Słowa kluczowe: symulator, model rozproszony diody półprzewodnikowe, obliczenia rozproszone, Java, CORBA

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Słowa kluczowe: symulator, model rozproszony diody półprzewodnikowe, obliczenia rozproszone, Java, CORBA"

Transkrypt

1 Portal internetowy do symulacji fizycznej rzyrządów ółrzewodnikowych z wykorzystaniem technologii CORBA. B.ZIĘBA, J.WOJCIECHOWSKI, G. JABŁOŃSKI, W.ZABIEROWSKI, A. NAPIERALSKI KATEDRA MIKROELEKTRONIKI I TECHNIK INFORMATYCZNYCH POLITECHNIKA ŁÓDZKA, POLSKA Słowa kluczowe: symulator, model rozroszony diody ółrzewodnikowe, obliczenia rozroszone, Java, CORBA STRESZCZENIE: Artykuł oisuje alikację internetową, która jest symulatorem modelu diody ółrzewodnikowej o stałych rozłożonych, oartej na jednowymiarowej analizie numerycznej zjawisk fizycznych zachodzących we wnętrzu struktury ółrzewodnikowej. Kontekstem obliczeniowym (obiektem obliczeniowym) jest rogram MOPS (Modelling Program for Semiconductors) rzeznaczony do analizy układów elektronicznych zawierających rzyrządy ółrzewodnikowe modelowane za omocą jedno-dwu wymiarowych modeli fizycznych, oartych na symulacji zjawisk zachodzących wewnątrz struktury ółrzewodnikowej. Przedstawiany rojekt ma architekturę modułową. Symulator rozrasza obliczenia, które mogą być wykonywane zdalnie. Do komunikacji, omiędzy modułami, wykorzystywana jest technologia CORBA. Warstwę rezentacji tworzy zbiór dynamicznie generowanych stron WWW. Logiczna warstwa alikacji jest zaimlementowana w języku Java w obiektach Serwletów. Projekt jest udostęniony jako ćwiczenie laboratoryjne z Przyrządów Półrzewodnikowych Mocy dla studentów kierunku elektronika. Wrowadzenie Coraz większą oularność zdobywają rozwiązania informatyczne oarte o alikacje internetowe. Interfejs użytkownika w tego tyu alikacjach stanowią dynamicznie generowane strony WWW. Całość rzetwarzanie odbywa się na serwerze, a rzeglądarka stron WWW jest tzw.,,cienkim klientem. Rozwiązania takie stosowane są w wirtualnych bankach, w systemach elektronicznych rezerwacji biletów lotniczych itd. Oisywany rojekt jest rzykładem alikacji internetowej służącej do symulacji fizycznej rzyrządów ółrzewodnikowych. W rojekcie tym kontekstem obliczeniowym (obiektem obliczeniowym) jest rogram MOPS (Modelling Program for Semiconductors)[1]. Jest on rzeznaczony do analizy układów elektronicznych zawierających rzyrządy ółrzewodnikowe modelowane za omocą jedno-dwu wymiarowych modeli fizycznych, oartych na symulacji zjawisk zachodzących wewnątrz struktury ółrzewodnikowej. Alikacja ta ma architekturę modułową, a komunikacja omiędzy stroną logiczną alikacji, a obliczeniową odbywa się orzez zastosowanie technologii CORBA. Każda instancja rogramu MOPS jest obiektem serwera CORBA. Obiekt ten udostęnia usługi (zdalne metody) orzez interfejs ORB (Object Request Broker). Porzez wykorzystywanie tych usług odbywa się: sarametryzowanie obliczeń, ozyskiwanie wyników z kontekstu obliczeniowego (obiektu obliczeniowego). Kontekst obliczeniowy MOPS wykorzystuje model diody ółrzewodnikowej o stałych rozłożonych, oarty na jednowymiarowej analizie numerycznej zjawisk fizycznych we wnętrzu struktury ółrzewodnikowej. Wykonywana jest symulacja DC. Kontekst obliczeniowy jest inicjowany orzez rogram zarządzający (MOPS FACTORY). Program ten rejestruje się w systemie orzez Serwis Nazw (sieciowe reozytorium obiektów CORBA). Komonent alikacji internetowej może zdalnie wywoływać metody na obiekcie MOPS (w tym rzyadku obiekcie serwera). Przyśieszenie obliczeń uzyskuje się dzięki ich rozroszeniu na dwa komutery. Po wykonaniu obliczeń wyniki są scalane i rezentowane użytkownikowi orzez alet. CORBA Idea systemu oiera się na komunikacji realizowanej orzez użycie technologii CORBA. Rozdział ten, rzeznaczony jest dla czytelników niemających wcześniej kontaktu z tą technologią. CORBA jest architekturą zorientowaną obiektowo. Bazuje ona na obiektowym brokerze zaytań - ORB (Object Request Broker). ORB jest komonentem, którego celem jest zaewnienie komunikacji omiędzy obiektami. ORB lokalizuje zdalny obiekt na odstawie referencji IOR (Interoerable Object References) (identyfikator zdalnego obiektu) i nawiązuje ołączenie omiędzy obiektami. Podczas wykonania zdalnych metod (method invocations) ORB rzekazuje arametry metod (marshalling of arameters) oraz transortuje wartości zwracane (return values). Kiedy komonent alikacji chce uzyskać dostę do obiektu CORBA, najierw otrzymuje IOR tego obiektu. Za omocą IOR, komonent uzyskuje referencję na ten obiekt. Porzez tą referencję możliwe jest wywoływanie zdalnych metod obiektu serwera. W

