PROSPEKT EMISYJNY AKCJI

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "PROSPEKT EMISYJNY AKCJI"

Transkrypt

1 PROSPEKT EMISYJNY PROSPEKT EMISYJNY AKCJI Magellan S.A. (spó³ka prawa handlowego z siedzib¹ w odzi w Polsce, zarejestrowana w Rejestrze Przedsiêbiorców pod numerem KRS ) Oferta Publiczna akcji zwyk³ych na okaziciela (z mo liwoœci¹ zwiêkszenia Oferty Publicznej o dodatkowe do akcji zwyk³ych na okaziciela) Niniejszy Prospekt zosta³ sporz¹dzony w zwi¹zku z Ofert¹ Publiczn¹ akcji zwyk³ych na okaziciela, w tym: istniej¹cych Akcji Serii A ( Akcje Serii A ) oraz nowo emitowanych Akcji Serii C ( Akcje Serii C ), o wartoœci nominalnej 0,30 PLN ka da (razem Akcje Oferowane ) oraz ubieganiem siê o dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu na Gie³dzie Papierów Wartoœciowych w Warszawie S.A Akcji Serii A, Akcji Serii B, Akcji Serii C oraz Praw do Akcji Serii C ( Prawa do Akcji Serii C ). NajpóŸniej w dniu ustalenia ceny Wprowadzaj¹cy mo e podj¹æ decyzjê o zwiêkszeniu liczby Akcji Oferowanych o dodatkowe do istniej¹cych akcji zwyk³ych na okaziciela serii A. W przypadku podjêcia przez Wprowadzaj¹cego decyzji o zwiêkszeniu liczby Akcji Oferowanych informacja w tym zakresie zostanie podana do publicznej wiadomoœci w trybie art. 54 ust. 3 Ustawy. Akcje Serii A oraz Akcje Serii C s¹ oferowane inwestorom bez ich rozró niania na akcje istniej¹ce i nowo emitowane na etapie sk³adania zapisów. W konsekwencji inwestorom mog¹ zostaæ przydzielone istniej¹ce Akcje Serii A lub nowo emitowane Akcje Serii C. Oferta Publiczna jest skierowana do Inwestorów Instytucjonalnych oraz Inwestorów Indywidualnych, przy czym przewiduje siê, e liczba Akcji Oferowanych, która zostanie przydzielona Inwestorom Indywidualnym, bêdzie stanowiæ 20% wszystkich Akcji Oferowanych (tak e w przypadku zwiêkszenia przez Wprowadzaj¹cego liczby Akcji Oferowanych, o którym mowa powy ej). Emitent i Wprowadzaj¹cy zastrzegaj¹ sobie prawo do przydzia³u na podstawie rekomendacji Oferuj¹cego wiêkszej lub mniejszej liczby Akcji Oferowanych Inwestorom Indywidualnym, ni okreœlona powy ej. Informacja na temat wyników przydzia³u zostanie podana do publicznej wiadomoœci w trybie art. 54 ust. 3 Ustawy. Szczegó³owe zasady Oferty Publicznej, w tym przydzia³u Akcji Oferowanych, opisane s¹ w Rozdziale 22. Subskrypcja i sprzeda Akcji Oferowanych niniejszego Prospektu. Przeprowadzenie Oferty Publicznej nie nast¹pi w trybie wykonania umowy o subemisjê us³ugow¹. Dla potrzeb przyjmowania zapisów Inwestorów Indywidualnych ustalona zostanie cena maksymalna za jedn¹ Akcjê Oferowan¹. Cena maksymalna zostanie podana do publicznej wiadomoœci w formie aneksu do niniejszego Prospektu, na zasadach okreœlonych w art. 51 Ustawy. Cena Akcji Oferowanych nabywanych przez Inwestorów Instytucjonalnych bêdzie mog³a byæ wy sza od ceny Akcji Oferowanych nabywanych przez Inwestorów Indywidualnych. Papiery wartoœciowe Emitenta nie s¹ przedmiotem obrotu na rynku regulowanym. Intencj¹ Emitenta jest równoczesne wprowadzenie Akcji Serii A, Akcji Serii B, Akcji Serii C oraz Praw do Akcji Serii C do obrotu na GPW w jak najszybszym mo liwym terminie. Wprowadzenie do obrotu Akcji Serii C powinno nast¹piæ w terminie dwóch miesiêcy od dnia zamkniêcia subskrypcji, natomiast zamiarem Emitenta jest, aby do tego czasu mo liwy by³ na GPW obrót Prawami do Akcji Serii C. Inwestowanie w papiery wartoœciowe objête niniejszym Prospektem ³¹czy siê z wysokim ryzykiem w³aœciwym dla instrumentów rynku kapita³owego o charakterze udzia³owym oraz ryzykiem zwi¹zanym z dzia³alnoœci¹ Emitenta oraz z otoczeniem, w jakim Emitent prowadzi dzia³alnoœæ. Szczegó³owy opis czynników ryzyka znajduje siê w Rozdziale 2. Czynniki ryzyka. OFERTA PUBLICZNA JEST PRZEPROWADZANA JEDYNIE NA TERYTORIUM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. POZA GRANICAMI POLSKI NINIEJSZY PROSPEKT NIE MO E BYÆ TRAKTOWANY JAKO PROPOZYCJA LUB OFERTA NABYCIA. PROSPEKT ANI PAPIERY WARTOŒCIOWE NIM OBJÊTE NIE BY Y PRZEDMIOTEM REJESTRACJI, ZATWIERDZENIA LUB NOTYFIKACJI W JAKIMKOLWIEK PAÑSTWIE POZA RZECZ POSPOLIT POLSK, W SZCZEGÓLNOŒCI ZGODNIE Z PRZEPISAMI DYREKTYWY W SPRAWIE PROSPEKTU LUB AMERYKAÑSKIEJ USTAWY O PAPIERACH WARTOŒCIOWYCH. PAPIERY WARTOŒCIOWE OBJÊTE NINIEJSZYM PROSPEKTEM NIE MOG BYÆ OFEROWANE LUB SPRZEDAWANE POZA GRANICAMI RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ (W TYM NA TERENIE INNYCH PAÑSTW UNII EUROPEJSKIEJ ORAZ STANÓW ZJEDNOCZONYCH AMERYKI PÓ NOCNEJ), CHYBA E W DANYM PAÑSTWIE TAKA OFERTA LUB SPRZEDA MOG ABY ZOSTAÆ DOKONANA ZGODNIE Z PRAWEM, BEZ KONIECZNOŒCI SPE NIENIA DODATKOWYCH WYMOGÓW PRAWNYCH, W SZCZEGÓLNOŒCI NA PODSTAWIE WY CZEÑ PRZEWIDZIANYCH W ART. 4 DYREKTYWY W SPRAWIE PROSPEKTU. KA DY INWESTOR ZAMIESZKA Y B D MAJ CY SIEDZIBÊ POZA GRANICAMI RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ POWINIEN ZAPOZNAÆ SIÊ Z PRZEPISAMI PRAWA POLSKIEGO ORAZ PRZEPISAMI PRAW INNYCH PAÑSTW, KTÓRE MOG SIÊ DO NIEGO STOSOWAÆ. Oferuj¹cy UniCredit CA IB Polska S.A. ul. Emilii Plater 53, Warszawa Data Prospektu 28 sierpnia 2007 r.

