Broszura informacyjna dla M. M. i Ś. Przedsiębiorstw

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Broszura informacyjna dla M. M. i Ś. Przedsiębiorstw"

Transkrypt

1 Broszura informacyjna dla Mikro, Małych i Średnich Przedsiębiorstw korzystających z dofinansowania usług edukacyjno, w systemie podmiotowego finansowania kształcenia w ramach działania Programu operacyjnego Kapitał Ludzki. 1

2 Z dofinansowania w ramach projektu PFK podmiotowe finansowanie kształcenia dofinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Działanie Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w rejonie, mogą skorzystać mikro, małe i średnie Przedsiębiorstwa. Średnie przedsiębiorstwo zatrudnia mniej niŝ 250 pracowników oraz jego roczny obrót nie przekracza 50 milionów euro lub roczna suma bilansowa nie przekracza 43 milionów euro. Małe przedsiębiorstwo zatrudnia mniej niŝ 50 pracowników oraz jego roczny obrót nie przekracza 10 milionów euro lub roczna suma bilansowa nie przekracza 10 milionów euro. Mikroprzedsiębiorstwo zatrudnia mniej niŝ 10 pracowników oraz jego roczny obrót nie przekracza 2 milionów euro lub roczna suma bilansowa nie przekracza 2 milionów euro. Udział w systemie PFK mogą brać wyłącznie Przedsiębiorstwa, które spełniają następujące warunki: a) Siedziba przedsiębiorstwa lub oddziału Przedsiębiorstwa mieści się w Małopolsce, b) Jest to mikro, małe lub średnie przedsiębiorstwo, c) Istnieje moŝliwość udzielenia pomocy de minimis Przedsiębiorstwu lub pomocy publicznej na szkolenia, d) Łączna ilość wydanych Przedsiębiorstwu mieści się w limitach dla przedsiębiorstw danej wielkości. KaŜdemu z przedsiębiorstw w fazie testu przysługuje 70% z poniŝej podanych : osoba samo zatrudniona max 100, mikro przedsiębiorstwa zatrudniające 2 9 osób max. 300, w tym przedsiębiorstwa 2 3 osobowe max 150, przedsiębiorstwa 4 9 osobowe 300, małe przedsiębiorstwa zatrudniające od osób max 800, w tym przedsiębiorstwa osobowe 400, przedsiębiorstwa osobowe 800, średnie przedsiębiorstwa zatrudniające od osób max 2000, w tym przedsiębiorstwa osobowe 1000, przedsiębiorstwa osobowe Bon szkoleniowy: a) Stanowi równowartość 1 godziny usługi edukacyjno szkoleniowej i nie jest wymienialny na gotówkę; b) Odpowiada 1 godzinie szkolenia dla jednego pracownika; c) Ma ustaloną wartość w wysokości 90 zł; d) Jest zamawiany o finansowego, e) Wymaga wkładu własnego (wpłaty zaliczki) przez MŚP u finansowego czyli w firmie świadczącej usługi przygotowania, druku, dystrybucji, nadzoru obiegu i rozliczania w wysokości 50% wartości bonu; f) Jest dostarczany MŚP przesyłką zabezpieczoną. MoŜliwy jest takŝe odbiór osobisty. W ramach systemu PFK nie mogą być finansowane szkolenia typu e learning, szkolenia obowiązkowe, wymagane przepisami prawa powszechnie obowiązującego (np. z zakresu BHP) tj. niekwalifikowane ze środków EFS są szkolenia, które dotyczą okresowego potwierdzenia kwalifikacji na danym stanowisku pracy by nie utracić uprawnień do wykonywania zawodu bez względu na fakt czy obowiązek takiego szkolenia spoczywa na pracodawcy czy pracowniku. 2

3 Bony szkoleniowe mogą zostać zrealizowane wyłącznie w Instytucjach posiadających znak jakości Małopolskich Standardów Usług Edukacyjno Szkoleniowych. Informacja o tych instytucjach i ich ofercie znajduje się na stronie internetowej Minimalna cena godziny usługi edukacyjno szkoleniowej wynosi 22,50 zł tj. 25% wartości bonu. Bony przekazywane instytucji szkoleniowej przez MŚP muszą być nieuszkodzone tzn. nie naleŝy przekazywać podartych, zwiniętych, sklejonych, zabrudzonych w stopniu uniemoŝliwiającym identyfikację lub sfałszowanych niezgodnych ze wzorem lub, na których stwierdzono brak zabezpieczeń, ostemplowanych przez nieuprawniony punkt akceptujący oraz po upływie terminu waŝności wskazanego na bonie. W przypadku utraty bonu MŚP niezwłocznie zgłasza ten fakt Operatorowi finansowemu. Operator finansowy ponownie wydrukuje i dostarczy bony. Przedsiębiorstwa uczestniczące w projekcie zobowiązują się do: a. przekazania wyłącznie uprawnionym pracownikom przedsiębiorstwa; b. pouczenia pracownika biorącego udział w szkoleniu, o obowiązku realizacji całego szkolenia, a w przypadku nieobecności pracownika na części szkolenia do pokrycia kosztów w kwocie odpowiadającej liczbie godzin szkolenia, podczas których pracownik był nieobecny pomnoŝonej przez koszt godziny szkolenia; c. pokrycia części kosztów szkolenia, o których mowa w 6 Regulaminu; d. przekazania danych MŚP oraz jego pracowników, którzy skorzystali ze wsparcia w ramach systemu PFK (zgodnie z wymaganiami Podsystemu Monitorowania Europejskiego Funduszu Społecznego - PEFS) poprzez wypełnienie formularzy, o których mowa w 2 pkt.4 Regulaminu; e. dokonania oceny szkoleń, w których wzięli udział pracownicy przedsiębiorstwa; f. przekazywania informacji zwrotnej Dysponentowi środków dotyczącej testowanego systemu PFK w ramach ewaluacji projektu. Pracownicy Przedsiębiorstwa, którzy kierowani są na szkolenia finansowane za pomocą muszą spełniać warunki wskazane w dokumentach wsparcia dla Przedsiębiorstw, udzielanego w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Przez pracownika rozumie się pracownika w rozumieniu art. 2 ustawy z dnia 26 czerwca 1987r. Kodeksu pracy (Dz. U. z 1998r. nr 21, poz. 94 z późn. zm.), właściciela pełniącego funkcję kierowniczą, wspólnika, w tym partnera prowadzącego regularną działalność w przedsiębiorstwie i czerpiącego z niego korzyści finansowe. Wielkość bonu ma następujące wymiary 120mm x 60 mm. Bon będzie posiadał oznaczenia: 1 strona pierwsza. Tytuł: Bon szkoleniowy, logotypy (monochromatyczne) Wojewódzkiego Urzędu Pracy, systemu PFK, zgodnie z wymaganiami Unii Europejskiej,, informacja o współfinansowaniu ze środków Unii Europejskiej, okres waŝności bonu, dane identyfikacyjne MŚP, wzmianka za godziny uczestnictwa w usłudze edukacyjno szkoleniowej pracownik otrzymuje wynagrodzenie, Bon jest waŝny na jedną godzinę usługi edukacyjno szkoleniowej dla jednego pracownika. 3

4 2 Strona druga: miejsce na pieczęć Instytucji szkoleniowej, miejsce na nazwisko i podpis przedstawiciela Instytucji szkoleniowej. Bony będą zabezpieczone w co najmniej pasek holograficzny (hologram) zgodny ze standardami stosowanymi przez finansowego, na stałe przytwierdzony do bonu, logo świecące w ultrafiolecie, mikrolinie na całej powierzchni bonu, numer seryjny, kod kreskowy. Dystrybucja będzie się odbywała w dwóch etapach: 1) Etap podstawowy przedsiębiorstwo wykupuje bony i ma czas na ich wykorzystanie do dnia zakończenia etapu podstawowego, po tej dacie bony będą traciły waŝność. Bony będą opatrzone datą waŝności (tj. dniem zakończenia etapu podstawowego ). Przedsiębiorstwo, które najpóźniej do dnia zakończenia etapu podstawowego zwróci do niewykorzystane bony otrzyma zwrot kwoty, którą wpłaciło na zakup. Przedsiębiorstwo, które nie wykorzysta i nie zwróci ich do dnia zakończenia etapu podstawowego otrzyma zwrot środków, pomniejszonych o koszty manipulacyjne tj. koszt obsługi jednego bonu pomnoŝony przez ilość niezwróconych. 2) Etap dodatkowy bony zwrócone przez przedsiębiorców, którzy nie wykorzystali ich w etapie podstawowym wracają do puli wolnych i mogą być zamawiane przez przedsiębiorstwa zarejestrowane juŝ w systemie. Bony będą opatrzone datą waŝności do dnia zakończenia etapu dodatkowego. W pierwszej kolejności bony otrzymują przedsiębiorstwa, nie przekroczyły naleŝnych im limitów. Jeśli mimo to nie uda się rozdystrybuować, wówczas moŝliwe jest powiększenie limitów przypadających na przedsiębiorstwo o 50%. Przedsiębiorstwo, które w etapie podstawowym nie wykorzystało całości zakupionych i nie zwróciło niewykorzystanych przed upływem terminu ich waŝności, jest wykluczone z moŝliwości zamawiania w etapie dodatkowym. Przedsiębiorstwo, które najpóźniej do dnia zakończenia etapu dodatkowego zwróci do niewykorzystane bony otrzyma od zwrot kwoty, którą wpłaciło na zakup. Przedsiębiorstwo, które nie wykorzysta i nie zwróci ich do dnia zakończenia etapu dodatkowego otrzyma od zwrot środków, pomniejszonych o koszty manipulacyjne tj. koszt obsługi jednego bonu pomnoŝony przez ilość niezwróconych. W przypadku gdy to samo Przedsiębiorstwo będzie zgłaszało chęć skorzystania z ponownie wówczas Operator finansowy ponownie zweryfikuje, czy Przedsiębiorstwo jest uprawnione do skorzystania z i na jakich zasadach oraz czy moŝe zostać zawarta kolejna umowa dotacji na dofinansowanie usług edukacyjno-. Bony będą przez finansowego rozliczane jeśli Instytucja szkoleniowa przedstawi je do rozliczenia nie później niŝ na 1 miesiąc po dacie waŝności wskazanej na bonie. Przedsiębiorca zgłaszający chęć skorzystania w ramach systemu z pomocy de mini mis przedłoŝy Operatorowi finansowemu w wersji elektronicznej co najmniej: 1) Zamówienie stanowiące jednocześnie zgłoszenie do systemu PFK, w którym wskaŝe liczbę zamawianych, 2) Kopię wszystkich zaświadczeń o pomocy de minimis jakie otrzymał w roku, w którym ubiega się o pomoc raz w ciągu 2 poprzedzających się lat, albo oświadczenie o wielkości pomocy de minimis otrzymanej w tym okresie, albo oświadczenie o niekorzystaniu z pomocy de minimis w w/w okresie art. 37 ust 1 pkt. 1 ustawy z 4

