Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków bankowych Openonline dla osób fizycznych będących klientami dystrybutora

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków bankowych Openonline dla osób fizycznych będących klientami dystrybutora"

Transkrypt

1 Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków bankowych Openonline dla osób fizycznych będących klientami dystrybutora 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków bankowych dla osób fizycznych, określa zasady otwierania i prowadzenia rachunków bankowych dla osób fizycznych, w Getin Noble Banku SA. 2. Użyte w Regulaminie określenia oznaczają: 1) Autoryzacja zatwierdzenie przez Posiadacza treści Dyspozycji w sposób określony Umową. Autoryzacja oznacza zgodę Posiadacza na wykonanie Transakcji płatniczej zgodnie z treścią złożonej Dyspozycji; 2) Bank Getin Noble Bank Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, przy ulicy Przyokopowej 33, Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS , NIP , REGON , wysokość kapitału zakładowego ,00 zł (opłacony w całości); 3) Contact Center jednostka organizacyjna Banku z którą możliwy jest kontakt pod wskazanym przez Bank numerem telefonu ( lub ). Contact Center służy do udzielania informacji Klientom Banku oraz osobom zainteresowanym produktami i/lub usługami Banku, do prowadzenia akcji marketingowych i do sprzedaży produktów i/lub usług bankowych oferowanych przez Bank oraz świadczy usługi związane z prowadzeniem i obsługą produktów oferowanych przez Bank; 4) Data waluty moment w czasie do którego lub od którego Bank nalicza odsetki od środków pieniężnych, którymi obciążono lub uznano Rachunek; za datę waluty w rozumieniu przepisów UUP uznaje się datę księgowania, wskazywaną przez Bank na dokumentach potwierdzających realizację operacji i/lub na wyciągach z Rachunku; 5) Dostawca Zleceniodawcy Bank; 6) Dystrybutor podmiot wykonujący w imieniu i na rzecz Banku określone czynności wskazane w art. 6a ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe (Dz. U. z 1997 r. nr 140, poz. 979, z późn. zm.); 7) Dyspozycja lub Operacja Zlecenie Płatnicze powodujące obciążenie lub uznanie Rachunku (w krajowym obrocie płatniczym w złotych polskich); 8) Dyspozycja otwarcia lokaty zlecenie otwarcia rachunku terminowej lokaty oszczędnościowej, dostępne jedynie w ramach zawartej Umowy przez Posiadacza rachunku z Bankiem; 9) Dzień Roboczy dzień, w którym Bank prowadzi działalność objętą Umową i niniejszym Regulaminem, inny niż sobota lub dzień ustawowo wolny od pracy; 10) Lokata terminowa rachunek terminowej lokaty oszczędnościowej lub inwestycyjne; 11) Niedopuszczalne saldo debetowe ujemne saldo rachunku, spowodowane wypłatą kwoty przewyższającą stan Wolnych środków na Rachunku, w szczególności z tytułu obciążenia Rachunku należnymi Bankowi opłatami, prowizjami i odsetkami, obciążeniami z tytułu ubezpieczeń związanych z określonymi produktami Banku lub przekroczeniem terminu spłaty Dopuszczalnego salda debetowego; 12) Obciążenie Rachunku operacja polegająca na zmniejszeniu salda Rachunku albo powstania lub zwiększenia salda debetowego w wyniku wykonania Dyspozycji lub wypłaty gotówki; 13) Odbiorca osoba fizyczna, prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, o ile posiada zdolność prawną, będąca odbiorcą środków pieniężnych stanowiących przedmiot Zlecenia Płatniczego; 14) Posiadacz rachunku osoba fizyczna, posiadająca zdolność do czynności prawnych, będąca Rezydentem która zawarła z Bankiem Umowę; 15) Rachunek rachunek oszczędnościowo-rozliczeniowy otwierany i prowadzony dla Klientów Banku na podstawie Umowy jako rachunek indywidualny; 16) Regulamin niniejszy Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków bankowych dla osób fizycznych; 17) Rezydent osoba fizyczna mająca miejsce zamieszkania w Polsce, posiadająca zdolność do zaciągania zobowiązań i nabywania praw we własnym imieniu; 18) Saldo stan środków pieniężnych znajdujących się na Rachunku na koniec dnia; 19) Tabela oprocentowania wykaz nazw handlowych oraz warunki cenowe, terminy i waluty produktów bankowych i usług oferowanych dla Klientów Banku; 20) Tabela opłat i prowizji obowiązująca w Banku dla Klientów Banku Tabela opłat i prowizji pobieranych za czynności bankowe, stanowiąca integralną cześć Regulaminu; 21) Transakcja Płatnicza / Rozliczenie pieniężne zainicjowana przez Zleceniodawcę lub Odbiorcę wpłata, transfer lub wypłata środków pieniężnych; 22) Umowa umowa rachunku oszczędnościowo rozliczeniowego Openonline zawierana na podstawie Umowy o Bankowość Elektroniczną pomiędzy Klientem a Bankiem; 23) Umowa ramowa lub Umowa umową ramową w rozumieniu przepisów UUP jest umowa, do której zastosowanie ma niniejszy Regulamin;

2 24) Umowa o Bankowość Elektroniczną umowa o udostępnienie bankowości telefonicznej i internetowej witryna Openonline i wykonywanie czynności bankowych, za pomocą której Posiadacz rachunku może składać dyspozycje telefonicznie poprzez Contact Center oraz poprzez witrynę internetową za pomocą której może składać dyspozycje internetowe; 25) Unikatowy identyfikator to odpowiednio: a) numer rachunku bankowego w standardzie NRB (Numer Rachunku Bankowego) dla rozliczeń krajowych lub b) numer IBAN (Międzynarodowy Numer Rachunku Bankowego) dla rozliczeń międzynarodowych 26) UUP ustawa z dnia 19 sierpnia 2011 r. o usługach płatniczych (Dz. U. z 2011 r. Nr 199, poz. 1175, z późn. zm.); 27) Uznanie Rachunku zwiększenie salda Rachunku lub zmniejszenie salda debetowego, będące skutkiem Dyspozycji lub wpłaty gotówki; 28) Witryna internetowa strona internetowa 29) Wolne środki saldo Rachunku powiększone o środki pozostałe do wykorzystania z tytułu przyznanego Dopuszczalnego salda debetowego, z uwzględnieniem utworzonych blokad oraz przyjętych do realizacji dyspozycji obciążeniowych Rachunku; 30) Zlecenie Płatnicze oświadczenie Zleceniodawcy lub Odbiorcy skierowane do Banku, zawierające polecenie wykonania transakcji płatniczej w rozumieniu przepisów UUP; 31) Zleceniodawca osoba fizyczna, prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, o ile posiada zdolność prawną, zlecająca Bankowi wykonanie Zlecenia Płatniczego w swoim imieniu. Zleceniodawcą w zależności od rodzaju Zlecenia Płatniczego może być Płatnik lub Odbiorca. 3. Na podstawie art. 109 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku Prawo Bankowe (Dz. U. z 1997 roku, Nr 140, poz. 979 z późn. zm.) i art. 384 Kodeksu cywilnego (lub jakichkolwiek innych ustaw, które je zmienią lub zastąpią), Regulamin obowiązuje Posiadaczy rachunków, Bank oraz wszelkie inne osoby, za pomocą których Bank świadczy usługi związane z prowadzeniem Rachunków. 4. W razie sprzeczności treści Regulaminu z Umową, strony są związane postanowieniami odpowiedniej Umowy. 5. Dyspozycje wykonywane będą wyłącznie w formie elektronicznej, z wykorzystaniem systemów bankowości telefonicznej i internetowej, na co Klient wyraża zgodę w Umowie. 6. Dystrybutorem jest Open Finance SA z siedzibą w Warszawie ul. Domaniewska 39, Warszawa wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy KRS, pod numerem KRS , NIP , REGON , o kapitale zakładowym ,00 z (opłaconym w całości). Na podstawie zawartej przez Bank i Open Finance SA Umowy o współpracy Bank odpowiada za działania Open Finance SA przy realizacji niniejszej Umowy jak za swoje własne, zgodnie z art. 6 b ustawy Prawo bankowe. 2 Otwarcie rachunku bankowego 1. Bank otwiera i prowadzi następujące rodzaje rachunków bankowych: a) rachunki oszczędnościowo-rozliczeniowe w złotych przeznaczone do przechowywania środków pieniężnych oraz przeprowadzania rozliczeń pieniężnych w tym Transakcji Płatniczych, z wyjątkiem rozliczeń związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, b) rachunki terminowych lokat oszczędnościowych w złotych służące do przechowywania środków pieniężnych w zadeklarowanym przez Posiadacza rachunku okresie, c) rachunki lokat inwestycyjnych w złotych, dające możliwość osiągnięcia zysku, których wysokość uzależniona jest od zachowania wybranego wskaźnika instrumentu bazowego. 2. Otwarcie Rachunku następuje z chwilą zawarcia Umowy pomiędzy Posiadaczem rachunku a Bankiem i weryfikacji dokumentu tożsamości Posiadacza rachunku, z zastrzeżeniem 4 ust Umowa zawarta jest w formie pisemnej na czas nieoznaczony lub oznaczony. 4. Bank zastrzega sobie prawo określenia w Umowie wysokości kwoty minimalnej wymaganej do otwarcia i prowadzenia Rachunku/Lokaty terminowej. 3 Lokata terminowa Szczegółowe zasady otwierania i prowadzenia rachunków terminowych lokat oszczędnościowych określa Regulamin otwierania i prowadzenia terminowych lokat oszczędnościowych drogą internetową oraz telefoniczną witryna Openonline. 4 Dysponowanie Rachunkiem 1. Posiadacz rachunku dysponuje swobodnie środkami pieniężnymi zgromadzonymi na Rachunku do wysokości wolnych środków na Rachunku. 2. Bank na postawie Umowy o Bankowość Elektroniczną udostępnia Posiadaczowi rachunku Contact Center, za pomocą którego może składać dyspozycje telefoniczne oraz Witrynę internetową, za pomocą której może składać

