Warszawa, dnia 29 listopada 2010 r. Fundacja Partnerstwa Technologicznego TECHNOLOGY PARTNERS ul. Pawińskiego 5A Warszawa ZAPYTANIE OFERTOWE

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Warszawa, dnia 29 listopada 2010 r. Fundacja Partnerstwa Technologicznego TECHNOLOGY PARTNERS ul. Pawińskiego 5A 02 106 Warszawa ZAPYTANIE OFERTOWE"

Transkrypt

1 Warszawa, dnia 29 listopada 2010 r. Fundacja Partnerstwa Technologicznego TECHNOLOGY PARTNERS ul. Pawińskiego 5A Warszawa ZAPYTANIE OFERTOWE w postępowaniu na budowę, uruchomienie oraz implementację Platformy informatycznej baz danych dla efektywnego wykorzystania wyników prac badawczych, przeprowadzanym w ramach Projektu Platforma informatyczna baz danych dla efektywnego wykorzystania wyników prac badawczych, realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka na lata , Priorytet 2 Infrastruktura sieci B + R, Działanie 2.3 Inwestycje związane z rozwojem infrastruktury informatycznej nauki, Poddziałanie Projekty w zakresie rozwoju zasobów informacyjnych nauki w postaci cyfrowej Fundacja Partnerstwa Technologicznego TECHNOLOGY PARTNERS z siedzibą w Warszawie, w konsorcjum z dziewięcioma jednostkami naukowymi realizuje, w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, na lata , Projekt Platforma informatyczna baz danych dla efektywnego wykorzystania wyników prac badawczych. Jedno z kluczowych zadań Projektu, stanowi budowa, uruchomienie oraz implementacja platformy informatycznej, słuŝącej do zarządzania wiedzą i projektami B + R oraz dostawa niezbędnego do budowy i wdroŝenia Platformy oprogramowania. Wykonanie niniejszego zadania Fundacja Partnerstwa Technologicznego TECHNOLOGY PARTNERS pragnie powierzyć firmie, wyróŝniającej się kompetencjami w branŝy IT, gwarantującej jego wykonanie według najwyŝszych standardów i w oparciu o najnowocześniejsze dostępne technologie, z uwzględnieniem oczekiwań Fundacji Partnerstwa Technologicznego TECHNOLOGY PARTNERS oraz jej Partnerów. Mając na względzie powyŝsze względy, Fundacja Partnerstwa Technologicznego TECHNOLOGY PARTNERS zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty,z uwzględnieniem wymagań przedstawionych w Zapytaniu Ofertowym. 1. DEFINICJE POJĘĆ UśYWANYCH W ZAPYTANIU OFERTOWYM 1.1. Zamawiający Fundacja Partnerstwa Technologicznego TECHNOLOGY PARTNERS z siedzibą z Warszawie (02 106) ul. Pawińskiego 5A, tel.(22) , adres strony internetowej :www.technologypartners.pl e mail: (dalej równieŝ jako FTP ) Oferent osoba fizyczna, prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która złoŝyła ofertę w niniejszym postępowaniu, której oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, która zawarła umowę w przedmiocie realizacji przedmiotu postępowania Postępowanie postępowanie prowadzone w trybie konkursu ofert, w oparciu o Regulamin Konkursu, mające na celu wybór podmiotu, który zaproponuje najkorzystniejsze ekonomicznie dla Zamawiającego warunki budowy, uruchomienia i implementacji Platformy informatycznej baz danych dla efektywnego wykorzystania prac badawczych oraz dostawy oprogramowania niezbędnego dla budowy, urcuhomienia i wrroŝenia Platformy. 1

2 2. OPIS PRZEDMIOTU POSTĘPOWANIA 2.1. Przedmiot postępowania stanowi budowa, uruchomienie oraz implementacja platformy informatycznej, składającej się z baz danych oraz wewnętrznego i zewnętrznego portalu informacyjnego, słuŝącej do zarządzania wiedzą, zarządzania projektami B+R, uwzględniającej wymagania przemysłu dotyczące współpracy z jednostkami naukowymi, zgodnie z koncepcją Open Innovation, oraz dostawa oprogramowania niezbędnego dla budowy, uruchomienia i implementacji platformy Przedmiot postępowania jest opisany zadaniem 2 i 3 w definicji Przedsięwzięcia, zawartej w pkt lit. c), a rozwiniętej w pkt OPIS PRZEDSIĘWZIĘCIA Definicje stosowane w opisie Przedsięwzięcia: a) Przedsięwzięcie - projekt, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, na podstawie umowy nr POIG /09-00, zawartej pomiędzy Ministerstwem Nauki i Szkolnictwa WyŜszego a FTP w dniu 12 października 2009 r., o nazwie Platforma informatyczna baz danych dla efektywnego wykorzystania wyników prac badawczych, podzielony na 3 zadania: Zadanie nr 1 Projekt Platformy informatycznej; Zadanie nr 2 Budowa i uruchomienie Platformy; Zadanie nr 3 Implementacja modelu wdroŝenia Platformy w organizacjach Partnerów Przedsięwzięcia i przygotowanie 5 letniej trwałości; b) Partnerzy Przedsięwzięcia: Partner Wiodący: Fundacja Partnerstwa Technologicznego TECHNOLOGY PARTNERS, jednostka naukowa koordynująca i reprezentująca Centrum Zaawansowanych Technologii TECHNOLOGY PARTNERS (CZT TP). Partnerzy: Centralny Ośrodek Badawczo Rozwojowy Opakowań (COBRO), członek CZT TP, z siedzibą na terenie województwa mazowieckiego, w Warszawie (02 942), ul. Konstancińska 11, Instytut Biochemii i Biofizyki Polskiej Akademii Nauk (IBB PAN), z siedzibą na terenie województwa mazowieckiego, w Warszawie (02 106), ul. Pawinskiego 5A, Instytut Lotnictwa (ILOT), członek CZT TP, z siedzibą na terenie województwa mazowieckiego, w Warszawie (02 256), al.krakowska 110/114, Instytut Mechaniki Precyzyjnej (IMP), członek CZT TP, z siedzibą na terenie województwa mazowieckiego, w Warszawie (01 796), ul. Duchnicka 3, Instytut Metali NieŜelaznych (IMN), członek CZT TP, z siedzibą na terenie województwa śląskiego, w Gliwicach (44 100), ul. Sowińskiego 5, Instytut Optyki Stosowanej (INOS), członek CZT TP, z siedzibą na terenie województwa mazowieckiego, w Warszawie (03 805), ul. Kamionkowska 18, Instytut Tele- i Radiotechnioczny (ITR), członek CZT TP, z siedzibą na terenie województwa mazowieckiego, w Warszawie (03 450), ul. Ratuszowa 11, Instytut Włókien Naturalnych i Roślin Zielarskich (IWNiRZ), członek CZT TP, z siedzibą na terenie województwa wielkopolskiego, w Poznaniu (60 630), ul. Wojska Polskiego 71B, Instytut Zaawansowanych Technologii Wytwarzania (IZTW), członek CZT TP, z siedzibą na terenie województwa małopolskiego, w Krakowie ( Kraków), ul. Wrocławska 37a, 2

