SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI WSPÓLNA DROGA UNITED WAY POLSKA W 2010 ROKU

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI WSPÓLNA DROGA UNITED WAY POLSKA W 2010 ROKU"

Transkrypt

1 SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI WSPÓLNA DROGA UNITED WAY POLSKA W 2010 ROKU I. NAZWA FUNDACJI, SIEDZIBA I ADRES, KRS, REGON, CZŁONKOWIE ZARZĄDU, CELE STATUTOWE FUNDACJI Fundacja Wspólna Droga United Way Polska, z siedzibą przy ul. Kinowej 19, lok. U-1, Warszawa, telefon kontaktowy Data pierwszej rejestracji: r Nr KRS 4890, następna rejestracja Nr KRS , uzyskanie statusu OPP dnia r. Nr identyfikacyjny REGON Członkowie Zarządu: 1. Małgorzata Mularczyk Prezes Zarządu, zam., ul. Podolska 10/1, Warszawa 2. Piotr Biernacki Członek Zarządu, zam. ul. Narbutta 24/2, Warszawa 3. Grzegorz Sikora Członek Zarządu, zam. ul. Wąwozowa 6/50, Warszawa Cele Statutowe Fundacji: Główna idea: niesienie pomocy w zakresie opieki społecznej, ochrony zdrowia, rehabilitacji, aktywizacji zawodowej osób niepełnosprawnych, oświaty i wychowania osobom w szczególnie trudnej sytuacji i jednostkom, zwłaszcza na poziomie lokalnym w tym zakresie działającym oraz upowszechnianie wiedzy o udzielaniu pomocy i korzystaniu z takiej pomocy. Cele statutowe Fundacji: Fundacja realizuje swoje cele prowadząc nieodpłatną działalność Pożytku Publicznego, w szczególności poprzez (w nawiasach numery PKD wg podwójnej notacji 2004/2007): 1. wydawanie książek, broszur, folderów, biuletynów i podobnych publikacji promujących informacje o jednostkach udzielających pomocy w zakresie objętym celami fundacji, zasadach korzystania z takiej pomocy i metodach pracy tych jednostek (PKD Z/58.11.Z) 2. wydawanie kart pocztowych, kalendarzy, plakatów (PKD Z/58.19Z) 3. organizowanie i prowadzenie działalności szkoleniowej polegającej na intelektualnej wymianie doświadczeń w zakresie udzielania i korzystania z pomocy w dziedzinach objętych celami fundacji (PKD B/85.59.B) 4. udzielanie pomocy osobom w trudnej sytuacji materialnej w zakresie pomocy społecznej (PKD C/88.99.Z) 5. gromadzenie środków materialnych przeznaczonych na udzielenie pomocy osobom potrzebującym w ramach opieki społecznej (PKD C/88.99.Z) 6. gromadzenie środków materialnych przeznaczonych na wsparcie inicjatyw społecznych podejmowanych przez osoby i jednostki w zakresie pomocy społecznej, ochrony zdrowia, rehabilitacji, oświaty i wychowania (PKD Z/94.99Z) 7. współpraca z osobami, jednostkami i instytucjami działającymi w zakresie celów przyjętych przez fundację (PKD Z/94.99.Z) 1

2 II. OPIS DZIAŁALNOŚCI STATUTOWEJ W 2010 ROKU Zmiana lokalizacji siedziby Fundacji i przeprowadzka na warszawską Pragę Południe przyczyniła się do bardziej aktywnego działania Wspólnej Drogi w środowisku lokalnym, co jest bliskie duchowi i zasadom ruchu United Way. Została nawiązana współpraca z władzami samorządowymi dzielnicy, z ośrodkiem pomocy społecznej, instytucjami kultury Biblioteką Publiczną i Uniwersytetem Trzeciego Wieku oraz organizacjami pozarządowymi działającymi na terenie Pragi Południe w ramach Dzielnicowej Komisji Dialogu Społecznego, której Prezes Wspólnej Drogi w roku 2010 przewodniczyła. Wśród wielu lokalnych projektów warto wymienić Wędrującą Galerię NIKIFORÓW, zrealizowaną we współpracy z 25 filiami Biblioteki Publicznej dzielnicy Praga Południe oraz czasopismem SENS, uruchomienie południowo-praskiej Światoteki dzięki współpracy z firmą Akzo Nobel, udział w pikniku organizacji pozarządowych Południowo praskie prezentacje, przekazanie książek zebranych przez pracowników firmy Société Générale do bibliotek czy darów rzeczowych od firmy Leroy Merlin do organizacji działających na rzecz dzieci. W związku z realizacją programu Partnerstwo dla dzieci została opracowana Diagnoza społeczno-demograficzna dzielnicy Praga Południe, a organizacje pozarządowe oraz ośrodek pomocy społecznej uczestniczyły w badaniu sytuacji dzieci z rodzin objętych pomocą społeczną, realizowanym dzięki grantowi przyznanemu przez Biuro Polityki Społecznej m.st. Warszawy w ramach otwartego konkursu ofert. Bardzo dobrze układa się współpraca w zakresie pomocy wolontarystycznej z XIX L.O. im Powstańców Warszawy. Uczniowie Liceum stanowią duże wsparcie w naszej bieżącej działalności, m.in. pomagali w przygotowaniu baz danych, wysyłek zaproszeń i materiałów informacyjnych, oprawie i składowaniu obrazów, pracach biurowych. W odpowiedzi na katastrofalną powódź w 2010 roku i potrzeby podopiecznych partnerskich organizacji pozarządowych, Wspólna Droga pozyskała od Fundacji General Electric grant na pomoc powodzianom w ramach projektu Bank pomocy kryzysowej, który został przekazany w drodze konkursu do czterech organizacji pozarządowych oraz grant na zaspokojenie potrzeb życiowych osób, które utraciły pracę wskutek kryzysu. Obok tych nowych działań, podyktowanych pilnymi potrzebami społecznymi oraz związanych ze współpracą ze społecznością lokalną kontynuowano dotychczasowe działania statutowe: 1. pozyskiwanie środków finansowych 2. wspieranie partnerskich organizacji pozarządowych działających w obszarze pomocy społecznej 3. realizowanie wieloletnich programów społecznych 4. organizowanie wolontariatu pracowniczego 5. prowadzenie działalności informacyjnej i szkoleniowej 1. POZYSKIWANIE ŚRODKÓW FINANSOWYCH Na przychody Wspólnej Drogi w 2010 r. złożyły się: a) składka pracownicza i dopłata firm b) darowizny firm w ramach Partnerstwa Strategicznego c) darowizny firm i osób indywidualnych desygnowane na programy społeczne Fundacji d) granty e) dary rzeczowe i dary usług f) 1% podatku i 1% Darem Serca g) publiczna zbiórka pieniężna 2

3 h) dystrybucja kartek świąteczno-noworocznych NIKIFORY i aukcje obrazów i) akcje charytatywne organizowane w firmach partnerskich j) środki publiczne (Fundusz Inicjatyw Obywatelskich, Miasto Stołeczne Warszawa) k) programy lojalnościowe a) W 2010 roku, w programie składki pracowniczej brało udział 37 firm, z czego 22 firmy uczestniczyły dodatkowo w programie dopłaty do składki. b) Realizowany od 2008 roku program Partnerstwa Strategicznego skierowany do firm partnerskich deklarujących wolę kilkuletniego wspierania wybranego programu społecznego Fundacji w 2010 roku zapewnił przypływ zadeklarowanych w długoterminowych umowach środków. W gronie firm wspierających długofalowy program społeczny Partnerstwo dla Dzieci znalazły się: Société Générale, TNT Express, Procter&Gamble (dary rzeczowe), McCann Erickson (dary usług) oraz Carrefour (program lojalnościowy Rodziynka ). W grudniu 2010 roku podpisany został aneks do umowy partnerskiej z firmą Société Générale stanowiący przedłużenie umowy partnerskiej w ramach programu Partnerstwo dla Dzieci na kolejne trzy lata. c) Jednorazowa, dedykowana darowizna firmy Akzo Nobel Car Refinishes Polska połączona z przekazaniem środków własnych na remont przeznaczona została, według preferencji firmy, na rozwój programu Partnerstwo dla Dzieci. Nawiązana współpraca zaowocowała powstaniem trzeciej Światoteki przy TPD Praga Południe. d) W 2010 roku Fundacja otrzymała dwa granty z General Electric Foundation, które umożliwiły rozwój programu Pomoc w kryzysie. Pierwszy z grantów był przeznaczony na pomoc doradczo-psychologiczną i żywieniową dla osób, które z powodu utraty pracy w 2010 roku znalazły się w sytuacji kryzysowej. Drugi grant General Electric przeznaczony został na pomoc osobom, które ucierpiały wskutek powodzi. Dodatkowo Fundacja otrzymała grant od Delphi Foundation z przeznaczeniem na rozwój programu Partnerstwo dla Dzieci. Dwa pomniejsze granty pochodziły od MetLife (Gala 2010) i General Motors (rozwój wolontariatu pracowniczego). e) W ramach programu darów rzeczowych i usług w 2010 roku były świadczone usługi kurierskie przez firmę TNT Express, pracownicy firmy McCann Erickson oraz Weber Shandwick przygotowali pro bono kampanię w mediach Oderwij dzieci od ulicy, dla której firma Clear Chanel udostępniła przestrzeń reklamową. Pracownicy firmy Sygnity udzielili wsparcia informatycznego przy wdrożeniu systemu Microsoft Dynamics CRM 4.0, a pracownicy firmy Société Générale uczestniczyli w przygotowaniu paczek ze środkami czystości dla poszczególnych organizacji pozarządowych. Firma ISENS pomagała przy tworzeniu stron internetowych Fundacji, zaś GTS Energis oraz az.pl udostępniły nieodpłatnie domeny. Firma Procter&Gamble przekazała znaczne ilości kosmetyków oraz chemii gospodarczej na potrzeby organizacji partnerskich Wspólnej Drogi, a firma Leroy Merlin materiały budowlane oraz artykuły wyposażenia wnętrz dla organizacji działających na rzecz dzieci. Firmy Kuvert oraz International Paper przekazały papier oraz koperty na potrzeby kampanii NIKIFORY. f) Środki pozyskane w ramach 1% podatku dochodowego, zgodnie z organizowaną kampanią, zostały przeznaczone na realizację programu Partnerstwo dla dzieci, w tym na sfinansowanie 42 stypendiów edukacyjno-artystycznych dla dzieci wytypowanych przez Stowarzyszenie Serduszko dla dzieci, Stowarzyszenie Grupa 3

