Regulamin rachunku oszczędnościoworozliczeniowego

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Regulamin rachunku oszczędnościoworozliczeniowego"

Transkrypt

1 Regulamin rachunku oszczędnościoworozliczeniowego Getin Banku Obowiązuje od dnia r. I. Postanowienia ogólne 1 1. Regulamin niniejszy, wydany na podstawie art.109 Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe (tekst jednolity DZ.U. z 2012 r. poz. 1376, z późn. zm.) określa warunki otwierania i prowadzenia rachunków oszczędnościowo-rozliczeniowych w Getin Noble Banku S.A. (zwanym dalej Bankiem). 2. Użyte w Regulaminie lub Umowie nazwy oznaczają: Autoryzacja zatwierdzenie przez Posiadacza treści Dyspozycji w sposób określony Umową. Autoryzacja oznacza zgodę Posiadacza na wykonanie Transakcji płatniczej zgodnie z treścią złożonej Dyspozycji. Bank Getin Noble Bank Spółka Akcyjna z siedzibą przy ulicy Przyokopowej 33, Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, NIP , RE- GON , wysokość kapitału zakładowego wynosi ,00 złotych (wpłacony w całości). Ilekroć w Umowie lub Regulaminie mowa o określonych czynnościach Banku, rozumie się przez to stosowne czynności wykonywane przez Getin Bank Pion Bankowości Detalicznej i Korporacyjnej Getin Noble Banku S.A. Bankowość Internetowa wykonywana na podstawie Umowy o Bankowość Elektroniczną Getin Bank i niniejszego Regulaminu, usługa dostępu do Rachunków świadczona przez Bank na rzecz Posiadacza Bankowości Elektronicznej za pośrednictwem podłączonych do Internetu urządzeń łączności przewodowej lub bezprzewodowej wykorzystywanych przez Posiadacza Bankowości Elektronicznej. W zakresie dotyczącym wykonywania Operacji, Bankowość Internetowa stanowi uzgodniony przez Bank i Posiadacza zbiór procedur wykorzystywanych przez posiadacza do składania Zleceń płatniczych. Bankowość Telefoniczna (Getin Phone) wykonywana na podstawie Umowy o Bankowość Elektroniczną Getin Banku usługa polegająca na zapewnieniu Posiadaczowi Bankowości Elektronicznej dostępu do środków zgromadzonych na Rachunkach, na realizacji Dyspozycji Posiadacza Bankowości Elektronicznej oraz na udostępnieniu Posiadaczowi Bankowości Elektronicznej informacji o Rachunkach przy użyciu telefonu z wybieraniem tonowym. Bankowość Elektroniczna lub BE GB Bankowość Internetowa lub Bankowość Telefoniczna (Getin Phone), Certyfikat rezydencji zaświadczenie potwierdzające miejsce zamieszkania Nierezydenta dla celów podatkowych, wydane przez właściwy organ administracji podatkowej państwa miejsca zamieszkania Nierezydenta. Data waluty moment w czasie do którego lub od którego Bank nalicza odsetki od środków pieniężnych, którymi obciążono lub uznano Rachunek; za datę waluty w rozumieniu przepisów UUP uznaje się datę księgowania (faktycznego obciążenia lub uznania Rachunku kwotą Transakcji płatniczej) wskazywaną przez Bank na dokumentach potwierdzających realizację Dyspozycji i/lub na wyciągach z Rachunku. Dostawca Płatnika Bank. Dokument tożsamości ważny: dowód osobisty, paszport, karta pobytu. Dyspozycja lub Operacja Zlecenie Płatnicze, powodujące obciążenie lub uznanie Rachunku. Dzienny limit gotówki Placówki Franczyzowej dzienny limit salda gotówki jaką może posiadać Placówka Franczyzowa, ustalany indywidualnie dla Placówki Franczyzowej. Dzień roboczy dzień, w którym Bank prowadzi działalność objętą Umową i niniejszym Regulaminem, inny niż sobota lub dzień ustawowo wolny od pracy. GB24 internetowy kanał dostępu zabezpieczony kartą TAN do wybranych produktów bankowych, dostępny pod adresem https://bank.gb24.pl/. Getin Bank Pion Bankowości Detalicznej i Korporacyjnej Getin Noble Banku S.A. Infolinia jednostka organizacyjna Banku z którą możliwy jest kontakt pod wskazanym przez Bank numerem telefonu. Infolinia służy do udzielania informacji klientom Banku oraz osobom zainteresowanym produktami i/lub usługami Banku, do prowadzenia akcji marketingowych i do sprzedaży produktów i/lub usług bankowych oferowanych przez Bank. Karta mikroprocesorowa karta służąca do identyfikacji Posiadacza w systemie franczyzowym (w Placówkach Franczyzowych) oraz autoryzacji Dyspozycji Posiadacza. Kwota dostępna na Rachunku aktualne saldo Rachunku powiększone o kwotę limitu dozwolonego debetu lub limitu kredytowego w rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowym. Limit kredytowy kwota, do wysokości której Posiadacz rachunku może składać Dyspozycje obciążeniowe nie znajdujące pokrycia w saldzie Rachunku. Nierezydent osoba fizyczna mająca miejsce zamieszkania za granicą, posiadająca zdolność zaciągania zobowiązań i nabywania praw we własnym imieniu. Obciążenie Rachunku operacja polegająca na zmniejszeniu salda Rachunku albo powstania lub zwiększenia salda debetowego w wyniku wykonania Dyspozycji lub wypłaty gotówki. Odbiorca osoba fizyczna, prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, będąca odbiorcą środków pieniężnych stanowiących przedmiot Transakcji Płatniczej. Osoba upoważniona do dysponowania saldem Rachunku młodzieżowego osoba małoletnia, która ukończyła 13 rok życia lub osoba pełnoletnia, która nie ukończyła 26 roku życia, upoważniona przez Posiadacza rachunku do dysponowania środkami na koncie młodzieżowym. Pakiet warunki finansowe prowadzenia Rachunku dla poszczególnych grup Klientów. Szczegółowe informacje n.t. pakietu i jego zmiany zawiera 6 Regulaminu. Państwo członkowskie państwo członkowskie Unii Europejskiej albo państwo członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) strona umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym. Placówka Banku wyodrębnione miejsce (lokal), w którym Bank świadczy usługi objęte Regulaminem i Umową. Placówka Franczyzowa placówka przedsiębiorcy wykonującego w imieniu i na rzecz Banku określone czynności. Płatnik osoba fizyczna, prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, o ile posiada zdolność prawną, zlecająca Bankowi wykonanie Zlecenia Płatniczego w swoim imieniu. W odniesieniu do Dyspozycji składanych na podstawie Umowy, Płatnikiem jest Posiadacz rachunku. Polecenie przelewu Zlecenie Płatnicze polegające na obciążeniu Rachunku określoną kwotą oraz uznaniu tą kwotą rachunku Odbiorcy. Polecenie zapłaty Zlecenie Płatnicze realizowane wyłącznie w złotych polskich, inicjowane przez Odbiorcę, polegające na obciążeniu określoną kwotą Rachunku i uznaniu tą kwotą rachunku Odbiorcy, na podstawie udzielonej przez Posiadacza rachunku zgody na obciążanie Rachunku. Posiadacz rachunku/posiadacz Posiadacz indywidualnego lub Współposiadacze wspólnego Rachunku. Rachunek / rachunek ROR rachunek oszczędnościowo-rozliczeniowy złotowy otwierany i prowadzony dla Posiadacza w Banku, na podstawie Umowy, jako rachunek indywidualny lub wspólny. Rezydent osoba fizyczna mająca miejsce zamieszkania w Polsce, posiadająca zdolność do zaciągania zobowiązań i nabywania praw we własnym imieniu. Saldo debetowe saldo powstałe na skutek obciążeń przekraczających stan środków pieniężnych zgromadzonych na Rachunku. Saldo dodatnie nadwyżka sumy środków pieniężnych zgromadzonych na Rachunku nad obciążeniami i zobowiązaniami. Saldo Rachunku ogólna suma wszystkich zaksięgowanych operacji uznaniowych, pomniejszona o sumę wszystkich zaksięgowanych operacji obciążeniowych. Średniomiesięczne wpływy na rachunek średnia arytmetyczna wpływów stałych z ostatnich 3 miesięcy. Tabela Tabela prowizji za czynności bankowe oraz opłat za inne czynności w obszarze Getin Banku. Transakcja płatnicza / Rozliczenie pieniężne zainicjowana przez Płatnika lub Odbiorcę wpłata, transfer lub wypłata środków pieniężnych. Umowa umowa rachunku oszczędnościowo rozliczeniowego zawarta pomiędzy Bankiem a Posiadaczem. Umowa ramowa umową ramową w rozumieniu przepisów UUP jest stosunek prawny nawiązany poprzez zawarcie Umowy. Unikatowy identyfikator to odpowiednio:

2 a) numer rachunku bankowego w standardzie NRB (Numer Rachunku Bankowego) dla rozliczeń krajowych lub b) numer IBAN (Międzynarodowy Numer Rachunku Bankowego) dla rozliczeń międzynarodowych, UUP ustawa z dnia 19 sierpnia 2011 r. o usługach płatniczych (Dz. U. z 2011 r. Nr 199, poz. 1175, z późn. zm.). Uznanie Rachunku zwiększenie salda Rachunku lub zmniejszenie salda debetowego, w wykonaniu Dyspozycji lub wpłaty gotówki. WIBOR Warsaw Interbank Offered Rate wysokość oprocentowania, na jakie banki skłonne są udzielić pożyczek innym bankom (dane dostępne w prasie codziennej). Wpływy stałe powtarzające się co miesiąc wpływy z tytułu wynagrodzenia za pracę, renty, emerytury, stypendium lub z tytułu dochodów z prowadzonej działalności, nie zalicza się do nich wpływów znacznie przekraczających średnie wpływy z tych źródeł. Zlecenie Płatnicze oświadczenie Płatnika lub Odbiorcy skierowane do jego dostawcy, zawierające polecenie dokonania Transakcji płatniczej. Zlecenie Stałe Polecenie przelewu określonej kwoty, realizowane zgodnie z ustaleniami Stron w określonych dniach lub co dany okres czasu albo w momencie zapewnienia na Rachunku przez Posiadacza rachunku środków pieniężnych niezbędnych do realizacji Polecenia przelewu, okresowo lub stale (do momentu odwołania) Bank ma prawo ograniczyć ofertę oraz zakres usług w zależności od typu placówki. 2. W celu uzyskania dostępu do produktów, informacji o rachunkach, składania Dyspozycji za pośrednictwem Infolinii (dostępnej pod numerem telefonu Infolinii ) konieczne jest aktywowanie usługi Bankowości Elektronicznej. Aktywacja usługi jest możliwa za pośrednictwem Infolinii oraz w Placówkach Banku i Placówkach Franczyzowych Rachunek służy do przechowywania środków pieniężnych Posiadacza i przeprowadzania rozliczeń pieniężnych, w tym Transakcji płatniczych. Rachunki nie mogą być wykorzystywane przez ich Posiadaczy do przeprowadzania rozliczeń pieniężnych oraz Transakcji płatniczych związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej. 2. Ograniczenie, o którym mowa powyżej, nie stosuje się w przypadku opłacania składek na ubezpieczenia społeczne oraz innych składek, do poboru których zobowiązany jest Zakład Ubezpieczeń Społecznych Rachunek może być otwarty i prowadzony jako: a) Rachunek indywidualny na rzecz jednej osoby, b) Rachunek wspólny na rzecz dwóch osób. 2. Każdy z Posiadaczy może dysponować Rachunkiem wspólnym samodzielnie w granicach kwoty dostępnej na Rachunku oraz ma prawo samodzielnego wypowiedzenia Umowy (ze skutkiem dla drugiego Współposiadacza) i podjęcia całości środków pieniężnych w ramach salda dodatniego z chwilą likwidacji Rachunku. 3. Współposiadacze odpowiadają solidarnie za spowodowanie salda debetowego i inne zobowiązania pieniężne wynikające z Umowy Posiadaczem Rachunku może być osoba fizyczna Rezydent lub Nierezydent o pełnej zdolności do czynności prawnych, a w przypadku Rachunku wspólnego dwie osoby spełniające w/w warunek. Nierezydent jest zobowiązany do wskazania adresu do doręczeń na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. 2. Posiadaczem Rachunku otwartego w Placówce Franczyzowej może być wyłącznie Rezydent. 3. Posiadacze Rachunków wspólnych winni posiadać jednakowy status dewizowy. 4. W przypadku Rachunków wspólnych Nierezydentów, obydwaj Nierezydenci muszą być z tego samego kraju. 5. Jeżeli Nierezydent przedkłada w Banku Certyfikat rezydencji, musi być on przedłożony w oryginale. Nierezydent obowiązany jest dostarczyć wraz z Certyfikatem rezydencji tłumaczenie dokonane przez tłumacza przysięgłego na język polski. Bank za oryginalny dokument przyjmuje również kopię Certyfikatu rezydencji potwierdzoną za zgodność z oryginałem przez notariusza Rachunki są imienne i mogą być prowadzone w wybranym przez Posiadacza rachunku pakiecie, po spełnieniu warunków, o których mowa w ust Warunki otwarcia i prowadzenia Rachunku w poszczególnych pakietach określane są Zarządzeniami Prezesa Zarządu Banku lub Uchwałami Zarządu Banku. Rodzaj pakietu uzależniony jest przede wszystkim od deklarowanych i faktycznych wpływów miesięcznych na Rachunek, źródła wpływów lub sytuacji zawodowej (student, pracownik, emeryt, etc.) albo wieku Posiadacza. Pakiety mogą się różnić wysokością oprocentowania oraz wysokością opłat i prowizji. Bank zamieszcza na stronie internetowej pod adresem Tabele oprocentowania oraz Tabele opłat i prowizji zawierające aktualne stawki oprocentowania, opłat i prowizji z podziałem na poszczególne pakiety, w których prowadzone są Rachunki. 3. Wniosek Posiadacza o zmianę pakietu może być złożony w Placówce Banku i w Placówce Franczyzowej. Zmiana pakietu może nastąpić, o ile Posiadacz spełnia warunki umożliwiające prowadzenie Rachunku w nowym, wnioskowanym pakiecie. Zmiana pakietu może wymagać zamknięcia Rachunku prowadzonego w dotychczasowym pakiecie albo wiązać się ze zmianą oprocentowania Rachunku bądź zmianą rodzaju i wysokości prowizji i opłat pobieranych za czynności związane z prowadzeniem Rachunku. 4. Każdy ze Współposiadaczy Rachunku, w każdym czasie trwania Umowy, może samodzielnie dokonać zmiany pakietu, w ramach którego prowadzony jest Rachunek (ze skutkiem dla drugiego Współposiadacza), po spełnieniu warunków wymaganych dla danego pakietu. 5. Zmiana pakietu może wymagać wymiany posiadanych kart debetowych wydanych do Rachunku prowadzonego w dotychczasowym pakiecie. W przypadkach gdy wymagana jest wymiana karty Posiadacz rachunku powinien zastrzec dotychczas posiadaną kartę oraz złożyć wniosek o wydanie nowej. Przy zmianie pakietu Bank informuje Posiadacza rachunku czy wymiana karty debetowej jest wymagana. 6. Zamiana Rachunku indywidualnego na wspólny wymaga podpisania aneksu do Umowy przez Bank, dotychczasowego Posiadacza i nowego Posiadacza. Zamiany Rachunku indywidualnego na Rachunek wspólny można dokonać w Placówce Banku i w Placówce Franczyzowej. Nie ma możliwości dokonania zamiany Rachunku wspólnego na indywidualny z zastrzeżeniem 43 ust. 1 a). Każdy współposiadacz rachunku może wypowiedzieć Umowę Rachunku wspólnego ze skutkiem dla obu Współposiadaczy. 7 Osoba fizyczna może posiadać w Banku jeden Rachunek indywidualny oraz Rachunki wspólne z zastrzeżeniem, że z tą samą osobą można posiadać tylko jeden Rachunek wspólny O ile Umowa nie stanowi inaczej, środki zgromadzone na Rachunku nie są oprocentowane. 2. Od wykorzystanego limitu dozwolonego debetu oraz limitu kredytowego Bank nalicza odsetki wg zmiennej stopy procentowej. 3. Wysokość oprocentowania limitu kredytowego i warunki zmiany oprocentowania limitu kredytowego określone są w umowie o limit kredytowy.

