PROSPEKT EMISYJNY AKCJI

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "PROSPEKT EMISYJNY AKCJI"

Transkrypt

1 PROSPEKT EMISYJNY PROSPEKT EMISYJNY AKCJI Magellan S.A. (spó³ka prawa handlowego z siedzib¹ w odzi w Polsce, zarejestrowana w Rejestrze Przedsiêbiorców pod numerem KRS ) Oferta Publiczna akcji zwyk³ych na okaziciela (z mo liwoœci¹ zwiêkszenia Oferty Publicznej o dodatkowe do akcji zwyk³ych na okaziciela) Niniejszy Prospekt zosta³ sporz¹dzony w zwi¹zku z Ofert¹ Publiczn¹ akcji zwyk³ych na okaziciela, w tym: istniej¹cych Akcji Serii A ( Akcje Serii A ) oraz nowo emitowanych Akcji Serii C ( Akcje Serii C ), o wartoœci nominalnej 0,30 PLN ka da (razem Akcje Oferowane ) oraz ubieganiem siê o dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu na Gie³dzie Papierów Wartoœciowych w Warszawie S.A Akcji Serii A, Akcji Serii B, Akcji Serii C oraz Praw do Akcji Serii C ( Prawa do Akcji Serii C ). NajpóŸniej w dniu ustalenia ceny Wprowadzaj¹cy mo e podj¹æ decyzjê o zwiêkszeniu liczby Akcji Oferowanych o dodatkowe do istniej¹cych akcji zwyk³ych na okaziciela serii A. W przypadku podjêcia przez Wprowadzaj¹cego decyzji o zwiêkszeniu liczby Akcji Oferowanych informacja w tym zakresie zostanie podana do publicznej wiadomoœci w trybie art. 54 ust. 3 Ustawy. Akcje Serii A oraz Akcje Serii C s¹ oferowane inwestorom bez ich rozró niania na akcje istniej¹ce i nowo emitowane na etapie sk³adania zapisów. W konsekwencji inwestorom mog¹ zostaæ przydzielone istniej¹ce Akcje Serii A lub nowo emitowane Akcje Serii C. Oferta Publiczna jest skierowana do Inwestorów Instytucjonalnych oraz Inwestorów Indywidualnych, przy czym przewiduje siê, e liczba Akcji Oferowanych, która zostanie przydzielona Inwestorom Indywidualnym, bêdzie stanowiæ 20% wszystkich Akcji Oferowanych (tak e w przypadku zwiêkszenia przez Wprowadzaj¹cego liczby Akcji Oferowanych, o którym mowa powy ej). Emitent i Wprowadzaj¹cy zastrzegaj¹ sobie prawo do przydzia³u na podstawie rekomendacji Oferuj¹cego wiêkszej lub mniejszej liczby Akcji Oferowanych Inwestorom Indywidualnym, ni okreœlona powy ej. Informacja na temat wyników przydzia³u zostanie podana do publicznej wiadomoœci w trybie art. 54 ust. 3 Ustawy. Szczegó³owe zasady Oferty Publicznej, w tym przydzia³u Akcji Oferowanych, opisane s¹ w Rozdziale 22. Subskrypcja i sprzeda Akcji Oferowanych niniejszego Prospektu. Przeprowadzenie Oferty Publicznej nie nast¹pi w trybie wykonania umowy o subemisjê us³ugow¹. Dla potrzeb przyjmowania zapisów Inwestorów Indywidualnych ustalona zostanie cena maksymalna za jedn¹ Akcjê Oferowan¹. Cena maksymalna zostanie podana do publicznej wiadomoœci w formie aneksu do niniejszego Prospektu, na zasadach okreœlonych w art. 51 Ustawy. Cena Akcji Oferowanych nabywanych przez Inwestorów Instytucjonalnych bêdzie mog³a byæ wy sza od ceny Akcji Oferowanych nabywanych przez Inwestorów Indywidualnych. Papiery wartoœciowe Emitenta nie s¹ przedmiotem obrotu na rynku regulowanym. Intencj¹ Emitenta jest równoczesne wprowadzenie Akcji Serii A, Akcji Serii B, Akcji Serii C oraz Praw do Akcji Serii C do obrotu na GPW w jak najszybszym mo liwym terminie. Wprowadzenie do obrotu Akcji Serii C powinno nast¹piæ w terminie dwóch miesiêcy od dnia zamkniêcia subskrypcji, natomiast zamiarem Emitenta jest, aby do tego czasu mo liwy by³ na GPW obrót Prawami do Akcji Serii C. Inwestowanie w papiery wartoœciowe objête niniejszym Prospektem ³¹czy siê z wysokim ryzykiem w³aœciwym dla instrumentów rynku kapita³owego o charakterze udzia³owym oraz ryzykiem zwi¹zanym z dzia³alnoœci¹ Emitenta oraz z otoczeniem, w jakim Emitent prowadzi dzia³alnoœæ. Szczegó³owy opis czynników ryzyka znajduje siê w Rozdziale 2. Czynniki ryzyka. OFERTA PUBLICZNA JEST PRZEPROWADZANA JEDYNIE NA TERYTORIUM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. POZA GRANICAMI POLSKI NINIEJSZY PROSPEKT NIE MO E BYÆ TRAKTOWANY JAKO PROPOZYCJA LUB OFERTA NABYCIA. PROSPEKT ANI PAPIERY WARTOŒCIOWE NIM OBJÊTE NIE BY Y PRZEDMIOTEM REJESTRACJI, ZATWIERDZENIA LUB NOTYFIKACJI W JAKIMKOLWIEK PAÑSTWIE POZA RZECZ POSPOLIT POLSK, W SZCZEGÓLNOŒCI ZGODNIE Z PRZEPISAMI DYREKTYWY W SPRAWIE PROSPEKTU LUB AMERYKAÑSKIEJ USTAWY O PAPIERACH WARTOŒCIOWYCH. PAPIERY WARTOŒCIOWE OBJÊTE NINIEJSZYM PROSPEKTEM NIE MOG BYÆ OFEROWANE LUB SPRZEDAWANE POZA GRANICAMI RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ (W TYM NA TERENIE INNYCH PAÑSTW UNII EUROPEJSKIEJ ORAZ STANÓW ZJEDNOCZONYCH AMERYKI PÓ NOCNEJ), CHYBA E W DANYM PAÑSTWIE TAKA OFERTA LUB SPRZEDA MOG ABY ZOSTAÆ DOKONANA ZGODNIE Z PRAWEM, BEZ KONIECZNOŒCI SPE NIENIA DODATKOWYCH WYMOGÓW PRAWNYCH, W SZCZEGÓLNOŒCI NA PODSTAWIE WY CZEÑ PRZEWIDZIANYCH W ART. 4 DYREKTYWY W SPRAWIE PROSPEKTU. KA DY INWESTOR ZAMIESZKA Y B D MAJ CY SIEDZIBÊ POZA GRANICAMI RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ POWINIEN ZAPOZNAÆ SIÊ Z PRZEPISAMI PRAWA POLSKIEGO ORAZ PRZEPISAMI PRAW INNYCH PAÑSTW, KTÓRE MOG SIÊ DO NIEGO STOSOWAÆ. Oferuj¹cy UniCredit CA IB Polska S.A. ul. Emilii Plater 53, Warszawa Data Prospektu 28 sierpnia 2007 r.

2 ZASTRZE ENIE Prospekt zosta³ sporz¹dzony w zwi¹zku z Ofert¹ Publiczn¹ Akcji Oferowanych na terenie Polski oraz ich dopuszczeniem i wprowadzeniem do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Gie³dê Papierów Wartoœciowych w Warszawie S.A. Prospekt zosta³ sporz¹dzony zgodnie z przepisami Rozporz¹dzenia Komisji (WE) nr 809/2004 oraz innymi przepisami reguluj¹cymi rynek kapita³owy w Polsce, w szczególnoœci Ustaw¹ o Ofercie Publicznej. Prospekt zosta³ zatwierdzony przez Komisjê Nadzoru Finansowego w dniu 28 sierpnia 2007 r. Z wyj¹tkiem osób wymienionych w Prospekcie, tj. cz³onków Zarz¹du Spó³ki, adna inna osoba nie jest uprawniona do podawania do publicznej wiadomoœci jakichkolwiek informacji zwi¹zanych z Ofert¹ Publiczn¹. W przypadku podawania takich informacji do publicznej wiadomoœci wymagana jest zgoda Zarz¹du. Prospekt zosta³ sporz¹dzony zgodnie z najlepsz¹ wiedz¹ i przy do³o eniu nale ytej starannoœci, a zawarte w nim informacje s¹ zgodne ze stanem na dzieñ Daty Prospektu. Mo liwe jest, e od chwili udostêpnienia Prospektu do publicznej wiadomoœci zajd¹ zmiany dotycz¹ce sytuacji Emitenta, dlatego te informacje zawarte w niniejszym dokumencie powinny byæ traktowane jako aktualne na dzieñ Daty Prospektu, chyba e w treœci Prospektu wskazano inaczej. STWIERDZENIA DOTYCZ CE PRZYSZ OŒCI Informacje zawarte w niniejszym Prospekcie, które nie stanowi¹ faktów historycznych, s¹ stwierdzeniami dotycz¹cymi przysz³oœci. Stwierdzenia te dotycz¹ w szczególnoœci planowanych nak³adów inwestycyjnych. Stwierdzenia takie mog¹ byæ identyfikowane poprzez u ycie wyra eñ dotycz¹cych przysz³oœci, takich jak np.: uwa aæ, s¹dziæ, spodziewaæ siê, mo e, bêdzie, powinno, przewiduje siê, zak³ada, ich zaprzeczeñ, odmian lub zbli onych terminów. Zawarte w niniejszym Prospekcie stwierdzenia, dotycz¹ce spraw niebêd¹cych faktami historycznymi nale y traktowaæ wy³¹cznie jako przewidywania wi¹ ¹ce siê z ryzykiem i niepewnoœci¹. Nie mo na zapewniæ, e przewidywania te zostan¹ spe³nione, w szczególnoœci na skutek wyst¹pienia czynników ryzyka, opisanych w dokumencie emisyjnym. DOKUMENTY UDOSTÊPNIONE DO WGL DU Prospekt bêdzie udostêpniony do publicznej wiadomoœci w formie elektronicznej w ca³ym okresie jego wa noœci, wraz z danymi aktualizuj¹cymi jego treœæ, na stronie internetowej Spó³ki W formie drukowanej Prospekt bêdzie dostêpny w nastêpuj¹cych miejscach: w siedzibie Spó³ki w odzi przy ul. Sienkiewicza 85/87, w siedzibie Oferuj¹cego w Warszawie, ul. Emilii Plater 53, w Punktach Obs³ugi Klienta przyjmuj¹cych zapisy na Akcje Oferowane lista tych punktów jest zamieszczona w Za³¹czniku 4 do Prospektu, w Centrum Informacyjnym Komisji Nadzoru Finansowego w Warszawie, pl. Powstañców Warszawy 1, w Centrum Promocji Gie³dy Papierów Wartoœciowych w Warszawie, ul. Ksi¹ êca 4. Ponadto w trakcie trwania subskrypcji w siedzibie Spó³ki zostan¹ udostêpnione do wgl¹du sprawozdania finansowe za lata obrotowe 2004, 2005, za okres od 1 stycznia 2006 r. do 7 wrzeœnia 2006 r. oraz za okres od 8 wrzeœnia 2006 do 31 grudnia 2006, a tak e kopie opinii i raportów z ich badania. INFORMACJE NA TEMAT OTOCZENIA RYNKOWEGO Niniejszy Prospekt zawiera informacje dotycz¹ce dzia³alnoœci i otoczenia rynkowego Emitenta. Informacje dotycz¹ce rynku, jego wielkoœci, udzia³u Emitenta w rynku, wskaÿniki oraz inne informacje odnosz¹ce siê do prowadzonej przez Emitenta dzia³alnoœci zosta³y opracowane na podstawie Ÿróde³ pochodz¹cych od osób trzecich, relacji Emitenta z klientami oraz szacunków w³asnych Emitenta. Dodatkowe informacje na temat rynku odnosz¹ce siê do prowadzonej przez Emitenta dzia³alnoœci zosta³y uzyskane z nastêpuj¹cych Ÿróde³: Ministerstwo Zdrowia, Ministerstwo Pracy i Polityki Spo³ecznej, Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia, GUS, EUROSTAT, raporty UniCredit CA IB, Internet Securities, Zwi¹zek Przedsiêbiorstw Leasingowych, Polski Zwi¹zek Faktorów. Publikacje na temat otoczenia rynkowego, prognozy i przewidywania zasadniczo zawieraj¹ informacje pochodz¹ce ze Ÿróde³ uznawanych przez Emitenta za wiarygodne. Emitent nie podda³ ich jednak niezale nej weryfikacji i nie gwarantuje ich poprawnoœci i kompletnoœci niemniej Emitent do³o y³ starañ w celu w³aœciwego zestawienia i opracowania takich informacji. Informacje te zosta³y dok³adnie powtórzone 1

