Analiza możliwości zastosowania zintegrowanych rozwiązań w systemie transportu miejskiego w województwie śląskim

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Analiza możliwości zastosowania zintegrowanych rozwiązań w systemie transportu miejskiego w województwie śląskim"

Transkrypt

1 Analiza możliwości zastosowania zintegrowanych rozwiązań w systemie transportu miejskiego w województwie śląskim Konferencja: Identyfikacja obszarów problemowych szansą na rozwój regionu Katowice, 15 grudnia 2011 Deloitte jest światowym liderem na rynku usług doradczych. Raport 1 Gartnera 2009 Market Share Analysis: Top 10 Consulting Providers Revenue, Growth and Market Share, Worldwide and Regional.

2 Agenda Kluczowe informacje dotyczące zrealizowanego badania Kluczowe wnioski wynikające z przeprowadzonego badania Przykładowe rekomendacje Deloitte Polska

3 Kluczowe informacje dotyczące realizowanego badania Deloitte Business Consulting S.A.

4 Obszary badawcze Obszary badawcze: Inteligentne systemy transportowe (ITS) Cel 1 Cel 3 CEL GŁÓWNY Cel 2 Obszary badawcze: Bezpieczeństwo ruchu drogowego (BRD) Obszary badawcze: Zintegrowany transport publiczny (ZTP), Deloitte Business Consulting S.A.

5 Podejście do sposobu realizacji prac badawczych Badanie desk research : polskie i wspólnotowe przepisy prawne w zakresie ITS literatura, raporty z badań i ekspertyzy wnioski o dofinansowane projektów w zakresie ITS, BRD, ZTP projekty oraz zrealizowane inwestycje na terenie województwa śląskiego w zakresie ITS, BRD i ZTP bez zaangażowania środków unijnych krajowe, regionalne i lokalne dokumenty strategiczne dane statystyczne inne Badanie ankietowe forma elektroniczna (MS Excel) przedstawiciele ZTM / MZK 50 największych miast polski Uzyskany odsetek odpowiedzi Telefoniczne wywiady pogłębione z: przedstawicielami instytucji odpowiedzialnych za realizację inwestycji transportowych w woj. śląskim osobami odpowiedzialnymi za realizację działań w zakresie ITS i BRD w woj. śląskim osobami odpowiedzialnymi za realizację działań w zakresie ITS i BRD o zasięgu ogólnokrajowym i regionalnym 3 inne województwa osobami odpowiedzialnymi za wdrażanie/administrowanie projektów ITS, BRD i transportu publicznego w innych państwach UE Indywidualne wywiady pogłębione z: osobami odpowiedzialnymi za wdrażanie projektów w zakresie ITS, BRD i ZTP przedstawicielami IZ województwa śląskiego i trzech innych województw odpowiedzialnych za wdrażanie projektów transportowych w ramach RPO ekspertami zewnętrznymi z zakresu ITS, BRD i ZTP Panel ekspertów z ITS i BRD i zintegrowanego transportu publicznego Deloitte Business Consulting S.A.