2 technologii CORBA, klientem może być każda alikacja używająca usług obiektu CORBA. Serwerem jest alikacja tworząca obiekty CORBA i udostęniająca usługi. Struktura systemu System składa się z serwera alikacji i węzłów obliczeniowych. Komunikację omiędzy nimi umożliwia architektura CORBA. Składowe systemu mogą być umieszczone na tym samym komuterze. Ze względu na cel systemu, którym jest rozdzielenie obliczeń, wskazane jest zainstalowanie serwera i węzłów obliczeniowych na różnych maszynach. Internet Serwer systemu Rys. 1Struktura sytemu Serwer alikacji ełni funkcję logiczną systemu. Do rawidłowego funkcjonowania alikacji wymagane jest uruchomienie usług: serwera WWW Węzły obliczeniowe TOMCAT[4], systemu zarządzania bazą danych MySQL[5] serwisu nazw -tnameservice, oraz regulatora obciążenia (load balancer). Serwer WWW odsyła strony internetowe o otrzymania żądania od klienta rzeglądarki WWW (sesja HTTP)[2]. Jest on kontenerem komonentów: serwletów JAVA, dokumentów JSP, obiektów JavaBean. Wymienione komonenty to elementy technologii J2EE. (www.java.sun.com). Zadaniem tych komonentów to: generowanie stron internetowych, rzerowadzanie transakcji z bazą danych i komunikacja z kontekstem obliczeniowym MOPS. Serwis nazw (Name Service) jest zaewniany rzez technologię: Java Develoement Kit lub z imlementacją CORBY - OmniORB. Zadaniem serwisu nazw jest rejestrowanie referencji, czyli wskazań na serwery w rozumieniu CORBA. Węzeł obliczeniowy Serwer Stacja robocza, realizuje funkcję węzła obliczeniowego, w momencie uruchomienia rogramu zarządzającego rogramem MOPS (MOPS FACTORY). Wówczas rogram ten rejestruje swoją referencje w serwisie nazw na serwerze. Za omocą tego rogramu komonenty na serwerze, uzyskują informacje o danym węźle obliczeniowym tj.: wielkość CPU, wartość średniego obciążenia CPU węzła, ilość wolnej i całkowitej amięci. Podczas rozoczęcia obliczeń użytkownikowi rzedstawione są owyższe informacje, co daje ewną orientację o mocy obliczeniowej węzła. użytkownikowi za omocą dowolnej rzeglądarki internetowej z zainstalowanym luginem Javy (JAVA lug-in ver. 1.3.). Użytkownicy systemu WINDOWS znajdą więcej informacji o luginach na stronie: Secyfikacja systemu Funkcjonalność anelu użytkownika Sesje użytkownika w systemie są logowane i śledzone dzięki zastosowaniu techniki:,,cookies. Polega ona na tworzeniu lików tekstowych na komuterze klienta. W likach tych zaisywane są dane sesji. Protokół HTTP jest bezołączeniowy.,,cookies symulują ciągłość ołączenia rotokołu HTTP. Porzez użycie,,cookies użytkownik nie może być zalogowany więcej niż jeden raz w tym samym momencie, oraz chroni się rzed nieautoryzowanym dostęem do symulatora Dostęne ocje użytkownika to: wykonywanie symulacji, dodawanie/usuwanie zadań, odgląd rzestrzeni serwisu nazw (CORBA). Rys. 2.Funkcjonalność anelu użytkownika - alet monitorujący stan systemu. Funkcjonalność anelu administratora systemu W systemie stworzono dwie role. Pierwsza to użytkownik, którego możliwości wymieniono w orzednim rozdziale, a druga to administrator, na.której skoncentrujemy się w tym rozdziale. Klient Symulacja jest wykonywana i rezentowana

