SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU UBEZPIECZENIA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU UBEZPIECZENIA"

Transkrypt

1 ZAŁĄCZNIK NR 6 DO SIWZ AZ-8/2013 SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU UBEZPIECZENIA Przedmiotem zmówienia jest usługa ubezpieczenia majątku i odpowiedzialności cywilnej Muzeum Narodowego w Poznaniu w następującym zakresie: 1. ubezpieczenie mienia od ryzyk wszystkich, 2. ubezpieczenie mienia od kradzieży z włamaniem i rabunku, 3. ubezpieczenie szyb i przedmiotów szklanych od stłuczenia 4. ubezpieczenie sprzętu elektronicznego od ryzyk wszystkich 5. ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej działalności i posiadanego mienia, 6. ubezpieczenie pojazdów w zakresie obowiązkowego ubezpieczenia posiadaczy pojazdów mechanicznych, Auto-Casco i następstw nieszczęśliwych wypadków. Opis ryzyka Budynki należące do Muzeum Narodowego w Poznaniu są budynkami zabytkowymi, stąd większość z nich posiada drewniane elementy konstrukcji. ( szczegółowy opis konstrukcji poszczególnych budynków stanowi złączni nr 9 do SIWZ) Wszystkie budynki za wyjątkiem budynku Wlkp. Muzeum Wojskowego oraz Muzeum Instrumentów Muzycznych, podlegają nadzorowi konserwatora zabytków. Prawie wszystkie obiekty należące do MNP wyposażone są w instalację antywłamaniową oraz systemy alarmu pożarowego, ( szczegółowy wykaz stosowanych zabezpieczeń stanowi załącznik nr 10 do SIWZ). Ponadto większość obiektów objęta jest całodobową ochroną fizyczną Straży Muzealnej. W Muzeum Narodowym w Poznaniu i jego Oddziałach na terenie m. Poznania realizowane jest, przez Biuro Ochrony Sezam, świadczenie usługi w zakresie ochrony osób i mienia w formie bezpośredniej ochrony fizycznej polegającej na stałym (całodobowym) monitorowaniu sygnałów odbieranych z systemów sygnalizacji, włamania i napadu (SSWiN) znajdujących się w/w obiektach MNP. Biuro Sezam zapewnia całodobową gotowość załóg patroli interwencyjnych. W Oddziałach : Zamek w Gołuchowie i Pałac w Śmiełowie od 2011 roku realizowane jest przez firmę Joker, świadczenie usługi w zakresie ochrony osób i mienia w formie bezpośredniej ochrony fizycznej polegającej na stałym (całodobowym) monitorowaniu sygnałów odbieranych z systemów sygnalizacji, włamania i napadu (SSWiN) Zapewniona jest całodobowa gotowość załóg patroli interwencyjnych. W/w systemy alarmowe są sprawne, podlegają raz na kwartał konserwacji przez firmę specjalistyczną zgodnie z umową, potwierdzoną protokołem wypisanym na dany system alarmowy. Poszczególne budynki pochodzą z bardzo różnych okresów, w różnych momentach wchodziły na stan Muzeum. Mają bardzo zróżnicowane stopnie umorzenia. Podane sumy ubezpieczenia reprezentują wartość księgową brutto lub, dla wybranych budynków, wartość rzeczywistą. 1

2 Oferta ubezpieczenia powinna bezwzględnie zakładać likwidację szkód bez potrącania umorzenia bez względu na jego procent - zgodnie z treścią klauzuli likwidacyjnej zamieszczonej w dalszej części opisu przedmiotu zamówienia. Obiekty należące do MNP pełnią przede wszystkim funkcje wystawiennicze jak również funkcje: biurową, magazynową, socjalną, pracowni konserwatorskiej, mieszkalną i hotelową. Kamienice zlokalizowane przy ul Klasztornej nie są obecnie użytkowane ze względu na brak środków na ich zagospodarowanie. Kamienice przy Starym Rynku są natomiast częściowo wynajmowane podmiotom trzecim, górne kondygnacje są nieużytkowane. Wszystkie kamienice są zabezpieczone w sposób uniemożliwiający dostęp osób trzecich do nieużytkowanych części budynku ( opis konstrukcji - zgodnie z załącznikiem nr 9 do SIWZ). Muzeum w Rogalinie wyłączone jest dla zwiedzających do 31 grudnia 2014 r z uwagi na planowane inwestycje. W jednej z lokalizacji zgłoszonych do ubezpieczenia Góra Przemysła w Poznaniu trwa inwestycja polegająca na budowie nowego skrzydła Zamku Królewskiego z wieżą oraz modernizacji Budynku Raczyńskiego. Odbiory techniczne planowane są na koniec 2013 roku. Ochrona ubezpieczeniowa dla tych budynków oraz dla pozostałych środków trwałych rozpocznie się po zakończeniu inwestycji - z dniem roku. Oferta Wykonawcy powinna zatem uwzględniać składkę za ubezpieczenie Zamku Przemysła od dnia dla I go okresu rozliczeniowego z zastosowaniem systemu pro rata oraz składki 12-to miesięczne dla pozostałych dwóch okresów rozliczeniowych zgodnie z załącznikiem nr 1 do SIWZ - Formularz Ofertowy. Obligatoryjny zakres ubezpieczenia mającego pierwszeństwo nad Ogólnym Warunkami Ubezpieczenia stosowanymi przez Towarzystwa Ubezpieczeniowe. I. UBEZPIECZENIE MIENIA OD RYZYK WSZYSTKICH 1. Zakres Ubezpieczenia: ochroną ubezpieczeniowa objęte są : wszystkie szkody w ubezpieczonym mieniu powstałe w okresie i w miejscu ubezpieczenia w wyniku zaistnienia jakichkolwiek zdarzeń losowych, a także wskutek akcji gaśniczej lub ratowniczej, wyburzenia lub odgruzowania prowadzonych w związku ze zdarzeniami losowymi, za które Ubezpieczyciel ponosi odpowiedzialność. W granicach sumy ubezpieczenia Ubezpieczyciel pokryje również koszty poniesione w celu ratowania przedmiotu ubezpieczenia oraz zapobieżenia szkodzie lub zmniejszenia jej rozmiarów, jeżeli podjęte kroki były celowe, chociażby okazały się bezskuteczne. szkody powstałe wskutek dokonania lub usiłowania dokonania kradzieży z włamaniem oraz rabunku, a także wandalizmu: kradzież z włamaniem - zabór mienia, którego sprawca dokonał lub usiłował dokonać z zamkniętego lokalu lub schowka po usunięciu istniejących zabezpieczeń przy użyciu siły 2

3 lub narzędzi, albo też w wyniku otwarcia zabezpieczenia kluczem podrobionym, dopasowanym lub oryginalnym, który zdobył przez kradzież z włamaniem z innego lokalu lub w wyniku rabunku, a także zabór mienia, dokonany przez sprawcę, który ukrył się w lokalu przed jego zamknięciem, a Ubezpieczający przy zastosowaniu należytej staranności, nie mógł ujawnić tego faktu, a sprawca pozostawił ślady, które mogą być użyte jako środki dowodowe; rabunek - zabór ubezpieczonego mienia przy użyciu przemocy fizycznej lub groźby, jej natychmiastowego użycia w stosunku do ubezpieczającego lub osób przez niego zatrudnionych, doprowadzając je do stanu nieprzytomności lub bezbronności, bądź doprowadzając do lokalu, schowka lub pojazdu osobę posiadającą klucze i zmuszając ją do otworzenia albo otwarcia kluczami zrabowanymi; wandalizm- rozmyślne uszkodzenie, zabrudzenie lub zniszczenie ubezpieczonego mienia przez osoby trzecie, które uzyskały do niego dostęp na skutek włamania lub rabunku. Wyłączenia odpowiedzialności: do umowy ubezpieczenia mają zastosowanie wyłączenia stosowane przez Zakład Ubezpieczeń. Katalog wyłączeń nie może obejmować: odpowiedzialności za szkody w budynkach i budowlach zabytkowych odpowiedzialności za szkody w mieniu powstałe podczas transportu między lokalizacjami Zamawiającego odpowiedzialności za szkody w bramach i ogrodzeniach zewnętrznych odpowiedzialności za szkody spowodowane przewróceniem się drzew lub innych obiektów na przedmiot ubezpieczenia odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez pojazdy będące w posiadaniu lub eksploatowane przez zamawiającego Franszyza redukcyjna: 500,00 zł Franszyza integralna : 500,00zł Konsumpcja sumy ubezpieczenia: zniesiona Zakres ubezpieczenia zostaje rozszerzy o następujące klauzule: KLAUZULE DODATKOWE: 1. Klauzula reprezentantów 2. Klauzula rezygnacji z zarzutu niedoubezpieczenia ( LEEWAY) 3. Klauzula oględzin 4. Klauzula prac budowlano montażowych 5. Klauzula stempla pocztowego 6. Klauzula zgłaszania szkody 7. Klauzula automatycznego pokrycia nowo nabytego mienia majątku nabytego po zebraniu danych do SIWZ 3

4 8. Klauzula przepięć 9. Klauzula kosztów dodatkowych i usunięcia pozostałości po szkodzie 10. Klauzula zmiany miejsca ubezpieczenia 11. Klauzula dewastacji 12. Klauzula braku potrącania rat przy wypłacie odszkodowania 13. Klauzula kosztów pracy w godzinach nadliczbowych oraz koszty transportu 14. Klauzula akceptacji stanu zabezpieczeń 15. Klauzula katastrofy budowlanej 16. Klauzula rzeczoznawców 17. Klauzula zmiany w miejscu szkody 18. Klauzula włączenia do zakresu ochrony ryzyka kradzieży zwykłej 19. Klauzula automatycznego odtworzenia sumy ubezpieczenia 20..Klauzula prewencyjnej sumy ubezpieczenia 21. Klauzula samolikwidacji szkód drobnych 22. Klauzula płatności składek lub rat składek 23. Klauzula rozliczeń pro rata 24..Klauzula braku potrącania zużycia technicznego ( klauzula likwidacyjna) 25. Klauzula wypłaty odszkodowania 26. Klauzula notyfikowania 27. Klauzula błędów i opuszczeń ( przeoczenia) 28. Klauzula wzrostu kosztów działalności 29. Klauzula wycieku z instalacji 30. Klauzula 72 godzin 31. Klauzula odtworzenia dokumentacji 32. Klauzula rozszerzająca ochronę o konsekwencje opadów śniegu 33. Klauzula awarii i uszkodzeń maszyn i urządzeń 34. Klauzula awarii instalacji lub urządzeń technicznych 35. Klauzula zalaniowa 36. Klauzula szkód wodociągowych 37. Klauzula szkód w zewnętrznych elementach budynków 38. Klauzula automatycznego odtworzenia sumy ubezpieczenia 4

5 Treść klauzul poniżej w dalszej części opisu przedmiotu Zamówienia 2. Przedmiot ubezpieczenia Rodzaj mienia Suma ubezpieczenia Rodzaj wartości System ubezpieczenia BUDYNKI - zgodnie z wykazem - załącznik nr 7 do SIWZ ,01 zł Księgowa brutto lub rzeczywista* Sumy stałe BUDOWLE zgodnie z wykazem - załącznik nr 8 do SIWZ ŚRODKI TRWAŁE MASZYNY I URZADZENIA zgodnie z wykazem - załącznik nr 13 do SIWZ ,44 zł Księgowa brutto Sumy stałe ,03 zł Księgowa brutto Sumy stałe WYPOSAŻENIE OBIEKTÓW ( niskocenne środki trwałe i sprzęt elektroniczny, którego wiek przekracza 5 lat) ,30 zł ( w tym sprzęt elektroniczny: ,33 zł) Księgowa brutto Sumy stałe GOTÓWKA W LOKALU ,00 zł nominalna Sumy stałe MIENIE OSÓB TRZECICH ( rzeczy pozostawione w szatni) ,00zł rzeczywista Sumy stałe MIENIE PRACOWNICZE 1.000,00zł/pracowni ka, łącznie: ,00zł rzeczywista Sumy stałe *Budynki podstawa szacowania wartości - wartość rzeczywista : Ratusz, Muzeum Instrumentów Muzycznych, Zamek w Gołuchowie, Kamienice Rynek 42 i 43, budynki gospodarcze i oranżeria w Śmiełowie 5

