Instytut Ceramiki i Materiałów Budowlanych Ul. Postępu 9, Warszawa NIP: REGON:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Instytut Ceramiki i Materiałów Budowlanych Ul. Postępu 9, 02-676 Warszawa NIP: 525-000-76-26 REGON: 000056377"

Transkrypt

1 Zamawiający: Instytut Ceramiki i Materiałów Budowlanych Ul. Postępu 9, Warszawa NIP: REGON: tel. (22) DO 26, fax: (22) Działając w oparciu o przepisy ustawy z dnia r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r. poz. 907 ze zm.) zwanej dalej Pzp, Zamawiający przedstawia: SPECYFIKACJĘ ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA przygotowaną przy współpracy Brokera BD PARTNER Kancelaria z siedzibą w Warszawie , ul. Powązkowska 15 tel: , tel/fax: NIP REGON na ZAKUP USŁUGI UBEZPIECZENIA dla Instytutu Ceramiki i Materiałów Budowlanych Znak sprawy: UBEZ-XI/2013 O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 Pzp i spełniają warunki określone w art. 22 ust. 1 Pzp oraz których oferta spełnia wymagania określone w SIWZ. Koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty ponosi Wykonawca. Warszawa, listopad 2013 r. Strona 1 z 52

2 Zawartość Specyfikacji istotnych warunków zamówienia: I. Nazwa i adres Zamawiającego. II. Tryb udzielania zamówienia. Termin wykonania zamówienia. Warunki płatności. V. Opis części zamówienia, jeżeli Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych. Informacja dotycząca udziału podwykonawców w przedmiocie zamówienia. Opis przedmiotu zamówienia. Informacja o przewidywanych zamówieniach uzupełniających. III. IV. VI. VII. VIII. IX. Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków. X. Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu. XI. XII. XIII. XIV. XV. XVI. XVII. XVIII. XIX. XX. XXI. XXII. XXIII. XXIV. Informacja o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń i dokumentów, z podaniem adresu poczty elektronicznej lub strony elektronicznej Zamawiającego. Opis sposobu udzielania wyjaśnień dotyczących specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z wykonawcami. Wymagania dotyczące wadium. Termin związania ofertą. Opis sposobu przygotowania ofert. Modyfikacja i wycofanie oferty. Miejsce oraz termin składania ofert i tryb ich otwarcia. Opis sposobu obliczenia ceny. Informacje dotyczące walut, w jakich mogą być prowadzone rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą. Opis kryteriów, którymi będzie się kierował Zamawiający przy wyborze oferty oraz zasady oceny ofert. Informacja o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy. Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących wykonawcy w toku postępowania o udzielenie zamówienia. Strona 2 z 52

3 I. NAZWA ORAZ ADRES ZAMAWIAJĄCEGO Instytut Ceramiki i Materiałów Budowlanych ul. Postępu 9, Warszawa NIP: REGON: PKD: 7219Z II. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 ze zm.). III. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA Termin realizacji zamówienia 12 miesięcy od dnia podpisania umowy, ale nie wcześniej niż: od dnia r. roku do dnia r. IV. WARUNKI PŁATNOŚCI Składka za ubezpieczenia będzie płatna jednorazowo w terminie do 21-go dnia licząc od dnia wskazanego w polisie jako początek ochrony ubezpieczeniowej na konto podane przez Wykonawcę w polisie. V. OPIS CZĘŚCI ZAMÓWIENIA, JEŻELI ZAMAWIAJĄCY DOPUSZCZA SKŁADANIE OFERT CZĘŚCIOWYCH Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych. VI. INFORMACJA DOTYCZĄCA OFERT WARIANTOWYCH Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. VII. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Przedmiot zamówienia obejmuje zakup ochrony ubezpieczeniowej mienia jednostek organizacyjnych Zamawiającego w zakresie następujących ryzyk: Zadanie I: 1. UBEZPIECZENIE MIENIA I ELEKTRONIKI OD WSZYSTKICH RYZYK 2. UBEZPIECZENIE ODPO WIEDZ I ALNOŚ CI CYWIL NEJ Z TYTU Ł U PROWAD ZONEJ DZI A ŁAL NOŚC I I PO S IAD A NEGO M IEN I A 3. UBE ZPIEC ZE NIE Ł A DUN KÓW W TRA NSP ORCIE KRA JOWYM Zadanie II: 1. UBEZPIECZENIE KOMUNIKACYJNE OC POJAZDÓW WOLNOBIEŻNYCH Klasyfikacja prz edmiotu zamówi enia wg W spóln ego Sł own ika Zam ówień (CPV): Główny przedmiot: Usługi ubezpieczeniowe (CPV): Usługi ubezpieczeniowe Strona 3 z 52

4 Zadanie I SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE O PRZEDMIOCIE ZAMÓWIENIA WARUNKI UBEZPIECZENIA 1. UBEZPIECZENIA MIENIA I ELEKTRONIKI OD WSZYSTKICH RYZYK Ubezpieczający : INSTYTUT CERAMIKI I MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH ul. Postępu Warszawa Ubezpieczony: INSTYTUT CERAMIKI I MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH ul. Postępu 9, Warszawa CENTRUM BADAŃ BETONÓW CEBET ul. Kupiecka 4, Warszawa ODDZIAŁ MATERIAŁÓW OGNIOTRWAŁYCH ul. Toszecka 99, Gliwice ODDZIAŁ INŻYNIERII PROCESOWEJ MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH ul. Oświęcimska 21, Opole ODDZIAŁ SZKŁA I MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH ul. Cementowa 8, Kraków ul. Lipowa 3, Kraków ul. Romanowicza 19a, Kraków Ubezpieczona lokalizacja: ul. Postępu 9, Warszawa ul. Kupiecka 4, Warszawa ul. Toszecka 99, Gliwice ul. Oświęcimska 21, Opole ul. Cementowa 8, Kraków ul. Lipowa 3, Kraków ul. Romanowicza 19a, Kraków oraz wszystkie placówki uruchomione w trakcie okresu ubezpieczenia, czasowe oraz lokalizacje, w których użytkowane jest mienie (zgodnie z klauzulą automatycznego pokrycia dla nowych lokalizacji). Za lokalizację uważa się każde miejsce, w którym znajduje się majątek będący własnością Ubezpieczonego lub użytkowany przez Ubezpieczonego w trakcie okresu ubezpieczenia na podstawie stosownych umów Zakres ubezpieczenia Szkody rzeczowe w ubezpieczonym mieniu od ryzyk wszystkich (All Risks), z włączeniem kradzieży z włamaniem, rabunku, wandalizmu i dewastacji zgodnie z zapisami SIWZ, warunkami ubezpieczenia oraz postanowieniami dodatkowymi, dla: Strona 4 z 52

5 - budynków i budowli oraz nakładów inwestycyjnych - maszyn i urządzeń oraz wyposażenia - środki obrotowe - mienie pracownicze - gotówka w lokalu i w transporcie (I ryzyko) - platyna w lokalu, w kasie, skarbcu - zbiory biblioteczne - mienie powierzone - nakłady adaptacyjne Wszystkie ryzyka dla sprzętu elektronicznego zgodnie z zapisami SIWZ, warunkami ubezpieczenia oraz postanowieniami dodatkowymi. Dodatkowo rozszerza się zakres o koszty odtworzenia danych i nośniki danych oraz zwiększone koszty działalności związane bezpośrednio ze szkodą w elektronice z limitem określonym w polisie na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia. Elektronika przenośna ubezpieczona również w trakcie użytkowania poza ubezpieczoną lokalizacją na terenie Polski i całej UE. ZAŁOŻENIA DO WSZYSTKICH RODZAJÓW UBEZPIECZEŃ Zakres opisany poniżej jest zakresem minimalnym. Jeżeli w ogólnych warunkach ubezpieczeń znajdują się dodatkowe uregulowania, z których wynika, że zakres ubezpieczeń jest szerszy od proponowanego poniżej to automatycznie zostają włączone do ochrony ubezpieczeniowej Zamawiającego. Przedmiot i sumy ubezpieczenia Ubezpieczenie mienia i elektroniki od wszystkich ryzyk : Przedmiot ubezpieczenia Suma ubezpieczenia System ubezpieczenia/ Rodzaj SU Budynki i budowle ,92 SS/księgowa brutto Maszyny, urządzenia ,54 SS/księgowa brutto SS/księgowa Wyposażenie ,23 brutto, odtworzeniowa SS/księgowa Wyposażenie nie ujęte w ewidencji ,86 brutto, odtworzeniowa Środki obrotowe ,71 SS/księgowa brutto Mienie pracownicze ,00 PR/odtworzeniowa Wartości pieniężne w schowku ogniotrwałym ,00 SS/nominalna Wartości pieniężne poza schowkiem ogniotrwałym ,000 SS/nominalna Platyna w lokalu w tym platyna w urządzeniach, w kasie, w skarbcu ,36 SS/rynkowa Gotówka i platyna w transporcie ,00 SS/nominalna Zbiory biblioteczne ,00 SS/odtworzeniowa Mienie powierzone (przyjęte w celu wykonania usługi surowce do produkcji katalizatorów) ,00 SS/odtworzeniowa Mienie osób trzecich KOMIS ,00 SS/odtworzeniowa Nakłady adaptacyjne ,98 SS/odtworzeniowa RAZEM ,60 Strona 5 z 52

6 Limity Ubezp iecze nie mien i a o d kr adzi eży z wł am an iem i r ab unk u Przedmiot ubezpieczenia Suma ubezpieczenia Rodzaj SU PLN Maszyny, urządzenia, wyposażenie ,00 PR/odtworzeniowa Wyposażenie nie ujęte w ewidencji ,00 PR/odtworzeniowa środki obrotowe ,00 PR/odtworzeniowa Mienie pracownicze ,00 PR/odtworzeniowa Wartości pieniężne w schowku ogniotrwałym PR/nominalna ,00 Wartości pieniężne poza schowkiem ogniotrwałym PR/nominalna Platyna w lokalu w tym platyna w urządzeniach, w kasie, w skarbcu (I ryzyko) ,00 PR/ rynkowa Gotówka i platyna w transporcie ,00 PR/ nominalna Koszty naprawy zabezpieczeń ,00 Zbiory biblioteczne ,00 PR/odtworzeniowa Mienie powierzone (przyjęte w celu wykonania usługi surowce do produkcji katalizatorów) ,00 PR/odtworzeniowa Nakłady adaptacyjne ,00 PR/odtworzeniowa Sumy ubezpieczenia sprzęt u elektronicznego od wszystkich ryzyk Przedmiot ubezpieczenia Sprzęt elektroniczny stacjonarny, w tym sprzęt laboratoryjny Sprzęt elektroniczny przenośny, w tym kamery termowizyjne Oprogramowanie zewnętrzne nośniki danych, koszty odtworzenia danych Suma ubezpieczenia PLN , , ,22 RAZEM ,86 Rodzaj SU SS / księgowa brutto SS / księgowa brutto SS / księgowa brutto Podlimity Z zastrzeżeniem postanowień szczególnych opisanych w klauzulach dodatkowych poniżej ustala się wprowadzenie następujących podlimitów w systemie I ryzyka, tj. na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia: ,00 PLN Kradzież z włamaniem, rabunek, ,00 PLN Akty dewastacji i wandalizmu, 5.000,00 PLN Szyby i przedmioty szklane od stłuczenia i pęknięcia ,00 PLN Klauzula strajków i rozruchów społecznych ,00 PLN Klauzula drobnych robót budowlano-montażowych ,00 PLN Klauzula przepięć w następstwie wyładowań atmosferycznych ,00 PLN Klauzula uderzenia pojazdu w budynek Strona 6 z 52

7 ,00 PLN Zwiększone koszty działalności ,00 PLN Klauzula mienia na zewnątrz budynku ,00 PLN Koszty naprawy zabezpieczeń p/kradzieżowych ,00 PLN nie więcej niż 20% szkody ponad sumę ubezpieczenia Koszty dodatkowe po szkodzie (podlimit dla kosztów nadzwyczajnych i poszukiwania wycieku 10% limitu dla tej klauzuli) ,00 PLN Klauzula zabezpieczenia mienia przed szkodą bądź zmniejszenia jej rozmiarów ,00 PLN Klauzula automatycznego pokrycia dla nowych środków trwałych ,00 PLN Klauzula automatycznego pokrycia dla nowej lokalizacji, z zastrzeżeniem limitu na kradzież z włamaniem, rabunek, wandalizm, dewastacja ,00 PLN ,00 PLN Klauzula przemieszczenia mienia pomiędzy lokalizacjami 10,000,00 PLN Samolikwidacja drobnych szkód Kla uzule o bl ig atory jn e m aj ące za stoso w an ie do c ał ego zakr esu ubezpi eczen ia Klauzula Leeway 120% W przypadku ubezpieczenia mienia w systemie sum stałych nie będzie miała zastosowania zasada proporcji o ile deklarowana suma ubezpieczenia jest niższa o nie więcej niż 20 % od wartości ubezpieczonego mienia na dzień powstania szkody. Klauzula reprezentantów Uzgadnia się, że Wykonawca jest wolny od odpowiedzialności za szkody powstałe wskutek winy umyślnej lub rażącego niedbalstwa reprezentantów Zamawiającego, przy czym za reprezentantów uważa się: Zarząd Spółki, Prokurentów, Pełnomocników i Właścicieli. Klauzula płatności składek lub rat składki Umowa ubezpieczenia nie wygasa automatycznie w przypadku nie opłacenia składki w terminie. Ubezpieczyciel po upływie 14 dni od daty płatności raty składki wezwie Ubezpieczającego pisemnie do zapłaty składki. Dopiero po bezskutecznym upływie kolejnego terminu płatności raty składki ochrona wygasa automatycznie. Klauzula jurysdykcji Spory wynikające z umowy ubezpieczenia rozstrzyga sąd powszechny właściwy dla siedziby Zamawiającego. Klauzula rozliczeń pro rata Wszelkie rozliczenia składki odbywać się będą w systemie pro rata. Klauzula automatycznego odtworzenia sum ubezpieczenia po szkodzie Wysokość sum ubezpieczenia będzie automatycznie odtwarzana do poprzedniej wartości w momencie wypłaty odszkodowania. Dotyczy ubezpieczeń mienia / ryzyk na sumy stałe. Strona 7 z 52