6 Kluczowe wnioski wynikające z przeprowadzonego badania Deloitte Business Consulting S.A.

7 Kluczowe wnioski dla obszaru ITS (1/2) Inteligentne Systemy Transportowe w województwie śląskim Znaczący potencjał województwa w zakresie wdrażania rozwiązań ITS. Przemawiają za tym zarówno uwarunkowania gospodarcze i urbanistyczne, bogate zaplecze B+R (np. Politechnika Śląska), jak również dotychczas zrealizowane inwestycje w tym zakresie. Ze względu na ukształtowanie przestrzenne województwa śląskiego, w tym w szczególności Aglomeracji Górnośląskiej kluczowym czynnikiem warunkującym efektywność obecnych i planowanych wdrożeń ITS w regionie jest zapewnienie interoperacyjności stosowanych aplikacji. Rozwiązania ITS postrzegane stosunkowo często wyłącznie jako narzędzia typu reakcyjnego, tzn. służące usprawnieniu niewydolnych elementów istniejącego już systemu transportowego. Duże zapotrzebowanie na wysoko wykwalifikowaną kadrę pracowniczą, która odpowiadałaby za wdrożenie i prawidłowe funkcjonowanie mechanizmów ITS. Co więcej, dotychczasowa realizacja projektów w tym zakresie uwypukliła problem niedostatecznej wiedzy na temat rozwiązań ITS na poziomie organów decyzyjnych. Konieczność szukania nowych źródeł finansowania inwestycji, rozwoju ITS np. realizacja projektów ITS w formule partnerstwa publiczno-prywatnego która praktycznie nie istnieje. Konieczność analizy, czy nie występuje bariera w zakresie ograniczonej współpracy oraz wymiany informacji na poziomie samorządów lokalnych w zakresie wdrażania rozwiązań ITS. Ogranicza to w istotny sposób możliwości stworzenia efektywnego zintegrowanego systemu transportowego Deloitte Business Consulting S.A.

8 Kluczowe wnioski dla obszaru ITS (2/2) Główne bariery wdrażania rozwiązań ITS w województwie śląskim Brak środków finansowych, a także konieczność w pierwszej kolejności przeznaczenia ich na podstawowe z punktu widzenia poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego inwestycje na terenach poszczególnych gmin. Bariera formalno-prawna: Legislacyjna brak strategii wdrożenia ITS na poziomie krajowym oraz niewystarczające dostosowanie ustawodawstwa polskiego, Czasochłonność / Kosztochłonność opracowywania niezbędnej dokumentacji projektowej Indywidualizacja działań poszczególnych gmin, brak wymiany informacji między nimi oraz niemożność podjęcia wspólnych działań w celu stworzenia zintegrowanego systemu Niedostateczna wiedza na temat ITS, a tym samym trudności w pozyskaniu wysokokwalifikowanej kadry pracowniczej. Problem z podejściem do współpracy, brak integratora Brak miejsca w przypadku realizacji inwestycji wymagających przeprowadzania wykopów / Problemy własnościowe - spec ustawa Deloitte Business Consulting S.A.

9 Kluczowe wnioski dla obszaru BRD (1/2) Bezpieczeństwo ruchu drogowego w województwie śląskim Pomimo faktu że w województwie śląskim jest zauważalny z roku na rok systematyczny spadek liczby wypadków samochodowych, kwestia prowadzenia działań w zakresie podnoszenia bezpieczeństwa ruchu drogowego w regionie, wciąż pozostaje aktualna (województwo w 2010 roku zajmowało drugie miejsca w kraju pod względem liczby zdarzeń drogowych) Wśród głównych przyczyn wypadków można wymienić: o do ponad połowy wypadków doszło na prostym odcinku drogi, a ponad ¼ zdarzeń wynikała z niedostosowania prędkości do warunków panujących na drodze o w województwie śląskim odnotowuje się największy w Polsce udział wypadków, których sprawcami są dzieci, co być może oznacza, że kierowcy w tym regionie są mniej uważni niż w innych. Zaleca się akcje uświadamiające w mediach o statystyki policyjne ewidentnie wskazują młodych kierowców (wiek lata), jako najczęstszych sprawców wypadków. Jest to grupa, którą cechuje brak doświadczenia i umiejętności w kierowaniu pojazdami oraz duża skłonność do brawury i ryzyka. Wśród najczęściej wymienianych podmiotów, które powinny angażować się w działania społeczne oraz promocję BRD wymieniani są: prezydenci miast, instytucje zarządzające transportem publicznym oraz policja. W przypadku instytucji prywatnych są to przede wszystkim regionalne organizacje pozarządowe (np. stowarzyszenia, fundacje oraz kluby motoryzacyjne), które najlepiej zdają sobie sprawę z potrzeb danego obszaru oraz jego mieszkańców. W województwie śląskim podobnie jak w innych regionach kraju zdecydowana większość zadań w zakresie poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego realizowanych jest w sposób reaktywny, tj. w miarę pojawiających się potrzeb lub identyfikacji zagrożeń ale bez długofalowej strategii Deloitte Business Consulting S.A.