5 dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach pomocy publicznej (dz. U nr 59, poz. 404, z późn. zm.). Informacje niezbędne do udzielenia pomocy de minimis, w szczególności dotyczące (dokładny zakres informacji określony jest w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010 r. w sprawie zakresu informacji przedstawionych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis (Dz. U nr 53, poz. 311): Wnioskodawcy (oraz powiązanych przedsiębiorstw), Prowadzonej przez niego działalności gospodarczej, Wielkości i przeznaczenia pomocy publicznej otrzymanej w odniesieniu do tych samych kosztów kwalifikujących się do objęcia pomocą, na pokrycie których ma być przeznaczona pomoc de minimis. 3) Oświadczenie o niepodleganiu wyłączeniom - zgodnie z par 3 Rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie udzielania pomocy publicznej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (Dz. U. Nr 239, poz. 1598), 4) sprawozdanie finansowe (niezaleŝnie do wielkości przedsiębiorstwa, chyba, Ŝe dane przedsiębiorstwo nie ma obowiązku przygotowywania sprawozdań finansowych)/ Oświadczam, Ŝe nie dotyczy mnie obowiązek składania sprawozdania finansowego. Przedsiębiorca zgłaszający chęć skorzystania w ramach systemu z pomocy publicznej na szkolenia przedłoŝy Operatorowi finansowemu w wersji elektronicznej co najmniej: 1) Zamówienie stanowiące jednocześnie zgłoszenie do systemu PFK, w którym wskaŝe liczbę zamawianych ; 2) informacje dotyczące wnioskodawcy (oraz powiązania przedsiębiorstwa), prowadzonej przez niego działalności gospodarczej, 3) informacje o otrzymanej pomocy publicznej, zawierające w szczególności: a) wskazanie dnia i podstawy prawnej jej udzielenia, b) formy i przeznaczenia, albo oświadczenia o nieotrzymaniu pomocy zgodnie z wymaganiami określonymi w Art 37 ust. 5 ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach pomocy publicznej (Dz. U Nr 59, poz. 404, z późn zm.) - zakres w/w informacji zawarty jest w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010 r. w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc inną niŝ pomoc de minimis lub pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie (Dz. U. 2010, Nr 53, poz. 312, zmieniony Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 16 grudnia 2010 r. Dz. U. 2010, Nr 254, poz. 1704). 4) oświadczenia o niepodleganiu wyłączeniom - zgodnie z par 3 Rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie udzielania pomocy publicznej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (Dz. U. Nr 239, poz. 1598); 5) sprawozdanie finansowe (dot. wyłącznie średnich przedsiębiorstw)/ Oświadczam, Ŝe nie dotyczy mnie obowiązek składania sprawozdania finansowego. Po zweryfikowaniu kwalifikowalności Przedsiębiorstwa Operator finansowy przekaŝe Przedsiębiorcy mailowo, na adres wskazany w zgłoszeniu informację o tym, czy spełnia warunki przystąpienia do systemu. Jeśli spełnia warunki przystąpienia do systemu Operator finansowy rejestruje go w systemie i wyśle do Przedsiębiorcy: Potwierdzenie przyjęcia zamówienia tj. informację Ŝe jest zarejestrowany, numer autoryzacji, numer subkonta bankowego, na które naleŝy wpłacić zaliczkę. 5

6 Na podstawie informacji od finansowego WUP w Krakowie zawiera Umowę z Przedsiębiorcą. Przedsiębiorca w ciągu maksymalnie 10 dni roboczych od dnia zawarcia umowy, dokona wpłaty kaucji na wydzielone subkonto u finansowego, a w temacie przelewu wpisuje liczbę. Wpłacona kwota powinna być wielokrotnością połowy bonu tj. 45 zł. W przypadku pomocy de minimis Operator finansowy zobowiązany jest wystawić i przekazać Przedsiębiorcy zaświadczenie o pomocy de minimis (po podpisaniu umowy między Dysponentem środków a przedsiębiorcą). Za datę przekazania pomocy de minimis naleŝy uznać moment, w który podmiot gospodarczy uzyskuje prawo jej przyjęcia zgodnie z obowiązującym rozporządzeniem Komisji 1998/2006/WE w sprawie stosowania art. 87 i 88 traktatu do pomocy de mini mis. Z kolei w przepisów krajowych tj. ustawy o postępowaniu w sprawach pomocy publicznej (Dz. U. z 2007 roku nr 59, poz. 404 ze zm.) wynika, Ŝe dniem udzielenia pomocy będzie dzień, w którym podmiot ubiegający się o pomoc publiczną nabył prawo do jej otrzymania. Wykorzystanie środków publicznych, które otrzymał przedsiębiorca tzn. wykorzystanie dotacji podlega kontroli. Przedsiębiorca zawiadamiany jest o kontroli co najmniej 5 dni przed jej rozpoczęciem. W zawiadomieniu o kontroli wskazany zostanie szczegółowy zakres kontroli. Do kontroli naleŝy przygotować niezbędną dokumentację związaną z obrotem bonu oraz realizacją usługi. W razie wątpliwości związanych z terminem kontroli lub jej zakresem naleŝy skontaktować się z Dysponentem środków - WUP w Krakowie. Zakres kontroli będzie obejmował w szczególności weryfikację zgodności realizacji bonu szkoleniowego z jego przeznaczeniem określonym w umowie oraz szczegółowym opisem PFK, a w szczególności: 1. zgodność danych przekazywanych przez Przedsiębiorcę do finansowego w części dotyczącej realizacji usługi edukacyjno szkoleniowej z dokumentacją dotyczącą realizacji usługi, dostępną w siedzibie Przedsiębiorcy, 2. prawidłowość rozliczeń finansowych, 3. kwalifikowalność wydatków. Po zakończeniu kontroli, w terminie nie dłuŝszym niŝ 30 dni kalendarzowych od dnia zakończenia, sporządzona jest przez zespół kontrolujący i przekazywana do Przedsiębiorcy, informacja pokontrolna w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach: jeden dla Przedsiębiorcy, drugi dla WUP w Krakowie. Przedsiębiorca moŝe w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania informacji pokontrolnej odnieść się do wyników oraz ewentualnie zaleceń pokontrolnych lub przyczynach niepodjęcia odpowiednich działań. W przypadku stwierdzenia wydatkowania przez Przedsiębiorcę środków publicznych niezgodnie z zasadami określonymi w umowie o dofinansowanie usług edukacyjnoszkoleniowej. 6

7 PoniŜej przedstawiono ujęcie w księgach rachunkowych, operacje związane z obiegiem obiegu u Przedsiębiorcy, w odniesieniu do trzech przykładowych sytuacji, róŝnych w zaleŝności od ceny szkolenia wybranego przez Przedsiębiorcę. Sytuacja I Przedsiębiorca wybiera szkolenie, którego jedna godzina kosztuje tyle samo co wart jest jeden bon szkoleniowy. Wybiera szkolenie warte 900 zł i nabywa bony o wartości 900 zł. dane w zł Konto Ma Lp. Treść operacji Dokument do Kwota księgowania Wn Zgłoszenie do systemu. Wypełnienie i przesłanie do finansowego zamówienia na 10 o wartości 900 zł. 2. Dokonanie przelewu na rzecz finansowego wpłata zaliczki 3. Otrzymanie od finansowego 10 o wartości 900 zł. Podstawa do księgowania: jeśli dostarczone zostaną bony przez kuriera, to naleŝy sporządzić dowód wewnętrzny z opisem sposobu dostarczenia i daty dostarczenia. Jeśli bony odebrano osobiście to potwierdzenie odbioru wraz z podaniem daty odbioru. Zamówienie na bony szkoleniowe Wyciąg bankowy wraz z potwierdzeniem zamówienia na bony szkoleniowe Potwierdzenie odbioru/przekazania lub dowód wewnętrzny 450 NaleŜność warunkowa 450 Rozrachunki z Operatorem finansowym 900 Rozliczenie nabycia - Rachunek bankowy Rozrachunki z Operatorem finansowym 7

8 4. Otrzymanie oryginału faktury za zrealizowaną usługę szkoleniową o wartości 900 zł. Oryginał faktury 900 Koszty szkolenia Rozrachunki z Instytucją szkoleniową 5. Otrzymanie od finansowego dokumentu Rozliczenie. 6. Dokonanie rozliczenia się finansowego na podstawie dokumentu Rozliczenie Rozliczenie wraz z kserokopią wyciągu bankowego Rozliczenie 450 Rozrachunki z Operatorem finansowym 900 Rozrachunki z Instytucją szkoleniową Pozostałe przychody operacyjne dotacja na szkolenie Rozliczenie nabycia 7. Wyksięgowanie z ewidencji pozabilansowej naleŝności warunkowej z tytułu naleŝnej dotacji do usługi edukacyjnej. Rozliczenie NaleŜność warunkowa Otrzymane dofinansowanie na koszty szkolenia w kwocie 450 zł. nie jest przychodem podatkowym. Koszty szkolenia w kwocie 450 zł są wydatkiem nie stanowiącym kosztów uzyskania przychodów (są pokryte dotacją). Koszty szkolenia w kwocie 450 zł sfinansowane są wkładem własnym Przedsiębiorcy, więc są kosztem uzyskania przychodów. Otrzymana dotacja nie ma bezpośrednio powiązane ze sprzedaŝą. W związku z realizacją projektu Przedsiębiorca nie otrzymuje sfinansowanego dotacją wynagrodzenia za świadczenie usługi w rozumieniu ustawy o VAT, a jedynie zwrot kosztów szkolenia. Przedmiotowa dotacja nie stanowi obrotu w rozumieniu art. 29a ust. 1 ustawy o VAT. 8

9 Prowadzenie ewidencji u Przedsiębiorcy, który nie jest zobowiązany do prowadzenia Ksiąg rachunkowych. Ewidencję prowadzi w Podatkowej Księdze Przychodów i Rozchodów Ewidencję moŝna prowadzić w arkuszu kalkulacyjnym Excell. L p. dane z zł Treść operacji Kwota Dok. ewidencjonowa Data dokume Ujęcie w księgach przychodów i rozchodów ny ntu Koszty Przychody Uwagi Zgłoszenie do systemu, wypełnienie i przesłanie zamówienia na 10 o wartości 900 zł (do finansowego). 2. Dokonanie przelewu na rzecz finansowego wpłata zaliczki 3. Otrzymanie od finansowego 10 o wartości 900 zł. 4. Otrzymanie oryginału faktury za zrealizowaną usługę od Instytucji szkoleniowej 5. Otrzymanie od finansowego dokumentu Rozliczenie 450 Zamówienie na bony szkoleniowe 450 Wyciąg bankowy i potwierdzenie zamówienia na bony szkoleniowe 900 Potwierdzenie odbioru/przekaz ania lub dowód wewnętrzny 900 Oryginał faktury 450 Rozliczenie przeprowadzone j usługi edukacyjnoszkoleniowej wraz z ksero wyciągu bankowego

