Regulamin Konta Oszczędnościowego Getin Banku

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Regulamin Konta Oszczędnościowego Getin Banku"

Transkrypt

1 Regulamin Konta Oszczędnościowego Getin Banku Obowiązuje od dnia r. I. Postanowienia ogólne 1 1. Regulamin Konta Oszczędnościowego Getin Banku (zwany dalej Regulaminem) określa warunki prowadzenia rachunku w Getin Noble Bank S.A. 2. Użyte w niniejszym Regulaminie nazwy oznaczają: Bank Getin Noble Bank Spółka Akcyjna z siedzibą przy ulicy Przyokopowej 33, Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, NIP , REGON , wysokość kapitału zakładowego wynosi ,00 złotych (wpłacony w całości). Ilekroć w Regulaminie mowa o określonych czynnościach Banku, rozumie się przez to stosowne czynności wykonywane przez Getin Bank Pion Bankowości Detalicznej i Korporacyjnej Getin Noble Bank S.A., Bankowość Internetowa wykonywana na podstawie Umowy o Bankowość Elektroniczną Getin Bank i niniejszego Regulaminu, usługa dostępu do Rachunków świadczona przez Bank na rzecz Posiadacza Bankowości Elektronicznej za pośrednictwem podłączonych do Internetu urządzeń łączności przewodowej lub bezprzewodowej wykorzystywanych przez Posiadacza Bankowości Elektronicznej. W zakresie dotyczącym wykonywania Operacji, Bankowość Internetowa stanowi uzgodniony przez Bank i Posiadacza zbiór procedur wykorzystywanych przez posiadacza do składania Zleceń płatniczych. Bankowość Telefoniczna (GetinPhone) wykonywana na podstawie Umowy o Bankowość Elektroniczną Getin Banku usługa polegająca na zapewnieniu Posiadaczowi Bankowości Elektronicznej dostępu do środków zgromadzonych na Rachunkach, na realizacji Dyspozycji Posiadacza Bankowości Elektronicznej oraz na udostępnieniu Posiadaczowi Bankowości Elektronicznej informacji o Rachunkach przy użyciu telefonu z wybieraniem tonowym. Bankowość Elektroniczna Bankowość Internetowa lub Bankowość Telefoniczna (Getin Phone), Certyfikat rezydencji zaświadczenie potwierdzające miejsce zamieszkania Nierezydenta dla celów podatkowych wydane przez właściwy organ administracji podatkowej państwa miejsca zamieszkania Nierezydenta, Data waluty moment w czasie do którego lub od którego Bank nalicza odsetki od środków pieniężnych, którymi obciążono lub uznano Rachunek; za datę waluty w rozumieniu przepisów UUP uznaje się datę księgowania (faktycznego obciążenia lub uznania Rachunku kwotą Transakcji Płatniczej) wskazywaną przez Bank na dokumentach potwierdzających realizację Operacji i/lub na wyciągach z Rachunku, Dokument tożsamości ważny: dowód osobisty, paszport, karta pobytu, Dostawca Zleceniodawcy Bank, Dyspozycja Zlecenie Płatnicze powodujące obciążenie lub uznanie Rachunku, Dzienny limit gotówki Placówki Franczyzowej dzienny limit salda gotówki jaką może posiadać Placówka Franczyzowa, ustalany indywidualnie dla Placówki Franczyzowej, Dzień roboczy dzień, w którym Bank prowadzi działalność objętą Umową i niniejszym Regulaminem, inny niż sobota lub dzień ustawowo wolny od pracy, Getin Bank Pion Bankowości Detalicznej i Korporacyjnej Getin Noble Bank S.A., GB24 internetowy kanał dostępu zabezpieczony kartą TAN do wybranych produktów bankowych, Infolinia jednostka organizacyjna Banku z którą możliwy jest kontakt pod wskazanym przez Bank numerem telefonu. Infolinia służy do udzielania informacji klientom Banku oraz osobom zainteresowanym produktami i/lub usługami Banku, do prowadzenia akcji marketingowych i do sprzedaży produktów i/lub usług bankowych oferowanych przez Bank, Karta mikroprocesorowa karta służąca do identyfikacji Klienta w systemie franczyzowym oraz autoryzacji operacji wykonywanych przez Klienta Banku na jego produktach bankowych, Konto Oszczędnościowe/Rachunek rachunek oszczędnościowy prowadzony w Getin Banku, Nierezydent osoba fizyczna mająca miejsce zamieszkania za granicą, posiadająca zdolność zaciągania zobowiązań i nabywania praw we własnym imieniu, Odbiorca osoba fizyczna, prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, będąca odbiorcą środków pieniężnych stanowiących przedmiot Transakcji Płatniczej, Operacja Dyspozycja wykonania Transakcji Płatniczej za pomocą polecenia przelewu, w tym stałych zleceń lub przy użyciu instrumentu płatniczego, Państwo członkowskie państwo członkowskie Unii Europejskiej albo państwo członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) strona umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, placówka Banku Placówka Banku lub Placówka Franczyzowa, Placówka Banku wyodrębnione miejsce (lokal), w którym Bank świadczy usługi objęte Regulaminem i Umową, Placówka Franczyzowa placówka przedsiębiorcy wykonującego w imieniu i na rzecz Banku określone czynności, Posiadacz rachunku Posiadacz indywidualnego lub Współposiadacze wspólnego Konta Oszczędnościowego, Prawo bankowe Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe (tekst jednolity DZ.U..z 2012 r. poz. 1376, z późn. zm.), Rezydent osoba fizyczna mająca miejsce zamieszkania w Polsce, posiadająca zdolność do zaciągania zobowiązań i nabywania praw we własnym imieniu, Tabela Tabela prowizji za czynności bankowe oraz opłat za inne czynności w obszarze Getin Banku, Tabela oprocentowania Oprocentowanie depozytów dla osób fizycznych w placówkach Getin Banku, Transakcja Płatnicza zainicjowana przez Zleceniodawcę lub Odbiorcę wpłata, transfer lub wypłata środków pieniężnych, Umowa umowa zawarta pomiędzy Bankiem a Posiadaczem rachunku, regulująca zasady funkcjonowania Konta Oszczędnościowego, Umowa ramowa stosunek prawny nawiązany poprzez zawarcie Umowy w rozumieniu przepisów UUP, Unikatowy identyfikator to odpowiednio: a) numer rachunku bankowego w standardzie NRB (Numer Rachunku Bankowego) dla rozliczeń krajowych lub b) numer IBAN (Międzynarodowy Numer Rachunku Bankowego) dla rozliczeń międzynarodowych, UUP ustawa z dnia 19 sierpnia 2011 r. o usługach płatniczych (Dz. U. z 2011 r. Nr 199, poz. 1175, z późn. zm.), WIBOR Warsaw Interbank Offered Rate stopa procentowa, po jakiej banki skłonne są udzielić pożyczek innym bankom, WIBOR 1M ogłaszana w systemie Reuters średnia stopa procentowa funkcjonująca na polskim rynku bankowym oznaczająca stopę procentową po jakiej banki są skłonne udzielić pożyczek innym bankom na okres 1 miesiąca, Zlecenie Płatnicze oświadczenie Zleceniodawcy lub Odbiorcy skierowane do Banku, zawierające polecenie wykonania Transakcji Płatniczej, Zleceniodawca osoba fizyczna, prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, o ile posiada zdolność prawną, zlecająca Bankowi wykonanie Zlecenia Płatniczego w swoim imieniu Bank ma prawo ograniczyć ofertę oraz zakres usług w zależności od typu placówki i posiadanych przez Klienta produktów w Banku. 2. W celu uzyskania dostępu do produktów, informacji o rachunkach, realizacji dyspozycji za pośrednictwem Infolinii (197 97) konieczne jest aktywowanie usługi Bankowości Telefonicznej (Getin Phone). Aktywacja usługi jest możliwa za pośrednictwem Infolinii oraz w Placówkach Banku i Placówkach Franczyzowych Konto Oszczędnościowe może być otwarte i prowadzone jako: a) rachunek indywidualny na rzecz jednej osoby fizycznej o pełnej zdolności do czynności prawnych,