3 9 Bank zapewnia Posiadaczom Rachunków zachowanie tajemnicy, co do faktu posiadania Rachunku, jak również wysokości salda i obrotów na nim, na zasadach określonych w art. 104, 105, 105 a, 106, 106 a-d ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 Prawo bankowe Środki gwarantowane ulokowane przez deponentów na Rachunku objęte są obowiązkowym systemem gwarantowania funkcjonującym na podstawie przepisów ustawy z dnia 14 grudnia 1994 r. o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym (tekst jednolity Dz. U. z 2009 r., Nr 84, poz. 711, z późn. zm.). 2. Środkami gwarantowanymi są środki pieniężne zgromadzone w Banku przez deponenta na rachunkach imiennych oraz jego należności wynikające z innych czynności bankowych, w walucie polskiej lub walutach obcych, według stanu na dzień spełnienia warunku gwarancji, potwierdzone dokumentami imiennymi wystawionymi przez Bank lub imiennymi świadectwami depozytowymi, o których mowa w art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi, powiększone o naliczone odsetki do dnia spełnienia warunku gwarancji, a także kwoty, o których mowa w art. 55 ust. 1 i art. 56 ust. 1 ustawy Prawo bankowe, o ile stały się wymagalne przed dniem spełnienia warunku gwarancji do wysokości określonej w ust. 4 poniżej, z wyłączeniem papierów wartościowych innych niż opiewające wyłącznie na wierzytelności pieniężne, a także listów zastawnych, o których mowa w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o listach zastawnych i bankach hipotecznych (tekst jednolity Dz. U. z 2003 r. Nr 99, poz. 919, z późn. zm.), oraz środków uznanych w całości lub w części prawomocnym wyrokiem sądu za przedmiot pochodzący bezpośrednio albo pośrednio z przestępstwa przewidzianego w art. 165a lub art. 299 Kodeksu karnego albo za korzyść z takiego przestępstwa lub za ich równowartość. 3. Jeżeli w dniu spełnienia warunku gwarancji uprawnienia z tytułu środków gwarantowanych przysługiwały następcom prawnym deponenta oraz osobom, o których mowa w art. 55 ust. 1 oraz art. 56 ust. 1 ustawy Prawo bankowe, i niezależnie od przyczyny faktycznej lub prawnej nie zostały wykazane w systemie wyliczania Banku jako uprawnienia innej osoby lub innych osób, Bankowy Fundusz Gwarancyjny jest zobowiązany do spełnienia wyłącznie jednego świadczenia gwarancyjnego z tytułu środków gwarantowanych, na rzecz następcy lub następców prawnych lub osób, o których mowa w art. 55 ust. 1 oraz art. 56 ust. 1 ustawy Prawo bankowe. W takim przypadku wysokość świadczenia zostaje określona bez uwzględnienia środków gwarantowanych, jakie mogą przysługiwać następcom prawnym oraz osobom, o których mowa w art. 55 ust. 1 oraz art. 56 ust. 1 ustawy Prawo bankowe, z tytułu czynności dokonanych odrębnie od czynności będących podstawą powstania środków gwarantowanych poprzednika prawnego, a uprawnienia do odbioru środków gwarantowanych ustala się na zasadach ogólnych, zgodnie z przepisami określającymi skutki danego rodzaju następstwa prawnego oraz zasady dysponowania majątkiem, jaki należał do poprzednika prawnego. 4. Objęcie obowiązkowym systemem gwarantowania następuje od dnia wniesienia środków gwarantowanych na rachunek bankowy nie później niż w dniu poprzedzającym dzień spełnienia warunku gwarancji, a w przypadku należności wynikających z czynności bankowych, o ile czynność ta została dokonana przed dniem spełnienia warunku gwarancji do wysokości (łącznie z odsetkami naliczonymi do dnia spełnienia warunku gwarancji zgodnie z oprocentowaniem wskazanym w umowie niezależnie od terminu ich wymagalności) równowartości w złotych euro w 100 %. Do obliczenia wartości euro w złotych przyjmuje się kurs średni z dnia spełnienia warunku gwarancji, ogłaszany przez Narodowy Bank Polski. 5. Posiadacz rachunku jest deponentem w rozumieniu ust. 1 oraz w rozumieniu przepisów ustawy o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym, o ile jego wierzytelność do Banku stała się wymagalna przed dniem spełnienia warunku gwarancji. II. Warunki otwarcia Rachunku W celu otwarcia Rachunku należy spełnić następujące wymagania formalne: a) wylegitymować się dokumentem tożsamości, b) zawrzeć Umowę, Każdy Klient, zarówno obywatel polski jak i obywatel obcych państw (Rezydent lub Nierezydent) obowiązany jest wskazać adres do korespondencji na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. 2. Identyfikacja i weryfikacja tożsamości Posiadacza rachunku przeprowadzana jest zgodnie z przepisami ustawy z dnia 16 listopada 2000 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 46, poz. 276, z późn. zm.). 3. Identyfikacja i weryfikacja tożsamości Posiadacza w Placówce Banku odbywa się na podstawie ważnego dokumentu tożsamości. 4. Identyfikacja i weryfikacja tożsamości Posiadacza w Placówce Franczyzowej odbywa się wyłącznie na podstawie ważnego dowodu osobistego wydanego przez Rzeczpospolitą Polską. 5. Bank na podstawie art. 9a ustawy wskazanej w ust. 2 powyżej, jest uprawniony do zastosowania wobec Posiadacza wzmożonych środków bezpieczeństwa finansowego, w tym również żądania dodatkowych dokumentów lub informacji w przypadkach, gdy na podstawie dokonanej analizy ryzyka uzna, że zachodzi wyższe ryzyko prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu. 6. Założenie Rachunku ROR w Placówce Franczyzowej wymaga użycia Karty mikroprocesorowej. 7. Złożenie podpisu przez osobę występującą o otwarcie Rachunku na karcie informacyjnej i Umowie odbywa się: a) w obecności pracownika Placówki Banku lub b) w obecności pracownika Placówki Franczyzowej lub c) w obecności osoby upoważnionej przez Bank lub d) w inny określony przez Bank sposób lub e) powinno zostać potwierdzone notarialnie. 8. Umowa zawierana jest na czas nieokreślony. 9. Umowa sporządzana jest w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla Posiadacza i Banku. 10. Bank może udostępnić do Rachunku usługę Bankowości Elektronicznej Getin Banku (BE GB). Jeżeli Posiadacz jest zainteresowany korzystaniem z tej usługi, a posiada GB24, to warunkiem korzystania z usługi BE GB jest wcześniejsze wypowiedzenie umowy o korzystanie z GB Zgodnie z treścią ustawy z dnia r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 46 poz. 276, z późn. zm.) Posiadacz zobowiązany jest do niezwłocznego powiadomienia Banku w przypadku zaistnienia zmian personalnych/adresowych, a także informacji przekazywanych dla Banku w składanych dokumentach i oświadczeniach. W przypadku korzystania przez Posiadacza z internetowego kanału dostępu GB24 (karta TAN) Posiadacz może wnioskować o zmianę adresu do korespondencji poprzez GB Bank, na podstawie i w sytuacjach wskazanych w ustawie o której mowa w ust. 1, ma prawo m.in. do: a) stosowania wobec Posiadacza środków bezpieczeństwa finansowego wskazanych w art. 8b ust. 3 ww. ustawy, b) odmowy przeprowadzenia transakcji, c) rozwiązania Umowy, d) nie naliczania należnych odsetek i prowizji (dotyczy zamrożonych środków). 3. Wszelka korespondencja wysyłana przez Bank (w tym wyciągi z Rachunku) kierowana będzie na adres podany przez Posiadacza przy zawarciu Umowy, chyba że Posiadacz powiadomił Bank zgodnie z treścią ust. 1 o zmianie adresu w takim przypadku korespondencja kierowana będzie na ostatni adres podany Bankowi. 4. Jeżeli Posiadacz nie wykona obowiązku poinformowania Banku o zmianie danych adresowych, o którym mowa w ust. 1, Bank będzie uprawniony do pobrania opłaty w wysokości określonej w Tabeli za ustalenie nowego adresu Posiadacza.

4 13 Informacje dotyczące salda i obrotów na Rachunku można uzyskać: a) w Placówkach Banku, b) w Placówkach Franczyzowych, c) telefonicznie pod numerem Infolinii , d) za pośrednictwem: usługi SMS Serwis, usługi BE GB po zawarciu odrębnych umów i dokonaniu aktywacji ww. usług przez Posiadacza rachunku. III. Pełnomocnictwo Posiadacz Rachunku może ustanowić pełnomocnika uprawnionego do dysponowania Rachunkiem. Dostęp pełnomocnika do Rachunku za pomocą BI GB będzie możliwy, jeżeli Bank udostępni taką funkcjonalność. Informacja o udostępnieniu tej funkcjonalności zostanie przekazana w sposób określony umową o usługi BI GB. 2. W przypadku Rachunku wspólnego ustanowienie pełnomocnika wymaga zgody obu Współposiadaczy Rachunku. Pełnomocnictwo może być odwołane samodzielnie przez każdego ze Współposiadaczy. 3. Pełnomocnictwo udzielane jest w formie pisemnej pod rygorem nieważności. 4. Bank pomocniczo udostępni Posiadaczom wzory pełnomocnictw stosowanych przez Placówki Banku i Placówki Franczyzowe. 5. Placówki uznają także pełnomocnictwa z podpisem notarialnie poświadczonym oraz w formie aktu notarialnego po sprawdzeniu przez Bank ich prawidłowości. 6. Odpowiedzialność za czynności pełnomocnika, związane z dysponowaniem Rachunkiem, ponosi Posiadacz rachunku. 7. W przypadku zmiany pakietu prowadzenia Rachunku, pełnomocnictwo złożone do Rachunku prowadzonego w ramach dotychczasowego pakietu obowiązuje do Rachunku prowadzonego w zmienionym pakiecie, za wyjątkiem sytuacji gdy zmiana ta wymaga zamknięcia Rachunku dotychczasowego i otwarcia nowego oraz kiedy Rachunek indywidualny jest zamieniony na rachunek wspólny Pełnomocnictwo może być udzielone jako pełnomocnictwo: a) do pojedynczego rachunku depozytowego lub do wszystkich rachunków depozytowych Posiadacza, b) ze względu na zakres pełnomocnictwa (możliwe jest ustanowienie jednego z poniżej wskazanych pełnomocnictw): ogólne, ogólne i rodzajowe do dysponowania rachunkiem/rachunkami w takim zakresie jak Posiadacz, rodzajowe obejmujące wybrane czynności; 2. Pełnomocnictwo ogólne upoważnia do dysponowania rachunkiem wyłącznie w zakresie następujących czynności: a) uzyskiwanie informacji o saldzie rachunku i wysokości odsetek, b) uzyskiwanie wydruku historii naliczenia odsetek, c) zgłaszanie niezgodności zmian stanu rachunku lub salda w ciągu 14 dni od dnia otrzymania wyciągu z rachunku. 3. Pełnomocnictwo rodzajowe upoważnia pełnomocnika do dysponowania rachunkiem/rachunkami wyłącznie w zakresie określonym w treści pełnomocnictwa. Posiadacz winien wskazać czynności w pełnomocnictwie, do których wykonywania upoważnia pełnomocnika. 4. Udzielone pełnomocnictwa wskazane w ust. 2 i 3 niniejszego paragrafu nie upoważniają do ustanowienia dyspozycji wkładem na wypadek śmierci. 5. Pełnomocnictwa mogą zostać udzielone: a) do odwołania (pełnomocnictwo stałe), b) okresowe ważne do konkretnego dnia (pełnomocnictwo okresowe), c) jednorazowe do wybranych czynności; 6. Bank zastrzega sobie prawo odmowy uznania umocowania pełnomocnika w razie powzięcia uzasadnionych wątpliwości, co do autentyczności przedłożonego pełnomocnictwa, jego ważności, rodzaju, zakresu lub tożsamości pełnomocnika. 7. Pełnomocnikowi nie przysługuje prawo udzielania dalszych pełnomocnictw, chyba że Posiadacz w pełnomocnictwie lub w umowie zawartej z Bankiem upoważni pełnomocnika do udzielania dalszych pełnomocnictw Pełnomocnictwo może być udzielone i odwołane w każdym czasie. 2. Odwołanie pełnomocnictwa staje się skuteczne od daty wskazanej w pisemnej dyspozycji odwołania pełnomocnictwa, nie wcześniej niż od dnia jej otrzymania przez Placówkę Banku bądź Placówkę Franczyzową. 3. Obsługa pełnomocników w zakresie dysponowania rachunkiem odbywa się wyłącznie w Placówce Banku W przypadku, gdy pełnomocnik nie jest Klientem Banku lub nie złożył w Banku karty informacyjnej Klienta ze wzorem podpisu, udzielenie pełnomocnictwa wymaga obecności pełnomocnika w Banku ze względu na konieczność złożenia przez pełnomocnika wzoru podpisu na karcie informacyjnej Klienta. Odwołanie pełnomocnictwa nie wymaga obecności pełnomocnika. 2. Pełnomocnictwo wygasa wskutek: a) śmierci Posiadacza rachunku lub pełnomocnika, b) upływu terminu, na jaki zostało udzielone, c) odwołania, d) rozwiązania Umowy, z zastrzeżeniem, że w przypadku ustanowienia pełnomocnictwa do wszystkich rachunków depozytowych Posiadacza rozwiązanie Umowy nie powoduje wygaśnięcia pełnomocnictwa do pozostałych rachunków depozytowych Posiadacza. IV. Dysponowanie Rachunkiem. Ograniczenia dotyczące Placówek Franczyzowych Dysponowanie Rachunkiem w Placówce Banku i Placówce Franczyzowej następuje poprzez realizację Dyspozycji gotówkowych lub bezgotówkowych: a) w Placówce Banku po okazaniu ważnego dokumentu tożsamości przez składającego Dyspozycję (Posiadacza lub uprawnionego do tej czynności Pełnomocnika), b) w Placówce Franczyzowej przez Posiadacza po okazaniu dowodu osobistego i użyciu Karty mikroprocesorowej. 2. Dyspozycje oraz wnioski składane w Placówkach Banku i Placówkach Franczyzowych winny być:

5 a) sporządzone na drukach obowiązujących w Banku, b) sporządzone w wymaganej przez Bank ilości egzemplarzy, c) wypełnione w sposób staranny, czytelny i trwały, zgodnie z układem graficznym formularzy oraz obowiązującymi w tym zakresie regulacjami prawnymi, bez poprawek, przerabiania lub innego zmieniania treści, d) podpisane zgodnie ze wzorem podpisu złożonym w Banku. 3. Zasady składania Dyspozycji za pomocą Bankowości Elektronicznej określają odrębne umowy. 4. Dyspozycje dotyczące środków na Rachunku mogą być składane: a) w dowolnej Placówce Banku, b) telefonicznie pod numerem Infolinii w przypadku Rachunków, dla których usługa BE została udostępniona, c) przez SMS w przypadku Rachunków z aktywną usługą SMS Serwis, d) przez BE GB w przypadku Rachunków z aktywnym takim dostępem, e) w Placówce Franczyzowej Banku. 5. Zakres Dyspozycji i wniosków składanych w placówce, może być ograniczony w zależności od typu placówki. 6. Placówka Franczyzowa może realizować Dyspozycje gotówkowe tylko do wysokości dziennego limitu gotówki Placówki Franczyzowej. W przypadku, gdy realizacja Dyspozycji spowodowałaby przekroczenie dziennego limitu gotówki Placówki Franczyzowej, Dyspozycje Posiadacza: a) nie są realizowane w Placówce Franczyzowej lub b) są realizowane w zmniejszonej kwocie podanej przez Posiadacza a nie przekraczającej wysokości dziennego limitu gotówki Placówki Franczyzowej lub c) są realizowane w kwocie zgodnej z Dyspozycją Posiadacza w Placówce Banku, z zastrzeżeniem 22. Realizacja Dyspozycji na warunkach wskazanych w tiret drugie i trzecie następuje wg decyzji Posiadacza. 19 Rezydent, na żądanie Banku, jest obowiązany udzielać informacji o dokonywanym za pośrednictwem Banku obrocie dewizowym, dotyczących przeznaczenia środków pieniężnych będących przedmiotem takiego obrotu Bank realizuje Zlecenia Płatnicze wyłącznie w oparciu o Unikatowy identyfikator podany przez Posiadacza, którym jest numer rachunku bankowego w standardzie NRB (Numer Rachunku Bankowego). 2. Zlecenia Płatnicze wykonane zgodnie z podanym przez Posiadacza Unikatowym identyfikatorem traktuje się jako wykonane prawidłowo, bez względu na dostarczone przez Posiadacza inne dane beneficjenta Zlecenia Płatniczego. A. Wpłaty na Rachunek Wpłaty na Rachunek mogą być dokonywane w formie gotówkowej lub bezgotówkowej zarówno przez Posiadacza rachunku, jak i osoby trzecie. 2. Bank uznaje Rachunek kwotą wpłaty z datą rzeczywistego wpływu środków do Banku. B. Wypłaty z Rachunku Wypłaty z Rachunku mogą być dokonywane: a) w formie gotówkowej przy użyciu: kart debetowych, asygnaty, drukowanej na podstawie ustnej dyspozycji Posiadacza, b) oraz w formie bezgotówkowej przy użyciu: polecenia przelewu, zleceń jednorazowych i stałych, polecenia zapłaty, kart debetowych. 2. Wszelkich Dyspozycji wypłat Bank dokonuje w granicach kwoty dostępnej na Rachunku. 3. Wypłata z Rachunku zarówno w formie gotówkowej, jak również bezgotówkowej może nastąpić w walucie Rachunku lub w walucie obcej, w której Bank prowadzi obsługę odpowiednio gotówkową lub bezgotówkową. 4. Posiadacz rachunku zobowiązany jest do zgłoszenia w formie pisemnej lub telefonicznej zamiaru dziennej wypłaty gotówki w znaczącej kwocie w Placówce Banku. Zgłoszenia należy dokonać w terminie 2 dni roboczych przed dniem wypłaty: a) pisemnie w Placówce Banku (w godzinach jej pracy), w której wypłata ma być zrealizowana b) lub telefonicznie pod numerem Infolinii (codziennie w godzinach 7:00-22:00). 5. Wysokość wypłaty gotówkowej podlegającej wcześniejszemu zgłoszeniu ustalana jest na podstawie decyzji Prezesa Zarządu Banku lub uchwały Zarządu Banku dla każdej Placówki Banku indywidualnie. Informacja ta jest podawana do wiadomości Klientów na tablicy ogłoszeń w Placówce Banku oraz na Infolinii. 6. Posiadacz ma prawo dokonać odwołania złożonej awizacji najpóźniej do końca dnia roboczego poprzedzającego dzień planowanej wypłaty gotówkowej. 7. W przypadku wpływu do Banku zajęcia egzekucyjnego Rachunku, Bank dokonuje niezwłocznie blokady realizacji Dyspozycji, których termin realizacji przypada po wprowadzeniu blokady (zlecenia jednorazowe i stałe, polecenia zapłaty) oraz zastrzeżenia kart debetowych. W okresie zajęcia Bank, w ramach kwoty wolnej od zajęcia, o której mowa w art. 54 ust.1 ustawy Prawo bankowe, realizował będzie Dyspozycje w dotychczasowym zakresie do kwoty dostępnej na Rachunku. C. Realizacja Dyspozycji przez Bank Bank rozpoczyna wykonanie autoryzowanej Dyspozycji złożonej przez Płatnika z chwilą jej otrzymania (dalej: moment otrzymania Dyspozycji ), z zastrzeżeniem, że: a) Bank i Posiadacz mogą uzgodnić, iż wykonanie Dyspozycji rozpoczyna się: określonego dnia, pod koniec wskazanego okresu, w dniu, w którym Posiadacz zapewnił na Rachunku środki pieniężne wystarczające do wykonania Zlecenia Płatniczego przy czym zlecenia stałe i jednorazowe (dotyczące przelewów) mogą być składane w Placówce Banku, w Placówce Franczyzowej oraz przez internetowy kanał dostępu w przypadku aktywnej usługi Bankowości Elektronicznej. b) z zastrzeżeniem postanowień zawartych w ust. 15 w przypadku, gdy Zlecenie Płatnicze zostało otrzymane przez Bank w dniu niebędącym Dniem Roboczym, uznaje się, iż Zlecenie Płatnicze złożone przez Posiadacza zostało otrzymane przez Bank pierwszego Dnia Roboczego następującego po tym dniu. 2. Bank, wykonując Dyspozycję w walucie kraju będącego Państwem członkowskim złożona przez Posiadacza bądź w Jego imieniu, zapewnia, aby rachunek dostawcy usług płatniczych Odbiorcy, który to dostawca prowadzi działalność na terenie Państwa członkowskiego, został uznany kwotą Transakcji płatniczej nie później niż:

