Warszawa, dnia 29 listopada 2010 r. Fundacja Partnerstwa Technologicznego TECHNOLOGY PARTNERS ul. Pawińskiego 5A Warszawa ZAPYTANIE OFERTOWE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Warszawa, dnia 29 listopada 2010 r. Fundacja Partnerstwa Technologicznego TECHNOLOGY PARTNERS ul. Pawińskiego 5A 02 106 Warszawa ZAPYTANIE OFERTOWE"

Transkrypt

1 Warszawa, dnia 29 listopada 2010 r. Fundacja Partnerstwa Technologicznego TECHNOLOGY PARTNERS ul. Pawińskiego 5A Warszawa ZAPYTANIE OFERTOWE w postępowaniu na budowę, uruchomienie oraz implementację Platformy informatycznej baz danych dla efektywnego wykorzystania wyników prac badawczych, przeprowadzanym w ramach Projektu Platforma informatyczna baz danych dla efektywnego wykorzystania wyników prac badawczych, realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka na lata , Priorytet 2 Infrastruktura sieci B + R, Działanie 2.3 Inwestycje związane z rozwojem infrastruktury informatycznej nauki, Poddziałanie Projekty w zakresie rozwoju zasobów informacyjnych nauki w postaci cyfrowej Fundacja Partnerstwa Technologicznego TECHNOLOGY PARTNERS z siedzibą w Warszawie, w konsorcjum z dziewięcioma jednostkami naukowymi realizuje, w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, na lata , Projekt Platforma informatyczna baz danych dla efektywnego wykorzystania wyników prac badawczych. Jedno z kluczowych zadań Projektu, stanowi budowa, uruchomienie oraz implementacja platformy informatycznej, słuŝącej do zarządzania wiedzą i projektami B + R oraz dostawa niezbędnego do budowy i wdroŝenia Platformy oprogramowania. Wykonanie niniejszego zadania Fundacja Partnerstwa Technologicznego TECHNOLOGY PARTNERS pragnie powierzyć firmie, wyróŝniającej się kompetencjami w branŝy IT, gwarantującej jego wykonanie według najwyŝszych standardów i w oparciu o najnowocześniejsze dostępne technologie, z uwzględnieniem oczekiwań Fundacji Partnerstwa Technologicznego TECHNOLOGY PARTNERS oraz jej Partnerów. Mając na względzie powyŝsze względy, Fundacja Partnerstwa Technologicznego TECHNOLOGY PARTNERS zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty,z uwzględnieniem wymagań przedstawionych w Zapytaniu Ofertowym. 1. DEFINICJE POJĘĆ UśYWANYCH W ZAPYTANIU OFERTOWYM 1.1. Zamawiający Fundacja Partnerstwa Technologicznego TECHNOLOGY PARTNERS z siedzibą z Warszawie (02 106) ul. Pawińskiego 5A, tel.(22) , adres strony internetowej :www.technologypartners.pl e mail: (dalej równieŝ jako FTP ) Oferent osoba fizyczna, prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która złoŝyła ofertę w niniejszym postępowaniu, której oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, która zawarła umowę w przedmiocie realizacji przedmiotu postępowania Postępowanie postępowanie prowadzone w trybie konkursu ofert, w oparciu o Regulamin Konkursu, mające na celu wybór podmiotu, który zaproponuje najkorzystniejsze ekonomicznie dla Zamawiającego warunki budowy, uruchomienia i implementacji Platformy informatycznej baz danych dla efektywnego wykorzystania prac badawczych oraz dostawy oprogramowania niezbędnego dla budowy, urcuhomienia i wrroŝenia Platformy. 1

2 2. OPIS PRZEDMIOTU POSTĘPOWANIA 2.1. Przedmiot postępowania stanowi budowa, uruchomienie oraz implementacja platformy informatycznej, składającej się z baz danych oraz wewnętrznego i zewnętrznego portalu informacyjnego, słuŝącej do zarządzania wiedzą, zarządzania projektami B+R, uwzględniającej wymagania przemysłu dotyczące współpracy z jednostkami naukowymi, zgodnie z koncepcją Open Innovation, oraz dostawa oprogramowania niezbędnego dla budowy, uruchomienia i implementacji platformy Przedmiot postępowania jest opisany zadaniem 2 i 3 w definicji Przedsięwzięcia, zawartej w pkt lit. c), a rozwiniętej w pkt OPIS PRZEDSIĘWZIĘCIA Definicje stosowane w opisie Przedsięwzięcia: a) Przedsięwzięcie - projekt, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, na podstawie umowy nr POIG /09-00, zawartej pomiędzy Ministerstwem Nauki i Szkolnictwa WyŜszego a FTP w dniu 12 października 2009 r., o nazwie Platforma informatyczna baz danych dla efektywnego wykorzystania wyników prac badawczych, podzielony na 3 zadania: Zadanie nr 1 Projekt Platformy informatycznej; Zadanie nr 2 Budowa i uruchomienie Platformy; Zadanie nr 3 Implementacja modelu wdroŝenia Platformy w organizacjach Partnerów Przedsięwzięcia i przygotowanie 5 letniej trwałości; b) Partnerzy Przedsięwzięcia: Partner Wiodący: Fundacja Partnerstwa Technologicznego TECHNOLOGY PARTNERS, jednostka naukowa koordynująca i reprezentująca Centrum Zaawansowanych Technologii TECHNOLOGY PARTNERS (CZT TP). Partnerzy: Centralny Ośrodek Badawczo Rozwojowy Opakowań (COBRO), członek CZT TP, z siedzibą na terenie województwa mazowieckiego, w Warszawie (02 942), ul. Konstancińska 11, Instytut Biochemii i Biofizyki Polskiej Akademii Nauk (IBB PAN), z siedzibą na terenie województwa mazowieckiego, w Warszawie (02 106), ul. Pawinskiego 5A, Instytut Lotnictwa (ILOT), członek CZT TP, z siedzibą na terenie województwa mazowieckiego, w Warszawie (02 256), al.krakowska 110/114, Instytut Mechaniki Precyzyjnej (IMP), członek CZT TP, z siedzibą na terenie województwa mazowieckiego, w Warszawie (01 796), ul. Duchnicka 3, Instytut Metali NieŜelaznych (IMN), członek CZT TP, z siedzibą na terenie województwa śląskiego, w Gliwicach (44 100), ul. Sowińskiego 5, Instytut Optyki Stosowanej (INOS), członek CZT TP, z siedzibą na terenie województwa mazowieckiego, w Warszawie (03 805), ul. Kamionkowska 18, Instytut Tele- i Radiotechnioczny (ITR), członek CZT TP, z siedzibą na terenie województwa mazowieckiego, w Warszawie (03 450), ul. Ratuszowa 11, Instytut Włókien Naturalnych i Roślin Zielarskich (IWNiRZ), członek CZT TP, z siedzibą na terenie województwa wielkopolskiego, w Poznaniu (60 630), ul. Wojska Polskiego 71B, Instytut Zaawansowanych Technologii Wytwarzania (IZTW), członek CZT TP, z siedzibą na terenie województwa małopolskiego, w Krakowie ( Kraków), ul. Wrocławska 37a, 2

3 - dalej zwani łącznie Konsorcjum, a takŝe Członkami Konsorcjum i Uczestnikami Przedsięwzięcia ; c) Platforma produkt Przedsięwzięcia system informatyczny, realizowany przez Partnerów w ramach Przedsięwzięcia, słuŝący do zarządzania wiedzą, zarządzania projektami B+R, uwzględniający wymagania przemysłu dotyczące współpracy z jednostkami naukowymi, zgodnie z koncepcją Open Innovation ; d) Prace, projekty B+R prace badawczo-rozwojowe, prowadzone zwykle w formie projektów naukowych, niekiedy multidyscyplinarnych, przez jednego lub kilku Partnerów Przedsięwzięcia; e) Portal informacyjny zespół narzędzi informatycznych i metod dostępu do udostępnionych informacji; f) Portal Publiczny - publicznie dostępne informacyjne strony www oraz dostępne za ich pomocą narzędzia; g) Portal Zewnętrzny zestaw narzędzi dla współpracowników Partnerów Przedsięwzięcia, umoŝliwiający dostęp do wybranych informacji, przechowywanych w bazach danych i do wykonywania niektórych czynności na tych danych; h) Portal Wewnętrzny dostępny jedynie dla uprawnionych uŝytkowników zestaw narzędzi dostępu do informacji przechowywanej w bazach danych oraz narzędzi do ich przetwarzania i administrowania; i) Parainformacje informacje wskazujące (np. linki) na szczegółowe dane, znajdujące się w innych zasobach (np. zewnętrznych stronach www) oraz niezbędny opis informacji w tym: klasyfikatory, abstrakty, uogólnienia; j) Wykonawca, Oferent - osoba fizyczna, osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która zostanie wybrana do wykonania niniejszego zamówienia, zgodnie z niniejszą specyfikacją, która złoŝyła ofertę lub zawarła umowę; k) Zarząd Przedsięwzięcia (Projektu) ciało decyzyjne, składające się z odpowiednio umocowanych przedstawicieli Partnerów Przedsięwzięcia, które będzie władne podejmować wszystkie kluczowe decyzje, dotyczące Przedsięwzięcia (np. przydziały zasobów, rozwiązywanie konfliktów, odbiory) Cel i koncepcja Przedsięwzięcia Celem Przedsięwzięcia realizowanego przez Partnerów jest stworzenie narzędzia, umoŝliwiającego osiągnięcie synergii konsorcjum naukowo-badawczego poprzez wspólne wykorzystanie komplementarnych zasobów wiedzy, wyposaŝenia i zasobów organizacyjnych. Opracowana i wdroŝona w wyniku Przedsięwzięcia Platforma Informatyczna umoŝliwić powinna zarządzanie wiedzą i projektami B+R o wysokim stopniu złoŝoności, uwzględniając przy tym wymagania przemysłu dotyczące współpracy z jednostkami naukowymi zgodnie z koncepcją Open Innovation. Oznacza to dostarczenie i wdroŝenie systemu informatycznego i informacyjnego zapewniającego efektywność procesów B+R o wysokim stopniu złoŝoności. Koncepcja Platformy zakłada, Ŝe w jej skład będą wchodziły następujące, kluczowe elementy: - moduł zarządzania dedykowanymi bazami danych (Baza Wiedzy) zawierający m.in następujące dane: cząstkowe i finalne wyniki prac badawczych Partnerów Przedsięwzięcia, informacje o zasobach infrastruktury technicznej, informacje o zasobach ludzkich, bazy wiedzy naukowej (zewnętrzna i wewnętrzna), roadmap prac naukowych. Moduł dysponował będzie szeroką paletą moŝliwości zarządzania danymi z ukierunkowaniem na specyficzne zarządzanie bazami wiedzy i wiedzą dostępną w organizacji (konsorcjum) 3

4 - moduł zewnętrznego portalu informacyjnego, skierowany do innych jednostek, sieci naukowych i partnerów przemysłowych, ułatwiający pozyskiwanie zleceń badawczych i partnerów do realizacji projektów badawczych. Zadaniem podstawowym modułu będzie współpraca z modułem Bazy Wiedzy, w tym prezentacja danych tam zgromadzonych oraz moŝliwość zasilania Bazy Wiedzy wprost z modułu portalu zewnętrznego. - moduł wewnętrznego portalu informacyjnego, wspierający obieg informacji między partnerami. Do jego głównych zadań, podobnie jak w przypadku modułu portalu zewnętrznego, naleŝeć będzie współpraca z modułem Bazy Wiedzy. - sieć społeczna naukowców, czyli zestaw narzędzi, umoŝliwiający tworzenie interdyscyplinarnych zespołów naukowych, umoŝliwiająca objęcie nią takŝe naukowców spoza kręgu Partnerów Przedsięwzięcia. Moduł ten, jak wszystkie wymienione wyŝej, swoje moŝliwości opierać będzie na module narzędziowym do zarządzania procesami (workflow). a) Baza Wiedzy Podstawową częścią Platformy będą Bazy Danych (Baza Wiedzy), wraz z kompletem zaawansowanych funkcjonalności wspomagających zarządzanie wiedzą, zawierające kompleksowe informacje, dotyczące m.in. następujących obszarów działalności Partnerów Przedsięwzięcia: - Roadmap prac naukowych w tej części Bazy Wiedzy będzie moŝna wprowadzić i odnaleźć zakres prac tematycznych, nad którymi obecnie pracują, bądź planują rozpocząć prace, poszczególni Partnerzy Przedsięwzięcia. Zawierać równieŝ będzie informacje o efektach zrealizowanych projektów badawczych i wdroŝeń, w tym ekonomicznych. Informacja ułatwi dotarcie do odpowiednich Partnerów Przedsięwzięcia i ich naukowców potencjalnym partnerom, zainteresowanym wynikami konkretnych prac naukowych. - Zasoby ludzkie Partnerów Przedsięwzięcia baza danych zawierać będzie w szczególności informacje, dotyczące zakresu technicznych umiejętności, wiedzy, kompetencji i potencjału, będących w posiadaniu poszczególnych pracowników (lub zespołów). Baza danych zasobów ludzkich będzie mocno powiązana z częścią Bazy Wiedzy, zawierającą publikacje naukowe. - Baza wiedzy naukowej wewnętrznej przechowywane w niej będą w postaci cyfrowej wybrane naukowe publikacje pracowników poszczególnych Partnerów Przedsięwzięcia. Odpowiednia struktura, skatalogowanie i wyszukiwarka zapewni szybki i łatwy dostęp do treści poszczególnych pozycji oraz do profili autorów publikacji. - Baza wiedzy naukowej ogólnej skupiać będzie najciekawsze i najbardziej wartościowe informacje technologiczne zewnętrzne o tematyce, związanej z profilem technicznym Partnerów Przedsięwzięcia. Będzie ona mogła być redagowana przez wybranych pracowników Partnerów Przedsięwzięcia na zasadach wikipedystycznych. Uzupełnianie danymi będzie się odbywać w oparciu o specjalistyczne, branŝowe bazy danych, do których mają dostęp poszczególni Partnerzy Przedsięwzięcia. Będzie takŝe poszerzana o materiały z baz EIRMA i EARTO, do których dostęp ma Konsorcjum TECHNOLOGY PARTNERS. - Zasoby i infrastruktura badawcza Partnerów Przedsięwzięcia zawierać będzie pełną informację techniczną, dotyczącą specjalistycznych urządzeń i infrastruktury, będących w posiadaniu poszczególnych Partnerów Przedsięwzięcia. 4