3 - dalej zwani łącznie Konsorcjum, a takŝe Członkami Konsorcjum i Uczestnikami Przedsięwzięcia ; c) Platforma produkt Przedsięwzięcia system informatyczny, realizowany przez Partnerów w ramach Przedsięwzięcia, słuŝący do zarządzania wiedzą, zarządzania projektami B+R, uwzględniający wymagania przemysłu dotyczące współpracy z jednostkami naukowymi, zgodnie z koncepcją Open Innovation ; d) Prace, projekty B+R prace badawczo-rozwojowe, prowadzone zwykle w formie projektów naukowych, niekiedy multidyscyplinarnych, przez jednego lub kilku Partnerów Przedsięwzięcia; e) Portal informacyjny zespół narzędzi informatycznych i metod dostępu do udostępnionych informacji; f) Portal Publiczny - publicznie dostępne informacyjne strony www oraz dostępne za ich pomocą narzędzia; g) Portal Zewnętrzny zestaw narzędzi dla współpracowników Partnerów Przedsięwzięcia, umoŝliwiający dostęp do wybranych informacji, przechowywanych w bazach danych i do wykonywania niektórych czynności na tych danych; h) Portal Wewnętrzny dostępny jedynie dla uprawnionych uŝytkowników zestaw narzędzi dostępu do informacji przechowywanej w bazach danych oraz narzędzi do ich przetwarzania i administrowania; i) Parainformacje informacje wskazujące (np. linki) na szczegółowe dane, znajdujące się w innych zasobach (np. zewnętrznych stronach www) oraz niezbędny opis informacji w tym: klasyfikatory, abstrakty, uogólnienia; j) Wykonawca, Oferent - osoba fizyczna, osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która zostanie wybrana do wykonania niniejszego zamówienia, zgodnie z niniejszą specyfikacją, która złoŝyła ofertę lub zawarła umowę; k) Zarząd Przedsięwzięcia (Projektu) ciało decyzyjne, składające się z odpowiednio umocowanych przedstawicieli Partnerów Przedsięwzięcia, które będzie władne podejmować wszystkie kluczowe decyzje, dotyczące Przedsięwzięcia (np. przydziały zasobów, rozwiązywanie konfliktów, odbiory) Cel i koncepcja Przedsięwzięcia Celem Przedsięwzięcia realizowanego przez Partnerów jest stworzenie narzędzia, umoŝliwiającego osiągnięcie synergii konsorcjum naukowo-badawczego poprzez wspólne wykorzystanie komplementarnych zasobów wiedzy, wyposaŝenia i zasobów organizacyjnych. Opracowana i wdroŝona w wyniku Przedsięwzięcia Platforma Informatyczna umoŝliwić powinna zarządzanie wiedzą i projektami B+R o wysokim stopniu złoŝoności, uwzględniając przy tym wymagania przemysłu dotyczące współpracy z jednostkami naukowymi zgodnie z koncepcją Open Innovation. Oznacza to dostarczenie i wdroŝenie systemu informatycznego i informacyjnego zapewniającego efektywność procesów B+R o wysokim stopniu złoŝoności. Koncepcja Platformy zakłada, Ŝe w jej skład będą wchodziły następujące, kluczowe elementy: - moduł zarządzania dedykowanymi bazami danych (Baza Wiedzy) zawierający m.in następujące dane: cząstkowe i finalne wyniki prac badawczych Partnerów Przedsięwzięcia, informacje o zasobach infrastruktury technicznej, informacje o zasobach ludzkich, bazy wiedzy naukowej (zewnętrzna i wewnętrzna), roadmap prac naukowych. Moduł dysponował będzie szeroką paletą moŝliwości zarządzania danymi z ukierunkowaniem na specyficzne zarządzanie bazami wiedzy i wiedzą dostępną w organizacji (konsorcjum) 3