4 Animacji i Pedagogiki Specjalnej oraz OPS Praga Północ. Sześć organizacji pozarządowych działających metodą pedagogiki ulicy zrealizowało wartościowe projekty, które przyczyniły się do poprawy funkcjonowania w grupie i rozwoju zainteresowań dzieci. Od września 2010 roku prowadzona była edycja szkoleń w zakresie pedagogiki ulicy dla 13 uczestników z całego kraju, z których znaczna część pracuje już w partnerskich organizacjach pozarządowych Fundacji. Program dobroczynny 1% Darem Serca został w 2010 roku przeprowadzony, już po raz kolejny, w firmie General Motors Manufacturing Poland (GMMP) oraz PTC ERA. Celem programu jest pomoc niepełnosprawnym, ciężko lub przewlekle chorym pracownikom lub dzieciom pracowników firm. Umożliwia on świadczenie sobie nawzajem pomocy przez zatrudnionych. Osoby, które chciały włączyć się do akcji, przekazywały 1% swojego podatku dochodowego na program w swojej firmie, wypełniając odpowiednie pola w formularzu PIT. Zebrana kwota została podwojona ze środków własnych firmy, tworząc w ten sposób budżet programu. Środki finansowe zadeklarowane i wpłacane na wydzielone subkonto przez pracowników firmy General Motors oraz firmy PTC ERA w ramach programu 1% Darem Serca umożliwiły wsparcie za pośrednictwem wpłat na indywidualne subkonta w Fundacji Zdążyć z pomocą sześciorga przewlekle chorych dzieci pracowników firmy General Motors oraz 5 osób - 4 dzieci i jednego pracownika firmy PTC ERA. g) Publiczna zbiórka pieniężna (skarbony stacjonarne w Hotelu Marriott) zasiliła program mikrostypendiów dla dzieci w ramach programu Partnerstwo dla Dzieci. h) Środki uzyskane z przeprowadzonej już po raz czwarty akcji dystrybucji kartek świątecznych NIKIFORY oraz ze zorganizowanych w trakcie roku trzech aukcji obrazów zasiliły konto programu społecznego NIKIFORY. Środki pochodziły zarówno od firm, jak i od osób indywidualnych. i) Aukcje charytatywne organizowane w firmach z grupy Société Générale (także w ramach wolontariatu pracowniczego) generowały dodatkowe środki finansowe i artykuły rzeczowe (np. książki, płyty). Środki finansowe zostały przeznaczone na rozwój programu Partnerstwo dla Dzieci, natomiast artykuły rzeczowe zostały przekazane do organizacji partnerskich Fundacji i do bibliotek w dzielnicy Praga Południe. j) Środki publiczne pochodziły z Funduszu Inicjatyw Obywatelskich na realizację programu Partnerstwo dla dzieci tworzenie lokalnych koalicji na rzecz dzieci zagrożonych marginalizacją społeczną oraz z m.st. Warszawy na realizację badań Sytuacja dzieci objętych pomocą społeczną w wybranych dzielnicach m.st. Warszawa Praga Południe, Praga Północ, Targówek. k) W roku 2010 Fundacja przekazała środki pozyskane w ramach programu lojalnościowego Rodziynka firmy Carrefour dla dwóch organizacji pozarządowych ( Pomocna Dłoń z Raciborza mikro-grant na rzecz dzieci i 17-tka z Rybnika- Boguszowic projekt Karnawał w plecaku ) na dożywianie dzieci oraz zakup pomocy szkolnych. Umowa została przedłużona na kolejny rok. W listopadzie 2010 roku została podpisana umowa strategiczna z firmą Polska Telefonia Cyfrowa Sp. z o.o. w ramach programu lojalnościowego klientów Era Premia. Środki pozyskiwane w ramach tej umowy zostaną przeznaczone na zaspokajanie potrzeb rozwojowych dzieci w ramach programu Partnerstwo dla Dzieci. 4

5 2. WSPIERANIE DZIAŁAŃ PARTNERSKICH ORGANIZACJI RUCHU SPOŁECZNEGO WSPÓLNEJ DROGI W roku 2010 roku Ogólnopolska Komisja Dystrybucyjna Fundacji przyznała dotacje 66 organizacjom partnerskim na realizację 70 wartościowych projektów społecznych adresowanych do pięciu grup beneficjentów w ramach następujących programów: Pokonywanie niepełnosprawności Program ten przeznaczony jest dla osób z różnego rodzaju niepełnosprawnością, a jego zadaniem jest integracja społeczna i zawodowa ludzi, którzy z powodu niepełnosprawności są izolowani we własnym środowisku. Za pośrednictwem organizacji partnerskich Fundacja pomaga dzieciom i młodzieży o różnych potrzebach życiowych i edukacyjnych, wspiera rodziny i bliskich w pokonywaniu problemów wynikających z opieki nad osobą niepełnosprawną. Towarzyszenie w chorobie Założeniem tego programu jest poprawa jakości życia przewlekle i nieuleczalnie chorych przy możliwie aktywnym udziale osób z najbliższego otoczenia. Fundacja przekazuje środki na realizację projektów mających na celu stworzenie ludziom chorym i ich bliskim odpowiednich warunków do godnego bycia razem w chorobie. Towarzyszymy im w tej drodze do końca wspierając działalność hospicjów. Bliskim, którzy pozostają, oferujemy pomoc psychologiczną i terapeutyczną. Pomoc w kryzysie W ramach tego programu dotujemy projekty niosące pomoc ludziom, którzy znaleźli się w trudnej sytuacji życiowej, doświadczyli przemocy, stali się ofiarami nieszczęśliwych wypadków, są bezdomni, bezrobotni, bezradni. Program ten obejmuje również dzieci i młodzież wychowującą się w trudnych warunkach rodzinnych i materialnych. Rodzaj problemów mieszczących się w tym programie jest bardzo szeroki i obejmuje projekty z zakresu edukacji pozaszkolnej i nieformalnej, profilaktyki, resocjalizacji, pomocy i poradnictwa psychologiczno pedagogicznego, doradztwa i poradnictwa zawodowego. Godna starość Fundacja dzięki współpracy z organizacjami partnerskimi pomaga osobom starszym, które z racji wieku, zmniejszonej aktywności życiowej, chorób, samotności, ubóstwa, mogą być narażone na izolację społeczną i dyskryminacje ze względu na wiek. Zależy nam na zmianie postaw wobec ludzi starszych, poprawy warunków i usprawnienie ich życia w szybko zmieniającej się rzeczywistości. Kromka chleba Zapobiegamy i przeciwdziałamy niedożywieniu najuboższych, szczególnie niedożywieniu dzieci i młodzieży oraz promujemy i upowszechniamy zdrowe i racjonalne odżywianie się. W 2010 roku również realizowane były projekty społeczne, na które środki przekazano 12 organizacjom z terenu Śląska decyzją Śląskiej Komisji Dystrybucyjnej Darczyńców. Wspólna Droga wraz z firmą Carlsberg w roku 2010 realizowała projekt tzw. Małej informatyzacji dla 9 organizacji pozarządowych wspieranych w ramach programu składki pracowniczej pozyskanej w 2009 roku. W procesie diagnozowania i analizy potrzeb oraz przy dopasowaniu sprzętu do typu placówek, Fundację Wspólna Droga wspierała merytorycznie Fundacja Pomocy Matematykom i Informatykom Niesprawnym Ruchowo z Warszawy. Na podstawie ankiet przeprowadzonych w formie elektronicznej oraz rozmów telefonicznych z przedstawicielami placówek, zakupiono łącznie 11 komputerów stacjonarnych z monitorami LCD 18,5, 7 notebooków, 2 drukarki oraz 7 urządzeń wielofunkcyjnych wraz z dodatkowymi tonerami i 9 specjalistycznych urządzeń do obsługi komputera przez niesprawnych ruchowo. Placówki w ramach projektu zostały objęte zdalną pomocą merytoryczno techniczną przy 5