8 Klauzula wartości księgowej brutto uzgadnia się między stronami, że w przypadku, gdy mienie zostało ubezpieczone według wartości księgowej brutto odszkodowanie wypłaca się w wysokości: - dla szkody częściowej według kosztów naprawy rzeczy (zakupu materiału i kosztów robocizny niezbędnej w celu naprawienia uszkodzonego przedmiotu) powiększonych o koszty transportu, demontażu i montażu, potwierdzonych rachunkiem usługodawcy lub kalkulacją poszkodowanego uzgodnioną z Zamawiającym, przy czym wysokość odszkodowania w żadnym wypadku nie może przekroczyć tej części wartości księgowej brutto, która odpowiada procentowemu stopniowi uszkodzenia - dla szkody całkowitej według zakupu fabrycznie nowego identycznego przedmiotu lub o najbardziej zbliżonych parametrach, z uwzględnieniem kosztów transportu, demontażu i montażu oraz opłat celnych i innych tego typu należności, nie więcej jednak niż suma ubezpieczenia. Z odszkodowania nie potrąca się wartości zużycia technicznego, jeżeli zużycie techniczne przedmiotu ubezpieczenia przed szkodą nie przekroczyło 50 %. Klauzula ma zastosowanie w odniesieniu do ubezpieczenia środków trwałych i elektroniki. Klauzula zabezpieczenia mienia przed szkodą W celu uniknięcia zakłóceń w pracy zakładu Ubezpieczony może niezwłocznie rozpocząć prace mające na celu zabezpieczenia mienia przed szkodą lub zmniejszeniem jej rozmiarów oraz prace porządkowe i naprawcze, jeżeli koszty nie przekraczają szacunkowo kwoty ,00 PLN i nie stoją temu na przeszkodzie organy badające przyczyny powstania szkody, przy czym Ubezpieczony uzyska wcześniejszą telefoniczną zgodę zakładu ubezpieczeń na koszty powyżej ,00 PLN. Nie narusza to obowiązku zgłoszenia i udokumentowania szkody wobec Wykonawcy. Koszty opisane w niniejszej klauzuli pokryte są w granicach sumy ubezpieczenia niezależnie od wielkości szkody. Koszty dodatkowe po szkodzie (dodatkowo do wcześniejszej klauzuli) Koszty zabezpieczenia mienia przed szkodą, koszty uprzątnięcia pozostałości po szkodzie, koszty utylizacji, koszty pracy w godzinach nadliczbowych, koszty powołania rzeczoznawców / architektów dla ustalenia przyczyny i wielkości szkody, koszty ponownego napełnienia zbiorników i instalacji przeciwpożarowych stanowiących część ubezpieczanej nieruchomości, w przypadku, gdy zawarta w nich woda lub inna substancja została zużyta do celów przeciwpożarowych, szkody w aktach, dokumentach, programach i na nośnikach o ile zawarte w sumach ubezpieczenia (zgodnie z klauzulą kosztów odtworzenia danych i dokumentów), koszty poszukiwania miejsc wycieku oraz przerwania kabli i łączy, zwiększone koszty odtworzenia mienia wykonywanego na specjalne zamówienie, spowodowane trudnościami z jego ponownym zakupem, montażem, odbudowa lub naprawą, powstałe w związku z ich ponownym zakupem, odbudową, naprawą, lub montażem są pokryte łącznie do limitu ,00 PLN (jednak nie więcej niż 20% szkody) na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia. Dla kosztów transportu i godzin nadliczbowych, kosztów poszukiwania wycieków oraz zwiększonych kosztów odtworzenia mienia wykonywanego na zamówienia specjalne ustala się dodatkowe podlimity 10% wysokości ww. limitu - na jedno i wszystkie zdarzenia w rocznym agregacie. Klauzula błędów i opuszczeń Niniejszym uzgodniono, z zastrzeżeniem warunków i postanowień zawartych w polisie, że w przypadku jeżeli Zamawiający na skutek błędu lub opuszczenia nie wynikającego z działania umyślnego nie przekaże Wykonawcy istotnych informacji mających wpływ na ocenę ryzyka, to fakt nie przekazania informacji nie będzie powodem odmowy wypłaty lub redukcji odszkodowania. Łączny limit odpowiedzialności Wykonawcy z tytułu tej klauzuli nie przekroczy ,00 PLN na wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia. Klauzula akceptacji zabezpieczeń Wykonawca uznaje, iż podczas zawierania umowy były mu znane wszystkie okoliczności niezbędne i konieczne do oceny ryzyka chyba, że pewne okoliczności zostały świadomie zatajone, i akceptuje istniejące zabezpieczenia ppoż i p.kradzieżowe, z zastrzeżeniem, iż Strona 8 z 52

9 zabezpieczenia te spełniają polskie normy ppoż. Powyższy zapis nie dotyczy obowiązku zgłaszania przez Zamawiającego zwiększenia ryzyka w trakcie okresu ubezpieczenia. Klauzula samolikwidacji szkód drobnych W przypadku wystąpienia szkód majątkowych, których szacunkowa wartość nie przekracza ,00 PLN likwidacja szkód będzie odbywała się zgodnie z następującą procedurą: 1. Zamawiający niezwłocznie dokona zgłoszenia szkody do Brokera/Wykonawcy 2. Zamawiający przystąpi do likwidacji szkody, w tym uprzątnięcia mienia bez oczekiwania na oględziny likwidatora Wykonawcy. 3. Zamawiający przygotuje i prześle do Wykonawcy dokumenty niezbędne do podjęcia decyzji o wypłacie odszkodowania tj. a. Wykaz strat poniesionych w związku ze zdarzeniem, b. Dokładny opis zdarzenia ewentualnie zdjęcia wykonane na miejscu zdarzenia dokumentujące stan mienia bezpośrednio po szkodzie, c. Kopie kosztorysów napraw oraz faktur za odtworzenie stanu mienia sprzed szkody (potwierdzone za zgodność z oryginałem), ocena serwisu d. Kopie faktur dokumentujących wszelkie pozostałe koszty poniesione w związku ze zdarzeniem (potwierdzone za zgodność z oryginałem), e. Kopie faktur zakupu utraconego bądź uszkodzonego mienia oraz dokumentu przyjęcia mienia na stan środków trwałych (potwierdzone za zgodność z oryginałem), f. W przypadku szkody, która miała miejsce w lokalach wynajmowanych kopię umowy najmu lokalu. g. W przypadku zalania protokół spisany z najemcą / wynajmującym h. W przypadku szkody kradzieży z włamaniem bądź rabunku dodatkowo: - Potwierdzenie zgłoszenia zdarzenia na policję, - Informacje z policji o wynikach prowadzonego postępowania w związku ze zdarzeniem, - Kopii dziennika dyżurów prowadzonego przez dozór obiektu, oświadczeń pracowników agencji ochrony dozorujących obiekt w dniu powstania szkody, protokołu spisanego z przedstawicielem agencji lub administracji obiektu oraz kopii umowy o świadczeniu usług dot. Ochrony obiektu jeśli obiekt jest chroniony przez agencję, - Kopii umowy dot. Instalacji i konserwacji systemu alarmowego, wydruk z systemu alarmowego, protokołu z ostatniego przeglądu systemu jeśli obiekt posiada system alarmowy. 4. Wraz z w/w dokumentacją Zamawiający przekaże numer konta, na które powinno zostać przekazane odszkodowanie. 5. W przypadku, gdy na podstawie otrzymanej dokumentacji nie będzie możliwości jednoznacznego ustalenia okoliczności powstania szkody bądź jej wartości Wykonawca w ciągu 7 dni od dnia jej otrzymania zwróci się do Zamawiającego z prośbą o uzupełnienie dokumentów. 6. Na podstawie przedłożonych dokumentów oraz wyjaśnień Wykonawca przekaże Zamawiającemu decyzję odnośnie zakończenia postępowania likwidacyjnego w terminach określonych odpowiednimi przepisami. 7. Procedura niniejsza nie ogranicza prawa Wykonawcy do przeprowadzenia oględzin miejsca powstania szkody ani nie wpływa na obowiązek Zamawiającego dotyczący zabezpieczenia praw do regresu. 8. Mienie uszkodzone, według Zamawiającego, w 100 % zostanie zachowane do dyspozycji Wykonawcy. Klauzula cesji Umowa ubezpieczenia nie wygasa w wyniku przejścia własności ubezpieczonego mienia na Bank lub zakład ubezpieczeń, wskutek przewłaszczenia na zabezpieczenie wierzytelności względem Zamawiającego. Umowa ubezpieczenia nie wygasa również wskutek powrotnego przejścia na Zamawiającego własności mienia przewłaszczonego w wyniku spłaty długu. Umowa ubezpieczenia nie wygasa niezależnie od tego, ile razy dokonywane będą wymienione wyżej czynności. Strona 9 z 52

10 Klauzula zmian własnościowych W przypadku wykupienia ubezpieczonego przez inny podmiot lub połączenia z innym podmiotem, nowy właściciel lub nowopowstały podmiot wchodzi we wszystkie prawa i obowiązki wynikające z niniejszej umowy ubezpieczenia. Podobnie w przypadku wydzielenia ze struktur ubezpieczonego podmiotów zależnych, Zamawiający automatycznie udzieli ochrony ubezpieczeniowej nowopowstałym podmiotom w ramach obowiązującej umowy ubezpieczenia. Klauzula automatycznego pokrycia nowo zakupionych środków trwałych Strony postanawiają, że Wykonawca obejmie automatycznym pokryciem ubezpieczeniowym bez konieczności wcześniejszej deklaracji każdy wzrost wartości mienia będący rezultatem dodania, wymiany wyposażenia, wybudowania nowego budynku, remontu, ulepszeń i adaptacji, w ciągu okresu ubezpieczenia, przypisany do danej lokalizacji zgodnie z polisą. Wspomniane pokrycie odpowiada co do warunków umowy wskazaniom wynikającym z polisy. Maksymalna wartość wydatków inwestycyjnych podlegających wspomnianej ochronie nie może przekraczać 20% łącznej sumy ubezpieczenia nie więcej niż ,00 PLN i z zastrzeżeniem podlimitu dla sprzętu elektronicznego ,00 PLN. Zgodnie z klauzulą składka będzie płatna pro rata temporis przy obowiązku zgłoszenia do ubezpieczenia w ciągu 90 dni od dnia przejścia na ryzyko Zamawiającego. Klauzula automatycznego pokrycia dla nowych lokalizacji Klauzula automatycznego pokrycia dla nowych lokalizacji, z zastrzeżeniem limitu ,00 PLN. Dla ryzyk kradzieżowych ustala się dodatkowy limit kradzieżowy ,00 PLN. Mienie znajdujące się w nowych lokalizacjach zostanie objęte automatyczną ochroną, z momentem przejęcia własności przez Zamawiającego tego mienia a. pod warunkiem zgłoszenia nowej lokalizacji, z podaniem przedmiotu ubezpieczenia, wartości, sposobu wyceny, konstrukcji oraz zabezpieczeń, w ciągu 14 dni od momentu opisanego zgłoszenia Odpowiedzialność Wykonawcy za mienie, o którym jest mowa powyżej, nie może przekroczyć ustalonych limitów. Dla potrzeb niniejszej Klauzuli i pod warunkiem braku odpowiedzialności w momencie wystąpienia szkody, ustala się, iż mienie, o którym jest mowa powyżej, znajduje się: a. w budynku o konstrukcji ścian niepalnych (tj. cegła lub żelbet lub stal z wypełnieniem z wełny mineralnej), b. posiadającym protokół zdawczo odbiorczy i użytkowanym zgodnie z przeznaczeniem, c. zabezpieczonym zgodnie z wymogami Klauzuli Prewencyjnej, z uwzględnieniem innymi dodatkowych pisemnych ustaleń d. nowa lokalizacja przeznaczona jest na cele biurowe lub usługowe (nie na magazyny lub produkcje, chyba że Wykonawca wyrazi pisemną zgodę) Dodatkowa składka z tytułu ubezpieczenia nowej lokalizacji zostanie rozliczona na bazie pro rata temporis przy zastosowaniu stawek określonych w Polisie, w terminie do 14 dni od momentu jej zgłoszenia do ubezpieczenia i wystawienia odpowiedniego Aneksu do Polisy. Dodatkowo zakres ubezpieczenia zostaje rozszerzony o szkody powstałe w wyniku a. Katastrofy budowlanej, jeżeli jest ona następstwem ryzyk objętych zakresem ubezpieczenia b. Skażenia i zanieczyszczenia, jeżeli są ona następstwem ryzyk objętych zakresem ubezpieczenia c. Kradzież z włamaniem i rabunku ,00 PLN na wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia, d. Wandalizm/dewastacji ,00 PLN na wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia Strona 10 z 52