4 - moduł zewnętrznego portalu informacyjnego, skierowany do innych jednostek, sieci naukowych i partnerów przemysłowych, ułatwiający pozyskiwanie zleceń badawczych i partnerów do realizacji projektów badawczych. Zadaniem podstawowym modułu będzie współpraca z modułem Bazy Wiedzy, w tym prezentacja danych tam zgromadzonych oraz moŝliwość zasilania Bazy Wiedzy wprost z modułu portalu zewnętrznego. - moduł wewnętrznego portalu informacyjnego, wspierający obieg informacji między partnerami. Do jego głównych zadań, podobnie jak w przypadku modułu portalu zewnętrznego, naleŝeć będzie współpraca z modułem Bazy Wiedzy. - sieć społeczna naukowców, czyli zestaw narzędzi, umoŝliwiający tworzenie interdyscyplinarnych zespołów naukowych, umoŝliwiająca objęcie nią takŝe naukowców spoza kręgu Partnerów Przedsięwzięcia. Moduł ten, jak wszystkie wymienione wyŝej, swoje moŝliwości opierać będzie na module narzędziowym do zarządzania procesami (workflow). a) Baza Wiedzy Podstawową częścią Platformy będą Bazy Danych (Baza Wiedzy), wraz z kompletem zaawansowanych funkcjonalności wspomagających zarządzanie wiedzą, zawierające kompleksowe informacje, dotyczące m.in. następujących obszarów działalności Partnerów Przedsięwzięcia: - Roadmap prac naukowych w tej części Bazy Wiedzy będzie moŝna wprowadzić i odnaleźć zakres prac tematycznych, nad którymi obecnie pracują, bądź planują rozpocząć prace, poszczególni Partnerzy Przedsięwzięcia. Zawierać równieŝ będzie informacje o efektach zrealizowanych projektów badawczych i wdroŝeń, w tym ekonomicznych. Informacja ułatwi dotarcie do odpowiednich Partnerów Przedsięwzięcia i ich naukowców potencjalnym partnerom, zainteresowanym wynikami konkretnych prac naukowych. - Zasoby ludzkie Partnerów Przedsięwzięcia baza danych zawierać będzie w szczególności informacje, dotyczące zakresu technicznych umiejętności, wiedzy, kompetencji i potencjału, będących w posiadaniu poszczególnych pracowników (lub zespołów). Baza danych zasobów ludzkich będzie mocno powiązana z częścią Bazy Wiedzy, zawierającą publikacje naukowe. - Baza wiedzy naukowej wewnętrznej przechowywane w niej będą w postaci cyfrowej wybrane naukowe publikacje pracowników poszczególnych Partnerów Przedsięwzięcia. Odpowiednia struktura, skatalogowanie i wyszukiwarka zapewni szybki i łatwy dostęp do treści poszczególnych pozycji oraz do profili autorów publikacji. - Baza wiedzy naukowej ogólnej skupiać będzie najciekawsze i najbardziej wartościowe informacje technologiczne zewnętrzne o tematyce, związanej z profilem technicznym Partnerów Przedsięwzięcia. Będzie ona mogła być redagowana przez wybranych pracowników Partnerów Przedsięwzięcia na zasadach wikipedystycznych. Uzupełnianie danymi będzie się odbywać w oparciu o specjalistyczne, branŝowe bazy danych, do których mają dostęp poszczególni Partnerzy Przedsięwzięcia. Będzie takŝe poszerzana o materiały z baz EIRMA i EARTO, do których dostęp ma Konsorcjum TECHNOLOGY PARTNERS. - Zasoby i infrastruktura badawcza Partnerów Przedsięwzięcia zawierać będzie pełną informację techniczną, dotyczącą specjalistycznych urządzeń i infrastruktury, będących w posiadaniu poszczególnych Partnerów Przedsięwzięcia. 4

5 - Informacja organizacyjno-prawna prezentować będzie w szczególności procedury i wskazówki organizacyjno-prawne, istotne w projektach B+R, w procesach ubiegania się o dofinansowanie prac (w tym dotacje unijne), w rozliczeniach, itp. - Zasoby informacji o otoczeniu zawierać będą informacje, pozwalające na gromadzenie zestandaryzowanych opisów, lub dotarcie do opisów o zasobach współpracujących lub potencjalnych partnerów (takŝe zagranicznych). W szczególności, Platforma powinna umoŝliwiać wykorzystanie zasobów informacyjnych, udostępnionych przez sieć naukową OPI (Ośrodka Przetwarzania Informacji Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa WyŜszego). Bazy danych będą zawierać takŝe metainformacje (przetworzone zagregowane informacje wg odpowiednich standardów prezentacji informacji i kryteriów grupowań) oraz parainformacje (wskazania linki do informacji zewnętrznych wraz z niezbędnymi kwalifikatorami i opisami, zgodnymi z odpowiednimi standardami prezentacji informacji). Zasoby baz danych Platformy powinny być zaprojektowane z uwzględnieniem wskazanych przez Partnerów standardów opisu projektów B+R, nomenklatury, typologii i systematyki, w szczególności stosowanym przez OPI standardem SYNABA. Niezbędne minimum informacji, które powinny być zgromadzone i udostępnione w bazie wiedzy zdefiniowane jest w Załączniku nr 1 do Zapytania Ofertowego. Bazy danych będą mogły mieć nadawany róŝny status dostępu, np.: publiczny po zalogowaniu, wewnętrzny, wewnętrzny dla wybranych osób w danym instytucie, itp. W szczególności stworzony zostanie zewnętrzny portal informacyjny, zaadresowany do zewnętrznych, potencjalnych partnerów. Prezentować będzie w sposób jednolity Konsorcjum oraz kaŝdego z Partnerów działającego w ramach sieci Partnerskiej. Udostępniać będzie wybrane fragmenty baz danych. Narzędzie to będzie mieć na celu promocję Partnerów Przedsięwzięcia poprzez profesjonalną prezentacje ich potencjału. Wszystkie wymienione wyŝej zasoby, tj. bazy wiedzy, zarządzane i udostępniane będą dzięki funkcjonalnościom dostarczanego i wdraŝanego parametryzowanego zestawu aplikacyjno narzędziowego, wspierającego m. in.: Budowanie procesów i zarządzanie nimi zgodnie ze standardami XPDL i BPMN, Budowanie aktywnych formularzy elektronicznych i zarządzanie nimi zgodnie ze standardem XML, Budowanie rozwiązań portalowych i zarządzanie nimi zgodnie ze standardem JSR 286, Budowanie baz wiedzy i zarządzanie nimi dzięki wykorzystaniu sieci semantycznych zgodna z normą ISO b) Narzędzia do pracy grupowej Oprócz zasobów wiedzy, dostępnych w ramach baz danych, Platforma powinna zawierać szereg narzędzi wspierających projekty badawcze, realizowane przez zespoły pracowników naukowych w ramach poszczególnych Partnerów Przedsięwzięcia, a takŝe struktur rozproszonych. W ramach Platformy powinny zostać udostępnione następujące narzędzia, wspierające tworzenie wspólnego środowiska pracy: narzędzia wspomagające komunikację w projekcie (fora dyskusyjne, skrzynki pocztowe); 5