6 1) do końca następnego Dnia Roboczego po otrzymaniu przez Bank Dyspozycji, jeżeli Transakcja Płatnicza: a) jest realizowana w euro lub b) jest realizowana w całości na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w złotych polskich lub c) obejmuje nie więcej niż jedno przeliczenie waluty między: euro a złotymi polskimi, jeżeli przeliczenie waluty jest dokonane w Rzeczypospolitej Polskiej, euro a walutą innego niż Rzeczpospolita Polska Państwa członkowskiego spoza obszaru euro, jeżeli przeliczenie waluty jest dokonywane w tym Państwie członkowskim, euro a złotymi polskimi lub euro a walutą innego niż Rzeczypospolita Polska Państwa członkowskiego spoza obszaru euro, dokonywanego w Państwie członkowskim z obszaru euro, w przypadku przelewów transgranicznych zainicjowanych w euro, 2) do końca czwartego Dnia Roboczego po otrzymaniu przez Bank Dyspozycji, do których mają zastosowanie przepisy UUP, lecz nie spełniających warunków opisanych w pkt 1). 3. Termin wskazany w ust. 2 pkt 1) powyżej, może zostać przedłużony o kolejny Dzień Roboczy w przypadku gdy Bank otrzymał Dyspozycję w postaci papierowej. Przedłużenia terminu nie stosuje się w sytuacji, gdy Dyspozycja dotyczy transferu środków pieniężnych z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenie zdrowotne oraz innych składek i wpłat, do których poboru jest zobowiązany Zakład Ubezpieczeń Społecznych. 4. Posiadacz rachunku nie może odwołać złożonej Dyspozycji od chwili jej otrzymania przez Bank, z tym zastrzeżeniem, że odwołanie przez Posiadacza rachunku niezrealizowanej Dyspozycji w postaci polecenia zapłaty oraz zlecenia stałego może nastąpić nie później niż do końca Dnia roboczego poprzedzającego uzgodniony dzień obciążenia Rachunku. W przypadku Dyspozycji w postaci polecenia przelewu, Posiadacz rachunku może odwołać Dyspozycję, gdy proces jej realizacji nie został jeszcze rozpoczęty. Odwołanie Dyspozycji może nastąpić w takich formach, w jakich jest dopuszczalne jej złożenie. 5. Bank nie realizuje Dyspozycji w przypadku: a) braku uprawnień Płatnika do dysponowania Rachunkiem albo środkami na Rachunku, b) postanowienia wydanego przez uprawniony organ, zakazującego dokonywania transakcji na Rachunku, c) nieprzedstawienia przez Płatnika dokumentów niezbędnych ze względu na rodzaj składanego Zlecenia Płatniczego, określonych w formularzu stosowanym przez Bank dla danego rodzaju Dyspozycji, d) stwierdzenia, że wskazany numer rachunku Odbiorcy nie jest Unikatowym identyfikatorem (numer rachunku niezgodny ze standardami NRB lub IBAN), e) braku podania danych niezbędnych do realizacji Dyspozycji, określonych w formularzu stosowanym przez Bank dla danego rodzaju Dyspozycji, f) niezgodności kwoty Zlecenia Płatniczego wpisanej słownie z kwotą wpisaną cyfrowo, g) niezgodności podpisu na Dyspozycji złożonej w postaci papierowej z wzorem tego podpisu posiadanym przez Bank, h) Dyspozycji nieautoryzowanych, i) gdy na Rachunku nie ma środków wystarczających na pokrycie kwoty złożonej Dyspozycji i kwoty prowizji lub opłat, należnych Bankowi za wykonanie tej Dyspozycji, j) w przypadkach określonych w ustawie o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu, k) dla Zleceń Płatniczych będących poleceniami zapłaty dodatkowo: gdy prowadzony przez Bank Rachunek osoby ustanawiającej polecenie zapłaty został zamknięty, gdy osoba ustanawiająca polecenie zapłaty odwołała zgodę na obciążenie Rachunku przed wpływem Zlecenia Płatniczego zainicjowanego przez Odbiorcę lub za jego pośrednictwem. 6. Jeżeli wystąpi którakolwiek z okoliczności opisanych powyżej w ust. 5, to jest nie zostaną spełnione warunki niezbędne dla realizacji Dyspozycji, Bank niezwłocznie powiadamia Płatnika (lub odpowiednio Odbiorcę w przypadku Zleceń Płatniczych będących poleceniami zapłaty) o odmowie wykonania Dyspozycji, przyczynach tej odmowy oraz, w stosownych przypadkach, o sposobie skorygowania błędów, które spowodowały odmowę w sposób wskazany w ust. 7, chyba, że powiadomienie takie jest niedopuszczalne na mocy odrębnych przepisów. 7. Płatnik, będący Posiadaczem, może otrzymywać powiadomienie dotyczące odmowy wykonania Dyspozycji drogą pocztową lub w formie komunikatów umieszczanych w bankowości internetowej Getin Banku (BE GB) albo w inny sposób, indywidualnie uzgodniony z Bankiem. 8. Jeżeli Dyspozycja została złożone w Placówce Banku albo w Placówce Franczyzowej, informacja, o której mowa w ust. 7, jest przekazywana Płatnikowi bezpośrednio przy składaniu Zlecenia Płatniczego. 9. Jeżeli odmowa realizacji Dyspozycji jest uzasadniona, za powiadomienie o odmowie Bank pobiera opłatę w wysokości określonej w Tabeli, z wyłączeniem przypadku, o którym mowa w ust Dyspozycje, do których nie mają zastosowania przepisy UUP, są realizowane przez Bank w dniu złożenia w Banku/Placówce Banku lub najpóźniej następnego Dnia roboczego, chyba, że z treści Dyspozycji wynika termin późniejszy, z zastrzeżeniem ust. 11 i Dyspozycje, do których nie mają zastosowania przepisy UUP, składane w Placówce Franczyzowej, Bank realizuje najpóźniej w ciągu 3 Dni roboczych od ich złożenia przez Posiadacza rachunku, chyba, że z treści Dyspozycji wynika termin późniejszy, z zastrzeżeniem ust Warunkiem realizacji Dyspozycji, do których nie mają zastosowania przepisy UUP, jest zapewnienie na Rachunku środków pieniężnych wystarczających do realizacji Dyspozycji, przy czym warunkiem realizacji Dyspozycji z terminem wykonania późniejszym niż dzień jej złożenia w Banku, jest zapewnienie wystarczających środków na Rachunku w dniu poprzedzającym realizację Dyspozycji aż do momentu jej realizacji. 13. Bank wykonuje Dyspozycje Posiadacza rachunku według kolejności ich złożenia, chyba że w Dyspozycji zastrzeżono konkretny termin jej wykonania późniejszy niż dzień jej złożenia. W przypadku złożenia dwóch lub więcej Dyspozycji jednocześnie, Bankowi przysługuje prawo wyboru kolejności, w jakiej będzie je realizował. W przypadku, gdy wykonanie kilku Dyspozycji złożonych w ramach Rachunku wspólnego wyklucza całkowicie lub częściowo wykonanie pozostałych Dyspozycji złożonych przez Posiadaczy Rachunku wspólnego, Bank może odmówić wykonania wszystkich Dyspozycji do czasu otrzymania wspólnego oświadczenia Posiadaczy Rachunku wspólnego. 14. W przypadku stwierdzenia błędnego lub niezgodnego z Dyspozycją zapisu księgowego na Rachunku, Bank dokonuje korekty bez obowiązku uzyskania odrębnej dyspozycji/zgody Posiadacza rachunku. 15. W przypadku Dyspozycji zleconych przez Posiadacza rachunku do dnia 22 października 2012 r., co do których Bank i Posiadacz rachunku uzgodnili, że ich wykonanie rozpocznie się: a) określonego dnia lub b) pod koniec wskazanego okresu albo c) w dniu, w którym Posiadacz rachunku zapewnił na Rachunku środki pieniężne wystarczające do wykonania Dyspozycji i dzień ten przypada w dniu niebędącym dla Banku Dniem roboczym, Bank rozpocznie wykonanie takiej Dyspozycji w Dniu roboczym poprzedzającym dzień niebędący Dniem roboczym, w którym miało się zgodnie z uzgodnieniami Banku i Posiadacza rachunku rozpocząć wykonanie takich Dyspozycji. 16. Jeżeli w ramach zlecenia stałego realizowane są płatności na podstawie sukcesywnie dostarczanych faktur/rachunków, to dokumenty te winny być dostarczone do Banku najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień określony jako termin realizacji zlecenia stałego. W przypadku braku terminowego wpływu do Banku faktury/ rachunku, Bank realizuje zlecenie stałe najpóźniej w następnym dniu po wpływie w/w dokumentów. Tego typu zlecenia nie są przyjmowane w Placówce Franczyzowej. D. Odpowiedzialność Banku za niewykonanie lub nienależyte wykonanie Dyspozycji W odniesieniu do Dyspozycji, do których mają zastosowanie przepisy UUP, Bank ponosi wobec Posiadacza odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie Dyspozycji, dla których był podany prawidłowy Unikatowy identyfikator, według zasad określonych w art UUP. 2. Odpowiedzialności, o której mowa w ustępie poprzednim Bank nie ponosi, gdy roszczenia Posiadacza z tytułu stwierdzenia niezgodności w zestawieniu Dyspozycji lub nieprawidłowości przy wykonywaniu Dyspozycji wygasły, ze względu na niepowiadomienie Banku o wystąpieniu tych niezgodności lub nieprawidłowości w terminie 13 miesięcy od dnia obciążenia Rachunku kwotą kwestionowanej Dyspozycji albo od dnia, w którym Dyspozycja miała być wykonana.

7 3. W przypadku, gdy Dyspozycja jest inicjowana przez Posiadacza, Bank ponosi wobec Posiadacza odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie Dyspozycji, z zastrzeżeniem sytuacji: a) opisanej w ust. 2 lub b) gdy dla Dyspozycji nie został podany prawidłowy Unikatowy identyfikator lub c) gdy wystąpiła siła wyższa chyba, że Bank udowodni, że rachunek dostawcy usług płatniczych Odbiorcy został uznany nie później niż do końca następnego Dnia roboczego po otrzymaniu Dyspozycji albo nie później niż do końca drugiego Dnia roboczego po otrzymaniu Dyspozycji, jeżeli Bank otrzymał tę Dyspozycję w postaci papierowej. Jeżeli Bank ponosi odpowiedzialność zgodnie ze zdaniem poprzednim, niezwłocznie przywraca Rachunek do stanu, jaki istniałby gdyby nie miało miejsca niewykonanie lub nienależyte wykonanie Dyspozycji. Jeżeli rachunek dostawcy usług płatniczych Odbiorcy został uznany nie później niż do końca następnego Dnia roboczego po otrzymaniu Dyspozycji albo nie później niż do końca drugiego Dnia roboczego po otrzymaniu Dyspozycji, jeżeli Bank otrzymał tę Dyspozycję w postaci papierowej, to odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie Dyspozycji ponosi wobec Odbiorcy jego dostawca usług płatniczych. Jeżeli dostawca usług płatniczych Odbiorcy ponosi odpowiedzialność zgodnie ze zdaniem poprzednim, niezwłocznie przekazuje do dyspozycji Odbiorcy kwotę Dyspozycji albo, w przypadku gdy Odbiorca korzysta z rachunku płatniczego (w rozumieniu przepisów UUP), uznaje rachunek płatniczy Odbiorcy odpowiednią kwotą w celu doprowadzenia tego rachunku do stanu, jaki istniałby, gdyby nie miało miejsca niewykonanie lub nienależyte wykonanie Dyspozycji. 4. Z zastrzeżeniem sytuacji: a) opisanej w ust. 2 lub b) gdy dla Dyspozycji nie został podany prawidłowy Unikatowy identyfikator lub c) gdy wystąpiła siła wyższa Bank ponosi wobec Posiadacza odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie Dyspozycji w przypadku naruszenia obowiązku udostępnienia na Rachunku niezwłocznie, nie później niż w tym samym Dniu roboczym, wpłaty gotówkowej dokonanej w Banku w walucie, w której prowadzony jest Rachunek oraz obowiązku nadania środkom pieniężnym pochodzącym z tej wpłaty Daty waluty z chwilą wpłaty, z zastrzeżeniem, że jeżeli wpłacającym jest podmiot niebędący konsumentem, obowiązek udostępnienia środków pieniężnych na Rachunku z Datą waluty może być zrealizowany najpóźniej następnego Dnia roboczego po otrzymaniu przez Bank środków pieniężnych. Jeżeli Bank ponosi odpowiedzialność opisaną w zdaniu poprzednim, udostępnia Posiadaczowi rachunku kwotę wpłaty gotówkowej niezwłocznie po uznaniu nią Rachunku. 5. W przypadku, gdy Zlecenie Płatnicze jest inicjowane przez Odbiorcę lub za jego pośrednictwem, dostawca usług płatniczych Odbiorcy ponosi wobec Odbiorcy odpowiedzialność za prawidłowe przekazanie Zlecenia Płatniczego Bankowi to jest w terminie uzgodnionym między Odbiorcą a jego dostawcą usług płatniczych, umożliwiając w przypadku Zleceń Płatniczych będących poleceniami zapłaty rozrachunek tych Zleceń Płatniczych w uzgodnionym terminie płatności. Odpowiedzialność powyższą dostawca usług płatniczych Odbiorcy ponosi z zastrzeżeniem sytuacji: a) opisanej w ust. 2 lub b) gdy dla Zlecenia Płatniczego nie został podany prawidłowy Unikatowy identyfikator lub c) gdy wystąpiła siła wyższa. Jeżeli dostawca usług płatniczych Odbiorcy ponosi odpowiedzialność opisaną w poprzednich zdaniach tego ustępu, niezwłocznie przekazuje ponownie Zlecenie Płatnicze Bankowi. W przypadku niewykonanego lub nienależycie wykonanego Zlecenia Płatniczego za które dostawca usług płatniczych Odbiorcy nie ponosi odpowiedzialności zgodnie ze zdaniami poprzednimi niniejszego ustępu, odpowiedzialność wobec Posiadacza ponosi Bank. W takim przypadku stosuje się ust. 3 zdanie W przypadku niewykonanej lub nienależycie wykonanej Dyspozycji: a) zainicjowanej przez Posiadacza Bank, bez względu na odpowiedzialność ponoszoną na mocy ust. 3 zdanie 1, na wniosek Posiadacza podejmuje niezwłocznie działania w celu prześledzenia Dyspozycji i powiadamia Posiadacza o ich wyniku; b) zainicjowanej przez Odbiorcę lub za jego pośrednictwem dostawca usług płatniczych Odbiorcy, bez względu na odpowiedzialność ponoszoną na podstawie ust. 5 zdanie 1, podejmuje na wniosek Odbiorcy niezwłoczne starania w celu prześledzenia Zlecenia płatniczego i powiadamia Odbiorcę o ich wyniku. 7. Odpowiedzialność określona w ust. 3, 4, 5 i 6 obejmuje także opłaty oraz odsetki, którymi został obciążony odpowiednio Posiadacz lub Odbiorca w rezultacie niewykonania lub nienależytego wykonania Dyspozycji/Zlecenia płatniczego. 8. Dyspozycje, do których nie mają zastosowania przepisy UUP, Bank realizuje w dniu ich złożenia lub najpóźniej w następnym Dniu roboczym po dniu złożenia Dyspozycji, chyba, że z treści Dyspozycji wynika termin późniejszy. 9. W odniesieniu do Dyspozycji, do których nie mają zastosowania przepisy UUP, Bank odpowiada za terminowe i zgodne z treścią wykonanie Dyspozycji. 10. Bank ponosi odpowiedzialność za szkodę wynikłą wskutek nieterminowego lub nieprawidłowego wykonania Dyspozycji, do których nie mają zastosowania przepisy UUP. Jeżeli przekroczenie terminu realizacji takiej Dyspozycji nastąpiło z przyczyn, za które Bank ponosi odpowiedzialność, Bank zobowiązany będzie, na żądanie Posiadacza, do zapłaty odsetek ustawowych od kwoty Dyspozycji za każdy dzień opóźnienia oraz wypłaci je na rachunek podany przez Posiadacza. W przypadku, gdy szkoda poniesiona przez Posiadacza przekracza kwotę tak ustalonych odsetek ustawowych, Posiadacz ma możliwość dochodzenia odszkodowania na zasadach ogólnych określonych w kodeksie cywilnym. 11. Posiadacz nieodwołalnie upoważnia Bank do obciążenia Rachunku z tytułu należnych Bankowi prowizji i opłat w terminach ich wymagalności, bez konieczności uzyskania uprzedniej zgody Posiadacza na obciążenie Rachunku. 12. Warunkiem realizacji Dyspozycji, do których nie mają zastosowania przepisy UUP, jest zapewnienie na Rachunku kwoty wystarczającej do realizacji Dyspozycji wraz z należnymi opłatami za jej wykonanie, przy czym warunkiem realizacji Dyspozycji z terminem wykonania późniejszym niż dzień jej złożenia w Banku, jest zapewnienie wystarczającej kwoty, dostępnej na Rachunku od dnia poprzedzającego realizację Dyspozycji, aż do momentu jej realizacji. 13. Bank wykonuje dyspozycje według kolejności ich złożenia, chyba, że w Dyspozycji zastrzeżono konkretny termin jej wykonania późniejszy niż dzień jej złożenia. E. Dyspozycje walutowe Posiadacz jest uprawniony do zasilania Rachunku przelewami z banków krajowych i zagranicznych, przekazywanych w walucie innej niż waluta w jakiej prowadzony jest Rachunek. W takim przypadku Posiadacz upoważnia Bank do skupu walut, zgodnie z obowiązującymi w Banku zasadami określonymi w Regulaminie realizacji w Getin Noble Banku S.A. poleceń wypłaty w obrocie dewizowym i przelewów europejskich. Bank dokona skupu waluty po kursie kupna dewiz z Tabeli podstawowej kursów walut Getin Noble Banku S.A. obowiązującej w dniu realizacji transakcji, z zastrzeżeniem sytuacji gdy kurs został ustalony w drodze negocjacji z Bankiem. 2. Do Dyspozycji, których wykonanie wiąże się z kupnem lub sprzedażą waluty innej niż waluta Rachunku, stosuje się kursy walut obcych, ustalane i ogłaszane przez Bank. 3. Kurs kupna i sprzedaży danej waluty obowiązujący w Banku w momencie realizacji Dyspozycji ustalany jest na podstawie kursu rynkowego wymiany tej waluty, dostępnego w serwisie Reuters w momencie sporządzania Tabeli podstawowej kursów walut Getin Noble Bank S.A.. 4. Ustalenie kursu kupna danej waluty obowiązującego w Banku polega na odjęciu od kursu rynkowego dostępnego w serwisie Reuters marży Banku. 5. Ustalenie kursu sprzedaży danej waluty obowiązującego w Banku polega na dodaniu do kursu rynkowego dostępnego w serwisie Reuters marży Banku. 6. Bank ustala Tabelę podstawową kursów walut Getin Noble Bank S.A. co najmniej dwa razy w ciągu dnia roboczego. Bank, publikując Tabelę podstawową kursów walut Getin Noble Bank S.A., ogłasza datę i godzinę od której ona obowiązuje. 7. Bank dokonuje bez uprzedzenia zmiany kursów walut określonych w Tabeli podstawowej kursów walut Getin Noble Bank S.A. i stosuje każdorazowo przy realizacji Dyspozycji wiążącej się z kupnem lub sprzedażą waluty innej niż waluta Rachunku, kursy wynikające z aktualnie obowiązującej Tabeli podstawowej kursów walut Getin Noble Bank S.A.. 8. Aktualnie obowiązująca Tabela podstawowa kursów walut Getin Noble Bank S.A. jest każdorazowo publikowana na stronach internetowych Banku pod adresami i oraz dostępna w Placówkach Banku. 9. Do Dyspozycji, których wykonanie wiąże się z kupnem lub sprzedażą waluty innej niż waluta Rachunku, Bank może stosować kursy negocjowane, ustalone na zasadach określonych w Regulaminie transakcji natychmiastowych obowiązującym w Banku w chwili realizacji Dyspozycji.

