UCHWAŁA NR Rady Miasta Krakowa z dnia. w sprawie zamiaru likwidacji Szkoły Podstawowej nr 3 w Krakowie, ul. Topolowa 22.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "UCHWAŁA NR Rady Miasta Krakowa z dnia. w sprawie zamiaru likwidacji Szkoły Podstawowej nr 3 w Krakowie, ul. Topolowa 22."

Transkrypt

1 druk nr projekt Prezydenta Miasta Krakowa UCHWAŁA NR Rady Miasta Krakowa z dnia w sprawie zamiaru likwidacji Szkoły Podstawowej nr 3 w Krakowie, ul. Topolowa 22. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. h ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z późn. zm.) oraz art. 59 ust. 1 ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, z późn. zm.) Rada Miasta Krakowa uchwala co następuje: 1. Z dniem 31 sierpnia 2013 roku zamierza się zlikwidować Szkołę Podstawową nr 3 w Krakowie, ul. Topolowa Likwidacja, o której mowa w 1 niniejszej uchwały, zostanie dokonana na podstawie odrębnej uchwały Rady Miasta Krakowa. 3. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Krakowa. 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

2 UZASADNIENIE 1. Nazwa szkoły: Szkoła Podstawowa nr 3 z oddziałami integracyjnymi. 2. Adres: Kraków, ul. Topolowa Forma restrukturyzacji: Likwidacja. 4. Dzielnica: II Dzielnica Miasta Krakowa Grzegórzki. 5. Organizacja szkoły: 5.1 Liczba uczniów, liczba oddziałów, liczba pomieszczeń Do Szkoły Podstawowej nr 3 uczęszcza 121 uczniów zorganizowanych w 7 oddziałach, w tym 1 oddziale zerowym (odział zerowy oraz oddziały II-VI są oddziałami integracyjnymi). Zajęcia realizowane są w 11 pomieszczeniach do nauki oraz w sali gimnastycznej. Średnie obciążenie wyżej wymienionych pomieszczeń wynosi obecnie ok. 4,69 godz. lekcyjnej dziennie. Od wielu lat w Szkole Podstawowej nr 3 obserwuje się spadek liczby uczniów. 5.2 Wyniki egzaminów: Uczniowie szkoły na egzaminie zewnętrznym po klasie szóstej (wg danych przedstawionych przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną) uzyskują stosunkowo niskie wyniki. W roku 2012 średnie wyniki wyniosły 25,10 pkt. przy średniej dla wszystkich szkół krakowskich 26,70 pkt. (maksymalny możliwy wynik do otrzymania to 40 pkt.). 5.3 Edukacyjna Wartość Dodana: nie dotyczy 5.4 Koszty utrzymania ucznia: Koszty utrzymania ucznia tej szkoły w 2011 r. wyniosły zł przy średniej kwocie wydatków na ucznia w tego typu szkołach wynoszącej zł. Dopłata do subwencji ze środków własnych Miasta na jednego ucznia wyniosła w 2011 r. 43,46% przy dopłacie do subwencji dla tego typu szkół średnio na poziomie 34, Zapewnienie miejsc dla uczniów: Gmina Miejska Kraków zapewni uczniom obecnych oddziałów I-V oraz oddziału zerowego likwidowanej Szkoły Podstawowej nr 3 bardzo dobre warunki kontynuacji edukacji pod względem nauczania, wychowania i rozwoju w Szkole Podstawowej nr 38, przy ul. Fr.Nullo 23 w Krakowie. Szkoła Podstawowa nr 38 posiada 23 pomieszczenia do nauki (w tym pracownię komputerową i trzy świetlice), dwie sale gimnastyczne, gabinet pielęgniarski oraz gabinet pedagoga. Baza dydaktyczna jest bardzo dobrze wyposażona. Do Szkoły Podstawowej nr 38 uczęszcza obecnie 406 uczniów zorganizowanych w 15 oddziałach. Średnie obciążenie pomieszczeń do nauki w tej szkole wynosi ok. 3,3 godz. lekcyjnej dziennie.

3 Proponuje się, aby uczniowie Szkoły Podstawowej nr 3 przeszli do Szkoły Podstawowej nr 38 całymi oddziałami wraz z wychowawcami. Po przyjęciu uczniów z likwidowanej Szkoły Podstawowej nr 3 średnie obciążenie pomieszczeń do nauki w Szkole Podstawowej nr 38 będzie wynosić ok. 5,6 godz. lekcyjnej dziennie. 7. Przeznaczenie budynku: Budynek zajmowany przez Szkołę Podstawową nr 3 będzie przeznaczony w pierwszej kolejności na inne cele oświatowe. Pozostałe po likwidacji Szkoły Podstawowej nr 3 składniki majątku ruchomego zostaną zagospodarowane zgodnie z Zarządzeniem Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 6 czerwca 2006 roku w sprawie przekazywania zbędnych składników majątku ruchomego Gminy Miejskiej Kraków. Budynek Szkoły Podstawowej nr 3 jest wpisany do rejestru zabytków pod nr A-83/M. 8. Skutki ekonomiczne: Przyjęcie uchwały spowoduje zmniejszenie kosztów związanych z oświatą od roku 2014 o kwotę ponad 744 tys. zł rocznie (w tym koszty osobowe o kwotę ponad 453 tys. zł, koszty tzw. rzeczowe o kwotę ponad 291 tys. zł). W roku 2013 szacowane koszty z tytułu likwidacji wyniosą ok. 213 tys. zł, w tym koszty osobowe z tytułu wypłaty odpraw dla części pracowników pedagogicznych oraz wszystkich pracowników administracji i obsługi wyniosą ok. 191 tys. zł, szacunkowe koszty tzw. rzeczowe (ewentualne koszty transportu mienia ruchomego) oraz koszty osobowe związane z czynnościami likwidacyjnymi wyniosą ok. 22 tys. zł. W związku z planowaną likwidacją jednostki koszty związane z oświatą zostaną zmniejszone za okres wrzesień grudzień 2013 r. o kwotę ok. 228 tys. zł. Koszty związane z likwidacją Szkoły Podstawowej nr 3 zostały ujęte w planie finansowym Zespołu Ekonomiki Oświaty w Krakowie na rok 2013 oraz w rezerwie celowej budżetu Miasta Krakowa na rok 2013 na zadania oświatowe. Przeprowadzenie proponowanej zmiany zapewni możliwość realizacji zapisów ustawy o finansach publicznych zobowiązujących Gminę Miejską Kraków do dokonywania wydatków w sposób celowy i oszczędny. Przyjęcie uchwały nie wymaga zwiększenia zatrudnienia do obsługi realizacji zadania w latach następnych. Przyjęcie uchwały nie zmniejszy dochodów Miasta. Przyjęcie uchwały nie wymaga poniesienia innych dodatkowych wydatków z budżetu Miasta Krakowa niż wyżej wymieniony, w szczególności na sprzęt informatyczny, oprogramowanie i wyposażenie. Przyjęcie uchwały nie powoduje w przyszłości innych dodatkowych kosztów niż ponoszone przed ich wprowadzeniem.

4 druk nr projekt Prezydenta Miasta Krakowa UCHWAŁA NR Rady Miasta Krakowa z dnia w sprawie zamiaru likwidacji Szkoły Podstawowej nr 52 w Krakowie, os. Dywizjonu Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. h ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z późn. zm.) oraz art. 59 ust. 1 ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, z późn. zm.) Rada Miasta Krakowa uchwala co następuje: 1. Z dniem 31 sierpnia 2013 roku zamierza się zlikwidować Szkołę Podstawową nr 52 w Krakowie, os. Dywizjonu Likwidacja, o której mowa w 1 niniejszej uchwały, zostanie dokonana na podstawie odrębnej uchwały Rady Miasta Krakowa. 3. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Krakowa. 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

5 UZASADNIENIE 1. Nazwa szkoły: Szkoła Podstawowa nr Adres: os. Dywizjonu , Kraków. 3. Dzielnica: XIV Dzielnica Miasta Krakowa - Czyżyny. W skład 1. obwodu scalonego dla szkół podstawowych położonych w ww. Dzielnicy, poza obwodem Szkoły Podstawowej nr 52, wchodzi również obwód Szkoły Podstawowej nr 155, os. II Pułku Lotniczego Forma restrukturyzacji: Likwidacja. 5. Organizacja szkoły: 5.1. Liczba uczniów, oddziałów, pomieszczeń: W bieżącym roku szkolnym 2012/2013 do Szkoły Podstawowej nr 52 uczęszcza 191 uczniów zorganizowanych w 9 oddziałach, w tym jeden oddział 0 liczący 22 dzieci. Realizują oni zajęcia w 16 pomieszczeniach do nauki oraz w 1 sali gimnastycznej. Pomieszczenia te są wykorzystywane średnio do 2,59 godzin lekcyjnych dziennie. W Szkole Podstawowej nr 52 od kilku lat obserwuje się spadek liczby uczniów (od roku szkolnego 2010/2011 spadek liczby uczniów wyniósł 14,35 % a od roku szkolnego 2011/2012 spadek liczby uczniów wyniósł 11,16 %) Wyniki egzaminów: Uczniowie szkoły na egzaminie zewnętrznym po klasie szóstej (wg danych przedstawionych przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną) uzyskują stosunkowo niskie wyniki. W roku 2012 średnie wyniki wynosiły 25,5 pkt. przy maksymalnej liczbie 40 pkt. (średnia dla Krakowa 26,7 pkt) Edukacyjna Wartość Dodana: nie dotyczy 5.4. Koszty utrzymania ucznia: Koszty utrzymania ucznia tej szkoły w 2011 r. wyniosły zł przy średniej kwocie wydatków na ucznia w tego typu szkołach wynoszącej zł. Dopłata do subwencji ze środków własnych Miasta na jednego ucznia wyniosła w 2011 r. 38,08 %, przy dopłacie do subwencji dla tego typu szkół średnio na poziomie 34,66%. 6. Zapewnienie miejsc dla uczniów: Gmina Miejska Kraków zapewni uczniom likwidowanej szkoły dobre warunki kontynuacji edukacji pod względem nauczania, wychowania i rozwoju w Szkole Podstawowej nr 100 (os. Albertyńskie 36). Uczniowie obecnych oddziałów I-V oraz 0 (165 uczniów), którzy będą kontynuować naukę w roku szkolnym 2013/14 mają zapewnione miejsce Szkole Podstawowej nr 100. Szkoła ta posiada 19 pomieszczeń do nauki w tym specjalistyczne pracownie przedmiotowe i dwie sale gimnastyczne. Obecnie do Szkoły Podstawowej nr 100 uczęszcza 257 uczniów

6 zorganizowanych w 12 oddziałach. Średnie obciążenie godzinowe pomieszczeń do nauki w tej szkole aktualnie wynosi 3,09 godziny lekcyjne dziennie. Proponuje się, aby uczniowie Szkoły Podstawowej nr 52 przeszli do Szkoły Podstawowej nr 100 całymi oddziałami wraz z wychowawcami. Po przyjęciu uczniów z likwidowanej Szkoły Podstawowej nr 52 i przyjęciu przewidywanych uczniów z obwodu Szkoły Podstawowej nr 52 do oddziału I, średnie godzinowe obciążenie sal lekcyjnych w Szkole Podstawowej nr 100 będzie wynosić 5,19 godzin lekcyjnych dziennie. 7. Przeznaczenie budynku: Pomieszczenia zajmowane dotychczas przez szkołę w budynku na os. Dywizjonu zostaną przeznaczone przez Gminę Miejską Kraków w pierwszej kolejności na cele oświatowe. Pozostałe po likwidacji składniki majątku ruchomego zostaną zagospodarowane zgodnie z Zarządzeniem Prezydenta Miasta Krakowa w sprawie przekazywania zbędnych składników majątku ruchomego Gminy Miejskiej Kraków. 8. Skutki ekonomiczne: Przyjęcie uchwały spowoduje zmniejszenie kosztów związanych z oświatą od roku 2014 o kwotę ponad 880,9 tys. zł rocznie (w tym koszty osobowe o kwotę ponad 745,4 tys. zł, koszty tzw. rzeczowe o kwotę ponad 135,5 tys. zł). W roku 2013 szacowane koszty z tytułu likwidacji wyniosą ok. 379,5 tys. zł, w tym koszty osobowe z tytułu wypłaty odpraw dla pracowników pedagogicznych oraz administracji i obsługi wyniosą ok. 359,5 tys. zł, szacunkowe koszty tzw. rzeczowe (ewentualne koszty transportu mienia ruchomego) wyniosą ok. 20 tys. zł. W związku z planowaną likwidacją jednostki koszty związane z oświatą zostaną zmniejszone za okres wrzesień grudzień 2013 r. o kwotę ok. 267,2 tys. zł. Koszty związane z likwidacją Szkoły Podstawowej nr 52 zostały ujęte w planie finansowym Zespołu Ekonomiki Oświaty w Krakowie na rok 2013 oraz w rezerwie celowej budżetu Miasta Krakowa na rok 2013 na zadania oświatowe. Przeprowadzenie proponowanej zmiany zapewni możliwość realizacji zapisów ustawy o finansach publicznych zobowiązujących Gminę do dokonywania wydatków w sposób celowy i oszczędny. Przyjęcie uchwały nie wymaga zwiększenia zatrudnienia do obsługi realizacji zadania w roku bieżącym i w latach następnych. Przyjęcie uchwały nie zmniejszy dochodów Miasta. Przyjęcie uchwały nie wymaga poniesienia innych dodatkowych wydatków z budżetu Miasta Krakowa niż wyżej wymienione, w szczególności na sprzęt informatyczny, oprogramowanie, wyposażenie. Przyjęcie uchwały nie będzie powodować w przyszłości innych dodatkowych kosztów niż ponoszone przed jej wprowadzeniem.

