Sprawozdanie Fundacji Civitas za rok 2012

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Sprawozdanie Fundacji Civitas za rok 2012"

Transkrypt

1 Nakło nad Notecią, dnia r. Minister Pracy i Polityki Społecznej 1. Dane Fundacji: Sprawozdanie Fundacji Civitas za rok nazwa: Fundacja Civitas - siedziba: Nakło nad Notecią - adres: Nakło nad Notecią, ul. Potulicka 28 - adres - data wpisu w Krajowym Rejestrze Sądowym: 28 maja 2007 roku - numer KRS-u : REGON: dane dotyczące członków zarządu fundacji: Czesław Jakóbczyk prezes zarządu, Nakło nad Notecią, Hallera 38/5; Sławomir Krainski, członek zarządu, Nakło, Występ, ul. Akacjowa 3 Krzysztof Poskrop, członek zarządu, Nakło, Fiołkowa 8, - cele statutowe: Celem Fundacji jest wspieranie rozwoju społeczeństwa obywatelskiego poprzez podnoszenie świadomości prawnej obywateli, wzmacnianie umiejętności samodzielnego radzenia sobie z problemami życiowymi oraz promowanie postaw aktywnego uczestnictwa w życiu społecznym. 2. Zasady, formy i zakres działalności statutowej: Fundacja Civitas powstała 28 maja 2007 r. Została utworzona przez czworo doradców Biura Porad Obywatelskich w Nakle. Celem Fundacji jest wspieranie rozwoju społeczeństwa obywatelskiego poprzez podnoszenie świadomości prawnej obywateli, wzmacnianie umiejętności samodzielnego radzenia sobie z problemami życiowymi oraz promowanie postaw aktywnego uczestnictwa w życiu społecznym. Fundacja realizuje swoje cele w szczególności poprzez prowadzenie poradnictwa obywatelskiego w formie usług stacjonarnych i mobilnych dla wspólnot i społeczności lokalnych. Podstawowym działaniem naszej Fundacji jest obecnie prowadzenie poradnictwa obywatelskiego w formie Biura Porad Obywatelskich i Punktów Porad Prawnych i Obywatelskich. Od października 2010 r. rozpoczęliśmy realizację Projektu Poradnictwo Prawne i Obywatelskie dla mieszkańców powiatu nakielskiego. Dofinansowanie powyższego projektu uzyskaliśmy w konkursie Tworzenie i wdrażanie programów z zakresu poradnictwa prawnego i obywatelskiego organizowanym przez Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet V. Dobre rządzenie, Działanie 1

2 5.4 Rozwój Potencjału Trzeciego Sektora, Poddziałanie Rozwój dialogu obywatelskiego. W ramach projektu uruchomiliśmy Punkty Porad prawnych i Obywatelskich w czterech gminach powiatu nakielskiego Kcyni, Mroczy, Sadkach, Szubinie. Projekt prowadzony jest we współpracy ze wszystkimi gminami powiatu nakielskiego. Realizowany będzie do czerwca 2015 r. W roku 2012 prowadzone przez nas Biuro Porad Obywatelskich i uruchomione w ramach projektu punkty porad prawnych i obywatelskich udzieliły łącznie 1582 porady. Jeden doradca BPO i jeden wolontariusz wzięli udział w szkoleniu z podstawowych umiejętności doradczych organizowanym przez Związek Biur Porad Obywatelskich. Wszyscy doradcy oraz asystenci BPO wzięli udział w następujących szkoleniach: - Ochrona dłużnika i wierzyciela w postepowaniu egzekucyjnym - Problematyka przemocy w rodzinie w aspekcie aktualnych regulacji prawnych szkoleniu - Kodeks postępowania administracyjnego i ustawa prawo o ustroju sądów administracyjnych w postępowaniach odwoławczych - praktyczne ujęcie Powyższe szkolenia zrealizowaliśmy w ramach w ramach projektu finansowanego przez Gminę Nakło. W roku 2012 kontynuowaliśmy współpracę z Zakładem Karnym w Potulicach, w ramach której prowadzone były zajęcia z osadzonymi. W roku 2012 Fundacja Civitas uzyskała status organizacji pożytku publicznego. 3. Fundacja nie prowadzi działalności gospodarczej. 4. Odpisy uchwał zarządu: - z dnia 27 kwietnia 2012 r. dotycząca bilansu za rok z dnia 15 czerwca 2012 r. w sprawie zmiany statutu Fundacji Civitas - z dnia 15 czerwca 2012 r. w sprawie uchwalenia tekstu jednolitego statutu Fundacji Civitas - z dnia 20 sierpnia 2012 r. w sprawie zmiany statutu Fundacji Civitas - z dnia 20 sierpnia 2012 r. w sprawie uchwalenia tekstu jednolitego statutu Fundacji Civitas 2