3 Rys 3. Funkcjonalność anelu administratora oraz aletu monitorujący stan sytemu. Roli administratora udostęniono ocje: wykonywanie symulacji, dodawanie/usuwanie użytkowników i gru użytkowników, dodawanie/usuwanie zadań użytkowników, odgląd rzestrzeni serwisu nazw (CORBA), i informacji o użytkownikach (adres IP klienta, zadań użytkownika i szczegółów sesji) Pre-rocessor ustawienie arametrów symulacji Rys. 5. Prerocessor- model diody, widok aletu Javy. Stabilizator obciążenia Za omocą stabilizatora obciążenia (load balancer) użytkownik może wybrać jeden lub dwa komutery z uli dostęnych węzłów obliczeniowych w sieci, które będą wykonywały zadane obliczenia. Domyślnie, dwa najbardziej wydajne komutery będą wybierane do rzerowadzenia obliczeń. Symulator zaewnia wizualizację wewnętrznej struktury rzyrządu, co ozwala na lesze zrozumienie zachodzących tam rocesów. Stąd ma duże znaczenie dydaktyczne. Parametry symulacji to: wymiary geometryczne rzyrządu, rofil domieszkowania n+, n, +, ilość unktów dyskretyzacji, zakres naięcia olaryzującego, wymiary diody, czas życia nośników. Dzięki rzerowadzonym symulacją możliwe jest określenie, jak zmiany arametrów ółrzewodnika (n. czas życia czy ruchliwość nośników) wływają na funkcjonowanie rzyrządu (a rzez to całego obwodu). Rys. 6. Zrzut ekranu rezentujący stabilizator Jądro obliczeniowe obciążenia Rys 4 Profil domieszkowania diody -n.. Ustawienie wyżej wymienionych arametrów dokonywane jest w interaktywnym alecie javy ze strony www. MOPS (Modelling Program for Semiconductors) Program umożliwia wykonanie analizy stałorądowej (.DC) jak i stanów rzejściowych (.TRAN). Program imlementuje układ równań dryftowodyfuzyjnych: (1), (2), (3), (4), (5), w celu obliczenia otencjału i gęstości nośników w strukturze ółrzewodnika. Pierwsze równanie to równanie Poissona. (1) 2 q Ψ = ( n + ε N D N A ) Ψ - otencjał elektryczny[v] q ładunek [C]

