Informacja o stanie przygotowań placówek oświatowych do rozpoczęcia roku szkolnego 2007/2008

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Informacja o stanie przygotowań placówek oświatowych do rozpoczęcia roku szkolnego 2007/2008"

Transkrypt

1 Informacja o stanie przygotowań placówek oświatowych do rozpoczęcia roku szkolnego 2007/2008 Informacja o stanie przygotowań placówek oświatowych do rozpoczęcia roku szkolnego 2007/2008 Informacja o stanie przygotowań placówek oświatowych do rozpoczęcia roku szkolnego 2007/2008 Wydział Infrastruktury Społecznej Dzierżoniów, sierpień Liczba uczniów i wychowanków w placówkach oświatowych a prognozy demograficzne (stan na r.) Przedszkola i żłobek Planowane jest, że w roku szkolnym 2007/2008 do dzierżoniowskich przedszkoli uczęszczać będzie ogółem 889 dzieci (w tym 12 dzieci niepełnosprawnych). Liczba ta jest większa o 14 dzieci w porównaniu do roku szkolnego 2006/2007, kiedy do przedszkoli zapisanych było ogółem 875 dzieci. Jednakże liczba dzieci zapisanych do przedszkoli w pierwszych dniach września trochę się zmniejsza, gdyż część rodziców (zwłaszcza maluchów ) rozmyśla się i nie przyprowadza swoich pociech. Zapisy w przedszkolach obrazuje tabela nr 1. W bieżącym roku szkolnym 283 dzieci (w 11 oddziałach) będzie przygotowywać się w obowiązkowych zerówkach do podjęcia nauki w szkole. Od kilku lat liczba dzieci w przedszkolach utrzymuje się na podobnym poziomie i wynosi około , czyli blisko 73% wszystkich dzieci w wieku przedszkolnym realizuje edukację przedszkolną. Natomiast w stosunku do roku ubiegłego porównywalna jest liczba dzieci zapisanych do żłobka tj. ok. 60 maluchów. W dalszym ciągu utrzymuje się zjawisko niżu demograficznego i obecnie tj. w latach liczba urodzeń oscyluje w granicach ok. śr. 293 urodzeń rocznie (tabela nr 6), podczas gdy średnia liczba urodzeń w wyżu demograficznym wynosiła około 500 urodzeń rocznie. Szkoły 1 września 2007 r. naukę w nowym roku szkolnym rozpocznie łącznie uczniów, z tego: uczniów w pięciu szkołach podstawowych (w tym jedna w Zespole Szkół Sióstr Salezjanek) oraz uczniów w trzech gimnazjach (w tym jedno w Zespole Szkół Sióstr Salezjanek). Liczba uczniów zmalała o 89, czyli o 2,91% w stosunku do roku szkolnego 2006/2007, w którym naukę pobierało uczniów. Jest to spowodowane niżem demograficznym, następstwem którego była likwidacja Gimnazjum Nr 2 w Dzierżoniowie, przy ul. Wrocławskiej 51, z dniem 31 sierpnia 2006r. Tabela nr 2 i 3 obrazuje liczbę uczniów ogółem w szkołach w latach 2005/ /2008, a tabela nr 4 i 5 przedstawia liczbę uczniów w rozbiciu na poszczególne szkoły podstawowe i gimnazja. Z powyższych zestawień wynika, że w ciągu trzech lat liczba uczniów zmalała o 216 uczniów, co stanowi

2 6,78%. Większy spadek liczby uczniów w omawianym okresie nastąpił w szkołach podstawowych tj. o 141 uczniów, co stanowi 7,48%, a w gimnazjach o 75 uczniów, czyli o 5,77%. Spowodowane jest to opuszczeniem murów szkół podstawowych przez ostatnie roczniki wyżu demograficznego. Po raz pierwszy progi szkół podstawowych przekroczy 263 pierwszoklasistów i będzie ich mniej o 27 w porównaniu do roku ubiegłego i mniej o 25 niż w roku szkolnym 2005/2006. Spadek liczby uczniów w klasach pierwszych spowodowany jest utrzymującym się niżem demograficznym. Ponadto naukę w gimnazjum rozpocznie 438 uczniów tj. o 16 uczniów więcej niż w roku poprzednim i o 35 uczniów więcej niż w roku szkolnym 2005/2006. Nieznaczny wzrost liczby uczniów rozpoczynających naukę w gimnazjum w nowym roku szkolnym, spowodowany jest wliczeniem uczniów Niepublicznego Gimnazjum Sióstr Salezjanek. Tabela nr 6 przedstawia liczbę urodzeń w latach Z zestawienia wynika, że niż demograficzny utrzymuje się i coraz mniej liczne roczniki będą wchodziły do systemu edukacji. 2. Stopień wykorzystania miejsc w placówkach oświatowych. Sieć przedszkoli publicznych składa się z trzech przedszkoli, w tym jednego z oddziałami integracyjnymi i oddziałem specjalnym. Ponadto w Dzierżoniowie funkcjonuje pięć przedszkoli niepublicznych, w tym: jedno prowadzone przez Zgromadzenie Sióstr Salezjanek i cztery prowadzone przez osoby fizyczne. Do dzierżoniowskich przedszkoli w roku szkolnym 2007/2008 uczęszczać będzie 889 przedszkolaków zorganizowanych w 36 oddziałach. Analizując liczbę dzieci w poszczególnych przedszkolach należy stwierdzić, że optymalna liczba miejsc jest w pełni wykorzystana lub nieznacznie przewyższa tę liczbę, a kilka wolnych miejsc jest jeszcze w Przedszkolu Publicznym nr 1 w Dzierżoniowie, ul. Bat Chłopskich 20 i Przedszkolu Publicznym nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi i Oddziałem Specjalnym w Dzierżoniowie, ul. Miernicza 2. Sieć szkół podstawowych składa się z czterech szkół prowadzonych przez Gminę Miejską Dzierżoniów i jednej szkoły podstawowej (w Zespole Szkół Sióstr Salezjanek) - prowadzonej przez Zgromadzenie Córek Maryi Wspomożycielki, do których uczęszczać będzie w roku szkolnym 2007/ uczniów zorganizowanych w 79 oddziałach, przy średniej na oddział wynoszącej 22,09. Analizując stopień wykorzystania miejsc w szkołach podstawowych (tabela nr 7) należy stwierdzić, że nie są one wykorzystane w 100 % przez Szkołę Podstawową nr 3, natomiast w Szkołach Podstawowych nr 5, 6 i 9 w Dzierżoniowie liczba uczniów nieznacznie przewyższa optymalną liczbę miejsc. W tych szkołach podstawowych w kl. I-III występuje zmianowość o wskaźniku 1,3, która wpływa na bardziej racjonalne wykorzystanie obiektów szkolnych. Natomiast w Szkole Podstawowej nr 3 liczba miejsc wykorzystana jest w ok. 55%. Podobnie przedstawia się sytuacja w gimnazjach. Sieć gimnazjów składa się z dwóch szkół, dla których organem prowadzącym jest Gmina Miejska Dzierżoniów i jednego gimnazjum (w Zespole Szkół Sióstr Salezjanek) - prowadzonego przez Zgromadzenie Córek Maryi Wspomożycielki, do których w roku szkolnym 2007/2008 uczęszczać będzie 1226 uczniów zorganizowanych w 44 oddziałach, przy średniej na oddział wynoszącej 27,86. Analizując stopień wykorzystania miejsc w gimnazjach (tabela nr 7) należy stwierdzić, że w Zespole Gimnazjów Nr 3 liczba miejsc wykorzystana jest w 100% łącznie z Niepublicznym Liceum Ogólnokształcącym (182 uczniów i 8 oddziałów w roku szkolnym 2007/2008). Natomiast w Gimnazjum Nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi liczba miejsc wykorzystana jest w ok. 90%. Pomimo likwidacji Gimnazjum Nr 2 w Dzierżoniowie liczba uczniów w wieku gimnazjalnym jest nadal mniejsza niż liczba miejsc w gimnazjach. W budynku zlikwidowanego z dniem 31 sierpnia 2006 r. Gimnazjum nr 2 już od 1 września 2005 r. zaczęła funkcjonować wchodząca w skład Zespołu Szkół Niepubliczna Szkoła Podstawowa Sióstr Salezjanek im. Bł. Laury Vicuna i Niepubliczne Gimnazjum Sióstr Salezjanek. Obecnie w sześciu