2 b) rachunek wspólny na rzecz dwóch osób fizycznych o pełnej zdolności do czynności prawnych. 2. Konto Oszczędnościowe jest rachunkiem imiennym. 3. Posiadaczem rachunku może być Rezydent lub Nierezydent. Nierezydent jest zobowiązany do wskazania adresu do doręczeń na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Posiadaczem Rachunku otwartego w Placówce Franczyzowej może być wyłącznie Rezydent. 4. Posiadacze rachunków wspólnych winni posiadać jednakowy status dewizowy. 5. W przypadku rachunków wspólnych Nierezydentów, obydwaj Nierezydenci muszą być z tego samego kraju. 6. Jeżeli Nierezydent przedkłada w Banku Certyfikat rezydencji musi być on przedłożony w oryginale. Nierezydent obowiązany jest dostarczyć wraz z Certyfikatem rezydencji tłumaczenie dokonane przez tłumacza przysięgłego na język polski. Bank za oryginalny dokument przyjmuje również kopię Certyfikatu potwierdzoną za zgodność z oryginałem przez notariusza. 7. Osobami uprawnionymi do dysponowania Kontem Oszczędnościowym są: Posiadacz rachunku, Współposiadacz oraz pełnomocnicy ustanowieni do Rachunku. 8. Każdy ze Współposiadaczy może dysponować Rachunkiem wspólnym samodzielnie w granicach kwoty dostępnej na Rachunku, włącznie z prawem do samodzielnego wypowiedzenia Umowy ze skutkiem dla drugiego Współposiadacza i do podjęcia całości środków (salda) zgromadzonych na Rachunku z chwilą likwidacji Rachunku Zamiana Rachunku indywidualnego na wspólny wymaga podpisania aneksu do Umowy. Aneks podpisuje dotychczasowy Posiadacz i osoba, która zostanie nowym Współposiadaczem Rachunku wspólnego. Zamiany Rachunku indywidualnego na Rachunek wspólny można dokonać w Placówce Banku i Placówce Franczyzowej. 2. Nie ma możliwości dokonania zamiany Rachunku wspólnego na indywidualny z zastrzeżeniem 26 ust. 1 a). 5 Konta Oszczędnościowe prowadzone są w złotych polskich i nie mogą być wykorzystywane do przeprowadzania rozliczeń pieniężnych związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą. 6 Bank zapewnia zachowanie tajemnicy o posiadaniu i stanie środków na Koncie Oszczędnościowym na zasadach określonych w art. 104, 105, 105 a, 106, 106 a d ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 Prawo bankowe Środki gwarantowane ulokowane przez deponentów na Koncie Oszczędnościowym objęte są obowiązkowym systemem gwarantowania funkcjonującym na podstawie przepisów ustawy z dnia 14 grudnia 1994 r. o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym (tekst jednolity Dz. U. z 2009 r., Nr 84, poz. 711, z późn. zm.). 2. Środkami gwarantowanymi są środki pieniężne zgromadzone w Banku przez deponenta na rachunkach imiennych oraz jego należności wynikające z innych czynności bankowych, w walucie polskiej lub walutach obcych, według stanu na dzień spełnienia warunku gwarancji, potwierdzone dokumentami imiennymi wystawionymi przez Bank lub imiennymi świadectwami depozytowymi, o których mowa w art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi, powiększone o naliczone odsetki do dnia spełnienia warunku gwarancji, a także kwoty, o których mowa w art. 55 ust. 1 i art. 56 ust. 1 ustawy Prawo bankowe, o ile stały się wymagalne przed dniem spełnienia warunku gwarancji do wysokości określonej w ust. 4 poniżej, z wyłączeniem papierów wartościowych innych niż opiewające wyłącznie na wierzytelności pieniężne, a także listów zastawnych, o których mowa w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o listach zastawnych i bankach hipotecznych (tekst jednolity Dz. U. z 2003 r. Nr 99, poz. 919, z późn. zm.), oraz środków uznanych w całości lub w części prawomocnym wyrokiem sądu za przedmiot pochodzący bezpośrednio albo pośrednio z przestępstwa przewidzianego w art. 165a lub art. 299 Kodeksu karnego albo za korzyść z takiego przestępstwa lub za ich równowartość. 3. Jeżeli w dniu spełnienia warunku gwarancji uprawnienia z tytułu środków gwarantowanych przysługiwały następcom prawnym deponenta oraz osobom, o których mowa w art. 55 ust. 1 oraz art. 56 ust. 1 ustawy Prawo bankowe, i niezależnie od przyczyny faktycznej lub prawnej nie zostały wykazane w systemie wyliczania Banku jako uprawnienia innej osoby lub innych osób, Bankowy Fundusz Gwarancyjny jest zobowiązany do spełnienia wyłącznie jednego świadczenia gwarancyjnego z tytułu środków gwarantowanych, na rzecz następcy lub następców prawnych lub osób, o których mowa w art. 55 ust. 1 oraz art. 56 ust. 1 ustawy Prawo bankowe. W takim przypadku wysokość świadczenia zostaje określona bez uwzględnienia środków gwarantowanych, jakie mogą przysługiwać następcom prawnym oraz osobom, o których mowa w art. 55 ust. 1 oraz art. 56 ust. 1 ustawy Prawo bankowe, z tytułu czynności dokonanych odrębnie od czynności będących podstawą powstania środków gwarantowanych poprzednika prawnego, a uprawnienia do odbioru środków gwarantowanych ustala się na zasadach ogólnych, zgodnie z przepisami określającymi skutki danego rodzaju następstwa prawnego oraz zasady dysponowania majątkiem, jaki należał do poprzednika prawnego. 4. Objęcie obowiązkowym systemem gwarantowania następuje od dnia wniesienia środków gwarantowanych na rachunek bankowy nie później niż w dniu poprzedzającym dzień spełnienia warunku gwarancji, a w przypadku należności wynikających z czynności bankowych, o ile czynność ta została dokonana przed dniem spełnienia warunku gwarancji do wysokości (łącznie z odsetkami naliczonymi do dnia spełnienia warunku gwarancji zgodnie z oprocentowaniem wskazanym w umowie niezależnie od terminu ich wymagalności) równowartości w złotych euro w 100 %. Do obliczenia wartości euro w złotych przyjmuje się kurs średni z dnia spełnienia warunku gwarancji, ogłaszany przez Narodowy Bank Polski. 5. Posiadacz rachunku jest deponentem w rozumieniu ust. 1 oraz w rozumieniu przepisów ustawy o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym, o ile jego wierzytelność do Banku stała się wymagalna przed dniem spełnienia warunku gwarancji. II. Zawarcie Umowy rachunku 8 1. Konto Oszczędnościowe otwierane jest i prowadzone na podstawie Umowy zawartej przez Bank z Posiadaczem rachunku. 2. Identyfikacja i weryfikacja tożsamości Posiadacza rachunku przeprowadzana jest zgodnie z przepisami ustawy z dnia 16 listopada 2000 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 46, poz. 276, z późn. zm.). 3. Identyfikacja i weryfikacja tożsamości Klienta przy zawieraniu Umowy w Placówce Banku odbywa się na podstawie ważnego dokumentu tożsamości. 4. Identyfikacja i weryfikacja tożsamości Klienta przy zawieraniu Umowy w Placówce Franczyzowej odbywa się wyłącznie na podstawie ważnego dowodu osobistego wydanego przez Rzeczpospolitą Polską. 5. Obsługa Konta Oszczędnościowego w Placówce Franczyzowej jest możliwa wyłącznie w przypadku gdy jego Posiadaczem jest Rezydent. 6. Obsługa Posiadacza rachunku w Placówce Franczyzowej wymaga użycia Karty mikroprocesorowej. 7. Złożenie podpisu przez osobę występującą o otwarcie Rachunku na karcie informacyjnej i Umowie odbywa się: a) w obecności pracownika Placówki Banku lub b) w obecności pracownika Placówki Franczyzowej lub c) w obecności osoby upoważnionej przez Bank lub d) w inny określony przez Bank sposób lub e) jego własnoręczność powinna zostać potwierdzona notarialnie. 8. Umowa zawierana jest na czas nieokreślony.