6 uruchamianiu komputerów oraz w późniejszym okresie użytkowania sprzętu przez eksperta ze Stowarzyszenia. W ramach Komisji Dystrybucyjnej Janssen-Cilag przekazano środki finansowe na realizację przez pedagogów ulicy 12 projektów edukacyjno-artystycznych. Projekty przyczyniały się do wyrównywania szans tych dzieci, kształtowaniu postaw społecznych, budowaniu relacji, zdobywaniu ważnych społecznie umiejętności. W ramach Komisji Partnerstwo dla dzieci przyznano środki na realizację 42 mikrostypendiów edukacyjno-artystycznych dla dzieci. Program dobroczynny 1% Darem Serca został w 2010 roku przeprowadzony, już po raz kolejny, w firmie General Motors Manufacturing Poland (GMMP) oraz PTC ERA. Celem programu jest pomoc niepełnosprawnym, ciężko lub przewlekle chorym pracownikom lub dzieciom pracowników firm. Umożliwia on świadczenie sobie nawzajem pomocy przez zatrudnionych. Osoby, które chciały włączyć się do akcji, przekazywały 1% swojego podatku dochodowego na program w swojej firmie, wypełniając odpowiednie pola w formularzu PIT. Zebrana kwota została podwojona ze środków własnych firmy, tworząc w ten sposób budżet programu. W ramach przekazanych środków na indywidualne subkonta dorosłych i dzieci w Fundacji Zdążyć z pomocą sfinansowano i zapewniono rehabilitację 6. dzieciom pracowników GMMP oraz 5 osób czworga dzieci i jednego pracownika firmy PTC ERA. 3. REALIZACJA PROGRAMÓW SPOŁECZNYCH PARTNERSTWO DLA DZIECI to autorski, wieloletni program społeczny Fundacji Wspólna Droga United Way Polska, którego celem jest wyrównywanie szans rozwojowych i edukacyjnych dzieci zagrożonych niedostosowaniem społecznym i marginalizacją, pochodzących z rodzin o niskim statusie społecznym i materialnym bądź niewydolnych wychowawczo, głównie z wielkich miast. Partnerami fundacji jest ponad 20 organizacji pozarządowych z całego kraju, wśród nich znajdują się: Akcja Humanitarna Życie, Caritas Diecezji Radomskiej, Centrum Misji i Ewangelizacji Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w RP, Centrum Profilaktyki i Edukacji Społecznej Parasol, Dom Księcia, Działdowskie Centrum Caritas, Fundacja Miasto Aniołów, Katolicka Fundacja Dzieciom w Parafii św. Apostołów Piotra i Pawła, Program Stacja, Ośrodek Socjoterapeutyczny Wspólny Dom w Wildze, SAPS Radom, Stowarzyszenie Grupa Pedagogiki i Animacji Społecznej Praga Północ, Stowarzyszenie Inicjatyw Społecznych Wiatrak, Stowarzyszenie Mierz Wysoko, Stowarzyszenie Pedagogiki Alternatywnej, Stowarzyszenie Pedagogów i Animatorów Klanza, Stowarzyszenie Podwórkowe Anioły, Stowarzyszenie Pomocna Dłoń, Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom Rybnika-Boguszowic 17- tka, Stowarzyszenie Serduszko dla dzieci, Towarzystwo Pomocy im. Św. Brata Alberta, Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Ulicy im. Kazimierza Lisieckiego Dziadka. Wspiera nas wiele firm: TNT Express Worldwide (Poland) Sp. z o.o., Société Générale S.A. Oddział w Polsce, Procter and Gamble DS Polska Sp. z o.o., Janssen-Cilag Polska Sp. z o.o, Johnson & Johnson Poland Sp. z o.o., Grupa Carrefour Polska, Polska Telefonia Cyfrowa Sp. z o.o., Hotel Marriott, Clear Channel Poland Sp. z o.o., McCann Erickson, Weber Shandwick, Delphi oraz wiele innych. Partnerami instytucjonalnymi programu są: Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej, Mazowiecki Urząd Wojewódzki, Główny Urząd Statystyczny, samorządy, Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie. 6

7 Program obejmuje działania skierowane na wyrównywanie szans rozwojowych i edukacyjnych dzieci w trzech obszarach: bezpośredniej pomocy, polegającej na finansowaniu zajęć pozalekcyjnych i wyrównawczych oraz uczestnictwa dzieci w projektach realizowanych metodą pedagogiki ulicy czy w zajęciach otwartego klubu Światoteka wspierania systemu opieki nad dzieckiem zagrożonym marginalizacją, w którym aktywną rolę odgrywają organizacje pozarządowe związane z pedagogiką ulicy oraz lokalne instytucje, obejmującego tworzenie lokalnych koalicji na rzecz dzieci, szkolenia dla pedagogów ulicy oraz prowadzenie analiz i badań z wykorzystaniem autorskich narzędzi badawczych aktywizacji społeczeństwa do działań pomocowych poprzez organizowanie kampanii w mediach, promocję dobrych praktyk za pośrednictwem Internetu (www.partnerstwodladzieci.blogspot.com), publikacje, organizowanie konferencji oraz angażowanie firm do współpracy. W 2009 oraz 2010 roku był realizowany w ramach priorytetu 4.1 Programu operacyjnego FIO: Przedsiębiorczość społeczna i upowszechnianie idei partnerstwa trójsektorowego dwuletni projekt pod nazwą Partnerstwo dla dzieci tworzenie sieci lokalnych koalicji na rzecz dzieci zagrożonych marginalizacją społeczną. W ciągu zaledwie szesnastu miesięcy zostały zrealizowane główne cele projektu: powstało narzędzie do diagnozy indywidualnej i społecznej dziecka: Kwestionariusz funkcjonowania społecznego dziecka, opracowano Wskaźniki marginalizacji i wykluczenia społecznego, proponowane w diagnozowaniu sytuacji dzieci i młodzieży, Analizę sytuacji społecznodemograficznej dzielnicy Praga Południe ze szczególnym uwzględnieniem dzieci i młodzieży oraz Sytuację demograficzno-społeczną 18 dzielnic m.st. Warszawy w 2009 r.. Przedłużeniem tego pilotażowego projektu były badania prowadzone na zlecenie m.st. Warszawy Zbadanie sytuacji dzieci objętych pomocą społeczną wybranych dzielnic m.st. Warszawy: Praga-Południe, Praga-Północ, Targówek z zastosowaniem narzędzia przygotowanego w ramach programu. Wspomniane powyżej narzędzia badawcze mogą być pomocne przy tworzeniu planów działania przez różne ośrodki decyzyjne, których połączenie dopiero może doprowadzić do faktycznej zmiany w życiu dzieci i ich rodzin. Przeprowadzono szkolenia dla przedstawicieli urzędów miejskich, ośrodków pomocy społecznej i organizacji pozarządowych z 22 miast z całej Polski, wyrażających po szkoleniu żywe zainteresowanie udziałem w programie Partnerstwo dla dzieci. W ramach działań informacyjnych skierowanych do różnych grup odbiorców zorganizowano kampanię w mediach Oderwij dzieci od ulicy, w wielu miastach odbyła się akcja plakatowania, happeningi, rozkolportowano ponad 12 tys. ulotek, opracowano 4 roll-upy, powstał blog, zaktualizowano stronę internetową oraz Poradnik stypendialny. Poza tym zorganizowana została konferencja oraz wydana publikacja. Powyższe działania przyczyniły się do: zwrócenia uwagi społeczeństwa i decydentów na problemy dzieci zagrożonych niedostosowaniem społecznym, wymiany informacji o działaniach poszczególnych organizacji i projektach realizowanych w ramach programu, oraz do upowszechniania dobrych praktyk i wiedzy o stypendiach dostępnych dla dzieci z niezamożnych rodzin. Warto podkreślić też nawiązywanie lepszych relacji pomiędzy kluczowymi dla poprawy sytuacji dzieci na poziomie lokalnym ośrodkami pomocy społecznej i organizacjami pozarządowymi. Nastąpiło wzmocnienie pedagogów ulicy oraz całej sieci organizacji współpracujących w ramach programu. Wypracowanie narzędzi do upowszechniania dobrych praktyk miało i ten efekt, że do Partnerstwa przyłączyli się nowi partnerzy biznesowi: PTC z programem lojalnościowym ERA Premium, Janssen-Cilag Polska, który finansuje projekty uliczne, oraz firma Delphi, wspierająca program mikrograntów dla dzieci i projekty społeczne realizowane 7

