ZASADY EWIDENCJI I ROZLICZANIA PROJEKTÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "ZASADY EWIDENCJI I ROZLICZANIA PROJEKTÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ"

Transkrypt

1 ZASADY EWIDENCJI I ROZLICZANIA PROJEKTÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ Rozdział I Zasady ewidencji środków 1 1. Dochody z funduszy pomocowych stanowią dochody budżetu Gminy i są ujmowane w uchwale budżetowej. 2. Wpływy środków z funduszy pomocowych oraz wydatki związane z realizacją projektów współfinansowanych z tych środków kwalifikuje się do odpowiedniego działu, rozdziału i paragrafu klasyfikacji budżetowej zgodnie z obowiązującym Rozporządzeniem Ministra Finansów w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych. 3. Wyróżnikiem środków pomocowych jest czwarta cyfra paragrafu wskazująca źródło finansowania tj: a) 7 wydatki finansowane lub współfinansowane z budżetu środków europejskich, b) 9 środki tworzące wkład krajowy przekazany na współfinansowanie programów, są to m.in. środki budżetu państwa lub inne, c) 0 koszty projektu poza umową i/lub wydatkowane ze środków własnych. 4. Dochody i wydatki związane z projektami finansowanymi z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej podlegają wyodrębnieniu przez zastosowanie odpowiednich paragrafów klasyfikacji budżetowej. 5. Ewidencję księgową prowadzi się zgodnie z zasadami rachunkowości, dla każdego projektu odrębnie, by możliwe było wykazanie pełnej ewidencji każdego projektu. 6. Wyodrębnienie środków następuje poprzez: a) odrębne rachunki bankowe, na których gromadzone są środki dla danego zadania w przypadku gdy umowa wymaga wyodrębnienia konta, b) odrębny system rachunkowości wyodrębnione konta syntetyczne i analityczne zgodnie z planem kont i obowiązującą klasyfikacja budżetową, c) odrębny zbiór dokumentów oryginały dowodów księgowych dotyczące poszczególnych projektów są przechowywane zgodnie z zasadami rozdziału VI niniejszej instrukcji. strona 1 / 19

2 7. Podstawą ewidencji zdarzeń gospodarczych są dowody księgowe oryginały. 8. W ewidencji organu jak i jednostki zdarzenia gospodarcze związane z realizacją projektu księgowane będą chronologicznie, na podstawie kserokopii dokumentów potwierdzonych za zgodność z oryginałem. 9. Do prowadzenia ksiąg rachunkowych wykorzystywany jest program komputerowy FK 2000 firmy TENSOFT z Opola. Rozdział II Kontrola i obieg dowodów księgowych 2 1. Procedura dokonywania płatności za wykonane roboty i usługi w ramach realizowanego projektu obejmuje etapy: a) rejestrację wpływu faktury (z protokołem odbioru) lub innego dowodu księgowego i oznaczenie daty wpływu, b) kontrolę merytoryczną (rzeczową) która polega na sprawdzeniu, czy: dokument został wystawiony przez właściwy podmiot, planowana operacja gospodarcza znajduje potwierdzenie w założeniach zatwierdzonego planu finansowego, dokonana operacja gospodarcza była celowa, dane zawarte w dokumencie odpowiadają rzeczywistości, tj. dane dotyczące wykonania rzeczowego faktycznie zostały wykonane w sposób rzetelny i zgodnie z obowiązującymi normami, została zawarta umowa (zlecenie) na operację, która jest dokumentowana tym dowodem księgowym, zastosowane ceny i stawki są zgodne z zawartymi umowami (zleceniami) lub innymi przepisami obowiązującymi w danym zakresie, zdarzenie gospodarcze przebiegało zgodnie z obowiązującym prawem, a w szczególności z ustawą prawo zamówień publicznych, c) kontrolę formalno-rachunkową faktury lub innego dowodu księgowego która polega na sprawdzeniu czy dowody zostały wystawione w sposób technicznie prawidłowy oraz czy ich dane liczbowe nie zawierają błędów rachunkowych. Polega ona w szczególności na sprawdzeniu, czy: dowód księgowy odpowiada wymogom określonym w Instrukcji kontroli i obiegu dokumentów księgowych która stanowi załącznik obowiązującej dokumentacji opisującej przyjęte zasady (politykę) rachunkowości, faktura została wystawiona zgodnie z zasadami zawartymi w rozporządzeniu Ministra Finansów z r. w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2008r. Nr 212, poz. 1337), strona 2 / 19

3 dowód jest wolny od błędów rachunkowych, dowód posiada przeliczenie na walutę polską, jeżeli opiewa na walutę obcą, dokonano w sposób prawidłowy przeliczenia dowodu wystawionego w walucie obcej na walutę polską (jeżeli takiego przeliczenia brak, to kontrolujący pod względem formalno-rachunkowym dokonuje takiego przeliczenia). d) zatwierdzenie dowodów księgowych - po zakończeniu czynności kontrolnych dowody księgowe uznane za prawidłowe kieruje się do akceptacji. Akceptacji dokonuje Skarbnik Gminy lub Główny księgowy oraz Wójt lub Sekretarz Gminy. e) dokonanie płatności prawidłowo opisane, sprawdzone i zatwierdzone dowody księgowe są przekazywane do kasy w celu sporządzenia dyspozycji przelewu. Płatność następuje w terminie określonym w umowie w formie elektronicznej przy zastosowaniu programu Home Banking po zatwierdzeniu przelewów zgodnie z kartą wzorów podpisów. f) dekretację dowody podlegają dekretacji i zaksięgowaniu zgodnie z obowiązującą w gminie dokumentacją opisującą przyjęte zasady (politykę) rachunkowości. 2. Wszystkie dowody księgowe dotyczące projektu muszą być szczegółowo opisane przez pracownika merytorycznie odpowiadającego za realizację projektu i zawierać co najmniej: a) nazwę projektu i nr umowy, b) nazwę programu, w ramach którego projekt jest współfinansowany, c) kategorie wydatku i wskazanie podziału finansowania na koszty kwalifikowane i niekwalifikowane, d) informację jaka kwota wydatków finansowana jest ze środków pomocowych a jaka ze środków własnych. 3. Jeżeli wytyczne danego programu pomocowego określają szczegółowe zasady w zakresie opisywania dokumentów księgowych wówczas w zakresie opisywania tych dokumentów nie stosuje się zasad określonych w ust. 2 tylko zasady wynikające z wytycznych dla danego programu pomocowego. 4. Kontroli merytorycznej dokonuje Wójt Gminy oraz inne osoby do tego upoważnione, wskazane w załączniku do Zarządzenia Wójta Gminy Kobylnica w sprawie przeprowadzania wstępnej oceny celowości zaciągania zobowiązań finansowych i dokonywania wydatków. 5. Wykaz osób upoważnionych do dokonywania kontroli pod względem formalnorachunkowym stanowi załącznik nr 2 do Instrukcji Kontroli i Obiegu Dokumentów Księgowych, która stanowi załącznik obowiązującej dokumentacji opisującej przyjęte zasady (politykę) rachunkowości. 6. Nieprawidłowości formalno-rachunkowe powinny być skorygowane w sposób określony w 1 ust. 5 i 6 Instrukcji Kontroli i Obiegu Dokumentów Księgowych, która stanowi załącznik obowiązującej dokumentacji opisującej przyjęte zasady (politykę) rachunkowości. strona 3 / 19

4 7. Fakt dokonania wszystkich form kontroli musi być potwierdzony datą i podpisem osoby uprawnionej do dokonania kontroli. 8. W przypadku stwierdzenia, że dokumenty nie były skontrolowane należy je zwrócić do właściwej komórki w celu uzupełnienia. 9. W razie ujawnienia w toku kontroli nieprawidłowości, kontrolujący zwraca bezzwłocznie nieprawidłowe dokumenty wystawcy lub właściwym komórkom z wnioskiem o dokonanie zmian lub uzupełnień, odmawia podpisania dokumentów nierzetelnych lub dotyczących operacji sprzecznych z obowiązującymi przepisami. Rozdział III Plan kont dla budżetu Gminy 3 1. Ewidencja szczegółowa wszystkich kont prowadzona jest z podziałem na poszczególne projekty. 2. Konta w ewidencji księgowej projektu oznacza się poprzez dopisanie do numeru konta nazwy projektu. 3. Wykaz kont bilansowych w organie służących do ewidencji operacji dofinansowanych z funduszy pomocowych: 133 Rachunek budżetu 134 Kredyty bankowe 137 Rachunki środków funduszy pomocowych 223 Rozliczenie wydatków budżetowych 227 Rozliczenie dochodów ze środków funduszy pomocowych 228 Rozliczenie wydatków ze środków funduszy pomocowych 240 Pozostałe rozrachunki 260 Zobowiązania finansowe 901 Dochody budżetu 902 Wydatki budżetu 907 Dochody z funduszy pomocowych 908 Wydatki z funduszy pomocowych 909 Rozliczenia międzyokresowe 961 Niedobór lub nadwyżka budżetu 967 Fundusze pomocowe strona 4 / 19

5 4. Zasady funkcjonowania kont : Konto 133 Rachunek bankowy służy do ewidencji operacji pieniężnych dokonywanych na bankowych rachunkach budżetu. Zapisy księgowe na tym koncie dokonywane są wyłącznie na podstawie wyciągów bankowych. Na stronie Wn konta 133 ujmuje się: wpływy środków pieniężnych z tytułu refundacji wcześniej poniesionych wydatków zrealizowanych z dochodów budżetu, podlegających refundacji ze środków pomocowych w korespondencji z kontem 137, wpływ dotacji na finansowanie projektów w korespondencji z kontem 901. Na stronie Ma konta 133 ujmuje się: wypłaty bezpośrednie związane z realizacją projektu w ramach wkładu własnego lub dotacji w korespondencji z kontem 902, środki na realizacje projektu przelane na wyodrębniony rachunek projektu w wysokości kosztów nie podlegających refundacji lub na rachunek innej jednostki budżetowej realizującej projekt w korespondencji z kontem 223, przelewy środków na wyodrębniony rachunek przeznaczony do finansowania wszystkich operacji związanych z projektem w korespondencji z kontem 137. Konto 134 Konto 137 Służy do ewidencji kredytów pomostowych na realizację projektów, spłacanych po otrzymaniu dotacji celowych i refundacji wcześniej poniesionych wydatków ze środków pomocowych oraz kredytów na sfinansowanie wydatków w ramach wkładu własnego. Na stronie Wn konta 134 ujmuje się: spłaty kredytów, w korespondencji z kontem 133 lub 137. Na stronie Ma konta 134 ujmuje się: kredyt pomostowy na finansowanie projektów, w korespondencji z kontem 133 lub 137. Ewidencja analityczna do konta 134 umożliwia stan środków poszczególnych wykorzystanych kredytów z podziałem na banki finansujące. Konto przeznaczone jest do ewidencji środków pieniężnych na realizację wyodrębnionych zadań projektów lub programów w zakresie których umowa lub przepis określają konieczność wydzielania środków pomocowych na wyodrębnionym rachunku bankowym. Konto to służy do ewidencji po stronie Wn: środków pieniężnych otrzymanych w ramach realizacji zadań z funduszy pomocowych, w korespondencji z kontem 907 lub wpływy z tytułu zwrotów uprzednio przekazanych środków pomocowych przekazanych jednostkom realizującym programy pomocowe, w korespondencji z kontem 228, dochodów na rachunek środków pomocowych, dokonane przez jednostki, które realizowały dochody, w korespondencji z kontem 227, strona 5 / 19