10 Kluczowe wnioski dla obszaru BRD (2/2) Główne bariery realizacji działań poprawiających BRD w województwie śląskim Niewystarczająca wielkość środków finansowych w budżecie gminy na remonty i poprawę bezpieczeństwa obiektów drogowych. Ogromny formalizm towarzyszący wdrażaniu projektów wydłuża okres ich realizacji i podnosi znacząco koszty Problemy w zakresie ochrony środowiska i prywatnej własności w przypadkach realizacji inwestycji wymagających wywłaszczenia właścicieli gruntów (czasochłonny proces powodujący protesty, a niekiedy nawet blokadę inwestycji) Niedostateczna wiedza na temat nowych trendów panujących w Europie i na świecie. Brak fachowców nadmierne przywiązanie do tradycyjnych rozwiązań i metod, nawet w zakresie badań nad przyczynami wypadków. Brak skutecznych procedur powypadkowych. Kwestia sprzeczności interesów - w przypadku powiększania przestrzeni dla pieszych nieuniknione staje się jej zmniejszenie dla podróżujących samochodami Deloitte Business Consulting S.A.

11 Kluczowe wnioski dla obszaru ZTP (1/2) Zintegrowany transport publiczny w województwie śląskim Rozwój transportu publicznego w istotny sposób wpływa na stan środowiska, w szczególności w aglomeracjach miejskich. Jednocześnie zwiększa się udział w wykorzystaniu ekologicznych środków transportu tj. tramwaj, kolej oraz efektywniejszych środków transportu zbiorowego tj. autobusu. Od kilku lat obserwuje się spadek popytu na usługi transportu publicznego. Kluczowa dla zwiększenia atrakcyjności transportu publicznego jest jakość oferowanych usług, rozumianych jako: punktualność, częstotliwość, niezawodność środków lokomocji, czas przejazdu, czy też bezpośredniość połączenia. Wskazuje to na konieczność dalszych działań modernizacyjnych zarówno w odniesieniu do sieci tramwajowej, kolejowej, czy autobusowej, jak również do samego systemu skomunikowania połączeń. Kiepski stan sieci kolejowej, aczkolwiek podobnie jak w przypadku infrastruktury drogowej jej stan jest daleki od pożądanego. Niedostosowany do potrzeb stan infrastruktury kolejowej jest istotnym czynnikiem ograniczającym rozwój ZTP. Należy ją zmodernizować i przystosować pod tym kątem. Rozważyć także jak najlepiej spiąć z innymi środkami transportu publicznego. Brak polityki parkingowej w miastach, a dokładnie narzędzi ograniczających ruch w centrach i stymulujących korzystanie z transportu zbiorowego w województwie śląskim, a szczególnie w Aglomeracji Górnośląskiej nie napędza jego rozwoju. Sporadycznie w niektórych miejscowościach są wprowadzone efektywne systemy opłaty za parkowanie. Na ogół jednak, albo nie istnieją, albo stawki opłat oraz sposób ich naliczania nie motywują do zmiany zachowań komunikacyjnych, polegających na pozostawianiu samochodów poza centrami miast Deloitte Business Consulting S.A.