8 metodą pedagogiki ulicy. Niemałym osiągnięciem jest też pogłębienie współpracy pomiędzy organizacjami pozarządowymi na poziomie lokalnym oraz fakt, że władze miast chętniej wspierają finansowo projekty realizowane metodą pedagogiki ulicy oraz deklarują wolę szkolenia i zatrudniania streetworkerów. Ponadto organizatorzy pozyskali cennych partnerów i zebrali cenne doświadczenia, pomocne w dalszym prowadzeniu programu. Na marginesie warto też wspomnieć o badaniu, które zostało przeprowadzone przez Stowarzyszenie Pedagogiki Alternatywnej w Częstochowie, organizacji uczestniczącej w programie Partnerstwo dla dzieci. Badania przeprowadzone przez Grupę Pedagogiki Alternatywnej stanowią próbę scharakteryzowania zjawiska dzieci ulicy i były realizowane z inicjatywy Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Częstochowie, przy współpracy Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, Komendy Miejskiej Policji oraz Straży Miejskiej, za pomocą własnego, autorskiego narzędzia organizacji. Dzięki badaniu wyodrębniono rejony największych skupisk dzieci spędzających czas na ulicy, bez dozoru dorosłych. Stwierdzono, że na 2688 dzieci będących pod opieką pracowników socjalnych 2391 nie uczęszcza do żadnych placówek wsparcia dziennego oraz że oferta świetlic często nie jest dostosowana do potrzeb i oczekiwań dzieci. Autorzy raportu podkreślają potrzebę pracy pedagogów ulicy w mieście. Sprawy dotyczące dzieci zagrożonych marginalizacją społeczną warto widzieć na tle środowiska społecznego i kulturowego określonej jednostki terytorialnej, w kontekście podstawowych zjawisk występujących na danym terenie, toteż Pani Barbara Czerwińska- Jędrusiak oraz Pan Konrad Potyra opracowali na zlecenie Fundacji : Wskaźniki marginalizacji i wykluczenia społecznego proponowane w diagnozowaniu sytuacji dzieci i młodzież. Opracowanie to może być pomocne jednostkom terytorialnym w opisie sytuacji społecznodemograficznej, ze szczególnym uwzględnieniem wskaźników dotyczących przyczyn i przejawów wykluczenia społecznego. Autorzy zaproponowali jako podstawę do lokalnych diagnoz pięć bloków obejmujących obszary i przyczyny wykluczenia społecznego. Praktyczne zastosowanie wspomnianego narzędzia przyniosło publikację: Analiza sytuacji społeczno-demograficznej dzielnicy Praga-Południe, ze szczególnym uwzględnieniem dzieci i młodzieży, która stanowi cenny materiał dla władz dzielnicy Praga-Południe oraz innych podmiotów zainteresowanych sytuacją społeczną. Autorka przedstawia krótką charakterystykę dzielnicy, na obraz której składają się następujące dane: powierzchnia, stan i struktura ludności, ruch naturalny ludności, migracje, edukacja i wychowanie, kultura i sport, opieka zdrowotna, sytuacja rodzin, przestępczość i patologie, bezrobocie. Pani Barbara Czerwińska-Jędrusiak przygotowała także opracowanie Sytuacja demograficzno-społeczna 18 dzielnic m.st. Warszawy w 2009 r., które zostało pomyślane jako materiał wyjściowy do analizy sytuacji poszczególnych dzielnic na tle całej Warszawy i będzie stanowiło zachętę oraz ułatwienie dla władz poszczególnych dzielnic przy opracowaniu analizy o charakterze socjologicznym, pomocnej w kreowaniu polityki społecznej. Jesienią 2010 roku wśród 300 dzieci będących beneficjentami pomocy społecznej na terenie trzech dzielnic prawobrzeżnej Warszawy: Praga Południe, Praga Północ oraz Targówek, gdzie poziom zaspokojenia potrzeb rozwojowych jest często niższy niż w innych dzielnicach Warszawy, a także dlatego, że to właśnie w tych dzielnicach Wspólna Droga wdraża program Partnerstwo dla dzieci, przeprowadzono badanie, współfinansowane ze środków m.st. Warszawy, przyznanych w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie programu Rodzina. Projekt dotyczył ankietowego badania sytuacji indywidualnej sytuacji dzieci nowatorskim narzędziem Pani prof. Małgorzaty Orłowskiej oraz przygotowania przez Panią Barbarę Czerwińską z Urzędu Statystycznego w Warszawie opracowania Sytuacja społeczno -demograficzna wybranych dzielnic m.st. Warszawa:Praga Południe, Praga Północ, Targówek w latach Opracowanie Pani Barbary Czerwińskiej, ukazujące w sposób dynamiczny podstawowe wskaźniki dotyczące demografii, 8

9 edukacji, kultury, pomocy społecznej, bezrobocia czy przestępczości tworzy nie tylko interesujący obraz przemian dokonujących się naszych oczach, lecz także pozwala spojrzeć na sytuację poszczególnych dzieci i ich rodzin w szerszym kontekście społecznym. W konkluzji badania prof. Małgorzata Orłowska napisała: I. Istnieje pilna potrzeba: - wyrównania braków odnoszących się do podstawowych potrzeb higieny i rozwoju oraz rozwarstwienia cyfrowego i uczestnictwa w kulturze (czytelnictwo), - utrzymania interwencji w zakresie dożywiania i uczestnictwa w zajęciach pozalekcyjnych czasu wolnego, - weryfikacji zaspokojenia potrzeb biopsychicznej jakości życia, - wspierania rozwoju świetlic różnej proweniencji, prowadzonych przez niszowe instytucji trzeciego sektora, - stymulowania i wspierania zajęć czasu wolnego, jako obszaru inwestycji w kapitał kulturowy, zwłaszcza w odniesieniu do grup wykluczanych i marginalizowanych. Zaniechanie postulowanych działań owocować będzie teraz, jak i w bliższej i dalszej przyszłości nie dającymi się odwrócić procesami. II. Niewątpliwie istotną role sprawczą w takiej sytuacji należy pozostawić ośrodkom pomocy społecznej, jako instytucjom koordynującym oraz posiadającym ustawowe możliwości organizowania środowiska lokalnego i jego infrastruktury. Natomiast niewątpliwie należy wesprzeć ich działania poprzez: - stworzenie warunków do kreowania infrastruktury społecznej, a zwłaszcza tworzenia małych, nastawionych na resocjalizację instytucji opiekuńczo-wychowawczych czy działań o charakterze streetworkingu, - dbałość o przestrzeganie ustawowej wielkości rejonów przypisanych do indywidualnych pracowników, a nawet w uzasadnionych przypadkach, w dzielnicach szczególnie zagrożonych wykluczeniem, ograniczenie ich wielkości znacznie poniżej obowiązującej normy. III. Należy podjąć inicjatywy ustawodawcze w zakresie stymulowania pracy socjalnej ośrodków pomocy społecznej w kierunku działań promocyjnych, a zwłaszcza poprzez kreowanie nowych instrumentów oddziaływania i interwencji. Zestawienie obu tych publikacji może być też pomocne władzom poszczególnych dzielnic przy opracowywaniu planów rozwoju społecznego w odniesieniu do dzieci, zwłaszcza zagrożonych marginalizacją społeczną oraz do tworzenia lokalnych sieci instytucji kulturalno oświatowo -wychowawczych. Oba opracowania, ze względu na grupy ich potencjalnych odbiorców zostały wydane jako odrębne całości. Kampania informacyjna na rzecz dzieci zagrożonych marginalizacją W 2010 roku została zrealizowana przez Wspólna Drogę czwarta już z kolei kampania w mediach, tym razem pod nazwą Oderwij dzieci od ulicy. Jej celem było zwrócenie uwagi na zasadniczy problem, z jakim borykają się dzieci zagrożone niedostosowaniem społecznym: brak właściwych wzorców rodzinnych i społecznych, zaburzenia relacji emocjonalnych z najbliższymi oraz ograniczone możliwości rozwoju osobistego i pełnego wykorzystania indywidualnego potencjału dziecka. Kampania miała także zachęcać do osobistego włączenia się w pomoc tym dzieciom poprzez przekazywanie środków finansowych na stypendia, zwłaszcza przez przekazywanie 1% podatku, czy przez wolontariat. Kampania była prowadzona nie tylko w mediach, lecz także podczas różnych oficjalnych spotkań, na przykład podczas dorocznej Gali Wspólnej Drogi, podczas której zwrócono uwagę na konkretne potrzeby dzieci i sugerowano możliwe rozwiązania, zarówno dla organizacji pozarządowych, jak i społeczeństwa. Polskie Stowarzyszenie Pedagogów i Animatorów KLANZA w Gdyni przedstawiła zestawienie dotyczące potrzeb oraz potencjału wychowanków tej organizacji. Przygotowanie takiego zestawienia ułatwiło w dalszym 9

10 przebiegu kampanii poszukiwania partnerów do sfinansowania mikrostypendiów rozwojowych dla dzieci. W efekcie firma Delphi przekazała środki na realizację stypendiów edukacyjno-rozwojowych dla grupy 8 dzieci z Polskiego Stowarzyszenia Pedagogów i Animatorów KLANZA w Gdyni i 16 dzieci ze Stowarzyszenia PARASOL z Krakowa na udział w dodatkowych artystyczno-sportowych zajęciach pozalekcyjnych oraz przedmiotowych zajęciach wyrównawczych czy nauce języków obcych. Lekarze Nadziei z Warszawy zaproponowało bezpłatne leczenie stomatologiczne dzieci z Pragi, a firma motoryzacyjna pokryła koszty kursu na prawo jazdy jednego z wychowanków. Kolejnym pomysłem na wspieranie rozwoju dziecka było stworzenie i aktualizacja Poradnika Stypendialnego on-line, zawierającego informacje o stypendiach i innych formach wspierania rozwoju dziecka, przydzielanych przez instytucje, organizacje i firmy z podziałem na województwa i formy pomocy. Zostały także przygotowane cztery roll-upy o charakterze informacyjno-promocyjnym, wykorzystywane podczas różnych konferencji i seminariów oraz spotkań z firmami. Jednym z elementów kampanii informacyjnej była konferencja podsumowująca projekt, która miała miejsce w Mazowieckim Urzędzie Wojewódzkim w Warszawie w dniu 16 grudnia 2010 roku. Konferencja skierowana była głownie do uczestników programu przedstawicieli organizacji pozarządowych, urzędów, ośrodków pomocy społecznej, pracowników socjalnych. W roku szkolnym 2009/2010 grupa 29 dzieci z trzech organizacji pozarządowych na terenie dzielnicy Praga Północ uczestniczyła w zajęciach dodatkowych, finansowanych w ramach programu mikrograntów. Największym zainteresowaniem cieszyły się następujące zajęcia: taneczne, językowe, plastyczne, piłkarskie, wyrównawcze z różnych przedmiotów, sztuki walki. środki przekazano nie tylko na opłacenie zajęć, lecz także na zakup pomocy, takich jak obuwie sportowe, stroje taneczne, podręczniki, szkolne, odzież sportową oraz udział w obozie piłkarskim. We wrześniu 2010 roku Komisja dystrybucyjna przyznała na rok szkolny 2010/2011 dzieciom z organizacji działających na Pradze Północ 42 mikrogranty o charakterze edukacyjnoartystyczno - sportowym, przy czym po raz trzeci z programu korzysta 11 osób, po raz drugi 12 osób, a po raz pierwszy 19 osób. W ramach współpracy strategicznej z firmami Société Générale, TNT Express wspierano działania klubu Światoteka przy ulicy Stalowej, prowadzono warsztaty muzyczne oraz zrealizowano interesujący projekt artystyczny Mój Frycek. Program społeczny NIKIFORY NIKIFORY to wieloletni, cykliczny program społeczny realizowany przez Fundację Wspólna Droga od 2006 roku z myślą o uzdolnionych artystycznie osobach z niepełnosprawnością. Program NIKIFORY 2010 zrealizowany został we współpracy z dwiema warszawskimi uczelniami: Akademią Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej i Akademią Sztuk Pięknych. Ambasadorami programu są Państwo Joanna Kos-Krauze i Krzysztof Krauze. Program objęty został honorowym patronatem Ministra Pracy i Polityki Społecznej oraz Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Celem programu jest pokonywanie izolacji osób z niepełnosprawnością intelektualną poprzez wspieranie rozwoju i twórczości artystów z niepełnosprawnością intelektualną oraz promocję ich twórczości. Fundacja wspierała rozwój artystów z niepełnosprawnością poprzez następujące działania: Przeprowadzenie IV edycji konkursu plastycznego Świat NIKIFORÓW Zorganizowanie pokonkursowej wystawy prac w Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie, połączonej z uroczystością wręczenia nagród laureatom i instruktorom 10