3 5. Informacja o wysokości uzyskanych przychodów: Przychody ogółem: zł: ,03 zł, w tym: - dotacje i subwencje: ,12zł - przychody finansowe: 36,91 zł - pozostałe przychody: : 1.880,00 zł 6. Informacja o poniesionych kosztach: Koszty ogółem: ,54 zł w tym: - realizacja celów statutowych: ,78 zł - koszty finansowe: 1.087,76 zł - pozostałe koszty: 0,00 zł Fundacja nie prowadzi działalności gospodarczej 7.Zatrudnienie, wynagrodzenia, pożyczki, środki pieniężne na rachunkach, akcje, udziały, obligacje, nieruchomości, środki trwałe, wartość aktywów i zobowiązań: a) liczba osób zatrudnionych: Fundacja nie zatrudnia pracowników etatowych, b) nie wypłacano wynagrodzeń, premii, nagród i innych świadczeń, c) wynagrodzenia członków organów Fundacji: członkowie zarządu i innych organów Fundacji nie otrzymywali żadnego wynagrodzenia za swoją pracę, d) wynagrodzenia z umów zleceń: ,87 zł (wynagrodzenia te wiążą się z realizacją celów statutowych Fundacji. Nie są związane z administrowaniem Fundacją). e) pożyczki: fundacja nie udzielała żadnych pożyczek, 3

4 : f) kwoty ulokowane na rachunkach bankowych na r. ( razem ,74) - 282,13 zł konto główne w Banku Spółdzielczym w Nakle ,61 zł subkonto w Banku Spółdzielczym w Nakle g) akcje, udziały w spółkach, obligacje: Fundacja nie nabyła i nie posiada obligacji, udziałów lub akcji w spółkach prawa handlowego, h) nieruchomości: Fundacja nie posiada i nie nabyła nieruchomości, i) środki trwałe: 4.320,00 zł - Kserokopiarka (wartość początkowa 6.000,00, umorzenie 2 x 840,00 = 1.680,00 zł metoda liniowa) j) wartości aktywów i zobowiązań fundacji ujętych we właściwych sprawozdaniach finansowych sporządzanych dla celów statystycznych: aktywa: -suma aktywów: ,74 zł - aktywa trwałe: 4.320,00 zł - aktywa obrotowe: ,74 zł pasywa: - suma pasywów: ,74 zł - fundusze własne: ,74 zł - zobowiązania i rezerwy na zobowiązania: 0,00 zł 8. Dane o działalności zleconej fundacji przez podmioty państwowe i samorządowe, informacje o składanych deklaracjach podatkowych. 4