6 narzędzia związane z repozytorium dokumentów (wspólne dokumenty, ich wersjonowanie, śledzenie zmian); system obiegu dokumentów. Stworzony w ramach Platformy system musi obejmować takŝe narzędzia, wspierające proces zarządzania projektami, udostępniając takie funkcjonalności jak: planowanie zadań, delegacja zadań, raportowanie ich realizacji; organizacja zespołu (dodawanie osób w zespole, podział zadań, zarządzanie zadaniami); planowanie czasu (Harmonogram, wspólny kalendarz, wykres Gantta); planowanie budŝetu (wydatki, transze); zarządzanie ryzykiem (rejestr ryzyka w projekcie); obieg dokumentów (workflow). Wspierając tworzenie interdyscyplinarnych zespołów badawczych, system powinien umoŝliwić powstanie społecznej sieci pracowników naukowych, zrzeszonych w ramach utworzonego Konsorcjum. KaŜdy z zarejestrowanych uŝytkowników Platformy będzie posiadał swój indywidualny profil, który będzie prezentował jego charakterystykę (dane osobowe, wykształcenie, kompetencje, zainteresowania, obszary aktualnych prac naukowych, publikacje, itp.). System będzie umoŝliwiał przeglądanie profili, jak równieŝ wyszukiwanie osób o określonych cechach, komunikację z nimi (system wewnętrznych wiadomości, mail) a takŝe tworzenie wspólnych grup roboczych (w ramach forów lub wcześniej opisanych środowisk projektowych). c) UŜytkownicy Platformy Platforma powinna zostać zaprojektowana przy uwzględnieniu następujących parametrów dotyczących ilości uŝytkowników oraz przyrostu danych: Lp. Wymaganie Liczba 1 Liczba jednostek naukowo-badawczych uŝytkujących platformę 10 2 Liczba uŝytkowników, pracowników jednostek naukowobadawczych, posiadających dostęp poprzez własne konta do zasobów Platformy i aplikacji 3 Docelowa liczba obiektów opisanych w bazie wiedzy: - projekty B+R - pracownicy naukowi - obiekty typu urządzenia (per typ) Platforma powinna udostępniać moŝliwość dołączania nowych Partnerów na zasadzie konfiguracji (bez potrzeby dokupowania dodatkowych produktów lub usług). d) Sprzęt Platforma powinna zostać zaprojektowana przy załoŝeniu, Ŝe jej wdroŝenie nastąpi na sprzęcie, którego zakupu Zamawiający dokona w odrębnym postępowaniu, o konfiguracji określonej w tabeli poniŝej: 6

7 Sprzęt Szt. Serwer aplikacyjny Procesor (co najmniej sześciordzeniowy) Moduł 4GB DDR3 pamięci RAM Dyski twarde 146 GB 2,5 cala SAS Zasilanie 675W nadmiarowe Dual Port FC MontaŜ w szafie RACK Serwer bazodanowy Procesor (co najmniej czterordzeniowy) Moduł 4 GB DDR3 pamięci RAM Dyski twarde 146 GB 2,5 cala SAS Zasilanie 675W nadmiarowe MontaŜ w szafie RACK Dual Port FC Macierz Macierz Dyskowa 1 GB Pamięci Cache Dyski 146 GB 3,5 cala 15k SAS Karty FO Biblioteka taśmowa Biblioteka taśmowa - LTO5, 24 sloty, FC MoŜliwośc montaŝu w szafie RACK Taśma czyszcząca Data Cartridge JeŜeli, według koncepcji realizacji Platformy przedstawionej przez Oferenta, dla wdroŝenie Platformy niezbędny jest zakup sprzętu o innej, aniŝeli przedstawiona powyŝej, konfiguracji, róŝnicę w cenie pomiędzy sprzętem opisanym w tabeli, a sprzętem sugerowanym przez Oferenta, zobowiązuje się pokryć Oferent. e) Koncepcja realizacji Platformy W wyniku prac wykonanych w ramach Zadania 1 przyjęto następujące załoŝenia realizacji Platformy, stanowiące wiąŝące wytyczne projektowe dla następnych faz realizacji Przedsięwzięcia: 1. Platforma Zarządzania Wiedzą zostanie zrealizowana jako scentralizowana architektura usług udostępnianych przez sieć Internet uprawnionym pracownikom Partnerów projektu oraz, w przypadku usług Publicznej Platformy systemu, jako powszechnie dostępny zasób wybranych informacji dotyczących ich działalności. 2. Centralna konfiguracja sprzętu i oprogramowania systemu będzie zainstalowana w odpowiednio wybranej lokalizacji, która zapewnia uzyskanie odpowiednio pojemnego i skalowalnego pasma dostępu do sieci Internet