2 ZASTRZE ENIE Prospekt zosta³ sporz¹dzony w zwi¹zku z Ofert¹ Publiczn¹ Akcji Oferowanych na terenie Polski oraz ich dopuszczeniem i wprowadzeniem do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Gie³dê Papierów Wartoœciowych w Warszawie S.A. Prospekt zosta³ sporz¹dzony zgodnie z przepisami Rozporz¹dzenia Komisji (WE) nr 809/2004 oraz innymi przepisami reguluj¹cymi rynek kapita³owy w Polsce, w szczególnoœci Ustaw¹ o Ofercie Publicznej. Prospekt zosta³ zatwierdzony przez Komisjê Nadzoru Finansowego w dniu 28 sierpnia 2007 r. Z wyj¹tkiem osób wymienionych w Prospekcie, tj. cz³onków Zarz¹du Spó³ki, adna inna osoba nie jest uprawniona do podawania do publicznej wiadomoœci jakichkolwiek informacji zwi¹zanych z Ofert¹ Publiczn¹. W przypadku podawania takich informacji do publicznej wiadomoœci wymagana jest zgoda Zarz¹du. Prospekt zosta³ sporz¹dzony zgodnie z najlepsz¹ wiedz¹ i przy do³o eniu nale ytej starannoœci, a zawarte w nim informacje s¹ zgodne ze stanem na dzieñ Daty Prospektu. Mo liwe jest, e od chwili udostêpnienia Prospektu do publicznej wiadomoœci zajd¹ zmiany dotycz¹ce sytuacji Emitenta, dlatego te informacje zawarte w niniejszym dokumencie powinny byæ traktowane jako aktualne na dzieñ Daty Prospektu, chyba e w treœci Prospektu wskazano inaczej. STWIERDZENIA DOTYCZ CE PRZYSZ OŒCI Informacje zawarte w niniejszym Prospekcie, które nie stanowi¹ faktów historycznych, s¹ stwierdzeniami dotycz¹cymi przysz³oœci. Stwierdzenia te dotycz¹ w szczególnoœci planowanych nak³adów inwestycyjnych. Stwierdzenia takie mog¹ byæ identyfikowane poprzez u ycie wyra eñ dotycz¹cych przysz³oœci, takich jak np.: uwa aæ, s¹dziæ, spodziewaæ siê, mo e, bêdzie, powinno, przewiduje siê, zak³ada, ich zaprzeczeñ, odmian lub zbli onych terminów. Zawarte w niniejszym Prospekcie stwierdzenia, dotycz¹ce spraw niebêd¹cych faktami historycznymi nale y traktowaæ wy³¹cznie jako przewidywania wi¹ ¹ce siê z ryzykiem i niepewnoœci¹. Nie mo na zapewniæ, e przewidywania te zostan¹ spe³nione, w szczególnoœci na skutek wyst¹pienia czynników ryzyka, opisanych w dokumencie emisyjnym. DOKUMENTY UDOSTÊPNIONE DO WGL DU Prospekt bêdzie udostêpniony do publicznej wiadomoœci w formie elektronicznej w ca³ym okresie jego wa noœci, wraz z danymi aktualizuj¹cymi jego treœæ, na stronie internetowej Spó³ki W formie drukowanej Prospekt bêdzie dostêpny w nastêpuj¹cych miejscach: w siedzibie Spó³ki w odzi przy ul. Sienkiewicza 85/87, w siedzibie Oferuj¹cego w Warszawie, ul. Emilii Plater 53, w Punktach Obs³ugi Klienta przyjmuj¹cych zapisy na Akcje Oferowane lista tych punktów jest zamieszczona w Za³¹czniku 4 do Prospektu, w Centrum Informacyjnym Komisji Nadzoru Finansowego w Warszawie, pl. Powstañców Warszawy 1, w Centrum Promocji Gie³dy Papierów Wartoœciowych w Warszawie, ul. Ksi¹ êca 4. Ponadto w trakcie trwania subskrypcji w siedzibie Spó³ki zostan¹ udostêpnione do wgl¹du sprawozdania finansowe za lata obrotowe 2004, 2005, za okres od 1 stycznia 2006 r. do 7 wrzeœnia 2006 r. oraz za okres od 8 wrzeœnia 2006 do 31 grudnia 2006, a tak e kopie opinii i raportów z ich badania. INFORMACJE NA TEMAT OTOCZENIA RYNKOWEGO Niniejszy Prospekt zawiera informacje dotycz¹ce dzia³alnoœci i otoczenia rynkowego Emitenta. Informacje dotycz¹ce rynku, jego wielkoœci, udzia³u Emitenta w rynku, wskaÿniki oraz inne informacje odnosz¹ce siê do prowadzonej przez Emitenta dzia³alnoœci zosta³y opracowane na podstawie Ÿróde³ pochodz¹cych od osób trzecich, relacji Emitenta z klientami oraz szacunków w³asnych Emitenta. Dodatkowe informacje na temat rynku odnosz¹ce siê do prowadzonej przez Emitenta dzia³alnoœci zosta³y uzyskane z nastêpuj¹cych Ÿróde³: Ministerstwo Zdrowia, Ministerstwo Pracy i Polityki Spo³ecznej, Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia, GUS, EUROSTAT, raporty UniCredit CA IB, Internet Securities, Zwi¹zek Przedsiêbiorstw Leasingowych, Polski Zwi¹zek Faktorów. Publikacje na temat otoczenia rynkowego, prognozy i przewidywania zasadniczo zawieraj¹ informacje pochodz¹ce ze Ÿróde³ uznawanych przez Emitenta za wiarygodne. Emitent nie podda³ ich jednak niezale nej weryfikacji i nie gwarantuje ich poprawnoœci i kompletnoœci niemniej Emitent do³o y³ starañ w celu w³aœciwego zestawienia i opracowania takich informacji. Informacje te zosta³y dok³adnie powtórzone 1

3 z nale yt¹ starannoœci¹, tak aby nie zosta³y pominiête adne fakty, które sprawi³yby, e powtórzone informacje by³yby niedok³adne lub wprowadza³yby w b³¹d. Ponadto w wielu miejscach Prospekt zawiera informacje dotycz¹ce pozycji rynkowej Emitenta opracowane na podstawie ocen i szacunków w³asnych Emitenta. Emitent nie mo e zapewniæ, e te informacje s¹ poprawne i w prawid³owy sposób przedstawiaj¹ pozycjê Emitenta na rynku adna z takich informacji nie zosta³a zweryfikowana przez niezale ne podmioty. 2

4 SPIS TREŒCI ROZDZIA 1. PODSUMOWANIE... 4 ROZDZIA 2. CZYNNIKIRYZYKA ROZDZIA 3. OŒWIADCZENIA STOSOWNIE DO ROZPORZ DZENIA KOMISJI (WE) NR 809/2004 Z DNIA 29 KWIETNIA 2004 R ROZDZIA 4. CELEOFERTYPUBLICZNEJ ROZDZIA 5. ROZWODNIENIE ROZDZIA 6. KAPITA YW ASNEIZAD U ENIE ROZDZIA 7. POLITYKAWZAKRESIEDYWIDENDY ROZDZIA 8. KURSYWYMIANY ROZDZIA 9. WYBRANE DANE FINANSOWE I OPERACYJNE ROZDZIA 10. ANALIZASYTUACJIFINANSOWEJIWYNIKÓWDZIA ALNOŒCIORAZPERSPEKTYWROZWOJU ROZDZIA 11. OTOCZENIEEMITENTA ROZDZIA 12. OPISDZIA ALNOŒCI ROZDZIA 13. OSOBYZARZ DZAJ CEINADZORUJ CE ROZDZIA 14. ZNACZNIAKCJONARIUSZE ROZDZIA 15. TRANSAKCJEZPODMIOTAMIPOWI ZANYMI ROZDZIA 16. AKCJE,KAPITA ZAK ADOWY,WALNEZGROMADZENIE ROZDZIA 17. EMITENT ROZDZIA 18. INFORMACJENATEMATW AŒCICIELIPAPIERÓWWARTOŒCIOWYCHOBJÊTYCHSPRZEDA ROZDZIA 19. REGULACJEDOTYCZ CERYNKUKAPITA OWEGO ROZDZIA 20. OPODATKOWANIE ROZDZIA 21. DANEOEMISJI ROZDZIA 22. SUBSKRYBCJAISPRZEDA AKCJIOFEROWANYCH ROZDZIA 23. DEFINICJE ROZDZIA 24. INFORMACJE FINANSOWE DOTYCZ CE AKTYWÓW I PASYWÓW EMITENTA, JEGO SYTUACJI FINANSOWEJ ORAZ ZYSKÓW I STRAT ROZDZIA 25. ZA CZNIKI