3 z nale yt¹ starannoœci¹, tak aby nie zosta³y pominiête adne fakty, które sprawi³yby, e powtórzone informacje by³yby niedok³adne lub wprowadza³yby w b³¹d. Ponadto w wielu miejscach Prospekt zawiera informacje dotycz¹ce pozycji rynkowej Emitenta opracowane na podstawie ocen i szacunków w³asnych Emitenta. Emitent nie mo e zapewniæ, e te informacje s¹ poprawne i w prawid³owy sposób przedstawiaj¹ pozycjê Emitenta na rynku adna z takich informacji nie zosta³a zweryfikowana przez niezale ne podmioty. 2

4 SPIS TREŒCI ROZDZIA 1. PODSUMOWANIE... 4 ROZDZIA 2. CZYNNIKIRYZYKA ROZDZIA 3. OŒWIADCZENIA STOSOWNIE DO ROZPORZ DZENIA KOMISJI (WE) NR 809/2004 Z DNIA 29 KWIETNIA 2004 R ROZDZIA 4. CELEOFERTYPUBLICZNEJ ROZDZIA 5. ROZWODNIENIE ROZDZIA 6. KAPITA YW ASNEIZAD U ENIE ROZDZIA 7. POLITYKAWZAKRESIEDYWIDENDY ROZDZIA 8. KURSYWYMIANY ROZDZIA 9. WYBRANE DANE FINANSOWE I OPERACYJNE ROZDZIA 10. ANALIZASYTUACJIFINANSOWEJIWYNIKÓWDZIA ALNOŒCIORAZPERSPEKTYWROZWOJU ROZDZIA 11. OTOCZENIEEMITENTA ROZDZIA 12. OPISDZIA ALNOŒCI ROZDZIA 13. OSOBYZARZ DZAJ CEINADZORUJ CE ROZDZIA 14. ZNACZNIAKCJONARIUSZE ROZDZIA 15. TRANSAKCJEZPODMIOTAMIPOWI ZANYMI ROZDZIA 16. AKCJE,KAPITA ZAK ADOWY,WALNEZGROMADZENIE ROZDZIA 17. EMITENT ROZDZIA 18. INFORMACJENATEMATW AŒCICIELIPAPIERÓWWARTOŒCIOWYCHOBJÊTYCHSPRZEDA ROZDZIA 19. REGULACJEDOTYCZ CERYNKUKAPITA OWEGO ROZDZIA 20. OPODATKOWANIE ROZDZIA 21. DANEOEMISJI ROZDZIA 22. SUBSKRYBCJAISPRZEDA AKCJIOFEROWANYCH ROZDZIA 23. DEFINICJE ROZDZIA 24. INFORMACJE FINANSOWE DOTYCZ CE AKTYWÓW I PASYWÓW EMITENTA, JEGO SYTUACJI FINANSOWEJ ORAZ ZYSKÓW I STRAT ROZDZIA 25. ZA CZNIKI

5 ROZDZIA 1. PODSUMOWANIE Zastrze enie Niniejsze podsumowanie powinno byæ traktowane jako wprowadzenie do Prospektu. Ka da decyzja o inwestycji w Akcje Emitenta oferowane na podstawie Prospektu powinna byæ ka dorazowo podejmowana w oparciu o treœæ ca³ego Prospektu. Inwestor wnosz¹cy powództwo odnosz¹ce siê do treœci Prospektu ponosi koszt ewentualnego t³umaczenia Prospektu przed rozpoczêciem postêpowania przed s¹dem. Osoby sporz¹dzaj¹ce niniejsze podsumowanie, ³¹cznie z ka dym jego t³umaczeniem, ponosz¹ odpowiedzialnoœæ jedynie za szkodê wyrz¹dzon¹ w przypadku, gdy niniejsze podsumowanie wprowadza w b³¹d, jest niedok³adne lub sprzeczne z innymi czêœciami Prospektu. 1. Wstêp Spó³ka Magellan S.A. jest dynamicznie rozwijaj¹c¹ siê instytucj¹ finansow¹ wyspecjalizowan¹ w oferowaniu produktów i us³ug finansowych dla podmiotów dzia³aj¹cych na rynku medycznym, a tak e w innych segmentach gospodarki. Zajmuje ona jedn¹ z wiod¹cych pozycji na tym rynku. Wartoœæ portfela aktywów Spó³ki zaanga owanych w sektorze medycznym wynios³a 129,6 mln z³ na koniec 2006 r. i wzros³a o 68,7% w porównaniu z koñcem 2005 r. Œrednioroczny wzrost wartoœci portfela aktywów finansowych Emitenta w latach wyniós³ 25%. W ocenie Zarz¹du wartoœæ portfela aktywów finansowych Spó³ki zaanga owanych w sektorze medycznym na koniec 2006 roku by³a jedn¹ z najwiêkszych wœród instytucji finansowych dzia³aj¹cych na rynku polskim. Spó³ka konsekwentnie rozwija szerok¹ gamê us³ug finansowania dzia³alnoœci bie ¹cej i inwestycyjnej dla sektora us³ug medycznych. Spó³ka dostarcza finansowanie swoim klientom poprzez finansowanie nale noœci (nabycie nale noœci przez Spó³kê od dostawców szpitali i przejêcie roli kredytuj¹cego szpital), refinansowanie zobowi¹zañ (dokonanie sp³aty na zlecenie wskazanych przez szpital zobowi¹zañ do dostawcy oraz przejêcie jednoczeœnie roli kredytuj¹cego nale noœæ), udziela po yczek na finansowanie dzia³alnoœci bie ¹cej, udziela gwarancji sp³aty zobowi¹zañ, zapewnia us³ugê factoringu oraz udziela finansowania d³ugoterminowych projektów, w tym inwestycyjnych. Koncentracja dzia³alnoœci Spó³ki w segmencie rynku medycznego wynika z bardzo du ego zapotrzebowania na us³ugi finansowe wœród wszystkich uczestników rynku medycznego, a w szczególnoœci publicznych zak³adów opieki zdrowotnej (g³ównie szpitali) oraz ich dostawców. Rynek us³ug medycznych w Polsce podobnie jak w wielu innych krajach Europy to przede wszystkim publiczna s³u ba zdrowia finansowana ze œrodków pochodz¹cych z systemu ubezpieczeñ spo³ecznych/publicznych. Na rynku tym podobnie jak na rynkach innych krajów wystêpuje niedopasowanie finansowania sektora do aktualnych potrzeb wynikaj¹cych z dzia³alnoœci bie ¹cej i inwestycyjnej zak³adów opieki zdrowotnej. Na rozwiniêtych rynkach medycznych w Europie finansowanie szpitali odbywa siê w formie finansowania bankowego, kredytu kupieckiego lub innych form finansowania dostarczanego przez wyspecjalizowane instytucje finansowe. W Polsce jednak finansowanie s³u by zdrowia jest wci¹ na pocz¹tkowym etapie rozwoju. Szpitale finansuj¹ sw¹ dzia³alnoœæ g³ównie przeterminowanym kredytem kupieckim, co skutkuje wysokim poziomem zad³u enia przeterminowanego i k³opotami z zarz¹dzaniem p³ynnoœci¹ finansow¹. Z drugiej strony, z uwagi na specyfikê ryzyka kredytowego sektora oraz ograniczenia formalnoprawne obecnoœæ banków, instytucji leasingowych czy factoringowych na rynku medycznym jest bardzo ograniczona. Sytuacja taka pozwala Spó³ce kreowaæ i dostarczaæ swym klientom produkty finansowe odpowiadaj¹ce ich potrzebom oraz osi¹gaæ przy tym wysok¹ dynamikê wzrostu przychodów i zysków. Tak e w d³u szym terminie rynek finansowania sektora medycznego w Polsce ma dalszy du y potencja³ wzrostu wynikaj¹cy z relatywnie niskich wydatków per capita na ochronê zdrowia w Polsce, koniecznoœci poniesienia znacz¹cych nak³adów inwestycyjnych na nowoczesn¹ technologiê dla zak³adów opieki zdrowotnej oraz niskiego wykorzystania produktów finansowych w porównaniu z innymi dziedzinami gospodarki. Spó³ka osi¹ga bardzo dobre wyniki finansowe z prowadzonej przez siebie dzia³alnoœci. Przychody netto w 2006 roku wynios³y 24 mln PLN, zysk operacyjny 13,7 mln PLN, zaœ zysk netto ukszta³towa³ siê na poziomie 10,7 mln PLN. Poziom wyników w 2006 r. oznacza wzrost przychodów ze sprzeda y o 33,5%, wzrost zysku operacyjnego o 126% oraz wzrost zysku netto o 121% w porównaniu z 2004 r. Spó³kê charakteryzuje wysokie tempo rozwoju utrzymuj¹ce siê nieprzerwanie od wielu lat i niezale ne od koniunktury gospodarczej oraz od sytuacji p³ynnoœciowej podmiotów dzia³aj¹cych na rynku ochrony zdrowia. Wynika to ze sprawnego zarz¹dzania Spó³k¹ oraz oferowania rozwi¹zañ dopasowanych do bie ¹cych potrzeb i bie ¹cej sytuacji p³ynnoœciowej klientów. Oferta Spó³ki obejmuje: finansowanie bie ¹cej dzia³alnoœci, finansowanie nale noœci bie ¹cych i przysz³ych, finansowanie d³ugoterminowe. 4