5 a) Przez cały rok 2012 r. kontynuowaliśmy realizację rozpoczętego w roku 2010 Projektu Poradnictwo Prawne i Obywatelskie dla mieszkańców powiatu nakielskiego. Dofinansowanie powyższego projektu w kwocie ,00 zł uzyskaliśmy w konkursie Tworzenie i wdrażanie programów z zakresu poradnictwa prawnego i obywatelskiego organizowanym przez Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet V. Dobre rządzenie, Działanie 5.4 Rozwój Potencjału Trzeciego Sektora, Poddziałanie Rozwój dialogu obywatelskiego. W ramach projektu finansowaliśmy działalność Biura Porad Obywatelskich w Nakle nad Notecią oraz Punktów Porad Prawnych i Obywatelskich w czterech gminach powiatu nakielskiego Kcyni, Mroczy, Sadkach, Szubinie. Projekt prowadzony jest we współpracy ze wszystkimi gminami powiatu nakielskiego. Realizowany będzie do czerwca 2015 r. W roku 2012 uruchomiono kwotę zł, wydatkowano ,39 zł, wydatkowane środki zostały rozliczone a ich wydatkowanie zaakceptowano przez Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej b) Od początku marca do 15 grudnia 2012 r. realizowaliśmy projekt współfinansowany przez gminę Nakło Podniesienie kompetencji doradców Biura Porad obywatelskich w Nakle nad Notecią w zakresie udzielania pomocy prawnej mieszkańcom gminy Nakło nad Notecią., na który uzyskaliśmy dotację w wysokości 3600 zł. Dotacja została wydatkowana w całości. Projekt został rozliczony a rozliczenie zaakceptowane przez Gminę c) W 2012 kontynuowaliśmy realizację porozumienia z Zakładem Karnym w Potulicach dotyczącego prowadzenia edukacji prawnej w zakresie praw obywatelskich dla skazanych osadzonych w Zakładzie Karnym w Potulicach. W ramach tego porozumienia w roku 2012 odbyły się cztery spotkania edukacyjne połączone z udzielaniem porad i informacji. Spotkania przeprowadził prawnik, doradca BPO w ramach umowy zlecenia. Za spotkanie zrealizowane w I i II kwartale Fundacja wystawiła rachunki na kwotę 2 x 500 zł, natomiast za spotkania w III i IV kwartale na kwotę 2 x 240 zł. Uzyskane środki zostały przeznaczone w całości na wynagrodzenie dla doradcy prowadzącego spotkania edukacyjne. 9. Informacja o rozliczeniach Fundacji z tytułu ciążących zobowiązań podatkowych, a także informacja w sprawie składanych deklaracji podatkowych: - brak zobowiązań podatkowych na r. - składane deklaracje podatkowe: PIT 4R, CIT 8/0, CIT W okresie sprawozdawczym Fundacja nie była poddawana kontroli. Członek Zarządu Fundacji Prezes Zarządu Fundacji.. 5

6 Otrzymują: 1. Minister Pracy i Polityki Społecznej 2. Starosta Powiatu Nakielskiego 3. a/a 6

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI PROMOCJI KOMPETENCJI W ROKU 2013

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI PROMOCJI KOMPETENCJI W ROKU 2013 FUNDACJA PROMOCJI KOMPETENCJI FOUNDATION FOR COMPETENCE PROMOTION 91-503 Łódź, ul. Szpacza 21; tel./fax (42) 617 02 91 NIP: 726-252-47-71; REGON: 100115869 Deutsche Bank PBC SA nr.konta 94 1910 1048 2783

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności fundacji w roku 2011

Sprawozdanie z działalności fundacji w roku 2011 Sprawozdanie z działalności fundacji w roku 2011 Sprawozdanie obejmuje okres roku kalendarzowego. Nazwa: Fundacja Wspierania Inicjatyw i Rozwoju WIR 1) Podstawa prawna : Ustawa z dnia 6 kwietnia 1984 r.

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE ZA ROK 2010

SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE ZA ROK 2010 SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE ZA ROK 2010 SAMORZĄDOWE STOWARZYSZENIE ROZWOJU ZIEMI RAWSKIEJ... (pełna nazwa jednostki) I. Nazwa stowarzyszenia, siedziba i adres, data wpisu w Krajowym Rejestrze Sądowym, numer

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI ZA OKRES OD 31.08.2006 R. DO 31.12.2007 R.