8 10. Informacja o kursie danej waluty, który został zastosowany do realizacji Dyspozycji, jest zamieszczona w opisie Dyspozycji podanym na wyciągu z Rachunku. 11. Polecenia wypłaty w obrocie dewizowym, w tym przelewy europejskie, wykonywane są na zasadach określonych w Regulaminie realizacji w Getin Noble Banku S.A. poleceń wypłaty w obrocie dewizowym i przelewów europejskich dostępnym w Placówkach Banku realizujących te Dyspozycje oraz na stronach internetowych Banku: i Bank umożliwia wydanie kart debetowych do Rachunku. 2. Karty debetowe wydawane są na podstawie umowy o kartę debetową 3. W przypadku Umowy Pakietowej Rachunku Oszczędnościowo Rozliczeniowego z usługami Bankowości Elektronicznej Getin Banku, Kontem Oszczędnościowym oraz Umową o Kartę debetową wraz z Umową Ramową, karta debetowa jest usługą dodatkową. Do zawarcia umowy o kartę debetową i wydania takiej karty może dojść wraz z zawarciem umowy pakietowej lub w terminie późniejszym, po złożeniu przez Posiadacza wniosku o wydanie karty debetowej i wystawieniu przez Bank potwierdzenia uruchomienia tej usługi dodatkowej do Rachunku. V. Debet (dotyczy wyłącznie limitów dozwolonych debetów przyznanych przed dniem 1 kwietnia 2008 r.) W Banku funkcjonują wyłącznie limity dozwolonych debetów przyznane przed dniem 1 kwietnia 2008 r. Bank nie przyznaje nowych limitów dozwolonego debetu, jak również nie dokonuje zmiany polegającej na podwyższeniu kwoty wcześniej przyznanego limitu dozwolonego debetu. 2. Bank ma prawo do obniżenia kwoty limitu dozwolonego debetu w przypadku niedotrzymania przez Posiadacza warunków udzielenia debetu oraz w sytuacji utraty przez Posiadacza zdolności do spłaty debetu. Obniżenie limitu dozwolonego debetu może nastąpić również na wniosek Posiadacza rachunku. 3. Wykorzystany limit dozwolonego debetu powinien być spłacony w ciągu 35 dni od dnia jego wykorzystania. 4. Odsetki od wykorzystanego limitu dozwolonego debetu pobierane są na koniec każdego miesiąca kalendarzowego i naliczane za każdy dzień korzystania z limitu dozwolonego debetu. Odsetki pobierane są w ciężar Rachunku niezależnie od aktualnego stanu środków na Rachunku. 5. Do obliczania odsetek od wykorzystanego limitu dozwolonego debetu przyjmuje się, że rok liczy 365 dni. 6. Bankowi przysługuje prawo rozwiązania Umowy w zakresie przyznanego limitu dozwolonego debetu z zachowaniem okresu wypowiedzenia, w przypadkach, gdy: a) w Rachunku występowało niedozwolone Saldo detowe, b) limit dozwolonego debetu wraz z odsetkami nie został spłacony w wyznaczonym terminie, c) Posiadacz utracił zdolność spłaty limitu dozwolonego debetu. Okres wypowiedzenia przez Bank Umowy w zakresie przyznanego limitu dozwolonego debetu wynosi 6 miesięcy. 7. Posiadacz może w każdym czasie, bez podania przyczyn, rozwiązać Umowę w zakresie przyznanego limitu dozwolonego debetu bez zachowania okresu wypowiedzenia. 8. Z dniem rozwiązania Umowy w zakresie limitu dozwolonego debetu Posiadacz jest zobowiązany do spłaty Salda debetowego. 9. Niedozwolonym Saldem debetowym w Rachunku, stanowiącym zadłużenie przeterminowane, jest: a) niespłacony przez Posiadacza w terminie określonym w ust. 3 wykorzystany limit dozwolonego debetu, b) Saldo debetowe w kwocie przekraczającej kwotę limitu dozwolonego debetu, od pierwszego dnia jego powstania. 10. W przypadku powstania zadłużenia przeterminowanego, Bank wzywa Posiadacza do jego spłaty w terminie 14 dni od dnia otrzymania wezwania. 11. Od niedozwolonego Salda debetowego w Rachunku Bank będzie naliczał odsetki według podwyższonej stopy procentowej, w wysokości oprocentowania WI- BOR dla 3-miesięcznych lokat na rynku międzybankowym, powiększonego o 25 punktów procentowych, każdorazowo nie wyższej jednak niż oprocentowanie maksymalne określone w art kodeksu cywilnego, w przypadku: a) przekroczenia kwoty limitu dozwolonego debetu od kwoty przekroczenia, b) niespłacenia kwoty Salda debetowego wraz z odsetkami w terminie określonym w ust. 3 od kwoty zadłużenia. 12. Wysokość oprocentowania podwyższonego, o którym mowa w ust. 11, ustalana jest na podstawie stosownego oprocentowania WIBOR z 10 ostatnich dni roboczych ostatniego miesiąca kwartału kalendarzowego i obowiązuje przez cały następny kwartał. 13. Jeżeli limit dozwolonego debetu w Rachunku został przyznany dwóm Współposiadaczom Rachunku i jeden z nich zmarł, to: 1) w przypadku gdy w dniu śmierci Współposiadacza Rachunku limit dozwolonego debetu nie był wykorzystany (Saldo Rachunku było zerowe lub dodatnie) umowa limitu dozwolonego debetu zawarta z obydwoma Współposiadaczami Rachunku przekształca się w umowę indywidualną zawartą z żyjącym Współposiadaczem Rachunku. Po przekształceniu umowy limitu dozwolonego debetu w indywidualną Bank dokona nowej oceny zdolności do spłaty limitu dozwolonego debetu i jeżeli w wyniku tej oceny stwierdzi, że: a) Posiadacz Rachunku utracił w ogóle zdolność do spłaty limitu dozwolonego debetu niezbędną do posiadania limitu dozwolonego debetu wypowie umowę limitu dozwolonego debetu z zachowaniem 6-miesięcznego okresu wypowiedzenia, a w razie zagrożenia upadłością Posiadacza rachunku z zachowaniem 7-dniowego okresu wypowiedzenia. Wypowiedzenie umowy limitu dozwolonego debetu będzie miało formę pisemną; b) Posiadacz Rachunku utracił zdolność do spłaty limitu dozwolonego debetu w dotychczasowej wysokości obniży dotychczasową wysokość limitu dozwolonego debetu, wypowiadając umowę limitu dozwolonego debetu w zakresie wysokości limitu dozwolonego debetu z zachowaniem 30-dniowego okresu wypowiedzenia. Wypowiedzenie umowy limitu dozwolonego debetu w zakresie wysokości limitu dozwolonego debetu będzie miało formę pisemną; 2) w przypadku gdy w dniu śmierci Współposiadacza Rachunku limit dozwolonego debetu był choćby częściowo wykorzystany (Saldo Rachunku było ujemne) umowa limitu dozwolonego debetu wygasa w całości, a za zadłużenie wynikające z wykorzystania limitu dozwolonego debetu odpowiadają solidarnie: żyjący Współposiadacz Rachunku oraz spadkobiercy zmarłego Współposiadacza Rachunku. VI. Limit kredytowy w Rachunku Bank na wniosek Posiadacza może przyznać Limit kredytowy w Rachunku. 2. Limit kredytowy w Rachunku wspólnym może być udzielony tylko na podstawie wspólnego wniosku obu Współposiadaczy. 3. Bank zastrzega sobie prawo odmowy przyznania Limitu kredytowego w przypadku braku zdolności do spłaty Limitu kredytowego (zdolności kredytowej) przez Posiadacza Rachunku/Współposiadaczy Rachunku. 4. Jeżeli Limit kredytowy w Rachunku został przyznany dwóm Współposiadaczom Rachunku i jeden z nich zmarł, to: 1) w przypadku gdy w dniu śmierci Współposiadacza Rachunku Limit kredytowy nie był wykorzystany (Saldo Rachunku było zerowe lub dodatnie) umowa Limitu kredytowego przekształca się w umowę indywidualną zawartą z żyjącym Współposiadaczem Rachunku. Po przekształceniu umowy Limitu kredytowego w indywidualną Bank dokona nowej oceny zdolności kredytowej Posiadacza Rachunku i jeżeli w wyniku tej oceny stwierdzi, że: a) Posiadacz Rachunku utracił w ogóle zdolność kredytową niezbędną do posiadania Limitu kredytowego wypowie umowę Limitu kredytowego z zachowaniem 2-miesięcznego okresu wypowiedzenia, a w razie zagrożenia upadłością Posiadacza rachunku z zachowaniem 7-dniowego okresu wypowiedzenia. Wypowiedzenie umowy Limitu kredytowego będzie miało formę pisemną; b) Posiadacz Rachunku utracił zdolność kredytową niezbędną do posiadania Limitu kredytowego w dotychczasowej wysokości obniży dotychczasową wysokość Limitu kredytowego, wypowiadając umowę Limitu kredytowego w zakresie wysokości Limitu kredytowego z zachowaniem 30-dniowego okre-

9 29 su wypowiedzenia. Wypowiedzenie umowy Limitu kredytowego w zakresie wysokości Limitu kredytowego będzie miało formę pisemną; 2) w przypadku gdy w dniu śmierci Współposiadacza Rachunku Limit kredytowy był choćby częściowo wykorzystany (Saldo Rachunku było ujemne) umowa Limitu kredytowego wygasa w całości, a za zadłużenie wynikające z wykorzystania Limitu kredytowego odpowiadają solidarnie: żyjący Współposiadacz Rachunku oraz spadkobiercy zmarłego Współposiadacza Rachunku. Przyznanie Limitu kredytowego następuje na podstawie umowy o Limit kredytowy, zawartej pomiędzy Bankiem a Posiadaczem Rachunku/Współposiadaczami Rachunku Posiadacz nie może jednocześnie korzystać z Limitu kredytowego w Rachunku i limitu dozwolonego debetu. Zawarcie umowy o Limit kredytowy powoduje automatyczne rozwiązanie Umowy w zakresie przyznanego limitu dozwolonego debetu (z dniem zawarcia umowy o Limit kredytowy). 2. W przypadku gdy Posiadacz rachunku korzysta z przyznanego limitu dozwolonego debetu, środki z tytułu uruchomionego Limitu kredytowego z dniem zawarcia umowy o Limit kredytowy pokrywają istniejące zadłużenie z tytułu limitu dozwolonego debetu Wysokość Limitu kredytowego uzależniona jest od: a) wysokości wpływów na Rachunek, b) okresu prawidłowego (zgodnego z Regulaminem) funkcjonowania Rachunku, c) oceny zdolności Posiadacza do spłaty Limitu kredytowego (zdolności kredytowej). 2. W razie przeniesienia do Banku całości lub części wpływów z innego Banku, do okresu prowadzenia Rachunku zalicza się czas posiadania rachunku w innym banku, po przedstawieniu historii tego rachunku. 3. Limit kredytowy w Rachunku może być udzielony na okres 12 miesięcy, z możliwością przedłużania na kolejne 12-miesięczne okresy bez konieczności składania odrębnego wniosku w tym przedmiocie. 4. Limit kredytowy przedłuża się na kolejne 12-miesięczne okresy, o ile przed upływem okresu obowiązywania umowy o Limit kredytowy Kredytobiorca nie złoży oświadczenia o rezygnacji z Limitu kredytowego lub nie wystąpiła sytuacja, określona w umowie o Limit kredytowy, uprawniająca Bank do wypowiedzenia tej umowy Uruchomienie Limitu kredytowego następuje poprzez realizację Dyspozycji obciążeniowych, nie znajdujących pokrycia w Saldzie Rachunku. 2. Limit kredytowy jest odnawialny, co oznacza, że każdy wpływ zmniejsza istniejące zadłużenie i umożliwia ponowne powstanie zadłużenia do wysokości określonej w umowie o Limit kredytowy. 33 Od przyznanego Limitu kredytowego Bank pobiera prowizję w wysokości określonej w umowie o Limit kredytowy Oprocentowanie Limitu kredytowego Bank ustala w stosunku rocznym, według zmiennej stopy procentowej, określonej w umowie o Limit kredytowy. 2. Bank nalicza odsetki, za okres od dnia powstania zadłużenia do dnia poprzedzającego jego spłatę, według stopy procentowej, obowiązującej w okresie trwania zadłużenia. 3. Warunki zmiany oprocentowania Limitu kredytowego określa każdorazowo umowa o Limit kredytowy. 35 Bank będzie naliczał odsetki według podwyższonej stopy procentowej w sytuacjach opisanych w umowie o Limit kredytowy Posiadacz Rachunku w każdym czasie może wystąpić o zwiększenie/zmniejszenie kwoty przyznanego Limitu kredytowego, a także o rozwiązanie umowy o Limit kredytowy. Zwiększenie kwoty Limitu kredytowego jest uzależnione od oceny zdolności kredytowej Posiadacza. 2. Dokonanie spłaty zadłużenia w trakcie obowiązywania umowy o Limit kredytowy nie stanowi jej rozwiązania. VII. Rozwiązanie Umowy Każda ze Stron może rozwiązać Umowę zawartą na czas nieokreślony. 2. Posiadacz może złożyć oświadczenie o rozwiązanie Umowy bez podania przyczyn. Rozwiązanie Umowy przez Posiadacza może nastąpić w każdym czasie, bez zachowania okresu wypowiedzenia. 3. Oświadczenie Posiadacza o rozwiązaniu Umowy dla swej ważności wymaga formy pisemnej i musi zostać podpisane zgodnie ze wzorem podpisu złożonym w Banku. 4. W przypadku wystąpienia salda dodatniego na Rachunku, Bank dokonuje wypłaty środków w formie gotówkowej w kasie Banku lub przelewa środki na rachunek wskazany przez Posiadacza. 5. W przypadku wystąpienia salda ujemnego na Rachunku, Posiadacz zobowiązany jest do jego uregulowania wraz z należnymi odsetkami w terminie do 30 dni od otrzymania pisma z Banku informującego o stanie środków na Rachunku. 6. W razie braku dyspozycji Posiadacza dotyczącej zwrotu środków na zamykanym Rachunku, Bank nalicza odsetki na dzień wykonania dyspozycji zamknięcia Rachunku i od dnia następnego przeksięgowuje środki na nieoprocentowane konto przejściowe, po uprzednim pobraniu należnych opłat za obsługę Rachunku. 38 Bank jest uprawniony do rozwiązania Umowy z zachowaniem 2-miesięcznego okresu wypowiedzenia, z ważnych przyczyn, za które uznaje się: a) podanie przez Posiadacza rachunku informacji i danych niezgodnych z prawdą, b) sytuację, gdy Niedopuszczalne saldo debetowe na Rachunku nie zostało spłacone w terminie 14 dni od otrzymania przez Posiadacza rachunku wezwania do spłaty skierowanego przez Bank, c) sytuację, gdy Rachunek jest objęty zajęciem egzekucyjnym, d) sytuację, gdy Rachunek jest wykorzystywany niezgodnie z przeznaczeniem,

10 e) sytuację, gdy Limit kredytowy nie został spłacony w terminie określonym w umowie o Limit kredytowy, f) sytuację, gdy posiadacz konta młodzieżowego ukończył 26 rok życia, g) sytuację, gdy w ciągu 6 kolejnych miesięcy nie dokonano na Rachunku żadnych obrotów, poza dopisywaniem odsetek i/lub pobieraniem opłat lub prowizji, h) brak możliwości doręczania pism Banku na adres Posiadacza na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (RP) wskutek zmiany przez Posiadacza adresu zamieszkania lub adresu do doręczeń na znajdujący się poza Rzeczpospolitą Polską i niewskazanie takiego adresu na terenie RP Bank może dokonać zmiany pakietu, w ramach którego prowadzony jest Rachunek, za uprzednim 2-miesięcznym pisemnym wypowiedzeniem, jeżeli Posiadacz nie spełnia warunków określonych dla tego pakietu według stanu z dnia zawarcia Umowy. Do zmiany pakietu stosuje się postanowienia zawarte w Posiadacz może wystąpić do Banku o zmianę pakietu, w którym prowadzony jest Rachunek. Z uwagi na stosowanie przez Bank zróżnicowanych stawek oprocentowania środków oraz prowizji i opłat w zależności od pakietu, w jakim prowadzony jest Rachunek, zmiana pakietu może się wiązać ze zmianą wysokości oprocentowania środków na Rachunku oraz zmianą wysokości prowizji i opłat pobieranych w związku z czynnościami wykonywanymi na podstawie Umowy. Nowa wysokość oprocentowania oraz nowe stawki prowizji i opłat obowiązują Posiadacza od dnia dokonania zmiany pakietu. Bank zamieszcza na stronie internetowej pod adresem Tabele oprocentowania oraz Tabele opłat i prowizji zawierające aktualne stawki oprocentowania, opłat i prowizji z podziałem na poszczególne pakiety, w których prowadzone są Rachunki W przypadku uaktywnionej do Rachunku usługi Bankowości Elektronicznej, złożenie przez Posiadacza rachunku oświadczenia o rozwiązaniu Umowy nie skutkuje jednoczesnym rozwiązaniem umowy o świadczenie usługi Bankowości Elektronicznej. 2. Z zastrzeżeniem ust. 3, w przypadku rozwiązania Umowy z usługą Bankowości Elektronicznej, Posiadacz jest zobowiązany do dnia rozwiązania Umowy dokonać likwidacji założonych oszczędnościowych internetowych lokat terminowych. Rozwiązanie Umowy z usługą Bankowości Elektronicznej jest jednoznaczne z rozwiązaniem w tym samym dniu wszystkich oszczędnościowych internetowych lokat terminowych, niezależnie od warunków, na jakich je zawarto i ze skutkami dokonania wypłaty środków zdeponowanych na oszczędnościowych internetowych lokatach terminowych przed zakończeniem okresu umownego. 3. Zobowiązanie do likwidacji oszczędnościowych internetowych lokat terminowych w przypadku rozwiązania Umowy z usługą Bankowości Elektronicznej nie powstaje, gdy w terminie do dnia rozwiązania Umowy Posiadacz dokona zmiany trybu rozliczenia oszczędnościowych internetowych lokat terminowych, co pozwoli na dalsze trwanie umów dotyczących tych lokat. Zmiana trybu rozliczenia oszczędnościowych internetowych lokat terminowych może polegać: a) na wskazaniu do wypłaty środków z zakończonej lokaty lub odsetek od lokaty odnawialnej innego rachunku prowadzonego przez Bank niż Rachunek zamykany w związku z rozwiązaniem Umowy lub rachunku prowadzonego w walucie lokaty przez inny Bank albo b) w odniesieniu do nieodnawialnych oszczędnościowych internetowych lokat terminowych lub w odniesieniu do odnawialnych oszczędnościowych internetowych lokat terminowych bez kapitalizacji odsetek na zamianie ich w lokaty odnawialne z kapitalizacją odsetek. 4. Jeżeli Strony łączą jeszcze inne umowy (niż umowy oszczędnościowych internetowych lokat terminowych), które są powiązane z Umową w ten sposób, że do prawidłowego wykonania tych umów niezbędne jest istnienie Rachunku, to w przypadku rozwiązania Umowy przez którąkolwiek ze Stron, postanowienia ust. 2 i 3 stosuje się odpowiednio. VIII. Śmierć Posiadacza rachunku Po śmierci Posiadacza indywidualnego Rachunku Bank ma obowiązek dokonania z tego Rachunku, przy zachowaniu poniższej kolejności, następujących wypłat: a) kwoty wydatkowanej na koszty pogrzebu Posiadacza rachunku osobie, która przedłoży skrócony akt zgonu Posiadacza oraz rachunki stwierdzające wysokość poniesionych kosztów, wystawione na osobę żądającą wypłaty, w wysokości nieprzekraczającej kosztów urządzenia pogrzebu zgodnie ze zwyczajami przyjętymi w danym środowisku, b) kwoty równej wpłatom na rachunki dokonanym przez organ wypłacający świadczenie z ubezpieczenia lub zabezpieczenia społecznego albo uposażenie w stanie spoczynku, które nie przysługiwały za okres po śmierci Posiadacza rachunku, wskazanej we wniosku organu wypłacającego to świadczenie lub uposażenie, skierowanym do Banku wraz z podaniem numerów rachunków, na które dokonano wpłat, c) kwoty wynikającej z realizacji dyspozycji wkładem na wypadek śmierci, do wysokości określonej w art. 56 ust. 2 ustawy z 29 sierpnia 1997 roku Prawo bankowe, d) wypłaty z tytułu spadku lub zapisu testamentowego (na podstawie prawomocnego postanowienia sądu o stwierdzeniu nabycia spadku lub zarejestrowanego aktu poświadczenia dziedziczenia). 2. Ze wspólnych Rachunków po śmierci Posiadacza rachunku Bank dokonuje wypłat wyłącznie z tytułu spadku lub zapisu testamentowego. 3. Wypłaty z Rachunku zmarłego Posiadacza dokonywane są wyłącznie w Placówce Banku. 4. Wypłata z Rachunku zmarłego posiadacza tego Rachunku (np. tytułem zwrotu kosztów pogrzebu, realizacji dyspozycji wkładem na wypadek śmierci, tytułem spadku lub zapisu testamentowego) nie stanowi naruszenia warunków umownych Dyspozycji wkładem na wypadek śmierci Posiadacz rachunku może dokonać wyłącznie na rzecz małżonka, wstępnych, zstępnych lub rodzeństwa. 2. Dyspozycji wkładem na wypadek śmierci Posiadacz rachunku może dokonać w Placówce Banku oraz w Placówce Franczyzowej. 3. Dyspozycja wkładem na wypadek śmierci nie może być złożona do Rachunków wspólnych. 4. W chwili realizacji dyspozycji, bez względu na termin zgłoszenia się osoby na rzecz, której nastąpi wypłata, kwota dyspozycji wkładem na wypadek śmierci wyliczona przez Bank nie może przekroczyć równowartości kwoty przypadającego na ostatni miesiąc przed śmiercią Posiadacza rachunku dwudziestokrotnego przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku, ogłaszanego przez Prezesa GUS, nie przekraczającej jednak wysokości środków na rachunku. Powyższy limit dotyczy wszystkich rachunków zmarłego łącznie, a nie każdego z nich z osobna. 5. Osoba wskazana w dyspozycji może zrezygnować z pobrania należnej jej kwoty, a Bank przyjmie taką rezygnację. W tej sytuacji środki pieniężne objęte dyspozycją wchodzą do spadku. 6. Jeżeli na dzień realizacji dyspozycji wkładem na wypadek śmierci, wysokość środków na Rachunku będzie niższa od kwoty dyspozycji, wówczas poszczególne kwoty dyspozycji na rzecz kilku osób zostaną proporcjonalnie zmniejszone. 7. Jeżeli Posiadacz rachunku wydał więcej niż jedną dyspozycję wkładem na wypadek śmierci, a łączna suma dyspozycji przekracza limit, o którym mowa w ust. 4, dyspozycja wydana później ma pierwszeństwo przed dyspozycją wydaną wcześniej. 8. Bank realizuje wypłaty z tytułu dyspozycji wkładem na wypadek śmierci Posiadacza rachunku w Placówce Banku niezwłocznie, nie później niż w terminie 5 dni roboczych od dnia przedłożenia w Placówce Banku lub w Placówce Franczyzowej aktu zgonu potwierdzającego śmierć Posiadacza rachunku lub prawomocnego postanowienia sądu o uznaniu Posiadacza rachunku za zmarłego. 9. Bank nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne wypłaty podjęte po śmierci Posiadacza rachunku przez pełnomocnika, jeżeli udzielone mu pełnomocnictwo nie zostało odwołane do momentu śmierci Posiadacza rachunku, a Bank do chwili wypłaty środków z Rachunku nie powziął wiadomości o śmierci Posiadacza rachunku. 10. Z rachunku Posiadacza zmarłego przed dniem r. Bank dokonuje wypłaty spadkobiercom i zapisobiercom tylko za pisemną zgodą naczelnika urzędu skarbowego.