11 e. Dodatkowo klauzula tą obejmuje się: - szkody powstałe w wyniku graffiti; - urządzenia zewnętrzne należące do Zamawiającego zainstalowane w budynkach i budowlach, przy czym urządzenia powinny być zainstalowane i zabezpieczone w taki sposób, aby ich wymontowanie nie było możliwe bez pozostawienia śladów użycia siły i/lub narzędzi. f. Stłuczenie szyby i przedmiotów szklanych 5.000,00 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia. Klauzulą ta rozszerza się zakres ubezpieczenia o pokrycie szkód powstałych wskutek stłuczenia, rozbicia, zniszczenia lub uszkodzenia oraz ubytku ubezpieczanych przedmiotów: - koszty ustawienia rusztowań lub użycia dźwigu w celu dokonania wymiany lub naprawy ubezpieczonych przedmiotów w związku z ich stłuczeniem (rozbiciem) - koszty usług ekspresowych (wykonania oszklenia w ciągu 24 godzin od powstania szkody) - koszty transportu związane z naprawieniem szkody - koszty trwałego pokrycia oszkleń folią antywłamaniową i inną g. Koszty naprawy zabezpieczeń przeciwkradzieżowych - limit ,00 PLN (jednak nie więcej iż 20% szkody) na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia h. Uderzenie pojazdu w tym pojazdu należącego do Zamawiającego lub jego pracowników bez limitu i. Szkody wodociągowe (w tym cofnięcie się wód kanalizacyjnych na skutek powodzi, deszczu nawalnego, podniesienia się wód w korytach rzek i inne) bez limitu j. Wyciek z instalacji tryskaczowej, pozostawienie otwartych kranów, zalanie przez osoby trzecie, zalanie wodą na skutek przelania/przecieku zbiorników i urządzeń technologicznych bez limitu Przewrócenie się drzew i innych obiektów bez limitu Klauzula ubezpieczenia dodatkowych kosztów działalności gospodarczej Niniejszym uzgodniono, z zastrzeżeniem ogólnych warunków i postanowień zawartych w polisie, iż zakres ubezpieczenia zostaje rozszerzony o zwiększone koszty działalności. 1. Ochrona ubezpieczeniowa udzielana na podstawie niniejszej Klauzuli obejmuje niezbędne i ekonomicznie uzasadnione koszty poniesione przez Ubezpieczonego w celu kontynuowania działalności gospodarczej, zaistniałe w związku z przerwą lub zakłóceniem prowadzonej przez Ubezpieczonego działalności gospodarczej powstałej na skutek szkody w mieniu. 2. Ochrona ubezpieczeniowa obejmuje ww. koszty w okresie od powstania szkody w mieniu do czasu przywrócenia technicznej gotowości przedsiębiorstwa do prowadzenia działalności w poprzednim zakresie i miejscu, jednak nie dłuższym niż 1 miesiąc (okres odszkodowawczy). Odpowiedzialność Wykonawcy ograniczona jest jedynie do tych kosztów (lub ich części), które przekraczają całkowite koszty prowadzenia działalności, które zostałyby poniesione w tym samym okresie, w zwykłych okolicznościach, gdyby nie doszło do powstania szkody w mieniu. 3. Z zastrzeżeniem dalszych postanowień, odpowiedzialność Wykonawcy powstaje, jeżeli spełnione są łącznie następujące przesłanki: 1) przerwa lub zakłócenie prowadzonej przez Ubezpieczonego działalności gospodarczej powstała na skutek szkody w mieniu zaistniałej w miejscu ubezpieczenia i w okresie ubezpieczenia w następstwie zajścia zdarzenia losowego, 2) szkoda w mieniu, o której mowa w pkt. 1 objęta jest w chwili jej powstania zakresem ubezpieczenia na podstawie zawartej umowy ubezpieczenia mienia (niezależnie od wysokości franszyzy redukcyjnej wskazanej w umowie ubezpieczenia mienia). Strona 11 z 52

12 4. Kosztami objętymi ochroną ubezpieczeniową są udokumentowane fakturami: 1) koszty przeniesienia mienia do innej lokalizacji, 2) koszty użytkowania zastępczych pomieszczeń, 3) koszty użytkowania zastępczych maszyn i urządzeń, 4) koszty dodatkowego zatrudnienia/ nadgodzin, 5) koszty poinformowania dostawców i klientów o zmianie lokalizacji. 5. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dodatkowe koszty działalności do kwoty limitu odpowiedzialności w wysokości ,00 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia. 6. Franszyza redukcyjna potrącana z każdego odszkodowania wynosi: 1) 3 dni dla proporcjonalnych kosztów dodatkowych (koszty ponoszone stale w równej lub zbliżonej wysokości przez cały czas trwania okresu odszkodowawczego) wysokość franszyzy redukcyjnej będzie ustalana na podstawie iloczynu średniej dziennej wysokości kosztów proporcjonalnych w okresie odszkodowawczym oraz określonej w umowie ubezpieczenia liczbie dni (za dzień uważa się dzień roboczy dla danego Zamawiającego), 2) 5.000,00 zł dla nieproporcjonalnych kosztów dodatkowych (koszty ponoszone jednorazowo). 7. Zamawiający ma obowiązek prowadzić księgi rachunkowe zgodnie z obowiązującymi przepisami, a w szczególności ustawy o rachunkowości z 29 września 1994 r. (Dz. U. z 2002r. Nr 76, poz. 694 z późn. zm.) oraz w taki sposób przechowywać i chronić dokumentację finansową aby zminimalizować ryzyko jej zniszczenia albo zagubienia. 8. Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności za dodatkowe koszty bezpośrednio lub pośrednio spowodowane lub zwiększone: 1) szkodą w mieniu, za którą Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności na podstawie umowy ubezpieczenia mienia, 2) decyzją właściwych władz lub organów, która opóźnia lub uniemożliwia odbudowę lub odtworzenie zniszczonego mienia lub dalsze prowadzenie działalności gospodarczej przez Zamawiającego, 3) brakiem wystarczających środków u Zamawiającego niezbędnych do odbudowy odtworzenia lub naprawy zniszczonego mienia w jak najszybszym trybie, także w przypadku gdy wynika to z ograniczenia odszkodowania na podstawie umowy ubezpieczenia mienia (w tym w wyniku niedoubezpieczenia), 4) innowacjami i ulepszeniami wprowadzonymi w trakcie odbudowy, odtworzenia lub naprawy zniszczonego mienia, 5) nieuzasadnioną zwłoką w podjęciu przez Zamawiającego wszelkich możliwych czynności w celu przywrócenia przerwanej lub zakłóconej działalności gospodarczej, 6) przepięciem spowodowanym wyładowaniem atmosferycznym, Strona 12 z 52

13 7) niemożnością ściągnięcia należności w tym wskutek zniszczenia, uszkodzenia, utraty dokumentacji, danych, nośników danych, 8) utratą danych lub nośników danych, 9) karami, grzywnami i odszkodowaniami, do których zapłaty Zamawiający będzie zobowiązany w przypadku nie wywiązania się z zobowiązań na skutek zaistniałej szkody w mieniu. Klauzula braku kosztów manipulacyjnych W przypadku zaistnienia konieczności zwrotu składki ubezpieczeniowej przez Wykonawcę, zwracana jest ona bez żadnych potrąceń i bez stosowania kosztów administracyjnych. Klauzula 48 godzin Seria zdarzeń szkodowych powstałych w czasie 48 godzin na skutek jednego kataklizmu (powódź, huragan, trzęsienie ziemi) traktowana jest jak jedno zdarzenie. Klauzule obligatoryjne mające zast os owan i e do ubezpi eczeni a mi eni a od wszyst ki ch ryzyk Ubezpieczenie ryzyka pośredniego uderzenia pioruna (przepięcie) Niniejszym uzgodniono, iż zakres ubezpieczenia zostaje rozszerzony do ustalonego limitu szkody w mieniu ubezpieczonego, powstałych poprzez przeniesienie się efektów uderzenia pioruna w miejscu ubezpieczenia oraz poza nim, poprzez sieci teletechniczne i energetyczne na ubezpieczane mienie. Ochrona ubezpieczeniowa nie obejmuje wkładek topikowych, bezpieczników, styczników, odgromników, czujników, żarówek, lamp, grzejnych urządzeń elektrycznych. Limit ,00 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia (I ryzyko). Franszyza redukcyjna 5% szkody, min ,00 PLN. Wyłącza się szkody pośrednie tj. utratę zysku w następstwie szkód majątkowych wynikających z tej klauzuli. Klauzula drobnych prac budowlano montażowych 1. Ochroną ubezpieczeniową na warunkach niniejszej polisy z tytułu jednego zdarzenia oraz łącznie na wszystkie zdarzenia w trakcie rocznego okresu ubezpieczenia, objęte są prace budowlano-montażowe do maksymalnej wysokości ,00 PLN prowadzone przez lub na zlecenie Zamawiającego w obrębie ubezpieczonych lokalizacji. 2. Ubezpieczenie prac budowlano-montażowych na warunkach niniejszej klauzuli obejmuje wartość wykonanych prac i materiałów będących własnością lub znajdujących się na ryzyku Ubezpieczonego. 3. Ochroną ubezpieczeniową na mocy niniejszej klauzuli objęte jest również mienie istniejące ubezpieczonego, do pełnej sumy ubezpieczenia, o ile zdarzenie powstałe w konsekwencji prowadzonych prac budowlano-montażowych nie jest wyłączone na podstawie innych warunków ubezpieczenia. 4. Prace budowlano-montażowe objęte ochroną na warunkach niniejszej klauzuli nie obejmują prac które wymagają zgody odpowiednich organów władzy w rozumieniu Prawa Budowlanego i/lub wykonywane są w ramach kontraktów, których realizacja wiąże się z naruszeniem konstrukcji nośnej budynku lub konstrukcji dachu. 5. Wyłącza się szkody pośrednie tj. utratę zysku w następstwie szkód majątkowych wynikających z tej klauzuli Franszyza redukcyjna 5% szkody, min ,00 PLN Ubezpieczenie ryzyka strajku, rozruchów i zamieszek społecznych 1. Niniejszym uzgodniono, z zastrzeżeniem warunków i postanowień zawartych w polisie, iż zakres ubezpieczenia zostaje rozszerzony o bezpośrednie szkody w ubezpieczonym mieniu powstałe w wyniku ubezpieczonych ryzyk określonych w umowie ubezpieczenia Strona 13 z 52

