Broszura informacyjna dla M. M. i Ś. Przedsiębiorstw

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Broszura informacyjna dla M. M. i Ś. Przedsiębiorstw"

Transkrypt

1 Broszura informacyjna dla Mikro, Małych i Średnich Przedsiębiorstw korzystających z usług edukacyjno szkoleniowych w Systemie Podmiotowego finansowania kształcenia, w ramach Działania Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Strona 1

2 Poniżej przedstawiono ujęcie w księgach rachunkowych, operacje związane z obiegiem obiegu szkoleniowych u Przedsiębiorcy, w odniesieniu do trzech przykładowych sytuacji, różnych w zależności od ceny szkolenia wybranego przez Przedsiębiorcę. Sytuacja I Strona 2 Przedsiębiorca wybiera szkolenie, którego jedna godzina kosztuje tyle samo co wart jest jeden bon szkoleniowy. Wybiera szkolenie warte 900 zł i nabywa bony o wartości 900 zł. Lp. Treść operacji Dokument do Kwota Konto księgowania Wn Ma Zgłoszenie do systemu - wypełnienie i przesłanie do zamówienia na 10 o wartości 900 zł. Zawarcie umowy usług edukacyjnoszkoleniowych między Dysponentem środków a MŚP na podstawie pozytywnej weryfikacji (ewidencja pozabilansowa) 2. Dokonanie przelewu na rzecz wpłata zaliczki Umowa usług edukacyjnoszkoleniowych dla MŚP Wyciąg bankowy (tytuł przelewu zgodnie z Umową) + nota obciążeniowa (Na przelewie powinna być określona: zamawiana ilość 450 Należność warunkowa 450 Rozrachunki z Operatorem finansowym dane w zł - Rachunek bankowy

3 3. Otrzymanie od 10 o wartości 900 zł. Bony dostarczone wraz ze specyfikacją przekazanych sporządzoną w dwóch egzemplarzach, numer autoryzacji) Potwierdzenie odbioru/przekazania 900 Rozliczenie nabycia Rozrachunki z Operatorem finansowym Strona 3 4. Otrzymanie oryginału faktury za zrealizowaną usługę szkoleniową o wartości 900 zł Oryginał faktury wraz z kopią zaświadczenia/ certyfikatu o ukończeniu edukacyjnoszkoleniowej 900 Koszty szkolenia Rozrachunki z Instytucją szkoleniową 5. Otrzymanie od dokumentu 6. Dokonanie rozliczenia przez MŚP na podstawie dokumentu wraz z kserokopią wyciągu bankowego od dokumentującego zapłatę za szkolenie dla Instytucji Szkoleniowej 450 Rozrachunki z Operatorem finansowym 900 Rozrachunki z Instytucją szkoleniową Pozostałe przychody operacyjne dotacja na szkolenie Rozliczenie nabycia 7. Wyksięgowanie z

4 ewidencji pozabilansowej należności warunkowej z tytułu należnej dotacji do edukacyjnej Należność warunkowa Strona 4 Otrzymane dofinansowanie na koszty szkolenia w kwocie 450 zł. nie jest przychodem podatkowym. Koszty szkolenia w kwocie 450 zł są wydatkiem nie stanowiącym kosztów uzyskania przychodów (są pokryte dotacją). Koszty szkolenia w kwocie 450 zł sfinansowane są wkładem własnym Przedsiębiorcy, więc są kosztem uzyskania przychodów. Otrzymana dotacja nie ma bezpośrednio powiązane ze sprzedażą. W związku z realizacją projektu Przedsiębiorca nie otrzymuje sfinansowanego dotacją wynagrodzenia za świadczenie w rozumieniu ustawy o VAT, a jedynie zwrot kosztów szkolenia. Przedmiotowa dotacja nie stanowi obrotu w rozumieniu art. 29a ust. 1 ustawy o VAT. Dla potrzeb projektu PFK, Przedsiębiorca ma obowiązek posiadać wyodrębnioną ewidencję oraz przedstawić zbiorcze dowody księgowe. Prowadzenie ewidencji u Przedsiębiorcy, który nie jest zobowiązany do prowadzenia Ksiąg rachunkowych. Ewidencję prowadzi w Podatkowej Księdze Przychodów i Rozchodów Ewidencję można prowadzić w arkuszu kalkulacyjnym Excell. dane z zł L p. Treść operacji Kwota Dok. ewidencjono Data dokum Ujęcie w księgach przychodów i rozchodów wany entu Koszty Przychod Uwagi y Zgłoszenie do systemu - wypełnienie i przesłanie do zamówienia na 10 o wartości 900 zł. Zawarcie 450 Umowa dofinansowa nia usług edukacyjnoszkoleniowyc h