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI ZA OKRES OD 31.08.2006 R. DO 31.12.2007 R. SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI ZA OKRES OD 31.08.2006 R. DO 31.12.2007 R. 1. Nazwa fundacji: Fundacja Pro Advice Siedziba: 97-300 Piotrków Trybunalski, ul. Liściasta 16 Adres: 97-300 Piotrków Trybunalski,

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności fundacji w 2013 roku

Sprawozdanie z działalności fundacji w 2013 roku Sprawozdanie z działalności fundacji w 2013 roku Fundacja Akademia Organizacji Obywatelskich 02-954 Warszawa, ul. Królowej Marysieńki 48 www.faoo.pl, www.promengo.pl, www.kursodrom.pl Nazwa fundacji Fundacja

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie merytoryczne z działalności Fundacji Tęczowy Parasol za 2012 rok

Sprawozdanie merytoryczne z działalności Fundacji Tęczowy Parasol za 2012 rok Sprawozdanie merytoryczne z działalności Fundacji Tęczowy Parasol za 2012 rok I. DANE FUNDACJI Nazwa, adres fundacji. 1. Organizacja nosi nazwę: Fundacja Tęczowy Parasol. 2. Siedzibą organizacji jest Częstochowa,

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności fundacji w roku 2012. Fundacja Instytut Ludwiga von Misesa

Sprawozdanie z działalności fundacji w roku 2012. Fundacja Instytut Ludwiga von Misesa Sprawozdanie z działalności fundacji w roku 2012 Na podstawie przepisów Rozporządzenia MS z dnia 8.05.2001 r. w sprawie ramowego zakresu sprawozdania z działalności fundacji (Dz. U. Nr 50/01, poz. 529)

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI BENE VOBIS ZA ROK 2010

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI BENE VOBIS ZA ROK 2010 SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI BENE VOBIS ZA ROK 2010 Podstawowe informacje o organizacji Nazwa: Fundacja Bene Vobis Adres: 01-554 Warszawa, Al. Wojska Polskiego 50/54 lok.56 Numer w Krajowym Rejestrze

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE za 2005 r.

SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE za 2005 r. SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE za 2005 r. 1) Nazwa (firma) i siedziba, adres, data wpisu w Krajowym Rejestrze Sądowym i numer KRS-u wraz z statystycznym numerem identyfikacyjnym w systemie REGON, dane dotyczące

Bardziej szczegółowo

FUNDACJA INICJATYW MENEDŻERSKICH

FUNDACJA INICJATYW MENEDŻERSKICH FUNDACJA INICJATYW MENEDŻERSKICH Sprawozdanie z działalności Fundacji Inicjatyw Menedżerskich za okres od 01.01.2011 do 31.12.2011 r. na podstawie: wzoru sprawozdania określonego przez Ministra Sprawiedliwości

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności fundacji w roku 2013

Sprawozdanie z działalności fundacji w roku 2013 Sprawozdanie z działalności fundacji w roku 2013 Nazwa: Fundacja 5Medium Sprawozdanie obejmuje okres roku kalendarzowego. 1) Podstawa prawna : Ustawa z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach /Dz.U. z 1991

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Fundacji Regionalnej Agencji Promocji Zatrudnienia za 2007 rok

Sprawozdanie z działalności Fundacji Regionalnej Agencji Promocji Zatrudnienia za 2007 rok Sprawozdanie z działalności Fundacji Regionalnej Agencji Promocji Zatrudnienia za 2007 rok 1. Nazwa: Fundacja Regionalnej Agencji Promocji Zatrudnienia Adres: 41-300 Dąbrowa Górnicza, ul. Sienkiewicza

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Fundacji Prodeste za rok 2013

Sprawozdanie z działalności Fundacji Prodeste za rok 2013 Sprawozdanie z działalności Fundacji Prodeste za rok 2013 w układzie określonym z dnia 8 maja 2001 r. w sprawie ramowego zakresu sprawozdania z działalności fundacji.(dz. U. z dnia 22 maja 2001 r.) Na

Bardziej szczegółowo

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 24 kwietnia 2004 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. Nr 96, poz. 873 ze zm.