6 ewentualnych zwrotów środków pomocowych przekazanych wcześniej jednostkom na realizację programów pomocowych w korespondencji z kontem 228, naliczonych przez bank odsetek od środków zgromadzonych na rachunku bankowym w korespondencji z kontem 227 lub 240, dodatnie różnice kursowe występujące na dzień bilansowy przy wycenie środków w walutach obcych w korespondencji z kontem 967, wpływu środków pieniężnych z zaciągniętych kredytów i pożyczek pomostowych, kredytów lub pożyczek na finansowanie wkładu własnego w korespondencji z kontem 134 lub 260, Po stronie Ma ujmuje się: wydatki projektu sfinansowane ze środków pomocowych lub środków własnych podlegających refundacji ze środków pomocowych, w korespondencji z kontem 908, spłaty kredytów pomostowych z otrzymanych środków pomocowych lub w ramach dofinansowania z budżetu państwa, w korespondencji z kontem 134, spłaty pożyczek pomostowych z dofinansowania otrzymanego z budżetu państwa w formie dotacji celowej, w korespondencji z kontem 260, przekazanie środków na wyodrębniony rachunek bankowy projektu lub dla jednostki realizującej zadania (projekty) finansowe ze środków pomocowych, w korespondencji z kontem 228, przelewy na podstawowy rachunek bankowy budżetu otrzymanych środków pomocowych w postaci refundacji wydatków poniesionych ze środków własnych w korespondencji z kontem 133, ujemne różnice kursowe występujące na dzień bilansowy przy wycenie środków w walutach obcych w korespondencji z kontem 967. Konto 223 Służy do ewidencji rozliczeń z jednostkami z tytułu dokonywanych przez te jednostki wydatków budżetowych. Na stronie Wn konta 223 ujmuje się: środki przelane z rachunku bieżącego budżetu na pokrycie wydatków jednostek budżetowych w korespondencji z kontem 133. Na stronie Ma konta 223 ujmuje się: wydatki dokonane przez jednostki budżetowe w wysokości wynikającej z okresowych sprawozdań tych jednostek w korespondencji z kontem 902. Ewidencja analityczna prowadzona jest dla poszczególnych jednostek realizujących projekty, która umożliwia ustalenie stanu rozliczeń z poszczególnymi jednostkami z tytułu przelanych na rachunki jednostek środków na pokrycie wydatków związanych z realizacją projektu. Saldo Wn konta 223 oznacza stan przelanych lecz nie wykorzystanych środków. Na koniec roku konto 223 nie wykazuje salda. strona 6 / 19

7 Konto 227 Konto 228 Konto 240 Służy do ewidencji rozliczeń z jednostkami z tytułu zrealizowanych dochodów dotyczących funduszy pomocowych. Po stronie Wn konta 227 ujmuje się: dochody zrealizowane przez jednostkę (w tym odsetek) realizującą projekt w wysokości wynikającej z okresowych sprawozdań jednostek w korespondencji z kontem 907, Na stronie Ma konta 227 ujmuje się: przelewy dochodów (w tym odsetek naliczonych przez bank) na rachunek środków pomocowych, dokonane przez jednostki, które realizowały dochody, w korespondencji z kontem 137. Konto 227 może wykazywać dwa salda. Saldo Wn oznacza stan dochodów zrealizowanych przez jednostkę i objętych okresowymi sprawozdaniami, lecz nie przekazanych na rachunek środków funduszy pomocowych. Saldo Ma konta 227 oznacza stan dochodów przekazanych przez jednostkę na rachunek środków funduszy pomocowych, lecz nieobjętych okresowymi sprawozdaniami. Służy do ewidencji rozliczeń z jednostkami z tytułu dokonywanych przez nie wydatków ze środków funduszy pomocowych, w przypadku gdy wydatki związane z realizacją projektu nie są bezpośrednio płacone z wyodrębnionego rachunku bankowego budżetu ale przekazywane na wyodrębniony rachunek jednostki. Na stronie Wn konta 228 ujmuje się: przekazanie środków (własnych podlegających refundacji lub otrzymanych pomocowych) z rachunku środków funduszy pomocowych na pokrycie wydatków jednostek w korespondencji z kontem 137. Na stronie Ma konta 228 ujmuje się: wydatki dokonane przez jednostki w wysokości wynikającej z okresowych sprawozdań tych jednostek w korespondencji z kontem 908, wpływy z tytułu zwrotów środków pomocowych przekazanych uprzednio jednostkom realizującym programy pomocowe w korespondencji z kontem 137. Na koncie tym dokonuje się ewidencji operacji obrazujących stan rozliczeń z instytucją pośredniczącą z tytułu wydatków podlegających refundacji ze środków unijnych, poniesionych z własnych środków (odsetki od środków pomocowych przekazane na rachunek instytucji pomocowej oraz zwroty niewykorzystanych środków pomocowych zarachowanych do zwrotu w roku budżetowym, a dokonane w roku następnym). Na stronie Wn konta 240 ujmuje się: zwrot środków uzyskanych tytułem dochodów (w tym odsetek) z realizacji programu na rachunek przekazującego środki pomocowe, w korespondencji z kontem 137, ustalenie należności budżetu od środków funduszy pomocowych( równowartość wydatków sfinansowana ze środków własnych podlegająca refundacji), w korespondencji z kontem 909. strona 7 / 19

8 Na stronie Ma konta 240 ujmuje się: przeksięgowanie w dacie refundacji wydatków ze środków funduszy pomocowych (równowartość wydatków sfinansowana ze środków własnych podlegająca refundacji), w korespondencji z kontem 909. wpływy z tytułu odsetek lub środków pomocowych które zostały przypisane do zwrotu na rachunek instytucji przekazującej środki pomocowe, w korespondencji z kontem 137. Konto 260 Konto 901 Służy do ewidencji pożyczek zaciągniętych na finansowanie wydatków związanych z realizacją projektu. Pożyczki spłacane z dofinansowania ze środków unijnych lub z budżetu państwa w formie dotacji określa się mianem pożyczek pomostowych. Środki z pożyczek pomostowych i środki z pożyczek na finansowanie wkładu własnego jednostki samorządu terytorialnego są przekazywane na wyodrębniony rachunek bankowy, założony dla potrzeb finansowania projektu. Spłata pożyczek zaciągniętych na realizację projektu może być dokonana z wyodrębnionego rachunku bankowego lub podstawowego rachunku bankowego budżetu. Na stronie Wn konta 260 ujmuje się: wartość spłaconych pożyczek w korespondencji z kontem 137 (pożyczki spłacane ze środków unijnych, dotacji celowych, przelanych na wyodrębniony rachunek) lub z kontem 133 (pożyczki na finansowanie wkładu własnego w okresie realizacji projektu przekazanych na rachunek budżetu). Na stronie Ma ujmuje się: wartość zaciągniętych pożyczek w korespondencji z kontem 137 lub 133 (jeżeli z umowy pożyczki wynika, że zostanie przekazana na podstawowy rachunek budżetu). Służy do ewidencji dochodów otrzymanych z budżetu państwa w formie dotacji celowych na dofinansowanie projektów realizowanych z udziałem środków unijnych. Na stronie Wn konta 901 ujmuje się: przeniesienie z końcem roku sumy osiągniętych dochodów przez gminę, na konto 961. Na stronie Ma ujmuje się: wartość dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na dofinansowanie projektów realizowanych z udziałem środków unijnych, w korespondencji z kontem 133. Konto 902 Służy do ewidencji wydatków kwalifikowanych projektu w części finansowanej wkładem własnym budżetu Gminy, wydatków projektu objętych dofinansowaniem z budżetu państwa oraz wydatków niekwalifikowanych projektu. Na stronie Wn ujmuje się: w/w wydatki związane z realizacja projektów, w korespondencji z kontem 133, jeżeli wpłaty są dokonywane bezpośrednio z rachunku budżetu lub z kontem 223 na podstawie okresowych sprawozdań, jeżeli środki na takie wydatki są przekazywane na rachunki jednostek realizujących projekt. strona 8 / 19

9 Na stronie Ma konta 902 ujmuje się: przeniesienie z końcem roku wydatków projektów na konto 961. Konto 907 Konto 908 Służy do ewidencji osiągniętych dochodów z tytułu realizacji z tytułu realizacji funduszy pomocowych. Na stronie Wn konta ujmuje się: przeniesienie z końcem roku sumy osiągniętych dochodów na konto 967, zwrot niewykorzystanych środków pomocowych, w korespondencji z kontem 137. Na stronie Ma ujmuje się: dochody osiągnięte z tytułu otrzymanego dofinansowania w korespondencji z kontem 137 oraz dochody osiągnięte z tytułu realizacji funduszy pomocowych zwiększające środki pomocowe, np. odsetki, w korespondencji z kontem 227. Na koniec roku konto 907 nie wykazuje salda. Służy do ewidencji dokonywanych wydatków w ciężar środków funduszy pomocowych, realizowanych bezpośrednio z wyodrębnionego rachunku dla potrzeb finansowania projektu lub wydatków jednostek realizujących projekt na podstawie okresowych sprawozdań. Na stronie Wn ujmuje się: wydatki projektu w korespondencji z kontem 137 lub z kontem 228 na podstawie sprawozdań jednostek z realizacji wydatków ze środków funduszy pomocowych, wydatki projektu w korespondencji z kontem 133 które są przejściowo finansowane ze środków własnych. Na stronie Ma konta 908 ujmuje się: przeniesienie z końcem roku sumy dokonanych wydatków na konto 967. Na koniec roku konto 908 nie wykazuje salda. Konto 909 Służy do ewidencji rozliczeń międzyokresowych. Ewidencja szczegółowa umożliwi ustalenie stanu rozliczeń wobec poszczególnych tytułów. Na stronie Wn ujmuje się: przeksięgowanie w dacie wpływu refundacji wydatków ze środków funduszy pomocowych, w korespondencji z kontem 240. Na stronie Ma konta 909 ujmuje się: równowartość wydatków sfinansowanych ze środków własnych lub zaciągniętych kredytów i pożyczek podlegające refundacji ze środków pomocowych, w korespondencji z kontem 240. Konto 961 Służy do ewidencji wyniku wykonania budżetu za dany rok związanego z poniesieniem przez gminę, w ramach projektu objętego odrębną ewidencja księgową wydatków kwalifikowanych w ramach wkładu własnego i wydatków niekwalifikowanych projektu oraz wydatków projektu, objętych dofinansowaniem z budżetu państwa w formie dotacji celowej. strona 9 / 19