3 III. Wpłaty i wypłaty 9 1. Dysponowanie Rachunkiem w Placówce Banku i Placówce Franczyzowej następuje poprzez realizację Dyspozycji gotówkowych lub bezgotówkowych zgodnie z poniższym: a) w Placówce Banku po okazaniu ważnego dokumentu tożsamości przez składającego Dyspozycję (Posiadacza rachunku lub uprawnionego do tej czynności Pełnomocnika), b) w Placówce Franczyzowej przez Posiadacza rachunku po okazaniu ważnego dowodu osobistego i użyciu Karty mikroprocesorowej. 2. Dyspozycje składane na piśmie oraz pisemne wnioski winny być: a) sporządzone na drukach obowiązujących w Banku, b) sporządzone w wymaganej przez Bank ilości egzemplarzy, c) wypełnione w sposób staranny, czytelny i trwały, zgodnie z układem graficznym formularzy oraz obowiązującymi w tym zakresie regulacjami prawnymi, bez poprawek, przerabiania lub innego zmieniania treści, d) podpisane zgodnie ze wzorem podpisu złożonym w Banku. Zasady składania Dyspozycji za pomocą Bankowości Elektronicznej określają odrębne umowy. 3. Dyspozycje z Rachunku mogą być składane: a) w dowolnej Placówce Banku, b) w Placówce Franczyzowej Banku, c) przez Bankowości Elektroniczną w przypadku rachunków z takim dostępem, d) telefonicznie pod numerem Infolinii Wypłaty z Rachunku mogą być dokonywane: a) w formie gotówkowej przy użyciu asygnaty drukowanej na podstawie ustnej Dyspozycji Posiadacza Rachunku, b) w formie bezgotówkowej przy użyciu polecenia przelewu, w tym zlecenia z odroczonym terminem płatności poprzez Bankowość Elektroniczną Getin Banku (przelew odroczony) lub w formie zlecenia stałego. 5. Bank realizuje Zlecenia Płatnicze wyłącznie w oparciu o Unikatowy identyfikator podany przez Zleceniodawcę. 6. Zlecenia Płatnicze wykonane zgodnie z podanym przez Zleceniodawcę Unikatowym identyfikatorem traktuje się jako wykonane prawidłowo, bez względu na dostarczone przez Zleceniodawcę inne dane beneficjenta. 7. Placówka Franczyzowa może realizować operacje gotówkowe tylko do wysokości dziennego limitu gotówki Placówki Franczyzowej. W przypadku, gdy realizacja Dyspozycji spowodowałaby przekroczenie dziennego limitu gotówki Placówki Franczyzowej, Dyspozycje Posiadacza rachunku: a) nie są realizowane w Placówce Franczyzowej lub b) są realizowane w Placówce Franczyzowej w zmniejszonej kwocie podanej przez Posiadacza rachunku a nie przekraczającej wysokości dziennego limitu gotówki Placówki Franczyzowej lub c) są realizowane w kwocie zgodnej z Dyspozycją Posiadacza rachunku w Placówce Banku, z zastrzeżeniem 15 w przypadku wypłaty gotówkowej. Realizacja dyspozycji na warunkach wskazanych w tiret drugie i trzecie następuje wg dyspozycji Klienta. 8. Bank uznaje Rachunek z datą rzeczywistego wpływu środków do Banku. 9. Wypłata środków w Placówkach Franczyzowych następuje po okazaniu przez Posiadacza rachunku ważnego dowodu osobistego wydanego przez Rzeczpospolitą Polską i przy użyciu karty mikroprocesorowej. 10 Bank rozpoczyna wykonanie autoryzowanego Zlecenia Płatniczego złożonego przez Posiadacza rachunku z chwilą jego otrzymania (dalej: moment otrzymania Zlecenia Płatniczego ), z zastrzeżeniem, że: a) Bank i Posiadacz rachunku mogą uzgodnić, iż wykonanie Zlecenia Płatniczego rozpoczyna się: określonego dnia, pod koniec wskazanego okresu, w dniu, w którym Posiadacz rachunku zapewnił na Rachunku środki pieniężne wystarczające do wykonania Zlecenia Płatniczego; b) w przypadku, gdy Zlecenie Płatnicze zostało otrzymane przez Bank w dniu niebędącym Dniem Roboczym, uznaje się, iż Zlecenie Płatnicze złożone przez Posiadacza rachunku zostało otrzymane przez Bank pierwszego Dnia Roboczego następującego po tym dniu Bank, wykonując Dyspozycję w walucie kraju będącego Państwem członkowskim złożona przez Posiadacza bądź w Jego imieniu, zapewnia, aby rachunek dostawcy usług płatniczych Odbiorcy, który to dostawca prowadzi działalność na terenie Państwa członkowskiego, został uznany kwotą Transakcji płatniczej nie później niż: 1) do końca następnego Dnia Roboczego po otrzymaniu przez Bank Dyspozycji, jeżeli Transakcja Płatnicza: a) jest realizowana w euro lub b) jest realizowana w całości na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w złotych polskich lub c) obejmuje nie więcej niż jedno przeliczenie waluty między: euro a złotymi polskimi, jeżeli przeliczenie waluty jest dokonane w Rzeczypospolitej Polskiej, euro a walutą innego niż Rzeczpospolita Polska Państwa członkowskiego spoza obszaru euro, jeżeli przeliczenie waluty jest dokonywane w tym Państwie członkowskim, euro a złotymi polskimi lub euro a walutą innego niż Rzeczypospolita Polska Państwa członkowskiego spoza obszaru euro, dokonywanego w Państwie członkowskim z obszaru euro, w przypadku przelewów transgranicznych zainicjowanych w euro, 2) do końca czwartego Dnia Roboczego po otrzymaniu przez Bank Dyspozycji, do których mają zastosowanie przepisy UUP, lecz nie spełniających warunków opisanych w pkt 1). 2. Termin wskazany w ust. 1 pkt 1) powyżej, może zostać przedłużony o kolejny Dzień Roboczy w przypadku gdy Bank otrzymał Dyspozycję w postaci papierowej. Przedłużenia terminu nie stosuje się w sytuacji, gdy Dyspozycja dotyczy transferu środków pieniężnych z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenie zdrowotne oraz innych składek i wpłat, do których poboru jest zobowiązany Zakład Ubezpieczeń Społecznych. 3. Dyspozycje, do których nie mają zastosowania przepisy UUP, są realizowane przez Bank w dniu złożenia w placówce Banku dyspozycji lub najpóźniej następnego Dnia roboczego. 4. Posiadacz rachunku nie może odwołać złożonej Dyspozycji od chwili jej otrzymania przez Bank, z tym zastrzeżeniem, że odwołanie przez Posiadacza rachunku niezrealizowanej Dyspozycji w postaci polecenia zapłaty oraz zlecenia stałego może nastąpić nie później niż do końca Dnia roboczego poprzedzającego uzgodniony dzień obciążenia Rachunku. W przypadku Dyspozycji w postaci polecenia przelewu, Posiadacz rachunku może odwołać Dyspozycję, gdy proces jej realizacji nie został jeszcze rozpoczęty. Odwołanie Dyspozycji może nastąpić w takich formach, w jakich jest dopuszczalne jej złożenie Bank nie realizuje Zlecenia Płatniczego w przypadku: a) braku uprawnień Zleceniodawcy do dysponowania Rachunkiem albo środkami na Rachunku, b) postanowienia wydanego przez uprawniony organ, zakazującego dokonywania transakcji na Rachunku,