12 Kluczowe wnioski dla obszaru ZTP (2/2) Główne bariery wdrażania rozwiązań w zakresie ZTP w województwie śląskim Podział kompetencji pomiędzy różne instytucje zarządzające środkami transportu miejskiego i kolejowego w danym obszarze, a także ich brak woli współpracy, prowadzący w konsekwencji do konkurowania pomiędzy sobą. Niewystarczająca wielkość środków finansowych na inwestycje wspierające rozwój ZTP Brak przestrzeni pod nowe inwestycje, a tym samym negatywne nastawienie i protesty społeczeństwa przeciwko projektom rozbudowy infrastruktury transportowej, (np. rozbudowa sieci tramwajowej) Mentalność społeczeństwa rozumiana, jako przyzwyczajenie mieszkańców do podróżowania prywatnymi samochodami z jednej strony i poczucia awansu lub degradacji społecznej z drugiej. Brak zarządzającej kadry, wykształconej w zakresie wdrażania innowacyjnych technologii ZTP w stopniu zadowalającym. Brak znajomość architektury i hierarchii rozwiązań oraz łączących je związków przyczynowo skutkowych Deloitte Business Consulting S.A.

13 Przykładowe rekomendacje Deloitte Business Consulting S.A.

14 Przykładowe rekomendacje (1/2) 1. Intensyfikacja prac nad dokumentem strategicznym w celu jego możliwie szybkiej finalizacji. Jednocześnie zalecamy uwzględnienie w dokumencie celów strategicznych i operacyjnych, które wskazywałyby pożądane kierunki i działania w zakresie rozwoju ITS, BRD i ZTP. 2. Utworzenie ciała odpowiedzialnego za koordynację działań w zakresie całościowego rozwoju systemu transportowego w województwie śląskim, w tym w szczególności obszarów ITS, BRD i ZTP. 3. Zbilansowanie wydatków pomiędzy infrastrukturę drogową, a infrastrukturę szynową i zwiększenie/przesunięcie środków na rozwój tego drugiego. Stworzenie także jednostki wspólnego zarządzania funduszami,koordynującej wszelkie wydatki przeznaczone na cele ITS, BRD i ZTP. 4. Nawiązanie i/lub zacieśnienie współpracy z technicznymi uczelniami wyższymi, jak również zaangażowanie firm zagranicznych specjalizujących się w rozwiązaniach już wdrażanych w Europie Zachodniej, USA czy Australii. 5. Stworzenie mechanizmów zachęcających do inicjowania współpracy pomiędzy jednostkami samorządów terytorialnych w zakresie realizacji wspólnych przedsięwzięć. 6. Wspieranie wykorzystania na szerszą skalę partnerstwa publiczno-prywatnego jako formy finansowania inwestycji transportowych, w tym w szczególności ITS, BRD i ZTP, jak również poszukiwanie sponsorów dla konkretnych projektów. 7. Stworzenie efektywnego systemu wymiany wiedzy, doświadczeń i najlepszych praktyk w zakresie realizowanych projektów ITS, BRD i ZTP pomiędzy samorządami lokalnymi z terenu woj. śląskiego, innych regionów kraju, jak również poza jego granicami, przy współudziale koordynatorów zewnętrznych reprezentujących wyspecjalizowane firmy konsultingowe Deloitte Business Consulting S.A.

15 Przykładowe rekomendacje (2/2) 8. Nawiązanie współpracy z instytucjami specjalizującymi się w zakresie rozwiązań ITS, w celu popularyzacji zaawansowanych technologicznie rozwiązań wśród osób decyzyjnych w zakresie realizowanych projektów inwestycyjnych. 9. Wsparcie przede wszystkim tych projektów ITS, których wieloaspektowa realizacja pozwoli na uzyskanie efektu synergii. 10. Wypracowanie efektywnego systemu monitorowania zdarzeń na drogach województwa śląskiego, a także stworzenie systemu do ich szczegółowego opisywania oraz opracowywania końcowych analiz przyczyn. 11. Intensyfikacja działań w zakresie organizacji i prowadzenia kampanii społecznych ukierunkowanych na: edukowanie najmłodszych w zakresie zachowania bezpieczeństwa na drodze propagowanie odpowiedzialnych zachowań na drodze. 12. Stworzenie narzędzi umożliwiających zmniejszenie liczby wypadków drogowych spowodowanych przez młodych kierowców. 13. Wdrażanie rozwiązań systemowych prowadzących do tworzenia ciągów komunikacyjnych wybaczających błędy wszystkich użytkowników: zarówno pieszych, rowerzystów jak i kierowców, pozbawionych zasadzek oraz elementów rozpraszających percepcję. 14. Wypracowanie efektywnej polityki parkingowej, w szczególności na terenie GOPu. 15. Organizacja cyklu szkoleń umożliwiających zapoznanie się z problematyką inżynierii ruchu i inteligentnych systemów transportowych Deloitte Business Consulting S.A.