5 - Informacja organizacyjno-prawna prezentować będzie w szczególności procedury i wskazówki organizacyjno-prawne, istotne w projektach B+R, w procesach ubiegania się o dofinansowanie prac (w tym dotacje unijne), w rozliczeniach, itp. - Zasoby informacji o otoczeniu zawierać będą informacje, pozwalające na gromadzenie zestandaryzowanych opisów, lub dotarcie do opisów o zasobach współpracujących lub potencjalnych partnerów (takŝe zagranicznych). W szczególności, Platforma powinna umoŝliwiać wykorzystanie zasobów informacyjnych, udostępnionych przez sieć naukową OPI (Ośrodka Przetwarzania Informacji Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa WyŜszego). Bazy danych będą zawierać takŝe metainformacje (przetworzone zagregowane informacje wg odpowiednich standardów prezentacji informacji i kryteriów grupowań) oraz parainformacje (wskazania linki do informacji zewnętrznych wraz z niezbędnymi kwalifikatorami i opisami, zgodnymi z odpowiednimi standardami prezentacji informacji). Zasoby baz danych Platformy powinny być zaprojektowane z uwzględnieniem wskazanych przez Partnerów standardów opisu projektów B+R, nomenklatury, typologii i systematyki, w szczególności stosowanym przez OPI standardem SYNABA. Niezbędne minimum informacji, które powinny być zgromadzone i udostępnione w bazie wiedzy zdefiniowane jest w Załączniku nr 1 do Zapytania Ofertowego. Bazy danych będą mogły mieć nadawany róŝny status dostępu, np.: publiczny po zalogowaniu, wewnętrzny, wewnętrzny dla wybranych osób w danym instytucie, itp. W szczególności stworzony zostanie zewnętrzny portal informacyjny, zaadresowany do zewnętrznych, potencjalnych partnerów. Prezentować będzie w sposób jednolity Konsorcjum oraz kaŝdego z Partnerów działającego w ramach sieci Partnerskiej. Udostępniać będzie wybrane fragmenty baz danych. Narzędzie to będzie mieć na celu promocję Partnerów Przedsięwzięcia poprzez profesjonalną prezentacje ich potencjału. Wszystkie wymienione wyŝej zasoby, tj. bazy wiedzy, zarządzane i udostępniane będą dzięki funkcjonalnościom dostarczanego i wdraŝanego parametryzowanego zestawu aplikacyjno narzędziowego, wspierającego m. in.: Budowanie procesów i zarządzanie nimi zgodnie ze standardami XPDL i BPMN, Budowanie aktywnych formularzy elektronicznych i zarządzanie nimi zgodnie ze standardem XML, Budowanie rozwiązań portalowych i zarządzanie nimi zgodnie ze standardem JSR 286, Budowanie baz wiedzy i zarządzanie nimi dzięki wykorzystaniu sieci semantycznych zgodna z normą ISO b) Narzędzia do pracy grupowej Oprócz zasobów wiedzy, dostępnych w ramach baz danych, Platforma powinna zawierać szereg narzędzi wspierających projekty badawcze, realizowane przez zespoły pracowników naukowych w ramach poszczególnych Partnerów Przedsięwzięcia, a takŝe struktur rozproszonych. W ramach Platformy powinny zostać udostępnione następujące narzędzia, wspierające tworzenie wspólnego środowiska pracy: narzędzia wspomagające komunikację w projekcie (fora dyskusyjne, skrzynki pocztowe); 5

6 narzędzia związane z repozytorium dokumentów (wspólne dokumenty, ich wersjonowanie, śledzenie zmian); system obiegu dokumentów. Stworzony w ramach Platformy system musi obejmować takŝe narzędzia, wspierające proces zarządzania projektami, udostępniając takie funkcjonalności jak: planowanie zadań, delegacja zadań, raportowanie ich realizacji; organizacja zespołu (dodawanie osób w zespole, podział zadań, zarządzanie zadaniami); planowanie czasu (Harmonogram, wspólny kalendarz, wykres Gantta); planowanie budŝetu (wydatki, transze); zarządzanie ryzykiem (rejestr ryzyka w projekcie); obieg dokumentów (workflow). Wspierając tworzenie interdyscyplinarnych zespołów badawczych, system powinien umoŝliwić powstanie społecznej sieci pracowników naukowych, zrzeszonych w ramach utworzonego Konsorcjum. KaŜdy z zarejestrowanych uŝytkowników Platformy będzie posiadał swój indywidualny profil, który będzie prezentował jego charakterystykę (dane osobowe, wykształcenie, kompetencje, zainteresowania, obszary aktualnych prac naukowych, publikacje, itp.). System będzie umoŝliwiał przeglądanie profili, jak równieŝ wyszukiwanie osób o określonych cechach, komunikację z nimi (system wewnętrznych wiadomości, mail) a takŝe tworzenie wspólnych grup roboczych (w ramach forów lub wcześniej opisanych środowisk projektowych). c) UŜytkownicy Platformy Platforma powinna zostać zaprojektowana przy uwzględnieniu następujących parametrów dotyczących ilości uŝytkowników oraz przyrostu danych: Lp. Wymaganie Liczba 1 Liczba jednostek naukowo-badawczych uŝytkujących platformę 10 2 Liczba uŝytkowników, pracowników jednostek naukowobadawczych, posiadających dostęp poprzez własne konta do zasobów Platformy i aplikacji 3 Docelowa liczba obiektów opisanych w bazie wiedzy: - projekty B+R - pracownicy naukowi - obiekty typu urządzenia (per typ) Platforma powinna udostępniać moŝliwość dołączania nowych Partnerów na zasadzie konfiguracji (bez potrzeby dokupowania dodatkowych produktów lub usług). d) Sprzęt Platforma powinna zostać zaprojektowana przy załoŝeniu, Ŝe jej wdroŝenie nastąpi na sprzęcie, którego zakupu Zamawiający dokona w odrębnym postępowaniu, o konfiguracji określonej w tabeli poniŝej: 6

7 Sprzęt Szt. Serwer aplikacyjny Procesor (co najmniej sześciordzeniowy) Moduł 4GB DDR3 pamięci RAM Dyski twarde 146 GB 2,5 cala SAS Zasilanie 675W nadmiarowe Dual Port FC MontaŜ w szafie RACK Serwer bazodanowy Procesor (co najmniej czterordzeniowy) Moduł 4 GB DDR3 pamięci RAM Dyski twarde 146 GB 2,5 cala SAS Zasilanie 675W nadmiarowe MontaŜ w szafie RACK Dual Port FC Macierz Macierz Dyskowa 1 GB Pamięci Cache Dyski 146 GB 3,5 cala 15k SAS Karty FO Biblioteka taśmowa Biblioteka taśmowa - LTO5, 24 sloty, FC MoŜliwośc montaŝu w szafie RACK Taśma czyszcząca Data Cartridge JeŜeli, według koncepcji realizacji Platformy przedstawionej przez Oferenta, dla wdroŝenie Platformy niezbędny jest zakup sprzętu o innej, aniŝeli przedstawiona powyŝej, konfiguracji, róŝnicę w cenie pomiędzy sprzętem opisanym w tabeli, a sprzętem sugerowanym przez Oferenta, zobowiązuje się pokryć Oferent. e) Koncepcja realizacji Platformy W wyniku prac wykonanych w ramach Zadania 1 przyjęto następujące załoŝenia realizacji Platformy, stanowiące wiąŝące wytyczne projektowe dla następnych faz realizacji Przedsięwzięcia: 1. Platforma Zarządzania Wiedzą zostanie zrealizowana jako scentralizowana architektura usług udostępnianych przez sieć Internet uprawnionym pracownikom Partnerów projektu oraz, w przypadku usług Publicznej Platformy systemu, jako powszechnie dostępny zasób wybranych informacji dotyczących ich działalności. 2. Centralna konfiguracja sprzętu i oprogramowania systemu będzie zainstalowana w odpowiednio wybranej lokalizacji, która zapewnia uzyskanie odpowiednio pojemnego i skalowalnego pasma dostępu do sieci Internet

8 3. Zostanie stworzony odpowiednio kwalifikowany zespół administratorów odpowiedzialny za prawidłową eksploatację, bezpieczeństwo i integralność zasobów danych wszystkich warstw Platformy. Zakres prac zespołu obejmuje nadzór nad prawidłową pracą i konserwację sprzętu komputerowego, administrację oprogramowaniem podstawowym, administrację oprogramowaniem narzędziowym oraz realizację czynności przewidzianych polityką bezpieczeństwa i integralności zasobów danych. 4. Zostaną powołane zespoły redakcyjne dla portali zewnętrznego i publicznego, odpowiedzialne za realizację polityki publikacyjnej oraz za bieŝącą analizę wykorzystania publikowanych zasobów wiedzy. 5. Architektura Platformy FTP oparta o paradygmat SaaS (Software as a Service) musi spełniać następujące wymagania: a. Usługi dostarczane Partnerom projektu przez Wewnętrzną Platformę, w tym w szczególności usługi Repozytorium Dokumentacji systemu, muszą zapewnić całkowitą izolację wykorzystywanych przez nich funkcji aplikacyjnych i przechowywanych w systemie danych. b. Repozytorium Dokumentacji systemu zapewni wystarczający poziom bezpieczeństwa danych dla przechowywania dokumentacji o duŝym stopniu ograniczenia dostępu. W szczególnych przypadkach dostęp do poufnej dokumentacji nie będzie moŝliwy równieŝ dla pracowników zespołu administratorów systemu. c. Modularność architektury systemu umoŝliwi elastyczne konfigurowanie usług udostępnianych Partnerom projektu zgodnie z ich wymaganiami, przygotowaniem merytorycznym oraz moŝliwościami wdroŝeniowymi. d. Konfiguracja sprzętu i oprogramowania Platformy musi zapewnić skalowalność systemu oraz elastyczną rekonfigurację uwzględniającą obciąŝenia usług jej poszczególnych warstw funkcjonalnych. 3. TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA 3.1. Zamówienie powinno być zrealizowane zgodnie z harmonogramem przedstawionym przez Oferenta, uwzględniającym kluczowe terminy Projektu przedstawione w tabeli poniŝej: Rozpoczęcie Projektu Główne fazy projektu Koncepcja budowy Platformy (załoŝenia główne) dokument inicjujący projekt, dostawa licencji / oprogramowania narzędziowego Docelowa infrastruktura sprzętowa Zamawiającego dostępna (do tego czasu Oferent zapewni własny sprzęt) Termin zakończenia 13 grudnia grudnia marca 2011 Budowa Platformy 15 czerwca 2011 Testy 15 sierpnia 2011 Implementacja Platformy w Instytutach sierpień 2011 lipiec 2012 Tworzenie baz danych 15 sierpnia