5 Umowy usług edukacyjnoszkoleniowych między Dysponentem środków a MŚP na podstawie pozytywnej weryfikacji Strona 5 2. Dokonanie przelewu na rzecz wpłata zaliczki 3. Otrzymanie od 10 o wartości 900 zł. 450 Wyciąg bankowy (tytuł przelewu zgodnie z Umową) + nota obciążeniow a (Na przelewie powinna być określona: zamawiana ilość, numer autoryzacji) 900 Potwierdzeni e odbioru/prze kazania Bony dostarczone wraz ze specyfikacją przekazanych sporządzoną w dwóch egzemplarzach

6 4. Otrzymanie oryginału faktury za zrealizowaną usługę szkoleniową o wartości 900 zł 900 Oryginał faktury wraz z kopią zaświadczeni a/certyfikatu o ukończeniu edukacyjnoszkoleniowej 450 Strona 6 5. Otrzymanie od dokumentu edukacyjnoszkoleniowej 450 Potwierdzen ie dofinansowa nia edukacyjnoszkoleniowej wraz z kserokopią wyciągu bankowego od dokumentują cego zapłatę za szkolenie dla Instytucji Szkoleniowej Otrzymana dotacja w kwocie 450 zł, nie jest przychodem do opodatkowania, a koszty szkolenia w kwocie 450 zł będą stanowiły nie stanowiący kosztów uzyskania przychodów z uwagi na pokrycie go dotacją, natomiast koszt szkolenia pokryty wkładem własnym (rozliczany wpłaconą zaliczką) Przedsiębiorcy w kwocie 450 zł, w całości będzie kosztem uzyskania przychodów. Otrzymana dotacja nie ma bezpośredniego powiązania ze sprzedażą. W związku z realizacją projektu Przedsiębiorca nie otrzymuje sfinansowanego dotacja wynagrodzenia za świadczenie w rozumieniu ustawy o VAT, a jedynie dofinansowanie do kosztów szkolenia. Przedmiotowa dotacja nie stanowi obrotu w rozumieniu art. 29a ust. 1 ustawy o VAT. Dla potrzeb projektu PFK, Przedsiębiorca ma obowiązek posiadać wyodrębnioną ewidencję oraz przedstawić zbiorcze dowody księgowe.

7 Sytuacja II Przedsiębiorca wybiera szkolenie, którego jedna godzina kosztuje więcej niż wart jest jeden bon szkoleniowy. Wybiera szkolenie warte zł, a nabywa 10 o wartości 900 zł. Strona 7 dane w zł Lp. Treść operacji Dokument do Kwot Konto księgowania a Wn Ma Zgłoszenie do systemu - wypełnienie i przesłanie do zamówienia na 10 o wartości 900 zł. Zawarcie umowy usług edukacyjnoszkoleniowych między Dysponentem środków a MŚP na podstawie pozytywnej weryfikacji (ewidencja pozabilansowa) Umowa usług edukacyjnoszkoleniowych dla MŚP 450 Należność warunkowa - 2. Dokonanie przelewu na rzecz wpłata zaliczki 3. Otrzymanie od Wyciąg bankowy (tytuł przelewu zgodnie z Umową) + nota obciążeniowa (Na przelewie powinna być określona: zamawiana ilość, numer autoryzacji) 450 Rozrachunki z Operatorem finansowym Rachunek bankowy Potwierdzenie odbioru/przekaza 900 Rozliczenie Rozrachunki z

8 10 o wartości 900 zł. nia nabycia Operatorem finansowym Bony dostarczone wraz ze specyfikacją przekazanych sporządzoną w dwóch egzemplarzach Strona 8 4. Przedsiębiorca jest zobowiązany przelać do Instytucji szkoleniowej brakującą kwotę. Dokonanie przelewu środków pieniężnych. Zaliczka jest wkładem własnym Przedsiębiorcy dla Instytucji Szkoleniowej 5. Otrzymanie od Instytucji szkoleniowej potwierdzenia wpłaty zaliczki. Instytucja szkoleniowa wystawia fakturę na kwotę otrzymanej zaliczki Wyciąg bankowy Oryginał faktury zaliczkowej 300 Zaliczka na usługę szkoleniową (Rozrachunki z Instytucją szkoleniową) 300 Rozliczenia międzyokresowe czynne krótkoterminow e Rachunek bankowy Zaliczka na usługę szkoleniową (Rozrachunki z Instytucją szkoleniową) 6. Otrzymanie oryginału faktury na kwotę 900 zł za zrealizowaną usługę szkoleniową o wartości 1200 zł. (informacja o wpłaconej zaliczce Oryginał faktury wraz z kopią zaświadczenia/ certyfikatu o ukończeniu edukacyjnoszkoleniowej 900 Koszty szkolenia Rozrachunki z Instytucją szkoleniową