4 ε -rzenikalność dielektryczna [F/m] n, koncentracja elektronów i dziur [1/m 3 ] ND, NA koncentracja donorów i akcetorów [1/m 3 ] (2) n 1 = J n R + G t q 1 = J R + G t q (3) t czas [s] J n, J gęstość rądu elektronowego i dziurowego [A/m 2 ] G wsółczynnik generacji [1/s/m 3 ] R - wsółczynnik rekombinacji [1/s/m 3 ] (4) (5) J n = q( µ nnen + Dn n) J = q( µ E D ) gdzie, µ n, µ - ruchliwość elektronów i dziur [m 2 /V/s] E n, E - wynikowe ole elektryczne oddziaływujące na elektrony i dziury [V/m] D n, D - wsółczynnik dyfuzyjności elektronów i dziur [m 2 /s] W celu rozwiązania tych równań użyto metody różnic skończonych. Program generuje siatkę jednowymiarową, a równania różniczkowe - cząstkowe zostają zastąione równaniami różnicowymi. Warstwa logiczna alikacji używa komonentów serwletów, w celu komunikacji z rogramem MOPS, rzy użyciu modelu komunikacyjnego CORBA.. Oracowano oniższy interfejs komunikacyjny: interface mos { tyedef sequence<double> doublearray; enum IntQ {V,N,P,E,Jn,J,GenRec}; void SetDeviceGeometry(in long L, in double W, in double S); //L oints number //W - width //S cross section void SetDoingProfile(in doublearray Nd, in doublearray Na); //Nd doing rofile //Na doing rofile void SetTau(in double Taun, in double Tau); //Taun doing n arameter //Tau doing arameter void SetBias(in double U); //U voltage on anode boolean Comute(); void GetInternalQuantities(in IntQ What, out doublearray q); double GetCurrent(); void Shutdown(); }; obliczenia rogramu MOPS. Każda kolejna iteracja zależy bezośrednio od orzedniej. Wszystkie obliczenia charakterystyki muszą rozoczynać się od wartości 0. W innym rzyadku obliczenia nie będą zbieżne. Symulator może rozdzielić obliczenia na dwa komutery. Jeden komuter oblicza charakterystykę od wartości zera w dół charakterystyki, a drugi, od wartości 0 w górę. Po wykonaniu obliczeń komonent alikacji serwlet, zbiera wyniki z rogramu MOPS wywołując metody: GetInternalQuantities, GetCurrent. Wyniki są zaisywane do bazy danych. Program MOPS kończy swoje działanie, gdy zdalnie jest wywoływana jego metoda: Shutdown. Wyniki symulacji Wyniki symulacji są zarezentowane na dwóch wykresach (rys. 7,8,9,10). Pierwszy (w górnej części ekranu) jest charakterystyką rądowonaięciową. Żółty unkt na charakterystyce oznacza unkt racy diody. Użytkownik może ustawić unkt racy w dowolnym unkcie charakterystyki, regulując suwak (ośrodku ekranu). Dla każdego unktu racy charakterystyki, w dolnej części ekranu, rezentowane są wartości wewnętrzne diody. Odowiednio zaznaczając ola tyu,,check box o rawej stronie ekranu, wyświetlane są wartości wewnętrzne: otencjał elektryczny, koncentracja elektronów, koncentracja dziur, ole elektryczne, gęstość rądu elektronowego, gęstość rądu dziurowego, wsółczynnik rekombinacji. Rys. 7. Interaktywny alet Javy rezentujący wyniki symulacji. W dolnej części wykresu okazano rozkład otencjału i ola elektrycznego wewnątrz rzyrządu dla stanu zaorowego. Wszystkie metody okazane owyżej są zaimlementowane rzez rogram MOPS. Strona serwera uzyskuje referencję na nowo utworzoną instancję rogramu MOPS. Zdalne wywołanie metod SetDeviceGeometry, SetDoingProfile, SetTau, SetBias służy zdefiniowaniu arametrów obliczeń. Wywołanie metody Comute inicjuje iteracyjne