5 ROZDZIA 1. PODSUMOWANIE Zastrze enie Niniejsze podsumowanie powinno byæ traktowane jako wprowadzenie do Prospektu. Ka da decyzja o inwestycji w Akcje Emitenta oferowane na podstawie Prospektu powinna byæ ka dorazowo podejmowana w oparciu o treœæ ca³ego Prospektu. Inwestor wnosz¹cy powództwo odnosz¹ce siê do treœci Prospektu ponosi koszt ewentualnego t³umaczenia Prospektu przed rozpoczêciem postêpowania przed s¹dem. Osoby sporz¹dzaj¹ce niniejsze podsumowanie, ³¹cznie z ka dym jego t³umaczeniem, ponosz¹ odpowiedzialnoœæ jedynie za szkodê wyrz¹dzon¹ w przypadku, gdy niniejsze podsumowanie wprowadza w b³¹d, jest niedok³adne lub sprzeczne z innymi czêœciami Prospektu. 1. Wstêp Spó³ka Magellan S.A. jest dynamicznie rozwijaj¹c¹ siê instytucj¹ finansow¹ wyspecjalizowan¹ w oferowaniu produktów i us³ug finansowych dla podmiotów dzia³aj¹cych na rynku medycznym, a tak e w innych segmentach gospodarki. Zajmuje ona jedn¹ z wiod¹cych pozycji na tym rynku. Wartoœæ portfela aktywów Spó³ki zaanga owanych w sektorze medycznym wynios³a 129,6 mln z³ na koniec 2006 r. i wzros³a o 68,7% w porównaniu z koñcem 2005 r. Œrednioroczny wzrost wartoœci portfela aktywów finansowych Emitenta w latach wyniós³ 25%. W ocenie Zarz¹du wartoœæ portfela aktywów finansowych Spó³ki zaanga owanych w sektorze medycznym na koniec 2006 roku by³a jedn¹ z najwiêkszych wœród instytucji finansowych dzia³aj¹cych na rynku polskim. Spó³ka konsekwentnie rozwija szerok¹ gamê us³ug finansowania dzia³alnoœci bie ¹cej i inwestycyjnej dla sektora us³ug medycznych. Spó³ka dostarcza finansowanie swoim klientom poprzez finansowanie nale noœci (nabycie nale noœci przez Spó³kê od dostawców szpitali i przejêcie roli kredytuj¹cego szpital), refinansowanie zobowi¹zañ (dokonanie sp³aty na zlecenie wskazanych przez szpital zobowi¹zañ do dostawcy oraz przejêcie jednoczeœnie roli kredytuj¹cego nale noœæ), udziela po yczek na finansowanie dzia³alnoœci bie ¹cej, udziela gwarancji sp³aty zobowi¹zañ, zapewnia us³ugê factoringu oraz udziela finansowania d³ugoterminowych projektów, w tym inwestycyjnych. Koncentracja dzia³alnoœci Spó³ki w segmencie rynku medycznego wynika z bardzo du ego zapotrzebowania na us³ugi finansowe wœród wszystkich uczestników rynku medycznego, a w szczególnoœci publicznych zak³adów opieki zdrowotnej (g³ównie szpitali) oraz ich dostawców. Rynek us³ug medycznych w Polsce podobnie jak w wielu innych krajach Europy to przede wszystkim publiczna s³u ba zdrowia finansowana ze œrodków pochodz¹cych z systemu ubezpieczeñ spo³ecznych/publicznych. Na rynku tym podobnie jak na rynkach innych krajów wystêpuje niedopasowanie finansowania sektora do aktualnych potrzeb wynikaj¹cych z dzia³alnoœci bie ¹cej i inwestycyjnej zak³adów opieki zdrowotnej. Na rozwiniêtych rynkach medycznych w Europie finansowanie szpitali odbywa siê w formie finansowania bankowego, kredytu kupieckiego lub innych form finansowania dostarczanego przez wyspecjalizowane instytucje finansowe. W Polsce jednak finansowanie s³u by zdrowia jest wci¹ na pocz¹tkowym etapie rozwoju. Szpitale finansuj¹ sw¹ dzia³alnoœæ g³ównie przeterminowanym kredytem kupieckim, co skutkuje wysokim poziomem zad³u enia przeterminowanego i k³opotami z zarz¹dzaniem p³ynnoœci¹ finansow¹. Z drugiej strony, z uwagi na specyfikê ryzyka kredytowego sektora oraz ograniczenia formalnoprawne obecnoœæ banków, instytucji leasingowych czy factoringowych na rynku medycznym jest bardzo ograniczona. Sytuacja taka pozwala Spó³ce kreowaæ i dostarczaæ swym klientom produkty finansowe odpowiadaj¹ce ich potrzebom oraz osi¹gaæ przy tym wysok¹ dynamikê wzrostu przychodów i zysków. Tak e w d³u szym terminie rynek finansowania sektora medycznego w Polsce ma dalszy du y potencja³ wzrostu wynikaj¹cy z relatywnie niskich wydatków per capita na ochronê zdrowia w Polsce, koniecznoœci poniesienia znacz¹cych nak³adów inwestycyjnych na nowoczesn¹ technologiê dla zak³adów opieki zdrowotnej oraz niskiego wykorzystania produktów finansowych w porównaniu z innymi dziedzinami gospodarki. Spó³ka osi¹ga bardzo dobre wyniki finansowe z prowadzonej przez siebie dzia³alnoœci. Przychody netto w 2006 roku wynios³y 24 mln PLN, zysk operacyjny 13,7 mln PLN, zaœ zysk netto ukszta³towa³ siê na poziomie 10,7 mln PLN. Poziom wyników w 2006 r. oznacza wzrost przychodów ze sprzeda y o 33,5%, wzrost zysku operacyjnego o 126% oraz wzrost zysku netto o 121% w porównaniu z 2004 r. Spó³kê charakteryzuje wysokie tempo rozwoju utrzymuj¹ce siê nieprzerwanie od wielu lat i niezale ne od koniunktury gospodarczej oraz od sytuacji p³ynnoœciowej podmiotów dzia³aj¹cych na rynku ochrony zdrowia. Wynika to ze sprawnego zarz¹dzania Spó³k¹ oraz oferowania rozwi¹zañ dopasowanych do bie ¹cych potrzeb i bie ¹cej sytuacji p³ynnoœciowej klientów. Oferta Spó³ki obejmuje: finansowanie bie ¹cej dzia³alnoœci, finansowanie nale noœci bie ¹cych i przysz³ych, finansowanie d³ugoterminowe. 4