6 Limity dotyczące ubezpieczenia mienia od kradzieży z włamaniem i rabunku oraz wandalizmu - dotyczy wszystkich lokalizacji ( w tym mienia na Górze Przemysła ubezpieczanej od ) Rodzaj mienia Suma ubezpieczenia System ubezpieczenia ŚRODKI TRWAŁE MASZYNY I URZADZENIA ,00zł I ryzyko WYPOSAŻENIE OBIEKTÓW GOTÓWKA OD KRADZIEZY W LOKALU GOTÓWKA OD RABUNKU GOTÓWKA W TRANSPORCIE MIENIE OSÓB TRZECICH ( rzeczy pozostawione w szatni) MIENIE PRACOWNICZE ,00zł ,00zł ,00zł ,00zł ,00zł ,00 zł I ryzyko I ryzyko I ryzyko I ryzyko I ryzyko Uwaga: limit dotyczący ubezpieczenia gotówki w lokalu dotyczy wszystkich lokalizacji/ Transporty gotówki z oddziałów MNP do siedziby ( Gmach Główny w Poznaniu) odbywają się kilka razy w miesiącu, gotówka w Gmachu Gł przechowywana jest w pomieszczeniu kasowym w sejfie przytwierdzonym do podłoża II. UBEZPIECZENIE SZYB I INNYCH PRZEDMIOTÓW SZKLANYCH OD STŁUCZENIA 1.Zakres ubezpieczenia: Zakład ubezpieczeń odpowiada za szkody powstałe wskutek rozbicia i/lub stłuczenia ubezpieczonych przedmiotów. Za szkodę uważa się utratę lub ubytek wartości ubezpieczonych przedmiotów z powodu ich zniszczenia lub uszkodzenia. Włączenie do zakresu ubezpieczenia kosztu usług ekspresowych, demontażu i montażu, ustawienia rusztowań, transportu. 2.Przedmiot ubezpieczenia: szyby okienne i drzwiowe, oszklenia ścienne i dachowe, gabloty suma ubezpieczenia: ,00 zł 3.System ubezpieczenia: na pierwsze ryzyko z możliwością odtworzenia sumy ubezpieczenia po szkodzie za opłatą dodatkowej składki na wniosek ubezpieczającego; 4. Franszyza: 6

7 Franszyza redukcyjna : 100zł, dla szyb okiennych:5%, nie mniej niż Limit na I ryzyko: ,00 zł Likwidacja szkód: bez oględzin Ubezpieczyciela, na podstawie własnej dokumentacji fotograficznej oraz protokołu szkody sporządzonego przez Ubezpieczonego. W przypadku szkód polegających na stłuczeniu lub uszkodzeniu szyb i innych przedmiotów Ubezpieczony nie ma obowiązku każdorazowego zgłaszania zdarzenia organom ścigania zł III. UBEZPIECZENIE SPRZĘTU ELEKTRONICZNEGO OD WSZYSTKICH RYZYK 1. Zakres ubezpieczenia: Od wszelkich szkód materialnych polegających na uszkodzeniu, zniszczeniu bądź utracie przedmiotu ubezpieczenia wskutek nieprzewidzianej i niezależnej od Ubezpieczającego przyczyny. Zakres ubezpieczenia powinien obejmować co najmniej następujące ryzyka: 1. działanie człowieka, tj. m. in. niewłaściwe użytkowanie, nieostrożność, zaniedbanie, błędną obsługę, świadome i celowe zniszczenie przez osoby trzecie, 2. kradzież z włamaniem i rabunek, wandalizm, 3. działanie ognia (w tym również dymu i sadzy) oraz polegające na osmaleniu, przypaleniu, a także w wyniku wszelkiego rodzaju eksplozji, implozji, bezpośredniego uderzenia pioruna, upadku statku powietrznego oraz w czasie akcji ratunkowej (np. gaszenia, burzenia, oczyszczania zgliszcz, samozapłonu), 4. działanie wody tj. m. in. zalania wodą z urządzeń wodno- kanalizacyjnych, burzy, sztormu, wylewu wód podziemnych, deszczu nawalnego, wilgoci, pary wodnej i cieczy w innej postaci oraz mrozu, gradu, śniegu, samoczynne otworzenie się główek tryskaczowych z innych przyczyn niż wskutek pożaru, nieumyślne pozostawienie otwartych kranów lub innych zaworów, 5. działanie wiatru, lawiny, osunięcie się ziemi, 6. wady produkcyjne, błędy konstrukcyjne, wady materiałowe, które ujawniły się dopiero po okresie gwarancji, 7. zbyt wysokie/niskie napięcia/natężenie w sieci instalacji elektrycznej, 8. pośrednie działanie wyładowań atmosferycznych i zjawisk pochodnych, 9. koszty zabezpieczenia ubezpieczonego mienia przed bezpośrednim zagrożeniem ze strony zdarzenia losowego objętego ubezpieczeniem, koszty akcji ratowniczej, koszty uprzątnięcia pozostałości po szkodzie. dodatkowo: ubezpieczenie poza miejscem określonym w polisie (sprzęt przenośny) w tym szkody powstałe wskutek upuszczenia oraz z włączeniem następujących klauzul: 1. Klauzula reprezentantów 2. Klauzula rezygnacji z zarzutu niedoubezpieczenia ( LEEWAY ) 3. Klauzula oględzin 7

8 4. Klauzula stempla pocztowego 5. Klauzula zgłaszania szkody 6. Klauzula automatycznego pokrycia nowo nabytego mienia 7. Klauzula kosztów pracy w godzinach nadliczbowych oraz koszty transportu 8. Klauzula zabezpieczeń 9. Klauzula rzeczoznawców 10.Klauzula braku potrącania zużycia technicznego ( klauzula likwidacyjna) 11.Klauzula tymczasowego magazynowania/ przerw w eksploatacji. 12.Klauzula ubezpieczenia sprzętu ruchomego i przenośnego poza miejscem ubezpieczenia 13.Klauzula automatycznego odtworzenia sumy ubezpieczenia 2. Przedmiot ubezpieczenia Przedmiot ubezpieczenia Suma ubezpieczenia Rodzaj wartości Sprzęt elektroniczny stacjonarny, którego wiek nie przekracza 5 lat ( załącznik nr 11 do SIWZ) Sprzęt elektroniczny przenośny, którego wiek nie przekracza 5 lat ( załącznik nr 11 do SIWZ) Elektroniczne systemy zabezpieczeń ( załącznik nr 12 do SIWZ) ,36 zł Księgowa brutto ,60 zł Księgowa brutto ,76 Księgowa brutto 3.System ubezpieczenia: sumy stałe 1. Franszyza : Franszyza redukcyjna: - sprzęt stacjonarny: 500,00zł - sprzęt przenośny: 10% odszkodowania, nie mniej niż 500 zł Franszyza integralna : 500 zł 8

9 IV. UBEZPIECZENIE ODPOWIEDZIALNOSCI CYWILNEJ Z TYTUŁU PROWADZONEJ DZIAŁNOŚCI GOSPODARCZEJ I POSIADANEGO MIENIA 1. Zakres ubezpieczenia odpowiedzialność cywilna Zamawiającego za szkody osobowe i rzeczowe wyrządzone w następstwie czynu niedozwolonego i niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem zobowiązania w związku z prowadzoną przez zamawiającego działalnością i posiadanym mieniem na terenie RP z uwzględnieniem: odpowiedzialności za szkody polegające na rzeczywistych stratach poniesionych przez poszkodowanego ( straty rzeczywiste) odpowiedzialności za korzyści, które poszkodowany mógłby osiągnąć, gdyby mu szkody nie wyrządzono ( utracone korzyści) odpowiedzialności za szkody wyrządzone nieumyślnie, w tym szkody wyrządzone wskutek rażącego niedbalstwa Zakres ubezpieczenia obejmować będzie szkody będące następstwem wypadku, który miał miejsce w okresie ubezpieczenia. Za wypadek rozumie się szkodę zaistniałą w okresie ubezpieczenia rodząca odpowiedzialność Ubezpieczonego w związku z prowadzoną działalnością i posiadanym mieniem ( trigger loss occurrence). Zakres ubezpieczenia obejmować musi ponadto następujące klauzule: OC PODWYKONAWCÓW zakres ubezpieczenia zostaje rozszerzony o odpowiedzialność za szkody powstałe w związku z wykonywaniem prac lub usług przez podwykonawcę, z zachowaniem prawa do regresu, limit odpowiedzialności ,00 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia. (Jako podwykonawców rozumie się osoby, którym ubezpieczony zlecił wykonanie usług.) OC PRACODAWCY: zakres ubezpieczenia zostaje rozszerzony o odpowiedzialność za szkody na osobie lub w mieniu wynikające z wypadków przy pracy wyrządzone pracownikom ubezpieczonego (wypłatę świadczenia pomniejsza się o kwotę świadczenia przysługującego poszkodowanemu z tytułu wypadku przy pracy na podstawie Ustawy o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych). limit odpowiedzialności ,00 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia OC NAJEMCY: zakres ubezpieczenia zostaje rozszerzony o odpowiedzialność za szkody w nieruchomościach, z których ubezpieczający korzystał na pdst. umowy najmu, dzierżawy, użyczenia, leasingu. o limit odpowiedzialności: ,00 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie 9

10 ubezpieczenia OC za szkody wyrządzone przez pojazdy wolnobieżne, limit odpowiedzialności: ,00 zł zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia OC za szkody powstałe w związku z prowadzeniem wynajmu pokojów gościnnych, limit odpowiedzialności: ,00 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia OC za szkody wynikające z zatruć pokarmowych:, limit odpowiedzialności na jedno i wszystkie zdarzenia: ,00 zł, podlimit na poszkodowanego: ,00zł OC organizatora imprez z wyłączeniem imprez o charakterze masowym, limit odpowiedzialności na jedno i wszystkie zdarzenia: ,00 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia. 2. Przedmiot ubezpieczenia zakres prowadzonej działalności działalność wystawiennicza, w tym organizacja wystaw dzieł sztuki pochodzących z innych placówek, działalność edukacyjna ( warsztaty, programy cykliczne i weekendowe - głównie Galeria Malarstwa i Rzeźby oraz Muzeum Etnograficzne), lekcje muzealne oraz w ramach programu Muzeum bez ścian - edukacja prowadzona poza placówkami Muzeum np. w placówkach szkolnych działających przy szpitalach i sanatoriach dla dzieci działalność konserwatorska ( 8 pracowni konserwatorskich: Malarstwa i Rzeźby Polichromowanej, Ram i Pozłotnictwa, Papieru i Skóry, wraz z Introligatornią, Sztuki Użytkowej i Militariów, Instrumentów Muzycznych, Zabytków Etnograficznych, Tkanin) a także Pracownia Badań Technologiczno-Konserwatorskich oraz Dział Profilaktyki Konserwatorskiej) 3. Suma gwarancyjna: ,00 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia 4. Franszyzy: Franszyza redukcyjna : 500,00 zł Franszyza integralna: zniesiona V. UBEZPIECZENIE POJAZDÓW 1.Zakres ubezpieczenia: 1.1. Obowiązkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych zgodnie z Ustawą z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych (Dz. U. Nr 124 z dn. 16 lipca 2003 r., poz z późn. zmianami Suma ubezpieczenia: ustawowa 10

11 1.2. Ubezpieczenie NNW kierowców i pasażerów: Zakres ubezpieczenia: - śmierć w wyniku wypadku 100% sumy ubezpieczenia, - uszczerbek na zdrowiu 1% sumy ubezpieczenia za każdy 1% uszczerbku na zdrowiu. suma ubezpieczenia zł na osobę 1.3. Ubezpieczenie Auto Casco dla wybranych pojazdów w następującym zakresie: zakres pełny, z włączeniem ryzyka kradzieży zakres terytorialny: Polska + Europa, wykupiony udział własny, franszyza integralna maksymalnie 500,00 zł w każdej szkodzie wykupiona amortyzacja części dla pojazdów, których wiek nie przekracza 10 lat, rozliczenie kosztów naprawy pojazdu wg faktur (udokumentowanych kosztów naprawy), zniesiona konsumpcja sumy ubezpieczenia suma ubezpieczenia: wg aktualnej wyceny rynkowej na dzień zgłoszenia pojazdu do ubezpieczenia w oparciu o katalog Infoexpert (sumy ubezpieczenia podane w wykazie pojazdów ustalone zostały na dzień sporządzenia Specyfikacji w celu podania przez Zakład Ubezpieczeń składki za ubezpieczenie AC). w przypadku szkody całkowitej dla pojazdów samochodowych dotychczas nieuszkodzonych a zgłoszonych do ubezpieczenia jako nowe, których wiek nie przekracza 6 miesięcy, odszkodowanie wypłacane jest wg faktury zakupu. przez szkodę całkowitą rozumie się uszkodzenie pojazdu, którego koszty naprawy przekraczają 70% wartości pojazdu. 4. Ubezpieczenie Assistance: dotyczy pojazdów osobowych, ciężarowych w nadwoziu osobowego, ciężarowych do 3,5 t Zakres ubezpieczenia: udzielenie natychmiastowej pomocy assistance, jeżeli pojazd został skradziony lub unieruchomiony w następstwie nast. zdarzeń: wypadku drogowego, kradzieży części składowych pojazdu, o dcm awarii pojazdu, rozładowania akumulatora, utraty lub uszkodzenia kluczy służących do otwarcia i uruchomienia pojazdu, przebicia opony, jak również braku paliwa lub niewłaściwego paliwa w zbiorniku pojazdu. w zakresie: - naprawy pojazdu na miejscu zdarzenia, - holowania pojazdu - jeżeli nie jest możliwa naprawa Limity odpowiedzialności zgodnie z OWU Assistance wykonawcy. 11