3 oddziałach szkoły podstawowej uczyć się będzie 110 uczniów, a w czterech oddziałach gimnazjum uczyć się będzie 62 gimnazjalistów. 3. Kadra pedagogiczna. W placówkach oświatowych, w roku szkolnym 2007/2008, proces edukacyjno-wychowawczy będzie realizowało 324 nauczycieli (w osobach), z tej liczby: 54 nauczycieli w przedszkolach, 168 w szkołach podstawowych i 102 w gimnazjach (tabela nr 8). Wśród nauczycieli największą grupę stanowią nauczyciele mianowani 60,18% (w przedszkolach 70,37 %). Rośnie odsetek nauczycieli dyplomowanych, który aktualnie wynosi 18,51%. Znaczną grupę nauczycieli stanowią również nauczyciele kontraktowi 16,97%, a najmniej liczną grupą są nauczyciele stażyści 4,32%. W sesji letniej kolejne stopnie awansu zawodowego zdobyło 12 nauczycieli, z tego: a) nauczyciela kontraktowego 8 nauczycieli, b) nauczyciela mianowanego 1 nauczyciel, c) nauczyciela dyplomowanego - 3 nauczycieli. 4. Wyniki sprawdzianu w szkołach podstawowych i egzaminu gimnazjalnego. System oceniania zewnętrznego, czyli sprawdzian po klasie VI szkoły podstawowej i egzamin gimnazjalny został wprowadzony przez reformę systemu edukacji. Od 1 września 1999r. rozpoczęły działalność sześcioletnie szkoły podstawowe i trzyletnie gimnazja. Uczniowie klas IV - VI szkół podstawowych i gimnazjum, po odbyciu trzyletniego cyklu kształcenia, zostali poddani po raz pierwszy ocenianiu zewnętrznemu w 2002r. Wyniki tegorocznych egzaminów po szkole podstawowej i gimnazjum wśród dzierżoniowskich uczniów kształtują bardzo korzystny obraz. Zbiorcze zestawienie wyników sprawdzianu 2007 w szkołach podstawowych w Dzierżoniowie przedstawia tabela nr 9. Uczniowie klas VI uzyskali średnią wyników ze sprawdzianu w granicach 28,6 pkt. (na 40 możliwych) i jest ona wyższa od średniej w województwie o 2,0 pkt. (brak oficjalnych wyników dla powiatu za 2007r. z Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej we Wrocławiu). Najwyższą średnią liczbę punktów tj. 32,9 uzyskali uczniowie kl. VI z Niepublicznej Szkoły Podstawowej Sióstr Salezjanek, natomiast ze szkół publicznych najwyższą średnią w punktacji mieli uczniowie ze Szkoły Podstawowej nr 5 w Dzierżoniowie (31,1 pkt.). Warto zwrócić uwagę, że w Niepublicznej Szkole Podstawowej sprawdzian pisało tylko 15 uczniów, a w Szkole Podstawowej nr 5 z Oddziałami Integracyjnymi w Dzierżoniowie aż 176 szóstoklasistów. Zbiorcze zestawienie wyników egzaminu gimnazjalnego 2007 przedstawia tabela nr 10. Z zestawienia wynika, że z części matematyczno-przyrodniczej średnia liczba punktów uzyskanych przez uczniów klas III dzierżoniowskich gimnazjów wyniosła 24,8 (na 50 możliwych) i jest niższa o 0,1 pkt. od średniej wojewódzkiej oraz wyższa o 2,5 punktu od średniej w powiecie. Najwyższy średni wynik w pkt. tj. 25,9 uzyskali uczniowie kl. III Zespołu Gimnazjów nr 3 (egzamin zdawało 290 uczniów). Z części humanistycznej średnia liczba punktów wyniosła 31,2 (na 50 możliwych) i jest wyższa o 0,3 pkt. w stosunku do średniej w województwie i wyższa o 3,6 punktu w stosunku do średniej w powiecie. Najwyższy średni wynik w pkt. tj. 32,8 uzyskali również uczniowie kl. III Zespołu Gimnazjów nr 3 w Dzierżoniowie. Po sześciu latach funkcjonowania systemu oceniania można dokonać analizy średnich wyników osiąganych przez uczniów dzierżoniowskich szkół podstawowych i gimnazjów w stosunku do średnich wyników osiąganych przez uczniów w powiecie i województwie. Analizując te wyniki w latach (tabela nr 11) można stwierdzić, że średnie wyniki uczniów dzierżoniowskich szkół podstawowych są wyższe niż średnie w powiecie i średnie w województwie. W 2002 r. w Dzierżoniowie odnotowano taki sam wynik jak w województwie a od 2003 r. wyniki sprawdzianu w Dzierżoniowie są wyższe od wyników w województwie o 0,2 punktu w roku 2003 i 2004, o 1,5 punktu w 2005 roku oraz o 1,2 punktu w 2006 r. i 2,0 punktu w 2007r.

4 Różnice wyników są bardziej widoczne i bardziej korzystne dla nas, gdy porównamy wyniki sprawdzianu w gminie w stosunku do powiatu. Różnica waha się w przedziale od 0,8 do 1,8 punktu więcej w 2006 roku (w 2007 brak danych z OKE). Analizując wyniki egzaminu gimnazjalnego w latach (tabela nr 12) można zauważyć, że średnie wyniki osiągane przez uczniów dzierżoniowskich gimnazjów są wyższe od średnich wojewódzkich. Tylko pierwszy rok 2002 był niekorzystny, gdy Dzierżoniów osiągnął taki sam wynik jak w województwie w części humanistycznej a o 0,2 punktu mniej w części matematyczno- przyrodniczej. W latach następnych wyniki dla Dzierżoniowa są korzystniejsze. A w 2006r. były nawet wyższe o 2,1 punktu w części humanistycznej oraz o 1,5 punktu w części matematyczno-przyrodniczej, a w 2007r. w były wyższe w części humanistycznej o 0,3 pkt,, a w części matematyczno- przyrodniczej niższe tylko o 0,1 pkt. Porównując wyniki egzaminów gimnazjalnych w latach , Dzierżoniowa z powiatem kształtuje się obraz jeszcze bardziej korzystny niż w przypadku porównań z województwem. Różnice pomiędzy osiąganymi wynikami w Dzierżoniowie a w powiecie są znacznie większe i oscylują w przedziale od 1 do 3,6 punktu więcej dla uczniów naszej gminy. Największe różnice są w 2007 roku, gdyż nasi gimnazjaliści napisali egzamin lepiej o 2,5 pkt. w części matematyczno- przyrodniczej i o 3,6 pkt. w części humanistycznej (dane dot. wyników dla powiatu pochodzą ze Słowa Polskiego Gazety Wrocławskiej z brak oficjalnych danych z Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej we Wrocławiu). Podsumowując można stwierdzić, że wyniki egzaminów w Dzierżoniowie osiągane od 2003 roku są wyższe od wyników w powiecie i województwie. Dobre wyniki nauczania są potwierdzeniem dobrej pracy naszych placówek oświatowych oraz starań, zarówno organu prowadzącego jak i dyrektorów szkół, o ciągłe podnoszenie poziomu nauczania i warunków nauczania. Inwestycje w człowieka już na tym etapie przynoszą pozytywne efekty. 5. System stypendialny. Ustawą z dnia 16 grudnia 2004 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty (Dz. U. Nr 281, poz. 2781) został uruchomiony od 1 stycznia 2005 r. nowy system pomocy materialnej dla uczniów. Wprowadzono świadczenia pomocy materialnej o charakterze socjalnym (stypendia szkolne i zasiłki szkolne) oraz świadczenia pomocy materialnej o charakterze motywacyjnym (stypendia za wyniki w nauce lub za osiągnięcia sportowe). a) stypendia za wyniki w nauce i osiągnięcia sportowe; Podczas uroczystości zakończenia roku szkolnego - 22 czerwca 2007 r. zostały wręczone stypendia za wyniki w nauce dla ogółem 287 uczniów szkół podstawowych i gimnazjów na kwotę zł., z tego: 233 uczniów otrzymało stypendia po zł, 44 uczniów po zł. oraz 10 uczniów po zł. Natomiast za osiągnięcia sportowe stypendia otrzymało 31 uczniów szkół podstawowych i gimnazjów na łączną kwotę zł. 1) stypendia za wyniki w nauce otrzymali: Wyszczególnienie Liczba uczniów którzy otrzymali stypendia po: zł zł zł Szkoła Podstawowa nr Szkoła Podstawowa nr 5 z Oddziałami Integracyjnymi Szkoła Podstawowa nr Gimnazjum nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi 5 2 -

5 Zespół Gimnazjów nr Razem: ) stypendia za osiągnięcia sportowe otrzymali: Wyszczególnienie Liczba uczniów, którzy otrzymali stypendia po: 50.- zł. 100 zł. Szkoła Podstawowa nr Szkoła Podstawowa nr 5 z Oddziałami Integracyjnymi 4 - Szkoła Podstawowa nr Gimnazjum nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi 1 1 Zespół Gimnazjów nr Razem: 26 5 b) stypendia socjalne: W okresie od września do grudnia 2006r. do tut. Urzędu wpłynęło ogółem 513 wniosków o przyznanie pomocy materialnej o charakterze socjalnym na rok szkolny 2006/2007, dla uczniów zamieszkałych na terenie Dzierżoniowa. Wydano: 1) 452 decyzje przyznające stypendium socjalne, 2) 2 decyzje przyznające zasiłki szkolne, 3) 30 decyzji odmownych (średnia na 1 osobę w rodzinie przekroczyła kryterium dochodowe 351,00 zł.), 4) 20 wniosków pozostało bez rozpatrzenia, gdyż wnioskodawcy pomimo wezwań nie uzupełnili wniosków. Ponadto 9 wniosków wpłynęło w grudniu 2006 r. (decyzje zostały wydane na rok szkolny 2006/2007 w I połowie 2007r.). W okresie od września do grudnia 2006r. na stypendia socjalne wydatkowano kwotę ,18 zł., a w okresie od stycznia do czerwca 2007r. wydatkowano kwotę ,95 zł. Natomiast w terminie do 15 września 2007r. będą przyjmowane wnioski o przyznanie stypendiów socjalnych dla uczniów na nowy rok szkolny 2007/ Pomoc finansowa dla dzieci i uczniów na zakup podręczników i jednolitego stroju. Rozporządzaniem Rady Ministrów z 2 lipca 2007r. w sprawie szczególnych warunków udzielania pomocy finansowej dzieciom i uczniom na zakup podręczników i zakup jednolitego stroju (Dz. U z 2007r. Nr 120, poz. 819) zostały określone szczegółowe warunki udzielania pomocy finansowej dzieciom i uczniom objętym Rządowym Programem pomocy uczniom w 2007r. Dofinansowanie zakupu podręczników dla dzieci rozpoczynających roczne przygotowanie przedszkolne lub naukę w klasach I-III szkoły podstawowej oraz dofinansowanie zakupu jednolitego stroju dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjów.