6 G³ówny obszar dzia³ania obejmuje finansowanie bie ¹cych potrzeb zak³adów opieki zdrowotnej i ich dostawców, zobowi¹zañ wobec pracowników i zobowi¹zañ publicznoprawnych. Spó³ka oferuje równie us³ugi finansowania dostaw sprzêtu medycznego, zabezpieczania ryzyka kredytowego na rynku medycznym oraz refinansowania zobowi¹zañ, w tym tak e w ramach projektów restrukturyzacji zad³u enia. Klientami Spó³ki s¹ szpitale, firmy z bran y farmaceutycznej i sprzêtu medycznego oraz inne firmy kooperuj¹ce ze szpitalami. Na rynku polskim dzia³aj¹ najwiêksi œwiatowi dostawcy farmaceutyków i sprzêtu do sektora szpitalnego, tacy jak Glaxo, Roche, Sanofi-Aventis, Novartis, Johnson & Johnson, Boston Scientific, GE Healthcare, Philips, Stryker, Siemens, Medtronic, B. Braun. Spó³ka wspó³pracuje równie z dostawcami mediów. Wœród firm dzia³aj¹cych na rynku medycznym mo na wyró niæ takie marki, jak ENEA, ENERGA, Dalkia, Telekomunikacja Polska. Du ¹ grupê klientów Spó³ki stanowi¹ firmy œwiadcz¹ce outsourcing w zakresie us³ug medycznych i us³ug pomocniczych. Wœród firm œwiadcz¹cych takie us³ugi dla szpitali w Polsce mo na znaleÿæ takie marki, jak: Euromedic, Gambro, Impel, Falck, ISS Multiserwis. W latach Emitent sporz¹dza³ jednostkowe sprawozdania finansowe zgodnie z PSR jako samodzielna jednostka. Na potrzeby niniejszego Prospektu jednostkowe sprawozdania finansowe Spó³ki zosta³y przekszta³cone na jednostkowe sprawozdania finansowe wed³ug MSSF. Od maja 2007 roku Spó³ka posiada podmiot zale ny MedFinance Magellan, s.r.o. z siedzib¹ w Pradze. Emitent rozpocz¹³ swoj¹ dzia³alnoœæ w 1998 roku w formie spó³ki z ograniczon¹ odpowiedzialnoœci¹. W pocz¹tkowym okresie swojej dzia³alnoœci Spó³ka obs³ugiwa³a dostawców szpitali publicznych, oferuj¹c im us³ugi polegaj¹ce na wykupie wierzytelnoœci i ich inkasie na w³asny rachunek. Stopniowo model dzia³ania Spó³ki przekszta³ci³ siê w instytucjê finansow¹ wyspecjalizowan¹ w obs³udze podmiotów dzia³aj¹cych na rynku us³ug medycznych. W 2003 roku inwestorem strategicznym w Spó³ce zosta³ Polish Enterprise Fund IV, L.P. reprezentowany przez Enterprise Investors Sp. z o.o. 2. Przewagi konkurencyjne Do g³ównych przewag konkurencyjnych Spó³ki nale ¹: Znajomoœæ specyfiki dostawców i odbiorców na rynku medycznym Spó³ka dzia³a na rynku us³ug medycznych ponad 9 lat. D³ugoletnia obecnoœæspó³kinatymrynkuœwiadczy o du ym doœwiadczeniu w kontaktach pomiêdzy jednostkami s³u by zdrowia a ich dostawcami. Pozwala to Spó³ce szybko i precyzyjnie reagowaæ na potrzeby poszczególnych klientów, z jednoczesn¹ rekomendacj¹ najbardziej efektywnego rozwi¹zania finansowego. Ponadto Spó³ka wypracowa³a w³asny system oceny ryzyka kredytowego zak³adów opieki zdrowotnej, co stanowi jedn¹ z g³ównych przewag konkurencyjnych Spó³ki wzglêdem instytucji bankowych, leasingowych czy factoringowych. Dziêki znajomoœci rynku oraz potrzeb i oczekiwañ swoich klientów Spó³kasta³asiêjednymzliderówwzakresie finansowania rynku medycznego. Innowacyjny model sprzeda y Model biznesowy Emitenta opiera siê na ci¹g³ym wyszukiwaniu nowych nisz rynkowych i kreowaniu nowych us³ug finansowych dla podmiotów dzia³aj¹cych na rynku medycznym i innych rynkach publicznych. Dziêki stosowanemu modelowi sprzeda y, który wychodzi naprzeciw potrzebom tych podmiotów, Spó³ka buduje pozytywne d³ugoterminowe relacje z klientami, co pozwala szybciej reagowaæ na ich konkretne potrzeby. Zespó³ ekspertów w dziedzinie finansowania sektora medycznego Pracownicy w Spó³ce stanowi¹ dobrze wyszkolony zespó³ posiadaj¹cy kompleksow¹ wiedzê na temat oferowanych produktów, jak i trendów na rynku medycznym. Powoduje to, i pracownicy Spó³ki s¹ czêsto równie doradcami w zakresie doboru najlepszych rozwi¹zañ finansowych. Znajomoœæ klientów oraz rynku daje Spó³ce mo liwoœæ wysokiej elastycznoœci. W rezultacie, Emitent posiada zdolnoœæ szybkiego dostosowania siê do potrzeb swoich klientów, modyfikacji produktów i dostosowania metod dzia³ania do zmian w otoczeniu rynkowym. Szerokagamaproduktów Silna pozycja rynkowa Spó³ki wynika m.in. z kompletnej oferty asortymentowej produktów. Oferta Spó³ki obejmuje zró nicowane produkty finansowe kierowane zarówno do jednostek medycznych, jak i ich dostawców. Oferowane produkty s³u ¹ finansowaniu dzia³alnoœci bie ¹cej i inwestycyjnej. Do najwa niejszych produktów zalicza siê: finansowanie nale noœci, refinansowanie zobowi¹zañ, finansowanie dostaw sprzêtu medycznego, d³ugoterminowe finansowanie inwestycji, gwarancjê sp³aty nale noœci, po yczkê oraz factoring. Dostêp do kapita³u Spó³ka posiada dostêp do Ÿróde³ finansowania, które zapewniaj¹ pokrycie bie ¹cych potrzeb, jak równie rozwój portfela produktów. ród³a finansowania obcego Spó³ki s¹ zró nicowane i pochodz¹ z kredytu bankowego, kredytu kupieckiego, emisji krótkoterminowych 5