10 Otrzymana dotacja w kwocie 450 zł, nie jest przychodem do opodatkowania, a koszty szkolenia w kwocie 450 zł będą stanowiły nie stanowiący kosztów uzyskania przychodów z uwagi na pokrycie go dotacją, natomiast koszt szkolenia pokryty wkładem własnym (rozliczany wpłaconą zaliczką) Przedsiębiorcy w kwocie 450 zł, w całości będzie kosztem uzyskania przychodów. Otrzymana dotacja nie ma bezpośredniego powiązania ze sprzedaŝą. W związku z realizacją projektu Przedsiębiorca nie otrzymuje sfinansowanego dotacja wynagrodzenia za świadczenie usługi w rozumieniu ustawy o VAT, a jedynie dofinansowanie do kosztów szkolenia. Przedmiotowa dotacja nie stanowi obrotu w rozumieniu art. 29a ust. 1 ustawy o VAT. Dla potrzeb projektu, Przedsiębiorca ma obowiązek posiadać wyodrębnioną ewidencję. 10

11 Sytuacja II Przedsiębiorca wybiera szkolenie, którego jedna godzina kosztuje więcej niŝ wart jest jeden bon szkoleniowy. Wybiera szkolenie warte zł, a nabywa 10 o wartości 900 zł. Lp. Treść operacji Dokument do Kwota Konto księgowania Wn Ma Zgłoszenie do systemu. Wypełnienie i przesłanie zamówienia na 10 o wartości 900 zł do finansowego. 2. Dokonanie przelewu na rzecz finansowego wpłata zaliczki 3. Otrzymanie od finansowego 10 o wartości 900 zł. Jeśli dostarczone zostaną bony przez kuriera, to naleŝy sporządzić dowód wewnętrzny z opisem sposobu dostarczenia i daty dostarczenia. Jeśli bony odebrano osobiście to potwierdzenie odbioru wraz z podaniem daty odbioru 4. W przykładzie mamy do czynienia z Zamówienie na bony szkoleniowe Wyciąg bankowy z potwierdzeniem zamówienia na bony szkoleniowe Potwierdzenie odbioru/przekazania lub dowód wewnętrzny NaleŜność warunkowa 450 Rozrachunki z Operatorem finansowym 900 Rozliczenie nabycia dane w zł - Rachunek bankowy Rozrachunki z Operatorem finansowym

12 pomocą de minimis, a więc Przedsiębiorca jest zobowiązany przelać do Instytucji szkoleniowej brakującą kwotę. Dokonanie przelewu środków pienięŝnych. Zaliczka jest wkładem własnym Przedsiębiorcy. 5. Otrzymanie od Instytucji szkoleniowej potwierdzenia wpłaty zaliczki. Instytucja szkoleniowa wystawia fakturę na kwotę otrzymanej zaliczki. 6. Otrzymanie oryginału faktury za zrealizowaną usługę szkoleniową o wartości 1200 zł. Wyciąg bankowy 300 Zaliczka na usługę szkoleniową (Rozrachunki z Instytucją szkoleniową) Oryginał faktury zaliczkowej 300 Rozliczenia międzyokresowe czynne krótkoterminowe Rachunek bankowy Zaliczka na usługę szkoleniową (Rozrachunki z Instytucją szkoleniową) Oryginał faktury 900 Koszty szkolenia Rozrachunki z Instytucją szkoleniową 7. Przeksięgowanie przekazanej zaliczki w cięŝar kosztów szkolenia. Przeksięgowanie dokonuje się po realizacji szkolenia. 8. Otrzymanie od finansowego dokumentu Rozliczenie Dowód wewnętrzny Polecenie księgowania Rozliczenie wraz 300 Koszty szkolenia Rozliczenie międzyokresowe czynne krótkoterminowe 450 Rozrachunki z Operatorem finansowym Pozostałe przychody operacyjne dotacja na 12

13 usługi edukacyjnoszkoleniowej z informacją o rozliczeniu się z Instytucją szkoleniową. 9. Dokonanie rozliczenia finansowego na podstawie dokumentu Rozliczenie usługi edukacyjnoszkoleniowej. 10. Wyksięgowanie z ewidencji pozabilansowej naleŝności warunkowej z tytułu naleŝnej dotacji do usługi edukacyjnej. z ksero wyciągu bankowego Rozliczenie Rozliczenie 900 Rozrachunki z Instytucją szkoleniową szkolenie Rozliczenie nabycia NaleŜność warunkowa Otrzymana datacja w kwocie 450 zł nie jest przychodem do opodatkowania, a koszty szkolenia w kwocie 450 zł będą stanowiły koszt nie stanowiący kosztów uzyskania przychodów z uwagi na pokrycie go dotacją, natomiast koszt szkolenia pokryty wkładem własnym (w tym rozliczana zaliczka) Przedsiębiorcy w wysokości 750 zł., w całości będzie kosztem uzyskania przychodów. Otrzymana dotacja nie ma bezpośredniego powiązania ze sprzedaŝą w związku z realizacją projektu Przedsiębiorca nie otrzymuje sfinansowanego, dotacją wynagrodzenia za świadczenie usługi w rozumieniu przepisów ustawy o VAT, a jedynie zwrot kosztów szkolenia. Przedmiotowa dotacja nie stanowi obrotu w rozumieniu art. 29 a ust. 1 ustawy o VAT. Dla potrzeb projektu Przedsiębiorca ma obowiązek posiadać wyodrębnione konta w zasadach (polityce) w zakresie rachunkowości. 13

14 Prowadzenie ewidencji u Przedsiębiorcy, który nie jest zobowiązany do prowadzenia Ksiąg rachunkowych. Ewidencję prowadzi w Podatkowej Księdze Przychodów i Rozchodów Ewidencję przykładowo moŝna prowadzić w arkuszu kalkulacyjnym Excell. L p. Treść operacji Kwota Dok. ewidencjonow Data dokume Ujęcie w księgach przychodów i rozchodów any ntu Koszt Przycho Uwagi y dy Zgłoszenie do systemu, wypełnienie i przesłanie zamówienia na 10 o wartości 900 zł (do finansowego). 450 Zamówienie na bony szkoleniowe 2. Dokonanie przelewu na rzecz finansowego wpłata zaliczki 3. Otrzymanie od finansowego 10 o wartości 900 zł. 4. Przesłanie do Instytucji szkoleniowej brakującej kwoty 5. Otrzymanie od Instytucji finansowej, potwierdzenia wpłaty zaliczki 6. Otrzymanie oryginału faktury za zrealizowaną usługę od Instytucji szkoleniowej 7. Otrzymanie od finansowego dokumentu Rozliczenie 450 Wyciąg bankowy i potwierdzenie zamówienia 900 Potwierdzenie odbioru/przeka zania lub dowód wewnętrzny 300 Wyciąg bankowy 300 Oryginał faktury zaliczkowej Oryginał faktury 450 Rozliczenie przeprowadzon ej usługi edukacyjnoszkoleniowej wraz z ksero wyciągu bankowego dane z zł 14

15 Otrzymana dotacja w kwocie 450 zł nie jest przychodem do opodatkowania, a koszy szkolenia w kwocie 450 zł będą stanowiły koszt nie stanowiący kosztów uzyskania przychodów z uwagi na pokrycie go dotacją, natomiast koszt szkolenia pokryty wkładem własnym (w tym. z rozliczenia wpłaconej zaliczki) Przedsiębiorcy w wysokości 750 zł, w całości będzie kosztem uzyskania przychodów. Otrzymana dotacja nie ma bezpośredniego powiązania ze sprzedaŝą. W związku z realizacją projektu Przedsiębiorca nie otrzymuje sfinansowanego dotacją wynagrodzenia za świadczenie usługi w rozumieniu ustawy o VAT, a jedynie dofinansowanie do kosztów szkolenia. Przedmiotowa dotacja nie stanowi obrotu w rozumieniu art. 29a ust. 1 ustawy o VAT. Dla potrzeb projektu Przedsiębiorca ma obowiązek posiadać wyodrębnioną ewidencję. 15

16 Sytuacja III Przedsiębiorca wybiera szkolenie, którego jedna godzina kosztuje mniej niŝ wart jest jeden bon szkoleniowy. Wybiera szkolenie warte 400 zł, a nabywa bony o wartości 900 zł. 16 dane w zł Lp. Treść operacji Dokument do Kwota Konto księgowania Wn Ma Zgłoszenie do systemu. Wypełnienie i przesłanie zamówienia na 10 o wartości 900 zł do finansowego. 2. Dokonanie przelewu na rzecz finansowego wpłata zaliczki 3. Otrzymanie od finansowego 10 o wartości 900 zł. Podstawa do księgowania: jeśli dostarczone zostaną bony przez kuriera, to naleŝy sporządzić dowód wewnętrzny z opisem sposobu dostarczenia i daty dostarczenia. Jeśli bony odebrano osobiście to potwierdzenie odbioru wraz z podaniem daty odbioru 4. Otrzymanie oryginału faktury za zrealizowaną usługę szkoleniową o wartości 400 zł. Podstawa do Zamówienie na bony szkoleniowe Wyciąg bankowy wraz z potwierdzeniem zamówienia na bony szkoleniowe Potwierdzenie odbioru/przekazania lub dowód wewnętrzny 450 NaleŜność warunkowa 450 Rozrachunki z Operatorem finansowym 900 Rozliczenie nabycia Oryginał faktury 400 Koszty szkolenia - Rachunek bankowy Rozrachunki z Operatorem finansowym Rozrachunki z Instytucją szkoleniową

17 księgowania: oryginał faktury 5. Otrzymanie od finansowego dokumentu Rozliczenie 6. Zapłata Przedsiębiorcy przez finansowego kwoty zaliczki 450 zł + 50 zł róŝnicy pomiędzy kosztem szkolenia tj. 400 zł a kwotą dofinansowania do szkolenia 450 zł Rozliczenie Rozliczenie wraz z wyciągiem bankowym 400 Rozrachunki z Instytucją szkoleniową 500 Rachunek bankowy Przedsiębiorcy Rozliczenie nabycia Rozliczenie nabycia 7. Zarachowanie otrzymanej dotacji do szkolenia na podstawie otrzymanego od finansowego dokumentu Rozliczenie 8. Wyksięgowanie z ewidencji pozabilansowej naleŝności warunkowej z tytułu naleŝnej dotacji do usługi edukacyjnej. Rozliczenie Rozliczenie Potwierdzenie realizacji dofinansowania usług edukacyjno 450 Rozrachunki z Operatorem finansowym Pozostałe przychody operacyjne (datacja) NaleŜność warunkowa 17