9 w wysokości 300 zł) 7. Przeksięgowanie przekazanej zaliczki w ciężar kosztów szkolenia. Przeksięgowanie dokonuje się po zakończeniu szkolenia i po uzyskaniu zaświadczenia/ certyfikatu o ukończeniu edukacyjnoszkoleniowej 8. Otrzymanie od dokumentu z informacją o rozliczeniu się z Instytucją szkoleniową 9. Dokonanie rozliczenia na podstawie dokumentu Rozliczenie szkoleniowych dotyczących przeprowadzonej Dowód wewnętrzny Polecenie księgowania 300 Koszty szkolenia Rozliczenie międzyokresowe czynne krótkoterminow e edukacyjnoszkoleniowej wraz z kserokopią wyciągu bankowego od operatora dokumentująceg o zapłatę za szkolenie dla Instytucji Szkoleniowej edukacyjnoszkoleniowej 450 Rozrachunki z Operatorem finansowym 900 Rozrachunki z Instytucją szkoleniową Pozostałe przychody operacyjne dotacja na szkolenie Rozliczenie nabycia Strona Wyksięgowanie z ewidencji

10 pozabilansowej należności warunkowej z tytułu należnej dotacji do edukacyjnej edukacyjnoszkoleniowej Należność warunkowa Strona 10 Otrzymana datacja w kwocie 450 zł nie jest przychodem do opodatkowania, a koszty szkolenia w kwocie 450 zł będą stanowiły koszt nie stanowiący kosztów uzyskania przychodów z uwagi na pokrycie go dotacją, natomiast koszt szkolenia pokryty wkładem własnym (w tym rozliczana zaliczka) Przedsiębiorcy w wysokości 750 zł., w całości będzie kosztem uzyskania przychodów. Otrzymana dotacja nie ma bezpośredniego powiązania ze sprzedażą w związku z realizacją projektu Przedsiębiorca nie otrzymuje sfinansowanego, dotacją wynagrodzenia za świadczenie w rozumieniu przepisów ustawy o VAT, a jedynie zwrot kosztów szkolenia. Przedmiotowa dotacja nie stanowi obrotu w rozumieniu art. 29 a ust. 1 ustawy o VAT. Dla potrzeb projektu PFK, Przedsiębiorca ma obowiązek posiadać wyodrębnioną ewidencję oraz przedstawić zbiorcze dowody księgowe. Prowadzenie ewidencji u Przedsiębiorcy, który nie jest zobowiązany do prowadzenia Ksiąg rachunkowych. Ewidencję prowadzi w Podatkowej Księdze Przychodów i Rozchodów Ewidencję przykładowo można prowadzić w arkuszu kalkulacyjnym Excell. L p. Treść operacji Kwota Dok. ewidencjon owany Data dokum entu Ujęcie w księgach przychodów i rozchodów Kosz ty Przych ody Uwagi Zgłoszenie do systemu - wypełnienie i przesłanie do zamówienia na 10 o wartości 900 zł. Zawarcie 450 Umowa dofinansowa nia usług edukacyjnoszkoleniowy ch dane z zł

11 umowy usług edukacyjnoszkoleniowych między Dysponentem środków a MŚP na podstawie pozytywnej weryfikacji Strona Dokonanie przelewu na rzecz wpłata zaliczki na podstawie noty obciążeniowej 3. Otrzymanie od 10 o wartości 900 zł. Wyciąg 450 bankowy (tytuł przelewu zgodnie z notą obciążeniow ą i Umową) Na przelewie powinna być określona: zamawiana ilość, numer autoryzacji 900 Potwierdzen ie odbioru/prz ekazania Bony dostarczone wraz ze specyfikacją przekazanych sporządzoną w dwóch egzemplarzach

12 4. Przesłanie do Instytucji szkoleniowej brakującej kwoty 5. Otrzymanie od Instytucji finansowej potwierdzenia wpłaty zaliczki 300 Wyciąg bankowy 300 Oryginał faktury zaliczkowej Strona Otrzymanie oryginału faktury za zrealizowaną usługę od Instytucji szkoleniowej 1200 Oryginał faktury wraz z kopią zaświadczeni a/ certyfikatu o zakończeniu edukacyjnoszkoleniowej Otrzymanie od dokumentu edukacyjnoszkoleniowej 450 Potwierdze nie dofinansowa nia edukacyjnoszkoleniowej wraz z kserokopią wyciągu bankowego od dokumentuj ącego zapłatę za szkolenie dla Instytucji Szkoleniowej Otrzymana dotacja w kwocie 450 zł nie jest przychodem do opodatkowania, a koszy szkolenia w kwocie 450 zł będą stanowiły koszt nie stanowiący kosztów uzyskania przychodów z uwagi na pokrycie go dotacją, natomiast koszt szkolenia pokryty wkładem