9 Opracowanie procesów wdroŝenia, dodatkowe wprowadzanie danych 15 maja 2012 Szkolenia trenerów i administratorów 15 maja 2012 Zakończenie Projektu 15 czerwca WYMAGANIA STAWIANE OFERENTOM I OPIS SPOSOBU ICH SPEŁNIENIA 4.1. W postępowaniu mogą uczestniczyć Oferenci, spełniający warunki, określone w pkt poniŝej Oferent nie moŝe znajdować się w stanie likwidacji lub upadłości Oferent musi być producentem lub autoryzowanym dystrybutorem oferowanego oprogramowania narzędziowego Oferent musi posiadać doświadczenie w realizacji projektów wdroŝeniowych obejmujące wykonanie co najmniej 10 projektów wdroŝeniowych w obszarze IT dla administracji publicznej lub jednostek badawczych lub Biznesu Oferent musi dysponować osobami zdolnymi do realizacji zamówienia, tj. posiadającymi kwalifikacje zawodowe i doświadczenie w następującym zakresie: Kierownik Projektu: a) posiadanie certyfikatu potwierdzającego profesjonalną wiedzę w zakresie kierowania projektami PRINCE 2 Practitioner lub PMI, b) posiadanie co najmniej 5 letniego doświadczenia praktycznego na stanowisku kierownika projektu w projektach o podobnej tematyce i skali, tj. w projektach wdraŝanych dla kilku instytucji, zapewniających moŝliwość równoległej pracy kilkuset uŝytkowników, o tematyce obejmującej systemy budowy i zarządzania bazą wiedzy oraz zarządzania procesami pracy i dokumentacją Członkowie Zespołu Projektowego a) Posiadanie przez kaŝdego z członków Zespołu Projektowego co najmniej 3 - letniego doświadczenia w pracy na projektach o podobnej tematyce i skali, tj. w projektach wdraŝanych dla kilku instytucji, zapewniających moŝliwość równoległej pracy kilkuset uŝytkowników, o tematyce obejmującej systemy budowy i zarządzania bazą wiedzy oraz zarządzania procesami pracy i dokumentacją Oferent musi znajdować się w sytuacji ekonomicznej i finansowej umoŝliwiającej mu realizację przedmiotu zamówienia tj. posiadać środki finansowe lub zdolność kredytową w wysokości co najmniej zł (słownie : jednego miliona złotych) lub podlegać ubezpieczeniu od odpowiedzialności cywilnej w wysokości co najmniej zł (słownie: jednego miliona złotych) Oferenci, o których mowa w pkt powyŝej, spełniający warunki udziału w postępowaniu określone w pkt powyŝej, mogą działać indywidualnie lub składać oferty wspólnie Wykonawcy składający wspólną ofertę, ponoszą solidarną odpowiedzialność za zobowiązania Wykonawcy składający wspólną ofertę zobowiązani są do ustanowienia pełnomocnika do reprezentowania ich w niniejszym postępowaniu oraz do zawarcia umowy. Umocowanie to moŝe wynikać z umowy konsorcjum lub z oddzielnego dokumentu przedłoŝonego wraz z ofertą. 9

10 4.8. SPOSÓB OCENY SPEŁNIENIA WARUNKOW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu, do których spełnienia zobowiązani są wszyscy Oferenci, dokonywana będzie na podstawie analizy dokumentów, których katalog znajduje się w pkt 5 poniŝej Do dokonania oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu Zamawiający wykorzysta metodę zero jedynkową. 5. DOKUMENTY WYMAGANE OD OFERENTÓW 5.1. W celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu Oferent musi złoŝyć następujące dokumenty: Aktualny odpis z właściwego rejestru albo właściwej ewidencji, jeŝeli przepisy wymagają wpisu do rejestru, wystawiony nie wcześniej niŝ 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert; Oświadczenie, iŝ Oferent nie znajduje się w stanie likwidacji lub upadłości; Pełnomocnictwo do podpisania oferty, określające zakres umocowania pełnomocnika, podpisane przez osobę (osoby) uprawnioną (uprawnione) do reprezentowania Oferenta, o ile prawo powyŝsze nie wynika z innych przedłoŝonych dokumentów; W celu potwierdzenia warunku posiadania odpowiedniego doświadczenia Oferent powinien przedłoŝyć wykaz zrealizowanych co najmniej 10 projektów wdroŝeniowych w obszarze IT dla administracji publicznej, jednostek naukowych lub biznesu wraz z podaniem daty realizacji kaŝdego z projektów, oraz z dokumentem (dokumentami) potwierdzającym (potwierdzającymi) naleŝyte wykonanie projektu (dokumentem referencyjnym); W celu potwierdzenia spełniania warunku dysponowania osobami zdolnymi do realizacji zamówienia, Oferent powinien przedłoŝyć wykaz osób wskazujący wytypowane przez Oferenta osoby, które uczestniczyć będą w realizacji przedmiotu Zapytania Ofertowego, sporządzony poprzez wypełnienie poniŝszych tabel oraz przedłoŝyć dokumenty wymienione w tabelach. [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] Lp. Imię i nazwisko Rola w Projekcie Ilość lat doświadczenia w pełnieniu roli [3] w podobnych projektach Doświadczenie Certyfikaty Wykształcenie i kompetencje 1 2 [2] Imię i Nazwisko [3] Rola w projekcie Nazwa roli pełnionej przez daną osobę w Projekcie. Wszystkie role wskazane w tej kolumnie powinny być równocześnie zawarte w tabeli Lista ról w Projekcie (Załącznik nr 5). [4] Liczba lat doświadczenia w pełnieniu roli [3] w podobnych projektach Dla kaŝdego członka Zespołu Oferent powinien umieścić informację o ilości lat doświadczenia w pełnieniu roli, do której jest proponowany w niniejszej Ofercie (z kolumny [3]), na projektach o podobnej tematyce i skali. [5] Doświadczenie W pozycji naleŝy wpisać główne projekty realizowane przez członka Zespołu oraz rolę, jaką pełniła dana osoba w tym projekcie. [6] Certyfikaty W pozycji naleŝy wpisać posiadane certyfikaty dotyczące przedmiotu zapytania technologii oferowanej do realizacji Platformy i/lub certyfikaty w zakresie zarządzania projektami (dla Kierownika Projektu ze strony Oferenta). [7] Wykształcenie i kompetencje W tej kolumnie powinny być wpisane informacje o wykształceniu i kluczowych kompetencjach dla kaŝdej z osób. 10

11 [1] [2] [3] Lp. Opis wymagania Wymaganie jest spełnione [Tak / Nie] 1 Kierownik Projektu Oferenta posiada certyfikat potwierdzający profesjonalną wiedzę i doświadczenie w kierowaniu projektami PMI lub Prince2 Practitioner 2 Kierownik Projektu Oferenta posiada min. 3letnie doświadczenie praktyczne na stanowisku kierownika projektu w projektach o podobnej tematyce i skali. 3 KaŜdy członek Zespołu Projektowego posiada minimum 3-letnie doświadczenie w pracy na projektach o podobnej tematyce i skali W celu potwierdzenia warunku znajdowania się w sytuacji ekonomicznej i finansowej umoŝliwiającej wykonanie zamówienia, Oferent powinien przedłoŝyć informację z banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo kredytowej, w którym Oferent posiada rachunek bankowy, potwierdzającą wysokość posiadanych przez niego środków finansowych lub jego zdolność kredytową w kwocie co najmniej zł lub polisę ubezpieczeniową potwierdzającą, Ŝe w zakresie prowadzonej działalności Oferent podlega ubezpieczeniu od odpowiedzialności cywilnej na kwotę co najmniej zł lub, w przypadku jej braku, inny dokument, potwierdzający, Ŝe w zakresie prowadzonej działalności Oferent ubezpieczony jest od odpowiedzialności cywilnej na kwotę co najmniej zł; JeŜeli z uzasadnionych przyczyn Oferent nie moŝe przedstawić dokumentów dotyczących sytuacji finansowej i ekonomicznej wymaganych przez Zamawiającego, moŝe przedstawić inny dokument, który w sposób nie budzący wątpliwości potwierdza spełnienie w/w warunku Dokumenty wymienione w pkt oraz wszystkie dokumenty i oświadczenia, których przedstawienia wymaga Zamawiający, muszą być przedstawione w języku polskim. Dokumenty sporządzone w języku obcym naleŝy przedstawić wraz z ich tłumaczeniem na język polski Dokumenty wymienione w pkt oraz wszystkie inne dokumenty i oświadczenia, których przedstawienia wymaga Zamawiający muszą być przedstawione w formie oryginału lub w formie kopii poświadczonej za zgodność (uwierzytelnionej) przez Oferenta (osobę upowaŝnioną do reprezentowania Oferenta). Zamawiający zastrzega sobie prawo do Ŝądania oryginału dokumentu lub jego kopii poświadczonej notarialnie w sytuacji, gdy kserokopia dokumentu poświadczona przez Oferenta jest nieczytelna lub jej prawdziwość budzi wątpliwości Zamawiający wzywa Oferentów, którzy w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie nie złoŝyli wymaganych przez Zamawiającego dokumentów do ich uzupełnienia, zgodnie z pkt poniŝej. Nieuzupełnienie braku lub niepoprawienie błędu w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie skutkuje odrzuceniem oferty, na podstawie pkt lit b) Zapytania Ofertowego. 11

12 6. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY 6.1. POSTAĆ OFERTY Oferta musi być, pod rygorem niewaŝności, sporządzona w formie pisemnej, w języku polskim. a) Forma pisemna oznacza sporządzenie oferty na komputerze, maszynie lub inną trwałą techniką biurową, w formie zapewniającej trwałą czytelność jej treści z odpowiednimi podpisami,, zgodnie w szczególności z pkt i poniŝej. b) Warunek pisemnej formy oferty zachowany jest, gdy wszystkie dokumenty i oświadczenia, których przedstawienia wymaga Zamawiający w Zapytaniu Ofertowym oraz w Załącznikach do niego, sporządzone zostały w sposób określony w pkt lit. a) powyŝej. W odniesieniu do Załączników zawierających formularze w postaci tabel wypełnianych przez Oferenta, warunek pisemności zostanie zachowany, jeśli Oferent przedstawi wypełnione, zgodnie z instrukcjami Zamawiającego, wydruki tabel i formularzy, wraz ze stosownymi, Ŝądanymi przez Zamawiającego dokumentami Oferta musi zawierać: Nr Element Oferty Opis Wzór / Szablon 1 Wymagania Zamawiającego W Załączniku nr 1 przedstawione zostały szczegółowe załoŝenia dotyczące Platformy. Załącznik nr 2 zawiera specyfikację obowiązkowych wymagań technicznych. Załącznik nr 3 zawiera arkusz oceny oferowanych kryteriów funkcjonalnych oprogramowania. Oferent powinien: - oświadczyć, Ŝe zrealizuje Platformę wg koncepcji przedstawionej w Załącznikach nr 1 i 2; - wypełnić formularze zawarte w Załącznikach nr 2 i 3, wskazując, czy i jak dostarczony system spełniać będzie poszczególne wymagania techniczne i funkcjonalne opisane w tych Załącznikach. Oferent powinien przygotować ten element oferty: - składając oświadczenie potwierdzające spełnianie wymagań określonych w Załącznikach nr 1 i 2 zgodnie z wzorem I Załącznika nr 7; - wypełniając i składając formularz z Załącznika nr 2; - wypełniając i składając formularz z Załącznika nr 3,. w wersji papierowej oraz, na płycie CD zawierającej dokumenty składające się na ofertę, w postaci wypełnionego arkusza MS Excel oraz skanu dokumentu papierowego 2 Zakres prac i Produkty Projektu W Załączniku nr 4 przedstawiony został zakres wymaganych prac Oferenta oraz Produkty Projektu, których wykonania Zamawiający oczekuje od Oferenta realizującego Projekt. Oferent powinien potwierdzić, Ŝe zrealizuje wymagany zakres prac oraz dostarczy Produkty Projektu. Oferent moŝe rozszerzyć zakres prac oraz wskazać brakujące zdaniem Oferenta Produkty. Oferent powinien przygotować ten element oferty wypełniając: - wszystkie formularze zawarte w Załączniku nr 4; - formularze 1 i 3 zawarte w Załączniku nr 6. 12

13 Nr Element Oferty Opis Wzór / Szablon 3 Harmonogram Projektu Oferent powinien potwierdzić realizację projektu zgodnie z ogólnym harmonogramem opisanym w pkt 3 Zapytania Ofertowego i zaproponować harmonogram bardziej szczegółowy. 4 Organizacja Projektu Oferent powinien przedstawić propozycję struktury organizacyjnej Projektu, wraz ze wskazaniem ról i obowiązków poszczególnych członków zespołu projektowego. 5 Specyfikacja sprzętu i oprogramowania 6 Koncepcja zapewnienia jakości 7 Metodyka zarządzania Projektem 8 Organizacja utrzymania systemu Oferent powinien przedstawić w Ofercie specyfikację sprzętu i oprogramowania, w tym wymagane licencje pozwalające spełnić wymagania opisane w Zapytaniu Ofertowym i Załącznikach 1 i 2. Oferent powinien zaproponować i opisać działania, procedury i przedsięwzięcia organizacyjne, które powinny być wdroŝone bądź zastosowane w Projekcie w celu zapewnienia wymaganej jakości Produktów wytworzonych w ramach Projektu. Oferent powinien zaproponować metodykę zarządzania Projektem oraz wykaz i specyfikację Produktów zarządczych Projektu. Oferent powinien złoŝyć oświadczenie w przedmiocie: a) gwarancji; b) zapewnienia usług wsparcia podczas 5 letniego okresu eksploatacji Platformy oraz określić sposób zamawiania i rozliczania świadczonych w tym celu przezeń usług. Oferent powinien przygotować ten element oferty poprzez przedstawienie Harmonogramu w postaci a dokumentu w formacie MS Project oraz w formacie MS Word lub Adobe Acrobat. W dokumencie tym powinien uwzględnić terminy osiągnięcia głównych faz Projektu (zdefiniowanych w pkt 3 Zapytania Ofertowego). Oferent powinien przygotować ten element oferty składając oświadczenie sporządzone na formularzach z Załącznika nr 5. Oferent powinien przygotować ten element oferty, wypełniając: - w zakresie oprogramowania i licencji - formularze 2 i 3 Załącznika Nr 6; - w zakresie sprzętu formularz 4 Załącznika Nr 6. Oferent powinien przygotować ten element oferty składając oświadczenie zgodnie z wzorem II Załącznika nr 7. Oferent powinien przygotować ten element oferty składając oświadczenie zgodnie z wzorem III z Załącznika nr 7. Oferent powinien przygotować ten element oferty składając oświadczenie zgodnie z wzorem IV z Załącznika nr 7. Ponadto, wraz z dokumentami składającymi się na ofertę, Oferent winien przedstawić Zamawiającemu dokumenty potwierdzające spełnienie przez Oferenta warunków udziału w postępowaniu, wymienione w pkt Zapytania Ofertowego Oferta musi być podpisana przez osobę (osoby) uprawnioną (uprawnione) do występowania w obrocie prawnym w imieniu Oferenta., przy czym podpis ten musi być czytelny lub opatrzony pieczęciami imiennymi. 13