14 a powstałe w trakcie: strajku, zamieszek i rozruchów społecznych do limitu ,00 PLN na jedno zdarzenie i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia (I ryzyko). 2. Poniższe terminy użyte w niniejszej klauzuli mają następujące znaczenie:. a. "Strajk" oznacza wstrzymanie pracy przez co najmniej trzech pracowników w celu wymuszenia spełnienia żądania na pracodawcy lub w celu wyrażenia protestu wobec przepisu lub warunku b. "Zamieszki" oznaczają gwałtowne zakłócenie porządku publicznego, dokonane przez co najmniej trzy osoby działające wspólnie, które zagraża pokojowi publicznemu. c. "Rozruchy" oznaczają poważne zakłócenie porządku publicznego przez co najmniej trzy osoby działające wspólnie w celu osiągnięcia wspólnego celu. 3. Ubezpieczenie nie obejmuje szkód powstałych wskutek lub mających pośredni lub bezpośredni związek z następującymi zdarzeniami: a. wojna, inwazja, działanie nieprzyjacielskie, działania wojenne (niezależnie od tego, czy wojna została wypowiedziana, czy nie), wojna domowa, b. bunt, zamieszki społeczne o charakterze powstania powszechnego, powstanie zbrojne, rebelia, rewolucja, działanie władzy wojskowej lub uzurpowanej, c. działanie osób skierowane przeciwko mieniu z pobudek politycznych lub ideologicznych skierowane przeciwko społeczeństwu z zamiarem jego zastraszenia. 4. Ubezpieczenie nie obejmuje strat pośrednich tj. utratę zysku w następstwie szkód majątkowych wynikających z tej klauzuli 5. Franszyza redukcyjna 3% szkody, min ,00 PLN. Klauzula przemieszczenia mienia na terenie Polski Przemieszczanie mienia objętego ubezpieczeniem w ramach zgłaszanych do ubezpieczenia lokalizacji w żadnym stopniu nie ograniczy ochrony ubezpieczeniowej gwarantowanej na mocy i według warunków niniejszej umowy, z zastrzeżeniem limitu przemieszczenia ,00 PLN. Klauzula składowania mienia Z zachowaniem pozostałych niezmienionych niniejszą klauzulą postanowień ogólnych warunków ubezpieczenia i innych postanowień umowy ubezpieczenia, ustala się, że w przypadku szkód powstałych w wyniku zalania podłoża, Wykonawca ponosi odpowiedzialność także za mienie składowane bezpośrednio na podłodze. Klauzula ma zastosowanie wyłącznie w odniesieniu do mienia, którego składowanie, położenie, ustawienie na podłodze było uzasadnione, z wyłączeniem mienia znajdującego się w pomieszczeniach poniżej poziomu terenu Kla uzule m a jąc e z ast oso wa nie do ub ezpi e cz enia e lekt ron iki od wszystk ich ryzyk Klauzula 101/1 Wykonawca wypłaci Zamawiającemu odszkodowanie w przypadku straty lub uszkodzenia: a) Elektronicznego sprzętu przenośnego, który był używany poza ubezpieczoną lokalizacją b) W przypadku szkody na wskutek rabunku i/lub kradzieży z włamaniem, udział własny Ubezpieczającego w szkodzie wyniesie 15% ubezpieczonej szkody, bądź co najmniej wysokość 500,00 PLN, którakolwiek wartość będzie większa c) Jeżeli ubezpieczone mienie zostało skradzione (rabunek/ kradzież z włamaniem) z samochodu, Wykonawca ponosi odpowiedzialność gdy: - dach samochodu był na stałe przytwierdzony do karoserii - zaparkowany samochód był prawidłowo zamknięty - można udowodnić, że kradzież (rabunek/ kradzież z włamaniem) nastąpiła pomiędzy godziną 6:00 a 22:00 (ta restrykcja czasowa nie odnosi się w przypadku gdy pojazd zaparkowany był w zamkniętym garażu lub na parkingu strzeżonym - ubezpieczony sprzęt przechowywany był w samochodzie w miejscu nie widocznym z zewnątrz np. bagażnik Strona 14 z 52

15 Wyłączenia szczególne - Szkody pośrednie po ryzykach włączonych klauzulami dodatkowymi tj. utrata zysku w następstwie szkód włączonych klauzulami dodatkowymi (jak wyżej), Franszyza redukcyjna PLN 2.500,00 każda szkoda z wyjątkiem zł sprzęt elektroniczny stacjonarny, szyby - 15% szkody, min. 500 zł ryzyka elektroniczne przenośny - franszyzy przy poszczególnych klauzulach powyżej System ubezpieczenia Automatyczne odtworzenie sum ubezpieczenia, z wyłączeniem ryzyk / mienia ubezpieczonych w systemie na pierwsze ryzyko (tj. na zdarzenie / w rocznym agregacie), gdzie występuje konsumpcja sum ubezpieczenia / limitów po szkodzie. Zakres Terytorialny Polska, z wyjątkiem sprzętu przenośnego UE INFORMACJE DODATKOWE: Platyna jest w postaci najczęściej termopar, parownic, tygielków wykorzystywanych w aparaturze. Wartość platyny to kwota oszacowana przez Instytut i jest to wartość rynkowa złomu platyny. Natomiast transport platyny odbywa się sporadycznie raz w roku lub nawet wcale, odbywa się tylko wtedy kiedy Instytut decyduje się sprzedać złom platynowy Mennicy Państwowej. Natomiast w przypadku gotówki nie jest przewożone więcej niż ,00zł w jednym transporcie, transport gotówki odbywa się 1-2 razy w miesiącu przy wykorzystaniu własnego samochodu służbowego, Instytut nie korzysta ze specjalnych zabezpieczeń, transport odbywa się tylko na trasie bank - siedziba firmy lub siedziba oddziału. Zabezpieczenia przeciwpożarowe i przeciwkradzieżowe opisane są w wykazie jednostek, który stanowi załącznik nr 1 do SIWZ. Wykaz mienia w tym elektroniki w rozbiciu na lokalizację stanowi załącznik nr 2 do SIWZ. Szczegółowy wydruk z ewidencji księgowej dostępny na życzenie Zamawiającego. Info rm acj a o szko do wośc i : SZKODOWOŚĆ ZA OSTATNIE 3 LATA: Polisa majątkowa: 1 = 2.704,-zł (2012) 2 = 2.450,-zł Cargo - brak szkód OC-brak szkód Strona 15 z 52

16 2.UBE ZPIE CZE NIE ODP OWIEDZ IAL NOŚC I CY WILNEJ 1. Ogólne informacje o Zamawiającym: Ubezpieczający: Instytut Ceramiki i Materiałów Budowlanych, ul. Postępu Warszawa Dodatkowo ubezpieczony: Centrum Badań Betonów CEBET w Warszawie, Warszawa, ul. Kupiecka 4 Oddział Materiałów Ogniotrwałych w Gliwicach, Gliwice, ul. Toszecka 99 Oddział Inżynierii Procesowej Materiałów Budowlanych, Opole, ul. Oświęcimska 21 Oddział Szkła i Materiałów Budowlanych Kraków, ul. Cementowa Kraków, ul. Lipowa Kraków, ul. Romanowicza 19a Ubezpieczona działalność: 1. Prace badawcze w zakresie szkła, ceramiki, bioceramiki, materiałów budowlanych, surowców mineralnych, 2. Produkcja ceramiki technicznej, bioceramiki, fryt, angob, szkliw, pigmentów ceramicznych i farb, 3. Badania laboratoryjne surowców mineralnych, wyrobów ze szkła i ceramiki, 4. Usługi naukowo-badawcze w zakresie szkła, ceramiki, bioceramiki, ekspertyzy i Doradztwo techniczne, informacja naukowo-techniczna, Szkolenia, 5. Certyfikacja wyrobów ze szkła i ceramiki, wyrobów przemysłu cementowego, wapienniczego i gipsowego, kruszyw chemii budowlanej, zakładowej kontroli produkcji, 6. wykonanie prac badawczych, ekspertyz i usług badawczych, 7. Doradztwo techniczne, 8. Badania jakości materiałów ogniotrwałych, surowców i produktów, 9. Aktywatory mielenia, 10. Kompozyty ceramiczne, 11. Masy, zaprawy ogniotrwałe, kity i powłoki ogniotrwałe, 12. Betony ogniotrwałe (betony suche i półfabrykaty), 13. Płyty izolacyjne, 14. Ceramika elektrotechniczna i konstrukcyjna, 15. Ceramika techniczna, 16. Stożki pirometryczne, 17. Wyroby dla hutnictwa i przetwórstwa szkła, 18. Tygle ceramiczne, 19. Spawalnicze podkładki ceramiczne, 20. Prace badawcze w zakresie materiałów budowlanych, surowców mineralnych, 21. Badania laboratoryjne surowców mineralnych, 22. Usługi naukowo-badawcze w zakresie materiałów budowlanych, ekspertyzy i doradztwo techniczne, informacja naukowo-techniczna, szkolenia, 23. Prace badawcze w zakresie ochrony środowiska, 24. Prowadzenie badań naukowych i prac rozwojowych, 25. Przystosowywanie wyników prowadzonych prac do zastosowania w praktyce oraz upowszechnianie wyników tych prac w dziedzinie przetwórstwa Strona 16 z 52

17 przemysłowego surowców niemetalicznych, w szczególności związanych z produkcją mineralnych materiałów, budowlanych, 26. Prowadzenie szkoleń specjalistycznych oraz różnych form kształcenia ustawicznego, 27. Prowadzenie prac związanych z działalnością wydawniczą, 28. Prowadzenie prac związanych ze standaryzacją, normalizacją, certyfikacją oraz oceną jakości wyrobów oraz weryfikacji certyfikatów zgodności lub deklaracji zgodności posiadanych przez producentów, 29. Prowadzenie działalności usługowej w postaci badań laboratoryjnych, ekspertyz i opinii technicznych oraz oceny stosowanych procesów i organizacji, 30. Produkcja cementu, wyrobów z betonu, gipsu i cementu, produkcja ceramiki technicznej, bioceramiki, fryt, angob, szkliw, pigmentów ceramicznych, 31. Prowadzenia stoiska wystawienniczego na targach i wystawach, 32. Certyfikacja systemów zarządzania jakością, 33. Produkcja betonu i wyrobów prefabrykowanych oraz surowców do prefabrykacji i ogólnego przeznaczenia, 34. Działalność galerii i salonów wystawienniczych. Zakres terytorialny: Cały Świat, z wyłączeniem USA i Kanady. Zakres ubezpieczenia: odpowiedzialność cywilna w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą lub posiadanym mieniem za szkody osobowe i rzeczowe oraz ich następstwa pozostające w związku z prowadzoną działalnością (deliktowa i kontraktowa), z włączeniem: 1. Odpowiedzialność cywilna za produkt Ubezpieczającego PLN ,00 na jedno zdarzenie i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia łącznie, 2. Odpowiedzialność cywilna pracodawcy z tytułu wypadków przy pracy PLN ,00 na jedno zdarzenie i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia łącznie, 3. Odpowiedzialność cywilna za szkody będące następstwem nagłego i przypadkowego zanieczyszczenia środowiska Wariant 72 godzin PLN ,00 na jedno zdarzenie i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia łącznie, 4. Klauzula odpowiedzialności cywilnej za szkody wyrządzone przez pojazdy nie podlegające obowiązkowemu ubezpieczeniu odpowiedzialności cywilnej. PLN ,00 na jedno zdarzenie i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia łącznie, 5. Klauzula odpowiedzialności cywilnej za szkody powstałe podczas operacji załadunku i rozładunku środków transportu PLN ,00 na jedno zdarzenie i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia łącznie, 6. Klauzula odpowiedzialności cywilnej za szkody na mieniu ruchomym przekazanym w celu przechowania, znajdującym się w pieczy lub pod kontrolą Ubezpieczającego PLN ,00 na jedno zdarzenie i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia łącznie, 7. Klauzula odpowiedzialności cywilnej za szkody na mieniu ruchomym przekazanym w celu obróbki, czyszczenia, naprawy lub innej usługi o podobnym charakterze PLN ,00 na jedno zdarzenie i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia łącznie, 8. Klauzula odpowiedzialności cywilnej za szkody w wartościach pieniężnych, papierach wartościowych, dokumentach, planach, zbiorach archiwalnych, filatelistycznych, numizmatycznych lub dziełach sztuki z włączeniem ryzyka utraty PLN ,00 na jedno zdarzenie i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia Strona 17 z 52

18 łącznie, 9. Klauzula odpowiedzialności cywilnej za straty finansowe nie będące następstwem szkód na mieniu lub na osobie PLN ,00 na jedno zdarzenie i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia łącznie, 10. Klauzula pomieszania lub/i połączenia (szkód wyrządzonych producentom produktów finalnych) PLN ,00 na jedno zdarzenie i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia łącznie. KLAUZULE OBLIGATORYJNE 1. Klauzula odpowiedzialności cywilnej za szkody wyrządzone przez pojazdy nie podlegające obowiązkowemu ubezpieczeniu odpowiedzialności cywilnej. 1. Klauzula odpowiedzialności cywilnej za szkody powstałe podczas operacji załadunku i rozładunku środków transportu. 2. Klauzula odpowiedzialności cywilnej za szkody na mieniu ruchomym przekazanym w celu przechowania, znajdującym się w pieczy lub pod kontrolą Ubezpieczającego. 3. Klauzula odpowiedzialności cywilnej za szkody na mieniu ruchomym przekazanym w celu obróbki, czyszczenia, naprawy lub innej usługi o podobnym charakterze. 4. Klauzula odpowiedzialności cywilnej za szkody w wartościach pieniężnych, papierach wartościowych, dokumentach, planach, zbiorach archiwalnych, filatelistycznych, numizmatycznych lub dziełach sztuki z włączeniem ryzyka utraty. 5. Klauzula włączająca Dodatkowo Ubezpieczonych. 6. Klauzula odpowiedzialności cywilnej za szkody wyrządzone podczas podróży służbowych pracowników Ubezpieczającego - zakres cały świat. 7. Klauzula odpowiedzialności cywilnej za straty finansowe nie będące następstwem szkód na mieniu lub na osobie. 8. Klauzula pomieszania lub/i połączenia (szkód wyrządzonych producentom produktów finalnych). 9. Klauzula szkód seryjnych. Suma gwarancyjna: ,00 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia łącznie. Ograniczenia odpowiedzialności: Franszyza integralna: brak Franszyza redukcyjna : PLN 5.000,00 w każdej szkodzie Za wyjątkiem: 5% nie mniej niż PLN 5.000,00 w każdej szkodzie dla: odpowiedzialność cywilna za szkody będące następstwem nagłego i przypadkowego zanieczyszczenia środowiska Wariant 72 godzin 10% nie mniej niż PLN 5.000,00 w każdej szkodzie, odpowiedzialności cywilnej za szkody na mieniu ruchomym przekazanym w celu przechowania, znajdującym się w pieczy lub pod kontrolą Ubezpieczającego odpowiedzialności cywilnej za szkody w wartościach pieniężnych, papierach wartościowych, dokumentach, planach, zbiorach archiwalnych, filatelistycznych, numizmatycznych lub dziełach sztuki z włączeniem ryzyka utraty, odpowiedzialności cywilnej za straty finansowe nie będące następstwem szkód na Strona 18 z 52