11 43 1. W przypadku śmierci Posiadacza Rachunku wspólnego: a) Umowa Rachunku wspólnego przekształca się w Umowę rachunku indywidualnego prowadzonego dla żyjącego Posiadacza, b) w przypadku śmierci jednego ze Współposiadaczy z dniem śmierci Współposiadacza ustaje wspólność Rachunku i zgromadzonych na nim środków przy czym uznaje się, że udziały Współposiadaczy rachunku są równe. Środki zgromadzone na Rachunku wspólnym według stanu z dnia śmierci Współposiadacza, przysługują po połowie żyjącemu Współposiadaczowi i spadkobiercom zmarłego Współposiadacza. Środki pieniężne przysługujące spadkobiercom zmarłego Współposiadacza zostają zabezpieczone (zablokowane) na rachunku, a pozostały przy życiu Współposiadacz nie może nimi swobodnie dysponować. c) w przypadku jednoczesnej śmierci obydwóch Współposiadaczy rachunku środki pieniężne zgromadzone na Rachunku dzielone są proporcjonalnie względem obydwóch Współposiadaczy rachunku i w odpowiednich udziałach przysługują spadkobiercom zmarłych Współposiadaczy zgodnie z prawomocnymi postanowieniami sądowymi o stwierdzeniu nabycia spadku lub zarejestrowanymi aktami poświadczenia dziedziczenia. 2. Wkłady podlegające dziedziczeniu po zmarłym Współposiadaczu wypłacane są zgodnie z prawomocnymi postanowieniami sądu o stwierdzeniu nabycia spadku lub zarejestrowanymi aktami poświadczenia dziedziczenia Osobie wskazanej w dyspozycji wkładem na wypadek śmierci udziela się informacji wyłącznie o zapisie jej dotyczącym oraz kwocie jaką uzyskuje w wyniku dyspozycji. Nie udziela się informacji o pozostałych osobach wskazanych w dyspozycji. 2. Spadkobiercy udziela się informacji o środkach znajdujących się na Rachunku osoby zmarłej oraz informacji o złożeniu do Rachunku dyspozycji wkładem na wypadek śmierci (wraz z podaniem nazwisk i wysokości kwoty tytułem realizacji dyspozycji wkładem na wypadek śmierci) po przedłożeniu prawomocnego postanowienia sądu o stwierdzeniu nabycia spadku lub zarejestrowanego aktu poświadczenia dziedziczenia W razie śmierci Posiadacza rachunku, który nie ustanowił dyspozycji wkładem na wypadek śmierci oraz w sytuacji, gdy na Rachunku pozostały środki po dokonaniu wypłat określonych w 41 ust. 1 lit. a) i b) i/lub realizacji dyspozycji wkładem na wypadek śmierci, wypłata środków pozostałych na Rachunku dokonywana jest na rzecz spadkobierców. 2. Posiadacz rachunku jest zobowiązany do powiadomienia Placówki Banku o zmianie stałego miejsca zamieszkania (zarówno swojego jak i osób uprawnionych), a w przypadku, gdy miejsce zamieszkania znajduje się poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, Posiadacz ma obowiązek wskazać adres do doręczeń na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. 3. W przypadku zmiany pakietu prowadzenia Rachunku, dyspozycja wkładem na wypadek śmierci złożona do Rachunku prowadzonego w ramach dotychczasowego pakietu jest obowiązująca do Rachunku prowadzonego w zmienionym pakiecie, za wyjątkiem sytuacji gdy zmiana ta wymaga zamknięcia Rachunku dotychczasowego i otwarcia nowego oraz kiedy Rachunek indywidualny jest zamieniony na Rachunek wspólny. IX. Zasady funkcjonowania Rachunków młodzieżowych Otwarcie, zamknięcie oraz obsługa Rachunku młodzieżowego odbywa się wyłącznie w Placówce Banku. 2. Posiadaczem Rachunku młodzieżowego jest Posiadacz rachunku. 3. Posiadaczem środków zgromadzonych na Rachunku młodzieżowym pozostaje Posiadacz rachunku. 4. Osobę upoważnioną do dysponowania saldem Rachunku młodzieżowego ustanawia Posiadacz rachunku. 5. Posiadacz rachunku ponosi wszelką odpowiedzialność za transakcje dokonane na Rachunku młodzieżowym przez upoważnioną do dysponowania saldem Rachunku młodzieżowego osobę. 47 Środki na Rachunku młodzieżowym nie są oprocentowane. 48 W ramach Rachunku młodzieżowego Bank umożliwia wydanie karty debetowej wyłącznie dla osoby upoważnionej do dysponowania Rachunkiem młodzieżowym, służącej do korzystania ze środków zgromadzonych na Rachunku młodzieżowym. 49 W trakcie prowadzenia Rachunku młodzieżowego Posiadacz rachunku nie może dokonać zmiany osoby upoważnionej do dysponowania saldem Rachunku młodzieżowego. 50 Na Rachunek młodzieżowy mogą być dokonywane wpłaty gotówkowe i bezgotówkowe. 51 Wypłaty z Rachunku młodzieżowego mogą być dokonywane: 1. przez Posiadacza rachunku: a) w formie gotówkowej za pomocą asygnaty wypłaty, b) w formie bezgotówkowej za pomocą polecenia przelewu, zleceń jednorazowych i stałych, 2. przez osobę upoważnioną do dysponowania saldem Rachunku młodzieżowego: a) w formie gotówkowej za pomocą: asygnaty wypłaty, karty debetowej, b) w formie bezgotówkowej za pomocą: polecenia przelewu, zleceń jednorazowych i stałych, karty debetowej. 52 W Rachunku młodzieżowym nie udziela się Limitu kredytowego.

12 53 Bank jest uprawniony do rozwiązania Umowy o prowadzenie Rachunku młodzieżowego z zachowaniem 2-miesięcznego okresu wypowiedzenia z ważnych powodów, za które uznaje się: a) osiągnięcie przez osobę upoważnioną do dysponowania saldem Rachunku młodzieżowego 26 roku życia, b) podanie przez Posiadacza informacji i danych niezgodnych z prawdą, c) sytuację, gdy Niedopuszczalne saldo debetowe na Rachunku młodzieżowym nie zostało spłacone w terminie 14 dni od otrzymania przez Posiadacza wezwania do spłaty skierowanego przez Bank, d) sytuację, gdy Rachunek młodzieżowy jest objęty zajęciem egzekucyjnym, e) sytuację, gdy Rachunek młodzieżowy jest wykorzystywany niezgodnie z przeznaczeniem, f) sytuację, gdy w ciągu 6 kolejnych miesięcy nie dokonano na Rachunku młodzieżowym żadnych obrotów, poza dopisywaniem odsetek i/lub pobieraniem opłat lub prowizji, g) brak możliwości doręczania pism Banku na adres Posiadacza na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (RP) wskutek zmiany przez Posiadacza adresu zamieszkania lub adresu do doręczeń na znajdujący się poza Rzeczpospolitą Polską i niewskazanie takiego adresu na terenie RP, h) zamknięcie Rachunku Rachunek młodzieżowy może być zamknięty przez Posiadacza rachunku w dowolnym momencie trwania Umowy. 2. W dniu zamknięcia Rachunku młodzieżowego Posiadacz zobowiązany jest do zwrotu karty debetowej wydanej do tego rachunku. 3. W dniu zamknięcia Rachunku młodzieżowego Bank przelewa saldo Rachunku młodzieżowego na Rachunek. 55 Za czynności związane z prowadzeniem i obsługą Rachunku młodzieżowego Bank pobiera opłaty i prowizje zgodnie z Tabelą. 56 Wyciągi z Rachunku młodzieżowego przekazywane są Posiadaczowi rachunku zgodnie z trybem określonym w Umowie. X. Reklamacje W przypadku stwierdzenia niezgodności w zestawieniu Dyspozycji lub nieprawidłowości przy dokonywaniu Transakcji płatniczych, w tym również w przypadku stwierdzenia nieautoryzowanych, niewykonanych lub nienależycie wykonanych Transakcji płatniczych, Posiadacz powinien, niezwłocznie zgłosić reklamację. 2. Reklamacje mogą być zgłaszane: a) w formie pisemnej, przez wysłanie na adres korespondencyjny Banku wskazany na stronie lub przez złożenie w Placówce Banku lub Placówce Franczyzowej; b) telefonicznie, poprzez kontakt z Infolinią Banku pod numerami prezentowanymi w placówkach i na stronie internetowej Banku c) drogą elektroniczną, poprzez system bankowości internetowej lub poprzez formularz kontaktowy na stronie internetowej Banku 3. Reklamacja powinna zawierać w szczególności dane Posiadacza, datę złożenia reklamacji opis zgłaszanych zastrzeżeń lub niezgodności oraz jednoznacznie sformułowane roszczenie Posiadacza. 4. Do złożonej skargi lub reklamacji Posiadacz powinien dołączyć wszelkie dokumenty będące podstawą do rozpatrzenia reklamacji. 5. Bank może się zwrócić do Posiadacza, w związku z rozpatrywaną reklamacją, o dostarczenie niezbędnych informacji oraz posiadanej przez Posiadacza dokumentacji dotyczącej składanej reklamacji. 6. Roszczenia Posiadacza z tytułu sytuacji opisanych w ust. 1 wygasają, jeśli Posiadacz nie powiadomi Banku o zaistniałej sytuacji w ciągu 13 miesięcy licząc od dnia obciążenia Rachunku kwotą kwestionowanej Dyspozycji albo od dnia, w którym Dyspozycja miała być wykonana. 7. Bank rozpatruje reklamacje niezwłocznie, w terminie nie przekraczającym 30 dni od ich otrzymania. W przypadku, gdy rozpatrzenie reklamacji w tym terminie nie będzie możliwe, Bank informuje Posiadacza przed upływem tego terminu o nowym terminie rozpatrzenia reklamacji oraz przyczynach opóźnienia i okolicznościach, które wymagają ustalenia. 8. Po rozpatrzeniu reklamacji, Bank informuje Posiadacza o wyniku jej rozpatrzenia, pisemnie lub w innej formie uzgodnionej z Posiadaczem. 9. W przypadku nieuwzględnienia reklamacji, jeżeli uprzednio Bank uznał Rachunek kwotą reklamowanej Dyspozycji pod warunkiem pozytywnego jej rozpatrzenia, Bank ma prawo do ponownego obciążenia rachunku reklamowaną kwotą. 10. Jeżeli uznanie Rachunku z tytułu reklamacji nastąpiło warunkowo, przed zakończeniem procedury reklamacyjnej prowadzonej przez Bank, rozwiązanie Umowy i zamknięcie Rachunku nie uchybia obowiązkowi Posiadacza do zwrotu reklamowanej kwoty, którą Bank uznał warunkowo Rachunek. 11. W przypadku wystąpienia nieautoryzowanej Transakcji płatniczej, Bank zobowiązany jest niezwłocznie zwrócić Posiadaczowi kwotę nieautoryzowanej Transakcji płatniczej oraz przywrócić Rachunek do stanu, jaki istniałby, gdyby nie miała miejsca nieautoryzowana Transakcja płatnicza. 12. Posiadacz odpowiada za nieautoryzowane Transakcje płatnicze do wysokości równowartości w walucie polskiej 150 euro, ustalonej przy zastosowaniu kursu średniego ogłaszanego przez NBP obowiązującego w dniu wykonania Transakcji płatniczej, jeżeli nieautoryzowana Transakcja płatnicza jest skutkiem posłużenia się utraconą albo skradzioną kartą płatniczą, danymi do logowania, urządzeniami/danymi do autoryzacji Transakcji płatniczej lub skutkiem przywłaszczenia karty, danych do logowania, urządzeń/danych do autoryzacji Transakcji płatniczej lub ich nieuprawnionego użycia w wyniku naruszenia przez Posiadacza obowiązku podjęcia z chwilą ich otrzymania niezbędnych środków służących zapobieżeniu naruszeniu indywidualnych zabezpieczeń tych instrumentów, w szczególności zobowiązania do przechowywania ich z zachowaniem należytej staranności oraz nieudostępniania ich osobom nieuprawnionym. 13. Posiadacz może żądać od Banku zwrotu kwoty autoryzowanej Transakcji płatniczej zainicjowanej przez jej Odbiorcę lub za jego pośrednictwem, która to Transakcja płatnicza została już wykonana, jeżeli w momencie autoryzacji Transakcji płatniczej nie została określona dokładna jej kwota lub kwota Transakcji płatniczej jest wyższa niż kwota pobierana w danych okolicznościach, uwzględniając wcześniejszy rodzaj i poziom wydatków Posiadacza, warunki Umowy i istotne dla sprawy okoliczności. Zwrot, o którym jest mowa powyżej, obejmuje pełną kwotę wykonanej Transakcji płatniczej. W przypadku żądania od Banku zwrotu kwoty autoryzowanej Transakcji płatniczej zainicjowanej przez jej Odbiorcę lub za jego pośrednictwem, która to Transakcja płatnicza została już wykonana, jeżeli w momencie autoryzacji Transakcji płatniczej nie została określona dokładna jej kwota, Posiadacz nie może powoływać się na przyczyny związane z wymianą waluty, jeśli zastosowany został referencyjny kurs walutowy uzgodniony z Bankiem. 14. Posiadacz może wystąpić o zwrot kwoty autoryzowanej Transakcji płatniczej, o której mowa w ust. 13, zainicjowanej przez Odbiorcę lub za jego pośrednictwem, przez okres ośmiu tygodni począwszy od daty obciążenia Rachunku. 15. Na wniosek Banku Posiadacz jest obowiązany przedstawić faktyczne okoliczności wskazujące na zaistnienie warunków określonych w ust Posiadacz nie ma prawa do zwrotu, o którym mowa ust. 13, w przypadku gdy udzielił zgody na wykonanie Transakcji płatniczej bezpośrednio wobec Banku oraz informacja o przyszłej Transakcji płatniczej została dostarczona Posiadaczowi przez Bank w uzgodniony sposób na co najmniej cztery tygodnie przed terminem wykonania Transakcji płatniczej lub udostępniona została Posiadaczowi przez Bank w uzgodniony sposób, przez okres co najmniej czterech tygodni przed terminem wykonania Transakcji płatniczej.

13 17. W terminie dziesięciu dni (z wyjątkiem sobót, niedziel i dni ustawowo wolnych od pracy) od daty otrzymania wniosku o zwrot złożonego na podstawie ust. 13, Bank dokonuje zwrotu pełnej kwoty Transakcji płatniczej lub podaje uzasadnienie odmowy dokonania zwrotu. Jeśli Posiadacz nie zgadza się z przedstawionym uzasadnieniem, może złożyć reklamację zgodnie z ust. 2, oraz z uwzględnieniem organów wskazanych w ust. 18, Posiadaczowi przysługuje możliwość zwrócenia się z prośbą o pomoc w sprawie objętej reklamacją do Miejskiego lub Powiatowego Rzecznika Konsumenta a także skierowania sprawy do polubownego rozwiązania w ramach Bankowego Arbitrażu Konsumenckiego przy Związku Banków Polskich lub Sądu Polubownego przy Komisji Nadzoru Finansowego. Szczegółowe informacje wraz z danymi adresowymi dostępne są na stronach internetowych wymienionych instytucji. 19. Bank jako instytucja finansowa podlega nadzorowi Komisji Nadzoru Finansowego. Szczegółowe informacje wraz z danymi adresowymi dostępne są na stronie internetowej wymienionej instytucji. 20. Z zastrzeżeniem postanowień ust. 6, Bank ponosi wobec Posiadacza odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zleconej Transakcji płatniczej lub Dyspozycji, dla której były podane prawidłowe Unikatowe identyfikatory, według zasad określonych w art UUP. XI. Postanowienia końcowe Bank informuje Posiadacza rachunku o zmianach stanu Rachunku i ustaleniu salda w trybie określonym w Umowie, w tym w formie przesłania wyciągu z Rachunku raz w miesiącu w formie dokumentu papierowego lub elektronicznie na adres albo poprzez udostępnienie historii operacji generowanej z wykorzystaniem internetowego kanału dostępu. 2. W przypadku wyboru przez klienta wysyłki wyciągów elektronicznie na adres i zaistnienia sytuacji uniemożliwiającej dokonanie w terminie wysyłki w tej formie, Bank przekaże wyciąg w formie dokumentu papierowego na adres korespondencyjny Posiadacza rachunku. 3. Zmiana sposobu udostępniania wyciągów/częstotliwości sporządzania wyciągów lub adresu owego do odbioru wyciągu przesyłanego elektroniczne następuje poprzez złożenie przez Posiadacza właściwej dyspozycji w Placówce Banku i nie wymaga sporządzania aneksu do Umowy. 4. W przypadku rachunków wspólnych do zmiany sposobu udostępniania wyciągów/częstotliwości sporządzania wyciągów/adresu owego do odbioru wyciągów wystarczające jest oświadczenie jednego ze Współposiadaczy. 5. Informacje na temat wszelkich opłat należnych Bankowi od Posiadacza znajdują się w Tabeli prowizji za czynności bankowe oraz opłat za czynności w obszarze Getin Banku. 6. Aktualna informacja o miejscach, w których wykonywana jest działalność prowadzona przez Bank, w postaci listy placówek Banku, dostępna jest na stronie internetowej Banku pod adresem: Posiadacz rachunku powinien sprawdzać prawidłowość podawanego salda Rachunku. W przypadku stwierdzenia przez Posiadacza niezgodności salda, fakt ten Posiadacz rachunku powinien zgłosić na piśmie w Placówce Banku w ciągu 14 dni od otrzymania wyciągu. 2. Bank zastrzega sobie prawo do dokonania sprostowania błędnych zapisów na Rachunku. O dokonanym sprostowaniu Bank niezwłocznie, pisemnie zawiadamia Posiadacza. 3. W przypadku podjęcia przez Posiadacza mylnie wpłaconych lub mylnie zaksięgowanych kwot Bank wzywa Posiadacza rachunku do zwrotu nienależnie pobranej sumy w terminie 14 dni od daty zawiadomienia przez Bank. 60 Roszczenia wynikające z Umowy przedawniają się z upływem 2 lat, z wyjątkiem roszczenia o zwrot wkładów, które przedawnia się z upływem 10 lat Za czynności związane z obsługą Rachunków Bank pobiera prowizje i opłaty w wysokości określonej w Tabeli bez odrębnej dyspozycji Posiadacza, poprzez obciążenie Rachunku. 2. Zmiana wysokości opłat i/lub prowizji albo zasad ich stosowania i naliczania, wprowadzenie opłat i/lub prowizji za czynności dotychczas nie ujęte w Tabeli albo rezygnacja z opłat i/lub prowizji za czynności dotychczas ujęte w Tabeli, są możliwe z ważnych przyczyn, za które uznaje się: a) zmianę powszechnie obowiązujących przepisów, o ile istnieje związek przyczynowo-skutkowy między zmianą przepisów a zmianą kosztów wykonywania czynności przez Bank; b) wydanie rekomendacji przez organ nadzoru nad działalnością Banku, urzędowej lub sądowej interpretacji powszechnie obowiązujących przepisów albo wydanie wyroku sądowego lub decyzji administracyjnej przez uprawniony organ, o ile istnieje związek przyczynowo-skutkowy między wydaniem rekomendacji, urzędowej lub sądowej interpretacji przepisów albo wyroku lub decyzji administracyjnej a zmianą kosztów wykonywania czynności przez Bank; c) zmianę cen energii elektrycznej, taryf pocztowych, telekomunikacyjnych lub rozliczeń międzybankowych, o ile istnieje związek przyczynowo-skutkowy między zmianą tych cen a zmianą kosztów wykonywania czynności przez Bank; d) zmianę cen towarów i usług konsumpcyjnych o nie mniej niż 0,5%, ustalaną na podstawie kwartalnego wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych (pot. inflacji) publikowanego przez GUS; zmiana dokonywana jest nie częściej niż raz na kwartał kalendarzowy, ze skutkiem od pierwszego dnia drugiego miesiąca kolejnego kwartału kalendarzowego, pod warunkiem publikacji przez GUS za poprzedni kwartał kalendarzowy wskaźnika z którego wynika opisana powyżej zmiana. Jeżeli wystąpienie okoliczności, o których mowa w lit. a)-c) spowoduje wzrost kosztów wykonywania czynności przez Bank, zmiana będzie polegała na wzroście wysokości opłat i/lub prowizji albo na wprowadzeniu opłat i/lub prowizji za czynności dotychczas nie ujęte w Tabeli. Jeżeli natomiast wystąpienie okoliczności, o których mowa w lit. a)-c) spowoduje spadek kosztów wykonywania czynności przez Bank, zmiana będzie polegała na zmniejszeniu wysokości opłat i/lub prowizji albo na rezygnacji z opłat i/lub prowizji za niektóre czynności dotychczas ujęte w Tabeli. W każdym przypadku zmiana będzie odpowiadała pod względem wartości zmianie kosztów wykonywania czynności przez Bank. W przypadku zmiany wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych, o której mowa w lit. d), zmiana nastąpi w tym samym kierunku (odpowiednio wzrost lub wprowadzenie opłaty i/lub prowizji albo spadek lub rezygnacja z opłaty i/lub prowizji) w którym nastąpiła zmiana wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych i o wartość odpowiadającą wysokości zmiany wskaźnika Bank zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego Regulaminu. 2. Zmiana treści Regulaminu przez Bank jest możliwa z ważnej przyczyny, za którą uznaje się: a) zmianę powszechnie obowiązujących przepisów, jeżeli w wyniku tej zmiany Bank jest prawnie zobowiązany do zmiany Regulaminu; b) wyrok sądowy lub decyzję administracyjną, jeżeli Regulamin zawiera postanowienia analogiczne do poddanych ocenie sądu lub organu, które ze względu na treść wyroku lub decyzji wymagają zmiany Regulaminu; c) rekomendację wydaną przez organ nadzoru nad działalnością Banku albo urzędową lub sądową interpretację przepisów, jeżeli dotyczą materii objętej Regulaminem i w wyniku ich wydania zaistnieje potrzeba zmiany Regulaminu, której celem jest dostosowanie treści Regulaminu do wydanej rekomendacji albo urzędowej lub sądowej interpretacji przepisów; d) zmianę w systemach informatycznych wykorzystywanych przez Bank, usprawniającą ich funkcjonowanie, jeżeli zakres przedmiotowy tej zmiany pozostaje w związku z treścią Regulaminu i powoduje konieczność modyfikacji jego brzmienia; e) konieczność dokonania korekty oczywistych omyłek lub błędów pisarskich albo uzupełnienia luk lub nieścisłości w Regulaminie nie dających się usunąć w wyniku wykładni jego postanowień.