8 3. Zostanie stworzony odpowiednio kwalifikowany zespół administratorów odpowiedzialny za prawidłową eksploatację, bezpieczeństwo i integralność zasobów danych wszystkich warstw Platformy. Zakres prac zespołu obejmuje nadzór nad prawidłową pracą i konserwację sprzętu komputerowego, administrację oprogramowaniem podstawowym, administrację oprogramowaniem narzędziowym oraz realizację czynności przewidzianych polityką bezpieczeństwa i integralności zasobów danych. 4. Zostaną powołane zespoły redakcyjne dla portali zewnętrznego i publicznego, odpowiedzialne za realizację polityki publikacyjnej oraz za bieŝącą analizę wykorzystania publikowanych zasobów wiedzy. 5. Architektura Platformy FTP oparta o paradygmat SaaS (Software as a Service) musi spełniać następujące wymagania: a. Usługi dostarczane Partnerom projektu przez Wewnętrzną Platformę, w tym w szczególności usługi Repozytorium Dokumentacji systemu, muszą zapewnić całkowitą izolację wykorzystywanych przez nich funkcji aplikacyjnych i przechowywanych w systemie danych. b. Repozytorium Dokumentacji systemu zapewni wystarczający poziom bezpieczeństwa danych dla przechowywania dokumentacji o duŝym stopniu ograniczenia dostępu. W szczególnych przypadkach dostęp do poufnej dokumentacji nie będzie moŝliwy równieŝ dla pracowników zespołu administratorów systemu. c. Modularność architektury systemu umoŝliwi elastyczne konfigurowanie usług udostępnianych Partnerom projektu zgodnie z ich wymaganiami, przygotowaniem merytorycznym oraz moŝliwościami wdroŝeniowymi. d. Konfiguracja sprzętu i oprogramowania Platformy musi zapewnić skalowalność systemu oraz elastyczną rekonfigurację uwzględniającą obciąŝenia usług jej poszczególnych warstw funkcjonalnych. 3. TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA 3.1. Zamówienie powinno być zrealizowane zgodnie z harmonogramem przedstawionym przez Oferenta, uwzględniającym kluczowe terminy Projektu przedstawione w tabeli poniŝej: Rozpoczęcie Projektu Główne fazy projektu Koncepcja budowy Platformy (załoŝenia główne) dokument inicjujący projekt, dostawa licencji / oprogramowania narzędziowego Docelowa infrastruktura sprzętowa Zamawiającego dostępna (do tego czasu Oferent zapewni własny sprzęt) Termin zakończenia 13 grudnia grudnia marca 2011 Budowa Platformy 15 czerwca 2011 Testy 15 sierpnia 2011 Implementacja Platformy w Instytutach sierpień 2011 lipiec 2012 Tworzenie baz danych 15 sierpnia

9 Opracowanie procesów wdroŝenia, dodatkowe wprowadzanie danych 15 maja 2012 Szkolenia trenerów i administratorów 15 maja 2012 Zakończenie Projektu 15 czerwca WYMAGANIA STAWIANE OFERENTOM I OPIS SPOSOBU ICH SPEŁNIENIA 4.1. W postępowaniu mogą uczestniczyć Oferenci, spełniający warunki, określone w pkt poniŝej Oferent nie moŝe znajdować się w stanie likwidacji lub upadłości Oferent musi być producentem lub autoryzowanym dystrybutorem oferowanego oprogramowania narzędziowego Oferent musi posiadać doświadczenie w realizacji projektów wdroŝeniowych obejmujące wykonanie co najmniej 10 projektów wdroŝeniowych w obszarze IT dla administracji publicznej lub jednostek badawczych lub Biznesu Oferent musi dysponować osobami zdolnymi do realizacji zamówienia, tj. posiadającymi kwalifikacje zawodowe i doświadczenie w następującym zakresie: Kierownik Projektu: a) posiadanie certyfikatu potwierdzającego profesjonalną wiedzę w zakresie kierowania projektami PRINCE 2 Practitioner lub PMI, b) posiadanie co najmniej 5 letniego doświadczenia praktycznego na stanowisku kierownika projektu w projektach o podobnej tematyce i skali, tj. w projektach wdraŝanych dla kilku instytucji, zapewniających moŝliwość równoległej pracy kilkuset uŝytkowników, o tematyce obejmującej systemy budowy i zarządzania bazą wiedzy oraz zarządzania procesami pracy i dokumentacją Członkowie Zespołu Projektowego a) Posiadanie przez kaŝdego z członków Zespołu Projektowego co najmniej 3 - letniego doświadczenia w pracy na projektach o podobnej tematyce i skali, tj. w projektach wdraŝanych dla kilku instytucji, zapewniających moŝliwość równoległej pracy kilkuset uŝytkowników, o tematyce obejmującej systemy budowy i zarządzania bazą wiedzy oraz zarządzania procesami pracy i dokumentacją Oferent musi znajdować się w sytuacji ekonomicznej i finansowej umoŝliwiającej mu realizację przedmiotu zamówienia tj. posiadać środki finansowe lub zdolność kredytową w wysokości co najmniej zł (słownie : jednego miliona złotych) lub podlegać ubezpieczeniu od odpowiedzialności cywilnej w wysokości co najmniej zł (słownie: jednego miliona złotych) Oferenci, o których mowa w pkt powyŝej, spełniający warunki udziału w postępowaniu określone w pkt powyŝej, mogą działać indywidualnie lub składać oferty wspólnie Wykonawcy składający wspólną ofertę, ponoszą solidarną odpowiedzialność za zobowiązania Wykonawcy składający wspólną ofertę zobowiązani są do ustanowienia pełnomocnika do reprezentowania ich w niniejszym postępowaniu oraz do zawarcia umowy. Umocowanie to moŝe wynikać z umowy konsorcjum lub z oddzielnego dokumentu przedłoŝonego wraz z ofertą. 9