13 własnym (w tym. z rozliczenia wpłaconej zaliczki) Przedsiębiorcy w wysokości 750 zł, w całości będzie kosztem uzyskania przychodów. Otrzymana dotacja nie ma bezpośredniego powiązania ze sprzedażą. W związku z realizacją projektu Przedsiębiorca nie otrzymuje sfinansowanego dotacją wynagrodzenia za świadczenie w rozumieniu ustawy o VAT, a jedynie dofinansowanie do kosztów szkolenia. Przedmiotowa dotacja nie stanowi obrotu w rozumieniu art. 29a ust. 1 ustawy o VAT. Strona 13 Dla potrzeb projektu PFK, Przedsiębiorca ma obowiązek posiadać wyodrębnioną ewidencję oraz przedstawić zbiorcze dowody księgowe. Sytuacja III Przedsiębiorca wybiera szkolenie, którego jedna godzina kosztuje mniej niż wart jest jeden bon szkoleniowy. Wybiera szkolenie warte 400 zł, a nabywa bony o wartości 900 zł. dane w zł Lp. Treść operacji Dokument do Kwota Konto księgowania Wn Ma Zgłoszenie do systemu - wypełnienie i przesłanie do zamówienia na 10 o wartości 900 zł. Zawarcie umowy usług edukacyjnoszkoleniowych między Dysponentem środków a MŚP na podstawie pozytywnej weryfikacji (ewidencja pozabilansowa) Umowa usług edukacyjnoszkoleniowych dla MSP 450 Należność warunkowa -

14 2. Dokonanie przelewu na rzecz wpłata zaliczki 3. Otrzymanie od 10 o wartości 900 zł. Wyciąg bankowy (tytuł przelewu zgodnie z Umową) + nota obciążeniowa (Na przelewie powinna być określona: zamawiana ilość, numer autoryzacji) Potwierdzenie odbioru/przekazania 450 Rozrachunki z Operatorem finansowym 900 Rozliczenie nabycia Rachunek bankowy Rozrachunki z Operatorem finansowym Strona 14 Bony dostarczone wraz ze specyfikacją przekazanych sporządzoną w dwóch egzemplarzach 4. Otrzymanie oryginału faktury za zrealizowaną usługę szkoleniową o wartości 400 zł Oryginał faktury wraz z kopią zaświadczenia/ certyfikatu o ukończeniu edukacyjnoszkoleniowej 400 Koszty szkolenia Rozrachunki z Instytucją szkoleniową 5. Otrzymanie od dokumentu wraz z kserokopią wyciągu bankowego od dokumentującego zapłatę za szkolenie dla Instytucji Szkoleniowej 6. Zapłata 400 Rozrachunki z Instytucją szkoleniową Rozliczenie nabycia

15 Przedsiębiorcy przez kwoty zaliczki 450 zł + 50 zł różnicy pomiędzy kosztem szkolenia tj. 400 zł a kwotą do szkolenia 450 zł wraz z wyciągiem bankowym 500 Rachunek bankowy Przedsiębiorcy Rozliczenie nabycia Strona Zarachowanie otrzymanej dotacji do szkolenia na podstawie otrzymanego od dokumentu 450 Rozrachunki z Operatorem finansowym Pozostałe przychody operacyjne (dotacja) 8. Wyksięgowanie z ewidencji pozabilansowej należności warunkowej z tytułu należnej dotacji do edukacyjnej Należność warunkowa Otrzymana dotacja do kosztów szkolenia w kwocie 450 zł nie jest przychodem podatkowym. Koszty szkolenia w kwocie 400 zł., nie są kosztem uzyskania przychodów (są pokryte dotacją). Przedsiębiorca otrzymał zwrot wpłaconej zaliczki powiększonej o 50 zł tj. różnicę pomiędzy ceną na szkolenia, a kwotą. Dotacja ta jest przeznaczona na pokrycie innych

16 kosztów (w tym kosztów utraconych korzyści) przedsiębiorcy związanych z uczestnictwem pracownika w szkoleniu. Powyższa kwota stanowi dla przedsiębiorcy przychód, natomiast koszty do wysokości tej kwoty nie stanowią kosztu uzyskania przychodu. Wynikające z zaświadczenia, jakie Przedsiębiorca otrzyma od po zakończeniu szkoleniowej, wartości de minimis, można ująć w ewidencji pozabilansowej. Ujmowanie tam wszystkich kwot otrzymanej pomocy de minimis pozwoli na kontrolę ewentualnego przekroczenia dopuszczalnych limitów takiej pomocy. Może też być przydatne przy ubieganiu się o kolejne świadczenia, gdzie w dokumentach aplikacyjnych trzeba podać kwoty takiej pomocy uzyskanej wcześniej. Otrzymana dotacja nie ma bezpośredniego powiązania ze sprzedażą. W związku z uczestnictwem w projekcie Przedsiębiorca nie otrzymuje sfinansowanego dotacją wynagrodzenia za świadczone w rozumieniu ustawy o VAT, a jedynie pokrycie częściowe kosztów szkolenia. Strona 16 Dla potrzeb projektu PFK, Przedsiębiorca ma obowiązek posiadać wyodrębnioną ewidencję oraz przedstawić zbiorcze dowody księgowe. Prowadzenie ewidencji u Przedsiębiorcy, który nie jest zobowiązany do prowadzenia Ksiąg rachunkowych. Ewidencję prowadzi w Podatkowej Księdze Przychodów i Rozchodów. Ewidencje można prowadzić w arkuszu kalkulacyjnym Excell. L p. Treść operacji Kwota Dok. ewidencjon owany Data dokum entu Ujęcie w księgach przychodów i rozchodów Kosz ty Przych ody Uwagi Zgłoszenie do systemu - wypełnienie i przesłanie do zamówienia na 10 o wartości 900 zł. Zawarcie umowy 450 Umowa dofinansowa nia usług edukacyjnoszkoleniowy ch dla MSP dane z zł