14 63 1. Bank poinformuje Posiadacza o wprowadzeniu zmian w Regulaminie i/lub Tabeli nie później niż 2 miesiące przed proponowaną datą ich wejścia w życie, podając w informacji przekazywanej Posiadaczowi tę datę. 2. Jeżeli przed proponowaną datą wejścia w życie zmian w Regulaminie i/lub Tabeli Posiadacz nie zgłosi Bankowi sprzeciwu wobec tych zmian lub nie dokona wypowiedzenia Umowy ze skutkiem natychmiastowym, uznaje się, że Posiadacz wyraził na nie zgodę. 3. Jeżeli przed proponowaną datą wejścia w życie zmian w Regulaminie i/lub Tabeli Posiadacz zgłosił Bankowi sprzeciw wobec tych zmian, ale nie wypowiedział Umowy ze skutkiem natychmiastowym, Umowa wygasa z dniem poprzedzającym dzień wejścia w życie proponowanych zmian, bez ponoszenia opłat z tego tytułu przez Posiadacza. 4. Po otrzymaniu informacji o zmianach w Regulaminie i/lub Tabeli, o której mowa w ustępach poprzedzających, do daty wejścia w życie zmian Posiadacz ma prawo wypowiedzieć Umowę ze skutkiem natychmiastowym, bez ponoszenia opłat z tego tytułu. 5. Opłaty z tytułu świadczenia usług płatniczych (w rozumieniu przepisów UUP), pobierane okresowo, należne są Bankowi jedynie za okres obowiązywania Umowy. Opłaty uiszczone z góry podlegają proporcjonalnemu zwrotowi Organem nadzoru nad działalnością Banku jest Komisja Nadzoru Finansowego, Plac Powstańców Warszawy 1, Warszawa. 2. Aktualna informacja o miejscach, w których wykonywana jest działalność prowadzona przez Bank, w postaci listy placówek Banku, dostępna jest na stronie internetowej Banku pod adresem: 3. Komunikacja pomiędzy Bankiem a Posiadaczem jest realizowana w formie pisemnej, elektronicznej lub ustnej odpowiednio w drodze osobistego kontaktu w jednostkach Banku, za pośrednictwem usługi Bankowości Elektronicznej, poczty elektronicznej, telefonicznie lub listownie. Wyjątkiem od zasady wyboru przez Stronę przekazującą informację lub dokonującą zgłoszenia środka porozumiewania się, są sytuacje gdy Umowa lub Regulamin dla dokonania przez Bank lub Posiadacza czynności danego rodzaju wymagają zachowania formy pisemnej lub innej formy szczególnej. W takich przypadkach swoboda wyboru przez Stronę środka porozumiewania się jest ograniczona do tych środków porozumiewania się, które pozwalają na zachowanie wymaganej formy. 4. Warunkiem skierowania do Banku korespondencji pocztą elektroniczną jest dysponowanie przez Posiadacza urządzeniem z aktywnym dostępem do Internetu, a drogą telefoniczną dysponowanie przez Posiadacza urządzeniem telekomunikacyjnym pozwalającym na wykonywanie połączeń telefonicznych. 5. Korespondencja i wszelkie zawiadomienia, informacje oraz inne komunikaty będą przekazywane Posiadaczowi, w języku polskim. 6. Prawem właściwym do zawarcia i wykonywania Umowy, do której stosuje się niniejszy regulamin oraz do rozstrzygania sporów z niej wynikających, jest prawo polskie. 7. Sądem właściwym dla rozstrzygania sporów wynikających z Umowy jest sąd powszechny właściwy miejscowo na zasadach ogólnych. 8. Posiadaczowi przysługuje prawo korzystania z pozasądowego rozstrzygania sporów wynikających z Umowy przez Arbitra Bankowego działającego przy Związku Banków Polskich, z zastrzeżeniem, że przedmiotem postępowania przed Arbitrem Bankowym mogą być wyłącznie spory w zakresie roszczeń pieniężnych z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania przez Bank czynności bankowych lub innych, których wartość przedmiotu sporu nie jest wyższa niż kwota złotych. Do postępowania przed Arbitrem Bankowym ma zastosowanie Regulamin Bankowego Arbitrażu Konsumenckiego dostępny na stronie 9. Umowa i inne dokumenty dotyczące Umowy zostały sporządzone w języku polskim. Polska wersja językowa tych dokumentów stanowi wyłączną podstawę ich interpretacji. 10. Posiadacz w okresie obowiązywania Umowy ma prawo żądać w każdym czasie udostępnienia mu przez Bank postanowień Umowy i Regulaminu oraz informacji określonych w art. 27 UUP, w postaci papierowej lub na innym trwałym nośniku informacji. Za zgodą Posiadacza informacje te mogą być dostarczone pocztą elektroniczną, o ile dostarczenie w takiej postaci umożliwia dostęp do przekazanych informacji przez okres właściwy do celów dostarczania tych informacji i pozwala na odtworzenie przekazanych informacji w niezmienionej postaci. 11. W okresie obowiązywania Umowy Bank w każdym czasie, na wniosek Posiadacza, udostępni Mu, w uzgodniony sposób, informacje dotyczące Rachunku i wykonanych Zleceń Płatniczych. Jeżeli to udostępnienie będzie następowało w inny sposób niż poprzez wysyłkę wyciągu z Rachunku z częstotliwością określoną w Umowie, Bank jest uprawniony do pobierania od Posiadacza opłat z tego tytułu.

REGULAMIN UDZIELANIA DOPUSZCZALNEGO SALDA DEBETOWEGO W LUDOWYM BANKU SPÓŁDZIELCZYM W STRZAŁKOWIE

REGULAMIN UDZIELANIA DOPUSZCZALNEGO SALDA DEBETOWEGO W LUDOWYM BANKU SPÓŁDZIELCZYM W STRZAŁKOWIE Przyjęto Uchwałą nr 99/2014 Zarządu LBS w Strzałkowie z dnia 24.10.2014 r. Uchwała wchodzi w życie z dniem 24.10.2014 r. REGULAMIN UDZIELANIA DOPUSZCZALNEGO SALDA DEBETOWEGO W LUDOWYM BANKU SPÓŁDZIELCZYM

Bardziej szczegółowo

S P Ó Ł D Z I E L C Z Y

S P Ó Ł D Z I E L C Z Y Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 23 / 2009 Zarządu Banku Spółdzielczego w Niedrzwicy Dużej z dnia 16.12.2009. roku B A N K S P Ó Ł D Z I E L C Z Y w Nie drzwicy Dużej Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE...3 ROZDZIAŁ II REALIZACJA POLECENIA ZAPŁATY...3 ROZDZIAŁ III ODMOWA REALIZACJI TRANSAKCJI PŁATNICZEJ W RAMACH

ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE...3 ROZDZIAŁ II REALIZACJA POLECENIA ZAPŁATY...3 ROZDZIAŁ III ODMOWA REALIZACJI TRANSAKCJI PŁATNICZEJ W RAMACH ZASADY REALIZACJI ROZLICZEŃ W FORMIE POLECENIA ZAPŁATY W RAMACH BANKOWOŚCI DETALICZNEJ MBANKU S.A. (obowiązują od 25 stycznia 2014r.) SPIS TREŚCI ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE...3 ROZDZIAŁ II REALIZACJA

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA EFEKTYWNEGO KONTA OSZCZĘDNOŚCIOWEGO EKO PROFIT I ieko PROFIT W ZŁOTYCH DLA OSÓB FIZYCZNYCH W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W

REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA EFEKTYWNEGO KONTA OSZCZĘDNOŚCIOWEGO EKO PROFIT I ieko PROFIT W ZŁOTYCH DLA OSÓB FIZYCZNYCH W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA EFEKTYWNEGO KONTA OSZCZĘDNOŚCIOWEGO EKO PROFIT I ieko PROFIT W ZŁOTYCH DLA OSÓB FIZYCZNYCH W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W OLEŚNICY Oleśnica, luty 2015 Spis treści Postanowienia

Bardziej szczegółowo

Susz, listopad 2004 r.

Susz, listopad 2004 r. Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 53/2004 Zarządu BS w Suszu z dnia 22.11.2004 r. REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW OSZCZĘDNOŚCIOWYCH Z WKŁADAMI PŁATNYMI NA KAŻDE ŻĄDANIE W ZŁOTYCH DLA OSÓB MAŁOLETNICH

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konta Oszczędnościowego Getin Banku

Regulamin Konta Oszczędnościowego Getin Banku Regulamin Konta Oszczędnościowego Getin Banku Obowiązuje od dnia 15.07.2014 r. I. Postanowienia ogólne 1 1. Regulamin Konta Oszczędnościowego Getin Banku (zwany dalej Regulaminem) określa warunki prowadzenia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN Rachunków lokat terminowych podmiotów gospodarczych i innych jednostek organizacyjnych prowadzonych w BS

REGULAMIN Rachunków lokat terminowych podmiotów gospodarczych i innych jednostek organizacyjnych prowadzonych w BS REGULAMIN Rachunków lokat terminowych podmiotów gospodarczych i innych jednostek organizacyjnych prowadzonych w BS ROZDZIAŁ 1. Postanowienia ogólne 1 1. Regulamin określa warunki otwierania i prowadzenia

Bardziej szczegółowo

Regulamin rachunków systematycznego oszczędzania Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo- Kredytowej Beskidy w Bielsku Białej

Regulamin rachunków systematycznego oszczędzania Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo- Kredytowej Beskidy w Bielsku Białej Załącznik do uchwały Zarządu nr 7/XIV/10 z dnia 31.05.2010r. Regulamin rachunków systematycznego oszczędzania Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo- Kredytowej Beskidy w Bielsku Białej Regulamin obowiązuje

Bardziej szczegółowo

Umowa ramowa o prowadzenie rachunków bankowych oraz świadczenie usług płatniczych dla Klientów indywidualnych

Umowa ramowa o prowadzenie rachunków bankowych oraz świadczenie usług płatniczych dla Klientów indywidualnych Umowa ramowa o prowadzenie rachunków bankowych zawarta w dniu.. pomiędzy: Nest Bank S.A., z siedzibą w Warszawie, ul. Domaniewska 39a, 02-672 Warszawa, wpisanym do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego

Bardziej szczegółowo

Regulamin lokowania środków w ING Banku Śląskim S.A. za pośrednictwem Systemu

Regulamin lokowania środków w ING Banku Śląskim S.A. za pośrednictwem Systemu Regulamin lokowania środków w ING Banku Śląskim S.A. za pośrednictwem Systemu 16 grudnia 2015 Definicje 1. Użyte w niniejszym Regulaminie pojęcia oznaczają: 1. ING Bank ING Bank Śląski Spółka Akcyjna.

Bardziej szczegółowo

Tabela prowizji za czynności bankowe oraz opłat za inne czynności w obszarze Getin Banku dla Klientów indywidualnych byłego Get Banku S.A.

Tabela prowizji za czynności bankowe oraz opłat za inne czynności w obszarze Getin Banku dla Klientów indywidualnych byłego Get Banku S.A. Tabela prowizji za czynności bankowe oraz opłat za inne czynności w obszarze Getin Banku dla Klientów indywidualnych byłego Get Banku S.A. Rachunki bankowe konto osobiste Na WWW Walutowe konto osobiste

Bardziej szczegółowo

Regulamin otwierania terminowych lokat oszczędnościowych i rachunków oszczędnościowych drogą elektroniczną w FM Bank PBP S.A.

Regulamin otwierania terminowych lokat oszczędnościowych i rachunków oszczędnościowych drogą elektroniczną w FM Bank PBP S.A. Regulamin otwierania terminowych lokat oszczędnościowych i rachunków oszczędnościowych drogą elektroniczną w FM Bank PBP S.A. 1 Niniejszy Regulamin określa warunki otwierania rachunków terminowych lokat

Bardziej szczegółowo

Regulamin Rachunku Oszczędnościowo-Rozliczeniowego wraz z usługami dodatkowymi Agrafka Getin Banku

Regulamin Rachunku Oszczędnościowo-Rozliczeniowego wraz z usługami dodatkowymi Agrafka Getin Banku Regulamin Rachunku Oszczędnościowo-Rozliczeniowego wraz z usługami dodatkowymi Agrafka Getin Banku Obowiązuje od dnia 15.07.2014 r. I. Postanowienia ogólne 1 1. Regulamin niniejszy wydany na podstawie

Bardziej szczegółowo

Regulamin rachunków lokat terminowych wieloletnich KAPITAŁ" SpółSpielcpel Kajy ajpcpssnoęciowo-kresytowel im. Powjtańców Śląjkich

Regulamin rachunków lokat terminowych wieloletnich KAPITAŁ SpółSpielcpel Kajy ajpcpssnoęciowo-kresytowel im. Powjtańców Śląjkich Regulamin rachunków lokat terminowych wieloletnich KAPITAŁ" SpółSpielcpel Kajy ajpcpssnoęciowo-kresytowel im. Powjtańców Śląjkich I. Postanowienia ogólne 1 Regulamin określa zasady otwierania i prowadzenia

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konta Oszczędnościowego Noble

Regulamin Konta Oszczędnościowego Noble Regulamin Konta Oszczędnościowego Noble 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin Konta Oszczędnościowego Noble (zwany dalej Regulaminem) określa warunki prowadzenia rachunku w Getin Noble Banku SA.

Bardziej szczegółowo

Regulamin otwierania terminowych lokat i rachunków oszczędnościowych drogą elektroniczną BIZ Banku, Obszar Klienta Indywidualnego

Regulamin otwierania terminowych lokat i rachunków oszczędnościowych drogą elektroniczną BIZ Banku, Obszar Klienta Indywidualnego Regulamin otwierania terminowych lokat i rachunków oszczędnościowych drogą elektroniczną BIZ Banku, Obszar Klienta Indywidualnego 1 Niniejszy Regulamin określa warunki otwierania rachunków terminowych

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN OTWIERANIA LOKAT TERMINOWYCH POPRZEZ INTERNET BANKING W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W NAKLE NAD NOTECIĄ

REGULAMIN OTWIERANIA LOKAT TERMINOWYCH POPRZEZ INTERNET BANKING W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W NAKLE NAD NOTECIĄ Załącznik nr1 do Uchwały Zarządu nr132/2011 z dnia 28.07.2011 roku REGULAMIN OTWIERANIA LOKAT TERMINOWYCH POPRZEZ INTERNET BANKING W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W NAKLE NAD NOTECIĄ Nakło, lipiec 2011 r. SPIS TREŚCI

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RACHUNKÓW LOKAT TERMINOWYCH SPÓŁDZIELCZEJ KASY OSZCZĘDNOŚCIOWO- KREDTOWEJ IM. POWSTAŃCÓW ŚLĄSKICH. I. Postanowienia ogólne

REGULAMIN RACHUNKÓW LOKAT TERMINOWYCH SPÓŁDZIELCZEJ KASY OSZCZĘDNOŚCIOWO- KREDTOWEJ IM. POWSTAŃCÓW ŚLĄSKICH. I. Postanowienia ogólne REGULAMIN RACHUNKÓW LOKAT TERMINOWYCH SPÓŁDZIELCZEJ KASY OSZCZĘDNOŚCIOWO- KREDTOWEJ IM. POWSTAŃCÓW ŚLĄSKICH I. Postanowienia ogólne 1 Regulamin określa zasady otwierania i prowadzenia rachunków lokat terminowych,

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ II - Rachunki bankowe i rozliczenia pieniężne 2.1 Klienci instytucjonalni 2.1.1 Rachunki i rozliczenia złotowe

ROZDZIAŁ II - Rachunki bankowe i rozliczenia pieniężne 2.1 Klienci instytucjonalni 2.1.1 Rachunki i rozliczenia złotowe ROZDZIAŁ II - Rachunki bankowe i rozliczenia pieniężne 1 Klienci instytucjonalni 1 Rachunki i rozliczenia złotowe Lp. Rodzaj usług (czynności) Stawka 1 Rachunek rozliczeniowy: Biznes Net Mój Biznes Biznes

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN rachunku lokaty TWOJA INWESTYCJA SKOK im. Powstańców Śląskich

REGULAMIN rachunku lokaty TWOJA INWESTYCJA SKOK im. Powstańców Śląskich REGULAMIN rachunku lokaty TWOJA INWESTYCJA SKOK im. Powstańców Śląskich I. Postanowienia ogólne 1 Regulamin określa zasady otwierania i prowadzenia rachunku lokaty terminowej Inwestycja, zwanego dalej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RACHUNKU LOKATY TERMINOWEJ W ZŁOTYCH I W WALUTACH WYMIENIALNYCH DLA OSÓB FIZYCZNYCH

REGULAMIN RACHUNKU LOKATY TERMINOWEJ W ZŁOTYCH I W WALUTACH WYMIENIALNYCH DLA OSÓB FIZYCZNYCH REGULAMIN RACHUNKU LOKATY TERMINOWEJ W ZŁOTYCH I W WALUTACH WYMIENIALNYCH DLA OSÓB FIZYCZNYCH Katowice, lipiec 2004 r. SPIS TREŚCI ROZDZIAŁ 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE ROZDZIAŁ 2 OTWARCIE RACHUNKU LOKATY ROZDZIAŁ

Bardziej szczegółowo

Regulamin rachunku oszczędnościowego Konto oszczędnościowe Getinonline

Regulamin rachunku oszczędnościowego Konto oszczędnościowe Getinonline Regulamin rachunku oszczędnościowego Konto oszczędnościowe Getinonline 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin rachunku oszczędnościowego Konto oszczędnościowe, określa zasady otwierania i prowadzenia

Bardziej szczegółowo

Obowiązuje od 01.06.2015r.