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 24 kwietnia 2004 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. Nr 96, poz. 873 ze zm. SPRAWOZDANIE FUNDACJI IM. STEFANA BATOREGO ZA ROK 2004 Podstawa prawna: Ustawa z dnia 24 kwietnia 2004 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. Nr 96, poz. 873 ze zm.) Do sporządzenia

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności fundacji w roku 2011. Fundacja Instytut Ludwiga von Misesa

Sprawozdanie z działalności fundacji w roku 2011. Fundacja Instytut Ludwiga von Misesa Sprawozdanie z działalności fundacji w roku 2011 Na podstawie przepisów Rozporządzenia MS z dnia 8.05.2001 r. w sprawie ramowego zakresu sprawozdania z działalności fundacji (Dz. U. Nr 50/01, poz. 529)

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie. z działalności Stowarzyszenia Na Rzecz Odnowy Zabytków. Parafii Św. Trójcy w Skarżysku Kościelnym

Sprawozdanie. z działalności Stowarzyszenia Na Rzecz Odnowy Zabytków. Parafii Św. Trójcy w Skarżysku Kościelnym Sprawozdanie z działalności Stowarzyszenia Na Rzecz Odnowy Zabytków Parafii Św. Trójcy w Skarżysku Kościelnym za okres od 1 marca do 31 grudnia 2009 I. Dane organizacji: Nazwa - Stowarzyszenia Na Rzecz

Bardziej szczegółowo

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (j.t. Dz. U. 2010 Nr 234, poz.

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (j.t. Dz. U. 2010 Nr 234, poz. - 24 - SPRAWOZDANIE FUNDACJI IM. STEFANA BATOREGO ZA ROK 2010 Podstawa prawna: Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (j.t. Dz. U. 2010 Nr 234, poz. 1536)

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE z prowadzonej działalności w roku 2008

SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE z prowadzonej działalności w roku 2008 SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE z prowadzonej działalności w roku 2008 Sprawozdanie merytoryczne 2008 rok Stowarzyszenie im. Marii Niepokalanej na Rzecz Pomocy Dziewczętom i Kobietom Organizacja Pożytku Publicznego

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI DOBRYCH MEDIÓW PRZESŁANIE ZA ROK 2009

SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI DOBRYCH MEDIÓW PRZESŁANIE ZA ROK 2009 SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI DOBRYCH MEDIÓW PRZESŁANIE ZA ROK 2009 Składane na podstawie art. 12 ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach (tekst. jedn. Dz. U. z 1991 r. Nr 46,

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE z działalności Stowarzyszenia Koszykówki Młodzieżowej "Zastal" w Zielonej Górze za 2010r.

SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE z działalności Stowarzyszenia Koszykówki Młodzieżowej Zastal w Zielonej Górze za 2010r. SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE z działalności Stowarzyszenia Koszykówki Młodzieżowej "Zastal" w Zielonej Górze za 2010r. zgodnie z przepisami dotyczącymi zakresu sprawozdań składanych przez fundacje, tj. przepisy

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE Z DZIAŁALNOŚCI STOWARZYSZENIA CENTRUM PROFILAKTYKI I EDUKACJI SPOŁECZNEJ PARASOL ZA 2010 ROK

SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE Z DZIAŁALNOŚCI STOWARZYSZENIA CENTRUM PROFILAKTYKI I EDUKACJI SPOŁECZNEJ PARASOL ZA 2010 ROK SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE Z DZIAŁALNOŚCI STOWARZYSZENIA CENTRUM PROFILAKTYKI I EDUKACJI SPOŁECZNEJ PARASOL ZA 2010 ROK sporządzone zgodnie z przepisami Rozporządzenia ministra sprawiedliwości z dnia 8

Bardziej szczegółowo

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO. Fundacji PRO BONO PL za okres 19.04.2010 31.12.2010

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO. Fundacji PRO BONO PL za okres 19.04.2010 31.12.2010 WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO 1. Nazwa, siedziba i adres organizacji Fundacja PRO BONO PL 00-772 Warszawa, ul. PodchorąŜych 83/4 Fundacji PRO BONO PL za okres 19.04.2010 31.12.2010 2. Informacje

Bardziej szczegółowo

Nazwa, adres fundacji.