7 druk nr projekt Prezydenta Miasta Krakowa UCHWAŁA NR Rady Miasta Krakowa z dnia w sprawie zamiaru likwidacji Szkoły Podstawowej nr 104 w Krakowie, os. Wysokie 7. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. h ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z późn. zm.) oraz art. 59 ust. 1 ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, z późn. zm.) Rada Miasta Krakowa uchwala co następuje: 1. Z dniem 31 sierpnia 2013 roku zamierza się zlikwidować Szkołę Podstawową nr 104 w Krakowie, os. Wysokie Likwidacja, o której mowa w 1 niniejszej uchwały, zostanie dokonana na podstawie odrębnej uchwały Rady Miasta Krakowa. 3. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Krakowa. 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

8 UZASADNIENIE 1. Nazwa szkoły: Szkoła Podstawowa nr Adres: os. Wysokie 7, Kraków. 3. Dzielnica: XVI Dzielnica Miasta Krakowa - Bieńczyce. W skład 1. obwodu scalonego dla szkół podstawowych położonych w ww. Dzielnicy, poza obwodem Szkoły Podstawowej nr 104, wchodzą również obwody następujących szkół: 1) Szkoła Podstawowa nr 82, Kraków, os. Kalinowe 17 2) Szkoła Podstawowa nr 92, Kraków, os. Kalinowe 18 3) Szkoła Podstawowa nr 101, Kraków, os. Jagiellońskie Forma restrukturyzacji: Likwidacja. 5. Organizacja szkoły: 5.1. Liczba uczniów, oddziałów i pomieszczeń: W bieżącym roku szkolnym 2012/13 do Szkoły Podstawowej nr 104 uczęszcza 208 uczniów zorganizowanych w 9 oddziałach, w tym jeden oddział 0 liczący 23 dzieci. Realizują oni zajęcia w 19 pomieszczeniach do nauki oraz w 2 salach gimnastycznych. Pomieszczenia te są wykorzystywane średnio do 2,02 godzin lekcyjnych dziennie. W Szkole Podstawowej nr 104 od kilku lat obserwuje się spadek liczby uczniów (od roku szkolnego 2010/2011 spadek liczby uczniów wyniósł 7,96 % a od roku szkolnego 2011/2012 spadek liczby uczniów wyniósł 5,02 %) Wyniki egzaminów: Uczniowie szkoły na egzaminie zewnętrznym po klasie szóstej (wg danych przedstawionych przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną) uzyskują stosunkowo niskie wyniki. W roku 2012 średnie wyniki wynosiły 22,4 pkt. przy maksymalnej liczbie 40 pkt. (średnia dla Krakowa 26,7 pkt) Edukacyjna Wartość Dodana: nie dotyczy 5.4. Koszty utrzymania ucznia: Koszty utrzymania ucznia tej szkoły w 2011 r. wyniosły zł przy średniej kwocie wydatków na ucznia w tego typu szkołach wynoszącej zł. Dopłata do subwencji ze środków własnych Miasta na jednego ucznia wyniosła w 2011 r. 43,47% przy dopłacie do subwencji dla tego typu szkół średnio na poziomie 34,66%. 6. Zapewnienie miejsc dla uczniów: Uczniowie Szkoły Podstawowej nr 104 przyszłorocznych oddziałów II-III pozostaną w obecnej lokalizacji na os. Wysokim 7. Uczniowie oddziałów IV-VI będą kontynuować naukę we wrześniu 2013 r. w budynku Szkoły Podstawowej nr 82 na os. Kalinowym 17. Proponuje się, aby uczniowie Szkoły Podstawowej nr 104 przeszli do Szkoły Podstawowej nr 82 całymi oddziałami wraz z wychowawcami.

9 7. Przeznaczenie budynku: Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 82 otrzyma w zarząd pomieszczenia budynku obecnie zajmowane przez Szkołę nr 104. W ten sposób dotychczasowa Szkoła nr 104 staje się filią Szkoły Podstawowej nr Skutki ekonomiczne: Przyjęcie uchwały spowoduje zmniejszenie kosztów związanych z oświatą od roku 2014 o kwotę ponad 987,9 tys. zł rocznie (w tym koszty osobowe o kwotę ponad 636,3 tys. zł, koszty tzw. rzeczowe o kwotę ponad 351,6 tys. zł). W roku 2013 szacowane koszty z tytułu likwidacji wyniosą ok. 299,6 tys. zł, w tym koszty osobowe z tytułu wypłaty odpraw dla pracowników pedagogicznych oraz administracji i obsługi wyniosą ok. 279,6 tys. zł, szacunkowe koszty tzw. rzeczowe (ewentualne koszty transportu mienia ruchomego) wyniosą ok. 20 tys. zł. W związku z planowaną likwidacją jednostki koszty związane z oświatą zostaną zmniejszone za okres wrzesień grudzień 2013 r. o kwotę ok. 290,1 tys. zł. Koszty związane z likwidacją Szkoły Podstawowej nr 104 zostały ujęte w planie finansowym Zespołu Ekonomiki Oświaty w Krakowie na rok 2013 oraz w rezerwie celowej budżetu Miasta Krakowa na rok 2013 na zadania oświatowe. Przeprowadzenie proponowanej zmiany zapewni możliwość realizacji zapisów ustawy o finansach publicznych zobowiązujących Gminę do dokonywania wydatków w sposób celowy i oszczędny. Przyjęcie uchwały nie wymaga zwiększenia zatrudnienia do obsługi realizacji zadania w latach następnych. Przyjęcie uchwały nie zmniejszy dochodów Miasta. Przyjęcie uchwały nie wymaga poniesienia innych dodatkowych wydatków z budżetu Miasta Krakowa niż wyżej wymienione, w szczególności na sprzęt informatyczny, oprogramowanie, wyposażenie. Przyjęcie uchwały nie będzie powodować w przyszłości innych dodatkowych kosztów niż ponoszone przed jej wprowadzeniem.

10 druk nr projekt Prezydenta Miasta Krakowa UCHWAŁA NR Rady Miasta Krakowa z dnia w sprawie zamiaru likwidacji Gimnazjum nr 22 w Krakowie, ul. Skwerowa 3. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. h ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z późn. zm.) oraz art. 59 ust. 1 ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, z późn. zm.) Rada Miasta Krakowa uchwala co następuje: 1. Z dniem 31 sierpnia 2013 roku zamierza się zlikwidować Gimnazjum nr 22 w Krakowie, ul. Skwerowa Likwidacja, o której mowa w 1 niniejszej uchwały, zostanie dokonana na podstawie odrębnej uchwały Rady Miasta Krakowa. 3. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Krakowa. 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

11 UZASADNIENIE 1. Nazwa szkoły: Gimnazjum nr Adres: ul. Skwerowa 3, Kraków. 3. Dzielnica: VIII Dzielnica Miasta Krakowa Dębniki. W skład obwodu scalonego dla gimnazjów położonych w ww. Dzielnicy, poza obwodem Gimnazjum nr 22, wchodzą również obwody następujących gimnazjów: 1) Gimnazjum nr 21, ul. Komandosów 29, 2) Gimnazjum z Oddziałami Integracyjnymi nr 23, ul. Lipińskiego Forma restrukturyzacji: Likwidacja. 5. Organizacja szkoły Liczba uczniów, oddziałów, pomieszczeń: W roku szkolnym 2012/13 do Gimnazjum nr 22 uczęszcza 153 uczniów zorganizowanych w 7 oddziałach. Realizują oni zajęcia w 19 pomieszczeniach do nauki oraz w 2 salach gimnastycznych. Średnie godzinowe obciążenie wyżej wymienionych pomieszczeń jest bardzo niskie i wynosi obecnie ok. 2,42 godziny lekcyjnej dziennie. W Gimnazjum nr 22 od kilku lat obserwuje się znaczący spadek liczby uczniów (od roku szkolnego 2010/11 spadek liczby uczniów wyniósł 32%, a od roku szkolnego 2011/2012 spadek wyniósł 17%). Zgodnie z prognozą Głównego Urzędu Statystycznego, spadek liczby uczniów w wieku lat do roku 2018 wyniesie 3%, zatem do krakowskich szkół gimnazjalnych uczęszczać będzie mniej uczniów Wyniki egzaminów: W 2010 roku średni wynik uczniów Gimnazjum nr 22 na egzaminie gimnazjalnym po klasie trzeciej (wg danych przedstawionych przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną) wyniósł w części humanistycznej - 31,46 pkt, przy średnim wyniku dla Krakowa wynoszącym 33,89 pkt, a w części matematyczno przyrodniczej 24,76 pkt, przy średnim wyniku dla Krakowa wynoszącym 27,99 pkt. Natomiast w 2011 roku średni wynik dla tej szkoły wyniósł w części humanistycznej 22,54 pkt, przy średnim wyniku dla Krakowa wynoszącym 28,67 pkt oraz w części matematycznoprzyrodniczej 21,65 pkt, przy średnim wyniku dla Krakowa równym 27,48 pkt. Zatem, w latach uczniowie Gimnazjum nr 22 zdawali egzamin na poziomie niższym niż średnie wyniki dla Krakowa. Podobnie sytuacja przedstawiała się w 2012 roku, kiedy egzamin gimnazjalny przeprowadzany był na nowych zasadach. Wyniki dla Gimnazjum nr 22 z poszczególnych części egzaminu wynosiły odpowiednio, w części humanistycznej z zakresu j. polskiego 65,4%, przy średnim wyniku dla Krakowa wynoszącym 73%, z historii i wiedzy o społeczeństwie 60,9%, przy średnim wyniku dla Krakowa wynoszącym 68%. Natomiast w części matematyczno-przyrodniczej z zakresu matematyki wyniki egzaminu dla Gimnazjum nr 22 wynosiły 44,4%, przy średniej dla Krakowa równej 53% oraz z przedmiotów przyrodniczych 50,0%, przy średnim wyniku dla Krakowa wynoszącym 56%.

12 5.3. Edukacyjna Wartość Dodana: Gimnazjum nr 22 ze względu na wskaźniki wyniku końcowego i edukacyjnej wartości dodanej, obliczone na podstawie danych egzaminacyjnych z lat , w części humanistycznej oraz matematyczno-przyrodniczej, określone zostało częściowo jako: szkoła wymagająca pomocy, a częściowo jako szkoła niewykorzystanych możliwości Koszty utrzymania ucznia: Koszty utrzymania ucznia tej szkoły w 2011 r. wyniosły zł przy średniej kwocie wydatków na ucznia w tego typu szkołach wynoszącej zł. Dopłata do subwencji ze środków własnych Miasta dla Gimnazjum nr 22 wyniosła w 2011 r. 35,71% przy dopłacie do subwencji dla tego typu szkół średnio na poziomie 32,88%. 6. Zapewnienie miejsc dla uczniów: Gmina Miejska Kraków zapewni uczniom likwidowanej szkoły dobre warunki kontynuacji edukacji pod względem nauczania, wychowania i rozwoju w Gimnazjum nr 21 cieszącym się uznaniem uczniów i rodziców oraz wysokimi wynikami nauczania. Proponuje się, aby uczniowie zlikwidowanego Gimnazjum nr 22 wraz z wychowawcami pozostali w obecnej lokalizacji, tj. przy ul. Skwerowej Przeznaczenie budynku: W budynku Gimnazjum nr 22 będzie funkcjonować Gimnazjum nr 21. W roku szkolnym 2012/13 do Gimnazjum nr 21 uczęszcza 379 uczniów zorganizowanych w 7 oddziałach. Realizują oni zajęcia w 13 pomieszczeniach do nauki oraz w 1 sali gimnastycznej. Średnie godzinowe obciążenie wyżej wymienionych pomieszczeń jest wysokie i wynosi obecnie ok. 7,35 godziny lekcyjnej dziennie. W związku z powyższym, proponuje się przyjęcie powyższego rozwiązania, dzięki któremu Gimnazjum nr 21 będzie dysponowało 2 budynkami. 8. Skutki ekonomiczne: Przyjęcie uchwały spowoduje zmniejszenie kosztów związanych z oświatą od roku 2014 o kwotę ponad 120 tys. zł rocznie. W roku 2013 szacowane koszty z tytułu likwidacji wyniosą ok. 57 tys. zł, w tym koszty osobowe z tytułu wypłaty odpraw dla 1 etatu pracownika pedagogicznego oraz 1 etatu pracownika administracji/obsługi wyniosą ok. 55 tys. zł, szacunkowe koszty osobowe związane z czynnościami likwidacyjnymi wyniosą ok. 2 tys. zł. W związku z planowaną likwidacją jednostki koszty związane z oświatą (koszty osobowe) zostaną zmniejszone za okres wrzesień grudzień 2013 r. o kwotę ok. 40 tys. zł. Koszty związane z likwidacją Gimnazjum nr 22 zostały ujęte w planie finansowym Zespołu Ekonomiki Oświaty w Krakowie na rok 2013 oraz w rezerwie celowej budżetu Miasta Krakowa na rok 2013 na zadania oświatowe. Przeprowadzenie proponowanej zmiany zapewni możliwość realizacji zapisów ustawy o finansach publicznych zobowiązujących Gminę do dokonywania wydatków w sposób celowy i oszczędny. Przyjęcie uchwały nie wymaga zwiększenia zatrudnienia do obsługi realizacji zadania w latach następnych. Przyjęcie uchwały nie zmniejszy dochodów Miasta.

