Regulamin Rachunku Oszczędnościowo-Rozliczeniowego wraz z usługami dodatkowymi Agrafka Getin Banku

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Regulamin Rachunku Oszczędnościowo-Rozliczeniowego wraz z usługami dodatkowymi Agrafka Getin Banku"

Transkrypt

1 Regulamin Rachunku Oszczędnościowo-Rozliczeniowego wraz z usługami dodatkowymi Agrafka Getin Banku Obowiązuje od dnia r. I. Postanowienia ogólne 1 1. Regulamin niniejszy wydany na podstawie art.109 Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Prawo bankowe (tekst jednolity DZ.U. z 2012 r. poz. 1376, z późn. zm.) określa warunki otwierania i prowadzenia rachunków oszczędnościowo-rozliczeniowych wraz z usługami dodatkowymi Agrafka w Getin Banku. 2. Użyte w Regulaminie nazwy oznaczają: Bank Getin Noble Bank Spółka Akcyjna z siedzibą przy ulicy Przyokopowej 33, Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, NIP , RE- GON , wysokość kapitału zakładowego wynosi ,00 złotych (wpłacony w całości). Ilekroć w niniejszym Regulaminie mowa jest o stosownych czynnościach Banku rozumie się przez to czynności wykonywane poprzez Getin Bank Pion Bankowości Detalicznej i Korporacyjnej Getin Noble Bank S.A. Getin Bank Pion Bankowości Detalicznej i Korporacyjnej Getin Noble Bank S.A. Placówka Banku wyodrębnione miejsce (lokal), w którym Bank świadczy usługi objęte Regulaminem i Umową. Placówka Franczyzowa placówka przedsiębiorcy wykonującego w imieniu i na rzecz Banku określone czynności. Dzienny limit gotówki Placówki Franczyzowej dzienny limit salda gotówki jaką może posiadać Placówka Franczyzowa, ustalany indywidualnie dla Placówki Franczyzowej. Rachunek / rachunek ROR / konto osobiste rachunek oszczędnościowo-rozliczeniowy złotowy prowadzony dla Posiadacza w Banku. Posiadacz rachunku / Posiadacz Posiadacz indywidualnego rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowego. Getin Phone / Bankowość Telefoniczna usługa dostępna dla Posiadacza po podpisaniu z Bankiem stosownej umowy, polegająca na zapewnieniu dostępu do środków zgromadzonych na rachunkach Posiadacza prowadzonych przez Bank, w tym w szczególności rachunku ROR, na realizacji dyspozycji złożonych przez Posiadacza oraz na dostępie do informacji o rachunkach Posiadacza przy użyciu telefonu z wybieraniem tonowym. Karta mikroprocesorowa karta służąca do identyfikacji Posiadacza w Placówkach Franczyzowych oraz autoryzacji operacji wykonywanych przez Posiadacza na jego produktach bankowych. Dokument tożsamości ważny: dowód osobisty, paszport, karta pobytu Posiadacza. Wpływy stałe powtarzające się co miesiąc wpływy z tytułu wynagrodzenia za pracę, emerytury, renty inwalidzkiej stałej, renty po zmarłym współmałżonku; nie zalicza się do nich wpływów znacznie przekraczających średnie wpływy z tych źródeł. Średniomiesięczne wpływy na rachunek średnia arytmetyczna wpływów stałych z ostatnich 3 miesięcy. Kwota dostępna na Rachunku aktualne saldo rachunku powiększone o kwotę Limitu dozwolonego debetu w rachunku ROR. Limit dozwolonego debetu przyznany przez Bank limit debetu, do wysokości którego Posiadacz rachunku może składać dyspozycje obciążeniowe nie znajdujące pokrycia w saldzie Rachunku. Odnawialny kredyt konsumpcyjny kredyt gotówkowy konsumpcyjny o charakterze odnawialnym, prowadzony na odrębnym rachunku bankowym służącym do obsługi kredytu. Rezydent osoba fizyczna mająca miejsce zamieszkania w Polsce, posiadająca zdolność do zaciągania zobowiązań i nabywania praw we własnym imieniu. Nierezydent osoba fizyczna mająca miejsce zamieszkania za granicą, posiadająca zdolność zaciągania zobowiązań i nabywania praw we własnym imieniu. Certyfikat rezydencji zaświadczenie potwierdzające miejsce zamieszkania Nierezydenta dla celów podatkowych, wydane przez właściwy organ administracji podatkowej państwa miejsca zamieszkania Nierezydenta. WIBOR Warsaw Interbank Offered Rate wysokość oprocentowania, na jakie banki skłonne są udzielić pożyczek innym bankom (dane dostępne w prasie codziennej). Tabela Tabela prowizji za czynności bankowe oraz opłat za inne czynności w obszarze Getin Banku. Autoryzacja zatwierdzenie przez Posiadacza treści Dyspozycji w sposób określony Umową. Autoryzacja oznacza zgodę Posiadacza na wykonanie Transakcji płatniczej zgodnie z treścią złożonej Dyspozycji. Data waluty moment w czasie do którego lub od którego Bank nalicza odsetki od środków pieniężnych, którymi obciążono lub uznano Rachunek; za datę waluty w rozumieniu przepisów UUP uznaje się datę księgowania (faktycznego obciążenia lub uznania Rachunku kwotą Transakcji płatniczej) wskazywaną przez Bank na dokumentach potwierdzających realizację Dyspozycji i/lub na wyciągach z Rachunku. Dostawca Płatnika Bank. Dyspozycja lub Operacja Zlecenie Płatnicze, powodujące obciążenie lub uznanie Rachunku. Dzień roboczy dzień, w którym Bank prowadzi działalność objętą Umową i niniejszym Regulaminem, inny niż sobota lub dzień ustawowo wolny od pracy. GB24 internetowy kanał dostępu zabezpieczony kartą TAN do wybranych produktów bankowych, do którego dostęp jest możliwy pod adresem https://bank. gb24.pl/. BI GB Bankowość Internetowa Getin Banku do wybranych produktów bankowych, https://secure.getinbank.pl. Bankowość elektroniczna BI GB lub GB24. Obciążenie Rachunku operacja polegająca na zmniejszeniu salda Rachunku albo powstania lub zwiększenia salda debetowego w wyniku wykonania Dyspozycji lub wypłaty gotówki. Odbiorca osoba fizyczna, prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, będąca odbiorcą środków pieniężnych stanowiących przedmiot Transakcji Płatniczej. Pakiet warunki finansowe prowadzenia Rachunku dla poszczególnych grup Klientów. Szczegółowe informacje n.t. pakietu i jego zmiany zawiera 6 Regulaminu. Państwo członkowskie państwo członkowskie Unii Europejskiej albo państwo członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) strona umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym. Płatnik osoba fizyczna, prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, o ile posiada zdolność prawną, zlecająca Bankowi wykonanie Zlecenia Płatniczego w swoim imieniu. W odniesieniu do Dyspozycji składanych na podstawie Umowy, Płatnikiem jest Posiadacz rachunku. Polecenie przelewu Zlecenie Płatnicze polegające na obciążeniu Rachunku określoną kwotą oraz uznaniu tą kwotą rachunku Odbiorcy. Polecenie zapłaty Zlecenie Płatnicze realizowane wyłącznie w złotych polskich, inicjowane przez Odbiorcę, polegające na obciążeniu określoną kwotą Rachunku i uznaniu tą kwotą rachunku Odbiorcy, na podstawie udzielonej przez Posiadacza rachunku zgody na obciążanie Rachunku. Saldo debetowe saldo powstałe na skutek obciążeń przekraczających stan środków pieniężnych zgromadzonych na Rachunku. Saldo dodatnie nadwyżka sumy środków pieniężnych zgromadzonych na Rachunku nad obciążeniami i zobowiązaniami. Saldo Rachunku ogólna suma wszystkich zaksięgowanych operacji uznaniowych, pomniejszona o sumę wszystkich zaksięgowanych operacji obciążeniowych. Transakcja Płatnicza / Rozliczenie pieniężne zainicjowana przez Płatnika lub Odbiorcę wpłata, transfer lub wypłata środków pieniężnych, Umowa umowa rachunku oszczędnościowo rozliczeniowego zawarta pomiędzy Bankiem a Posiadaczem. Umowa ramowa umową ramową w rozumieniu przepisów UUP jest stosunek prawny nawiązany poprzez zawarcie Umowy. Unikatowy identyfikator to odpowiednio: a) numer rachunku bankowego w standardzie NRB (Numer Rachunku Bankowego) dla rozliczeń krajowych lub b) numer IBAN (Międzynarodowy Numer Rachunku Bankowego) dla rozliczeń międzynarodowych.

2 UUP ustawa z dnia 19 sierpnia 2011 r. o usługach płatniczych (Dz. U. z 2011 r. Nr 199, poz. 1175, z późn. zm.). Uznanie Rachunku zwiększenie salda Rachunku lub zmniejszenie salda debetowego, będące skutkiem Dyspozycji lub wpłaty gotówki. Zlecenie Płatnicze oświadczenie Płatnika lub Odbiorcy skierowane do jego dostawcy, zawierające polecenie dokonania Transakcji Płatniczej. Zlecenie Stałe Polecenie przelewu określonej kwoty, realizowane zgodnie z ustaleniami Stron w określonych dniach lub co dany okres czasu albo w momencie zapewnienia na Rachunku przez Posiadacza rachunku środków pieniężnych niezbędnych do realizacji Polecenia przelewu, okresowo lub stale (do momentu odwołania). Zleceniodawca osoba fizyczna, prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, o ile posiada zdolność prawną, zlecająca Bankowi wykonanie Zlecenia Płatniczego w swoim imieniu, Zleceniodawcą w zależności od rodzaju Zlecenia Płatniczego, może być Płatnik lub Odbiorca Bank ma prawo ograniczyć ofertę oraz zakres usług w zależności od typu placówki. 2. W celu uzyskania dostępu do produktów, informacji o rachunkach, składania Dyspozycji za pośrednictwem Infolinii (197 97) konieczne jest aktywowanie usługi Getin Phone. Aktywacja usługi jest możliwa za pośrednictwem Infolinii oraz w Placówkach Banku i Placówkach Franczyzowych Rachunek służy do przechowywania środków pieniężnych Posiadacza i przeprowadzania rozliczeń pieniężnych, w tym Transakcji płatniczych. Rachunki nie mogą być wykorzystywane przez ich Posiadaczy do przeprowadzania rozliczeń pieniężnych oraz Transakcji płatniczych związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej. 2. Ograniczenie, o którym mowa powyżej, nie stosuje się w przypadku opłacania składek na ubezpieczenia społeczne oraz innych składek, do poboru których zobowiązany jest Zakład Ubezpieczeń Społecznych. 4 Rachunek może być prowadzony wyłącznie jako indywidualny na rzecz jednej osoby Posiadaczem Rachunku może być osoba fizyczna - Rezydent lub Nierezydent - o pełnej zdolności do czynności prawnych. 2. Posiadaczem Rachunku otwartego w Placówce Franczyzowej może być wyłącznie Rezydent. 3. Jeżeli Nierezydent przedkłada w Banku Certyfikat rezydencji, musi być on przedłożony w oryginale. Nierezydent obowiązany jest dostarczyć wraz z Certyfikatem rezydencji tłumaczenie dokonane przez tłumacza przysięgłego na język polski. Bank za oryginalny dokument przyjmuje również kopię Certyfikatu potwierdzoną za zgodność z oryginałem przez notariusza Rachunki są imienne i prowadzone w Pakiecie Agrafka, po spełnieniu przez Klienta określonych przez Bank warunków. 2. Warunki prowadzenia rachunku w Pakiecie Agrafka określane są Zarządzeniami Prezesa Zarządu Banku lub Uchwałami Zarządu Banku. 3. Wniosek Posiadacza o zmianę Pakietu może być złożony wyłącznie w Placówce Banku. Zmiana Pakietu może nastąpić o ile Posiadacz spełnia warunki umożliwiające prowadzenie Rachunku w nowym, wnioskowanym Pakiecie. Nowy Pakiet obowiązuje Posiadacza od następnego dnia. Zmiana Pakietu może wymagać zamknięcia rachunku prowadzonego w dotychczasowym Pakiecie albo wiązać się ze zmianą oprocentowania rachunku bądź zmianą rodzaju i wysokości prowizji i opłat pobieranych za czynności związane z prowadzeniem Rachunku. Zmiana Pakietu może wymagać wymiany posiadanych kart debetowych wydanych do Rachunku prowadzonego w dotychczasowym Pakiecie. W przypadkach gdy wymagana jest wymiana karty Posiadacz rachunku powinien zastrzec dotychczas posiadaną kartę oraz złożyć wniosek o wydanie nowej. Przy zmianie Pakietu Bank informuje Posiadacza rachunku czy wymiana karty debetowej jest wymagana. 7 Osoba fizyczna może posiadać w Banku jedno konto osobiste indywidualne Rodzaj oprocentowania oraz wysokość oprocentowania określone są w umowie rachunku. 2. Od wykorzystanego Limitu dozwolonego debetu Bank nalicza odsetki wg zmiennej stopy procentowej. Wysokość oprocentowania limitu i zasady jego zmiany określone są w umowie. 3. Do obliczania odsetek od dozwolonego debetu przyjmuje się, że rok liczy 365 dni. 4. Odsetki od dozwolonego debetu naliczane są od salda na koniec dnia operacyjnego i pobierane są z rachunku w ostatnim dniu każdego miesiąca kalendarzowego. 5. Należne Posiadaczowi odsetki od środków zdeponowanych na Rachunku pomniejszane są o podatek od zysków kapitałowych, naliczony zgodnie z przepisami ustawy z dnia 26 lipca 1991 roku o podatku dochodowym od osób fizycznych, który aktualnie wynosi 19%. 9 Bank zapewnia Posiadaczom Rachunków zachowanie tajemnicy bankowej, co do faktu posiadania Rachunku, jak również wysokości salda i obrotów na nim, na zasadach określonych w art. 104, 105, 105 a, 106, 106 a-d ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 Prawo bankowe Środki gwarantowane ulokowane przez deponentów na rachunku objęte są obowiązkowym systemem gwarantowania funkcjonującym na podstawie przepisów ustawy z dnia 14 grudnia 1994 r. o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym (tekst jednolity Dz. U. z 2009 r., Nr 84, poz. 711, z późn. zm.). 2. Środkami gwarantowanymi są środki pieniężne zgromadzone w Banku przez deponenta na rachunkach imiennych oraz jego należności wynikające z innych czynności bankowych, w walucie polskiej lub walutach obcych, według stanu na dzień spełnienia warunku gwarancji, potwierdzone dokumentami imiennymi wystawionymi przez Bank lub imiennymi świadectwami depozytowymi, o których mowa w art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi, powiększone o naliczone odsetki do dnia spełnienia warunku gwarancji, a także kwoty, o których mowa w art. 55 ust. 1 i art. 56 ust. 1 ustawy Prawo bankowe, o ile stały się wymagalne przed dniem spełnienia warunku gwarancji - do wysokości określonej w ust. 4 poniżej, z wyłączeniem papierów wartościowych innych niż opiewające wyłącznie na wierzytelności pieniężne, a także listów zastawnych, o których mowa w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o listach zastawnych i bankach hipotecznych (tekst jednolity Dz. U. z 2003 r. Nr 99, poz. 919, z późn. zm.), oraz środków uznanych w całości lub w części prawomocnym wyrokiem sądu za przedmiot pochodzący bezpośrednio albo pośrednio z przestępstwa przewidzianego w art. 165a lub art. 299 Kodeksu karnego albo za korzyść z takiego przestępstwa lub za ich równowartość. 3. Jeżeli w dniu spełnienia warunku gwarancji uprawnienia z tytułu środków gwarantowanych przysługiwały następcom prawnym deponenta oraz osobom, o których mowa w art. 55 ust. 1 oraz art. 56 ust. 1 ustawy Prawo bankowe, i niezależnie od przyczyny faktycznej lub prawnej nie zostały wykazane w systemie wyliczania Banku jako uprawnienia innej osoby lub innych osób, Bankowy Fundusz Gwarancyjny jest zobowiązany do spełnienia wyłącznie jednego świadczenia