10 Pod datą ostatniego dnia roku budżetowego na stronie Wn ujmuje się przeniesienie zrealizowanych w ciągu roku wydatków budżetu w korespondencji z kontem 902. Pod datą ostatniego dnia roku budżetowego na stronie Ma konta 961 ujmuje się przeniesienie zrealizowanych w ciągu roku dochodów budżetu w korespondencji z kontem 901. W następnym roku budżetowym pod data zatwierdzenia sprawozdania z wykonania budżetu za rok poprzedni saldo konta 961 przenosi się na konto 960. Jeżeli zakończenie projektu w następnym roku budżetowym i związane z tym zamknięcie ksiąg rachunkowych nastąpi przed zatwierdzeniem sprawozdania z wykonania budżetu, to przeksięgowanie salda konta 961 za rok poprzedni na konto 960 następuje pod datą zamknięcia ksiąg rachunkowych danego projektu. Konto 967 Służy do ustalenia na koniec roku wyniku na operacjach, dotyczących projektu w części objętej dofinansowaniem ze środków pomocowych za okres od otwarcia odrębnych ksiąg rachunkowych do końca roku budżetowego, w którym projekt jest realizowany. Pod datą ostatniego dnia roku budżetowego na stronie Wn ujmuje się saldo konta 908 przeniesienie wydatków sfinansowanych ze środków pomocowych lub podlegających refundacji wydatków projektu sfinansowanych środkami własnymi budżetu. Ponadto na stronie Wn konta 967 księguje się ujemne różnice kursowe od środków otrzymanych w walutach obcych, w korespondencji z kontem 137. Na stronie Ma na koniec roku ujmuje się saldo konta 907 przeniesienie otrzymanych w danym roku środków pomocowych na realizację projektu. Ponadto na stronie Ma konta 967 księguje się dodatnie różnice kursowe od środków otrzymanych w walutach obcych, w korespondencji z kontem 137. Jeżeli zamknięcie ksiąg rachunkowych projektu w związku z jego zakończeniem ma miejsce w trakcie roku budżetowego to przeniesienie sald 907 i 908 następuje pod datą zamknięcia ksiąg rachunkowych. Na dzień zakończenia prowadzenia odrębnej ewidencji księgowej konto 967 nie wykazuje salda. 5. Przedstawione zasady funkcjonowania kont syntetycznych budżetu dotyczą kasowego wykonania, w zakresie wynikającym z realizowania danego projektu objętego odrębną ewidencją księgową. 6. Dla zapewnienia przejrzystości wydatkowanych środków w ramach poszczególnych projektów dopuszcza się tworzenie kont analitycznych bez konieczności zmiany niniejszego zarządzenia. strona 10 / 19

11 Rozdział IV Plan kont dla Urzędu Gminy 4 1. Ewidencja szczegółowa wszystkich kont prowadzona jest z podziałem na poszczególne projekty wynikające z wniosków o dofinansowanie realizacji projektu. 2. Konta w ewidencji księgowej oznacza się poprzez dopisanie do numeru konta nazwy projektu. 3. Na wyodrębnionych kontach Urzędu ewidencjonowane są operacje związane z dokonaniem wydatku oraz operacje poprzedzające ich powstanie tj. zobowiązania, koszty bieżące oraz koszty inwestycji, stanowiące efekty realizowanych projektów. 4. Do prowadzenia ewidencji realizacji zadania z wykorzystaniem środków pomocowych w Urzędzie korzysta się z bilansowych kont syntetycznych: 011 Środki trwałe 080 Inwestycje (środki trwałe w budowie) 130 Rachunek bieżący jednostki 137 Rachunek środków funduszy pomocowych 201 Rozrachunki z odbiorcami i dostawcami 400 Koszty według rodzajów 750 Przychody i koszty finansowe 800 Fundusz jednostki 810 Dotacje budżetowe i środki z budżetu na inwestycje 5. Zasady funkcjonowania kont bilansowych : Konto 011 Konto 080 Służy do ewidencji zakupu gotowych środków trwałych dokonywanych w związku z realizacją projektu lub do ewidencji efektów w wyniku inwestycji prowadzonych w ramach danego projektu. Na stronie Wn ujmuje się: zakupy gotowych środków trwałych wartości wynikającej z faktury wystawionej przez dostawce, w korespondencji z 201, przyjęcie na stan środków trwałych prowadzonej w ramach projektu działalności inwestycyjnej w korespondencji z kontem 080. Służy do ewidencji kosztów inwestycji rozpoczętych realizowanych w ramach projektu dofinansowanego z funduszy pomocowych. Na stronie Wn ujmuje się: wartość robót i usług w wartości wynikającej z otrzymanych faktur na realizacje zadania w korespondencji z kontem 201. strona 11 / 19

12 Na stronie Ma ujmuje się: wartość obiektów powstałych w wyniku realizowanego zadania, w korespondencji z kontami 011 lub 013 (przyjęcie do użytkowania środków trwałych), 020 (zakup wartości niematerialnych i prawnych o wartości powyżej zł) lub 800. Wartość zsumowanych nakładów poniesionych na konkretny obiekt stanowi wartość środka trwałego przyjmowanego do eksploatacji. Na dzień zamknięcia ksiąg rachunkowych dotyczących danego projektu konto 080 nie powinno wykazywać salda. Konto 130 Konto to służy do ewidencji dochodów i wydatków realizowanych bezpośrednio z rachunku bieżącego budżetu, w związku z tym kasowe wykonanie dochodów i wydatków budżetowych znajduje odzwierciedlenie w ewidencji budżetu a zapisy równoległe do operacji kasowych ujęte na koncie 130 mają charakter memoriałowy. Konieczność dokonywania zapisów równoległych do operacji kasowych ujętych w ewidencji budżetu wynika z faktu ujmowania przypisów przychodów i należności z tytułu dochodów budżetowych oraz rejestracji zobowiązań, kosztów oraz zmian w rzeczowych i obrotowych składnikach aktywów. Na stronie Wn ujmuje się: wpływ dotacji celowej na realizacje programów pomocowych na rachunek budżetu i równoległe ujecie w księgach urzędu (równolegle do zapisu 133/901) w korespondencji z kontem 750, Na stronie Ma ujmuje się: równolegle do zapisu 902/133: wydatki majątkowe i bieżące na realizację projektów (finansowane wkładem własnym, wydatków niekwalifikowanych i objętych wkładem z budżetu państwa) - w korespondencji 201, Na koniec okresu sprawozdawczego nie występuje saldo na rachunku. Saldo konta 130 w zakresie zrealizowanych dochodów i wydatków podlega przeksięgowaniu na konto 800: na podstawie kwartalnych sprawozdań Rb- 27S obroty strony Wn są przeksięgowywane na koniec okresu sprawozdawczego na stronę Wn konta 800, na podstawie kwartalnych sprawozdań Rb- 28S obroty strony Ma konta 130 są przeksięgowywane na koniec okresu sprawozdawczego na stronę Ma konta 800. Konto 137 Konto służy do ewidencji środków pieniężnych związanych z realizacją projektów finansowanych ze źródeł zagranicznych z wyodrębnionych rachunków pomocowych umiejscowionych w budżecie. Na koncie zapisy są prowadzone równolegle do zapisów Ma konta 137 w organie w zakresie wydatków ponoszonych bezpośrednio z budżetu. strona 12 / 19

13 Na stronie Ma ujmuje się: równolegle do zapisu budżetu 908/137: wydatki projektu sfinansowane ze środków pomocowych lub środków własnych podlegających refundacji ze środków pomocowych, w korespondencji z kontami zespołu 0,1,2,4,i,8, Saldo konta 137 w zakresie zrealizowanych wydatków podlega przeksięgowaniu na konto 800:, na podstawie kwartalnych sprawozdań Rb- 28S obroty strony Ma konta 137 są przeksięgowywane na koniec okresu sprawozdawczego na stronę Ma konta 800. Konto 201 Służy do ewidencji należności i zobowiązań z tytułu dostaw, robót i usług z dostawcami i wykonawcami dokonującymi sprzedaży związanej z realizacją projektu. Po stronie Wn konta 201 ewidencjonujemy: - zapłatę faktur dotyczących projektu, w korespondencji z kontem 137 (zapis równoległy do zapisu 908/137 w budżecie) - zapłatę faktur dotyczących realizacji projektu, w korespondencji z kontem 130 gdy wydatek nastąpił bezpośrednio w budżecie (zapis równoległy do zapisu 902/133 w budżecie) Po stronie Ma ujmuje się: - zobowiązania z tytułu otrzymanych faktur na realizacje zadania w korespondencji z kontem 400 w zakresie wydatków bieżących oraz kontem 080 (lub 011) w zakresie wydatków majątkowych, Do konta 201 prowadzona jest ewidencja szczegółowa która umożliwi wyodrębnienie rozrachunków z kontrahentami będącymi wykonawcami poszczególnych projektów. Konto 400 Służy do ewidencji kosztów prostych według rodzajów związanych z realizacją projektu. Po stronie Wn konta 400 ewidencjonujemy: - zobowiązania z tytułu otrzymanych faktur na realizacje zadania w korespondencji z kontem 221 w zakresie wydatków bieżących oraz kontem 080 (lub 011) w zakresie wydatków majątkowych, Po stronie Ma: - przeniesienie na koniec roku obrotowego kosztów rodzajowych na wynik finansowy w korespondencji z kontem 860. Konto 750 Służy do ewidencji przychodów z tytułu dochodów budżetowych oraz operacji finansowych i kosztu operacji finansowych. Na stronie Wn ujmuje się: przeksięgowanie na koniec roku osiągniętych przychodów z tytułu zrealizowanych dochodów związanych z realizacją projektów ze środków pomocowych, w korespondencji z kontem 800, strona 13 / 19