13 Przyjęcie uchwały nie wymaga poniesienia innych dodatkowych wydatków z budżetu Miasta Krakowa niż wyżej wymienione, w szczególności na sprzęt informatyczny, oprogramowanie i wyposażenie. Przyjęcie uchwały nie powoduje w przyszłości innych dodatkowych kosztów niż ponoszone przed jej wprowadzeniem.

14 druk nr projekt Prezydenta Miasta Krakowa UCHWAŁA NR Rady Miasta Krakowa z dnia w sprawie zamiaru likwidacji Gimnazjum nr 27 w Krakowie, ul. Malborska 98. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. h ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z późn. zm.) oraz art. 59 ust. 1 ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, z późn. zm.) Rada Miasta Krakowa uchwala co następuje: 1. Z dniem 31 sierpnia 2013 roku zamierza się zlikwidować Gimnazjum nr 27 w Krakowie, ul. Malborska Likwidacja, o której mowa w 1 niniejszej uchwały, zostanie dokonana na podstawie odrębnej uchwały Rady Miasta Krakowa. 3. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Krakowa. 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

15 UZASADNIENIE 1. Nazwa szkoły: Gimnazjum nr Adres: ul. Malborska 98, Kraków. 3. Dzielnica: XI Dzielnica Miasta Krakowa Podgórze Duchackie. W skład obwodu scalonego dla gimnazjów położonych w wyżej wymienionej Dzielnicy, poza obwodem Gimnazjum nr 27, wchodzą również obwody następujących gimnazjów: 1) Gimnazjum nr 28, ul. Bujaka 15, 2) Gimnazjum Integracyjne nr 75, ul. Czarnogórska Forma restrukturyzacji: Likwidacja. 5. Organizacja szkoły: 5.1. Liczba uczniów, oddziałów, pomieszczeń: W bieżącym roku szkolnym 2012/2013 do Gimnazjum nr 27 uczęszcza 142 uczniów zorganizowanych w 6 oddziałach. Uczniowie Gimnazjum realizują zajęcia w 25 pomieszczeniach do nauki (w tym 23 sale lekcyjne i 2 pracownie) oraz w 3 salach gimnastycznych. Średnie godzinowe obciążenie wyżej wymienionych pomieszczeń jest bardzo niskie i wynosi obecnie ok. 1,56 godz. lekcyjnej dziennie. Od kilku lat obserwuje się znaczący spadek liczby uczniów w Gimnazjum nr 27 (od roku szkolnego 2010/2011 spadek liczby uczniów wyniósł 20,22%, a od roku szkolnego 2011/2012 spadek wyniósł 10,13%). Zgodnie z prognozą Głównego Urzędu Statystycznego spadek liczby uczniów w wieku lat do roku 2018 wyniesie 3%, zatem do krakowskich szkół gimnazjalnych uczęszczać będzie mniej uczniów Wyniki egzaminów: W 2010 r. średni wynik egzaminu gimnazjalnego po klasie trzeciej dla Gimnazjum nr 27, wg danych przedstawionych przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną w Krakowie, wyniósł: część humanistyczna 31,82 pkt (średni wynik dla Krakowa 33,89 pkt), część matematyczno-przyrodnicza 21,30 pkt (średni wynik dla Krakowa 27,99 pkt). W 2011 r. średni wynik wyniósł: część humanistyczna 24,56 pkt (średni wynik dla Krakowa 28,67 pkt); część matematyczno-przyrodnicza 21,56 pkt (średni wynik dla Krakowa 27,48 pkt). W 2012 r. egzamin gimnazjalny przeprowadzony był na nowych zasadach. Wyniki dla Gimnazjum nr 27 z poszczególnych części egzaminu wyniosły odpowiednio w części humanistycznej: j. polski 63,5% (średni wynik w Krakowie 73%), historia i wiedza o społeczeństwie 56,1% (średni wynik w Krakowie 68%); w części matematyczno-przyrodniczej: matematyka

16 42,9% (średni wynik w Krakowie 57%), przedmioty przyrodnicze 44,1% (średni wynik w Krakowie 56%). Zatem zarówno w roku 2012 jak i w poprzednich latach wyniki uzyskiwane przez uczniów Gimnazjum nr 27 były znacznie poniżej średniej wyników dla Krakowa Edukacyjna Wartość Dodana: Gimnazjum nr 27 ze względu na wskaźniki wyniku końcowego i edukacyjnej wartości dodanej, obliczone na podstawie danych egzaminacyjnych z lat , w części humanistycznej zostało zaliczone wg Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej częściowo do szkół wspierających oraz częściowo do szkół sukcesu, natomiast w części matematyczno-przyrodniczej Gimnazjum zostało zaliczone do szkół wymagających pomocy Koszty utrzymania ucznia: Koszty utrzymania ucznia Gimnazjum nr 27 w 2011 r. wyniosły zł przy średniej kwocie wydatków na ucznia w tego typu szkołach wynoszącej zł. Dopłata do subwencji ze środków własnych Miasta dla Gimnazjum nr 27 w 2011 r. wyniosła - 50,18%, przy średniej dopłacie do subwencji dla tego typu szkół wynoszącej - 32,88%. 6. Zapewnienie miejsc dla uczniów Gimnazjum nr 27: Gmina Miejska Kraków zapewni uczniom likwidowanej szkoły dobre warunki kontynuacji edukacji pod względem nauczania, wychowania i rozwoju w Gimnazjum nr 28 w Krakowie przy ul. Bujaka 15. Uczniowie obecnych klas I i II Gimnazjum nr 27 (89 uczniów), którzy będą kontynuować naukę w roku szkolnym 2013/2014 mają zapewnione miejsce w wyżej wymienionym Gimnazjum. Obecnie do Gimnazjum nr 28 uczęszcza łącznie 476 uczniów zorganizowanych w 20 oddziałach. Warunki w szkole są bardzo dobre. Gimnazjum posiada 38 pomieszczeń do nauki (w tym 27 sal lekcyjnych i 11 pracowni) oraz 6 sal gimnastycznych. W szkole znajduje się m.in. biblioteka, czytelnia, gabinet pielęgniarski, gabinet psychologa i pedagoga. Swoją siedzibę ma tu Świetlica Terapeutyczna IKAR, w ramach której nauczyciele m.in. pomagają uczniom mającym problemy z nauką. Średnie godzinowe obciążenie pomieszczeń do nauki w tej szkole obecnie wynosi ok. 3,1 godz. lekcyjnej dziennie. Proponuje się, aby uczniowie Gimnazjum nr 27 przeszli do Gimnazjum nr 28 całymi oddziałami wraz z wychowawcami. Po przyjęciu uczniów z likwidowanego Gimnazjum nr 27 i przyjęciu przewidywanych uczniów z obwodu Gimnazjum nr 27 do klasy I, średnie godzinowe obciążenie pomieszczeń do nauki w Gimnazjum nr 28 będzie wynosić ok. 4,1 godz. lekcyjnej dziennie. 7. Przeznaczenie budynku: Budynek zajmowany przez Gimnazjum nr 27, ul. Malborska 98 w pierwszej kolejności zostanie przeznaczony na cele oświatowe. Pozostałe po likwidacji składniki majątku ruchomego zostaną zagospodarowane zgodnie z Zarządzeniem Prezydenta Miasta Krakowa w sprawie przekazywania zbędnych składników majątku ruchomego Gminy Miejskiej Kraków.

17 8. Skutki ekonomiczne: Przyjęcie uchwały spowoduje zmniejszenie kosztów związanych z oświatą od roku 2014 o kwotę ponad 881 tys. zł rocznie (w tym koszty osobowe o kwotę ponad 610 tys. zł, koszty tzw. rzeczowe o kwotę ponad 270 tys. zł). W roku 2013 szacowane koszty z tytułu likwidacji wyniosą ok. 298 tys. zł, w tym koszty osobowe z tytułu wypłaty odpraw dla części pracowników pedagogicznych oraz wszystkich pracowników administracji i obsługi wyniosą ok. 276 tys. zł, szacunkowe koszty tzw. rzeczowe (ewentualne koszty transportu mienia ruchomego) oraz koszty osobowe związane z czynnościami likwidacyjnymi wyniosą ok. 22 tys. zł. W związku z planowaną likwidacją jednostki koszty związane z oświatą zostaną zmniejszone za okres wrzesień grudzień 2013 r. o kwotę ok. 273 tys. zł. Koszty związane z likwidacją Gimnazjum nr 27 zostały ujęte w planie finansowym Zespołu Ekonomiki Oświaty w Krakowie na rok 2013 oraz w rezerwie celowej budżetu Miasta Krakowa na rok 2013 na zadania oświatowe. Przeprowadzenie proponowanej zmiany zapewni możliwość realizacji zapisów ustawy o finansach publicznych zobowiązujących Gminę Miejską Kraków do dokonywania wydatków w sposób celowy i oszczędny. Przyjęcie uchwały nie wymaga zwiększenia zatrudnienia do obsługi realizacji zadania w latach następnych. Przyjęcie uchwały nie zmniejszy dochodów Miasta. Przyjęcie uchwały nie wymaga poniesienia innych dodatkowych wydatków z budżetu Miasta Krakowa niż wyżej wymienione, w szczególności na sprzęt informatyczny, oprogramowanie i wyposażenie. Przyjęcie uchwały nie powoduje w przyszłości innych dodatkowych kosztów niż ponoszone przed jej wprowadzeniem.

18 druk nr projekt Prezydenta Miasta Krakowa UCHWAŁA NR Rady Miasta Krakowa z dnia w sprawie zamiaru likwidacji Gimnazjum nr 44 w Krakowie, os. Na Stoku 34. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. h ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z późn. zm.) oraz art. 59 ust. 1 ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, z późn. zm.) Rada Miasta Krakowa uchwala co następuje: 1. Z dniem 31 sierpnia 2013 roku zamierza się zlikwidować Gimnazjum nr 44 w Krakowie, os. Na Stoku Likwidacja, o której mowa w 1 niniejszej uchwały, zostanie dokonana na podstawie odrębnej uchwały Rady Miasta Krakowa. 3. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Krakowa. 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

19 UZASADNIENIE 1. Nazwa szkoły: Gimnazjum nr Adres: os. Na Stoku 34, Kraków. 3. Dzielnica: XVII Dzielnica Miasta Krakowa Wzgórza Krzesławickie. W skład drugiego obwodu scalonego dla gimnazjów położonych w wyżej wymienionej Dzielnicy, poza obwodem Gimnazjum nr 44, wchodzi również obwód Gimnazjum Integracyjnego nr 74, os. Na Stoku Forma restrukturyzacji: Likwidacja. 5. Organizacja szkoły: 5.1. Liczba uczniów, oddziałów, pomieszczeń: W bieżącym roku szkolnym 2012/2013 do Gimnazjum nr 44 uczęszcza 150 uczniów zorganizowanych w 6 oddziałach. Realizują oni zajęcia w 18 pomieszczeniach do nauki (w tym 15 sal lekcyjnych i 3 pracownie) oraz w 3 salach gimnastycznych. Średnie godzinowe obciążenie wyżej wymienionych pomieszczeń jest bardzo niskie i wynosi obecnie ok. 2,12 godz. lekcyjnej dziennie. W Gimnazjum nr 44 od kilku lat obserwuje się znaczący spadek liczby uczniów (od roku szkolnego 2010/2011 spadek liczby uczniów wyniósł 20,63%, a od roku szkolnego 2011/2012 spadek wyniósł 13,3%). Zgodnie z prognozą Głównego Urzędu Statystycznego spadek liczby uczniów w wieku lat do roku 2018 wyniesie 3%, zatem do krakowskich szkół gimnazjalnych uczęszczać będzie mniej uczniów Wyniki egzaminów: W 2010 r. średni wynik egzaminu gimnazjalnego po klasie trzeciej dla Gimnazjum nr 44, wg danych przedstawionych przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną w Krakowie, wyniósł: część humanistyczna 30,10 pkt (średni wynik dla Krakowa 33,89 pkt), część matematyczno-przyrodnicza 20,52 pkt (średni wynik dla Krakowa 27,99 pkt). W 2011 r. średni wynik dla szkoły wyniósł: część humanistyczna- 23,65 pkt (średni wynik dla Krakowa 28,67 pkt); część matematyczno-przyrodnicza 20,18 pkt (średni wynik dla Krakowa- 27,48 pkt). W 2012 r. egzamin gimnazjalny przeprowadzony był na nowych zasadach. Wyniki dla Gimnazjum nr 44 z poszczególnych części egzaminu wyniosły odpowiednio w części humanistycznej z zakresu: j. polskiego 62,3% (średni wynik dla Krakowa - 73%), historii i wiedzy o społeczeństwie 58,3% (średni wynik dla Krakowa - 68%); w części matematyczno-przyrodniczej z zakresu: matematyki 36,5% (średni wynik dla Krakowa - 57%), przedmiotów przyrodniczych 43,1% (średni wynik dla Krakowa - 56%).