3 gwarancyjnego z tytułu środków gwarantowanych, na rzecz następcy lub następców prawnych lub osób, o których mowa w art. 55 ust. 1 oraz art. 56 ust. 1 ustawy Prawo bankowe. W takim przypadku wysokość świadczenia zostaje określona bez uwzględnienia środków gwarantowanych, jakie mogą przysługiwać następcom prawnym oraz osobom, o których mowa w art. 55 ust. 1 oraz art. 56 ust. 1 ustawy Prawo bankowe, z tytułu czynności dokonanych odrębnie od czynności będących podstawą powstania środków gwarantowanych poprzednika prawnego, a uprawnienia do odbioru środków gwarantowanych ustala się na zasadach ogólnych, zgodnie z przepisami określającymi skutki danego rodzaju następstwa prawnego oraz zasady dysponowania majątkiem, jaki należał do poprzednika prawnego. 4. Objęcie obowiązkowym systemem gwarantowania następuje od dnia wniesienia środków gwarantowanych na rachunek bankowy nie później niż w dniu poprzedzającym dzień spełnienia warunku gwarancji, a w przypadku należności wynikających z czynności bankowych, o ile czynność ta została dokonana przed dniem spełnienia warunku gwarancji - do wysokości (łącznie z odsetkami naliczonymi do dnia spełnienia warunku gwarancji zgodnie z oprocentowaniem wskazanym w umowie niezależnie od terminu ich wymagalności) równowartości w złotych euro - w 100 %. Do obliczenia wartości euro w złotych przyjmuje się kurs średni z dnia spełnienia warunku gwarancji, ogłaszany przez Narodowy Bank Polski. 5. Posiadacz rachunku jest deponentem w rozumieniu ust. 1 oraz w rozumieniu przepisów ustawy o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym, o ile jego wierzytelność do Banku stała się wymagalna przed dniem spełnienia warunku gwarancji. II. Funkcjonowanie rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowego Identyfikacja i weryfikacja tożsamości Posiadacza rachunku przeprowadzana jest zgodnie z przepisami ustawy z dnia 16 listopada 2000 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 46 poz. 276, z późn. zm). 2. Identyfikacja i weryfikacja tożsamości Klienta w Placówce Banku odbywa się na podstawie ważnego dokumentu tożsamości. 3. Identyfikacja i weryfikacja tożsamości Klienta w Placówce Franczyzowej odbywa się wyłącznie na podstawie ważnego dowodu osobistego wydanego przez Rzeczpospolitą Polską Zgodnie z treścią ustawy z dnia r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (tekst jednolity Dz. U. z 2010r. Nr 46 poz. 276, z późn. zm.) 1 Posiadacz rachunku zobowiązany jest do niezwłocznego powiadomienia Banku w przypadku zaistnienia zmian personalnych/adresowych a także informacji przekazywanych dla Banku w składanych dokumentach i oświadczeniach. 2. Bank, na podstawie i w sytuacjach wskazanych w ustawie o której mowa w ust. 1, ma prawo m.in. do: a) stosowania wobec Posiadacza rachunku środków bezpieczeństwa finansowego wskazanych w art. 8b ust. 3 ww. ustawy, b) odmowy przeprowadzenia transakcji, c) rozwiązania umowy, d) nie naliczania należnych odsetek i prowizji (dotyczy zamrożonych środków). 3. Wszelka korespondencja wysyłana przez Bank (w tym wyciągi z rachunku) kierowana będzie na adres podany przez Posiadacza przy zawarciu Umowy, chyba że Posiadacz powiadomił Bank zgodnie z treścią ust. 1 o zmianie adresu w takim przypadku korespondencja kierowana będzie na ostatni adres podany Bankowi. 4. Jeżeli Posiadacz nie wykona obowiązku poinformowania Banku o zmianie danych adresowych, o którym mowa w ust. 1, Bank będzie uprawniony do pobrania opłaty w wysokości określonej w Tabeli za ustalenie nowego adresu Posiadacza. 13 Informacje dotyczące salda i obrotów na rachunku można uzyskać: a) w Placówkach Banku, b) w Placówkach Franczyzowych c) za pośrednictwem: usługi GB24, telefonicznie pod numerem Infolinii po zawarciu odrębnych umów i dokonaniu aktywacji ww. usług przez Posiadacza rachunku. III. Pełnomocnictwo Posiadacz Rachunku może ustanowić pełnomocnika uprawnionego do dysponowania rachunkiem. 2. Pełnomocnictwo udzielane jest w formie pisemnej pod rygorem nieważności. 3. Bank pomocniczo udostępni Posiadaczom wzory pełnomocnictw stosowanych przez Placówki Banku i Placówki Franczyzowe. 4. Placówki uznają także pełnomocnictwa z podpisem notarialnie poświadczonym oraz w formie aktu notarialnego po sprawdzeniu przez Bank ich prawidłowości. 5. Odpowiedzialność za czynności pełnomocnika, związane z dysponowaniem rachunkiem, ponosi Posiadacz rachunku. 6. W przypadku zmiany pakietu prowadzenia rachunku pełnomocnictwo złożone do rachunku prowadzonego w ramach dotychczasowego pakietu obowiązuje do rachunku prowadzonego w zmienionym pakiecie, za wyjątkiem sytuacji gdy zmiana ta wymaga zamknięcia rachunku dotychczasowego i otwarcia nowego oraz kiedy rachunek indywidualny jest zamieniony na rachunek wspólny Pełnomocnictwo może być udzielone jako pełnomocnictwo: a) do pojedynczego rachunku depozytowego lub do wszystkich rachunków depozytowych Posiadacza, b) ze względu na zakres pełnomocnictwa (możliwe jest ustanowienie jednego z poniżej wskazanych pełnomocnictw): ogólne, ogólne i rodzajowe do dysponowania rachunkiem/rachunkami w takim zakresie jak Posiadacz, rodzajowe obejmujące wybrane czynności; 2. Pełnomocnictwo ogólne upoważnia do dysponowania rachunkiem wyłącznie w zakresie następujących czynności: a) uzyskiwanie informacji o saldzie rachunku i wysokości odsetek, b) uzyskiwanie wydruku historii naliczenia odsetek, c) zgłaszanie niezgodności zmian stanu rachunku lub salda w ciągu 14 dni od dnia otrzymania wyciągu z rachunku. 3. Pełnomocnictwo rodzajowe upoważnia pełnomocnika do dysponowania rachunkiem/rachunkami wyłącznie w zakresie określonym w treści pełnomocnictwa. Posiadacz winien wskazać czynności w pełnomocnictwie, do których wykonywania upoważnia pełnomocnika. 4. Udzielone pełnomocnictwa wskazane w ust. 2 i 3 niniejszego paragrafu nie upoważniają do ustanowienia dyspozycji wkładem na wypadek śmierci. 5. Pełnomocnictwa mogą zostać udzielone: a) do odwołania (pełnomocnictwo stałe),

4 b) okresowe ważne do konkretnego dnia (pełnomocnictwo okresowe), c) jednorazowe do wybranych czynność. 6. Bank zastrzega sobie prawo odmowy uznania umocowania pełnomocnika w razie powzięcia uzasadnionych wątpliwości, co do autentyczności przedłożonego pełnomocnictwa, jego ważności, rodzaju, zakresu lub tożsamości pełnomocnika. 7. Pełnomocnikowi nie przysługuje prawo udzielania dalszych pełnomocnictw, chyba że Posiadacz w pełnomocnictwie lub w umowie zawartej z Bankiem upoważni pełnomocnika do udzielania dalszych pełnomocnictw Udzielenie i odwołanie pełnomocnictwa dokonywane jest w Placówce Banku lub Placówce Franczyzowej. 2. Obsługa pełnomocników w zakresie dysponowania rachunkiem odbywa się wyłącznie w Placówce Banku Pełnomocnictwo może być udzielone i odwołane w każdym czasie. 2. Odwołanie pełnomocnictwa staje się skuteczne od daty wskazanej w pisemnej dyspozycji odwołania pełnomocnictwa, nie wcześniej niż od dnia jej otrzymania przez Placówkę Banku bądź Placówkę Franczyzową. 3. W przypadku, gdy pełnomocnik nie jest Klientem Banku lub nie złożył w Banku karty informacyjnej Klienta ze wzorem podpisu udzielenie pełnomocnictwa wymaga obecności pełnomocnika w Banku ze względu na konieczność złożenia przez pełnomocnika wzoru podpisu na karcie informacyjnej Klienta. Odwołanie pełnomocnictwa nie wymaga obecności pełnomocnika. 4. Pełnomocnictwo wygasa wskutek: a) śmierci Posiadacza rachunku lub pełnomocnika, b) upływu terminu, na jaki zostało udzielone, c) odwołania, d) rozwiązania Umowy rachunku ROR wraz z usługami dodatkowymi Agrafka w przypadku ustanowienia pełnomocnictwa do wszystkich rachunków depozytowych Posiadacza rozwiązanie Umowy rachunku ROR nie powoduje wygaśnięcia pełnomocnictwa do pozostałych rachunków depozytowych Posiadacza. IV. Dysponowanie Rachunkiem. Ograniczenia dotyczące Placówek Franczyzowych Dysponowanie Rachunkiem następuje poprzez realizację Dyspozycji gotówkowych lub bezgotówkowych: a) w Placówce Banku po okazaniu ważnego dokumentu tożsamości przez składającego dyspozycję (Posiadacza lub uprawnionego do tej czynności Pełnomocnika), b) w Placówce Franczyzowej przez Posiadacza po okazaniu dowodu osobistego i użyciu karty mikroprocesorowej. 2. Dyspozycje oraz wnioski składane w Placówkach Banku i Placówkach Franczyzowych winny być: a) sporządzone na drukach obowiązujących w Banku, b) sporządzone w wymaganej przez Bank ilości egzemplarzy, c) wypełnione w sposób staranny, czytelny i trwały, zgodnie z układem graficznym formularzy oraz obowiązującymi w tym zakresie regulacjami prawnymi, bez poprawek, przerabiania lub innego zmieniania treści, d) podpisane zgodnie ze wzorem podpisu złożonym w Banku. 3. Dyspozycje z rachunków mogą być składane: a) w dowolnej Placówce Banku, b) w Placówce Franczyzowej Banku, c) przez GB24, w przypadku rachunków z aktywnym takim dostępem, d) telefonicznie pod numerem Infolinii Zakres Dyspozycji i wniosków składanych w placówce może być ograniczony w zależności od typu placówki. 5. Placówka Franczyzowa może realizować Dyspozycje gotówkowe tylko do wysokości dziennego limitu gotówki Placówki Franczyzowej. W przypadku, gdy realizacja Dyspozycji spowodowałaby przekroczenie dziennego limitu gotówki Placówki Franczyzowej, Dyspozycje Posiadacza: a) nie są realizowane w Placówce Franczyzowej lub b) są realizowane w zmniejszonej kwocie podanej przez Klienta a nie przekraczającej wysokości dziennego limitu gotówki Placówki Franczyzowej lub c) są realizowane w kwocie zgodnej z Dyspozycją Klienta w Placówce Banku z zastrzeżeniem Rezydent, na żądanie Banku, jest obowiązany udzielać informacji o dokonywanym za pośrednictwem Banku obrocie dewizowym, dotyczących przeznaczenia środków pieniężnych będących przedmiotem takiego obrotu. A. Wpłaty na Rachunek Wpłaty na Rachunek mogą być dokonywane w formie gotówkowej lub bezgotówkowej zarówno przez Posiadacza rachunku, jak i osobę trzecią. 2. Bank uznaje Rachunek kwotą wpłaty z datą rzeczywistego wpływu środków do Banku. B. Wypłaty z Rachunku Wypłaty z Rachunku mogą być dokonywane: a) w formie gotówkowej przy użyciu: kart debetowych, asygnaty, drukowanej na podstawie ustnej dyspozycji Klienta, b) oraz w formie bezgotówkowej przy użyciu: polecenia przelewu, zleceń jednorazowych i stałych, polecenia zapłaty, kart debetowych. 2. Wszelkich dyspozycji wypłat Bank dokonuje w granicach kwoty dostępnej na Rachunku. 3. Wypłata z Rachunku zarówno w formie gotówkowej jak również bezgotówkowej może nastąpić w walucie Rachunku lub w walucie obcej, w której Bank prowadzi obrót.