10 4.8. SPOSÓB OCENY SPEŁNIENIA WARUNKOW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu, do których spełnienia zobowiązani są wszyscy Oferenci, dokonywana będzie na podstawie analizy dokumentów, których katalog znajduje się w pkt 5 poniŝej Do dokonania oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu Zamawiający wykorzysta metodę zero jedynkową. 5. DOKUMENTY WYMAGANE OD OFERENTÓW 5.1. W celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu Oferent musi złoŝyć następujące dokumenty: Aktualny odpis z właściwego rejestru albo właściwej ewidencji, jeŝeli przepisy wymagają wpisu do rejestru, wystawiony nie wcześniej niŝ 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert; Oświadczenie, iŝ Oferent nie znajduje się w stanie likwidacji lub upadłości; Pełnomocnictwo do podpisania oferty, określające zakres umocowania pełnomocnika, podpisane przez osobę (osoby) uprawnioną (uprawnione) do reprezentowania Oferenta, o ile prawo powyŝsze nie wynika z innych przedłoŝonych dokumentów; W celu potwierdzenia warunku posiadania odpowiedniego doświadczenia Oferent powinien przedłoŝyć wykaz zrealizowanych co najmniej 10 projektów wdroŝeniowych w obszarze IT dla administracji publicznej, jednostek naukowych lub biznesu wraz z podaniem daty realizacji kaŝdego z projektów, oraz z dokumentem (dokumentami) potwierdzającym (potwierdzającymi) naleŝyte wykonanie projektu (dokumentem referencyjnym); W celu potwierdzenia spełniania warunku dysponowania osobami zdolnymi do realizacji zamówienia, Oferent powinien przedłoŝyć wykaz osób wskazujący wytypowane przez Oferenta osoby, które uczestniczyć będą w realizacji przedmiotu Zapytania Ofertowego, sporządzony poprzez wypełnienie poniŝszych tabel oraz przedłoŝyć dokumenty wymienione w tabelach. [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] Lp. Imię i nazwisko Rola w Projekcie Ilość lat doświadczenia w pełnieniu roli [3] w podobnych projektach Doświadczenie Certyfikaty Wykształcenie i kompetencje 1 2 [2] Imię i Nazwisko [3] Rola w projekcie Nazwa roli pełnionej przez daną osobę w Projekcie. Wszystkie role wskazane w tej kolumnie powinny być równocześnie zawarte w tabeli Lista ról w Projekcie (Załącznik nr 5). [4] Liczba lat doświadczenia w pełnieniu roli [3] w podobnych projektach Dla kaŝdego członka Zespołu Oferent powinien umieścić informację o ilości lat doświadczenia w pełnieniu roli, do której jest proponowany w niniejszej Ofercie (z kolumny [3]), na projektach o podobnej tematyce i skali. [5] Doświadczenie W pozycji naleŝy wpisać główne projekty realizowane przez członka Zespołu oraz rolę, jaką pełniła dana osoba w tym projekcie. [6] Certyfikaty W pozycji naleŝy wpisać posiadane certyfikaty dotyczące przedmiotu zapytania technologii oferowanej do realizacji Platformy i/lub certyfikaty w zakresie zarządzania projektami (dla Kierownika Projektu ze strony Oferenta). [7] Wykształcenie i kompetencje W tej kolumnie powinny być wpisane informacje o wykształceniu i kluczowych kompetencjach dla kaŝdej z osób. 10

11 [1] [2] [3] Lp. Opis wymagania Wymaganie jest spełnione [Tak / Nie] 1 Kierownik Projektu Oferenta posiada certyfikat potwierdzający profesjonalną wiedzę i doświadczenie w kierowaniu projektami PMI lub Prince2 Practitioner 2 Kierownik Projektu Oferenta posiada min. 3letnie doświadczenie praktyczne na stanowisku kierownika projektu w projektach o podobnej tematyce i skali. 3 KaŜdy członek Zespołu Projektowego posiada minimum 3-letnie doświadczenie w pracy na projektach o podobnej tematyce i skali W celu potwierdzenia warunku znajdowania się w sytuacji ekonomicznej i finansowej umoŝliwiającej wykonanie zamówienia, Oferent powinien przedłoŝyć informację z banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo kredytowej, w którym Oferent posiada rachunek bankowy, potwierdzającą wysokość posiadanych przez niego środków finansowych lub jego zdolność kredytową w kwocie co najmniej zł lub polisę ubezpieczeniową potwierdzającą, Ŝe w zakresie prowadzonej działalności Oferent podlega ubezpieczeniu od odpowiedzialności cywilnej na kwotę co najmniej zł lub, w przypadku jej braku, inny dokument, potwierdzający, Ŝe w zakresie prowadzonej działalności Oferent ubezpieczony jest od odpowiedzialności cywilnej na kwotę co najmniej zł; JeŜeli z uzasadnionych przyczyn Oferent nie moŝe przedstawić dokumentów dotyczących sytuacji finansowej i ekonomicznej wymaganych przez Zamawiającego, moŝe przedstawić inny dokument, który w sposób nie budzący wątpliwości potwierdza spełnienie w/w warunku Dokumenty wymienione w pkt oraz wszystkie dokumenty i oświadczenia, których przedstawienia wymaga Zamawiający, muszą być przedstawione w języku polskim. Dokumenty sporządzone w języku obcym naleŝy przedstawić wraz z ich tłumaczeniem na język polski Dokumenty wymienione w pkt oraz wszystkie inne dokumenty i oświadczenia, których przedstawienia wymaga Zamawiający muszą być przedstawione w formie oryginału lub w formie kopii poświadczonej za zgodność (uwierzytelnionej) przez Oferenta (osobę upowaŝnioną do reprezentowania Oferenta). Zamawiający zastrzega sobie prawo do Ŝądania oryginału dokumentu lub jego kopii poświadczonej notarialnie w sytuacji, gdy kserokopia dokumentu poświadczona przez Oferenta jest nieczytelna lub jej prawdziwość budzi wątpliwości Zamawiający wzywa Oferentów, którzy w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie nie złoŝyli wymaganych przez Zamawiającego dokumentów do ich uzupełnienia, zgodnie z pkt poniŝej. Nieuzupełnienie braku lub niepoprawienie błędu w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie skutkuje odrzuceniem oferty, na podstawie pkt lit b) Zapytania Ofertowego. 11