17 usług edukacyjnoszkoleniowych między Dysponentem środków a MŚP na podstawie pozytywnej weryfikacji Strona Dokonanie przelewu na rzecz wpłata zaliczki 3. Otrzymanie od 10 o wartości 900 zł. 450 Wyciąg bankowy (tytuł przelewu zgodnie z Umową) + nota obciążeniow a (Na przelewie powinna być określona: zamawiana ilość, numer autoryzacji) 900 Potwierdzen ie odbioru/prz ekazania Bony dostarczone wraz ze specyfikacją przekazanych sporządzoną w dwóch egzemplarzach 4. Otrzymanie 400 Oryginał

18 oryginału faktury za zrealizowaną usługę od Instytucji szkoleniowej faktury wraz z kopią zaświadczeni a/ certyfikatu o zakończeniu edukacyjnoszkoleniowej Strona Otrzymanie od dokumentu edukacyjnoszkoleniowej 450 Potwierdze nie dofinansowa nia edukacyjnoszkoleniowej wraz z kserokopią wyciągu bankowego od dokumentuj ącego zapłatę za szkolenie dla Instytucji Szkoleniowej Otrzymana dotacja do kosztów szkolenia w kwocie 450 zł nie jest przychodem podatkowym. Koszty szkolenia w kwocie 400 zł nie są kosztem uzyskania przychodów (są pokryte dotacją). Przedsiębiorca otrzymał zwrot wpłaconej zaliczki powiększonej o 50 zł tj. różnicę pomiędzy ceną na szkolenia, a kwotą. Dotacja ta jest przeznaczona na pokrycie innych kosztów (w tym kosztów utraconych korzyści) przedsiębiorcy związanych z uczestnictwem pracownika w szkoleniu. Powyższa kwota stanowi dla przedsiębiorcy przychód, natomiast koszty do wysokości tej kwoty nie stanowią kosztu uzyskania przychodu. Wynikające z zaświadczenia jakie Przedsiębiorca otrzyma od po zakończeniu szkoleniowej, wartość de minimis, można ująć w ewidencji także prowadzonej w arkuszu kalkulacyjnym Excell. Ujmowanie tam wszystkich kwot otrzymanej pomocy de minimis pozwoli na kontrolę ewentualnego przekroczenia dopuszczalnych limitów takiej pomocy. Może też być przydatne przy ubieganiu się o kolejne świadczenia, gdzie w dokumentach aplikacyjnych trzeba podać kwoty takiej pomocy uzyskanej wcześniej. Otrzymana dotacja nie ma bezpośredniego powiązania ze sprzedażą. W związku z uczestnictwem w projekcie Przedsiębiorca nie otrzymuje sfinansowanego dotacją

19 wynagrodzenia za świadczenie w rozumieniu ustawy o VAT, a jedynie pokrycie częściowe kosztów szkolenia. Dla potrzeb projektu PFK, Przedsiębiorca ma obowiązek posiadać wyodrębnioną ewidencję oraz przedstawić zbiorcze dowody księgowe. Strona 19 Opracowanie WUP w Krakowie z sierpnia 2014 r na podstawie: Analizy sporządzonej przez Ilona Bienias - Biegły rewident nr ewid. 205 Kraków, r.

A. ZALECENIA OGÓLNE. wersja z dnia 20.01.2012 r. 1

A. ZALECENIA OGÓLNE. wersja z dnia 20.01.2012 r. 1 INSTRUKCJA wypełniania Wniosku o płatność w ramach osi priorytetowej 2 - Akwakultura, rybołówstwo śródlądowe, przetwórstwo i obrót produktami rybołówstwa i akwakultury, zawartej w programie operacyjnym

Bardziej szczegółowo

Autorki publikacji dołożyły wszelkich starań, aby opublikowane informacje były zgodne z najnowszym stanem wiedzy w chwili pisania.