7 i œrednioterminowych obligacji. Poprzez wzrost swojej dzia³alnoœci oraz w miarê budowania portfela aktywów finansowych o dobrej jakoœci, jak równie poprzez istotny wzrost wartoœci kapita³ów w³asnych Spó³ka zwiêksza swoj¹ wiarygodnoœæ wœród inwestorów finansowania zewnêtrznego. Umo liwia to Spó³ce finansowanie transakcji, które czêsto przekraczaj¹ mo liwoœci finansowe mniejszych uczestników rynku. 3. Strategia G³ównymi celami strategicznymi, które Spó³ka stawia sobie w horyzoncie najbli szych 3 lat, s¹: umocnienie wiod¹cej pozycji w zakresie dostarczania rozwi¹zañ finansowych dla rynku medycznego, wzrost udzia³u w rynku, wejœcienanowerynki, utrzymanie ponadprzeciêtnego zwrotu z kapita³u. Podstawowym celem Spó³ki jest umocnienie wiod¹cej pozycji wœród niebankowych instytucji finansowych dostarczaj¹cych rozwi¹zania finansowe dla rynku medycznego, w tym: wzrost sprzeda y (kontraktacji) produktów i us³ug finansowych, wzrost wartoœci aktywów generowanych przez produkty finansowe na rynku medycznym, rozszerzenie zakresu i kompleksowoœci oferty produktów finansowych dedykowanych dla podmiotów rynku medycznego. Umocnienie wiod¹cej pozycji w zakresie dostarczania rozwi¹zañ finansowych dla rynku medycznego zostanie osi¹gniête poprzez: zwiêkszenie wielkoœci sprzeda y (kontraktacji) produktów i us³ug finansowych oraz wartoœci aktywów generowanych przez produkty finansowe na rynku medycznym, poszerzanie zakresu oferty produktów finansowych dedykowanych dla podmiotów na rynku medycznym, zwiêkszenie rozpoznawalnoœci marki Magellan S.A., zw³aszcza na innych rynkach ni medyczny, ugruntowanie wizerunku Spó³ki jako niebankowej instytucji pierwszego wyboru do dostarczania rozwi¹zañ finansowych. Wzrost udzia³u w rynku bêdzie realizowany poprzez: zwiêkszenie liczby klientów obs³ugiwanych na zasadzie sta³ej, odnawianej wspó³pracy, zwiêkszenie sprzeda y do istniej¹cych klientów poprzez cross-selling, pozyskiwanie nowych klientów w sektorze medycznym, wzrost udzia³u sprzeda y w wybranych segmentach rynku medycznego, takich jak sektor outsourcingu, wprowadzanie nowych produktów w celu zaspokojenia specyficznych potrzeb klientów. Wejœcie na nowe rynki bêdzie wynikiem: ekspansji geograficznej Spó³ka planuje dalszy rozwój dzia³alnoœci na terenie Czech i S³owacji, dywersyfikacji sektorowej w wyniku wejœcia na rynki poza sektorem medycznym wa nym elementem rozwoju Spó³ki bêdzie poszerzenie liczby klientów dzia³aj¹cych na innych rynkach (jednostki samorz¹du terytorialnego, rynek us³ug komunalnych, finansowanie firm wspó³pracuj¹cych z tymi sektorami). Celem Spó³ki jest równie maksymalizowanie wzrostu prowadzonej dzia³alnoœci mierzonego wzrostem zysku na akcjê EPS, a tak e utrzymanie i wzrost wartoœci akcji Spó³ki mierzonej jej kursem gie³dowym w relacji do indeksu gie³dy. 4. Czynniki ryzyka Pe³en opis czynników ryzyka znajduje siê w Rozdziale 2. niniejszego Prospektu. Opis czynników ryzyka zwi¹zanych z otoczeniem, w jakim dzia³a Emitent Ryzyko wp³ywu sytuacji makroekonomicznej na wyniki Spó³ki Ryzyko zmian w systemie ochrony zdrowia Ryzyko zwi¹zane z konkurencj¹ Ryzyko zwi¹zane z regulacjami prawnymi Ryzyko zwi¹zane z regulacjami podatkowymi Ryzyko stóp procentowych 6

8 Czynniki ryzyka zwi¹zane z dzia³alnoœci¹ Spó³ki Ryzyko zwi¹zane z utrat¹ kluczowych pracowników Spó³ki Ryzyko zwi¹zane z mo liwoœci¹ finansowania rozwoju Ryzyko walutowe Ryzyko utraty wartoœci aktywów Ryzyko zwi¹zane z negatywnym PR wobec Spó³ki Ryzyko operacyjne Ryzyko wzrostu kosztów Ryzyko zwi¹zane z postêpowaniem administracyjnym dotycz¹cym podatku VAT Ryzyko realizacji celów emisji Akcji Serii C Opis czynników ryzyka zwi¹zanych z inwestycj¹ w Akcje Ryzyko niedostatecznej p³ynnoœci rynku i wahañ cen Akcji Ryzyko zwi¹zane z odst¹pieniem od przeprowadzenia lub niedojœciem do skutku Oferty Publicznej Ryzyko zwi¹zane z nabywaniem PDA w obrocie wtórnym Ryzyko zwi¹zane z odmow¹ lub opóÿnieniem wprowadzenia Akcji Oferowanych lub Praw do Akcji do obrotu na rynku regulowanym oraz charakterem Praw do Akcji Ryzyko zwi¹zane z zawieszeniem obrotu Akcjami lub wykluczeniem Akcji z obrotu na rynku regulowanym Ryzyko wstrzymania, przerwania, zakazania prowadzenia oferty publicznej lub dopuszczenia do obrotu 5. Podsumowanie danych operacyjnych oraz finansowych Podsumowanie danych finansowych 31 grudnia 30 czerwca (tys. PLN) Przychody ze sprzeda y Zysk (strata) z dzia³alnoœci operacyjnej Zysk (strata) brutto Zysk (strata) netto Zysk (strata) netto bez uwzglêdnienia wyceny opcji mened erskiej* Aktywa razem Zobowi¹zania i rezerwy na zobowi¹zania Zobowi¹zania d³ugookresowe Zobowi¹zania krótkookresowe Kapita³ w³asny (aktywa netto) Kapita³ akcyjny Œredniowa ona liczba akcji (w szt.) Zysk (strata) na jedn¹ akcjê zwyk³¹ (w z³)** 0,96 1,58 1,84 0,86 1,09 Rozwodniony zysk (strata) na jedn¹ akcjê zwyk³¹ (w z³)** 0,96 1,58 1,84 0,86 1,09 Zadeklarowana lub wyp³acona dywidenda*** * Zysk (strata) netto skorygowany o wycenê programu opcji mened erskich szerzej opisano w Sprawozdaniu Finansowym Spó³ki w nocie nr 38. ** Przy uwzglêdnieniu tylko Akcji Serii A. *** Obejmuje zarówno dywidendy, jak i pokrycie kosztów podwy szenia kapita³u. 7

9 Poni sze dane operacyjne zosta³y zamieszczone w celu lepszego zrozumienia danych finansowych oraz specyfiki dzia³alnoœci Spó³ki. Podsumowanie danych operacyjnych 31 grudnia 30 czerwca (tys. PLN) Kontraktacja bilansowa aktywów finansowych* Wartoœæ portfela posiadanych aktywów finansowych na koniec okresu** Wartoœæ portfela pozabilansowa na koniec okresu*** Wp³ywy, prowizje i zrównane z nimi**** * Zrealizowana kontraktacja w danym okresie odzwierciedla aktywnoœæ operacyjn¹ Spó³ki po stronie sprzeda owej. Zrealizowana kontraktacja bilansowa odpowiada aktywom finansowym, które w wyniku podpisanych umów (po yczek, finansowania nale noœci, refinansowania zobowi¹zañ, factoringu, gwarancji) ujête zosta³y w aktywach Spó³ki w ci¹gu poszczególnych okresów. Ze wzglêdu na operacyjny charakter danych dotycz¹cych kontraktacji bilansowej zrealizowanej w danym okresie sprawozdawczym oraz brak odpowiedniego standardu prezentacji tych danych w sprawozdaniu finansowym nie podlega³y one badaniu przez bieg³ego rewidenta. ** Wartoœæ portfela posiadanych aktywów finansowych obejmuje porozumienia nowacyjne (nowe porozumienie pomiêdzy wierzycielem a Spó³k¹ zmieniaj¹ce wierzytelnoœæ wymagaln¹ na niewymagaln¹), z ustalonym harmonogramem sp³at z us³ug finansowych, wierzytelnoœci bez ustalonego harmonogramu sp³at oraz nale noœci z tytu³u udzielonych po yczek. *** Wartoœæ portfela pozabilansowa wartoœæ sprzedanych limitów gwarancji kierowanych do dostawców towarów i us³ug nieporêczonych przez Spó³kê, ale których wa noœæ umowy ramowej jeszcze nie wygas³a. **** Wp³ywy, prowizje i zrównane z nimi zawieraj¹ obroty z tytu³u realizacji posiadanego portfela (z wy³¹czeniem wp³ywów z po yczek, gdzie przychód ma charakter wy³¹cznie prowizyjny i odsetkowy) oraz przychody prowizyjne i odsetkowe zaliczane do podstawowej dzia³alnoœci. Prezentacja tej pozycji ma na celu lepsze opisanie charakteru i skali prowadzonej dzia³alnoœci Spó³ki. WskaŸniki Magellan S.A. 31 grudnia 30 czerwca (w %) Mar a operacyjna ze sprzeda y 33,5% 56,7% 56,8% 58,0% 53,9% Mar a zysku brutto 33,7% 55,6% 56,1% 58,2% 53,4% Mar a zysku netto 26,9% 44,0% 44,5% 45,6% 42,4% Mar a kosztów operacyjnych do przychodów ze sprzeda y 54,9% 46,5% 43,6% 42,0% 46,1% Mar a operacyjna netto z wp³ywów, prowizji i zrównanych z nimi 6,0% 9,8% 10,0% 9,4% 9,4% Mar a zysku netto z wp³ywów, prowizji i zrównanych z nimi 4,8% 7,6% 7,9% 7,4% 7,4% Stopa zwrotu z kapita³ów w³asnych (ROE) 13,6% 20,0% 19,3% Stopa zwrotu z aktywów (ROA) 6,5% 11,3% 9,7% WskaŸnik zad³u enia kapita³u w³asnego 7,9% 28,8% 73,9% Powy sze wyliczenia dokonano na podstawie sprawozdañ finansowych wed³ug MSSF 8