20 Zatem zarówno w roku 2012 jak i w poprzednich latach wyniki uzyskiwane przez uczniów Gimnazjum nr 44 były znacznie poniżej średniej wyników dla Krakowa Edukacyjna Wartość Dodana: Gimnazjum nr 44 ze względu na wskaźniki wyniku końcowego i edukacyjnej wartości dodanej, obliczone na podstawie danych egzaminacyjnych z lat , zostało zaliczone wg Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej zarówno w części humanistycznej jak i w części matematyczno-przyrodniczej do szkół wymagających pomocy Koszty utrzymania ucznia: Koszty utrzymania ucznia Gimnazjum nr 44 w 2011 r. wyniosły zł przy średniej kwocie wydatków na ucznia w tego typu szkołach wynoszącej zł. Dopłata do subwencji ze środków własnych Miasta dla Gimnazjum nr 44 wyniosła w 2011 r. 37,64 %, przy średniej dopłacie do subwencji dla tego typu szkół wynoszącej 32,88 %. 6. Zapewnienie miejsc dla uczniów Gimnazjum nr 44. Gmina Miejska Kraków zapewni uczniom likwidowanej szkoły dobre warunki kontynuacji edukacji pod względem nauczania, wychowania i rozwoju w Gimnazjum Integracyjnym nr 74 wchodzącym w skład Zespołu Szkół Ogólnokształcących Integracyjnych nr 6, os. Na Stoku 52. Uczniowie obecnych klas I i II Gimnazjum nr 44 (97 uczniów), którzy będą kontynuować naukę w roku szkolnym 2013/2014 mają zapewnione miejsce w wyżej wymienionej szkole, ponadto pozostaną w obecnej lokalizacji tj. na os. Na Stoku Przeznaczenie budynku: Proponuje się, aby uczniowie zlikwidowanego Gimnazjum nr 44 wraz z wychowawcami pozostali w obecnej lokalizacji, tj. na os. Na Stoku 34. Docelowo w budynku likwidowanego Gimnazjum nr 44 będzie funkcjonować Gimnazjum Integracyjne nr 74, które cieszy się popularnością i mimo zainteresowania ze strony rodziców i uczniów nie może otwierać kolejnych oddziałów ze względu na niewystarczające warunki lokalowe. Obecnie do Zespołu Szkół Ogólnokształcących Integracyjnych nr 6 uczęszcza łącznie 560 uczniów zorganizowanych w 27 oddziałach (w tym do Gimnazjum Integracyjnego nr 74 uczęszcza 179 uczniów zorganizowanych w 9 oddziałach, do Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 98 uczęszcza 381 uczniów zorganizowanych w 18 oddziałach). Uczniowie Zespołu realizują zajęcia w 27 pomieszczeniach do nauki (w tym 22 sale lekcyjne, 4 pracownie, 1 świetlica) oraz w 2 salach gimnastycznych. Średnie godzinowe obciążenie wyżej wymienionych pomieszczeń jest wysokie i aktualnie wynosi ok. 6,42 godz. lekcyjnej dziennie. W związku z powyższym proponuje się przyjęcie powyższego rozwiązania, dzięki któremu Zespół Szkół Ogólnokształcących Integracyjnych nr 6 będzie dysponował 2 budynkami.

21 8. Skutki ekonomiczne: Przyjęcie uchwały spowoduje zmniejszenie kosztów związanych z oświatą od roku 2014 o kwotę ponad 120 tys. zł rocznie. W roku 2013 szacowane koszty z tytułu likwidacji wyniosą ok. 56 tys. zł, w tym koszty osobowe z tytułu wypłaty odpraw dla 1 etatu pracownika pedagogicznego oraz 1 etatu pracownika obsługi wyniosą ok. 54 tys. zł, szacunkowe koszty osobowe związane z czynnościami likwidacyjnymi wyniosą ok. 2 tys. zł. W związku z planowaną likwidacją jednostki koszty związane z oświatą (koszty osobowe) zostaną zmniejszone za okres wrzesień grudzień 2013 r. o kwotę ok. 40 tys. zł. Koszty związane z likwidacją Gimnazjum nr 44 zostały ujęte w planie finansowym Zespołu Ekonomiki Oświaty w Krakowie na rok 2013 oraz w rezerwie celowej budżetu Miasta Krakowa na rok 2013 na zadania oświatowe. Przeprowadzenie proponowanej zmiany zapewni możliwość realizacji zapisów ustawy o finansach publicznych zobowiązujących Gminę Miejską Kraków do dokonywania wydatków w sposób celowy i oszczędny. Przyjęcie uchwały nie wymaga zwiększenia zatrudnienia do obsługi realizacji zadania w latach następnych. Przyjęcie uchwały nie zmniejszy dochodów Miasta. Przyjęcie uchwały nie wymaga poniesienia innych dodatkowych wydatków z budżetu Miasta Krakowa niż wyżej wymienione, w szczególności na sprzęt informatyczny, oprogramowanie i wyposażenie. Przyjęcie uchwały nie powoduje w przyszłości innych dodatkowych kosztów niż ponoszone przed jej wprowadzeniem.

22 druk nr projekt Prezydenta Miasta Krakowa UCHWAŁA NR Rady Miasta Krakowa z dnia w sprawie zamiaru likwidacji Gimnazjum nr 45 w Krakowie, os. Willowe 1. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. h ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z późn. zm.) oraz art. 59 ust. 1 ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, z późn. zm.) Rada Miasta Krakowa uchwala, co następuje: 1. Z dniem 31 sierpnia 2013 roku zamierza się zlikwidować Gimnazjum nr 45 w Krakowie, os. Willowe Likwidacja, o której mowa w 1 niniejszej uchwały, zostanie dokonana na podstawie odrębnej uchwały Rady Miasta Krakowa. 3. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Krakowa. 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

23 UZASADNIENIE 1. Nazwa szkoły: Gimnazjum nr Adres: os. Willowe 1, Kraków. 3. Dzielnica: XVIII Dzielnica Miasta Krakowa Nowa Huta. W skład pierwszego obwodu scalonego dla gimnazjów położonych w wyżej wymienionej Dzielnicy, poza obwodem Gimnazjum nr 45, wchodzą również obwody następujących gimnazjów: 1) Gimnazjum nr 46, os. Teatralne 35, 2) Gimnazjum nr 47, os. Handlowe 4, 3) Gimnazjum nr 48, os. Kolorowe 29, 4) Gimnazjum Integracyjnego nr 49, os. Słoneczne 12, 5) Gimnazjum nr 50, ul. Bulwarowa Forma restrukturyzacji: Likwidacja. 5. Organizacja szkoły: 5.1. Liczba uczniów, oddziałów, pomieszczeń: W bieżącym roku szkolnym 2012/2013 do Gimnazjum nr 45 uczęszcza 141 uczniów zorganizowanych w 6 oddziałach. Uczniowie Gimnazjum realizują zajęcia w 14 pomieszczeniach do nauki (w tym 8 sal lekcyjnych i 6 pracowni) oraz w 2 salach gimnastycznych. Średnie godzinowe obciążenie wyżej wymienionych pomieszczeń jest bardzo niskie i wynosi obecnie ok. 2,8 godz. lekcyjnej dziennie. Od roku szkolnego 2010/2011 spadek liczby uczniów w Gimnazjum nr 45 wyniósł 6,6%. Zgodnie z prognozą Głównego Urzędu Statystycznego spadek liczby uczniów w wieku lat do roku 2018 wyniesie 3%, zatem do krakowskich szkół gimnazjalnych uczęszczać będzie mniej uczniów Wyniki egzaminów: W 2010 r. średni wynik egzaminu gimnazjalnego po klasie trzeciej dla Gimnazjum nr 45, wg danych przedstawionych przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną w Krakowie, wyniósł: część humanistyczna 26,05 pkt (średni wynik dla Krakowa 33,89 pkt), część matematyczno-przyrodnicza 17,98 pkt (średni wynik dla Krakowa 27,99 pkt). W 2011 r. średni wynik dla szkoły wyniósł: część humanistyczna- 20,30 pkt (średni wynik dla Krakowa 28,67 pkt); część matematyczno-przyrodnicza 19,48 pkt (średni wynik dla Krakowa- 27,48 pkt). W 2012 r. egzamin gimnazjalny przeprowadzony był na nowych zasadach. Wyniki dla Gimnazjum nr 45 z poszczególnych części egzaminu wynosiły odpowiednio w części humanistycznej: j. polski 56,3% (średni wynik dla Krakowa - 73%), historia i wiedza o społeczeństwie 55,2% (średni wynik dla Krakowa - 68%); w części matematyczno-przyrodniczej: matematyka 35,1%

24 (średni wynik dla Krakowa - 57%), przedmioty przyrodnicze 43,4% (średni wynik dla Krakowa - 56%). Zatem zarówno w roku 2012 jak i w poprzednich latach wyniki uzyskiwane przez uczniów Gimnazjum nr 45 były znacznie poniżej średniej wyników dla Krakowa Edukacyjna Wartość Dodana: Gimnazjum nr 45 ze względu na wskaźniki wyniku końcowego i edukacyjnej wartości dodanej, obliczone na podstawie danych egzaminacyjnych z lat , zostało zaliczone wg Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej zarówno w części humanistycznej jak i w część matematyczno-przyrodniczej do szkół wymagających pomocy Koszty utrzymania ucznia: Koszty utrzymania ucznia tej szkoły w 2011 r. wyniosły zł przy średniej kwocie wydatków na ucznia w tego typu szkołach wynoszącej zł. Dopłata do subwencji ze środków własnych Miasta dla Gimnazjum nr 45 wyniosła w 2011 r. 52,83% przy średniej dopłacie do subwencji dla tego typu szkół wynoszącej 32,88%. 6. Zapewnienie miejsc dla uczniów Gimnazjum nr 45: Gmina Miejska Kraków zapewni uczniom likwidowanej szkoły dobre warunki kontynuacji edukacji pod względem nauczania, wychowania i rozwoju w Gimnazjum nr 48, os. Kolorowe 29. Uczniowie obecnych klas I i II Gimnazjum nr 45 (102 uczniów), którzy będą kontynuować naukę w roku szkolnym 2013/2014 mają zapewnione miejsce w wyżej wymienionej szkole. Obecnie do Gimnazjum nr 48 uczęszcza łącznie 225 uczniów zorganizowanych w 8 oddziałach. Warunki w szkole są bardzo dobre. Gimnazjum posiada 25 pomieszczeń do nauki (w tym 20 sal lekcyjnych i 5 pracowni) oraz 2 sale gimnastyczne. Średnie godzinowe obciążenie pomieszczeń do nauki w tej szkole aktualnie wynosi ok. 2,24 godz. lekcyjnej dziennie. Proponuje się, aby uczniowie Gimnazjum nr 45 przeszli do Gimnazjum nr 48 całymi oddziałami wraz z wychowawcami. Po przyjęciu uczniów z likwidowanego Gimnazjum nr 45 i przyjęciu przewidywanych uczniów z obwodu Gimnazjum nr 45 do klasy I, średnie godzinowe obciążenie pomieszczeń do nauki w Gimnazjum nr 48 będzie wynosić ok. 3,9 godz. lekcyjnej dziennie. 7. Przeznaczenie budynku: Budynek zajmowany przez Gimnazjum nr 45, os. Willowe 1 w pierwszej kolejności zostanie przeznaczony na cele oświatowe. Pozostałe po likwidacji składniki majątku ruchomego zostaną zagospodarowane zgodnie z Zarządzeniem Prezydenta Miasta Krakowa w sprawie przekazywania zbędnych składników majątku ruchomego Gminy Miejskiej Kraków.

25 8. Skutki ekonomiczne: Przyjęcie uchwały spowoduje zmniejszenie kosztów związanych z oświatą od roku 2014 o kwotę ponad 880 tys. zł rocznie (w tym koszty osobowe o kwotę ponad 590 tys. zł, koszty tzw. rzeczowe o kwotę ponad 290 tys. zł). W roku 2013 szacowane koszty z tytułu likwidacji wyniosą ok. 281 tys. zł, w tym koszty osobowe z tytułu wypłaty odpraw dla części pracowników pedagogicznych oraz wszystkich pracowników administracji i obsługi wyniosą ok. 259 tys. zł, szacunkowe koszty tzw. rzeczowe (ewentualne koszty transportu mienia ruchomego) oraz koszty osobowe związane z czynnościami likwidacyjnymi wyniosą ok. 22 tys. zł. W związku z planowaną likwidacją jednostki koszty związane z oświatą zostaną zmniejszone za okres wrzesień grudzień 2013 r. o kwotę ok. 273 tys. zł. Koszty związane z likwidacją Gimnazjum nr 45 zostały ujęte w planie finansowym Zespołu Ekonomiki Oświaty w Krakowie na rok 2013 oraz w rezerwie celowej budżetu Miasta Krakowa na rok 2013 na zadania oświatowe. Przeprowadzenie proponowanej zmiany zapewni możliwość realizacji zapisów ustawy o finansach publicznych zobowiązujących Gminę Miejską Kraków do dokonywania wydatków w sposób celowy i oszczędny. Przyjęcie uchwały nie wymaga zwiększenia zatrudnienia do obsługi realizacji zadania w latach następnych. Przyjęcie uchwały nie zmniejszy dochodów Miasta. Przyjęcie uchwały nie wymaga poniesienia innych dodatkowych wydatków z budżetu Miasta Krakowa niż wyżej wymienione, w szczególności na sprzęt informatyczny, oprogramowanie i wyposażenie. Przyjęcie uchwały nie powoduje w przyszłości innych dodatkowych kosztów niż ponoszone przed jej wprowadzeniem.