16 Nazwa Deloitte odnosi się do jednej lub kilku jednostek Deloitte Touche Tohmatsu Limited, prywatnego podmiotu prawa brytyjskiego z ograniczoną odpowiedzialnością i jego firm członkowskich, które stanowią oddzielne i niezależne podmioty prawne. Dokładny opis struktury prawnej Deloitte Touche Tohmatsu Limited oraz jego firm członkowskich można znaleźć na stronie Member of Deloitte Touche Tohmatsu Limited 2011 Deloitte Polska Deloitte Business Consulting S.A.

Projekt Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020

Projekt Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 344/14 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 1 kwietnia 2014 r. Projekt Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 Kraków, kwiecień 2014

Bardziej szczegółowo

Założenia realizacji Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, 2014-2020

Założenia realizacji Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, 2014-2020 Założenia realizacji Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, 2014-2020 1 SPIS TREŚCI 1. Perspektywa finansowa 2014-2020... 3 2. Przygotowania do realizacji perspektywy finansowej 2014-2020 w Polsce...

Bardziej szczegółowo

Inicjatywy klastrowe:

Inicjatywy klastrowe: Polskie klastry i polityka klastrowa 2011 Inicjatywy klastrowe: skuteczne działanie i strategiczny rozwój Redakcja: Marita Koszarek Inicjatywy klastrowe: skuteczne działanie i strategiczny rozwój pod redakcją

Bardziej szczegółowo

Spis treści. 1.2 Uzasadnienie alokacji finansowej... 28 2. OSIE PRIORYTETOWE... 35. 2.A Opis osi priorytetowych innych niż pomoc techniczna...

Spis treści. 1.2 Uzasadnienie alokacji finansowej... 28 2. OSIE PRIORYTETOWE... 35. 2.A Opis osi priorytetowych innych niż pomoc techniczna... Spis treści 1. STRATEGIA DOTYCZĄCA WKŁADU PROGRAMU OPERACYJNEGO W REALIZACJĘ UNIJNEJ STRATEGII NA RZECZ INTELIGENTNEGO, ZRÓWNOWAŻONEGO WZROSTU SPRZYJAJĄCEGO WŁĄCZENIU SPOŁECZNEMU ORAZ OSIĄGNIĘCIE SPÓJNOŚCI

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Inteligentny Rozwój, 2014 2020

Program Operacyjny Inteligentny Rozwój, 2014 2020 Program Operacyjny Inteligentny Rozwój, 2014 2020 Styczeń, 2014 r. Spis treści 1. WKŁAD PROGRAMU W REALIZACJĘ STRATEGII EUROPA 2020 ORAZ OSIĄGNIĘCIE SPÓJNOŚCI GOSPODARCZO-SPOŁECZNEJ I TERYTORIALNEJ...

Bardziej szczegółowo

Informacja nt. zasad i kierunków regionalnej interwencji dla instrumentu Kontraktu Samorządowego w ramach RPO WZ 2014-2020

Informacja nt. zasad i kierunków regionalnej interwencji dla instrumentu Kontraktu Samorządowego w ramach RPO WZ 2014-2020 Informacja nt. zasad i kierunków regionalnej interwencji dla instrumentu Kontraktu Samorządowego w ramach RPO WZ 2014-2020 Przesłanką dla stworzenia założeń Kontraktu Samorządowego (KS) obok ujętego w

Bardziej szczegółowo

Strategia Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Obszaru Metropolitalnego Zatoki Gdańskiej na lata 2014 2020. Gdańsk, 2014.