Nazwa, adres fundacji. I. DANE FUNDACJI Nazwa, adres fundacji. Sprawozdanie merytoryczne z działalności Fundacji Tęczowy Parasol za 2014 rok 1. Organizacja nosi nazwę: Fundacja Tęczowy Parasol. 2. Siedzibą organizacji jest Częstochowa,

Bardziej szczegółowo

FUNDACJA ROZWOJU REGIONU GOŁDAP

FUNDACJA ROZWOJU REGIONU GOŁDAP Gołdap, 15 marzec 2010 r. SPRAWOZDANIE z działalności Fundacji Rozwoju Regionu Gołdap za rok 2009. 1. Fundacja Rozwoju Regionu Gołdap woj. warmińsko-mazurskie, 19-500 Gołdap, Plac Zwycięstwa 16 Data wpisu

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie merytoryczne z działalności Fundacji Światowe Jamboree za okres od 1 stycznia 2014 r. do 31 grudnia 2014 r.

Sprawozdanie merytoryczne z działalności Fundacji Światowe Jamboree za okres od 1 stycznia 2014 r. do 31 grudnia 2014 r. Sprawozdanie merytoryczne z działalności Fundacji Światowe Jamboree za okres od 1 stycznia 2014 r. do 31 grudnia 2014 r. DANE FUNDACJI Nazwa: Fundacja Światowe Jamboree Siedziba i adres: ul. Konopnickiej

Bardziej szczegółowo

Fundacja AVE FUNDACJA AVE. SPRAWOZDANIE z działalności w roku 2010

Fundacja AVE FUNDACJA AVE. SPRAWOZDANIE z działalności w roku 2010 FUNDACJA AVE SPRAWOZDANIE z działalności w roku 2010 Warszawa, styczeń 2011 1 Sprawozdanie z działalności Fundacji AVE w roku 2010 1. Nazwa Fundacji, jej siedziba i adres, inne dane Fundacja AVE (fundacja)

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES OD DNIA 01.01.2007 DO DNIA 31.12.2007

SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES OD DNIA 01.01.2007 DO DNIA 31.12.2007 SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES OD DNIA 01.01.2007 DO DNIA 31.12.2007 1 WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO I. INFORMACJE O FUNDACJI: 1. Nazwa, siedziba i adres: FUNDACJA ESPA ul. Jaworzyńska 108,

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE z działalności Radomskiego Banku Żywności w roku 2007

SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE z działalności Radomskiego Banku Żywności w roku 2007 SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE z działalności Radomskiego Banku Żywności w roku 2007 Okres sprawozdawczy od 01.01.2007roku do 31.12.2007 roku 1) Dane podmiotu Pełna nazwa podmiotu: Związek Stowarzyszeń Radomski

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE FUNDACJI TVN nie jesteś sam za rok 2008 Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 8 maja 2001 roku w sprawie ramowego

SPRAWOZDANIE FUNDACJI TVN nie jesteś sam za rok 2008 Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 8 maja 2001 roku w sprawie ramowego SPRAWOZDANIE FUNDACJI TVN nie jesteś sam za rok 2008 Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 8 maja 2001 roku w sprawie ramowego zakresu sprawozdania z działalności fundacji ( dz. U.

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE Fundacji Zwierzęca Polana za okres 06.09.2012-21.12.2013

SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE Fundacji Zwierzęca Polana za okres 06.09.2012-21.12.2013 SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE Fundacji Zwierzęca Polana za okres 06.09.2012-21.12.2013 Warszawa, 29 marca 2014 r. SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI ZWIERZĘCA POLANA ZA OKRES 06.09.2012-31.12.2013

Bardziej szczegółowo