18 Otrzymana dotacja do kosztów szkolenia w kwocie 450 zł nie jest przychodem podatkowym. Koszty szkolenia w kwocie 400 zł., nie są kosztem uzyskania przychodów (są pokryte dotacją). Przedsiębiorca otrzymał zwrot wpłaconej zaliczki powiększonej o 50 zł tj. róŝnicę pomiędzy ceną na szkolenia, a kwotą dofinansowania. Dotacja ta jest przeznaczona na pokrycie innych kosztów (w tym kosztów utraconych korzyści) przedsiębiorcy związanych z uczestnictwem pracownika w szkoleniu. PowyŜsza kwota stanowi dla przedsiębiorcy przychód, natomiast koszty do wysokości tej kwoty nie stanowią kosztu uzyskania przychodu. Wynikające z zaświadczenia, jakie Przedsiębiorca otrzyma od finansowego po zakończeniu usługi szkoleniowej, wartości de minimis, moŝna ująć w ewidencji pozabilansowej. Ujmowanie tam wszystkich kwot otrzymanej pomocy de minimis pozwoli na kontrolę ewentualnego przekroczenia dopuszczalnych limitów takiej pomocy. MoŜe teŝ być przydatne przy ubieganiu się o kolejne świadczenia, gdzie w dokumentach aplikacyjnych trzeba podać kwoty takiej pomocy uzyskanej wcześniej. Otrzymana dotacja nie ma bezpośredniego powiązania ze sprzedaŝą. W związku z uczestnictwem w projekcie Przedsiębiorca nie otrzymuje sfinansowanego dotacją wynagrodzenia za świadczone usługi w rozumieniu ustawy o VAT, a jedynie pokrycie częściowe kosztów szkolenia. 18

19 Prowadzenie ewidencji u Przedsiębiorcy, który nie jest zobowiązany do prowadzenia Ksiąg rachunkowych. Ewidencję prowadzi w Podatkowej Księdze Przychodów i Rozchodów. Ewidencje moŝna prowadzić w arkuszu kalkulacyjnym Excell. L p. Treść operacji Kwota Dok. ewidencjonow Data dokume Ujęcie w księgach przychodów i rozchodów any ntu Koszt Przycho Uwagi y dy Zgłoszenie do systemu, wypełnienie i przesłanie zamówienia na 10 o wartości 900 zł (do finansowego) 450 Zamówienie na bony szkoleniowe 2. Dokonanie przelewu na rzecz finansowego wpłata zaliczki 3. Otrzymanie od finansowego 10 o wartości 900 zł 4. Otrzymanie oryginału faktury za zrealizowaną usługę od Instytucji szkoleniowej 5. Otrzymanie od finansowego dokumentu Rozliczenie 450 Wyciąg bankowy i potwierdzenie zamówienia na bony szkoleniowe 900 Potwierdzenie odbioru/przeka zania lub dowód wewnętrzny 400 Oryginał faktury 450 Rozliczenie przeprowadzon ej usługi edukacyjnoszkoleniowej wraz z ksero wyciągu bankowego dane z zł 19

20 Otrzymana dotacja do kosztów szkolenia w kwocie 450 zł nie jest przychodem podatkowym. Koszty szkolenia w kwocie 400 zł nie są kosztem uzyskania przychodów (są pokryte dotacją). Przedsiębiorca otrzymał zwrot wpłaconej zaliczki powiększonej o 50 zł tj. róŝnicę pomiędzy ceną na szkolenia, a kwotą dofinansowania. Dotacja ta jest przeznaczona na pokrycie innych kosztów (w tym kosztów utraconych korzyści) przedsiębiorcy związanych z uczestnictwem pracownika w szkoleniu. PowyŜsza kwota stanowi dla przedsiębiorcy przychód, natomiast koszty do wysokości tej kwoty nie stanowią kosztu uzyskania przychodu. Wynikające z zaświadczenia jakie Przedsiębiorca otrzyma od finansowego po zakończeniu usługi szkoleniowej, wartość de minimis, moŝna ująć w ewidencji takŝe prowadzonej w arkuszu kalkulacyjnym Excell. Ujmowanie tam wszystkich kwot otrzymanej pomocy de minimis pozwoli na kontrolę ewentualnego przekroczenia dopuszczalnych limitów takiej pomocy. MoŜe teŝ być przydatne przy ubieganiu się o kolejne świadczenia, gdzie w dokumentach aplikacyjnych trzeba podać kwoty takiej pomocy uzyskanej wcześniej. Otrzymana dotacja nie ma bezpośredniego powiązania ze sprzedaŝą. W związku z uczestnictwem w projekcie Przedsiębiorca nie otrzymuje sfinansowanego dotacją wynagrodzenia za świadczenie usługi w rozumieniu ustawy o VAT, a jedynie pokrycie częściowe kosztów szkolenia. Opracowanie WUP w Krakowie na podstawie: Analizę sporządziła Ilona Bienias Biegły rewident nr ewid. 205 Kraków, r. 20

Broszura informacyjna dla M. M. i Ś. Przedsiębiorstw

Broszura informacyjna dla M. M. i Ś. Przedsiębiorstw Broszura informacyjna dla Mikro, Małych i Średnich Przedsiębiorstw korzystających z usług edukacyjno szkoleniowych w Systemie Podmiotowego finansowania kształcenia, w ramach Działania 8.1.1. Programu Operacyjnego

Bardziej szczegółowo

Broszura informacyjna dla Instytucji szkoleniowych

Broszura informacyjna dla Instytucji szkoleniowych Broszura informacyjna dla Instytucji szkoleniowych biorących udział w realizacji usług edukacyjno szkoleniowych realizowanych w Systemie Podmiotowego finansowania kształcenia, w ramach Działania 8.1.1.

Bardziej szczegółowo

Bony szkoleniowe z dofinansowaniem dla przedsiębiorców. Kraków, 04 września 2014

Bony szkoleniowe z dofinansowaniem dla przedsiębiorców. Kraków, 04 września 2014 Bony szkoleniowe z dofinansowaniem dla przedsiębiorców Kraków, 04 września 2014 EUROPEJSKIE WZORCE: Walonia bony w formie papierowej i elektronicznej dla przedsiębiorców (system zapewniania jakości usług

Bardziej szczegółowo

Zasady dofinansowania szkół prorozvoyovo sygnowanych marką ROZVIYAK. Opis systemu bonów szkoleniowych

Zasady dofinansowania szkół prorozvoyovo sygnowanych marką ROZVIYAK. Opis systemu bonów szkoleniowych Zasady dofinansowania szkół prorozvoyovo sygnowanych marką ROZVIYAK Opis systemu bonów szkoleniowych W związku z przyznaniem prorozvoyovo Małopolskiego Znaku Jakości Usług Szkoleniowych, szkolenia prorozvoyovo

Bardziej szczegółowo

UMOWA SZKOLENIOWA nr...

UMOWA SZKOLENIOWA nr... Człowiek najlepsza inwestycja UMOWA SZKOLENIOWA nr... zawarta w dniu r. w... pomiędzy: INVESTcon GROUP S.A. z siedzibą Poznaniu, przy ul. Krasińskiego 16, tel. 61 851 86 77, NIP: 7781024498, zwanego dalej

Bardziej szczegółowo

WYTYCZNE INSTYTUCJI ZARZĄDZAJĄCEJ DOTYCZĄCE ZASAD PROWADZENIA WYODRĘBNIONEJ EWIDENCJI KSIĘGOWEJ DLA PROJEKTÓW REALIZOWANYCH W RAMACH MRPO 2007-2013

WYTYCZNE INSTYTUCJI ZARZĄDZAJĄCEJ DOTYCZĄCE ZASAD PROWADZENIA WYODRĘBNIONEJ EWIDENCJI KSIĘGOWEJ DLA PROJEKTÓW REALIZOWANYCH W RAMACH MRPO 2007-2013 UNIA EUROPEJSKA EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO WYTYCZNE INSTYTUCJI ZARZĄDZAJĄCEJ DOTYCZĄCE ZASAD PROWADZENIA WYODRĘBNIONEJ EWIDENCJI KSIĘGOWEJ DLA PROJEKTÓW REALIZOWANYCH W RAMACH MRPO 2007-2013

Bardziej szczegółowo

020-1 Wartości niematerialne i prawne Wartości niematerialne i prawne umarzane jednorazowo Umorzenie Umorzenie pozostałych 080-1

020-1 Wartości niematerialne i prawne Wartości niematerialne i prawne umarzane jednorazowo Umorzenie Umorzenie pozostałych 080-1 II PLAN KONT Dla Urzędu Gminy DLA PROJEKTÓW FINANSOWANYCH I WSPÓŁFINANSOWANYCH ZE ŚRODKÓW UNII EUROPEJSKIEJ. I Konta bilansowe KONTA W UKŁADZIE SYNTETYCZNYM KONTA W UKŁADZIE ANALITYCZNYM NAZWA KONTA 1

Bardziej szczegółowo

PROFESJONALNY FINANSISTA

PROFESJONALNY FINANSISTA A REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESNICTWA W PROJEKCIE PROFESJONALNY FINANSISTA Rozdział I Informacje ogólne o projekcie 1 1. Projekt Profesjonalny Finansista" realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego

Bardziej szczegółowo

Informacja dla pracodawców w sprawie dofinansowania kosztów kształcenia młodocianych pracowników

Informacja dla pracodawców w sprawie dofinansowania kosztów kształcenia młodocianych pracowników Informacja dla pracodawców w sprawie dofinansowania kosztów kształcenia młodocianych pracowników Na podstawie przepisów art. 70b ustawy o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256 poz. 2572 z późn. zm.)

Bardziej szczegółowo

I. Postanowienia ogólne. 1 Zakres regulacji

I. Postanowienia ogólne. 1 Zakres regulacji Regulamin świadczenia pomocy publicznej w ramach Projektu Małopolski Park Technologii Informacyjnych Ośrodek Innowacyjności Krakowskiego Parku Technologicznego realizowanego w ramach Programu Operacyjnego

Bardziej szczegółowo

Podstawa prawna: Wyciąg z ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy,

Podstawa prawna: Wyciąg z ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, Podstawa prawna: Wyciąg z ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, (Dz. U. z 2013 r. poz. 674, z późn. zm.) art. 69 a, 69 b i art. 109 ust. 2d 2 n Art. 69a.