Autorki publikacji dołożyły wszelkich starań, aby opublikowane informacje były zgodne z najnowszym stanem wiedzy w chwili pisania. Autorki publikacji dołożyły wszelkich starań, aby opublikowane informacje były zgodne z najnowszym stanem wiedzy w chwili pisania. Publikacja uwzględnia m.in. treść Ustawy o działalności pożytku publicznego

Bardziej szczegółowo

Rozliczanie projektów w ramach Poddziałania 1.1.1, 1.3.1 i 1.3.2 Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007 2013 Rozliczanie projektów i

Rozliczanie projektów w ramach Poddziałania 1.1.1, 1.3.1 i 1.3.2 Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007 2013 Rozliczanie projektów i Rozliczanie projektów w ramach Poddziałania 1.1.1, 1.3.1 i 1.3.2 Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007 2013 Rozliczanie projektów i weryfikacja płatności Ośrodek Przetwarzania Informacji Warszawa,

Bardziej szczegółowo

b) Faktury korygujące:... 12 c) Faktury pro forma:... 13 d) Faktury w walutach obcych... 13 e) Wydatki związane z zatrudnieniem:...

b) Faktury korygujące:... 12 c) Faktury pro forma:... 13 d) Faktury w walutach obcych... 13 e) Wydatki związane z zatrudnieniem:... Załącznik nr 8.2 INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA WNIOSKU BENEFICJENTA O PŁATNOŚĆ dla projektu dofinansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 Spis treści: I.

Bardziej szczegółowo

Instrukcja przygotowania sprawozdania z realizacji zadania publicznego

Instrukcja przygotowania sprawozdania z realizacji zadania publicznego Instrukcja przygotowania sprawozdania z realizacji publicznego na mocy przepisów ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. 2010, Nr 234, poz. 1536 z późn. zm.) Sprawozdanie z wykonania

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Księgowość w organizacji pozarządowej

Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Księgowość w organizacji pozarządowej Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Księgowość w organizacji pozarządowej Dokumentacja księgowa organizacji pozarządowych podstawy

Bardziej szczegółowo

(2_(2)) Należy wybrać numer i nazwę Priorytetu w PO KL, w ramach którego realizowany jest projekt.

(2_(2)) Należy wybrać numer i nazwę Priorytetu w PO KL, w ramach którego realizowany jest projekt. Instrukcja wypełniania wniosku beneficjenta o płatność w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki wersja uszczegółowiona przez WUP dla Poddziałania 6.1.1. (Toruń, 2 marca 2011 r.) UWAGI OGÓLNE: Beneficjent

Bardziej szczegółowo

Zobowiązania beneficjenta z umowy o dofinansowanie

Zobowiązania beneficjenta z umowy o dofinansowanie REALIZACJA I ROZLICZANIE OPERACJI OŚ PRIORYTETOWA 4 PROGRAMU OPERACYJNEGO ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ SEKTORA RYBOŁÓWSTWA I NADBRZEŻNYCH OBSZARÓW RYBACKICH 2007-2013 Operacja współfinansowana przez Unię Europejską

Bardziej szczegółowo

KSIĘGOWOŚĆ W FIRMIE. Materiały szkoleniowe są współfinansowane Ze środków Unii Europejskiego Funduszu Społecznego CZŁOWIEK NAJLEPSZA INWESTYCJA

KSIĘGOWOŚĆ W FIRMIE. Materiały szkoleniowe są współfinansowane Ze środków Unii Europejskiego Funduszu Społecznego CZŁOWIEK NAJLEPSZA INWESTYCJA KSIĘGOWOŚĆ W FIRMIE Materiały szkoleniowe są współfinansowane Ze środków Unii Europejskiego Funduszu Społecznego CZŁOWIEK NAJLEPSZA INWESTYCJA Projekt Pełnosprawna firma Realizowany w ramach Działania

Bardziej szczegółowo

PORADNIK BENEFICJENTA

PORADNIK BENEFICJENTA LUBELSKA AGENCJA WSPIERANIA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W LUBLINIE PORADNIK BENEFICJENTA CZYLI JAK PRAWIDŁOWO REALIZOWAĆ PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY ZE ŚRODKÓW EFRR W RAMACH I i II* OSI REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO

Bardziej szczegółowo

Najczęściej popełniane błędy we wnioskach o płatność i załącznikach składanych w ramach działań 5.4.1, 6.1, 8.1, 8.2

Najczęściej popełniane błędy we wnioskach o płatność i załącznikach składanych w ramach działań 5.4.1, 6.1, 8.1, 8.2 Najczęściej popełniane błędy we wnioskach o płatność i załącznikach składanych w ramach działań 5.4.1, 6.1, 8.1, 8.2 Prawidłowo sporządzone wniosek o płatność oraz dokumentacja z nim związana wymagają