3 dyspozycje internetowe. Zasady składania dyspozycji określone są w Umowie o Bankowość Elektroniczną i Regulaminie korzystania z bankowości telefonicznej i internetowej witryna Openonline. Zgoda na wykonanie Dyspozycji jest udzielna przez Posiadacza rachunku telefonicznie poprzez Contact Center lub poprzez Witrynę internetową i jest potwierdzeniem zlecenia Bankowi realizacji Dyspozycji. Wycofanie zgody na realizację Dyspozycji następuje przez jej odwołanie. 3. Dyspozycje mogą mieć charakter stały lub jednorazowy i są realizowane przez Bank w Dniach roboczych oraz jedynie w formie bezgotówkowej. 4. Bank zastrzega sobie prawo weryfikacji tożsamości Posiadacza Rachunku składającego Dyspozycję. 5. Posiadacz rachunku nie może odwołać złożonej Dyspozycji od momentu otrzymania Dyspozycji przez Bank. Z Rachunku nie można wykonać poleceń wypłaty w obrocie dewizowym oraz przelewów europejskich. 5 Realizacja Dyspozycji przez Bank 1. Warunkiem realizacji Dyspozycji jest zapewnienie wolnych środków na Rachunku wystarczających do realizacji Dyspozycji, przy czym warunkiem realizacji Dyspozycji z terminem wykonania późniejszym niż dzień jej złożenia w Banku, jest zapewnienie wystarczających wolnych środków na Rachunku, w dniu poprzedzającym realizację Dyspozycji aż do momentu jej realizacji. 2. Bank wykonuje Dyspozycje Posiadacza rachunku według kolejności ich złożenia. W przypadku złożenia dwu lub więcej Dyspozycji jednocześnie Bankowi przysługuje prawo wyboru kolejności w jakiej będzie je realizował. 3. Bank pobiera prowizję za realizację Dyspozycji, w wysokości określonej w Tabeli opłat i prowizji. 4. Bank nie realizuje Dyspozycji w przypadku: a) braku uprawnień Zleceniodawcy do dysponowania Rachunkiem albo środkami na Rachunku, b) postanowienia wydanego przez uprawniony organ, zakazującego dokonywania transakcji na Rachunku, stwierdzenia, że wskazany numer rachunku Odbiorcy nie jest Unikatowym identyfikatorem (numer rachunku niezgodny ze standardami NRB lub IBAN), c) braku podania danych niezbędnych do realizacji Dyspozycji, określonych w formularzu stosowanym przez Bank dla danego rodzaju Dyspozycji niezgodności kwoty Dyspozycji wpisanej słownie z kwotą wpisaną cyfrowo, d) niezgodności kwoty Zlecenia Płatniczego wpisanej słownie z kwotą wpisaną cyfrowo, e) niezgodności podpisu na Dyspozycji złożonym w postaci papierowej z wzorem tego podpisu posiadanymi przez Bank, f) Dyspozycji nieautoryzowanych, g) gdy na Rachunku nie ma środków wystarczających na pokrycie kwoty złożonej Dyspozycji i kwoty prowizji lub opłat, należnych Bankowi za wykonanie tej Dyspozycji, h) w przypadkach określonych w ustawie o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu, i) dla Dyspozycji będących poleceniami zapłaty dodatkowo: gdy prowadzony przez Bank Rachunek osoby ustanawiającej polecenie zapłaty został zamknięty, gdy osoba ustanawiająca polecenie zapłaty odwołała zgodę na Obciążenie Rachunku przed wpływem Dyspozycji zainicjowanej przez Odbiorcę lub za jego pośrednictwem. 5. Jeżeli wystąpi którakolwiek z okoliczności opisanych powyżej w ust. 4, to jest nie zostaną spełnione warunki niezbędne dla realizacji Dyspozycji, Bank niezwłocznie powiadamia Zleceniodawcę o odmowie wykonania Dyspozycji, przyczynach tej odmowy oraz, w stosownych przypadkach, o sposobie skorygowania błędów, które spowodowały odmowę w sposób wskazany w ust. 6, chyba, że powiadomienie takie jest niedopuszczalne na mocy odrębnych przepisów. 6. Zleceniodawca, będący Posiadaczem rachunku, może otrzymywać powiadomienie dotyczące odmowy wykonania Dyspozycji, za pośrednictwem poczty elektronicznej lub komunikatów umieszczanych w bankowości elektronicznej lub w inny sposób, o ile zostanie on uzgodniony z Bankiem w treści Umowy. 7. Jeżeli odmowa realizacji Dyspozycji jest uzasadniona, za powiadomienie o odmowie Bank pobiera opłatę w wysokości określonej w Tabeli opłat i prowizji. 8. Bank realizuje Dyspozycje wyłącznie w oparciu o Unikatowy identyfikator podany przez Zleceniodawcę (Posiadacza rachunku). 9. Dyspozycje wykonane zgodnie z podanym przez Zleceniodawcę Unikatowym identyfikatorem traktuje się jako wykonane prawidłowo, bez względu na dostarczone przez Zleceniodawcę inne dane beneficjenta 10. W przypadku stwierdzenia błędnego lub niezgodnego z Dyspozycją zapisu księgowego na Rachunku, Bank dokonuje korekty bez obowiązku uzyskania odrębnej Dyspozycji/zgody Posiadacza rachunku Bank rozpoczyna wykonanie autoryzowanej Dyspozycji złożonej przez Posiadacza rachunku z chwilą jej otrzymania (dalej: moment otrzymania Dyspozycji ), z zastrzeżeniem, że: a) Bank i Posiadacz rachunku mogą uzgodnić, iż wykonanie Dyspozycji rozpoczyna się: określonego dnia,

4 pod koniec wskazanego okresu, w dniu, w którym Posiadacz rachunku zapewnił na Rachunku środki pieniężne wystarczające do wykonania Dyspozycji; b) w przypadku, gdy Dyspozycja została otrzymana przez Bank w dniu niebędącym Dniem Roboczym, uznaje się, iż Dyspozycja złożona przez Posiadacza rachunku została otrzymana przez Bank pierwszego Dnia Roboczego następującego po tym dniu. 2. Dyspozycja, której wykonanie Bank rozpoczął jest nieodwołalna. Z zastrzeżeniem 4 ust. 5 odwołanie przez Posiadacza rachunku niezrealizowanej Dyspozycji w postaci Polecenia zapłaty oraz Zlecenia stałego może nastąpić nie później niż do końca Dnia Roboczego poprzedzającego uzgodniony dzień obciążenia Rachunku. W przypadku Dyspozycji w postaci Polecenia przelewu, Klient może odwołać Dyspozycję, gdy proces jej realizacji nie został jeszcze rozpoczęty. Odwołanie Dyspozycji może nastąpić w takich formach w jakich jest dopuszczalne jej założenie Posiadacz rachunku jest uprawniony do zasilania Rachunku przelewami z banków krajowych i zagranicznych w walucie innej niż waluta w jakiej prowadzony jest Rachunek. W takim przypadku Posiadacz rachunku upoważnia Bank do skupu walut, zgodnie z obowiązującymi w Banku zasadami ( Regulamin realizacji w Getin Noble Banku S.A. poleceń wypłaty w obrocie dewizowym i przelewów europejskich ). Bank dokona skupu waluty po kursie kupna dewiz z Tabeli podstawowej kursów walut Getin Noble Banku S.A. obowiązującej w dniu realizacji Transakcji płatniczej, z zastrzeżeniem sytuacji gdy kurs został ustalony w drodze negocjacji z Bankiem. 2. Kurs kupna i sprzedaży danej waluty obowiązujący w Banku w momencie realizacji Dyspozycji ustalany jest na podstawie kursu rynkowego wymiany tej waluty, dostępnego w serwisie Reuters w momencie sporządzania Tabeli podstawowej kursów walut Getin Noble Bank SA. 3. Ustalenie kursu kupna danej waluty obowiązującego w Banku polega na odjęciu od kursu rynkowego dostępnego w serwisie Reuters marży Banku. 4. Ustalenie kursu sprzedaży danej waluty obowiązującego w Banku polega na dodaniu do kursu rynkowego dostępnego w serwisie Reuters marży Banku. 5. Bank ustala Tabelę podstawową kursów walut Getin Noble Bank SA co najmniej dwa razy w ciągu dnia roboczego. Bank, publikując Tabelę podstawową kursów walut Getin Noble Bank SA, ogłasza datę i godzinę od której ona obowiązuje. 6. Bank dokonuje bez uprzedzenia zmiany kursów walut określonych w Tabeli podstawowej kursów walut Getin Noble Bank SA i stosuje każdorazowo przy realizacji Dyspozycji wiążącej się z kupnem lub sprzedażą waluty innej niż waluta rachunku, kursy wynikające z aktualnie obowiązującej Tabeli podstawowej kursów walut Getin Noble Bank SA. 7. Aktualnie obowiązująca Tabela podstawowa kursów walut Getin Noble Bank SA jest każdorazowo publikowana na stronach internetowych Banku pod adresami i oraz dostępna w placówkach własnych Banku. 8. Do Dyspozycji, których wykonanie wiąże się z kupnem lub sprzedażą waluty innej niż waluta rachunku, Bank może stosować kursy negocjowane, ustalone na zasadach określonych w Regulaminie transakcji natychmiastowych obowiązującym w Banku w chwili realizacji Dyspozycji. 9. Informacja o kursie danej waluty, który został zastosowany do realizacji Dyspozycji, jest zamieszczona w opisie Dyspozycji podanym na wyciągu z Rachunku. 8 Dysponowanie środkami pieniężnymi na Rachunku po śmierci Posiadacza rachunku 1. Po śmierci Klienta będącego posiadaczem Rachunku indywidualnego, Bank ma obowiązek dokonania z tego Rachunku, przy zachowaniu poniższej kolejności, następujących wypłat: a) Kwoty wydatkowanej na koszty pogrzebu Posiadacza rachunku osobie, która przedłoży skrócony akt zgonu Posiadacza rachunku oraz oryginalne rachunki stwierdzające wysokość poniesionych kosztów, wystawione na osobę żądającą wypłaty w wysokości nieprzekraczającej kosztów urządzenia pogrzebu zgodnie ze zwyczajami przyjętymi w danym środowisku, b) Kwoty równej wpłatom na rachunki dokonanym przez organ wypłacający świadczenie z ubezpieczenia lub zabezpieczenia społecznego albo uposażenie w stanie spoczynku, które nie przysługiwały za okres po śmierci Posiadacza rachunku, wskazanej we wniosku organu wypłacającego to świadczenie lub uposażenie, skierowanym do Banku wraz z podaniem numerów rachunków, na które dokonano wpłat, c) Kwoty wynikającej z realizacji dyspozycji wkładem na wypadek śmierci, do wysokości określonej przepisami prawa, d) Wypłaty z tytułu spadku lub zapisu testamentowego (na podstawie prawomocnego postanowienia sądu o stwierdzeniu nabycia spadku lub zarejestrowanego aktu poświadczenia dziedziczenia) 2. Wypłaty z Rachunku zmarłego Posiadacza rachunku dokonywane są wyłącznie przelewem na rachunek wskazany przez osobę uprawnioną (osobę, na której rzecz ma być dokonana wypłata w trybie określonym w ust. 1 powyżej).