12 6. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY 6.1. POSTAĆ OFERTY Oferta musi być, pod rygorem niewaŝności, sporządzona w formie pisemnej, w języku polskim. a) Forma pisemna oznacza sporządzenie oferty na komputerze, maszynie lub inną trwałą techniką biurową, w formie zapewniającej trwałą czytelność jej treści z odpowiednimi podpisami,, zgodnie w szczególności z pkt i poniŝej. b) Warunek pisemnej formy oferty zachowany jest, gdy wszystkie dokumenty i oświadczenia, których przedstawienia wymaga Zamawiający w Zapytaniu Ofertowym oraz w Załącznikach do niego, sporządzone zostały w sposób określony w pkt lit. a) powyŝej. W odniesieniu do Załączników zawierających formularze w postaci tabel wypełnianych przez Oferenta, warunek pisemności zostanie zachowany, jeśli Oferent przedstawi wypełnione, zgodnie z instrukcjami Zamawiającego, wydruki tabel i formularzy, wraz ze stosownymi, Ŝądanymi przez Zamawiającego dokumentami Oferta musi zawierać: Nr Element Oferty Opis Wzór / Szablon 1 Wymagania Zamawiającego W Załączniku nr 1 przedstawione zostały szczegółowe załoŝenia dotyczące Platformy. Załącznik nr 2 zawiera specyfikację obowiązkowych wymagań technicznych. Załącznik nr 3 zawiera arkusz oceny oferowanych kryteriów funkcjonalnych oprogramowania. Oferent powinien: - oświadczyć, Ŝe zrealizuje Platformę wg koncepcji przedstawionej w Załącznikach nr 1 i 2; - wypełnić formularze zawarte w Załącznikach nr 2 i 3, wskazując, czy i jak dostarczony system spełniać będzie poszczególne wymagania techniczne i funkcjonalne opisane w tych Załącznikach. Oferent powinien przygotować ten element oferty: - składając oświadczenie potwierdzające spełnianie wymagań określonych w Załącznikach nr 1 i 2 zgodnie z wzorem I Załącznika nr 7; - wypełniając i składając formularz z Załącznika nr 2; - wypełniając i składając formularz z Załącznika nr 3,. w wersji papierowej oraz, na płycie CD zawierającej dokumenty składające się na ofertę, w postaci wypełnionego arkusza MS Excel oraz skanu dokumentu papierowego 2 Zakres prac i Produkty Projektu W Załączniku nr 4 przedstawiony został zakres wymaganych prac Oferenta oraz Produkty Projektu, których wykonania Zamawiający oczekuje od Oferenta realizującego Projekt. Oferent powinien potwierdzić, Ŝe zrealizuje wymagany zakres prac oraz dostarczy Produkty Projektu. Oferent moŝe rozszerzyć zakres prac oraz wskazać brakujące zdaniem Oferenta Produkty. Oferent powinien przygotować ten element oferty wypełniając: - wszystkie formularze zawarte w Załączniku nr 4; - formularze 1 i 3 zawarte w Załączniku nr 6. 12

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. w trybie przetargu nieograniczonego na

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. w trybie przetargu nieograniczonego na Znak sprawy: TZ/370/05/13 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na świadczenie usług doradztwa eksperckiego

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA ZAPROJEKTOWANIE, INSTALACJĘ ORAZ WDROśENIE INFORMATYCZNEGO SYSTEMU FINANSOWO

Bardziej szczegółowo

Państwowa WyŜsza Szkoła Zawodowa ul. Armii Krajowej 7 48-300 Nysa tel. (77) 448-47-00 fax. (77) 435-29-89. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Państwowa WyŜsza Szkoła Zawodowa ul. Armii Krajowej 7 48-300 Nysa tel. (77) 448-47-00 fax. (77) 435-29-89. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Państwowa WyŜsza Szkoła Zawodowa ul. Armii Krajowej 7 48-300 Nysa tel. (77) 448-47-00 fax. (77) 435-29-89 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia dla przetargu nieograniczonego na realizację zadania

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. w trybie przetargu nieograniczonego

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. w trybie przetargu nieograniczonego Znak sprawy: TZ/370/1/13 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na Zakup licencji na oprogramowanie

Bardziej szczegółowo

Burmistrz Głuchołaz ul. Rynek 15 48-340 Głuchołazy, Polska Tel.: +48 774092100, Fax.: +48 77 4092101 www.glucholazy.pl, e-mail: umig@glucholazy.

Burmistrz Głuchołaz ul. Rynek 15 48-340 Głuchołazy, Polska Tel.: +48 774092100, Fax.: +48 77 4092101 www.glucholazy.pl, e-mail: umig@glucholazy. Zamawiający: Burmistrz Głuchołaz ul. Rynek 15 48-340 Głuchołazy, Polska Tel.: +48 774092100, Fax.: +48 77 4092101 www.glucholazy.pl, e-mail: umig@glucholazy.pl Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego:

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA na Zakup urządzeń i oprogramowania do ochrony sieci i archiwizacji o wartości szacunkowej poniŝej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA na Zakup urządzeń i oprogramowania do ochrony sieci i archiwizacji o wartości szacunkowej poniŝej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Numer sprawy: 40/2013-DZP/PNO SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na: USŁUGĘ ROZBUDOWY I REKONFIGURACJI

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ZATWIERDZAM SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (zwana dalej SIWZ ) W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO PROWADZONYM W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI SZACUNKOWEJ PONIśEJ

Bardziej szczegółowo

Dostawę licencji oprogramowania dla Urzędu Miasta Szczecin

Dostawę licencji oprogramowania dla Urzędu Miasta Szczecin Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia ZAMAWIAJĄCY: Gmina Miasto Szczecin Biuro ds. Zamówień Publicznych Urzędu Miasta Szczecin Pl. Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin (pok. nr 397) ZAPRASZA DO ZŁOśENIA