Strategia Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Obszaru Metropolitalnego Zatoki Gdańskiej na lata 2014 2020. Gdańsk, 2014. Strona 1 Strategia Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Obszaru Metropolitalnego Zatoki Gdańskiej na lata 2014 2020 Gdańsk, 2014 Spis treści 1. Spis skrótów... 5 2. Podsumowanie zarządcze... 6 3. Podstawy

Bardziej szczegółowo

Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020

Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 Załącznik do Uchwały Nr 16/150/15/V Zarządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia 24 marca 2015 r. Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 (RPO WiM 2014-2020)

Bardziej szczegółowo

DIAGNOZA ZAPOTRZEBOWANIA NA ZAWODY I SPECJALNOŚCI NA TERENIE POWIATU WADOWICKIEGO POWIATOWY URZĄD PRACY W WADOWICACH

DIAGNOZA ZAPOTRZEBOWANIA NA ZAWODY I SPECJALNOŚCI NA TERENIE POWIATU WADOWICKIEGO POWIATOWY URZĄD PRACY W WADOWICACH 2014-1-31 DIAGNOZA ZAPOTRZEBOWANIA NA ZAWODY I SPECJALNOŚCI NA TERENIE POWIATU WADOWICKIEGO POWIATOWY URZĄD PRACY W WADOWICACH LUTY 2014 SPIS TREŚCI Strona WSTĘP 3 1 ANALIZA SYTUACJI SPOŁECZNO-GOSPODARCZEJ

Bardziej szczegółowo

Szanowni Państwo. Z poważaniem, Starosta Powiatu Hajnowskiego

Szanowni Państwo. Z poważaniem, Starosta Powiatu Hajnowskiego Szanowni Państwo Strategia Zrównoważonego Rozwoju Powiatu Hajnowskiego na lata 2015-2020 powstała w odpowiedzi na wyzwania stawiane rozwijającym się regionom. Wkraczamy w kolejną perspektywę wsparcia finansowego

Bardziej szczegółowo

DIAGNOZA ZAPOTRZEBOWANIA NA ZAWODY I SPECJALNOŚCI NA TERENIE POWIATU WADOWICKIEGO POWIATOWY URZĄD PRACY W WADOWICACH

DIAGNOZA ZAPOTRZEBOWANIA NA ZAWODY I SPECJALNOŚCI NA TERENIE POWIATU WADOWICKIEGO POWIATOWY URZĄD PRACY W WADOWICACH DIAGNOZA ZAPOTRZEBOWANIA NA ZAWODY I SPECJALNOŚCI NA TERENIE POWIATU WADOWICKIEGO POWIATOWY URZĄD PRACY W WADOWICACH LUTY 2013 Strona 1 SPIS TREŚCI Strona WSTĘP 3 1 ANALIZA SYTUACJI SPOŁECZNO-GOSPODARCZEJ

Bardziej szczegółowo

PROJEKT REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO NA LATA 2014-2020

PROJEKT REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO NA LATA 2014-2020 Załącznik nr 1 do Uchwały 2083/380/IV/2014 Zarządu Województwa Śląskiego z dnia 14 listopada 2014 Zarząd Województwa Śląskiego PROJEKT REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO NA LATA 2014-2020

Bardziej szczegółowo

Strategia Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego 2014-2020+

Strategia Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego 2014-2020+ Warszawa, 7 lipca 2014 r. Strategia Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego 2014-2020+ W ramach działań na rzecz zintegrowanego rozwoju metropolii warszawskiej

Bardziej szczegółowo

Uwarunkowania rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw na oszarach wiejskich