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O ORGANIZACJĘ PRAC INTERWENCYJNYCH

WNIOSEK O ORGANIZACJĘ PRAC INTERWENCYJNYCH ... pieczęć firmowa pracodawcy POWIATOWY URZĄD PRACY W RZESZOWIE WNIOSEK O ORGANIZACJĘ PRAC INTERWENCYJNYCH na zasadach określonych w ustawie z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach

Bardziej szczegółowo

... Międzychód, dn... (pieczęć firmowa wnioskodawcy) WNIOSEK o dofinansowanie kosztów kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawców

... Międzychód, dn... (pieczęć firmowa wnioskodawcy) WNIOSEK o dofinansowanie kosztów kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawców ... Międzychód, dn.... (pieczęć firmowa wnioskodawcy) WNIOSEK o dofinansowanie kosztów kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawców na zasadach określonych w art. 69a ustawy o promocji zatrudnienia

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY FUNDUSZ SZKOLENIOWY

KRAJOWY FUNDUSZ SZKOLENIOWY ......, dn.... 20...r. Nazwa / imię i nazwisko pracodawcy Powiatowy Urząd Pracy w Oświęcimiu Wniosek o przyznanie środków z Krajowego Funduszu Szkoleniowego na finansowanie lub współfinansowanie działań

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Zarządzenia nr 19/2014 Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Pszczynie z dnia 26 sierpnia 2014 r.

Załącznik do Zarządzenia nr 19/2014 Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Pszczynie z dnia 26 sierpnia 2014 r. Załącznik do Zarządzenia nr 19/2014 Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Pszczynie z dnia 26 sierpnia 2014 r. Regulamin finansowania kosztów kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawcy ze środków

Bardziej szczegółowo

Rozliczanie projektów w ramach schematu 2.2 A wydatkowanie zaliczki

Rozliczanie projektów w ramach schematu 2.2 A wydatkowanie zaliczki Małopolskie Centrum Przedsiębiorczości Rozliczanie projektów w ramach schematu 2.2 A wydatkowanie zaliczki Fundusze europejskie dla przedsiębiorców 24 października 2013 r. JAK OTYRZYMAĆ ZALICZKĘ? Po podpisaniu

Bardziej szczegółowo

Przed przystąpieniem do wypełniania Raportu proszę odszukać Wniosek, który składali Państwo do BN Część I. EWALUACJA REALIZACJI ZADANIA

Przed przystąpieniem do wypełniania Raportu proszę odszukać Wniosek, który składali Państwo do BN Część I. EWALUACJA REALIZACJI ZADANIA Data wpływu do Biblioteki Narodowej Pieczęć instytucji o przystawienie pieczęci Załącznik nr 2 RAPORT z wykonania w 2012 r. zadania w ramach Programu Biblioteki Narodowej Zakup nowości wydawniczych do

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 3 WZÓR. z wykonania zadania publicznego.... (tytuł zadania publicznego) w okresie od... do...

Załącznik Nr 3 WZÓR. z wykonania zadania publicznego.... (tytuł zadania publicznego) w okresie od... do... Załącznik Nr 3 WZÓR SPRAWOZDANIE (CZĘŚCIOWE/KOŃCOWE 1) ) 2) z wykonania... (tytuł ) w okresie od... do... określonego w umowie nr... zawartej w dniu pomiędzy... (nazwa Zleceniodawcy) a... (nazwa Zleceniobiorcy/(-ów),

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Urząd Pracy ul. Zaciszna 2 63-200 Jarocin

Powiatowy Urząd Pracy ul. Zaciszna 2 63-200 Jarocin ...... ( pieczęć firmowa pracodawcy ) ( data) Powiatowy Urząd Pracy ul. Zaciszna 2 63-200 Jarocin W N I O S E K O UDZIELENIE POMOCY PUBLICZNEJ Z FUNDUSZU PRACY W RAMACH ORGANIZACJI PRAC INTERWENCYJNYCH

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 112/10 Burmistrza Bytomia Odrzańskiego z dnia 30 listopada 2010r.

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 112/10 Burmistrza Bytomia Odrzańskiego z dnia 30 listopada 2010r. Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 112/10 Burmistrza Bytomia Odrzańskiego z dnia 30 listopada 2010r. 4. ZASADY RACHUNKOWOŚCI PRZDSIĘWZIĘĆ REALIZOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z BUDśETU UNII EUROPEJSKIEJ

Bardziej szczegółowo

WYTYCZNE DOTYCZĄCE ZASAD PROWADZENIA WYODRĘBNIONEJ EWIDENCJI KSIĘGOWEJ DLA OPERACJI REALIZOWANYCH W RAMACH 4 OSI PRIORYTETOWEJ

WYTYCZNE DOTYCZĄCE ZASAD PROWADZENIA WYODRĘBNIONEJ EWIDENCJI KSIĘGOWEJ DLA OPERACJI REALIZOWANYCH W RAMACH 4 OSI PRIORYTETOWEJ WYTYCZNE DOTYCZĄCE ZASAD PROWADZENIA WYODRĘBNIONEJ EWIDENCJI KSIĘGOWEJ DLA OPERACJI REALIZOWANYCH W RAMACH 4 OSI PRIORYTETOWEJ PROGRAMU OPERACYJNEGO ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ SEKTORA RYBOŁÓWSTWA I NADBRZEŻNYCH

Bardziej szczegółowo

W N I O S E K. o refundację ze środków Funduszu Pracy kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowisk pracy dla skierowanych bezrobotnych

W N I O S E K. o refundację ze środków Funduszu Pracy kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowisk pracy dla skierowanych bezrobotnych . znak sprawy: C..0....0 (pieczęć firmowa Wnioskodawcy) W N I O S E K Powiatowy Urząd Pracy w Jeleniej Górze o refundację ze środków Funduszu Pracy kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowisk pracy dla

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Regulamin uczestnictwa w Projekcie

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Regulamin uczestnictwa w Projekcie Regulamin uczestnictwa w Projekcie Informacje ogólne 1 1. Niniejszy regulamin określa zasady realizacji, rekrutacji oraz uczestnictwa w szkoleniach realizowanych w ramach projektu Zaawansowane technologie

Bardziej szczegółowo

POMOC PUBLICZNA W RAMACH

POMOC PUBLICZNA W RAMACH POMOC PUBLICZNA W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI POMOC PUBLICZNA - DOKUMENTY Rozporządzenie Komisji (WE) Nr 800/2008 z dnia 6 sierpnia 2008 roku uznające niektóre rodzaje pomocy za zgodne

Bardziej szczegółowo

Część I. EWALUACJA REALIZACJI ZADANIA

Część I. EWALUACJA REALIZACJI ZADANIA Pieczęć instytucji RAPORT z wykonania w 2011 r. zadania w ramach Programu Biblioteki Narodowej Zakup nowości wydawniczych do bibliotek w okresie od 1 stycznia 2011 r. do 30 listopada 2011 r., Data wpływu

Bardziej szczegółowo

ZASADY ROZLICZANIA JEDNORAZOWEJ DOTACJI INWESTYCYJNEJ

ZASADY ROZLICZANIA JEDNORAZOWEJ DOTACJI INWESTYCYJNEJ ZASADY ROZLICZANIA JEDNORAZOWEJ DOTACJI INWESTYCYJNEJ Projekt; Moja firma własna praca Nr umowy UDA-POKL.06.02.00-20-131/13-00 Realizowanego w ramach Priorytetu VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich Działanie

Bardziej szczegółowo

Księgowanie wydatków projektu oraz rozliczanie projektu w ramach PO KL. 15 luty 2008r.

Księgowanie wydatków projektu oraz rozliczanie projektu w ramach PO KL. 15 luty 2008r. Księgowanie wydatków projektu oraz rozliczanie projektu w ramach PO KL będących beneficjentami PO KL Konieczność prowadzenia wyodrębnionej ewidencji księgowej jest warunkiem zawartym w umowie o dofinansowanie

Bardziej szczegółowo

UMOWA SZKOLENIOWA NR UDA-POKL /12-00 zawarta dnia.. roku w Tarnowie pomiędzy:

UMOWA SZKOLENIOWA NR UDA-POKL /12-00 zawarta dnia.. roku w Tarnowie pomiędzy: UMOWA SZKOLENIOWA NR UDA-POKL.08.01.01-12-206/12-00 zawarta dnia.. roku w Tarnowie pomiędzy: HYBRYDA Katarzyna Wolak, z siedzibą w Tarnowie, ul. Rynek 22, 33-100, numer NIP 873-108-82-90, realizując wymieniony

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO Łódź, dnia 25 czerwca 2015 r. Poz. 2563 UCHWAŁA NR X/104/15 RADY MIEJSKIEJ W WIELUNIU z dnia 17 czerwca 2015 r. w sprawie zasad udzielania dotacji celowej na dofinansowanie

Bardziej szczegółowo

III. WYSOKOSĆ WKŁADU WŁASNEGO WNOSZONEGO PRZEZ PRACODAWCĘ

III. WYSOKOSĆ WKŁADU WŁASNEGO WNOSZONEGO PRZEZ PRACODAWCĘ Urząd Pracy POWIATOWY URZĄD PRACY W KŁODZKU ul. St. Wyspiańskiego 2 J, 57-300 Kłodzko, / : (0-74) 865-74-10 e-mail: sekretariat@pup.klodzko.pl Filia w Nowej Rudzie ul. Piłsudskiego 14, 57-400 Nowa Ruda,

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK. o dofinansowanie kształcenia ustawicznego ze środków KFS

WNIOSEK. o dofinansowanie kształcenia ustawicznego ze środków KFS .... ( pieczątka pracodawcy ) Starosta Ostrołęcki za pośrednictwem Powiatowego Urzędu Pracy w Ostrołęce WNIOSEK o dofinansowanie kształcenia ustawicznego ze środków KFS na zasadach określonych w art. 69a

Bardziej szczegółowo

ul. Oleksiaka Wichury 3, 08-300 Sokołów Podlaski tel.: 0 25 787 22 04, 0 25 781 71 30, fax.: 0 25 781 71 49 REGULAMIN

ul. Oleksiaka Wichury 3, 08-300 Sokołów Podlaski tel.: 0 25 787 22 04, 0 25 781 71 30, fax.: 0 25 781 71 49 REGULAMIN Powiatowy Urząd Pracy w Sokołowie Podlaskim ul. Oleksiaka Wichury 3, 08-300 Sokołów Podlaski tel.: 0 25 787 22 04, 0 25 781 71 30, fax.: 0 25 781 71 49 e-m ail: sekretar iat@pup.sokolowpodl.pl Załącznik

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego WEWNĄTRZPROJEKTOWA UMOWA SZKOLENIOWA nr w ramach projektu LIDERZY HANDLU nr WND-POKL.08.01.01-26-065/13 zawarta w dniu.. roku pomiędzy: Vision Consulting Sp. z o. o. z siedzibą przy ul. Plac Wolnica 13

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE ZASADY RACHUNKOWOŚCI STOSOWANE PRZY WYDATKOWANIU ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z UNII EUROPEJSKIEJ

SZCZEGÓŁOWE ZASADY RACHUNKOWOŚCI STOSOWANE PRZY WYDATKOWANIU ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z UNII EUROPEJSKIEJ Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 97/2010/P Prezydenta Miasta Pabianic z dnia 26 kwietnia 2010 r. SZCZEGÓŁOWE ZASADY RACHUNKOWOŚCI STOSOWANE PRZY WYDATKOWANIU ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z UNII EUROPEJSKIEJ DOTYCZY

Bardziej szczegółowo

Najczęściej popełniane błędy podczas realizacji i rozliczania projektów

Najczęściej popełniane błędy podczas realizacji i rozliczania projektów Najczęściej popełniane błędy podczas realizacji i rozliczania projektów Ewa Szmelter Kierownik Sekcji Kontroli Gdańsk, 27 maja 2010 r. Schemat procesu przeprowadzenia kontroli u Beneficjenta Przesłanie

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 5 do umowy o dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020. Wersja 1.