19 mieniu lub na osobie, pomieszania lub/i połączenia (szkód wyrządzonych producentom produktów finalnych). Przychody za ostatnie 12 miesięcy: Własne wraz z dotacjami: ,30 PLN ,87 PLN Wartości planowanego obrotu w 2013 r ,00 PLN (wyłącznie przychodów własnych) tj.: 1. Warszawa ,00 PLN 2. Gliwice ,00 PLN 3. Kraków ,00 PLN 4. Opole ,00 PLN Planowane roczne obroty wraz z dotacjami w 2013 r.: ,00 PLN Liczba zatrudnionych pracowników: Zakres terytorialny: 430 os. cały świat z wyłączeniem USA i Kanady Info rm acj a o szko do wośc i: SZKODOWOŚĆ ZA OSTATNIE 3 LATA- Brak szkód 3.UBEZPIECZENIE MIENIA W TRASPORCIE KRAJOWYM CARGO Ubezpieczający/Ubezpieczony: Instytut Ceramiki i Materiałów Budowlanych Przedmiot ubezpieczenia: 50% surowce mineralne, 50% materiały ogniotrwałe: piasek filtracyjny, klinkier portlandzki, grys bazaltowy, mączka anhydrytowa, cement portlandzki, pył krzemowy, mączki skaleniowo-kwarcowe, piasek szklarski, kaolin, gliny, materiały i towary dla potrzeb działalności. Sposób opakowania i przewożenia mienia: mienie opakowane i fabrycznie przygotowane do transportu. Zakres terytorialny: transport krajowy: Polska Typ polisy: ryczałtowa Rodzaj transportu: drogowy Typ transportu: własny, obcy (samochody ciężarowe, autocysterny) W tym przewóz własnymi środkami transportu (samochód ciężarowy): - rodzaj przewożonych ładunków: środki chemiczne, głównie kwasy - łączna wartość ładunków w ciągu 12 miesięcy: ok ,00 zł - maksymalnej wartości na jednym środku transportu: ok ,00 zł - średnia wartość takiego transportu: ok ,00 zł - liczba transportów w ciągu roku: ok. 12 szt. Strona 19 z 52

20 Zakres ubezpieczenia: transport samochodowy: zakres pełny wszystkie + załadunek i rozładunek + Institute Radioactive Contamination, Chemical, Bio, Bio-Chemical, Electromagnetic Weapons Exclusion. Maksymalna wartość przewożonego mienia na 1 środek transportu (limit odpowiedzialności): ,00- PLN. Średnia wartość takiego transportu: ok ,00 zł Liczba transportów w ciągu roku: ok. 74 szt. Przewidywana wartość przewożonego mienia w okresie ubezpieczenia: PLN. KLAUZULE OBLIGATORYJNE Klauzula dowiedzenia szkody w transporcie własnym w przypadku szkody w transporcie własnym powstałej wskutek zaistnienia ryzyka innego niż nazwane ciężar dowodu, iż szkoda wystąpiła w transporcie spoczywa na Zamawiającym. Klauzula ubytków ilościowych powstałych na skutek wycieków z nieszczelnych cystern Ochroną ubezpieczeniową objęte są szkody powstałe w przewożonym cysterną mieniu w wyniku jej rozszczelnienia za wyjątkiem szkód powstałych na skutek całkowitego zużycia cysterny, braków w konserwacji lub braku aktualnych badań technicznych. Klauzula różnic wagowych Wykonawca zastrzega sobie możliwość powołania na swój koszt niezależnego komisarza awaryjnego w celu zredukowania ryzyka manka wagowego powstałego wskutek różnic w sprzęcie pomiarowym występujących pomiędzy miejscem załadunku i rozładunku. Wyłączenie: - ryzyko zastygnięcia - ryzyko korozji, utlenienia, przebarwienia. Info rm acj a o szko do wośc i : SZKODOWOŚĆ ZA OSTATNIE 3 LATA- Brak szkód ZADANIE II 1. UBEZPIECZENIE KOMUNIKACYJNE OC POJAZDÓW WOLNOBIEŻNYCH Okres ubezpieczenia: początek okresu ubezpieczenia; od 24 stycznia 2014 do 23 stycznia 2015 Wykaz pojazdów: wg tabeli Płatność składki: jednorazowa Szkodowość za ostatni 1 rok: Szkody komunikacyjne z ubezpieczenia OC: Brak szkód Strona 20 z 52

Uczestnicy postępowania

Uczestnicy postępowania ODPOWIEDŹ NA PYTANIA ZADANE PRZEZ WYKONAWCÓW DO TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Znak: 9/ZP/p.n./ubezpieczenia/2013 Nr ogłoszenia w BZP:214937-2013 Uczestnicy postępowania Dotyczy: przetargu

Bardziej szczegółowo

Pytanie 5: W ubezpieczeniach komunikacyjnych prosimy o podanie sum ubezpieczenia dla pojazdów, które mają być objęte ubezpieczeniem AC.

Pytanie 5: W ubezpieczeniach komunikacyjnych prosimy o podanie sum ubezpieczenia dla pojazdów, które mają być objęte ubezpieczeniem AC. Znak sprawy 2611/24/4/2013 Otrębusy, dnia 18.10.2013r. PYTANIA I ODPOWIEDZI Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na usługę ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo

Formularz cenowy oraz oświadczenie o przyjęciu/ nie przyjęciu Klauzul punktowanych - fakultatywnych

Formularz cenowy oraz oświadczenie o przyjęciu/ nie przyjęciu Klauzul punktowanych - fakultatywnych Załącznik nr 4 Formularz cenowy Formularz cenowy oraz oświadczenie o przyjęciu/ nie przyjęciu Klauzul punktowanych - fakultatywnych Przystępując do udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne na Ubezpieczenie

Bardziej szczegółowo

Program ubezpieczenia dla sieci franczyzobiorców. F.P.H. Massive

Program ubezpieczenia dla sieci franczyzobiorców. F.P.H. Massive dawniej CIGNA STU S.A. Program ubezpieczenia dla sieci franczyzobiorców F.P.H. Massive Ubezpieczyciel: Towarzystwo Ubezpieczeń InterRisk S.A. Oddział Warszawa III 01-793 Warszawa, ul.rydygiera 21 NIP 526-00-38-806

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTOWY. Miasto Szczecinek Pl. Wolności Szczecinek. Załącznik D do SIWZ

FORMULARZ OFERTOWY. Miasto Szczecinek Pl. Wolności Szczecinek. Załącznik D do SIWZ FORMULARZ OFERTOWY Załącznik D do SIWZ... (pieczęć firmowa Wykonawcy...,... 2017 r. miejscowość data Miasto Szczecinek Pl. Wolności 13 78-400 Szczecinek dotyczy: Ubezpieczenia mienia i odpowiedzialności

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia

Opis przedmiotu zamówienia Załącznik nr 1 do Umowy CSIOZ/../2014 Opis przedmiotu zamówienia Przedmiotem zamówienia jest Ubezpieczenie mienia będącego własnością Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia, w tym: oprogramowanie,

Bardziej szczegółowo

U M O W A NR Usługi ubezpieczenia mienia

U M O W A NR Usługi ubezpieczenia mienia Wzór umowy załącznik do SIWZ U M O W A NR Usługi ubezpieczenia mienia zawarta w dniu... 2008 r. w Skierniewicach pomiędzy: Energetyką Cieplną SP. z o.o w Skierniewicach, ul. Przemysłowa 2 wpisaną do Krajowego

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ CENOWY. Dla części I - na ubezpieczenie majątku Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego. System ubezpieczeni a.

FORMULARZ CENOWY. Dla części I - na ubezpieczenie majątku Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego. System ubezpieczeni a. ... /pieczęć adresowa firmy Wykonawcy/ FORMULARZ CENOWY Dla części I - na ubezpieczenie majątku Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego Rodzaj ubezpieczenia Przedmiot ubezpieczenia Budynki i budowle

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU USŁUGĘ UBEZPIECZENIA DLA PK SP. Z O.O.

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU USŁUGĘ UBEZPIECZENIA DLA PK SP. Z O.O. Nr postępowania 01/08 Racibórz, dnia 02.06.2008r. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU o wartości powyżej kwoty 6 000 euro, a poniżej równowartości kwoty 14 000 euro. (tablica ogłoszeń, strona Internetowa zamawiającego)

Bardziej szczegółowo

U M O W A NR 24-2/ZP/08 Usługi ubezpieczenia mienia

U M O W A NR 24-2/ZP/08 Usługi ubezpieczenia mienia Wzór umowy załącznik do SIWZ U M O W A NR 24-2/ZP/08 Usługi ubezpieczenia mienia zawarta w dniu... 2008 r. w Skierniewicach pomiędzy: Instytutem Sadownictwa i Kwiaciarstwa w Skierniewicach, ul. Pomologiczna

Bardziej szczegółowo

Oświadczenie Wykonawcy o powierzeniu części zamówienia podwykonawcy/om

Oświadczenie Wykonawcy o powierzeniu części zamówienia podwykonawcy/om pieczęć Wykonawcy FORMULARZ OFERTOWY 1. Osobą uprawnioną do kontaktu z Zamawiającym jest:... nr telefonu/ faxu /e-mail... 2. Adres do korespondencji... 3. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z warunkami udzielenia

Bardziej szczegółowo

Instytut Ceramiki i Materiałów Budowlanych Ul. Postępu 9, Warszawa NIP: REGON:

Instytut Ceramiki i Materiałów Budowlanych Ul. Postępu 9, Warszawa NIP: REGON: Zamawiający: Instytut Ceramiki i Materiałów Budowlanych Ul. Postępu 9, 02-676 Warszawa NIP: 525-000-76-26 REGON: 000056377 tel. (22) 843 74 21 DO 26, fax: (22) 843 17 89 Działając w oparciu o przepisy

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTA. oferujemy wykonanie zamówienia, zgodnie z wymogami Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia za cenę:

FORMULARZ OFERTA. oferujemy wykonanie zamówienia, zgodnie z wymogami Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia za cenę: Załącznik Nr 2 do SIWZ. (pieczęć wykonawcy) FORMULARZ OFERTA Dane dotyczące wykonawcy (wszystkich wykonawców w przypadku oferty wspólnej) Nazwa:... Siedziba:... Adres poczty elektronicznej:... Numer telefonu:...

Bardziej szczegółowo

OFERTA USŁUGA UBEZPIECZENIA DLA PRZEDSIĘBIORSTWA KOMUNALNEGO SPÓŁKA Z O.O. W RACIBORZU ... tel... fax... REGON... NIP...

OFERTA USŁUGA UBEZPIECZENIA DLA PRZEDSIĘBIORSTWA KOMUNALNEGO SPÓŁKA Z O.O. W RACIBORZU ... tel... fax... REGON... NIP... Przedmiot oferty : OFERTA USŁUGA UBEZPIECZENIA DLA PRZEDSIĘBIORSTWA KOMUNALNEGO SPÓŁKA Z O.O. W RACIBORZU Zamawiający : PRZEDSIĘBIORSTWO KOMUNALNE SP. Z O.O 47-400 RACIBÓRZ, UL. ADAMCZYKA 10. Wykonawca

Bardziej szczegółowo

WYKAZ KLAUZUL UZUPEŁNIAJĄCYCH ZAKRES POKRYCIA UBEZPIECZENIOWEGO

WYKAZ KLAUZUL UZUPEŁNIAJĄCYCH ZAKRES POKRYCIA UBEZPIECZENIOWEGO WYKAZ KLAUZUL UZUPEŁNIAJĄCYCH ZAKRES POKRYCIA UBEZPIECZENIOWEGO Załącznik nr 2 do SIWZ KLAUZULA NR 1. "AUTOMATYCZNEGO POKRYCIA ZWIĘKSZENIA WARTOŚCI MIENIA" jako rozszerzenie umowy ubezpieczenia od ognia

Bardziej szczegółowo

Znak sprawy ZP/1/ PN/11/08 Załącznik Nr 2 do SWIZ. ... Pieczęć Wykonawcy miejscowość i data FORMULARZ OFERTOWY

Znak sprawy ZP/1/ PN/11/08 Załącznik Nr 2 do SWIZ. ... Pieczęć Wykonawcy miejscowość i data FORMULARZ OFERTOWY Załącznik Nr 2 do SWIZ...... Pieczęć Wykonawcy miejscowość i data FORMULARZ OFERTOWY Na świadczenie usług w zakresie mienia i prowadzonej działalności dla Miejskiego Zakładu Komunikacji w Malborku spółki

Bardziej szczegółowo

ODPOWIEDZI NA PYTANIA DO SIWZ

ODPOWIEDZI NA PYTANIA DO SIWZ Strona 1 z 6 Wrocław, 02.07.2014 r. Do uczestników przetargu nieograniczonego na usługę kompleksowego ubezpieczenia Szpitala Miejskiego w Rabce-Zdroju Sp. z o.o. ODPOWIEDZI NA PYTANIA DO SIWZ NR 120/2014/N/Rabka

Bardziej szczegółowo

ODPOWIEDZI NA PYTANIA/ZMIANY DO SIWZ NR. 109/26/04/2013/N/Bogatynia

ODPOWIEDZI NA PYTANIA/ZMIANY DO SIWZ NR. 109/26/04/2013/N/Bogatynia Strona 1 z 11 Wrocław, 08.05.2013 r. Do uczestników przetargu nieograniczonego na usługę kompleksowego ubezpieczenia Gminy Bogatynia wraz z jednostkami organizacyjnymi ODPOWIEDZI NA PYTANIA/ZMIANY DO SIWZ

Bardziej szczegółowo

W związku z tym, iż Zamawiający pominął odpowiedź na pytanie nr 28 dlatego jeszcze raz umieszcza odpowiedzi do przetargu ZP/26/PN/14.