12 Zakres terytorialny zgodny z zakresem Autocasco. 2. Przedmiot ubezpieczenia: pojazdy należące bądź użytkowane przez Ubezpieczającego Wykaz pojazdów stanowi załącznik Nr 14 do SIWZ TREŚĆ KLAUZUL: Limity w poniższych klauzulach są wspólne dla wszystkich ubezpieczeń do których mają zastosowanie 1. Klauzula reprezentantów Z zachowaniem pozostałych, nie wymienionych niniejszą klauzulą, postanowień ogólnych warunków zamówienia strony uzgodniły, że Zakład Ubezpieczeń nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe wskutek winy umyślnej lub rażącego niedbalstwa wyłącznie reprezentantów ubezpieczającego. Dla celów niniejszej umowy za reprezentantów ubezpieczającego uważa się osoby lub organ wieloosobowy ( Zarząd, Dyrekcje), które zgodnie z obowiązującymi przepisami uprawnione są do zarządzania ubezpieczoną jednostką. Za szkody powstałe z winy umyślnej lub rażącego niedbalstwa osób nie będących reprezentantami ubezpieczonego zakład ubezpieczeń ponosi pełną odpowiedzialność. Dotyczy ubezpieczenia mienia od ryzyk wszystkich i sprzętu elektronicznego. 2. Klauzula rezygnacji z zarzutu niedoubezpieczenia ( LEEWAY) Z zachowaniem pozostałych, nie zmienionych niniejszą klauzulą, postanowień umowy ubezpieczenia strony uzgodniły, iż w przypadku szkody zasada proporcjonalności będzie stosowana w przypadku składników mienia, których wartość w momencie szkody przekraczać będzie 130 % sumy podanej do ubezpieczenia dla tych składników mienia. Dotyczy ubezpieczenia mienia od ryzyk wszystkich i sprzętu elektronicznego. 3. Klauzula oględzin W przypadku zaistnienia szkody, Ubezpieczyciel zobowiązany jest do przeprowadzenia oględzin przedmiotu szkody niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 2 (dwóch) dni roboczych od momentu zgłoszenia szkody. Dotyczy ubezpieczenia mienia od ryzyk wszystkich i sprzętu elektronicznego. 4. Klauzula prac budowlano montażowych Z zachowaniem pozostałych nie zmienionych niniejszą klauzulą postanowień ogólnych warunków ubezpieczenia mienia Ubezpieczyciel obejmuje ochroną ubezpieczeniową szkody wskutek ubezpieczonego zdarzenia losowego, którego przyczyną były: a) prace konserwacyjne, naprawcze lub modernizacyjne b) drobne prace budowlane i/lub montażowe o pojedynczej całkowitej wartości (rozumianej jako łączny koszt robocizny oraz materiałów, urządzeń i instalacji będących przedmiotem powyższych prac), nie przekraczającej PLN na daną lokalizację, prowadzone przez lub na zlecenie Ubezpieczającego, w jakiejkolwiek lokalizacji wymienionej w Polisie, przy czym ubezpieczenie obejmuje szkody w mieniu 12

13 istniejącym oraz w wykonanych pracach do dnia szkody. Ochrona ubezpieczeniowa nie obejmuje: kompletnej lub częściowej modernizacji konstrukcji dachu (nie dotyczy to bieżących napraw i konserwacji zewnętrznego poszycia dachowego) wszelkich prac, których realizacja wiąże się z naruszeniem konstrukcji nośnej budynku lub budowli). Dotyczy ubezpieczenia mienia od ryzyk wszystkich. 5. Klauzula stempla pocztowego Z zachowaniem pozostałych nie zmienionych niniejszą klauzulą, postanowień umowy ubezpieczenia strony uzgodniły, iż w sytuacji gdy zapłata należnej Ubezpieczycielowi składki dokonywana jest w formie przelewu bankowego lub przekazu pocztowego, za datę zapłaty uważa się datę złożenia zlecenia w banku, urzędzie pocztowym lub systemie elektronicznym na właściwy rachunek Ubezpieczyciela, pod warunkiem, że na rachunku Ubezpieczającego zgromadzona była odpowiednia ilość środków wystarczających na pokrycie wymaganej składki lub raty składki. Dotyczy ubezpieczenia mienia od ryzyk wszystkich i sprzętu elektronicznego. 6. Klauzula zgłaszania szkody Z zachowaniem pozostałych, nie zmienionych niniejszą klauzulą, postanowień umowy ubezpieczenia strony uzgodniły, iż zawiadomienie Ubezpieczyciela o szkodzie winno nastąpić nie później niż w ciągu 5 dni roboczych od daty powstania szkody lub uzyskania o niej wiadomości. Niedotrzymanie terminu zgłoszenia szkody nie będzie przyczyną zmniejszenia wypłaty odszkodowania lub odmowy wypłaty odszkodowania, pod warunkiem, że niedotrzymanie terminu zgłoszenia szkody nie miało wpływu na ustalenie przyczyny i skutków szkody. Dotyczy ubezpieczenia mienia od ryzyk wszystkich i sprzętu elektronicznego. 7. Klauzula automatycznego pokrycia nowo nabytego mienia Z zachowaniem pozostałych, nie zmienionych niniejszą klauzulą, postanowień umowy ubezpieczenia strony uzgodniły, iż ochroną ubezpieczeniową obejmowane będą nowo nabyte środki trwałe których wartość wzrosła w okresie ubezpieczenia wskutek inwestycji z dniem ich przejścia na ryzyko Ubezpieczającego lub Ubezpieczonego. Limitem odpowiedzialności jest 20% sumy ubezpieczenia dla danej pozycji mienia pokrytej polisą główną. Rozliczenie składki z tytułu zwiększenia odpowiedzialności będzie dokonywane w systemie kwartalnym z zastosowaniem systemu pro rata temporis. Ubezpieczający lub Ubezpieczony poda wciągu 15 dni od daty zakończenia każdego kwartału różnicę in plus w wartości środków trwałych. W przypadku, gdy sumaryczna wartość ubezpieczonego majątku wzrośnie powyżej 120% pierwotnej sumy ubezpieczenia, fakt ten musi zostać zgłoszony do ubezpieczyciela w terminie 7 dni roboczych. Dotyczy ubezpieczenia mienia od ryzyk wszystkich i sprzętu elektronicznego. 13

14 8. Klauzula automatycznego pokrycia majątku nabytego po zebraniu danych do SIWZ Ochroną ubezpieczeniową zostaje objęty sprzęt elektroniczny, środki trwałe i wyposażenie oraz nakłady powodujące wzrost wartości zgłoszonego do ubezpieczenia w/w grup mienia, w których posiadanie wszedł ubezpieczony w okresie od r. do r. ( tj. po zebraniu danych do ubezpieczenia i jednocześnie przed okresem ubezpieczenia wynikającym z SIWZ. Ochrona ubezpieczeniowa dla tej masy majątkowej rozpoczyna się od dnia r. Zgłoszenie sprzętu elektronicznego, środków trwałych i wyposażenia do zakładu ubezpieczeń nastąpi w terminie do dnia r. Rozliczenie przedmiotowej klauzuli za ubezpieczony sprzęt, środki trwałe i wyposażenie nastąpi w ciągu 30 dnia od dostarczenia wykazów. Dotyczy ubezpieczenia mienia od ryzyk wszystkich i sprzętu elektronicznego. 9. Klauzula przepięć Z zachowaniem pozostałych, nie zmienionych niniejszą klauzulą, postanowień umowy ubezpieczenia strony uzgodniły, iż zakres ubezpieczenia zostaje rozszerzony o szkody powstałe w wyniku wyładowań atmosferycznych w tym przepięcia (szkody spowodowane gwałtownym wzrostem napięcia w sieci elektrycznej w wyniku wyładowań atmosferycznych) oraz przepięcia powstałe z przyczyn nie związanych z wyładowaniami atmosferycznymi, Limit na jedno i wszystkie zdarzenia: zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia. 10. Klauzula kosztów dodatkowych i usunięcia pozostałości po szkodzie Z zachowaniem pozostałych, nie zmienionych niniejszą klauzulą, postanowień umowy ubezpieczenia strony uzgodniły, iż odszkodowanie każdorazowo jest powiększone (ponad sumę ubezpieczenia) o koszty akcji ratowniczej, czynności mających na celu zapobieżenie powstaniu bądź zwiększeniu się szkody, uprzątnięcia pozostałości po szkodzie, ekspertyz szkodowych oraz innych uzasadnionych kosztów bezpośrednio związanych z zaistniałą szkodą, bez procentowego ograniczenia wysokości tych kosztów w stosunku do sumy ubezpieczenia lub wysokości szkody. Z tytułu niniejszej klauzuli Ubezpieczyciel odpowiada do wysokości limitu ustalonego ponad sumę ubezpieczenia mienia objętego ubezpieczeniem od wszelkich ryzyk. Limit odpowiedzialności ,00 zł na jedno i wszystkie zdarzenia Wypłata odszkodowania w ramach odpowiedzialności Ubezpieczyciela w ramach niniejszej klauzuli powoduje redukcje ustalonego limitu o wartość wypłaconego odszkodowania. Ochrona ubezpieczeniowa w ramach niniejszej klauzuli nie obejmuje kosztów poniesionych na odkażenie pozostałości po szkodzie, usunięcie zanieczyszczeń gleby, wody i powietrza oraz rekultywację gruntów. Ponadto zakład ubezpieczeń ponosi odpowiedzialność w ramach ogólnej sumy ubezpieczenia za szkody wynikłe wskutek przeprowadzania akcji ratowniczych oraz uprzątnięcia pozostałości po szkodzie. 11. Klauzula zmiany miejsca ubezpieczenia Mienie ruchome zgłoszone do ubezpieczenia jest objęte ochroną ubezpieczeniową nawet wówczas, gdy w okresie ubezpieczenia nastąpi zmiana miejsca ubezpieczenia pomiędzy lokalizacjami Ubezpieczającego. Dotyczy ubezpieczenia mienia od ryzyk wszystkich i sprzętu elektronicznego. 14

15 12. Klauzula dewastacji Ubezpieczyciel obejmie ochroną ubezpieczeniową szkody powstałe wskutek dewastacji nie związanej z ryzykiem kradzieży. Za szkody te uważa się rozmyślne zniszczenie lub uszkodzenie ubezpieczonego mienia, w tym szkody polegające na pomalowaniu, graffiti, zarysowaniu powierzchni, spowodowane przez osoby trzecie. Limit ,00 zł na wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia, podlimit /na lokalizację: zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia, podlimit na ryzyko graffiti: ,00zł/lokalizację na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia 13. Klauzula braku potrącania rat przy wypłacie odszkodowania W przypadku wypłaty odszkodowania Ubezpieczyciel nie jest uprawniony do potrącania z kwoty odszkodowania rat jeszcze nie wymaganych. 14. Klauzula kosztów pracy w godzinach nadliczbowych oraz koszty transportu Ubezpieczyciel pokrywa w ramach odszkodowania dodatkowo poniesione przez Ubezpieczającego lub Ubezpieczonego koszty pracy w godzinach nadliczbowych, nocnych i dnia ustawowo wolnych od pracy. Poniesione w związku ze szkodą podlegającą odszkodowaniu. Limit 50;000,00 na jedno i wszystkie zdarzenia zł (słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych 00/100). Limit obejmuje koszty związane z transportem uszkodzonych części do lokalizacji ubezpieczonego lub miejsca montażu również poza terytorium RP. Dotyczy ubezpieczenia mienia od ryzyk wszystkich i sprzętu elektronicznego. 15. Klauzula akceptacji stanu zabezpieczeń Ubezpieczycie oświadcza iż znany jest mu stan zabezpieczeń przeciwpożarowych i przeciw kradzieżowych miejscu ubezpieczenia, w którym znajduje się mienie należące do ubezpieczonego i uznaje te zabezpieczenia za wystarczające. Dotyczy ubezpieczenia mienia od ryzyk wszystkich i sprzętu elektronicznego. 16. Klauzula katastrofy budowlanej Ochroną ubezpieczeniową objęte są również szkody powstałe w ubezpieczonym mieniu wskutek niezamierzonego, gwałtownego zniszczenia obiektu budowlanego lub jego części, w rozumieniu Prawa budowlanego. Limit: ,- zł na jedno i wszystkie zdarzenia 17. Klauzula rzeczoznawców Z zachowaniem pozostałych, nie zmienionych niniejszą klauzulą, postanowień umowy ubezpieczenia strony uzgodniły iż Ubezpieczyciel obejmuje ochroną ubezpieczeniową wynagrodzenia należne ekspertom zewnętrznym: architektom, inspektorom, inżynierom, konsultantom, które Ubezpieczający lub Ubezpieczony zobowiązany jest zapłacić, a 15