5 3. W razie śmierci Posiadacza rachunku, który nie ustanowił dyspozycji na wypadek śmierci oraz w sytuacji, gdy na Rachunku pozostały środki po dokonaniu wypłat określonych w ust. 1 lit. a) i b) i/lub realizacji dyspozycji na wypadek śmierci, wypłata środków pozostałych na Rachunku dokonywana jest na rzecz spadkobierców. 4. Wypłata z Rachunku zmarłego Posiadacza rachunku (np. tytułem zwrotu kosztów pogrzebu, realizacji dyspozycji wkładem na wypadek śmierci, tytułem spadku lub zapis testamentowego) nie stanowi naruszenia warunków umownych. 9 Dyspozycje wkładem na wypadek śmierci 1. Dyspozycji wkładem na wypadek śmierci Klient może dokonać wyłącznie na rzecz małżonka, wstępnych, zstępnych lub rodzeństwa. 2. Dyspozycji wkładem na wypadek śmierci Klient może dokonać pisemnie. 3. W chwili realizacji Dyspozycji, bez względu na termin zgłoszenia się osoby, na rzecz której nastąpi wypłata, kwota Dyspozycji wkładem na wypadek śmierci wyliczona przez Bank nie może przekroczyć równowartości kwoty przypadającego na ostatni miesiąc przed śmiercią Klienta dwudziestokrotnego przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku, ogłaszanego przez Prezesa GUS, nie przekraczającej jednak wysokości środków na Rachunku. Powyższy limit dotyczy wszystkich Rachunków zmarłego łącznie, a nie każdego z nich z osobna oraz łącznie wszystkich wydanych Dyspozycji, bez względu na ich liczbę. 4. Osoba wskazana w Dyspozycji może zrezygnować z pobrania należnej jej kwoty, a Bank przyjmie taką rezygnację. W tej sytuacji środki pieniężne objęte Dyspozycją wchodzą do spadku. 5. Jeżeli na dzień realizacji Dyspozycji wkładem na wypadek śmierci, wysokość środków na Rachunku będzie niższa od kwoty Dyspozycji, wówczas poszczególne kwoty Dyspozycji na rzecz kilku osób zostaną proporcjonalnie zmniejszone. 6. Jeżeli Klient wydał więcej niż jedną Dyspozycję wkładem na wypadek śmierci, a łączna suma dyspozycji przekracza limit, o którym mowa w ust. 3, Dyspozycja wydana później ma pierwszeństwo przed Dyspozycją wydaną wcześniej. 7. Bank nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne wypłaty podjęte po śmierci Klienta przez pełnomocnika, jeżeli udzielone mu pełnomocnictwo nie zostało odwołane do momentu śmierci Klienta, a Bank do chwili wypłaty środków z Rachunku nie powziął wiadomości o śmierci Klienta. 8. Z rachunku Klienta zmarłego przed dniem 01 stycznia 2007 r. Bank dokonuje wypłaty spadkobiercom i zapisobiercom tylko za pisemną zgodą naczelnika urzędu skarbowego. 9. Osobie wskazanej w Dyspozycji wkładem na wypadek śmierci Bank udziela informacji wyłącznie o zapisie jej dotyczącym oraz kwocie, jaką uzyskuje w wyniku dyspozycji. Bank nie udziela informacji o pozostałych osobach wskazanych w Dyspozycji. 10. Spadkobiercy Bank udziela informacji o środkach znajdujących się na Rachunku osoby zmarłej oraz informacji o złożeniu do Rachunku Dyspozycji wkładem na wypadek śmierci (wraz z podaniem nazwisk i wysokości kwoty tytułem realizacji Dyspozycji wkładem na wypadek śmierci) po przedłożeniu prawomocnego postanowienia sądu o stwierdzeniu nabycia praw do spadku lub zarejestrowanego aktu poświadczenia dziedziczenia. 10 Oprocentowanie środków pieniężnych na Rachunku Środki zgromadzone na Rachunku nie podlegają oprocentowaniu. 11 Zadłużenie przeterminowane 1. W przypadku wystąpienia Niedopuszczalnego salda debetowego Bank pobiera odsetki za każdy dzień opóźnienia w spłacie od zadłużenia przeterminowanego w wysokości określonej w Tabeli oprocentowania. 2. Posiadacz rachunku zobowiązany jest do niezwłocznej spłaty zadłużenia przeterminowanego. 12 Prowizje i opłaty 1. Za czynności związane z prowadzeniem i obsługą Rachunku Bank pobiera prowizje i opłaty określone w Umowie i w Tabeli opłat i prowizji. 2. Posiadacz rachunku nieodwołalnie upoważnia Bank do obciążenia Rachunku z tytułu należnych Bankowi prowizji i opłat w terminach ich wymagalności, bez konieczności uzyskania uprzedniej zgody Posiadacza rachunku na ich potrącenie. 3. Zmiana wysokości opłat albo wprowadzenie opłat za czynności nie ujęte w Tabeli opłat i prowizji jest możliwe z ważnej przyczyny, za którą uznaje się: a) zmianę powszechnie obowiązujących przepisów, o ile istnieje związek przyczynowo-skutkowy między zmianą przepisów a zmianą kosztów wykonywania czynności przez Bank; b) wydanie rekomendacji przez organ nadzoru nad działalnością Banku, urzędowej lub sądowej interpretacji powszechnie obowiązujących przepisów albo wydanie wyroku sądowego lub decyzji administracyjnej przez uprawniony organ, o ile istnieje związek przyczynowo-skutkowy między wydaniem rekomendacji, urzędowej