Bardziej szczegółowo

Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju. Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia 2007-2013

Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju. Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia 2007-2013 MIiR/POIG/1(7)/12/2013 Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia 2007-2013 Wytyczne w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka,

Bardziej szczegółowo

UMOWA O DOFINANSOWANIE PROJEKTU W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI

UMOWA O DOFINANSOWANIE PROJEKTU W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI Wzór umowy o dofinansowanie projektu UMOWA O DOFINANSOWANIE PROJEKTU W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI Nr umowy: Umowa o dofinansowanie Projektu: [tytuł projektu] w ramach Programu Operacyjnego

Bardziej szczegółowo

Katarzyna Adamska-Dutkiewicz. Podstawy ksiêgowoœci w organizacji pozarz¹dowej rozwi¹zania praktyczne

Katarzyna Adamska-Dutkiewicz. Podstawy ksiêgowoœci w organizacji pozarz¹dowej rozwi¹zania praktyczne Katarzyna Adamska-Dutkiewicz Podstawy ksiêgowoœci w organizacji pozarz¹dowej rozwi¹zania praktyczne Podstawy księgowości w organizacji pozarządowej rozwiązania praktyczne Copyright 2008 by Fundacja Rozwoju

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY W RZESZOWIE WYDZIAŁ ROZWOJU KADR REGIONU

WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY W RZESZOWIE WYDZIAŁ ROZWOJU KADR REGIONU WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY W RZESZOWIE WYDZIAŁ ROZWOJU KADR REGIONU Odpowiedzi na pytania zadane w trakcie spotkania informacyjnego dla konkursu nr 8/POKL/8.1.1/2009, które odbyło się w dniu 22 stycznia 2009

Bardziej szczegółowo

Materiał pomocniczy przy sporządzaniu wniosków beneficjentów o płatność

Materiał pomocniczy przy sporządzaniu wniosków beneficjentów o płatność Materiał pomocniczy przy sporządzaniu wniosków beneficjentów o płatność WNIOSEK BENEFICJENTA O PŁATNOŚĆ (WBoP) 1. Wnioskowana kwota Pkt 2_(10) należy wpisać kwotę zgodną z pkt 10 wniosku (pierwszy wiersz

Bardziej szczegółowo

Prowadzenie rachunkowości budżetowej 412[01].Z3.01

Prowadzenie rachunkowości budżetowej 412[01].Z3.01 MINISTERSTWO EDUKACJI i NAUKI Marianna Biernacik Bartkiewicz Prowadzenie rachunkowości budżetowej 412[01].Z3.01 Poradnik dla ucznia Wydawca Instytut Technologii Eksploatacji Państwowy Instytut Badawczy

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, ul. Szubianki 21, 63-200 Jarocin, woj. wielkopolskie, tel. 062 5054606, faks 062 5054606.

I. 1) NAZWA I ADRES: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, ul. Szubianki 21, 63-200 Jarocin, woj. wielkopolskie, tel. 062 5054606, faks 062 5054606. Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.pcprjarocin.pl Jarocin: Zorganizowanie i przeprowadzenie kursu ABC przedsiębiorczości z elementami

Bardziej szczegółowo

Aneksowanie, rozliczenia i kontrola projektów realizowanych w ramach Działania 8.2 PO IG

Aneksowanie, rozliczenia i kontrola projektów realizowanych w ramach Działania 8.2 PO IG Aneksowanie, rozliczenia i kontrola projektów realizowanych w ramach Działania 8.2 PO IG Poznań, 24 października 2013 r. Agenda 2 I. Działanie 8.2 PO IG informacje wstępne II. Wprowadzanie zmian do umowy

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 30 sierpnia 2013 r. Poz. 21 M I N I S T R A S P R A W Z A G R A N I C Z N Y C H 1) z dnia 30 sierpnia 2013 r.

Warszawa, dnia 30 sierpnia 2013 r. Poz. 21 M I N I S T R A S P R A W Z A G R A N I C Z N Y C H 1) z dnia 30 sierpnia 2013 r. DZIENNIK URZĘDOWY MINISTRA SPRAW ZAGRANICZNYCH Warszawa, dnia 30 sierpnia 2013 r. Poz. 21 Z A R Z Ą D Z E N I E N r 17 M I N I S T R A S P R A W Z A G R A N I C Z N Y C H 1) z dnia 30 sierpnia 2013 r.