16 których zatrudnienie jest konieczne w celu odtworzenia mienia dotkniętego szkodą, za którą Ubezpieczyciel zobowiązany jest wypłacić odszkodowanie w ramach zawartych umów ubezpieczenia. Ochrona ubezpieczeniowa udzielona w ramach niniejszej klauzuli nie obejmuje kosztów poniesionych na wyliczenie i przygotowanie roszczenia przez Ubezpieczającego. Z tytułu ubezpieczenia powyższych kosztów Ubezpieczyciel ponosi odpowiedzialność do wysokości normalnie obowiązujących stawek rynkowych. Limit odpowiedzialności na jedno wszystkie zdarzenia: PLN. Eksperci/rzeczoznawcy muszą być powołani w uzgodnieniu z ubezpieczycielem. Koszty o których mowa powyżej są pokrywane w ramach sumy gwarancyjnej do wysokości wskazanego w klauzuli limitu. Dotyczy ubezpieczenia mienia od ryzyk wszystkich i sprzętu elektronicznego. 18. Klauzula zmiany w miejscu szkody Wykonawca (Ubezpieczyciel) nie może powoływać się na fakt dokonania zmian w stanie faktycznym spowodowanym zdarzeniem szkodowym, jeśli po otrzymaniu zawiadomienia o powstaniu szkody nie dokona w ciągu 2 dni roboczych oględzin miejsca szkody lub uszkodzonego albo zniszczonego przedmiotu. 19. Klauzula włączenia do zakresu ochrony ryzyka kradzieży zwykłej 1.Niniejszą klauzulą rozszerza się zakres ochrony ubezpieczeniowej o ryzyko kradzieży zwykłej ubezpieczonych przedmiotów w czasie, kiedy znajdują się one w miejscu ubezpieczenia, jednak pod warunkiem, że Ubezpieczający lub Ubezpieczony zawiadomi o tym fakcie policję, bezzwłocznie po stwierdzeniu wystąpienia szkody spowodowanej kradzieżą. Kradzież zwykła rozumiana jest jako zabór mienia w celu przywłaszczenia. 2. Franszyza redukcyjna w wysokości 500 zł. Limit odpowiedzialności przy kradzieży zwykłej wynosi 5.000,00 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia 20. Klauzula automatycznego odtworzenia sumy ubezpieczenia Ustala się, z zachowaniem pozostałych nie zmienionych niniejszą klauzulą postanowień ogólnych warunków ubezpieczenia, że suma ubezpieczenia mienia, będzie automatycznie odtworzona w przypadku szkody Ubezpieczający na wniosek Ubezpieczyciela, po wypłacie odszkodowania, zobowiązany jest do opłacenia w uzgodnionym terminie dodatkowej składki wyliczonej pro rata temporis, według przyjętej pierwotnie stawki ubezpieczeniowej od sumy, od której uległ obniżeniu limit odpowiedzialności.( nie dotyczy ubezpieczenia OC oraz mienia ubezpieczonego w systemie I ryzyka, i limitów odpowiedzialności ). Dotyczy ubezpieczenia mienia od ryzyk wszystkich i sprzętu elektronicznego. 21. Klauzula prewencyjnej sumy ubezpieczenia w przypadku niedoszacowania sumy ubezpieczenia mienia, prewencyjna suma ubezpieczenia będzie miała zastosowanie do tych pozycji mienia / niezależnie od rodzaju zadeklarowanej wartości/, w których po szkodzie stwierdzono niedoubezpieczenie. Nie dotyczy mienia ubezpieczonego w systemie I ryzyka. Limit ,00 zł. na jedno i wszystkie zdarzenia 16

17 22. Klauzula samolikwidacji szkód drobnych W przypadku wystąpienia szkody, której wartość nie przekracza 5.000,00 zł likwidacja takiej szkody będzie odbywała się zgodnie z uproszczoną procedurą ustaloną przez Ubezpieczyciela. 23. Klauzula płatności składek lub rat składek Umowa ubezpieczenia nie wygasa automatycznie w przypadku nie opłacenia składki w terminie. Ubezpieczyciel po upływie 14 dni od daty płatności składki/ raty składki wezwie Ubezpieczającego na piśmie do zapłaty składki. Dopiero po bezskutecznym upływie w/w terminu płatności składki/ raty składki ochrona wygasa automatycznie. 24. Klauzula rozliczeń pro rata Wszystkie rozliczenia składki odbywać się będą w systemie pro rata temporis. 25. Klauzula braku potrącania zużycia technicznego ( klauzula likwidacyjna) bez względu na stopień umorzenia księgowego lub zużycia technicznego danego środka trwałego, odszkodowanie wypłacane jest w pełnej wysokości, do wartości księgowej brutto lub rzeczywistej w zależności od podanej podstawy szacowania wartości ubezpieczonego środka trwałego, bez potrącenia umorzenia księgowego i zużycia technicznego, zgodnie z przedstawionymi fakturami. W uzasadnionych przypadkach Zakład Ubezpieczeń uwzględni podwyższone koszty robocizny stosowane dla obiektów zabytkowych oraz uzasadnione dla takich obiektów koszty materiałowe. W przypadku nieodtwarzania środka trwałego wypłata odszkodowania nastąpi na podstawie protokołu szkody, do wartości księgowej brutto lub rzeczywistej danego środka trwałego. Dotyczy ubezpieczenia mienia od ryzyk wszystkich i sprzętu elektronicznego. 26. Klauzula wypłaty odszkodowania Ubezpieczyciel nie będzie uzależniał wypłaty odszkodowania od otrzymania decyzji o wyniku postępowania przez prokuraturę lub inne organy ścigania, z zastrzeżeniem, że Ubezpieczyciel lub Ubezpieczony dostarczy kwalifikację czynu, z którego toczy się postępowanie i na tej podstawie będzie podjęta decyzja o wypłacie odszkodowania 27. Klauzula notyfikowania Zwiększenie ryzyka, które nie jest pod kontrolą Ubezpieczającego, nie ma wpływu na ograniczenie odpowiedzialności Ubezpieczyciela, chyba że Ubezpieczający był świadom tego faktu i nie podjął żadnych czynności mających na celu usunięcie lub zminimalizowanie ryzyka. 28. Klauzula błędów i opuszczeń ( przeoczenia) Niniejszym uzgodniono, z zastrzeżeniem warunków i postanowień zawartych w umowie ubezpieczenia, że w przypadku jeżeli Ubezpieczający na skutek błędu lub opuszczenia nie wynikającego z działania umyślnego nie przekaże Ubezpieczycielowi istotnych informacji mających wpływ na ocenę ryzyka, to fakt nie przekazania informacji nie będzie powodem odmowy wypłaty lub umniejszenia odszkodowania. Łączny limit odpowiedzialności Ubezpieczyciela z tytułu tej klauzuli nie przekroczy ,00 zł na wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia. Błąd lub opuszczenie zostaną sprostowane lub naprawione bezzwłocznie nie później jednak niż po upływie 14 dni po ich 17

18 zaistnieniu lub powzięci wiadomości o ich zaistnieniu, przy czym wymagane jest zabezpieczenie i przedstawienie dowodów tych działań. 29. Klauzula wzrostu kosztów działalności Ubezpieczeniem na zasadach OWU od wszystkich ryzyk zostają dodatkowo objęte, uzasadnione i udokumentowane zwiększone koszty działalności poniesione przez Ubezpieczającego lub Ubezpieczonego w związku ze zrealizowaniem się zdarzenia szkodowego objętego ochroną w umowie ubezpieczenia. Limit odpowiedzialności zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia 30. Klauzula wycieku z instalacji Ubezpieczeniem objęte są również szkody powstałe w wyniku wycieku z instalacji tryskaczowej, pozostawienia otwartych kranów, zlania przez osoby trzecie, zalania wodą na skutek przelania/ przecieku zbiorników i urządzeń technologicznych. Limit odpowiedzialności zł na jedno i wszystkie zdarzenia 31. Klauzula 72 godzin Seria zdarzeń szkodowych powstałych w czasie 72 godzin na skutek jednego kataklizmu (powódź, huragan, trzęsienie ziemi) traktowana jest jak jedno zdarzenie. 32. Klauzula odtworzenia dokumentacji Ubezpieczyciel pokrywa wszelkie uzasadnione i udokumentowane koszty odtworzenia dokumentacji niezbędnej do prowadzenia działalności (w tym koszty jej wysuszenia), która uległa uszkodzeniu, zawilgoceniu lub zniszczeniu wskutek zdarzeń objętych ochroną w ramach ubezpieczenia mienia od ryzyk wszystkich. Dokumenty objęte ochroną to w szczególności: akta, dokumenty urzędowe, umowy cywilnoprawne, wypisy z ksiąg wieczystych, dokumentacja przechowywana w archiwum, księgi rachunkowe, faktury, rachunki, dokumentach techniczna budynków, licencje, zezwolenia. W ramach niniejszej klauzuli ubezpieczyciel pokryje również koszty zabezpieczenia dokumentów przed szkodą. Limit odpowiedzialności na pierwsze ryzyko: ,00 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia 33. Klauzula rozszerzająca ochronę o konsekwencje opadów śniegu ochroną ubezpieczeniową objęte zostają szkody wynikłe z obfitych opadów śniegu, które spowodują uszkodzenie konstrukcji budynku oraz elementów opierzenia i orynnowania dachu od ciężaru śniegu lub lodu, zalanie i szkody powstałe w wyniku rozszczelnienia dachu powstałego podczas zamarzania wody z limitem odpowiedzialności do ,00 zł. Zastosowane limity odpowiedzialności nie mają zastosowania do ryzyk, które w myśl zapisów OWU nie są limitowane. 34. Klauzula awarii i uszkodzeń maszyn i urządzeń Z zachowaniem pozostałych niezmienionych niniejszą klauzulą postanowień umowy ubezpieczenia i Ogólnych Warunków Ubezpieczenia ustala się, że: 1.Zakres ubezpieczenia zostaje rozszerzony o szkody polegające na awariach lub uszkodzeniach maszyn, urządzeń i aparatów zainstalowanych w miejscu wymienionym w umowie, zdatnych do użytku i użytkowanych zgodnie z przeznaczeniem, dla których testy próbne zostały zakończone z wynikiem pozytywnym. 18

19 2.Za awarię i uszkodzenie uważa się stan techniczny maszyny, urządzenia lub aparatu, który ogranicza lub uniemożliwia jego dalszą eksploatację oraz zmniejszenie sprawności lub niesprawność maszyny, urządzenia lub aparatu ograniczające jego zdatność do działania. 3.. Ochrona ubezpieczeniowa nie obejmuje szkód: a) za które na mocy przepisów prawa lub postanowień umowy odpowiedzialny jest producent, sprzedawca lub warsztat naprawczy o ile nie uchyla się od odpowiedzialności, b) powstałych w wyniku naturalnego zużycia albo długotrwałej degradacji właściwości użytkowych maszyn lub urządzeń, w tym wskutek kawitacji, erozji, korozji, rozszerzenia się kamienia kotłowego, szlamu i innych osadów, działania środków żrących lub starzenia się izolacji, c) w sprzęcie elektronicznym; wyłączenie to nie dotyczy elektronicznych części maszyn, urządzeń i aparatów stanowiącej integralną część tych maszyn, urządzeń i aparatów, d) w wymienialnych narzędziach wszelkiego rodzaju, wymurówkach oraz obudowach i rusztach pieców oraz palenisk, a także dyszach palników oraz innych elementach, których czas prawidłowego funkcjonowania jest krótszy od trwałości maszyny, e) w środkach eksploatacyjnych wszelkiego rodzaju, f) spowodowanych wadami lub uszkodzeniami istniejącymi w chwili zawarcia umowy ubezpieczenia, o których Ubezpieczający wiedział lub przy zachowaniu należytej staranności mógł się dowiedzieć. 4. Limit odpowiedzialności ubezpieczyciela za szkody objęte ochroną ubezpieczeniową na podstawie niniejszej klauzuli wynosi zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia. 35. Klauzula awarii instalacji lub urządzeń technicznych na mocy niniejszej klauzuli Ubezpieczyciel pokryje szkody w instalacjach lub urządzeniach wodociągowych, kanalizacyjnych, centralnego ogrzewania oraz innych urządzeniach technologicznych przesyłających media w postaci płynnej, wskutek ich nagłego, samoczynnego lub spowodowanego zamarzaniem pęknięcia, łącznie z kosztami robót pomocniczych związanych z ich naprawą i rozmrożeniem, w tym uzasadnione i udokumentowane koszty poszukiwań miejsca powstania awarii. Limit odpowiedzialności dla niniejszej klauzuli ,00 zł./ lokalizację Zastosowane limity odpowiedzialności nie mają zastosowania do ryzyk, które w myśl zapisów OWU nie są limitowane. 36. Klauzula zalaniowa Ubezpieczyciel ponosi odpowiedzialność za szkody spowodowane zalaniami przez nieszczelny dach, nieszczelne złącza zewnętrzne budynków, nieszczelną stolarkę okienną. Limit odpowiedzialności na jedno i wszystkie zdarzenia: zł/ lokalizację 37. Klauzula szkód wodociągowych Ubezpieczyciel ponosi odpowiedzialność za szkody spowodowane cofnięciem się wód kanalizacyjnych na skutek powodzi, deszczu nawalnego, podniesieniem się wód w korytach rzek i inne 19

20 38. Klauzula szkód w zewnętrznych elementach budynków ubezpieczyciel obejmuje ochroną ubezpieczeniową w zakresie wynikającym z niniejszej umowy ubezpieczenia w tym od ryzyka kradzieży urządzenia zewnętrzne ( w tym system monitoringu wraz z kamerami ) należące do Ubezpieczonego, zainstalowane na terenie ubezpieczonej nieruchomości i stanowiące własność lub użytkowane przez Ubezpieczającego / Ubezpieczonego. Ww. urządzenia zewnętrzne powinny być zainstalowane i zabezpieczone w taki sposób, aby ich wymontowanie nie było możliwe bez pozostawienia śladów użycia siły lub narzędzi. Górną granicę odpowiedzialności ubezpieczyciela stanowi limit odpowiedzialności na pierwsze ryzyko. Limit odpowiedzialności: ,00 zł na jedno i wszystkie zdarzenia o okresie ubezpieczenia. 39. Klauzula dewastacji Ubezpieczyciel obejmie ochroną ubezpieczeniową szkody powstałe wskutek dewastacji nie związanej z ryzykiem kradzieży. Za szkody te uważa się rozmyślne zniszczenie lub uszkodzenie ubezpieczonego mienia, w tym szkody polegające na pomalowaniu, graffiti, zarysowaniu powierzchni, spowodowane przez osoby trzecie. Limit ,00 zł/na lokalizację, podlimit na ryzyko graffiti: ,00zł/lokalizację 40. Klauzula tymczasowego magazynowania/przerw w eksploatacji Zakres ubezpieczenia rozszerza się o szkody w sprzęcie elektronicznym będącym we wcześniejszej eksploatacji, a powstałe w czasie tymczasowego magazynowania lub chwilowej przerwy w użytkowaniu, w miejscu objętym ubezpieczeniem, określonym w umowie ubezpieczenia, a także w innym miejscu magazynowania, o ile magazynowanie to wynikało z konieczności ratowania mienia przed szkodą lub przed zwiększeniem rozmiarów szkody. Warunkiem ochrony ubezpieczeniowej jest, aby mienie było składowane nie niżej niż 10 cm nad poziom podłogi w pomieszczeniach znajdujących się poniżej poziomu gruntu lub na poziomie gruntu. 41. Klauzula ubezpieczenia sprzętu ruchomego i przenośnego poza miejscem ubezpieczenia 1. Niniejszą klauzulą rozszerza się zakres pokrycia ubezpieczeniowego o szkody powstałe w sprzęcie ruchomym i/lub przenośnym w czasie, kiedy znajduje się on poza miejscem ubezpieczenia określonym w dokumencie ubezpieczenia. Zakres terytorialny RP i Europa 2. Franszyzę redukcyjną określa się w wysokości - 10% sumy ubezpieczenia przedmiotu dotkniętego szkodą, min. 500 zł. Franszyza redykcyjna dla szkód w elektronice przenośnej odnosi się do wysokości szkody. 42. Klauzula automatycznego odtworzenia sumy ubezpieczenia 20

1. Warunki wymagane (obligatoryjne) ogólne mające zastosowanie do całości zamówienia: ZADANIE I ZAMÓWIENIA

1. Warunki wymagane (obligatoryjne) ogólne mające zastosowanie do całości zamówienia: ZADANIE I ZAMÓWIENIA Załącznik nr 1 do SIWZ Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawierający warunki wymagane i szczególne preferowane w odniesieniu do poszczególnych rodzajów ubezpieczeń. 1. Warunki wymagane (obligatoryjne)

Bardziej szczegółowo

Poniżej podajemy nr polis obowiązujących w od 01.04.2014 do 31.03.2015 r.

Poniżej podajemy nr polis obowiązujących w od 01.04.2014 do 31.03.2015 r. Szanowni Państwo, Informujemy, że w wyniku przetargu nieograniczonego, przeprowadzonego zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz.

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA - WARUNKI UBEZPIECZENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA - WARUNKI UBEZPIECZENIA Załącznik nr 1 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na usługę ubezpieczenia pojazdów Miejskiego Zakładu Komunikacji - Puławy Spółka Z Ograniczoną Odpowiedzialnością Znak sprawy 12/2015/KOM/NO/K/BU

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA WARUNKI UBEZPIECZENIA. Założenia mające zastosowanie w opisie przedmiotu zamówienia warunkach ubezpieczenia...

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA WARUNKI UBEZPIECZENIA. Założenia mające zastosowanie w opisie przedmiotu zamówienia warunkach ubezpieczenia... Załącznik nr 1 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na usługę ubezpieczenia komunikacyjnego dla Przedsiębiorstwa Komunalnego Sp. z o.o. w Bielsku Podlaskim Znak sprawy 9/2013/K/NO/K/BU Opis przedmiotu

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do SIWZ Część 04- Opis Przedmiotu Zamówienia Szczegółowe Warunki Ubezpieczenia

Załącznik nr 1 do SIWZ Część 04- Opis Przedmiotu Zamówienia Szczegółowe Warunki Ubezpieczenia 1. UBEZPIECZENIA KOMUNIKACYJNE 1.1. POSTANOWIENIA WSPÓLNE DLA UBEZPIECZEŃ KOMUNIKACYJNYCH 1.1.1. Zostanie zawarta jedna Umowa Ubezpieczeń Komunikacyjnych w zakresie OC/AC/NNW/Assistance Polska na warunkach

Bardziej szczegółowo

Formularz cenowy oraz oświadczenie o przyjęciu/ nie przyjęciu Klauzul punktowanych - fakultatywnych

Formularz cenowy oraz oświadczenie o przyjęciu/ nie przyjęciu Klauzul punktowanych - fakultatywnych Załącznik nr 4 Formularz cenowy Formularz cenowy oraz oświadczenie o przyjęciu/ nie przyjęciu Klauzul punktowanych - fakultatywnych Przystępując do udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne na Ubezpieczenie

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ CENOWY. Dla części I - na ubezpieczenie majątku Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego. System ubezpieczeni a.

FORMULARZ CENOWY. Dla części I - na ubezpieczenie majątku Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego. System ubezpieczeni a. ... /pieczęć adresowa firmy Wykonawcy/ FORMULARZ CENOWY Dla części I - na ubezpieczenie majątku Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego Rodzaj ubezpieczenia Przedmiot ubezpieczenia Budynki i budowle

Bardziej szczegółowo

KOMPLEKSOWE UBEZPIECZENIE MIENIA I ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ WIDOK

KOMPLEKSOWE UBEZPIECZENIE MIENIA I ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ WIDOK Specyfikacja istotnych warunków zamówienia - przetarg pisemny nieograniczony PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: KOMPLEKSOWE UBEZPIECZENIE MIENIA I ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ WIDOK Prowadzone

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA WARUNKI UBEZPIECZENIA. Założenia mające zastosowanie w opisie przedmiotu zamówienia warunkach ubezpieczenia:...

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA WARUNKI UBEZPIECZENIA. Założenia mające zastosowanie w opisie przedmiotu zamówienia warunkach ubezpieczenia:... Załącznik nr 1 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na usługę ubezpieczenia pojazdów Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Promieniotwórczych - Przedsiębiorstwa Państwowego w Otwocku Znak sprawy 8/2014/OKOM/NO/K/BU

Bardziej szczegółowo

URZĄD MORSKI W SZCZECINIE Pl. Batorego 4, 70-207 Szczecin

URZĄD MORSKI W SZCZECINIE Pl. Batorego 4, 70-207 Szczecin URZĄD MORSKI W SZCZECINIE Pl. Batorego 4, 70-207 Szczecin tel.: +48 91 4403 423 fax: +48 91 4403 441, e-mail: sekretariat@ums.gov.pl Znak : PO- II 370/ZZP-3/57/10 Szczecin, dnia 25 listopada 2010 r. Dotyczy:

Bardziej szczegółowo

Klauzule dodatkowe i inne postanowienia szczególne fakultatywne

Klauzule dodatkowe i inne postanowienia szczególne fakultatywne Klauzule dodatkowe i inne postanowienia szczególne fakultatywne Załącznik nr 6 do SIWZ Okresy ubezpieczenia, o których mowa w definicjach oraz w SIWZ: okres od następnego dnia od daty zakończenia aktualnych

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI ZAMÓWIENIA 1. UBEZPIECZENIA KOMUNIKACYJNE

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI ZAMÓWIENIA 1. UBEZPIECZENIA KOMUNIKACYJNE Strona 1 z 5 Załącznik nr 1 do SIWZ 35/2015/N/Katowice SZCZEGÓŁOWE WARUNKI ZAMÓWIENIA Zamawiający: Nazwa: Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny nr 6 Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach Górnośląskie

Bardziej szczegółowo

ODPOWIEDZI NA PYTANIA DO SIWZ

ODPOWIEDZI NA PYTANIA DO SIWZ Strona 1 z 6 Wrocław, 02.07.2014 r. Do uczestników przetargu nieograniczonego na usługę kompleksowego ubezpieczenia Szpitala Miejskiego w Rabce-Zdroju Sp. z o.o. ODPOWIEDZI NA PYTANIA DO SIWZ NR 120/2014/N/Rabka

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI ZAMÓWIENIA 1. UBEZPIECZENIA KOMUNIKACYJNE

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI ZAMÓWIENIA 1. UBEZPIECZENIA KOMUNIKACYJNE Strona 1 z 5 Załącznik nr 1 do SIWZ Nr SZP.272.14.2015 Zamawiający: SZCZEGÓŁOWE WARUNKI ZAMÓWIENIA Nazwa: Powiat Oświęcimski Starostwo Powiatowe w Oświęcimiu Adres siedziby: 32 602 Oświęcim, ul. Wyspiańskiego

Bardziej szczegółowo

Samodzielny Publiczny Zakład Lecznictwa Ambulatoryjnego w Katowicach Moja Przychodnia ul. PCK 1, 40-057 Katowice

Samodzielny Publiczny Zakład Lecznictwa Ambulatoryjnego w Katowicach Moja Przychodnia ul. PCK 1, 40-057 Katowice Samodzielny Publiczny Zakład Lecznictwa Ambulatoryjnego Moja Przychodnia w Katowicach ul. PCK 1, 40-057 Katowice SPZLA/DZP/RJ/340 /2012 Katowice, dnia 10.09.2012 roku Wszyscy zainteresowani złożeniem oferty

Bardziej szczegółowo

Wyjaśnienia do treści SIWZ

Wyjaśnienia do treści SIWZ ZP.271.1.2013 Kowary, 16 styczeń 2013 r. Wyjaśnienia do treści SIWZ Wykonawcy ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego dotyczy: postępowania w sprawie udzielenia zamówienia publicznego w trybie

Bardziej szczegółowo

ODPOWIEDZI NA PYTANIA/ZMIANY DO SIWZ NR. 109/26/04/2013/N/Bogatynia

ODPOWIEDZI NA PYTANIA/ZMIANY DO SIWZ NR. 109/26/04/2013/N/Bogatynia Strona 1 z 11 Wrocław, 08.05.2013 r. Do uczestników przetargu nieograniczonego na usługę kompleksowego ubezpieczenia Gminy Bogatynia wraz z jednostkami organizacyjnymi ODPOWIEDZI NA PYTANIA/ZMIANY DO SIWZ

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW UBEZPIECZENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW UBEZPIECZENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW UBEZPIECZENIA Przedmiotem ubezpieczenia jest majątek Spółdzielni oraz odpowiedzialność cywilna jej władz. Specyfikacja dotyczy Spółdzielni Mieszkaniowej GÓRCZEWSKA z siedzibą

Bardziej szczegółowo

OFERTA USŁUGA UBEZPIECZENIA DLA PRZEDSIĘBIORSTWA KOMUNALNEGO SPÓŁKA Z O.O. W RACIBORZU ... tel... fax... REGON... NIP...

OFERTA USŁUGA UBEZPIECZENIA DLA PRZEDSIĘBIORSTWA KOMUNALNEGO SPÓŁKA Z O.O. W RACIBORZU ... tel... fax... REGON... NIP... Przedmiot oferty : OFERTA USŁUGA UBEZPIECZENIA DLA PRZEDSIĘBIORSTWA KOMUNALNEGO SPÓŁKA Z O.O. W RACIBORZU Zamawiający : PRZEDSIĘBIORSTWO KOMUNALNE SP. Z O.O 47-400 RACIBÓRZ, UL. ADAMCZYKA 10. Wykonawca

Bardziej szczegółowo

2) budowle Grupa 2 KŚT (wartość księgowa brutto) wg załącznika: 5.171.687,40 PLN, 1.917.905,09 PLN, razem: 7.089.592,49 PLN,

2) budowle Grupa 2 KŚT (wartość księgowa brutto) wg załącznika: 5.171.687,40 PLN, 1.917.905,09 PLN, razem: 7.089.592,49 PLN, I. Ubezpieczenie od wszystkich ryzyk (all risks) mienia będącego własnością oraz w użytkowaniu Zamawiającego. 1. Miejsce ubezpieczenia: wszystkie lokalizacje należące bądź użytkowane przez Zamawiającego

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia do części Nr II

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia do części Nr II Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia do części Nr II 1 Ubezpieczenie od ognia i innych zdarzeń losowych Minimalny zakres ochrony podany poniżej lub All Risks (wyłączenia nie mogą dotyczyć poniższych

Bardziej szczegółowo

ZAKRES I WARUNKI UBEZPIECZENIA. I. Ubezpieczenie mienia od ognia i innych zdarzeń losowych

ZAKRES I WARUNKI UBEZPIECZENIA. I. Ubezpieczenie mienia od ognia i innych zdarzeń losowych Załącznik nr 2 do SIWZ (pieczęć Wykonawcy) Nr sprawy: 04/ZP/09 ZAKRES I WARUNKI UBEZPIECZENIA I. Ubezpieczenie mienia od ognia i innych zdarzeń losowych 1. Zakres ubezpieczenia Ubezpieczenie obejmuje szkody

Bardziej szczegółowo

OFERTA CENOWA. Ja (My), niżej podpisany(ni)... działając w imieniu i na rzecz : ... (pełna nazwa wykonawcy) ... (adres siedziby wykonawcy)

OFERTA CENOWA. Ja (My), niżej podpisany(ni)... działając w imieniu i na rzecz : ... (pełna nazwa wykonawcy) ... (adres siedziby wykonawcy) Załącznik nr 3 do cenowej... (Pieczęć firmowa z adresem Wykonawcy) OFERTA CENOWA Ja (My), niżej podpisany(ni)... działając w imieniu i na rzecz :... (pełna nazwa wykonawcy)... (adres siedziby wykonawcy)

Bardziej szczegółowo

W związku z tym, iż Zamawiający pominął odpowiedź na pytanie nr 28 dlatego jeszcze raz umieszcza odpowiedzi do przetargu ZP/26/PN/14.

W związku z tym, iż Zamawiający pominął odpowiedź na pytanie nr 28 dlatego jeszcze raz umieszcza odpowiedzi do przetargu ZP/26/PN/14. Śrem, dnia 25.11.2014r. Dotyczy sprawy: ZP/26/PN/14 SPROSTOWANIE DO UDZIELNYCH ODPOWIEDZI w dniu 24.11.2014 W związku z tym, iż Zamawiający pominął odpowiedź na pytanie nr 28 dlatego jeszcze raz umieszcza

Bardziej szczegółowo

Raport bieŝący nr 19/2011 z dnia 22.03.2011r. Podpisanie przez INPRO SA umów znaczących z InterRisk Towarzystwo Ubezpieczeń SA Vienna Insurance Group

Raport bieŝący nr 19/2011 z dnia 22.03.2011r. Podpisanie przez INPRO SA umów znaczących z InterRisk Towarzystwo Ubezpieczeń SA Vienna Insurance Group Raport bieŝący nr 19/2011 z dnia 22.03.2011r. Podpisanie przez INPRO SA umów znaczących z InterRisk Towarzystwo Ubezpieczeń SA Vienna Insurance Group Zarząd INPRO SA ( Spółka ) informuje, iŝ w dniu 21

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja warunków konkursu ofert na ubezpieczenie majątku i odpowiedzialności cywilnej Spółdzielni Mieszkaniowej "Sympatyczna" Łódź, ul.

Specyfikacja warunków konkursu ofert na ubezpieczenie majątku i odpowiedzialności cywilnej Spółdzielni Mieszkaniowej Sympatyczna Łódź, ul. Specyfikacja warunków konkursu ofert na ubezpieczenie majątku i odpowiedzialności cywilnej Spółdzielni Mieszkaniowej "Sympatyczna" Łódź, ul. Batalionów Chłopskich 4 I. Ubezpieczenie od ognia i innych żywiołów

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 do SIWZ

Załącznik nr 2 do SIWZ Warunki obligatoryjne definicje pojęć i obligatoryjna treść klauzul dodatkowych Franszyza integralna dolna granica odpowiedzialności Ubezpieczyciela (szkody poniżej ustalonej wartości wyłączone są z ochrony

Bardziej szczegółowo

Minimalne warunki dla umowy ubezpieczenia przechowywanego mienia od zdarzeń losowych oraz umowy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej Przechowawcy

Minimalne warunki dla umowy ubezpieczenia przechowywanego mienia od zdarzeń losowych oraz umowy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej Przechowawcy Załącznik nr 2 do umowy nr.. Minimalne warunki dla umowy ubezpieczenia przechowywanego mienia od zdarzeń losowych oraz umowy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej Przechowawcy 1. W zakresie ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU USŁUGĘ UBEZPIECZENIA DLA PK SP. Z O.O.

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU USŁUGĘ UBEZPIECZENIA DLA PK SP. Z O.O. Nr postępowania 01/08 Racibórz, dnia 02.06.2008r. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU o wartości powyżej kwoty 6 000 euro, a poniżej równowartości kwoty 14 000 euro. (tablica ogłoszeń, strona Internetowa zamawiającego)

Bardziej szczegółowo

TOM 2. Rozdział 6 WARUNKI UBEZPIECZENIOWE

TOM 2. Rozdział 6 WARUNKI UBEZPIECZENIOWE TOM 2 Rozdział 6 WARUNKI UBEZPIECZENIOWE Podrozdział I Ubezpieczenie budowlano - montażowe (CAR/EAR) 1) Ubezpieczony: Wykonawca, Zamawiający, Podwykonawcy oraz wszystkie inne podmioty uczestniczące w realizacji

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI ZAMÓWIENIA PAKIET I 1. OBOWIĄZKOWE UBEZPIECZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ PODMIOTU WYKONUJACEGO DZIAŁALNOŚĆ LECZNICZĄ

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI ZAMÓWIENIA PAKIET I 1. OBOWIĄZKOWE UBEZPIECZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ PODMIOTU WYKONUJACEGO DZIAŁALNOŚĆ LECZNICZĄ Strona 1 z 6 Załącznik nr 1 do SIWZ nr 245/2014/N/Lubliniec SZCZEGÓŁOWE WARUNKI ZAMÓWIENIA Zamawiający: Nazwa: Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Lublińcu Adres siedziby: ul. Sobieskiego

Bardziej szczegółowo

Uczestnicy postępowania

Uczestnicy postępowania ODPOWIEDŹ NA PYTANIA ZADANE PRZEZ WYKONAWCÓW DO TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Znak: 9/ZP/p.n./ubezpieczenia/2013 Nr ogłoszenia w BZP:214937-2013 Uczestnicy postępowania Dotyczy: przetargu

Bardziej szczegółowo

Program ubezpieczenia dla sieci franczyzobiorców. F.P.H. Massive

Program ubezpieczenia dla sieci franczyzobiorców. F.P.H. Massive dawniej CIGNA STU S.A. Program ubezpieczenia dla sieci franczyzobiorców F.P.H. Massive Ubezpieczyciel: Towarzystwo Ubezpieczeń InterRisk S.A. Oddział Warszawa III 01-793 Warszawa, ul.rydygiera 21 NIP 526-00-38-806

Bardziej szczegółowo

automatycznie. ZP.271.2.2012 Załącznik nr 5 do SIWZ - Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej

automatycznie. ZP.271.2.2012 Załącznik nr 5 do SIWZ - Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej ZP.271.2.2012 Załącznik nr 5 do SIWZ - Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej UWAGA: Ubezpieczenie dotyczy wszystkich jednostek wymienionych w załączniku nr 1 do SIWZ oraz w każdej lokalizacji, w której

Bardziej szczegółowo

Wzór Umowy Generalnej

Wzór Umowy Generalnej Wzór Umowy Generalnej zawarta w Warszawie w dniu...zwana dalej Umową pomiędzy: Centrum Projektów Informatycznych Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z siedzibą w Warszawie, przy ul. Pileckiego

Bardziej szczegółowo

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY w rezultacie wyboru Wykonawcy w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 39 ustawy Prawo zamówień publicznych została zawarta Umowa Generalna ubezpieczeń majątkowych

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 3 do SIWZ 1. Ubezpieczenie mienia 1.1. Przedmiot 1.1.1. Mienie stanowiące własność lub znajdujące się w posiadaniu Zamawiającego na podstawie tytułu

Bardziej szczegółowo

Wyżej wymienione mienie winno zostać ubezpieczone w systemie sum stałych według załącznika numer 2 do SIWZ.

Wyżej wymienione mienie winno zostać ubezpieczone w systemie sum stałych według załącznika numer 2 do SIWZ. Załącznik nr 1 do SIWZ Zakres zamówienia: I Ubezpieczenie budynków Wspólnot Mieszkaniowych od ognia i innych zdarzeń losowych oraz odpowiedzialności cywilnej Zakres chronionych ryzyk ubezpieczenie od ognia

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI ZAMÓWIENIA PAKIET I

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI ZAMÓWIENIA PAKIET I Strona 1 z 5 Załącznik nr 1 do SIWZ nr 312/2014/N/Lubliniec SZCZEGÓŁOWE WARUNKI ZAMÓWIENIA Zamawiający: Nazwa: Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Lublińcu Adres siedziby: ul. Sobieskiego

Bardziej szczegółowo

Warunki obligatoryjne definicje pojęć i obligatoryjna treść klauzul dodatkowych

Warunki obligatoryjne definicje pojęć i obligatoryjna treść klauzul dodatkowych Załącznik nr 4 do SIWZ Warunki obligatoryjne definicje pojęć i obligatoryjna treść klauzul dodatkowych Franszyza integralna dolna granica odpowiedzialności Ubezpieczyciela (szkody poniżej ustalonej wartości

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA W niniejszym Załączniku opisano zakres i warunki. Zamawiający dopuszcza wprowadzanie zmian w klauzulach, jedynie w wypadku jeśli nie ograniczają one odpowiedzialności

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY UBEZPIECZENIA MAJĄTKOWEGO

WZÓR UMOWY UBEZPIECZENIA MAJĄTKOWEGO Załącznik nr 6 do SIWZ WZÓR UMOWY UBEZPIECZENIA MAJĄTKOWEGO Zawarta w dniu 20.r. w Poznaniu, pomiędzy: Wielkopolską Organizacją Turystyczną z siedzibą w Poznaniu przy ul. 27 Grudnia 17/19, 61-737 Poznań

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTA. oferujemy wykonanie zamówienia, zgodnie z wymogami Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia za cenę:

FORMULARZ OFERTA. oferujemy wykonanie zamówienia, zgodnie z wymogami Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia za cenę: Załącznik Nr 2 do SIWZ. (pieczęć wykonawcy) FORMULARZ OFERTA Dane dotyczące wykonawcy (wszystkich wykonawców w przypadku oferty wspólnej) Nazwa:... Siedziba:... Adres poczty elektronicznej:... Numer telefonu:...

Bardziej szczegółowo

Odpowiedź Zamawiający informuje, że w chwili obecnej nie planuje żadnych prac budowlanych wymagających pozwolenia na budowę.

Odpowiedź Zamawiający informuje, że w chwili obecnej nie planuje żadnych prac budowlanych wymagających pozwolenia na budowę. Wrocław, dnia 21.11.2014 r. Do Uczestników postępowania przetargowego na usługę Ubezpieczenie mienia i OC podmiotu leczniczego Zdrowie Sp. z o.o. Zamawiający, Zdrowie Sp. z o.o., zgodnie z art. 38 ust.

Bardziej szczegółowo

Ujednolicony tekst uwzględniający zmianę SIWZ nr 1 z dnia 10.02.2012r. Dokonane zmiany wyróżniono pogrubioną kursywą

Ujednolicony tekst uwzględniający zmianę SIWZ nr 1 z dnia 10.02.2012r. Dokonane zmiany wyróżniono pogrubioną kursywą Data zamieszczenia na stronie www.sar.gov.pl:10.02.2012 Załącznik nr 15 do SIWZ dotyczy pakietu nr 3 Ujednolicony tekst uwzględniający zmianę SIWZ nr 1 z dnia 10.02.2012r. Dokonane zmiany wyróżniono pogrubioną

Bardziej szczegółowo

Znak sprawy ZP/3/PN/11 Załącznik Nr 2 do SWIZ ... FORMULARZ OFERTOWY

Znak sprawy ZP/3/PN/11 Załącznik Nr 2 do SWIZ ... FORMULARZ OFERTOWY Załącznik Nr 2 do SWIZ...... Pieczęć Wykonawcy miejscowość i data FORMULARZ OFERTOWY Na świadczenie usług w zakresie mienia i prowadzonej działalności dla Miejskiego Zakładu Komunikacji w Malborku spółki

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe. Zaproszenie do złożenia oferty cenowej

Zapytanie ofertowe. Zaproszenie do złożenia oferty cenowej Zapytanie ofertowe Ubezpieczenie sprzętu komputerowego zakupionego w ramach projektu pn Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Miejskiej Starogard Gdański Starogard Gdański, 28.01.2015 r. Gmina

Bardziej szczegółowo

WYKAZ KLAUZUL UZUPEŁNIAJĄCYCH ZAKRES POKRYCIA UBEZPIECZENIOWEGO

WYKAZ KLAUZUL UZUPEŁNIAJĄCYCH ZAKRES POKRYCIA UBEZPIECZENIOWEGO WYKAZ KLAUZUL UZUPEŁNIAJĄCYCH ZAKRES POKRYCIA UBEZPIECZENIOWEGO Załącznik nr 2 do SIWZ KLAUZULA NR 1. "AUTOMATYCZNEGO POKRYCIA ZWIĘKSZENIA WARTOŚCI MIENIA" jako rozszerzenie umowy ubezpieczenia od ognia

Bardziej szczegółowo

ZAKRES UBEZPIECZENIA

ZAKRES UBEZPIECZENIA Załącznik nr 2 - Formularz cenowy... (pieczęć firmowa Wykonawcy) Wszystkie rubryki poniższej tabeli powinny być wypełnione. Wszystkie opisane w Szczegółowym Opisie Przedmiotu Zamówienia stanowiącym załącznik

Bardziej szczegółowo

Warunki obligatoryjne definicje pojęć i obligatoryjna treść klauzul dodatkowych

Warunki obligatoryjne definicje pojęć i obligatoryjna treść klauzul dodatkowych Załącznik Nr 4 do SIWZ Warunki obligatoryjne definicje pojęć i obligatoryjna treść klauzul dodatkowych Franszyza integralna dolna granica odpowiedzialności Ubezpieczyciela (szkody poniżej ustalonej wartości

Bardziej szczegółowo

ZMIANA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

ZMIANA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Czerwionka-Leszczyny 28.11.2016 r. OG.271.1.2016 Dotyczy przetargu nieograniczonego na zamówienie pn.: Kompleksowe ubezpieczenia majątkowe wraz z odpowiedzialnością cywilną, ubezpieczenia komunikacyjne

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTY NA USŁUGĘ KOMPLEKSOWEGO UBEZPIECZENIA GMINA BOGATYNIA PAKIET I

FORMULARZ OFERTY NA USŁUGĘ KOMPLEKSOWEGO UBEZPIECZENIA GMINA BOGATYNIA PAKIET I Załącznik nr 2 FORMULARZ OFERTY NA USŁUGĘ KOMPLEKSOWEGO UBEZPIECZENIA GMINA BOGATYNIA PAKIET I 1. Nazwa i adres Wykonawcy (ubezpieczyciela):... 2. Cena ostateczna oferty (słownie) na okres 12 miesięcy:...

Bardziej szczegółowo

Warunki ubezpieczenia:

Warunki ubezpieczenia: Polisa nr Okres ubezpieczenia: od 15.11.2015 00:00 do 14.11.2016 23:59 Ubezpieczyciel: Sopockie Towarzystwo Ubezpieczeń Ergo Hestia SA Tymczasowy nr TP000086014 Dane Ubezpieczającego: Dane Ubezpieczonego:

Bardziej szczegółowo

INFORMACJE MAJĄCE WPŁYW NA OCENĘ RYZYKA

INFORMACJE MAJĄCE WPŁYW NA OCENĘ RYZYKA Załącznik Nr 1 do SIWZ INFORMACJE MAJĄCE WPŁYW NA OCENĘ RYZYKA REGON 192529622 NIP: 579-000-73-40 PKD: 49.31.Z ; 49.39.Z ; 52.21,Z ; 45.20,Z ; 45.32,Z ; 47.30,Z ; 68.20. Z ; 77.12.Z ; 77.39.Z ; 73.12.D

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 Opis przedmiotu zamówienia. Ubezpieczenie komunikacyjne (OC p.p.m, auto-casco, NNW, Ass) nr sprawy: BZK/21/10/16

Załącznik nr 1 Opis przedmiotu zamówienia. Ubezpieczenie komunikacyjne (OC p.p.m, auto-casco, NNW, Ass) nr sprawy: BZK/21/10/16 Załącznik nr 1 Opis przedmiotu zamówienia Ubezpieczenie komunikacyjne (OC p.p.m, auto-casco, NNW, Ass) 1. Ubezpieczenie obowiązkowe odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych (OC p.p.m)

Bardziej szczegółowo

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na ubezpieczenie mienia oraz odpowiedzialności cywilnej Państwowej Inspekcji Pracy.

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na ubezpieczenie mienia oraz odpowiedzialności cywilnej Państwowej Inspekcji Pracy. GOZ-353-221-2/10 Wykonawcy wg rozdzielnika Warszawa, dnia 18 lutego 2010 r. Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na ubezpieczenie mienia oraz odpowiedzialności cywilnej Państwowej

Bardziej szczegółowo

URZĄD MIASTA MILANÓWKA

URZĄD MIASTA MILANÓWKA URZĄD MIASTA MILANÓWKA TOM.271.1.3.2015 Milanówek, dnia 27.02.2015 r. Dotyczy: Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego ZP.271/3/ORG/ 15 na Zakup

Bardziej szczegółowo

O F E R T A. Ubezpieczenie majątku i odpowiedzialności cywilnej Gminy Nidzica wraz z jednostkami organizacyjnymi i instytucjami kultury.

O F E R T A. Ubezpieczenie majątku i odpowiedzialności cywilnej Gminy Nidzica wraz z jednostkami organizacyjnymi i instytucjami kultury. Załącznik Nr 2 do SIWZ Pieczęd wykonawcy NIP:. (data) REGON: O F E R T A Zamawiający GMINA NIDZICA Plac Wolności 1 13-100 Nidzica woj. Warmiosko - mazurskie Odpowiadając na ogłoszenie o przetargu nieograniczonym

Bardziej szczegółowo

U M O W A NR Usługi ubezpieczenia mienia

U M O W A NR Usługi ubezpieczenia mienia Wzór umowy załącznik do SIWZ U M O W A NR Usługi ubezpieczenia mienia zawarta w dniu... 2008 r. w Skierniewicach pomiędzy: Energetyką Cieplną SP. z o.o w Skierniewicach, ul. Przemysłowa 2 wpisaną do Krajowego

Bardziej szczegółowo

liczba pracowników ok. 260 osób

liczba pracowników ok. 260 osób Miejsca ubezpieczenia Załącznik nr 5 do SIWZ ul. Karasia 15, Leszno; ul. Przemysłowa 10, Leszno; ul. Wałowa 5, Leszno; ul. Lipowa 32, Leszno; Al. Jana Pawła II 21, Leszno; Al. Jana Pawła II 23, Leszno;

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 5 do SIWZ

Załącznik nr 5 do SIWZ Załącznik nr 5 do SIWZ Projekt umowy UMOWA Zawarta w dniu...2009 r. w Warszawie pomiędzy: Ministerstwem Infrastruktury z siedzibą w Warszawie, ul. Chałubińskiego 4/6, reprezentowanym przez Dyrektora Generalnego,

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do SIWZ. ... (miejscowość, data)

Załącznik nr 1 do SIWZ. ... (miejscowość, data) Załącznik nr 1 do SIWZ Wykonawca/ Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia* * (w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia w formularzu Oferty należy wpisać

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja techniczna na ubezpieczenie majątku oraz OC w zakresie zarządzania drogami

Specyfikacja techniczna na ubezpieczenie majątku oraz OC w zakresie zarządzania drogami Załącznik nr 1/2 do SIWZ Specyfikacja techniczna na ubezpieczenie majątku oraz OC w zakresie zarządzania drogami Załącznik A1 opis przedmiotu zamówienia: Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej z tytułu

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Sprawa 85 /2015 Załącznik nr 3 do IWUZ UBEZPIECZENIA KOMUNIKACYJNE SZPITALA Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia A. WARUNKI WSPÓLNE DLA WSZYSTKICH UBEZPIECZEŃ 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Zostanie sporządzona

Bardziej szczegółowo

Wyszczególnienie zakresu ryzyk dodatkowych podlegających ocenie przez Zamawiającego

Wyszczególnienie zakresu ryzyk dodatkowych podlegających ocenie przez Zamawiającego Wyszczególnienie zakresu ryzyk dodatkowych podlegających ocenie załącznik nr 3 TAK przyjęcie ryzyka, NIE brak przyjęcia ryzyka. L.p. Rodzaj ryzyka Tak/Nie I. Ubezpieczenie od ognia i innych zdarzeń losowych

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis Przedmiotu Zamówienia

Szczegółowy opis Przedmiotu Zamówienia Załącznik nr 2. Szczegółowy opis Przedmiotu Zamówienia Szczegółowy opis Przedmiotu Zamówienia Ubezpieczenie komunikacyjne floty pojazdów w zakresie OC, AC, NNW, ASS firmy Rejonowe Przedsiębiorstwo Komunalne

Bardziej szczegółowo

Część I- Ubezpieczenie majątku i odpowiedzialności cywilnej Żeglugi Ostródzko- Elbląskiej Sp. z o.o.

Część I- Ubezpieczenie majątku i odpowiedzialności cywilnej Żeglugi Ostródzko- Elbląskiej Sp. z o.o. Ostróda, dnia 25.02.2014 Wszyscy Wykonawcy Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na usługę polegającą na Ubezpieczeniu majątku i innych

Bardziej szczegółowo

Franszyza redukcyjna kwotowy udział własny Ubezpieczającego/Ubezpieczonego w każdej szkodzie

Franszyza redukcyjna kwotowy udział własny Ubezpieczającego/Ubezpieczonego w każdej szkodzie Załącznik Nr 6 do SIWZ Warunki obligatoryjne definicje pojęć i obligatoryjna treść klauzul dodatkowych Franszyza integralna dolna granica odpowiedzialności Ubezpieczyciela (szkody poniżej ustalonej wartości

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA ZADANIE I

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA ZADANIE I SYGNATURA SPRAWY: KS/ZP/15/2013 Załącznik Nr 1 Postanowienia ogólne OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA ZADANIE I Strony ustalają, że na okres realizacji zamówienia od 1 maja 2013r do 31 grudnia 2014r zostanie

Bardziej szczegółowo

Warunki obligatoryjne definicje pojęć i obligatoryjna treść klauzul dodatkowych

Warunki obligatoryjne definicje pojęć i obligatoryjna treść klauzul dodatkowych Załącznik nr 4 do SIWZ, dotyczący części I, II zamówienia Warunki obligatoryjne definicje pojęć i obligatoryjna treść klauzul dodatkowych Franszyza integralna dolna granica odpowiedzialności Ubezpieczyciela

Bardziej szczegółowo

Następstw nieszczęśliwych wypadków kierowcy i pasażerów. Ubezpieczający - Bank, zawierający umowę ubezpieczenia na rzecz Ubezpieczonych

Następstw nieszczęśliwych wypadków kierowcy i pasażerów. Ubezpieczający - Bank, zawierający umowę ubezpieczenia na rzecz Ubezpieczonych Ubezpieczenia majątkowe grupowe Pakiet Agro i Pakiet Agro Premium Przedmiot umowy ubezpieczenia Przedmiotem umowy ubezpieczenia jest udzielenie klientom Banku ochrony ubezpieczeniowej w ramach ubezpieczenia:

Bardziej szczegółowo

POLISA NR BUK-227246 UBEZPIECZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ

POLISA NR BUK-227246 UBEZPIECZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ POLISA NR BUK-227246 UBEZPIECZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ Ubezpieczający : Polski Związek Żeglarski Ul. Ludwiki 4, 01-226 Warszawa REGON: 007014979 Ubezpieczony : Polski Związek Żeglarski Ul. Ludwiki

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA ZAŁĄCZNIK NR 1 DO SIWZ SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1. ZAMAWIAJĄCY 1.1. Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o. o. w Tomaszowie Lubelskim ul. Lwowska 37A. 2. WYMAGANIA

Bardziej szczegółowo

ODPOWIEDŹ NA ZAPYTANIE

ODPOWIEDŹ NA ZAPYTANIE ODPOWIEDŹ NA ZAPYTANIE dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej 207 000 euro na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia

Bardziej szczegółowo

I. KLAUZULE DODATKOWE ROZSZERZAJĄCE ZAKRES OCHRONY KLAUZULE OBLIGATORYJNIE WŁĄCZONE DO ZAKRESU UBEZPIECZENIA

I. KLAUZULE DODATKOWE ROZSZERZAJĄCE ZAKRES OCHRONY KLAUZULE OBLIGATORYJNIE WŁĄCZONE DO ZAKRESU UBEZPIECZENIA Zmiana treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia do przetargu nieograniczonego na ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Gminy Dywity w okresie 01.12.2011 r. - 30.11.2014 r. I. Dotyczy treści

Bardziej szczegółowo

Postanowienia dotyczące ubezpiecz. mienia od ognia i innych zdarzeń losowych

Postanowienia dotyczące ubezpiecz. mienia od ognia i innych zdarzeń losowych Wykaz postanowień umownych zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów w sprawie sposobu sporządzania informacji zamieszczanych we wzorcach umów: Concordia Firma wspólne dla wszystkich ubezpieczeń ubezpiecz.

Bardziej szczegółowo

PROGRAM UBEZPIECZENIA CONCORDIA SPÓŁDZIELCA

PROGRAM UBEZPIECZENIA CONCORDIA SPÓŁDZIELCA PROGRAM UBEZPIECZENIA CONCORDIA SPÓŁDZIELCA Program ubezpieczenia Concordia Spółdzielca jest skierowany do przedsiębiorstw działających na zasadach prawa spółdzielczego. 1. ZAKRES OCHRONY UBEZPIECZENIOWEJ

Bardziej szczegółowo

Warunki obligatoryjne definicje pojęć i obligatoryjna treść klauzul dodatkowych

Warunki obligatoryjne definicje pojęć i obligatoryjna treść klauzul dodatkowych Załącznik nr 4 do SIWZ Warunki obligatoryjne definicje pojęć i obligatoryjna treść klauzul dodatkowych Franszyza integralna - dolna granica odpowiedzialności Ubezpieczyciela (szkody poniżej ustalonej wartości

Bardziej szczegółowo

Klauzule dodatkowe i inne postanowienia szczególne fakultatywne

Klauzule dodatkowe i inne postanowienia szczególne fakultatywne Załącznik nr 3 do SIWZ Klauzule dodatkowe i inne postanowienia szczególne fakultatywne Katastrofa budowlana szkody powstałe w ubezpieczonym mieniu wskutek niezamierzonego, gwałtownego zniszczenia obiektu

Bardziej szczegółowo

INFORMACJE MAJĄCE WPŁYW NA OCENĘ RYZYKA

INFORMACJE MAJĄCE WPŁYW NA OCENĘ RYZYKA Załącznik Nr 1 do SIWZ INFORMACJE MAJĄCE WPŁYW NA OCENĘ RYZYKA REGON 192529622 NIP: 579-000-73-40 PKD: 49.31.Z ; 49.39.Z ; 52.21,Z ; 45.20,Z ; 45.32,Z ; 47.30,Z ; 68.20. Z ; 77.12.Z ; 77.39.Z ; 73.12.D

Bardziej szczegółowo

Pytanie: Czy ochrona w zakresie OC działalności ma obejmować wydawanie decyzji administracyjnych, orzeczeń, wyroków?

Pytanie: Czy ochrona w zakresie OC działalności ma obejmować wydawanie decyzji administracyjnych, orzeczeń, wyroków? Działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t. jedn. z 2010 r. Dz. U. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.), zawiadamia się, że wpłynęły od Wykonawców

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 5 do SIWZ, dotyczący części I

Załącznik nr 5 do SIWZ, dotyczący części I Klauzule dodatkowe i inne postanowienia szczególne fakultatywne Załącznik nr 5 do SIWZ, dotyczący części I Graffiti szkody powstałe wskutek pomalowania mienia. Limit odpowiedzialności dla tych szkód 10

Bardziej szczegółowo

Rozdział V: Istotne dla stron postanowienia umowy: UMOWA GENERALNA NA ZADANIE A+B - UMOWA GENERALNA NA ZADANIE C

Rozdział V: Istotne dla stron postanowienia umowy: UMOWA GENERALNA NA ZADANIE A+B - UMOWA GENERALNA NA ZADANIE C Powiatowy Zarząd Dróg w Kędzierzynie - Koźlu PZD.272.9.2014 Rozdział V: Istotne dla stron postanowienia umowy: UMOWA GENERALNA NA ZADANIE A+B - UMOWA GENERALNA NA ZADANIE C Powiatowy Zarząd Dróg w Kędzierzynie

Bardziej szczegółowo

Mosina, dnia 06.11.2013 r. Sprawa: IK.271.37.2013. Do wszystkich Wykonawców nr post.: IK.271.37.2013

Mosina, dnia 06.11.2013 r. Sprawa: IK.271.37.2013. Do wszystkich Wykonawców nr post.: IK.271.37.2013 Sprawa: IK.271.37.2013 Mosina, dnia 06.11.2013 r. Do wszystkich Wykonawców nr post.: IK.271.37.2013 Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr IK.271.37.2013 w trybie przetargu nieograniczonego

Bardziej szczegółowo

II. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

II. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA Zaproszenie do składania ofert na ubezpieczenie ryzyk mienia od ognia i innych zdarzeń losowych, odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej działalności oraz sprzętu elektronicznego od wszystkich

Bardziej szczegółowo

Klauzule dodatkowe. ubezpieczenia przyjętych we wniosku i ogólnych/indywidualnych warunkach ubezpieczenia

Klauzule dodatkowe. ubezpieczenia przyjętych we wniosku i ogólnych/indywidualnych warunkach ubezpieczenia Klauzule dodatkowe Załącznik nr 7 do siwz 1) Klauzula reprezentantów Wyłączenie odpowiedzialności ubezpieczyciela za szkody wyrządzone umyślnie lub wskutek rażącego niedbalstwa ubezpieczającego oraz osób,

Bardziej szczegółowo

Warunki obligatoryjne definicje pojęć i obligatoryjna treść klauzul dodatkowych

Warunki obligatoryjne definicje pojęć i obligatoryjna treść klauzul dodatkowych Załącznik nr 5 do SIWZ Warunki obligatoryjne definicje pojęć i obligatoryjna treść klauzul dodatkowych Okresy ubezpieczenia, o których mowa w definicjach oraz w SIWZ: okres od następnego dnia od daty zakończenia

Bardziej szczegółowo

Tabela 1 - Ubezpieczenie mienia od wszystkich ryzyk.

Tabela 1 - Ubezpieczenie mienia od wszystkich ryzyk. Załącznik nr 3b Uwaga: wszystkie pola zaznaczone na kolor szary muszą być wypełnione przez wykonawcę. Tabela 1 - Ubezpieczenie mienia od wszystkich ryzyk. Suma w (C*D) w Majątek zapisany w ewidencjach

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do SIWZ Formularz ofertowy sprawa HZP V 228-134/12. Nazwa:... Siedziba:... Formularz ofertowy

Załącznik nr 1 do SIWZ Formularz ofertowy sprawa HZP V 228-134/12. Nazwa:... Siedziba:... Formularz ofertowy ... Nazwa i adres Wykonawcy (pieczątka) Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. Ul. Wierzbowa 52 90-133 Łódź (Zamawiający) Dane Wykonawcy: Nazwa:... Siedziba:... Adres poczty elektronicznej:... Strona

Bardziej szczegółowo

URZĄD MIEJSKI W GLIWICACH

URZĄD MIEJSKI W GLIWICACH URZĄD MIEJSKI W GLIWICACH OR-2024/36/11 Gliwice, 05-12-2011 r. nr kor. UM-515688/2011 Dotyczy: Ubezpieczenie mienia oraz odpowiedzialności cywilnej miejskich jednostek organizacyjnych oraz Urzędu Miejskiego

Bardziej szczegółowo

Ubezpieczenie Miejskiego Zakładu Komunikacyjnego sp. z o.o. w Jeleniej Górze

Ubezpieczenie Miejskiego Zakładu Komunikacyjnego sp. z o.o. w Jeleniej Górze pieczęć Wykonawcy FORMULARZ OFERTY dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: Ubezpieczenie Miejskiego Zakładu Komunikacyjnego sp. z o.o. w Jeleniej Górze 1. Osobą uprawnioną do kontaktu

Bardziej szczegółowo

Ubezpieczenia komunikacyjne floty pojazdów Portu Lotniczego Rzeszów Jasionka Sp. z o.o. na rok 2012 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Ubezpieczenia komunikacyjne floty pojazdów Portu Lotniczego Rzeszów Jasionka Sp. z o.o. na rok 2012 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Zadanie Nr 4 ubezpieczenia komunikacyjne floty pojazdów. będących własnością lub w użytkowaniu Portu Lotniczego Rzeszów Jasionka Sp. z o.o. obejmuje: 1. ubezpieczenie odpowiedzialności

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na ubezpieczenie mienia Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na ubezpieczenie mienia Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na ubezpieczenie mienia Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi I. NAZWA ORAZ ADRES ZAMAWIAJĄCEGO. Łódzki Urząd Wojewódzki w Łodzi ul. Piotrkowska 104 90 926 Łódź

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 6/ZWS/ZO/I/2014

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 6/ZWS/ZO/I/2014 Warszawa, 5 lutego 2014 r. I. Tryb udzielenia zamówienia ZAPYTANIE OFERTOWE nr 6/ZWS/ZO/I/2014 Zamówienie poniżej 14 tys. EUR, nie podlega przepisom ustawy Prawo Zamówień Publicznych, oparte jest na zasadach

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do SWZ- OPIS I WYMAGANE WARUNKI UBEZPIECZENIA

Załącznik nr 1 do SWZ- OPIS I WYMAGANE WARUNKI UBEZPIECZENIA PRZEDMIOT I WARUNKI UBEZPIECZENIA INFORMACJE OGÓLNE 1. Umowy ubezpieczenia będą zawarte i wykonywane przy współudziale brokera ubezpieczeniowego: Energo-Inwest-Broker SA z siedzibą w Toruniu, ul. Jęczmienna

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI ZAMÓWIENIA Strona 1 z 6 Załącznik nr 1 do SIWZ 233/2016/N/Otwock SZCZEGÓŁOWE WARUNKI ZAMÓWIENIA Zamawiający: Nazwa: Gmina Otwock Adres siedziby: ul. Armii Krajowej 5, 05-400 Otwock NIP: 532-10-07-014 REGON: 013268770

Bardziej szczegółowo

Wojewódzki Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Bolesławcu

Wojewódzki Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Bolesławcu Wojewódzki Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Bolesławcu ul. Aleja Tysiąclecia 30, 59-700 Bolesławiec tel. 075 738 03 17, fax. 075 738 03 01 e-mail: sekretariat@szpitalpsychiatryczny.pl http://www.szpitalpsychiatryczny.pl

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA - WARUNKI UBEZPIECZENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA - WARUNKI UBEZPIECZENIA Załącznik nr 1 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na usługę ubezpieczenia samolotu i śmigłowca Wyższej Szkoły Oficerskiej Sił Powietrznych w Dęblinie Znak sprawy ZP/PN/130/2015 Opis przedmiotu

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OWU i SZCZEGÓLNYCH WARUNKÓW UBEZPIECZEŃ DO CZĘŚCI NR I

FORMULARZ OWU i SZCZEGÓLNYCH WARUNKÓW UBEZPIECZEŃ DO CZĘŚCI NR I FORMULARZ OWU i SZCZEGÓLNYCH WARUNKÓW UBEZPIECZEŃ DO CZĘŚCI NR I Po zapoznaniu się ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia dotyczącą przetargu p.n. Kompleksowe ubezpieczenia majątkowe wraz z odpowiedzialnością

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI ZAMÓWIENIA Strona 1 z 13 Załącznik nr 1 do SIWZ 305/21/11/2013/ Siemianowice SZCZEGÓŁOWE WARUNKI ZAMÓWIENIA Zamawiający: Nazwa: Szpital Miejski w Siemianowicach Śląskich Adres: 41-100 Siemianowice Śląskie ul. 1-go

Bardziej szczegółowo