14 Oferta składana przez kilku Oferentów działających wspólnie powinna być podpisana przez osobę (osoby) uprawnioną (uprawnione) do ich reprezentowania w taki sposób, aby prawnie zobowiązywała wszystkich tych Oferentów Pierwsza karta oferty (karta tytułowa) powinna być sporządzona zgodnie z wzorem stanowiącym Załącznik nr 8. Powinny być na niej umieszczone następujące informacje: a) Data sporządzenia Oferty b) Oznaczenie dokumentu słowem Oferta c) Nazwa postępowania d) Oznaczenie Zamawiającego e) Dane Oferenta: firma (nazwa), siedziba (adres zamieszkania), dane kontaktowe (numer telefonu, adres strony internetowej, adres e mail) f) Dane osób uprawnionych do reprezentowania Oferenta g) Cena Ofertowa: Cena ofertowa brutto (podana cyfrowo i słownie), stawka podatku od towarów i usług VAT, cena ofertowa netto (podana cyfrowo i słownie) h) Oświadczenie o okresie związania ofertą podpisane przez osoby uprawnione do reprezentowania Oferenta Wszystkie kartki, na których znajduje się oferta powinny być trwale spięte, ponumerowane kolejno z uwzględnieniem ciągłości numeracji oraz podpisane lub parafowane przez osobę (osoby) uprawnioną (uprawnione) do reprezentowania Oferenta Informacje zastrzeŝone, stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa, naleŝy dołączyć do oferty oddzielnie od jej jawnych elementów i oznaczyć hasłem tajemnica przedsiębiorstwa. Brak takiego zastrzeŝenia poczytuje się za wyraŝenie przez Wykonawcę zgody na ujawnienie całości oferty po jej otwarciu Wszelkie zmiany, poprawki, przekreślenia i dopiski w tekście oferty muszą być datowane i podpisane lub parafowane przez osobę (osoby) uprawnioną (uprawnione) do reprezentowania Oferenta pod rygorem nieuwzględnienia tychŝe zmian, poprawek, przekreśleń i dopisków przez Zamawiającego Wszelkie zmiany w formularzach przygotowanych przez Zamawiającego, a wypełnianych przez Oferentów, wymagają zgody Zamawiającego. Oferenci nie mogą samodzielnie dokonywać zmian w formularzach, pod rygorem odrzucenia oferty na podstawie pkt lit c) Zapytania Ofertowego. Pod tym samym rygorem Oferenci powinni równieŝ wypełniać formularze zgodnie z instrukcjami podanymi przez Zamawiającego. Zamawiający nie dopuszcza moŝliwości dokonywania jakichkolwiek zmian w Załączniku nr 3, zaś stwierdzenie przez Zamawiającego ingerencji w formularz zawarty w Załączniku nr 3 skutkuje odrzuceniem oferty Do oferty złoŝonej w formie pisemnej Oferent zobowiązany jest dołączyć równieŝ ofertę zapisaną na płycie CD w formacie zgodnym z MS Office, której treść jest w całości zgodna z treścią oferty pisemnej. Zgodność oferty zapisanej na płycie CD Zamawiający uznaje za zachowaną, jeśli oferta zawiera wersje elektroniczne (skany) wszystkich dokumentów i oświadczeń składających się na ofertę pisemną oraz wypełniony arkusz programu MS Excel z Załącznika nr 3.. W razie stwierdzenia przez Zamawiającego niezgodności oferty złoŝonej w formie pisemnej oraz oferty zapisanej na płycie CD, zamawiający wzywa Wykonawcę do usunięcia niezgodności, w trybie pkt Zapytania Ofertowego OPAKOWANIE I OZNAKOWANIE OFERT Oferta powinna być opakowana w sposób zapewniający zachowanie poufności jej treści oraz zabezpieczający jej nienaruszalność do chwili otwarcia ofert. 14

15 Zaleca się następujący sposób opakowania oferty: - Jedna nieprzezroczysta, zapieczętowana lub w inny sposób trwale zamknięta koperta wewnętrzna oraz jedna nieprzezroczysta, zapieczętowana lub w inny sposób trwale zamknięta koperta zewnętrzna. - Koperta wewnętrzna, zawierająca ofertę wraz z załącznikami oraz opakowaną i opisaną płytę CD z elektroniczną wersją oferty, powinna być oznaczona na zewnątrz nazwą i adresem Oferenta. - Koperta zewnętrzna powinna być zaadresowana na adres Zamawiającego oraz oznaczona w następujący sposób: OFERTA na budowę, uruchomienie i implementację platformy informatycznej baz danych Nie otwierać przed dniem r., godz. 12: Opakowanie oferty spełnia rolę porządkową, nie obarczoną rygorem niewaŝności, z zastrzeŝeniem, Ŝe wszelkie konsekwencje dokonania go w inny od wskazanego w Zapytaniu Ofertowym sposób, ponosi Oferent Oferent moŝe złoŝyć tylko jedną ofertę Oferent ponosi wszelkie koszty własne związane z przygotowaniem i złoŝeniem oferty, niezaleŝnie od wyniku postępowania konkursowego. Oferent zobowiązuje się nie podnosić jakichkolwiek roszczeń z tego tytułu względem Zamawiającego. 7. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ 7.1. Oferent związany jest ofertą przez 60 dni Termin związania ofertą rozpoczyna bieg wraz z upływem terminu składania ofert, wyznaczonego w pkt niniejszego Zapytania Ofertowego. 8. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT 8.1. MIEJSCE SKŁADANIA OFERT Oferty naleŝy składać w siedzibie Zamawiającego, w sekretariacie, w dni robocze, w godzinach lub przesyłać na adres Zamawiającego Oferty nie mogą być składane drogą elektroniczną TERMIN SKŁADANIA OFERT Oferty składane w siedzibie Zamawiającego muszą być złoŝone w nieprzekraczalnym terminie do dnia r., godz. 12:00, chyba, Ŝe Zamawiający wyznaczył w oddzielnym komunikacie inny termin wynikający z przedłuŝenia terminu składania ofert. Oferty przesyłane na adres Zamawiającego muszą znaleźć się w siedzibie Zamawiającego w terminie wskazanym w pkt powyŝej, o ile Zamawiający nie przedłuŝył terminu składania ofert, przy czym decydujące znaczenie dla zachowania terminu ma data dzienna i godzina wpływu do Zamawiającego, a nie data nadania przesyłki Zamawiający moŝe przedłuŝyć termin składania ofert w przypadku dokonania istotnych zmian w treści Zapytania Ofertowego tj. zmian dotyczących określenia przedmiotu postępowania, kryteriów oceny ofert, warunków stawianych Oferentom lub oceny sposobu spełnienia tych warunków, o czas niezbędny na wprowadzenia zmian w ofertach Oferty złoŝone po upływie terminu wskazanego w pkt powyŝej lub innego, wyznaczonego przez Zamawiającego w oddzielnym komunikacje, jeśli Zamawiający wydłuŝy termin składania ofert, nie będą przez Zamawiającego rozpatrywane i zostaną zwrócone bez otwierania, bez względu na przyczyny opóźnienia. 15

16 8.3. TERMIN OTWARCIA OFERT Oferty złoŝone przed upływem terminu wskazanego w pkt powyŝej, lub innego, wyznaczonego przez Zamawiającego w oddzielnym komunikacie, jeśli Zamawiający wydłuŝy termin składania ofert, zostaną otwarte publicznie w dniu r., o godz. 12:10 w siedzibie Zamawiającego, lub w innym, wyznaczonym przez Zamawiającego w oddzielnym komunikacie, jeśli Zamawiający wydłuŝy termin składania ofert ZMIANA LUB WYCOFANIE OFERTY Oferent moŝe wprowadzić do złoŝonej przez siebie oferty zmiany, poprawki, modyfikacje i uzupełnienia lub teŝ wycofać złoŝoną przez siebie ofertę Dokument zawierający zmiany, poprawki, modyfikacje lub uzupełnienia lub dokument, w którym Oferent składa oświadczenie o wycofaniu oferty winien być sporządzony w formie pisemnej, wedle zasad obowiązujących przy sporządzaniu oferty i być opakowany analogicznie jak oferta oraz, dodatkowo, oznaczony hasłem Zmiana oferty lub Wycofanie oferty Dokument zawierający zmiany, poprawki, modyfikacje lub uzupełnienia lub dokument, w którym Oferent składa oświadczenie o wycofaniu oferty, winien być dostarczony Zamawiającemu przed upływem terminu składania ofert, wskazanego w pkt powyŝej, lub w oddzielnym komunikacje, jeśli Zamawiający wydłuŝy termin składania ofert, pod rygorem nieuwzględnienia przez Zamawiającego. 9. PROCEDURA WYBORU OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ 9.1. OTWARCIE OFERT Otwarcie ofert jest jawne Podczas otwarcia ofert Zamawiający poda nazwy (firmy) oraz adresy Oferentów, a takŝe zawarte w ofertach informacje dotyczące ceny, terminu realizacji zamówienia oraz warunków płatności Informacje podane podczas otwarcia ofert Zamawiający przekaŝe nieobecnym Oferentom na ich wniosek BADANIE I OCENA OFERT Niezwłocznie po otwarciu ofert Zamawiający dokonuje badania i oceny ofert, celem wyboru oferty najkorzystniejszej Procedura badania i oceny ofert składa się z dwóch etapów i przebiega zgodnie z zasadami określonymi w pkt poniŝej Pierwszy Etap obejmuje badanie i ocenę ofert w zakresie kompletności oraz spełnienia przez Oferentów wymagań formalnych, określonych w pkt 4 powyŝej Drugi Etap obejmuje ocenę merytoryczną ofert, w oparciu o kryteria określone w pkt 10 poniŝej, celem wyboru, spośród Ofert złoŝonych w postępowaniu, oferty najkorzystniejszej W toku badania i oceny ofert Zamawiający wzywa Oferentów, którzy nie złoŝyli wymaganych przez Zamawiającego dokumentów, oświadczeń lub pełnomocnictw albo którzy złoŝyli wymagane przez Zamawiającego dokumenty, oświadczenia zawierające błędy lub wadliwe pełnomocnictwa, do ich złoŝenia w terminie 3 (trzech) dni roboczych od momentu otrzymania wezwania, pod rygorem odrzucenia oferty, chyba Ŝe oferta nawet mimo ich złoŝenia uległaby odrzuceniu W toku badania i oceny ofert Zamawiający moŝe Ŝądać od Oferentów wyjaśnień dotyczących treści składanych ofert. Oferenci zobowiązani są przedstawić rzetelne wyjaśnienia bez zbędnej zwłoki. 16

17 W toku badania i oceny ofert Zamawiający, w celu ustalenia czy oferta zawiera raŝąco niską cenę moŝe zwrócić się do oferenta o udzielenie, w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie, wyjaśnień dotyczących elementów oferty mających wpływ na wysokość ceny. Zamawiający odrzuca ofertę Oferenta, który nie złoŝył wyjaśnień lub jeŝeli dokonana przez Zamawiającego ocena wyjaśnień wraz z dowodami, potwierdza, Ŝe oferta zawiera zbyt niską cenę, w stosunku do przedmiotu postępowania W toku badania i oceny ofert Zamawiający poprawia oczywiste omyłki pisarskie, oczywiste omyłki rachunkowe oraz inne omyłki polegające na niezgodności oferty z Zapytaniem Ofertowym, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty, zawiadamiając o dokonaniu korekt w w/w zakresie kaŝdego z Oferentów, którego oferty one dotyczyły W toku badania i oceny ofert Zamawiający moŝe, w celu zweryfikowania informacji zawartych w ofercie dotyczących oferowanego systemu, wezwać Oferenta do przeprowadzenia prezentacji części lub całości oferowanej przez Oferenta platformy narzędziowej tj. pokazu rzeczywistej pracy systemu na danych demonstracyjnych. a) Oferent wezwany do przeprowadzenia prezentacji zobowiązany jest w dniu wyznaczonym przez Zamawiającego, przypadającym nie później niŝ 14 dnia po dniu otwarcia ofert, stawić się w siedzibie Zamawiającego, wraz z własnym sprzętem komputerowym słuŝącym do przeprowadzenia prezentacji i w czasie nie dłuŝszym niŝ 5 godzin zegarowych, przedstawić Zamawiającemu funkcjonowanie oferowanej platformy narzędziowej. b) Wszelkie koszty związane z przeprowadzeniem prezentacji ponosi Oferent. c) Prezentacja ma charakter czynności pomocniczej i nie stanowi odrębnego od opisanych w pkt 10 poniŝej, kryterium oceny ofert Jako najkorzystniejsza, zostanie przez Zamawiającego uznana oferta, która uzyska największą liczbę punktów w oparciu o kryteria oceny, określone w pkt 10 poniŝej PRZESŁANKI ODRZUCENIA OFERT Zamawiający odrzuca ofertę, która: a) złoŝona została przez Oferenta niespełniającego warunków udziału w postępowaniu, określonych w pkt 4 powyŝej. b) jest niezgodna z treścią Zapytania Ofertowego c) złoŝona została przez Oferenta, który odmówił przeprowadzenia Prezentacji, o której mowa w pkt powyŝej. d) oferta zawiera zbyt niską, w stosunku do przedmiotu postępowania cenę, a Oferent nie złoŝył wyjaśnień dotyczących elementów oferty dotyczących kalkulacji ceny lub złoŝył wyjaśnienia, potwierdzające, ze oferta zawiera zbyt niską w stosunku do przedmiotu postępowania cenę. 10. KRYTERIA OCENY OFERT Oferty niepodlegające odrzuceniu oceniane są w oparciu o kryteria wymienione i opisane w pkt poniŝej Kryteriami, w oparciu o które Zamawiający dokonuje oceny ofert złoŝonych w niniejszym postępowaniu są: Kryterium ceny; Kryteria funkcjonalne. 17