6 G³ówny obszar dzia³ania obejmuje finansowanie bie ¹cych potrzeb zak³adów opieki zdrowotnej i ich dostawców, zobowi¹zañ wobec pracowników i zobowi¹zañ publicznoprawnych. Spó³ka oferuje równie us³ugi finansowania dostaw sprzêtu medycznego, zabezpieczania ryzyka kredytowego na rynku medycznym oraz refinansowania zobowi¹zañ, w tym tak e w ramach projektów restrukturyzacji zad³u enia. Klientami Spó³ki s¹ szpitale, firmy z bran y farmaceutycznej i sprzêtu medycznego oraz inne firmy kooperuj¹ce ze szpitalami. Na rynku polskim dzia³aj¹ najwiêksi œwiatowi dostawcy farmaceutyków i sprzêtu do sektora szpitalnego, tacy jak Glaxo, Roche, Sanofi-Aventis, Novartis, Johnson & Johnson, Boston Scientific, GE Healthcare, Philips, Stryker, Siemens, Medtronic, B. Braun. Spó³ka wspó³pracuje równie z dostawcami mediów. Wœród firm dzia³aj¹cych na rynku medycznym mo na wyró niæ takie marki, jak ENEA, ENERGA, Dalkia, Telekomunikacja Polska. Du ¹ grupê klientów Spó³ki stanowi¹ firmy œwiadcz¹ce outsourcing w zakresie us³ug medycznych i us³ug pomocniczych. Wœród firm œwiadcz¹cych takie us³ugi dla szpitali w Polsce mo na znaleÿæ takie marki, jak: Euromedic, Gambro, Impel, Falck, ISS Multiserwis. W latach Emitent sporz¹dza³ jednostkowe sprawozdania finansowe zgodnie z PSR jako samodzielna jednostka. Na potrzeby niniejszego Prospektu jednostkowe sprawozdania finansowe Spó³ki zosta³y przekszta³cone na jednostkowe sprawozdania finansowe wed³ug MSSF. Od maja 2007 roku Spó³ka posiada podmiot zale ny MedFinance Magellan, s.r.o. z siedzib¹ w Pradze. Emitent rozpocz¹³ swoj¹ dzia³alnoœæ w 1998 roku w formie spó³ki z ograniczon¹ odpowiedzialnoœci¹. W pocz¹tkowym okresie swojej dzia³alnoœci Spó³ka obs³ugiwa³a dostawców szpitali publicznych, oferuj¹c im us³ugi polegaj¹ce na wykupie wierzytelnoœci i ich inkasie na w³asny rachunek. Stopniowo model dzia³ania Spó³ki przekszta³ci³ siê w instytucjê finansow¹ wyspecjalizowan¹ w obs³udze podmiotów dzia³aj¹cych na rynku us³ug medycznych. W 2003 roku inwestorem strategicznym w Spó³ce zosta³ Polish Enterprise Fund IV, L.P. reprezentowany przez Enterprise Investors Sp. z o.o. 2. Przewagi konkurencyjne Do g³ównych przewag konkurencyjnych Spó³ki nale ¹: Znajomoœæ specyfiki dostawców i odbiorców na rynku medycznym Spó³ka dzia³a na rynku us³ug medycznych ponad 9 lat. D³ugoletnia obecnoœæspó³kinatymrynkuœwiadczy o du ym doœwiadczeniu w kontaktach pomiêdzy jednostkami s³u by zdrowia a ich dostawcami. Pozwala to Spó³ce szybko i precyzyjnie reagowaæ na potrzeby poszczególnych klientów, z jednoczesn¹ rekomendacj¹ najbardziej efektywnego rozwi¹zania finansowego. Ponadto Spó³ka wypracowa³a w³asny system oceny ryzyka kredytowego zak³adów opieki zdrowotnej, co stanowi jedn¹ z g³ównych przewag konkurencyjnych Spó³ki wzglêdem instytucji bankowych, leasingowych czy factoringowych. Dziêki znajomoœci rynku oraz potrzeb i oczekiwañ swoich klientów Spó³kasta³asiêjednymzliderówwzakresie finansowania rynku medycznego. Innowacyjny model sprzeda y Model biznesowy Emitenta opiera siê na ci¹g³ym wyszukiwaniu nowych nisz rynkowych i kreowaniu nowych us³ug finansowych dla podmiotów dzia³aj¹cych na rynku medycznym i innych rynkach publicznych. Dziêki stosowanemu modelowi sprzeda y, który wychodzi naprzeciw potrzebom tych podmiotów, Spó³ka buduje pozytywne d³ugoterminowe relacje z klientami, co pozwala szybciej reagowaæ na ich konkretne potrzeby. Zespó³ ekspertów w dziedzinie finansowania sektora medycznego Pracownicy w Spó³ce stanowi¹ dobrze wyszkolony zespó³ posiadaj¹cy kompleksow¹ wiedzê na temat oferowanych produktów, jak i trendów na rynku medycznym. Powoduje to, i pracownicy Spó³ki s¹ czêsto równie doradcami w zakresie doboru najlepszych rozwi¹zañ finansowych. Znajomoœæ klientów oraz rynku daje Spó³ce mo liwoœæ wysokiej elastycznoœci. W rezultacie, Emitent posiada zdolnoœæ szybkiego dostosowania siê do potrzeb swoich klientów, modyfikacji produktów i dostosowania metod dzia³ania do zmian w otoczeniu rynkowym. Szerokagamaproduktów Silna pozycja rynkowa Spó³ki wynika m.in. z kompletnej oferty asortymentowej produktów. Oferta Spó³ki obejmuje zró nicowane produkty finansowe kierowane zarówno do jednostek medycznych, jak i ich dostawców. Oferowane produkty s³u ¹ finansowaniu dzia³alnoœci bie ¹cej i inwestycyjnej. Do najwa niejszych produktów zalicza siê: finansowanie nale noœci, refinansowanie zobowi¹zañ, finansowanie dostaw sprzêtu medycznego, d³ugoterminowe finansowanie inwestycji, gwarancjê sp³aty nale noœci, po yczkê oraz factoring. Dostêp do kapita³u Spó³ka posiada dostêp do Ÿróde³ finansowania, które zapewniaj¹ pokrycie bie ¹cych potrzeb, jak równie rozwój portfela produktów. ród³a finansowania obcego Spó³ki s¹ zró nicowane i pochodz¹ z kredytu bankowego, kredytu kupieckiego, emisji krótkoterminowych 5

7 i œrednioterminowych obligacji. Poprzez wzrost swojej dzia³alnoœci oraz w miarê budowania portfela aktywów finansowych o dobrej jakoœci, jak równie poprzez istotny wzrost wartoœci kapita³ów w³asnych Spó³ka zwiêksza swoj¹ wiarygodnoœæ wœród inwestorów finansowania zewnêtrznego. Umo liwia to Spó³ce finansowanie transakcji, które czêsto przekraczaj¹ mo liwoœci finansowe mniejszych uczestników rynku. 3. Strategia G³ównymi celami strategicznymi, które Spó³ka stawia sobie w horyzoncie najbli szych 3 lat, s¹: umocnienie wiod¹cej pozycji w zakresie dostarczania rozwi¹zañ finansowych dla rynku medycznego, wzrost udzia³u w rynku, wejœcienanowerynki, utrzymanie ponadprzeciêtnego zwrotu z kapita³u. Podstawowym celem Spó³ki jest umocnienie wiod¹cej pozycji wœród niebankowych instytucji finansowych dostarczaj¹cych rozwi¹zania finansowe dla rynku medycznego, w tym: wzrost sprzeda y (kontraktacji) produktów i us³ug finansowych, wzrost wartoœci aktywów generowanych przez produkty finansowe na rynku medycznym, rozszerzenie zakresu i kompleksowoœci oferty produktów finansowych dedykowanych dla podmiotów rynku medycznego. Umocnienie wiod¹cej pozycji w zakresie dostarczania rozwi¹zañ finansowych dla rynku medycznego zostanie osi¹gniête poprzez: zwiêkszenie wielkoœci sprzeda y (kontraktacji) produktów i us³ug finansowych oraz wartoœci aktywów generowanych przez produkty finansowe na rynku medycznym, poszerzanie zakresu oferty produktów finansowych dedykowanych dla podmiotów na rynku medycznym, zwiêkszenie rozpoznawalnoœci marki Magellan S.A., zw³aszcza na innych rynkach ni medyczny, ugruntowanie wizerunku Spó³ki jako niebankowej instytucji pierwszego wyboru do dostarczania rozwi¹zañ finansowych. Wzrost udzia³u w rynku bêdzie realizowany poprzez: zwiêkszenie liczby klientów obs³ugiwanych na zasadzie sta³ej, odnawianej wspó³pracy, zwiêkszenie sprzeda y do istniej¹cych klientów poprzez cross-selling, pozyskiwanie nowych klientów w sektorze medycznym, wzrost udzia³u sprzeda y w wybranych segmentach rynku medycznego, takich jak sektor outsourcingu, wprowadzanie nowych produktów w celu zaspokojenia specyficznych potrzeb klientów. Wejœcie na nowe rynki bêdzie wynikiem: ekspansji geograficznej Spó³ka planuje dalszy rozwój dzia³alnoœci na terenie Czech i S³owacji, dywersyfikacji sektorowej w wyniku wejœcia na rynki poza sektorem medycznym wa nym elementem rozwoju Spó³ki bêdzie poszerzenie liczby klientów dzia³aj¹cych na innych rynkach (jednostki samorz¹du terytorialnego, rynek us³ug komunalnych, finansowanie firm wspó³pracuj¹cych z tymi sektorami). Celem Spó³ki jest równie maksymalizowanie wzrostu prowadzonej dzia³alnoœci mierzonego wzrostem zysku na akcjê EPS, a tak e utrzymanie i wzrost wartoœci akcji Spó³ki mierzonej jej kursem gie³dowym w relacji do indeksu gie³dy. 4. Czynniki ryzyka Pe³en opis czynników ryzyka znajduje siê w Rozdziale 2. niniejszego Prospektu. Opis czynników ryzyka zwi¹zanych z otoczeniem, w jakim dzia³a Emitent Ryzyko wp³ywu sytuacji makroekonomicznej na wyniki Spó³ki Ryzyko zmian w systemie ochrony zdrowia Ryzyko zwi¹zane z konkurencj¹ Ryzyko zwi¹zane z regulacjami prawnymi Ryzyko zwi¹zane z regulacjami podatkowymi Ryzyko stóp procentowych 6

8 Czynniki ryzyka zwi¹zane z dzia³alnoœci¹ Spó³ki Ryzyko zwi¹zane z utrat¹ kluczowych pracowników Spó³ki Ryzyko zwi¹zane z mo liwoœci¹ finansowania rozwoju Ryzyko walutowe Ryzyko utraty wartoœci aktywów Ryzyko zwi¹zane z negatywnym PR wobec Spó³ki Ryzyko operacyjne Ryzyko wzrostu kosztów Ryzyko zwi¹zane z postêpowaniem administracyjnym dotycz¹cym podatku VAT Ryzyko realizacji celów emisji Akcji Serii C Opis czynników ryzyka zwi¹zanych z inwestycj¹ w Akcje Ryzyko niedostatecznej p³ynnoœci rynku i wahañ cen Akcji Ryzyko zwi¹zane z odst¹pieniem od przeprowadzenia lub niedojœciem do skutku Oferty Publicznej Ryzyko zwi¹zane z nabywaniem PDA w obrocie wtórnym Ryzyko zwi¹zane z odmow¹ lub opóÿnieniem wprowadzenia Akcji Oferowanych lub Praw do Akcji do obrotu na rynku regulowanym oraz charakterem Praw do Akcji Ryzyko zwi¹zane z zawieszeniem obrotu Akcjami lub wykluczeniem Akcji z obrotu na rynku regulowanym Ryzyko wstrzymania, przerwania, zakazania prowadzenia oferty publicznej lub dopuszczenia do obrotu 5. Podsumowanie danych operacyjnych oraz finansowych Podsumowanie danych finansowych 31 grudnia 30 czerwca (tys. PLN) Przychody ze sprzeda y Zysk (strata) z dzia³alnoœci operacyjnej Zysk (strata) brutto Zysk (strata) netto Zysk (strata) netto bez uwzglêdnienia wyceny opcji mened erskiej* Aktywa razem Zobowi¹zania i rezerwy na zobowi¹zania Zobowi¹zania d³ugookresowe Zobowi¹zania krótkookresowe Kapita³ w³asny (aktywa netto) Kapita³ akcyjny Œredniowa ona liczba akcji (w szt.) Zysk (strata) na jedn¹ akcjê zwyk³¹ (w z³)** 0,96 1,58 1,84 0,86 1,09 Rozwodniony zysk (strata) na jedn¹ akcjê zwyk³¹ (w z³)** 0,96 1,58 1,84 0,86 1,09 Zadeklarowana lub wyp³acona dywidenda*** * Zysk (strata) netto skorygowany o wycenê programu opcji mened erskich szerzej opisano w Sprawozdaniu Finansowym Spó³ki w nocie nr 38. ** Przy uwzglêdnieniu tylko Akcji Serii A. *** Obejmuje zarówno dywidendy, jak i pokrycie kosztów podwy szenia kapita³u. 7