5 Rys. 8. Interaktywny alet Javy rezentujący wyniki symulacji. W dolnej części wykresu okazano koncentracje elektronów i dziur dla stanu blokowania. Głównym celem rojektu było stworzenie alikacji internetowej, która zaewniałaby łatwy w obsłudze interfejs do symulacji zjawisk zachodzącego w diodzie ółrzewodnikowej używając w tym celu jednowymiarowego modelu fizycznego. System zaewnia bezieczny, autoryzowany sosób kontrolowania obliczeń ze śledzeniem ostęu i możliwością ich anulowania w trakcie. Użyte zostały niekomercyjne orogramowanie takie jak: system bazy danej: MySQL, serwer WWW Tomcat, środowisko rogramistyczno-uruchomieniowe Java i architektura wywołania zdalnych metod obiektów CORBA. Wszystkie cele rojektu zostały zrealizowane omyślnie i zaroonowany system rozroszenia obliczeń może działać w rzyszłości z innymi elementami elektronicznych symulacji. Autorzy mgr inż. Bogumił.Zięba, mgr inż. Jarosław.Wojciechowski, dr inż. Grzegorz.Jabloński, mgr inż. Wojciech Zabierowski, rof. Andrzej.Naieralski Katedra Mikroelektroniki i Technik Informatyczych, Politechnika Łódzka, Al. Politechniki 11, PL Łódź, Polska. Literatura Rys. 9. Interaktywny alet Javy rezentujący wyniki symulacji. W dolnej części wykresu okazano szybkość rekombinacji i koncentrację dziur dla stanu rzewodzenia. [1] G. Jabłoński - Komuterowa analiza układów elektronicznych z zastosowaniem wielowymiarowych modeli fizycznych rzyrządów ółrzewodnikowych mocy - rozrawa doktorska., Politechnika Łódzka, 1999, Katedra Mikroelektroniki i Technik Informatycznych, Politechnika Łódzka [2] World Wide Web Consortium Secyfikacja języka HTML 4.0 htt://www.w3.org/tr/html4/ [3] Object Management Grou (OMG) Secyfikacja technologii CORBA htt://www.omg.org/technology/documents/corba_s ec_catalog.htm [4] Strona rojektu JAKARTA Secyfikacja serwera TOMCAT htt://jakarta.aache.org/tomcat/ [5] Strona rojektu MySQL. Secyfikacja systemu bazy danych MySQL htt://www.mysql.com/ Rys. 10. Interaktywny alet Javy rezentujący wyniki symulacji. W dolnej części wykresu okazano rzebieg rądu dziurowego i elektronowego. Podsumowanie

MODELOWANIE CHODU ROBOTA SZEŚCIONOŻNEGO W ŚRODOWISKU CATIA v5 I EMBARCADERO. GAIT SIMULATION OF HEXAPODE ROBOT IN CATIA v5 AND EMBARCADERO ENVIROMENT

MODELOWANIE CHODU ROBOTA SZEŚCIONOŻNEGO W ŚRODOWISKU CATIA v5 I EMBARCADERO. GAIT SIMULATION OF HEXAPODE ROBOT IN CATIA v5 AND EMBARCADERO ENVIROMENT Trzmiel Adam, mgr inż. email: trzmiel.adam@gmail.com Góra Marta, dr inż. email: mgora@m6.mech.pk.edu.pl Politechnika Krakowska, Wydział Mechaniczny MODELOWANIE CHODU ROBOTA SZEŚCIONOŻNEGO W ŚRODOWISKU

Bardziej szczegółowo

Michał Maj WPŁYW KIERUNKU WSTĘPNEGO ODKSZTAŁCENIA NA PROCES MAGAZYNOWANIA ENERGII W POLIKRYSZTAŁACH

Michał Maj WPŁYW KIERUNKU WSTĘPNEGO ODKSZTAŁCENIA NA PROCES MAGAZYNOWANIA ENERGII W POLIKRYSZTAŁACH INSTYTUT PODSTAWOWYCH PROBLEMÓW TECHNIKI POLSKIEJ AKADEMII NAUK PRACA DOKTORSKA Michał Maj WPŁYW KIERUNKU WSTĘPNEGO ODKSZTAŁCENIA NA PROCES MAGAZYNOWANIA ENERGII W POLIKRYSZTAŁACH Promotor: dr hab. inż.

Bardziej szczegółowo

IBM DB2 Connect 9.7. DB2 Connect - Podręcznik użytkownika Zaktualizowano we wrześniu 2010. Wersja 9 Wydanie 7 SC85-0375-02

IBM DB2 Connect 9.7. DB2 Connect - Podręcznik użytkownika Zaktualizowano we wrześniu 2010. Wersja 9 Wydanie 7 SC85-0375-02 IBM DB2 Connect 9.7 Wersja 9 Wydanie 7 DB2 Connect - Podręcznik użytkownika Zaktualizowano we wrześniu 2010 SC85-0375-02 IBM DB2 Connect 9.7 Wersja 9 Wydanie 7 DB2 Connect - Podręcznik użytkownika Zaktualizowano