26 druk nr projekt Prezydenta Miasta Krakowa UCHWAŁA NR Rady Miasta Krakowa z dnia w sprawie zamiaru likwidacji Gimnazjum nr 50 w Krakowie, ul. Bulwarowa 33. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. h ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z późn. zm.) oraz art. 59 ust. 1 ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, z późn. zm.) Rada Miasta Krakowa uchwala co następuje: 1. Z dniem 31 sierpnia 2013 roku zamierza się zlikwidować Gimnazjum nr 50 w Krakowie, ul. Bulwarowa Likwidacja, o której mowa w 1 niniejszej uchwały, zostanie dokonana na podstawie odrębnej uchwały Rady Miasta Krakowa. 3. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Krakowa. 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

27 UZASADNIENIE 1. Nazwa szkoły: Gimnazjum nr Adres: ul. Bulwarowa 33, Kraków. 3. Dzielnica: XVIII Dzielnica Miasta Krakowa Nowa Huta. W skład pierwszego odwodu scalonego dla gimnazjów położonych w ww. dzielnicy, poza obwodem Gimnazjum nr 50, wchodzą również obwody następujących gimnazjów: 1) Gimnazjum nr 45, os. Willowe 1 2) Gimnazjum nr 46 - sportowe, os. Teatralne 35 3) Gimnazjum nr 47- sportowe, os. Handlowe 4 4) Gimnazjum nr 48, os. Kolorowe 29 5) Gimnazjum Integracyjne nr 49, os. Słoneczne Forma restrukturyzacji: Likwidacja. 5. Organizacja szkoły: 5.1 Liczba uczniów, oddziałów, pomieszczeń: W bieżącym roku szkolnym 2012/13 do Gimnazjum nr 50 uczęszcza 160 uczniów zorganizowanych w 7 oddziałach. Realizują oni zajęcia w 14 pomieszczeniach do nauki oraz w 2 salach gimnastycznych. Średnie godzinowe obciążenie wyżej wymienionych pomieszczeń jest niskie i wynosi obecnie ok. 3,23 godziny lekcyjnej dziennie. W Gimnazjum nr 50 od kilku lat obserwuje się znaczący spadek liczby uczniów (względem roku szkolnego 2010/11 spadek liczby uczniów wyniósł 47,88% natomiast względem roku szkolnego 2011/12 spadek liczby uczniów wyniósł 33,05%). Zgodnie z prognozą Głównego Urzędu Statystycznego spadek liczby uczniów w wieku lat do roku 2018 wyniesie 3%, zatem do krakowskich szkół gimnazjalnych uczęszczać będzie mniej uczniów. 5.2 Wyniki egzaminów: Uczniowie Gimnazjum nr 50 na egzaminie po klasie trzeciej (wg danych przedstawionych przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną) od kilku uzyskują wyniki poniżej średniej osiąganej w gimnazjach krakowskich. W latach 2010/11 uczniowie uzyskali następujące wyniki: - w roku 2010 średni wynik dla szkoły wyniósł: część humanistyczna - 32,62 pkt (średni wynik dla Krakowa - 33,89 pkt); część matematyczno - przyrodnicza - 23,65 pkt (średni wynik dla Krakowa - 27,99 pkt). - w roku 2011 średni wynik dla szkoły wyniósł: część humanistyczna - 26,05 pkt (średni wynik dla Krakowa - 28,67 pkt); część matematyczno - przyrodnicza - 24,23 pkt (średni wynik dla Krakowa - 27,48 pkt). Podobnie sytuacja przedstawiała się w 2012 roku, kiedy egzamin gimnazjalny przeprowadzany był na nowych zasadach. Wyniki dla Gimnazjum nr 50 z poszczególnych części egzaminu wynosiły odpowiednio: - j. polskiego 68,05% (średni wynik dla Krakowa - 73%), - historii i wiedzy o społeczeństwie 63,81% (średni wynik dla Krakowa - 68%).

28 W części matematyczno - przyrodniczej z zakresu: - matematyki 44,97% (średni wynik dla Krakowa - 57%), - przedmiotów przyrodniczych 49,55% (średni wynik dla Krakowa - 56%). 5.3 Edukacyjna Wartość Dodana: Gimnazjum nr 50 ze względu na wskaźniki wyniku końcowego i edukacyjnej wartości dodanej, obliczone na podstawie danych egzaminacyjnych z lat w części humanistycznej, zostało zaliczone wg Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej do szkół niewykorzystanych możliwości, natomiast w części matematyczno - przyrodniczej częściowo do szkół niewykorzystanych możliwości oraz częściowo do szkół wymagających pomocy. 5.4 Koszty utrzymania ucznia: Koszty utrzymania ucznia tego gimnazjum w 2011 r. wyniosły zł przy średniej kwocie wydatków na ucznia w tego typu szkołach wynoszącej zł. Dopłata do subwencji ze środków własnych Miasta na jednego ucznia wyniosła w 2011 r. 28,72% przy dopłacie do subwencji dla tego typu szkół średnio na poziomie 32,88%. 6. Zapewnienie miejsc dla uczniów: Przewiduje się możliwość utworzenia od 1 września 2013 r. w budynku obecnie zajmowanym przez Gimnazjum nr 50, gimnazjum prowadzonego przez inny organ prowadzący. Takie rozwiązanie pozwoli na utrzymanie dotychczasowych warunków nauki dla uczniów zamieszkałych w rejonie Gimnazjum nr 50, przy jednoczesnym obniżeniu kosztów funkcjonowania placówki oraz podniesieniu jej jakości pracy. Uczniowie obecnych klas I i II (85 uczniów), którzy będą kontynuować naukę w roku szkolnym 2013/14 będą mieli zapewnione miejsce w tymże gimnazjum. 7. Przeznaczenie budynku: W wyniku likwidacji Gimnazjum nr 50, która nastąpi w 2013 r., pomieszczenia zajmowane dotychczas przez szkołę w budynku przy ul. Bulwarowej 33, w pierwszej kolejności zostaną przeznaczone przez Gminę Miejską Kraków na cele oświatowe. Pozostałe po likwidacji składniki majątku ruchomego zostaną zagospodarowane zgodnie z Zarządzeniem Prezydenta Miasta Krakowa w sprawie przekazywania zbędnych składników majątku ruchomego Gminy Miejskiej Kraków. 8. Skutki ekonomiczne: Przyjęcie uchwały spowoduje zmniejszenie kosztów związanych z oświatą od roku 2014 o kwotę ponad 798 tys. zł rocznie (w tym koszty osobowe o kwotę ponad 573 tys. zł, koszty tzw. rzeczowe o kwotę ponad 225 tys. zł). W roku 2013 szacowane koszty z tytułu likwidacji wyniosą ok. 272 tys. zł, w tym koszty osobowe z tytułu wypłaty odpraw dla części pracowników pedagogicznych oraz wszystkich pracowników administracji i obsługi wyniosą ok. 250 tys. zł, szacunkowe koszty tzw. rzeczowe (ewentualne koszty transportu mienia ruchomego) oraz koszty osobowe związane z czynnościami likwidacyjnymi wyniosą ok. 22 tys. zł. W związku z planowaną likwidacją jednostki koszty związane z oświatą zostaną zmniejszone za okres wrzesień grudzień 2013 r. o kwotę ok. 248 tys. zł. Koszty związane z likwidacją Gimnazjum nr 50 zostały ujęte w planie finansowym Zespołu Ekonomiki Oświaty w Krakowie na rok 2013 oraz w rezerwie celowej budżetu Miasta Krakowa na rok 2013 na zadania oświatowe. Przeprowadzenie proponowanej zmiany zapewni możliwość realizacji zapisów ustawy o finansach publicznych zobowiązujących Gminę do dokonywania wydatków w sposób celowy i oszczędny.

29 Przyjęcie uchwały nie wymaga zwiększenia zatrudnienia do obsługi realizacji zadania w latach następnych. Przyjęcie uchwały nie zmniejszy dochodów Miasta. Przyjęcie uchwały nie wymaga poniesienia innych dodatkowych wydatków z budżetu Miasta Krakowa, niż wyżej wymienionych, w szczególności na sprzęt informatyczny, oprogramowanie, wyposażenie. Przyjęcie uchwały nie będzie powodować w przyszłości innych dodatkowych kosztów niż ponoszone przed jej wprowadzeniem.

ZARZĄDZENIE NR 3904/2012 PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA Z DNIA

ZARZĄDZENIE NR 3904/2012 PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA Z DNIA ZARZĄDZENIE NR 3904/2012 PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA Z DNIA 2012-12-24 w sprawie przyjęcia i przekazania pod obrady Rady Miasta Krakowa projektu uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie zamiaru likwidacji Gimnazjum

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 3911/2012 PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA Z DNIA

ZARZĄDZENIE NR 3911/2012 PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA Z DNIA ZARZĄDZENIE NR 3911/2012 PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA Z DNIA 2012-12-24 w sprawie przyjęcia i przekazania pod obrady Rady Miasta Krakowa projektu uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie zamiaru rozwiązania

Bardziej szczegółowo

2. Wykonanie zarządzenia powierza się Sekretarzowi Miasta. 3.Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

2. Wykonanie zarządzenia powierza się Sekretarzowi Miasta. 3.Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. ZARZĄDZENIE Nr 92/2016 PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA z dnia 13.01.2016 r. w sprawie przyjęcia i przekazania pod obrady Rady Miasta Krakowa projektu uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie zamiaru likwidacji

Bardziej szczegółowo

2. Wykonanie zarządzenia powierza się Sekretarzowi Miasta. 3.Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

2. Wykonanie zarządzenia powierza się Sekretarzowi Miasta. 3.Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. ZARZĄDZENIE Nr 94/2016 PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA z dnia 13.01.2016 r. w sprawie przyjęcia i przekazania pod obrady Rady Miasta Krakowa projektu uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie zamiaru likwidacji

Bardziej szczegółowo

2. Wykonanie zarządzenia powierza się Sekretarzowi Miasta. 3.Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

2. Wykonanie zarządzenia powierza się Sekretarzowi Miasta. 3.Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. ZARZĄDZENIE Nr 91/2016 PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA z dnia 13.01.2016 r. w sprawie przyjęcia i przekazania pod obrady Rady Miasta Krakowa projektu uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie zamiaru likwidacji

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 3081/2011 PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA Z DNIA 2011-12-23

ZARZĄDZENIE NR 3081/2011 PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA Z DNIA 2011-12-23 ZARZĄDZENIE NR 3081/2011 PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA Z DNIA 2011-12-23 w sprawie przyjęcia i przekazania pod obrady Rady Miasta Krakowa projektu uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie zamiaru likwidacji Gimnazjum

Bardziej szczegółowo

2. Wykonanie zarządzenia powierza się Sekretarzowi Miasta. 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

2. Wykonanie zarządzenia powierza się Sekretarzowi Miasta. 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. ZARZĄDZENIE Nr 88/2016 PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA z dnia 13.01.2016 r. w sprawie przyjęcia i przekazania pod obrady Rady Miasta Krakowa projektu uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie zamiaru rozwiązania

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 3086/2011 PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA Z DNIA

ZARZĄDZENIE NR 3086/2011 PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA Z DNIA ZARZĄDZENIE NR 3086/2011 PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA Z DNIA 2011-12-23 w sprawie przyjęcia i przekazania pod obrady Rady Miasta Krakowa uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie zamiaru rozwiązania Zespołu Szkół

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 3899/2012 PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA Z DNIA

ZARZĄDZENIE NR 3899/2012 PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA Z DNIA ZARZĄDZENIE NR 3899/2012 PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA Z DNIA 2012-12-24 w sprawie przyjęcia i przekazania pod obrady Rady Miasta Krakowa projektu uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie zamiaru likwidacji Specjalnego

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 3089/2011 PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA Z DNIA

ZARZĄDZENIE NR 3089/2011 PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA Z DNIA ZARZĄDZENIE NR 3089/2011 PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA Z DNIA 2011-12-23 w sprawie przyjęcia i przekazania pod obrady Rady Miasta Krakowa projektu uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie zamiaru likwidacji Specjalnego

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 1328/2012 PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA Z DNIA 2012-05-21

ZARZĄDZENIE NR 1328/2012 PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA Z DNIA 2012-05-21 ZARZĄDZENIE NR 1328/2012 PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA Z DNIA 2012-05-21 w sprawie przyjęcia i przekazania pod obrady Rady Miasta Krakowa projektu uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie utworzenia Zespołu Szkolno-Przedszkolnego

Bardziej szczegółowo

2. Wykonanie zarządzenia powierza się Sekretarzowi Miasta. 3.Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

2. Wykonanie zarządzenia powierza się Sekretarzowi Miasta. 3.Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. ZARZĄDZENIE Nr 736/2016 PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA z dnia 29.03.2016 r. w sprawie przyjęcia i przekazania pod obrady Rady Miasta Krakowa projektu uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie rozwiązania Zespołu

Bardziej szczegółowo

2. Wykonanie zarządzenia powierza się Sekretarzowi Miasta. 3.Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

2. Wykonanie zarządzenia powierza się Sekretarzowi Miasta. 3.Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. ZARZĄDZENIE Nr 550/2016 PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA z dnia 08.03.2016 r. w sprawie przyjęcia i przekazania pod obrady Rady Miasta Krakowa projektu uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie rozwiązania Zespołu

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W ŁODZI. z dnia... r.

UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W ŁODZI. z dnia... r. Druk Nr 32/2012 Projekt z dnia 7 lutego 2012 r. UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W ŁODZI z dnia...... r. w sprawie likwidacji XLI Liceum Ogólnokształcącego w Łodzi przy ul. Pojezierskiej 45/51. Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Wykonanie zarządzenia powierza się Sekretarzowi Miasta. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wykonanie zarządzenia powierza się Sekretarzowi Miasta. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. ZARZĄDZENIE Nr 424/2015 PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA z dnia 25.02.2015 r. w sprawie przyjęcia i przekazania pod obrady Rady Miasta Krakowa projektu uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie rozwiązania Zespołu

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR VII/51/2011 RADY MIEJSKIEJ W KAZIMIERZY WIELKIEJ. z dnia 12 kwietnia 2011 r.

UCHWAŁA NR VII/51/2011 RADY MIEJSKIEJ W KAZIMIERZY WIELKIEJ. z dnia 12 kwietnia 2011 r. UCHWAŁA NR VII/51/2011 RADY MIEJSKIEJ W KAZIMIERZY WIELKIEJ z dnia 12 kwietnia 2011 r. w sprawie likwidacji Samorządowej Szkoły Podstawowej w Sieradzicach. Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 9 lit. h, art.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY GMINY W DWIKOZACH. z dnia 20 lutego 2012 r.