Uwarunkowania rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw na oszarach wiejskich Uwarunkowania rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw na oszarach wiejskich Uwarunkowania rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw na obszarach wiejskich Autorzy: dr Marcin Gospodarowicz dr hab. Danuta

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA ZINTEGROWANYCH INWESTYCJI TERYTORIALNYCH W MIEJSKIM OBSZARZE FUNKCJONALNYM POZNANIA. Projekt

STRATEGIA ZINTEGROWANYCH INWESTYCJI TERYTORIALNYCH W MIEJSKIM OBSZARZE FUNKCJONALNYM POZNANIA. Projekt STRATEGIA ZINTEGROWANYCH INWESTYCJI TERYTORIALNYCH W MIEJSKIM OBSZARZE FUNKCJONALNYM POZNANIA Projekt Stowarzyszenie Metropolia Poznań Maj 2014 r. Spis treści WPROWADZENIE... 4 1. PODSTAWY REALIZACJI ZINTEGROWANYCH

Bardziej szczegółowo

Uwarunkowania rozwoju gospodarczego województwa lubelskiego na przykładzie Gminy Lublin.

Uwarunkowania rozwoju gospodarczego województwa lubelskiego na przykładzie Gminy Lublin. Uwarunkowania rozwoju gospodarczego województwa lubelskiego na przykładzie Gminy Lublin. Raport częściowy nr 1. 30/06/2012 Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego

Bardziej szczegółowo

Przygotowanie i realizacja projektów zintegrowanych w ramach RPO WŁ

Przygotowanie i realizacja projektów zintegrowanych w ramach RPO WŁ Przygotowanie i realizacja projektów zintegrowanych w ramach RPO WŁ Redakcja naukowa Korneliusz Pylak Publikacja powstała w ramach badania ewaluacyjnego współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu

Bardziej szczegółowo

Projekt stanowiska Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego do kontraktu terytorialnego

Projekt stanowiska Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego do kontraktu terytorialnego ZARZĄD WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO Projekt stanowiska Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego do kontraktu terytorialnego Szczecin, czerwiec 2014 r. Spis treści 1. Uwarunkowania formalne i przebieg

Bardziej szczegółowo

LOKALNA STRATEGIA ZATRUDNIENIA I PROMOCJI PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W RUDZIE ŚLĄSKIEJ NA LATA 2008-2015

LOKALNA STRATEGIA ZATRUDNIENIA I PROMOCJI PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W RUDZIE ŚLĄSKIEJ NA LATA 2008-2015 LOKALNA STRATEGIA ZATRUDNIENIA I PROMOCJI PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W RUDZIE ŚLĄSKIEJ NA LATA 2008-2015 Ruda Śląska, marzec 2008 SPIS TREŚCI: WSTĘP 3 1. SYTUACJA SPOŁECZNO-GOSPODARCZA MIASTA RUDA ŚLĄSKA 6 2.

Bardziej szczegółowo

PROGRAM ROZWOJU PRZEDSIĘBIORSTW

PROGRAM ROZWOJU PRZEDSIĘBIORSTW MINISTERSTWO GOSPODARKI Departament Innowacji i Przemysłu PROGRAM ROZWOJU PRZEDSIĘBIORSTW do 2020 r. projekt Program wykonawczy do Strategii Innowacyjności i Efektywności Gospodarki ŚWIAT SIĘ ZMIENIA Warszawa,

Bardziej szczegółowo

Regionalna Strategia Współpracy Ogniw Pośredniczących

Regionalna Strategia Współpracy Ogniw Pośredniczących Regionalna Strategia Współpracy Ogniw Pośredniczących Opracowanie: Zespół ResPublic sp. z o.o. przy współpracy pracowników Krakowskiego Parku Technologicznego. Kraków, maj 2011 I. SPIS TREŚCI I. Wprowadzenie...