W związku z tym, iż Zamawiający pominął odpowiedź na pytanie nr 28 dlatego jeszcze raz umieszcza odpowiedzi do przetargu ZP/26/PN/14. Śrem, dnia 25.11.2014r. Dotyczy sprawy: ZP/26/PN/14 SPROSTOWANIE DO UDZIELNYCH ODPOWIEDZI w dniu 24.11.2014 W związku z tym, iż Zamawiający pominął odpowiedź na pytanie nr 28 dlatego jeszcze raz umieszcza

Bardziej szczegółowo

WOJT GMINY SAWIN wo). lubelskie pow ch elmski

WOJT GMINY SAWIN wo). lubelskie pow ch elmski WOJT GMINY SAWIN wo). lubelskie pow ch elmski RBO.271.3.1.2013 Sawin, dnia 18 marca 2013 r. Wykonawcy (wszyscy) Zmiana tresci SIWZ dotyczy: post~powania w sprawie udzielenia zamowienia publicznego nr 271.3.2013

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI ZAMÓWIENIA 1. UBEZPIECZENIA KOMUNIKACYJNE

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI ZAMÓWIENIA 1. UBEZPIECZENIA KOMUNIKACYJNE Strona 1 z 5 Załącznik nr 1 do SIWZ 35/2015/N/Katowice SZCZEGÓŁOWE WARUNKI ZAMÓWIENIA Zamawiający: Nazwa: Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny nr 6 Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach Górnośląskie

Bardziej szczegółowo

Pytanie: Czy ochrona w zakresie OC działalności ma obejmować wydawanie decyzji administracyjnych, orzeczeń, wyroków?

Pytanie: Czy ochrona w zakresie OC działalności ma obejmować wydawanie decyzji administracyjnych, orzeczeń, wyroków? Działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t. jedn. z 2010 r. Dz. U. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.), zawiadamia się, że wpłynęły od Wykonawców

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do SIWZ Część 04- Opis Przedmiotu Zamówienia Szczegółowe Warunki Ubezpieczenia

Załącznik nr 1 do SIWZ Część 04- Opis Przedmiotu Zamówienia Szczegółowe Warunki Ubezpieczenia 1. UBEZPIECZENIA KOMUNIKACYJNE 1.1. POSTANOWIENIA WSPÓLNE DLA UBEZPIECZEŃ KOMUNIKACYJNYCH 1.1.1. Zostanie zawarta jedna Umowa Ubezpieczeń Komunikacyjnych w zakresie OC/AC/NNW/Assistance Polska na warunkach

Bardziej szczegółowo

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na ubezpieczenie mienia oraz odpowiedzialności cywilnej Państwowej Inspekcji Pracy.

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na ubezpieczenie mienia oraz odpowiedzialności cywilnej Państwowej Inspekcji Pracy. GOZ-353-221-2/10 Wykonawcy wg rozdzielnika Warszawa, dnia 18 lutego 2010 r. Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na ubezpieczenie mienia oraz odpowiedzialności cywilnej Państwowej

Bardziej szczegółowo

O F E R T A. Ubezpieczenie majątku i odpowiedzialności cywilnej Gminy Nidzica wraz z jednostkami organizacyjnymi i instytucjami kultury.

O F E R T A. Ubezpieczenie majątku i odpowiedzialności cywilnej Gminy Nidzica wraz z jednostkami organizacyjnymi i instytucjami kultury. Załącznik Nr 2 do SIWZ Pieczęd wykonawcy NIP:. (data) REGON: O F E R T A Zamawiający GMINA NIDZICA Plac Wolności 1 13-100 Nidzica woj. Warmiosko - mazurskie Odpowiadając na ogłoszenie o przetargu nieograniczonym

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia do części Nr II

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia do części Nr II Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia do części Nr II 1 Ubezpieczenie od ognia i innych zdarzeń losowych Minimalny zakres ochrony podany poniżej lub All Risks (wyłączenia nie mogą dotyczyć poniższych

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI ZAMÓWIENIA 1. UBEZPIECZENIA KOMUNIKACYJNE

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI ZAMÓWIENIA 1. UBEZPIECZENIA KOMUNIKACYJNE Strona 1 z 5 Załącznik nr 1 do SIWZ Nr SZP.272.14.2015 Zamawiający: SZCZEGÓŁOWE WARUNKI ZAMÓWIENIA Nazwa: Powiat Oświęcimski Starostwo Powiatowe w Oświęcimiu Adres siedziby: 32 602 Oświęcim, ul. Wyspiańskiego

Bardziej szczegółowo

Znak sprawy ZP/3/PN/11 Załącznik Nr 2 do SWIZ ... FORMULARZ OFERTOWY

Znak sprawy ZP/3/PN/11 Załącznik Nr 2 do SWIZ ... FORMULARZ OFERTOWY Załącznik Nr 2 do SWIZ...... Pieczęć Wykonawcy miejscowość i data FORMULARZ OFERTOWY Na świadczenie usług w zakresie mienia i prowadzonej działalności dla Miejskiego Zakładu Komunikacji w Malborku spółki

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Łukowie Spółka Akcyjna, ul. Piłsudskiego 29, 21-

I. 1) NAZWA I ADRES: Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Łukowie Spółka Akcyjna, ul. Piłsudskiego 29, 21- Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: pks.lukow.pl/ Łuków: Kompleksowe ubezpieczenie majątku firmy, odpowiedzialności cywilnej oraz floty

Bardziej szczegółowo

Rozdział V: Istotne dla stron postanowienia umowy: UMOWA GENERALNA NA ZADANIE A+B - UMOWA GENERALNA NA ZADANIE C

Rozdział V: Istotne dla stron postanowienia umowy: UMOWA GENERALNA NA ZADANIE A+B - UMOWA GENERALNA NA ZADANIE C Powiatowy Zarząd Dróg w Kędzierzynie - Koźlu PZD.272.9.2014 Rozdział V: Istotne dla stron postanowienia umowy: UMOWA GENERALNA NA ZADANIE A+B - UMOWA GENERALNA NA ZADANIE C Powiatowy Zarząd Dróg w Kędzierzynie

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI ZAMÓWIENIA PAKIET I 1. OBOWIĄZKOWE UBEZPIECZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ PODMIOTU WYKONUJACEGO DZIAŁALNOŚĆ LECZNICZĄ

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI ZAMÓWIENIA PAKIET I 1. OBOWIĄZKOWE UBEZPIECZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ PODMIOTU WYKONUJACEGO DZIAŁALNOŚĆ LECZNICZĄ Strona 1 z 6 Załącznik nr 1 do SIWZ nr 245/2014/N/Lubliniec SZCZEGÓŁOWE WARUNKI ZAMÓWIENIA Zamawiający: Nazwa: Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Lublińcu Adres siedziby: ul. Sobieskiego

Bardziej szczegółowo

Postanowienia dotyczące ubezpiecz. mienia od ognia i innych zdarzeń losowych

Postanowienia dotyczące ubezpiecz. mienia od ognia i innych zdarzeń losowych Wykaz postanowień umownych zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów w sprawie sposobu sporządzania informacji zamieszczanych we wzorcach umów: Concordia Firma wspólne dla wszystkich ubezpieczeń ubezpiecz.

Bardziej szczegółowo

URZĄD MORSKI W SZCZECINIE Pl. Batorego 4, 70-207 Szczecin

URZĄD MORSKI W SZCZECINIE Pl. Batorego 4, 70-207 Szczecin URZĄD MORSKI W SZCZECINIE Pl. Batorego 4, 70-207 Szczecin tel.: +48 91 4403 423 fax: +48 91 4403 441, e-mail: sekretariat@ums.gov.pl Znak : PO- II 370/ZZP-3/57/10 Szczecin, dnia 25 listopada 2010 r. Dotyczy:

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.skoczow.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.skoczow.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.skoczow.pl Skoczów: Usługa ubezpieczeń majątku i odpowiedzialności cywilnej dla Gminy Skoczów

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI ZAMÓWIENIA PAKIET I

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI ZAMÓWIENIA PAKIET I Strona 1 z 5 Załącznik nr 1 do SIWZ nr 312/2014/N/Lubliniec SZCZEGÓŁOWE WARUNKI ZAMÓWIENIA Zamawiający: Nazwa: Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Lublińcu Adres siedziby: ul. Sobieskiego

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTY NA USŁUGĘ KOMPLEKSOWEGO UBEZPIECZENIA SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁĄDU OPIEKI ZDROWOTNEJ NR 1 W RZESZOWIE

FORMULARZ OFERTY NA USŁUGĘ KOMPLEKSOWEGO UBEZPIECZENIA SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁĄDU OPIEKI ZDROWOTNEJ NR 1 W RZESZOWIE Załącznik Nr 1 FORMULARZ OFERTY NA USŁUGĘ KOMPLEKSOWEGO UBEZPIECZENIA SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁĄDU OPIEKI ZDROWOTNEJ NR 1 W RZESZOWIE 1. Nazwa i adres wykonawcy (ubezpieczyciela):... 2. Cena ostateczna

Bardziej szczegółowo

UMOWA GENERALNA. 1... 2... przy kontrasygnacie ... z siedzibą w..., reprezentowanym przez: 1... 2... zwanym dalej Wykonawcą.

UMOWA GENERALNA. 1... 2... przy kontrasygnacie ... z siedzibą w..., reprezentowanym przez: 1... 2... zwanym dalej Wykonawcą. ZAŁĄCZNIK NR 7 UMOWA GENERALNA CZĘŚĆ 01 - UBEZPIECZENIA MAJĄTKOWE, NASTĘPSTW NIESZCZĘŚLIWYCH WYPADKÓW I ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ - PROJEKT Zawarta w dniu... 2013 roku w Brzezinach pomiędzy Gminą Brzeziny,

Bardziej szczegółowo

Wyjaśnienia do treści SIWZ

Wyjaśnienia do treści SIWZ ZP.271.1.2013 Kowary, 16 styczeń 2013 r. Wyjaśnienia do treści SIWZ Wykonawcy ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego dotyczy: postępowania w sprawie udzielenia zamówienia publicznego w trybie

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe. Znak sprawy: ZO/12/2013

Zapytanie ofertowe. Znak sprawy: ZO/12/2013 Zapytanie ofertowe Dotyczące świadczenia usługi ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej oraz ubezpieczenie mienia Zakładu Gospodarki Komunalnej w Szamotułach Sp. z o.o. Znak sprawy: ZO/12/2013 1. Nazwa

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.scrmits.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.scrmits.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.scrmits.pl Kielce: Usługi ubezpieczenia pojazdów samochodowych w 2014r. Numer ogłoszenia: 455704-2013;

Bardziej szczegółowo

OFERTA CENOWA. Ja (My), niżej podpisany(ni)... działając w imieniu i na rzecz : ... (pełna nazwa wykonawcy) ... (adres siedziby wykonawcy)

OFERTA CENOWA. Ja (My), niżej podpisany(ni)... działając w imieniu i na rzecz : ... (pełna nazwa wykonawcy) ... (adres siedziby wykonawcy) Załącznik nr 3 do cenowej... (Pieczęć firmowa z adresem Wykonawcy) OFERTA CENOWA Ja (My), niżej podpisany(ni)... działając w imieniu i na rzecz :... (pełna nazwa wykonawcy)... (adres siedziby wykonawcy)

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.szpital-otwock.med.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.szpital-otwock.med.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.szpital-otwock.med.pl Otwock: Kompleksowe ubezpieczenie Powiatowego Centrum Zdrowia Sp. z o.o.