Załącznik nr 5 do umowy o dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020. Wersja 1. WOJEWÓDZKI FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ W SZCZECINIE INSTYTUCJA POŚREDNICZĄCA REGIONALNYM PROGRAMEM OPERACYJNYM WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO 2014-2020 Zasady prowadzenia przez Beneficjentów

Bardziej szczegółowo

Wytyczne dotyczące 2007-2013. z 15.08.2006 r.) z późn. zm.)

Wytyczne dotyczące 2007-2013. z 15.08.2006 r.) z późn. zm.) Wytyczne dotyczące zasad prowadzenia wyodrębnionej ewidencji księgowej dla operacji realizowanych w ramach Programu Operacyjnego Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich

Bardziej szczegółowo

o dofinansowanie ze środków współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego na podjęcie działalności gospodarczej

o dofinansowanie ze środków współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego na podjęcie działalności gospodarczej Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach PO KL, Działanie 6.1 Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wpieranie aktywności zawodowej w regionie, Poddziałanie 6.1.3.

Bardziej szczegółowo

U M O W A nr RP -../ /./2011 o dofinansowanie bezrobotnemu podjęcia działalności gospodarczej

U M O W A nr RP -../ /./2011 o dofinansowanie bezrobotnemu podjęcia działalności gospodarczej U M O W A nr RP -../ /./2011 o dofinansowanie bezrobotnemu podjęcia działalności gospodarczej Załącznik Nr 3 do Regulaminu W dniu.. pomiędzy Powiatowym Urzędem Pracy w GiŜycku reprezentowanym przez Dyrektor

Bardziej szczegółowo

Spotkanie z instytucjami szkoleniowymi Festiwal zawodów, 18 marca 2016

Spotkanie z instytucjami szkoleniowymi Festiwal zawodów, 18 marca 2016 Spotkanie z instytucjami szkoleniowymi Festiwal zawodów, 18 marca 2016 Warunki uczestnictwa w projekcie Projekt adresowany jest do osób dorosłych mieszkających, pracujących lub uczących się na terenie

Bardziej szczegółowo

Człowiek najlepsza inwestycja

Człowiek najlepsza inwestycja UMOWA SZKOLENIOWA W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI Nr umowy: Umowa na przeprowadzenie szkolenia zgodnie z Projektem: WND-POKL.08.01.01-22-043/10 pt. Kursy sommelierskie dla branży gastronomiczno-hotelarskiej

Bardziej szczegółowo

Opis systemu PFK. Projekt PFK - Podmiotowe finansowanie kształcenia. Wersja 2.0 z dnia 17 września 2014.

Opis systemu PFK. Projekt PFK - Podmiotowe finansowanie kształcenia. Wersja 2.0 z dnia 17 września 2014. Opis systemu PFK Projekt PFK - Podmiotowe finansowanie kształcenia Wersja 2.0 z dnia 17 września 2014. Spis treści 1. Wstęp - Ogólny opis sytemu PFK... 3 2. Definicje... 4 3. Zakres wsparcia konsultanta...

Bardziej szczegółowo

Ilekroć w regulaminie jest mowa o:

Ilekroć w regulaminie jest mowa o: Załącznik nr 2 do zarządzenia nr 6/2014 Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Grajewie z dnia 2 czerwca 2014r. REGULAMIN FINANSOWANIA KOSZTÓW KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO PRACOWNIKÓW I PRACODAWCY ZE ŚRODKÓW

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR VI/63/2015 RADY MIEJSKIEJ W SWARZĘDZU. z dnia 24 lutego 2015 r.

UCHWAŁA NR VI/63/2015 RADY MIEJSKIEJ W SWARZĘDZU. z dnia 24 lutego 2015 r. UCHWAŁA NR VI/63/2015 RADY MIEJSKIEJ W SWARZĘDZU z dnia 24 lutego 2015 r. w sprawie zasad udzielania dotacji spółkom wodnym ze środków budżetu Gminy Swarzędz na bieżące utrzymanie wód i urządzeń wodnych

Bardziej szczegółowo

Tabela zmian z sierpnia 2010 r.

Tabela zmian z sierpnia 2010 r. Tabela zmian z sierpnia 2010 r. Instrukcja wypełniania Wniosku Beneficjenta o płatność w ramach osi priorytetowych 1-7 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Urząd Pracy w Sanoku ul. Rymanowska 20A

Powiatowy Urząd Pracy w Sanoku ul. Rymanowska 20A /pieczęć firmowa pracodawcy/ pieczęć wnioskodawcy Powiatowy Urząd Pracy w Sanoku ul. Rymanowska 20A WNIOSEK O ORGANIZACJĘ PRAC INTERWENCYJNYCH na zasadach określonych w ustawie z dnia 20 kwietnia 2004

Bardziej szczegółowo

Poddziałanie nr 8.1.1 Działania nr8.1 Priorytetu nr VIII POKL Projekt Nr POKL.08.01.01-18-375/10

Poddziałanie nr 8.1.1 Działania nr8.1 Priorytetu nr VIII POKL Projekt Nr POKL.08.01.01-18-375/10 Regulamin rekrutacji uczestników i uczestnictwa w projekcie Akademia nowoczesnego Menedżera i Specjalisty HR realizowanym przez BMM Sp. z o.o. w Rzeszowie 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy regulamin

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ I wypełnia Wnioskodawca

CZĘŚĆ I wypełnia Wnioskodawca Nazwa / imię i nazwisko pracodawcy dn. 2017r. Powiatowy Urząd Pracy w Nowym Targu WNIOSEK PRACODAWCY o przyznanie środków z Krajowego Funduszu Szkoleniowego na finansowanie lub współfinansowanie działań

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE (CZĘŚCIOWE/KOŃCOWE) 1)2)

SPRAWOZDANIE (CZĘŚCIOWE/KOŃCOWE) 1)2) ZAŁĄCZNIK NR 3 do Zarządzenia Nr 48/2012 Prezydenta Miasta Bydgoszczy z dnia 16.01.2012 r. SPRAWOZDANIE (CZĘŚCIOWE/KOŃCOWE) 1)2) z wykonania publicznego.. (tytuł publicznego) w okresie od do dnia.. określonego

Bardziej szczegółowo

Księgowanie wydatków projektu oraz rozliczanie projektu w ramach PO KL. 24 października 2007 r.

Księgowanie wydatków projektu oraz rozliczanie projektu w ramach PO KL. 24 października 2007 r. Księgowanie wydatków projektu oraz rozliczanie projektu w ramach PO KL Ewidencja księgowa podmiotów będących beneficjentami PO KL Konieczność prowadzenia wyodrębnionej ewidencji księgowej jest warunkiem

Bardziej szczegółowo

Zarząd Powiatu we Wrześni

Zarząd Powiatu we Wrześni Zarząd Powiatu we Wrześni UCHWAŁA NR 108/2015 ZARZĄDU POWIATU WE WRZEŚNI z dnia 12 maja 2015 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu finansowania likwidacji wyrobów zawierających azbest z terenu powiatu wrzesińskiego

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 487/10 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 4 maja 2010 roku

Uchwała Nr 487/10 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 4 maja 2010 roku Uchwała Nr 487/10 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 4 maja 2010 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr 845/09 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 29 lipca 2009 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu konkursu

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY FUNDUSZ SZKOLENIOWY

KRAJOWY FUNDUSZ SZKOLENIOWY dn..2015 r. Nazwa / imię i nazwisko pracodawcy / pieczęć firmowa.. Urząd Pracy Wniosek o przyznanie środków z Krajowego Funduszu Szkoleniowego na finansowanie lub współfinansowanie działań na rzecz kształcenia

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK o przyznanie środków z Krajowego Funduszu Szkoleniowego na dofinansowanie kosztów kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawców

WNIOSEK o przyznanie środków z Krajowego Funduszu Szkoleniowego na dofinansowanie kosztów kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawców PR.6330..2015 POWIATOWY URZĄD PRACY W RZESZOWIE data wpływu (wypełnia Urząd Pracy) WNIOSEK o przyznanie środków z Krajowego Funduszu Szkoleniowego na dofinansowanie kosztów kształcenia ustawicznego pracowników

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O PRZYZNANIE ŚRODKÓW Z KRAJOWEGO FUNDUSZU SZKOLENIOWEGO NA KSZTAŁCENIE USTAWICZNE PRACOWNIKÓW I/LUB PRACODAWCY

WNIOSEK O PRZYZNANIE ŚRODKÓW Z KRAJOWEGO FUNDUSZU SZKOLENIOWEGO NA KSZTAŁCENIE USTAWICZNE PRACOWNIKÓW I/LUB PRACODAWCY (pieczątka Pracodawcy) (nr w rejestrze wniosków wypełnia PUP) Powiatowy Urząd Pracy w Tarnowskich Górach ul. Towarowa 1 42-600 Tarnowskie Góry WNIOSEK O PRZYZNANIE ŚRODKÓW Z KRAJOWEGO FUNDUSZU SZKOLENIOWEGO

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Regulamin uczestnictwa w Projekcie

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Regulamin uczestnictwa w Projekcie Regulamin uczestnictwa w Projekcie Informacje ogólne 1 1. Niniejszy regulamin określa zasady realizacji, rekrutacji oraz uczestnictwa w szkoleniach realizowanych w ramach projektu Kompetencje przyszłości

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA SPRAWOZDANIA Z WYKONANIA ZADANIA PUBLICZNEGO W RAMACH OTWARTEGO KONKURSU OFERT NA REALIZACJ

INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA SPRAWOZDANIA Z WYKONANIA ZADANIA PUBLICZNEGO W RAMACH OTWARTEGO KONKURSU OFERT NA REALIZACJ INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA SPRAWOZDANIA Z WYKONANIA ZADANIA PUBLICZNEGO W RAMACH OTWARTEGO KONKURSU OFERT NA REALIZACJĘ ZADAŃ PUBLICZNYCH WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO W DZIEDZINIE KULTURY FIZYCZNEJ WPROWADZENIE

Bardziej szczegółowo

UMOWA SZKOLENIOWA nr... dotycząca uczestnictwa w projekcie Nowocześni Ludzie Biznesu

UMOWA SZKOLENIOWA nr... dotycząca uczestnictwa w projekcie Nowocześni Ludzie Biznesu UMOWA SZKOLENIOWA nr... dotycząca uczestnictwa w projekcie zawarta w Poznaniu, dnia...pomiędzy: Profutura s.c. Monika Nowakowska-Twaróg Mikołaj Nowakowski z siedzibą w Poznaniu 61-701 przy ulicy Fredry

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 116/IX/2015 RADY MIEJSKIEJ W RADZYMINIE. z dnia 30 czerwca 2015 r.