11 Warsztaty twórcze w Dłużewie dla laureatów konkursu Świat NIKIFORÓW, ich instruktorów oraz rodziców lub opiekunów w Domu Plenerowym Warszawskiej Akademii Sztuk Pięknych Ogłoszenie V edycji konkursu plastycznego Świat NIKIFORÓW. W ramach programu NIKIFORY 2010 Fundacja przeprowadziła IV edycję ogólnopolskiego konkursu plastycznego pn. Świat NIKIFORÓW dla dorosłych osób z niepełnosprawnością podopiecznych warsztatów terapii zajęciowej. Konkurs ogłoszony został w grudniu 2009 r., realizowany był od początku roku Na konkurs nadesłanych zostało 442 prac plastycznych z ponad 200 warsztatów terapii zajęciowej z całego kraju. W gali zorganizowanej 21 maja 2010 r. w auli Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie uczestniczyło ponad 150 osób - laureaci i ich opiekunowie, przedstawiciele WTZ, instytucji i organizacji społecznych oraz mediów. Laureaci IV edycji konkursu podczas gali otrzymali nagrody rzeczowe w postaci zestawów profesjonalnych materiałów plastycznych oraz dyplomy. Dyplomami uhonorowani zostali także pracujący z laureatami instruktorzy terapii zajęciowej oraz warsztaty terapii zajęciowej, w których niepełnosprawni artyści tworzą. Podczas Gali wystąpiła orkiestra ze szkoły podstawowej w Łajskich oraz Pan Tadeusz Woźniak, promujący ideę edukacji włączającej. Laureaci IV edycji konkursu plastycznego Świat NIKIFORÓW poza nagrodami rzeczowymi otrzymali możliwość uczestniczenia wraz z instruktorami i opiekunami (rodzicami) w warsztatach twórczych prowadzonych przez specjalistów z zakresu arteterapii pracowników naukowych Akademii Pedagogiki Specjalnej w Domu Plenerowym w Dłużewie udostępnionym przez Akademię Sztuk Pięknych. Warsztaty przeprowadzone zostały w październiku 2010, Fundacja AMONDO Films zrealizowała nieodpłatnie filmową relację z warsztatów. W grudniu 2010 r. została ogłoszona V edycja ogólnopolskiego konkursu plastycznego Świat NIKIFORÓW. Informacja o konkursie przesłana została w wersji elektronicznej do wszystkich WTZ znajdujących się w bazie udostępnionej przez PFRON i w bazach zawierających dane WTZ uczestniczących w trzech poprzednich edycjach konkursu. W 2010 roku zostały zrealizowane następujące działania o charakterze promocyjnym: Wystawa prac laureatów w przestrzeni miejskiej w podcieniach siedziby Urzędu Mazowieckiego na Pl. Bankowym w Warszawie Wystawa prac finalistów konkursu w 25 filiach i oddziałach Biblioteki Publicznej Praga Południe Stworzenie niezależnej strony internetowej Trzy charytatywne aukcje obrazów Przygotowanie i dystrybucja kart świąteczno-noworocznych na podstawie prac laureatów konkursu Nawiązanie współpracy z redakcją czasopisma SENS oraz Zwierciadło W lipcu i sierpniu 2010 roku w ramach wystawy zaprezentowano 20 prac laureatów konkursu w formie wydruków wielkoformatowych. Wystawy, objęte honorowym patronatem Wojewody mazowieckiego były prezentowane w podcieniach Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego przy Pl. Bankowym w Warszawie. Od września do grudnia 2010 roku w 25 filiach i oddziałach Biblioteki Publicznej Praga Południe zorganizowana została wystawa wybranych prac finalistów konkursu Świat NIKIFORÓW z lat w ramach projektu Wędrująca galeria. Projekt zakończył się aukcją charytatywną, na której licytowane były obrazy prezentowane wcześniej na wystawie. 11

12 Projekt został zorganizowany we współpracy z Biblioteką Publiczną Dzielnicy Praga Południe oraz czasopismem SENS, które wydrukowały obszerny artykuł na temat twórczości artystów z niepełnosprawnością intelektualną. Od września 2010 roku funkcjonuje niezależna strona internetowa na której prezentowany jest dorobek programu społecznego NIKIFORY. Przeprowadzono trzy charytatywne aukcje prac nadesłanych na konkurs: podczas Gali Wspólnej Drogi w Hotelu Marriott w Warszawie, podczas Pikniku organizacji pozarządowych Południowo praskie prezentacje w Parku Skaryszewskim oraz w siedzibie Biblioteki Publicznej Dzielnicy Praga Południe. W oparciu o prace laureatów konkursu została przygotowana kolekcja kart świątecznonoworocznych, zachęcająca do zapoznania się ze sztuką artystów z niepełnosprawnością intelektualną, która została rozesłana do kilkuset firm. 4. ORGANIZACJA WOLONTARIATU W 2010 r. Fundacja kontynuowała program wolontariatu pracowniczego. Szczególne zainteresowanie tym programem okazały przede wszystkim firmy Société Générale, TNT Express, Sygnity, Akzo Nobel i Delphi. Pracownicy Société Générale w ramach wolontariatu dwukrotnie odwiedzili ośrodek opieki dla osób z upośledzeniem umysłowym Fundacji Revita w Otwocku (prace w ogrodzie i przygotowywanie ozdób świątecznych), po raz drugi brali udział w Świątecznej Zbiórce Żywności, akcji organizowanej przez Bank Żywności, pomagali w magazynie Fundacji w Błoniu przy sortowaniu blisko produktów Procter&Gamble dla 30 organizacji partnerskich Fundacji. Podczas dorocznego Tygodnia Zaangażowania Społecznego zorganizowano po raz pierwszy kiermasz książek, z którego dochód został przekazany na konto programu Partnerstwo dla Dzieci, a książki i płyty, które podczas kiermaszu nie znalazły nabywcy zasiliły księgozbiory organizacji partnerskich i bibliotek Pragi Południe. Ważnym wydarzeniem TZS była prezentacja filmu Frycek finansowanego przez Société Générale a zrealizowanego przez Stowarzyszenie Serduszko dla Dzieci podczas warsztatów muzycznych zorganizowanych przez stypendystów Société Générale z Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina. Dla dzieci ze Światoteki zorganizowano również wizytę w banku. W siedzibie banku została wystawiona ekspozycja NIKIFORÓW. Warty podkreślenia jest fakt, że do grona wolontariuszy dołączyła grupa pracowników z siostrzanej firmy Société Générale SG Equipment Leasing Polska. W ramach wolontariatu pracowniczego, pracownicy firmy Sygnity w ciągu trzech miesięcy brali udział w instalacji i konfiguracji nowego serwera w Fundacji oraz we wdrożeniu systemu Microsoft Dynamix CRM. Wolontariat pracowniczy w firmie Delphi obejmował różnorodne działania, m.in. korepetycje dla dzieci, zbiórkę żywności na Wigilię przygotowywaną przez podopiecznych z krakowskiej organizacji Parasol, warsztaty tematyczne i inne inicjatywy podejmowane przez pracowników firmy. Pracownicy firmy Akzo Nobel Car Refinishes, która przekazała środki finansowe na remont pomieszczeń w Ognisku TPD Praga Południe, przez kilka weekendów pomagali przy pracach remontowych, w tym przy remoncie sali przeznaczonej na Południowo praską Światotekę. Fundacja zaproponowała pracownikom firm udział w kilku cyklicznych akcjach w ramach wolontariatu: 12