6 lub sądowej interpretacji przepisów albo wyroku lub decyzji administracyjnej a zmianą kosztów wykonywania czynności przez Bank; c) zmianę cen energii elektrycznej, taryf pocztowych, telekomunikacyjnych lub rozliczeń międzybankowych, o ile istnieje związek przyczynowo-skutkowy między zmianą tych cen a zmianą kosztów wykonywania czynności przez Bank; d) wzrost cen i usług konsumpcyjnych o nie mniej niż 0,5%, ustalany na podstawie kwartalnego wskaźnika cen i usług konsumpcyjnych (pot. inflacji) publikowanego przez GUS zmiana dokonywana jest nie częściej niż co kwartał kalendarzowy, ze skutkiem od pierwszego dnia drugiego, kolejnego miesiąca po dacie publikacji wskaźnika z którego wynika wzrost, o wartość wskaźnika za okres od dnia poprzedniej zmiany wysokości opłat ze względu na wzrost cen i usług konsumpcyjnych, do dnia dokonania zmiany. 4. Bank poinformuje Posiadacza rachunku o wprowadzeniu zmian w Tabeli opłat i prowizji nie później niż 2 miesiące przed proponowaną datą ich wejścia w życie, podając w informacji przekazywanej Posiadaczowi rachunku tę datę. 5. Jeżeli przed proponowaną datą wejścia w życie zmian w Tabeli opłat i prowizji Posiadacz rachunku nie zgłosi Bankowi sprzeciwu wobec tych zmian lub nie dokona wypowiedzenia Umowy ze skutkiem natychmiastowym, uznaje się, że Posiadacz rachunku wyraził na nie zgodę. 6. Jeżeli przed proponowaną datą wejścia w życie zmian w Tabeli opłat i prowizji Posiadacz rachunku, zgłosił Bankowi sprzeciw wobec tych zmian, ale nie wypowiedział Umowy ze skutkiem natychmiastowym, Umowa wygasa z dniem poprzedzającym dzień wejścia w życie proponowanych zmian, bez ponoszenia opłat z tego tytułu przez Posiadacza rachunku 7. Po otrzymaniu informacji o zmianach w Tabeli opłat i prowizji, o której mowa w ustępach poprzedzających, Posiadacz rachunku ma prawo wypowiedzieć Umowę ze skutkiem natychmiastowym, bez ponoszenia opłat z tego tytułu. 8. Opłaty z tytułu świadczenia usług płatniczych w rozumieniu przepisów UUP pobierane okresowo należne są Bankowi jedynie za okres obowiązywania Umowy. Opłaty uiszczone z góry podlegają proporcjonalnemu zwrotowi. 13 Wyciągi 1. Bank zobowiązany jest do wysyłania wyciągów z Rachunku nie rzadziej niż raz w miesiącu w formie ustalonej w Umowie lub w sposób indywidualny z Posiadaczem rachunku zawierających informacje o saldzie i obrotach na Rachunku, prowadzonych w Banku, z zastrzeżeniem ust Posiadacz rachunku może ustalić z Bankiem inny sposób informowania go o zmianach stanu jego Rachunku/ i ustalenia salda wyłącznie poprzez złożenie pisemnego oświadczenia w tym zakresie. 3. Posiadacz rachunku zobowiązany jest na bieżąco uzgadniać stan swego Rachunku, na podstawie otrzymanych wyciągów bankowych. 4. W przypadku stwierdzenia przez Posiadacza rachunku niezgodności zmian stanu Rachunku lub salda, Posiadacz rachunku zobowiązany jest zgłosić do Banku niezgodność w terminie 14 dniu od daty otrzymania wyciągu z Rachunku. 14 Odpowiedzialność Banku 1. W przypadku, gdy Dyspozycja jest inicjowana przez Posiadacza rachunku, Bank ponosi wobec Posiadacza rachunku odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie Dyspozycji, z zastrzeżeniem sytuacji: a) opisanej w 13 ust. 6 lub b) gdy dla Dyspozycji nie został podany prawidłowy Unikatowy identyfikator lub c) gdy wystąpiła siła wyższa lub d) gdy niewykonanie lub nienależyte wykonanie Dyspozycji wynika z innych niż UUP przepisów prawa, chyba, że Bank udowodni, że rachunek dostawcy usług płatniczych Odbiorcy został uznany nie później niż do końca następnego Dnia Roboczego po otrzymaniu Dyspozycji albo nie później niż do końca drugiego Dnia Roboczego po otrzymaniu Dyspozycji, jeżeli Bank otrzymał tę Dyspozycję w postaci papierowej. Jeżeli Bank ponosi odpowiedzialność zgodnie ze zdaniem poprzednim, niezwłocznie przywraca Rachunek do stanu, jaki istniałby gdyby nie miało miejsca niewykonanie lub nienależyte wykonanie Dyspozycji. Jeżeli rachunek dostawcy usług płatniczych Odbiorcy został uznany nie później niż do końca następnego Dnia Roboczego po otrzymaniu Dyspozycji albo nie później niż do końca drugiego Dnia Roboczego po otrzymaniu Dyspozycji, jeżeli Bank otrzymał tę Dyspozycję w postaci papierowej, to odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie Dyspozycji ponosi wobec Odbiorcy jego dostawca usług płatniczych. Jeżeli dostawca usług płatniczych Odbiorcy ponosi odpowiedzialność zgodnie ze zdaniem poprzednim, niezwłocznie przekazuje do dyspozycji Odbiorcy kwotę Dyspozycji albo, w przypadku gdy Odbiorca korzysta z rachunku płatniczego (w rozumieniu przepisów UUP), uznaje rachunek płatniczy Odbiorcy odpowiednią kwotą w celu doprowadzenia tego rachunku do stanu, jaki istniałby, gdyby nie miało miejsca niewykonanie lub nienależyte wykonanie Dyspozycji. 2. W przypadku, gdy Zlecenie Płatnicze jest inicjowane przez Odbiorcę lub za jego pośrednictwem, dostawca usług płatniczych Odbiorcy ponosi wobec Odbiorcy odpowiedzialność za prawidłowe przekazanie Zlecenia Płatniczego Bankowi to jest w terminie uzgodnionym między Odbiorcą a jego dostawcą usług płatniczych, umożliwiając w przypadku Zleceń Płatniczych będących poleceniami zapłaty rozrachunek tych Zleceń Płatniczych w uzgodnionym

7 terminie płatności. Odpowiedzialność powyższą dostawca usług płatniczych Odbiorcy ponosi z zastrzeżeniem sytuacji: a) opisanej w 13 ust. 6 lub b) gdy dla Zlecenia Płatniczego nie został podany prawidłowy Unikatowy identyfikator lub c) gdy wystąpiła siła wyższa lub d) gdy niewykonanie lub nienależyte wykonanie Zlecenia Płatniczego wynika z innych niż UUP przepisów prawa. Jeżeli dostawca usług płatniczych Odbiorcy ponosi odpowiedzialność opisaną w poprzednich zdaniach tego ustępu, niezwłocznie przekazuje ponownie Zlecenie Płatnicze Bankowi. W przypadku niewykonanego lub nienależycie wykonanego Zlecenia Płatniczego za które dostawca usług płatniczych Odbiorcy nie ponosi odpowiedzialności zgodnie ze zdaniami poprzednimi niniejszego ustępu, odpowiedzialność wobec Posiadacza ponosi Bank. W takim przypadku stosuje się ust. 1 zdanie W przypadku niewykonanej lub nienależycie wykonanej Dyspozycji: a) zainicjowanej przez Posiadacza rachunku Bank, bez względu na odpowiedzialność ponoszoną na mocy ust. 1 zdanie 1, na wniosek Posiadacza rachunku podejmuje niezwłocznie działania w celu prześledzenia Dyspozycji i powiadamia Posiadacza rachunku o ich wyniku; b) zainicjowanej przez Odbiorcę lub za jego pośrednictwem dostawca usług płatniczych Odbiorcy, bez względu na odpowiedzialność ponoszoną na podstawie ust. 2 zdanie 1, podejmuje na wniosek Odbiorcy niezwłoczne starania w celu prześledzenia Zlecenia płatniczego i powiadamia Odbiorcę o ich wyniku. 4. Odpowiedzialność określona w ust. 1, 2, 3 i 4 obejmuje także opłaty oraz odsetki, którymi został obciążony odpowiednio Posiadacz rachunku lub Odbiorca w rezultacie niewykonania lub nienależytego wykonania Dyspozycji/Zlecenia Płatniczego. 5. Dyspozycje, do których nie mają zastosowania przepisy UUP, Bank realizuje w dniu ich złożenia lub najpóźniej w następnym Dniu Roboczym po dniu złożenia Dyspozycji, chyba, że z treści Dyspozycji wynika termin późniejszy. 6. W odniesieniu do Dyspozycji, do których nie mają zastosowania przepisy UUP, Bank odpowiada za terminowe i zgodne z treścią wykonanie Dyspozycji. 7. Bank ponosi odpowiedzialność za szkodę wynikłą wskutek nieterminowego lub nieprawidłowego wykonania Dyspozycji, do których nie mają zastosowania przepisy UUP. Jeżeli przekroczenie terminu realizacji takiej Dyspozycji nastąpiło z przyczyn, za które Bank ponosi odpowiedzialność, Bank zobowiązany będzie, na żądanie Posiadacza rachunku, do zapłaty odsetek ustawowych od kwoty Dyspozycji za każdy dzień opóźnienia oraz wypłaci je na rachunek podany przez Posiadacza rachunku. W przypadku, gdy szkoda poniesiona przez Posiadacza rachunku przekracza kwotę tak ustalonych odsetek ustawowych, Posiadacz rachunku ma możliwość dochodzenia odszkodowania na zasadach ogólnych określonych w kodeksie cywilnym. 8. Posiadacz rachunku nieodwołalnie upoważnia Bank do obciążenia Rachunku z tytułu należnych Bankowi prowizji i opłat w terminach ich wymagalności, bez konieczności uzyskania uprzedniej zgody Posiadacza na obciążenie Rachunku. 9. Warunkiem realizacji Dyspozycji, do których nie mają zastosowania przepisy UUP, jest zapewnienie na Rachunku kwoty wystarczającej do realizacji Dyspozycji wraz z należnymi opłatami za jej wykonanie, przy czym warunkiem realizacji Dyspozycji z terminem wykonania późniejszym niż dzień jej złożenia w Banku, jest zapewnienie wystarczającej kwoty, dostępnej na Rachunku od dnia poprzedzającego realizację Dyspozycji, aż do momentu jej realizacji. 10. Bank wykonuje dyspozycje według kolejności ich złożenia, chyba, że w Dyspozycji zastrzeżono konkretny termin jej wykonania późniejszy niż dzień jej złożenia. 15 Reklamacje, zgłaszanie Dyspozycji nieautoryzowanych 1. W przypadku stwierdzenia niezgodności w zestawieniu transakcji lub nieprawidłowości przy dokonywaniu transakcji płatniczych, w tym również w przypadku stwierdzenia nieautoryzowanych, niewykonanych lub nienależycie wykonanych transakcji płatniczych, Posiadacz rachunku powinien niezwłocznie zgłosić reklamację. 2. Reklamacje mogą być zgłaszane: a) telefonicznie, poprzez kontakt z Contact Center pod numerami oraz , b) drogą elektroniczną, poprzez wysłanie na adres reklamacje c) w formie pisemnej, poprzez wysłanie na adres korespondencyjny Banku: OPEN FINANCE SA skrytka pocztowa nr Warszawa Reklamacja powinna zawierać w szczególności dane Posiadacza rachunku, datę złożenia reklamacji opis zgłaszanych zastrzeżeń lub niezgodności oraz jednoznacznie sformułowane roszczenie Posiadacza rachunku. 4. Do złożonej skargi lub reklamacji Posiadacz rachunku powinien dołączyć wszelkie dokumenty będące podstawą do rozpatrzenia reklamacji. 5. Bank może się zwrócić do Posiadacza rachunku, w związku z rozpatrywaną reklamacją, o dostarczenie niezbędnych informacji oraz posiadanej przez Posiadacza rachunku dokumentacji dotyczącej składanej reklamacji.