6 W roku szkolnym 2007/2008 program skierowany jest do dzieci z rodzin, gdzie dochód na osobę w rodzinie nie przekracza zł. netto (kryterium dochodowego określonego w art. 8 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej Dz. U. Nr 64, poz. 593 z późniejszymi zmianami). Dofinansowanie podręczników szkolnych dotyczy przedszkolaków realizujących obowiązkową tzw. zerówkę oraz uczniów klas I - III szkół podstawowych. Kwota dofinansowania dla ucznia jest różna i w zależności od ceny podręczników na różnych etapach kształtuje się następująco: - zerówka - do kwoty 70.- zł., - klasa I - do kwoty zł., - klasa II - do kwoty zł., - klasa III - do kwoty zł. Natomiast pomoc w formie dofinansowania zakupu jednolitego stroju jest udzielana uczniom szkół podstawowych i gimnazjów, wynosi 50.- zł. dla ucznia. Rodzice składają wniosek o dofinansowanie (w terminie ustalonym przez Burmistrza) w szkole (przedszkolu), w której dziecko będzie uczyło się w roku szkolnym 2007/2008. Dyrektor szkoły (przedszkola) przekazuje rodzicom dofinansowanie (na podstawie wydanej przez siebie decyzji) ze środków otrzymanych z Gminy. Dotację celową dla Gminy na realizację przedmiotowego programu przyznaje wojewoda ze środków budżetu państwa. Na podstawie złożonych zapotrzebowań przez dyrektorów placówek oświatowych przewiduje się, że w/w programem objętych zostanie: - 52 przedszkolaków rozpoczynających roczne przygotowanie przedszkole, - 85 pierwszoklasistów, - 79 drugoklasistów, - 73 trzecioklasistów. Dofinansowanie zakupu jednolitego stroju otrzyma około 478 uczniów szkół podstawowych i gimnazjów. 7. Remonty w placówkach oświatowych. Okres wakacyjny sprzyja przeprowadzaniu remontów w placówkach oświatowych. W tym roku realizowane przez placówki prace remontowe szacowane są na ogólną kwotę ,00 zł., z tego ze środków budżetu miasta, przeznaczono kwotę ,00 zł. oraz ze środków wygospodarowanych przez dyrektorów placówek na kontach dochodów własnych jednostek budżetowych wydatkowano kwotę ,00 zł. Zakres rzeczowy i finansowy realizowanych remontów obrazują tabele nr 13, 14, 15, z których wynika, że: a) w szkołach podstawowych przeprowadzane remonty opiewają na kwotę ,00 zł., w tym ze środków wygospodarowanych przez szkoły ,00 zł., b) w gimnazjach przeprowadzane remonty opiewają na kwotę ,00 zł., c) w przedszkolach przeprowadzane remonty opiewają na kwotę ,00 zł., w tym ze środków wygospodarowanych przez przedszkola ,00 zł. Wykonywane prace remontowe w sposób znaczący poprawią warunki realizacji procesu dydaktycznego. W placówkach oświatowych przeprowadzane są następujące inwestycje w zakresie termomodernizacji: - Szkoła Podstawowa nr ,15 zł., - Przedszkole Publiczne nr ,00 zł. (trwa procedura przetargowa), - Przedszkole Publiczne nr ,60 zł., - Przedszkole Niepubliczne Słoneczna Piątka ,77 zł. Ponadto planowana jest realizacja budowy ogólnodostępnego, wielofunkcyjnego boiska sportowego dla dzieci i młodzieży przy Szkole Podstawowej nr 5 i nr 9 w Dzierżoniowie na łączną kwotę ,00 zł. 8. Dochody własne szkół.

7 W I półroczu 2007 r. przychody na rachunkach dochodów własnych jednostek budżetowych stanowiły kwotę ,00 zł., z tego: w szkołach podstawowych wynosiły ,00 zł. a w gimnazjach ,00 zł. Tabela nr 16 i 17 przedstawia wielkość wypracowanych dochodów własnych w rozbiciu na poszczególne szkoły. 9. Podsumowanie. Z przedstawionych danych statystycznych dot. liczby uczniów i wychowanków w placówkach oświatowych wynika, że nadal utrzymuje się tendencja malejącej liczby uczniów w szkołach. Analizując liczbę dzieci uczęszczających do poszczególnych typów placówek oświatowych w stosunku do liczby miejsc nasuwają się następujące wnioski: 1) w żłobku liczba dzieci prawie w 100 % pokrywa liczbę miejsc, ale biorąc pod uwagę niską frekwencję, wynoszącą ok. 75 %, liczba dzieci zapisanych powinna być większa; 2) w dwóch przedszkolach, jednej szkole podstawowej i jednym gimnazjum nie są wykorzystane wszystkie miejsca, dlatego praca tych placówek powinna być skoncentrowana na pozyskiwaniu dzieci; 3) w pozostałych przedszkolach i szkołach liczba miejsc wykorzystana jest w 100 lub więcej procentach. Pomimo braku wykorzystania w 100% wszystkich miejsc w placówkach oświatowych należy stwierdzić, że sieć tych placówek jest ustalona na optymalnym poziomie. Wprawdzie w Dzierżoniowie utrzymuje się jeszcze niż demograficzny ale w kraju tendencja ta zaczęła się już zmieniać. Kadra pedagogiczna stale podnosi swoje kwalifikacje i umiejętności, co znajduje swoje odzwierciedlenie w zdobywanych przez nauczycieli kolejnych stopniach awansu zawodowego. Dobrze wykształcona kadra pedagogiczna gwarantuje wysoki poziom nauczania, co z kolei przekłada się m.in. na wyniki osiągane przez uczniów z egzaminów zewnętrznych. Wyniki sprawdzianu po klasie szóstej i egzaminu gimnazjalnego w 2007 roku były korzystne dla dzierżoniowskich szkół. Od 2003 roku utrzymuje się tendencja wzrostu osiąganych średnich wyników w Dzierżoniowie w stosunku do osiąganych średnich wyników w powiecie i w województwie, na co wpływ ma niewątpliwie system pomocy materialnej dla uczniów (stypendia socjalne) oraz za osiągnięcia w nauce i sporcie. Ponadto z roku na rok coraz większa liczba uczniów obejmowana jest pomocą tzw. wyprawki szkolnej. Zaplanowane i realizowane podczas wakacji remonty w placówkach oświatowych wpłyną na poprawę stanu technicznego budynków szkolnych, które będą przygotowane do przyjęcia uczniów 3 września 2007r. Natomiast realizowane inwestycje oświatowe (termomodernizacja Szkoły Podstawowej nr 9, Przedszkola Publicznego nr 1, Przedszkola Publicznego nr 2 i Przedszkola Niepublicznego Słoneczna Piątka w Dzierżoniowie) wpłyną nie tylko na poprawę estetyki budynków, ale również pozwolą zaoszczędzić środki finansowe w nadchodzącym sezonie grzewczym. Załączniki px_200708tabela_4.ods Data: :28:46 Rozmiar: 11.04k Format:.ods px_200708tabela_nr_1.ods Data: :28:46 Rozmiar: 10.96k Format:.ods px_200708tabela_10_11_12.ods Data: :28:46 Rozmiar: 11.76k Format:.ods px_200708remonty_w_placowkach.xls

8 Data: :28:46 Rozmiar: 30k Format:.xls px_200708dochody_wlasne_i_pol.07.xls Data: :28:46 Rozmiar: 17.5k Format:.xls px_200708tabela_nr_2.ods Data: :28:46 Rozmiar: 9.23k Format:.ods px_200708tabela_nr_3.ods Data: :28:46 Rozmiar: 9.29k Format:.ods px_200708tabela_nr_8.ods Data: :28:46 Rozmiar: 9.51k Format:.ods px_200708tabela_nr_7.ods Data: :28:46 Rozmiar: 11.31k Format:.ods px_200708tabela_nr_6.ods Data: :28:46 Rozmiar: 8.71k Format:.ods px_200708tabela_nr_5.ods Data: :28:46 Rozmiar: 11.73k Format:.ods px_200708tabela_nr_9.ods Data: :28:46 Rozmiar: 12.8k Format:.ods METRYKA Liczba odwiedzin : 5 Podmiot udostępniający informację : Urząd Miasta w Dzierżoniowie Osoba wprowadzająca informację : Osoba odpowiedzialna za informację : Czas wytworzenia: :28:46 Czas publikacji: :28:46 Data przeniesienia do archiwum :

Informacja o stanie przygotowań placówek oświatowych do rozpoczęcia roku szkolnego 2008/2009

Informacja o stanie przygotowań placówek oświatowych do rozpoczęcia roku szkolnego 2008/2009 Informacja o stanie przygotowań placówek oświatowych do rozpoczęcia roku szkolnego 2008/2009 Informacja o stanie przygotowań placówek oświatowych do rozpoczęcia roku szkolnego 2008/2009 1. Liczba uczniów

Bardziej szczegółowo

Program debaty 1. Otwarcie - przywitanie gości. 2. Zmiany w Karcie Nauczyciela, opieka przedszkolna -wystąpienie Pani Poseł Domiceli Kopaczewskiej.