4 c) nieprzedstawienia przez Zleceniodawcę dokumentów niezbędnych ze względu na rodzaj składanego Zlecenia Płatniczego, określonych w niniejszym Regulaminie, d) stwierdzenia, że wskazany numer rachunku Odbiorcy nie jest Unikatowym identyfikatorem (numer rachunku niezgodny ze standardami NRB lub IBAN), e) braku podania danych niezbędnych do realizacji Zlecenia Płatniczego, określonych w formularzu stosowanym przez Bank dla danego rodzaju Zlecenia Płatniczego, f) niezgodności kwoty Zlecenia Płatniczego wpisanej słownie z kwotą wpisaną cyfrowo, g) niezgodności podpisu na Zleceniu Płatniczym złożonym w postaci papierowej z wzorem tego podpisu posiadanym przez Bank, h) Zleceń Płatniczych nieautoryzowanych, i) gdy na Rachunku nie ma środków wystarczających na pokrycie kwoty złożonego Zlecenia Płatniczego i kwoty prowizji lub opłat, należnych Bankowi za wykonanie tego Zlecenia Płatniczego, j) w przypadkach określonych w ustawie o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu. 2. Jeżeli wystąpi którakolwiek z okoliczności opisanych powyżej w ust. 1, to jest nie zostaną spełnione warunki niezbędne dla realizacji Zlecenia Płatniczego, Bank niezwłocznie powiadamia Zleceniodawcę o odmowie wykonania Zlecenia Płatniczego, przyczynach tej odmowy oraz, w stosownych przypadkach, o sposobie skorygowania błędów, które spowodowały odmowę w sposób wskazany w ust. 3, chyba, że powiadomienie takie jest niedopuszczalne na mocy odrębnych przepisów. 3. Płatnik, będący Posiadaczem, może otrzymywać powiadomienie dotyczące odmowy wykonania Dyspozycji drogą pocztową lub w formie komunikatów umieszczanych w BI GB albo w inny sposób, indywidualnie uzgodniony z Bankiem. 4. Jeżeli Zlecenie Płatnicze zostało złożone w Placówce Banku albo w Placówce Franczyzowej, informacja, o której mowa w ust. 3, jest przekazywana Zleceniodawcy bezpośrednio przy składaniu Zlecenia Płatniczego. 5. Jeżeli odmowa realizacji Zlecenia Płatniczego jest uzasadniona, za powiadomienie o odmowie Bank pobiera opłatę w wysokości określonej w Tabeli, z wyłączeniem przypadku, o którym mowa w ust Bank wykonuje Dyspozycje Posiadacza rachunku według kolejności ich złożenia. W przypadku złożenia dwóch lub więcej Dyspozycji jednocześnie, Bankowi przysługuje prawo wyboru kolejności, w jakiej będzie je realizował. W przypadku, gdy wykonanie kilku Dyspozycji złożonych w ramach Rachunku wspólnego wyklucza całkowicie lub częściowo wykonanie pozostałych Dyspozycji złożonych przez Posiadaczy rachunku wspólnego, Bank może odmówić wykonania wszystkich dyspozycji do czasu otrzymania wspólnego oświadczenia Posiadaczy rachunku wspólnego. 7. W przypadku stwierdzenia błędnego lub niezgodnego z Dyspozycją zapisu księgowego na Rachunku, Bank dokonuje korekty bez obowiązku uzyskania odrębnej dyspozycji/zgody Posiadacza rachunku. 8. W przypadku Dyspozycji zleconych przez Posiadacza rachunku do dnia 22 października 2012 r., co do których Bank i Posiadacz rachunku uzgodnili, że ich wykonanie rozpocznie się: a) określonego dnia lub b) pod koniec wskazanego okresu albo c) w dniu, w którym Posiadacz rachunku zapewnił na Rachunku środki pieniężne wystarczające do wykonania Dyspozycji i dzień ten przypada w dniu niebędącym dla Banku Dniem roboczym, Bank rozpocznie wykonanie takiej Dyspozycji w Dniu roboczym poprzedzającym dzień niebędący Dniem roboczym, w którym miało się zgodnie z uzgodnieniami Banku i Posiadacza rachunku rozpocząć wykonanie takich Dyspozycji. 13 Rezydent, na żądanie Banku, jest obowiązany udzielać informacji o dokonywanym za pośrednictwem Banku obrocie dewizowym, dotyczących przeznaczenia środków pieniężnych będących przedmiotem takiego obrotu. 14 Polecenia wypłaty w obrocie dewizowym, w tym przelewy europejskie, wykonywane są na zasadach określonych w Regulaminie realizacji w Getin Noble Banku S.A. poleceń wypłaty w obrocie dewizowym i przelewów europejskich dostępnym w Placówkach Banku realizujących te operacje oraz na stronach internetowych Banku: i Posiadacz rachunku w każdym czasie trwania Umowy może dokonywać wypłaty części lub całości środków znajdujących się na Rachunku, bez utraty odsetek. 2. Posiadacz rachunku zobowiązany jest do zgłoszenia w formie pisemnej lub telefonicznej zamiaru dziennej wypłaty gotówki w znaczącej kwocie w Placówce Banku. Zgłoszenia należy dokonać w terminie 2 dni roboczych przed dniem wypłaty: a) pisemnie w Placówce Banku (w godzinach jej pracy), w której wypłata ma być zrealizowana b) lub telefonicznie pod numerem Infolinii (codziennie w godzinach 7:00-22:00). 3. Wysokość wypłaty gotówkowej podlegającej wcześniejszemu zgłoszeniu ustalana jest na podstawie decyzji Prezesa Zarządu Banku lub uchwały Zarządu Banku dla każdej placówki Banku indywidualnie. Informacja ta jest podawana do wiadomości Klientów na tablicy ogłoszeń w placówce Banku oraz na Infolinii. 4. Posiadacz ma prawo dokonać odwołania złożonej awizacji najpóźniej do końca dnia roboczego poprzedzającego dzień planowanej wypłaty gotówkowej. 5. Bank jest uprawniony do dokonania w każdym momencie, bez odrębnej dyspozycji Posiadacza rachunku, potrącenia środków znajdujących się na Rachunku z wymagalnymi wierzytelnościami Banku z tytułu zadłużenia Posiadacza rachunku wynikającego z Umowy. 16 Polecenie przelewu do którego nie znajdują zastosowania przepisy UUP, Bank realizuje najpóźniej w następnym Dniu roboczym od daty jego złożenia Polecenia wypłaty w obrocie dewizowym, w tym przelewy europejskie, wykonywane są na zasadach określonych w Regulaminie realizacji w Getin Noble Banku S.A. poleceń wypłaty w obrocie dewizowym i przelewów europejskich dostępnym w placówkach Banku realizujących te operacje oraz na stronach internetowych Banku: i 2. Do Dyspozycji, których wykonanie wiąże się z kupnem lub sprzedażą waluty innej niż waluta Rachunku, stosuje się kursy walut obcych, ustalane i ogłaszane przez Bank. 3. Kurs kupna i sprzedaży danej waluty obowiązujący w Banku w momencie realizacji Dyspozycji ustalany jest na podstawie kursu rynkowego wymiany tej waluty, dostępnego w serwisie Reuters w momencie sporządzania Tabeli podstawowej kursów walut Getin Noble Bank S.A. 4. Ustalenie kursu kupna danej waluty obowiązującego w Banku polega na odjęciu od kursu rynkowego dostępnego w serwisie Reuters marży Banku. 5. Ustalenie kursu sprzedaży danej waluty obowiązującego w Banku polega na dodaniu do kursu rynkowego dostępnego w serwisie Reuters marży Banku. 6. Bank ustala Tabelę podstawową kursów walut Getin Noble Bank S.A. co najmniej dwa razy w ciągu dnia roboczego. Bank, publikując Tabelę podstawową kursów walut Getin Noble Bank S.A., ogłasza datę i godzinę od której ona obowiązuje. 7. Bank dokonuje bez uprzedzenia zmiany kursów walut określonych w Tabeli podstawowej kursów walut Getin Noble Bank S.A. i stosuje każdorazowo przy realizacji Dyspozycji wiążącej się z kupnem lub sprzedażą waluty innej niż waluta Rachunku, kursy wynikające z aktualnie obowiązującej Tabeli podstawowej kursów walut Getin Noble Bank S.A.. 8. Aktualnie obowiązująca Tabela podstawowa kursów walut Getin Noble Bank S.A. jest każdorazowo publikowana na stronach internetowych Banku pod adresami i oraz dostępna w Placówkach Banku.