14 Na stronie Ma ujmuje się: wpływ dotacji celowej na realizacje programów pomocowych na rachunek budżetu i równoległe ujecie w księgach urzędu w korespondencji z kontem 130. Konto 800 Służy do ewidencji równowartości majątku trwałego i obrotowego jednostki i ich zmian. Na stronie Wn ujmuje się: przeksięgowanie salda Wn konta 130 na koniec roku z tytułu zrealizowanych dochodów związanych z realizacją projektów ze środków pomocowych w korespondencji z kontem 130, przeksięgowanie pod datą 31 grudnia równowartości środków budżetowych wydatkowanych na finansowanie inwestycji w ramach projektów unijnych w ramach rachunku budżetu, w korespondencji z kontem 810, przeksięgowanie na koniec roku osiągniętych przychodów z tytułu zrealizowanych dochodów związanych z realizacją projektów ze środków pomocowych, w korespondencji z kontem 750. Na stronie Ma ujmuje się: przeksięgowanie na koniec roku salda konta 130 lub 137 oznaczającego wartość wydatków związanych z realizacją projektów ze środków pomocowych zrealizowanego z rachunku budżetu lub rachunku środków pomocowych, przeksięgowanie salda Mn konta 130 na koniec roku z tytułu zrealizowanych wydatków związanych z realizacją projektów ze środków pomocowych w korespondencji z kontem 800, równowartość dokonanych wydatków inwestycyjnych w ramach projektów unijnych objętych planem urzędu, w korespondencji z kontem 810. Konto 810 Na koncie tym ujmuje się równowartość środków budżetowych wykorzystanych na finansowanie inwestycji. Ewidencja operacji stanowi dodatkowy zapis do wypłaty środków z rachunku budżetu. Na stronie Wn ujmuje się: równowartość dokonanych wydatków inwestycyjnych w ramach projektów unijnych, objętych planem urzędu, w korespondencji z kontem 800. Na stronie Ma ujmuje się: przeksięgowanie pod datą 31 grudnia równowartości środków budżetowych wydatkowanych na finansowanie inwestycji w ramach programów unijnych objętych planem urzędu, w korespondencji z kontem 800. strona 14 / 19

Instrukcja obiegu i przechowywania dokumentów dla projektów współfinansowanych przez Unię Europejską

Instrukcja obiegu i przechowywania dokumentów dla projektów współfinansowanych przez Unię Europejską Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 60 /2016 Wójta Gminy Włoszakowice z dnia 23 września 2016 r. Instrukcja obiegu i przechowywania dokumentów dla projektów współfinansowanych przez Unię Europejską 1. Całość

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 2 ZASADY FUNKCJONOWANIA KONT BILANSOWYCH

Załącznik Nr 2 ZASADY FUNKCJONOWANIA KONT BILANSOWYCH ZASADY FUNKCJONOWANIA KONT BILANSOWYCH Załącznik Nr 2 133 Rachunek budżetu Konto 133 służy do ewidencji operacji pieniężnych dokonywanych na bankowych rachunkach budżetu państwa oraz budżetów gmin, powiatów

Bardziej szczegółowo

Podstawowe zasady rachunkowości dla budżetu i urzędu

Podstawowe zasady rachunkowości dla budżetu i urzędu Załącznik Nr 2 do Zrządzenia Nr 207/IV/04 Wójta Gminy Oleśnica z dnia 31 grudnia 2004r. Podstawowe zasady rachunkowości dla budżetu i urzędu 1. Operacje gospodarcze dotyczące dochodów i wydatków budżetu

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr I/656/2005 Prezydenta Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego z dnia 24 listopada 2005 r.

Zarządzenie Nr I/656/2005 Prezydenta Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego z dnia 24 listopada 2005 r. Zarządzenie Nr I/656/2005 Prezydenta Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego z dnia 24 listopada 2005 r. w sprawie: zmiany przepisów wewnętrznych regulujących gospodarkę finansową w Urzędzie Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego.

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 10/2014 WÓJTA GMINY WERBKOWICE. z dnia 21 lutego 2014 r.

ZARZĄDZENIE NR 10/2014 WÓJTA GMINY WERBKOWICE. z dnia 21 lutego 2014 r. ZARZĄDZENIE NR 10/2014 WÓJTA GMINY WERBKOWICE z dnia 21 lutego 2014 r. w sprawie wprowadzenia zasad prowadzenia rachunkowości oraz ogólnej procedury zarządzania projektami współfinansowanymi ze środków

Bardziej szczegółowo

2. Rokiem obrotowym jest rok kalendarzowy, okresem sprawozdawczym odpowiednio miesiąc, kwartał i rok.

2. Rokiem obrotowym jest rok kalendarzowy, okresem sprawozdawczym odpowiednio miesiąc, kwartał i rok. Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 2/11 Burmistrza Drezdenka z dnia 03 stycznia 2011 roku Zasady wyodrębnienia ksiąg rachunkowych dla projektów realizowanych z udziałem środków pomocowych z Unii Europejskiej

Bardziej szczegółowo

PLAN KONT DLA BUDŻETU GMINY OLECKO

PLAN KONT DLA BUDŻETU GMINY OLECKO Załącznik Nr 1 do Zarządzenia wewnętrznego Nr 50/08 Burmistrza Olecka z dnia 14 sierpnia 2008 r. PLAN KONT DLA BUDŻETU GMINY OLECKO I. Wykaz kont 1. Konta bilansowe 133 - Rachunek budżetu 134 - Kredyty

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 131/2014 WÓJTA GMINY WERBKOWICE. z dnia 10 października 2014 r.

ZARZĄDZENIE NR 131/2014 WÓJTA GMINY WERBKOWICE. z dnia 10 października 2014 r. ZARZĄDZENIE NR 131/2014 WÓJTA GMINY WERBKOWICE z dnia 10 października 2014 r. w sprawie wprowadzenia zasad prowadzenia rachunkowości oraz ogólnej procedury zarządzania projektami współfinansowanymi ze

Bardziej szczegółowo

Zakładowy Plan Kont Budżetu Gminy

Zakładowy Plan Kont Budżetu Gminy Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr... Zakładowy Plan Kont Budżetu Gminy Wykaz kont syntetycznych Konta bilansowe 133 Rachunek budżetu 134 Kredyty bankowe 137 Rachunki środków funduszy pomocowych 138 Rachunek

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 695 /2012 Prezydenta Miasta Sopotu z dnia 13 sierpnia 2012 r.

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 695 /2012 Prezydenta Miasta Sopotu z dnia 13 sierpnia 2012 r. Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 695 /2012 Prezydenta Miasta Sopotu z dnia 13 sierpnia 2012 r. Wykaz kont dla budżetu Gminy Miasta Sopotu (według załącznika nr 2 do rozporządzenia Ministra Finansów z dnia

Bardziej szczegółowo

PLAN KONT DLA BUDŻETU - ORGAN

PLAN KONT DLA BUDŻETU - ORGAN Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 949/07 Prezydenta Miasta Wałbrzycha z dnia 24 grudnia 2007r. PLAN KONT DLA BUDŻETU - ORGAN Zakładowy plan kont w zakresie pełnienia przez Urząd Miejski w Wałbrzychu funkcji

Bardziej szczegółowo

I Wykaz kont. 1. Konta bilansowe

I Wykaz kont. 1. Konta bilansowe Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 4/11 Wójta Gminy Wólka z dnia 18 stycznia 2011 r. Plan kont dla organu I Wykaz kont 1. Konta bilansowe Rachunek budżetu Kredyty bankowe Środki pieniężne w drodze 222 Rozliczenie

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 38/2015 W ójta Gminy M asłowice z dnia 25 maja 2015 roku

Zarządzenie Nr 38/2015 W ójta Gminy M asłowice z dnia 25 maja 2015 roku WÓJT GMINY 97-515 MASŁOWICE pow. radomszczański lei. 44 787-46-25 Zarządzenie Nr 38/2015 W ójta Gminy M asłowice z dnia 25 maja 2015 roku w sprawie: wprowadzenia zasad (polityki) rachunkowości dotyczącej

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 3a do zarządzenia nr 340/15 Prezydenta Miasta Zduńska Wola z dnia 29 września 2015 r.

Załącznik nr 3a do zarządzenia nr 340/15 Prezydenta Miasta Zduńska Wola z dnia 29 września 2015 r. Załącznik nr 3a do zarządzenia nr 340/15 Prezydenta Miasta Zduńska Wola z dnia 29 września 2015 r. Wykaz kont księgi głównej (ewidencji syntetycznej) dla budżetu Miasta Zduńska Wola. Zasady klasyfikacji

Bardziej szczegółowo

PLAN KONT DLA BUDŻETU GMINY TRZEBIECHÓW ORAZ ZASADY ICH FUNKCJONOWANIA

PLAN KONT DLA BUDŻETU GMINY TRZEBIECHÓW ORAZ ZASADY ICH FUNKCJONOWANIA Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 46/2010 Wójta Gminy Trzebiechów z dnia 30.12.2010 r. PLAN KONT DLA BUDŻETU GMINY TRZEBIECHÓW ORAZ ZASADY ICH FUNKCJONOWANIA I. Konta bilansowe Konto 133 - rachunek budżetu

Bardziej szczegółowo

WYKAZ KONT BUDŻETU GMINY

WYKAZ KONT BUDŻETU GMINY WYKAZ KONT BUDŻETU GMINY Załącznik Nr 8 do Zarządzenia Nr F/132/2010 Wójta Gminy w Chojnicach z dnia 21 września 2010 r. I Konta bilansowe 133 Rachunek budżetu 134 Kredyty bankowe 135 Rachunek środków

Bardziej szczegółowo

WYKAZ TYPOWYCH OPERACJI GOSPODARCZYCH NA KONTACH I POWIĄZANIE Z INNYMI KONTAMI ORGAN. Lp. Opis operacji gospodarczej - zdarzenia Wn Ma

WYKAZ TYPOWYCH OPERACJI GOSPODARCZYCH NA KONTACH I POWIĄZANIE Z INNYMI KONTAMI ORGAN. Lp. Opis operacji gospodarczej - zdarzenia Wn Ma Załącznik nr 3 do Zarządzenia Prezydenta Miasta z dnia 07.06.2007 OR-0151/245/2007 WYKAZ TYPOWYCH OPERACJI GOSPODARCZYCH NA KONTACH I POWIĄZANIE Z INNYMI KONTAMI ORGAN Lp. Opis operacji gospodarczej -

Bardziej szczegółowo

ZAKŁADOWY PLAN KONT DLA BUDŻETU GMINY SMĘTOWO GRANICZNE

ZAKŁADOWY PLAN KONT DLA BUDŻETU GMINY SMĘTOWO GRANICZNE Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 5/2015 Wójta Gminy Smętowo Graniczne z dnia 14 stycznia 2015 roku ZAKŁADOWY PLAN KONT DLA BUDŻETU GMINY SMĘTOWO GRANICZNE Wykaz kont 1. Konta bilansowe 133 - Rachunek budżetu

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1 Polityka prowadzenia rachunkowości

Rozdział 1 Polityka prowadzenia rachunkowości Załącznik do zarządzenia Nr 0152-16/09 Burmistrza Miasta Nowy Targ z dnia 3 czerwca 2009 r. Szczegółowe zasady prowadzenia rachunkowości środków pomocowych Rozdział 1 Polityka prowadzenia rachunkowości

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr 27/2014 Wójta Gminy Wiżajny z dnia 01 kwietnia 2014r.