Program debaty 1. Otwarcie - przywitanie gości. 2. Zmiany w Karcie Nauczyciela, opieka przedszkolna -wystąpienie Pani Poseł Domiceli Kopaczewskiej. Program debaty 1. Otwarcie - przywitanie gości. 2. Zmiany w Karcie Nauczyciela, opieka przedszkolna -wystąpienie Pani Poseł Domiceli Kopaczewskiej. 3. Charakterystyka systemu oświaty miejskiej oraz placówek

Bardziej szczegółowo

Rada Gminy Stara Biała

Rada Gminy Stara Biała Biała, dn. 14.10.2015 r. Rada Gminy Stara Biała INFORMACJA O STANIE REALIZACJI ZADAŃ OŚWIATOWYCH ORGANU PROWADZĄCEGO ZA ROK SZKOLNY 2014/2015 WRAZ Z WYNIKAMI SPRAWDZIANU KLAS VI I EGZAMINU GIMNAZJALNEGO

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O STANIE OŚWIATY NA TERENIE GMINY KAŹMIERZ W ROKU SZKOLNYM 2015/2016

INFORMACJA O STANIE OŚWIATY NA TERENIE GMINY KAŹMIERZ W ROKU SZKOLNYM 2015/2016 INFORMACJA O STANIE OŚWIATY NA TERENIE GMINY KAŹMIERZ W ROKU SZKOLNYM 2015/2016 opracował: Janusz Stróżyk janusz.strozyk@kazmierz.pl 1 Podstawa prawna opracowania - art. 5a, ust. 4 ustawy z dnia 7 września

Bardziej szczegółowo

Rządowy program pomocy uczniom w 2010 r. Wyprawka szkolna oraz wypłaty uczniom zasiłku powodziowego na cele edukacyjne

Rządowy program pomocy uczniom w 2010 r. Wyprawka szkolna oraz wypłaty uczniom zasiłku powodziowego na cele edukacyjne Załącznik do uchwały nr./2010 Rady Ministrów z dnia.. 2010 r. Rządowy program pomocy uczniom w 2010 r. Wyprawka szkolna oraz wypłaty uczniom zasiłku powodziowego na cele edukacyjne I. WSTĘP Zmiany wprowadzone

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ DZIERŻONIOWA. z dnia 30 czerwca 2014 r.

UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ DZIERŻONIOWA. z dnia 30 czerwca 2014 r. Projekt z dnia... Zatwierdzony przez Burmistrza Dzierżoniowa UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ DZIERŻONIOWA z dnia 30 czerwca 2014 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych szkół

Bardziej szczegółowo

Rządowy program pomocy uczniom w 2009 r. Wyprawka szkolna I. WSTĘP

Rządowy program pomocy uczniom w 2009 r. Wyprawka szkolna I. WSTĘP Załącznik do uchwały nr./2009 Rady Ministrów z dnia.... 2009 r. Rządowy program pomocy uczniom w 2009 r. Wyprawka szkolna I. WSTĘP Zmiany wprowadzone rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia

Bardziej szczegółowo

Sieć szkół i placówek

Sieć szkół i placówek Sieć szkół i placówek Gmina Podegrodzie jest organem prowadzącym dla 14 jednostek oświatowych działających na jej terenie, w tym: - 2 gminne przedszkola ( Brzezna, Podegrodzie), - szkół podstawowych (

Bardziej szczegółowo

Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych w Gminie Kamienna Góra w roku szkolnym 2014-2015

Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych w Gminie Kamienna Góra w roku szkolnym 2014-2015 Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych w Gminie Kamienna Góra w roku szkolnym 2014-2015 1 INFORMACJA O STANIE REALIZACJI ZADAŃ OŚWIATOWYCH R O K S Z K O L N Y 2 0 1 4-2 0 1 5 S P I S T R EŚ C

Bardziej szczegółowo

I. WSTĘP. Zgodnie z art. 27 Konwencji o Prawach Dziecka kaŝde dziecko ma prawo do poziomu

I. WSTĘP. Zgodnie z art. 27 Konwencji o Prawach Dziecka kaŝde dziecko ma prawo do poziomu Załącznik do uchwały nr./2008 Rady Ministrów z dnia.... 2008 r. Rządowy program pomocy uczniom w 2008 r. Dofinansowanie zakupu podręczników dla dzieci rozpoczynających obowiązkowe roczne przygotowanie

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 3911/2012 PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA Z DNIA

ZARZĄDZENIE NR 3911/2012 PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA Z DNIA ZARZĄDZENIE NR 3911/2012 PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA Z DNIA 2012-12-24 w sprawie przyjęcia i przekazania pod obrady Rady Miasta Krakowa projektu uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie zamiaru rozwiązania

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z wykonania planów finansowych oświaty za rok 2015 r.

Sprawozdanie z wykonania planów finansowych oświaty za rok 2015 r. Sprawozdanie z wykonania planów finansowych oświaty za rok 2015 r. Na podstawie danych z Systemu Informacji Oświatowej (SIO) za wrzesień 2014 r. Ministerstwo Edukacji Narodowej ustaliło kwotę 8.478.616

Bardziej szczegółowo

Informacja z realizacji zadań oświatowych za rok szkolny 2015/2016

Informacja z realizacji zadań oświatowych za rok szkolny 2015/2016 Informacja z realizacji zadań oświatowych za rok szkolny 2015/2016 Miastkowo 2016 rok Wstęp Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych, w tym o wynikach sprawdzianu przeprowadzanego w ostatnim roku

Bardziej szczegółowo

Powyższe zobowiązania prawne Gmina Miejska Turek na przestrzeni minionych lat realizowała.

Powyższe zobowiązania prawne Gmina Miejska Turek na przestrzeni minionych lat realizowała. OSS.0003.1.2013 Turek, dnia 25 lipca 2013 r. Pan Marek Pańczyk Przewodniczący Rady Miejskiej Turku Szanowny Panie Przewodniczący, odpowiadając na interpelację radnych członków Klubu SLD Rady Miejskiej

Bardziej szczegółowo

Informacja z realizacji zadań oświatowych za rok szkolny 2014/2015

Informacja z realizacji zadań oświatowych za rok szkolny 2014/2015 Informacja z realizacji zadań oświatowych za rok szkolny 2014/2015 Miastkowo 2015 rok Wstęp Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych, w tym o wynikach sprawdzianu przeprowadzanego w ostatnim roku

Bardziej szczegółowo

Informacja na temat realizacji Miejskiego Programu. pn. Samorządowa Szkoła Środowiskowa - II za 2013 rok

Informacja na temat realizacji Miejskiego Programu. pn. Samorządowa Szkoła Środowiskowa - II za 2013 rok Informacja na temat realizacji Miejskiego Programu Informacja na temat realizacji Miejskiego Programu pn. Samorządowa Szkoła Środowiskowa - II za 2013 rok pn. Samorządowa Szkoła Środowiskowa - II za 2013

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 3904/2012 PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA Z DNIA

ZARZĄDZENIE NR 3904/2012 PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA Z DNIA ZARZĄDZENIE NR 3904/2012 PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA Z DNIA 2012-12-24 w sprawie przyjęcia i przekazania pod obrady Rady Miasta Krakowa projektu uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie zamiaru likwidacji Gimnazjum

Bardziej szczegółowo

Informacja z realizacji zadań oświatowych za rok szkolny 2014/2015

Informacja z realizacji zadań oświatowych za rok szkolny 2014/2015 Informacja z realizacji zadań oświatowych za rok szkolny 2014/2015 Miastkowo 2015 rok Wstęp Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych, w tym o wynikach sprawdzianu przeprowadzanego w ostatnim roku

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK DO PROTOKOŁU NR XLIX/14 SESJI RADY MIEJSKIEJ W DNIU 29 PAŹDZIERNIKA 2014 R. SPRAWOZDANIE O STANIE REALIZACJI ZADAŃ OŚWIATOWYCH W GMINIE

ZAŁĄCZNIK DO PROTOKOŁU NR XLIX/14 SESJI RADY MIEJSKIEJ W DNIU 29 PAŹDZIERNIKA 2014 R. SPRAWOZDANIE O STANIE REALIZACJI ZADAŃ OŚWIATOWYCH W GMINIE ZAŁĄCZNIK DO PROTOKOŁU NR XLIX/14 SESJI RADY MIEJSKIEJ W DNIU 29 PAŹDZIERNIKA 2014 R. SPRAWOZDANIE O STANIE REALIZACJI ZADAŃ OŚWIATOWYCH W GMINIE NOWE W ROKU SZKOLNYM 2013/2014 Podstawa prawna Artykuł

Bardziej szczegółowo

Rządowy program pomocy uczniom w 2010 r. Wyprawka szkolna I. WSTĘP

Rządowy program pomocy uczniom w 2010 r. Wyprawka szkolna I. WSTĘP Załącznik do uchwały nr./2010 Rady Ministrów z dnia.. 2010 r. Rządowy program pomocy uczniom w 2010 r. Wyprawka szkolna I. WSTĘP Zmiany wprowadzone rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z realizacji zadania własnego gminy - udzielenie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym w 2012r.

Sprawozdanie z realizacji zadania własnego gminy - udzielenie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym w 2012r. Załącznik Nr 2 do informacji o stanie realizacji zadań oświatowych za rok szkolny 2012/2013 Sprawozdanie z realizacji zadania własnego gminy - udzielenie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ DZIERŻONIOWA. z dnia 31 października 2016 r.

UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ DZIERŻONIOWA. z dnia 31 października 2016 r. Projekt z dnia... Zatwierdzony przez Burmistrza Dzierżoniowa UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ DZIERŻONIOWA z dnia 31 października 2016 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR Rady Miasta Krakowa z dnia. w sprawie zamiaru likwidacji Szkoły Podstawowej nr 3 w Krakowie, ul. Topolowa 22.

UCHWAŁA NR Rady Miasta Krakowa z dnia. w sprawie zamiaru likwidacji Szkoły Podstawowej nr 3 w Krakowie, ul. Topolowa 22. druk nr projekt Prezydenta Miasta Krakowa UCHWAŁA NR Rady Miasta Krakowa z dnia w sprawie zamiaru likwidacji Szkoły Podstawowej nr 3 w Krakowie, ul. Topolowa 22. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit.

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O STANIE REALIZACJI ZADAŃ OŚWIATOWYCH ZA ROK SZKOLNY 2013/2014

INFORMACJA O STANIE REALIZACJI ZADAŃ OŚWIATOWYCH ZA ROK SZKOLNY 2013/2014 INFORMACJA O STANIE REALIZACJI ZADAŃ OŚWIATOWYCH ZA ROK SZKOLNY 2013/2014 Obowiązek sporządzenia i przedstawienia informacji o stanie realizacji zadań oświatowych wynika z dyspozycji art. 5a ust. 4 ustawy

Bardziej szczegółowo

2. Wykonanie zarządzenia powierza się Sekretarzowi Miasta. 3.Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

2. Wykonanie zarządzenia powierza się Sekretarzowi Miasta. 3.Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. ZARZĄDZENIE Nr 92/2016 PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA z dnia 13.01.2016 r. w sprawie przyjęcia i przekazania pod obrady Rady Miasta Krakowa projektu uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie zamiaru likwidacji

Bardziej szczegółowo

Pomoc materialna dla uczniów

Pomoc materialna dla uczniów Pomoc materialna dla uczniów Formy pomocy materialnej dla uczniów reguluje rozdział 8a ustawy o systemie oświaty "Pomoc materialna dla uczniów", który szczegółowo opisuje świadczenia, jakie mogą być przyznawane.

Bardziej szczegółowo

Analiza efektywności kształcenia w Gimnazjum nr 3 z oddziałami integracyjnym im. Tadeusza Kościuszki w Pabianicach w oparciu o wskaźnik EWD

Analiza efektywności kształcenia w Gimnazjum nr 3 z oddziałami integracyjnym im. Tadeusza Kościuszki w Pabianicach w oparciu o wskaźnik EWD Analiza efektywności kształcenia w Gimnazjum nr 3 z oddziałami integracyjnym im. Tadeusza Kościuszki w Pabianicach w oparciu o wskaźnik EWD październik 2015 r. 1 Spis treści Spis treści... 2 1. Wstęp...

Bardziej szczegółowo

w Tychach w roku szkolnym 2014/2015

w Tychach w roku szkolnym 2014/2015 Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych w Tychach w roku szkolnym 2014/2015 Liczba dzieci 3-18 - letnich zamieszkałych w Tychach 1800 1600 1400 1200 1000 1081 1005 1018 990 960 1033 1041 1016

Bardziej szczegółowo

Kuratorium Oświaty w Lublinie. Edukacja w województwie lubelskim

Kuratorium Oświaty w Lublinie. Edukacja w województwie lubelskim Kuratorium Oświaty w Lublinie Edukacja w województwie lubelskim 2006-2015 Lublin, sierpień 2015 Pomoc paostwa w realizacji zadao oświatowych Programy rządowe Wyprawka szkolna Program skierowany do rodzin

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 3081/2011 PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA Z DNIA 2011-12-23

ZARZĄDZENIE NR 3081/2011 PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA Z DNIA 2011-12-23 ZARZĄDZENIE NR 3081/2011 PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA Z DNIA 2011-12-23 w sprawie przyjęcia i przekazania pod obrady Rady Miasta Krakowa projektu uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie zamiaru likwidacji Gimnazjum

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XLI/396/2009 RADY MIEJSKIEJ WŁADYSŁAWOWA. z dnia 23 grudnia 2009

UCHWAŁA NR XLI/396/2009 RADY MIEJSKIEJ WŁADYSŁAWOWA. z dnia 23 grudnia 2009 Wersja archiwalna UCHWAŁA NR XLI/396/2009 RADY MIEJSKIEJ WŁADYSŁAWOWA z dnia 23 grudnia 2009 w sprawie: trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli, punktów przedszkolnych i zespołów

Bardziej szczegółowo

Programy rządowe. Stypendia szkolne Wyprawka szkolna. Cyfrowa szkoła Radosna szkoła. www.kuratorium.waw.pl zakładka: Dla szkół i samorządów ->

Programy rządowe. Stypendia szkolne Wyprawka szkolna. Cyfrowa szkoła Radosna szkoła. www.kuratorium.waw.pl zakładka: Dla szkół i samorządów -> www.kuratorium.waw.pl zakładka: Dla szkół i samorządów -> Programy rządowe Programy rządowe Stypendia szkolne Wyprawka szkolna Cyfrowa szkoła Radosna szkoła Kto otrzymuje: uczeń, w którego rodzinie miesięczna

Bardziej szczegółowo

REKRUTACJA DO PRZEDSZKOLI

REKRUTACJA DO PRZEDSZKOLI REKRUTACJA DO PRZEDSZKOLI doświadczenia MIASTA RACIBÓRZ Warszawa 05.02.2014 Racibórz 52. tys. miasto powiatowe w województwie śląskim Historyczna stolica Górnego Śląska Powódź 1997 budowa zbiornika Racibórz

Bardziej szczegółowo

50 kl.via 23ucz.kl.VIb 27ucz.

50 kl.via 23ucz.kl.VIb 27ucz. SPRAWDZIAN SZKÓŁ PODSTAWOWYCH Sprawdzian w szóstej klasie przeprowadzono 4 kwietnia 2013 r. W Gminie do sprawdzianu przystąpiło 148 uczniów Liczba uczniów piszących sprawdzian w poszczególnych szkołach:

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA UZUPEŁNIAJĄCA. do informacji o stanie realizacji zadań oświatowych miasta Katowice za rok szkolny 2015/2016

INFORMACJA UZUPEŁNIAJĄCA. do informacji o stanie realizacji zadań oświatowych miasta Katowice za rok szkolny 2015/2016 INFORMACJA UZUPEŁNIAJĄCA do informacji o stanie realizacji zadań oświatowych miasta Katowice za rok szkolny 2015/2016 Ogólne informacje o szkołach, przedszkolach i placówkach oświatowych prowadzonych przez

Bardziej szczegółowo

GMINA JABŁOŃ OŚWIATA Styczeń 2015

GMINA JABŁOŃ OŚWIATA Styczeń 2015 Załącznik do protokołu Nr 3/2015 z posiedzenia Komisji ds. Społecznych w dniu 20 lutego 2015 r. GMINA JABŁOŃ OŚWIATA Styczeń 2015 BUDŻET Wydatki oświaty w 2014 r. 4991024,27 Dochody oświaty: subwencja

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O STANIE REALIZACJI ZADAN OŚWIATOWYCH ZA ROK SZKOLNY 2010/2011

INFORMACJA O STANIE REALIZACJI ZADAN OŚWIATOWYCH ZA ROK SZKOLNY 2010/2011 INFORMACJA O STANIE REALIZACJI ZADAN OŚWIATOWYCH ZA ROK SZKOLNY 2010/2011 I. Zadania oświatowe gminy Wilkowice II. Stan organizacji przedszkoli, szkół podstawowych i gimnazjów III. Zatrudnienie w placówkach

Bardziej szczegółowo

Realizacja budżetu Miasta Ząbki za 2009 rok

Realizacja budżetu Miasta Ząbki za 2009 rok Realizacja budżetu Miasta Ząbki za 2009 rok Dochody Miasta Ząbki w 2009 roku Realizacja planu dochodów w 2009r. Plan dochodów w wysokości 60.760.581,60 zł zrealizowano w 103,77% na kwotę 63.053.367,00

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O STANIE REALIZACJI ZADAŃ OŚWIATOWYCH ZA ROK SZKOLNY 2012/2013

INFORMACJA O STANIE REALIZACJI ZADAŃ OŚWIATOWYCH ZA ROK SZKOLNY 2012/2013 INFORMACJA O STANIE REALIZACJI ZADAŃ OŚWIATOWYCH ZA ROK SZKOLNY 2012/2013 Na podstawie art. 5a ust.4 ustawy z dnia 19 marca 2009r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz o zmianie innych ustaw (Dz. U.

Bardziej szczegółowo

GDAŃSKA RADA OŚWIATOWA 18 VI 2015R. oprac. Iwona Tor

GDAŃSKA RADA OŚWIATOWA 18 VI 2015R. oprac. Iwona Tor GDAŃSKA RADA OŚWIATOWA 18 VI 2015R. Organizacja sieci szkół i przedszkoli w świetle ustawy przedszkolnej oraz stosownych przepisów prawa oświatowego i administracyjnego oprac. Iwona Tor Edukacja przedszkolna

Bardziej szczegółowo

Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych za rok szkolny 2014/2015, w tym o wynikach sprawdzianu i egzaminów w szkołach z terenu Gminy Janikowo

Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych za rok szkolny 2014/2015, w tym o wynikach sprawdzianu i egzaminów w szkołach z terenu Gminy Janikowo Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych za rok szkolny 2014/2015, w tym o wynikach sprawdzianu i egzaminów w szkołach z terenu Gminy Janikowo Janikowo, 03 września 2015 r. Obowiązek sporządzenia

Bardziej szczegółowo

NIE. ZARZĄDZENIE Nr 217/2015

NIE. ZARZĄDZENIE Nr 217/2015 ZARZĄDZENIE Nr 217/2015 Burmistrza Miasta i Gminy Skawina z dnia 28 września 2015r. w sprawie zasad realizacji Rządowego programu Wyprawka szkolna w roku 2015. Data utworzenia 2015-09-28 Numer aktu 217

Bardziej szczegółowo

Ogółem Gmina Ogółem oświata z tego: subwencja oświatowa dotacje z budżetu Gminy

Ogółem Gmina Ogółem oświata z tego: subwencja oświatowa dotacje z budżetu Gminy ROCZNE SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI BUDŻETU GMINY MICHAŁOWICE W 2007 R. W ZAKRESIE EDUKACJI. Gmina Michałowice w minionym roku włożyła wiele wysiłku, przy dużych nakładach finansowych, w celu zapewnienia

Bardziej szczegółowo

Kuratorium Oświaty w Lublinie

Kuratorium Oświaty w Lublinie Kuratorium Oświaty w Lublinie Działania MEN. Kluczowe problemy edukacji Lublin, 31 sierpień 2012 r. 1 Wynagrodzenia nauczycieli 2 Wynagrodzenia nauczycieli średnie wynagrodzenia od 1 września 2012 będą

Bardziej szczegółowo

Zmiany w systemie oświaty,

Zmiany w systemie oświaty, System oświaty Zmiany w systemie oświaty, Warszawa - 5 lutego 2014 r. Ustawa przedszkolna W dniu 13 czerwca 2013 r. Sejm RP uchwalił ustawę o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw

Bardziej szczegółowo

Zasady udzielania i rozliczania dotacji dla szkół i przedszkoli niepublicznych oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania

Zasady udzielania i rozliczania dotacji dla szkół i przedszkoli niepublicznych oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania Załącznik do Uchwały Nr XXXV/405/10 Rady Miejskiej w Busku - Zdroju z dnia 28.01.2010 r. Zasady udzielania i rozliczania dotacji dla szkół i przedszkoli niepublicznych oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr II/14/2014. Rady Miejskiej Zbąszynia. z dnia 30 grudnia 2014 r.