10 6. Oferta Publiczna oraz Akcje Oferowane Emitent... Wprowadzaj¹cy... Oferta... Opcja Stabilizacyjna... Magellan S.A., spó³ka prawa handlowego z siedzib¹ w odzi w Polsce, wpisana w Rejestrze Przedsiêbiorców pod numerem KRS PolishEnterpriseFundIV,L.P. Napodstawie niniejszego Prospektu oferuje siê ³¹cznie Akcji Oferowanych, wtym: istniej¹cych akcji zwyk³ych na okaziciela serii A oferowanych przez Wprowadzaj¹cego, tj. przez Polish Enterprise Fund IV, L.P., oraz nowo emitowanych akcji zwyk³ych na okaziciela akcji serii C. W pierwszej kolejnoœci przydzielane bêd¹ nowo emitowane Akcje Serii C. Dopiero po dokonaniu przydzia³u wszystkich Akcji Serii C nastêpowaæ bêdzie przydzia³ istniej¹cych oferowanych do sprzeda y przez Wprowadzaj¹cego Akcji Serii A. NajpóŸniej w dniu Ustalenia Ceny Wprowadzaj¹cy mo e podj¹æ decyzjê o zwiêkszeniu liczby Akcji Oferowanych o dodatkowe do istniej¹cych akcji zwyk³ych na okaziciela serii A. Akcje Serii A oraz Akcje Serii C s¹ oferowaneinwestorombezichrozró nianianaakcje istniej¹ce i nowo emitowane na etapie sk³adania zapisów. W konsekwencji inwestorom mog¹ zostaæ przydzielone istniej¹ce Akcje Serii A lub nowo emitowane Akcje Serii C. Oferta Publiczna jest skierowana do Inwestorów Instytucjonalnych oraz Inwestorów Indywidualnych, przy czym przewiduje siê, e liczba Akcji Oferowanych, która zostanie przydzielona Inwestorom Indywidualnym, bêdzie stanowiæ 20% wszystkich Akcji Oferowanych. Inwestorzy mog¹ z³o yæ zapisy na Akcje Oferowane w liczbie nie wiêkszej ni ³¹czna liczba Akcji Oferowanych na mocy niniejszego Prospektu, przy czym zapis Inwestorów Indywidualnych musi opiewaæ na minimum 20 Akcji Oferowanych. Emitent i Wprowadzaj¹cy zastrzegaj¹ sobie prawo do przydzia³u na podstawie rekomendacji Oferuj¹cego wiêkszej lub mniejszej liczby Akcji Oferowanych Inwestorom Indywidualnym, ni okreœlona powy ej. Informacja na temat wyników przydzia³u zostanie podana do publicznej wiadomoœci w trybie art. 54 ust. 3 Ustawy. Niejestplanowaneprzeprowadzeniedzia³añstabilizacyjnych. Terminy Oferty wrzeœnia2007 r. Proces budowania Ksiêgi Popytu Inwestorów Instytucjonalnych 11 wrzeœnia 2007 r. Rozpoczêcie Oferty Publicznej wrzeœnia 2007 r. Przyjmowanie zapisów Inwestorów Indywidualnych 18 wrzeœnia 2007 r. Ustalenie Ceny wrzeœnia 2007 r. Przyjmowanie zapisów Inwestorów Instytucjonalnych 24 wrzeœnia 2007 r. Ewentualne zapisy sk³adane w wykonaniu umowy o subemisjê inwestycyjn¹ 25 wrzeœnia 2007 r. Zamkniêcie Oferty Publicznej Cele Oferty Publicznej... Wp³ywyznowejemisjiAkcjiSeriiCotrzymaSpó³kaiwykorzystajezgodniezcelami emisji opisanymi w Rozdziale 4. Szacowane przez Spó³kê wp³ywy netto z emisji Akcji Serii C (tj. po uwzglêdnieniu kosztów emisji) wynios¹ ok. 23,1 mln PLN i zostan¹ przeznaczone na czêœciowe sfinansowanie wzrostu wartoœci portfela aktywów finansowych. Wp³ywy ze sprzeda y istniej¹cych Akcji Serii A otrzyma Wprowadzaj¹cy, tj. Polish Enterprise Fund IV, L.P. 9

FOTA S.A. Oferta akcji zwyk³ych na okaziciela o wartoœci nominalnej 8 z³otych ka da. Oferuj¹cy oraz Zarz¹dzaj¹cy budow¹ Ksiêgi Popytu

FOTA S.A. Oferta akcji zwyk³ych na okaziciela o wartoœci nominalnej 8 z³otych ka da. Oferuj¹cy oraz Zarz¹dzaj¹cy budow¹ Ksiêgi Popytu FOTA S.A. Oferta akcji zwyk³ych na okaziciela o wartoœci nominalnej 8 z³otych ka da Na podstawie niniejszego Prospektu oferuje siê 2.916.000 Akcji Serii D ( Akcje Oferowane ) z wy³¹czeniem prawa poboru

Bardziej szczegółowo

PROSPEKT EMISYJNY UNIBEP S.A.