13 Akcja Pierwszy Dzwonek - tak jak w poprzednich latach miała na celu przygotowanie wyprawek szkolnych dla dzieci z uboższych rodzin. Do akcji włączyli się już po raz kolejny pracownicy Société Générale. W efekcie udało się zebrać ponad 800 sztuk różnych przyborów szkolnych dla kilkudziesięciu dzieci z warszawskiej Pragi Północ. Akcja List do Świętego Mikołaja - do akcji, przeprowadzonej już po raz trzeci, ponownie zgłosiła się firma TNT Express. Akcja miała na celu obdarowanie prezentami dzieci mniejszych szans, znajdujących się pod opieką pedagogów ulicy, którzy realizują z nimi projekty edukacyjne. Dzieci z czterech warszawskich organizacji napisały listy do Świętego Mikołaja, które zostały przekazane do siedziby firmy TNT. Pracownicy zakupili prezenty świąteczne dla 84 dzieci. 5. PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI INFORMACYJNEJ I SZKOLENIOWEJ Kampania informacyjna w ramach programu Partnerstwo dla dzieci jest adresowana do różnych grup odbiorców z wykorzystaniem wielu różnorodnych form poczynając od konferencji prasowych, kampanii w mediach, przez akcje ulotkowe, publikacje, Internet oraz podczas konferencji merytorycznych. Wszystkie wspominane działania przyczyniają się do poszerzania grona partnerów Wspólnej Drogi, integrowania środowiska lokalnego wokół spraw dzieci mniejszych szans oraz integrowania grona pedagogów ulicy, a także upowszechniania dobrych praktyk i rozwoju wolontariatu. Firma McCann Ericsson przygotowała projekt kampanii społecznej Oderwij dzieci od ulicy, której elementami była reklama zewnętrzna CTL, ulotki, spot reklamowy oraz banner na stronie internetowej. Specjaliści od promocji zachęcali także Fundację do bardziej skutecznego docierania z przesłaniem kampanii do opinii publicznej poprzez przebudowę dotychczasowej strony internetowej oraz do prowadzenia bloga. W kampanii 2010 roku uczestniczyło łącznie 11 organizacji pozarządowych z 11 miast w Polsce: Akcja Humanitarna Życie, Centrum Misji i Ewangelizacji Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w Rzeczypospolitej Polskiej, Katolicka Fundacja Dzieciom w Parafii Świętych Apostołów Piotra i Pawła w Katowicach, Polskie Stowarzyszenie Pedagogów i Animatorów KLANZA Oddział w Gdańsku, Polskie Stowarzyszenie Pedagogów i Animatorów KLANZA Oddział we Wrocławiu, Stowarzyszenie Animatorów i Pedagogów Społecznych, Stowarzyszenie Inicjatyw Społecznych WIATRAK, Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Dzieci, Młodzieży i Rodziny Pomocna Dłoń, Stowarzyszenie Pedagogiki Alternatywnej, Stowarzyszenie Przyjaciół Ośrodka Socjoterapeutycznego Wspólny Dom w Wildze, Wspólna Droga United Way Polska. Organizacje prowadziły samodzielnie kampanie w oparciu o przekazane im materiały promocyjne: Citi-lighty o wymiarach 140x200, ulotki oraz spot reklamowy, rozkolportowały łącznie ulotek formatu A4/A5 wśród partnerów, przyjaciół, lokalnych firm, dzięki czemu udało się im pozyskać fundusze na prowadzenie projektów oraz, co nie mniej ważne, stały się bardziej rozpoznawalne, co przełożyło się także na lepszą współpracę z lokalnymi instytucjami, a także na pozyskanie kolejnych wolontariuszy do pomocy. Ważnym narzędziem, przyczyniającym się do upowszechniania pedagogiki ulicy stał się blog systematycznie uzupełniany przez różne organizacje o relacje z projektów edukacyjno-wychowawczych. Fundacja we współpracy z firmą Weber Shandwick zorganizowała konferencję prasową, podczas której zaprezentowano: program Partnerstwo dla dzieci, działania pedagogów ulicy oraz zaangażowanie firm partnerów strategicznych programu. Relacje z konferencji znalazły się na papierowych stronach wielu gazet oraz wydań internetowych, w tym: Polskiej Agencji Prasowej, i innych. Kilka stacji 13

14 telewizyjnych i radiowych (m.in. POLSAT, TVN, lokalne stacje radiowe w Gdańsku, Radomiu i Częstochowie i in.) przeprowadziło wywiady w studio z uczestnikami konferencji. Działanie pod wspólnym szyldem skutkowało wzajemną wymianą informacji między organizacjami, co przyczyniało się do poszerzenia warsztatu pracy poszczególnych pedagogów oraz organizacji. W lutym 2010 roku zostało zorganizowane szkolenie dla przedstawicieli 9 miast województwa mazowieckiego: Ciechanów, Gostynin, Ostrołęka, Płock, Pruszków, Pułtusk, Siedlce, Warszawa Targówek, Warszawa Praga Południe. Wśród uczestników szkolenia byli pracownicy wydziałów ds. społecznych i zdrowia, pracownicy OPS-ów oraz organizacji pozarządowych. Podobne szkolenie zostało też przeprowadzone w maju 2010 roku dla pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej na Pradze-Południe. W lutym 2010 roku przeprowadzono szkolenie dla pedagogów ulicy w zakresie współpracy z lokalnym biznesem. Od września 2010 roku było prowadzone kolejne szkolenie dla 13 pedagogów ulicy z całego kraju, współpracujących z organizacjami streetworkerskimi. Szkolenie skierowane jest do osób, które już pracują metodą streetworkingu lub chcą pracować z dziećmi niedostosowanymi społecznie. Szkolenie ma na celu teoretyczne i praktyczne przygotowanie pedagogów ulicy oraz podniesienie kwalifikacji tych osób, które już pracują w środowisku otwartym, a także stworzenie i realizację profesjonalnych projektów na rzecz dzieci zagrożonych marginalizacją społeczną, spędzających czas na ulicy. Podczas szkolenia prowadzone są wykłady teoretyczne, treningi psychologiczne oraz warsztaty. Szkolenie trwa 6 miesięcy. W grudniu 2010 roku w Mazowieckim Urzędzie Wojewódzkim w Warszawie została zorganizowana konferencja podsumowująca projekt, adresowana do samorządu, biznesu, organizacji pozarządowych, instytucji państwowych. Zostały przygotowane cztery roll-upy, na których przedstawiono opis oraz realizację programu Partnerstwo dla dzieci. Roll-upy będą prezentowane podczas różnych konferencji, seminariów czy szkoleń, a także w czasie spotkań z firmami, zachęcając osoby prywatne oraz firmy do włączenia się w działania programu Partnerstwo dla dzieci. W 2010 roku zostały wydane trzy publikacje w ramach programu Partnerstwo dla dzieci. Poradnia Wspólnej Drogi Od 1 stycznia 2010 roku do 31 grudnia 2010 roku do Poradni Wspólnej Drogi wpłynęło 260 listów od osób prywatnych i 15 listów od organizacji pozarządowych, w sumie Poradnia Wspólnej Drogi odpisała na 275 listów. Nadawcami około 95% wszystkich listów nadesłanych do Poradni Wspólnej Drogi były osoby prywatne - rodzice chorych dzieci, osoby starsze, cierpiące na różne choroby, bezrobotne, osoby w trudnej sytuacji materialnej i psychicznej. Nadawcami pozostałych ok. 5% były organizacje pozarządowe. Najwięcej listów z prośbą o wsparcie otrzymaliśmy z województw: mazowieckiego (ok. 27%), wielkopolskiego (ok. 24%), kujawsko-pomorskiego (ok. 14%), dolnośląskiego (ok. 13%), pomorskiego (ok. 12%) i śląskiego (ok. 10%). Najczęściej nadawcy zwracali się do Poradni z następującymi problemami: brak środków na leczenie i rehabilitację, w tym wyjazdy na turnusy rehabilitacyjne, ciężka sytuacja materialna nie pozwalającą na zaspokojenie podstawowych potrzeb życiowych brak środków finansowych i rzeczowych na działalność statutową organizacji społecznych. 14

15 Najczęściej zgłaszano następujące dolegliwości: dziecięce porażenie mózgowe (ok. 37%), zespoły wad wrodzonych (ok. 17%), choroby narządu ruchu (ok. 14%), epilepsja (ok. 13%), choroby słuchu i wzroku (ok. 8%), choroby genetyczne (ok. 8%), cukrzyca (ok. 3%). Uchwały Rady Fundacji w roku Uchwała nr 1/2010 z dnia dotycząca odwołania Pani Małgorzaty Orłowskiej oraz Pana Leszka Huziora ze stanowiska członka Zarządu Fundacji Wspólna Droga 2. Uchwała nr 2/2010 dnia dotycząca powołania Pana Leszka Huziora do Rady Fundacji Wspólna Droga 3. Uchwała nr 3/2010 z dnia dotycząca zatrudnienia Pani Dominiki Sawczuk i Pani Doroty Wójcik na stanowisku Wiceprezesa Zarządu Fundacji 4. Uchwała nr 1/2010 z dnia w sprawie badania sprawozdania finansowego Fundacji Wspólna Droga za rok Uchwała nr 2/2010 z dnia w sprawie przyjęcia Pana Ronalda Jamesa Malaka na członka Rady Fundacji. 6. Uchwała nr 1/2010 z dnia w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Merytorycznego za rok Uchwała nr 2/2010 z dnia w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Finansowego za rok Uchwała nr 3/2010 z dnia w sprawie pokrycia ujemnego wyniku w roku Uchwała nr 4/2010 z dnia w sprawie przyjęcia Badania Sprawozdania Finansowego Fundacji Wspólna Droga za rok Uchwała nr 5/2010 z dnia w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu za rok Uchwała nr 6/2010 z dnia w sprawie rezygnacji Wiceprezesa Zarządu Pani Dominiki Sawczuk oraz Wiceprezesa Zarządu Pani Doroty Wójcik 12. Uchwała nr 1/2010 z dnia w sprawie odwołania członka Rady Pana Ronalda Malaka 13. Uchwała nr 2/2010 z dnia w sprawie odwołania Pana Piotra Kardacha z funkcji członka Rady Fundacji 14. Uchwała nr 3/2010 z dnia w sprawie przyjęcia Pana Norberta Biedrzyckiego do grona członków Rady Fundacji 15. Uchwała nr 4/2010 z dnia w sprawie powołania Pani Joanny Klonowskiej na funkcję Prezesa Zarządu Fundacji 16. Uchwała nr 5/2010 z dnia w sprawie zawarcia umowy pracę z Panią Małgorzatą Mularczyk na stanowisku Wiceprezesa ds. Społecznych 17. Uchwała nr 6/2010 z dnia w sprawie podziękowania Pani Małgorzacie Mularczyk za pracę na stanowisku Prezesa Fundacji Wspólna Droga 18. Uchwała nr 1/2010 z dnia w sprawie przyjęcia rezygnacji Pani Joanny Klonowskiej z pełnienia funkcji Prezesa Zarządu Fundacji Wspólna Droga 19. Uchwała nr 2/2010 z dnia w sprawie powołania Pani Małgorzaty Mularczyk na stanowisko Prezesa Zarządu Fundacji Uchwały Zarządu Fundacji Wspólna Droga w roku 2010: 1. Uchwała nr 1 z dnia w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Merytorycznego za rok Uchwała nr 2 z dnia w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania 15