8 6. Roszczenia Posiadacza rachunku z tytułu sytuacji opisanych w ust. 1 wygasają, jeśli Posiadacz rachunku nie powiadomi Banku o zaistniałej sytuacji w ciągu 13 miesięcy licząc od dnia obciążenia Rachunku kwotą kwestionowanej transakcji albo od dnia, w którym transakcja miała być wykonana. 7. Bank rozpatruje reklamacje niezwłocznie, w terminie nie przekraczającym 30 dni od ich otrzymania. W przypadku, gdy rozpatrzenie reklamacji w tym terminie nie będzie możliwe, Bank informuje Posiadacza rachunku przed upływem tego terminu o nowym terminie rozpatrzenia reklamacji oraz przyczynach opóźnienia i okolicznościach, które wymagają ustalenia. 8. Po rozpatrzeniu reklamacji, Bank informuje Posiadacza rachunku o wyniku jej rozpatrzenia, pisemnie lub w innej formie uzgodnionej z Posiadaczem rachunku. 9. W przypadku nieuwzględnienia reklamacji, jeżeli uprzednio Bank uznał rachunek kwotą reklamowanej transakcji pod warunkiem pozytywnego jej rozpatrzenia, Bank ma prawo do ponownego obciążenia Rachunku reklamowaną kwotą. 10. Jeżeli uznanie Rachunku z tytułu reklamacji nastąpiło warunkowo, przed zakończeniem procedury reklamacyjnej prowadzonej przez Bank, rozwiązanie Umowy i zamknięcie Rachunku nie uchybia obowiązkowi Posiadacza rachunku do zwrotu reklamowanej kwoty, którą Bank uznał warunkowo Rachunek. 11. W przypadku wystąpienia nieautoryzowanej transakcji płatniczej, Bank zobowiązany jest niezwłocznie zwrócić Posiadaczowi rachunku kwotę nieautoryzowanej transakcji płatniczej oraz przywrócić obciążony Rachunek płatniczy do stanu, jaki istniałby, gdyby nie miała miejsca nieautoryzowana transakcja płatnicza. 12. Posiadacz rachunku odpowiada za nieautoryzowane transakcje płatnicze do wysokości równowartości w walucie polskiej 150 euro, ustalonej przy zastosowaniu kursu średniego ogłaszanego przez NBP obowiązującego w dniu wykonania transakcji, jeżeli nieautoryzowana transakcja jest skutkiem posłużenia się utraconą albo skradzioną kartą płatniczą, danymi do logowania, urządzeniami/danymi do autoryzacji transakcji lub skutkiem przywłaszczenia karty, danych do logowania, urządzeń/danych do autoryzacji transakcji lub ich nieuprawnionego użycia w wyniku naruszenia przez Posiadacza rachunku obowiązku podjęcia z chwilą ich otrzymania niezbędnych środków służących zapobieżeniu naruszeniu indywidualnych zabezpieczeń tych instrumentów, w szczególności zobowiązania do przechowywania ich z zachowaniem należytej staranności oraz nieudostępniania ich osobom nieuprawnionym. 13. Posiadacz rachunku może żądać od Banku zwrotu kwoty autoryzowanej transakcji zainicjowanej przez jej Odbiorcę lub za jego pośrednictwem, która to transakcja została już wykonana, jeżeli w momencie autoryzacji transakcji nie została określona dokładna jej kwota lub kwota transakcji jest wyższa niż kwota pobierana w danych okolicznościach, uwzględniając wcześniejszy rodzaj i poziom wydatków Posiadacza rachunku, warunki Umowy i istotne dla sprawy okoliczności. Zwrot, o którym jest mowa powyżej obejmuje pełną kwotę wykonanej transakcji. W przypadku żądania od Banku zwrotu kwoty autoryzowanej transakcji zainicjowanej przez jej odbiorcę lub za jego pośrednictwem, która to transakcja została już wykonana, jeżeli w momencie autoryzacji transakcji nie została określona dokładna jej kwota, Posiadacz rachunku nie może powoływać się na przyczyny związane z wymianą waluty, jeśli zastosowany został referencyjny kurs walutowy uzgodniony z Bankiem. 14. Posiadacz rachunku może wystąpić o zwrot autoryzowanej transakcji, o której mowa w ust. 13, zainicjowanej przez odbiorcę transakcji lub za jego pośrednictwem, przez okres ośmiu tygodni począwszy od daty obciążenia Rachunku. 15. Na wniosek Banku Posiadacz rachunku jest obowiązany przedstawić faktyczne okoliczności wskazujące na zaistnienie warunków określonych w ust Posiadacz nie ma prawa do zwrotu, o którym mowa ust. 13, w przypadku gdy udzielił zgody na wykonanie transakcji bezpośrednio wobec Banku oraz informacja o przyszłej transakcji została dostarczona Posiadaczowi rachunku przez Bank w uzgodniony sposób na co najmniej cztery tygodnie przed terminem wykonania Zlecenia Płatniczego lub udostępniona została Posiadaczowi rachunku przez Bank w uzgodniony sposób, przez okres co najmniej czterech tygodni przed terminem wykonania Zlecenia Płatniczego. 17. W terminie dziesięciu dni (z wyjątkiem sobót, niedziel i dni ustawowo wolnych od pracy) od daty otrzymania wniosku o zwrot złożonego na podstawie ust. 13, Bank dokonuje zwrotu pełnej kwoty transakcji lub podaje uzasadnienie odmowy dokonania zwrotu. Jeśli Posiadacz rachunku nie zgadza się z przedstawionym uzasadnieniem może złożyć reklamację zgodnie z ust. 2, oraz uwzględnieniem organów wskazanych w ust. 18, Posiadaczowi rachunku przysługuje możliwość zwrócenia się z prośbą o pomoc w sprawie objętej reklamacją do Miejskiego lub Powiatowego Rzecznika Konsumenta, a także skierowania sprawy do polubownego rozwiązania w ramach Bankowego Arbitrażu Konsumenckiego przy Związku Banków Polskich lub Sądu Polubownego przy Komisji Nadzoru Finansowego. Szczegółowe informacje wraz z danymi adresowymi dostępne są na stronach internetowych wymienionych instytucji. 19. Bank jako instytucja finansowa podlega nadzorowi Komisji Nadzoru Finansowego. Szczegółowe informacje wraz z danymi adresowymi dostępne są na stronie internetowej wymienionej instytucji. 20. W odniesieniu do Dyspozycji, do których mają zastosowanie przepisy UUP z zastrzeżeniem postanowień ust. 6, Bank ponosi wobec Posiadacza rachunku odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zleconej transakcji lub Dyspozycji, dla której były podane prawidłowe Unikatowe Identyfikatory, według zasad określonych w art Ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o usługach płatniczych z zastrzeżeniem postanowień ust Bank informuje, że środki gwarantowane ulokowane przez deponentów na niniejszym Rachunku otwartym na podstawie Umowy objęte są obowiązkowym systemem gwarantowania funkcjonującym na podstawie przepisów