UCHWAŁA NR 116/IX/2015 RADY MIEJSKIEJ W RADZYMINIE. z dnia 30 czerwca 2015 r. UCHWAŁA NR 116/IX/2015 RADY MIEJSKIEJ W RADZYMINIE z dnia 30 czerwca 2015 r. w sprawie zwolnienia przedsiębiorców z podatku od nieruchomości na terenie Gminy Radzymin w ramach pomocy de minimis Na podstawie

Bardziej szczegółowo

z wykonania zadania publicznego... (nazwa zadania) w okresie od... do..., określonego w umowie nr..., zawartej w dniu..., pomiędzy... a...

z wykonania zadania publicznego... (nazwa zadania) w okresie od... do..., określonego w umowie nr..., zawartej w dniu..., pomiędzy... a... Załącznik Nr 3 SPRAWOZDANIE (CZĘŚCIOWE/KOŃCOWE 1) ) 2) z wykonania zadania publicznego... (nazwa zadania) w okresie od... do..., określonego w umowie nr..., zawartej w dniu..., pomiędzy... a... (nazwa

Bardziej szczegółowo

Urząd Pracy Powiatu Krakowskiego

Urząd Pracy Powiatu Krakowskiego BZ-KFS_D1. Nazwa / imię i nazwisko pracodawcy dn Urząd Pracy Powiatu Krakowskiego Formularz wniosku obowiązuje od dnia 18.02.2015 r. Wniosek o przyznanie środków z Krajowego Funduszu Szkoleniowego na finansowanie

Bardziej szczegółowo

WYTYCZNE DOTYCZĄCE ZASAD PROWADZENIA WYODRĘBNIONEJ EWIDENCJI KSIĘGOWEJ DLA OPERACJI REALIZOWANYCH W RAMACH

WYTYCZNE DOTYCZĄCE ZASAD PROWADZENIA WYODRĘBNIONEJ EWIDENCJI KSIĘGOWEJ DLA OPERACJI REALIZOWANYCH W RAMACH WYTYCZNE DOTYCZĄCE ZASAD PROWADZENIA WYODRĘBNIONEJ EWIDENCJI KSIĘGOWEJ DLA OPERACJI REALIZOWANYCH W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ SEKTORA RYBOŁÓWSTWA I NADBRZEŻNYCH OBSZARÓW RYBACKICH

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XXIV/112/08. Rady Gminy w WądroŜu Wielkim. z dnia 29 grudnia 2008 r.

Uchwała Nr XXIV/112/08. Rady Gminy w WądroŜu Wielkim. z dnia 29 grudnia 2008 r. Uchwała Nr XXIV/112/08 Rady Gminy w WądroŜu Wielkim z dnia 29 grudnia 2008 r. w sprawie udzielenia regionalnej pomocy inwestycyjnej w formie zwolnienia od podatku od nieruchomości. Na podstawie art. 18

Bardziej szczegółowo

U M O W A Nr. o finansowanie działań obejmujących kształcenie ustawiczne pracowników i pracodawcy z Krajowego Funduszu Szkoleniowego

U M O W A Nr. o finansowanie działań obejmujących kształcenie ustawiczne pracowników i pracodawcy z Krajowego Funduszu Szkoleniowego U M O W A Nr. o finansowanie działań obejmujących kształcenie ustawiczne pracowników i pracodawcy z Krajowego Funduszu Szkoleniowego zawarta w dniu w Dębicy pomiędzy: STAROSTĄ DĘBICKIM w imieniu którego

Bardziej szczegółowo

Regulamin dotyczący przyznawania bonów stażowych dla osób bezrobotnych zarejestrowanych w PUP w Pińczowie

Regulamin dotyczący przyznawania bonów stażowych dla osób bezrobotnych zarejestrowanych w PUP w Pińczowie Regulamin dotyczący przyznawania bonów stażowych dla osób bezrobotnych zarejestrowanych w PUP w Pińczowie Przyznawanie bonów stażowych odbywa się na podstawie: 1. ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI do projektu Rozwój kadry to rozwój firmy

REGULAMIN REKRUTACJI do projektu Rozwój kadry to rozwój firmy REGULAMIN REKRUTACJI do projektu Rozwój kadry to rozwój firmy projekt nr WND-POKL.02.01.01-00-482/09 Rekrutacja wrzesień/październik 2010 r. 1. Projekt Rozwój kadry to rozwój firmy realizowany jest w ramach:

Bardziej szczegółowo

Informacje dotyczące podmiotu, któremu ma być udzielona pomoc de minimis

Informacje dotyczące podmiotu, któremu ma być udzielona pomoc de minimis Instrukcja wypełniania nowego Formularza informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis przez osoby niepełnosprawne prowadzące działalność gospodarczą (załącznik do Rozporządzenia Rady

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obiegu i przechowywania dokumentów dla projektów współfinansowanych przez Unię Europejską

Instrukcja obiegu i przechowywania dokumentów dla projektów współfinansowanych przez Unię Europejską Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 60 /2016 Wójta Gminy Włoszakowice z dnia 23 września 2016 r. Instrukcja obiegu i przechowywania dokumentów dla projektów współfinansowanych przez Unię Europejską 1. Całość

Bardziej szczegółowo

Cel i podstawa prowadzenia wyodrębnionej księgowości projektu w prawie unijnym i polskim

Cel i podstawa prowadzenia wyodrębnionej księgowości projektu w prawie unijnym i polskim Obowiązek prowadzenia wyodrębnionej ewidencji księgowej kosztów poniesionych w ramach projektu. Agnieszka Glaza Samodzielny Specjalista Sekcja Kontroli Gdańsk, 2011-06-30 Cel i podstawa prowadzenia wyodrębnionej

Bardziej szczegółowo

Lublin, dnia 29 maja 2015 r. Poz. 1816 UCHWAŁA NR VIII/55/15 RADY GMINY ZAMOŚĆ. z dnia 25 maja 2015 r.

Lublin, dnia 29 maja 2015 r. Poz. 1816 UCHWAŁA NR VIII/55/15 RADY GMINY ZAMOŚĆ. z dnia 25 maja 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO Lublin, dnia 29 maja 2015 r. Poz. 1816 UCHWAŁA NR VIII/55/15 RADY GMINY ZAMOŚĆ z dnia 25 maja 2015 r. w sprawie wprowadzenia zwolnień od podatku od nieruchomości

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE pt. NOWOCZESNE ZARZĄDZANIE

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE pt. NOWOCZESNE ZARZĄDZANIE Gdańsk dn. 29.03.2006 r. REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE pt. NOWOCZESNE ZARZĄDZANIE 1 Zakres projektu 1. Szkolenia są realizowane w ramach projektu pt. Nowoczesne zarządzanie nr umowy SPORZL 2.3a 2

Bardziej szczegółowo

ZASADY ROZLICZANIA I POŚWIADCZANIA PONIESIONYCH WYDATKÓW DLA PROJEKTÓW REALIZOWANYCH W RAMACH MRPO 2007-2013

ZASADY ROZLICZANIA I POŚWIADCZANIA PONIESIONYCH WYDATKÓW DLA PROJEKTÓW REALIZOWANYCH W RAMACH MRPO 2007-2013 ZASADY ROZLICZANIA I POŚWIADCZANIA PONIESIONYCH WYDATKÓW DLA PROJEKTÓW REALIZOWANYCH W RAMACH MRPO 2007-2013 Departament Funduszy Europejskich Kraków, wrzesień 2010 r. Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY MIASTA GDAŃSKA. z dnia... 2014 r.

UCHWAŁA NR... RADY MIASTA GDAŃSKA. z dnia... 2014 r. Projekt z dnia 8 stycznia 2014 r. Zatwierdzony przez... UCHWAŁA NR... RADY MIASTA GDAŃSKA z dnia... 2014 r. w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy publicznej przez Gminę Miasta Gdańska przedsiębiorcom

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE (CZĘŚCIOWE/KOŃCOWE 1) ) 2) z wykonania zadania publicznego niepotrzebne skreślić

SPRAWOZDANIE (CZĘŚCIOWE/KOŃCOWE 1) ) 2) z wykonania zadania publicznego niepotrzebne skreślić INSTRUKCJA WYPEŁNIENIA SPRAWOZDANIA Z WYKONANIA ZADANIA PUBLICZNEGO SPRAWOZDANIE (CZĘŚCIOWE/KOŃCOWE 1) ) 2) z wykonania zadania publicznego niepotrzebne skreślić wpisać pełną nazwę zadania publicznego......