5 4. Posiadacz rachunku zobowiązany jest do zgłoszenia w formie pisemnej lub telefonicznej zamiaru dziennej wypłaty gotówki w znaczącej kwocie w Placówce Banku. Zgłoszenia należy dokonać w terminie 2 dni roboczych przed dniem wypłaty: a) pisemnie w Placówce Banku (w godzinach jej pracy), w której wypłata ma być zrealizowana b) lub telefonicznie pod numerem Infolinii (codziennie w godzinach 7:00-22:00). 5. Wysokość wypłaty gotówkowej podlegającej wcześniejszemu zgłoszeniu ustalana jest na podstawie decyzji Prezesa Zarządu Banku lub uchwały Zarządu Banku dla każdej Placówki Banku indywidualnie. Informacja ta jest podawana do wiadomości Klientów na tablicy ogłoszeń w Placówce Banku i na Infolinii. 6. Posiadacz ma prawo dokonać odwołania złożonej awizacji najpóźniej do końca dnia roboczego poprzedzającego dzień planowanej wypłaty gotówkowej. 7. W przypadku wpływu do Banku zajęcia egzekucyjnego Rachunku, Bank dokonuje niezwłocznie blokady realizacji Dyspozycji których termin realizacji przypada po wprowadzeniu blokady (zlecenia jednorazowe i stałe, polecenia zapłaty) oraz zastrzeżenia kart debetowych. W okresie zajęcia Bank, w ramach kwoty wolnej od zajęcia, której mowa w art. 54 ust. 1 ustawy Prawo bankowe, realizował będzie wyłącznie składane w Placówce Banku następujące pisemne Dyspozycje klienta: wypłaty gotówkowe na podstawie asygnaty oraz polecenia przelewu z bieżącą datą realizacji. C. Realizacja Dyspozycji przez Bank Bank rozpoczyna wykonanie autoryzowanej Dyspozycji złożonej przez Płatnika z chwilą jej otrzymania (dalej: moment otrzymania Dyspozycji ), z zastrzeżeniem, że: a) Bank i Posiadacz mogą uzgodnić, iż wykonanie Dyspozycji rozpoczyna się: określonego dnia, pod koniec wskazanego okresu, w dniu, w którym Posiadacz zapewni na Rachunku środki pieniężne wystarczające do wykonania Zlecenia Płatniczego przy czym zlecenia stałe i jednorazowe (dotyczące przelewów) mogą być składane w Placówce Banku, w Placówce Franczyzowej oraz przez internetowy kanał dostępu w przypadku aktywnej usługi internetowego kanału dostępu GB24 lub BI GB. b) z zastrzeżeniem postanowień zawartych w ust. 15 w przypadku, gdy Zlecenie Płatnicze zostało otrzymane przez Bank w dniu niebędącym Dniem Roboczym, uznaje się, iż Zlecenie Płatnicze złożone przez Posiadacza zostało otrzymane przez Bank pierwszego Dnia Roboczego następującego po tym dniu. 2. Bank, wykonując Dyspozycję w walucie kraju będącego Państwem członkowskim złożoną przez Posiadacza bądź w Jego imieniu, zapewnia, aby rachunek dostawcy usług płatniczych Odbiorcy, który to dostawca prowadzi działalność na terenie Państwa członkowskiego, został uznany kwotą transakcji płatniczej nie później niż: 1) do końca następnego Dnia Roboczego po otrzymaniu przez Bank Dyspozycji, jeżeli Transakcja Płatnicza: a) jest realizowana w euro lub b) jest realizowana w całości na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w złotych polskich lub c) obejmuje nie więcej niż jedno przeliczenie waluty między: euro a złotymi polskimi, jeżeli przeliczenie waluty jest dokonane w Rzeczypospolitej Polskiej, euro a walutą innego niż Rzeczpospolita Polska państwa członkowskiego spoza obszaru euro, jeżeli przeliczenie waluty jest dokonywane w tym państwie członkowskim, euro a złotymi polskimi lub euro a walutą innego niż Rzeczypospolita Polska państwa członkowskiego spoza obszaru euro, dokonywanego w państwie członkowskim z obszaru euro, w przypadku przelewów transgranicznych zainicjowanych w euro, 2) do końca czwartego Dnia Roboczego po otrzymaniu przez Bank Dyspozycji do których mają zastosowanie przepisy UUP lecz nie spełniających warunków opisanych w pkt 1). 3. Termin wskazany w ust. 2 pkt 1) powyżej, może zostać przedłużony o kolejny Dzień Roboczy w przypadku gdy Bank otrzymał Dyspozycję w postaci papierowej. Przedłużenia terminu nie stosuje się w sytuacji, gdy Dyspozycja dotyczy transferu środków pieniężnych z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenie zdrowotne oraz innych składek i wpłat, do których poboru jest zobowiązany Zakład Ubezpieczeń Społecznych. 4. Posiadacz rachunku nie może odwołać złożonej Dyspozycji od chwili jej otrzymania przez Bank, z tym zastrzeżeniem, że odwołanie przez Posiadacza rachunku niezrealizowanej Dyspozycji w postaci polecenia zapłaty oraz zlecenia stałego może nastąpić nie później niż do końca Dnia roboczego poprzedzającego uzgodniony dzień obciążenia Rachunku. W przypadku Dyspozycji w postaci polecenia przelewu, Posiadacz rachunku może odwołać Dyspozycję, gdy proces jej realizacji nie został jeszcze rozpoczęty. Odwołanie Dyspozycji może nastąpić w takich formach, w jakich jest dopuszczalne jej złożenie. 5. Bank nie realizuje Dyspozycji w przypadku: a) braku uprawnień Zleceniodawcy do dysponowania Rachunkiem albo środkami na Rachunku, b) postanowienia wydanego przez uprawniony organ, zakazującego dokonywania transakcji na Rachunku, c) nieprzedstawienia przez Zleceniodawcę dokumentów niezbędnych ze względu na rodzaj składanego Zlecenia Płatniczego, określonych w formularzu stosowanym przez Bank dla danego rodzaju Dyspozycji, d) stwierdzenia, że wskazany numer rachunku Odbiorcy nie jest Unikatowym identyfikatorem (numer rachunku niezgodny ze standardami NRB lub IBAN), e) braku podania danych niezbędnych do realizacji Dyspozycji, określonych w formularzu stosowanym przez Bank dla danego rodzaju Dyspozycji, f) niezgodności kwoty Zlecenia Płatniczego wpisanej słownie z kwotą wpisaną cyfrowo, g) niezgodności podpisu na Dyspozycji złożonej w postaci papierowej z wzorem tego podpisu posiadanym przez Bank, h) Dyspozycji nieautoryzowanych, i) gdy na Rachunku nie ma środków wystarczających na pokrycie kwoty złożonej Dyspozycji i kwoty prowizji lub opłat, należnych Bankowi za wykonanie tej Dyspozycji, j) w przypadkach określonych w ustawie o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu, k) dla Zleceń Płatniczych będących poleceniami zapłaty dodatkowo: gdy prowadzony przez Bank Rachunek osoby ustanawiającej polecenie zapłaty został zamknięty, gdy osoba ustanawiająca polecenie zapłaty odwołała zgodę na obciążenie Rachunku przed wpływem Zlecenia Płatniczego zainicjowanego przez Odbiorcę lub za jego pośrednictwem. 6. Jeżeli wystąpi którakolwiek z okoliczności opisanych powyżej w ust. 5, to jest nie zostaną spełnione warunki niezbędne dla realizacji Dyspozycji, Bank niezwłocznie powiadamia Zleceniodawcę o odmowie wykonania Dyspozycji, przyczynach tej odmowy oraz, w stosownych przypadkach, o sposobie skorygowania błędów, które spowodowały odmowę, w sposób wskazany w ust. 7, chyba, że powiadomienie takie jest niedopuszczalne na mocy odrębnych przepisów. 7. Zleceniodawca będący Posiadaczem, może otrzymywać powiadomienie dotyczące odmowy wykonania Dyspozycji drogą pocztową lub w formie komunikatów umieszczanych w BI GB albo w inny sposób, indywidualnie uzgodniony z Bankiem. 8. Jeżeli Dyspozycja została złożone w Placówce Banku albo w Placówce Franczyzowej, informacja, o której mowa w ust. 7, jest przekazywana Zleceniodawcy bezpośrednio przy składaniu Zlecenia Płatniczego. 9. Jeżeli odmowa realizacji Dyspozycji jest uzasadniona, za powiadomienie o odmowie Bank pobiera opłatę w wysokości określonej w Tabeli, z wyłączeniem przypadku, o którym mowa w ust Bank realizuje Dyspozycje wyłącznie w oparciu o Unikatowy identyfikator podany przez Zleceniodawcę. 11. Dyspozycje wykonane zgodnie z podanym przez Zleceniodawcę Unikatowym identyfikatorem traktuje się jako wykonane prawidłowo, bez względu na dostarczone przez Zleceniodawcę inne dane beneficjenta. 12. Dyspozycje do których nie mają zastosowania przepisy UUP, są realizowane przez Bank w dniu złożenia w Banku/Placówce Banku Dyspozycji lub najpóźniej następnego Dnia roboczego, chyba, że z treści Dyspozycji wynika termin późniejszy. 13. Bank wykonuje Dyspozycje Posiadacza rachunku według kolejności ich złożenia. W przypadku złożenia dwóch lub więcej Dyspozycji jednocześnie, Bankowi przysługuje prawo wyboru kolejności, w jakiej będzie je realizował. W przypadku, gdy wykonanie kilku Dyspozycji złożonych w ramach Rachunku wspólnego wyklucza całkowicie lub częściowo wykonanie pozostałych Dyspozycji złożonych przez Posiadaczy rachunku wspólnego, Bank może odmówić wykonania wszystkich dyspozycji do czasu otrzymania wspólnego oświadczenia Posiadaczy rachunku wspólnego.

6 14. W przypadku stwierdzenia błędnego lub niezgodnego z Dyspozycją zapisu księgowego na Rachunku, Bank dokonuje korekty bez obowiązku uzyskania odrębnej dyspozycji/zgody Posiadacza rachunku. 15. W przypadku Dyspozycji zleconych przez Posiadacza rachunku do dnia 22 października 2012 r., co do których Bank i Posiadacz rachunku uzgodnili, że ich wykonanie rozpocznie się: a) określonego dnia lub b) pod koniec wskazanego okresu albo c) w dniu, w którym Posiadacz rachunku zapewnił na Rachunku środki pieniężne wystarczające do wykonania Dyspozycji i dzień ten przypada w dniu niebędącym dla Banku Dniem roboczym, Bank rozpocznie wykonanie takiej Dyspozycji w Dniu roboczym poprzedzającym dzień niebędący Dniem roboczym, w którym miało się zgodnie z uzgodnieniami Banku i Posiadacza rachunku rozpocząć wykonanie takich Dyspozycji. 16. Bank podejmie próbę realizacji zlecenia stałego wyłącznie w dniu wskazanym jako dzień realizacji zlecenia. 17. Posiadacz rachunku ponosi odpowiedzialność za skutki: a) niezrealizowania zlecenia z powodu braku środków na Rachunku, b) nieterminowej realizacji zlecenia lub niezrealizowania zlecenia z powodu nieterminowego dostarczenia lub niedostarczenia przez Posiadacza faktur/rachunków będących podstawą wykonania zlecenia. 18. Jeżeli w ramach zlecenia stałego realizowane są płatności na podstawie sukcesywnie dostarczanych faktur/rachunków, to dokumenty te winny być dostarczone do Banku najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień określony jako termin realizacji zlecenia. W przypadku braku terminowego wpływu do Banku faktury/rachunku, Bank realizuje zlecenie najpóźniej w następnym dniu po wpływie w/w dokumentów. 19. Bank realizuje wyłącznie te zlecenia, które znajdują pokrycie w kwocie dostępnej na rachunku. 20. Posiadacz Rachunku może (w granicach kwoty dostępnej na Rachunku) złożyć Dyspozycje przelewu określonej kwoty, ze swojego Rachunku na inny rachunek bankowy. 21. Posiadacz może złożyć Dyspozycję przelewu: a) w każdej Placówce Banku, b) w Placówce Franczyzowej, c) poprzez GB24, w przypadku rachunków z aktywnym takim dostępem, d) telefonicznie pod numerem Infolinii Polecenie przelewu Bank realizuje najpóźniej w następnym dniu roboczym od daty jego złożenia. Realizacja Dyspozycji w formie polecenia przelewu następuje na zasadach określonych w 18. D. Dyspozycje walutowe Do Dyspozycji, których wykonanie wiąże się z kupnem lub sprzedażą waluty innej niż waluta Rachunku, stosuje się kursy walut obcych, ustalane i ogłaszane przez Bank. 2. Kurs kupna i sprzedaży danej waluty obowiązujący w Banku w momencie realizacji Dyspozycji ustalany jest na podstawie kursu rynkowego wymiany tej waluty, dostępnego w serwisie Reuters w momencie sporządzania Tabeli podstawowej kursów walut Getin Noble Bank S.A.. 3. Ustalenie kursu kupna danej waluty obowiązującego w Banku polega na odjęciu od kursu rynkowego dostępnego w serwisie Reuters marży Banku. 4. Ustalenie kursu sprzedaży danej waluty obowiązującego w Banku polega na dodaniu do kursu rynkowego dostępnego w serwisie Reuters marży Banku. 5. Bank ustala Tabelę podstawową kursów walut Getin Noble Bank S.A. co najmniej dwa razy w ciągu dnia roboczego. Bank, publikując Tabelę podstawową kursów walut Getin Noble Bank S.A., ogłasza datę i godzinę od której ona obowiązuje. 6. Bank dokonuje bez uprzedzenia zmiany kursów walut określonych w Tabeli podstawowej kursów walut Getin Noble Bank S.A. i stosuje każdorazowo przy realizacji Dyspozycji wiążącej się z kupnem lub sprzedażą waluty innej niż waluta rachunku, kursy wynikające z aktualnie obowiązującej Tabeli podstawowej kursów walut Getin Noble Bank S.A.. 7. Aktualnie obowiązująca Tabela podstawowa kursów walut Getin Noble Bank S.A. jest każdorazowo publikowana na stronach internetowych Banku pod adresami i oraz dostępna w placówkach własnych Banku. 8. Do Dyspozycji, których wykonanie wiąże się z kupnem lub sprzedażą waluty innej niż waluta rachunku, Bank może stosować kursy negocjowane, ustalone na zasadach określonych w Regulaminie transakcji natychmiastowych obowiązującym w Banku w chwili realizacji Dyspozycji. 9. Informacja o kursie danej waluty, który został zastosowany do realizacji Dyspozycji, jest zamieszczona w opisie Dyspozycji podanym na wyciągu z Rachunku. 10. Polecenia wypłaty w obrocie dewizowym, w tym przelewy europejskie, wykonywane są na zasadach określonych w Regulaminie realizacji w Getin Noble Banku S.A. poleceń wypłaty w obrocie dewizowym i przelewów europejskich dostępnym w Placówkach Banku realizujących te Dyspozycje oraz na stronach internetowych Banku: i Bank umożliwia wydanie kart debetowych do Rachunku. 2. Karty debetowe wydawane są na podstawie umowy o kartę debetową. V. Debet Bank wraz z zawarciem Umowy przyznaje Posiadaczowi Rachunku Limit dozwolonego debetu w Rachunku do kwoty stanowiącej 70 % wynagrodzenia / świadczenia emerytalnego / rentowego netto wykazanego w przedstawionym przez Klienta przed zawarciem Umowy zaświadczeniu o dochodach / dokumencie potwierdzającym świadczenie emerytalne / rentowe. 2. Bank zastrzega sobie prawo do obniżenia kwoty Limitu dozwolonego debetu w przypadku niedotrzymania warunków jego udzielenia. Obniżenie limitu dozwolonego debetu może nastąpić również na wniosek Posiadacza Rachunku. 3. Wysokość oprocentowania Limitu dozwolonego debetu i warunki jego zmiany określa Umowa. 4. Odsetki od wykorzystanego Limitu dozwolonego debetu pobierane są na koniec każdego miesiąca kalendarzowego i naliczane za każdy dzień korzystania z Limitu dozwolonego debetu. Odsetki pobierane są z Rachunku niezależnie od aktualnego stanu środków na Rachunku. 5. Każdorazowa spłata części Limitu dozwolonego debetu daje możliwość ponownego zadłużania się do niewykorzystanej kwoty Limitu dozwolonego debetu. 6. Saldo debetowe powinno być spłacone w ciągu 35 dni od dnia jego powstania. 7. W razie niespłacenia zadłużenia w terminie określonym w ust. 6, Bank wzywa Posiadacza do spłaty zadłużenia. VI. Odnawialny kredyt konsumpcyjny Bank na wniosek Posiadacza może przyznać odnawialny kredyt konsumpcyjny (kredyt odnawialny). 2. Kredyt odnawialny może być udzielony po 3 regularnych wpływach na Rachunek z tytułu zatrudnienia lub świadczenia emerytalnego.

7 3. Wniosek o przyznanie odnawialnego kredytu konsumpcyjnego może być złożony w dowolnej Placówce Banku lub Placówce Franczyzowej. 27 Przyznanie kredytu odnawialnego następuje na podstawie Umowy odnawialnego kredytu konsumpcyjnego, zawartej pomiędzy Bankiem a Posiadaczem Rachunku wyłącznie w Placówce Banku lub Placówce Franczyzowej, która określa szczegółowe warunki kredytu odnawialnego. 28 Posiadacz może jednocześnie korzystać z Limitu dozwolonego debetu oraz kredytu odnawialnego Wysokość kredytu odnawialnego uzależniona jest od: a) wysokości wpływów na Rachunek, b) posiadania zdolności do spłaty kredytu odnawialnego. 2. Wysokość przyznanego kredytu odnawialnego nie może przekroczyć 1 krotności średniego wpływu na Rachunek z tytułu zatrudnienia lub świadczenie emerytalnego, obliczonego za okres ostatnich trzech miesięcy poprzedzających datę złożenia wniosku o udzielenie kredytu odnawialnego. 3. Kredyt odnawialny może być udzielony na okres 12 miesięcy, z możliwością przedłużania na kolejne 12-miesięczne okresy bez konieczności składania odrębnego wniosku Posiadacz Rachunku w każdym czasie w Placówce Banku może wystąpić o zmniejszenie kwoty przyznanego kredytu odnawialnego, a także po spłaceniu kredytu odnawialnego wraz z odsetkami, o rozwiązanie Umowy odnawialnego kredytu konsumpcyjnego. 2. Dokonanie spłaty wykorzystanego kredytu odnawialnego w trakcie obowiązywania Umowy nie stanowi i nie powoduje rozwiązania Umowy odnawialnego kredytu konsumpcyjnego. VII. Rozwiązanie Umowy Rozwiązanie Umowy zawartej na czas nieokreślony może nastąpić wskutek wypowiedzenia przez którąkolwiek ze stron. 2. Posiadacz może w każdym czasie złożyć oświadczenie o rozwiązaniu Umowy. Rozwiązanie Umowy przez Posiadacza następuje bez zachowania okresu wypowiedzenia. Oświadczenie o wypowiedzeniu Umowy dla swej ważności wymaga formy pisemnej i musi zostać podpisane zgodnie ze wzorem podpisu złożonym w Banku. 3. W przypadku wystąpienia salda dodatniego na Rachunku, Bank dokonuje wypłaty środków w formie gotówkowej w kasie Banku lub przelewa środki na rachunek wskazany przez Posiadacza. 4. W przypadku wystąpienia salda ujemnego na Rachunku Posiadacz zobowiązany jest do jego uregulowania wraz z należnymi odsetkami w terminie do 30 dni od otrzymania pisma z Banku informującego o stanie środków na Rachunku lub do końca okresu wypowiedzenia, w zależności od tego, który termin jest dłuższy. 5. W razie braku dyspozycji Posiadacza dotyczących sposobu zwrotu środków znajdujących się na zamykanym Rachunku, Bank nalicza odsetki na dzień rozwiązania Umowy i od dnia następnego przeksięgowuje środki na nieoprocentowane konto przejściowe, po uprzednim pobraniu należnych opłat za obsługę Rachunku w ostatnim okresie przed rozwiązaniem Umowy Bank jest uprawniony do rozwiązania Umowy za uprzednim 2 miesięcznym pisemnym wypowiedzeniem z ważnych powodów określonych w Umowie. 2. Bank może dokonać zmiany pakietu, w ramach którego prowadzony jest Rachunek, za uprzednim 2 miesięcznym pisemnym wypowiedzeniem, jeżeli Posiadacz nie spełnia warunków określonych dla tego pakietu wg stanu z dnia zawarcia Umowy. Do zmiany pakietu stosuje się postanowienia zawarte w W przypadku uaktywnionej do Rachunku usługi internetowego kanału dostępu GB24, złożenie przez Posiadacza oświadczenia o rozwiązaniu Umowy skutkuje jednoczesnym rozwiązaniem umowy usługi GB24 w zakresie tego Rachunku. 2. Z zastrzeżeniem ust. 3, rozwiązanie Umowy z usługą GB24 jest jednoznaczne z automatycznym rozwiązaniem w dniu rozwiązania Umowy wszystkich umów oszczędnościowych internetowych lokat terminowych, niezależnie od warunków, na jakich je zawarto i ze skutkami dokonania wypłaty środków zdeponowanych na oszczędnościowych internetowych lokatach terminowych przed zakończeniem okresu umownego. 3. Do automatycznego rozwiązania umów oszczędnościowych internetowych lokat terminowych nie dochodzi, w przypadku gdy w okresie wypowiedzenia Umowy z usługą GB24, Posiadacz dokona zmiany trybu rozliczenia oszczędnościowych internetowych lokat terminowych, co pozwoli na dalsze trwanie umów dotyczących tych lokat. Zmiana trybu rozliczenia oszczędnościowych internetowych lokat terminowych może polegać: a) na wskazaniu do wypłaty środków z zakończonej lokaty lub odsetek od lokaty odnawialnej - innego rachunku prowadzonego przez Bank niż Rachunek zamykany w związku z wypowiedzeniem Umowy lub rachunku prowadzonego w walucie lokaty przez inny Bank albo b) w odniesieniu do nieodnawialnych oszczędnościowych internetowych lokat terminowych lub w odniesieniu do odnawialnych oszczędnościowych internetowych lokat terminowych bez kapitalizacji odsetek na zamianie ich w lokaty odnawialne z kapitalizacją odsetek. 4. Jeżeli Strony łączą jeszcze inne umowy (niż umowy oszczędnościowych internetowych lokat terminowych), które są powiązane z Umową w ten sposób, że do prawidłowego wykonania tych umów niezbędne jest istnienie Rachunku, to w przypadku rozwiązania Umowy przez którąkolwiek ze Stron, postanowienia ust. 2 i 3 stosuje się odpowiednio. VIII. Śmierć Posiadacza rachunku Po śmierci Posiadacza indywidualnego Rachunku Bank ma obowiązek dokonania z tego Rachunku, przy zachowaniu poniższej kolejności, następujących wypłat: a) kwoty wydatkowanej na koszty pogrzebu Posiadacza rachunku osobie, która przedłoży skrócony akt zgonu Posiadacza oraz rachunki stwierdzające wysokość poniesionych kosztów, wystawione na osobę żądającą wypłaty, w wysokości nieprzekraczającej kosztów urządzenia pogrzebu zgodnie ze zwyczajami przyjętymi w danym środowisku, b) kwoty równej wpłatom na rachunki dokonanym przez organ wypłacający świadczenie z ubezpieczenia lub zabezpieczenia społecznego albo uposażenie w stanie spoczynku, które nie przysługiwały za okres po śmierci Posiadacza rachunku, wskazanej we wniosku organu wypłacającego to świadczenie lub uposażenie, skierowanym do Banku wraz z podaniem numerów rachunków, na które dokonano wpłat, c) kwoty wynikającej z realizacji dyspozycji wkładem na wypadek śmierci, do wysokości określonej w art. 56 ust. 2 ustawy z 29 sierpnia 1997 roku Prawo bankowe,

8 d) wypłaty z tytułu spadku lub zapisu testamentowego (na podstawie prawomocnego postanowienia sądu o stwierdzeniu nabycia spadku lub zarejestrowanego aktu poświadczenia dziedziczenia). 2. Wypłaty z Rachunku zmarłego Posiadacza dokonywane są wyłącznie w Placówce Banku. 3. Wypłata z Rachunku zmarłego Posiadacza tego Rachunku (np. tytułem zwrotu kosztów pogrzebu, realizacji dyspozycji wkładem na wypadek śmierci, tytułem spadku lub zapisu testamentowego) nie stanowi naruszenia warunków umownych Dyspozycji wkładem na wypadek śmierci Posiadacz rachunku może dokonać wyłącznie na rzecz małżonka, wstępnych, zstępnych lub rodzeństwa. 2. Dyspozycji wkładem na wypadek śmierci Posiadacz może dokonać w Placówce Banku oraz w Placówce Franczyzowej. 3. W chwili realizacji dyspozycji, bez względu na termin zgłoszenia się osoby na rzecz, której nastąpi wypłata, kwota dyspozycji wkładem na wypadek śmierci wyliczona przez Bank nie może przekroczyć równowartości kwoty przypadającego na ostatni miesiąc przed śmiercią Posiadacza rachunku dwudziestokrotnego przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku, ogłaszanego przez Prezesa GUS, nie przekraczającej jednak wysokości środków na rachunku. Powyższy limit dotyczy wszystkich rachunków zmarłego łącznie, a nie każdego z nich z osobna. 4. Osoba wskazana w dyspozycji może zrezygnować z pobrania należnej jej kwoty, a Bank przyjmie taką rezygnację. W tej sytuacji środki pieniężne objęte dyspozycją wchodzą do spadku. 5. Jeżeli na dzień realizacji dyspozycji wkładem na wypadek śmierci, wysokość środków na rachunku będzie niższa od kwoty dyspozycji, wówczas poszczególne kwoty dyspozycji na rzecz kilku osób zostaną proporcjonalnie zmniejszone. 6. Jeżeli Posiadacz wydał więcej niż jedną dyspozycję wkładem na wypadek śmierci, a łączna suma dyspozycji przekracza limit, o którym mowa w ust. 3, dyspozycja wydana później ma pierwszeństwo przed dyspozycją wydaną wcześniej. 7. Bank realizuje wypłaty z tytułu Dyspozycji wkładem na wypadek śmierci Posiadacza w Placówce Banku niezwłocznie, nie później niż w terminie 5 dni roboczych od dnia przedłożenia w Placówce Banku lub w Placówce Franczyzowej aktu zgonu potwierdzającego śmierć Posiadacza lub prawomocnego postanowienia sądu o uznaniu Posiadacza za zmarłego. 8. Bank nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne wypłaty podjęte po śmierci Posiadacza przez pełnomocnika, jeżeli udzielone mu pełnomocnictwo nie zostało odwołane do momentu śmierci Posiadacza, a Bank do chwili wypłaty środków z rachunku nie powziął wiadomości o śmierci Posiadacza. 9. Z rachunku Posiadacza zmarłego przed dniem r. Bank dokonuje wypłaty spadkobiercom i zapisobiercom tylko za pisemną zgodą naczelnika urzędu skarbowego Osobie wskazanej w dyspozycji wkładem na wypadek śmierci udziela się informacji wyłącznie o zapisie jej dotyczącym oraz kwocie jaką uzyskuje w wyniku dyspozycji. Nie udziela się informacji o pozostałych osobach wskazanych w dyspozycji. 2. Spadkobiercy udziela się informacji o środkach znajdujących się na Rachunku osoby zmarłej oraz informacji o złożeniu do Rachunku dyspozycji wkładem na wypadek śmierci (wraz z podaniem nazwisk i wysokości kwoty tytułem realizacji dyspozycji wkładem na wypadek śmierci) po przedłożeniu prawomocnego postanowienia sądu o stwierdzeniu nabycia praw do spadku lub zarejestrowanego aktu poświadczenia dziedziczenia W razie śmierci Posiadacza, który nie ustanowił dyspozycji wkładem na wypadek śmierci oraz w sytuacji, gdy na Rachunku pozostały środki po dokonaniu wypłat określonych w 34 ust. 1 lit. a) i b) i/lub realizacji dyspozycji wkładem na wypadek śmierci, wypłata środków pozostałych na Rachunku dokonywana jest na rzecz spadkobierców. 2. Posiadacz jest zobowiązany do powiadomienia Placówki Banku o zmianie stałego miejsca zamieszkania (zarówno swojego jak i osób uprawnionych). 3. W przypadku zmiany pakietu prowadzenia Rachunku dyspozycja wkładem na wypadek śmierci złożona do Rachunku prowadzonego w ramach dotychczasowego pakietu jest obowiązująca do Rachunku prowadzonego w zmienionym pakiecie, za wyjątkiem sytuacji gdy zmiana ta wymaga zamknięcia Rachunku dotychczasowego i otwarcia nowego oraz kiedy Rachunek indywidualny jest zamieniony na Rachunek wspólny. IX. Reklamacje W przypadku stwierdzenia niezgodności w zestawieniu transakcji lub nieprawidłowości przy dokonywaniu transakcji płatniczych, w tym również w przypadku stwierdzenia nieautoryzowanych, niewykonanych lub nienależycie wykonanych transakcji płatniczych, Posiadacz powinien, niezwłocznie zgłosić reklamację. 2. Reklamacje mogą być zgłaszane: a) w formie pisemnej, przez wysyłkę na adres korespondencyjny Banku wskazany na stronie lub przez złożenie w placówce Banku; b) telefonicznie, poprzez kontakt z infolinią Banku pod numerami prezentowanymi w placówkach i na stronie internetowej Banku c) drogą elektroniczną, poprzez system bankowości internetowej lub poprzez formularz kontaktowy na stronie internetowej Banku 3. Reklamacja powinna zawierać w szczególności dane Posiadacza, datę złożenia reklamacji opis zgłaszanych zastrzeżeń lub niezgodności oraz jednoznacznie sformułowane roszczenie Posiadacza. 4. Do złożonej skargi lub reklamacji Posiadacz powinien dołączyć wszelkie dokumenty będące podstawą do rozpatrzenia reklamacji. 5. Bank może się zwrócić do Posiadacza, w związku z rozpatrywaną reklamacją, o dostarczenie niezbędnych informacji oraz posiadanej przez Posiadacza dokumentacji dotyczącej składanej reklamacji. 6. Roszczenia Posiadacza z tytułu sytuacji opisanych w ust. 1 wygasają, jeśli Posiadacz nie powiadomi Banku o zaistniałej sytuacji w ciągu 13 miesięcy licząc od dnia obciążenia Rachunku kwotą kwestionowanej transakcji albo od dnia, w którym transakcja miała być wykonana. 7. Bank rozpatruje reklamacje niezwłocznie, w terminie nie przekraczającym 30 dni od ich otrzymania. W przypadku, gdy rozpatrzenie reklamacji w tym terminie nie będzie możliwe, Bank informuje Posiadacza przed upływem tego terminu o nowym terminie rozpatrzenia reklamacji oraz przyczynach opóźnienia i okolicznościach, które wymagają ustalenia. 8. Po rozpatrzeniu reklamacji, Bank informuje Posiadacza o wyniku jej rozpatrzenia, pisemnie lub w innej formie uzgodnionej z Posiadaczem. 9. W przypadku nieuwzględnienia reklamacji, jeżeli uprzednio Bank uznał Rachunek kwotą reklamowanej transakcji pod warunkiem pozytywnego jej rozpatrzenia, Bank ma prawo do ponownego obciążenia Rachunku reklamowaną kwotą. 10. Jeżeli uznanie Rachunku z tytułu reklamacji nastąpiło warunkowo, przed zakończeniem procedury reklamacyjnej prowadzonej przez Bank, rozwiązanie Umowy i zamknięcie Rachunku nie uchybia obowiązkowi Posiadacza do zwrotu reklamowanej kwoty, którą Bank uznał warunkowo Rachunek. 11. W przypadku wystąpienia nieautoryzowanej transakcji płatniczej, Bank zobowiązany jest niezwłocznie zwrócić Posiadaczowi kwotę nieautoryzowanej transakcji płatniczej oraz przywrócić obciążony Rachunek do stanu, jaki istniałby, gdyby nie miała miejsca nieautoryzowana transakcja płatnicza. 12. Posiadacz odpowiada za nieautoryzowane transakcje płatnicze do wysokości równowartości w walucie polskiej 150 euro, ustalonej przy zastosowaniu kursu średniego ogłaszanego przez NBP obowiązującego w dniu wykonania transakcji, jeżeli nieautoryzowana transakcja jest skutkiem posłużenia się utraconą albo skradzioną kartą płatniczą, danymi do logowania, urządzeniami/danymi do autoryzacji transakcji lub skutkiem przywłaszczenia karty, danych do logowania, urządzeń/danych do autoryzacji transakcji lub ich nieuprawnionego użycia w wyniku naruszenia przez Posiadacza obowiązku podjęcia z chwilą ich otrzymania niezbędnych środków służących zapobieżeniu naruszeniu indywidualnych zabezpieczeń tych instrumentów, w szczególności zobowiązania do przechowywania ich z zachowaniem należytej staranności oraz nieudostępniania ich osobom nieuprawnionym.

9 13. Posiadacz może żądać od Banku zwrotu kwoty autoryzowanej transakcji zainicjowanej przez jej Odbiorcę lub za jego pośrednictwem, która to transakcja została już wykonana, jeżeli w momencie autoryzacji transakcji nie została określona dokładna jej kwota lub kwota transakcji jest wyższa niż kwota pobierana w danych okolicznościach, uwzględniając wcześniejszy rodzaj i poziom wydatków Posiadacza, warunki umowy i istotne dla sprawy okoliczności. Zwrot, o którym jest mowa powyżej obejmuje pełną kwotę wykonanej transakcji. W przypadku żądania od Banku zwrotu kwoty autoryzowanej transakcji zainicjowanej przez jej Odbiorcę lub za jego pośrednictwem, która to transakcja została już wykonana, jeżeli w momencie autoryzacji transakcji nie została określona dokładna jej kwota, Posiadacz nie może powoływać się na przyczyny związane z wymianą waluty, jeśli zastosowany został referencyjny kurs walutowy uzgodniony z Bankiem. 14. Posiadacz może wystąpić o zwrot autoryzowanej transakcji, o której mowa w ust. 13, zainicjowanej przez Odbiorcę transakcji lub za jego pośrednictwem, przez okres ośmiu tygodni począwszy od daty obciążenia Rachunku. 15. Na wniosek Banku Posiadacz jest obowiązany przedstawić faktyczne okoliczności wskazujące na zaistnienie warunków określonych w ust Posiadacz nie ma prawa do zwrotu, o którym mowa ust. 13, w przypadku gdy udzielił zgody na wykonanie transakcji bezpośrednio wobec Banku oraz informacja o przyszłej transakcji została dostarczona Posiadaczowi przez Bank w uzgodniony sposób na co najmniej cztery tygodnie przed terminem wykonania Zlecenia Płatniczego lub udostępniona została Posiadaczowi przez Bank w uzgodniony sposób, przez okres co najmniej czterech tygodni przed terminem wykonania Zlecenia Płatniczego. 17. W terminie dziesięciu dni (z wyjątkiem sobót, niedziel i dni ustawowo wolnych od pracy) od daty otrzymania wniosku o zwrot złożonego na podstawie ust. 13, Bank dokonuje zwrotu pełnej kwoty transakcji lub podaje uzasadnienie odmowy dokonania zwrotu. Jeśli Posiadacz nie zgadza się z przedstawionym uzasadnieniem może złożyć reklamację zgodnie z ust. 2, oraz uwzględnieniem organów wskazanych w ust. 18, Posiadaczowi przysługuje możliwość zwrócenia się z prośbą o pomoc w sprawie objętej reklamacją do Miejskiego lub Powiatowego Rzecznika Konsumenta a także skierowania sprawy do polubownego rozwiązania w ramach Bankowego Arbitrażu Konsumenckiego przy Związku Banków Polskich lub Sądu Polubownego przy Komisji Nadzoru Finansowego. Szczegółowe informacje wraz z danymi adresowymi dostępne są na stronach internetowych wymienionych instytucji. 19. Bank jako instytucja finansowa podlega nadzorowi Komisji Nadzoru Finansowego. Szczegółowe informacje wraz z danymi adresowymi dostępne są na stronie internetowej wymienionej instytucji. 20. W odniesieniu do Dyspozycji, do których mają zastosowanie przepisy UUP, Bank ponosi wobec Posiadacza odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zleconej Dyspozycji, dla której były podane prawidłowe unikatowe identyfikatory, według zasad określonych w art Ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o usługach płatniczych, z zastrzeżeniem postanowień ust. 6. X. Postanowienia końcowe Bank informuje Posiadacza rachunku o zmianach stanu Rachunku i ustaleniu salda w trybie określonym w Umowie, w tym w formie przesłania wyciągu z rachunku raz w miesiącu w formie dokumentu papierowego lub elektronicznie na adres albo poprzez udostępnienie historii operacji generowanej z wykorzystaniem internetowego kanału dostępu. 2. W przypadku wyboru przez klienta wysyłki wyciągów elektronicznie na adres i zaistnienia sytuacji uniemożliwiającej dokonanie w terminie wysyłki w tej formie, Bank przekaże wyciąg w formie dokumentu papierowego na adres korespondencyjny Posiadacza. 3. Zmiana sposobu udostępniania wyciągów/częstotliwości sporządzania wyciągów lub adresu owego do odbioru wyciągu przesyłanego elektroniczne następuje poprzez złożenie przez Posiadacza właściwej dyspozycji w Placówce Banku i nie wymaga sporządzania aneksu do Umowy Posiadacz powinien sprawdzać prawidłowość podawanego salda Rachunku. W przypadku stwierdzenia przez Posiadacza niezgodności salda, fakt ten Posiadacz powinien zgłosić na piśmie w Placówce Banku w ciągu 14 dni od otrzymania wyciągu. 2. Bank zastrzega sobie prawo do dokonania sprostowania błędnych zapisów na Rachunku. O dokonanym sprostowaniu Bank niezwłocznie, pisemnie zawiadamia Posiadacza. 3. W przypadku podjęcia przez Posiadacza mylnie wpłaconych lub mylnie zaksięgowanych kwot, Bank wzywa Posiadacza do zwrotu nienależnie pobranej sumy w terminie 14 dni od daty zawiadomienia przez Bank. 41 Roszczenia wynikające z Umowy przedawniają się z upływem 2 lat, z wyjątkiem roszczenia o zwrot wkładów, które przedawnia się z upływem 10 lat Za czynności związane z obsługą Rachunku i Limitu dozwolonego debetu Bank pobiera prowizje i opłaty w wysokości określonej w Tabeli, bez odrębnej dyspozycji Posiadacza, poprzez obciążenie Rachunku. 2. Zmiana wysokości opłat i/lub prowizji albo zasad ich stosowania i naliczania, wprowadzenie opłat i/lub prowizji za czynności dotychczas nie ujęte w Tabeli albo rezygnacja z opłat i/lub prowizji za czynności dotychczas ujęte w Tabeli, są możliwe z ważnych przyczyn, za które uznaje się: a) zmianę powszechnie obowiązujących przepisów, o ile istnieje związek przyczynowo-skutkowy między zmianą przepisów a zmianą kosztów wykonywania czynności przez Bank; b) wydanie rekomendacji przez organ nadzoru nad działalnością Banku, urzędowej lub sądowej interpretacji powszechnie obowiązujących przepisów albo wydanie wyroku sądowego lub decyzji administracyjnej przez uprawniony organ, o ile istnieje związek przyczynowo-skutkowy między wydaniem rekomendacji, urzędowej lub sądowej interpretacji przepisów albo wyroku lub decyzji administracyjnej a zmianą kosztów wykonywania czynności przez Bank; c) zmianę cen energii elektrycznej, taryf pocztowych, telekomunikacyjnych lub rozliczeń międzybankowych, o ile istnieje związek przyczynowo-skutkowy między zmianą tych cen a zmianą kosztów wykonywania czynności przez Bank; d) zmianę cen towarów i usług konsumpcyjnych o nie mniej niż 0,5%, ustalaną na podstawie kwartalnego wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych (pot. inflacji) publikowanego przez GUS; zmiana dokonywana jest nie częściej niż raz na kwartał kalendarzowy, ze skutkiem od pierwszego dnia drugiego miesiąca kolejnego kwartału kalendarzowego, pod warunkiem publikacji przez GUS za poprzedni kwartał kalendarzowy wskaźnika z którego wynika opisana powyżej zmiana. Jeżeli wystąpienie okoliczności, o których mowa w lit. a)-c) spowoduje wzrost kosztów wykonywania czynności przez Bank, zmiana będzie polegała na wzroście wysokości opłat i/lub prowizji albo na wprowadzeniu opłat i/lub prowizji za czynności dotychczas nie ujęte w Tabeli. Jeżeli natomiast wystąpienie okoliczności, o których mowa w lit. a)-c) spowoduje spadek kosztów wykonywania czynności przez Bank, zmiana będzie polegała na zmniejszeniu wysokości opłat i/lub prowizji albo na rezygnacji z opłat i/lub prowizji za niektóre czynności dotychczas ujęte w Tabeli. W każdym przypadku zmiana będzie odpowiadała pod względem wartości zmianie kosztów wykonywania czynności przez Bank. W przypadku zmiany wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych, o której mowa w lit. d), zmiana nastąpi w tym samym kierunku (odpowiednio wzrost lub wprowadzenie opłaty i/lub prowizji albo spadek lub rezygnacja z opłaty i/lub prowizji) w którym nastąpiła zmiana wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych i o wartość odpowiadającą wysokości zmiany wskaźnika Bank zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego Regulaminu. 2. Zmiana treści Regulaminu przez Bank jest możliwa z ważnych przyczyn, za które uznaje się: a) zmianę powszechnie obowiązujących przepisów, jeżeli w wyniku tej zmiany Bank jest prawnie zobowiązany do zmiany Regulaminu;

10 44 b) wyrok sądowy lub decyzję administracyjną, jeżeli Regulamin zawiera postanowienia analogiczne do poddanych ocenie sądu lub organu, które ze względu na treść wyroku lub decyzji wymagają zmiany Regulaminu; c) rekomendację wydaną przez organ nadzoru nad działalnością Banku albo urzędową lub sądową interpretację przepisów, jeżeli dotyczą materii objętej Regulaminem i w wyniku ich wydania zaistnieje potrzeba zmiany Regulaminu, której celem jest dostosowanie treści Regulaminu do wydanej rekomendacji albo urzędowej lub sądowej interpretacji przepisów; d) zmianę w systemach informatycznych wykorzystywanych przez Bank, usprawniającą ich funkcjonowanie, jeżeli zakres przedmiotowy tej zmiany pozostaje w związku z treścią Regulaminu i powoduje konieczność modyfikacji jego brzmienia; e) konieczność dokonania korekty oczywistych omyłek lub błędów pisarskich albo uzupełnienia luk lub nieścisłości w Regulaminie nie dających się usunąć w wyniku wykładni jego postanowień. 1. Bank poinformuje Posiadacza o wprowadzeniu zmian w Regulaminie i/lub Tabeli nie później niż 2 miesiące przed proponowaną datą ich wejścia w życie, podając w informacji przekazywanej Posiadaczowi tę datę. 2. Jeżeli przed proponowaną datą wejścia w życie zmian w Regulaminie i/lub Tabeli Posiadacz nie zgłosi Bankowi sprzeciwu wobec tych zmian lub nie dokona wypowiedzenia Umowy ze skutkiem natychmiastowym, uznaje się, że Posiadacz wyraził na nie zgodę. 3. Jeżeli przed proponowaną datą wejścia w życie zmian w Regulaminie i/lub Tabeli Posiadacz zgłosił Bankowi sprzeciw wobec tych zmian, ale nie wypowiedział Umowy ze skutkiem natychmiastowym, Umowa wygasa z dniem poprzedzającym dzień wejścia w życie proponowanych zmian, bez ponoszenia opłat z tego tytułu przez Posiadacza. 4. Po otrzymaniu informacji o zmianach w Regulaminie i/lub Tabeli, o której mowa w ustępach poprzedzających, Posiadacz ma prawo, do daty wejścia w życie zmian, wypowiedzieć Umowę ze skutkiem natychmiastowym, bez ponoszenia opłat z tego tytułu. 5. Opłaty z tytułu świadczenia usług płatniczych w rozumieniu przepisów UUP, pobierane okresowo, należne są Bankowi jedynie za okres obowiązywania Umowy. Opłaty uiszczone z góry podlegają proporcjonalnemu zwrotowi Organem nadzoru nad działalnością Banku jest Komisja Nadzoru Finansowego, Plac Powstańców Warszawy 1, Warszawa. 2. Aktualna informacja o miejscach, w których wykonywana jest działalność prowadzona przez Bank, w postaci listy placówek Banku, dostępna jest na stronie internetowej Banku pod adresem: 3. Komunikacja pomiędzy Bankiem a Posiadaczem jest realizowana w formie pisemnej, elektronicznej lub ustnej odpowiednio w drodze osobistego kontaktu w placówkach Banku, za pośrednictwem usługi GB24, poczty elektronicznej, telefonicznie lub listownie. Wyjątkiem od zasady wyboru przez Stronę przekazującą informację lub dokonującą zgłoszenia środka porozumiewania się, są sytuacje gdy Umowa lub Regulamin dla dokonania przez Bank lub Posiadacza czynności danego rodzaju wymagają zachowania formy pisemnej lub innej formy szczególnej. W takich przypadkach swoboda wyboru przez Stronę środka porozumiewania się jest ograniczona do tych środków porozumiewania się, które pozwalają na zachowanie wymaganej formy. 4. Warunkiem skierowania do Banku korespondencji pocztą elektroniczną jest dysponowanie przez Posiadacza urządzeniem z aktywnym dostępem do Internetu, a drogą telefoniczną dysponowanie przez Posiadacza urządzeniem telekomunikacyjnym pozwalającym na wykonywanie połączeń telefonicznych. 5. Korespondencja i wszelkie zawiadomienia, informacje oraz inne komunikaty będą przekazywane Posiadaczowi, w języku polskim. 6. Prawem właściwym do zawarcia i wykonywania Umowy, do której stosuje się niniejszy Regulamin oraz do rozstrzygania sporów z niej wynikających, jest prawo polskie. 7. Sądem właściwym dla rozstrzygania sporów wynikających z Umowy jest sąd powszechny właściwy miejscowo na zasadach ogólnych. 8. Posiadaczowi rachunku przysługuje prawo korzystania z pozasądowego rozstrzygania sporów wynikających z Umowy przez Arbitra Bankowego działającego przy Związku Banków Polskich, z zastrzeżeniem, że przedmiotem postępowania przed Arbitrem Bankowym mogą być wyłącznie spory w zakresie roszczeń pieniężnych z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania przez Bank czynności bankowych lub innych, których wartość przedmiotu sporu nie jest wyższa niż kwota złotych. Do postępowania przed Arbitrem Bankowym ma zastosowanie Regulamin Bankowego Arbitrażu Konsumenckiego dostępny na stronie 9. Umowa i inne dokumenty dotyczące Umowy, w tym Regulamin, sporządzane są w języku polskim. Polska wersja tych dokumentów stanowi wyłączną podstawę ich interpretacji. 10. Posiadacz w okresie obowiązywania Umowy ma prawo żądać w każdym czasie udostępnienia mu przez Bank postanowień Umowy i Regulaminu oraz informacji określonych w art. 27 UUP, w postaci papierowej lub na innym trwałym nośniku informacji. Za zgodą Posiadacza informacje te mogą być dostarczone pocztą elektroniczną, o ile dostarczenie w takiej postaci umożliwia dostęp do przekazanych informacji przez okres właściwy do celów dostarczania tych informacji i pozwala na odtworzenie przekazanych informacji w niezmienionej postaci. 11. W okresie obowiązywania Umowy Bank w każdym czasie, na wniosek Posiadacza, udostępni Mu, w uzgodniony sposób, informacje dotyczące Rachunku i wykonanych Zleceń Płatniczych. Jeżeli to udostępnienie będzie następowało w inny sposób niż poprzez wysyłkę wyciągu z Rachunku z częstotliwością określoną w Umowie, Bank jest uprawniony do pobierania od Posiadacza opłat z tego tytułu.

Regulamin Konta Oszczędnościowego Getin Banku

Regulamin Konta Oszczędnościowego Getin Banku Regulamin Konta Oszczędnościowego Getin Banku Obowiązuje od dnia 15.07.2014 r. I. Postanowienia ogólne 1 1. Regulamin Konta Oszczędnościowego Getin Banku (zwany dalej Regulaminem) określa warunki prowadzenia

Bardziej szczegółowo

Susz, listopad 2004 r.

Susz, listopad 2004 r. Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 53/2004 Zarządu BS w Suszu z dnia 22.11.2004 r. REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW OSZCZĘDNOŚCIOWYCH Z WKŁADAMI PŁATNYMI NA KAŻDE ŻĄDANIE W ZŁOTYCH DLA OSÓB MAŁOLETNICH

Bardziej szczegółowo

S P Ó Ł D Z I E L C Z Y

S P Ó Ł D Z I E L C Z Y Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 23 / 2009 Zarządu Banku Spółdzielczego w Niedrzwicy Dużej z dnia 16.12.2009. roku B A N K S P Ó Ł D Z I E L C Z Y w Nie drzwicy Dużej Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UDZIELANIA DOPUSZCZALNEGO SALDA DEBETOWEGO W LUDOWYM BANKU SPÓŁDZIELCZYM W STRZAŁKOWIE

REGULAMIN UDZIELANIA DOPUSZCZALNEGO SALDA DEBETOWEGO W LUDOWYM BANKU SPÓŁDZIELCZYM W STRZAŁKOWIE Przyjęto Uchwałą nr 99/2014 Zarządu LBS w Strzałkowie z dnia 24.10.2014 r. Uchwała wchodzi w życie z dniem 24.10.2014 r. REGULAMIN UDZIELANIA DOPUSZCZALNEGO SALDA DEBETOWEGO W LUDOWYM BANKU SPÓŁDZIELCZYM

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE...3 ROZDZIAŁ II REALIZACJA POLECENIA ZAPŁATY...3 ROZDZIAŁ III ODMOWA REALIZACJI TRANSAKCJI PŁATNICZEJ W RAMACH

ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE...3 ROZDZIAŁ II REALIZACJA POLECENIA ZAPŁATY...3 ROZDZIAŁ III ODMOWA REALIZACJI TRANSAKCJI PŁATNICZEJ W RAMACH ZASADY REALIZACJI ROZLICZEŃ W FORMIE POLECENIA ZAPŁATY W RAMACH BANKOWOŚCI DETALICZNEJ MBANKU S.A. (obowiązują od 25 stycznia 2014r.) SPIS TREŚCI ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE...3 ROZDZIAŁ II REALIZACJA

Bardziej szczegółowo

Regulamin rachunku oszczędnościoworozliczeniowego

Regulamin rachunku oszczędnościoworozliczeniowego Regulamin rachunku oszczędnościoworozliczeniowego Getin Banku Obowiązuje od dnia 15.07.2014 r. I. Postanowienia ogólne 1 1. Regulamin niniejszy, wydany na podstawie art.109 Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN OTWIERANIA LOKAT TERMINOWYCH POPRZEZ INTERNET BANKING W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W NAKLE NAD NOTECIĄ

REGULAMIN OTWIERANIA LOKAT TERMINOWYCH POPRZEZ INTERNET BANKING W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W NAKLE NAD NOTECIĄ Załącznik nr1 do Uchwały Zarządu nr132/2011 z dnia 28.07.2011 roku REGULAMIN OTWIERANIA LOKAT TERMINOWYCH POPRZEZ INTERNET BANKING W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W NAKLE NAD NOTECIĄ Nakło, lipiec 2011 r. SPIS TREŚCI

Bardziej szczegółowo

10 Wypłaty z rachunku mogą być podejmowane do wysokości stanu oszczędności na rachunku, po pozostawieniu minimalnej kwoty wkładu określanej przez Zarz

10 Wypłaty z rachunku mogą być podejmowane do wysokości stanu oszczędności na rachunku, po pozostawieniu minimalnej kwoty wkładu określanej przez Zarz Regulamin rachunków oszczędnościowych z wkładami płatnymi na każde żądanie (rachunków A'VISTA) I. Postanowienia ogólne 1 Regulamin określa zasady otwierania, prowadzenia i zamykania rachunków z wkładami

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN TERMINOWEJ LOKATY OSZCZĘDNOŚCIOWEJ DLA OSÓB FIZYCZNYCH STANDARD W ZŁOTYCH

REGULAMIN TERMINOWEJ LOKATY OSZCZĘDNOŚCIOWEJ DLA OSÓB FIZYCZNYCH STANDARD W ZŁOTYCH REGULAMIN TERMINOWEJ LOKATY OSZCZĘDNOŚCIOWEJ DLA OSÓB FIZYCZNYCH STANDARD W ZŁOTYCH Oleśnica, październik 2016 rok 1. 1. Regulamin terminowej lokaty oszczędnościowej dla osób fizycznych STANDARD w złotych,

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konta Oszczędnościowego Noble

Regulamin Konta Oszczędnościowego Noble Regulamin Konta Oszczędnościowego Noble 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin Konta Oszczędnościowego Noble (zwany dalej Regulaminem) określa warunki prowadzenia rachunku w Getin Noble Banku SA.

Bardziej szczegółowo

Regulamin rachunków systematycznego oszczędzania Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo- Kredytowej Beskidy w Bielsku Białej

Regulamin rachunków systematycznego oszczędzania Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo- Kredytowej Beskidy w Bielsku Białej Załącznik do uchwały Zarządu nr 7/XIV/10 z dnia 31.05.2010r. Regulamin rachunków systematycznego oszczędzania Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo- Kredytowej Beskidy w Bielsku Białej Regulamin obowiązuje

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RACHUNKÓW LOKAT TERMINOWYCH SPÓŁDZIELCZEJ KASY OSZCZĘDNOŚCIOWO- KREDTOWEJ IM. POWSTAŃCÓW ŚLĄSKICH. I. Postanowienia ogólne

REGULAMIN RACHUNKÓW LOKAT TERMINOWYCH SPÓŁDZIELCZEJ KASY OSZCZĘDNOŚCIOWO- KREDTOWEJ IM. POWSTAŃCÓW ŚLĄSKICH. I. Postanowienia ogólne REGULAMIN RACHUNKÓW LOKAT TERMINOWYCH SPÓŁDZIELCZEJ KASY OSZCZĘDNOŚCIOWO- KREDTOWEJ IM. POWSTAŃCÓW ŚLĄSKICH I. Postanowienia ogólne 1 Regulamin określa zasady otwierania i prowadzenia rachunków lokat terminowych,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA EFEKTYWNEGO KONTA OSZCZĘDNOŚCIOWEGO EKO PROFIT I ieko PROFIT W ZŁOTYCH DLA OSÓB FIZYCZNYCH W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W

REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA EFEKTYWNEGO KONTA OSZCZĘDNOŚCIOWEGO EKO PROFIT I ieko PROFIT W ZŁOTYCH DLA OSÓB FIZYCZNYCH W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA EFEKTYWNEGO KONTA OSZCZĘDNOŚCIOWEGO EKO PROFIT I ieko PROFIT W ZŁOTYCH DLA OSÓB FIZYCZNYCH W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W OLEŚNICY Oleśnica, luty 2015 Spis treści Postanowienia

Bardziej szczegółowo

Regulamin otwierania terminowych lokat oszczędnościowych i rachunków oszczędnościowych drogą elektroniczną w FM Bank PBP S.A.

Regulamin otwierania terminowych lokat oszczędnościowych i rachunków oszczędnościowych drogą elektroniczną w FM Bank PBP S.A. Regulamin otwierania terminowych lokat oszczędnościowych i rachunków oszczędnościowych drogą elektroniczną w FM Bank PBP S.A. 1 Niniejszy Regulamin określa warunki otwierania rachunków terminowych lokat

Bardziej szczegółowo

Regulamin otwierania terminowych lokat i rachunków oszczędnościowych drogą elektroniczną BIZ Banku, Obszar Klienta Indywidualnego

Regulamin otwierania terminowych lokat i rachunków oszczędnościowych drogą elektroniczną BIZ Banku, Obszar Klienta Indywidualnego Regulamin otwierania terminowych lokat i rachunków oszczędnościowych drogą elektroniczną BIZ Banku, Obszar Klienta Indywidualnego 1 Niniejszy Regulamin określa warunki otwierania rachunków terminowych

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RACHUNKÓW LOKAT TERMINOWYCH SPÓŁDZIELCZEJ KASY OSZCZĘDNOŚCIOWO- KREDYTOWEJ Kujawiak. I. Postanowienia ogólne

REGULAMIN RACHUNKÓW LOKAT TERMINOWYCH SPÓŁDZIELCZEJ KASY OSZCZĘDNOŚCIOWO- KREDYTOWEJ Kujawiak. I. Postanowienia ogólne REGULAMIN RACHUNKÓW LOKAT TERMINOWYCH SPÓŁDZIELCZEJ KASY OSZCZĘDNOŚCIOWO- KREDYTOWEJ Kujawiak I. Postanowienia ogólne 1 Regulamin określa zasady otwierania i prowadzenia rachunków lokat terminowych, zwanych

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIA OGÓLNE

POSTANOWIENIA OGÓLNE Regulamin rachunku oszczędnościowego POL-IKE POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Niniejszy regulamin określa warunki otwierania i prowadzenia przez Bank rachunku oszczędnościowego POL-IKE. 2. W sprawach nieuregulowanych

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RACHUNKU OSZCZĘDNOŚCIOWEGO IKE

REGULAMIN RACHUNKU OSZCZĘDNOŚCIOWEGO IKE Załącznik nr 2 do Uchwały Nr 78 /B/2012 Zarządu Banku Spółdzielczego w Brańsku z dnia 12.12. 2012 roku REGULAMIN RACHUNKU OSZCZĘDNOŚCIOWEGO IKE Brańsk, 2012 r. Spis treści Rozdział 1. Postanowienia ogólne...

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN rachunku lokaty TWOJA INWESTYCJA SKOK im. Powstańców Śląskich

REGULAMIN rachunku lokaty TWOJA INWESTYCJA SKOK im. Powstańców Śląskich REGULAMIN rachunku lokaty TWOJA INWESTYCJA SKOK im. Powstańców Śląskich I. Postanowienia ogólne 1 Regulamin określa zasady otwierania i prowadzenia rachunku lokaty terminowej Inwestycja, zwanego dalej

Bardziej szczegółowo

Regulamin rachunków lokat terminowych w Powszechnej Spółdzielczej Kasie Oszczędnościowo-Kredytowej. I. Postanowienia ogólne

Regulamin rachunków lokat terminowych w Powszechnej Spółdzielczej Kasie Oszczędnościowo-Kredytowej. I. Postanowienia ogólne REG: Regulamin rachunków lokat terminowych Strona 1 z 5 Regulamin rachunków lokat terminowych w Powszechnej Spółdzielczej Kasie Oszczędnościowo-Kredytowej I. Postanowienia ogólne 1 Regulamin określa zasady

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN Rachunków lokat terminowych podmiotów gospodarczych i innych jednostek organizacyjnych prowadzonych w BS

REGULAMIN Rachunków lokat terminowych podmiotów gospodarczych i innych jednostek organizacyjnych prowadzonych w BS REGULAMIN Rachunków lokat terminowych podmiotów gospodarczych i innych jednostek organizacyjnych prowadzonych w BS ROZDZIAŁ 1. Postanowienia ogólne 1 1. Regulamin określa warunki otwierania i prowadzenia

Bardziej szczegółowo

Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków bankowych dla podmiotów gospodarczych Noble Bank

Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków bankowych dla podmiotów gospodarczych Noble Bank Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków bankowych dla podmiotów gospodarczych Noble Bank 1. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy regulamin Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków bankowych dla podmiotów

Bardziej szczegółowo

rachunków systematycznego oszczędzania Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo-Kredytowej im. Unii Lubelskiej w Lublinie

rachunków systematycznego oszczędzania Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo-Kredytowej im. Unii Lubelskiej w Lublinie Z a łącznik do Uchwały Zarządu nr 7 z dnia 27.12.2004 r. REGULAMIN rachunków systematycznego oszczędzania Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo-Kredytowej im. Unii Lubelskiej w Lublinie Lublin 2004 Spis treści

Bardziej szczegółowo

Regulamin realizacji rozliczeń w formie Polecenia Zapłaty w Alior Banku SA

Regulamin realizacji rozliczeń w formie Polecenia Zapłaty w Alior Banku SA Regulamin realizacji rozliczeń w formie Polecenia Zapłaty w Alior Banku SA obowiązuje od dnia 27.03.2017r. 1 ROZDZIAŁ 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Niniejszy Regulamin realizacji rozliczeń w formie Polecenia

Bardziej szczegółowo

Regulamin rachunków lokat terminowych wieloletnich KAPITAŁ" SpółSpielcpel Kajy ajpcpssnoęciowo-kresytowel im. Powjtańców Śląjkich

Regulamin rachunków lokat terminowych wieloletnich KAPITAŁ SpółSpielcpel Kajy ajpcpssnoęciowo-kresytowel im. Powjtańców Śląjkich Regulamin rachunków lokat terminowych wieloletnich KAPITAŁ" SpółSpielcpel Kajy ajpcpssnoęciowo-kresytowel im. Powjtańców Śląjkich I. Postanowienia ogólne 1 Regulamin określa zasady otwierania i prowadzenia

Bardziej szczegółowo

Umowa o świadczenie usług wykonywania zleceń przez Biuro Maklerskie Alior Bank S.A. wersja dla współposiadaczy Nr rachunku

Umowa o świadczenie usług wykonywania zleceń przez Biuro Maklerskie Alior Bank S.A. wersja dla współposiadaczy Nr rachunku Umowa o świadczenie usług wykonywania zleceń przez Biuro Maklerskie Alior Bank S.A. wersja dla współposiadaczy Nr rachunku W dniu, pomiędzy: Biurem Maklerskim Alior Bank S.A. z siedzibą w Warszawie, ul.

Bardziej szczegółowo

Regulamin Rachunków Lokat Terminowych

Regulamin Rachunków Lokat Terminowych Regulamin Rachunków Lokat Terminowych SPÓŁDZIELCZEJ KASY OSZCZĘDNOŚCIOWO-KREDYTOWEJ JAWORZNO W JAWORZNIE Data zatwierdzenia: Podpisy Zarządu: 11.12.2013 r. Jacek Gębala Tadeusz Dubiański Jerzy Pazdan Dokument

Bardziej szczegółowo

Umowa ramowa o prowadzenie rachunków bankowych oraz świadczenie usług płatniczych dla Klientów indywidualnych

Umowa ramowa o prowadzenie rachunków bankowych oraz świadczenie usług płatniczych dla Klientów indywidualnych Umowa ramowa o prowadzenie rachunków bankowych zawarta w dniu.. pomiędzy: Nest Bank S.A., z siedzibą w Warszawie, ul. Domaniewska 39a, 02-672 Warszawa, wpisanym do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY KARTY CHARGE UMOWA KARTY CHARGE

WZÓR UMOWY KARTY CHARGE UMOWA KARTY CHARGE WZÓR UMOWY KARTY CHARGE UMOWA KARTY CHARGE Niniejsza umowa karty charge (Umowa) zawarta została w dniu... pomiędzy: Toyota Bank Polska S.A. z siedzibą w Warszawie przy ulicy Postępu 18 B, 02-676 Warszawa,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA EFEKTYWNEGO KONTA OSZCZĘDNOŚCIOWEGO EKO PROFIT I ieko PROFIT W ZŁOTYCH DLA OSÓB FIZYCZNYCH W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W

REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA EFEKTYWNEGO KONTA OSZCZĘDNOŚCIOWEGO EKO PROFIT I ieko PROFIT W ZŁOTYCH DLA OSÓB FIZYCZNYCH W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA EFEKTYWNEGO KONTA OSZCZĘDNOŚCIOWEGO EKO PROFIT I ieko PROFIT W ZŁOTYCH DLA OSÓB FIZYCZNYCH W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W OLEŚNICY Oleśnica, październik 2016 Rozdział I Postanowienia

Bardziej szczegółowo

Regulamin lokowania środków w ING Banku Śląskim S.A. za pośrednictwem Systemu

Regulamin lokowania środków w ING Banku Śląskim S.A. za pośrednictwem Systemu Regulamin lokowania środków w ING Banku Śląskim S.A. za pośrednictwem Systemu 16 grudnia 2015 Definicje 1. Użyte w niniejszym Regulaminie pojęcia oznaczają: 1. ING Bank ING Bank Śląski Spółka Akcyjna.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN LOKAT TERMINOWYCH OTWIERANYCH DROGĄ ELEKTRONICZNĄ W FM BANK PBP S.A. ZA POŚREDNICTWEM PORTALU WWW.SMARTLOKATY.PL

REGULAMIN LOKAT TERMINOWYCH OTWIERANYCH DROGĄ ELEKTRONICZNĄ W FM BANK PBP S.A. ZA POŚREDNICTWEM PORTALU WWW.SMARTLOKATY.PL O n l i n e REGULAMIN LOKAT TERMINOWYCH OTWIERANYCH DROGĄ ELEKTRONICZNĄ W FM BANK PBP S.A. ZA POŚREDNICTWEM PORTALU WWW.SMARTLOKATY.PL 1 Niniejszy Regulamin określa warunki otwierania i prowadzenia rachunków

Bardziej szczegółowo

P O D K A R P A C K I B A N K S P Ó Ł D Z I E L C Z Y REGULAMIN

P O D K A R P A C K I B A N K S P Ó Ł D Z I E L C Z Y REGULAMIN P O D K A R P A C K I B A N K S P Ó Ł D Z I E L C Z Y Tekst jednolity wprowadzony Uchwałą Zarządu PBS Nr 56/2005 z dnia 31.03.2005 r. Uchwały zmieniające: Uchwała Zarządu PBS Nr 377/2006 z 20.09.2006 r.

Bardziej szczegółowo

Tabela prowizji za czynności bankowe oraz opłat za inne czynności w obszarze Getin Banku dla Klientów indywidualnych byłego Get Banku S.A.

Tabela prowizji za czynności bankowe oraz opłat za inne czynności w obszarze Getin Banku dla Klientów indywidualnych byłego Get Banku S.A. Tabela prowizji za czynności bankowe oraz opłat za inne czynności w obszarze Getin Banku dla Klientów indywidualnych byłego Get Banku S.A. Rachunki bankowe konto osobiste Na WWW Walutowe konto osobiste

Bardziej szczegółowo

Regulamin otwierania terminowych lokat i rachunków oszczędnościowych drogą elektroniczną BIZ Banku, Obszar Klienta Indywidualnego 1

Regulamin otwierania terminowych lokat i rachunków oszczędnościowych drogą elektroniczną BIZ Banku, Obszar Klienta Indywidualnego 1 Regulamin otwierania terminowych lokat i rachunków oszczędnościowych drogą elektroniczną BIZ Banku, Obszar Klienta Indywidualnego 1 Niniejszy Regulamin określa warunki otwierania rachunków terminowych

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RACHUNKÓW OSZCZĘDNOŚCIOWYCH LOKAT TERMINOWYCH - LOKATA ELASTYCZNA BANKU PEKAO S.A.

REGULAMIN RACHUNKÓW OSZCZĘDNOŚCIOWYCH LOKAT TERMINOWYCH - LOKATA ELASTYCZNA BANKU PEKAO S.A. Załącznik nr 1 do ZPZ nr A/10/2014 REGULAMIN RACHUNKÓW OSZCZĘDNOŚCIOWYCH LOKAT TERMINOWYCH - LOKATA ELASTYCZNA BANKU PEKAO S.A. 1.1. Regulamin określa warunki otwierania i prowadzenia przez Bank Pekao

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ II - Rachunki bankowe i rozliczenia pieniężne 2.1 Klienci instytucjonalni 2.1.1 Rachunki i rozliczenia złotowe

ROZDZIAŁ II - Rachunki bankowe i rozliczenia pieniężne 2.1 Klienci instytucjonalni 2.1.1 Rachunki i rozliczenia złotowe ROZDZIAŁ II - Rachunki bankowe i rozliczenia pieniężne 1 Klienci instytucjonalni 1 Rachunki i rozliczenia złotowe Lp. Rodzaj usług (czynności) Stawka 1 Rachunek rozliczeniowy: Biznes Net Mój Biznes Biznes

Bardziej szczegółowo

Złotów, dnia 21 grudnia 2015 roku

Złotów, dnia 21 grudnia 2015 roku Złotów, dnia 21 grudnia 2015 roku Uprzejmie informujemy, że od dnia 01.03.2016 r. będzie obowiązywał nowy Regulamin świadczenia usług w zakresie prowadzenia rachunków bankowych dla klientów indywidualnych

Bardziej szczegółowo

Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków bankowych Getinonline dla osób fizycznych (nie prowadzących działalności gospodarczej)

Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków bankowych Getinonline dla osób fizycznych (nie prowadzących działalności gospodarczej) Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków bankowych Getinonline dla osób fizycznych (nie prowadzących działalności gospodarczej) dla klientów którzy zawarli umowę z Getin Noble Bank S.A. do 15.11.2013r

Bardziej szczegółowo

I. Postanowienia ogólne. Regulamin określa zasady otwierania i prowadzenia rachunków lokat terminowych, zwanych dalej rachunkiem.

I. Postanowienia ogólne. Regulamin określa zasady otwierania i prowadzenia rachunków lokat terminowych, zwanych dalej rachunkiem. REGULAMIN RACHUNKÓW LOKAT TERMINOWYCH SPÓŁDZIELCZEJ KASY OSZCZĘDNOŚCIOWO- KREDYTOWEJ WYBRZEŻE I. Postanowienia ogólne 1 Regulamin określa zasady otwierania i prowadzenia rachunków lokat terminowych, zwanych

Bardziej szczegółowo

Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków bankowych Getinonline dla osób fizycznych (nie prowadzących działalności gospodarczej)

Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków bankowych Getinonline dla osób fizycznych (nie prowadzących działalności gospodarczej) Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków bankowych Getinonline dla osób fizycznych (nie prowadzących działalności gospodarczej) 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin otwierania i prowadzenia

Bardziej szczegółowo

Regulamin rachunku oszczędnościowego Openonline Konto oszczędnościowe

Regulamin rachunku oszczędnościowego Openonline Konto oszczędnościowe Regulamin rachunku oszczędnościowego Openonline Konto oszczędnościowe 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin rachunku oszczędnościowego Openonline Konto oszczędnościowe, określa zasady otwierania

Bardziej szczegółowo

Komunikat. dla posiadaczy terminowych lokat oszczędnościowych dla osób fizycznych. Obowiązuje od 14 listopada 2016 r.

Komunikat. dla posiadaczy terminowych lokat oszczędnościowych dla osób fizycznych. Obowiązuje od 14 listopada 2016 r. Komunikat dla posiadaczy terminowych lokat oszczędnościowych dla osób fizycznych Obowiązuje od 14 listopada 2016 r. ING BANK ŚLĄSKI SPIS TREŚCI Rachunki lokat prowadzone przez Bank... 4 Wpłata / wypłata

Bardziej szczegółowo

Rodzaj zlecenia Płatniczego. papierowa elektroniczna Zlecenie wewnętrzne 16:00 20:00 Zlecenie zewnętrzne przelew SORBNET

Rodzaj zlecenia Płatniczego. papierowa elektroniczna Zlecenie wewnętrzne 16:00 20:00 Zlecenie zewnętrzne przelew SORBNET Wykaz zmian w Regulaminie Regulamin rachunków oszczędnościowo-rozliczeniowych oraz rachunków oszczędnościowych w walutach wymienialnych dla Klientów Indywidualnych Banku BPH S.A. Rodział I Par. 2 pkt.

Bardziej szczegółowo

SGB. Spółdzielcza Grupa Bankowa

SGB. Spółdzielcza Grupa Bankowa Załącznik do Uchwały nr 71/2011 Zarządu Banku Spółdzielczego w Sieradzu z dnia 27.06.2011 roku SGB Spółdzielcza Grupa Bankowa REGULAMIN KORZYSTANIA Z SYSTEMÓW BANKOWOŚCI INTERNETOWEJ PRZEZ KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH

Bardziej szczegółowo

Spis treści I. Postanowienia ogólne...3 II. III. IV. Zasady i tryb zawierania umów oraz składania formularzy Zgody...4 Przeprowadzanie rozliczeń w for

Spis treści I. Postanowienia ogólne...3 II. III. IV. Zasady i tryb zawierania umów oraz składania formularzy Zgody...4 Przeprowadzanie rozliczeń w for REGULAMIN STOSOWANIA POLECENIA ZAPŁATY W ING BANKU ŚLĄSKIM S.A.... Warszawa, 2005 Spis treści I. Postanowienia ogólne...3 II. III. IV. Zasady i tryb zawierania umów oraz składania formularzy Zgody...4

Bardziej szczegółowo

Kanał dostępu (sposób wykonania operacji) Kanały samoobsługowe. Kanały samoobsługowe. Konsultant. Kanały samoobsługowe. Kanały samoobsługowe

Kanał dostępu (sposób wykonania operacji) Kanały samoobsługowe. Kanały samoobsługowe. Konsultant. Kanały samoobsługowe. Kanały samoobsługowe Obowiązuje od 9 września 2013 r. Taryfa prowizji i opłat bankowych PKO Banku Polskiego dla kont Inteligo prywatnych (indywidualnych i wspólnych) i firmowych, dla Klientów, którzy zawarli umowę rachunku

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN TERMINOWYCH LOKAT OSZCZĘDNOŚCIOWYCH

REGULAMIN TERMINOWYCH LOKAT OSZCZĘDNOŚCIOWYCH Załącznik Nr 1 do Uchwały 80 /Z/2014 Zarządu Banku Spółdzielczego w Staroźrebach Z dnia 06.11.2014 r. BANK SPÓŁDZIELCZY w STAROŹREBACH REGULAMIN TERMINOWYCH LOKAT OSZCZĘDNOŚCIOWYCH Staroźreby, listopad

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI DLA BYŁYCH KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH DZ BANK POLSKA S.A.

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI DLA BYŁYCH KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH DZ BANK POLSKA S.A. TARYFA OPŁAT I PROWIZJI DLA BYŁYCH KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH DZ BANK POLSKA S.A. Taryfa obowiązuje od 01 lutego 2014 roku Opłaty i prowizje podane są w złotych polskich (PLN), jeżeli nie zaznaczono inaczej.

Bardziej szczegółowo

W okresie umownym utrzymywania rachunku lokaty nie będą przyjmowane wpłaty uzupełniające (dopłaty).

W okresie umownym utrzymywania rachunku lokaty nie będą przyjmowane wpłaty uzupełniające (dopłaty). Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków lokat terminowych emax lokata w ramach bankowości detalicznej mbanku S.A. obowiązuje od 25 marca 2014r. 1/6 Spis treści Rozdział I Postanowienia ogólne...3

Bardziej szczegółowo

Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków terminowych lokat oszczędnościowych dla osób fizycznych w ramach bankowości detalicznej mbanku S.A.

Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków terminowych lokat oszczędnościowych dla osób fizycznych w ramach bankowości detalicznej mbanku S.A. Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków terminowych lokat oszczędnościowych dla osób fizycznych w ramach bankowości detalicznej mbanku S.A. Obowiązuje od 8 kwietnia 2015r. Spis treści Rozdział I Postanowienia

Bardziej szczegółowo

Regulamin rachunku oszczędnościowego Konto oszczędnościowe Getinonline

Regulamin rachunku oszczędnościowego Konto oszczędnościowe Getinonline Regulamin rachunku oszczędnościowego Konto oszczędnościowe Getinonline 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin rachunku oszczędnościowego Konto oszczędnościowe, określa zasady otwierania i prowadzenia

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 5 do SIWZ. Umowa - wzór. Miastem Ząbki /Jednostka Organizacyjna reprezentowana przez. z siedzibą w Ząbkach. zwanym dalej Zamawiającym

Załącznik Nr 5 do SIWZ. Umowa - wzór. Miastem Ząbki /Jednostka Organizacyjna reprezentowana przez. z siedzibą w Ząbkach. zwanym dalej Zamawiającym Załącznik nr 5 do SIWZ Zawarta w dniu pomiędzy: Miastem Ząbki /Jednostka Organizacyjna reprezentowana przez z siedzibą w Ząbkach zwanym dalej Zamawiającym a Bankiem z siedzibą w zwanym dalej Bankiem, w

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ II - Rachunki bankowe i rozliczenia pieniężne 2.1 Klienci instytucjonalni Rachunki i rozliczenia złotowe

ROZDZIAŁ II - Rachunki bankowe i rozliczenia pieniężne 2.1 Klienci instytucjonalni Rachunki i rozliczenia złotowe ROZDZIAŁ II - Rachunki bankowe i rozliczenia pieniężne 1 Klienci instytucjonalni 1 Rachunki i rozliczenia złotowe Lp. Rodzaj usług (czynności) Stawka 1 Rachunek rozliczeniowy: Biznes Net Mój Biznes Biznes

Bardziej szczegółowo

Regulamin otwierania terminowej Lokaty BIZ PRO w PLN i Rachunku oszczędnościowego BIZ poprzez serwis internetowy www

Regulamin otwierania terminowej Lokaty BIZ PRO w PLN i Rachunku oszczędnościowego BIZ poprzez serwis internetowy www Regulamin otwierania terminowej Lokaty BIZ PRO w PLN i Rachunku oszczędnościowego BIZ poprzez serwis internetowy www 1 1. Niniejszy Regulamin, zwany dalej Regulaminem, określa warunki otwierania rachunku

Bardziej szczegółowo

Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków bankowych Openonline dla osób fizycznych będących klientami dystrybutora

Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków bankowych Openonline dla osób fizycznych będących klientami dystrybutora Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków bankowych Openonline dla osób fizycznych będących klientami dystrybutora 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków bankowych

Bardziej szczegółowo

Regulamin Indywidualnych Kont Spółdzielczych Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo-Kredytowej. I. Postanowienia ogólne

Regulamin Indywidualnych Kont Spółdzielczych Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo-Kredytowej. I. Postanowienia ogólne (bez funkcji rozliczeniowej) Zał. nr 1 do Zarz.8/12 Regulamin Indywidualnych Kont Spółdzielczych Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo-Kredytowej I. Postanowienia ogólne 1 Regulamin określa zasady prowadzenia

Bardziej szczegółowo

Umowa o prowadzenie indywidualnego konta zabezpieczenia emerytalnego przez Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska S.A.

Umowa o prowadzenie indywidualnego konta zabezpieczenia emerytalnego przez Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska S.A. Umowa o prowadzenie indywidualnego konta zabezpieczenia emerytalnego przez Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska S.A. (Umowa IKZE) W dniu pomiędzy: Domem Maklerskim Banku Ochrony Środowiska Spółka Akcyjna

Bardziej szczegółowo

Część I. Dział I. Tabela opłat i prowizji dla Kont Inteligo prywatnych (indywidualnych i wspólnych) Przed dniem 11 maja 2010 r.*

Część I. Dział I. Tabela opłat i prowizji dla Kont Inteligo prywatnych (indywidualnych i wspólnych) Przed dniem 11 maja 2010 r.* Część I. Taryfa prowizji i opłat bankowych PKO Banku Polskiego SA dla Kont Inteligo prywatnych (indywidualnych i wspólnych) i firmowych dla klientów, którzy zawarli umowę Konta Inteligo Przed dniem 11

Bardziej szczegółowo

Regulamin rachunku oszczędnościowego Getinonline Konto oszczędnościowe

Regulamin rachunku oszczędnościowego Getinonline Konto oszczędnościowe Regulamin rachunku oszczędnościowego Getinonline Konto oszczędnościowe 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin rachunku oszczędnościowego Getinonline Konto oszczędnościowe, określa zasady otwierania

Bardziej szczegółowo

Umowa o świadczenie usługi eskok dla członków SKOK - przedsiębiorców

Umowa o świadczenie usługi eskok dla członków SKOK - przedsiębiorców Umowa o świadczenie usługi eskok dla członków SKOK - przedsiębiorców zwaną dalej Umową, zawarta w dniu... pomiędzy: Spółdzielczą Kasą Oszczędnościowo-Kredytową im. Zygmunta Chmielewskiego z siedzibą w

Bardziej szczegółowo

Obowiązuje od 01.06.2015r.

Obowiązuje od 01.06.2015r. DZIAŁ II DEPOZYTY OSÓB FIZYCZNYCH Obowiązuje od 01062015r Lp Rozdział 1 Obsługa rachunków oszczędnościowych, oszczędnościowo-rozliczeniowych (ROR) Wyszczególnienie czynności 1 Otwarcie, i prowadzenie i

Bardziej szczegółowo

Komunikat dla posiadaczy terminowych lokat oszczędnościowych dla osób fizycznych

Komunikat dla posiadaczy terminowych lokat oszczędnościowych dla osób fizycznych Lokata terminowa Komunikat dla posiadaczy terminowych lokat oszczędnościowych dla osób fizycznych 1/3 lokat prowadzone przez Bank 1. Rodzaje rachunków lokat oferowanych i prowadzonych przez Bank jako indywidualne

Bardziej szczegółowo

3 Wpłaty i wypłaty 4 Realizacja Dyspozycji przez Bank 5 Oprocentowanie środków pieniężnych na Rachunku

3 Wpłaty i wypłaty 4 Realizacja Dyspozycji przez Bank 5 Oprocentowanie środków pieniężnych na Rachunku Regulamin rachunku oszczędnościowego Konto oszczędnościowe Openonline 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin rachunku oszczędnościowego Konto oszczędnościowe, określa zasady otwierania i prowadzenia

Bardziej szczegółowo

Regulamin Promocji Kapitalne konto dla Klientów ZUS

Regulamin Promocji Kapitalne konto dla Klientów ZUS Regulamin Promocji Kapitalne konto dla Klientów ZUS Rozdział I Postanowienia Ogólne 1 Zakres przedmiotowy Promocji 1. Przedmiotem niniejszego regulaminu jest określenie warunków Promocji Kapitalne Konto

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN TERMINOWEJ LOKATY OSZCZĘDNOŚCIOWEJ SUPERLOKATA W ZŁOTYCH DLA OSÓB FIZYCZNYCH

REGULAMIN TERMINOWEJ LOKATY OSZCZĘDNOŚCIOWEJ SUPERLOKATA W ZŁOTYCH DLA OSÓB FIZYCZNYCH REGULAMIN TERMINOWEJ LOKATY OSZCZĘDNOŚCIOWEJ SUPERLOKATA W ZŁOTYCH DLA OSÓB FIZYCZNYCH Oleśnica, październik 2016 Rozdział 1. Postanowienia ogólne 1 1. Regulamin terminowej lokaty oszczędnościowej Superlokata

Bardziej szczegółowo

Regulamin stosowania polecenia zapłaty w Getin Noble Bank S.A.

Regulamin stosowania polecenia zapłaty w Getin Noble Bank S.A. Regulamin stosowania polecenia zapłaty w Getin Noble Bank S.A. Rozdział I Postanowienia ogólne 1 Regulamin niniejszy określa zasady stosowania rozliczeń w formie polecenia zapłaty w Getin Noble Bank S.A.

Bardziej szczegółowo

Płatności transgraniczne Warunki współpracy z Klientami Bank Handlowy w Warszawie S.A. SWIFT kod CITIPLPX

Płatności transgraniczne Warunki współpracy z Klientami Bank Handlowy w Warszawie S.A. SWIFT kod CITIPLPX Płatności transgraniczne Warunki współpracy z Klientami Bank Handlowy w Warszawie S.A. SWIFT kod CITIPLPX Niniejsze Warunki dla Klientów (dalej Warunki ) dotyczą zasad realizacji płatności transgranicznych

Bardziej szczegółowo

Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków bankowych Getinonline dla osób fizycznych (nie prowadzących działalności gospodarczej)

Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków bankowych Getinonline dla osób fizycznych (nie prowadzących działalności gospodarczej) Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków bankowych Getinonline dla osób fizycznych (nie prowadzących działalności gospodarczej) 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin otwierania i prowadzenia

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKAT BANKU DLA POSIADACZY RACHUNKÓW OKREŚLONYCH W REGULAMINIE OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW BANKOWYCH DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH

KOMUNIKAT BANKU DLA POSIADACZY RACHUNKÓW OKREŚLONYCH W REGULAMINIE OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW BANKOWYCH DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH BANK SPÓŁDZIELCZY W MIEDŹNEJ KOMUNIKAT BANKU DLA POSIADACZY RACHUNKÓW OKREŚLONYCH W REGULAMINIE OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW BANKOWYCH DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH A. Rodzaje rachunków prowadzonych

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RACHUNKU LOKATY TERMINOWEJ W ZŁOTYCH I W WALUTACH WYMIENIALNYCH DLA OSÓB FIZYCZNYCH

REGULAMIN RACHUNKU LOKATY TERMINOWEJ W ZŁOTYCH I W WALUTACH WYMIENIALNYCH DLA OSÓB FIZYCZNYCH REGULAMIN RACHUNKU LOKATY TERMINOWEJ W ZŁOTYCH I W WALUTACH WYMIENIALNYCH DLA OSÓB FIZYCZNYCH Katowice, lipiec 2004 r. SPIS TREŚCI ROZDZIAŁ 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE ROZDZIAŁ 2 OTWARCIE RACHUNKU LOKATY ROZDZIAŁ

Bardziej szczegółowo

TABELA OPROCENTOWANIA AKTUALNIE OFEROWANYCH LOKAT BANKOWYCH DLA OSÓB FIZYCZNYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ obowiązuje od 21 kwietnia 2017 r.