18 10.3. CENA Sposób obliczenia ceny a) Oferent określi cenę brutto dla całego zamówienia, podając jej wysokość cyframi, z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku oraz słownie. Oferent wskaŝe stawkę podatku od towarów i usług VAT oraz, z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, cyframi i słownie wysokość podatku od towarów i usług VAT, według przepisów obowiązujących w dniu sporządzenia oferty. Analogicznie Oferent określi cenę netto. W przypadku niezgodności pomiędzy ceną wyraŝoną liczbowo i słownie, decydująca będzie cena podana słownie. b) Wszystkie ceny podane przez Oferenta muszą być wyraŝone w złotych polskich i podane z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. Zamawiający nie dopuszcza podawania cen i prowadzenie rozliczeń w walutach obcych. c) Ceną podlegającą ocenie będzie łączna cena ofertowa brutto. d) Łączna cena ofertowa brutto powinna być wyraŝona jednoznacznie i zawierać wszelkie koszty, jakie Zamawiający będzie musiał ponieść w związku z realizacją przedmiotu postępowania i uwzględniać podatek od towarów i usług (VAT), inne podatki i opłaty, jak równieŝ wszelkie ulgi w podatkach i opłatach. e) Łączna cena ofertowa brutto podana przez Oferenta moŝe ulec zmianie w toku realizacji zamówienia, w przypadku zmiany przepisów regulujących wysokość stawek od podatku towarów i usług VAT, skutkującej podwyŝszeniem stawki podatku VAT od towarów i usług. Korekty ceny w tym zakresie dokonuje Zamawiający i powiadamia o niej Oferenta, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, i z którym zawarta została umowa na wykonanie przedmiotu postępowania Sposób obliczania punktów: a) Maksymalną liczbą punktów, które moŝe uzyskać oferta za cenę ofertową brutto, wynosi b) Zamawiający, obliczając punkty za cenę ofertową brutto, posługuje się następującym wzorem: P Liczba Punktów za Cenę C Oferowana Cena brutto w PLN P = - 0, * C Obliczoną wg powyŝszego wzoru liczbę punktów zaokrągla się do jednego miejsca po przecinku KRYTERIA FUNKCJONALNE Maksymalna liczba punktów, jaka moŝe zostać przyznana za charakterystykę funkcjonalną oferowanego oprogramowania wynosi Wykaz kryteriów funkcjonalnych oraz sposób ich oceny zawarty jest w arkuszu MS Excel przedstawionym w Załączniku nr 3 do Zapytania Ofertowego oraz opisany w pkt poniŝej Ocenie podlega pięć grup kryteriów funkcjonalnych oprogramowania narzędziowego, wymienionych w kolumnie 2 arkusza : Zarządzanie Repozytorium Dokumentacji Zarządzanie Procesami Obiegu Dokumentów Portal Zewnętrzny Portal Publiczny Język Platformy 18

19 KaŜdej z grup kryteriów funkcjonalnych oprogramowania przyznana jest waga punktowa według następujących zasad: Zarządzanie Repozytorium Dokumentacji 20% Zarządzanie Procesami Obiegu Dokumentów 10 % Portal Zewnętrzny 35 % Portal Publiczny 25 % Język Platformy 10 % KaŜda z grup, oprócz Języka Platformy, rozbita jest na podgrupy, pod pod grupy lub pod pod pod grupy, wymienione w kolumnie 3 arkusza. Na najniŝszym stopniu rozbicia, w kolumnie 4 arkusza, opisane jest kryterium funkcjonalne podlegające ocenie. W kolumnie 7 arkusza Oferenci proszeni są o określenie czy dane kryterium funkcjonalne zawarte jest w oferowanym przez nich oprogramowaniu. W polach oznaczonych kolorem Ŝółtym, Oferenci wpisują 1 w przypadku, gdy dana funkcjonalność jest zawarta w oferowanym przez nich oprogramowaniu, nie wpisują zaś nic lub wpisują 0 w przypadku gdy oprogramowanie nie posiada w standardzie danej funkcjonalności. Po wypełnieniu kolumny nr 7, w polach oznaczonych kolorem niebieskim, następuje podliczenie liczby kryteriów funkcjonalnych, oznaczonych przez Oferentów w polach Ŝółtych liczbą 1. W kolumnie 8 arkusza następuje przemnoŝenie liczby przyznanych kryteriów funkcjonalnych w ramach kaŝdej z grup z kolumny 7 arkusza przez wagę przyznaną kaŝdej z grup w kolumnie 6 arkusza oraz przez 100. Pole I:96, sumuje liczbę punktów przyznanych kaŝdej z grup kryteriów, obliczając końcową liczbę punktów przyznanych kaŝdej ofercie za spełnianie kryteriów funkcjonalnych OCENA KOŃCOWA Ocenę końcową oblicza się dodając liczbę punktów uzyskanych za oferowaną cenę do liczby punktów przyznanych za charakterystykę funkcjonalną oferowanego oprogramowania Maksymalna liczba punktów oceny końcowej wynosi INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY Informację o wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający przekazuje niezwłocznie wszystkim Oferentom, którzy złoŝyli oferty w postępowaniu oraz zamieszcza na swojej stronie internetowej. Informacja ta dostępna jest równieŝ w siedzibie Zamawiającego, w sekretariacie Przekazując informację, o której mowa w pkt 11.1 powyŝej, Oferentowi, którego oferta została wybrana, Zamawiający wzywa tego Oferenta do zawarcia umowy w terminie określonym w powiadomieniu, nie krótszym jednak niŝ 4 dni JeŜeli jako najkorzystniejsza została uznana oferta złoŝona przez kilku Oferentów działających wspólnie, Oferenci ci zobowiązani są do przedstawienia Zamawiającemu umowy regulującej zasady ich współpracy, najpóźniej do momentu zawarcia umowy W dniu określonym jako dzień zawarcia umowy przedstawiciel (przedstawiciele) Oferenta uprawniony (uprawnieni) do reprezentowania go, powinien (powinni) przybyć do siedziby Zamawiającego celem podpisania umowy. Przedstawiciel (przedstawiciele) Oferenta obowiązany jest (obowiązani są) posiadać upowaŝnienie do podpisania umowy, o ile nie wynika ono z innych, przedłoŝonych Zamawiającemu dokumentów. 19

20 11.5. W przypadku gdy Oferent, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy lub w sytuacji, gdy Oferenci wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia, których oferta została wybrana nie przedstawią Zamawiającemu umowy, o której mowa w pkt 11.3 powyŝej, Zamawiający dokona wyboru oferty najkorzystniejszej spośród pozostałych ofert i wyłonionego w ten sposób Oferenta zaprosi do zawarcia umowy. 12. SPOSÓB POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z OFERENTAMI W toku postępowania konkursowego Zamawiający i Oferenci porozumiewają się oraz przekazują informacje, dokumenty i oświadczenia, pytania i odpowiedzi w formie pisemnej, bądź drogą elektroniczną z wykorzystaniem poczty elektronicznej, z zastrzeŝeniem obligatoryjnej formy pisemnej dla oferty oraz dokumentów składanych wraz z ofertą W przypadku przekazywania informacji, dokumentów, oświadczeń, pytań lub odpowiedzi drogą elektroniczną z wykorzystaniem poczty elektronicznej, odbiór wiadomości elektronicznej powinien być potwierdzony przez adresata wysłaniem zwrotnej wiadomości , potwierdzającej w sposób nie budzący wątpliwości otrzymanie wiadomości e- mail od nadawcy Informacje, dokumenty i oświadczenia oraz zapytania i wnioski naleŝy kierować pod adres pocztowy lub e mailowy Zamawiającego. Powinny one być oznaczone sformułowaniem: Postępowanie konkursowe - budowa, uruchomienie i implementacja platformy informatycznej Dokumenty i oświadczenia uznaje się za złoŝone, jeŝeli ich treść dotarła do adresata w wyznaczonym terminie, jeśli termin taki został wyznaczony, a otrzymanie dokumentów lub oświadczeń zostało przez niego niezwłocznie potwierdzone Jakiekolwiek inne zaadresowanie dokumentu moŝe wpłynąć na opóźnienie terminu jego otrzymania lub niedostarczenie do adresata, mogące skutkować niedotrzymaniem terminów przewidzianych w niniejszym Zapytaniu Ofertowym. Winą za niedotrzymanie terminu z powodu wskazanego w zdaniu poprzedzającym, obciąŝa się nadawcę. 13. OSOBY ZE STRONY ZAMAWIAJACEGO UPOWAśNIONE DO KONTAKTU Z OFERENTAMI Tomasz Kośmider Michał Towpik Andrzej Woroniecki 14. INFORMACJE DODATKOWE Przed złoŝeniem oferty kaŝdy z Oferentów zobowiązany jest zapoznać się z treścią Zapytania Ofertowego. KaŜdy z Oferentów zobowiązany jest równieŝ stosować się do wszystkich wymogów zawartych w Zapytaniu Ofertowym oraz zachować w swych działaniach naleŝytą staranność uwzględniającą profesjonalny charakter działalności Zamawiający moŝe, przed upływem terminu składania Ofert, dokonywać zmian postanowień Zapytania Ofertowego. O dokonanych przez siebie zmianach Zamawiający informuje oferentów za pośrednictwem strony internetowej, zamieszczając komunikat zawierający zmiany w zakładce Postępowanie Konkursowe. Zmiany postanowień Zapytania Ofertowego, nie dotyczące określenia przedmiotu postępowania, kryteriów oceny ofert, warunków stawianych Oferentom, lub sposobu oceny ich spełnienia, nie powodują przedłuŝenia terminu składania ofert Niniejsze Zapytanie ofertowe nie stanowi zobowiązania Zamawiającego do zawarcia umowy. 20

ZAPYTANIE OFERTOWE. Załącznik nr 2 do Regulaminu

ZAPYTANIE OFERTOWE. Załącznik nr 2 do Regulaminu . (pieczęć zamawiającego) Szczecin, dnia 21.03.2014r. ZAPYTANIE OFERTOWE w związku z prowadzonym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej równowartości 14 tys. euro,

Bardziej szczegółowo

Fundacja Rozwoju Przedsiębiorczości ATUT ul. Kościuszki 2, II piętro, pok. 203, Ostróda

Fundacja Rozwoju Przedsiębiorczości ATUT ul. Kościuszki 2, II piętro, pok. 203, Ostróda Fundacja Rozwoju Przedsiębiorczości ATUT ul. Kościuszki 2, II piętro, pok. 203, 14-100 Ostróda tel/fax (89)646-79-57 REGON 511429271 NIP 741-18-94-712 www.atut.org.pl Znak sprawy: ATUT/OCB/ /2011 Ostróda,

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe nr 06/2014

Zapytanie ofertowe nr 06/2014 Poznań, dnia 27.11.2014r. Zapytanie ofertowe nr 06/2014 dotyczy: zaprojektowania, wykonania, dostarczenia i wdrożenia kompleksowego systemu informatycznego zarządzania kancelarią brokerską, umożliwiającego

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa Projekt nr WND-RPLD.03.06.00-00-766/11, pn. "Podniesienie konkurencyjności firmy i zwiększenie dostępności usług medycznych" współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Klub Przyrodników, ul. 1 Maja 22, 66-200 Świebodzin, woj. lubuskie, tel. 068

I. 1) NAZWA I ADRES: Klub Przyrodników, ul. 1 Maja 22, 66-200 Świebodzin, woj. lubuskie, tel. 068 Strona 1 z 5 Świebodzin: Odbudowa zbiornika wodnego dz. 279/1 pod nazwą JEZIORO BABA Etap I Numer ogłoszenia: 194609-2009; data zamieszczenia: 02.11.2009 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane Zamieszczanie

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe zgodnie z zasadą konkurencyjności. nr /16 z dnia

Zapytanie ofertowe zgodnie z zasadą konkurencyjności. nr /16 z dnia Zapytanie ofertowe zgodnie z zasadą konkurencyjności nr 01-044/16 z dnia 23.09.2016 na zakup i dostawę sprzętu komputerowego, urządzenia wielofunkcyjnego i oprogramowania Dotyczy Projektu pt. Pierwsza