Bardziej szczegółowo

Rozproszone środowisko dla biologii systemów

Rozproszone środowisko dla biologii systemów Uniwersytet Warszawski Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki Michał Lula Nr albumu: 219511 Rozproszone środowisko dla biologii systemów Praca magisterska na kierunku INFORMATYKA Praca wykonana pod

Bardziej szczegółowo

Architektura zorientowana na usługi. Ćwiczenia laboratoryjne

Architektura zorientowana na usługi. Ćwiczenia laboratoryjne Architektura zorientowana na usługi. Ćwiczenia laboratoryjne SKRYPT Krzysztof Rzecki Wydział Fizyki, Matematyki i Informatyki Politechniki Krakowskiej Kraków 2011 Materiały dydaktyczne zostały przygotowane

Bardziej szczegółowo

Udostępnianie aplikacji klasy enterprise w oparciu o usługi Amazon Cloud

Udostępnianie aplikacji klasy enterprise w oparciu o usługi Amazon Cloud Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie Wydział Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Elektroniki Katedra Informatyki Praca magisterska Udostępnianie aplikacji klasy enterprise

Bardziej szczegółowo

Optymalizacja alokacji modułów programistycznych w rozproszonym systemie szkolenia wojskowego

Optymalizacja alokacji modułów programistycznych w rozproszonym systemie szkolenia wojskowego POLITECHNIKA GDAŃSKA Wydział Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki Artur Zacniewski Optymalizacja alokacji modułów programistycznych w rozproszonym systemie szkolenia wojskowego Rozprawa doktorska

Bardziej szczegółowo

Generyczny system do tworzenia i obsługi formularzy działający przez www.

Generyczny system do tworzenia i obsługi formularzy działający przez www. Katedra Inżynierii Oprogramowania Inżynieria Oprogramowania i Baz Danych Tomasz Paweł Skrobol Nr albumu: 4885 Generyczny system do tworzenia i obsługi formularzy działający przez www. Praca magisterska

Bardziej szczegółowo

SYSTEM ZDALNEJ DIAGNOSTYKI POJAZDÓW TRAKCYJNYCH

SYSTEM ZDALNEJ DIAGNOSTYKI POJAZDÓW TRAKCYJNYCH 629.4;681.518.5 Arkadiusz ADOLPH Arkadiusz KOMKOWSKI Andrzej MŁYŃSKI Piotr ZAPRAWA SYSTEM ZDALNEJ DIAGNOSTYKI POJAZDÓW TRAKCYJNYCH STRESZCZENIE W artykule zaprezentowano budowę i działanie systemu zdalnej

Bardziej szczegółowo

1. Wstęp... 4 2. Wprowadzenie... 5 2.1. Cel i zakres pracy... 5 2.2. Wymagania... 6

1. Wstęp... 4 2. Wprowadzenie... 5 2.1. Cel i zakres pracy... 5 2.2. Wymagania... 6 1. Wstęp.... 4 2. Wprowadzenie.... 5 2.1. Cel i zakres pracy.... 5 2.2. Wymagania.... 6 3. Użyte protokoły internetowe.... 7 3.1. Model OSI (Open System Interconnection).... 7 3.2. Transmission Control

Bardziej szczegółowo

Projekt i implementacja rozproszonego

Projekt i implementacja rozproszonego POLITECHNIKA KRAKOWSKA Wydział Fizyki, Matematyki i Informatyki Stosowanej Informatyka PRACA MAGISTERSKA Projekt i implementacja rozproszonego systemu czasu rzeczywistego Autor: Marcin Szelc Promotor:

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (OPZ)

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (OPZ) Załącznik nr 1 SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (OPZ) Wyposażenie centrum utrzymania systemu epuap Spis treści 1. Wprowadzenie... 3 1.1. Zastosowane skróty i pojęcia... 3 1.2. Przedmiot zamówienia... 9

Bardziej szczegółowo

Technologie tworzenia internetowych aplikacji działających po stronie serwera

Technologie tworzenia internetowych aplikacji działających po stronie serwera Technologie tworzenia internetowych aplikacji działających po stronie serwera Piotr Kołaczkowski e-mail: P.Kolaczkowski@elka.pw.edu.pl Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych Politechniki Warszawskiej,