PROSPEKT EMISYJNY UNIBEP S.A. PROSPEKT EMISYJNY UNIBEP S.A. z siedzibą w Bielsku Podlaskim ul. 3 Maja 19 www.unibep.pl Niniejszy Prospekt został sporządzony w związku z: Ofertą Publiczną składającą się z oferty subskrypcji 6.700.000

Bardziej szczegółowo

BRE BANK S.A. Globalny Koordynator i Wyłączny Prowadzący Księgę Popytu Deutsche Bank AG Oddział w Londynie

BRE BANK S.A. Globalny Koordynator i Wyłączny Prowadzący Księgę Popytu Deutsche Bank AG Oddział w Londynie BRE BANK S.A. (spółka utworzona i działająca zgodnie z prawem polskim, z siedzibą w Warszawie i adresem: ul. Senatorska 18, 00-950 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego

Bardziej szczegółowo

1 STRESZCZENIE NAJWA NIEJSZYCH INFORMACJI ODNOŒNIE DO EMITENTA I JEGO GRUPY KAPITA OWEJ

1 STRESZCZENIE NAJWA NIEJSZYCH INFORMACJI ODNOŒNIE DO EMITENTA I JEGO GRUPY KAPITA OWEJ ROZDZIA I PODSUMOWANIE I CZYNNIKI RYZYKA ROZDZIA I Podsumowanie i czynniki ryzyka 1 STRESZCZENIE NAJWA NIEJSZYCH INFORMACJI ODNOŒNIE DO EMITENTA I JEGO GRUPY KAPITA OWEJ 1.1 Opis Spó³ki i Grupy Kapita³owej

Bardziej szczegółowo

BEST S.A. (spółka akcyjna z siedzibą w Gdyni utworzona zgodnie z prawem polskim)

BEST S.A. (spółka akcyjna z siedzibą w Gdyni utworzona zgodnie z prawem polskim) PROSPEKT EMISYJNY PODSTAWOWY BEST S.A. (spółka akcyjna z siedzibą w Gdyni utworzona zgodnie z prawem polskim) PROGRAM EMISJI OBLIGACJI O WARTOŚCI DO 300.000.000 PLN Na podstawie niniejszego programu emisji

Bardziej szczegółowo

BANK MILLENNIUM S.A.

BANK MILLENNIUM S.A. (spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie w Polsce i adresem przy ul. Stanisława Żaryna 2A, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000010186) Oferta do 425.000.000

Bardziej szczegółowo

Enter Air S.A. Oferujący, Prowadzący Księgę Popytu IPOPEMA Securities S.A. Menedżer Oferty Bank Zachodni WBK S.A.

Enter Air S.A. Oferujący, Prowadzący Księgę Popytu IPOPEMA Securities S.A. Menedżer Oferty Bank Zachodni WBK S.A. (spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie, adres al. Krakowska 106, 02-256 Warszawa, Polska, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy

Bardziej szczegółowo

PROSPEKT EMISYJNY LPP Spó³ka Akcyjna

PROSPEKT EMISYJNY LPP Spó³ka Akcyjna Emitent: LPP Spó³ka Akcyjna z siedzib¹ w Gdañsku Bran a stanowi¹ca o wynikach finansowych Emitenta: dystrybucja odzie y Wprowadzaj¹cy Akcje serii F: Handlowy Inwestycje II Sp. z o.o. z siedzib¹ w Warszawie.

Bardziej szczegółowo

PROSPEKT EMISYJNY CERTYFIKATÓW INWESTYCYJNYCH

PROSPEKT EMISYJNY CERTYFIKATÓW INWESTYCYJNYCH Elektroniczna wersja Prospektu Emisyjnego Certyfikatów Inwestycyjnych CA IB Funduszu Inwestycyjnego Mieszanego Pro Lokata publikowana jest jedynie w celach informacyjnych. Niniejszy Prospekt udostêpniany

Bardziej szczegółowo

PODSUMOWANIE I CZYNNIKI RYZYKA

PODSUMOWANIE I CZYNNIKI RYZYKA Prospekt Emisyjny Rozdzia³ 1 - Podsumowanie i czynniki ryzyka ROZDZIA I: PODSUMOWANIE I CZYNNIKI RYZYKA 1.1 SPECYFIKA DZIA ALNOŒCI EMITENTA I JEGO GRUPY KAPITA OWEJ Przedmiotem dzia³alnoœci Grupy Kapita³owej

Bardziej szczegółowo

Komentarz do znowelizowanej ustawy o rachunkowoœci. Poradnik dla ma³ych i œrednich przedsiêbiorstw. Jacek Gnich

Komentarz do znowelizowanej ustawy o rachunkowoœci. Poradnik dla ma³ych i œrednich przedsiêbiorstw. Jacek Gnich Komentarz do znowelizowanej ustawy o rachunkowoœci Poradnik dla ma³ych i œrednich przedsiêbiorstw Jacek Gnich Warszawa 2002 1 Autorzy Jacek Gnich Redakcja i korekta Aleksander o³nierski Copyright by Polska

Bardziej szczegółowo

Charakterystyka Ÿróde³ pozyskiwania kapita³u i finansowania dzia³alnoœci przedsiêbiorstw górniczych. Czêœæ 2: ród³a kapita³u obcego

Charakterystyka Ÿróde³ pozyskiwania kapita³u i finansowania dzia³alnoœci przedsiêbiorstw górniczych. Czêœæ 2: ród³a kapita³u obcego GOSPODARKA SUROWCAMI MINERALNYMI Tom 23 2007 Zeszyt 2 PATRYCJA B K* Charakterystyka Ÿróde³ pozyskiwania kapita³u i finansowania dzia³alnoœci przedsiêbiorstw górniczych. Czêœæ 2: ród³a kapita³u obcego S³owa

Bardziej szczegółowo

RAPORT. Swissmed. analityczny IPO. sektor: ochrona zdrowia. 31 sierpieñ 2004 r. analityk: Sebastian Słomka. tel. (0-22)521-79-10.

RAPORT. Swissmed. analityczny IPO. sektor: ochrona zdrowia. 31 sierpieñ 2004 r. analityk: Sebastian Słomka. tel. (0-22)521-79-10. sektor: ochrona zdrowia 31 sierpieñ 2004 r. IPO RAPORT analityczny Unikalny model dzia³alnoœci prowadzi dzia³alnoœæ na rynku us³ug medycznych. Podstawowym za³o eniem strategii dzia³ania spó³ki jest wydzielenie

Bardziej szczegółowo

Charakterystyka Ÿróde³ pozyskiwania kapita³u i finansowania dzia³alnoœci przedsiêbiorstw górniczych. Czêœæ 1: ród³a kapita³u w³asnego

Charakterystyka Ÿróde³ pozyskiwania kapita³u i finansowania dzia³alnoœci przedsiêbiorstw górniczych. Czêœæ 1: ród³a kapita³u w³asnego GOSPODARKA SUROWCAMI MINERALNYMI Tom 23 2007 Zeszyt 1 PATRYCJA B K* Charakterystyka Ÿróde³ pozyskiwania kapita³u i finansowania dzia³alnoœci przedsiêbiorstw górniczych. Czêœæ 1: ród³a kapita³u w³asnego

Bardziej szczegółowo

Skonsolidowany raport roczny Grupy Kapitałowej TAURON Polska Energia S. A. marca 2014 r.