Bardziej szczegółowo

Udzielanie świadczeń w zakresie opieki nad dziećmi do 3 lat Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Udzielanie świadczeń w zakresie opieki nad dziećmi do 3 lat Specyfikacja istotnych warunków zamówienia Udzielanie świadczeń w zakresie opieki nad dziećmi do 3 lat Specyfikacja istotnych warunków zamówienia 1. Informacje o Zamawiającym: Biuro ds. Ochrony Zdrowia Urzędu Miasta Krakowa, zwane w dalszej części

Bardziej szczegółowo

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT Projekt Inwestycje kapitałowe dla innowacyjnych przedsięwzięć jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT I. Zamawiający:

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA O WARTOŚCI NIEPRZEKRACZAJĄCEJ WYRAśONEJ W ZŁOTYCH RÓWNOWARTOŚCI 60 000 EURO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO Dotyczy dostawy sprzętu komputerowego i materiałów

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA USŁUGI MARKETINGOWE W POSTĘPOWANIU W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA USŁUGI MARKETINGOWE W POSTĘPOWANIU W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA USŁUGI MARKETINGOWE W POSTĘPOWANIU W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO 1. INFORMACJE WPROWADZAJĄCE 1.1 Polski Związek Jeździecki, z siedzibą w Warszawie przy

Bardziej szczegółowo

TRAMWAJE ŚLĄSKIE S.A CHORZÓW, UL. INWALIDZKA 5 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. zwanej dalej w skrócie SIWZ

TRAMWAJE ŚLĄSKIE S.A CHORZÓW, UL. INWALIDZKA 5 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. zwanej dalej w skrócie SIWZ TRAMWAJE ŚLĄSKIE S.A. 41-506 CHORZÓW, UL. INWALIDZKA 5 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwanej dalej w skrócie SIWZ Dostawa ręcznego wózka podnośnikowego widłowego z przeznaczeniem dla ZUR Chorzów

Bardziej szczegółowo

Lublin: Samochody osobowe; UM-ZP-262-50/09 Numer ogłoszenia: 425444-2009; data zamieszczenia: 11.12.2009 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Lublin: Samochody osobowe; UM-ZP-262-50/09 Numer ogłoszenia: 425444-2009; data zamieszczenia: 11.12.2009 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Lublin: Samochody osobowe; UM-ZP-262-50/09 Numer ogłoszenia: 425444-2009; data zamieszczenia: 11.12.2009 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia

Bardziej szczegółowo

MOBILE DIRECT INNOWACYJNA PLATFORMA ZARZĄDZANIA REALIZACJĄ ZADAŃ DLA MULTI-KULTUROWYCH ZESPOŁÓW ZAPYTANIE OFERTOWE

MOBILE DIRECT INNOWACYJNA PLATFORMA ZARZĄDZANIA REALIZACJĄ ZADAŃ DLA MULTI-KULTUROWYCH ZESPOŁÓW ZAPYTANIE OFERTOWE MOBILE DIRECT INNOWACYJNA PLATFORMA ZARZĄDZANIA REALIZACJĄ ZADAŃ DLA MULTI-KULTUROWYCH ZESPOŁÓW ZAPYTANIE OFERTOWE USŁUGI INFORMATYCZNE ZWIĄZANE ZE STWORZENIEM GŁÓWNYCH MODUŁÓW SYSTEMÓW DO ZARZĄDZANIA

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przetarg nieograniczony nr BDG-V-281-102-MK/06 na wykonanie i dostawę materiałów promocyjnych na potrzeby Instytucji Zarządzającej Zintegrowanym Programem Operacyjnym

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. 1.1 Usługa wyceny rezultatów prac badawczych wykonanych w ramach projektu obejmuje:

ZAPYTANIE OFERTOWE. 1.1 Usługa wyceny rezultatów prac badawczych wykonanych w ramach projektu obejmuje: Warszawa,20.07.2012r. ZAPYTANIE OFERTOWE Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej Państwowy Instytut Badawczy realizuje projekt badawczy pt. Wpływ zmian klimatu na środowisko, gospodarkę i społeczeństwo

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Nazwa i adres Zamawiającego: Instytut Włókien Naturalnych i Roślin Zielarskich ul. Wojska Polskiego 71B 60-630 Poznań SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA na udzielenie i obsługę kredytu obrotowego

Bardziej szczegółowo

ISTOTNE WARUNKI ZAMÓWIENIA

ISTOTNE WARUNKI ZAMÓWIENIA AGENCJA MIENIA WOJSKOWEGO Oddział Regionalny w Krakowie 31-155 Kraków ul. Montelupich 3 OKDGMR.776.1.2015/1 (znak sprawy zgodnie z JRWA nadany w EOD) ZATWIERDZAM... (data i podpis kierownika zamawiającego)

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Ministerstwo Edukacji Narodowej, al. Jana Chrystiana Szucha 25, 00-918 Warszawa, woj.

I. 1) NAZWA I ADRES: Ministerstwo Edukacji Narodowej, al. Jana Chrystiana Szucha 25, 00-918 Warszawa, woj. Page 1 of 5 Warszawa: Dostawa i wdroŝenie Zintegrowanego Systemu Informatycznego na potrzeby Ministerstwa Edukacji Narodowej. Postępowanie nr DE-WZP-BgS- 321-47/09. Numer ogłoszenia: 326238-2009; data

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO realizowanego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości poniŝej 60.

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO realizowanego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości poniŝej 60. Postępowanie o zamówienie publiczne prowadzone jest na podstawie przepisów ustawy z dnia 29.stycznia2004r prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177) z późniejszymi zmianami SPECYFIKACJA ISTOTNYCH

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 1. INFORMACJE WPROWADZAJĄCE 1.1 Zamawiający: Centrum Myśli Jana Pawła II Foksal 11, 00-372 Warszawa tel. 022 826 42 21 fax: 022 826 42 23 e-mail: centrum@centrumjp2.pl

Bardziej szczegółowo

DOTACJE NA INNOWACJE FUNDUSZE EUROPEJSKIE - DLA ROZWOJU INNOWACYJNEJ GOSPODARKI ZAPYTANIE OFERTOWE

DOTACJE NA INNOWACJE FUNDUSZE EUROPEJSKIE - DLA ROZWOJU INNOWACYJNEJ GOSPODARKI ZAPYTANIE OFERTOWE Nowa Telefonia Sp. o.o. ul. Foksal 18 00-372 Warszawa NIP: 701-029-37-11 REGON: 142888946 ZAPYTANIE OFERTOWE na: Dostawę i wdrożenie dedykowanej, innowacyjnej platformy B2B oraz dostawę sprzętu niezbędnego

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU PUBLICZNYM KTÓREGO WARTOŚĆ NIE PRZEKRACZA WYRAŻONEJ W ZŁOTYCH RÓWNOWARTOŚCI KWOTY 30.000 EURO

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU PUBLICZNYM KTÓREGO WARTOŚĆ NIE PRZEKRACZA WYRAŻONEJ W ZŁOTYCH RÓWNOWARTOŚCI KWOTY 30.000 EURO OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU PUBLICZNYM KTÓREGO WARTOŚĆ NIE PRZEKRACZA WYRAŻONEJ W ZŁOTYCH RÓWNOWARTOŚCI KWOTY 30.000 EURO 1) opis przedmiotu zamówienia: dostawa ręczników, prześcieradeł papierowych w roli.

Bardziej szczegółowo

Będzin, dnia 01.07.2014 r. ZAPYTANIE OFERTOWE. Zamawiający: GRYLA JAROSŁAW Firma Handlowo-Usługowa "MATAR" Bedzin Siemońska 11 Kod pocztowy 42-500

Będzin, dnia 01.07.2014 r. ZAPYTANIE OFERTOWE. Zamawiający: GRYLA JAROSŁAW Firma Handlowo-Usługowa MATAR Bedzin Siemońska 11 Kod pocztowy 42-500 Będzin, dnia 01.07.2014 r. ZAPYTANIE OFERTOWE Zamawiający: GRYLA JAROSŁAW Firma Handlowo-Usługowa "MATAR" Bedzin Siemońska 11 Kod pocztowy 42-500 1. Podstawa formalna zapytania ofertowego Niniejsze Zapytaniem

Bardziej szczegółowo

L.p. Opis Ilość sztuk

L.p. Opis Ilość sztuk ODDZIAŁ REGIONALNY W KRAKOWIE ul. Montelupich 3, 30-90 Kraków Znak sprawy: OKDO.776.4.205 (znak sprawy zgodnie z JRWA nadany w EOD) ZATWIERDZAM... (data i podpis kierownika zamawiającego) ISTOTNE WARUNKI

Bardziej szczegółowo

Badania psychologiczne kierowcy dla potrzeb Poradni Badań Profilaktycznych w Przemyślu

Badania psychologiczne kierowcy dla potrzeb Poradni Badań Profilaktycznych w Przemyślu Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych w Rzeszowie, ul. Krakowska 16 SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU OFERT Udzielanie świadczeń zdrowotnych w następującym zakresie:

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Fine Performance Sp. z o. o. S t r o n a 1 Warszawa dnia. 20.08.2014 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę systemu informatycznego CMS

Bardziej szczegółowo

ZAMAWIAJĄCY. Regionalna Organizacja Turystyczna Województwa Świętokrzyskiego SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (DALEJ SIWZ )

ZAMAWIAJĄCY. Regionalna Organizacja Turystyczna Województwa Świętokrzyskiego SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (DALEJ SIWZ ) Znak sprawy: PK 38/2015/R ZAMAWIAJĄCY Regionalna Organizacja Turystyczna Województwa Świętokrzyskiego SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (DALEJ SIWZ ) Zamówienie na obsługę portalu greenvelo.pl

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Nr 2009/27/MB

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Nr 2009/27/MB Kraków, 01 październik 2009 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Nr 2009/27/MB w postępowaniu prowadzonym wg Procedury wyboru dostawców oraz dokonywania zakupu towarów i usług w ORLEN OIL Sp. z o.o.

Bardziej szczegółowo

Budujemy współpracę na Mazowszu od organizacji do federacji

Budujemy współpracę na Mazowszu od organizacji do federacji Warszawa, dn. 21 października 2011 r. Zapytanie ofertowe nr 13/POKL.05.04.02-00-818/10 I. Zamawiający Federacja Organizacji SłuŜebnych MAZOWIA ul. śytnia 16/31, 01-014 Warszawa NIP: 521-32-36-580 REGON:

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU OFERT. dla SP ZOZ MSW w Rzeszowie:

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU OFERT. dla SP ZOZ MSW w Rzeszowie: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych w Rzeszowie, ul. Krakowska 16 SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU OFERT Udzielanie świadczeń zdrowotnych w następującym zakresie:

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE na: Dostawę i wdrożenie rozwiązań systemu informatycznego Integracja B2B

ZAPYTANIE OFERTOWE na: Dostawę i wdrożenie rozwiązań systemu informatycznego Integracja B2B LTC Sp. z o.o. ul. Narutowicza 2 98-300 Wieluń NIP 827-000-78-03 REGON 005267185 ZAPYTANIE OFERTOWE na: Dostawę i Zapytanie ofertowe obejmuje: Zakup usług o charakterze analizy przedwdrożeniowej Zakup

Bardziej szczegółowo

Dąbrowa Górnicza, dnia 03.10.2014 r. ZAPYTANIE OFERTOWE. Zamawiający:

Dąbrowa Górnicza, dnia 03.10.2014 r. ZAPYTANIE OFERTOWE. Zamawiający: Dąbrowa Górnicza, dnia 03.10.2014 r. ZAPYTANIE OFERTOWE Zamawiający: ANETA GRYLA FIRMA HANDLOWO USŁUGOWA "CASMIR" 41-303 Dąbrowa Górnicza Ulica Bukowa 23 NIP : NIP 6291893246 1. Podstawa formalna zapytania

Bardziej szczegółowo

PRZETARG W TRYBIE ART. 70¹ 70 5 KODEKSU CYWILNEGO OGŁOSZENIE O PRZETARGU

PRZETARG W TRYBIE ART. 70¹ 70 5 KODEKSU CYWILNEGO OGŁOSZENIE O PRZETARGU Nr postępowania CIP-2/2014 Warszawa dn 08.04.2014 r. Towarzystwo Przyrodnicze Bocian z siedzibą w Warszawie 02-323, ul. Radomska 22/32 (adres korespondencyjny; Sekretariat TP Bocian, ul. Radomska 22/32,

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/2015/POIG82 Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/2015/POIG82 Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Polanów, dnia 2 marca 2015 roku MACED sp. z o.o. ul. Bobolicka 18 76-010 Polanów Kraj: Polska Tel. 94-31-88-410 Nr KRS: 0000140490 NIP: 4990403778 REGON: 331367780 ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/2015/POIG82 Program

Bardziej szczegółowo

Nr zapytania: 2/POIR/2016 Warszawa, 22 września 2016 ZAPYTANIE OFERTOWE NA DOSTAWĘ I MONTAŻ KONTENEROWEJ STACJI TRANSFORMATOROWEJ

Nr zapytania: 2/POIR/2016 Warszawa, 22 września 2016 ZAPYTANIE OFERTOWE NA DOSTAWĘ I MONTAŻ KONTENEROWEJ STACJI TRANSFORMATOROWEJ Nr zapytania: 2/POIR/2016 Warszawa, 22 września 2016 ZAPYTANIE OFERTOWE NA DOSTAWĘ I MONTAŻ KONTENEROWEJ STACJI TRANSFORMATOROWEJ Zakup w ramach projektu planowanego do realizacji w ramach Programu Operacyjnego