UCHWAŁA NR... RADY GMINY W DWIKOZACH. z dnia 20 lutego 2012 r. UCHWAŁA NR... RADY GMINY W DWIKOZACH z dnia 20 lutego 2012 r. w sprawie likwidacji Szkoły Podstawowej w Gałkowicach, Szkoły Podstawowej w Gierlachowie, Szkoły Podstawowej w Starym Garbowie, Szkoły Podstawowej

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XXXII/238/13 Rady Miejskiej w Nowogrodźcu z dnia 24 stycznia 2013 r.

Uchwała Nr XXXII/238/13 Rady Miejskiej w Nowogrodźcu z dnia 24 stycznia 2013 r. Uchwała Nr XXXII/238/13 Rady Miejskiej w Nowogrodźcu z dnia 24 stycznia 2013 r. w sprawie zamiaru przekształcenia Szkoły Podstawowej w Zebrzydowej w Filię Szkoły Podstawowej w Zespole Szkół im. Józefa

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 731/2013 PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA Z DNIA 2013-03-19

ZARZĄDZENIE NR 731/2013 PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA Z DNIA 2013-03-19 ZARZĄDZENIE NR 731/2013 PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA Z DNIA 2013-03-19 w sprawie przyjęcia i przekazania pod obrady Rady Miasta Krakowa projektu uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie założenia Specjalnego

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 1624/2012 PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA Z DNIA

ZARZĄDZENIE NR 1624/2012 PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA Z DNIA ZARZĄDZENIE NR 1624/2012 PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA Z DNIA 2012-06-13 w sprawie przyjęcia i przekazania pod obrady Rady Miasta Krakowa projektu uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie zmiany uchwały nr LXXX/1057/09

Bardziej szczegółowo

pny al. marsz. Józefa Piłsudskiego 159.

pny al. marsz. Józefa Piłsudskiego 159. UCHWAŁA Nr Druk NrA 9 /20.,13 Projekt z dnia A 1-6}:r,Jnia.2DA Or. RADY MIEJSKIEJ w ŁODZI z dnia w sprawie zamiaru likwidacji XXIII Liceum Ogólnokształcącego w Łodzi pny al. marsz. Józefa Piłsudskiego

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 242/XXVIII/2017 RADY MIEJSKIEJ W NOWYM DWORZE GDAŃSKIM. z dnia 19 stycznia 2017 r.

UCHWAŁA NR 242/XXVIII/2017 RADY MIEJSKIEJ W NOWYM DWORZE GDAŃSKIM. z dnia 19 stycznia 2017 r. UCHWAŁA NR 242/XXVIII/2017 RADY MIEJSKIEJ W NOWYM DWORZE GDAŃSKIM z dnia 19 stycznia 2017 w sprawie zamiaru przekształcenia Szkoły Podstawowej w Lubieszewie Na podstawie art. 18 ust. 2, pkt 9 lit. h ustawy

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA XXVIII/210/2017 RADY GMINY SKOROSZYCE. z dnia 31 marca 2017 r.

UCHWAŁA XXVIII/210/2017 RADY GMINY SKOROSZYCE. z dnia 31 marca 2017 r. UCHWAŁA XXVIII/210/2017 RADY GMINY SKOROSZYCE z dnia 31 marca 2017 r. w sprawie likwidacji Szkoły Podstawowej z oddziałem przedm w Makowicach w celu utworzenia Filii Szkoły Podstawowej z mi I-III i oddziału

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR LXVII/1662/17 RADY MIASTA KRAKOWA. z dnia 29 marca 2017 r.

UCHWAŁA NR LXVII/1662/17 RADY MIASTA KRAKOWA. z dnia 29 marca 2017 r. UCHWAŁA NR LXVII/1662/17 RADY MIASTA KRAKOWA z dnia 29 marca 2017 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Krakowa na rok 2017 (dot. zmian w planie wydatków w działach: 600, 750, 801, 851, 853, 854, 900 i

Bardziej szczegółowo

2. Wykonanie zarządzenia powierza się Sekretarzowi Miasta. 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

2. Wykonanie zarządzenia powierza się Sekretarzowi Miasta. 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. ZARZĄDZENIE Nr 2598/2015 PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA z dnia 25.09.2015 r. w sprawie przyjęcia i przekazania pod obrady Rady Miasta Krakowa projektu uchwały Rady Miasta Krakowa zmieniającej uchwałę Nr LXXX/1057/09

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXIII/177/17 RADY GMINY WARTA BOLESŁAWIECKA

UCHWAŁA NR XXIII/177/17 RADY GMINY WARTA BOLESŁAWIECKA PROJEKT UCHWAŁA NR XXIII/177/17 RADY GMINY WARTA BOLESŁAWIECKA z dnia 14 lutego 2017 r. w sprawie projektu dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXVII/186/2012 RADY DZIELNICY MOKOTÓW MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY z dnia 5 czerwca 2012 roku

UCHWAŁA NR XXVII/186/2012 RADY DZIELNICY MOKOTÓW MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY z dnia 5 czerwca 2012 roku UCHWAŁA NR XXVII/186/2012 RADY DZIELNICY MOKOTÓW MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY z dnia 5 czerwca 2012 roku w sprawie wystąpienia do Rady m. st. Warszawy o podjęcie uchwały w sprawie likwidacji CI Liceum Ogólnokształcącego

Bardziej szczegółowo

RADY MIEJSKIEJ W ŁOBŻENICY

RADY MIEJSKIEJ W ŁOBŻENICY UZASADNIENIE DO UCHWAŁY Nr /28/15 RADY MIEJSKIEJ W ŁOBŻENICY z dnia 27 stycznia 2015 roku w sprawie zamiaru likwidacji Szkoły Podstawowej w Luchowie w celu utworzenia Filii Szkoły Podstawowej im. Komisji

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 1418/2012 PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA Z DNIA 2012-05-29

ZARZĄDZENIE NR 1418/2012 PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA Z DNIA 2012-05-29 0b8003a4-f932-4f24-972c-f88cf1e8b085 ZARZĄDZENIE NR 1418/2012 PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA Z DNIA 2012-05-29 w sprawie przyjęcia i przekazania pod obrady Rady Miasta Krakowa projektu uchwały Rady Miasta Krakowa

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR Rady Miasta Szczecin z dnia

UCHWAŁA NR Rady Miasta Szczecin z dnia UCHWAŁA NR Rady Miasta Szczecin z dnia PROJEKT w sprawie likwidacji Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 8 im. Karola Wojtyły w Szczecinie, ul. Rydla 49; Zespołu Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego

Bardziej szczegółowo

Szkoła może zostać zlikwidowana po uzyskaniu pozytywnej opinii kuratora oświaty. Opinia kuratora oświaty ma charakter wiążący.

Szkoła może zostać zlikwidowana po uzyskaniu pozytywnej opinii kuratora oświaty. Opinia kuratora oświaty ma charakter wiążący. U Z A S A D N I E N I E Uzasadnienie prawne: Zgodnie z art. 9 ustawy o systemie oświaty szkoła publiczna może być zlikwidowana przez organ prowadzący z końcem roku szkolnego, po zapewnieniu przez ten organ

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 3087/2011 PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA Z DNIA 2011-12-23

ZARZĄDZENIE NR 3087/2011 PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA Z DNIA 2011-12-23 ZARZĄDZENIE NR 3087/2011 PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA Z DNIA 2011-12-23 w sprawie przyjęcia i przekazania pod obrady Rady Miasta Krakowa projektu uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie zamiaru likwidacji niektórych

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XIII/116/2016 RADY GMINY GRONOWO ELBLĄSKIE z dnia 30 marca 2016 roku

UCHWAŁA NR XIII/116/2016 RADY GMINY GRONOWO ELBLĄSKIE z dnia 30 marca 2016 roku UCHWAŁA NR XIII/116/2016 RADY GMINY GRONOWO ELBLĄSKIE z dnia 30 marca 2016 roku w sprawie zamiaru utworzenia Zespołu Szkół w Gronowie Elbląskim Na podstawie art.18 ust.2 pkt. 9 lit. h ustawy z dnia 8 marca

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Katowice, dnia 11 lutego 2013 r. Poz. 1530 UCHWAŁA NR XXXIII/491/13 RADY MIASTA ZABRZE z dnia 14 stycznia 2013 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 1416/2012 PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA Z DNIA 2012-05-28

ZARZĄDZENIE NR 1416/2012 PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA Z DNIA 2012-05-28 0b8003a4-f932-4f24-972c-f88cf1e8b085 ZARZĄDZENIE NR 1416/2012 PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA Z DNIA 2012-05-28 w sprawie przyjęcia i przekazania pod obrady Rady Miasta Krakowa projektu uchwały Rady Miasta Krakowa

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR LXIII/916/12 RADY MIASTA KRAKOWA. z dnia 19 grudnia 2012 r.

UCHWAŁA NR LXIII/916/12 RADY MIASTA KRAKOWA. z dnia 19 grudnia 2012 r. UCHWAŁA NR LXIII/916/12 RADY MIASTA KRAKOWA z dnia 19 grudnia 2012 r. w sprawie zmiany uchwały nr LXXX/1057/09 Rady Miasta Krakowa z dnia 9 września 2009 roku w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania

Bardziej szczegółowo

2. Wykonanie zarządzenia powierza się Sekretarzowi Miasta. 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

2. Wykonanie zarządzenia powierza się Sekretarzowi Miasta. 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. ZARZĄDZENIE Nr 172/2016 PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA z dnia 26.01.2016 r. w sprawie przyjęcia i przekazania pod obrady Rady Miasta Krakowa projektu uchwały Rady Miasta Krakowa zmieniającej uchwałę Nr XXXIV/555/15

Bardziej szczegółowo

OGÓLNOPOLSKIE BADANIE UMIEJĘTNOŚCI TRZECIOKLASISTY SPRAWDZIAN PO SZKOLE PODSTAWOWEJ EGZAMIN GIMNAZJALNY EGZAMIN MATURALNY

OGÓLNOPOLSKIE BADANIE UMIEJĘTNOŚCI TRZECIOKLASISTY SPRAWDZIAN PO SZKOLE PODSTAWOWEJ EGZAMIN GIMNAZJALNY EGZAMIN MATURALNY WYNIKI UCZNIÓW ZE SZKÓŁ PROWADZONYCH PRZEZ GMINĘ MIEJSKĄ MIELEC ZA 2014 ROK OGÓLNOPOLSKIE BADANIE UMIEJĘTNOŚCI TRZECIOKLASISTY SPRAWDZIAN PO SZKOLE PODSTAWOWEJ EGZAMIN GIMNAZJALNY EGZAMIN MATURALNY STATYSTYKA

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr../../2017. Rady Gminy Rokietnica. z dnia 27 marca 2017 r.

UCHWAŁA Nr../../2017. Rady Gminy Rokietnica. z dnia 27 marca 2017 r. UCHWAŁA Nr../../2017 Projekt: Druk Nr: Rady Gminy Rokietnica z dnia 27 marca 2017 r. w sprawie: dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą Prawo

Bardziej szczegółowo

Wyniki edukacyjne Gimnazjum nr 1 w Łęcznej na podstawie. egzaminu gimnazjalnego z 2015 roku.

Wyniki edukacyjne Gimnazjum nr 1 w Łęcznej na podstawie. egzaminu gimnazjalnego z 2015 roku. Wyniki edukacyjne Gimnazjum nr 1 w Łęcznej na podstawie egzaminu gimnazjalnego z 2015 roku. POZYCJA SZKOŁY W LATACH 2013-2015 NA EGZAMINIE GIMNAZJALNYM WYNIK STANINOWY Zakres egzaminu Rok szkolny 2012/2013

Bardziej szczegółowo

2. Wykonanie zarządzenia powierza się Sekretarzowi Miasta. 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

2. Wykonanie zarządzenia powierza się Sekretarzowi Miasta. 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. ZARZĄDZENIE Nr 3090/2015 PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA z dnia 13.11.2015 r. w sprawie przyjęcia i przekazania pod obrady Rady Miasta Krakowa projektu uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie ustalenia trybu udzielania

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 3014/95/10 Prezydenta Miasta Oświęcim z dnia 16 września 2010 roku

Zarządzenie Nr 3014/95/10 Prezydenta Miasta Oświęcim z dnia 16 września 2010 roku Zarządzenie Nr 3014/95/10 w sprawie: zmiany budżetu Miasta Oświęcim na rok 2010. Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 i art. 60 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z

Bardziej szczegółowo

WYNIKI OGÓLNOPOLSKIEGO BADANIA UMIEJĘTNOŚCI TRZECIOKLASISTY, SPRAWDZIANU, EGZAMINU GIMNAZJALNEGO I MATURALNEGO W 2013 ROKU UCZNIÓW SZKÓŁ PROWADZONYCH

WYNIKI OGÓLNOPOLSKIEGO BADANIA UMIEJĘTNOŚCI TRZECIOKLASISTY, SPRAWDZIANU, EGZAMINU GIMNAZJALNEGO I MATURALNEGO W 2013 ROKU UCZNIÓW SZKÓŁ PROWADZONYCH WYNIKI OGÓLNOPOLSKIEGO BADANIA UMIEJĘTNOŚCI TRZECIOKLASISTY, SPRAWDZIANU, EGZAMINU GIMNAZJALNEGO I MATURALNEGO W 2013 ROKU UCZNIÓW SZKÓŁ PROWADZONYCH PRZEZ GMINĘ MIEJSKĄ MIELEC STATYSTYKA SZKOLNA ROK SZKOLNY

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY MIASTA SZCZECIN z dnia r.