UCHWAŁA Nr II/14/2014. Rady Miejskiej Zbąszynia. z dnia 30 grudnia 2014 r. II/14/2014 w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych i niepublicz-nych podmiotów oświatowych prowadzonych na terenie gminy Zbąszyń przez podmioty nienależące do sektora

Bardziej szczegółowo

Szkoły prowadzone przez Gminę i Miasto Janikowo:

Szkoły prowadzone przez Gminę i Miasto Janikowo: Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych za rok szkolny 2011/2012, w tym o wynikach sprawdzianu i egzaminów w szkołach z terenu Gminy i Miasta Janikowo Obowiązek sporządzenia i przedstawienia informacji

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 481/IV/29/2005 RADY MIEJSKIEJ KONSTANCIN-JEZIORNA z dnia 19 grudnia 2005 r.

UCHWAŁA NR 481/IV/29/2005 RADY MIEJSKIEJ KONSTANCIN-JEZIORNA z dnia 19 grudnia 2005 r. UCHWAŁA NR 481/IV/29/2005 RADY MIEJSKIEJ KONSTANCIN-JEZIORNA z dnia 19 grudnia 2005 r.. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli i niepublicznych szkół

Bardziej szczegółowo

PREZYDENT MIASTA CHEŁM

PREZYDENT MIASTA CHEŁM PREZYDENT MIASTA CHEŁM Informacja dotycząca realizacji zasad przyznawania i udzielania świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Miasta Chełm. listopad 2013

Bardziej szczegółowo

USTAWA. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw 1)

USTAWA. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw 1) Projekt z dnia 4 grudnia 2015 r. USTAWA z dnia o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw 1) Art. 1. W ustawie z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256,

Bardziej szczegółowo

KURATORIUM OŚWIATY JAKO INSTYTUCJA REALIZUJĄCA PROGRAMY RZĄDOWE I INNE DZIAŁANIA W OBSZARZE OŚWIATY W 2009 R.

KURATORIUM OŚWIATY JAKO INSTYTUCJA REALIZUJĄCA PROGRAMY RZĄDOWE I INNE DZIAŁANIA W OBSZARZE OŚWIATY W 2009 R. KURATORIUM OŚWIATY JAKO INSTYTUCJA REALIZUJĄCA PROGRAMY RZĄDOWE I INNE DZIAŁANIA W OBSZARZE OŚWIATY W 2009 R. Spis treści 1. Monitoring w szkołach i placówkach oświatowych 2. Sfinansowanie zakupu pomocy

Bardziej szczegółowo

Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych w roku szkolnym 2013/2014. Miasto Bielsk Podlaski Październik 2014

Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych w roku szkolnym 2013/2014. Miasto Bielsk Podlaski Październik 2014 BURMISTRZ MIASTA BIELSK PODLASKI 17-100 Bielsk Podlaski ul. Kopernika 1 Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych w roku szkolnym 2013/2014 Miasto Bielsk Podlaski Październik 2014 S P I S T R E

Bardziej szczegółowo

Placówki oświatowe. Dział 801 oświata i wychowanie.

Placówki oświatowe. Dział 801 oświata i wychowanie. Placówki oświatowe Dział 801 oświata i wychowanie. W roku 2007 samorządowe szkoły, przedszkola i placówki oświatowe Miasta Łomży prowadzone były w formie zakładów budżetowych. Na ich działalność bieżącą

Bardziej szczegółowo

2. Wykonanie zarządzenia powierza się Sekretarzowi Miasta. 3.Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

2. Wykonanie zarządzenia powierza się Sekretarzowi Miasta. 3.Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. ZARZĄDZENIE Nr 91/2016 PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA z dnia 13.01.2016 r. w sprawie przyjęcia i przekazania pod obrady Rady Miasta Krakowa projektu uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie zamiaru likwidacji

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XXXIII/188/09

Uchwała Nr XXXIII/188/09 Uchwała Nr XXXIII/188/09 Uchwała Nr XXXIII/188/09 Uchwała Nr XXXIII/188/09 Rady Miejskiej w Miliczu z dnia 2 kwietnia 2009 r. w sprawie zawarcia porozumienia międzygminnego z Gminą Odolanów Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Podstawa obliczenia dotacji

Podstawa obliczenia dotacji Projekt U C H W A Ł A Nr / / 2014 Rady Miejskiej w Iławie z dnia. 2014r w sprawie ustalania trybu udzielania i rozliczania dotacji przedszkolom niepublicznym i niepublicznym innym formom wychowania przedszkolnego

Bardziej szczegółowo

Szkoła może zostać zlikwidowana po uzyskaniu pozytywnej opinii kuratora oświaty. Opinia kuratora oświaty ma charakter wiążący.

Szkoła może zostać zlikwidowana po uzyskaniu pozytywnej opinii kuratora oświaty. Opinia kuratora oświaty ma charakter wiążący. U Z A S A D N I E N I E Uzasadnienie prawne: Zgodnie z art. 9 ustawy o systemie oświaty szkoła publiczna może być zlikwidowana przez organ prowadzący z końcem roku szkolnego, po zapewnieniu przez ten organ

Bardziej szczegółowo

WIELOLETNI PROGRAM OSŁONOWY WSPIERANIA DOŻYWIANIA DZIECI I ZAPEWNIANIA POSIŁKU OSOBOM TEGO POZBAWIONYM

WIELOLETNI PROGRAM OSŁONOWY WSPIERANIA DOŻYWIANIA DZIECI I ZAPEWNIANIA POSIŁKU OSOBOM TEGO POZBAWIONYM Załącznik do Uchwały nr.. Rady Gminy Czerwonak z dnia WIELOLETNI PROGRAM OSŁONOWY WSPIERANIA DOŻYWIANIA DZIECI I ZAPEWNIANIA POSIŁKU OSOBOM TEGO POZBAWIONYM POMOC GMINY W ZAKRESIE DOŻYWIANIA NA LATA 2014

Bardziej szczegółowo

Wskaźnik wydatków budżetowych w stosunku do wydatków na działalność oświatową to 34,70%.

Wskaźnik wydatków budżetowych w stosunku do wydatków na działalność oświatową to 34,70%. Raczki, 2014-10-30 RADA GMINY RACZKI Informacja Wójta Gminy Raczki o stanie realizacji zadań oświatowych w roku szkolnym 2013/2014 przedstawiana jest Radzie Gminy na podstawie znowelizowanej ustawy o systemie

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE. z działalności Gminnego Zespołu Ekonomiczno - Administracyjnego Szkół i Przedszkoli w Ożarowie za okres od 01.01. - 31.12.2014 r.

SPRAWOZDANIE. z działalności Gminnego Zespołu Ekonomiczno - Administracyjnego Szkół i Przedszkoli w Ożarowie za okres od 01.01. - 31.12.2014 r. SPRAWOZDANIE z działalności Gminnego Zespołu Ekonomiczno - Administracyjnego Szkół i Przedszkoli w Ożarowie za okres od 01.01. - 31.12.2014 r. Gminny Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół i Przedszkoli

Bardziej szczegółowo

WYPRAWKA SZKOLNA na rok szkolny 2011/2012. I. Pomoc udzielana jest w formie dofinansowania do zakupu podręczników:

WYPRAWKA SZKOLNA na rok szkolny 2011/2012. I. Pomoc udzielana jest w formie dofinansowania do zakupu podręczników: WYPRAWKA SZKOLNA na rok szkolny 2011/2012 od 1 września do 23 września 2011 r. w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2011 r. Wyprawka szkolna w szkołach na terenie Gminy Dmosin można składać wnioski

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z REALIZACJI WYCHOWANIA KOMUNIKACYJNEGO W PRZEDSZKOLACH, SZKOŁACH PODSTAWOWYCH ORAZ GIMNAZJACH NA TERENIE WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

RAPORT Z REALIZACJI WYCHOWANIA KOMUNIKACYJNEGO W PRZEDSZKOLACH, SZKOŁACH PODSTAWOWYCH ORAZ GIMNAZJACH NA TERENIE WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO Kuratorium Oświaty w Warszawie Al. Jerozolimskie 32, -24 Warszawa ZSE.576.71.211.ŁC RAPORT Z REALIZACJI WYCHOWANIA KOMUNIKACYJNEGO W PRZEDSZKOLACH, SZKOŁACH PODSTAWOWYCH ORAZ GIMNAZJACH NA TERE WOJEWÓDZTWA

Bardziej szczegółowo

2. Wykonanie zarządzenia powierza się Sekretarzowi Miasta. 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

2. Wykonanie zarządzenia powierza się Sekretarzowi Miasta. 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. ZARZĄDZENIE Nr 88/2016 PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA z dnia 13.01.2016 r. w sprawie przyjęcia i przekazania pod obrady Rady Miasta Krakowa projektu uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie zamiaru rozwiązania

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 30 grudnia 2016 r. Poz UCHWAŁA NR XXXVI/263/2016 RADY MIEJSKIEJ W KŁODZKU. z dnia 22 grudnia 2016 r.