5 9. Do Dyspozycji, których wykonanie wiąże się z kupnem lub sprzedażą waluty innej niż waluta Rachunku, Bank może stosować kursy negocjowane, ustalone na zasadach określonych w Regulaminie transakcji natychmiastowych obowiązującym w Banku w chwili realizacji Dyspozycji. 10. Informacja o kursie danej waluty, który został zastosowany do realizacji Dyspozycji, jest zamieszczona w opisie Dyspozycji podanym na wyciągu z Rachunku. 11. Posiadacz rachunku jest uprawniony do zasilania Rachunku przelewami z banków krajowych i zagranicznych, przekazywanych w walucie innej niż waluta w jakiej prowadzony jest Rachunek. W takim przypadku Posiadacz rachunku upoważnia Bank do skupu walut, zgodnej z obowiązującymi w Banku zasadami określonymi w Regulaminie realizacji w Getin Noble Bank S.A. poleceń wypłaty w obrocie dewizowym i przelewów europejskich (dalej: Informacja). Bank dokona skupu waluty po kursie kupna dewiz z Tabeli podstawowej kursów walut Getin Noble Banku S.A. obowiązującej w dniu realizacji transakcji z zastrzeżeniem sytuacji gdy kurs został ustalony w drodze negocjacji z Bankiem. 18 Na wniosek Posiadacza rachunku Bank może udostępnić usługę Bankowości Elektronicznej do Konta Oszczędnościowego. Warunkiem udostępnienia usługi Bankowości Elektronicznej do Konta Oszczędnościowego jest zawarcie Umowy o Bankowość Elektroniczną Bank ponosi odpowiedzialność za szkodę wynikłą wskutek nieterminowego lub nieprawidłowego przeprowadzenia rozliczeń pieniężnych. 2. W odniesieniu do Dyspozycji, do których mają zastosowanie przepisy UUP, Bank ponosi wobec Posiadacza rachunku odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie Dyspozycji, dla których był podany prawidłowy Unikatowy identyfikator, według zasad określonych w art UUP, z zastrzeżeniem ust. 3. Zasady te zostały szczegółowo opisane w ust Odpowiedzialności, o której mowa w ustępie poprzednim Bank nie ponosi, gdy roszczenia Posiadacza rachunku z tytułu stwierdzenia niezgodności w zestawieniu Dyspozycji lub nieprawidłowości przy wykonywaniu Transakcji Płatniczych, w tym również w przypadku stwierdzenia nieautoryzowanych, niewykonanych lub nienależycie wykonanych Transakcji Płatniczych wygasły, ze względu na niepowiadomienie Banku o wystąpieniu tych niezgodności lub nieprawidłowości w terminie 13 miesięcy od dnia obciążenia Rachunku kwotą kwestionowanej Dyspozycji lub Transakcji Płatniczej albo od dnia, w którym Dyspozycja lub Transakcja Płatnicza miała być wykonana. 4. W przypadku, gdy Dyspozycja jest inicjowana przez Posiadacza rachunku, Bank ponosi wobec Posiadacza rachunku odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie Dyspozycji, z zastrzeżeniem sytuacji: a) opisanej w ust. 3 lub b) gdy dla Dyspozycji nie został podany prawidłowy Unikatowy identyfikator lub c) gdy wystąpiła siła wyższa chyba, że Bank udowodni, że rachunek dostawcy usług płatniczych Odbiorcy został uznany nie później niż do końca następnego Dnia roboczego po otrzymaniu Dyspozycji albo nie później niż do końca drugiego Dnia roboczego po otrzymaniu Dyspozycji, jeżeli Bank otrzymał tę Dyspozycję w postaci papierowej. Jeżeli Bank ponosi odpowiedzialność zgodnie ze zdaniem poprzednim, niezwłocznie przywraca Rachunek do stanu, jaki istniałby gdyby nie miało miejsca niewykonanie lub nienależyte wykonanie Dyspozycji. Jeżeli rachunek dostawcy usług płatniczych Odbiorcy został uznany nie później niż do końca następnego Dnia roboczego po otrzymaniu Dyspozycji albo nie później niż do końca drugiego Dnia roboczego po otrzymaniu Dyspozycji, jeżeli Bank otrzymał tę Dyspozycję w postaci papierowej, to odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie Dyspozycji ponosi wobec Odbiorcy jego dostawca usług płatniczych. Jeżeli dostawca usług płatniczych Odbiorcy ponosi odpowiedzialność zgodnie ze zdaniem poprzednim, niezwłocznie przekazuje do dyspozycji Odbiorcy kwotę Dyspozycji albo, w przypadku gdy Odbiorca korzysta z rachunku płatniczego (w rozumieniu przepisów UUP), uznaje rachunek płatniczy Odbiorcy odpowiednią kwotą w celu doprowadzenia tego rachunku do stanu, jaki istniałby, gdyby nie miało miejsca niewykonanie lub nienależyte wykonanie Dyspozycji. 