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/2014

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/2014 Warszawa, 05.03.2014 r. Pieczęć Zamawiającego ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/2014 W związku z realizacją Projektu Wdrożenie systemu automatyzującego procesy biznesowe zachodzące pomiędzy Spółką Europejskie Konsorcjum

Bardziej szczegółowo

Międzyrzec Podlaski, dn. 02 marca 2009 r. ZAPYTANIE OFERTOWE

Międzyrzec Podlaski, dn. 02 marca 2009 r. ZAPYTANIE OFERTOWE ZAPYTANIE OFERTOWE Międzyrzec Podlaski, dn. 02 marca 2009 r. Przedmiot: Artykuły biurowe. Zamawiający: Instytut Postępowania Twórczego Sp. z o.o. ul. Senatorska 14/16, 93-192 Łódź Projekt: Daj sobie szansę

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja. Istotnych Warunków Zamówienia. w postępowaniu

Specyfikacja. Istotnych Warunków Zamówienia. w postępowaniu L.dz. SZOZnMiD/ZP/ 04/10 Poznań, dnia 2010-02-09 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego, ogłoszonego w Biuletynie

Bardziej szczegółowo

Numer ogłoszenia: ; data zamieszczenia: OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

Numer ogłoszenia: ; data zamieszczenia: OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA Page 1 of 6 Ogłoszenie powiązane: Ogłoszenie nr 66510-2009 z dnia r. Ogłoszenie o zamówieniu - śywiec 1. Przedmiotem postępowania przetargowego jest pełnienie obowiązków Inspektora Nadzoru Inwestorskiego

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie o zaproszeniu do składania ofert

Ogłoszenie o zaproszeniu do składania ofert Ogłoszenie o zaproszeniu do składania ofert Przedmiot zamówienia: zakup i dostawa zestawów sportowych oraz dodatkowych elementów (kamizelek oraz turbo oszczepów i vortexów na potrzeby programu Lekkoatletyka

Bardziej szczegółowo

I. ZAMAWIAJĄCY NAZWA I ADRES: Spółdzielnia Mieszkaniowa Jaroty, 10-684 Olsztyn, ul. Wańkowicza 9

I. ZAMAWIAJĄCY NAZWA I ADRES: Spółdzielnia Mieszkaniowa Jaroty, 10-684 Olsztyn, ul. Wańkowicza 9 OGŁOSZENIE Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej Jaroty w Olsztynie ogłasza pierwszy etap przetargu na wybór Wykonawcy zamówienia pn. Zakup i wdrożenie Zintegrowanego Systemu Informatycznego na potrzeby Spółdzielni

Bardziej szczegółowo

Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Sanoku

Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Sanoku PCPR-CFK.2510.2.2015 Sanok, dnia 12.02.2015r. Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Sanoku Zaprasza do składania ofert na świadczenie usług specjalistycznego poradnictwa prawnego I. Nazwa i adres

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE "Dostawa i wdrożenie systemu informatycznego INTEGRATOR"

ZAPYTANIE OFERTOWE Dostawa i wdrożenie systemu informatycznego INTEGRATOR FINN Sp. z o.o. Wrońsko 1A 98-313 Konopnica NIP: 8321912565 REGON: 731586439 ZAPYTANIE OFERTOWE "Dostawa i wdrożenie systemu informatycznego INTEGRATOR" Zapytanie ofertowe obejmuje: Zakup analizy przedwdrożeniowej

Bardziej szczegółowo

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY Warszawa: Dostawa zestawów komputerowych i oprogramowania dla Mazowieckiej Jednostki WdraŜania Programów Unijnych Numer ogłoszenia: 305412-2010; data zamieszczenia: 24.09.2010 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU -

Bardziej szczegółowo

Osuszanie budynków metodą iniekcji ciśnieniowej

Osuszanie budynków metodą iniekcji ciśnieniowej przetarg poniżej 30 000 euro Nasz znak: DE/SZP/064/ 220 /2015 19.08.2015r. Miejski Zarząd Budynków Spółka z o.o. w Tarnowie 33 100 Tarnów ul. Waryńskiego 9 Specyfikacja istotnych warunków zamówienia dla

Bardziej szczegółowo

Zakład Opiekuńczo Leczniczy w Krakowie, ul. Wielicka 267. usługę cateringową na potrzeby szkolenia specjalizacyjnego

Zakład Opiekuńczo Leczniczy w Krakowie, ul. Wielicka 267. usługę cateringową na potrzeby szkolenia specjalizacyjnego Znak sprawy: DAO4-350-10/14 Zakład Opiekuńczo Leczniczy w Krakowie, ul. Wielicka 267 zaprasza do udziału w konkursie ofert na: usługę cateringową na potrzeby szkolenia specjalizacyjnego dla projektu zatytułowanego

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 1) Zamawiający: Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Łosicach, ul. Krasickiego 1. REGON: 000959607 NIP: 537-15-05-547 Numer telefonu: 83 3590687 fax: 83 3590687 2) Tryb

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU SEKTOROWYM

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU SEKTOROWYM Nr sprawy: TT-15.1-5/11 DzierŜoniów, dnia 19.01.2011 r. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU SEKTOROWYM I. NAZWA ORAZ ADRES ZAMAWIAJĄCEGO : Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o. ul. Kilińskiego 25A, 58-200 DzierŜoniów

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O UDZIELONYM ZAMÓWIENIU nr BDL

OGŁOSZENIE O UDZIELONYM ZAMÓWIENIU nr BDL ŁÓDŹ, 06 lipca 2016 ROKU ZAMAWIAJĄCY: UNIWERSYTET MEDYCZNY W ŁODZI 90-419 ŁÓDŹ, Al. Kościuszki 4 REGON: 473073308 NIP: 725-18-43-739 Strona internetowa: www.umed.lodz.pl OGŁOSZENIE O UDZIELONYM ZAMÓWIENIU

Bardziej szczegółowo

Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Sanoku

Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Sanoku PCPR-CFK.2510.6.2015 Sanok, dnia 13.04.2015r. Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Sanoku Zaprasza do składania ofert na świadczenie usług psychologa I. Nazwa i adres Zamawiającego: Powiatowe

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 1. INFORMACJE WPROWADZAJĄCE 1.1 Zamawiający: Centrum Myśli Jana Pawła II Foksal 11, 00-372 Warszawa tel. 022 826 42 21 fax: 022 826 42 23 e-mail: centrum@centrumjp2.pl

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1/2014 na dostawę wtryskarki hydraulicznej w ramach projektu:

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1/2014 na dostawę wtryskarki hydraulicznej w ramach projektu: SGI Szymon Gruźlewski Legnica, 01.09.2014 Ul. Złotoryjska 186 59-220 Legnica tel: 509 708 233 mail: info@sgiheating.pl ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1/2014 na dostawę wtryskarki hydraulicznej w ramach projektu:

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O PISEMNYM PRZETARGU NIEOGRANICZONYM. Pro Design Sp. z o.o Poznań, ul. Śpiewaków 14

OGŁOSZENIE O PISEMNYM PRZETARGU NIEOGRANICZONYM. Pro Design Sp. z o.o Poznań, ul. Śpiewaków 14 08.11.2011 r. OGŁOSZENIE O PISEMNYM PRZETARGU NIEOGRANICZONYM Pro Design Sp. z o.o. 60-638 Poznań, ul. Śpiewaków 14 ogłasza pisemny przetarg nieograniczony na dostawę sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem

Bardziej szczegółowo

OCHRONA BUDYNKU PROKURATURY REJONOWEJ W BOLESŁAW- CU PRZY UL. B. CHROBREGO 5 KOD CPV

OCHRONA BUDYNKU PROKURATURY REJONOWEJ W BOLESŁAW- CU PRZY UL. B. CHROBREGO 5 KOD CPV Jelenia Góra 25.07.2008 r Specyfikacja istotnych warunków zamówienia Oznaczenie postępowania: ZP IVG.230/96/08 ZAMAWIAJĄCY: Prokuratura Okręgowa w Jeleniej Górze (pełna nazwa) 58-500 Jelenia Góra ul. Muzealna

Bardziej szczegółowo

str. 1 Poznań, dnia 08.02.2013 Kancelaria Radcy Prawnego Piotr Kaczmarek - Radca Prawny ul. Szamarzewskiego 23/5 60-514 Poznań

str. 1 Poznań, dnia 08.02.2013 Kancelaria Radcy Prawnego Piotr Kaczmarek - Radca Prawny ul. Szamarzewskiego 23/5 60-514 Poznań Kancelaria Radcy Prawnego Piotr Kaczmarek - Radca Prawny ul. Szamarzewskiego 23/5 60-514 Poznań Poznań, dnia 08.02.2013 Zapytanie ofertowe dotyczące zakupu analizy przygotowawczej w zakresie opracowania

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 14 marca 2014 r.

Warszawa, dnia 14 marca 2014 r. Warszawa, dnia 14 marca 2014 r. Fundacja Partnerstwa Technologicznego TECHNOLOGY PARTNERS ul. Pawińskiego 5a 02 106 Warszawa e-mail: info@technologypartners.pl ZAPYTANIE OFERTOWE w postępowaniu konkursowym

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 28.04.2011r. INSTYTUT TECHNOLOGII ELEKTRONOWEJ. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA: dostawę targetów. słownik CPV 14700000-8

Warszawa, dnia 28.04.2011r. INSTYTUT TECHNOLOGII ELEKTRONOWEJ. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA: dostawę targetów. słownik CPV 14700000-8 DKZ/31/2011 Warszawa, dnia 28042011r Podstawa prawna Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest na podstawie ustawy: Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r (Dz U z 2010 r, nr 113,

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe nr 152/SK/2012/KO

Zapytanie ofertowe nr 152/SK/2012/KO Skawina, dnia 28.06.2012 r. Zapytanie ofertowe nr 152/SK/2012/KO Prowadzone wg Procedury Udzielania Zamówień w Podmiotach Grupy CEZ w Polsce I. ZAMAWIAJĄCY 1. Pełna nazwa Zamawiającego: Elektrownia Skawina

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA dla postępowania o udzielenia zamówienia publicznego na dostawę sprzętu sportowego do narciarstwa biegowego dla dzieci i młodzieży dla Polskiego Związku Biathlonu

Bardziej szczegółowo

Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Sanoku

Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Sanoku PCPR-CFK.2510.4.2015 Sanok, dnia 12.02.2015r. Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Sanoku Zaprasza do składania ofert na świadczenie usług specjalistycznego poradnictwa rodzinnego typu psychologicznego

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE NEGOCJACJI Z OGŁOSZENIEM

OGŁOSZENIE NEGOCJACJI Z OGŁOSZENIEM OGŁOSZENIE w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie NEGOCJACJI Z OGŁOSZENIEM o wartości łącznej nieprzekraczającej wyraŝoną w złotych równowartość kwoty określonej w przepisach

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU OFERT

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU OFERT Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych w Rzeszowie, ul. Krakowska 16 SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU OFERT Udzielanie świadczeń zdrowotnych dla potrzeb Poradni Badań

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU ZP 6/2010

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU ZP 6/2010 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU ZP 6/2010 Dostawa pakietu Microsoft Office dla systemu Mac OS X 5 licencji MOLP EDU (wersja Std). Ogłoszenie zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 26.02.2010

Bardziej szczegółowo

1. udzielanie świadczeń lekarskich w zakresie Podstawowej Opieki Zdrowotnej,

1. udzielanie świadczeń lekarskich w zakresie Podstawowej Opieki Zdrowotnej, Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych w Rzeszowie, ul. Krakowska 16 SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU OFERT Udzielanie świadczeń zdrowotnych w następującym zakresie:

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZKI FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ W WARSZAWIE SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) PRZETARG NIEOGRANICZONY

WOJEWÓDZKI FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ W WARSZAWIE SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) PRZETARG NIEOGRANICZONY WOJEWÓDZKI FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ W WARSZAWIE SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) PRZETARG NIEOGRANICZONY na usługę przeprowadzenia szkoleń pracowników Wojewódzkiego

Bardziej szczegółowo

ZAPROSZENIE do złożenia OFERTY

ZAPROSZENIE do złożenia OFERTY ZAPO/AZ/29/2015 ZAPROSZENIE do złożenia OFERTY Katowice, dnia 29 lipca 2015r. I. ZAMAWIAJĄCY Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów Spółka Akcyjna adres: 40-026 Katowice ul. Wojewódzka 19, zarejestrowane

Bardziej szczegółowo

Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu w Gdańsku OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM < 206 000,00 EURO

Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu w Gdańsku OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM < 206 000,00 EURO Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu w Gdańsku 80-336 Gdańsk, ul. Kazimierza Górskiego 1, tel. (0-58) 554-71-23, fax. (0-58) 552-17-92 Gdańsk, 11.03.2009r. zmiana 12.03.2009r., zmiana 16.03.2009r. OGŁOSZENIE

Bardziej szczegółowo

ZAMAWIAJĄCY. Regionalna Organizacja Turystyczna Województwa Świętokrzyskiego SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (DALEJ SIWZ )

ZAMAWIAJĄCY. Regionalna Organizacja Turystyczna Województwa Świętokrzyskiego SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (DALEJ SIWZ ) Znak sprawy: ZP/34/2015/R ZAMAWIAJĄCY Regionalna Organizacja Turystyczna Województwa Świętokrzyskiego SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (DALEJ SIWZ ) na zakup czasu antenowego celem przeprowadzenia