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ w Świętochłowicach ul. Chorzowska 38, 41-605 Świętochłowice Sąd Rejonowy w Katowicach Nr KRS 0000042462 NIP 627-16-69-770, REGON 000311450 Dyrektor tel.032/ 245-34-40 tel.032 /770-77-84

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Załącznik nr 1do Uchwały Nr 759/2007 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 9 października 2007 r. URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO 61-713 Poznań, Al. Niepodległości 18 budynek C SPECYFIKACJA

Bardziej szczegółowo

dostawę sprzętu komputerowego dla Wydziału Matematyki, Informatyki i Mechaniki UW

dostawę sprzętu komputerowego dla Wydziału Matematyki, Informatyki i Mechaniki UW UNIWERSYTET WARSZAWSKI Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki ul. Banacha 2, 02-097 Warszawa SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA OGÓLNYCH WARUNKÓW PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO (SOWPN)

SPECYFIKACJA OGÓLNYCH WARUNKÓW PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO (SOWPN) Przedsiębiorstwo Usług Miejskich Sp. z o.o. w Gubinie ul. Śląska 36 SPECYFIKACJA OGÓLNYCH WARUNKÓW PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO (SOWPN) w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie

Bardziej szczegółowo

Usługa hostingu oraz udostępniania w Internecie aplikacji słuŝących do publikacji informacji

Usługa hostingu oraz udostępniania w Internecie aplikacji słuŝących do publikacji informacji SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (zwana dalej SIWZ ) W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO PROWADZONYM W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI SZACUNKOWEJ PONIśEJ RÓWNOWARTOŚCI

Bardziej szczegółowo

nr 24 /PN/2009 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

nr 24 /PN/2009 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia 1 z 89 Zamawiający: Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Szpital Powiatowy w Tczewie Tczewskie Centrum Zdrowia Sp. z o.o. ul. 30 Stycznia 58 83 110 Tczew tel/fax 058 531 38 30 NIP 593-25-26-795 REGON

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) Zamawiający: INSTYTUT METEOROLOGII I GOSPODARKI WODNEJ PAŃSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY ul. Podleśna 61 01-673 Warszawa Adres do korespondencji: ul. Podleśna

Bardziej szczegółowo

Nr sprawy: 20/2013 PRZEBUDOWA POMIESZCZEŃ III PIĘTRA PAWILONU 2F NA POTRZEBY ODDZIAŁU I PORADNI HEMATOLOGII NA TERENIE SPS ZOZ "ZDROJE''

Nr sprawy: 20/2013 PRZEBUDOWA POMIESZCZEŃ III PIĘTRA PAWILONU 2F NA POTRZEBY ODDZIAŁU I PORADNI HEMATOLOGII NA TERENIE SPS ZOZ ZDROJE'' ZAPRASZA DO ZŁOśENIA OFERTY W POSTĘPOWANIU PROWADZONYM W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI PONIśEJ KWOT OKREŚLONYCH NA PODSTAWIE ART. 11 UST. 8 NA: Nr sprawy: 20/2013 PRZEBUDOWA POMIESZCZEŃ

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Znak sprawy: TZ/370/15/2013 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na Usługę kwartalnych testów penetracyjnych

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Instytut Genetyki i Hodowli Zwierząt PAN w Jastrzębcu 05-55 Magdalenka, ul. Postępu 36A SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Nr sprawy DAZ 4 0 / 59 /14 Wdrożenie Centralnego Systemu Informatycznego

Bardziej szczegółowo

POSTĘPOWANIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO NA DOSTAWĘ PROWADZONE W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

POSTĘPOWANIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO NA DOSTAWĘ PROWADZONE W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO Projekt: System Informacji Przestrzennej wraz z Portalem e-urząd w Gminie Lędziny. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego POSTĘPOWANIE

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) na realizację zamówienia

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) na realizację zamówienia Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) na realizację zamówienia INTEGRACJA SYSTEMU INFORMATYCZNEGO SP ZOZ MSW W RZESZOWIE Z WARSTWĄ REGIONALNA PSIM PRZETARG NIEOGRANICZONY O SZACUNKOWEJ WARTOŚCI

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKOW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKOW ZAMÓWIENIA PN-5/2011 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKOW ZAMÓWIENIA 1. Zamawiający: Gmina Mikołów Rynek 16, 43-190 Mikołów telefon: 032/3248500, fax: 032/3248400, strona internetowa: www.mikolow.eu 2. Tryb udzielenia

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Postępowanie prowadzone jest zgodnie z Ustawą Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655) procedura jak dla zamówienia

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (dalej SIWZ ) w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO na podstawie art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w przetargu nieograniczonym

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w przetargu nieograniczonym Zamawiający: Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie ul. Stanisława Kostki Potockiego 10/16 02-958 Warszawa tel.: (22) 544 27 00 fax.: (22) 842 31 16 adres strony internetowej: www.wilanow-palac.pl Pełnomocnicy

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) Zamawiający: INSTYTUT METEOROLOGII I GOSPODARKI WODNEJ PAŃSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY ul. Podleśna 61 01-673 Warszawa Ogłoszenia i komunikaty dotyczące zamówień

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (zwana dalej SIWZ )

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (zwana dalej SIWZ ) ZATWIERDZAM... SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (zwana dalej SIWZ ) W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO PROWADZONYM W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI SZACUNKOWEJ PONIśEJ

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Nr sprawy: WIF-212-1/2012 Warszawa, 2012-05-22 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Tryb postępowania: przetarg nieograniczony na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ

MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ DE-WZP-BgS-321-49/09 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) na dostawę komputerów przenośnych dla potrzeb realizacji projektu systemowego Ministerstwa Edukacji

Bardziej szczegółowo