Zarządzenie nr 27/2014 Wójta Gminy Wiżajny z dnia 01 kwietnia 2014r. - KAPITAŁ LUDZKI NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOSCI UNIA EUROPEJSKA EUROPEJSKI FUNDUSZ SPOŁECZNY.. * * *.* Zarządzenie nr 27/2014 Wójta Gminy Wiżajny z dnia 01 kwietnia 2014r. w sprawie zasad rachunkowości dla

Bardziej szczegółowo

WYKAZ KONT DLA BUDŻETU GMINY

WYKAZ KONT DLA BUDŻETU GMINY Załącznik Nr 1 do Zakładowego Planu Kont WYKAZ KONT DLA BUDŻETU GMINY 1. Konta bilansowe 133 - Rachunek budżetu 134 - Kredyty bankowe 135 - Rachunek środków na niewygasające wydatki 140 - Środki pieniężne

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr 189/2011 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 18 kwietnia 2011 r.

Zarządzenie nr 189/2011 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 18 kwietnia 2011 r. Zarządzenie nr 189/2011 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 18 kwietnia 2011 r. w sprawie wprowadzenia Zakładowego Planu Kont dla Budżetu Jednostki Samorządu Terytorialnego - Miasta Kalisza Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 142 /2008 BURMISTRZA ZBĄSZYNIA z dnia 31 grudnia 2008 r.

Zarządzenie Nr 142 /2008 BURMISTRZA ZBĄSZYNIA z dnia 31 grudnia 2008 r. 142/2008 w sprawie ustalenia przepisów wewnętrznych dotyczących przyjętych zasad (polityki) rachunkowości dla Urzędu Miejskiego w Zbąszyniu w zakresie Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet IX

Bardziej szczegółowo

Z A R Z Ą D Z E N I E N r 14/2010 PREZYDENTA MIASTA SKARŻYSKA KAMIENNEJ z dnia 27 stycznia 2010 roku

Z A R Z Ą D Z E N I E N r 14/2010 PREZYDENTA MIASTA SKARŻYSKA KAMIENNEJ z dnia 27 stycznia 2010 roku Z A R Z Ą D Z E N I E N r 14/2010 PREZYDENTA MIASTA SKARŻYSKA KAMIENNEJ z dnia 27 stycznia 2010 roku w sprawie : zmiany Zarządzenia Prezydenta Miasta Nr 210/2008 z dnia 12 sierpnia 2008r w sprawie zasad

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 112/10 Burmistrza Bytomia Odrzańskiego z dnia 30 listopada 2010r.

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 112/10 Burmistrza Bytomia Odrzańskiego z dnia 30 listopada 2010r. Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 112/10 Burmistrza Bytomia Odrzańskiego z dnia 30 listopada 2010r. 4. ZASADY RACHUNKOWOŚCI PRZDSIĘWZIĘĆ REALIZOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z BUDśETU UNII EUROPEJSKIEJ

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 263/09 Prezydenta Miasta Otwocka z dnia 30 grudnia 2009 roku

Zarządzenie Nr 263/09 Prezydenta Miasta Otwocka z dnia 30 grudnia 2009 roku Zarządzenie Nr 263/09 Prezydenta Miasta Otwocka z dnia 30 grudnia 2009 roku w sprawie zasad rachunkowości stosowanych przy realizacji projektu Wyrównywanie szans w dostępie do Internetu w Gminie Otwock

Bardziej szczegółowo

Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 25/2014 Starosty Staszowskiego z dnia 27 czerwca 2014 roku

Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 25/2014 Starosty Staszowskiego z dnia 27 czerwca 2014 roku Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 25/2014 Starosty Staszowskiego z dnia 27 czerwca 2014 roku w sprawie zmian w przepisach wewnętrznych regulujących gospodarkę finansową w Starostwie Powiatowym w Staszowie. Na podstawie

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 49/2015 WÓJTA GMINY KOTLIN z dnia 1 września 2015r.

ZARZĄDZENIE NR 49/2015 WÓJTA GMINY KOTLIN z dnia 1 września 2015r. ZARZĄDZENIE NR 49/2015 WÓJTA GMINY KOTLIN z dnia 1 września 2015r. w sprawie wprowadzenia zasad (polityki) rachunkowości oraz zakładowego planu kont dla operacji "Wsparcie techniczne OSP w Racendowie poprzez

Bardziej szczegółowo

ZAKŁADOWY PLAN KONT DLA BUDŻETU MIASTA KRAKOWA.

ZAKŁADOWY PLAN KONT DLA BUDŻETU MIASTA KRAKOWA. Załącznik do Zarządzenia Nr 1562/2010 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 30 czerwca 2010 ZAKŁADOWY PLAN KONT DLA BUDŻETU MIASTA KRAKOWA. I. - INFORMACJE OGÓLNE. Rachunkowość budżetu Miasta Krakowa jest prowadzona

Bardziej szczegółowo

PLAN KONT DLA BUDŻETU POWIATU W OPOLU LUBELSKIM. Uwagi do planu kont

PLAN KONT DLA BUDŻETU POWIATU W OPOLU LUBELSKIM. Uwagi do planu kont Załącznik Nr 7 do Zarządzenia nr 34/2012 Starosty Opolskiego z dnia 31 grudnia 2012 roku PLAN KONT DLA BUDŻETU POWIATU W OPOLU LUBELSKIM Uwagi do planu kont Struktura kont przy użyciu oprogramowania FK

Bardziej szczegółowo

ZAKŁADOWY PLAN KONT OBOWIĄZUJĄCY OD 1 STYCZNIA 2006 ROKU DLA PROJEKTU MODERNIZACJA ALEI PIŁSUDSKIEGO W JASTRZĘBIU ZDROJU-ETAP III

ZAKŁADOWY PLAN KONT OBOWIĄZUJĄCY OD 1 STYCZNIA 2006 ROKU DLA PROJEKTU MODERNIZACJA ALEI PIŁSUDSKIEGO W JASTRZĘBIU ZDROJU-ETAP III Załącznik do Zrządzenia PM Nr Or.0151-100/2006 z dnia 17 marca 2006 r. ZAKŁADOWY PLAN KONT OBOWIĄZUJĄCY OD 1 STYCZNIA 2006 ROKU DLA PROJEKTU MODERNIZACJA ALEI PIŁSUDSKIEGO W JASTRZĘBIU ZDROJU-ETAP III

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 14/2015 Wójta Gminy Wizna z dnia 17 czerwca 2015 roku

Zarządzenie Nr 14/2015 Wójta Gminy Wizna z dnia 17 czerwca 2015 roku Zarządzenie Nr 14/2015 Wójta Gminy Wizna z dnia 17 czerwca 2015 roku w sprawie przyjęcia procedury realizacji projektu Plan gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Wizna Na podstawie art. 10 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

Burmistrz Miasta Czeladź. z dnia 13 marca 2013 roku

Burmistrz Miasta Czeladź. z dnia 13 marca 2013 roku Zarządzenie Nr 55/2013 Burmistrza Miasta Czeladź z dnia 13 marca 2013 roku w sprawie wprowadzenia zasad polityki rachunkowości dotyczących Projektu Czeladzka Liga Naukowa w ramach Programu Operacyjnego

Bardziej szczegółowo

I. KONTA BILANSOWE

I. KONTA BILANSOWE Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 54/12 Burmistrza Przemkowa z dnia 31.07.2012r. 1. Wykaz kont księgi, przyjęte zasady, zasady prowadzenia kont mi księgi dla budżetu gminy Przemków. PLAN KONT DLA BUDŻETU

Bardziej szczegółowo

071. Umorzenie środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych

071. Umorzenie środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Burmistrza Kamienia Pomorskiego Nr 483/06 z dnia 24 października 2006 r. JEDNOLITY ZAKŁADOWY PLAN KONT DLA ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH GMINY ZESPÓŁ 0 - MAJĄTEK TRWAŁY 011. Środki

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 12 /2014 Wójta Gminy Wizna z dnia 9 maja 2014 roku

Zarządzenie Nr 12 /2014 Wójta Gminy Wizna z dnia 9 maja 2014 roku Zarządzenie Nr 12 /2014 Wójta Gminy Wizna z dnia 9 maja 2014 roku w sprawie przyjęcia procedury realizacji projektu Noc Świętojańska imprezą cykliczną w Wiźnie Na podstawie art. 10 ustawy z dnia 29 września

Bardziej szczegółowo

ZAKŁADOWY PLAN KONT MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ w LUBANIU DLA PROJEKTÓW WSPÓŁFINANSOWANYCH Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO

ZAKŁADOWY PLAN KONT MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ w LUBANIU DLA PROJEKTÓW WSPÓŁFINANSOWANYCH Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr.../2010 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lubaniu ZAKŁADOWY PLAN KONT MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ w LUBANIU DLA PROJEKTÓW WSPÓŁFINANSOWANYCH Z EUROPEJSKIEGO

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 104/12 Wójta Gminy Jemielnica z dnia 11 maja 2012 r. PLAN KONT DLA BUDŻETU GMINY JEMIELNICA. I.