Obowiązuje od 01.06.2015r. DZIAŁ II DEPOZYTY OSÓB FIZYCZNYCH Obowiązuje od 01062015r Lp Rozdział 1 Obsługa rachunków oszczędnościowych, oszczędnościowo-rozliczeniowych (ROR) Wyszczególnienie czynności 1 Otwarcie, i prowadzenie i

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI DLA BYŁYCH KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH DZ BANK POLSKA S.A.

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI DLA BYŁYCH KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH DZ BANK POLSKA S.A. TARYFA OPŁAT I PROWIZJI DLA BYŁYCH KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH DZ BANK POLSKA S.A. Taryfa obowiązuje od 01 lutego 2014 roku Opłaty i prowizje podane są w złotych polskich (PLN), jeżeli nie zaznaczono inaczej.

Bardziej szczegółowo

Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków bankowych dla podmiotów gospodarczych Noble Bank

Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków bankowych dla podmiotów gospodarczych Noble Bank Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków bankowych dla podmiotów gospodarczych Noble Bank 1. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy regulamin Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków bankowych dla podmiotów

Bardziej szczegółowo

rachunków systematycznego oszczędzania Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo-Kredytowej im. Unii Lubelskiej w Lublinie

rachunków systematycznego oszczędzania Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo-Kredytowej im. Unii Lubelskiej w Lublinie Z a łącznik do Uchwały Zarządu nr 7 z dnia 27.12.2004 r. REGULAMIN rachunków systematycznego oszczędzania Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo-Kredytowej im. Unii Lubelskiej w Lublinie Lublin 2004 Spis treści

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN LOKAT TERMINOWYCH OTWIERANYCH DROGĄ ELEKTRONICZNĄ W FM BANK PBP S.A. ZA POŚREDNICTWEM PORTALU WWW.SMARTLOKATY.PL

REGULAMIN LOKAT TERMINOWYCH OTWIERANYCH DROGĄ ELEKTRONICZNĄ W FM BANK PBP S.A. ZA POŚREDNICTWEM PORTALU WWW.SMARTLOKATY.PL O n l i n e REGULAMIN LOKAT TERMINOWYCH OTWIERANYCH DROGĄ ELEKTRONICZNĄ W FM BANK PBP S.A. ZA POŚREDNICTWEM PORTALU WWW.SMARTLOKATY.PL 1 Niniejszy Regulamin określa warunki otwierania i prowadzenia rachunków

Bardziej szczegółowo

Umowa Ramowa otwierania i prowadzenia rachunków lokat terminowych oraz rachunku pomocniczego

Umowa Ramowa otwierania i prowadzenia rachunków lokat terminowych oraz rachunku pomocniczego zawarta w dniu pomiędzy: Santander Consumer Bank S.A. we Wrocławiu, ul. Strzegomska 42c wpisanym do Krajowego Rejestru Sądowego Sąd rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział gospodarczy

Bardziej szczegółowo

P O D K A R P A C K I B A N K S P Ó Ł D Z I E L C Z Y REGULAMIN

P O D K A R P A C K I B A N K S P Ó Ł D Z I E L C Z Y REGULAMIN P O D K A R P A C K I B A N K S P Ó Ł D Z I E L C Z Y Tekst jednolity wprowadzony Uchwałą Zarządu PBS Nr 56/2005 z dnia 31.03.2005 r. Uchwały zmieniające: Uchwała Zarządu PBS Nr 377/2006 z 20.09.2006 r.

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ II - Rachunki bankowe i rozliczenia pieniężne 2.1 Klienci instytucjonalni Rachunki i rozliczenia złotowe

ROZDZIAŁ II - Rachunki bankowe i rozliczenia pieniężne 2.1 Klienci instytucjonalni Rachunki i rozliczenia złotowe ROZDZIAŁ II - Rachunki bankowe i rozliczenia pieniężne 1 Klienci instytucjonalni 1 Rachunki i rozliczenia złotowe Lp. Rodzaj usług (czynności) Stawka 1 Rachunek rozliczeniowy: Biznes Net Mój Biznes Biznes

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 5 do SIWZ. Umowa - wzór. Miastem Ząbki /Jednostka Organizacyjna reprezentowana przez. z siedzibą w Ząbkach. zwanym dalej Zamawiającym

Załącznik Nr 5 do SIWZ. Umowa - wzór. Miastem Ząbki /Jednostka Organizacyjna reprezentowana przez. z siedzibą w Ząbkach. zwanym dalej Zamawiającym Załącznik nr 5 do SIWZ Zawarta w dniu pomiędzy: Miastem Ząbki /Jednostka Organizacyjna reprezentowana przez z siedzibą w Ząbkach zwanym dalej Zamawiającym a Bankiem z siedzibą w zwanym dalej Bankiem, w

Bardziej szczegółowo

Regulamin otwierania terminowych lokat i rachunków oszczędnościowych drogą elektroniczną BIZ Banku, Obszar Klienta Indywidualnego 1

Regulamin otwierania terminowych lokat i rachunków oszczędnościowych drogą elektroniczną BIZ Banku, Obszar Klienta Indywidualnego 1 Regulamin otwierania terminowych lokat i rachunków oszczędnościowych drogą elektroniczną BIZ Banku, Obszar Klienta Indywidualnego 1 Niniejszy Regulamin określa warunki otwierania rachunków terminowych

Bardziej szczegółowo

TABELA OPŁAT I PROWIZJI KONTO IDEALNA FIRMA (dla jednostek organizacyjnych) wprowadzona w Idea Bank S.A. dnia 26 czerwca 2015 r.

TABELA OPŁAT I PROWIZJI KONTO IDEALNA FIRMA (dla jednostek organizacyjnych) wprowadzona w Idea Bank S.A. dnia 26 czerwca 2015 r. Duma Przedsiębiorcy 1/5 TABELA OPŁAT I PROWIZJI KONTO IDEALNA FIRMA (dla jednostek organizacyjnych) wprowadzona w Idea Bank S.A. dnia 26 czerwca 2015 r. Opłaty podstawowe Otwarcie Rachunku Rozliczeniowego

Bardziej szczegółowo

U M O W A rachunku bankowego w złotych do obsługi pożyczki z budżetu państwa na wyprzedzające finansowanie w ramach PROW 2007-2013

U M O W A rachunku bankowego w złotych do obsługi pożyczki z budżetu państwa na wyprzedzające finansowanie w ramach PROW 2007-2013 U M O W A rachunku bankowego w złotych do obsługi pożyczki z budżetu państwa na wyprzedzające finansowanie w ramach PROW 2007-2013 operacja... realizowana w ramach działania... kod działania W dniu...w...

Bardziej szczegółowo

3 Wpłaty i wypłaty 4 Realizacja Dyspozycji przez Bank 5 Oprocentowanie środków pieniężnych na Rachunku

3 Wpłaty i wypłaty 4 Realizacja Dyspozycji przez Bank 5 Oprocentowanie środków pieniężnych na Rachunku Regulamin rachunku oszczędnościowego Konto oszczędnościowe Openonline 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin rachunku oszczędnościowego Konto oszczędnościowe, określa zasady otwierania i prowadzenia

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIA OGÓLNE

POSTANOWIENIA OGÓLNE Regulamin rachunku oszczędnościowego POL-IKE POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Niniejszy regulamin określa warunki otwierania i prowadzenia przez Bank rachunku oszczędnościowego POL-IKE. 2. W sprawach nieuregulowanych

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REALIZACJI PRZEZ SGB-BANK S.A. POLECEŃ WYPŁATY W OBROCIE DEWIZOWYM

REGULAMIN REALIZACJI PRZEZ SGB-BANK S.A. POLECEŃ WYPŁATY W OBROCIE DEWIZOWYM Załącznik do Uchwały nr 396/2011 Zarządu SGB-Banku S.A. z dnia 19 grudnia 2011 r. REGULAMIN REALIZACJI PRZEZ SGB-BANK S.A. POLECEŃ WYPŁATY W OBROCIE DEWIZOWYM Poznań, grudzień 2011 S P I S T R E Ś C I

Bardziej szczegółowo

Umowa o świadczenie usługi eskok dla członków SKOK - przedsiębiorców

Umowa o świadczenie usługi eskok dla członków SKOK - przedsiębiorców Umowa o świadczenie usługi eskok dla członków SKOK - przedsiębiorców zwaną dalej Umową, zawarta w dniu... pomiędzy: Spółdzielczą Kasą Oszczędnościowo-Kredytową im. Zygmunta Chmielewskiego z siedzibą w

Bardziej szczegółowo

SGB. Spółdzielcza Grupa Bankowa

SGB. Spółdzielcza Grupa Bankowa Załącznik do Uchwały nr 71/2011 Zarządu Banku Spółdzielczego w Sieradzu z dnia 27.06.2011 roku SGB Spółdzielcza Grupa Bankowa REGULAMIN KORZYSTANIA Z SYSTEMÓW BANKOWOŚCI INTERNETOWEJ PRZEZ KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH

Bardziej szczegółowo

TABELA OPŁAT I PROWIZJI KONTO SPÓŁKA PLUS KREDYT (dla jednostek organizacyjnych) wprowadzona w Idea Bank S.A. dnia 26 czerwca 2015 r.

TABELA OPŁAT I PROWIZJI KONTO SPÓŁKA PLUS KREDYT (dla jednostek organizacyjnych) wprowadzona w Idea Bank S.A. dnia 26 czerwca 2015 r. Duma Przedsiębiorcy 1/5 TABELA OPŁAT I PROWIZJI KONTO SPÓŁKA PLUS KREDYT (dla jednostek organizacyjnych) wprowadzona w Idea Bank S.A. dnia 26 czerwca 2015 r. Wysokość opłat Opłaty podstawowe Otwarcie Rachunku

Bardziej szczegółowo

TABELA OPŁAT I PROWIZJI DLA RACHUNKÓW PROWADZONYCH W ZŁOTYCH POLSKICH DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH Wprowadzona w Idea Bank S.A. dnia 28 czerwca 2016 r.

TABELA OPŁAT I PROWIZJI DLA RACHUNKÓW PROWADZONYCH W ZŁOTYCH POLSKICH DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH Wprowadzona w Idea Bank S.A. dnia 28 czerwca 2016 r. 1/8 TABELA OPŁAT I PROWIZJI DLA RACHUNKÓW PROWADZONYCH W ZŁOTYCH POLSKICH DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH Wprowadzona w Idea Bank S.A. dnia 28 czerwca 2016 r. Opłaty podstawowe Otwarcie Rachunku 0,00 0,00

Bardziej szczegółowo

Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków oszczędnościowych Efekt w złotych dla osób fizycznych

Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków oszczędnościowych Efekt w złotych dla osób fizycznych Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków oszczędnościowych Efekt w złotych dla osób fizycznych Niechobrz, dnia 22 października 2007r. (miejscowość, rok) SPIS TREŚCI: Rozdział 1. Postanowienia ogólne...

Bardziej szczegółowo

Rodzaj zlecenia Płatniczego. papierowa elektroniczna Zlecenie wewnętrzne 16:00 20:00 Zlecenie zewnętrzne przelew SORBNET

Rodzaj zlecenia Płatniczego. papierowa elektroniczna Zlecenie wewnętrzne 16:00 20:00 Zlecenie zewnętrzne przelew SORBNET Wykaz zmian w Regulaminie Regulamin rachunków oszczędnościowo-rozliczeniowych oraz rachunków oszczędnościowych w walutach wymienialnych dla Klientów Indywidualnych Banku BPH S.A. Rodział I Par. 2 pkt.

Bardziej szczegółowo

Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków terminowych lokat oszczędnościowych dla osób fizycznych w ramach bankowości detalicznej mbanku S.A.

Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków terminowych lokat oszczędnościowych dla osób fizycznych w ramach bankowości detalicznej mbanku S.A. Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków terminowych lokat oszczędnościowych dla osób fizycznych w ramach bankowości detalicznej mbanku S.A. Obowiązuje od 8 kwietnia 2015r. Spis treści Rozdział I Postanowienia

Bardziej szczegółowo

Kanał dostępu (sposób wykonania operacji) Kanały samoobsługowe. Kanały samoobsługowe. Konsultant. Kanały samoobsługowe. Kanały samoobsługowe

Kanał dostępu (sposób wykonania operacji) Kanały samoobsługowe. Kanały samoobsługowe. Konsultant. Kanały samoobsługowe. Kanały samoobsługowe Obowiązuje od 9 września 2013 r. Taryfa prowizji i opłat bankowych PKO Banku Polskiego dla kont Inteligo prywatnych (indywidualnych i wspólnych) i firmowych, dla Klientów, którzy zawarli umowę rachunku

Bardziej szczegółowo

1. Wprowadzenie. 2. Definicje

1. Wprowadzenie. 2. Definicje 1. Wprowadzenie 1. Niniejszy regulamin ( Regulamin ) określa warunki Promocji Nawet 700 zł czeka na Ciebie. 2. Organizatorem Programu jest Bank Zachodni WBK z siedzibą we Wrocławiu, Rynek 9/11, 50-950

Bardziej szczegółowo

Część I. Dział I. Tabela opłat i prowizji dla Kont Inteligo prywatnych (indywidualnych i wspólnych) Przed dniem 11 maja 2010 r.*

Część I. Dział I. Tabela opłat i prowizji dla Kont Inteligo prywatnych (indywidualnych i wspólnych) Przed dniem 11 maja 2010 r.* Część I. Taryfa prowizji i opłat bankowych PKO Banku Polskiego SA dla Kont Inteligo prywatnych (indywidualnych i wspólnych) i firmowych dla klientów, którzy zawarli umowę Konta Inteligo Przed dniem 11

Bardziej szczegółowo

Umowa Nr... o świadczenie usług bankowości internetowej ebo dla Klienta Korporacyjnego

Umowa Nr... o świadczenie usług bankowości internetowej ebo dla Klienta Korporacyjnego Załącznik nr2 do Instrukcji świadczenia przez Bank Spółdzielczy w Wąchocku usług bankowości internetowej ebo Bank Spółdzielczy w Wąchocku ul.wielkowiejska 1 A 27-215 Wąchock tel. 041-271-50-85 ; 271-51-72

Bardziej szczegółowo

Wysokość opłat Opłaty podstawowe Otwarcie Rachunku Rozliczeniowego. Otwarcie Rachunku Pomocniczego

Wysokość opłat Opłaty podstawowe Otwarcie Rachunku Rozliczeniowego. Otwarcie Rachunku Pomocniczego Duma Przedsiębiorcy 1/5 TABELA OPŁAT I PROWIZJI KONTO FIRMA I EMERYTURA PLUS dla osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą, wprowadzona w Idea Bank S.A. dnia 2 lutego 2015 r. Wysokość opłat

Bardziej szczegółowo

Regulamin rachunku oszczędnościowego Getinonline Konto oszczędnościowe

Regulamin rachunku oszczędnościowego Getinonline Konto oszczędnościowe Regulamin rachunku oszczędnościowego Getinonline Konto oszczędnościowe 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin rachunku oszczędnościowego Getinonline Konto oszczędnościowe, określa zasady otwierania

Bardziej szczegółowo

Złotów, dnia 21 grudnia 2015 roku

Złotów, dnia 21 grudnia 2015 roku Złotów, dnia 21 grudnia 2015 roku Uprzejmie informujemy, że od dnia 01.03.2016 r. będzie obowiązywał nowy Regulamin świadczenia usług w zakresie prowadzenia rachunków bankowych dla klientów indywidualnych

Bardziej szczegółowo

Płatności transgraniczne Warunki współpracy z Klientami Bank Handlowy w Warszawie S.A. SWIFT kod CITIPLPX

Płatności transgraniczne Warunki współpracy z Klientami Bank Handlowy w Warszawie S.A. SWIFT kod CITIPLPX Płatności transgraniczne Warunki współpracy z Klientami Bank Handlowy w Warszawie S.A. SWIFT kod CITIPLPX Niniejsze Warunki dla Klientów (dalej Warunki ) dotyczą zasad realizacji płatności transgranicznych

Bardziej szczegółowo

Tabela Opłat i Prowizji

Tabela Opłat i Prowizji Tabela Opłat i Prowizji rachunków bankowych prowadzonych dla Klientów indywidualnych w Polbank EFG Typ rachunku Rachunek Mistrzowskie Konto Osobiste (do 1.10.2010 r. nazywany Rachunkiem Gotówkowym) Rachunek

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UDZIELANIA KREDYTÓW KONSUMENCKICH w Banku Spółdzielczym w Chodzieży

REGULAMIN UDZIELANIA KREDYTÓW KONSUMENCKICH w Banku Spółdzielczym w Chodzieży Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 103 /B/2013 Zarządu Banku Spółdzielczego w Chodzieży z 23 grudnia 2013 r. REGULAMIN UDZIELANIA KREDYTÓW KONSUMENCKICH w Banku Spółdzielczym w Chodzieży Chodzież, grudzień 2013

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN POŻYCZKI GOTÓWKOWEJ KASOMAT.PL Z SIEDZIBĄ WE WROCŁAWIU

REGULAMIN POŻYCZKI GOTÓWKOWEJ KASOMAT.PL Z SIEDZIBĄ WE WROCŁAWIU REGULAMIN POŻYCZKI GOTÓWKOWEJ KASOMAT.PL Z SIEDZIBĄ WE WROCŁAWIU Niniejszy Regulamin Pożyczki Gotówkowej Kasomat.PL S.A. we Wrocławiu określa warunki i zasady udzielania pożyczek gotówkowych osobom fizycznym

Bardziej szczegółowo

Umowa o prowadzenie indywidualnego konta zabezpieczenia emerytalnego przez Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska S.A.

Umowa o prowadzenie indywidualnego konta zabezpieczenia emerytalnego przez Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska S.A. Umowa o prowadzenie indywidualnego konta zabezpieczenia emerytalnego przez Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska S.A. (Umowa IKZE) W dniu pomiędzy: Domem Maklerskim Banku Ochrony Środowiska Spółka Akcyjna

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RACHUNKÓW LOKAT TERMINOWYCH SPÓŁDZIELCZEJ KASY OSZCZĘDNOŚCIOWO- KREDYTOWEJ Kujawiak. I. Postanowienia ogólne

REGULAMIN RACHUNKÓW LOKAT TERMINOWYCH SPÓŁDZIELCZEJ KASY OSZCZĘDNOŚCIOWO- KREDYTOWEJ Kujawiak. I. Postanowienia ogólne REGULAMIN RACHUNKÓW LOKAT TERMINOWYCH SPÓŁDZIELCZEJ KASY OSZCZĘDNOŚCIOWO- KREDYTOWEJ Kujawiak I. Postanowienia ogólne 1 Regulamin określa zasady otwierania i prowadzenia rachunków lokat terminowych, zwanych

Bardziej szczegółowo

Wysokość opłat Opłaty podstawowe Otwarcie Rachunku Rozliczeniowego. Otwarcie Rachunku Pomocniczego

Wysokość opłat Opłaty podstawowe Otwarcie Rachunku Rozliczeniowego. Otwarcie Rachunku Pomocniczego Duma Przedsiębiorcy 1/5 TABELA OPŁAT I PROWIZJI KONTO FIRMA TO JA Z PREMIĄ 1 dla osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą, wprowadzona w dnia 30 lipca 2015 r. Wysokość opłat Opłaty podstawowe

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN TRANSAKCJI WYMIANY WALUT DLA KLIENTÓW INDYWIDUALANYCH

REGULAMIN TRANSAKCJI WYMIANY WALUT DLA KLIENTÓW INDYWIDUALANYCH Strona 1 z 5 REGULAMIN TRANSAKCJI WYMIANY WALUT DLA KLIENTÓW INDYWIDUALANYCH Postanowienia ogólne 1 1. Niniejszy Regulamin Transakcji Wymiany Walut dla Klientów Indywidualnych, zwany dalej Regulaminem,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. świadczenia usługi bankowości internetowej. ebanknet. dla posiadaczy rachunków bankowych. w Banku Spółdzielczym.