Skonsolidowany raport roczny Grupy Kapitałowej TAURON Polska Energia S. A. marca 2014 r. Skonsolidowany raport roczny Grupy Kapitałowej TAURON Polska Energia S. A. za 2013 rok 151 8 marca 2014 r. List Prezesa Zarz¹du TAURON Polska Energia S.A. Szanowni Pañstwo, Z przyjemnoœci¹ oddajê w Pañstwa

Bardziej szczegółowo

PROSPEKT EMISYJNY Jutrzenka SPÓ KA AKCYJNA

PROSPEKT EMISYJNY Jutrzenka SPÓ KA AKCYJNA PROSPEKT EMISYJNY Jutrzenka SPÓ KA AKCYJNA z siedzib w Bydgoszczy www.jutrzenka.com.pl Na podstawie niniejszego Prospektu oferuje si w ramach Publicznej Oferty 4 580 000 Akcji Serii C oraz 1 400 000 Akcji

Bardziej szczegółowo

OSTATECZNE WARUNKI CZÊŒÆ A INFORMACJE DOTYCZ CE ZOBOWI ZAÑ

OSTATECZNE WARUNKI CZÊŒÆ A INFORMACJE DOTYCZ CE ZOBOWI ZAÑ OSTATECZNE WARUNKI 24 marca 2014 r. Obligacje na okaziciela o ³¹cznej wartoœci nominalnej wynosz¹cej 45.000.000 PLN emitowane w ramach programu emisji obligacji o ³¹cznej wartoœci wynosz¹cej 300.000.000

Bardziej szczegółowo

Piotr Szulec. Poradnik inwestora. W co inwestowaæ czyli abc inwestycji

Piotr Szulec. Poradnik inwestora. W co inwestowaæ czyli abc inwestycji Piotr Szulec Poradnik inwestora W co inwestowaæ czyli abc inwestycji Warszawa 2004 1 Broszura zosta³a wydana w celach edukacyjnych. Informacje w niej zawarte maj¹ charakter ogólny. Publikacja zosta³a wydana

Bardziej szczegółowo

RAPORT PBG. analityczny 34,20 PLN. sektor: budownictwo przemys³owe. 06 sierpnia 2004 r. rekomendacja REDUKUJ. kurs docelowy

RAPORT PBG. analityczny 34,20 PLN. sektor: budownictwo przemys³owe. 06 sierpnia 2004 r. rekomendacja REDUKUJ. kurs docelowy sektor: budownictwo przemys³owe 06 sierpnia 2004 r. rekomendacja REDUKUJ kurs docelowy 34,20 PLN RAPORT analityczny Po wejœciu do UE na rynek budowlany wp³yn¹ nowe œrodki Jeszcze w roku 2004 ze œrodków

Bardziej szczegółowo

Prospekt emisyjny spółki MISPOL S.A.

Prospekt emisyjny spółki MISPOL S.A. Prospekt emisyjny spółki MISPOL S.A. Prospekt został przygotowany w związku z: - publiczną ofertą subskrypcji Akcji Serii F, - publiczną ofertą sprzedaży Akcji Serii C (Akcje Sprzedawane) będących własnością

Bardziej szczegółowo

ROZDZIA X Za³¹czniki ZA CZNIKI ZA CZNIK 1 ODPIS Z W AŒCIWEGO REJESTRU

ROZDZIA X Za³¹czniki ZA CZNIKI ZA CZNIK 1 ODPIS Z W AŒCIWEGO REJESTRU ZA CZNIKI ZA CZNIK 1 ODPIS Z W AŒCIWEGO REJESTRU 234 235 236 237 238 239 240 241 242 ZA CZNIK 2 UCHWA A W AŒCIWEGO ORGANU STANOWI CEGO PEKAES O EMISJI PAPIERÓW WARTOŒCIOWYCH I WPROWADZENIU ICH DO PUBLICZNEGO

Bardziej szczegółowo

Umowaubezpieczeniana yciejako zabezpieczenie kredytu hipotecznego

Umowaubezpieczeniana yciejako zabezpieczenie kredytu hipotecznego ARTYKU Y I ROZPRAWY Beata Mrozowska, Aldona Wnêk Umowaubezpieczeniana yciejako zabezpieczenie kredytu hipotecznego Udzielanie przez banki kredytów hipotecznych wi¹ e siê z koniecznoœci¹ przeprowadzenia

Bardziej szczegółowo

Wytrwale z najlepszymi

Wytrwale z najlepszymi Biuletyn rachunkowoœci i podatków 4 2009 Rachunkowoœæ zabezpieczeñ zabezpieczenie przep³ywów pieniê nych Obecne transakcje gospodarcze obarczone s¹ coraz wiêkszym ryzykiem, które wynika ze zmian takich

Bardziej szczegółowo

FUNDUSZE INWESTYCYJNE NA POLSKIM RYNKU ZNACZENIE I TENDENCJE ROZWOJU

FUNDUSZE INWESTYCYJNE NA POLSKIM RYNKU ZNACZENIE I TENDENCJE ROZWOJU 42 FUNDUSZE INWESTYCYJNE NA POLSKIM RYNKU ZNACZENIE I TENDENCJE ROZWOJU Publikacja jest kontynuacj¹ serii wydawniczej Zeszyty PBR-CASE Fundacja Naukowa CASE Centrum Analiz Spo³eczno-Ekonomicznych 00-944

Bardziej szczegółowo

Niezrewidowane Pólroczne Sprawozdanie Finansowe. JPMorgan Investment Funds Société d Investissement à Capital Variable, Luxembourg

Niezrewidowane Pólroczne Sprawozdanie Finansowe. JPMorgan Investment Funds Société d Investissement à Capital Variable, Luxembourg Niezrewidowane Pólroczne Sprawozdanie Finansowe JPMorgan Investment Funds Société d Investissement à Capital Variable, Luxembourg 31 grudnia 2014 JPMorgan Investment Funds Zrewidowane roczne sprawozdanie

Bardziej szczegółowo

Andrzej Michalik. i podatki organizacji pozarz¹dowych

Andrzej Michalik. i podatki organizacji pozarz¹dowych Andrzej Michalik Rachunkowoœæ i podatki organizacji pozarz¹dowych 1 Rachunkowoœæ i podatki organizacji pozarz¹dowych Copyright 2004 by Fundacja Rozwoju Spo³eczeñstwa Obywatelskiego Wszelkie prawa zastrze

Bardziej szczegółowo

DOKUMENT INFORMACYJNY SPÓ KI HYDRAPRES S.A. Z SIEDZIB W SOLCU KUJAWSKIM

DOKUMENT INFORMACYJNY SPÓ KI HYDRAPRES S.A. Z SIEDZIB W SOLCU KUJAWSKIM DOKUMENT INFORMACYJNY SPÓ KI HYDRAPRES S.A. Z SIEDZIB W SOLCU KUJAWSKIM SPORZ DZONY NA POTRZEBY WPROWADZENIA AKCJI SERII J DO ALTERNATYWNEGO SYSTEMU OBROTU NA RYNKU NEWCONNECT PROWADZONYM PRZEZ GIE D PAPIERÓW

Bardziej szczegółowo

Raport Roczny Annual Report

Raport Roczny Annual Report Raport Roczny Annual Report 2000 1 2 Spis treœci 3 4 Zarz¹d Banku 7 Sprawozdanie Zarz¹du z dzia³alnoœci Banku SPRAWOZDANIE FINANSOWE 17 Opinia bieg³ego rewidenta 19 Rachunek zysków i strat 20 Bilans 22

Bardziej szczegółowo

POLSKA W UNII EUROPEJSKIEJ DOŒWIADCZENIA PIERWSZEGO ROKU CZ ONKOSTWA

POLSKA W UNII EUROPEJSKIEJ DOŒWIADCZENIA PIERWSZEGO ROKU CZ ONKOSTWA POLSKA W UNII EUROPEJSKIEJ DOŒWIADCZENIA PIERWSZEGO ROKU CZ ONKOSTWA Przygotowano w Departamencie Analiz i Strategii Urzêdu Komitetu Integracji Europejskiej. W przygotowaniu publikacji, pod redakcj¹ Rafa³a

Bardziej szczegółowo

Jak bezpiecznie korzystaæ z kredytu? Poradnik dla konsumenta. www.zbp.pl

Jak bezpiecznie korzystaæ z kredytu? Poradnik dla konsumenta. www.zbp.pl Jak bezpiecznie korzystaæ z kredytu? Poradnik dla konsumenta Zawartoœæ: S³owniczek Wstêp Co to znaczy nadmiernie siê zad³u yæ? Kogo dotyczy ten problem? Problem nasycenia kredytami gotówkowymi w Polsce

Bardziej szczegółowo