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 104/12 Wójta Gminy Jemielnica z dnia 11 maja 2012 r. PLAN KONT DLA BUDŻETU GMINY JEMIELNICA. I. Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 104/12 Wójta Gminy Jemielnica z dnia 11 maja 2012 r. PLAN KONT DLA BUDŻETU GMINY JEMIELNICA I. Konta bilansowe 133 Rachunek budżetu 134 Kredyty bankowe 135 - Rachunek środków

Bardziej szczegółowo

WYKAZ KONT SYNTETYCZNYCH GMINY LEGIONOWO ORGANU FINANSOWEGO

WYKAZ KONT SYNTETYCZNYCH GMINY LEGIONOWO ORGANU FINANSOWEGO Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 169/2009 z dnia 29 czerwca 2009 roku WYKAZ KONT SYNTETYCZNYCH GMINY LEGIONOWO ORGANU FINANSOWEGO 1.Konto 133 - Rachunek budżetu 2.Konto 134 - Kredyty bankowe 3.Konto 137

Bardziej szczegółowo

ZASADY POLITYKI RACHUNKOWOŚCI I OBOWIAZUJĄCE PRZY REALIZACJI ZADAŃ FINANSOWANYCH Z WYKORZYSTANIEM ŚRODKÓW POMOCOWYCH Z UNII EUROPEJSKIEJ.

ZASADY POLITYKI RACHUNKOWOŚCI I OBOWIAZUJĄCE PRZY REALIZACJI ZADAŃ FINANSOWANYCH Z WYKORZYSTANIEM ŚRODKÓW POMOCOWYCH Z UNII EUROPEJSKIEJ. Załącznik Nr 5 do Zarządzenia Nr 114/2016/P Prezydenta Miasta Pabianic z dnia 20 kwietnia 2016 r. ZASADY POLITYKI RACHUNKOWOŚCI I OBOWIAZUJĄCE PRZY REALIZACJI ZADAŃ FINANSOWANYCH Z WYKORZYSTANIEM ŚRODKÓW

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 288/3/2010 Wójta Gminy Jedlińsk. z dnia 29.01.2010r

Zarządzenie Nr 288/3/2010 Wójta Gminy Jedlińsk. z dnia 29.01.2010r Zarządzenie Nr 288/3/2010 Wójta Gminy Jedlińsk z dnia 29.01.2010r w sprawie przyjętych zasad ( polityki ) rachunkowości oraz Zakładowego Planu Kont dla POKL Priorytet VI Działanie 6.3 Bądźmy aktywni- sięgajmy

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA. z dnia 26 sierpnia 2015 r.

ZARZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA. z dnia 26 sierpnia 2015 r. ZARZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA z dnia 26 sierpnia 2015 r. zmieniające zarządzenie w sprawie zasad (polityki) rachunkowości Ministerstwa Zdrowia dysponenta głównego środków budżetowych części 46 Zdrowie Na

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 59/2005 Burmistrza Miasta Szydłowca z dnia 29 września 2005 roku

Zarządzenie Nr 59/2005 Burmistrza Miasta Szydłowca z dnia 29 września 2005 roku Zarządzenie Nr 59/2005 Burmistrza Miasta Szydłowca z dnia 29 września 2005 roku w sprawie : wprowadzenia wykazu ksiąg rachunkowych i zakładowego planu kont Na podstawie Rozporządzenia Ministra Finansów

Bardziej szczegółowo

PLAN KONT DLA PROJEKTU WSPÓŁFINANSOWANEGO Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROLNEGO W RAMACH PROGRAMU ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH

PLAN KONT DLA PROJEKTU WSPÓŁFINANSOWANEGO Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROLNEGO W RAMACH PROGRAMU ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH 1 Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr OR.120.40.2011 Burmistrza Białej z dnia 14.09.2011 r. PLAN KONT DLA PROJEKTU WSPÓŁFINANSOWANEGO Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROLNEGO W RAMACH PROGRAMU ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 2/2015 Wójta Gminy Wizna z dnia 10 lutego 2015 roku

Zarządzenie Nr 2/2015 Wójta Gminy Wizna z dnia 10 lutego 2015 roku «Zarządzenie Nr 2/2015 Wójta Gminy Wizna z dnia 10 lutego 2015 roku w sprawie przyjęcia procedury realizacji projektu Remont budynku świetlicy wiejskiej wraz z wyposażeniem w miejscowości Rutkowskie Na

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 5 /2011 WÓJTA GMINY LIPNIK z dnia 14 stycznia 2011 roku

ZARZĄDZENIE NR 5 /2011 WÓJTA GMINY LIPNIK z dnia 14 stycznia 2011 roku Wójt Gminy Lipnik WOj. świętokrzyskie 27-540 lipnik ZARZĄDZENIE NR 5 /2011 WÓJTA GMINY LIPNIK z dnia 14 stycznia 2011 roku w sprawie zasad prowadzenia wyodrębnionej dokumentacji finansowo - księgowej środków

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do Polityka Rachunkowości w Urzędzie Miasta Piekary Śląskie

Załącznik nr 1 do Polityka Rachunkowości w Urzędzie Miasta Piekary Śląskie Konta bilansowe : Załącznik nr 1 do Polityka Rachunkowości w Urzędzie Miasta Piekary Śląskie Wykaz kont księgi, przyjęte zasady, zasady oraz ich powiązania dla budżetu jednostki samorządu terytorialnego.

Bardziej szczegółowo

071. Umorzenie środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych

071. Umorzenie środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Burmistrza Kamienia Pomorskiego Nr 483/06 z dnia 24 października 2006r. JEDNOLITY PLAN KONT DLA JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH GMINY 1. KONTA BILANSOWE. ZESPÓŁ 0 MAJĄTEK TRWAŁY. 011.

Bardziej szczegółowo

WYKAZ KONT KSIĘGI GŁÓWNEJ ORAZ ZASADY FUNKCJONOWANIA I BUDOWY KONT ANALITYCZNYCH DLA BUDŻETU POWIATU. Rozdział 1 Wykaz kont księgi głównej

WYKAZ KONT KSIĘGI GŁÓWNEJ ORAZ ZASADY FUNKCJONOWANIA I BUDOWY KONT ANALITYCZNYCH DLA BUDŻETU POWIATU. Rozdział 1 Wykaz kont księgi głównej Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 64/2005 Starosty Gryfińskiego z dnia 30 września 2005 r. WYKAZ KONT KSIĘGI GŁÓWNEJ ORAZ ZASADY FUNKCJONOWANIA I BUDOWY KONT ANALITYCZNYCH DLA BUDŻETU POWIATU Rozdział 1

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 16/2012 WÓJTA GMINY SIEMIATYCZE. z dnia 26 czerwca 2012 r. w sprawie zakładowego planu kont dla budżetu Gminy i Urzędu Gminy

ZARZĄDZENIE NR 16/2012 WÓJTA GMINY SIEMIATYCZE. z dnia 26 czerwca 2012 r. w sprawie zakładowego planu kont dla budżetu Gminy i Urzędu Gminy ZARZĄDZENIE NR 16/2012 WÓJTA GMINY SIEMIATYCZE z dnia 26 czerwca 2012 r. w sprawie zakładowego planu kont dla budżetu Gminy i Urzędu Gminy Na podstawie art. 10 ust.1 pkt.1 ustawy z dnia 29 września 1994r.

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 61/2015 Wójta Gminy Kwilcz z dnia 3 sierpnia 2015 r.

Zarządzenie Nr 61/2015 Wójta Gminy Kwilcz z dnia 3 sierpnia 2015 r. Zarządzenie Nr 61/2015 Wójta Gminy Kwilcz z dnia 3 sierpnia 2015 r. w sprawie: ustalenia przepisów wewnętrznych dotyczących przyjętych zasad (polityki) rachunkowości i zakładowego planu kont przy realizacji

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 69/2014 BURMISTRZA MIASTA ŻARÓW. z dnia 8 maja 2014 r.

ZARZĄDZENIE NR 69/2014 BURMISTRZA MIASTA ŻARÓW. z dnia 8 maja 2014 r. ZARZĄDZENIE NR 69/2014 BURMISTRZA MIASTA ŻARÓW z dnia 8 maja 2014 r. w sprawie wyodrębnienia ewidencji księgowej, ustalenia planu kont, instrukcji obiegu, przechowywania i archiwizowania dokumentów, przy

Bardziej szczegółowo

Wykaz i zasady funkcjonowania kont jednostki budżetowej Gimnazjum Nr 1 w Pacanowie. Część I. Konta bilansowe

Wykaz i zasady funkcjonowania kont jednostki budżetowej Gimnazjum Nr 1 w Pacanowie. Część I. Konta bilansowe Konto 011 Środki trwałe Wykaz i zasady funkcjonowania kont jednostki budżetowej Gimnazjum Nr 1 w Pacanowie Część I. Konta bilansowe Załącznik Nr 1 do Zarządzenia nr 8/2010 z dnia 29 grudnia 2010 roku.

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 152/09 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 27 października 2009 r.

ZARZĄDZENIE NR 152/09 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 27 października 2009 r. ZARZĄDZENIE NR 152/09 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 27 października 2009 r. w sprawie: ustalenia szczegółowych zasad rachunkowości stosowanych przy realizacji Projektu pn.: "Wielka Szansa Dla Wiejskich Dzieci

Bardziej szczegółowo

Opis kont pozabilansowych

Opis kont pozabilansowych Opis kont pozabilansowych Na kontach pozabilansowych ewidencjonowane są dane dotyczące: płatności ze środków europejskich, planów finansowych wydatków, zaangażowania poszczególnych rodzajów środków. Konta

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 5

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 5 Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 5 Plan kont dla projektu Wiejski I. Wykaz kont organu finansowego. 1. Konta bilansowe 137-56 - Rachunek środków funduszy pomocowych wydzielony dla projektu Wiejski 240-56

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 49 Wójta Gminy Dorohusk z dnia 16 września 2013r.

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 49 Wójta Gminy Dorohusk z dnia 16 września 2013r. Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 49 Wójta Gminy Dorohusk z dnia 16 września 2013r. Zakładowy plan kont dla projektu pt.: Współpraca polsko-ukraińska na rzecz rozwoju turystyki na obszarze przygranicznym

Bardziej szczegółowo

Zasady otwierania rachunków bankowych i dysponowania środkami pożyczki z budżetu państwa

Zasady otwierania rachunków bankowych i dysponowania środkami pożyczki z budżetu państwa Załącznik do Uchwały Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego Nr 7/145/06 z dnia 15.02.2006r. Zasady otwierania rachunków bankowych i dysponowania środkami pożyczki z budżetu państwa na prefinansowanie

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr 2/2012 Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Ciechanowie z dnia 16 lipca 2012 r.