REGULAMIN. świadczenia usługi bankowości internetowej. ebanknet. dla posiadaczy rachunków bankowych. w Banku Spółdzielczym. REGULAMIN świadczenia usługi bankowości internetowej ebanknet dla posiadaczy rachunków bankowych w Banku Spółdzielczym w Białej Biała, czerwiec 2006 1 SPIS TREŚCI I. Postanowienia ogólne.... 3 II. Złożenie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UDZIELANIA KREDYTÓW KONSUMENCKICH w Banku Spółdzielczym w Przemkowie.

REGULAMIN UDZIELANIA KREDYTÓW KONSUMENCKICH w Banku Spółdzielczym w Przemkowie. REGULAMIN UDZIELANIA KREDYTÓW KONSUMENCKICH w Banku Spółdzielczym w Przemkowie. Rozdział 1. Postanowienia ogólne 1 Niniejszy Regulamin udzielania kredytów konsumenckich w Banku Spółdzielczym w Przemkowie,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ROZLICZEŃ PIENIĘŻNYCH W OBROCIE KRAJOWYM W PKO BANKU POLSKIM SA

REGULAMIN ROZLICZEŃ PIENIĘŻNYCH W OBROCIE KRAJOWYM W PKO BANKU POLSKIM SA REGULAMIN ROZLICZEŃ PIENIĘŻNYCH W OBROCIE KRAJOWYM W PKO BANKU POLSKIM SA SPIS TREŚCI Rozdział 1... 1 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE... 1 I. Przyjęcie i realizacja zlecenia płatniczego przez Bank... 1 II. Odpowiedzialność

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UDZIELANIA KREDYTÓW KONSUMENCKICH w Ludowym Banku Spółdzielczym w Strzałkowie

REGULAMIN UDZIELANIA KREDYTÓW KONSUMENCKICH w Ludowym Banku Spółdzielczym w Strzałkowie Przyjęto Uchwałą nr 47/2014 Zarządu LBS w Strzałkowie z dnia 18.06.2014r. Uchwała wchodzi w życie z dniem 23.06.2014r. Jednocześnie traci moc Uchwała nr 4/2014 z dnia 22.01.2014r. REGULAMIN UDZIELANIA

Bardziej szczegółowo

UMOWA KONTA WZÓR UMOWY KONTA WZÓR UMOWY KARTY DEBETOWEJ. Poniższe umowy zawarte zostały w dniu «DATA» pomiędzy:

UMOWA KONTA WZÓR UMOWY KONTA WZÓR UMOWY KARTY DEBETOWEJ. Poniższe umowy zawarte zostały w dniu «DATA» pomiędzy: WZÓR UMOWY KONTA WZÓR UMOWY KARTY DEBETOWEJ Poniższe umowy zawarte zostały w dniu «DATA» pomiędzy: Toyota Bank Polska S.A. z siedzibą w Warszawie przy ulicy Postępu 18b, 02-676 Warszawa, wpisaną do rejestru

Bardziej szczegółowo

Regulamin otwierania terminowej Lokaty BIZ PRO w PLN i Rachunku oszczędnościowego BIZ poprzez serwis internetowy www

Regulamin otwierania terminowej Lokaty BIZ PRO w PLN i Rachunku oszczędnościowego BIZ poprzez serwis internetowy www Regulamin otwierania terminowej Lokaty BIZ PRO w PLN i Rachunku oszczędnościowego BIZ poprzez serwis internetowy www 1 1. Niniejszy Regulamin, zwany dalej Regulaminem, określa warunki otwierania rachunku

Bardziej szczegółowo

W okresie umownym utrzymywania rachunku lokaty nie będą przyjmowane wpłaty uzupełniające (dopłaty).

W okresie umownym utrzymywania rachunku lokaty nie będą przyjmowane wpłaty uzupełniające (dopłaty). Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków lokat terminowych emax lokata w ramach bankowości detalicznej mbanku S.A. obowiązuje od 25 marca 2014r. 1/6 Spis treści Rozdział I Postanowienia ogólne...3

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KREDYTOWANIA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

REGULAMIN KREDYTOWANIA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 125/Z/2009 Zarządu Łużyckiego Banku Spółdzielczego w Lubaniu z dnia 17.12.2009r. REGULAMIN KREDYTOWANIA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO Lubań 2009 SPIS TREŚCI: ROZDZIAŁ

Bardziej szczegółowo

Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków bankowych Getinonline dla osób fizycznych (nie prowadzących działalności gospodarczej)

Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków bankowych Getinonline dla osób fizycznych (nie prowadzących działalności gospodarczej) Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków bankowych Getinonline dla osób fizycznych (nie prowadzących działalności gospodarczej) dla klientów którzy zawarli umowę z Getin Noble Bank S.A. do 15.11.2013r

Bardziej szczegółowo

WROCŁAW, 2015 r. REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW LOKAT TERMINOWYCH Direct+ Corporate

WROCŁAW, 2015 r. REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW LOKAT TERMINOWYCH Direct+ Corporate REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW LOKAT TERMINOWYCH Direct+ Corporate WROCŁAW, 2015 r. Spis treści I... 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE... 1 II... 2 TRYB ZAWIERANIA UMOWY RAMOWEJ.... 2 III... 3 TRYB

Bardziej szczegółowo

Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków bankowych Openonline dla osób fizycznych będących klientami dystrybutora

Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków bankowych Openonline dla osób fizycznych będących klientami dystrybutora Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków bankowych Openonline dla osób fizycznych będących klientami dystrybutora 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków bankowych

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI Z TYTUŁU OBSŁUGI DEWIZOWEJ

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI Z TYTUŁU OBSŁUGI DEWIZOWEJ TARYFA OPŁAT I PROWIZJI obowiązująca od dnia 1 marca 2012 r. SPIS TREŚCI: za obsługę rachunków walutowych płatnych na każde żądanie i oszczędnościowo rozliczeniowych...2 przekazy w obrocie dewizowym...3

Bardziej szczegółowo

Regulamin rachunków lokat terminowych w Powszechnej Spółdzielczej Kasie Oszczędnościowo-Kredytowej. I. Postanowienia ogólne

Regulamin rachunków lokat terminowych w Powszechnej Spółdzielczej Kasie Oszczędnościowo-Kredytowej. I. Postanowienia ogólne REG: Regulamin rachunków lokat terminowych Strona 1 z 5 Regulamin rachunków lokat terminowych w Powszechnej Spółdzielczej Kasie Oszczędnościowo-Kredytowej I. Postanowienia ogólne 1 Regulamin określa zasady

Bardziej szczegółowo

Prowizja dla zleceń składanych osobiście lub telefonicznie

Prowizja dla zleceń składanych osobiście lub telefonicznie Taryfa prowizji i opłat pobieranych przez Biuro Maklerskie Banku BGŻ BNP Paribas S.A. za świadczenie usług maklerskich A. PROWIZJE W OBROCIE ZORGANIZOWANYM NA RYNKU KRAJOWYM I. Prowizje od transakcji akcjami,

Bardziej szczegółowo

Regulamin udzielania kredytów konsumenckich w Banku Spółdzielczym w Starogardzie Gdańskim

Regulamin udzielania kredytów konsumenckich w Banku Spółdzielczym w Starogardzie Gdańskim Regulamin udzielania kredytów konsumenckich w Banku Spółdzielczym w Starogardzie Gdańskim Starogard Gdański, styczeń 2015 r. Spis treści Rozdział 1. Postanowienia ogólne... 2 Rozdział 2. Zasady i warunki

Bardziej szczegółowo

Kanał dostępu (sposób wykonania operacji) Telefon (serwis automatyczny) Telefon (konsultant) WWW 0 PLN 0 PLN 0 PLN WAP

Kanał dostępu (sposób wykonania operacji) Telefon (serwis automatyczny) Telefon (konsultant) WWW 0 PLN 0 PLN 0 PLN WAP Obowiązuje od 3 września 2012 r. do 2 stycznia 2013 r. Taryfa prowizji i opłat bankowych PKO Banku Polskiego dla kont Inteligo prywatnych (indywidualnych i wspólnych) i firmowych, dla Klientów, którzy

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UDZIELANIA KREDYTÓW KONSUMENCKICH W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W RZEPINIE

REGULAMIN UDZIELANIA KREDYTÓW KONSUMENCKICH W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W RZEPINIE Załącznik nr 1 do Uchwały nr 101/2011 Zarządu BS Rzepin z dnia 14 grudnia 2011 REGULAMIN UDZIELANIA KREDYTÓW KONSUMENCKICH W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W RZEPINIE Rzepin, grudzień 2011r. Spis treści Rozdział

Bardziej szczegółowo

DZIAŁ I. KONTA, RACHUNKI OSZCZĘDNOŚCIOWE I LOKATY w ofercie

DZIAŁ I. KONTA, RACHUNKI OSZCZĘDNOŚCIOWE I LOKATY w ofercie DZIAŁ I. KONTA, RACHUNKI OSZCZĘDNOŚCIOWE I LOKATY w ofercie dotyczy Klientów obsługiwanych w oddziałach Banku, będących przed dniem połączenia oddziałami BGŻ S.A. obowiązuje od 17 września 2015 r. ) ROZDZIAŁ

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. świadczenia usług za pośrednictwem systemu ebanknet przez Bank Spółdzielczy w Trzebnicy

REGULAMIN. świadczenia usług za pośrednictwem systemu ebanknet przez Bank Spółdzielczy w Trzebnicy BANK SPÓŁDZIELCZY W TRZEBNICY Niniejszy regulamin jest jedynie informacją o zasadach udostępnienia produktu bankowego, który moŝe ulec zmianie w przypadku zawarcia umowy z klientem. Przed zawarciem umowy

Bardziej szczegółowo

Regulamin rachunku oszczędnościowego Openonline Konto oszczędnościowe

Regulamin rachunku oszczędnościowego Openonline Konto oszczędnościowe Regulamin rachunku oszczędnościowego Openonline Konto oszczędnościowe 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin rachunku oszczędnościowego Openonline Konto oszczędnościowe, określa zasady otwierania

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RACHUNKÓW LOKACYJNYCH DLA MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW W PKO BANKU POLSKIM SA

REGULAMIN RACHUNKÓW LOKACYJNYCH DLA MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW W PKO BANKU POLSKIM SA REGULAMIN RACHUNKÓW LOKACYJNYCH DLA MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW W PKO BANKU POLSKIM SA Część I Postanowienia ogólne 1. 1. Regulamin Rachunków lokacyjnych dla małych i średnich przedsiębiorstw w PKO

Bardziej szczegółowo

NOWE KONTO OSZCZĘDNOŚCIOWE

NOWE KONTO OSZCZĘDNOŚCIOWE NOWE KONTO OSZCZĘDNOŚCIOWE Podstawowe informacje Nowe Konto Oszczędnościowe służy do gromadzenia środków pieniężnych.... ale, możliwe jest także przeprowadzanie rozliczeń i korzystanie z dodatkowych usług

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji Rozdział I. Rachunki oszczędnościowo-rozliczeniowe dla Klientów Indywidualnych

Taryfa opłat i prowizji Rozdział I. Rachunki oszczędnościowo-rozliczeniowe dla Klientów Indywidualnych Taryfa opłat i prowizji Rozdział I. Rachunki oszczędnościowo-rozliczeniowe dla Klientów Indywidualnych Rodzaj czynności / usług Konto Osobiste dla Młodych Konto Osobiste dla Młodych 13+ 20+ Konto Standard

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN USŁUGI PŁATNOŚCI ELEKTRONICZNYCH

REGULAMIN USŁUGI PŁATNOŚCI ELEKTRONICZNYCH REGULAMIN USŁUGI PŁATNOŚCI ELEKTRONICZNYCH Niniejszy regulamin przeznaczony jest dla podmiotów, które zawarły z PayU umowę o korzystanie z Systemu na warunkach określonych przez PayU w Regulaminie Systemu.

Bardziej szczegółowo

Regulamin Rachunków Lokat Terminowych

Regulamin Rachunków Lokat Terminowych Regulamin Rachunków Lokat Terminowych SPÓŁDZIELCZEJ KASY OSZCZĘDNOŚCIOWO-KREDYTOWEJ JAWORZNO W JAWORZNIE Data zatwierdzenia: Podpisy Zarządu: 11.12.2013 r. Jacek Gębala Tadeusz Dubiański Jerzy Pazdan Dokument

Bardziej szczegółowo

Regulamin stosowania polecenia zapłaty w Getin Noble Bank S.A.

Regulamin stosowania polecenia zapłaty w Getin Noble Bank S.A. Regulamin stosowania polecenia zapłaty w Getin Noble Bank S.A. Rozdział I Postanowienia ogólne 1 Regulamin niniejszy określa zasady stosowania rozliczeń w formie polecenia zapłaty w Getin Noble Bank S.A.

Bardziej szczegółowo

Regulamin udzielania kredytów konsumenckich

Regulamin udzielania kredytów konsumenckich Załącznik do Uchwały nr 72/R/2014 Zarządu Kaszubskiego Banku Spółdzielczego w Wejherowie z dnia 30 grudnia 2014 r. Regulamin udzielania kredytów konsumenckich Wejherowo, grudzień 2014 r. Spis treści ROZDZIAŁ

Bardziej szczegółowo

UMOWA FINANSOWANIA ZAKUPU SPRZĘTU nr POSUM/ZP pn/1/2015 z dnia 2015 r.

UMOWA FINANSOWANIA ZAKUPU SPRZĘTU nr POSUM/ZP pn/1/2015 z dnia 2015 r. Zawarta pomiędzy: UMOWA FINANSOWANIA ZAKUPU SPRZĘTU nr POSUM/ZP pn/1/2015 z dnia 2015 r. POZNAŃSKIM OŚRODKIEM SPECJALISTYCZNYM USŁUG MEDYCZNYCH z siedzibą w Poznaniu (61-696) Al. Solidarności 36 REGON:

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RACHUNKÓW LOKAT TERMINOWYCH SPÓŁDZIELCZEJ KASY OSZCZĘDNOŚCIOWO- KREDYTOWEJ Polska DLA PODMIOTÓW INSTYTUCJONALNYCH. I. Postanowienia ogólne

REGULAMIN RACHUNKÓW LOKAT TERMINOWYCH SPÓŁDZIELCZEJ KASY OSZCZĘDNOŚCIOWO- KREDYTOWEJ Polska DLA PODMIOTÓW INSTYTUCJONALNYCH. I. Postanowienia ogólne REGULAMIN RACHUNKÓW LOKAT TERMINOWYCH SPÓŁDZIELCZEJ KASY OSZCZĘDNOŚCIOWO- KREDYTOWEJ Polska DLA PODMIOTÓW INSTYTUCJONALNYCH I. Postanowienia ogólne 1 Regulamin określa zasady otwierania i prowadzenia rachunków

Bardziej szczegółowo

1. Otwarcie rachunku bez opłat bez opłat bez opłat. 3 0,20 % nie mniej niż 1,50 zł - 3

1. Otwarcie rachunku bez opłat bez opłat bez opłat. 3 0,20 % nie mniej niż 1,50 zł - 3 Rozdział. Załącznik do Uchwały nr 45/204 Zarządu BS z dnia.0.204 r. Taryfa opłat i prowizji bankowych pobieranych przez Bank Spółdzielczy w Czarnkowie od klientów instytucjonalnych ( rachunki, lokaty,

Bardziej szczegółowo

DNB Bank Polska S.A. REGULAMIN UDZIELANIA GWARANCJI

DNB Bank Polska S.A. REGULAMIN UDZIELANIA GWARANCJI DNB Bank Polska S.A. REGULAMIN UDZIELANIA GWARANCJI 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. [Charakter prawny Regulaminu wzorzec umowy] Niniejszy Regulamin Udzielania Gwarancji ( Regulamin ), z zastrzeżeniem Par.

Bardziej szczegółowo

Fizycznej, Umowę rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowego oraz Umowę o kartę płatniczą.

Fizycznej, Umowę rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowego oraz Umowę o kartę płatniczą. Niniejszy dokument obejmuje: 1. Szablony dla Konta Wyższej Jakości: a. Szablon Umowy zintegrowanej obejmującej Umowę o świadczenie usług oferowanych przez Bank dla Osoby Fizycznej, b. Szablon Umowy zintegrowanej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN TERMINOWEJ LOKATY OSZCZĘDNOŚCIOWEJ SUPERLOKATA W ZŁOTYCH DLA OSÓB FIZYCZNYCH

REGULAMIN TERMINOWEJ LOKATY OSZCZĘDNOŚCIOWEJ SUPERLOKATA W ZŁOTYCH DLA OSÓB FIZYCZNYCH REGULAMIN TERMINOWEJ LOKATY OSZCZĘDNOŚCIOWEJ SUPERLOKATA W ZŁOTYCH DLA OSÓB FIZYCZNYCH Oleśnica, październik 2016 Rozdział 1. Postanowienia ogólne 1 1. Regulamin terminowej lokaty oszczędnościowej Superlokata

Bardziej szczegółowo

Komunikat dla posiadaczy terminowych lokat oszczędnościowych dla osób fizycznych

Komunikat dla posiadaczy terminowych lokat oszczędnościowych dla osób fizycznych Lokata terminowa Komunikat dla posiadaczy terminowych lokat oszczędnościowych dla osób fizycznych 1/3 lokat prowadzone przez Bank 1. Rodzaje rachunków lokat oferowanych i prowadzonych przez Bank jako indywidualne

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE W WALUTACH WYMIENIALNYCH

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE W WALUTACH WYMIENIALNYCH Spółdzielcza Grupa Bankowa Bank Spółdzielczy Duszniki TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE W WALUTACH WYMIENIALNYCH SZAMOTUŁY, MARZEC 2015 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Prowizje i opłaty ustalane

Bardziej szczegółowo

Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS

Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 1 umowa o prowadzenie bankowych rachunków dla osób fizycznych dalej jako Umowa 2 potwierdzenie zawarcia Umowy o prowadzenie bankowych rachunków dla osób fizycznych 3

Bardziej szczegółowo

BANK SPÓŁDZIELCZY ZIEMI KRASNICKIEJ W KRAŚNIKU

BANK SPÓŁDZIELCZY ZIEMI KRASNICKIEJ W KRAŚNIKU Załącznik Nr 3 do uchwały Zarządu BSZK w Kraśniku Nr 10/2007 z dnia 11. 12. 2007 roku BANK SPÓŁDZIELCZY ZIEMI KRASNICKIEJ W KRAŚNIKU R E G U L A M I N przyjmowania lokat za pośrednictwem Centrum Usług

Bardziej szczegółowo

BS-62 / 456 /2014 Łasin, dnia 15.09.2014 r. Szanowni Państwo,

BS-62 / 456 /2014 Łasin, dnia 15.09.2014 r. Szanowni Państwo, BS-62 / 456 /2014 Łasin, dnia 15.09.2014 r. Szanowni Państwo, Uprzejmie informujemy, iż z dniem 18.11.2014 roku zmianie ulega Regulamin świadczenia usług w zakresie prowadzenia rachunków bankowych, wydawania

Bardziej szczegółowo

UMOWA LINII KREDYTOWEJ

UMOWA LINII KREDYTOWEJ B/02/04 www.toyotabank.pl UMOWA LINII KREDYTOWEJ Niniejsza umowa linii kredytowej (Umowa) zawarta została w dniu pomiędzy:: Toyota Bank Polska S.A. z siedzibą w Warszawie przy ulicy Postępu 18b, 02-676

Bardziej szczegółowo

Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków bankowych Getinonline dla osób fizycznych (nie prowadzących działalności gospodarczej)

Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków bankowych Getinonline dla osób fizycznych (nie prowadzących działalności gospodarczej) Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków bankowych Getinonline dla osób fizycznych (nie prowadzących działalności gospodarczej) 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin otwierania i prowadzenia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG BANKOWOŚCI INTERNETOWEJ

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG BANKOWOŚCI INTERNETOWEJ Załącznik do Uchwały Zarządu Banku Spółdzielczego w Suwałkach Nr 165 /2013 z dnia 18.04.2013 r. REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG BANKOWOŚCI INTERNETOWEJ ebanknet DLA POSIADACZY RACHUNKÓW BANKOWYCH Suwałki,

Bardziej szczegółowo