9 Poni sze dane operacyjne zosta³y zamieszczone w celu lepszego zrozumienia danych finansowych oraz specyfiki dzia³alnoœci Spó³ki. Podsumowanie danych operacyjnych 31 grudnia 30 czerwca (tys. PLN) Kontraktacja bilansowa aktywów finansowych* Wartoœæ portfela posiadanych aktywów finansowych na koniec okresu** Wartoœæ portfela pozabilansowa na koniec okresu*** Wp³ywy, prowizje i zrównane z nimi**** * Zrealizowana kontraktacja w danym okresie odzwierciedla aktywnoœæ operacyjn¹ Spó³ki po stronie sprzeda owej. Zrealizowana kontraktacja bilansowa odpowiada aktywom finansowym, które w wyniku podpisanych umów (po yczek, finansowania nale noœci, refinansowania zobowi¹zañ, factoringu, gwarancji) ujête zosta³y w aktywach Spó³ki w ci¹gu poszczególnych okresów. Ze wzglêdu na operacyjny charakter danych dotycz¹cych kontraktacji bilansowej zrealizowanej w danym okresie sprawozdawczym oraz brak odpowiedniego standardu prezentacji tych danych w sprawozdaniu finansowym nie podlega³y one badaniu przez bieg³ego rewidenta. ** Wartoœæ portfela posiadanych aktywów finansowych obejmuje porozumienia nowacyjne (nowe porozumienie pomiêdzy wierzycielem a Spó³k¹ zmieniaj¹ce wierzytelnoœæ wymagaln¹ na niewymagaln¹), z ustalonym harmonogramem sp³at z us³ug finansowych, wierzytelnoœci bez ustalonego harmonogramu sp³at oraz nale noœci z tytu³u udzielonych po yczek. *** Wartoœæ portfela pozabilansowa wartoœæ sprzedanych limitów gwarancji kierowanych do dostawców towarów i us³ug nieporêczonych przez Spó³kê, ale których wa noœæ umowy ramowej jeszcze nie wygas³a. **** Wp³ywy, prowizje i zrównane z nimi zawieraj¹ obroty z tytu³u realizacji posiadanego portfela (z wy³¹czeniem wp³ywów z po yczek, gdzie przychód ma charakter wy³¹cznie prowizyjny i odsetkowy) oraz przychody prowizyjne i odsetkowe zaliczane do podstawowej dzia³alnoœci. Prezentacja tej pozycji ma na celu lepsze opisanie charakteru i skali prowadzonej dzia³alnoœci Spó³ki. WskaŸniki Magellan S.A. 31 grudnia 30 czerwca (w %) Mar a operacyjna ze sprzeda y 33,5% 56,7% 56,8% 58,0% 53,9% Mar a zysku brutto 33,7% 55,6% 56,1% 58,2% 53,4% Mar a zysku netto 26,9% 44,0% 44,5% 45,6% 42,4% Mar a kosztów operacyjnych do przychodów ze sprzeda y 54,9% 46,5% 43,6% 42,0% 46,1% Mar a operacyjna netto z wp³ywów, prowizji i zrównanych z nimi 6,0% 9,8% 10,0% 9,4% 9,4% Mar a zysku netto z wp³ywów, prowizji i zrównanych z nimi 4,8% 7,6% 7,9% 7,4% 7,4% Stopa zwrotu z kapita³ów w³asnych (ROE) 13,6% 20,0% 19,3% Stopa zwrotu z aktywów (ROA) 6,5% 11,3% 9,7% WskaŸnik zad³u enia kapita³u w³asnego 7,9% 28,8% 73,9% Powy sze wyliczenia dokonano na podstawie sprawozdañ finansowych wed³ug MSSF 8

10 6. Oferta Publiczna oraz Akcje Oferowane Emitent... Wprowadzaj¹cy... Oferta... Opcja Stabilizacyjna... Magellan S.A., spó³ka prawa handlowego z siedzib¹ w odzi w Polsce, wpisana w Rejestrze Przedsiêbiorców pod numerem KRS PolishEnterpriseFundIV,L.P. Napodstawie niniejszego Prospektu oferuje siê ³¹cznie Akcji Oferowanych, wtym: istniej¹cych akcji zwyk³ych na okaziciela serii A oferowanych przez Wprowadzaj¹cego, tj. przez Polish Enterprise Fund IV, L.P., oraz nowo emitowanych akcji zwyk³ych na okaziciela akcji serii C. W pierwszej kolejnoœci przydzielane bêd¹ nowo emitowane Akcje Serii C. Dopiero po dokonaniu przydzia³u wszystkich Akcji Serii C nastêpowaæ bêdzie przydzia³ istniej¹cych oferowanych do sprzeda y przez Wprowadzaj¹cego Akcji Serii A. NajpóŸniej w dniu Ustalenia Ceny Wprowadzaj¹cy mo e podj¹æ decyzjê o zwiêkszeniu liczby Akcji Oferowanych o dodatkowe do istniej¹cych akcji zwyk³ych na okaziciela serii A. Akcje Serii A oraz Akcje Serii C s¹ oferowaneinwestorombezichrozró nianianaakcje istniej¹ce i nowo emitowane na etapie sk³adania zapisów. W konsekwencji inwestorom mog¹ zostaæ przydzielone istniej¹ce Akcje Serii A lub nowo emitowane Akcje Serii C. Oferta Publiczna jest skierowana do Inwestorów Instytucjonalnych oraz Inwestorów Indywidualnych, przy czym przewiduje siê, e liczba Akcji Oferowanych, która zostanie przydzielona Inwestorom Indywidualnym, bêdzie stanowiæ 20% wszystkich Akcji Oferowanych. Inwestorzy mog¹ z³o yæ zapisy na Akcje Oferowane w liczbie nie wiêkszej ni ³¹czna liczba Akcji Oferowanych na mocy niniejszego Prospektu, przy czym zapis Inwestorów Indywidualnych musi opiewaæ na minimum 20 Akcji Oferowanych. Emitent i Wprowadzaj¹cy zastrzegaj¹ sobie prawo do przydzia³u na podstawie rekomendacji Oferuj¹cego wiêkszej lub mniejszej liczby Akcji Oferowanych Inwestorom Indywidualnym, ni okreœlona powy ej. Informacja na temat wyników przydzia³u zostanie podana do publicznej wiadomoœci w trybie art. 54 ust. 3 Ustawy. Niejestplanowaneprzeprowadzeniedzia³añstabilizacyjnych. Terminy Oferty wrzeœnia2007 r. Proces budowania Ksiêgi Popytu Inwestorów Instytucjonalnych 11 wrzeœnia 2007 r. Rozpoczêcie Oferty Publicznej wrzeœnia 2007 r. Przyjmowanie zapisów Inwestorów Indywidualnych 18 wrzeœnia 2007 r. Ustalenie Ceny wrzeœnia 2007 r. Przyjmowanie zapisów Inwestorów Instytucjonalnych 24 wrzeœnia 2007 r. Ewentualne zapisy sk³adane w wykonaniu umowy o subemisjê inwestycyjn¹ 25 wrzeœnia 2007 r. Zamkniêcie Oferty Publicznej Cele Oferty Publicznej... Wp³ywyznowejemisjiAkcjiSeriiCotrzymaSpó³kaiwykorzystajezgodniezcelami emisji opisanymi w Rozdziale 4. Szacowane przez Spó³kê wp³ywy netto z emisji Akcji Serii C (tj. po uwzglêdnieniu kosztów emisji) wynios¹ ok. 23,1 mln PLN i zostan¹ przeznaczone na czêœciowe sfinansowanie wzrostu wartoœci portfela aktywów finansowych. Wp³ywy ze sprzeda y istniej¹cych Akcji Serii A otrzyma Wprowadzaj¹cy, tj. Polish Enterprise Fund IV, L.P. 9

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO PLAC POWSTAŃ CÓW WARSZAWY 1, 00-950 WARSZAWA WNIOSEK O ZATWIERDZENIE ANEKSU DO PROSPEKTU EMISYJNEGO zatwierdzonego w dniu 6 marca 2008 r. decyzją nr DEM/410/4/26/08 (Na podstawie

Bardziej szczegółowo

INDATA SOFTWARE S.A. Niniejszy Aneks nr 6 do Prospektu został sporządzony na podstawie art. 51 Ustawy o Ofercie Publicznej.

INDATA SOFTWARE S.A. Niniejszy Aneks nr 6 do Prospektu został sporządzony na podstawie art. 51 Ustawy o Ofercie Publicznej. INDATA SOFTWARE S.A. Spółka akcyjna z siedzibą we Wrocławiu, adres: ul. Strzegomska 138, 54-429 Wrocław, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000360487

Bardziej szczegółowo

GRUPA KAPITAŁOWA POLIMEX-MOSTOSTAL SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES 12 MIESIĘCY ZAKOŃCZONY DNIA 31 GRUDNIA 2006 ROKU

GRUPA KAPITAŁOWA POLIMEX-MOSTOSTAL SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES 12 MIESIĘCY ZAKOŃCZONY DNIA 31 GRUDNIA 2006 ROKU GRUPA KAPITAŁOWA POLIMEX-MOSTOSTAL SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES 12 MIESIĘCY ZAKOŃCZONY DNIA 31 GRUDNIA 2006 ROKU Warszawa 27 lutego 2007 SKONSOLIDOWANE RACHUNKI ZYSKÓW I STRAT

Bardziej szczegółowo

Terminy pisane wielką literą w niniejszym aneksie mają znaczenie nadane im w Prospekcie.