5. W przypadku, gdy Dyspozycja jest inicjowana przez Odbiorcę lub za jego pośrednictwem, dostawca usług płatniczych Odbiorcy ponosi wobec Odbiorcy odpowiedzialność za prawidłowe przekazanie Dyspozycji Bankowi to jest w terminie uzgodnionym między Odbiorcą a jego dostawcą usług płatniczych, umożliwiając w przypadku Dyspozycji będących poleceniami zapłaty rozrachunek tych Dyspozycji w uzgodnionym terminie płatności. Odpowiedzialność powyższą dostawca usług płatniczych Odbiorcy ponosi z zastrzeżeniem sytuacji: a) opisanej w ust. 3 lub b) gdy dla Dyspozycji nie został podany prawidłowy Unikatowy identyfikator lub c) gdy wystąpiła siła wyższa. Jeżeli dostawca usług płatniczych Odbiorcy ponosi odpowiedzialność opisaną w poprzednich zdaniach tego ustępu, niezwłocznie przekazuje ponownie Dyspozycję Bankowi. W przypadku niewykonanej lub nienależycie wykonanej Dyspozycji, za którą dostawca usług płatniczych Odbiorcy nie ponosi odpowiedzialności zgodnie ze zdaniami poprzednimi niniejszego ustępu, odpowiedzialność wobec Posiadacza rachunku ponosi Bank. W takim przypadku stosuje się ust. 4 zdanie Z zastrzeżeniem sytuacji: a) opisanej w ust. 3 lub b) gdy dla Dyspozycji nie został podany prawidłowy Unikatowy identyfikator lub c) gdy wystąpiła siła wyższa Bank ponosi wobec Posiadacza rachunku odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie Dyspozycji w przypadku naruszenia obowiązku udostępnienia na Rachunku niezwłocznie, nie później niż w tym samym Dniu roboczym, wpłaty gotówkowej dokonanej w Banku w walucie, w której prowadzony jest Rachunek oraz obowiązku nadania środkom pieniężnym pochodzącym z tej wpłaty Daty waluty z chwilą wpłaty, z zastrzeżeniem, że jeżeli wpłacającym jest podmiot niebędący konsumentem, obowiązek udostępnienia środków pieniężnych na Rachunku z Datą waluty może być zrealizowany najpóźniej następnego Dnia roboczego po otrzymaniu przez Bank środków pieniężnych. Jeżeli Bank ponosi odpowiedzialność opisaną w zdaniu poprzednim, udostępnia Posiadaczowi rachunku kwotę wpłaty gotówkowej niezwłocznie po uznaniu nią Rachunku. 7. W przypadku niewykonanej lub nienależycie wykonanej Dyspozycji: a) zainicjowanej przez Posiadacza rachunku Bank, bez względu na odpowiedzialność ponoszoną na mocy ust. 4 zdanie 1, na wniosek Posiadacza rachunku podejmuje niezwłocznie działania w celu prześledzenia Dyspozycji i powiadamia Posiadacza rachunku o ich wyniku; b) zainicjowanej przez Odbiorcę lub za jego pośrednictwem dostawca usług płatniczych Odbiorcy, bez względu na odpowiedzialność ponoszoną na podstawie ust. 5 zdanie 1, podejmuje na wniosek Odbiorcy niezwłoczne starania w celu prześledzenia Dyspozycji i powiadamia Odbiorcę o ich wyniku. 8. Odpowiedzialność określona w ust. 4, 5 i 6 obejmuje także opłaty oraz odsetki, którymi został obciążony odpowiednio Posiadacz rachunku lub Odbiorca w rezultacie niewykonania lub nienależytego wykonania Dyspozycji. 9. W odniesieniu do Dyspozycji, do których nie mają zastosowania przepisy UUP, Bank odpowiada za terminowe i zgodne z treścią wykonanie Dyspozycji Posiadacza rachunku. 10. W przypadku nieterminowego wykonania Dyspozycji, do których nie mają zastosowania przepisy UUP przez Bank, Bank naliczy odsetki od kwoty Dyspozycji, w wysokości odsetek ustawowych za każdy dzień opóźnienia oraz wypłaci je na rachunek podany przez Posiadacza rachunku. Jeśli szkoda poniesiona przez Posiadacza rachunku przekracza kwotę tak ustalonych odsetek ustawowych, Posiadacz rachunku ma możliwość dochodzenia odszkodowania na zasadach ogólnych określonych w kodeksie cywilnym. IV. Oprocentowanie Rodzaj oprocentowania Rachunku, wysokość stopy procentowej oraz warunki i tryb jej zmiany określone są w Umowie. 2. Dla celów obliczania odsetek przyjmuje się, że rok ma 365 dni.