16 Finansowego za rok Uchwała nr 3 z dnia w sprawie dystrybucji środków otrzymanych w 2009 roku 4. Uchwała nr 1 z dnia w sprawie dystrybucji środków pozyskanych w roku 2009 (Komisja Carlsberg) 5. Uchwała nr 2 z dnia w sprawie dystrybucji środków pozyskanych w roku 2009 (Komisja Śląska) 6. Uchwała nr 3 z dnia w sprawie dystrybucji środków pozyskanych w roku 2009 (Komisja Ogólnopolska) 7. Uchwała nr 4 z dnia w sprawie dystrybucji środków pozyskanych w roku 2009 w ramach programu Partnerstwo dla Dzieci 8. Uchwała nr 5 z dnia w sprawie wysokości świadczenia urlopowego 9. Uchwała nr 6 z dnia w sprawie przyznania pracownikom premii uznaniowej za III kwartał 10. Uchwała nr 1 z dnia w sprawie przyznania dotacji dla Stowarzyszenia Pomocy Dzieciom z Rybnika Boguszowic 17-stka 11. Uchwała nr 2 z dnia w sprawie przyznania pracownikom premii uznaniowej za IV kwartał III. INFORMACJA FINANSOWA 1. Informacja o wysokości uzyskanych przychodów z wyodrębnieniem ich źródeł: Przychody uzyskane z działalności statutowej Fundacji w 2010r. wyniosły ,89 zł. Pozostałe przychody operacyjne 0,81 zł oraz przychody finansowe ,10 zł. Fundacja Wspólna Droga nie prowadziła w 2010 roku działalności gospodarczej oraz nie otrzymała spadków, zapisów, darowizn. Otrzymała środki pochodzące ze źródeł publicznych: FIO ,70 zł Urząd Miasta Stołecznego Warszawy ,00 zł 2. Informacja o poniesionych kosztach ( w zł): a) realizacja celów statutowych ,36 b) administracja, w tym : ,43 usługi obce ,66 podatki i opłaty 738,78 Wynagrodzenia i ubezpieczenia społeczne ,25 pozostałe koszty ,74 c) koszty operacyjne 261,00 d) koszty finansowe 0,16 3. Dane: a) liczba osób zatrudnionych w Fundacji Wspólna Droga na dzień 31 grudnia 2010 roku wyniosła 5 osób. Fundacja zatrudniała w ciągu całego 2010 roku łącznie 52 osoby w ramach umów cywilno-prawnych. b) łączna kwota wynagrodzeń wypłaconych przez Fundację (całkowite obciążenie wraz z ubezpieczeniem społecznym) w roku 2010 wyniosła ,91 zł. c) w 2010 r. wypłacono członkom zarządu wynagrodzenia w wysokości brutto: ,87 zł. 16

17 d) w 2010 r. kwota wynagrodzeń z tytułu umów zleceń i o dzieło wyniosła: ,74 zł. e) w roku 2010 Fundacja nie udzielała pożyczek pieniężnych f) w 2010 roku Fundacja posiadała środki zgromadzone w Citi Banku Handlowym na łączną kwotę ,50 zł, oraz jednostki uczestnictwa funduszu rynku pieniężnego UniWIBID SFIO o wartości: ,45 zł g) Fundacja Wspólna Droga nie nabyła w roku 2010 nieruchomości. h) W roku 2010 Fundacja nie nabywała składników majątku. i) Fundacja posiadała następujące wartości aktywów ujętych w bilansie za rok 2010: - rzeczowe aktywa trwałe 0,00 - zapasy rzeczowych aktywów obrotowych ,57 - należności krótkoterminowe 410,15 - środki pieniężne ,92 - pozostałe aktywa finansowe ,45 - krótkoterminowe rozlicz. międzyokresowe 0,00 Ogółem ,09 j) Zobowiązania Fundacji na koniec 2010 roku przedstawiają się następująco: - fundusz statutowy ,07 - wynik finansowy netto za rok obrotowy ,85 - zobowiązania krótkoterminowe i fundusze specjalne 2 085,17 - rozliczenia międzyokresowe 0,00 Ogółem ,09 4. Dane o działalności zleconej fundacji przez podmioty państwowe samorządowe nie dotyczy 5. Informacja o rozliczeniach fundacji z tytułu zobowiązań podatkowych Fundacja w roku 2010 składała deklaracje PIT-4 z tytułu wynagrodzeń i CIT-8. Zgodnie z Dz. U. z 2001 r. Nr 137 poz. 1539, Fundacja prowadziła działalność statutową i nie odprowadzała podatku dochodowego od działalności oraz nie posiadała innych zobowiązań podatkowych. Informacja dodatkowa: FIRMA KBR Izabela Olejnik przeprowadziła audyt za rok Opinia Biegłego Rewidenta była pozytywna, bez zastrzeżeń. Zarząd: Małgorzata Mularczyk Piotr Biernacki Grzegorz Sikora 17

Sprawozdanie z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krakowie za rok 2014

Sprawozdanie z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krakowie za rok 2014 Sprawozdanie z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krakowie za rok 2014 Kraków 2015 SPIS TREŚCI 1 Informacje ogólne... 6 2 Nowatorskie rozwiązania realizowane przez Miejski Ośrodek Pomocy

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr Rady Miasta Świdnik z dnia. Gminna strategia

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr Rady Miasta Świdnik z dnia. Gminna strategia Załącznik nr 1 do Uchwały Nr Rady Miasta Świdnik z dnia Gminna strategia rozwiązywania problemów społecznych ze szczególnym uwzględnieniem programów pomocy społecznej, profilaktyki i rozwiązywania problemów

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności w roku 2011 r.

Sprawozdanie z działalności w roku 2011 r. Sprawozdanie z działalności w roku 2011 r. Warszawa, luty 2012 2 SPIS TREŚCI I. Wstęp... 5 1. Ochota i jej mieszkańcy... 5 II. Zadania Ośrodka Pomocy Społecznej... 5 III. Struktura organizacyjna OPS...

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Ośrodka Pomocy Społecznej Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy w 2009 roku

Sprawozdanie z działalności Ośrodka Pomocy Społecznej Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy w 2009 roku Sprawozdanie z działalności Ośrodka Pomocy Społecznej Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy w 2009 roku Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy 01-381 Warszawa; ul. Powstańców Śląskich 9, tel./fax.:

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności w 2010 r.

Sprawozdanie z działalności w 2010 r. Sprawozdanie z działalności w 2010 r. Warszawa, luty 2011 SPIS TREŚCI I. Wstęp... 3 1. Mieszkańcy Ochoty... 3 II. Zadania Ośrodka Pomocy Społecznej... 3 III. Struktura organizacyjna OPS... 3 1. Komórki

Bardziej szczegółowo

Raport roczny. Stowarzyszenia Klon/Jawor

Raport roczny. Stowarzyszenia Klon/Jawor Stowarzyszenie Klon/Jawor ul. Szpitalna 5/5 III p. 00-031 Warszawa tel. (0-22) 828-91-28 fax 828-91-29 e-mail: klon@klon.org.pl www.klon.org.pl Portal organizacji pozarządowych www.ngo.pl Raport roczny

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Fundacji Centrum Edukacji Obywatelskiej

Sprawozdanie z działalności Fundacji Centrum Edukacji Obywatelskiej Warszawa, 27.06.2013 r. Sprawozdanie z działalności Fundacji Centrum Edukacji Obywatelskiej (organizacja pożytku publicznego) za okres 1 stycznia 31 grudnia 2012 r. Spis treści 1. Dane organizacji... 4

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH dla MIASTA SULEJÓWEK na lata 2011-2020

STRATEGIA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH dla MIASTA SULEJÓWEK na lata 2011-2020 Załącznik do uchwały Rady Miasta Sulejówek nr XI/74/2011 z dnia 30 czerwca 2011 r. STRATEGIA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH dla MIASTA SULEJÓWEK na lata 2011-2020 Sulejówek, czerwiec 2011rok Spis

Bardziej szczegółowo

Pomoc społeczna w Gdyni

Pomoc społeczna w Gdyni Pomoc społeczna w Gdyni rok 2011 Sprawozdanie z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gdyni SPIS TREŚCI Spis tabel 4 Wprowadzenie..... 5 Część 1 - Informacje ogólne.. 7 1. Dokumenty strategiczne

Bardziej szczegółowo

Fundacje korporacyjne Dotacje, programy stażowe, sponsoring, programy charytatywne

Fundacje korporacyjne Dotacje, programy stażowe, sponsoring, programy charytatywne Fundacje korporacyjne Dotacje, programy stażowe, sponsoring, programy charytatywne Iwona Raszeja-Ossowska 3 SPIS TREŚCI O fundacjach korporacyjnych... 3 Fundacje korporacyjne kogo, co i w jaki sposób wspierają?...