9 ustawy z dnia 14 grudnia 1994 r. o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym (tekst jednolity Dz. U. z 2009 r., Nr 84, poz. 711, z późn. zm.). 2. Środkami gwarantowanymi są środki pieniężne zgromadzone w Banku przez deponenta na rachunkach imiennych oraz jego należności wynikające z innych czynności bankowych, w walucie polskiej lub walutach obcych, według stanu na dzień spełnienia warunku gwarancji, potwierdzone dokumentami imiennymi wystawionymi przez Bank lub imiennymi świadectwami depozytowymi, o których mowa w art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi, powiększone o naliczone odsetki do dnia spełnienia warunku gwarancji, a także kwoty, o których mowa w art. 55 ust. 1 i art. 56 ust. 1 ustawy Prawo bankowe, o ile stały się wymagalne przed dniem spełnienia warunku gwarancji - do wysokości określonej w ust. 4 poniżej, z wyłączeniem papierów wartościowych innych niż opiewające wyłącznie na wierzytelności pieniężne, a także listów zastawnych, o których mowa w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o listach zastawnych i bankach hipotecznych (tekst jednolity Dz. U. z 2003 r. Nr 99, poz. 919, z późn. zm.), oraz środków uznanych w całości lub w części prawomocnym wyrokiem sądu za przedmiot pochodzący bezpośrednio albo pośrednio z przestępstwa przewidzianego w art. 165a lub art. 299 Kodeksu karnego albo za korzyść z takiego przestępstwa lub za ich równowartość. 3. Jeżeli w dniu spełnienia warunku gwarancji uprawnienia z tytułu środków gwarantowanych przysługiwały następcom prawnym deponenta oraz osobom, o których mowa w art. 55 ust. 1 oraz art. 56 ust. 1 ustawy Prawo bankowe, i niezależnie od przyczyny faktycznej lub prawnej nie zostały wykazane w systemie wyliczania Banku jako uprawnienia innej osoby lub innych osób, Bankowy Fundusz Gwarancyjny jest zobowiązany do spełnienia wyłącznie jednego świadczenia gwarancyjnego z tytułu środków gwarantowanych, na rzecz następcy lub następców prawnych lub osób, o których mowa w art. 55 ust. 1 oraz art. 56 ust. 1 ustawy Prawo bankowe. W takim przypadku wysokość świadczenia zostaje określona bez uwzględnienia środków gwarantowanych, jakie mogą przysługiwać następcom prawnym oraz osobom, o których mowa w art. 55 ust. 1 oraz art. 56 ust. 1 ustawy Prawo bankowe, z tytułu czynności dokonanych odrębnie od czynności będących podstawą powstania środków gwarantowanych poprzednika prawnego, a uprawnienia do odbioru środków gwarantowanych ustala się na zasadach ogólnych, zgodnie z przepisami określającymi skutki danego rodzaju następstwa prawnego oraz zasady dysponowania majątkiem, jaki należał do poprzednika prawnego. 4. Objęcie obowiązkowym systemem gwarantowania następuje od dnia wniesienia środków gwarantowanych na rachunek bankowy nie później niż w dniu poprzedzającym dzień spełnienia warunku gwarancji, a w przypadku należności wynikających z czynności bankowych, o ile czynność ta została dokonana przed dniem spełnienia warunku gwarancji - do wysokości (łącznie z odsetkami naliczonymi do dnia spełnienia warunku gwarancji zgodnie z oprocentowaniem wskazanym w umowie niezależnie od terminu ich wymagalności) równowartości w złotych euro - w 100 %. Do obliczenia wartości euro w złotych przyjmuje się kurs średni z dnia spełnienia warunku gwarancji, ogłaszany przez Narodowy Bank Polski. 5. Posiadacz rachunku jest deponentem w rozumieniu ust. 1 oraz w rozumieniu przepisów ustawy o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym, o ile jego wierzytelność do Banku stała się wymagalna przed dniem spełnienia warunku gwarancji. 17 Rozwiązanie i zmiana Umowy 1. Jeżeli Umowa została zawarta poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość, Posiadacz rachunku może od niej odstąpić bez podania przyczyny odstąpienia, składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie 14 dni od dnia zawarcia Umowy. 2. Rozwiązanie Umowy zawartej na czas nieokreślony może nastąpić wskutek wypowiedzenia przez którąkolwiek ze Stron. 3. Posiadacz rachunku może w każdym momencie trwania Umowy złożyć oświadczenie o jej wypowiedzeniu. Okres wypowiedzenia Umowy przez Posiadacza rachunku wynosi 1 miesiąc. Oświadczenie o wypowiedzeniu Umowy dla swej ważności wymaga formy pisemnej i musi zostać podpisane zgodnie ze wzorem podpisu złożonym w Banku. 4. Bank może rozwiązać Umowę za uprzednim 2-miesięcznym pisemnym wypowiedzeniem dokonanym z ważnych powodów. Za ważne powody uznaje się sytuację, gdy: a) Rachunek nie wykazuje obrotów przez okres 6 miesięcy (nie licząc dopisywanych odsetek i pobieranych prowizji), chyba że Posiadacz rachunku wcześniej uzasadni brak wpływów, b) Rachunek jest wykorzystywany niezgodnie z przeznaczeniem, c) Rachunek jest objęty zajęciem egzekucyjnym, 5. W przypadku wypowiedzenia Umowy, Posiadacz rachunku jest zobowiązany spłacić całe zadłużenie z tytułu Dopuszczalnego i Niedopuszczalnego salda debetowego najpóźniej z dniem rozwiązania Umowy. 6. Posiadacz rachunku jest zobowiązany do wskazania w oświadczeniu o rozwiązaniu Umowy numeru rachunku bankowego, na który Bank ma dokonać przelewu środków znajdujących się na Rachunku w momencie jego zamknięcia. 7. Jeśli Posiadacz rachunku nie spłaci zadłużenia z tytułu Dopuszczalnego salda debetowego z dniem rozwiązania Umowy, to zadłużenie w całości staje się zadłużeniem przeterminowanym. 18

10 Zmiana Regulaminu 1. Bank zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu. Zmiana treści Regulaminu przez Bank jest możliwa z ważnej przyczyny, za którą uznaje się: a) zmianę powszechnie obowiązujących przepisów, jeżeli w wyniku tej zmiany Bank jest prawnie zobowiązany do zmiany Regulaminu; b) wyrok sądowy lub decyzję administracyjną, jeżeli Regulamin zawiera postanowienia analogiczne do poddanych ocenie sądu lub organu, które ze względu na treść wyroku lub decyzji wymagają zmiany Regulaminu; c) rekomendację wydaną przez organ nadzoru nad działalnością Banku albo urzędową lub sądową interpretację przepisów, jeżeli dotyczą materii objętej Regulaminem i w wyniku ich wydania zaistnieje potrzeba zmiany Regulaminu, której celem jest dostosowanie treści Regulaminu do wydanej rekomendacji albo urzędowej lub sądowej interpretacji przepisów; d) zmianę w systemach informatycznych wykorzystywanych przez Bank, usprawniającą ich funkcjonowanie, jeżeli zakres przedmiotowy tej zmiany pozostaje w związku z treścią Regulaminu i powoduje konieczność modyfikacji jego brzmienia; e) konieczność dokonania korekty oczywistych omyłek lub błędów pisarskich albo uzupełnienia luk lub nieścisłości w Regulaminie nie dających się usunąć w wyniku wykładni jego postanowień. 2. Bank poinformuje Posiadacza rachunku o wprowadzeniu zmian w Regulaminie nie później niż 2 miesiące przed proponowaną datą ich wejścia w życie, podając w informacji przekazywanej Posiadaczowi rachunku tę datę. 3. Jeżeli przed proponowaną datą wejścia w życie zmian w Regulaminie Posiadacz rachunku nie zgłosi Bankowi sprzeciwu wobec tych zmian lub nie dokona wypowiedzenia Umowy ze skutkiem natychmiastowym, uznaje się, że Posiadacz rachunku wyraził na nie zgodę. 4. Jeżeli przed proponowaną datą wejścia w życie zmian w Regulaminie Posiadacz rachunku zgłosił Bankowi sprzeciw wobec tych zmian, ale nie wypowiedział Umowy ze skutkiem natychmiastowym, Umowa wygasa z dniem poprzedzającym dzień wejścia w życie proponowanych zmian, bez ponoszenia opłat z tego tytułu przez Posiadacza rachunku. 5. Po otrzymaniu informacji o zmianach w Regulaminie, o której mowa w ustępach poprzedzających, Posiadacz rachunku ma prawo wypowiedzieć Umowę ze skutkiem natychmiastowym, bez ponoszenia opłat z tego tytułu. 19 Inne postanowienia 1. Zgodnie z treścią ustawy z dnia r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 46 poz. 276, z późn. zm.) Posiadacz rachunku zobowiązany jest do niezwłocznego powiadomienia Banku w przypadku zaistnienia zmian personalnych/adresowych, a także informacji przekazywanych dla Banku w składanych dokumentach i oświadczeniach. 2. Bank, na podstawie i w sytuacjach wskazanych w ustawie, o której mowa w ust. 1 ma prawo m.in. do: a) stosowania wobec Klienta środków bezpieczeństwa finansowego wskazanych w art. 8b ust. 3 ww. ustawy, b) odmowy przeprowadzenia transakcji, c) rozwiązania Umowy, d) nie naliczania należnych odsetek i prowizji (dotyczy zamrożonych środków). 3. Posiadacz rachunku zobowiązany jest podać adres do korespondencji, na który Bank będzie przesyłał wyciągi, informacje o zmianie Regulaminu oraz Tabeli opłat i prowizji oraz wszelką korespondencję przesyłaną w związku z zawartą z Bankiem Umową. 4. Wszelka korespondencja kierowana do Posiadacza rachunku jest wysyłana przez Bank poprzez System transakcyjny lub na ostatni adres do korespondencji lub adres poczty elektronicznej podany przez Posiadacza rachunku, o ile Umowa bądź Regulamin albo obowiązujące przepisy prawa nie określają wymogu pisemnej formy oświadczenia woli. W takim wypadku Bank doręcza korespondencję na adres zamieszkania Posiadacza rachunku (lub adres do korespondencji) wskazany przez Posiadacza rachunku w Umowie o Bankowość Elektroniczną. Wszelka korespondencja, którą Posiadacz rachunku w związku z Umową kieruje do Banku drogą pocztową powinna być wysyłana na adres: OPEN FINANCE SA skrytka pocztowa nr Warszawa 13. Wszelka korespondencja, którą Posiadacz rachunku w związku z Umową kieruje do Banku drogą elektroniczną powinna być wysyłana na następujący adres poczty elektronicznej: 5. Komunikacja pomiędzy Bankiem a Posiadaczem rachunku jest realizowana w formie pisemnej, elektronicznej lub ustnej odpowiednio za pośrednictwem usługi Bankowości internetowej przy użyciu Systemu transakcyjnego lub Witryny internetowej, za pośrednictwem usługi Bankowości telefonicznej przy skorzystaniu z Contact Center, poczty elektronicznej lub listownie. Wyjątkiem od zasady wyboru przez Stronę przekazującą informacje lub dokonującą zgłoszenia środka porozumiewania się, są sytuacje gdy Umowa lub Regulamin dla dokonania przez Bank lub