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA DLA BENEFICJENTÓW REALIZUJĄCYCH PROJEKTY W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI 2007-2013

INSTRUKCJA DLA BENEFICJENTÓW REALIZUJĄCYCH PROJEKTY W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI 2007-2013 Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego Wydział Europejskiego Funduszu Społecznego INSTRUKCJA DLA BENEFICJENTÓW REALIZUJĄCYCH PROJEKTY W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI 2007-2013 Zatwierdził:

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO PONIŻEJ 207.000 EURO NA:

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO PONIŻEJ 207.000 EURO NA: 1 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO PONIŻEJ 207.000 EURO NA: przeprowadzenie szkoleń w ramach projektu Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Powiatowy Urząd Pracy, ul. Sienkiewicza 9, 65-443 Zielona Góra, woj. lubuskie, tel. 68

I. 1) NAZWA I ADRES: Powiatowy Urząd Pracy, ul. Sienkiewicza 9, 65-443 Zielona Góra, woj. lubuskie, tel. 68 1 z 7 2014-06-17 14:39 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.pup.zgora.pl oraz pup.zielona.gora.sisco.info Zielona Góra: Przeprowadzenie

Bardziej szczegółowo

Najczęściej popełniane błędy we wnioskach o płatność i załącznikach składanych w ramach działań 8.1 oraz 8.2. 1. Błędy we wniosku o płatność

Najczęściej popełniane błędy we wnioskach o płatność i załącznikach składanych w ramach działań 8.1 oraz 8.2. 1. Błędy we wniosku o płatność Najczęściej popełniane błędy we wnioskach o płatność i załącznikach składanych w ramach działań 8.1 oraz 8.2 Prawidłowo sporządzone wniosek o płatność oraz dokumentacja z nim związana wymagają w szczególności

Bardziej szczegółowo

Prowadzenie pełnej ewidencji zdarzeń gospodarczych w przedsiębiorstwie 343[01].Z2.01

Prowadzenie pełnej ewidencji zdarzeń gospodarczych w przedsiębiorstwie 343[01].Z2.01 MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ Agnieszka Grzybowska Prowadzenie pełnej ewidencji zdarzeń gospodarczych w przedsiębiorstwie 343[01].Z2.01 Poradnik dla ucznia Wydawca Instytut Technologii Eksploatacji Państwowy

Bardziej szczegółowo

Instrukcja Obiegu Dokumentów Finansowo Księgowych w Zarządzie Obsługi Jednostek Miejskich we Wrocławiu. Spis treści

Instrukcja Obiegu Dokumentów Finansowo Księgowych w Zarządzie Obsługi Jednostek Miejskich we Wrocławiu. Spis treści Załącznik do Zarządzenia Nr 7/2012 Spis treści Rozdział I - Postanowienia ogólne... 2 Rozdział II - Dowody księgowe... 2 Rozdział III - Gospodarka finansowa w jednostce... 4 Rozdział IV - Kontrola dokumentów...

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 2008 Nr 116 poz. 730 USTAWA. z dnia 30 maja 2008 r. o niektórych formach wspierania działalności innowacyjnej. Rozdział 1.

Dz.U. 2008 Nr 116 poz. 730 USTAWA. z dnia 30 maja 2008 r. o niektórych formach wspierania działalności innowacyjnej. Rozdział 1. Kancelaria Sejmu s. 1/27 Dz.U. 2008 Nr 116 poz. 730 Opracowano na podstawie t.j. Dz. U. z 2014 r. poz. 226. USTAWA z dnia 30 maja 2008 r. o niektórych formach wspierania działalności innowacyjnej Rozdział

Bardziej szczegółowo

Vademecum. Akademickiego Inkubatora Przedsiębiorczości w Lublinie

Vademecum. Akademickiego Inkubatora Przedsiębiorczości w Lublinie Vademecum Akademickiego Inkubatora Przedsiębiorczości w Lublinie Lublin 2011 SPIS TREŚCI Nasze Biura:... 3 1. Idea Akademickich Inkubatorów Przedsiębiorczości... 4 1.1 Wymagania formalne... 4 1.2 Zakres

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 30 maja 2008 r. o niektórych formach wspierania działalności innowacyjnej 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne

USTAWA z dnia 30 maja 2008 r. o niektórych formach wspierania działalności innowacyjnej 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/25 USTAWA z dnia 30 maja 2008 r. Opracowano na podstawie: Dz.U. z 2008 r. Nr 116, poz. 730. o niektórych formach wspierania działalności innowacyjnej 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne

Bardziej szczegółowo

1 7. 12. zn13. -Jt,.?l1/" ~P~n Stanisław Masternak I u ~qt1rrosta Sandomierski

1 7. 12. zn13. -Jt,.?l1/ ~P~n Stanisław Masternak I u ~qt1rrosta Sandomierski (lc~" RrGIONf.LNA IZM ~B, -')_.1 1.2 I l r'j)wcl 18.ter. o '1 u. a '5 ckr ~o"zt. I Kilce_ I! ' 'irce: 2~-5LO li- ~ 370 WK-60.35 013 'A zs) 1 7. 12. zn13 Kielce, dnia 13.12.2013 r. -Jt,.?l1/" ~P~n Stanisław

Bardziej szczegółowo