Regulamin Rachunku Oszczędnościowo-Rozliczeniowego wraz z usługami dodatkowymi Agrafka Getin Banku

Regulamin Rachunku Oszczędnościowo-Rozliczeniowego wraz z usługami dodatkowymi Agrafka Getin Banku Regulamin Rachunku Oszczędnościowo-Rozliczeniowego wraz z usługami dodatkowymi Agrafka Getin Banku Obowiązuje od dnia 15.07.2014 r. I. Postanowienia ogólne 1 1. Regulamin niniejszy wydany na podstawie

Bardziej szczegółowo

Regulamin rachunku oszczędnościoworozliczeniowego

Regulamin rachunku oszczędnościoworozliczeniowego Regulamin rachunku oszczędnościoworozliczeniowego Getin Banku Obowiązuje od dnia 15.07.2014 r. I. Postanowienia ogólne 1 1. Regulamin niniejszy, wydany na podstawie art.109 Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997

Bardziej szczegółowo

Regulamin rachunku oszczędnościowego Getinonline Konto oszczędnościowe

Regulamin rachunku oszczędnościowego Getinonline Konto oszczędnościowe Regulamin rachunku oszczędnościowego Getinonline Konto oszczędnościowe 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin rachunku oszczędnościowego Getinonline Konto oszczędnościowe, określa zasady otwierania

Bardziej szczegółowo

Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków bankowych Getinonline dla osób fizycznych (nie prowadzących działalności gospodarczej)

Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków bankowych Getinonline dla osób fizycznych (nie prowadzących działalności gospodarczej) Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków bankowych Getinonline dla osób fizycznych (nie prowadzących działalności gospodarczej) 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin otwierania i prowadzenia

Bardziej szczegółowo

Regulamin rachunków specjalnego przeznaczenia w Getin Noble Bank S.A.

Regulamin rachunków specjalnego przeznaczenia w Getin Noble Bank S.A. Regulamin rachunków specjalnego przeznaczenia w Getin Noble Bank S.A. Regulamin określa zasady obsługi Bankowych Papierów Wartościowych emitowanych przez Getin Noble Bank S.A. oraz warunki otwierania i

Bardziej szczegółowo

Regulamin rachunków bankowych i kart debetowych w Getin Noble Bank S.A. dla osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej

Regulamin rachunków bankowych i kart debetowych w Getin Noble Bank S.A. dla osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej Regulamin rachunków bankowych i kart debetowych w Getin Noble Bank S.A. dla osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej Niniejszy Regulamin (dalej: Regulamin rachunków) określa warunki otwierania

Bardziej szczegółowo

Regulamin rachunków bankowych i kart debetowych w Getin Noble Bank S.A. dla osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej

Regulamin rachunków bankowych i kart debetowych w Getin Noble Bank S.A. dla osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej Regulamin rachunków bankowych i kart debetowych w Getin Noble Bank S.A. dla osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej Obowiązujący od dnia 15 września 2014 roku. Niniejszy Regulamin (dalej:

Bardziej szczegółowo

Regulamin otwierania i prowadzenia terminowych lokat oszczędnościowych drogą internetową, telefoniczną oraz w placówkach dystrybutora 1 Bank

Regulamin otwierania i prowadzenia terminowych lokat oszczędnościowych drogą internetową, telefoniczną oraz w placówkach dystrybutora 1 Bank Regulamin otwierania i prowadzenia terminowych lokat oszczędnościowych drogą internetową, telefoniczną oraz w placówkach dystrybutora Warszawa, dnia 29.09.2010 r. (zmieniony w dniu 23.04.2014 r.) 1 1.

Bardziej szczegółowo

Regulamin kart kredytowych Getinonline

Regulamin kart kredytowych Getinonline Regulamin kart kredytowych Getinonline Niniejszy Regulamin karty kredytowej GET określa warunki w zakresie wydawania kart kredytowych przez Getin Noble Bank SA z siedzibą w Warszawie, oraz zasady korzystania

Bardziej szczegółowo

Regulamin korzystania z Bankowości telefonicznej i internetowej Witryna Getinonline Definicje 1 Autoryzacja Bank Bankowość internetowa

Regulamin korzystania z Bankowości telefonicznej i internetowej Witryna Getinonline Definicje 1 Autoryzacja Bank Bankowość internetowa Regulamin korzystania z Bankowości telefonicznej i internetowej Witryna Getinonline dla klientów którzy zawarli umowę z Getin Noble Bank S.A. przed dniem 23.07.2012 r. Definicje 1 1. Niniejszy Regulamin

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN realizacji w Getin Noble Banku SA poleceń wypłaty w obrocie dewizowym i przelewów europejskich (dalej Regulamin )

REGULAMIN realizacji w Getin Noble Banku SA poleceń wypłaty w obrocie dewizowym i przelewów europejskich (dalej Regulamin ) REGULAMIN realizacji w Getin Noble Banku SA poleceń wypłaty w obrocie dewizowym i przelewów europejskich (dalej Regulamin ) 1 Użyte w Regulaminie określenia oznaczają: Bank Getin Noble Bank Spółka Akcyjna

Bardziej szczegółowo

BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW TERMINOWYCH LOKAT OSZCZĘDNOŚCIOWYCH. Warszawa, styczeń 2011 r.

BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW TERMINOWYCH LOKAT OSZCZĘDNOŚCIOWYCH. Warszawa, styczeń 2011 r. BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW TERMINOWYCH LOKAT OSZCZĘDNOŚCIOWYCH Warszawa, styczeń 2011 r. SPIS TREŚCI Rozdział 1 Postanowienia ogólne... 3 Rozdział 2 Rachunek

Bardziej szczegółowo

Komunikaty Login Niedopuszczalne saldo debetowe Obowiązkowe wpłaty na IKS Odbiorca Płatnik Posiadacz rachunku Polecenie zapłaty Regulamin Rachunek

Komunikaty Login Niedopuszczalne saldo debetowe Obowiązkowe wpłaty na IKS Odbiorca Płatnik Posiadacz rachunku Polecenie zapłaty Regulamin Rachunek Regulamin Indywidualnych Kont Spółdzielczych z funkcją rozliczeniową oraz Rachunków Oszczędnościowo- Rozliczeniowych Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo-Kredytowej PIAST I. Postanowienia ogólne 1 1. Regulamin

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. wrzesień 2013 r. otwierania i prowadzenia rachunków terminowych

REGULAMIN. wrzesień 2013 r. otwierania i prowadzenia rachunków terminowych BANK POCZTOWY SPÓŁKA AKCYJNA REGULAMIN otwierania i prowadzenia rachunków terminowych lokat oszczędnościowych w Banku Pocztowym S.A. wrzesień 2013 r. Rozdział I. Postanowienia ogólne 1 Przez użyte w niniejszym

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usług w zakresie prowadzenia rachunków bankowych, dla klientów indywidualnych

Regulamin świadczenia usług w zakresie prowadzenia rachunków bankowych, dla klientów indywidualnych Regulamin świadczenia usług w zakresie prowadzenia rachunków bankowych, dla klientów indywidualnych Kobierzyce, kwiecień 2015r. 1 Spis treści Rozdział Postanowienia ogólne...4 Definicje i postanowienia

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usług w zakresie prowadzenia rachunków bankowych dla klientów indywidualnych w Banku Spółdzielczym w Jarocinie.