UCHWAŁA NR... RADY MIASTA SZCZECIN z dnia r. Projekt UCHWAŁA NR... RADY MIASTA SZCZECIN z dnia... 2017 r. w sprawie rozwiązania Zespołu Szkół nr 14 przy ul. Wszystkich Świętych 66 w Szczecinie poprzez likwidację wchodzących w skład tego zespołu:

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr II/14/2014. Rady Miejskiej Zbąszynia. z dnia 30 grudnia 2014 r.

UCHWAŁA Nr II/14/2014. Rady Miejskiej Zbąszynia. z dnia 30 grudnia 2014 r. II/14/2014 w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych i niepublicz-nych podmiotów oświatowych prowadzonych na terenie gminy Zbąszyń przez podmioty nienależące do sektora

Bardziej szczegółowo

Po konsultacjach powstała nowa propozycja sieci szkół w Krakowie

Po konsultacjach powstała nowa propozycja sieci szkół w Krakowie BI.02.0531.470.2016 20 grudnia 2016 roku Po konsultacjach powstała nowa propozycja sieci szkół w Krakowie Małe licea ogólnokształcące nie zostaną zlikwidowane, gimnazja będą przekształcane w szkoły podstawowe,

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY MIASTA KATOWICE. z dnia... 2012 r.

UCHWAŁA NR... RADY MIASTA KATOWICE. z dnia... 2012 r. Projekt UCHWAŁA NR... RADY MIASTA KATOWICE z dnia... 2012 r. w sprawie założenia trzyletniego Liceum Ogólnokształcącego w Zespole Szkolno-Przedszkolnym dla Dzieci Niesłyszących i Słabo Słyszących w Katowicach.

Bardziej szczegółowo

Wyniki egzaminu gimnazjalnego rok 2016

Wyniki egzaminu gimnazjalnego rok 2016 Wyniki egzaminu gimnazjalnego rok 2016 Egzamin gimnazjalny odbył się w dniach 18, 19 i 20 kwietnia 2016r. Do egzaminu przystąpiło 66 uczniów klas 3a i 3b. W części humanistycznej uczniowie rozwiązywali

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr... Rady Miejskiej w Pszczynie. z dnia... 2013 r.

Uchwała Nr... Rady Miejskiej w Pszczynie. z dnia... 2013 r. PROJEKT Uzgodniony z Burmistrzem/Zastępcą Burmistrza Pszczyny w dniu... Uchwała Nr... Rady Miejskiej w Pszczynie z dnia... 2013 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji oraz trybu i zakresu

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 1192/2015 PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA z dnia r.

ZARZĄDZENIE Nr 1192/2015 PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA z dnia r. ZARZĄDZENIE Nr 1192/2015 PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA z dnia 19.05.2015 r. w sprawie przyjęcia i przekazania pod obrady Rady Miasta Krakowa projektu uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie przyjęcia lokalnego

Bardziej szczegółowo

Zasady rekrutacji do klasy pierwszej Gimnazjum z Oddziałami. Integracyjnymi nr 15 w roku szkolnym 2015/2016

Zasady rekrutacji do klasy pierwszej Gimnazjum z Oddziałami. Integracyjnymi nr 15 w roku szkolnym 2015/2016 Załącznik nr 1 Zarządzenia DYREKTORA ZESPOŁU SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH INTEGRACYJNYCH NR 1 KRAKOWIE nr 21./2014/2015 z dnia 23.02.2015r. Zasady rekrutacji do klasy pierwszej Gimnazjum z Oddziałami Integracyjnymi

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XVI/119/2016 RADY GMINY PRZYTOCZNA. z dnia 31 marca 2016 r. w sprawie utworzenia Zespołu Szkół w Przytocznej

UCHWAŁA NR XVI/119/2016 RADY GMINY PRZYTOCZNA. z dnia 31 marca 2016 r. w sprawie utworzenia Zespołu Szkół w Przytocznej UCHWAŁA NR XVI/119/2016 RADY GMINY PRZYTOCZNA w sprawie utworzenia Zespołu Szkół w Przytocznej Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. h ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U.

Bardziej szczegółowo

1. Postanawia się przyjąć i przekazać pod obrady Rady Miasta Krakowa projekt uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie zamiaru rozwiązania Zespołu Szkół

1. Postanawia się przyjąć i przekazać pod obrady Rady Miasta Krakowa projekt uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie zamiaru rozwiązania Zespołu Szkół ZARZĄDZENIE Nr 98/2016 PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA z dnia 13.01.2016 r. w sprawie przyjęcia i przekazania pod obrady Rady Miasta Krakowa projektu uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie zamiaru rozwiązania

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA RADY MIASTA OLEŚNICY NR XXXVII/228/2009

UCHWAŁA RADY MIASTA OLEŚNICY NR XXXVII/228/2009 UCHWAŁA RADY MIASTA OLEŚNICY NR XXXVII/228/2009 z dnia 29 września 2009 r. w sprawie trybu udzielenia i rozliczania dotacji, ustalenia stawek dotacji oraz zakresu i trybu kontroli wykorzystania dotacji

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 1096/2015 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 28 września 2015 roku

Zarządzenie Nr 1096/2015 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 28 września 2015 roku Zarządzenie Nr 1096/2015 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 28 września 2015 roku w sprawie: zmian w planie wydatków Budżetu Miasta Płocka na 2015 rok. Na podstawie art. 90 ust. 2 w zw. z art. 30 ust. 2 pkt.

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 14 /2014/2015 Rady Pedagogicznej Zespołu Szkół w Milanowie z dnia r.

Uchwała Nr 14 /2014/2015 Rady Pedagogicznej Zespołu Szkół w Milanowie z dnia r. Uchwała Nr 14 /2014/2015 z dnia 30.01.2015r. W sprawie wyników klasyfikacji za I semestr roku szkolnego 2014/2015 Na podstawie art..41 ust.1 pkt 2 Ustawy o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 (DZ.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XIX/233/16 RADY MIASTA PIEKARY ŚLĄSKIE. z dnia 25 lutego 2016 r. w sprawie utworzenia Akademickiego Zespołu Szkół w Piekarach Śląskich

UCHWAŁA NR XIX/233/16 RADY MIASTA PIEKARY ŚLĄSKIE. z dnia 25 lutego 2016 r. w sprawie utworzenia Akademickiego Zespołu Szkół w Piekarach Śląskich UCHWAŁA NR XIX/233/16 RADY MIASTA PIEKARY ŚLĄSKIE w sprawie utworzenia Akademickiego Zespołu Szkół w Piekarach Śląskich Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. h ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie

Bardziej szczegółowo

Poznań, dnia 22 lutego 2016 r. Poz UCHWAŁA NR XVIII/115/2016 RADY GMINY GNIEZNO. z dnia 15 lutego 2016 r.

Poznań, dnia 22 lutego 2016 r. Poz UCHWAŁA NR XVIII/115/2016 RADY GMINY GNIEZNO. z dnia 15 lutego 2016 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO Poznań, dnia 22 lutego 2016 r. Poz. 1477 UCHWAŁA NR XVIII/115/2016 RADY GMINY GNIEZNO z dnia 15 lutego 2016 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XIII/84/2015 RADY GMINY GRODZIEC. z dnia 26 listopada 2015 r.

UCHWAŁA NR XIII/84/2015 RADY GMINY GRODZIEC. z dnia 26 listopada 2015 r. UCHWAŁA NR XIII/84/2015 RADY GMINY GRODZIEC z dnia 26 listopada 2015 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych szkół i placówek oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości

Bardziej szczegółowo

STATUT ZESPOŁU SZKOLNO - PRZEDSZKOLNEGO W MUSZYNIE

STATUT ZESPOŁU SZKOLNO - PRZEDSZKOLNEGO W MUSZYNIE Załącznik do uchwały Nr XLIX/729/10 Rady Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna z dnia 29 października 2010r. STATUT ZESPOŁU SZKOLNO - PRZEDSZKOLNEGO W MUSZYNIE UWAGI OGÓLNE 1 Szkoła Publiczna, której dotyczy

Bardziej szczegółowo

w sprawie zasad opracowania arkusza organizacji przedszkola i szkół na rok szkolny 2016/2017 dla których organem prowadzącym jest Gmina Mieroszów.

w sprawie zasad opracowania arkusza organizacji przedszkola i szkół na rok szkolny 2016/2017 dla których organem prowadzącym jest Gmina Mieroszów. ZARZĄDZENIE NR 37/2016 BURMISTRZA MIEROSZOWA z dnia 21 marca 2016 roku w sprawie zasad opracowania arkusza organizacji przedszkola i szkół na rok szkolny 2016/2017 dla których organem prowadzącym jest

Bardziej szczegółowo

Regulamin przyznawania środków finansowych na wyposażenie pracowni przedmiotowych w szkołach prowadzonych przez Gminę Miejską Kraków

Regulamin przyznawania środków finansowych na wyposażenie pracowni przedmiotowych w szkołach prowadzonych przez Gminę Miejską Kraków Załącznik do Zarządzenia Nr 432/2015 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 26.02.2015 r. Regulamin przyznawania środków finansowych na wyposażenie pracowni przedmiotowych w szkołach prowadzonych przez Gminę

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY MIASTA KATOWICE. z dnia... 2012 r.

UCHWAŁA NR... RADY MIASTA KATOWICE. z dnia... 2012 r. Projekt UCHWAŁA NR... RADY MIASTA KATOWICE z dnia... 2012 r. w sprawie połączenia w Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 2 w Katowicach Gimnazjum nr 21 im. Adeli Korczyńskiej w Katowicach i VII Liceum Ogólnokształcącego

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY. Warszawa, dnia 30 maja 2012 r. Poz. 4436

DZIENNIK URZĘDOWY. Warszawa, dnia 30 maja 2012 r. Poz. 4436 DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO Warszawa, dnia 30 maja 2012 r. Poz. 4436 UCHWAŁA Nr XVIII/123/12 RADY GMINY BRUDZEŃ DUŻY z dnia 17 maja 2012 r. w sprawie utworzenia Zespołu Szkolno Przedszkolnego

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXVIII/196/2017 RADY GMINY PŁUŻNICA. z dnia 31 stycznia 2017 r.

UCHWAŁA NR XXVIII/196/2017 RADY GMINY PŁUŻNICA. z dnia 31 stycznia 2017 r. UCHWAŁA NR XXVIII/196/2017 RADY GMINY PŁUŻNICA w sprawie projektu dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA RADY MIASTA BOLESŁAWIEC NR XXXVIII/315/09

UCHWAŁA RADY MIASTA BOLESŁAWIEC NR XXXVIII/315/09 UCHWAŁA RADY MIASTA BOLESŁAWIEC NR XXXVIII/315/09 z dnia 31 marca 2009 r. w sprawie zasad udzielania stypendiów za wyniki w nauce i inne osiągnięcia dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych Na podstawie

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 53/2016 BURMISTRZA MIASTA JÓZEFOWA z dnia 25 maja 2016 r. w sprawie: wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej na 2016 rok.

ZARZĄDZENIE Nr 53/2016 BURMISTRZA MIASTA JÓZEFOWA z dnia 25 maja 2016 r. w sprawie: wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej na 2016 rok. ZARZĄDZENIE Nr 53/2016 BURMISTRZA MIASTA JÓZEFOWA z dnia 25 maja 2016 r. w sprawie: wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej na 2016 rok. Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 12 grudnia 2015 r. Poz. 10870 UCHWAŁA NR XVI.111.2015 RADY GMINY KOTUŃ. z dnia 30 listopada 2015 r.

Warszawa, dnia 12 grudnia 2015 r. Poz. 10870 UCHWAŁA NR XVI.111.2015 RADY GMINY KOTUŃ. z dnia 30 listopada 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO Warszawa, dnia 12 grudnia 2015 r. Poz. 10870 UCHWAŁA NR XVI.111.2015 RADY GMINY KOTUŃ z dnia 30 listopada 2015 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr XLV/223/2009 Rady Miejskiej w Żarowie z dnia 30 czerwca 2009r.

UCHWAŁA Nr XLV/223/2009 Rady Miejskiej w Żarowie z dnia 30 czerwca 2009r. UCHWAŁA Nr XLV/223/2009 Rady Miejskiej w Żarowie z dnia 30 czerwca 2009r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych i niepublicznych przedszkoli i szkół prowadzonych na terenie Gminy

Bardziej szczegółowo

STATUT SZKOŁY PODSTAWOWEJ Nr 6 IM. ELIZY ORZESZKOWEJ W ŻYRARDOWIE

STATUT SZKOŁY PODSTAWOWEJ Nr 6 IM. ELIZY ORZESZKOWEJ W ŻYRARDOWIE Załącznik do uchwały nr 1/2012/2013 Rady Pedagogicznej Zespołu Szkół Publicznych Nr 6 w Żyrardowie z dnia 30 sierpnia 2012roku STATUT SZKOŁY PODSTAWOWEJ Nr 6 IM. ELIZY ORZESZKOWEJ W ŻYRARDOWIE Spis treści:

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXII/167/2017 RADY GMINY OSIECZNICA z dnia 28 lutego 2017 r.

UCHWAŁA NR XXXII/167/2017 RADY GMINY OSIECZNICA z dnia 28 lutego 2017 r. UCHWAŁA NR XXXII/167/2017 RADY GMINY OSIECZNICA z dnia 28 lutego 2017 r. w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą Prawo oświatowe na

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 24 listopada 2015 r. Poz UCHWAŁA NR XV/128/2015 RADY MIEJSKIEJ W PUŁTUSKU. z dnia 29 października 2015 r.