Terminy pisane wielką literą w niniejszym aneksie mają znaczenie nadane im w Prospekcie. Warszawa, dnia 16 maja 2016 r. ANEKS NR 2 Z DNIA 9 MAJA 2016 ROKU DO PROSPEKTU EMISYJNEGO CERTYFIKATÓW INWESTYCYJNYCH SERII 001, 002, 003, 004, 005, 006, 007 ORAZ 008 FUNDUSZU MEDYCZNY PUBLICZNY FUNDUSZ

Bardziej szczegółowo

Treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Leasing-Experts Spółka Akcyjna w dniu 17 października 2014 roku

Treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Leasing-Experts Spółka Akcyjna w dniu 17 października 2014 roku Treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Leasing-Experts Spółka Akcyjna w dniu 17 października 2014 roku Uchwała nr 1/2014 w przedmiocie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia

Bardziej szczegółowo

Formularz SAB-Q IV / 98

Formularz SAB-Q IV / 98 Formularz SAB-Q IV / 98 (dla bank w) Zgodnie z 46 ust. 1 pkt 2 Rozporz dzenia Rady Ministr w z dnia 22 grudnia 1998 r. (Dz.U. Nr 163, poz. 1160) Zarz d Sp ki: Bank Handlowy w Warszawie SA podaje do wiadomoci

Bardziej szczegółowo

Walne Zgromadzenie Spółki, w oparciu o regulacje art. 431 1 w zw. z 2 pkt 1 KSH postanawia:

Walne Zgromadzenie Spółki, w oparciu o regulacje art. 431 1 w zw. z 2 pkt 1 KSH postanawia: Załącznik nr Raportu bieżącego nr 78/2014 z 10.10.2014 r. UCHWAŁA NR /X/2014 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia WIKANA Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublinie (dalej: Spółka ) z dnia 31 października 2014

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŒCI. Pismo w sprawie korzystania z pomocy finansowej ze œrodków funduszu restrukturyzacji banków spó³dzielczych.

SPIS TREŒCI. Pismo w sprawie korzystania z pomocy finansowej ze œrodków funduszu restrukturyzacji banków spó³dzielczych. SPIS TREŒCI Uchwa³a nr 5/2003 Rady Bankowego Funduszu Gwarancyjnego z dnia 20 lutego 2003 r. zmieniaj¹ca uchwa³ê w sprawie okreœlenia zasad, form, warunków i trybu udzielania pomocy finansowej podmiotom

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDAWCZOŚĆ FINANSOWA według krajowych i międzynarodowych standardów.

SPRAWOZDAWCZOŚĆ FINANSOWA według krajowych i międzynarodowych standardów. SPRAWOZDAWCZOŚĆ FINANSOWA według krajowych i międzynarodowych standardów. Autorzy: Irena Olchowicz, Wstęp Rozdział 1. Sprawozdawczość finansowa według standardów krajowych i międzynarodowych Irena Olchowicz

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe funduszy inwestycyjnych i towarzystw funduszy inwestycyjnych w 2011 roku 1

Wyniki finansowe funduszy inwestycyjnych i towarzystw funduszy inwestycyjnych w 2011 roku 1 Warszawa, 26 czerwca 2012 r. Wyniki finansowe funduszy inwestycyjnych i towarzystw funduszy inwestycyjnych w 2011 roku 1 W końcu 2011 r. na polskim rynku finansowym funkcjonowały 484 fundusze inwestycyjne

Bardziej szczegółowo

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO WNIOSEK O ZATWIERDZENIE ANEKSU NR 8 DO PROSPEKTU EMISYJNEGO

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO WNIOSEK O ZATWIERDZENIE ANEKSU NR 8 DO PROSPEKTU EMISYJNEGO Aneks nr 8 do Prospektu Emisyjnego Cyfrowy Polsat S.A. KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO PLAC POWSTAÑCÓW WARSZAWY 1, 00-950 WARSZAWA WNIOSEK O ZATWIERDZENIE ANEKSU NR 8 DO PROSPEKTU EMISYJNEGO zatwierdzonego

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Studiów Makroekonomicznych i Finansów Warszawa, 19 września 2014 r. Informacja sygnalna Wyniki finansowe banków w I półroczu 2014 r. 1 W końcu czerwca 2014 r. działalność

Bardziej szczegółowo

Plan połączenia ATM Grupa S.A. ze spółką zależną ATM Investment Sp. z o.o. PLAN POŁĄCZENIA

Plan połączenia ATM Grupa S.A. ze spółką zależną ATM Investment Sp. z o.o. PLAN POŁĄCZENIA Plan połączenia ATM Grupa S.A. ze spółką zależną ATM Investment Sp. z o.o. PLAN POŁĄCZENIA Zarządy spółek ATM Grupa S.A., z siedzibą w Bielanach Wrocławskich oraz ATM Investment Spółka z o.o., z siedzibą

Bardziej szczegółowo

ZP.271.1.71.2014 Obsługa bankowa budżetu Miasta Rzeszowa i jednostek organizacyjnych

ZP.271.1.71.2014 Obsługa bankowa budżetu Miasta Rzeszowa i jednostek organizacyjnych Załącznik nr 3 do SIWZ Istotne postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści Umowy Prowadzenia obsługi bankowej budżetu miasta Rzeszowa i jednostek organizacyjnych miasta zawartej z Wykonawcą 1. Umowa

Bardziej szczegółowo

FZ KPT Sp. z o.o. Prognoza finansowa na lata 2010-2014

FZ KPT Sp. z o.o. Prognoza finansowa na lata 2010-2014 FZ KPT Sp. z o.o. Prognoza finansowa na lata 2010-2014 Wst p Niniejsze opracowanie prezentuje prognoz Rachunku zysków i strat oraz bilansu maj tkowego Spó ki Fundusz Zal kowy KPT na lata 2009-2014. Spó

Bardziej szczegółowo

RAPORT KWARTALNY DR KENDY S.A.

RAPORT KWARTALNY DR KENDY S.A. RAPORT KWARTALNY DR KENDY S.A. ZA OKRES I KWARTAŁU 2011 ROKU od dnia 01-01-2011 roku do dnia 31-03-2011 roku Warszawa, 16 maja 2011 r. Raport kwartalny za 1 kwartał 2011 został przygotowany przez Emitenta

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY. Wyniki finansowe banków w I kwartale 2014 r. 1

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY. Wyniki finansowe banków w I kwartale 2014 r. 1 GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Studiów Makroekonomicznych i Finansów Warszawa, 18 czerwca 2014 r. Informacja sygnalna Wyniki finansowe banków w I kwartale 2014 r. 1 W końcu marca 2014 r. działalność

Bardziej szczegółowo

Informacja dotycząca adekwatności kapitałowej HSBC Bank Polska S.A. na 31 grudnia 2010 r.

Informacja dotycząca adekwatności kapitałowej HSBC Bank Polska S.A. na 31 grudnia 2010 r. Informacja dotycząca adekwatności kapitałowej HSBC Bank Polska S.A. na 31 grudnia 2010 r. Spis treści: 1. Wstęp... 3 2. Fundusze własne... 4 2.1 Informacje podstawowe... 4 2.2 Struktura funduszy własnych....5

Bardziej szczegółowo

SKONSOLIDOWANY BILANS Nota 2004 2003 A k t y w a I. Aktywa trwałe 75 405 64 124 1. Wartości niematerialne i prawne, w tym:1 663 499 wartość firmy 0 2. Wartość firmy jednostek podporządkowanych 2 3 363

Bardziej szczegółowo

Eugeniusz Gostomski. Ryzyko stopy procentowej

Eugeniusz Gostomski. Ryzyko stopy procentowej Eugeniusz Gostomski Ryzyko stopy procentowej 1 Stopa procentowa Stopa procentowa jest ceną pieniądza i wyznacznikiem wartości pieniądza w czasie. Wpływa ona z jednej strony na koszt pozyskiwania przez

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ. b) art. 1 pkt 8 w dotychczasowym brzmieniu: ---------------------------------------------------------

PROTOKÓŁ. b) art. 1 pkt 8 w dotychczasowym brzmieniu: --------------------------------------------------------- PROTOKÓŁ. 1. Stawający oświadczają, że: -------------------------------------------------------------------- 1) reprezentowane przez nich Towarzystwo zarządza m.in. funduszem inwestycyjnym pod nazwą SECUS

Bardziej szczegółowo

Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy zwołane na dzień 10 maja 2016 r.

Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy zwołane na dzień 10 maja 2016 r. Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy zwołane na dzień 10 maja 2016 r. Uchwała nr.. Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy OEX Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu z dnia

Bardziej szczegółowo

Spis treœci. Wykaz skrótów...

Spis treœci. Wykaz skrótów... Spis Przedmowa treœci... Wykaz skrótów... XI XIII Komentarz.... 1 Kodeks spó³ek handlowych z dnia 15 wrzeœnia 2000 r. (Dz.U. Nr 94, poz. 1037)... 3 Tytu³ III. Spó³ki kapita³owe... 3 Dzia³ I. Spó³ka z ograniczon¹

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE FINANSOWE

SPRAWOZDANIE FINANSOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE Za okres: od 01 stycznia 2013r. do 31 grudnia 2013r. Nazwa podmiotu: Stowarzyszenie Przyjaciół Lubomierza Siedziba: 59-623 Lubomierz, Plac Wolności 1 Nazwa i numer w rejestrze: Krajowy

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 6 czerwca 2016 r. Poz. 789 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 25 maja 2016 r. w sprawie rocznych i półrocznych sprawozdań ubezpieczeniowego

Bardziej szczegółowo

Projekty uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Projekty uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Projekty uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Zarząd Stalprodukt S.A. podaje do wiadomości treść projektów uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy, które odbędzie się

Bardziej szczegółowo

FUNDACJA Kocie Życie. Ul. Mochnackiego 17/6 51-122 Wrocław

FUNDACJA Kocie Życie. Ul. Mochnackiego 17/6 51-122 Wrocław FUNDACJA Kocie Życie Ul. Mochnackiego 17/6 51-122 Wrocław Sprawozdanie finansowe za okres 01.01.2012 do 31.12.2012 1 SPIS TREŚCI: WSTĘP OŚWIADCZENIE I. BILANS I. RACHUNEK WYNIKÓW II. INFORMACJA DODATKOWA

Bardziej szczegółowo

Obowiązek wystawienia faktury zaliczkowej wynika z przepisów o VAT i z faktu udokumentowania tego podatku.

Obowiązek wystawienia faktury zaliczkowej wynika z przepisów o VAT i z faktu udokumentowania tego podatku. Różnice kursowe pomiędzy zapłatą zaliczki przez kontrahenta zagranicznego a fakturą dokumentującą tę Obowiązek wystawienia faktury zaliczkowej wynika z przepisów o VAT i z faktu udokumentowania tego podatku.

Bardziej szczegółowo

PLAN POŁĄCZENIA UZGODNIONY POMIĘDZY. Grupa Kapitałowa IMMOBILE S.A. z siedzibą w Bydgoszczy. Hotel 1 GKI Sp. z o.o. z siedzibą w Bydgoszczy

PLAN POŁĄCZENIA UZGODNIONY POMIĘDZY. Grupa Kapitałowa IMMOBILE S.A. z siedzibą w Bydgoszczy. Hotel 1 GKI Sp. z o.o. z siedzibą w Bydgoszczy PLAN POŁĄCZENIA UZGODNIONY POMIĘDZY Grupa Kapitałowa IMMOBILE S.A. z siedzibą w Bydgoszczy a Hotel 1 GKI Sp. z o.o. z siedzibą w Bydgoszczy Bydgoszcz, dnia 29 luty 2016r. 1 Plan Połączenia spółek Grupa

Bardziej szczegółowo

INFORMACJE O INSTRUMENTACH FINANSOWYCH WCHODZĄCYCH W SKŁAD ZARZADZANYCH PRZEZ BIURO MAKLERSKIE PORTFELI Z UWZGLĘDNIENIEM ZWIĄZANYCH Z NIMI RYZYK

INFORMACJE O INSTRUMENTACH FINANSOWYCH WCHODZĄCYCH W SKŁAD ZARZADZANYCH PRZEZ BIURO MAKLERSKIE PORTFELI Z UWZGLĘDNIENIEM ZWIĄZANYCH Z NIMI RYZYK INFORMACJE O INSTRUMENTACH FINANSOWYCH WCHODZĄCYCH W SKŁAD ZARZADZANYCH PRZEZ BIURO MAKLERSKIE PORTFELI Z UWZGLĘDNIENIEM ZWIĄZANYCH Z NIMI RYZYK Akcje Akcje są papierem wartościowym reprezentującym odpowiedni

Bardziej szczegółowo

RAPORT ROCZNY GO TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH SA. Spis Treści ZA OKRES OD 1 STYCZNIA 2015 R. DO 31 GRUDNIA 2015 R.