TABELA OPROCENTOWANIA AKTUALNIE OFEROWANYCH LOKAT BANKOWYCH DLA OSÓB FIZYCZNYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ obowiązuje od 21 kwietnia 2017 r. Duma Przedsiębiorcy 1/15 1. Oprocentowanie TABELA OPROCENTOWANIA AKTUALNIE OFEROWANYCH LOKAT BANKOWYCH DLA OSÓB FIZYCZNYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ obowiązuje od 21 kwietnia 2017 r. LOKATY

Bardziej szczegółowo

WROCŁAW, 2015 r. REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW LOKAT TERMINOWYCH Direct+ Corporate

WROCŁAW, 2015 r. REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW LOKAT TERMINOWYCH Direct+ Corporate REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW LOKAT TERMINOWYCH Direct+ Corporate WROCŁAW, 2015 r. Spis treści I... 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE... 1 II... 2 TRYB ZAWIERANIA UMOWY RAMOWEJ.... 2 III... 3 TRYB

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW TERMINOWYCH LOKAT OSZCZĘDNOŚCIOWYCH W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W DOŁHOBYCZOWIE

REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW TERMINOWYCH LOKAT OSZCZĘDNOŚCIOWYCH W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W DOŁHOBYCZOWIE Załącznik nr 2 do Uchwały Zarządu BS w Dołhobyczowie Nr 1 z dnia 22.10.2004 r. REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW TERMINOWYCH LOKAT OSZCZĘDNOŚCIOWYCH W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W DOŁHOBYCZOWIE DOŁHOBYCZÓW,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW OSZCZĘDNOŚCIOWYCH Z WKŁADAMI TERMINOWYMI W ZŁOTYCH W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W SUSZU

REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW OSZCZĘDNOŚCIOWYCH Z WKŁADAMI TERMINOWYMI W ZŁOTYCH W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W SUSZU Załącznik nr 2 do Uchwały nr 49/2004 Zarządu BS w Suszu z dnia 29.10.2004 r. REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW OSZCZĘDNOŚCIOWYCH Z WKŁADAMI TERMINOWYMI W ZŁOTYCH W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W SUSZU

Bardziej szczegółowo

TABELA OPŁAT I PROWIZJI DLA RACHUNKÓW PROWADZONYCH W ZŁOTYCH POLSKICH DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH Wprowadzona w Idea Bank S.A. dnia 28 czerwca 2016 r.

TABELA OPŁAT I PROWIZJI DLA RACHUNKÓW PROWADZONYCH W ZŁOTYCH POLSKICH DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH Wprowadzona w Idea Bank S.A. dnia 28 czerwca 2016 r. 1/8 TABELA OPŁAT I PROWIZJI DLA RACHUNKÓW PROWADZONYCH W ZŁOTYCH POLSKICH DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH Wprowadzona w Idea Bank S.A. dnia 28 czerwca 2016 r. Opłaty podstawowe Otwarcie Rachunku 0,00 0,00

Bardziej szczegółowo

TABELA OPŁAT I PROWIZJI KONTO IDEALNA FIRMA (dla jednostek organizacyjnych) wprowadzona w Idea Bank S.A. dnia 26 czerwca 2015 r.

TABELA OPŁAT I PROWIZJI KONTO IDEALNA FIRMA (dla jednostek organizacyjnych) wprowadzona w Idea Bank S.A. dnia 26 czerwca 2015 r. Duma Przedsiębiorcy 1/5 TABELA OPŁAT I PROWIZJI KONTO IDEALNA FIRMA (dla jednostek organizacyjnych) wprowadzona w Idea Bank S.A. dnia 26 czerwca 2015 r. Opłaty podstawowe Otwarcie Rachunku Rozliczeniowego

Bardziej szczegółowo

na dzień r. miesięcznie za każdy rachunek 15,00 zł kwartalnie

na dzień r. miesięcznie za każdy rachunek 15,00 zł kwartalnie Wyciąg z TARYFY OPŁAT I PROWIZJI POBIERANYCH PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY WE WSCHOWIE ZA CZYNNOŚCI BANKOWE DLA GOSPODARSTW ROLNYCH, PODMIOTÓW PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ ORAZ INNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH

Bardziej szczegółowo

Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków oszczędnościowych Efekt w złotych dla osób fizycznych

Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków oszczędnościowych Efekt w złotych dla osób fizycznych Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków oszczędnościowych Efekt w złotych dla osób fizycznych Niechobrz, dnia 22 października 2007r. (miejscowość, rok) SPIS TREŚCI: Rozdział 1. Postanowienia ogólne...

Bardziej szczegółowo

1/8. Bankowość Internetowa. Bankowość Telefoniczna

1/8. Bankowość Internetowa. Bankowość Telefoniczna 1/8 TABELA OPŁAT I PROWIZJI DLA RACHUNKÓW ROZLICZENIOWYCH PROWADZONYCH W ZŁOTYCH POLSKICH DLA JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH Wprowadzona w Idea Bank S.A. dnia 4 lipca 2016 r. Opłaty podstawowe Otwarcie Rachunku

Bardziej szczegółowo

1. Wprowadzenie. 2. Definicje

1. Wprowadzenie. 2. Definicje 1. Wprowadzenie 1. Niniejszy regulamin ( Regulamin ) określa warunki Promocji Nawet 700 zł czeka na Ciebie. 2. Organizatorem Programu jest Bank Zachodni WBK z siedzibą we Wrocławiu, Rynek 9/11, 50-950

Bardziej szczegółowo

na dzień r.

na dzień r. Wyciąg z TARYFY OPŁAT I PROWIZJI POBIERANYCH PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY WE WSCHOWIE ZA CZYNNOŚCI BANKOWE DLA GOSPODARSTW ROLNYCH, PODMIOTÓW PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ ORAZ INNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH

Bardziej szczegółowo

TABELA OPŁAT I PROWIZJI KONTO SPÓŁKA PLUS KREDYT (dla jednostek organizacyjnych) wprowadzona w Idea Bank S.A. dnia 26 czerwca 2015 r.

TABELA OPŁAT I PROWIZJI KONTO SPÓŁKA PLUS KREDYT (dla jednostek organizacyjnych) wprowadzona w Idea Bank S.A. dnia 26 czerwca 2015 r. Duma Przedsiębiorcy 1/5 TABELA OPŁAT I PROWIZJI KONTO SPÓŁKA PLUS KREDYT (dla jednostek organizacyjnych) wprowadzona w Idea Bank S.A. dnia 26 czerwca 2015 r. Wysokość opłat Opłaty podstawowe Otwarcie Rachunku

Bardziej szczegółowo

Regulamin rachunku oszczędnościowego Getinonline Konto oszczędnościowe

Regulamin rachunku oszczędnościowego Getinonline Konto oszczędnościowe Regulamin rachunku oszczędnościowego Getinonline Konto oszczędnościowe 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin rachunku oszczędnościowego Getinonline Konto oszczędnościowe, określa zasady otwierania

Bardziej szczegółowo

Taryfa Opłat i Prowizji Biura Maklerskiego Alior Bank S.A.

Taryfa Opłat i Prowizji Biura Maklerskiego Alior Bank S.A. Taryfa Opłat i Prowizji Biura Maklerskiego Alior Bank S.A. Obowiązuje do 26 marca 2017 r. I OPŁATY Lp. Rodzaj usługi Wysokość opłaty 1. Aktywacja rachunku papierów wartościowych i rachunku pieniężnego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RACHUNKÓW LOKAT TERMINOWYCH SPÓŁDZIELCZEJ KASY OSZCZĘDNOŚCIOWO- KREDYTOWEJ Polska. I. Postanowienia ogólne

REGULAMIN RACHUNKÓW LOKAT TERMINOWYCH SPÓŁDZIELCZEJ KASY OSZCZĘDNOŚCIOWO- KREDYTOWEJ Polska. I. Postanowienia ogólne REGULAMIN RACHUNKÓW LOKAT TERMINOWYCH SPÓŁDZIELCZEJ KASY OSZCZĘDNOŚCIOWO- KREDYTOWEJ Polska I. Postanowienia ogólne 1 Regulamin określa zasady otwierania i prowadzenia rachunków lokat terminowych, zwanych

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ROZLICZEŃ PIENIĘŻNYCH W OBROCIE KRAJOWYM W PKO BANKU POLSKIM SA

REGULAMIN ROZLICZEŃ PIENIĘŻNYCH W OBROCIE KRAJOWYM W PKO BANKU POLSKIM SA REGULAMIN ROZLICZEŃ PIENIĘŻNYCH W OBROCIE KRAJOWYM W PKO BANKU POLSKIM SA SPIS TREŚCI Rozdział 1... 1 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE... 1 I. Przyjęcie i realizacja zlecenia płatniczego przez Bank... 1 II. Odpowiedzialność

Bardziej szczegółowo

otwierania i prowadzenia rachunków terminowych lokat oszczędnościowych dla osób fizycznych w ramach Orange Finanse

otwierania i prowadzenia rachunków terminowych lokat oszczędnościowych dla osób fizycznych w ramach Orange Finanse regulamin otwierania i prowadzenia rachunków terminowych lokat oszczędnościowych dla osób fizycznych w ramach Orange Finanse Spis treści Rozdział I Postanowienia ogólne... 1 Rozdział II Otwarcie lokaty...

Bardziej szczegółowo

U M O W A rachunku bankowego w złotych do obsługi pożyczki z budżetu państwa na wyprzedzające finansowanie w ramach PROW 2007-2013

U M O W A rachunku bankowego w złotych do obsługi pożyczki z budżetu państwa na wyprzedzające finansowanie w ramach PROW 2007-2013 U M O W A rachunku bankowego w złotych do obsługi pożyczki z budżetu państwa na wyprzedzające finansowanie w ramach PROW 2007-2013 operacja... realizowana w ramach działania... kod działania W dniu...w...

Bardziej szczegółowo

KLIENCI INDYWIDUALNI

KLIENCI INDYWIDUALNI Taryfa prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe w walucie krajowej KLIENCI INDYWIDUALNI ROZDZIAŁ I USŁUGI DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH PODSTAWOWY DO 30-GO ROKU ŻYCIA 1.1 Za otwarcie rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowego

Bardziej szczegółowo

UMOWA rachunku bankowego

UMOWA rachunku bankowego UMOWA rachunku bankowego Nr... Zał. Nr 1 do SWZ zawarta w dniu.2006 r. w.., pomiędzy: - z siedzibą w, adres.., wpisanym do Krajowego Rejestru Sądowego w Sądzie Rejonowym. pod numerem, zwanym dalej "Bankiem",

Bardziej szczegółowo

Poznań, luty 2006 r.

Poznań, luty 2006 r. REGULAMIN UDZIELANIA KONSUMENCKIEGO KREDYTU ODNAWIALNEGO DLA POSIADACZY KONTA PRYWATNEGO SGB24 w zrzeszonych Bankach Spółdzielczych i Gospodarczym Banku Wielkopolski S.A. Poznań, luty 2006 r. SPIS TREŚCI

Bardziej szczegółowo

1. Otwarcie rachunku bez opłat bez opłat bez opłat. 3 0,20 % nie mniej niż 1,50 zł - 3

1. Otwarcie rachunku bez opłat bez opłat bez opłat. 3 0,20 % nie mniej niż 1,50 zł - 3 Rozdział. Załącznik do Uchwały nr 45/204 Zarządu BS z dnia.0.204 r. Taryfa opłat i prowizji bankowych pobieranych przez Bank Spółdzielczy w Czarnkowie od klientów instytucjonalnych ( rachunki, lokaty,

Bardziej szczegółowo

SPÓŁDZIELCZA KASA OSZCZĘDNOŚCIOWO-KREDYTOWA RAFINERIA

SPÓŁDZIELCZA KASA OSZCZĘDNOŚCIOWO-KREDYTOWA RAFINERIA (bez funkcji rozliczeniowej) Regulamin Indywidualnych Kont Spółdzielczych Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo-Kredytowej Rafineria I. Postanowienia ogólne 1 Regulamin określa zasady prowadzenia przez Spółdzielczą

Bardziej szczegółowo

Regulamin programu "Kredyt Hipoteczny Banku BPH. Obowiązuje od dnia: 01.04.2015 r.

Regulamin programu Kredyt Hipoteczny Banku BPH. Obowiązuje od dnia: 01.04.2015 r. Regulamin programu "Kredyt Hipoteczny Banku BPH Obowiązuje od dnia: 01.04.2015 r. 1 Rozdział I Postanowienia ogólne 1 Zakres Przedmiotowy Niniejszy Regulamin określa zasady ustalania warunków cenowych

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN POŻYCZKI GOTÓWKOWEJ KASOMAT.PL Z SIEDZIBĄ WE WROCŁAWIU

REGULAMIN POŻYCZKI GOTÓWKOWEJ KASOMAT.PL Z SIEDZIBĄ WE WROCŁAWIU REGULAMIN POŻYCZKI GOTÓWKOWEJ KASOMAT.PL Z SIEDZIBĄ WE WROCŁAWIU Niniejszy Regulamin Pożyczki Gotówkowej Kasomat.PL S.A. we Wrocławiu określa warunki i zasady udzielania pożyczek gotówkowych osobom fizycznym

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN TRANSAKCJI WYMIANY WALUT DLA KLIENTÓW INDYWIDUALANYCH

REGULAMIN TRANSAKCJI WYMIANY WALUT DLA KLIENTÓW INDYWIDUALANYCH Strona 1 z 5 REGULAMIN TRANSAKCJI WYMIANY WALUT DLA KLIENTÓW INDYWIDUALANYCH Postanowienia ogólne 1 1. Niniejszy Regulamin Transakcji Wymiany Walut dla Klientów Indywidualnych, zwany dalej Regulaminem,

Bardziej szczegółowo

1/7. Bankowość Internetowa / Mobilna* Bankowość Telefoniczna. Oddział Banku

1/7. Bankowość Internetowa / Mobilna* Bankowość Telefoniczna. Oddział Banku 1/7 TABELA OPŁAT I PROWIZJI DLA RACHUNKÓW PROWADZONYCH W ZŁOTYCH POLSKICH DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH, wprowadzona w Idea Bank S.A. dnia 8 listopada 2016 r. Opłaty podstawowe Otwarcie Rachunku 0,00 0,00

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RACHUNKÓW OSZCZĘDNOŚCIOWYCH LOKAT TERMINOWYCH - LOKATA ELASTYCZNA BANKU PEKAO S.A.

REGULAMIN RACHUNKÓW OSZCZĘDNOŚCIOWYCH LOKAT TERMINOWYCH - LOKATA ELASTYCZNA BANKU PEKAO S.A. 1 Regulamin obowiązuje od 09.10.2016 r. REGULAMIN RACHUNKÓW OSZCZĘDNOŚCIOWYCH LOKAT TERMINOWYCH - LOKATA ELASTYCZNA BANKU PEKAO S.A. 1.1. Regulamin określa warunki otwierania i prowadzenia przez Bank Pekao

Bardziej szczegółowo

Regulamin Promocji Zyskaj z kartą na Poczcie

Regulamin Promocji Zyskaj z kartą na Poczcie Regulamin Promocji Zyskaj z kartą na Poczcie 1. Definicje Użyte w Regulaminie określenia oznaczają: 1. AKTYWACJA KARTY złożenie przez posiadacza karty dyspozycji aktywacji Karty w rejestrowanej rozmowie

Bardziej szczegółowo