Zarządzenie nr 2/2012 Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Ciechanowie z dnia 16 lipca 2012 r. Zarządzenie nr 2/2012 Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Ciechanowie z dnia 16 lipca 2012 r. w sprawie zmiany przyjętych zasad polityki rachunkowości w Powiatowym Inspektoracie Nadzoru Budowlanego

Bardziej szczegółowo

WYKAZ KONT SYNTETYCZNYCH GMINY LEGIONOWO ORGANU FINANSOWEGO

WYKAZ KONT SYNTETYCZNYCH GMINY LEGIONOWO ORGANU FINANSOWEGO Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr Nr 328 /2010 z dnia 30 grudnia 2010 roku. WYKAZ KONT SYNTETYCZNYCH GMINY LEGIONOWO ORGANU FINANSOWEGO 1.Konto 133 - Rachunek budżetu 2.Konto 134 - Kredyty bankowe 3.Konto

Bardziej szczegółowo

PLAN KONT dla budŝetu gminy

PLAN KONT dla budŝetu gminy Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Burmistrza Nr VIII z dnia 25 października 2010 r. PLAN KONT dla budŝetu gminy Wykaz kont / ewidencja syntetyczna/ 1. W jednostce samorządu terytorialnego dodatkowo prowadzone

Bardziej szczegółowo

WYKAZ KONT KSIĄG POMOCNICZYCH PROWADZONYCH DO POSZCZEGÓLNYCH KONT SYNTETYCZNYCH W JEDNOSTCE BUDŻETOWEJ URZĄD GMINY

WYKAZ KONT KSIĄG POMOCNICZYCH PROWADZONYCH DO POSZCZEGÓLNYCH KONT SYNTETYCZNYCH W JEDNOSTCE BUDŻETOWEJ URZĄD GMINY Załącznik Nr 3 do Zarządzenia nr 48/2012 Wójta gminy Stawiguda z dnia 25.06.2012 r. WYKAZ KONT KSIĄG POMOCNICZYCH PROWADZONYCH DO POSZCZEGÓLNYCH KONT SYNTETYCZNYCH W JEDNOSTCE BUDŻETOWEJ URZĄD GMINY 1.

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 38 A/2014 Burmistrza Miłakowa z dnia 15 maja 2014 roku

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 38 A/2014 Burmistrza Miłakowa z dnia 15 maja 2014 roku Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 38 A/2014 Burmistrza Miłakowa z dnia 15 maja 2014 roku Polityka rachunkowości dla Projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE ZASADY RACHUNKOWOŚCI STOSOWANE PRZY WYDATKOWANIU ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z UNII EUOPEJSKIEJ

SZCZEGÓŁOWE ZASADY RACHUNKOWOŚCI STOSOWANE PRZY WYDATKOWANIU ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z UNII EUOPEJSKIEJ Załącznik do Zarządzenia Nr 15/2009/V Prezydenta Miasta Pabianic z dnia 30 stycznia 2009 r. SZCZEGÓŁOWE ZASADY RACHUNKOWOŚCI STOSOWANE PRZY WYDATKOWANIU ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z UNII EUOPEJSKIEJ DOTYCZY

Bardziej szczegółowo

WYKAZ KONT KSIĘGI GŁÓWNEJ ORAZ ZASADY FUNKCJONOWANIA I BUDOWY KONT ANALITYCZNYCH DLA BUDŻETU POWIATU. Rozdział 1 Wykaz kont księgi głównej

WYKAZ KONT KSIĘGI GŁÓWNEJ ORAZ ZASADY FUNKCJONOWANIA I BUDOWY KONT ANALITYCZNYCH DLA BUDŻETU POWIATU. Rozdział 1 Wykaz kont księgi głównej Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 106/2006 Starosty Gryfińskiego z dnia 30 października 2006 r. WYKAZ KONT KSIĘGI GŁÓWNEJ ORAZ ZASADY FUNKCJONOWANIA I BUDOWY KONT ANALITYCZNYCH DLA BUDŻETU POWIATU Rozdział

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie wewnętrzne Nr 19.2011 Wójta Gminy Dubicze Cerkiewne z dnia 23 listopada 2011 rok DOTYCZY REALIZACJI PROJEKTU:

Zarządzenie wewnętrzne Nr 19.2011 Wójta Gminy Dubicze Cerkiewne z dnia 23 listopada 2011 rok DOTYCZY REALIZACJI PROJEKTU: Projekt jest finansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Funduszy Strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę oraz ze środków Budżetu Państwa Zarządzenie

Bardziej szczegółowo

Konto 133 Rachunek budżetu

Konto 133 Rachunek budżetu Załącznik nr d do zarządzenia nr 40/5 Prezydenta Miasta Zduńska Wola z dnia 9 września 05 r. Plan kont do ewidencji wykonania projektów współfinansowanych środkami pochodzącymi z budżetu Unii Europejskiej

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 103/06 Burmistrza Bytomia Odrzańskiego z dnia 29 grudnia 2006r.

ZARZĄDZENIE Nr 103/06 Burmistrza Bytomia Odrzańskiego z dnia 29 grudnia 2006r. ZARZĄDZENIE Nr 103/06 Burmistrza Bytomia Odrzańskiego z dnia 29 grudnia 2006r. w sprawie: wprowadzenia zmian do zarządzenia nr 2/02 Burmistrza Gminy i Miasta z dnia 28.02.2002r. w sprawie zakładowego planu

Bardziej szczegółowo

Kontrola zarządcza w Zespole Szkół Publicznych w Borzechowie REGULAMIN KONTROLI FINANSOWEJ

Kontrola zarządcza w Zespole Szkół Publicznych w Borzechowie REGULAMIN KONTROLI FINANSOWEJ Załącznik nr 7 do regulaminu kontroli zarządczej REGULAMIN KONTROLI FINANSOWEJ 1 1. Kontrola finansowa jest elementem kontroli zarządczej. Jej przedmiotem są w szczególności procesy związane z gromadzeniem

Bardziej szczegółowo

ZAKŁADOWY PLAN KONT dla Urzędu Gminy Kiełczygłów

ZAKŁADOWY PLAN KONT dla Urzędu Gminy Kiełczygłów ZAKŁADOWY PLAN KONT dla Urzędu Gminy Kiełczygłów Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 13/2009 Wójta Gminy Kiełczygłów z dnia 29.05.2009 r. 1. Urząd Gminy Kiełczygłów prowadzi księgi rachunkowe w oparciu o

Bardziej szczegółowo

Załącznik do zarządzenia Nr 0050/10/15 Wójta Gminy Krupski Młyn z dnia 12 stycznia 2015 roku

Załącznik do zarządzenia Nr 0050/10/15 Wójta Gminy Krupski Młyn z dnia 12 stycznia 2015 roku Załącznik do zarządzenia Nr 0050/10/15 Wójta Gminy Krupski Młyn z dnia 12 stycznia 2015 roku Nazwa zadania inwestycyjnego: Zadanie realizowane przez Gminę przy pomocy Urzędu Gminy. Środki na realizację

Bardziej szczegółowo

Z a k ł a d o w y. plan kont. Do użytku wewnętrznego

Z a k ł a d o w y. plan kont. Do użytku wewnętrznego Z a k ł a d o w y plan kont Do użytku wewnętrznego 2 Szczególne zasady rachunkowości dla budżetu i jednostki budżetowej 1. operacje gospodarcze dotyczące dochodów i wydatków budżetu ujmowane są na kontach

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 8 /2012. Wójta Gminy Gniezno. dnia 24.04. 2012 roku.

Zarządzenie Nr 8 /2012. Wójta Gminy Gniezno. dnia 24.04. 2012 roku. Zarządzenie Nr 8 /2012 Wójta Gminy Gniezno dnia 24.04. 2012 roku. w sprawie szczegółowych zasad rachunkowości dotyczącej operacji Ogrodzenie boiska sportowego w Zdziechowie ramach działania 413 WdraŜanie

Bardziej szczegółowo

ZASADY (POLITYKA) RACHUNKOWOŚCI I PLAN KONT

ZASADY (POLITYKA) RACHUNKOWOŚCI I PLAN KONT Załącznik Nr l do zarządzenia nr 13/2012 Wójta Gminy Trzebiechów z dnia 25 kwietnia 2012 roku ZASADY (POLITYKA) RACHUNKOWOŚCI I PLAN KONT I. ZASADY OGÓLNE 1. Celem prowadzenia rachunkowości jest wierne

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr ORo Prezydenta Miasta Piekary Śląskie. z dnia 1 lipca 2015 r.

Zarządzenie Nr ORo Prezydenta Miasta Piekary Śląskie. z dnia 1 lipca 2015 r. Zarządzenie Nr ORo.0050.363.2015 Prezydenta Miasta Piekary Śląskie z dnia 1 lipca 2015 r. w sprawie zmiany Zarządzenia nr ORo.0151-796/10 Prezydenta Miasta Piekary Śląskie z dnia 31 grudnia 2010 roku w

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie wewnętrzne Nr OR.120.16.2011 Wójta Gminy Dubicze Cerkiewne z dnia 23 czerwca 2011 rok

Zarządzenie wewnętrzne Nr OR.120.16.2011 Wójta Gminy Dubicze Cerkiewne z dnia 23 czerwca 2011 rok Projekt jest finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Zarządzenie wewnętrzne Nr OR.120.16.2011 Wójta Gminy Dubicze Cerkiewne z dnia 23 czerwca 2011 rok w sprawie ZASAD RACHUNKOWOŚCI

Bardziej szczegółowo

Wykaz i zasady funkcjonowania kont jednostki budżetowej Gimnazjum nr 1 w Pacanowie. Część I. Konta bilansowe

Wykaz i zasady funkcjonowania kont jednostki budżetowej Gimnazjum nr 1 w Pacanowie. Część I. Konta bilansowe Konto 011 Środki trwałe Wykaz i zasady funkcjonowania kont jednostki budżetowej Gimnazjum nr 1 w Pacanowie (Znak sprawy: O.021.5.12 oraz K.301.1.2012) Część I. Konta bilansowe Załącznik Nr 1 do Zarządzenia

Bardziej szczegółowo

2.3 Opis konta 139 - Inne rachunki bankowe otrzymuje brzmienie :

2.3 Opis konta 139 - Inne rachunki bankowe otrzymuje brzmienie : Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Burmistrza Miasta Nr 0152-25/08 z dnia 28 lipca 2008 roku. Wprowadzone zmiany w Załączniku Nr 2 do Zarządzenia Burmistrza Miasta Nr 0152-46/2006 z dnia 31 października 2006

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR OR.0152-19/2010 BURMISTRZA BIAŁEJ z dnia 21 maja 2010 r.