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwoju Zasobów Ludzkich

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwoju Zasobów Ludzkich ZAMAWIAJĄCY Nazwa Wyższa Szkoła Zarządzania Personelem Adres: ul. Hirszfelda 11 Miejscowość Warszawa Telefon (22) 855 49 16 wew. 108 Poczta elektroniczna (e-mail) k.dzianachsliwa@wszp.edu.pl Nazwisko osoby

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mon.gov.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mon.gov.pl 1 z 6 2015-01-26 14:12 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mon.gov.pl Warszawa: Dostawa artykułów z branŝy budowlanej, artykułów

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia:

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia: Nr sprawy: 24/2015 Zamawiający Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi ul. Snycerska 8 91-302 Łódź SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przedmiot zamówienia: Świadczenie usługi restauracyjnej

Bardziej szczegółowo

Fundusze Europejskie dla rozwoju innowacyjnej gospodarki Dotacje na innowacje Inwestujemy w Waszą przyszłość

Fundusze Europejskie dla rozwoju innowacyjnej gospodarki Dotacje na innowacje Inwestujemy w Waszą przyszłość Szczecin, 16 czerwca 2014 roku ZMIANA W ZAPYTANIU OFERTOWYM TERMIN SKŁADANIA OFERT ZOSTAJE WYDŁUŻONY DO DNIA 20 CZERWCA 2014 DO GODZ. 16:00. ZAPYTANIE OFERTOWE Postępowanie numer 2/06/2014 ZAMAWIAJĄCY

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ZAMAWIAJACY: SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ ŚRÓDMIEŚCIE w OPOLU 45-047 OPOLE ul. Waryńskiego 30 PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: DOSTAWA SZCZEPIONEK DO SZCZEPIEŃ

Bardziej szczegółowo

Dostawa jednego fabrycznie nowego samochodu operacyjnego

Dostawa jednego fabrycznie nowego samochodu operacyjnego Zatwierdzam: Kielce, dnia 10 listopada 2014 r. Komendant Miejski Państwowej Straży Pożarnej w Kielcach w/z Zastępca Komendanta Miejskiego st.bryg. Robert Sabat SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Bardziej szczegółowo

ZAMAWIAJĄCY. Regionalna Organizacja Turystyczna Województwa Świętokrzyskiego SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (DALEJ SIWZ )

ZAMAWIAJĄCY. Regionalna Organizacja Turystyczna Województwa Świętokrzyskiego SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (DALEJ SIWZ ) ZAMAWIAJĄCY Regionalna Organizacja Turystyczna Województwa Świętokrzyskiego SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (DALEJ SIWZ ) Świadczenie kompleksowych usług cateringowych na potrzeby regionalnej

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) na: Dostawę szaf ubraniowych i biurowych do wyposażenia budynku B Zespołu Szkół Muzycznych. 1. NAZWA ORAZ ADRES ZAMAWIAJĄCEGO: Zespół Szkół Muzycznych

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia Przetarg nieograniczony SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia Przetarg nieograniczony SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) Specyfikacja istotnych warunków zamówienia Przetarg nieograniczony Oznaczenie postępowania: DG-2501/14666/1091/09 ZAMAWIAJĄCY: Państwowy Instytut Weterynaryjny Państwowy Instytut Badawczy Al. Partyzantów

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe nr 84/SK/2012/TZ

Zapytanie ofertowe nr 84/SK/2012/TZ Skawina, dnia 11.04.2012 r. Zapytanie ofertowe nr 84/SK/2012/TZ Prowadzone wg Procedury Udzielania Zamówień w Podmiotach Grupy CEZ w Polsce I. ZAMAWIAJĄCY 1. Pełna nazwa zamawiającego: Elektrownia Skawina

Bardziej szczegółowo

Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Sanoku

Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Sanoku PCPR-CFK.2510.3.2015 Sanok, dnia 12.02.2015r. Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Sanoku Zaprasza do składania ofert na świadczenie usług w zakresie obsługi prawnej Powiatowego Centrum Pomocy

Bardziej szczegółowo

ZAMAWIAJĄCY. Regionalna Organizacja Turystyczna Województwa Świętokrzyskiego SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (DALEJ SIWZ )

ZAMAWIAJĄCY. Regionalna Organizacja Turystyczna Województwa Świętokrzyskiego SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (DALEJ SIWZ ) ZAMAWIAJĄCY Regionalna Organizacja Turystyczna Województwa Świętokrzyskiego SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (DALEJ SIWZ ) Świadczenie kompleksowych usług noclegowych podczas udziału w krajowych

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe. Na prowadzenie kompleksowej obsługi prawnej firmy Biotech Poland Sp. z o.o.

Zapytanie ofertowe. Na prowadzenie kompleksowej obsługi prawnej firmy Biotech Poland Sp. z o.o. Warszawa, dn. 10.03.2014r. Zapytanie ofertowe Na prowadzenie kompleksowej obsługi prawnej firmy Biotech Poland Sp. z o.o. Postpowanie nie podlega ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE: Licencje na moduły systemu B2B oraz usługi wdrożeniowe.

ZAPYTANIE OFERTOWE: Licencje na moduły systemu B2B oraz usługi wdrożeniowe. Kraków, 06.08.2012 r. ZAPYTANIE OFERTOWE: Licencje na moduły systemu B2B oraz usługi wdrożeniowe. Zamawiający: Omni Rafał Olszowski, ul. Krowoderska 53/23, 31-142 Kraków, Tel/Fax: (12) 294 40 33, e-mail:

Bardziej szczegółowo

C Z Ł O W I E K N A J L E P S Z A I N W E S T Y C J A. Szkolenia zawodowe w ramach projektu: Rozwój szkoły gwarancją sukcesu ucznia!

C Z Ł O W I E K N A J L E P S Z A I N W E S T Y C J A. Szkolenia zawodowe w ramach projektu: Rozwój szkoły gwarancją sukcesu ucznia! SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia w trybie Przetarg nieograniczony na Szkolenia zawodowe w ramach projektu: Rozwój szkoły gwarancją sukcesu ucznia! Zatwierdzam:

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU OFERT. dla potrzeb SP ZOZ MSW w Rzeszowie:

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU OFERT. dla potrzeb SP ZOZ MSW w Rzeszowie: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych w Rzeszowie, ul. Krakowska 16 SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU OFERT Udzielanie świadczeń zdrowotnych w następującym zakresie:

Bardziej szczegółowo

MIĘDZYLESKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY W WARSZAWIE 04-749 Warszawa, ul. Bursztynowa 2 tel. (0-22) 47-35-127 fax 613-19-92

MIĘDZYLESKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY W WARSZAWIE 04-749 Warszawa, ul. Bursztynowa 2 tel. (0-22) 47-35-127 fax 613-19-92 MIĘDZYLESKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY W WARSZAWIE 04-749 Warszawa, ul. Bursztynowa 2 tel. (0-22) 47-35-127 fax 613-19-92 Warszawa, dnia 15.12.2009 r. Szczegółowe materiały informacyjne dotyczące przedmiotów

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO ROZWOJU REGIONALNEGO 00-926 WARSZAWA, ul. WSPÓLNA 2/4. PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO Znak sprawy: BDG-V-281-67-MCH/2007

MINISTERSTWO ROZWOJU REGIONALNEGO 00-926 WARSZAWA, ul. WSPÓLNA 2/4. PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO Znak sprawy: BDG-V-281-67-MCH/2007 Warszawa, lipiec 2007 r. MINISTERSTWO ROZWOJU REGIONALNEGO 00-926 WARSZAWA, ul. WSPÓLNA 2/4 zaprasza do złoŝenia oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie PRZETARGU

Bardziej szczegółowo

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY ZAPO/OZG/16/2016 ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY Katowice, 29 lipca 2016r I. ZAMAWIAJĄCY Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów Spółka Akcyjna adres: 40-026 Katowice ul. Wojewódzka 19, zarejestrowane

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust.8

Bardziej szczegółowo

S P E C Y F I K A C J A ISTOTNYCH WARUNKÓW KONKURSU

S P E C Y F I K A C J A ISTOTNYCH WARUNKÓW KONKURSU SAMODZIELNY PUBLICZNY CENTRALNY SZPITAL KLINICZNY 02-097 Warszawa, ul. Banacha 1a tel. (22) 599-11-20; fax. (22) 599-20-33 NIP: 522-00-02-529 REGON: 000288975 KONKURS znak: DFK01/09/2015 Warszawa, dnia

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia ZAPYTANIE OFERTOWE O WARTOŚCI SZACUNKOWEJ PONIŻEJ 30 000 EURO Na wykonanie pomiarów ochrony katodowej 1. Nazwa oraz adres Zamawiającego Zamawiającym jest: 1.1. Adres korespondencyjny Nazwa: 32 Baza Lotnictwa

Bardziej szczegółowo

Rzeszów, dnia 12.09.2014 r. (podpis Dyrektora)

Rzeszów, dnia 12.09.2014 r. (podpis Dyrektora) Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych w Rzeszowie, ul. Krakowska 16 SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU OFERT Udzielanie świadczeń zdrowotnych w następującym zakresie:

Bardziej szczegółowo

Dom Pomocy Społecznej w Strzebielinku, Gniewino tel./fax. (058) ,

Dom Pomocy Społecznej w Strzebielinku, Gniewino tel./fax. (058) , Dom Pomocy Społecznej w Strzebielinku, 84 250 Gniewino tel./fax. (058) 676 76 90, 676 75 90 NIP:588 0014 243 Regon: 001077565, nr konta: Bank PEKAO S.A. I O Gdynia, filia Wejherowo 24124012391111000016499067

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W POSTĘPOWANIU W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA DOSTAWĘ DEFIBRYLATORÓW - 6 SZTUK: ZADANIE NR 1

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W POSTĘPOWANIU W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA DOSTAWĘ DEFIBRYLATORÓW - 6 SZTUK: ZADANIE NR 1 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W POSTĘPOWANIU W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA DOSTAWĘ DEFIBRYLATORÓW - 6 SZTUK: ZADANIE NR 1 DEFIBRYLATOR Z KARDIOWERSJĄ 4 SZT. ZADANIE NR 2 DEFIBRYLATOR

Bardziej szczegółowo

Aneks do SZCZEGÓŁOWYCH WARUNKÓW KONKURSU OFERT. dla potrzeb SP ZOZ MSW w Rzeszowie:

Aneks do SZCZEGÓŁOWYCH WARUNKÓW KONKURSU OFERT. dla potrzeb SP ZOZ MSW w Rzeszowie: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych w Rzeszowie, ul. Krakowska 16 Aneks do SZCZEGÓŁOWYCH WARUNKÓW KONKURSU OFERT Udzielanie świadczeń zdrowotnych w następującym

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRACY KOMISJI PRZETARGOWEJ

REGULAMIN PRACY KOMISJI PRZETARGOWEJ Załącznik nr 1 do ZASAD UDZIELANIA ZAMÓWIEŃ PRZEZ ZARZĄD MORSKIEGO PORTU POLICE SP. Z O. O. W POLICACH REGULAMIN PRACY KOMISJI PRZETARGOWEJ W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO ROZDZIAŁ I

Bardziej szczegółowo

Wykonanie kompletnej dokumentacji technicznej: Modernizacja systemu ogrzewania zbiornikow magazynowych i technologicznych w ZP Jedlicze.

Wykonanie kompletnej dokumentacji technicznej: Modernizacja systemu ogrzewania zbiornikow magazynowych i technologicznych w ZP Jedlicze. Kraków, dn. 05.08.2010r SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NR 2010/050/GN w postępowaniu prowadzonym wg Procedury zakupu towarów i usług przez ORLEN OIL Sp. z o.o. w trybie ofertowym I. Zamawiający:

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ZAPYTANIE OFERTOWE

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ZAPYTANIE OFERTOWE "SOLGAM" SP. Z O. O. Jasło, 01. 10. 2014 38-200 Jasło, ul. Mickiewicza 108. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA WYTŁACZARKA WRAZ Z GŁOWICĄ REOLOGICZNĄ ZAPYTANIE OFERTOWE JASŁO 2014 "Solgam" Sp.

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Dowóz dzieci dojeżdżających do szkoły w roku 2012. Zatwierdzam: Lutowiska, dnia 12.12.2011r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 1) NAZWA ORAZ ADRES ZAMAWIAJĄCEGO:

Bardziej szczegółowo

ZAPROSZENIE DO ZŁOśENIA OFERTY

ZAPROSZENIE DO ZŁOśENIA OFERTY ZAPROSZENIE DO ZŁOśENIA OFERTY Zamawiający: Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Lublinie Sp. z o.o. 20-407 Lublin, al. J. Piłsudskiego 15 Zamówienie: Dostawa kruszywa łamanego w ilości

Bardziej szczegółowo

na przeprowadzenie 14 szkoleń indywidualnych w ramach projektu

na przeprowadzenie 14 szkoleń indywidualnych w ramach projektu ZAMAWIAJĄCY: BIAŁOSTOCKA FUNDACJA KSZTAŁCENIA KADR ul. SPÓŁDZIELCZA 8, 15-441 BIAŁYSTOK ZAPYTANIE OFERTOWE na przeprowadzenie 14 szkoleń indywidualnych w ramach projektu CZTERY HORYZONTY reorientacja zawodowa

Bardziej szczegółowo