Bardziej szczegółowo

U M O W A Nr. o finansowanie działań obejmujących kształcenie ustawiczne pracowników pracodawcy z Krajowego Funduszu Szkoleniowego

U M O W A Nr. o finansowanie działań obejmujących kształcenie ustawiczne pracowników pracodawcy z Krajowego Funduszu Szkoleniowego U M O W A Nr. o finansowanie działań obejmujących kształcenie ustawiczne pracowników pracodawcy z Krajowego Funduszu Szkoleniowego i zawarta w dniu w Dębicy pomiędzy: STAROSTĄ DĘBICKIM w imieniu, którego

Bardziej szczegółowo

Nr sprawy: - - /Wypełnia PCPR/

Nr sprawy: - - /Wypełnia PCPR/ Nr sprawy: - - /Wypełnia PCPR/ W N I O S E K o dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych organizacji sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób niepełnosprawnych

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY PRZEDSIĘBIORSTWA

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY PRZEDSIĘBIORSTWA Nr przedsiębiorstwa (wypełnia Organizator Szkoleń) Tytuł projektu Nr projektu Priorytet, w ramach którego jest Działanie, w ramach którego jest Poddziałanie, w ramach którego jest Data wpływu, godzina

Bardziej szczegółowo

Burmistrz Miasta Czeladź. z dnia 13 marca 2013 roku

Burmistrz Miasta Czeladź. z dnia 13 marca 2013 roku Zarządzenie Nr 55/2013 Burmistrza Miasta Czeladź z dnia 13 marca 2013 roku w sprawie wprowadzenia zasad polityki rachunkowości dotyczących Projektu Czeladzka Liga Naukowa w ramach Programu Operacyjnego

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DOTYCZĄCA ZASAD PROWADZENIA WYODRĘBNIONEJ EWIDENCJI KSIĘGOWEJ DLA OPERACJI REALIZOWANYCH W RAMACH

INFORMACJA DOTYCZĄCA ZASAD PROWADZENIA WYODRĘBNIONEJ EWIDENCJI KSIĘGOWEJ DLA OPERACJI REALIZOWANYCH W RAMACH INFORMACJA DOTYCZĄCA ZASAD PROWADZENIA WYODRĘBNIONEJ EWIDENCJI KSIĘGOWEJ DLA OPERACJI REALIZOWANYCH W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ SEKTORA RYBOŁÓWSTWA I NADBRZEŻNYCH OBSZARÓW RYBACKICH

Bardziej szczegółowo

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Departament Wsparcia e-gospodarki. Poradnik przedsiębiorcy poświęcony prowadzeniu i rozliczaniu projektów

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Departament Wsparcia e-gospodarki. Poradnik przedsiębiorcy poświęcony prowadzeniu i rozliczaniu projektów Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Departament Wsparcia e-gospodarki Poradnik przedsiębiorcy poświęcony prowadzeniu i rozliczaniu projektów Warszawa 2011 1 Szanowni Państwo, Prezentujemy ósmy odcinek

Bardziej szczegółowo

Wojewódzki Urząd Pracy w Kielcach. Nieprawidłowości w realizacji projektów współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

Wojewódzki Urząd Pracy w Kielcach. Nieprawidłowości w realizacji projektów współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Nieprawidłowości w realizacji projektów współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Od początku realizacji Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Wojewódzki Urząd Pracy przeprowadził:

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O DOFINANSOWANIE KOSZTÓW KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO PRACOWNIKÓW I PRACODAWCÓW DANE PRACODAWCY

WNIOSEK O DOFINANSOWANIE KOSZTÓW KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO PRACOWNIKÓW I PRACODAWCÓW DANE PRACODAWCY Starogard Gdański, dnia...... Pieczątka wnioskodawcy DYREKTOR POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W STAROGARDZIE GDAŃSKIM WNIOSEK O DOFINANSOWANIE KOSZTÓW KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO PRACOWNIKÓW I PRACODAWCÓW Na zasadach

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 2 ZASADY FUNKCJONOWANIA KONT BILANSOWYCH

Załącznik Nr 2 ZASADY FUNKCJONOWANIA KONT BILANSOWYCH ZASADY FUNKCJONOWANIA KONT BILANSOWYCH Załącznik Nr 2 133 Rachunek budżetu Konto 133 służy do ewidencji operacji pieniężnych dokonywanych na bankowych rachunkach budżetu państwa oraz budżetów gmin, powiatów

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK. o dofinansowanie kosztów kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawców

WNIOSEK. o dofinansowanie kosztów kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawców ... Międzyrzecz, dn... (pieczątka pracodawcy) Nr sprawy w PUP... Powiatowy Urząd Pracy w Międzyrzeczu Pl. Powstańców Wlkp. 1 66-300 Międzyrzecz WNIOSEK o dofinansowanie kosztów kształcenia ustawicznego

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR w sprawie: przyznania środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego (KFS)

UMOWA NR w sprawie: przyznania środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego (KFS) UMOWA NR w sprawie: przyznania środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego (KFS) zawarta w dniu. r. pomiędzy : Powiatowym Urzędem Pracy w Gdyni reprezentowanym przez.., działającą na podstawie upoważnienia

Bardziej szczegółowo

Dodawanie dokumentu Dodawanie dokumentu niezaleŝnie od formy prowadzonej działalności wygląda tak samo. NaleŜy uruchomić przycisk. Pojawi się okno: Informacja o kontrahencie jest niezbędna do rejestru

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 353/09 Prezydenta Miasta Nowego Sącza Z dnia 16 października 2009r

Zarządzenie Nr 353/09 Prezydenta Miasta Nowego Sącza Z dnia 16 października 2009r Zarządzenie Nr 353/09 Prezydenta Miasta Nowego Sącza Z dnia 16 października 2009r W sprawie procedur obowiązujących przy realizacji Partnerskiego Projektu Comeniusa w ramach Programu Uczenie się przez

Bardziej szczegółowo

WZÓR. Wniosek o dofinansowanie z Funduszu Pracy kosztów szkolenia pracowników objętych szczególnymi rozwiązaniami na rzecz ochrony miejsc pracy

WZÓR. Wniosek o dofinansowanie z Funduszu Pracy kosztów szkolenia pracowników objętych szczególnymi rozwiązaniami na rzecz ochrony miejsc pracy Załączniki do rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia... 2013 r. (poz. ) WZÓR Załącznik nr 1.. (miejscowość i data). (nazwa przedsiębiorcy, adres siedziby oraz oznaczenie miejsca wykonywania

Bardziej szczegółowo

PLAN KONT DLA BUDśETU

PLAN KONT DLA BUDśETU Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 20/2011 Wójta Gminy Radziejów z dnia 21 marca 2011 r. I. W Y K A Z K O N T Konta bilansowe PLAN KONT DLA BUDśETU Rachunek budŝetu 134 Kredyty bankowe 135 Rachunek środków

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O ORGANIZACJĘ PRAC INTERWENCYJNYCH

WNIOSEK O ORGANIZACJĘ PRAC INTERWENCYJNYCH WNIOSEK Data. Powiatowy Urząd Pracy w Nidzicy O ORGANIZACJĘ PRAC INTERWENCYJNYCH A) Informacja dotycząca pracodawcy 1. Pełna nazwa pracodawcy... 2. Adres siedziby pracodawcy... 3. Miejsce prowadzenia działalności

Bardziej szczegółowo

Rozwój na miarę Twojej firmy

Rozwój na miarę Twojej firmy Rozwój na miarę Twojej firmy www.wup.pl/rpo Skorzystaj ze wsparcia dla biznesu i wybierz usługi rozwojowe szyte na miarę uzyskaj nawet do 80% zwrotu kosztów za szkolenia i kursy www.uslugirozwojowe.parp.gov.pl

Bardziej szczegółowo

na potrzeby dialogu technicznego

na potrzeby dialogu technicznego Założenia Podmiotowego Systemu Finansowania szkoleń dla osób indywidualnych w ramach projektu pn. Kierunek Kariera realizowanego w Działaniu 10.3 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY FUNDUSZ SZKOLENIOWY. Wniosek o dofinansowanie kształcenia ustawicznego

KRAJOWY FUNDUSZ SZKOLENIOWY. Wniosek o dofinansowanie kształcenia ustawicznego CAZ-U- Tomaszów Lub. POS-8-1 KRAJOWY FUNDUSZ SZKOLENIOWY Wniosek o dofinansowanie kształcenia ustawicznego Wypełnia wnioskodawca Nazwa i adres wnioskodawcy........... Imię i nazwisko pracodawcy.... Telefon...

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XLIV/327/10 Rady Gminy Kłodawa z dnia 17 marca 2010r.

Uchwała Nr XLIV/327/10 Rady Gminy Kłodawa z dnia 17 marca 2010r. Uchwała Nr XLIV/327/10 Rady Gminy Kłodawa z dnia 17 marca 2010r. w sprawie zwolnienia z podatku od nieruchomości w ramach pomocy de minimis jako szczególna pomoc publiczna. Na podstawie art. 18 ust. 2

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Urząd Pracy w Sanoku ul. Rymanowska 20A

Powiatowy Urząd Pracy w Sanoku ul. Rymanowska 20A /pieczęć firmowa pracodawcy/ Pieczęć Firmowa Wnioskodawcy Powiatowy Urząd Pracy w Sanoku ul. Rymanowska 20A WNIOSEK o zawarcie umowy dotyczącej refundacji części kosztów poniesionych na wynagrodzenia,

Bardziej szczegółowo

I. DANE WNIOSKODAWCY POWIATOWY URZĄD PRACY W RZESZOWIE. ... pieczęć firmowa pracodawcy

I. DANE WNIOSKODAWCY POWIATOWY URZĄD PRACY W RZESZOWIE. ... pieczęć firmowa pracodawcy ... pieczęć firmowa pracodawcy POWIATOWY URZĄD PRACY W RZESZOWIE WNIOSEK w sprawie refundacji części kosztów poniesionych na wynagrodzenia, nagrody oraz składki na ubezpieczenia społeczne skierowanego

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 33/2010 Wójta Gminy Kołczygłowy z dnia 21 czerwca 2010 r.

Zarządzenie Nr 33/2010 Wójta Gminy Kołczygłowy z dnia 21 czerwca 2010 r. Zarządzenie Nr 33/2010 Wójta Gminy Kołczygłowy z dnia 21 czerwca 2010 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu przyznawania i korzystania ze słuŝbowych kart płatniczych przy dokonywaniu

Bardziej szczegółowo

(wzór) UMOWA nr INES 2011/.../.. ustalająca warunku świadczenia wsparcia

(wzór) UMOWA nr INES 2011/.../.. ustalająca warunku świadczenia wsparcia (wzór) UMOWA nr INES 2011/.../.. ustalająca warunku świadczenia wsparcia na rzecz podmiotu ekonomi społecznej zawarta w ramach realizacji umowy z dnia 2 czerwca 2010 roku nr UDA-POKL.07.02.02-12-018/09-00

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO Łódź, dnia 6 października 2014 r. Poz. 3489 UCHWAŁA NR XLV/260/2014 RADY GMINY SIERADZ z dnia 17 września 2014 r. w sprawie zasad udzielania dotacji celowej na dofinansowanie

Bardziej szczegółowo

WYKAZ KONT SYNTETYCZNYCH I ANALITYCZNYCH w Gminie Andrychów KONTA BILANSOWE

WYKAZ KONT SYNTETYCZNYCH I ANALITYCZNYCH w Gminie Andrychów KONTA BILANSOWE Załącznik nr 3 do Zarządzenia nr 62/2010 Burmistrza Andrychowa z dnia 31grudnia 2010 r. WYKAZ KONT SYNTETYCZNYCH I ANALITYCZNYCH w Gminie Andrychów syntetyczny Symbol konta analityczny 133 do kaŝdego rachunku

Bardziej szczegółowo