Regulamin świadczenia usług w zakresie prowadzenia rachunków bankowych dla klientów indywidualnych w Banku Spółdzielczym w Jarocinie. Regulamin świadczenia usług w zakresie prowadzenia rachunków bankowych dla klientów indywidualnych w Banku Spółdzielczym w Jarocinie. Jarocin, styczeń 2015 r. Spis treści Rozdział 1. Postanowienia ogólne

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 70/B/2012 Zarządu Banku Spółdzielczego w Chodzieży z dnia 19.11.2012r.

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 70/B/2012 Zarządu Banku Spółdzielczego w Chodzieży z dnia 19.11.2012r. Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 70/B/2012 Zarządu Banku Spółdzielczego w Chodzieży z dnia 19.11.2012r. Regulamin świadczenia usług w zakresie prowadzenia rachunków bankowych, wydawania kart do rachunków oraz

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW OSZCZĘDNOŚCIOWYCH EFEKT W ZŁOTYCH DLA OSÓB FIZYCZNYCH

REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW OSZCZĘDNOŚCIOWYCH EFEKT W ZŁOTYCH DLA OSÓB FIZYCZNYCH Załącznik nr 3 do Uchwały nr 27/Z/2012 Zarządu Banku Spółdzielczego w Staroźrebach z dnia 19.10.2012 REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW OSZCZĘDNOŚCIOWYCH EFEKT W ZŁOTYCH DLA OSÓB FIZYCZNYCH Rozdział

Bardziej szczegółowo

Szanowni Państwo, VISA PLATINUM Noble Bank

Szanowni Państwo, VISA PLATINUM Noble Bank Szanowni Państwo, Karta kredytowa VISA PLATINUM Noble Bank, która trafiła w Państwa ręce, jest wyrazem najwyższego uznania i zaufania, jakim są Państwo darzeni przez nasz Bank. Dzięki tej karcie stali

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usług w zakresie prowadzenia rachunków bankowych dla klientów indywidualnych w Spółdzielczym Banku Ludowym w Złotowie

Regulamin świadczenia usług w zakresie prowadzenia rachunków bankowych dla klientów indywidualnych w Spółdzielczym Banku Ludowym w Złotowie Załącznik do Uchwały Nr 179/2014 Zarządu SBL w Złotowie z dnia 24.11.2014 r. Regulamin świadczenia usług w zakresie prowadzenia rachunków bankowych dla klientów indywidualnych w Spółdzielczym Banku Ludowym

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW OSZCZĘDNOŚCIOWYCH I OSZCZĘDNOŚCIOWO-ROZLICZENIOWYCH DLA OSÓB FIZYCZNYCH

OGÓLNE WARUNKI OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW OSZCZĘDNOŚCIOWYCH I OSZCZĘDNOŚCIOWO-ROZLICZENIOWYCH DLA OSÓB FIZYCZNYCH Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 157/2010 Zarządu BOŚ S.A. z dnia 28.12.2010r OGÓLNE WARUNKI OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW OSZCZĘDNOŚCIOWYCH I OSZCZĘDNOŚCIOWO-ROZLICZENIOWYCH DLA OSÓB FIZYCZNYCH Rozdział

Bardziej szczegółowo

Regulamin kart debetowych Getin Noble Bank S.A.

Regulamin kart debetowych Getin Noble Bank S.A. Regulamin kart debetowych Getin Noble Bank S.A. Obowiązujący od dnia 15 kwietnia 2014 roku. 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Niniejszy Regulamin kart debetowych Getin Noble Bank S.A. określa warunki w zakresie

Bardziej szczegółowo

Regulamin kart debetowych Getinonline

Regulamin kart debetowych Getinonline Regulamin kart debetowych Getinonline Postanowienia ogólne 1 1. Regulamin określa warunki w zakresie wydawania kart debetowych przez Getin Noble Banku SA oraz zasady korzystania z tych kart, w tym dokonywania

Bardziej szczegółowo

Kobierzyce, październik 2012 r.

Kobierzyce, październik 2012 r. REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG W ZAKRESIE PROWADZENIA RACHUNKÓW BANKOWYCH, WYDAWANIA KART DO RACHUNKÓW ORAZ USŁUG BANKOWOŚCI ELEKTRONICZNEJ DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH, SKO i PKZP w BANKU SPÓŁDZIELCZYM W

Bardziej szczegółowo

SGB. Spółdzielcza Grupa Bankowa

SGB. Spółdzielcza Grupa Bankowa Załącznik nr 2 do Uchwały nr 81/2013 Zarządu Banku Spółdzielczego w Czarnkowie z dnia 17.07.2013r. SGB Spółdzielcza Grupa Bankowa REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW LOKAT OSZCZĘDNOŚCIOWYCH, RACHUNKÓW

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Uchwały nr 48/2012 Zarządu Banku Spółdzielczego w Grabowie z dnia 19.09.2012r.

Załącznik do Uchwały nr 48/2012 Zarządu Banku Spółdzielczego w Grabowie z dnia 19.09.2012r. Załącznik do Uchwały nr 48/2012 Zarządu Banku Spółdzielczego w Grabowie z dnia 19.09.2012r. REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG W ZAKRESIE PROWADZENIA RACHUNKÓW BANKOWYCH, WYDAWANIA KART DO RACHUNKÓW ORAZ USŁUG

Bardziej szczegółowo

Parafka. Strona 1 z 7

Parafka. Strona 1 z 7 UMOWA O KARTĘ KREDYTOWĄ GET Niniejsza Umowa o kartę kredytową GET zawarta została pomiędzy Stronami: Bank: Getin Noble Bank Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, przy ulicy Domaniewskiej 39, 02-672 Warszawa,

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konta Osobistego, Konta Lokacyjnego, Lokat Terminowych i Umowy Karty w Raiffeisen Bank Polska S.A.

Regulamin Konta Osobistego, Konta Lokacyjnego, Lokat Terminowych i Umowy Karty w Raiffeisen Bank Polska S.A. Regulamin Konta Osobistego, Konta Lokacyjnego, Lokat Terminowych i Umowy Karty w Raiffeisen Bank Polska S.A. Rozdział I. Postanowienia ogólne... 1 1. Definicje... 2 2. Zawarcie Umowy... 5 3. Pełnomocnictwo

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konta Osobistego, Konta Lokacyjnego, Lokat Terminowych i Umowy Karty w Raiffeisen Bank Polska S.A.

Regulamin Konta Osobistego, Konta Lokacyjnego, Lokat Terminowych i Umowy Karty w Raiffeisen Bank Polska S.A. 1 Regulamin Konta Osobistego, Konta Lokacyjnego, Lokat Terminowych i Umowy Karty w Raiffeisen Bank Polska S.A. Rozdział I. Postanowienia ogólne 1 Regulamin Konta Osobistego, Konta Lokacyjnego, Lokat Terminowych

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RACHUNKÓW BANKOWYCH W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W GORZYCACH

REGULAMIN RACHUNKÓW BANKOWYCH W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W GORZYCACH REGULAMIN RACHUNKÓW BANKOWYCH W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W GORZYCACH Rozdział 1. Postanowienia ogólne 1. 1. Regulamin rachunków bankowych w Banku Spółdzielczym w Gorzycach zwany dalej Regulaminem obowiązuje

Bardziej szczegółowo