RAPORT ROCZNY GO TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH SA. Spis Treści ZA OKRES OD 1 STYCZNIA 2015 R. DO 31 GRUDNIA 2015 R. RAPORT ROCZNY GO TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH SA ZA OKRES OD 1 STYCZNIA 2015 R. DO 31 GRUDNIA 2015 R. Spis Treści I. List Prezesa Zarządu GO Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna II.

Bardziej szczegółowo

Szpital Iłża: Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego w wysokości 800 000 zł na sfinansowanie bieżących zobowiązań.

Szpital Iłża: Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego w wysokości 800 000 zł na sfinansowanie bieżących zobowiązań. Szpital Iłża: Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego w wysokości 800 000 zł na sfinansowanie bieżących zobowiązań. Numer ogłoszenia: 159554-2012; data zamieszczenia: 17.05.2012 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Bardziej szczegółowo

Komentarz do raportu kwartalnego Fortis Bank Polska S.A. za III kwartał 2004 roku

Komentarz do raportu kwartalnego Fortis Bank Polska S.A. za III kwartał 2004 roku Komentarz do raportu kwartalnego Fortis Bank Polska S.A. za III kwartał 2004 roku 1. Zasady rachunkowości przyjęte przy sporządzeniu raportu. 1.1. Fortis Bank Polska S.A. prowadzi rachunkowość na zasadach

Bardziej szczegółowo

2) Drugim Roku Programu rozumie się przez to okres od 1 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku.

2) Drugim Roku Programu rozumie się przez to okres od 1 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku. REGULAMIN PROGRAMU OPCJI MENEDŻERSKICH W SPÓŁCE POD FIRMĄ 4FUN MEDIA SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE W LATACH 2016-2018 1. Ilekroć w niniejszym Regulaminie mowa o: 1) Akcjach rozumie się przez to

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ POZWALAJĄCY NA WYKONYWANIE PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA NA NADZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU CODEMEDIA S.A

FORMULARZ POZWALAJĄCY NA WYKONYWANIE PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA NA NADZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU CODEMEDIA S.A FORMULARZ POZWALAJĄCY NA WYKONYWANIE PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA NA NADZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE ZWOŁANYM NA DZIEŃ 2 SIERPNIA 2013 ROKU Niniejszy formularz przygotowany został

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki ABS Investment S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej z dnia 28 lutego 2013 roku

UCHWAŁA NR 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki ABS Investment S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej z dnia 28 lutego 2013 roku UCHWAŁA NR 1 w sprawie: wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Działając na podstawie art. 409 1 kodeksu spółek handlowych oraz 32 ust. 1 Statutu Spółki Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ABS

Bardziej szczegółowo

Polecenie 2.W spółce akcyjnej akcja na okaziciela oznacza ograniczoną zbywalność. Polecenie 5. Zadaniem controllingu jest pomiar wyniku finansowego

Polecenie 2.W spółce akcyjnej akcja na okaziciela oznacza ograniczoną zbywalność. Polecenie 5. Zadaniem controllingu jest pomiar wyniku finansowego Polecenie 1. Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością jest podmiotem w pełni bezosobowym. Polecenie 2.W spółce akcyjnej akcja na okaziciela oznacza ograniczoną zbywalność Polecenie 3.W WZA osobą najważniejszą

Bardziej szczegółowo

Projekty uchwał na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie i3d S.A. z siedzibą w Gliwicach zwołane na dzień 10 grudnia 2013 r.:

Projekty uchwał na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie i3d S.A. z siedzibą w Gliwicach zwołane na dzień 10 grudnia 2013 r.: Projekty uchwał na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie i3d S.A. z siedzibą w Gliwicach zwołane na dzień 10 grudnia 2013 r.: Pkt. 2 proponowanego porządku obrad: Uchwała nr 1 z dnia 10 grudnia 2013r. w sprawie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR podjęta przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Europejski Fundusz Energii Spółka Akcyjna z siedzibą w Bydgoszczy w dniu roku

UCHWAŁA NR podjęta przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Europejski Fundusz Energii Spółka Akcyjna z siedzibą w Bydgoszczy w dniu roku w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Działając na podstawie art. 409 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje: Zwyczajne Walne Zgromadzenie

Bardziej szczegółowo

CZENIA SPÓŁEK NARODOWY FUNDUSZ INWESTYCYJNY PROGRESS SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIB

CZENIA SPÓŁEK NARODOWY FUNDUSZ INWESTYCYJNY PROGRESS SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIB PLAN POŁĄCZENIA SPÓŁEK NARODOWY FUNDUSZ INWESTYCYJNY PROGRESS SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE ( SPÓŁKA PRZEJMUJĄCA ) - KRS NR 0000019468 ORAZ EQUITY SERVICE POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Bardziej szczegółowo

Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2011-2017

Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2011-2017 Załącznik Nr 2 do uchwały Nr V/33/11 Rady Gminy Wilczyn z dnia 21 lutego 2011 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2011-2017 Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej

Bardziej szczegółowo

Aneks nr 1 do Prospektu emisyjnego EFH Żurawie Wieżowe S.A.

Aneks nr 1 do Prospektu emisyjnego EFH Żurawie Wieżowe S.A. ANEKS NR 1 DO PROSPEKTU EMISYJNEGO EFH ŻURAWIE WIEŻOWE SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE sporządzonego w związku z ofertą publiczną nie więcej niż 2.407.500 Akcji zwykłych na okaziciela Serii E oraz

Bardziej szczegółowo

OSZACOWANIE WARTOŚCI ZAMÓWIENIA z dnia... 2004 roku Dz. U. z dnia 12 marca 2004 r. Nr 40 poz.356

OSZACOWANIE WARTOŚCI ZAMÓWIENIA z dnia... 2004 roku Dz. U. z dnia 12 marca 2004 r. Nr 40 poz.356 OSZACOWANIE WARTOŚCI ZAMÓWIENIA z dnia... 2004 roku Dz. U. z dnia 12 marca 2004 r. Nr 40 poz.356 w celu wszczęcia postępowania i zawarcia umowy opłacanej ze środków publicznych 1. Przedmiot zamówienia:

Bardziej szczegółowo

I. Wstęp. Ilekroć w niniejszej Informacji jest mowa o:

I. Wstęp. Ilekroć w niniejszej Informacji jest mowa o: Informacje podlegające upowszechnieniu w Ventus Asset Management S.A., w tym informacje w zakresie adekwatności kapitałowej według stanu na dzień 31 grudnia 2011 r. na podstawie zbadanego sprawozdania

Bardziej szczegółowo

Nasz kochany drogi BIK Nasz kochany drogi BIK

Nasz kochany drogi BIK Nasz kochany drogi BIK https://www.obserwatorfinansowy.pl/tematyka/bankowosc/biuro-informacji-kredytowej-bik-koszty-za r Biznes Pulpit Debata Biuro Informacji Kredytowej jest jedyną w swoim rodzaju instytucją na polskim rynku

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia "ALDA" Spółka Akcyjna z siedzibą w Ząbkowicach Śląskich

UCHWAŁA NR 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ALDA Spółka Akcyjna z siedzibą w Ząbkowicach Śląskich UCHWAŁA NR 1 w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, w oparciu o art. 409 1 KSH, uchwala co następuje: Wybór Przewodniczącego Przewodniczącym wybrany zostaje. UCHWAŁA NR 2 w

Bardziej szczegółowo

Lokum Deweloper S.A. Warszawa, 16 marca 2016 r.

Lokum Deweloper S.A. Warszawa, 16 marca 2016 r. Lokum Deweloper S.A. Warszawa, 16 marca 2016 r. 1 Model biznesowy dobór projektów pod kątem ich rentowności i możliwości wzmacniania marki w segmencie mieszkań o podwyższonym standardzie pozyskiwanie terenów

Bardziej szczegółowo

Analiza sytuacji TIM SA w oparciu o wybrane wskaźniki finansowe wg stanu na 30.09.2012 r.

Analiza sytuacji TIM SA w oparciu o wybrane wskaźniki finansowe wg stanu na 30.09.2012 r. Analiza sytuacji TIM SA w oparciu o wybrane wskaźniki finansowe wg stanu na 30.09.2012 r. HLB M2 Audyt Sp. z o.o., ul. Rakowiecka 41/27, 02-521 Warszawa, www.hlbm2.pl Kapitał zakładowy: 75 000 PLN, Sąd

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ II Osoby odpowiedzialne za informacje zawarte w Prospekcie

ROZDZIAŁ II Osoby odpowiedzialne za informacje zawarte w Prospekcie ROZDZIAŁ II Osoby odpowiedzialne za informacje zawarte w Prospekcie 2.1. Emitent 2.1.1. Nazwa, siedziba i adres Emitenta Adres: Warszawa ul. Grochowska 21a 04-186 Warszawa Numer telefonu: (22) 51 56 100

Bardziej szczegółowo

Akademia Młodego Ekonomisty

Akademia Młodego Ekonomisty Akademia Młodego Ekonomisty Analiza wskaźnikowa przedsiębiorstwa. Jak ocenić pozycję finansową firmy. Hanna Micińska Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach 12 października 2015 r. Analiza wskaźnikowa Każda

Bardziej szczegółowo

2. Ogólny opis wyników badania poszczególnych grup - pozycji pasywów bilansu przedstawiono wg systematyki objętej ustawą o rachunkowości.

2. Ogólny opis wyników badania poszczególnych grup - pozycji pasywów bilansu przedstawiono wg systematyki objętej ustawą o rachunkowości. B.III. Inwestycje krótkoterminowe 1 303,53 zł. 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe 1 303,53 zł. - w jednostkach powiązanych 0,00 zł. - w pozostałych jednostek 0,00 zł. - środki pieniężne i inne aktywa

Bardziej szczegółowo

U M O W A. zwanym w dalszej części umowy Wykonawcą

U M O W A. zwanym w dalszej części umowy Wykonawcą U M O W A zawarta w dniu pomiędzy: Miejskim Centrum Medycznym Śródmieście sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi przy ul. Próchnika 11 reprezentowaną przez: zwanym dalej Zamawiający a zwanym w dalszej części umowy

Bardziej szczegółowo

Szczegółowe zasady obliczania wysokości. i pobierania opłat giełdowych. (tekst jednolity)

Szczegółowe zasady obliczania wysokości. i pobierania opłat giełdowych. (tekst jednolity) Załącznik do Uchwały Nr 1226/2015 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 3 grudnia 2015 r. Szczegółowe zasady obliczania wysokości i pobierania opłat giełdowych (tekst jednolity)

Bardziej szczegółowo

MAKORA KROŚNIEŃSKA HUTA SZKŁA S.A. 38-204 Tarnowiec Tarnowiec 79. SPRAWOZDANIE FINANSOWE za okres od 1.01.2015 r. do 31.12.2015 r. składające się z :

MAKORA KROŚNIEŃSKA HUTA SZKŁA S.A. 38-204 Tarnowiec Tarnowiec 79. SPRAWOZDANIE FINANSOWE za okres od 1.01.2015 r. do 31.12.2015 r. składające się z : MAKORA KROŚNIEŃSKA HUTA SZKŁA S.A. 38-204 Tarnowiec Tarnowiec 79 SPRAWOZDANIE FINANSOWE za okres od 1.01.2015 r. do 31.12.2015 r. składające się z : 1. wprowadzenia do sprawozdania finansowego, 2. bilansu,

