanowienia Umowy. 1 Definicje

Istotne Postanowienia Umowy. 1 Definicje Istotne Postanowienia Umowy 1 Definicje Ilekroć w Umowie jest mowa o: 1. Błędzie oznacza to: a) nieprawidłową (niezgodną z postanowieniami niniejszej umowy) zawartość Produktu wymagającą jego poprawy.

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Użytkownik Użytkownik SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2010 r. nr 113, poz. 759, z późn. zm.) zwanej dalej

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Nr sprawy BG-II/211/10/2015. PRZETARG NIEOGRANICZONY (art. 39 i nast. ustawy Prawo zamówień publicznych)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Nr sprawy BG-II/211/10/2015. PRZETARG NIEOGRANICZONY (art. 39 i nast. ustawy Prawo zamówień publicznych) Warszawa, 8 maja 2015 r. ZATWIERDZAM Zastępujący Dyrektora Generalnego Urzędu Patentowego RP /-/ Iwona Grodnicka-Lech SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Nr sprawy BG-II/211/10/2015 Tryb postępowania:

Bardziej szczegółowo

I. INFORMACJE WPROWADZAJĄCE. Zamawiającym jest: Główny Inspektorat Ochrony Środowiska ul. Wawelska 52/54, 00-922 Warszawa Tel./Fax: (22) 825-41-29;

I. INFORMACJE WPROWADZAJĄCE. Zamawiającym jest: Główny Inspektorat Ochrony Środowiska ul. Wawelska 52/54, 00-922 Warszawa Tel./Fax: (22) 825-41-29; I. INFORMACJE WPROWADZAJĄCE Zamawiającym jest: Główny Inspektorat Ochrony Środowiska ul. Wawelska 52/54, 00-922 Warszawa Tel./Fax: (22) 825-41-29; Godziny urzędowania: od poniedziałku do piątku w godzinach

Bardziej szczegółowo

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY. Umowa zawarta w dniu... r. w..., pomiędzy:

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY. Umowa zawarta w dniu... r. w..., pomiędzy: Załącznik nr 4 do SIWZ ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY Numer umowy:. /. /.../. Umowa zawarta w dniu... r. w..., pomiędzy: ELBEST" sp. z o.o. z siedzibą w Bełchatowie, ul. 1 Maja 63, 97-400 Bełchatów, wpisaną

Bardziej szczegółowo

Wzór umowy. UMOWA Nr. z siedzibą w nadanym numerze NIP - - - oraz nadanym numerze REGON zwanym dalej Wykonawcą, reprezentowanym przez:

Wzór umowy. UMOWA Nr. z siedzibą w nadanym numerze NIP - - - oraz nadanym numerze REGON zwanym dalej Wykonawcą, reprezentowanym przez: Oznaczenie sprawy: ZP/2/GDB/2014 Wzór umowy Załącznik nr 2 do siwz UMOWA Nr W dniu roku w Warszawie pomiędzy: Skarbem Państwa - Biurem Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z siedzibą w Warszawie (01-015)

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr.. Przeprowadzenie w PSE S.A. procesu odnowienia certyfikacji systemów zarządzania: środowiskowego, bezpieczeństwem informacji oraz bhp.

UMOWA Nr.. Przeprowadzenie w PSE S.A. procesu odnowienia certyfikacji systemów zarządzania: środowiskowego, bezpieczeństwem informacji oraz bhp. UMOWA Nr.. Przeprowadzenie w PSE S.A. procesu odnowienia certyfikacji systemów zarządzania: środowiskowego, bezpieczeństwem informacji oraz bhp. zawarta w dniu... w Konstancinie-Jeziornie, pomiędzy: Polskie

Bardziej szczegółowo

ujednolicony Umowa Nr PN/4/15/VBC

ujednolicony Umowa Nr PN/4/15/VBC ujednolicony Załącznik C do SIWZ Wzór umowy Umowa Nr PN/4/15/VBC zawarta w dniu.- w Radomiu, zwana dalej Umową, pomiędzy: Skarbem Państwa Centrum Przetwarzania Danych Ministerstwa Finansów, jednostką budżetową

Bardziej szczegółowo

S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A

S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A Zamawiający: Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej Sanatorium im. Jana Pawła II w Górnie 36-051 Górno, ul. Rzeszowska 5, woj. podkarpackie S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W

Bardziej szczegółowo

Grodzisk Mazowiecki dnia 19.06.2015 roku

Grodzisk Mazowiecki dnia 19.06.2015 roku ZAMAWIAJĄCY Zakład Gospodarki Komunalnej w Grodzisku Mazowieckim sp. z o.o. ul. Sportowa 29 05-825 Grodzisk Mazowiecki tel. (22) 755 51 97 faks (22) 755 51 97 Grodzisk Mazowiecki dnia 19.06.2015 roku SPECYFIKACJA

Bardziej szczegółowo

F D P Fundacja Dobrych Praktyk ul. Daniłowiczowska 11/24 00-094 Warszawa. Znak sprawy: ZP/IDS/PN/11-01/2012/KA

F D P Fundacja Dobrych Praktyk ul. Daniłowiczowska 11/24 00-094 Warszawa. Znak sprawy: ZP/IDS/PN/11-01/2012/KA ul. Lipińska 2, 01-833 Warszawa tel: 22 599 71 20, sekretariat@wcpr.pl Znak sprawy: ZP/IDS/PN/11-01/2012/KA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PRZETARG NIEOGRANICZONY na obsługę informatyczną Biura

Bardziej szczegółowo