Wrocław, dnia 30 grudnia 2016 r. Poz UCHWAŁA NR XXXVI/263/2016 RADY MIEJSKIEJ W KŁODZKU. z dnia 22 grudnia 2016 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 30 grudnia 2016 r. Poz. 6052 UCHWAŁA NR XXXVI/263/2016 RADY MIEJSKIEJ W KŁODZKU z dnia 22 grudnia 2016 r. w sprawie trybu udzielania, rozliczania

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 2016 RADY MIEJSKIEJ W LIPNIE. z dnia 2016 roku

UCHWAŁA NR 2016 RADY MIEJSKIEJ W LIPNIE. z dnia 2016 roku UCHWAŁA NR 2016 RADY MIEJSKIEJ W LIPNIE z dnia 2016 roku w sprawie zamiaru likwidacji Przedszkola Miejskiego Nr 2 w Lipnie Na podstawie art. 59 ust. 1 w zw. z art. 5c pkt 1 i art. 3 pkt 1 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI ZESPOŁU OBSŁUGI SZKÓŁ I PRZEDSZKOLI GMINY PSARY ZA 2007 ROK

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI ZESPOŁU OBSŁUGI SZKÓŁ I PRZEDSZKOLI GMINY PSARY ZA 2007 ROK SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI ZESPOŁU OBSŁUGI SZKÓŁ I PRZEDSZKOLI GMINY PSARY ZA 2007 ROK Organizacja nowego roku szkolnego : 1. Sprawdzenie i przedłożenie do zaopiniowania przez wizytatorów Kuratorium Oświaty

Bardziej szczegółowo

2. Wykonanie zarządzenia powierza się Sekretarzowi Miasta. 3.Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

2. Wykonanie zarządzenia powierza się Sekretarzowi Miasta. 3.Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. ZARZĄDZENIE Nr 94/2016 PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA z dnia 13.01.2016 r. w sprawie przyjęcia i przekazania pod obrady Rady Miasta Krakowa projektu uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie zamiaru likwidacji

Bardziej szczegółowo

4. Podstawowa kwota dotacji

4. Podstawowa kwota dotacji ze względu na ich wielkość mierzoną liczbą mieszkańców (do i powyżej 150 tys. mieszkańców), powiaty ze względu na posiadanie statusu miasta na prawach powiatu, a powiaty będące miastami na prawach powiatu

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr X/113/2015 Rady Miejskiej Zbąszynia. z dnia 25 listopada 2015 r.

UCHWAŁA Nr X/113/2015 Rady Miejskiej Zbąszynia. z dnia 25 listopada 2015 r. X/113/2015 w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych i niepublicz-nych podmiotów oświatowych prowadzonych na terenie gminy Zbąszyń przez podmioty nienależące do sektora

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 3089/2011 PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA Z DNIA

ZARZĄDZENIE NR 3089/2011 PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA Z DNIA ZARZĄDZENIE NR 3089/2011 PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA Z DNIA 2011-12-23 w sprawie przyjęcia i przekazania pod obrady Rady Miasta Krakowa projektu uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie zamiaru likwidacji Specjalnego

Bardziej szczegółowo

Plan nadzoru pedagogicznego Opolskiego Kuratora Oświaty na rok szkolny 2013/2014

Plan nadzoru pedagogicznego Opolskiego Kuratora Oświaty na rok szkolny 2013/2014 Szanowni Państwo Dyrektorzy szkół i placówek oświatowych województwa opolskiego Na podstawie 18 ust. 3 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 października 2009 r. w sprawie nadzoru pedagogicznego

Bardziej szczegółowo

WYNIKI OGÓLNOPOLSKIEGO BADANIA UMIEJĘTNOŚCI TRZECIOKLASISTY, SPRAWDZIANU, EGZAMINU GIMNAZJALNEGO I MATURALNEGO W 2013 ROKU UCZNIÓW SZKÓŁ PROWADZONYCH

WYNIKI OGÓLNOPOLSKIEGO BADANIA UMIEJĘTNOŚCI TRZECIOKLASISTY, SPRAWDZIANU, EGZAMINU GIMNAZJALNEGO I MATURALNEGO W 2013 ROKU UCZNIÓW SZKÓŁ PROWADZONYCH WYNIKI OGÓLNOPOLSKIEGO BADANIA UMIEJĘTNOŚCI TRZECIOKLASISTY, SPRAWDZIANU, EGZAMINU GIMNAZJALNEGO I MATURALNEGO W 2013 ROKU UCZNIÓW SZKÓŁ PROWADZONYCH PRZEZ GMINĘ MIEJSKĄ MIELEC STATYSTYKA SZKOLNA ROK SZKOLNY

Bardziej szczegółowo

w sprawie zasad opracowania arkusza organizacji przedszkola i szkół na rok szkolny 2016/2017 dla których organem prowadzącym jest Gmina Mieroszów.

w sprawie zasad opracowania arkusza organizacji przedszkola i szkół na rok szkolny 2016/2017 dla których organem prowadzącym jest Gmina Mieroszów. ZARZĄDZENIE NR 37/2016 BURMISTRZA MIEROSZOWA z dnia 21 marca 2016 roku w sprawie zasad opracowania arkusza organizacji przedszkola i szkół na rok szkolny 2016/2017 dla których organem prowadzącym jest

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XXXIX/521/2013 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 26 września 2013 r.

Uchwała Nr XXXIX/521/2013 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 26 września 2013 r. Uchwała Nr XXXIX/521/2013 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 26 września 2013 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji podmiotowych udzielanych z budżetu Kalisza - Miasta na prawach powiatu

Bardziej szczegółowo

ZMIANY W USTAWIE O SYSTEMIE OŚWIATY

ZMIANY W USTAWIE O SYSTEMIE OŚWIATY 1 ZMIANY W USTAWIE O SYSTEMIE OŚWIATY 2 Zmiany ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty wprowadzone ustawą z dnia 13 czerwca 2013r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE. z działalności Gminnego Zespołu Ekonomiczno - Administracyjnego Szkół i Przedszkoli w Ożarowie za okres od 01.01. - 31.12.2011 r.

SPRAWOZDANIE. z działalności Gminnego Zespołu Ekonomiczno - Administracyjnego Szkół i Przedszkoli w Ożarowie za okres od 01.01. - 31.12.2011 r. SPRAWOZDANIE z działalności Gminnego Zespołu Ekonomiczno - Administracyjnego Szkół i Przedszkoli w Ożarowie za okres od 01.01. - 31.12.2011 r. Gminny Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół i Przedszkoli

Bardziej szczegółowo

Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie

Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie ul. Koszykowa 6a, 00-564 Warszawa tel. (22) 628 28 62; 628 78 42 e-mail: warszawa@warszawa.rio.gov.pl Warszawa, dnia 16 października 2015 r. Informacja dla jednostek

Bardziej szczegółowo

Oświata w województwie podlaskim w roku szkolnym 2009/2010. Wybrane zagadnienia. Wiesława Ćwiklińska Wicekurator Oświaty

Oświata w województwie podlaskim w roku szkolnym 2009/2010. Wybrane zagadnienia. Wiesława Ćwiklińska Wicekurator Oświaty Oświata w województwie podlaskim w roku szkolnym 2009/2010. Wybrane zagadnienia. Wiesława Ćwiklińska Wicekurator Oświaty Charakterystyka województwa Delegatura w Suwałkach Delegatura w ŁomŜy Kuratorium

Bardziej szczegółowo

Finansowe i organizacyjne uwarunkowania funkcjonowania przedszkoli, szkół podstawowych i gimnazjów samorządowych. Mariusz Tobor

Finansowe i organizacyjne uwarunkowania funkcjonowania przedszkoli, szkół podstawowych i gimnazjów samorządowych. Mariusz Tobor Finansowe i organizacyjne uwarunkowania funkcjonowania przedszkoli, szkół podstawowych i gimnazjów samorządowych Mariusz Tobor Potencjalni uczniowie ludność w wieku 7-19 lat Ogólnodostępne szkoły dla dzieci

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O STANIE REALIZACJI ZADAN OŚWIATOWYCH ZA ROK SZKOLNY 2012/2013

INFORMACJA O STANIE REALIZACJI ZADAN OŚWIATOWYCH ZA ROK SZKOLNY 2012/2013 INFORMACJA O STANIE REALIZACJI ZADAN OŚWIATOWYCH ZA ROK SZKOLNY 2012/2013 I. Zadania oświatowe gminy Wilkowice II. Stan organizacji przedszkoli, szkół podstawowych i gimnazjów III. Zatrudnienie w placówkach

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XIV/78/2015 RADY GMINY W BOJADŁACH. z dnia 30 grudnia 2015 r.

UCHWAŁA NR XIV/78/2015 RADY GMINY W BOJADŁACH. z dnia 30 grudnia 2015 r. UCHWAŁA NR XIV/78/2015 RADY GMINY W BOJADŁACH w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli prowadzonych na terenie Gminy Bojadła przez osoby fizyczne lub osoby prawne,

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr LVIII/959/09 RADY MIASTA RZESZOWA z dnia 7 lipca 2009 r.