Bardziej szczegółowo

PROJEKTY UCHWAŁ NA NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE HETAN TECHNOLOGIES SPÓŁKA AKCYJNA W DNIU 25 MAJA 2016 ROKU

PROJEKTY UCHWAŁ NA NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE HETAN TECHNOLOGIES SPÓŁKA AKCYJNA W DNIU 25 MAJA 2016 ROKU PROJEKTY UCHWAŁ NA NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE HETAN TECHNOLOGIES SPÓŁKA AKCYJNA W DNIU 25 MAJA 2016 ROKU w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Działając na podstawie

Bardziej szczegółowo

Polska-Warszawa: Usługi w zakresie napraw i konserwacji taboru kolejowego 2015/S 061-107085

Polska-Warszawa: Usługi w zakresie napraw i konserwacji taboru kolejowego 2015/S 061-107085 1/6 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:107085-2015:text:pl:html Polska-Warszawa: Usługi w zakresie napraw i konserwacji taboru kolejowego 2015/S 061-107085 Przewozy

Bardziej szczegółowo

43. Programy motywacyjne oparte na akcjach

43. Programy motywacyjne oparte na akcjach 43. Programy motywacyjne oparte na akcjach Program motywacyjny dla Członków Zarządu Banku z 2008 roku W dniu 14 marca 2008 roku Zwyczajne Walne Zgromadzenie BRE Banku, podejmując stosowną uchwałę, wyraziło

Bardziej szczegółowo

MAGELLAN S.A. Aktualizacja części Prospektu. (z możliwością zwiększenia oferty publicznej o dodatkowe do 651.408 akcji zwykłych na okaziciela)

MAGELLAN S.A. Aktualizacja części Prospektu. (z możliwością zwiększenia oferty publicznej o dodatkowe do 651.408 akcji zwykłych na okaziciela) MAGELLAN S.A. ANEKS NR 2 DO PROSPEKTU EMISYJNEGO ZATWIERDZONEGO W DNIU 28 SIERPNIA 2007 r. DECYZJĄ KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO NR DEM/410/104/41/07 ( PROSPEKT ) ZATWIERDZONY W DNIU 19 WRZEŚNIA 2007 r.

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia 03.12.2015r

ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia 03.12.2015r ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia 03.12.2015r 1. ZAMAWIAJĄCY HYDROPRESS Wojciech Górzny ul. Rawska 19B, 82-300 Elbląg 2. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA Przedmiotem Zamówienia jest przeprowadzenie usługi indywidualnego audytu

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ IMPERA CAPITAL S.A.

SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ IMPERA CAPITAL S.A. SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ IMPERA CAPITAL S.A. Z W Y N I K Ó W O C E N Y SPRAWOZDANIA ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI ORAZ GRUPY KAPITAŁOWEJ SPÓŁKI ZA 2015 R., SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO SPÓŁKI ORAZ SKONSOLIDOWANEGO

Bardziej szczegółowo

Tytuł testowy. Wyniki finansowe Grupy Kapitałowej. Getin Holding H1 2012. Warszawa, 30 sierpnia 2012 r.

Tytuł testowy. Wyniki finansowe Grupy Kapitałowej. Getin Holding H1 2012. Warszawa, 30 sierpnia 2012 r. Tytuł testowy Wyniki finansowe Grupy Kapitałowej Getin Holding H1 2012 Warszawa, 30 sierpnia 2012 r. Grupa Getin Holding Podsumowanie najważniejszych wydarzeń Q2 2012 0,5 mld PLN zysku netto i finalizacja

Bardziej szczegółowo

Skrócone sprawozdanie finansowe za okres od 01.04.2015 r. do 30.06.2015 r. wraz z danymi porównywalnymi... 3

Skrócone sprawozdanie finansowe za okres od 01.04.2015 r. do 30.06.2015 r. wraz z danymi porównywalnymi... 3 RAPORT ZA II KWARTAŁ 2015 ROKU READ-GENE Spółka Akcyjna z siedzibą w Szczecinie za okres od 01.04.2015 r. do 30.06.2015 r. wraz z danymi porównywalnymi Szczecin, 14 sierpnia 2015 r. SPIS TREŚCI: Skrócone

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Rady Nadzorczej KERDOS GROUP Spółka Akcyjna

Sprawozdanie Rady Nadzorczej KERDOS GROUP Spółka Akcyjna Sprawozdanie Rady Nadzorczej KERDOS GROUP Spółka Akcyjna z oceny sprawozdania Zarządu z działalności KERDOS GROUP S.A. w roku obrotowym obejmującym okres od 01.01.2014 r. do 31.12.2014 r. oraz sprawozdania

Bardziej szczegółowo

2. Podjęcie uchwał w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej 1[ ], 2[ ], 3[ ]

2. Podjęcie uchwał w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej 1[ ], 2[ ], 3[ ] Warszawa, dnia 9 czerwca 2015 roku OD: Family Fund Sp. z o.o. S.K.A ul. Batorego 25 (II piętro) 31-135 Kraków DO: Zarząd Starhedge S.A. ul. Plac Defilad 1 (XVII piętro) 00-901 Warszawa biuro@starhedge.pl

Bardziej szczegółowo

Informacja o sytuacji ekonomiczno finansowej Wnioskodawcy (dane w tys. zł) Rachunek Zysków i Strat. data spłaty kredytu...

Informacja o sytuacji ekonomiczno finansowej Wnioskodawcy (dane w tys. zł) Rachunek Zysków i Strat. data spłaty kredytu... Informacja o sytuacji ekonomiczno finansowej Wnioskodawcy (dane w tys. zł) Rachunek Zysków i Strat wykonanie za okres* prognoza na okres* 2012 03.2013 06.2013 09.2013 12.2013 data spłaty kredytu... A.

Bardziej szczegółowo

Informacja o zawarciu przez Bank Umowy Ramowej z Alior Lux Sarl & Co SCA, Alior Polska sp. z o.o. i Europejskim Bankiem Odbudowy i Rozwoju W dniu 19

Informacja o zawarciu przez Bank Umowy Ramowej z Alior Lux Sarl & Co SCA, Alior Polska sp. z o.o. i Europejskim Bankiem Odbudowy i Rozwoju W dniu 19 ALIOR BANK S.A. (spó³ka akcyjna z siedzib¹ w Warszawie i adresem: Al. Jerozolimskie 94, 00-807 wpisana do rejestru przedsiêbiorców Krajowego Rejestru S¹dowego pod numerem 0000305178) ANEKS NR 1 do prospektu

Bardziej szczegółowo

Raport kwartalny z działalności emitenta

Raport kwartalny z działalności emitenta CSY S.A. Ul. Grunwaldzka 13 14-200 Iława Tel.: 89 648 21 31 Fax: 89 648 23 32 Email: csy@csy.ilawa.pl I kwartał 2013 Raport kwartalny z działalności emitenta Iława, 14 maja 2013 SPIS TREŚCI: I. Wybrane

Bardziej szczegółowo

ANEKS NR 1 DO PROSPEKTU EMISYJNEGO PATENTUS SA ZATWIERDZONEGO PRZEZ KNF W DNIU 18 WRZEŚNIA 2009 R.

ANEKS NR 1 DO PROSPEKTU EMISYJNEGO PATENTUS SA ZATWIERDZONEGO PRZEZ KNF W DNIU 18 WRZEŚNIA 2009 R. ANEKS NR 1 DO PROSPEKTU EMISYJNEGO PATENTUS SA ZATWIERDZONEGO PRZEZ KNF W DNIU 18 WRZEŚNIA 2009 R. Niniejszy Aneks został sporządzony w związku z prezentacją w Prospekcie śródrocznych danych finansowych

Bardziej szczegółowo

Cyfrowe Centrum Serwisowe S.A. JEDNOSTKOWY RAPORT KWARTALNY. obejmujący okres od dnia 1 kwietnia 2013 r. do dnia 30 czerwca 2013 r.

Cyfrowe Centrum Serwisowe S.A. JEDNOSTKOWY RAPORT KWARTALNY. obejmujący okres od dnia 1 kwietnia 2013 r. do dnia 30 czerwca 2013 r. Cyfrowe Centrum Serwisowe S.A. JEDNOSTKOWY RAPORT KWARTALNY obejmujący okres od dnia 1 kwietnia 2013 r. do dnia 30 czerwca 2013 r. Piaseczno, 12 sierpnia 2013 1. Informacje podstawowe Cyfrowe Centrum Serwisowe

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE. o zmianach statutu Allianz Fundusz Inwestycyjny Otwarty

OGŁOSZENIE. o zmianach statutu Allianz Fundusz Inwestycyjny Otwarty OGŁOSZENIE z dnia 13 listopada 2015 roku o zmianach statutu Allianz Fundusz Inwestycyjny Otwarty Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Allianz Polska S.A. z siedzibą w Warszawie niniejszym informuje o dokonaniu

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: zrd.poznan.pl; bip.poznan.

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: zrd.poznan.pl; bip.poznan. Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: zrd.poznan.pl; bip.poznan.pl Poznań: Dostawa w formie leasingu operacyjnego fabrycznie nowej frezarki

Bardziej szczegółowo

Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nowa Ruda

Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nowa Ruda Załącznik Nr 3 do Uchwały nr 106/XIII/15 Rady Gminy Nowa Ruda z dnia 29 grudnia 2015 roku Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nowa Ruda Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 1. Działając na podstawie art. 409 1 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:

UCHWAŁA NR 1. Działając na podstawie art. 409 1 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje: UCHWAŁA NR 1 Spółka Akcyjna w Tarnowcu w dniu 2 kwietnia 2014 roku w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Działając na podstawie art. 409 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne

Bardziej szczegółowo

Bilans w tys. zł wg MSR

Bilans w tys. zł wg MSR Skrócone sprawozdanie finansowe Relpol S.A. za I kw. 2005 r Bilans w tys. zł wg MSR Wyszczególnienie 31.03.2005r 31.03.2004r 31.12.2004r 31.12.2003r AKTYWA I AKTYWA TRWAŁE 41 455 43 069 41 647 43 903 1

Bardziej szczegółowo

Jednostkowy raport roczny Spółki Lindorff S.A. (dawniej Casus Finanse S.A.) za okres 01.01.2015-31.12.2015

Jednostkowy raport roczny Spółki Lindorff S.A. (dawniej Casus Finanse S.A.) za okres 01.01.2015-31.12.2015 Jednostkowy raport roczny Spółki Linrff S.A. (dawniej Casus Finanse S.A.) za okres 01.01.2015-31.12.2015 Wrocław, 21 marca 2016 Spis treści Rozdział 1. List Zarządu Linrff S.A.... 3 Rozdział 2. Wybrane

Bardziej szczegółowo

USŁUGA ZARZĄDZANIA. Indywidualnym Portfelem Instrumentów Finansowych. oferowana przez BZ WBK Asset Management S.A.