Bardziej szczegółowo

Koncepcje Punktów Aktywizacji Osób Niepełnosprawnych wypracowane w ramach projektu Doradca i asystent personalny - Punkty Aktywizacji Osób

Koncepcje Punktów Aktywizacji Osób Niepełnosprawnych wypracowane w ramach projektu Doradca i asystent personalny - Punkty Aktywizacji Osób Koncepcje Punktów Aktywizacji Osób Niepełnosprawnych wypracowane w ramach projektu Doradca i asystent personalny - Punkty Aktywizacji Osób Niepełnosprawnych - budowanie współpracy publiczno-społecznej

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z Działalności Ośrodka Pomocy Społecznej Dzielnicy Białołęka m.st. Warszawy za rok 2010

Sprawozdanie z Działalności Ośrodka Pomocy Społecznej Dzielnicy Białołęka m.st. Warszawy za rok 2010 za rok 2010 Sprawozdanie z Działalności Ośrodka Pomocy Społecznej Dzielnicy Białołęka m.st. Warszawy Warszawa Białołęka marzec 2011 SPIS TREŚCI I. CHARAKTERYSTYKA DZIELNICY... 3 II. ZADANIA OŚRODKA POMOCY

Bardziej szczegółowo

Pracownik socjalny. czyli rzecz o bardzo specjalnym zawodzie KONFERENCJA PROMOCYJNO-INFORMACYJNA TORUŃ, 28 29 LISTOPADA 2011 R.

Pracownik socjalny. czyli rzecz o bardzo specjalnym zawodzie KONFERENCJA PROMOCYJNO-INFORMACYJNA TORUŃ, 28 29 LISTOPADA 2011 R. Pracownik socjalny czyli rzecz o bardzo specjalnym zawodzie KONFERENCJA PROMOCYJNO-INFORMACYJNA TORUŃ, 28 29 LISTOPADA 2011 R. Zapraszamy do udziału w konferencji i życzymy owocnych dyskusji w sesjach

Bardziej szczegółowo

S p r a w o z d a n i e z działalności Fundacji Centrum Edukacji Obywatelskiej (Organizacja Pożytku Publicznego) za okres 1.01. 31.12.

S p r a w o z d a n i e z działalności Fundacji Centrum Edukacji Obywatelskiej (Organizacja Pożytku Publicznego) za okres 1.01. 31.12. Warszawa, dnia 31.03.2007 S p r a w o z d a n i e z działalności Fundacji Centrum Edukacji Obywatelskiej (Organizacja Pożytku Publicznego) za okres 1.01. 31.12.2006 1. Nazwa: Fundacja Centrum Edukacji

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności w 2012 r.

Sprawozdanie z działalności w 2012 r. Sprawozdanie z działalności w 2012 r. Warszawa, marzec 2013 SPIS TREŚCI I. WSTĘP... 3 1. MIESZKAŃCY OCHOTY... 3 II. ZADANIA OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ DZIELNICY OCHOTA... 3 III. STRUKTURA ORGANIZACYJNA

Bardziej szczegółowo

Podlaski Przegląd Społeczny

Podlaski Przegląd Społeczny Podlaski Przegląd Społeczny BEZPŁATNY KWARTALNIK REGIONALNEGO OŚRODKA POLITYKI SPOŁECZNEJ W BIAŁYMSTOKU NR 2(12) / czerwiec 2012 r. ISSN 2081-0946 Czasopismo współfinansowane ze środków Unii Europejskiej

Bardziej szczegółowo

Prowadzenie wolontariatu w OPS

Prowadzenie wolontariatu w OPS ZWIĄZEK STOWARZYSZEŃ RAZEM W OLSZTYNIE Prowadzenie wolontariatu w OPS Olsztyn 2010 Projekt "Rozwój wolontariatu w Ośrodkach Pomocy Społecznej na terenie Warmii i Mazur" dofinansowany przez Samorząd Województwa

Bardziej szczegółowo

MIEJSKI PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ INTEGRACJI SPOŁECZNEJ OSÓB UZALEŻNIONYCH I ICH BLISKICH.

MIEJSKI PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ INTEGRACJI SPOŁECZNEJ OSÓB UZALEŻNIONYCH I ICH BLISKICH. Załącznik do Uchwały Nr LVIII/544/2014 Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 12 listopada 2014 roku. MIEJSKI PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ INTEGRACJI SPOŁECZNEJ

Bardziej szczegółowo

Samorządowy Program Działań na Rzecz Osób. Niepełnosprawnych w Powiecie Janowskim. na lata 2006-2016

Samorządowy Program Działań na Rzecz Osób. Niepełnosprawnych w Powiecie Janowskim. na lata 2006-2016 Samorządowy Program Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych w Powiecie Janowskim na lata 2006-2016 Janów Lubelski 2006 rok Spis treści: I. Wstęp...4 II. III. IV. Diagnoza środowiska osób niepełnosprawnych

Bardziej szczegółowo

Raport Dobroczyńca Roku 2005 www.dobroczyncaroku.pl

Raport Dobroczyńca Roku 2005 www.dobroczyncaroku.pl Raport Dobroczyńca Roku 2005 Spis treści Wstęp 4 Niezależny audytor Konkursu firma Ernst & Young 6 Statystyki 6 Informacja o Konkursie 7 Jak dokonano wyboru laureatów 8 Darczyńcy o Konkursie 10 Laureaci

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W PSARACH ZA 2008 ROK

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W PSARACH ZA 2008 ROK SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W PSARACH ZA 2008 ROK 1 SPIS TREŚCI STRONA: 1. PODSTAWA PRAWNA DZIAŁALNOŚCI OPS... 4 2. POMOC SPOŁECZNA... 5 2.1. Program wieloletni,,pomoc państwa

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Program Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych w Powiecie Biłgorajskim na lata 2014-2020

Powiatowy Program Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych w Powiecie Biłgorajskim na lata 2014-2020 Załącznik do Uchwały XXXVII/248/2014 Rady Powiatu w Biłgoraju z dnia 29 maja 2014r. w sprawie przyjęcia Powiatowego Programu Działao na Rzecz Osób Niepełnosprawnych w Powiecie Biłgorajskim na lata 2014-2020

Bardziej szczegółowo

Spis treści. List Przewodniczącej Zarządu Fundacji 5. O Fundacji 8. Cele i sposób działania 8 Rada, Zarząd 12 Zespół 13. Partnerzy Fundacji 16

Spis treści. List Przewodniczącej Zarządu Fundacji 5. O Fundacji 8. Cele i sposób działania 8 Rada, Zarząd 12 Zespół 13. Partnerzy Fundacji 16 R a p o r t z d z i a ł a l n o ś c i w r o k u 2 0 1 3 R a p o r t z d z i a ł a l n o ś c i w r o k u 2 0 1 3 Spis treści List Przewodniczącej Zarządu Fundacji 5 1 2 3 4 O Fundacji 8 Cele i sposób działania

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI POWIATOWEGO CENTRUM POMOCY RODZINIE W GLIWICACH ZA ROK 2012

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI POWIATOWEGO CENTRUM POMOCY RODZINIE W GLIWICACH ZA ROK 2012 SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI POWIATOWEGO CENTRUM POMOCY RODZINIE W GLIWICACH ZA ROK 2012 wraz z wykazem potrzeb powiatu gliwickiego w zakresie pomocy społecznej oraz pieczy zastępczej (na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

Słowo wstępne...5. Wprowadzenie...7. 1. Modele zindywidualizowanej pomocy dla osób niepełnosprawnych...9

Słowo wstępne...5. Wprowadzenie...7. 1. Modele zindywidualizowanej pomocy dla osób niepełnosprawnych...9 Spis treści Słowo wstępne...5 Wprowadzenie...7 1. Modele zindywidualizowanej pomocy dla osób niepełnosprawnych...9 2. Modele aktywizacji zawodowo-społecznej osób długotrwale bezrobotnych (wykluczonych

Bardziej szczegółowo

Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Powiatu Starogardzkiego na lata 2014-2020

Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Powiatu Starogardzkiego na lata 2014-2020 Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Powiatu Starogardzkiego na lata 2014-2020 Starogard Gdański 2014 Spis treści Wprowadzenie... 3 1. Proces powstawania dokumentu... 4 1.1. Zespół Zadaniowy...

Bardziej szczegółowo

ARTYKUŁ 15 - PRAWO OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH DO SAMODZIELNOŚCI, INTEGRACJI SPOŁECZNEJ I DO UDZIAŁU W ŻYCIU WSPÓLNOTY

ARTYKUŁ 15 - PRAWO OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH DO SAMODZIELNOŚCI, INTEGRACJI SPOŁECZNEJ I DO UDZIAŁU W ŻYCIU WSPÓLNOTY ARTYKUŁ 15 - PRAWO OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH DO SAMODZIELNOŚCI, INTEGRACJI SPOŁECZNEJ I DO UDZIAŁU W ŻYCIU WSPÓLNOTY Ustęp 1 Pytanie A Kryteria stosowane w celu przyznawania statusu osoby niepełnosprawnej,

Bardziej szczegółowo

Europejski Fundusz Społeczny Europejsk

Europejski Fundusz Społeczny Europejsk w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej w latach 2004 2006 undusz Społeczny i Fundusz Spo pejski Fundusz Społeczny i Fundu pejski Fundusz Społeczny pejsk łeczny i Fundusz Społeczny Eu usz Społeczny

Bardziej szczegółowo

Marta Gumkowska. Dobre praktyki

Marta Gumkowska. Dobre praktyki Marta Gumkowska Dobre praktyki 1. Nazwa i adres instytucji Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Chełmie, ul. Kolejowa 8 22 100 Chełm 2. Tytuł programu Uśmiech Kingi 3. Data rozpoczęcia programu Luty 2007

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr XXXII/439/2014 RADY MIEJSKIEJ W ŻNINIE. z dnia 27 marca 2014 r.

UCHWAŁA Nr XXXII/439/2014 RADY MIEJSKIEJ W ŻNINIE. z dnia 27 marca 2014 r. UCHWAŁA Nr XXXII/439/2014 RADY MIEJSKIEJ W ŻNINIE z dnia 27 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Żninie za 2013 rok Na podstawie art. 110

Bardziej szczegółowo