Bardziej szczegółowo

PRACA DYPLOMOWA STACJONARNE STUDIA I

PRACA DYPLOMOWA STACJONARNE STUDIA I WOJSKOWA AKADEMIA TECHNICZNA im. Jarosława Dąbrowskiego WYDZIAŁ CYBERNETYKI PRACA DYPLOMOWA STACJONARNE STUDIA I Temat: SYSTEM REJESTRACJI UŻYTKOWNIKÓW W SERWISIE INTERNETOWYM Autor: Piotr KWIATEK Kierownik

Bardziej szczegółowo

Generyczny system do analizy portali internetowych

Generyczny system do analizy portali internetowych Wydział Informatyki Katedra Inżynierii Oprogramowania Inżynieria Oprogramowania i Baz Danych Marcin Cwalina Nr albumu s6495 Generyczny system do analizy portali internetowych Praca magisterska napisana

Bardziej szczegółowo

Podstawy programowania w języku Java. mgr inż. Piotr Kowalski

Podstawy programowania w języku Java. mgr inż. Piotr Kowalski Podstawy programowania w języku Java mgr inż. Piotr Kowalski 18 stycznia 2013 Spis treści 1 Podstawy architektury komputera 5 1.1 Części składowe komputera..................... 5 1.1.1 Rzecz o rejestrach......................

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZANIE RELACJAMI Z KLIENTAMI WF-CRM

ZARZĄDZANIE RELACJAMI Z KLIENTAMI WF-CRM ZARZĄDZANIE RELACJAMI Z KLIENTAMI WF-CRM Warszawa 2008 Rozdział 1 Wstęp Spis treści ROZDZIAŁ 1. WSTĘP... 6 1.1. Krótko o historii CRM... 6 1.2. Po co nam CRM?... 6 1.3. O programie WF-CRM... 7 1.3.1. Główne

Bardziej szczegółowo

PRACA DYPLOMOWA MAGISTERSKA

PRACA DYPLOMOWA MAGISTERSKA POLITECHNIKA WROCŁAWSKA WYDZIAŁ ELEKTRONIKI KIERUNEK: Informatyka SPECJALNOŚĆ: Inżynieria systemów informatycznych PRACA DYPLOMOWA MAGISTERSKA Analiza własności nierelacyjnych systemów baz danych. Analysis

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA. SIMPLE.ERP Podręcznik Administratora

INSTRUKCJA. SIMPLE.ERP Podręcznik Administratora INSTRUKCJA SIMPLE.ERP Podręcznik Administratora SPIS TREŚCI 1. KONFIGURACJA SERWERA WINDOWS DO PRACY Z MS SQL SERVER... 3 1.1. Konfiguracja Microsoft SQL Server do pracy z SIMPLE.ERP... 3 1.1.1. Wymagane

Bardziej szczegółowo

System sterowania przepływem pracy w środowisku Oracle Workflow

System sterowania przepływem pracy w środowisku Oracle Workflow Rozdział 5 System sterowania przepływem pracy w środowisku Oracle Workflow Streszczenie. Opracowanie przedstawia możliwość tworzenia aplikacji z użyciem diagramów sterowania przepływem pracy. Jako silnik

Bardziej szczegółowo

NETASQ UTM wersja 9 PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA. NETASQ wersja 9 ostatnia aktualizacja: 2013-03-14 00:27 opracowanie: DAGMA sp. z o.o.

NETASQ UTM wersja 9 PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA. NETASQ wersja 9 ostatnia aktualizacja: 2013-03-14 00:27 opracowanie: DAGMA sp. z o.o. PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA NETASQ wersja 9 ostatnia aktualizacja: 2013-03-14 00:27 opracowanie: DAGMA sp. z o.o. 1 SPIS TREŚCI 1. Informacje wstępne 3 2. Instalacja urządzenia NETASQ UTM 7 3. Pierwsze podłączenie

Bardziej szczegółowo

AdRem NetCrunch. Monitorowanie sieci przewodnik. Monitorowanie i zarządzanie sieciami. Wersja 6.x