USŁUGA ZARZĄDZANIA. Indywidualnym Portfelem Instrumentów Finansowych. oferowana przez BZ WBK Asset Management S.A. USŁUGA ZARZĄDZANIA Indywidualnym Portfelem Instrumentów Finansowych oferowana przez BZ WBK Asset Management S.A. Poznań 2012 Na czym polega usługa Zarządzania Portfelem Usługa Zarządzania Portfelem (asset

Bardziej szczegółowo

20 PPABank S.A. - prospekt emisyjny seria I

20 PPABank S.A. - prospekt emisyjny seria I 20 PPABank S.A. - prospekt emisyjny seria I 2 w Prospekcie 1. w Prospekcie ze strony Emitenta Pierwszy Polsko-Amerykaƒski Bank S.A. ul. Kordylewskiego 11 31-547 Kraków telefon: (0-12) 618-33-33 telefax:

Bardziej szczegółowo

ASTORIA CAPITAL SA Rejestracja w KRS zmian Statutu Spółki

ASTORIA CAPITAL SA Rejestracja w KRS zmian Statutu Spółki 2016-04-27 10:23 ASTORIA CAPITAL SA Rejestracja w KRS zmian Statutu Spółki Raport Bieżący nr 5/2016 Zarząd Quark Ventures S.A z siedzibą we Wrocławiu (dalej Spółka, Emitent ) informuje, że w dniu 26 kwietnia

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu Start up Award 9. Forum Inwestycyjne 20-21 czerwca 2016 r. Tarnów. Organizatorzy Konkursu

Regulamin Konkursu Start up Award 9. Forum Inwestycyjne 20-21 czerwca 2016 r. Tarnów. Organizatorzy Konkursu Regulamin Konkursu Start up Award 9. Forum Inwestycyjne 20-21 czerwca 2016 r. Tarnów 1 Organizatorzy Konkursu 1. Organizatorem Konkursu Start up Award (Konkurs) jest Fundacja Instytut Studiów Wschodnich

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej TESGAS S.A. w 2008 roku.

Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej TESGAS S.A. w 2008 roku. Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej TESGAS S.A. w 2008 roku. Rada Nadzorcza zgodnie z treścią Statutu Spółki składa się od 5 do 9 Członków powoływanych przez Walne Zgromadzenie w głosowaniu tajnym.

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. na obsługę bankową realizowaną na rzecz Gminy Solec nad Wisłą

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. na obsługę bankową realizowaną na rzecz Gminy Solec nad Wisłą SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA na obsługę bankową realizowaną na rzecz Gminy Solec nad Wisłą P r z e t a r g n i e o g r a n i c z o n y (do 60 000 EURO) Zawartość: Informacja ogólna Instrukcja

Bardziej szczegółowo

RZECZPOSPOLITA POLSKA. Prezydent Miasta na Prawach Powiatu Zarząd Powiatu. wszystkie

RZECZPOSPOLITA POLSKA. Prezydent Miasta na Prawach Powiatu Zarząd Powiatu. wszystkie RZECZPOSPOLITA POLSKA Warszawa, dnia 11 lutego 2011 r. MINISTER FINANSÓW ST4-4820/109/2011 Prezydent Miasta na Prawach Powiatu Zarząd Powiatu wszystkie Zgodnie z art. 33 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 13 listopada

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI RADY NADZORCZEJ SPÓŁKI PATENTUS S.A. ZA OKRES 01.01.2010 31.12.2010.

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI RADY NADZORCZEJ SPÓŁKI PATENTUS S.A. ZA OKRES 01.01.2010 31.12.2010. SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI RADY NADZORCZEJ SPÓŁKI PATENTUS S.A. ZA OKRES 01.01.2010 31.12.2010. 1. Informacja dotycząca kadencji Rady Nadzorczej w roku 2010, skład osobowy Rady, pełnione funkcje w Radzie,

Bardziej szczegółowo

Oświadczenie w zakresie stosowanie Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na NewConnect DOBRA PRAKTYKA WYJAŚNIENIE

Oświadczenie w zakresie stosowanie Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na NewConnect DOBRA PRAKTYKA WYJAŚNIENIE Oświadczenie w zakresie stosowanie Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na NewConnect DOBRA PRAKTYKA 1. Spółka powinna prowadzić przejrzystą i efektywną politykę informacyjną, zarówno z wykorzystaniem tradycyjnych

Bardziej szczegółowo

DZENIE RADY MINISTRÓW

DZENIE RADY MINISTRÓW Dz. U. 2007 Nr 210, poz. 1522 ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 31 października 2007 r. w sprawie udzielania pomocy de minimis na uzyskanie certyfikatu wyrobu wymaganego na rynkach zagranicznych Na

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 4 PREK 251/III/2010. Umowa Nr (wzór)

Załącznik nr 4 PREK 251/III/2010. Umowa Nr (wzór) Załącznik nr 4 PREK 251/III/2010 Umowa Nr (wzór) Zawarta w dniu roku w Krakowie pomiędzy : Przewozy Regionalne sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Wileńska 14a, zarejestrowaną w Krajowym Rejestrze Sądowym

Bardziej szczegółowo

W związku z dokonanym podziałem akcji Spółki dokonuje się zmiany Statutu Spółki, a mianowicie 8 ust. 1 Statutu otrzymuje następującą nową treść:

W związku z dokonanym podziałem akcji Spółki dokonuje się zmiany Statutu Spółki, a mianowicie 8 ust. 1 Statutu otrzymuje następującą nową treść: w sprawie podziału akcji poprzez obniżenie wartości nominalnej akcji i zwiększenie liczby akcji bez obniżenia kapitału zakładowego Spółki (split) w stosunku 1 : 10 oraz w sprawie zmiany Statutu Spółki

Bardziej szczegółowo

Tarnowskie Góry, 29 sierpnia 2013 PREZENTACJA WYNIKÓW ZA I PÓŁROCZE 2013 GRUPY KAPITAŁOWEJ PRAGMA INKASO S.A.

Tarnowskie Góry, 29 sierpnia 2013 PREZENTACJA WYNIKÓW ZA I PÓŁROCZE 2013 GRUPY KAPITAŁOWEJ PRAGMA INKASO S.A. PREZENTACJA WYNIKÓW ZA I PÓŁROCZE 2013 GRUPY KAPITAŁOWEJ PRAGMA INKASO S.A. Struktura Grupy na dzień 30.06.2013 Podmioty Grupy PRAGMA INKASO S.A. lider rynku windykacji wierzytelnościami B2B o wysokich

Bardziej szczegółowo

UMOWA SPRZEDAŻY NR. 500 akcji stanowiących 36,85% kapitału zakładowego. AGENCJI ROZWOJU REGIONALNEGO ARES S.A. w Suwałkach

UMOWA SPRZEDAŻY NR. 500 akcji stanowiących 36,85% kapitału zakładowego. AGENCJI ROZWOJU REGIONALNEGO ARES S.A. w Suwałkach Załącznik do Uchwały Nr 110/1326/2016 Zarządu Województwa Podlaskiego z dnia 19 stycznia 2016 roku UMOWA SPRZEDAŻY NR 500 akcji stanowiących 36,85% kapitału zakładowego AGENCJI ROZWOJU REGIONALNEGO ARES

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 161/2012 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 20 grudnia 2012

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 161/2012 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 20 grudnia 2012 Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 161/2012 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 20 grudnia 2012 Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Jastrowie na lata 2013-2028 1.

Bardziej szczegółowo

System p atno ci rodków europejskich

System p atno ci rodków europejskich System p atno ci rodków europejskich w ustawie o finansach publicznych rodki europejskie art. 5 rodki europejskie - rozumie si przez to rodki, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 1, 2 i 4; 1) rodki pochodz

Bardziej szczegółowo

Objaśnienia wartości, przyjętych do Projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Golina na lata 2012-2015

Objaśnienia wartości, przyjętych do Projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Golina na lata 2012-2015 Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XIX/75/2011 Rady Miejskiej w Golinie z dnia 29 grudnia 2011 r. Objaśnienia wartości, przyjętych do Projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Golina na lata 2012-2015

Bardziej szczegółowo

Pozostałe informacje do raportu za I kwartał 2010 r. - zgodnie z 87 ust. 7 Rozp. MF

Pozostałe informacje do raportu za I kwartał 2010 r. - zgodnie z 87 ust. 7 Rozp. MF Pozostałe informacje do raportu za 2010 r. - zgodnie z 87 ust. 7 Rozp. MF 1. Wybrane dane finansowe Wybrane dane finansowe (rok bieŝący) 01.01.10 r do 31.03.10r w tys. zł 01.01.09 r do 31.03.09 r 01.01.10

Bardziej szczegółowo

Quercus TFI S.A.: Wyniki finansowe w roku 2014 Spotkanie z Analitykami i Zarządzającymi

Quercus TFI S.A.: Wyniki finansowe w roku 2014 Spotkanie z Analitykami i Zarządzającymi Quercus TFI S.A.: Wyniki finansowe w roku 2014 Spotkanie z Analitykami i Zarządzającymi Sebastian Buczek, Prezes Zarządu Quercus TFI S.A. Warszawa, 26 lutego 2015 r. 2 Historia 21 VIII 2007 założenie Quercus

Bardziej szczegółowo

Umowa kredytu. zawarta w dniu. zwanym dalej Kredytobiorcą, przy kontrasygnacie Skarbnika Powiatu.

Umowa kredytu. zawarta w dniu. zwanym dalej Kredytobiorcą, przy kontrasygnacie Skarbnika Powiatu. Umowa kredytu Załącznik nr 5 do siwz PROJEKT zawarta w dniu. między: reprezentowanym przez: 1. 2. a Powiatem Skarżyskim reprezentowanym przez: zwanym dalej Kredytobiorcą, przy kontrasygnacie Skarbnika

Bardziej szczegółowo

1. emisja akcji o wartości 2 mln PLN w trybie oferty prywatnej

1. emisja akcji o wartości 2 mln PLN w trybie oferty prywatnej PROJEKT INWESTYCYJNY Nazwa projektu: Forma projektu: TEVOR 1. emisja akcji o wartości 2 mln PLN w trybie oferty prywatnej 2. wprowadzenie akcji do obrotu na rynku NewConnect Podmiot: PL Consulting sp.

Bardziej szczegółowo

Tele-Polska Holding S.A.

Tele-Polska Holding S.A. Tele-Polska Holding S.A. Prezentacja IPO - debiut na rynku NewConnect Warszawa, 02.12.2009 Podstawowe informacje o spółce Nazwa Sektor Ticker GPW Rynek notowań Rejestracja spółki Kapitał zakładowy Władze

Bardziej szczegółowo

Jakie są te obowiązki wg MSR 41 i MSR 1, a jakie są w tym względzie wymagania ustawy o rachunkowości?

Jakie są te obowiązki wg MSR 41 i MSR 1, a jakie są w tym względzie wymagania ustawy o rachunkowości? Jakie są te obowiązki wg MSR 41 i MSR 1, a jakie są w tym względzie wymagania ustawy o rachunkowości? Obowiązki sprawozdawcze według ustawy o rachunkowości i MSR 41 Przepisy ustawy o rachunkowości w zakresie

Bardziej szczegółowo

Cena maksymalna akcji Prime Car Management S.A. została ustalona na poziomie 53 zł

Cena maksymalna akcji Prime Car Management S.A. została ustalona na poziomie 53 zł Komunikat prasowy Warszawa, 19 marca 2014 roku Cena maksymalna akcji Prime Car Management S.A. została ustalona na poziomie 53 zł Cena maksymalna akcji Prime Car Management S.A., jednostki dominującej

Bardziej szczegółowo

Model Przedsi biorstwa Co modelowa?

Model Przedsi biorstwa Co modelowa? Model Przedsi biorstwa Co modelowa? 1. Sprzeda 2. Koszty Elementy projekcji finansowych 3. Maj tek, inwestycje, amortyzacja 4. Rachunek zysków i strat 5. Kredyty 6. Kapita obrotowy 7. Przep ywy pieni ne

Bardziej szczegółowo