11 Posiadacza rachunku czynności danego rodzaju wymagają zachowania formy pisemnej lub innej formy szczególnej. W takich przypadkach swoboda wyboru przez Stronę środka porozumiewania się jest ograniczona do tych środków porozumiewania się, które pozwalają na zachowanie wymaganej formy. 6. Warunkiem skierowania do Banku korespondencji pocztą elektroniczną jest dysponowanie przez Posiadacza rachunku urządzeniem z aktywnym dostępem do Internetu, a drogą telefoniczną dysponowanie przez Posiadacza rachunku urządzeniem telekomunikacyjnym pozwalającym na wykonywanie połączeń telefonicznych. Wymogi techniczne po stronie Posiadacza rachunku, których spełnienie jest wymogiem kierowania do Banku korespondencji za pośrednictwem bankowości elektronicznej określa Umowa o internetowej bankowość Elektroniczną zawierana przez Bank z Posiadaczem rachunku lub regulamin do tej umowy. 7. Umowa i inne dokumenty dotyczące Umowy zostały sporządzone w języku polskim. Polska wersja językowa tych dokumentów stanowi wyłączną podstawę ich interpretacji. 8. Korespondencja i wszelkie zawiadomienia, informacje oraz inne komunikaty będą przekazywane Posiadaczowi rachunku w języku polskim. 9. Wszelka działalność na rzecz Posiadacza rachunku prowadzona jest przez Bank za pośrednictwem Bankowości internetowej przy użyciu Systemu transakcyjnego lub Witryny internetowej, za pośrednictwem Bankowości telefonicznej poprzez kontakt z Contact Center, za pośrednictwem poczty elektronicznej lub listownie. Wszelka informacja na temat powyższej działalności dostępna jest w Witrynie internetowej. 10. Posiadacz rachunku w okresie obowiązywania Umowy ma prawo żądać w każdym czasie udostępnienia Mu przez Bank postanowień Umowy i Regulaminu oraz informacji określonych w art. 27 UUP, w postaci papierowej lub na innym trwałym nośniku informacji. Za zgodą Posiadacza rachunku informacje te mogą być dostarczone pocztą elektroniczną, o ile dostarczenie w takiej postaci umożliwia dostęp do przekazywanych informacji przez okres właściwy do celów dostarczenia tych informacji i pozwala na odtworzenie przekazanych informacji w niezmienionej postaci. 11. W okresie obowiązywania Umowy Bank w każdym czasie, na wniosek Posiadacza rachunku udostępni Mu, w uzgodniony sposób, informacje dotyczące Rachunku i wykonanych Dyspozycji. Jeżeli to udostępnienie będzie następowało w inny sposób niż poprzez wysyłkę wyciągu z Rachunku z częstotliwością określoną w Umowie, Bank jest uprawniony do pobierania od Posiadacza rachunku opłat z tego tytułu Prawem właściwym do zawarcia i wykonywania Umowy, do której stosuje się niniejszy Regulamin oraz do rozstrzygania sporów z niej wynikających, jest prawo polskie. 2. Sądem właściwym dla rozstrzygania sporów wynikających z Umowy jest sąd powszechny właściwy miejscowo na zasadach ogólnych. 3. Posiadaczowi rachunku przysługuje prawo korzystania z pozasądowego rozstrzygania sporów wynikających z Umowy przez Arbitra Bankowego działającego przy Związku Banków Polskich, z zastrzeżeniem, że przedmiotem postępowania przed Arbitrem Bankowym mogą być wyłącznie spory w zakresie roszczeń pieniężnych z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania przez Bank czynności bankowych lub innych, których wartość przedmiotu sporu nie jest wyższa niż kwota złotych. Do postępowania przed Arbitrem Bankowym ma zastosowanie Regulamin Bankowego Arbitrażu Konsumenckiego dostępny na stronie 20 W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem lub Umową stosuje się postanowienia Umowy o Bankowość Elektroniczną oraz Regulaminu korzystania z bankowości telefonicznej i internetowej witryna Openonline.

Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków bankowych Getinonline dla osób fizycznych (nie prowadzących działalności gospodarczej)

Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków bankowych Getinonline dla osób fizycznych (nie prowadzących działalności gospodarczej) Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków bankowych Getinonline dla osób fizycznych (nie prowadzących działalności gospodarczej) 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin otwierania i prowadzenia

Bardziej szczegółowo

Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków bankowych Getinonline dla osób fizycznych (nie prowadzących działalności gospodarczej)

Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków bankowych Getinonline dla osób fizycznych (nie prowadzących działalności gospodarczej) Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków bankowych Getinonline dla osób fizycznych (nie prowadzących działalności gospodarczej) 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin otwierania i prowadzenia

Bardziej szczegółowo

Regulamin rachunku oszczędnościowego Getinonline Konto oszczędnościowe

Regulamin rachunku oszczędnościowego Getinonline Konto oszczędnościowe Regulamin rachunku oszczędnościowego Getinonline Konto oszczędnościowe 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin rachunku oszczędnościowego Getinonline Konto oszczędnościowe, określa zasady otwierania

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konta Oszczędnościowego Getin Banku

Regulamin Konta Oszczędnościowego Getin Banku Regulamin Konta Oszczędnościowego Getin Banku Obowiązuje od dnia 15.07.2014 r. I. Postanowienia ogólne 1 1. Regulamin Konta Oszczędnościowego Getin Banku (zwany dalej Regulaminem) określa warunki prowadzenia

Bardziej szczegółowo

Regulamin Rachunku Oszczędnościowo-Rozliczeniowego wraz z usługami dodatkowymi Agrafka Getin Banku

Regulamin Rachunku Oszczędnościowo-Rozliczeniowego wraz z usługami dodatkowymi Agrafka Getin Banku Regulamin Rachunku Oszczędnościowo-Rozliczeniowego wraz z usługami dodatkowymi Agrafka Getin Banku Obowiązuje od dnia 15.07.2014 r. I. Postanowienia ogólne 1 1. Regulamin niniejszy wydany na podstawie

Bardziej szczegółowo

Regulamin Indywidualnego Konta Emerytalnego w obszarze Noble Bank

Regulamin Indywidualnego Konta Emerytalnego w obszarze Noble Bank Regulamin Indywidualnego Konta Emerytalnego w obszarze Noble Bank I. Postanowienia ogólne 1 1. Regulamin niniejszy określa warunki otwierania i prowadzenia rachunku oszczędnościowego Indywidualne Konto

Bardziej szczegółowo

Regulamin kart kredytowych Getinonline

Regulamin kart kredytowych Getinonline Regulamin kart kredytowych Getinonline Niniejszy Regulamin karty kredytowej GET określa warunki w zakresie wydawania kart kredytowych przez Getin Noble Bank SA z siedzibą w Warszawie, oraz zasady korzystania

Bardziej szczegółowo

Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków bankowych dla podmiotów gospodarczych Noble Bank

Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków bankowych dla podmiotów gospodarczych Noble Bank Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków bankowych dla podmiotów gospodarczych Noble Bank 1. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy regulamin Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków bankowych dla podmiotów

Bardziej szczegółowo

Regulamin kart debetowych Getinonline

Regulamin kart debetowych Getinonline Regulamin kart debetowych Getinonline Postanowienia ogólne 1 1. Regulamin określa warunki w zakresie wydawania kart debetowych przez Getin Noble Banku SA oraz zasady korzystania z tych kart, w tym dokonywania

Bardziej szczegółowo

Regulamin karty kredytowej Keep It Simple

Regulamin karty kredytowej Keep It Simple Regulamin karty kredytowej Keep It Simple Niniejszy Regulamin karty kredytowej KIS określa warunki w zakresie wydawania kart kredytowych przez Getin Noble Bank SA z siedzibą w Warszawie, oraz zasady korzystania

Bardziej szczegółowo

Regulamin rachunku oszczędnościoworozliczeniowego

Regulamin rachunku oszczędnościoworozliczeniowego Regulamin rachunku oszczędnościoworozliczeniowego Getin Banku Obowiązuje od dnia 15.07.2014 r. I. Postanowienia ogólne 1 1. Regulamin niniejszy, wydany na podstawie art.109 Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997

Bardziej szczegółowo

Regulamin kart debetowych Getin Noble Bank S.A.

Regulamin kart debetowych Getin Noble Bank S.A. Regulamin kart debetowych Getin Noble Bank S.A. Obowiązujący od dnia 15 kwietnia 2014 roku. 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Niniejszy Regulamin kart debetowych Getin Noble Bank S.A. określa warunki w zakresie

Bardziej szczegółowo

Regulamin kart debetowych

Regulamin kart debetowych Regulamin kart debetowych Postanowienia ogólne 1 1. Regulamin określa zasady wydawania i używania kart debetowych Getin Noble Banku SA oraz rozliczania operacji dokonanych z użyciem tych kart. 2. Niniejszy

Bardziej szczegółowo

Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków bankowych Getinonline dla osób fizycznych (nie prowadzących działalności gospodarczej)

Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków bankowych Getinonline dla osób fizycznych (nie prowadzących działalności gospodarczej) Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków bankowych Getinonline dla osób fizycznych (nie prowadzących działalności gospodarczej) 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin otwierania i prowadzenia

Bardziej szczegółowo

Regulamin kart debetowych Getinonline

Regulamin kart debetowych Getinonline Regulamin kart debetowych Getinonline Postanowienia ogólne 1 1. Regulamin określa warunki w zakresie wydawania kart debetowych przez Getin Noble Banku SA oraz zasady korzystania z tych kart, w tym dokonywania

Bardziej szczegółowo

Regulamin rachunków specjalnego przeznaczenia w Getin Noble Bank S.A.

Regulamin rachunków specjalnego przeznaczenia w Getin Noble Bank S.A. Regulamin rachunków specjalnego przeznaczenia w Getin Noble Bank S.A. Regulamin określa zasady obsługi Bankowych Papierów Wartościowych emitowanych przez Getin Noble Bank S.A. oraz warunki otwierania i

Bardziej szczegółowo

Szanowni Państwo, VISA PLATINUM Noble Bank

Szanowni Państwo, VISA PLATINUM Noble Bank Szanowni Państwo, Karta kredytowa VISA PLATINUM Noble Bank, która trafiła w Państwa ręce, jest wyrazem najwyższego uznania i zaufania, jakim są Państwo darzeni przez nasz Bank. Dzięki tej karcie stali

Bardziej szczegółowo

Regulamin Indywidualnego Konta Emerytalnego w obszarze Noble Bank

Regulamin Indywidualnego Konta Emerytalnego w obszarze Noble Bank Regulamin Indywidualnego Konta Emerytalnego w obszarze Noble Bank SPIS TREŚCI I. Postanowienia ogólne... 2 II. Zasady otwarcia rachunku... 3 III. Rodzaje Dyspozycji oraz zasady ich składania i realizacji...

Bardziej szczegółowo

Regulamin korzystania z Bankowości telefonicznej i internetowej Witryna Getinonline Definicje 1 Autoryzacja Bank Bankowość internetowa

Regulamin korzystania z Bankowości telefonicznej i internetowej Witryna Getinonline Definicje 1 Autoryzacja Bank Bankowość internetowa Regulamin korzystania z Bankowości telefonicznej i internetowej Witryna Getinonline dla klientów którzy zawarli umowę z Getin Noble Bank S.A. przed dniem 23.07.2012 r. Definicje 1 1. Niniejszy Regulamin

Bardziej szczegółowo

Parafka. Strona 1 z 7

Parafka. Strona 1 z 7 UMOWA O KARTĘ KREDYTOWĄ GET Niniejsza Umowa o kartę kredytową GET zawarta została pomiędzy Stronami: Bank: Getin Noble Bank Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, przy ulicy Domaniewskiej 39, 02-672 Warszawa,

Bardziej szczegółowo

Regulamin korzystania z Bankowości telefonicznej i Bankowości internetowej Witryna Getinonline

Regulamin korzystania z Bankowości telefonicznej i Bankowości internetowej Witryna Getinonline Regulamin korzystania z Bankowości telefonicznej i Bankowości internetowej Witryna Getinonline Postanowienia ogólne. Definicje 1 1. Niniejszy Regulamin korzystania z Bankowości telefonicznej i Bankowości

Bardziej szczegółowo

Regulamin rachunków bankowych i kart debetowych w Getin Noble Bank S.A. dla osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej

Regulamin rachunków bankowych i kart debetowych w Getin Noble Bank S.A. dla osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej Regulamin rachunków bankowych i kart debetowych w Getin Noble Bank S.A. dla osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej Niniejszy Regulamin (dalej: Regulamin rachunków) określa warunki otwierania

Bardziej szczegółowo

Regulamin rachunków bankowych i kart debetowych w Getin Noble Bank S.A. dla osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej

Regulamin rachunków bankowych i kart debetowych w Getin Noble Bank S.A. dla osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej Regulamin rachunków bankowych i kart debetowych w Getin Noble Bank S.A. dla osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej Obowiązujący od dnia 15 września 2014 roku. Niniejszy Regulamin (dalej:

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN realizacji w Getin Noble Banku SA poleceń wypłaty w obrocie dewizowym i przelewów europejskich (dalej Regulamin )

REGULAMIN realizacji w Getin Noble Banku SA poleceń wypłaty w obrocie dewizowym i przelewów europejskich (dalej Regulamin ) REGULAMIN realizacji w Getin Noble Banku SA poleceń wypłaty w obrocie dewizowym i przelewów europejskich (dalej Regulamin ) 1 Użyte w Regulaminie określenia oznaczają: Bank Getin Noble Bank Spółka Akcyjna

Bardziej szczegółowo

Regulamin otwierania i prowadzenia terminowych lokat oszczędnościowych drogą internetową, telefoniczną oraz w placówkach dystrybutora 1 Bank

Regulamin otwierania i prowadzenia terminowych lokat oszczędnościowych drogą internetową, telefoniczną oraz w placówkach dystrybutora 1 Bank Regulamin otwierania i prowadzenia terminowych lokat oszczędnościowych drogą internetową, telefoniczną oraz w placówkach dystrybutora Warszawa, dnia 29.09.2010 r. (zmieniony w dniu 23.04.2014 r.) 1 1.

Bardziej szczegółowo

Komunikaty Login Niedopuszczalne saldo debetowe Obowiązkowe wpłaty na IKS Odbiorca Płatnik Posiadacz rachunku Polecenie zapłaty Regulamin Rachunek

Komunikaty Login Niedopuszczalne saldo debetowe Obowiązkowe wpłaty na IKS Odbiorca Płatnik Posiadacz rachunku Polecenie zapłaty Regulamin Rachunek Regulamin Indywidualnych Kont Spółdzielczych z funkcją rozliczeniową oraz Rachunków Oszczędnościowo- Rozliczeniowych Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo-Kredytowej PIAST I. Postanowienia ogólne 1 1. Regulamin

Bardziej szczegółowo

UMOWA O ZAWIERANIE UMÓW PRODUKTOWYCH WRAZ Z UMOWĄ O BANKOWOŚĆ ELEKTRONICZNĄ OPENONLINE

UMOWA O ZAWIERANIE UMÓW PRODUKTOWYCH WRAZ Z UMOWĄ O BANKOWOŚĆ ELEKTRONICZNĄ OPENONLINE UMOWA O ZAWIERANIE UMÓW PRODUKTOWYCH WRAZ Z UMOWĄ O BANKOWOŚĆ ELEKTRONICZNĄ OPENONLINE Umowa zawarta w dniu.. pomiędzy: Getin Noble Bank Spółkę Akcyjną z siedzibą w Warszawie, przy ulicy Przyokopowa 33,

Bardziej szczegółowo

Regulamin korzystania z Bankowości Internetowej Noble Banku ( Regulamin )

Regulamin korzystania z Bankowości Internetowej Noble Banku ( Regulamin ) Regulamin korzystania z Bankowości Internetowej Noble Banku ( Regulamin ) Postanowienia ogólne. 1 Przez użyte w niniejszym Regulaminie określenia rozumie się: Autoryzacja zatwierdzenie złożonej Dyspozycji

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. wrzesień 2013 r. otwierania i prowadzenia rachunków terminowych

REGULAMIN. wrzesień 2013 r. otwierania i prowadzenia rachunków terminowych BANK POCZTOWY SPÓŁKA AKCYJNA REGULAMIN otwierania i prowadzenia rachunków terminowych lokat oszczędnościowych w Banku Pocztowym S.A. wrzesień 2013 r. Rozdział I. Postanowienia ogólne 1 Przez użyte w niniejszym

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN wydawania i używania debetowych kart płatniczych Euro Banku S.A.

REGULAMIN wydawania i używania debetowych kart płatniczych Euro Banku S.A. REGULAMIN wydawania i używania debetowych kart płatniczych Euro Banku S.A. 1 1. Niniejszy Regulamin określa zasady wydawania i używania debetowych kart płatniczych, wydawanych przez Euro Bank S.A. dla

Bardziej szczegółowo