ZARZĄDZENIE NR OR.0152-19/2010 BURMISTRZA BIAŁEJ z dnia 21 maja 2010 r. ZARZĄDZENIE NR OR.0152-19/2010 BURMISTRZA BIAŁEJ z dnia 21 maja 2010 r. w sprawie określenia osób odpowiedzialnych za realizację projektu pn. Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w Białej ( ul. Prudnicka,

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr ORG.0151 233a/09 Wójta Gminy Wilków z dnia 7 października 2009 r.

ZARZĄDZENIE Nr ORG.0151 233a/09 Wójta Gminy Wilków z dnia 7 października 2009 r. ZARZĄDZENIE Nr ORG.0151 233a/09 Wójta Gminy Wilków z dnia 7 października 2009 r. w sprawie wprowadzenia zasad (polityki) rachunkowości dla zadania Przebudowa Wiejskiego Ośrodka Kultury w Jakubowicach w

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 2. Plan Kont dla Środków Budżetowych. I. Wykaz kont. 1. Konta bilansowe

Załącznik Nr 2. Plan Kont dla Środków Budżetowych. I. Wykaz kont. 1. Konta bilansowe Załącznik Nr 2 Plan Kont dla Środków Budżetowych I. Wykaz kont 1. Konta bilansowe Zespół O Majątek trwały 011 Środki trwałe 013- Pozostałe środki trwałe 014 Zbiory biblioteczne 020 Wartości niematerialne

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 142/2014 BURMISTRZA OPOCZNA z dnia 12 sierpnia 2014 r.

ZARZĄDZENIE NR 142/2014 BURMISTRZA OPOCZNA z dnia 12 sierpnia 2014 r. ZARZĄDZENIE NR 142/2014 BURMISTRZA OPOCZNA z dnia 12 sierpnia 2014 r. w sprawie: ustalenia zasad (polityki) rachunkowości Pracowniczej Kasy Zapomogowo Pożyczkowej działającej przy Urzędzie Miejskim w Opocznie.

Bardziej szczegółowo

PLAN KONT DLA BUDŻETU MIASTA TYCHY

PLAN KONT DLA BUDŻETU MIASTA TYCHY PLAN KONT DLA BUDŻETU MIASTA TYCHY Załącznik Nr 1 do Zarządzenia 120/72/15 Prezydenta Miasta Tychy z dnia 3 grudnia 2015 r. Plan kont dla budżetu Miasta Tychy ustala konta syntetyczne, natomiast konta

Bardziej szczegółowo

Płock, październik 2006 r.

Płock, październik 2006 r. ZAŁĄCZNIK NR 2 do Zarządzenia Nr 5815/06 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 30 października 2006 roku w sprawie zasad rachunkowości - Budżetu Jednostki Samorządu Terytorialnego - Organu Podatkowego Samorządu

Bardziej szczegółowo

ZAKŁADOWY PLAN KONT DLA BUDŻETU MIASTA KRAKOWA.

ZAKŁADOWY PLAN KONT DLA BUDŻETU MIASTA KRAKOWA. Załącznik do Zarządzenia Nr Prezydenta Miasta Krakowa z dnia ZAKŁADOWY PLAN KONT DLA BUDŻETU MIASTA KRAKOWA. I. - INFORMACJE OGÓLNE. 1. Rokiem obrotowym dla Gminy Miejskiej Kraków jest rok budżetowy, a

Bardziej szczegółowo

ZAKŁADOWY PLAN KONT DLA BUDŻETU MIASTA NOWEGO TARGU

ZAKŁADOWY PLAN KONT DLA BUDŻETU MIASTA NOWEGO TARGU Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 0152-57/10 Burmistrza Miasta Nowego Targu z dnia 15 grudnia 2010 r. ZAKŁADOWY PLAN KONT DLA BUDŻETU MIASTA NOWEGO TARGU I. Wykaz kont syntetycznych 133 - Rachunek budżetu

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 109/2014 WÓJTA GMINY SKÓRCZ. z dnia 29 grudnia 2014 r.

ZARZĄDZENIE NR 109/2014 WÓJTA GMINY SKÓRCZ. z dnia 29 grudnia 2014 r. ZARZĄDZENIE NR 109/2014 WÓJTA GMINY SKÓRCZ z dnia 29 grudnia 2014 r. w sprawie Polityki Rachunkowości dla operacji Remont i wyposażenie świetlicy wiejskiej wraz z zagospodarowaniem terenu w Wielbrandowie

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do Polityka Rachunkowości w Urzędzie Miasta Piekary Śląskie

Załącznik nr 1 do Polityka Rachunkowości w Urzędzie Miasta Piekary Śląskie Konta bilansowe : Załącznik nr 1 do Polityka Rachunkowości w Urzędzie Miasta Piekary Śląskie Wykaz kont księgi, przyjęte zasady, zasady oraz ich powiązania dla budżetu jednostki samorządu terytorialnego.

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 11/2014 Wójta Gminy Abramów z dnia 03 marca 2014r

Zarządzenie Nr 11/2014 Wójta Gminy Abramów z dnia 03 marca 2014r Zarządzenie Nr 11/2014 Wójta Gminy Abramów z dnia 03 marca 2014r w sprawie procedur kontroli finansowej oraz zasad rachunkowości w zakresie wykorzystania środków unijnych do umowy o przyznaniu pomocy Nr

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 178/2010 Wójta Gminy Zbrosławice z dnia 20 lipca 2010 r. Wójt Gminy Zbrosławice zarządza:

ZARZĄDZENIE NR 178/2010 Wójta Gminy Zbrosławice z dnia 20 lipca 2010 r. Wójt Gminy Zbrosławice zarządza: ZARZĄDZENIE NR 178/2010 Wójta Gminy Zbrosławice z dnia 20 lipca 2010 r. w sprawie: instrukcji kontroli i obiegu dokumentów oraz zasad rachunkowości dla zadania Wyposażenie terenów wykorzystywanych do celów

Bardziej szczegółowo

Zasady funkcjonowania kont w Wydziale Budżetu i Księgowości - jednostka księgowa budżet miasta (ORGAN - O)

Zasady funkcjonowania kont w Wydziale Budżetu i Księgowości - jednostka księgowa budżet miasta (ORGAN - O) w sprawie ustalenia zakładowego planu kont oraz zasad prowadzenia rachunkowości dla budżetu miasta i Urzędu Miasta Lublin Zasady funkcjonowania kont w Wydziale Budżetu i Księgowości - jednostka księgowa

Bardziej szczegółowo

Zasady funkcjonowania kont w Wydziale Budżetu i Księgowości - jednostka księgowa dochodów Gminy (JD).

Zasady funkcjonowania kont w Wydziale Budżetu i Księgowości - jednostka księgowa dochodów Gminy (JD). Załącznik Nr 5 do Zarządzenia Nr 100/8/2012 Prezydenta Miasta Lublin z dnia 10 sierpnia 2012 r. w sprawie ustalenia zakładowego planu kont oraz zasad prowadzenia rachunkowości dla budżetu miasta i Urzędu

Bardziej szczegółowo

ZAKŁADOWY PLAN KONT prowadzony do celów spraw związanych z poborem dochodów z tytułu czynszu oraz ewidencjonowania wydatków w tym zakresie

ZAKŁADOWY PLAN KONT prowadzony do celów spraw związanych z poborem dochodów z tytułu czynszu oraz ewidencjonowania wydatków w tym zakresie Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr OR.120.14.2012 Burmistrza Białej z dnia 20.02.2012 r. ZAKŁADOWY PLAN KONT prowadzony do celów spraw związanych z poborem dochodów z tytułu czynszu oraz ewidencjonowania

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 126/16 BURMISTRZA SZYDŁOWCA z dnia roku

ZARZĄDZENIE NR 126/16 BURMISTRZA SZYDŁOWCA z dnia roku ZARZĄDZENIE NR 126/16 BURMISTRZA SZYDŁOWCA z dnia 31.08.2016 roku w sprawie wprowadzenia planu kont dla realizowanego projektu pn.: Opracowanie dokumentu Gminny Program Rewitalizacji poprzez aktualizację

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 38/15 Wójta Gminy Łomża z dnia 2 czerwca 2015 r

Zarządzenie Nr 38/15 Wójta Gminy Łomża z dnia 2 czerwca 2015 r Zarządzenie Nr 38/15 Wójta Gminy Łomża z dnia 2 czerwca 2015 r w sprawie realizacji projektu Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej województwo podlaskie" w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 87/2014 WÓJTA GMINY WERBKOWICE. z dnia 31 lipca 2014 r.

ZARZĄDZENIE NR 87/2014 WÓJTA GMINY WERBKOWICE. z dnia 31 lipca 2014 r. ZARZĄDZENIE NR 87/2014 WÓJTA GMINY WERBKOWICE z dnia 31 lipca 2014 r. w sprawie przyjętych zasad rachunkowości oraz Zakładowego Planu Kont dla projektu Wspólna promocja możliwości turystycznych, etnicznych

Bardziej szczegółowo

ZASADY (POLITYKA ) RACHUNKOWOŚCI

ZASADY (POLITYKA ) RACHUNKOWOŚCI Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 2024/10 Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 30 stycznia 2010 r. ZASADY (POLITYKA ) RACHUNKOWOŚCI dla Budżetu Miasta Gdańska obowiązujące od dnia 1 stycznia 2011 r. Spis treści:

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 30 Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Zarządzenie Nr 30 Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego Zarządzenie Nr 30 Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 2 września 2008 r. w sprawie określenia zasad jednolitej polityki rachunkowości w zakresie działania dysponenta głównego części 24 Kultura

Bardziej szczegółowo

1. W 3 Zarządzenia Nr 231/2010 Burmistrza Miasta Czeladź z dnia 8 grudnia 2010 roku w sprawie:

1. W 3 Zarządzenia Nr 231/2010 Burmistrza Miasta Czeladź z dnia 8 grudnia 2010 roku w sprawie: Zarządzenie Nr 71/2013 Burmistrza Miasta Czeladź z dnia 25 marca 2013 roku w sprawie zmiany Zarządzenia nr 231/2010 Burmistrza Miasta Czeladź z dnia 8 grudnia 2010 roku w sprawie wprowadzenia planu kont

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 27/2013 WÓJTA GMINY WIELKIE OCZY. z dnia 30 kwietnia 2013 r.

ZARZĄDZENIE NR 27/2013 WÓJTA GMINY WIELKIE OCZY. z dnia 30 kwietnia 2013 r. ZARZĄDZENIE NR 27/2013 WÓJTA GMINY WIELKIE OCZY z dnia 30 kwietnia 2013 r. w sprawie wyodrębnienia ewidencji księgowej oraz planu kont dla projektu współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

Bardziej szczegółowo