Bardziej szczegółowo

ODPOWIEDZI NA PYTANIA/ZMIANY DO SIWZ

ODPOWIEDZI NA PYTANIA/ZMIANY DO SIWZ Strona 1 z 6 Wrocław, 04.11.2014 r. Do uczestników przetargu nieograniczonego na usługę kompleksowego ubezpieczenia Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Krotoszynie ODPOWIEDZI NA PYTANIA/ZMIANY

Bardziej szczegółowo

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy:

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: Łuków: Kompleksowe ubezpieczenie majątku firmy, odpowiedzialności cywilnej oraz floty pojazdów w zakresie OC,AC,NNW,ZK Przedsiębiorstwa Komunikacji Samochodowej w Łukowie S.A. Numer ogłoszenia: 266408-2015;

Bardziej szczegółowo

Klauzule dodatkowe. ubezpieczenia przyjętych we wniosku i ogólnych/indywidualnych warunkach ubezpieczenia

Klauzule dodatkowe. ubezpieczenia przyjętych we wniosku i ogólnych/indywidualnych warunkach ubezpieczenia Klauzule dodatkowe Załącznik nr 7 do siwz 1) Klauzula reprezentantów Wyłączenie odpowiedzialności ubezpieczyciela za szkody wyrządzone umyślnie lub wskutek rażącego niedbalstwa ubezpieczającego oraz osób,

Bardziej szczegółowo

URZĄD MIEJSKI W GLIWICACH

URZĄD MIEJSKI W GLIWICACH URZĄD MIEJSKI W GLIWICACH OR-2024/36/11 Gliwice, 05-12-2011 r. nr kor. UM-515688/2011 Dotyczy: Ubezpieczenie mienia oraz odpowiedzialności cywilnej miejskich jednostek organizacyjnych oraz Urzędu Miejskiego

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 3/S do SIWZ wzór umowy UMOWA NR 76/ZP/2013

Załącznik nr 3/S do SIWZ wzór umowy UMOWA NR 76/ZP/2013 UMOWA NR 76/ZP/2013 Załącznik nr 3/S do SIWZ wzór umowy zawarta w dniu. 2013 r. w Skierniewicach pomiędzy: Instytutem Ogrodnictwa z/s 96-100 Skierniewice, ul. Konstytucji 3 Maja 1/3 wpisanym do Rejestru

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA DOTYCZĄCE GWARANCJI UBEZPIECZENIOWEJ

WYMAGANIA DOTYCZĄCE GWARANCJI UBEZPIECZENIOWEJ WYMAGANIA DOTYCZĄCE GWARANCJI UBEZPIECZENIOWEJ 1 1. Wykonawca ponosi odpowiedzialność na zasadach ogólnych za szkody związane z realizacją Umowy, w szczególności na podstawie przepisów kodeksu cywilnego,

Bardziej szczegółowo

Kielce: Usługi ubezpieczenia samochodów w 2012r. Numer ogłoszenia: 411448-2011; data zamieszczenia: 05.12.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Kielce: Usługi ubezpieczenia samochodów w 2012r. Numer ogłoszenia: 411448-2011; data zamieszczenia: 05.12.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.scrmits.pl Kielce: Usługi ubezpieczenia samochodów w 2012r. Numer ogłoszenia: 411448-2011; data

Bardziej szczegółowo

liczba pracowników ok. 260 osób

liczba pracowników ok. 260 osób Miejsca ubezpieczenia Załącznik nr 5 do SIWZ ul. Karasia 15, Leszno; ul. Przemysłowa 10, Leszno; ul. Wałowa 5, Leszno; ul. Lipowa 32, Leszno; Al. Jana Pawła II 21, Leszno; Al. Jana Pawła II 23, Leszno;

Bardziej szczegółowo

Wybór właściwego zakresu pozwoli w przyszłości uniknąć rozczarowania zakupionym produktem ubezpieczeniowym.

Wybór właściwego zakresu pozwoli w przyszłości uniknąć rozczarowania zakupionym produktem ubezpieczeniowym. Wybór właściwego zakresu pozwoli w przyszłości uniknąć rozczarowania zakupionym produktem ubezpieczeniowym. Warunkiem zawarcia kompleksowej umowy ubezpieczenia jest objęcie ochroną ryzyka ognio wego, które

Bardziej szczegółowo

SUPRA BROKERS. Strona 1 z 8 F178. Wrocław, 19.09.2012 r.

SUPRA BROKERS. Strona 1 z 8 F178. Wrocław, 19.09.2012 r. SUPRA BROKERS Strona 1 z 8 F178 Wrocław, 19.09.2012 r. Do uczestników przetargu nieograniczonego na usługę kompleksowego ubezpieczenia Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej MSW w Koszalinie

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA - WARUNKI UBEZPIECZENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA - WARUNKI UBEZPIECZENIA Załącznik nr 1 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na usługę ubezpieczenia pojazdów Miejskiego Zakładu Komunikacji - Puławy Spółka Z Ograniczoną Odpowiedzialnością Znak sprawy 12/2015/KOM/NO/K/BU

Bardziej szczegółowo

Odpowiedź Zamawiający informuje, że w chwili obecnej nie planuje żadnych prac budowlanych wymagających pozwolenia na budowę.

Odpowiedź Zamawiający informuje, że w chwili obecnej nie planuje żadnych prac budowlanych wymagających pozwolenia na budowę. Wrocław, dnia 21.11.2014 r. Do Uczestników postępowania przetargowego na usługę Ubezpieczenie mienia i OC podmiotu leczniczego Zdrowie Sp. z o.o. Zamawiający, Zdrowie Sp. z o.o., zgodnie z art. 38 ust.

Bardziej szczegółowo

Zawiadomienie o zapytaniach do treści specyfikacji

Zawiadomienie o zapytaniach do treści specyfikacji Zawiadomienie o zapytaniach do treści specyfikacji Dotyczy: udzielenia zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na ubezpieczenie mienia oraz odpowiedzialności cywilnej Komunikacji Miejskiej

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.lubomierz.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.lubomierz.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.lubomierz.pl Lubomierz: UBEZPIECZENIE MAJĄTKU I INNYCH INTERESÓW GMINY LUBOMIERZ WRAZ Z JEDNOSTKAMI

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.gdansk.rzgw.gov.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.gdansk.rzgw.gov.pl 1 z 5 2015-08-26 13:55 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.gdansk.rzgw.gov.pl Gdańsk: Ubezpieczenie mienia, odpowiedzialności cywilnej

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTY NA USŁUGĘ KOMPLEKSOWEGO UBEZPIECZENIA GMINA BOGATYNIA PAKIET I

FORMULARZ OFERTY NA USŁUGĘ KOMPLEKSOWEGO UBEZPIECZENIA GMINA BOGATYNIA PAKIET I Załącznik nr 2 FORMULARZ OFERTY NA USŁUGĘ KOMPLEKSOWEGO UBEZPIECZENIA GMINA BOGATYNIA PAKIET I 1. Nazwa i adres Wykonawcy (ubezpieczyciela):... 2. Cena ostateczna oferty (słownie) na okres 12 miesięcy:...

Bardziej szczegółowo

Raport bieŝący nr 19/2011 z dnia 22.03.2011r. Podpisanie przez INPRO SA umów znaczących z InterRisk Towarzystwo Ubezpieczeń SA Vienna Insurance Group

Raport bieŝący nr 19/2011 z dnia 22.03.2011r. Podpisanie przez INPRO SA umów znaczących z InterRisk Towarzystwo Ubezpieczeń SA Vienna Insurance Group Raport bieŝący nr 19/2011 z dnia 22.03.2011r. Podpisanie przez INPRO SA umów znaczących z InterRisk Towarzystwo Ubezpieczeń SA Vienna Insurance Group Zarząd INPRO SA ( Spółka ) informuje, iŝ w dniu 21

Bardziej szczegółowo

ZAKRES UBEZPIECZENIA

ZAKRES UBEZPIECZENIA Załącznik nr 2 - Formularz cenowy... (pieczęć firmowa Wykonawcy) Wszystkie rubryki poniższej tabeli powinny być wypełnione. Wszystkie opisane w Szczegółowym Opisie Przedmiotu Zamówienia stanowiącym załącznik

Bardziej szczegółowo

Ubezpieczenie Miejskiego Zakładu Komunikacyjnego sp. z o.o. w Jeleniej Górze

Ubezpieczenie Miejskiego Zakładu Komunikacyjnego sp. z o.o. w Jeleniej Górze pieczęć Wykonawcy FORMULARZ OFERTY dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: Ubezpieczenie Miejskiego Zakładu Komunikacyjnego sp. z o.o. w Jeleniej Górze 1. Osobą uprawnioną do kontaktu

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM o wartości poniżej kwot określonych w art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM o wartości poniżej kwot określonych w art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM o wartości poniżej kwot określonych w art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych Zakład Utylizacji Odpadów Komunalnych w Kobiernikach k/płocka Sp. z o.o. Kobierniki

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OWU i SZCZEGÓLNYCH WARUNKÓW UBEZPIECZEŃ

FORMULARZ OWU i SZCZEGÓLNYCH WARUNKÓW UBEZPIECZEŃ FORMULARZ OWU i SZCZEGÓLNYCH WARUNKÓW UBEZPIECZEŃ Po zapoznaniu się ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia dotyczącymi postępowania p.n. Kompleksowe ubezpieczenia majątkowe wraz z odpowiedzialnością

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana dalej SIWZ. Muzeum Ziemi Lubuskiej, 65-048 Zielona Góra, al. Niepodległości 15

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana dalej SIWZ. Muzeum Ziemi Lubuskiej, 65-048 Zielona Góra, al. Niepodległości 15 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana dalej SIWZ I. Nazwa oraz adres zamawiającego Muzeum Ziemi Lubuskiej, 65-048 Zielona Góra, al. Niepodległości 15 II. Tryb udzielenia zamówienia Przetarg

Bardziej szczegółowo

Wyjaśnienia na zapytania do przetargu 2 :

Wyjaśnienia na zapytania do przetargu 2 : Gmina Niwiska 36-147 Niwiska 430 Niwiska, dnia 03. 07. 2013 r. Wyjaśnienia na zapytania do przetargu 2 : Dotyczy: przetarg nieograniczony : Ubezpieczenie majątku i innych interesów Gminy Niwiska wraz z

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTY NA USŁUGĘ KOMPLEKSOWEGO UBEZPIECZENIA ZESPOŁU OPIEKI ZDROWOTNEJ W ŚWIĘTOCHŁOWICACH SP. Z O.O. SIWZ NR 114/ZA/14 PAKIET I

FORMULARZ OFERTY NA USŁUGĘ KOMPLEKSOWEGO UBEZPIECZENIA ZESPOŁU OPIEKI ZDROWOTNEJ W ŚWIĘTOCHŁOWICACH SP. Z O.O. SIWZ NR 114/ZA/14 PAKIET I Załącznik nr 2 FORMULARZ OFERTY NA USŁUGĘ KOMPLEKSOWEGO UBEZPIECZENIA ZESPOŁU OPIEKI ZDROWOTNEJ W ŚWIĘTOCHŁOWICACH SP. Z O.O. SIWZ NR 114/ZA/14 PAKIET I 1. Nazwa i adres Wykonawcy (ubezpieczyciela): 2.

Bardziej szczegółowo

ZESTAWIENIE MIENIA ZGŁOSZONEGO DO UBEZPIECZENIA W POSZCZEGÓLNYCH RYZYKACH ZAŁĄCZNIK NR 5 DO SWIZ

ZESTAWIENIE MIENIA ZGŁOSZONEGO DO UBEZPIECZENIA W POSZCZEGÓLNYCH RYZYKACH ZAŁĄCZNIK NR 5 DO SWIZ ZESTAWIENIE MIENIA ZGŁOSZONEGO DO UBEZPIECZENIA W POSZCZEGÓLNYCH RYZYKACH ZAŁĄCZNIK NR 5 DO SWIZ I - mienie od wszystkich ryzyk I PRZEDSZKOLA 1. Budynki wraz z infrastrukturą techniczną ALR SS O 33 011

Bardziej szczegółowo

1. Warunki wymagane (obligatoryjne) ogólne mające zastosowanie do całości zamówienia: ZADANIE I ZAMÓWIENIA

1. Warunki wymagane (obligatoryjne) ogólne mające zastosowanie do całości zamówienia: ZADANIE I ZAMÓWIENIA Załącznik nr 1 do SIWZ Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawierający warunki wymagane i szczególne preferowane w odniesieniu do poszczególnych rodzajów ubezpieczeń. 1. Warunki wymagane (obligatoryjne)

Bardziej szczegółowo

Przebudowa stropu i dachu budynku gospodarczego z przeznaczeniem na budynek socjalno-biurowy w

Przebudowa stropu i dachu budynku gospodarczego z przeznaczeniem na budynek socjalno-biurowy w Page 1 of 6 Gorzów Wielkopolski: Przebudowa stropu i dachu budynku gospodarczego z przeznaczeniem na budynek socjalno-biurowy. Numer ogłoszenia: 403046-2009; data zamieszczenia: 23.11.2009 OGŁOSZENIE O

Bardziej szczegółowo

TOM 2. Rozdział 6 WARUNKI UBEZPIECZENIOWE

TOM 2. Rozdział 6 WARUNKI UBEZPIECZENIOWE TOM 2 Rozdział 6 WARUNKI UBEZPIECZENIOWE Podrozdział I Ubezpieczenie budowlano - montażowe (CAR/EAR) 1) Ubezpieczony: Wykonawca, Zamawiający, Podwykonawcy oraz wszystkie inne podmioty uczestniczące w realizacji

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia ZP/3411/1/2011 pieczęć zamawiającego Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia ROZDZIAŁ I ( I ) Informacje ogólne Zamawiający: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Miejski Ośrodek Zdrowia w

Bardziej szczegółowo

SPZOZ w Sejnach odpowiadając na zapytania oferentów wyjaśnia co następuje: Pytania do Pakietu I ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej

SPZOZ w Sejnach odpowiadając na zapytania oferentów wyjaśnia co następuje: Pytania do Pakietu I ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej Sejny, dn. 07 grudnia 2011 r. Dotyczy: przetargu nieograniczonego na usługę, jaką jest ubezpieczenie mienia, odpowiedzialności cywilnej oraz ubezpieczenia komunikacyjne SPZOZ w Sejnach (sprawa: ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo

PAKIET I. 1. Nazwa i adres Wykonawcy (ubezpieczyciela): Cena ostateczna oferty (słownie) na okres trwania umowy:...

PAKIET I. 1. Nazwa i adres Wykonawcy (ubezpieczyciela): Cena ostateczna oferty (słownie) na okres trwania umowy:... Załącznik nr 1 FORMULARZ OFERTY NA USŁUGĘ KOMPLEKSOWEGO UBEZPIECZENIA SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZESPOŁU ZAKŁADÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ POWIATOWEGO SZPITALA SPECJALISTYCZNEGO W STALOWEJ WOLI PAKIET I 1. Nazwa

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (zwana dalej SIWZ)

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (zwana dalej SIWZ) Projekt PL0365 (422/07),,Zakup autobusu do poboru krwi oraz ogólnopolska akcja upowszechniania idei honorowego krwiodawstwa Umowa Nr 13/PL0365/NMF/MFEOG/2009 z dnia 23.01.2009 Europejska Fundacja Honorowego

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTY. 1... zł (słownie:..złotych) Udział własny/ franszyza integralna/ franszyza redukcyjna

FORMULARZ OFERTY. 1... zł (słownie:..złotych) Udział własny/ franszyza integralna/ franszyza redukcyjna ZAŁĄCZNIK NR 2 Nazwa firmy wykonawcy... Kod, miejscowość... Województwo... Ulica, nr domu, nr lokalu... REGON... NIP... Numer telefonu Wykonawcy... Numer faxu Wykonawcy... Firmowy adres email Wykonawcy......,

Bardziej szczegółowo

Nr sprawy 341/6/10 Gubin 16 grudnia 2010 r. Wszyscy wykonawcy, którzy pobrali SIWZ. Modyfikacja treści SIWZ

Nr sprawy 341/6/10 Gubin 16 grudnia 2010 r. Wszyscy wykonawcy, którzy pobrali SIWZ. Modyfikacja treści SIWZ Nr sprawy 341/6/10 Gubin 16 grudnia 2010 r. Wszyscy wykonawcy, którzy pobrali SIWZ Modyfikacja treści SIWZ Dotyczy zamówienia publicznego pod nazwą : Kompleksowe ubezpieczenie majątku oraz innych ryzyk

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 13 do SIWZ Świadczenie usługi ubezpieczenia majątku Powiatu Ostrowieckiego UMOWA

Załącznik nr 13 do SIWZ Świadczenie usługi ubezpieczenia majątku Powiatu Ostrowieckiego UMOWA Załącznik nr 13 do SIWZ Świadczenie usługi ubezpieczenia majątku Powiatu Ostrowieckiego WZÓR UMOWY UMOWA Zawarta w dniu... w.. pomiędzy.. reprezentowanym przez: 1.... 2.... zwanym dalej Zamawiającym a...

Bardziej szczegółowo

ZAKRES I WARUNKI UBEZPIECZENIA. I. Ubezpieczenie mienia od ognia i innych zdarzeń losowych

ZAKRES I WARUNKI UBEZPIECZENIA. I. Ubezpieczenie mienia od ognia i innych zdarzeń losowych Załącznik nr 2 do SIWZ (pieczęć Wykonawcy) Nr sprawy: 04/ZP/09 ZAKRES I WARUNKI UBEZPIECZENIA I. Ubezpieczenie mienia od ognia i innych zdarzeń losowych 1. Zakres ubezpieczenia Ubezpieczenie obejmuje szkody

Bardziej szczegółowo

2) budowle Grupa 2 KŚT (wartość księgowa brutto) wg załącznika: 5.171.687,40 PLN, 1.917.905,09 PLN, razem: 7.089.592,49 PLN,

2) budowle Grupa 2 KŚT (wartość księgowa brutto) wg załącznika: 5.171.687,40 PLN, 1.917.905,09 PLN, razem: 7.089.592,49 PLN, I. Ubezpieczenie od wszystkich ryzyk (all risks) mienia będącego własnością oraz w użytkowaniu Zamawiającego. 1. Miejsce ubezpieczenia: wszystkie lokalizacje należące bądź użytkowane przez Zamawiającego

Bardziej szczegółowo

Dotyczy przetargu nieograniczonego na zawarcie umów ubezpieczenia

Dotyczy przetargu nieograniczonego na zawarcie umów ubezpieczenia SzWNr2 ZP/250/83/382/10 Rzeszów, 2010-11-02......... Dotyczy przetargu nieograniczonego na zawarcie umów ubezpieczenia Zamawiający na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 6/ZWS/ZO/I/2014

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 6/ZWS/ZO/I/2014 Warszawa, 5 lutego 2014 r. I. Tryb udzielenia zamówienia ZAPYTANIE OFERTOWE nr 6/ZWS/ZO/I/2014 Zamówienie poniżej 14 tys. EUR, nie podlega przepisom ustawy Prawo Zamówień Publicznych, oparte jest na zasadach

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 5 do SIWZ

Załącznik nr 5 do SIWZ Załącznik nr 5 do SIWZ Projekt umowy UMOWA Zawarta w dniu...2009 r. w Warszawie pomiędzy: Ministerstwem Infrastruktury z siedzibą w Warszawie, ul. Chałubińskiego 4/6, reprezentowanym przez Dyrektora Generalnego,

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.wi.wroc.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.wi.wroc.pl Strona 1 z 6 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.wi.wroc.pl Wrocław: Świadczenie usług telefonii stacjonarnej oraz symetrycznego,

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Kędzierzyn-Koźle: Wywóz nieczystości stałych z cmentarzy komunalnych zarządzanych przez Miejski Zakład Cmentarny w Kędzierzynie-Koźlu w latach: 2008-2011. Numer ogłoszenia: 161847-2008; data zamieszczenia:

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOT I ZAKRES UBEZPIECZENIA

PRZEDMIOT I ZAKRES UBEZPIECZENIA UMOWA Zawarta w dniu. w Ostrołęce, pomiędzy Miejskim Zakładem Komunikacji Spółka z o.o. w Ostrołęce, ul. Kołobrzeska 1, 07-410 Ostrołęka, wpisanym, do Rejestru Przedsiębiorców KRS w Sądzie Rejonowym dla

Bardziej szczegółowo

157/16/07/2013/N/Sulęcin

157/16/07/2013/N/Sulęcin Strona 1 z 5 Wrocław, 29.07.2013 Do uczestników przetargu nieograniczonego na usługę kompleksowego ubezpieczenia Powiatu Sulęcińskiego ODPOWIEDZI NA PYTANIA/ZMIANY DO SIWZ NR 157/16/07/2013/N/Sulęcin Działając

Bardziej szczegółowo

2. W WZÓR UMOWY DOTYCZĄCY CZĘŚCI I ZAMÓWIE IA załącznik nr 5a do siwz Niniejsza umowa została zawarta w Lublinie, w dniu... pomiędzy: MUZEUM WSI LUBELSKIEJ W LUBLI IE, Al. Warszawska 96, 20-824 Lublin,

Bardziej szczegółowo

II. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

II. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA Zaproszenie do składania ofert na ubezpieczenie ryzyk mienia od ognia i innych zdarzeń losowych, odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej działalności oraz sprzętu elektronicznego od wszystkich

Bardziej szczegółowo

Łomazy, dnia 13.04.2015 r. Wszyscy Wykonawcy

Łomazy, dnia 13.04.2015 r. Wszyscy Wykonawcy Łomazy, dnia 13.04.2015 r. Wszyscy Wykonawcy WYJAŚNIENIE TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWENIA PUBLICZNEGO pod nazwą : UBEZPIECZENIE MAJĄTKU I INNYCH INTERESÓW

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA WARUNKI UBEZPIECZENIA. Założenia mające zastosowanie w opisie przedmiotu zamówienia warunkach ubezpieczenia:...

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA WARUNKI UBEZPIECZENIA. Założenia mające zastosowanie w opisie przedmiotu zamówienia warunkach ubezpieczenia:... Załącznik nr 1 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na usługę ubezpieczenia pojazdów Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Promieniotwórczych - Przedsiębiorstwa Państwowego w Otwocku Znak sprawy 8/2014/OKOM/NO/K/BU

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.mpo.torun.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.mpo.torun.pl 1 z 6 2015-03-09 09:22 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.mpo.torun.pl Toruń: Kompleksowe ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności

Bardziej szczegółowo

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na Ubezpieczenie ITB.

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na Ubezpieczenie ITB. DO-250-7TA/09 Warszawa 25.02.2009r. Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na Ubezpieczenie ITB. Działając na podstawie Art. 38 ust.

Bardziej szczegółowo

Samodzielny Publiczny Zakład Lecznictwa Ambulatoryjnego w Katowicach Moja Przychodnia ul. PCK 1, 40-057 Katowice

Samodzielny Publiczny Zakład Lecznictwa Ambulatoryjnego w Katowicach Moja Przychodnia ul. PCK 1, 40-057 Katowice Samodzielny Publiczny Zakład Lecznictwa Ambulatoryjnego Moja Przychodnia w Katowicach ul. PCK 1, 40-057 Katowice SPZLA/DZP/RJ/340 /2012 Katowice, dnia 10.09.2012 roku Wszyscy zainteresowani złożeniem oferty

Bardziej szczegółowo

Obowią zkowe ube zpie czenie od powied zia ln oś ci cy wi lnej rze czoznawcy d o s pra w zabe zpieczeń przeci wpożarowy ch

Obowią zkowe ube zpie czenie od powied zia ln oś ci cy wi lnej rze czoznawcy d o s pra w zabe zpieczeń przeci wpożarowy ch Oferta skierowana do podmiotów i osób współpracujących i wskazanych bezpośrednio przez Centrum Naukowo Badawcze Ochrony Przeciwpożarowej im. Józefa Tuliszkowskiego Państwowy Instytut Badawczy I. Obowią

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY. zwanym dalej Wykonawcą lub Ubezpieczycielem, reprezentowanym przez:

WZÓR UMOWY. zwanym dalej Wykonawcą lub Ubezpieczycielem, reprezentowanym przez: Załącznik nr 4 do SIWZ WZÓR UMOWY Zawarta w dniu... w Starachowicach pomiędzy Przedsiębiorstwem Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. mającym swą siedzibę w Starachowicach, ul. Iglasta 5, zwanym dalej Zamawiającym

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.teatrroma.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.teatrroma.pl 1 z 5 2013-12-13 17:29 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.teatrroma.pl Warszawa: KOMPLEKSOWE UBEZPIECZENIE TEATRU MUZYCZNEGO ROMA

Bardziej szczegółowo

automatycznie. ZP.271.2.2012 Załącznik nr 5 do SIWZ - Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej

automatycznie. ZP.271.2.2012 Załącznik nr 5 do SIWZ - Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej ZP.271.2.2012 Załącznik nr 5 do SIWZ - Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej UWAGA: Ubezpieczenie dotyczy wszystkich jednostek wymienionych w załączniku nr 1 do SIWZ oraz w każdej lokalizacji, w której

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.staszow.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.staszow.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.staszow.pl Staszów: Ubezpieczenie majątku i innych interesów Gminy Staszów wraz z jednostkami

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do SIWZ. ... (miejscowość, data)

Załącznik nr 1 do SIWZ. ... (miejscowość, data) Załącznik nr 1 do SIWZ Wykonawca/ Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia* * (w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia w formularzu Oferty należy wpisać

Bardziej szczegółowo

Kraków: Ubezpieczenie mienia Małopolskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Krakowie OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Kraków: Ubezpieczenie mienia Małopolskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Krakowie OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Kraków: Ubezpieczenie mienia Małopolskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Krakowie OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Bardziej szczegółowo