AdRem NetCrunch. Monitorowanie sieci przewodnik. Monitorowanie i zarządzanie sieciami. Wersja 6.x AdRem NetCrunch Wersja 6.x Monitorowanie sieci przewodnik Monitorowanie i zarządzanie sieciami 2010 AdRem Software, sp. z o.o. Niniejszy dokument został opracowany przez firmę AdRem Software i przedstawia

Bardziej szczegółowo

Systemy wielowarstwowe N-tier

Systemy wielowarstwowe N-tier 6 Systemy wielowarstwowe N-tier 7 Ewolucja systemów wielowarstwowych Systemy monolityczne Client/server N-Tier 8 Systemy monolityczne terminal terminal terminal Aplikacja terminal Dane MainFrame Systemy

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia , Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia Zakup oprogramowania do zarządzania laboratoryjnymi systemami energetycznymi w Centrum Badawczym PAN w Jabłonnie. Załącznik nr 6 do SIWZ 39/PN/SKO/2015 i Stosowane

Bardziej szczegółowo

IBM Business Monitor Wersja 8 Wydanie 0. Podręcznik instalowania programu IBM Business Monitor

IBM Business Monitor Wersja 8 Wydanie 0. Podręcznik instalowania programu IBM Business Monitor IBM Business Monitor Wersja 8 Wydanie 0 Podręcznik instalowania programu IBM Business Monitor ii Instalowanie Spis treści Rozdział 1. Instalowanie produktu IBM Business Monitor........... 1 Rozdział 2.

Bardziej szczegółowo

gdynia innowacyjna >> PPNT 2013 > Dołącz do nas! www.ppnt.pl E(x)plory w Gdyni Gazeta Pomorskiego Parku Naukowo-Technologicznego > 1 / 2013

gdynia innowacyjna >> PPNT 2013 > Dołącz do nas! www.ppnt.pl E(x)plory w Gdyni Gazeta Pomorskiego Parku Naukowo-Technologicznego > 1 / 2013 gdynia innowacyjna Gazeta Pomorskiego Parku Naukowo-Technologicznego > 1 / 2013 PPNT 2.0 Nie trzeba być kreatywnym rzedsiębiorcą, żeby rzyjść tu na wystawę, film, ciekawe sotkanie czy do kawiarni. Pomorski

Bardziej szczegółowo

Sławomir Pawlikowski (Slawomir.Pawlikowski@pl.ibm.com)

Sławomir Pawlikowski (Slawomir.Pawlikowski@pl.ibm.com) Sławomir Pawlikowski (Slawomir.Pawlikowski@pl.ibm.com) Pomiary wydajności aplikacji dla WebSphere Process Server z użyciem narzędzia Request Metrics Narzędzie Request Metrics (Metryki żądań), wprowadzone

Bardziej szczegółowo

Cel i zakres pracy dyplomowej...8 1. Internet i usługa WWW.... 9

Cel i zakres pracy dyplomowej...8 1. Internet i usługa WWW.... 9 Cel i zakres pracy dyplomowej...8 1. Internet i usługa WWW.... 9 1.1. Uwagi wstępne... 9 1.2. Czym są: Internet i World Wide Web?... 9 1.3. Historia Internetu... 10 1.4. Stan obecny i prognozy na przyszłość...

Bardziej szczegółowo

Moduł Raporty i Formularze

Moduł Raporty i Formularze Moduł Raporty i Formularze Wersja 3.56.303 Spis treści Słowo wstępne 3 Charakterystyka modułu Raporty i Formularze 5 1. Przeznaczenie modułu 5 2. Budowa modułu 6 3. Ikony i skróty klawiszowe 7 Instalacja

Bardziej szczegółowo

BAZY DANYCH. Informatyka i Technologia Informacyjna Suwałki - 2013

BAZY DANYCH. Informatyka i Technologia Informacyjna Suwałki - 2013 BAZY DANYCH Informatyka i Technologia Informacyjna Suwałki - 2013 Przedmiot: Bazy danych Ćwiczenia: 16 godzin 25 maja 2013 r. sala 300 10:30-17:25 (8 godzin), 8 czerwca 2013 r. sala 300 10:30-17:25 (8

Bardziej szczegółowo