Warszawa, dnia 24 listopada 2015 r. Poz UCHWAŁA NR XV/128/2015 RADY MIEJSKIEJ W PUŁTUSKU. z dnia 29 października 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO Warszawa, dnia 24 listopada 2015 r. Poz. 9446 UCHWAŁA NR XV/128/2015 RADY MIEJSKIEJ W PUŁTUSKU z dnia 29 października 2015 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania

Bardziej szczegółowo

Finansowe i organizacyjne uwarunkowania funkcjonowania przedszkoli, szkół podstawowych i gimnazjów samorządowych. Mariusz Tobor

Finansowe i organizacyjne uwarunkowania funkcjonowania przedszkoli, szkół podstawowych i gimnazjów samorządowych. Mariusz Tobor Finansowe i organizacyjne uwarunkowania funkcjonowania przedszkoli, szkół podstawowych i gimnazjów samorządowych Mariusz Tobor Potencjalni uczniowie ludność w wieku 7-19 lat Ogólnodostępne szkoły dla dzieci

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ DZIERŻONIOWA. z dnia 30 czerwca 2014 r.

UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ DZIERŻONIOWA. z dnia 30 czerwca 2014 r. Projekt z dnia... Zatwierdzony przez Burmistrza Dzierżoniowa UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ DZIERŻONIOWA z dnia 30 czerwca 2014 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych szkół

Bardziej szczegółowo

Program debaty 1. Otwarcie - przywitanie gości. 2. Zmiany w Karcie Nauczyciela, opieka przedszkolna -wystąpienie Pani Poseł Domiceli Kopaczewskiej.

Program debaty 1. Otwarcie - przywitanie gości. 2. Zmiany w Karcie Nauczyciela, opieka przedszkolna -wystąpienie Pani Poseł Domiceli Kopaczewskiej. Program debaty 1. Otwarcie - przywitanie gości. 2. Zmiany w Karcie Nauczyciela, opieka przedszkolna -wystąpienie Pani Poseł Domiceli Kopaczewskiej. 3. Charakterystyka systemu oświaty miejskiej oraz placówek

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XLI/403/2017 RADY MIASTA NOWEGO SĄCZA z dnia 23 maja 2017 r.

UCHWAŁA NR XLI/403/2017 RADY MIASTA NOWEGO SĄCZA z dnia 23 maja 2017 r. UCHWAŁA NR XLI/403/2017 RADY MIASTA NOWEGO SĄCZA z dnia 23 maja 2017 r. w sprawie utworzenia Zespołu Szkół i Placówek Oświatowych w Nowym Sączu, ul. Nadbrzeżna 77 Na podstawie art. 12 pkt 8 lit. i w związku

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XXIII/138/2012 Rady Miejskiej w Pieszycach z dnia 24 sierpnia 2012 roku

Uchwała Nr XXIII/138/2012 Rady Miejskiej w Pieszycach z dnia 24 sierpnia 2012 roku Uchwała Nr XXIII/138/2012 Rady Miejskiej w Pieszycach z dnia 24 sierpnia 2012 roku w sprawie: likwidacji Szkoły Podstawowej nr 3 w Pieszycach Na podstawie art. 59 ust. 1, 2 i 3 w związku z art. 5c pkt

Bardziej szczegółowo

Debata o pilskiej oświacie w kontekście reformy. Piła, 3 października 2016 r.

Debata o pilskiej oświacie w kontekście reformy. Piła, 3 października 2016 r. Debata o pilskiej oświacie w kontekście reformy Piła, 3 października 2016 r. Publiczne szkoły podstawowe w Pile 6 samodzielnych szkół podstawowych: Szkoła Podstawowa nr 1 Szkoła Podstawowa nr 2 Szkoła

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY MIASTA GDYNI z dnia r.

UCHWAŁA NR... RADY MIASTA GDYNI z dnia r. Projekt UCHWAŁA NR... RADY MIASTA GDYNI z dnia... 2016 r. w sprawie przekształcenia Technikum nr 3, Zasadniczej Szkoły Zawodowej nr 6, Gimnazjum dla Dorosłych przy ul. Śmidowicza 49 w Gdyni Na podstawie

Bardziej szczegółowo

W ciągu ostatnich lat, dzięki wdrożeniu programu naprawczego, zmianom w Ramowym planie nauczania i dodatkowym zajęciom prowadzonym przez nauczycieli s

W ciągu ostatnich lat, dzięki wdrożeniu programu naprawczego, zmianom w Ramowym planie nauczania i dodatkowym zajęciom prowadzonym przez nauczycieli s Załącznik do Uchwały Rady Dzielnicy XVII Wzgórza Krzesławickie Nr XVI/ /2016 z dnia 28 stycznia 2016r. Dotyczy: Zamiaru likwidacji Gimnazjum nr 44 w Krakowie, os. Na Stoku 34 W grudniu 2015 r. w trakcie

Bardziej szczegółowo

zarządzam, co następuje:

zarządzam, co następuje: WÓJT GMINY SOMONINO 83-314 SOMONINO ul. Ccynowy 21 Wójta Gminy Somonino z dnia 31 grudnia 2015roku w sprawie regulaminu zasad klasyfikacji wydatków zadań związanych ze stosowaniem specjalnej organizacji

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXIV/719/12 RADY MIASTA SZCZECIN. z dnia 26 listopada 2012 r.

UCHWAŁA NR XXIV/719/12 RADY MIASTA SZCZECIN. z dnia 26 listopada 2012 r. UCHWAŁA NR XXIV/719/12 RADY MIASTA SZCZECIN z dnia 26 listopada 2012 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości wykorzystywania dotacji dla publicznych szkół,

Bardziej szczegółowo

Wolne miejsca. Lp Dzielnica Placówka Oddział Adres placówki Numer telefonu. Ogólnodostępna

Wolne miejsca. Lp Dzielnica Placówka Oddział Adres placówki Numer telefonu. Ogólnodostępna Wolne miejsca aktualizowane są co około 30 minut Data ostatniej aktualizacji2017-09-01 08:18 Lp Dzielnica Placówka Oddział Adres placówki Numer telefonu 1. Niepubliczna Szkoła Podstawowa im. Joanny Molli

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 17/2015 Kujawsko-Pomorskiego Kuratora Oświaty z dnia 18.02.2015 r.

Zarządzenie Nr 17/2015 Kujawsko-Pomorskiego Kuratora Oświaty z dnia 18.02.2015 r. Zarządzenie Nr 17/2015 Kujawsko-Pomorskiego Kuratora Oświaty z dnia 18.02.2015 r. w sprawie ustalenia terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego na rok szkolny 2015/2016 do publicznych gimnazjów

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 11 lutego 2016 r. Poz UCHWAŁA NR XI/73/2015 RADY GMINY POKRZYWNICA. z dnia 29 grudnia 2015 r.

Warszawa, dnia 11 lutego 2016 r. Poz UCHWAŁA NR XI/73/2015 RADY GMINY POKRZYWNICA. z dnia 29 grudnia 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO Warszawa, dnia 11 lutego 2016 r. Poz. 1237 UCHWAŁA NR XI/73/2015 RADY GMINY POKRZYWNICA z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie określenia kryteriów rekrutacji do

Bardziej szczegółowo

projekt Prezydenta Miasta Krakowa

projekt Prezydenta Miasta Krakowa ZARZĄDZENIE Nr 339/2015 PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA z dnia 17.02.2015 r. w sprawie przyjęcia i przekazania pod obrady Rady Miasta Krakowa projektu uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie ustalenia dla terenu

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 50/VIII/2015 RADY MIEJSKIEJ W LUBACZOWIE. z dnia 26 marca 2015 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta Lubaczowa na 2015 rok

UCHWAŁA NR 50/VIII/2015 RADY MIEJSKIEJ W LUBACZOWIE. z dnia 26 marca 2015 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta Lubaczowa na 2015 rok UCHWAŁA NR 50/VIII/2015 RADY MIEJSKIEJ W LUBACZOWIE z dnia 26 marca 2015 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta Lubaczowa na 2015 rok Działając na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR IX/57/2015 RADY MIASTA SANDOMIERZA. z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie zmian w budżecie miasta na 2015 r.

UCHWAŁA NR IX/57/2015 RADY MIASTA SANDOMIERZA. z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie zmian w budżecie miasta na 2015 r. UCHWAŁA NR IX/57/2015 RADY MIASTA SANDOMIERZA z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie zmian w budżecie miasta na 2015 r. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XXVII Rady Powiatu Ełckiego z dnia 13 lutego 2017 r. w sprawie projektu dostosowania sieci szkół ponadgimnazjalnych i specjalnych

Uchwała Nr XXVII Rady Powiatu Ełckiego z dnia 13 lutego 2017 r. w sprawie projektu dostosowania sieci szkół ponadgimnazjalnych i specjalnych Uchwała Nr XXVII.217.2017 Rady Powiatu Ełckiego z dnia 13 lutego 2017 r. w sprawie projektu dostosowania sieci szkół ponadgimnazjalnych i specjalnych do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą Prawo

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XXII/136/2012 Rady Gminy Grodziec z dnia 29 listopada 2012 roku

Uchwała Nr XXII/136/2012 Rady Gminy Grodziec z dnia 29 listopada 2012 roku Uchwała Nr XXII/136/2012 z dnia 29 listopada 2012 roku w sprawie zamiaru likwidacji Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Lipicach Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. h ustawy z dnia 08 marca

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXVII/644/13 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 24 czerwca 2013 r.

UCHWAŁA NR XXXVII/644/13 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 24 czerwca 2013 r. UCHWAŁA NR XXXVII/644/13 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 24 czerwca 2013 r. w sprawie likwidacji Nauczycielskiego Kolegium Języków Obcych w Toruniu Na podstawie art. 18 pkt 19 lit. f ustawy

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXVII/239/2016 RADY MIASTA SULEJÓWEK z dnia 29 września 2016 r.

UCHWAŁA NR XXVII/239/2016 RADY MIASTA SULEJÓWEK z dnia 29 września 2016 r. UCHWAŁA NR XXVII/239/2016 RADY MIASTA SULEJÓWEK z dnia 29 września 2016 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych szkół, przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 411/XXXV/2014 RADY MIEJSKIEJ W RADZYMINIE. z dnia 14 marca 2014 r.

UCHWAŁA NR 411/XXXV/2014 RADY MIEJSKIEJ W RADZYMINIE. z dnia 14 marca 2014 r. UCHWAŁA NR 411/XXXV/2014 RADY MIEJSKIEJ W RADZYMINIE z dnia 14 marca 2014 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla przedszkoli, szkół i innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XVII/257/2016 RADY MIEJSKIEJ WAŁBRZYCHA. z dnia 28 stycznia 2016 r.

UCHWAŁA NR XVII/257/2016 RADY MIEJSKIEJ WAŁBRZYCHA. z dnia 28 stycznia 2016 r. UCHWAŁA NR XVII/257/2016 RADY MIEJSKIEJ WAŁBRZYCHA w sprawie ustalenia kryteriów wraz z liczbą punktów w postępowaniu rekrutacyjnym do publicznych szkół podstawowych i publicznych gimnazjów prowadzonych

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr XXIX/232/13 Rady Gminy Działdowo. z dnia 24 stycznia 2013 r.

UCHWAŁA Nr XXIX/232/13 Rady Gminy Działdowo. z dnia 24 stycznia 2013 r. UCHWAŁA Nr XXIX/232/13 Rady Gminy Działdowo z dnia 24 stycznia 2013 r. w sprawie zamiaru przekształcenia Zespołu Szkół im. Janusza Korczaka w Księżym Dworze poprzez likwidację Filialnej Szkoły Podstawowej

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY MIASTA LUBOŃ

UCHWAŁA NR... RADY MIASTA LUBOŃ Projekt z dnia 22 marca 2017 r. Zatwierdzony przez... UCHWAŁA NR... RADY MIASTA LUBOŃ z dnia 21 marca 2017 r. w sprawie: dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego oraz

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr XXXI/159/2017 RADY GMINY OSIECZNICA z dnia 31 stycznia 2017 r.

UCHWAŁA Nr XXXI/159/2017 RADY GMINY OSIECZNICA z dnia 31 stycznia 2017 r. UCHWAŁA Nr XXXI/159/2017 RADY GMINY OSIECZNICA z dnia 31 stycznia 2017 r. w sprawie projektu dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą Prawo oświatowe

Bardziej szczegółowo

RAPORT O STANIE REALIZACJI ZADAŃ OŚWIATOWYCH W GMINIE WIĘCBORK W ROKU SZKOLNYM 2015/2016

RAPORT O STANIE REALIZACJI ZADAŃ OŚWIATOWYCH W GMINIE WIĘCBORK W ROKU SZKOLNYM 2015/2016 RAPORT O STANIE REALIZACJI ZADAŃ OŚWIATOWYCH W GMINIE WIĘCBORK W ROKU SZKOLNYM 2015/2016 Na podstawie art. 5a. ust. 4 ustawy w dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty Burmistrz Więcborka, w terminie

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Katowice, dnia 13 sierpnia 2012 r. Poz. 3391 UCHWAŁA NR XVII/126/12 RADY MIEJSKIEJ W KONIECPOLU z dnia 18 maja 2012 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 2016 RADY MIEJSKIEJ W LIPNIE. z dnia 2016 roku

UCHWAŁA NR 2016 RADY MIEJSKIEJ W LIPNIE. z dnia 2016 roku UCHWAŁA NR 2016 RADY MIEJSKIEJ W LIPNIE z dnia 2016 roku w sprawie zamiaru likwidacji Przedszkola Miejskiego Nr 2 w Lipnie Na podstawie art. 59 ust. 1 w zw. z art. 5c pkt 1 i art. 3 pkt 1 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo