Zagadnienia do ćwiczenia Podstawy procesu słyszenia

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Zagadnienia do ćwiczenia Podstawy procesu słyszenia"

Transkrypt

1 Zagadnienia do ćwiczenia Podstawy procesu słyszenia Fala dźwiękowa. Cechy obiektywne i subiektywne dźwięku: ciśnienie akustyczne, natężenie, głośność, częstotliwość, widmo, wysokość i barwa dźwięku. Poziom natężenia dźwięku skala decybelowa. Ocena głośności dźwięku, poziom głośności (fony). Pojęcie krzywych jednakowej głośności sposoby ich wyznaczania. Budowa i funkcjonowanie układu słuchowego. Droga przewodzenia dźwięku do receptora-ślimaka, przewodnictwo powietrzne i przewodnictwo kostne. Uszkodzenia narządu słuchu: niedosłuch przewodzeniowy, mieszany i odbiorczy. Próby stroikowe i ich interpretacja: Webera, Rinnego, Schwabacha, Binga, Lewisa-Federici. Piśmiennictwo: Hojan, E. (2014). Protetyka słuchu. Wydawnictwo Naukowe UAM. F. Jaroszyk (red.), Biofizyka podręcznik dla studentów, PZWL, Warszawa 2008 (rozdział 15) Przebieg ćwiczenia: Próby stroikowe 1. Trzymając stroik za trzpień pobudzić go do drgań uderzając ręką lub młotkiem. 2. Wykonać próbę Webera: umieścić drgający stroik w linii środkowej czaszki, zapytać pacjenta, w którym z uszu słyszy dźwięk stroika, zapisać wynik próby w protokole. 3. Wykonać próbę Rinnego: umieścić drgający stroik na wyrostku sutkowatym prawego ucha, zmierzyć czas wybrzmiewania, t stroika na drodze kostnej; następnie badanie powtórzyć umieszczając stroik przy wejściu do kanału słuchowego zewnętrznego ucha prawego i zmierzyć czas wybrzmiewania, t stroika na drodze powietrznej. Wynik próby zapisać, jako stosunek czasu przewodzenia na drodze powietrznej i kostnej t t. Przewodnictwo powietrzne umożliwia dłuższy czas słyszenia stroika niż na drodze kostnej. Zinterpretuj wynik (rinne dodatni, ujemny, mały dodatni itp.) charakterystyczny dla danego typu niedosłuchu. 4. Wykonać próbę Schwabacha: umieścić drgający stroik na wyrostku sutkowatym prawego ucha pacjenta, zmierzyć czasy wybrzmiewania, porównać wynik z czasem wybrzmiewania u osoby badającej, zapisać wynik próby w protokole. 5. Wykonać próbę Binga: umieścić drgający stroik na wyrostku sutkowatym prawego ucha pacjenta. Zamykać, poprzez przyciśnięcie opuszkiem palca skrawka badanego ucha, i otwierać kanał słuchowy. Zapytać pacjenta kiedy dźwięk stroika jest głośniejszy, przy otwartym czy zamkniętym kanale słuchowym, zapisać wynik próby w protokole. 6. Wykonać próbę Lewisa-Federiciego: umieścić drgający stroik na wyrostku sutkowatym prawego ucha pacjenta, następnie umieścić stroik na skrawku ucha, zapytać pacjenta kiedy dźwięk stroika jest głośniejszy, zapisać wynik próby w protokole. 7. Powtórzyć punkty 3-6 dla ucha lewego. Próby stroikowe z symulacją jednostronnego niedosłuchu przewodzeniowego: 1. Zasymulować jednostronny niedosłuch przewodzeniowy poprzez przyciśnięcie opuszkiem palca skrawka ucha, poruszać delikatnie palcem. Działanie ma na celu maskowanie poprzez ucisk przewodnictwa na drodze powietrznej. 2. Powtórzyć punkty 2-7 z zamkniętym przewodem słuchowym jednego z uszu. 1

2 Uszkodzenia narządu słuchu Przewodzeniowy ubytek słuchu powstaje w wyniku dysfunkcji układu transmisji sygnału akustycznego ucha środkowego. Niedosłuch przewodzeniowy skutkuje obniżeniem progu słyszenia bez zaburzenia zrozumiałości mowy, najczęściej wymaga wdrożenia leczenia laryngologicznego. Uszkodzenie to może zostać spowodowane m.in. przez: korek woszczynowy, ciało obce, ostre zapalenie ucha środkowego, wysiękowe zapalenie ucha środkowego i jego powikłania, ropne zapalenia uszu, przewlekłe nawracające infekcje nosa i gardła z przerostem migdałków podniebiennych i gardłowego, wadę wrodzoną małżowiny usznej, przewodu słuchowego zewnętrznego lub ucha środkowego, niedrożne nosogardło, problem z odmykaniem trąbki Eustachiusza, uraz głowy. U pacjentów z niedosłuchem przewodzeniowym obserwuje się zaburzenia słyszenia na drodze powietrznej (fala dźwiękowa przez kanał słuchowy pobudza do drgań błonę bębenkową, następnie sygnał wzmacniany jest przez łańcuch kosteczek słuchowych i dostarczany do ślimaka). Jednocześnie droga kostna (drgania czaszki przenoszone są na kosteczki słuchowe lub płyny znajdujące się w uchu wewnętrznym) działa prawidłowo. Niedosłuch odbiorczy wynika z zaburzeń w obrębie ucha wewnętrznego receptora (ślimaka). Receptor odpowiada za zamianę sygnału akustycznego na impulsy nerwowe. Osoby zmagające się z tym rodzajem niedosłuchu lepiej słyszą niskie tony. Niedosłuch odbiorczy skutkuje pogorszeniem zrozumiałości mowy, co przekłada się na trudności w komunikacji na drodze audytywno-werbalnej. Przyczyny niedosłuchu odbiorczego to: ekspozycja na hałas, udar mózgu, urazy mechaniczne, wpływ niektórych leków, powikłania chorób wirusowych, choroba Meniere'a, popromienne uszkodzenie ślimaka po radioterapii, guzy mózgu w obrębie ucha wewnętrznego, zaburzenia krążenia w obrębie ucha wewnętrznego. U pacjentów z niedosłuchem odbiorczym obserwuje się zaburzenia słyszenia zarówno na drodze powietrznej jak i kostnej. Niedosłuch mieszany cechuje komponent odbiorczy, upośledzający zrozumiałość mowy oraz współistniejący niedosłuch przewodzeniowy, utrudniający transmisję dźwięku do receptora. 2

3 Poniższy rysunek ilustruje elementy ucha z wyróżnionymi rejonami których dysfunkcje odpowiedzialne są za powstawanie niedosłuchu przewodzeniowego (część pomarańczowa) i odbiorczego (część szara). Próby stroikowe Wstępne badania słuchu, w tym badania stroikowe mają na celu ocenę czy u pacjenta występują problemy ze słyszeniem. Pozwalają też na ocenę z jakim rodzajem niedosłuchu mamy do czynienia (przewodzeniowym, odbiorczym czy mieszanym). Próby stroikowe są badaniami audiologicznymi o charakterze orientacyjnym. Służą porównaniu przewodnictwa na drodze powietrznej i przewodnictwa kostnego celem określenia lokalizacji i charakteru niedosłuchu. Próba Webera badanie wykonuje się przy użyciu jednego z trzech stroików: 128 Hz, 256 Hz, 512 Hz. W badaniu tym podstawę pobudzonego do drgań stroika przykłada się do środkowej linii czaszki pobudzając symetrycznie narząd słuchu na drodze kostnej i powietrznej. Po przyłożeniu stroika należy zapytać pacjenta, czy słyszy dźwięk. Kolejne pytania określają gdzie słychać dźwięk, w środku głowy czy w którymś z uszu. Jeżeli pacjent powie, że słyszy dźwięk w całej głowie lub w środku głowy, oznacza to że stan słuchu jest symetryczny; to znaczy w obu uszach jest w normie lub pacjent ma ubytek słuchu tego samego rodzaju i tej samej wielkości w obu uszach. Jeżeli pacjent twierdzi, że słyszy dźwięk z jednej ze stron (z prawej lub lewej) albo w jednym z uszu (prawym lub lewym), świadczy to o słuchu niesymetrycznym dźwięk lateralizuje do jednego z uszu. Z samej próby Webera nie można bezpośrednio określić, jaki rodzaj uszkodzenia słuchu występuje w danym uchu. Wykonując próbę Webera należy pamiętać, że próba ta pozwala określić jedynie, czy słuch jest symetryczny, czy niesymetryczny. Jest to bardzo ważny wskaźnik, lecz ta próba stroikowa wymaga uzupełnienia innym testem. Próba Rinnego polega na porównaniu zdolności spostrzegania dźwięku na drodze przewodnictwa powietrznego i kostnego. Próbę wykonuje się oddzielnie dla każdego ucha. Przed wykonaniem próby należy ocenić na której drodze, powietrznej czy kostnej dźwięk jest przez pacjenta postrzegany jako głośniejszy. W tym celu pobudzony stroik umieszcza się przy wejściu kanału słuchowego zewnętrznego oraz na wyrostku sutkowatym kości skroniowej i pyta pacjenta, w której pozycji słyszy dźwięk jako głośniejszy. Następnie pobudzony stroik przykłada się kolejno do wyrostka sutkowatego i przy wejściu kanału słuchowego zewnętrznego, rozpoczynając od tego położenia, w którym pacjent postrzegał dźwięk jako cichszy, jednocześnie należy mierzyć czas od momentu przyłożenia stroika do momentu gdy pacjent przestanie go 3

4 słyszeć. Gdy pacjent przestanie słyszeć wybrzmiewający dźwięk należy zmienić położenie stroika, celem porównania czasu przewodnictwa na drodze powietrznej i kostnej. Badanie polega na porównaniu czasu wybrzmiewania stroika na drodze powietrznej (przy wejściu do kanału słuchowego) i kostnej (na wyrostku sutkowatym) przy tym samym pobudzeniu stroika. Długość czasu wybrzmiewania stroika, w przypadku ucha prawidłowo słyszącego dźwięki, wytwarzane przez kamerton znajdujący się w okolicy ujścia przewodu słuchowego zewnętrznego (przewodnictwo powietrzne) słyszane są lepiej (dłużej), niż dźwięki wytwarzane przez kamerton przyłożony do wyrostka sutkowatego (przewodnictwo kostne). Zmiana czasu wybrzmiewania stroika przy porównaniu obu mechanizmów przewodnictwa dźwięków do receptora jest wskaźnikiem umożliwiającym wstępne różnicowanie typu niedosłuchu. W przypadku niedosłuchu przewodzeniowego, przewodnictwo kostne pozostaje mniej upośledzone, dzięki czemu dźwięki kamertonu przystawionego do wyrostka sutkowatego słyszane są lepiej (dłużej), niż dźwięki przenoszone drogą przewodnictwa powietrznego. Badanie przeprowadza się za pomocą jednego z dwóch stroików (256 Hz lub 512 Hz). Porównując czas wybrzmiewania stroika na drodze powietrznej, t z czasem wybrzmiewania stroika na drodze kostnej, t, możemy określić rodzaj uszkodzenia słuchu w badanym uchu: Jeżeli czas wybrzmiewania stroika na drodze powietrznej jest dłuższy od czasu wybrzmiewania stroika na drodze kostnej o więcej niż 30 s t t > 30 s, wówczas mamy do czynienia ze słuchem prawidłowym i mówimy, że Rinne jest duży dodatni. Jeżeli czas wybrzmiewania stroika na drodze powietrznej jest krótszy od czasu wybrzmiewania stroika na drodze kostnej t t < 0 s, wówczas mamy do czynienia z uszkodzeniem przewodzeniowym w uchu i mówimy, że test Rinne daje wynik ujemny. Jeżeli czas wybrzmiewania stroika na drodze powietrznej jest dłuższy od czasu wybrzmiewania stroika na drodze kostnej, ale o mniej niż 30s, 0 < t t < 30 s, wówczas mamy do czynienia z uszkodzeniem odbiorczym słuchu i określamy wynik testu Rinne jako mały dodatni. W przypadku uszkodzenia mieszanego wyniki próby Rinnego nie są jednoznaczne na podstawie tylko tej próby stroikowej nie można ocenić rodzaju niedosłuchu. Próba Schwabacha polega na porównaniu przewodnictwa kostnego osoby badanej z przewodnictwem kostnym osoby ze słuchem prawidłowym. Próbę można wykonać przy użyciu jednego z dwóch stroików (256 Hz lub 512 Hz). Po pobudzeniu stroika i przyłożeniu do wyrostka sutkowatego badanego ucha należy zapytać pacjenta, czy słyszy dźwięk. Po uzyskaniu potwierdzenia należy poprosić o poinformowanie, kiedy przestanie słyszeć dźwięk generowany przez stroik. Gdy pacjent przestanie słyszeć dźwięk, wówczas osoba badająca z prawidłowym słuchem, bez ponownego pobudzenia stroika, przykłada stroik do swojego wyrostka sutkowatego i sprawdza, czy słyszy dźwięk. Jeżeli słyszy, wówczas mierzy czas do momentu zaniku dźwięku. Jeżeli nie słyszy dźwięku po przyłożeniu stroika do swojego wyrostka, kolejne badanie zaczyna od siebie; kiedy przestanie słyszeć dźwięk generowany przez stroik, przykłada stroik do wyrostka słuchowego pacjenta i mierzy czas, przez jaki pacjent jeszcze słyszy ton. Badania należy przeprowadzić dla każdego ucha oddzielnie. Interpretacja wyników polega na porównaniu czasu słyszenia wybrzmiewania stroika przez pacjenta z czasem słyszenia wybrzmiewania stroika przez osobę badającą. 4

5 Jeżeli pacjent słyszy wybrzmiewanie stroika tak długo, jak osoba badająca, wówczas mówimy, że pacjent ma słuch prawidłowy Schwabach fizjologiczny. Jeżeli pacjent słyszy dłużej niż osoba badająca, dłużej niż 15 s, wówczas mówimy, że wynik testu Schwabacha jest przedłużony co wskazuje na przewodzeniowe uszkodzenie słuchu. Jeżeli pacjent słyszy dźwięk krócej niż osoba badającą, krócej niż 15 s, interpretujemy wynik testu Schwabacha jako skrócony i wskazuje na odbiorcze uszkodzenie słuchu. Próba Binga określa wpływ efektu okluzji efektu zamknięcia przewodu słuchowego zewnętrznego. Badanie wykonuje się dla każdego ucha oddzielnie za pomocą jednego z czterech stroików: 128 Hz, 256 Hz, 512 Hz, 1024 Hz. Ocenie podlega odbiór dźwięku drogą przewodnictwa kostnego względnego i bezwzględnego. Należy przyłożyć pobudzony stroik do wyrostka sutkowatego. W czasie badania badający naprzemiennie zamyka (przewodnictwo kostne bezwzględne) i otwiera (przewodnictwo kostne względne) przewód słuchowy zewnętrzny poprzez przyciśnięcie opuszkiem palca skrawka ucha. Jeżeli zamknięcie przewodu słuchowego powoduje zwiększenie głośności wybrzmiewającego dźwięku, interpretujemy wynik próby Binga jako wynik dodatni, co oznacza że wystąpił efekt okluzji i w badanym uchu jest albo uszkodzenie odbiorcze, albo słuch jest prawidłowy. Jeżeli zamknięcie przewodu słuchowego nie powoduje zwiększenie głośności wybrzmiewającego dźwięku, interpretujemy wynik próby Binga jako ujemny brak efektu okluzji w badanym uchu wskazuje na niedosłuch przewodzeniowy. Próba Lewisa-Federici ma na celu porównaniu przewodnictwa kostnego z przewodnictwem kostno-chrzęstnym. Przewodnictwo kostno-chrzęstne powinno być dłuższe od przewodnictwa kostnego (miejscem pobudzenia jest skrawek badanego ucha, cechujący się innym rodzajem tkanki transmitującej dźwięk do receptora). Nieprawidłowy wynik tej próby może świadczyć o przewodzeniowym charakterze uszkodzenia słuchu, usztywnieniu łańcucha kosteczek ucha środkowego w otosklerozie lub wpływu zmienionych warunków rezonansowych przestrzeni ucha środkowego. Każde z uszu bada się oddzielnie za pomocą jednego z dwóch stroików (256 Hz lub 512 Hz). W badaniu należy przyłożyć podstawę stroika pobudzonego do drgania na wyrostek sutkowaty, a następnie przed skrawek badanego ucha. Zadaniem pacjenta jest określenie, w którym przypadku słyszy głośniej dźwięk. Jeżeli głośniej słyszalny jest dźwięk pochodzący ze stroika przyłożonego przed skrawkiem ucha, wówczas Lewis-Federici jest fizjologiczny, a w badanym uchu mamy słuch prawidłowy lub niedosłuch odbiorczy. Jeżeli nie ma różnicy głośności między dźwiękami pochodzącymi ze stroika przyłożonego za uchem, na wyrostku sutkowatym i stroika przyłożonego przed skrawkiem ucha, wówczas wynik testu Lewis-Federici jest patologiczny i wskazuje na niedosłuch przewodzeniowy w badanym uchu. Pod poniższym adresem znaleźć można film demonstracyjny, przedstawiający metodykę wykonania wybranych prób stroikowych: 5

Instrukcje do ćwiczeń. Uwaga: Na końcu instrukcji znajduje się tabela, której wypełnienie jest elementem zaliczenia ćwiczenia.

Instrukcje do ćwiczeń. Uwaga: Na końcu instrukcji znajduje się tabela, której wypełnienie jest elementem zaliczenia ćwiczenia. Instrukcje do ćwiczeń. Uwaga: Na końcu instrukcji znajduje się tabela, której wypełnienie jest elementem zaliczenia ćwiczenia. Układ nerwowy - Czucie i percepcja. Narządy zmysłów 1. Badanie narządu słuchu

Bardziej szczegółowo

I. UCHO UCHO ZEWNĘTRZNE UCHO ŚRODKOWE UCHO WEWNĘTRZNE

I. UCHO UCHO ZEWNĘTRZNE UCHO ŚRODKOWE UCHO WEWNĘTRZNE I. UCHO UCHO ZEWNĘTRZNE małżowina przewód słuchowy zewnętrzny (woszczyna) błona bębenkowa UCHO ŚRODKOWE jama bębenkowa młoteczek, kowadełko, strzemiączko trąbka Eustachiusza okienko owalne i okrągłe UCHO

Bardziej szczegółowo

Dźwięk i słuch. Percepcja dźwięku oraz funkcjonowanie narządu słuchu

Dźwięk i słuch. Percepcja dźwięku oraz funkcjonowanie narządu słuchu Dźwięk i słuch 1 Percepcja dźwięku oraz funkcjonowanie narządu słuchu Broszura ta jest pierwszą z serii broszur firmy WIDEX poświęconych słuchowi oraz tematom z nim związanym. Od fal dźwiękowych do słyszenia

Bardziej szczegółowo

Podstawy biofizyki zmysłu słuchu. Badanie progu pobudliwości ucha ludzkiego.

Podstawy biofizyki zmysłu słuchu. Badanie progu pobudliwości ucha ludzkiego. M5 Podstawy biofizyki zmysłu słuchu. Badanie progu pobudliwości ucha ludzkiego. Zagadnienia: Drgania mechaniczne. Fala mechaniczna powstawanie, mechanizm rozchodzenia się, własności, równanie fali harmonicznej.

Bardziej szczegółowo

Zmysł słuchu i równowagi

Zmysł słuchu i równowagi Zmysł słuchu i równowagi Ucho Jest narządem słuchu i równowagi. Składa się zasadniczo z trzech części: ucha zewnętrznego (1), środkowego (2) i wewnętrznego (3). Ucho zewnętrzne Składa się z małżowiny usznej

Bardziej szczegółowo

Laboratorium Elektronicznej Aparatury Medycznej I

Laboratorium Elektronicznej Aparatury Medycznej I Laboratorium Elektronicznej Aparatury Medycznej I Politechnika Wrocławska Wydział Podstawowych Problemów Techniki Katedra Inżynierii Biomedycznej Dr inż. Wioletta Nowak ĆWICZENIE NR 1 POMIARY AUDIOMETRYCZNE

Bardziej szczegółowo

Pozwólmy dzieciom usłyszeć siebie- informator o badaniach przesiewowych słuchu dla rodziców.

Pozwólmy dzieciom usłyszeć siebie- informator o badaniach przesiewowych słuchu dla rodziców. Pozwólmy dzieciom usłyszeć siebie- informator o badaniach przesiewowych słuchu dla rodziców. Proces słyszenia i rozumienia mowy jest zjawiskiem bardzo złożonym. Na jego jakość wpływa nie tylko prawidłowo

Bardziej szczegółowo

Zapalenie ucha środkowego

Zapalenie ucha środkowego Zapalenie ucha środkowego Poradnik dla pacjenta Dr Maciej Starachowski Ostre zapalenie ucha środkowego. Co to jest? Ostre zapalenie ucha środkowego jest rozpoznawane w przypadku zmian zapalnych w uchu

Bardziej szczegółowo

ZROZUMIEĆ UBYTEK SŁUCHU

ZROZUMIEĆ UBYTEK SŁUCHU ZROZUMIEĆ UBYTEK SŁUCHU Ubytek słuchu i jego pierwsze symptomy Ubytek słuchu (niedosłuch) jest zaburzeniem funkcjonowania układu słuchowego, objawiającym się ograniczeniem zdolności do słyszenia dźwięków.

Bardziej szczegółowo

Biologiczne mechanizmy zachowania - fizjologia. zajecia 6 :

Biologiczne mechanizmy zachowania - fizjologia. zajecia 6 : Biologiczne mechanizmy zachowania - fizjologia zajecia 6 : 12.11.15 Kontakt: michaladammichalowski@gmail.com https://mmichalowskiuwr.wordpress.com/ I gr 08:30 10:00 (s. Cybulskiego; 08.10. 19.11.) II gr

Bardziej szczegółowo

środkowego bez towarzyszących cech ostrego stanu zapalnego prowadzi środkowego, ale również w pływać niekorzystnie rozwój mowy oraz zdolności

środkowego bez towarzyszących cech ostrego stanu zapalnego prowadzi środkowego, ale również w pływać niekorzystnie rozwój mowy oraz zdolności Streszczenie Wysiękowe zapalenie ucha środkowego to proces chorobowy obejmujący struktury ucha środkowego. Przewlekłe zaleganie płynu w przestrzeniach ucha środkowego bez towarzyszących cech ostrego stanu

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie. Poniżej i pokrótce przybliżę same treści referatu.

Sprawozdanie. Poniżej i pokrótce przybliżę same treści referatu. Lublin, 25.03.2011 Sprawozdanie W ostatni piątek marca odbyło się kolejne spotkanie Lubelskiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Logopedycznego, podczas którego omówiono sprawy bieżące, podsumowano kolejny

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN POTWIERDZAJĄCY KWALIFIKACJE W ZAWODZIE Rok 2017 CZĘŚĆ PISEMNA

EGZAMIN POTWIERDZAJĄCY KWALIFIKACJE W ZAWODZIE Rok 2017 CZĘŚĆ PISEMNA Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpoczęcia egzaminu Układ graficzny CKE 2016 Nazwa kwalifikacji: Świadczenie usług medycznych w zakresie protetyki słuchu Oznaczenie kwalifikacji:

Bardziej szczegółowo

LABORATORIUM ELEKTROAKUSTYKI ĆWICZENIE NR 3 SPRAWDZANIE PARAMETRÓW AUDIOMETRU TONOWEGO. AUDIOMETRIA TONOWA DLA PRZEWODNICTWA POWIETRZNEGO I KOSTNEGO

LABORATORIUM ELEKTROAKUSTYKI ĆWICZENIE NR 3 SPRAWDZANIE PARAMETRÓW AUDIOMETRU TONOWEGO. AUDIOMETRIA TONOWA DLA PRZEWODNICTWA POWIETRZNEGO I KOSTNEGO LABORATORIUM ELEKTROAKUSTYKI ĆWICZENIE NR 3 SPRAWDZANIE PARAMETRÓW AUDIOMETRU TONOWEGO. AUDIOMETRIA TONOWA DLA PRZEWODNICTWA POWIETRZNEGO I KOSTNEGO Cel ćwiczenia Ćwiczenie składa się z dwóch części. Celem

Bardziej szczegółowo

LABORATORIUM ELEKTROAKUSTYKI ĆWICZENIE NR 3 AUDIOMETRIA TONOWA DLA PRZEWODNICTWA POWIETRZNEGO I KOSTNEGO

LABORATORIUM ELEKTROAKUSTYKI ĆWICZENIE NR 3 AUDIOMETRIA TONOWA DLA PRZEWODNICTWA POWIETRZNEGO I KOSTNEGO LABORATORIUM ELEKTROAKUSTYKI ĆWICZENIE NR 3 AUDIOMETRIA TONOWA DLA PRZEWODNICTWA POWIETRZNEGO I KOSTNEGO Cel ćwiczenia Celem ćwiczenia jest poznanie metodyki pomiarów audiometrycznych, a w szczególności

Bardziej szczegółowo

POMIARY AUDIOMETRYCZNE

POMIARY AUDIOMETRYCZNE Laboratorium Elektronicznej Aparatury Medycznej Politechnika Wrocławska Wydział Podstawowych Problemów Techniki Katedra Inżynierii Biomedycznej ĆWICZENIE NR 9 POMIARY AUDIOMETRYCZNE Cel ćwiczenia Zapoznanie

Bardziej szczegółowo

( F ) I. Zagadnienia. II. Zadania

( F ) I. Zagadnienia. II. Zadania ( F ) I. Zagadnienia 1. Ruch drgający i falowy. Zjawiska rezonansowe. 2. Źródła oraz detektory drgań i fal mechanicznych. 3. Ultradźwięki, dźwięki i infradźwięki. Wibracje. 4. Obiektywne i subiektywne

Bardziej szczegółowo

LABORATORIUM ELEKTROAKUSTYKI ĆWICZENIE NR 3 SPRAWDZANIE PARAMETRÓW AUDIOMETRU TONOWEGO. AUDIOMETRIA TONOWA DLA PRZEWODNICTWA POWIETRZNEGO I KOSTNEGO

LABORATORIUM ELEKTROAKUSTYKI ĆWICZENIE NR 3 SPRAWDZANIE PARAMETRÓW AUDIOMETRU TONOWEGO. AUDIOMETRIA TONOWA DLA PRZEWODNICTWA POWIETRZNEGO I KOSTNEGO LABORATORIUM ELEKTROAKUSTYKI ĆWICZENIE NR 3 SPRAWDZANIE PARAMETRÓW AUDIOMETRU TONOWEGO. AUDIOMETRIA TONOWA DLA PRZEWODNICTWA POWIETRZNEGO I KOSTNEGO Cel ćwiczenia Ćwiczenie składa się z dwóch części. Celem

Bardziej szczegółowo

System diagnostyki słuchu

System diagnostyki słuchu System diagnostyki słuchu Politechnika Gdańska ul. Narutowicza 11/12 80-233 Gdańsk www.pg.gda.pl 1. Wprowadzenie Celem opracowanej aplikacji jest umożliwienie przeprowadzenie podstawowych testów słuchu,

Bardziej szczegółowo

Percepcja dźwięku. Narząd słuchu

Percepcja dźwięku. Narząd słuchu Percepcja dźwięku Narząd słuchu 1 Narząd słuchu Ucho zewnętrzne składa się z małżowiny i kanału usznego, zakończone błoną bębenkową, doprowadza dźwięk do ucha środkowego poprzez drgania błony bębenkowej;

Bardziej szczegółowo

Teorie opisujące naturalne słyszenie przestrzenne

Teorie opisujące naturalne słyszenie przestrzenne Teorie opisujące naturalne słyszenie przestrzenne teoria lokalizacji natężeniowo-czasowej teorie optyczne teorie motoryczne teorie przewodzenia przez kości czaszki teorie błędnikowe teorie wrażeń dotykowych

Bardziej szczegółowo

Przygotowała: prof. Bożena Kostek

Przygotowała: prof. Bożena Kostek Przygotowała: prof. Bożena Kostek Ze względu na dużą rozpiętość mierzonych wartości ciśnienia (zakres ciśnień akustycznych obejmuje blisko siedem rzędów wartości: od 2x10 5 Pa do ponad 10 Pa) wygodniej

Bardziej szczegółowo

CHARAKTERYSTYKA ZABURZEŃ SŁUCHU A ROZWÓJ MOWY

CHARAKTERYSTYKA ZABURZEŃ SŁUCHU A ROZWÓJ MOWY CHARAKTERYSTYKA ZABURZEŃ SŁUCHU A ROZWÓJ MOWY Mowa według Leona Kaczmarka jest aktem w procesie porozumiewania się, jej istotą jest dźwiękowe przekazywanie i słuchowy odbiór informacji (L. Kaczmarek, 1982,

Bardziej szczegółowo

ZAGADNIENIA DO PRZYGOTOWANIA DO ĆWICZEŃ Z BIOFIZYKI DLA STUDENTÓW I ROKU WYDZIAŁU LEKARKIEGO W SEMESTRZE LETNIM 2011/2012 ROKU.

ZAGADNIENIA DO PRZYGOTOWANIA DO ĆWICZEŃ Z BIOFIZYKI DLA STUDENTÓW I ROKU WYDZIAŁU LEKARKIEGO W SEMESTRZE LETNIM 2011/2012 ROKU. ZAGADNIENIA DO PRZYGOTOWANIA DO ĆWICZEŃ Z BIOFIZYKI DLA STUDENTÓW I ROKU WYDZIAŁU LEKARKIEGO W SEMESTRZE LETNIM 2011/2012 ROKU. B1 CIŚNIENIE JAKO WIELKOŚĆ BIOFIZYCZNA, CIŚNIENIE A FUNKCJE PODSTAWOWYCH

Bardziej szczegółowo

Instytut Ochrony Zdrowia, Zakład Fizjoterapii. djeziers@ump.edu.pl

Instytut Ochrony Zdrowia, Zakład Fizjoterapii. djeziers@ump.edu.pl Kod przedmiotu: PLPILA02-IOZFIZ-L-3k22-2013 Pozycja planu: C22 1. INFORMACJE O PRZEDMIOCIE A. Podstawowe dane 1 Nazwa przedmiotu Protetyka słuchu 2 Kierunek studiów Fizjoterapia 3 Poziom studiów I stopnia

Bardziej szczegółowo

II. Metoda pracy Praca z podręcznikiem i atlasem, opis, wyjaśnianie, rozmowa dydaktyczna, obserwacja, prezentacje, gra dydaktyczna, pokaz.

II. Metoda pracy Praca z podręcznikiem i atlasem, opis, wyjaśnianie, rozmowa dydaktyczna, obserwacja, prezentacje, gra dydaktyczna, pokaz. Scenariusz lekcji I. Cele lekcji 1) Wiadomości Uczeń: a) zna funkcje narządu słuchu i równowagi; b) wie, że ucho jest narządem zmysłu odbierającym bodźce akustyczne i zmiany położenia ciała; c) zna części

Bardziej szczegółowo

Program badań przesiewowych słuchu u dzieci rolników ze szkół podstawowych, zamieszkałych na terenach wiejskich. Informator.

Program badań przesiewowych słuchu u dzieci rolników ze szkół podstawowych, zamieszkałych na terenach wiejskich. Informator. BADANIA PRZESIEWOWE SŁUCHU U DZIECI Z TERENÓW WIEJSKICH IFPS FSUSR Program badań przesiewowych słuchu u dzieci rolników ze szkół podstawowych, zamieszkałych na terenach wiejskich Informator o SŁUCHU Projekt

Bardziej szczegółowo

Ponieważ zakres zmian ciśnień fal akustycznych odbieranych przez ucho ludzkie mieści się w przedziale od 2*10-5 Pa do 10 2 Pa,

Ponieważ zakres zmian ciśnień fal akustycznych odbieranych przez ucho ludzkie mieści się w przedziale od 2*10-5 Pa do 10 2 Pa, Poziom dźwięku Decybel (db) jest jednostką poziomu; Ponieważ zakres zmian ciśnień fal akustycznych odbieranych przez ucho ludzkie mieści się w przedziale od 2*10-5 Pa do 10 2 Pa, co obejmuje 8 rzędów wielkości

Bardziej szczegółowo

Program badań przesiewowych słuchu u dzieci ze szkół podstawowych w gminach wiejskich. Informator. o SŁUCHU

Program badań przesiewowych słuchu u dzieci ze szkół podstawowych w gminach wiejskich. Informator. o SŁUCHU BADANIA PRZESIEWOWE SŁUCHU U DZIECI Z TERENÓW WIEJSKICH IFPS FSUSR Program badań przesiewowych słuchu u dzieci ze szkół podstawowych w gminach wiejskich Informator o SŁUCHU Szanowni Państwo, Drogie Dzieci

Bardziej szczegółowo

Nauka o słyszeniu Wykład II System słuchowy

Nauka o słyszeniu Wykład II System słuchowy Nauka o słyszeniu Wykład II System słuchowy Anna Preis, email: apraton@amu.edu.pl 12.10.2016 neuroreille.com lub cochlea.eu Plan wykładu Anatomia i funkcja systemu słuchowego Ucho zewnętrzne Ucho środkowe

Bardziej szczegółowo

Imię nazwisko pacjenta... Lekarz nadzorujący Rozpoznanie. Nazwa operacji:..

Imię nazwisko pacjenta... Lekarz nadzorujący Rozpoznanie. Nazwa operacji:.. Drenaż wentylacyjny To operacja przeprowadzana głównie u dzieci, rzadziej u dorosłych, z wysiękowym zapaleniem ucha środkowego i niedosłuchem. Polega na umieszczeniu w błonie bębenkowej szpulki (drenika

Bardziej szczegółowo

PROGRAM NAUCZANIA PRZEDMIOTU FAKULTATYWNEGO NA WYDZIALE LEKARSKIM I ROK AKADEMICKI 2014/2015 PRZEWODNIK DYDAKTYCZNY dla I i II ROKU STUDIÓW

PROGRAM NAUCZANIA PRZEDMIOTU FAKULTATYWNEGO NA WYDZIALE LEKARSKIM I ROK AKADEMICKI 2014/2015 PRZEWODNIK DYDAKTYCZNY dla I i II ROKU STUDIÓW PROGRAM NAUCZANIA PRZEDMIOTU FAKULTATYWNEGO NA WYDZIALE LEKARSKIM I ROK AKADEMICKI 2014/2015 PRZEWODNIK DYDAKTYCZNY dla I i II ROKU STUDIÓW NAZWA PRZEDMIOTU: WYBRANE ZAGADNIENIAZ PROTETYKI SŁUCHU 1. NAZWA

Bardziej szczegółowo

Temat z produkcji zwierzęcej NARZĄDY ZMYSŁÓW: UCHO

Temat z produkcji zwierzęcej NARZĄDY ZMYSŁÓW: UCHO AUTOR: Arkadiusz Kamiński KL. I, SEMESTR I TECHNIKUM ROLNICTWA SZKOŁA: NIEPUBLICZNA SZKOŁA POLICEALNA W STASZOWIE (uprawnienia szkoły publicznej) Temat z produkcji zwierzęcej NARZĄDY ZMYSŁÓW: UCHO Staszów,

Bardziej szczegółowo

Protetyka słuchu prof. dr hab. inż. Andrzej Dobrucki

Protetyka słuchu prof. dr hab. inż. Andrzej Dobrucki Protetyka słuchu prof. dr hab. inż. Andrzej Dobrucki Wrocław 2017 Dane o prowadzącym Prowadzący: prof. dr hab. inż. Andrzej Dobrucki Konsultacje (pok. 608 bud. C-5): Poniedziałek nieparzysty 11 13 Wtorek

Bardziej szczegółowo

uszkodzenie tkanek spowodowane rozszerzeniem lub zwężeniem zamkniętych przestrzeni gazowych, wskutek zmian objętości gazu w nich zawartego.

uszkodzenie tkanek spowodowane rozszerzeniem lub zwężeniem zamkniętych przestrzeni gazowych, wskutek zmian objętości gazu w nich zawartego. Barotrauma uszkodzenie tkanek spowodowane rozszerzeniem lub zwężeniem zamkniętych przestrzeni gazowych, wskutek zmian objętości gazu w nich zawartego. Podział urazów ciœnieniowych płuc zatok obocznych

Bardziej szczegółowo

w drgania mechaniczne, a drgania w impulsy nerwowe. Odpowiada także za zmył równowagi (błędnik).

w drgania mechaniczne, a drgania w impulsy nerwowe. Odpowiada także za zmył równowagi (błędnik). Ucho narząd słuchu występujący jedynie u kręgowców. Najbardziej złożone i rozwinięte uszy występują u ssaków. Ucho odbiera fale dźwiękowe, przekształca je w drgania mechaniczne, a drgania w impulsy nerwowe.

Bardziej szczegółowo

Terminologia, definicje, jednostki miar stosowane w badaniach audiologicznych. Jacek Sokołowski

Terminologia, definicje, jednostki miar stosowane w badaniach audiologicznych. Jacek Sokołowski Terminologia, definicje, jednostki miar stosowane w badaniach audiologicznych Jacek Sokołowski Akustyka Akustyka jest to nauka o powstawaniu dźwięków i ich rozchodzeniu się w ośrodkach materialnych, zwykle

Bardziej szczegółowo

Jakie są przyczyny uszkodzenia słuchu?

Jakie są przyczyny uszkodzenia słuchu? Jakie są przyczyny uszkodzenia słuchu? Pruszewicz według kryterium etiologicznego podzielił zaburzenia słuchu u dzieci na trzy grupy: 1. głuchota dziedziczna i wady rozwojowe, 2. głuchota wrodzona, 3.

Bardziej szczegółowo

Działania służby medycyny pracy w aspekcie profilaktyki narażenia na hałas w miejscu pracy

Działania służby medycyny pracy w aspekcie profilaktyki narażenia na hałas w miejscu pracy Działania służby medycyny pracy w aspekcie profilaktyki narażenia na hałas w miejscu pracy Katarzyna Skręt Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy w Rzeszowie Hałas Dźwięk wrażenie słuchowe, spowodowane falą

Bardziej szczegółowo

Alfred Tomatis ( )

Alfred Tomatis ( ) Alfred Tomatis (1920 2001) syn śpiewaka operowego otolaryngolog (doktorat z medycyny) psycholog Rycerz Zdrowia Publicznego we Francji złoty medal za swoje badania naukowe 1 niedosłuch jako bezpośrednia

Bardziej szczegółowo

Metody badań słuchu. Badania elektrofizjologiczne w diagnostyce audiologicznej. Zastosowanie metod obiektywnych. dzieci. osoby dorosłe 2015-09-14

Metody badań słuchu. Badania elektrofizjologiczne w diagnostyce audiologicznej. Zastosowanie metod obiektywnych. dzieci. osoby dorosłe 2015-09-14 NSTYTUT FZJOLOG PATOLOG SŁUCHU WARSZAWA Krzysztof Kochanek Badania elektrofizjologiczne w diagnostyce audiologicznej Metody badań słuchu Metody psychoakustyczne behawioralne audiometryczne audiometria

Bardziej szczegółowo

Nauka o słyszeniu. Wykład I Dźwięk. Anna Preis,

Nauka o słyszeniu. Wykład I Dźwięk. Anna Preis, Nauka o słyszeniu Wykład I Dźwięk Anna Preis, email: apraton@amu.edu.pl 7. 10. 2015 Co słyszycie? Plan wykładu Demonstracja Percepcja słuchowa i wzrokowa Słyszenie a słuchanie Natura dźwięku dwie definicje

Bardziej szczegółowo

Fale dźwiękowe - ich właściwości i klasyfikacja ze względu na ich częstotliwość. dr inż. Romuald Kędzierski

Fale dźwiękowe - ich właściwości i klasyfikacja ze względu na ich częstotliwość. dr inż. Romuald Kędzierski Fale dźwiękowe - ich właściwości i klasyfikacja ze względu na ich częstotliwość dr inż. Romuald Kędzierski Czym jest dźwięk? Jest to wrażenie słuchowe, spowodowane falą akustyczną rozchodzącą się w ośrodku

Bardziej szczegółowo

Wykład 4 4. Wpływ hałasu na człowieka 4.1. Wprowadzenie

Wykład 4 4. Wpływ hałasu na człowieka 4.1. Wprowadzenie Wykład 4 4. Wpływ hałasu na człowieka 4.1. Wprowadzenie Zgodnie z podaną uprzednio definicją przez hałas rozumiemy dźwięki o dowolnym charakterze akustycznym, niepożądane w danych warunkach i dla danej

Bardziej szczegółowo

Drgania i fale sprężyste. 1/24

Drgania i fale sprężyste. 1/24 Drgania i fale sprężyste. 1/24 Ruch drgający Każdy z tych ruchów: - Zachodzi tam i z powrotem po tym samym torze. - Powtarza się w równych odstępach czasu. 2/24 Ruch drgający W rzeczywistości: - Jest coraz

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Uchwały Nr Zarządu Województwa Łódzkiego z dnia PROGRAM BADAŃ PRZESIEWOWYCH SŁUCHU DLA DZIECI W WIEKU SZKOLNYM.

Załącznik do Uchwały Nr Zarządu Województwa Łódzkiego z dnia PROGRAM BADAŃ PRZESIEWOWYCH SŁUCHU DLA DZIECI W WIEKU SZKOLNYM. Załącznik do Uchwały Nr Zarządu Województwa Łódzkiego z dnia PROGRAM BADAŃ PRZESIEWOWYCH SŁUCHU DLA DZIECI W WIEKU SZKOLNYM Łódź, 2013 rok Podstawa prawna art. 48 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 roku o

Bardziej szczegółowo

Ze względu na dużą rozpiętość mierzonych wartości ciśnienia (zakres ciśnień akustycznych obejmuje blisko siedem rzędów wartości: od 2x10 5 Pa do

Ze względu na dużą rozpiętość mierzonych wartości ciśnienia (zakres ciśnień akustycznych obejmuje blisko siedem rzędów wartości: od 2x10 5 Pa do Ze względu na dużą rozpiętość mierzonych wartości ciśnienia (zakres ciśnień akustycznych obejmuje blisko siedem rzędów wartości: od 2x10 5 Pa do ponad 10 Pa) wygodniej jest mierzone ciśnienie akustyczne

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK DYDAKTYCZNY NA ROK AKADEMICKI 2011/2012 NAZWA JEDNOSTKI:

PRZEWODNIK DYDAKTYCZNY NA ROK AKADEMICKI 2011/2012 NAZWA JEDNOSTKI: PRZEWODNIK DYDAKTYCZNY NA ROK AKADEMICKI 2011/2012 NAZWA JEDNOSTKI: Klinika Otolaryngologii i Onkologii Laryngologicznej 1. Adres jednostki: Adres: 60-355 Poznań, ul. Przybyszewskiego 49 Tel. /Fax 61 8691

Bardziej szczegółowo

Wiadomości o hałasie w środowisku pracy

Wiadomości o hałasie w środowisku pracy Wiadomości o hałasie w środowisku pracy Maciej Łabęda Hałasem został określony każdy niepożądany dźwięk, który może być uciążliwy albo szkodliwy dla zdrowia lub zwiększać ryzyko wypadku w pracy - rozporządzenie

Bardziej szczegółowo

Wzorce zaburzeń smaku o różnej etiologii

Wzorce zaburzeń smaku o różnej etiologii Wzorce zaburzeń smaku o różnej etiologii Wzorce zaburzeń smaku o różnej etiologii (wg Dressler D. i Conrad B.: Geschmacksstörungen nach Tonsillektomie. Nervenarzt, 989, 60, 572 575) Uogólnione zaburzenia

Bardziej szczegółowo

Instytut Ochrony Zdrowia, Zakład Fizjoterapii.

Instytut Ochrony Zdrowia, Zakład Fizjoterapii. Kod przedmiotu: PLPILA02-IOZFIZ-L-3k22-2013N Pozycja planu: C22 1. INFORMACJE O PRZEDMIOCIE A. Podstawowe dane 1 Nazwa przedmiotu Protetyka słuchu 2 Kierunek studiów Fizjoterapia 3 Poziom studiów I stopnia

Bardziej szczegółowo

Komentarz Protetyk słuchu 322[17] Czerwiec 2012 322[17]-01-122. strona 1 z 11

Komentarz Protetyk słuchu 322[17] Czerwiec 2012 322[17]-01-122. strona 1 z 11 322[17]-01-122 strona 1 z 11 strona 2 z 11 W pracy egzaminacyjnej ocenie podlegały następujące elementy: I. Tytuł II. Założenia III. Ocena audiogramu pacjenta wg klasyfikacji BIAP IV. Opis przebiegu standardowej

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN POTWIERDZAJĄCY KWALIFIKACJE W ZAWODZIE Rok 2017 ZASADY OCENIANIA

EGZAMIN POTWIERDZAJĄCY KWALIFIKACJE W ZAWODZIE Rok 2017 ZASADY OCENIANIA Układ graficzny CKE 2016 EGZAMIN POTWIERDZAJĄCY KWALIFIKACJE W ZAWODZIE Rok 2017 ZASADY OCENIANIA Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpoczęcia egzaminu Nazwa kwalifikacji: Świadczenie

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN POTWIERDZAJĄCY KWALIFIKACJE W ZAWODZIE Rok 2019 CZĘŚĆ PISEMNA

EGZAMIN POTWIERDZAJĄCY KWALIFIKACJE W ZAWODZIE Rok 2019 CZĘŚĆ PISEMNA Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpoczęcia egzaminu Układ graficzny CKE 2019 Nazwa kwalifikacji: Świadczenie usług medycznych w zakresie protetyki słuchu Oznaczenie kwalifikacji:

Bardziej szczegółowo

Dźwięk. Cechy dźwięku, natura światła

Dźwięk. Cechy dźwięku, natura światła Dźwięk. Cechy dźwięku, natura światła Fale dźwiękowe (akustyczne) - podłużne fale mechaniczne rozchodzące się w ciałach stałych, cieczach i gazach. Zakres słyszalnej częstotliwości f: 20 Hz < f < 20 000

Bardziej szczegółowo

voice to see with your ears

voice to see with your ears voice to see with your ears Łukasz Trzciałkowski gr00by@mat.umk.pl 2007-10-30 Zmysł słuchu to zmysł umożliwiający odbieranie (percepcję) fal dźwiękowych. Jest on wykorzystywany przez organizmy żywe do

Bardziej szczegółowo

Mapa akustyczna Torunia

Mapa akustyczna Torunia Mapa akustyczna Torunia Informacje podstawowe Mapa akustyczna Słownik terminów Kontakt Przejdź do mapy» Słownik terminów specjalistycznych Hałas Hałasem nazywamy wszystkie niepożądane, nieprzyjemne, dokuczliwe

Bardziej szczegółowo

AUDIOPMETRIA MOWY OPIS SLAJDÓW

AUDIOPMETRIA MOWY OPIS SLAJDÓW 1 Audiometria mowy. AUDIOPMETRIA MOWY OPIS SLAJDÓW 2 Audiometria mowy (słowna) należy do badań subiektywnych i jest procedurą, przy pomocy której bada się różne aspekty słyszenia. Stanowi integralną część

Bardziej szczegółowo

Otolaryngologia. Zwróć uwagę, że numery WV 1-39 przydzielone są otorynolaryngologii, rynologii i laryngologii traktowanych zarówno razem jak i osobno.

Otolaryngologia. Zwróć uwagę, że numery WV 1-39 przydzielone są otorynolaryngologii, rynologii i laryngologii traktowanych zarówno razem jak i osobno. WV Otolaryngologia Zwróć uwagę, że numery WV 1-39 przydzielone są otorynolaryngologii, rynologii i laryngologii traktowanych zarówno razem jak i osobno. WV 100-190 dotyczy tylko prac ogólnych. Klasyfikuj

Bardziej szczegółowo

TEMAT: OBSERWACJA ZJAWISKA DUDNIEŃ FAL AKUSTYCZNYCH

TEMAT: OBSERWACJA ZJAWISKA DUDNIEŃ FAL AKUSTYCZNYCH TEMAT: OBSERWACJA ZJAWISKA DUDNIEŃ FAL AKUSTYCZNYCH Autor: Tomasz Kocur Podstawa programowa, III etap edukacyjny Cele kształcenia wymagania ogólne II. Przeprowadzanie doświadczeń i wyciąganie wniosków

Bardziej szczegółowo

NPDN PROTOTO. Wiktor Tylek

NPDN PROTOTO. Wiktor Tylek Wiktor Tylek Człowiek głuchy określany jest w wielu językach jako głuchoniemy. E.S.Lewin pisze:,,głuchy to człowiek, u którego zmysł słuchu jest niewystarczający dla zwykłych potrzeb życia. Wg T.Gałkowskiego:,,Określenie

Bardziej szczegółowo

Jak pracują systemy implantów ślimakowych?

Jak pracują systemy implantów ślimakowych? 56 Jak funkcjonują implanty ślimakowe i implanty... Jak pracują systemy implantów ślimakowych? Systemy implantów ślimakowych są to techniczne protezy słuchu, które mogą w znacznym stopniu zastąpić brakującą

Bardziej szczegółowo

PROGRAM NAUCZANIA PRZEDMIOTU OBOWIĄZKOWEGO NA WYDZIALE LEKARSKIM I ROK AKADEMICKI 2016/2017 PRZEWODNIK DYDAKTYCZNY dla STUDENTÓW V ROKU STUDIÓW

PROGRAM NAUCZANIA PRZEDMIOTU OBOWIĄZKOWEGO NA WYDZIALE LEKARSKIM I ROK AKADEMICKI 2016/2017 PRZEWODNIK DYDAKTYCZNY dla STUDENTÓW V ROKU STUDIÓW PROGRAM NAUCZANIA PRZEDMIOTU OBOWIĄZKOWEGO NA WYDZIALE LEKARSKIM I ROK AKADEMICKI 2016/2017 PRZEWODNIK DYDAKTYCZNY dla STUDENTÓW V ROKU STUDIÓW 1. NAZWA PRZEDMIOTU : Audiologia i foniatria 2. NAZWA JEDNOSTKI

Bardziej szczegółowo

a/ narząd słuchu b/ narząd statyczny

a/ narząd słuchu b/ narząd statyczny Ucho Ucho = narząd przedsionkowoślimakowy a/ narząd słuchu b/ narząd statyczny I. Ucho zewnętrzne: 1/ małŝowina uszna 2/ przewód słuchowy zewnętrzny - szkielet: chrzęstny, kostny - skóra: włosy, gruczoły

Bardziej szczegółowo

Agencja Oceny Technologii Medycznych

Agencja Oceny Technologii Medycznych Agencja Oceny Technologii Medycznych Opinia Prezesa Agencji Oceny Technologii Medycznych nr 215/2012 z dnia 19 listopada 2012 r. o projekcie programu zdrowotnego województwa łódzkiego Program badań przesiewowych

Bardziej szczegółowo

Implanty słuchowe jako nowoczesna metoda leczenia niedosłuchu

Implanty słuchowe jako nowoczesna metoda leczenia niedosłuchu Implanty słuchowe jako nowoczesna metoda leczenia niedosłuchu Andrzej Molisz, Janusz Siebert Katedra Medycyny Rodzinnej Gdański Uniwersytet Medyczny VI Kongres Polskiego Towarzystwa Medycyny Rodzinnej

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN POTWIERDZAJĄCY KWALIFIKACJE W ZAWODZIE Rok 2017 CZĘŚĆ PRAKTYCZNA

EGZAMIN POTWIERDZAJĄCY KWALIFIKACJE W ZAWODZIE Rok 2017 CZĘŚĆ PRAKTYCZNA Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpoczęcia egzaminu Układ graficzny CKE 2016 Nazwa kwalifikacji: Świadczenie usług medycznych w zakresie protetyki słuchu Oznaczenie kwalifikacji:

Bardziej szczegółowo

Jeszcze bardziej dostepne, badania przesiewowe!

Jeszcze bardziej dostepne, badania przesiewowe! Jeszcze bardziej dostepne, badania przesiewowe! Platforma Badań Zmysłów jest sprawdzonym urządzeniem przeznaczonym do przesiewowego badania słuchu, wzroku oraz mowy. Przez kilka lat funkcjonowania urządzenia

Bardziej szczegółowo

Diagnostyka audiologiczna

Diagnostyka audiologiczna SYLLABUS + PROGRAM ZAJĘĆ I semestr rok akademicki 2017/2018 A. Ogólny opis : Nazwa pola Nazwa (w języku polskim oraz angielskim) Komentarz Diagnostyka audiologiczna Jednostka oferująca przedmiot Audiology

Bardziej szczegółowo

Program badań przesiewowych słuchu dla uczniów klas I i VI szkół podstawowych na terenie m.st. Warszawy. Informator. o SŁUCHU

Program badań przesiewowych słuchu dla uczniów klas I i VI szkół podstawowych na terenie m.st. Warszawy. Informator. o SŁUCHU Program badań przesiewowych słuchu dla uczniów klas I i VI szkół podstawowych na terenie m.st. Warszawy Informator o SŁUCHU Program badań przesiewowych słuchu dla uczniów klas I i VI szkół podstawowych

Bardziej szczegółowo

Aparat słuchowy to wzmacniacz sygnału(dźwięku), który znajduje się w odpowiednio ukształtowanej plastikowej obudowie.

Aparat słuchowy to wzmacniacz sygnału(dźwięku), który znajduje się w odpowiednio ukształtowanej plastikowej obudowie. Co to jest aparat słuchowy? Aparat słuchowy to urządzenie służące do wzmacniania głośności dźwięków u dzieci niedosłyszących. Najważniejszą funkcją aparatu słuchowego jest kompensacja ubytku słuchu dlatego

Bardziej szczegółowo

Program praktyk protetycznych - II rok Protetyki Słuchu 320h (15 dni zajęć w punkcie protetycznym z pacjentem, 25 dni pracy własnej)

Program praktyk protetycznych - II rok Protetyki Słuchu 320h (15 dni zajęć w punkcie protetycznym z pacjentem, 25 dni pracy własnej) Program praktyk protetycznych - II rok Protetyki Słuchu 320h (15 dni zajęć w punkcie protetycznym z pacjentem, 25 dni pracy własnej) Umiejętności praktyczne, które powinien zdobyć student w czasie tych

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN POTWIERDZAJĄCY KWALIFIKACJE W ZAWODZIE Rok 2018 CZĘŚĆ PRAKTYCZNA

EGZAMIN POTWIERDZAJĄCY KWALIFIKACJE W ZAWODZIE Rok 2018 CZĘŚĆ PRAKTYCZNA Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpoczęcia egzaminu Układ graficzny CKE 2017 Nazwa kwalifikacji: Świadczenie usług medycznych w zakresie protetyki słuchu Oznaczenie kwalifikacji:

Bardziej szczegółowo

Oddziaływanie hałasu na człowieka w środowisku pracy i życia, metody ograniczania. dr inż. Grzegorz Makarewicz

Oddziaływanie hałasu na człowieka w środowisku pracy i życia, metody ograniczania. dr inż. Grzegorz Makarewicz Oddziaływanie hałasu na człowieka w środowisku pracy i życia, metody ograniczania dr inż. Grzegorz Makarewicz 200000000 µpa 20000000 µpa Młot pneumatyczny 2000000 µpa 200000 µpa Pomieszczenie biurowe 20000

Bardziej szczegółowo

METODA TOMATISA. Stymulacja audio psycho. Trening uwagi słuchowej Stymulacja słuchowa

METODA TOMATISA. Stymulacja audio psycho. Trening uwagi słuchowej Stymulacja słuchowa METODA TOMATISA Stymulacja audio psycho lingwistyczna Trening uwagi słuchowej Stymulacja słuchowa mgr Jolanta Kowalczyk Łokaj mgr Anna Kocięcka Zbylut mgr Małgorzata Lewandowska Prawa Tomatisa Głos człowieka

Bardziej szczegółowo

Asymetria funkcjonalna mózgu w badaniach inteligencji i procesów poznawczych dzieci i młodzieży z niedosłuchem.

Asymetria funkcjonalna mózgu w badaniach inteligencji i procesów poznawczych dzieci i młodzieży z niedosłuchem. UNIWERSYTET MEDYCZNY W LUBLINIE WYDZIAŁ NAUK O ZDROWIU Grażyna Gwizda Asymetria funkcjonalna mózgu w badaniach inteligencji i procesów poznawczych dzieci i młodzieży z niedosłuchem. Streszczenie rozprawy

Bardziej szczegółowo

* w przypadku braku numeru PESEL seria i numer paszportu lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość

* w przypadku braku numeru PESEL seria i numer paszportu lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpoczęcia egzaminu Układ graficzny CKE 2018 Nazwa kwalifikacji: Świadczenie usług medycznych w zakresie protetyki słuchu Oznaczenie kwalifikacji:

Bardziej szczegółowo

Przedmowa 11 Bożydar Latkowski Antoni Prusiński. Wprowadzenie 12 Antoni Prusiński. Część I. Wybrane problemy otoneurologii 21

Przedmowa 11 Bożydar Latkowski Antoni Prusiński. Wprowadzenie 12 Antoni Prusiński. Część I. Wybrane problemy otoneurologii 21 Spis treści Przedmowa 11 Wprowadzenie 12 Część I. Wybrane problemy otoneurologii 21 1. ABC anatomii i fizjologii narządu przedsionkowego jako obwodowego receptora układu równowagi 22 2. Badanie otoneurologiczne

Bardziej szczegółowo

Wysiękowe zapalenie ucha środkowego. Wysiękowe zapalenie ucha środkowego

Wysiękowe zapalenie ucha środkowego. Wysiękowe zapalenie ucha środkowego LECZENIE OPERACYJNE CHORÓB UCHA ZABIEGI OPERACYJNE POPRAWIAJĄCE SŁUCH DR N. MED. PIOTR DĄBROWSKI, DR N. MED. TOMASZ KOPEĆ, DR N. MED. ŁUKASZ BORUCKI KATEDRA I KLINIKA OTOLARYNGOLOGII I ONKOLOGII LARYNGOLOGICZNEJ

Bardziej szczegółowo

Dźwięk, gitara PREZENTACJA ADAM DZIEŻYK

Dźwięk, gitara PREZENTACJA ADAM DZIEŻYK Dźwięk, gitara PREZENTACJA ADAM DZIEŻYK Dźwięk Dźwięk jest to fala akustyczna rozchodząca się w ośrodku sprężystym lub wrażenie słuchowe wywołane tą falą. Fale akustyczne to fale głosowe, czyli falowe

Bardziej szczegółowo

Diagnostyka i protetyka słuchu i wzroku IMPLANTY. Implanty ślimakowe i inne

Diagnostyka i protetyka słuchu i wzroku IMPLANTY. Implanty ślimakowe i inne Diagnostyka i protetyka słuchu i wzroku IMPLANTY NARZĄDU SŁUCHUS Implanty ślimakowe i inne Wprowadzenie U niektórych osób z upośledzeniem słuchu nastąpiło uszkodzenie ucha wewnętrznego. Stosowanie aparatów

Bardziej szczegółowo

Fale akustyczne. Jako lokalne zaburzenie gęstości lub ciśnienia w ośrodkach posiadających gęstość i sprężystość. ciśnienie atmosferyczne

Fale akustyczne. Jako lokalne zaburzenie gęstości lub ciśnienia w ośrodkach posiadających gęstość i sprężystość. ciśnienie atmosferyczne Fale akustyczne Jako lokalne zaburzenie gęstości lub ciśnienia w ośrodkach posiadających gęstość i sprężystość ciśnienie atmosferyczne Fale podłużne poprzeczne długość fali λ = v T T = 1/ f okres fali

Bardziej szczegółowo

Zajęcia z Audiometrii Obiektywnej (AO) obejmują:

Zajęcia z Audiometrii Obiektywnej (AO) obejmują: Celem Pracowni Audiometrii Obiektywnej jest zapoznanie się z techniką wykonywania badań z zakresu audiometrii impedancyjnej, otoemisji akustycznej oraz słuchowych potencjałów wywołanych pnia mózgu. Zajęcia

Bardziej szczegółowo

1. Protezowanie aparatami (przewodnictwo powietrzne i kostne). 2. Ćwiczenia logopedyczne.

1. Protezowanie aparatami (przewodnictwo powietrzne i kostne). 2. Ćwiczenia logopedyczne. 2. Implantacje mikroelektrod do ślimaka przekazywanie odpowiednio dobranych sygnałów elektrycznych do receptorów w sposób sterowany komputerem. Rehabilitacja w uszkodzeniach słuchu: 1. Protezowanie aparatami

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN POTWIERDZAJĄCY KWALIFIKACJE W ZAWODZIE Rok 2018 ZASADY OCENIANIA

EGZAMIN POTWIERDZAJĄCY KWALIFIKACJE W ZAWODZIE Rok 2018 ZASADY OCENIANIA Układ graficzny CKE 2018 Nazwa kwalifikacji: Świadczenie usług medycznych w zakresie protetyki słuchu Oznaczenie arkusza: Z.18-01-18.06 Oznaczenie kwalifikacji: Z.18 zadania: 01 Kod ośrodka Kod egzaminatora

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN POTWIERDZAJĄCY KWALIFIKACJE W ZAWODZIE Rok 2018 CZĘŚĆ PISEMNA

EGZAMIN POTWIERDZAJĄCY KWALIFIKACJE W ZAWODZIE Rok 2018 CZĘŚĆ PISEMNA Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpoczęcia egzaminu Układ graficzny CKE 2018 Nazwa kwalifikacji: Świadczenie usług medycznych w zakresie protetyki słuchu Oznaczenie kwalifikacji:

Bardziej szczegółowo

Przykładowe poziomy natężenia dźwięków występujących w środowisku człowieka: 0 db - próg słyszalności 10 db - szept 35 db - cicha muzyka 45 db -

Przykładowe poziomy natężenia dźwięków występujących w środowisku człowieka: 0 db - próg słyszalności 10 db - szept 35 db - cicha muzyka 45 db - Czym jest dźwięk? wrażeniem słuchowym, spowodowanym falą akustyczną rozchodzącą się w ośrodku sprężystym (ciele stałym, cieczy, gazie). Częstotliwości fal, które są słyszalne dla człowieka, zawarte są

Bardziej szczegółowo

APARATY SŁUCHOWE A IMPLANTY SŁUCHU. STAN OBECNY I PERSPEKTYWY ROZWOJU

APARATY SŁUCHOWE A IMPLANTY SŁUCHU. STAN OBECNY I PERSPEKTYWY ROZWOJU Aktualne Problemy Biomechaniki, nr 5/2011 Iwona PIETRALIK, Sylwia ŁAGAN, Instytut Mechaniki Stosowanej, Zakład Mechaniki Doświadczalnej i Biomechaniki, Politechnika Krakowska, Kraków APARATY SŁUCHOWE A

Bardziej szczegółowo

SCENARIUSZ LEKCJI OPRACOWANY NA PODSTAWIE PODRĘCZNIKA JERZEGO GINTERA FIZYKA 3 Wydawnictwo WSiP Warszawa 2001

SCENARIUSZ LEKCJI OPRACOWANY NA PODSTAWIE PODRĘCZNIKA JERZEGO GINTERA FIZYKA 3 Wydawnictwo WSiP Warszawa 2001 Opracowała: Jolanta Królikowska SCENARIUSZ LEKCJI OPRACOWANY NA PODSTAWIE PODRĘCZNIKA JERZEGO GINTERA FIZYKA 3 Wydawnictwo WSiP Warszawa 2001 Etap edukacyjny: klasa trzecia gimnazjum Przedmiot: fizyka

Bardziej szczegółowo

Alfred Tomatis (1920 2001)

Alfred Tomatis (1920 2001) Alfred Tomatis (1920 2001) syn śpiewaka operowego otolaryngolog (doktorat z medycyny) psycholog Rycerz Zdrowia Publicznego we Francji (1951) złoty medal za swoje badania naukowe (Bruksela, 1958) 1 niedosłuch

Bardziej szczegółowo

Zastosowanie terapii Neurofeedback w leczeniu zaburzeń psychicznych

Zastosowanie terapii Neurofeedback w leczeniu zaburzeń psychicznych Zastosowanie terapii Neurofeedback w leczeniu zaburzeń psychicznych Kasper Czech Zakład Psychologii Klinicznej i Sądowej Uniwersytet Śląski Definicja metody Biofeedback Metoda umożliwiająca zmianę wybranych

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN POTWIERDZAJĄCY KWALIFIKACJE W ZAWODZIE Rok 2019 CZĘŚĆ PRAKTYCZNA

EGZAMIN POTWIERDZAJĄCY KWALIFIKACJE W ZAWODZIE Rok 2019 CZĘŚĆ PRAKTYCZNA Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpoczęcia egzaminu Układ graficzny CKE 2018 Nazwa kwalifikacji: Świadczenie usług medycznych w zakresie protetyki słuchu Oznaczenie kwalifikacji:

Bardziej szczegółowo

Pierwsze w Polsce wszczepienie Implantu ucha środkowego Cochlear MET

Pierwsze w Polsce wszczepienie Implantu ucha środkowego Cochlear MET Pierwsze w Polsce wszczepienie Implantu ucha środkowego Cochlear MET Jedną z podstaw rozwoju współczesnego społeczeństwa jest niebywały postęp w kontaktach międzyludzkich, dostęp i wymiana informacji,

Bardziej szczegółowo

Przykłady wybranych fragmentów prac egzaminacyjnych z komentarzami Protetyk słuchu 322[17] Zadanie egzaminacyjne: Do pracowni protetyki słuchu

Przykłady wybranych fragmentów prac egzaminacyjnych z komentarzami Protetyk słuchu 322[17] Zadanie egzaminacyjne: Do pracowni protetyki słuchu Przykłady wybranych fragmentów prac egzaminacyjnych z komentarzami Protetyk słuchu 322[17] Zadanie egzaminacyjne: Do pracowni protetyki słuchu zgłosił się 68 letni pacjent zgłaszając problem związany z

Bardziej szczegółowo

Materiały informacyjne dotyczące wyników projektu

Materiały informacyjne dotyczące wyników projektu Materiały informacyjne dotyczące wyników projektu W środowisku pracy człowiek znajduje się stale pod wpływem różnorodnych bodźców akustycznych. Część z nich stanowi istotne źródło informacji niezbędnych

Bardziej szczegółowo

Halo, jak mnie słyszysz?

Halo, jak mnie słyszysz? Otaczające cię dźwięki stają się coraz głośniejsze. Od większości z nich nie możesz się uwolnić, chyba że postanowisz zamieszkać w dzikiej głuszy. Proponujemy alternatywne rozwiązanie - profilaktyczne

Bardziej szczegółowo

Pole elektromagnetyczne. POLE ELEKTROMAGNETYCZNE - pewna przestrzeń, w której obrębie cząstki oddziałują na siebie elektrycznie i magnetycznie.

Pole elektromagnetyczne. POLE ELEKTROMAGNETYCZNE - pewna przestrzeń, w której obrębie cząstki oddziałują na siebie elektrycznie i magnetycznie. Pole elektromagnetyczne POLE ELEKTROMAGNETYCZNE - pewna przestrzeń, w której obrębie cząstki oddziałują na siebie elektrycznie i magnetycznie. INDUKCJA ELEKTROMAGNETYCZNA zjawisko powstawania siły elektromagnetycznej

Bardziej szczegółowo

ANALIZA HARMONICZNA DŹWIĘKU SKŁADANIE DRGAŃ AKUSTYCZNYCH DUDNIENIA.

ANALIZA HARMONICZNA DŹWIĘKU SKŁADANIE DRGAŃ AKUSTYCZNYCH DUDNIENIA. ĆWICZENIE NR 15 ANALIZA HARMONICZNA DŹWIĘKU SKŁADANIE DRGAŃ AKUSYCZNYCH DUDNIENIA. I. Cel ćwiczenia. Celem ćwiczenia było poznanie podstawowych pojęć związanych z analizą harmoniczną dźwięku jako fali

Bardziej szczegółowo

Zagadnienia na egzamin licencjacki dla specjalności Protetyka słuchu i ochrona przed hałasem :

Zagadnienia na egzamin licencjacki dla specjalności Protetyka słuchu i ochrona przed hałasem : Zagadnienia na egzamin licencjacki dla specjalności Protetyka słuchu i ochrona przed hałasem : Hałasy 1. Omówić zjawiska towarzyszące oddziaływaniu fali akustycznej z przeszkodą na drodze propagacji (np.

Bardziej szczegółowo