UCHWAŁA Nr LVIII/959/09 RADY MIASTA RZESZOWA z dnia 7 lipca 2009 r. UCHWAŁA Nr LVIII/959/09 RADY MIASTA RZESZOWA z dnia 7 lipca 2009 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla przedszkoli, szkół i placówek oświatowych prowadzonych na terenie Gminy Miasto Rzeszów

Bardziej szczegółowo

Raport analityczny Analiza wyników nauczania i efektywności nauczania na podstawie danych egzaminacyjnych dla wybranego gimnazjum"

Raport analityczny Analiza wyników nauczania i efektywności nauczania na podstawie danych egzaminacyjnych dla wybranego gimnazjum Ewa Stożek Raport analityczny Analiza wyników nauczania i efektywności nauczania na podstawie danych egzaminacyjnych dla wybranego gimnazjum" W niniejszym raporcie analizie poddane zostanie gimnazjum wiejskie,

Bardziej szczegółowo

Miasto i Gmina Prabuty. Oświata w latach 2003-2012

Miasto i Gmina Prabuty. Oświata w latach 2003-2012 Miasto i Gmina Prabuty Oświata LICZBA UCZNIÓW W SZKOŁACH PROWADZONYCH PRZEZ MIASTO I GMINĘ PRABUTY W LATACH 2003 2012 ROK LICZBA UCZNIÓW SPADEK LICZBY UCZNIÓW W STOSUNKU DO ROKU POPRZEDNIEGO 2003 1887

Bardziej szczegółowo

Gdańsk, dnia 4 lutego 2013 r. Poz. 794 UCHWAŁA NR 97/VI/2012 RADY MIEJSKIEJ W MIASTKU. z dnia 21 grudnia 2012 r.

Gdańsk, dnia 4 lutego 2013 r. Poz. 794 UCHWAŁA NR 97/VI/2012 RADY MIEJSKIEJ W MIASTKU. z dnia 21 grudnia 2012 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO Gdańsk, dnia 4 lutego 2013 r. Poz. 794 UCHWAŁA NR 97/VI/2012 RADY MIEJSKIEJ W MIASTKU z dnia 21 grudnia 2012 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania

Bardziej szczegółowo

Poznań, dnia 28 kwietnia 2014 r. Poz. 2774 UCHWAŁA NR L/864/2014 RADY MIEJSKIEJ W ŚRODZIE WIELKOPOLSKIEJ. z dnia 24 kwietnia 2014 r.

Poznań, dnia 28 kwietnia 2014 r. Poz. 2774 UCHWAŁA NR L/864/2014 RADY MIEJSKIEJ W ŚRODZIE WIELKOPOLSKIEJ. z dnia 24 kwietnia 2014 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO Poznań, dnia 28 kwietnia 2014 r. Poz. 2774 UCHWAŁA NR L/864/2014 RADY MIEJSKIEJ W ŚRODZIE WIELKOPOLSKIEJ z dnia 24 kwietnia 2014 r. w sprawie trybu udzielania

Bardziej szczegółowo

Egzamin gimnazjalny 12, 13 i 14 kwietnia 2011r.

Egzamin gimnazjalny 12, 13 i 14 kwietnia 2011r. EGZAMIN GIMNAZJALNY Egzamin gimnazjalny 12, 13 i 14 kwietnia 2011r. Celem egzaminu było sprawdzenie opanowania przez gimnazjalistów wiadomości i umiejętności określonych w standardach wymagań egzaminacyjnych.

Bardziej szczegółowo

PROGNOZA DEMOGRAFICZNA GMINĘ MIEJSKĄ TUREK DLA PLACÓWEK OŚWIATOWYCH PROWADZONYCH PRZEZ NA LATA

PROGNOZA DEMOGRAFICZNA GMINĘ MIEJSKĄ TUREK DLA PLACÓWEK OŚWIATOWYCH PROWADZONYCH PRZEZ NA LATA PROGNOZA DEMOGRAFICZNA DLA PLACÓWEK OŚWIATOWYCH PROWADZONYCH PRZEZ GMINĘ MIEJSKĄ TUREK NA LATA 211-214 TUREK, STYCZEŃ 212 SPIS TREŚCI 1. Stan organizacji placówek oświatowych w roku szkolnym 211/212...

Bardziej szczegółowo

WYTYCZNE dotyczące organizacji pracy szkół podstawowych, przedszkola i gimnazjów prowadzonych przez Gminę Pruchnik na rok szkolny 2012/2013.

WYTYCZNE dotyczące organizacji pracy szkół podstawowych, przedszkola i gimnazjów prowadzonych przez Gminę Pruchnik na rok szkolny 2012/2013. Załącznik do Zarządzenia Nr 14/2012 Burmistrza Pruchnika z dnia 12 kwietnia 2012 roku. WYTYCZNE dotyczące organizacji pracy szkół podstawowych, przedszkola i gimnazjów prowadzonych przez Gminę Pruchnik

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O REALIZACJI ZADAŃ OŚWIATOWYCH W ROKU SZKOLNYM 2014/2015

INFORMACJA O REALIZACJI ZADAŃ OŚWIATOWYCH W ROKU SZKOLNYM 2014/2015 INFORMACJA O REALIZACJI ZADAŃ OŚWIATOWYCH W ROKU SZKOLNYM 2014/2015 ( zgodnie z art. 5a ust. 4 ustawy o systemie oświaty z dnia 7 września 1991r.) I. Stan organizacji Gmina Trzcianka w roku szkolnym 2014/2015

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK o udzielenie dotacji z budżetu Gminy Kotuń na rok..

WNIOSEK o udzielenie dotacji z budżetu Gminy Kotuń na rok.. Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XVI.111.2015 Rady Gminy Kotuń z dnia 30 listopada 2015r. (pieczęć) Kotuń, dnia Wójt Gminy Kotuń WNIOSEK o udzielenie dotacji z budżetu Gminy Kotuń na rok.. 1. Osoba prowadząca

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 29 grudnia 2016 r. Poz UCHWAŁA NR 411/2016 RADY MIEJSKIEJ W RADOMIU. z dnia 19 grudnia 2016 r.

Warszawa, dnia 29 grudnia 2016 r. Poz UCHWAŁA NR 411/2016 RADY MIEJSKIEJ W RADOMIU. z dnia 19 grudnia 2016 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO Warszawa, dnia 29 grudnia 2016 r. Poz. 11828 UCHWAŁA NR 411/2016 RADY MIEJSKIEJ W RADOMIU z dnia 19 grudnia 2016 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania

Bardziej szczegółowo

Ustawa z dnia.. o zmianie ustawy o systemie oświaty. Art. 1.

Ustawa z dnia.. o zmianie ustawy o systemie oświaty. Art. 1. - Projekt - Ustawa z dnia.. o zmianie ustawy o systemie oświaty Art. 1. W ustawie z dnia z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty /Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, z późn. zm./ wprowadza się następujące

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 3899/2012 PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA Z DNIA

ZARZĄDZENIE NR 3899/2012 PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA Z DNIA ZARZĄDZENIE NR 3899/2012 PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA Z DNIA 2012-12-24 w sprawie przyjęcia i przekazania pod obrady Rady Miasta Krakowa projektu uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie zamiaru likwidacji Specjalnego

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 11 sierpnia 2015 r. Poz. 3432 UCHWAŁA NR X/65/2015 RADY MIASTA OLEŚNICY. z dnia 4 sierpnia 2015 r.

Wrocław, dnia 11 sierpnia 2015 r. Poz. 3432 UCHWAŁA NR X/65/2015 RADY MIASTA OLEŚNICY. z dnia 4 sierpnia 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 11 sierpnia 2015 r. Poz. 3432 UCHWAŁA NR X/65/2015 RADY MIASTA OLEŚNICY z dnia 4 sierpnia 2015 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania

Bardziej szczegółowo

RAPORT O STANIE OŚWIATY W KALETACH

RAPORT O STANIE OŚWIATY W KALETACH RAPORT O STANIE OŚWIATY W KALETACH Podstawa prawna: Ustawa zmianami wynikającymi z Ustawy z dnia 19 marca 2009 r. o zmianie USTAWY O SYSTEMIE OŚWIATY ORAZ O ZMIANI NIEKTÓRYCH INNYCH USTAW (Dz. U. Nr 56,

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 24 kwietnia 2017 r. Poz UCHWAŁA NR XXXIII/290/2017 RADA GMINY ZBUCZYN. z dnia 29 marca 2017 r.

Warszawa, dnia 24 kwietnia 2017 r. Poz UCHWAŁA NR XXXIII/290/2017 RADA GMINY ZBUCZYN. z dnia 29 marca 2017 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO Warszawa, dnia 24 kwietnia 2017 r. Poz. 4083 UCHWAŁA NR XXXIII/290/2017 RADA GMINY ZBUCZYN z dnia 29 marca 2017 r. w sprawie ustalania trybu udzielania i rozliczania

Bardziej szczegółowo

Informacja o przygotowaniu szkół do rozpoczęcia roku szkolnego 2012/2013

Informacja o przygotowaniu szkół do rozpoczęcia roku szkolnego 2012/2013 Informacja o przygotowaniu szkół do rozpoczęcia roku szkolnego 2012/2013 Gmina Sicienko jest organem prowadzącym dla 6 szkół, w tym 4 szkół podstawowych: w Kruszynie, Samsiecznie, Strzelewie i Trzemiętowie

Bardziej szczegółowo

W Y P R A W K A S Z K O L N A W ROKU SZKOLNYM 2013/2014

W Y P R A W K A S Z K O L N A W ROKU SZKOLNYM 2013/2014 W Y P R A W K A S Z K O L N A W ROKU SZKOLNYM 2013/2014 Miasto i Gmina Połaniec/Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Oświaty i Wychowania w Połańcu informuje, że 18 lipca 2013r. wszedł w życie Rządowy program

Bardziej szczegółowo