Bardziej szczegółowo

OTOCZENIE DLA INNOWACJI

OTOCZENIE DLA INNOWACJI OTOCZENIE DLA INNOWACJI I TRANSFERU WIEDZY I TECHNOLOGII 1 Anna Kaczmarek 1 opracowanie w ramach projektu Innowacyjne zachodniopomorskie konkurencyjne zachodniopomorskie. Wsparcie tworzenia i rozwoju sieci

Bardziej szczegółowo

Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020

Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 33/629/15 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 3 marca 2015 r. Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 Dokument przyjęty

Bardziej szczegółowo

Lipiec 2014. Badania i rozwój w Polsce Raport 2014

Lipiec 2014. Badania i rozwój w Polsce Raport 2014 Lipiec 2014 Badania i rozwój w Polsce Raport 2014 Kluczowe wnioski Liczba firm, które zamierzają przeznaczyć więcej środków na działalność badawczo-rozwojową, zwiększyła się w stosunku do 2013 r.: 47,2%

Bardziej szczegółowo

Badania i rozwój w przedsiębiorstwach Raport 2015

Badania i rozwój w przedsiębiorstwach Raport 2015 Badania i rozwój w przedsiębiorstwach Raport 2015 2 Wstęp Mamy nadzieję, że zdefiniowanie problemów da jednostkom administracji państwowej i innym instytucjom odpowiedzialnym za określanie warunków skutecznego

Bardziej szczegółowo

Strategia Rozwoju Kraju 2020

Strategia Rozwoju Kraju 2020 Strategia Rozwoju Kraju 2020 MINISTERSTWO ROZWOJU REGIONALNEGO Strategia Rozwoju Kraju 2020 Dokument przyję ty uchwałą Rady Ministrów w dniu 25 wrześ nia 2012 roku Warszawa, wrzesień 2012 r. Ministerstwo

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 22 listopada 2012 r. Poz. 882. UCHWAŁA Nr 157 RADY MINISTRÓW. z dnia 25 września 2012 r.

Warszawa, dnia 22 listopada 2012 r. Poz. 882. UCHWAŁA Nr 157 RADY MINISTRÓW. z dnia 25 września 2012 r. Elektronicznie podpisany przez Grzegorz Paczowski Data: 2012.11.22 14:25:07 +01'00' MONITOR POLSKI v.p l DZIENNIK URZĘDOWY RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 22 listopada 2012 r. Poz. 882 UCHWAŁA

Bardziej szczegółowo

Efektywność organizacji IT w bankach

Efektywność organizacji IT w bankach Współorganizator Patron badania Efektywność organizacji IT w bankach Badanie funkcji IT w bankach Edycja pierwsza KPMG W POLSCE Efektywność organizacji IT w bankach Efektywność organizacji IT w bankach

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA ORGANIZACYJNO- TECHNICZNA REALIZACJI PROJEKTU BUDOWA WIELKOPOLSKIEJ SIECI SZEROKOPASMOWEJ

KONCEPCJA ORGANIZACYJNO- TECHNICZNA REALIZACJI PROJEKTU BUDOWA WIELKOPOLSKIEJ SIECI SZEROKOPASMOWEJ KONCEPCJA ORGANIZACYJNO- TECHNICZNA REALIZACJI PROJEKTU BUDOWA WIELKOPOLSKIEJ SIECI SZEROKOPASMOWEJ Sierpień 2011 SPIS TREŚCI 1. GENEZA I UZASADNIENIE PROJEKTU... 3 1.1. WSTĘP... 3 1.2. OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA

Bardziej szczegółowo

Poprawa jakości usług komunikacji publicznej

Poprawa jakości usług komunikacji publicznej 11 P o l i c y A d v i C E n ot e s Poprawa jakości usług komunikacji publicznej CIVITAS Initiative to europejska akcja wspierająca miasta w zakresie wdrożenia zintegrowanej polityki zrównoważonego, ekologicznego

Bardziej szczegółowo