PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W TARNOWIE

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W TARNOWIE"

Transkrypt

1 PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W TARNOWIE INSTYTUT POLITECHNICZNY KIERUNEK: INFORMATYKA SPECIALNOŚĆ: INFORMATYKA STOSOWANA PRACA DYPLOMOWA TEMAT: Implementacja warstwy Controller modułu eksperymentalnego systemu ornitologicznego zgodnie z modelem MVC Opiekun: Dr inż. Robert Wielgat Autor: Mateusz Gieroń Tarnów 2010

2 Pragnę złożyć serdeczne podziękowania Panu dr inż. Robertowi Wilgatowi za nieocenioną pomoc, poświęcony czas, oraz trud włożony, który przyczynił się do powstały projekt. Również dziękuję mgr inż. Tomaszowi Potempie za cenne rady i sugestie. 2

3 SPIS TREŚCI: 1. WSTĘP CEL PRACY TECHNOLOGIE I NARZĘDZIA Java Spring Framework Spring BlazeDS Integration SQL NetBeans Subversion (SVN) MVC DANE SYSTEMU DANE WEJŚCIOWE Formularz współpracownika Protokół liczenia Zestawienie Wyników Karta obserwacji strona pierwsza Karta obserwacji strona druga Zestawienie obserwacji sezon jesienno-zimowy strona pierwsza Zestawienie obserwacji sezon jesienno-zimowy strona druga Zestawienie obserwacji sezon wiosenno-letni strona pierwsza Zestawienie obserwacji sezon wiosenno-letni strona druga PRZECHOWYWANIE DANYCH PRZEPŁYW DANYCH Komunikacja między warstwą VIEW a warstwą CONTROLLER Komunikacja między warstwą CONTROLLER a warstwą MODEL KONFIGURACJA APLIKACJI KONFIGURACJA APLIKACJI W PLIKU WEB.XML KONTEKST APLIKACJI KONFIGURACJA INTEGRACJI SPRING Z ADOBE FLEX IMPLEMENTACJA WARSTWY CONTROLLER ZASTOSOWANE OGÓLNE ROZWIĄZANIA SCHEMAT BUDOWY KONTROLERA DIAGRAMY KLAS REJESTRACJI WSPÓŁPRACOWNIKA Proces rejestracji Proces tworzenia nowego użytkownika systemu TYPY PROCEDUR OBSERWACJE ZABEZPIECZENIE APLIKACJI Uwierzytelnienie Autoryzacja Obiekty sesji Proces wylogowania użytkownika Walidacja danych wejściowych PODSUMOWANIE BIBLIOGRAFIA DODATKI PROCES URUCHOMIENIA APLIKACJI W ŚRODOWISKU NETBEANS IDE WYMAGANE BIBLIOTEKI DIAGRAMY KLAS

4 1. Wstęp Ptaki oraz ich siedliska, są jednym z elementów środowiska naturalnego, ich istnienie jest niezastąpione w ekosystemie Ziemi. Wiele gatunków wyspecjalizowały się do egzystowania w konkretnych środowiskach natomiast niektóre przystosowały się do różnorodnych środowisk, nawet w takich gdzie duży wpływ na otoczenie ma człowiek. Ptaki towarzyszą człowiekowi od zarania ludzkości, mają duże znaczenie jako źródło pożywienia, niektóre z gatunków są w tym celu wykorzystywane. Większość gatunków przeznaczonych do konsumpcji to tzw. drób, czyli ptaki hodowlane. Rola gospodarcza ptaków nie jest jednak przyczyną wymierania niektórych gatunków. Głównymi czynnikami zmian liczebności ptaków i ich migracji są zmiany środowiska naturalnego, do których przyczynia się działalność człowieka. Zmiany w otoczeniu, dążące do poprawy bytu rodzaju ludzkiego, w nieodwracalny sposób wprowadzają zmiany w ekosystemie. Wiele siedlisk zostaje przekształconych dla potrzeb ludzkości takich jak np. budowy nowych dróg, infrastruktury, miejsc zamieszkania bądź pozyskiwanie zasobów naturalnych. Wpływ działań ludzkości na środowisko ma swoje nieodwracalne negatywne skutki, które w pewnym stopniu człowiek próbuje zrekompensować działaniami takimi jak ochrona wymierających gatunków. Zakładane jest wiele organizacji, które za cel obrały sobie szerzenie idei ochrony środowiska i jego elementów. Jedną z takich organizacji jest międzynarodowa organizacja BirdLife International, której polskim partnerem jest Ogólnopolskie Towarzystwo Ochrony Ptaków. BirdLife International opiniuje Czerwoną Księgę Gatunków Zagrożonych, publikowaną przez Międzynarodową Unię Ochrony Przyrody i Jej Zasobów (IUCN), zawierającą listę zagrożonych gatunków roślin i zwierząt. Ważnym elementem jest również prowadzenie edukacji społecznej, promowanie ochrony gatunków i siedlisk ptaków, co jest między innymi w założonych celach Małopolskiego Towarzystwa Ornitologicznego (MTO). MTO ma na celu przybliżenie społeczeństwa do zagadnień przyrodniczych, edukację ekologiczną, w szczególności skupia się na ptakach oraz poznawaniu ich środowiska. Bada ważne cechy opisujące przeobrażenia zachowań, liczebności oraz rozmieszczenia gatunków ptaków. Działa w zakresie ochrony ptaków oraz środowisk, w których bytują. Obszar działań MTO obejmuje Wyżynę Małopolską, Podkarpacie i Karpaty co stanowi około km 2. Zrzesza wielu amatorów obserwacji ptaków poświęcających swój wolny czas na pracę na rzecz towarzystwa oraz organizację wypraw w celu przeprowadzenia obserwacji, wyniki 4

5 których zapisywane są na papierowych formularzach przesyłanych tradycyjną pocztą do siedziby MTO. Analizą nadesłanych formularzy zajmują się eksperci oraz, w przypadku stwierdzenia rzadkiego gatunku tzw. faunistycznie ważnego, Komisja Faunistyczna. Wszystkie te procedury pochłaniają dużo czasu, co przekłada się na efektywność i czas reakcji. Obecnie elektroniczna wymiana informacji poprzez Internet jest szybkim sposobem kontaktu i w zdecydowany sposób usprawnia i przyspiesza przekaz danych z jednego miejsca do drugiego. Wiele firm, instytucji wykorzystuje tą drogę, aby dotrzeć do osób docelowych oraz pozyskać informacje. Obecne technologie pozwalają na tworzenie przejrzystych, łatwych w obsłudze oraz bezpiecznych aplikacji internetowych. Relacyjne bazy danych umożliwiają przechowywanie, zarządzanie i archiwizowanie danych wprowadzanych do systemu. Taki internetowy system usprawniłby prace MTO zmierzające do pozyskiwania danych z wypraw i obserwacji. Członkowie stowarzyszenia w łatwy, szybki sposób dostarczaliby MTO informacji o zaobserwowanych gatunkach ptaków, a przede wszystkim o gatunkach objętych ochroną, ich liczebności i siedlisk, w których zostały zaobserwowane. Własny portal ornitologiczny mógłby być również swoistą wizytówką przyciągającą nowych członków Cel pracy Celem niniejszej pracy jest projekt i implementacja warstwy kontrolera wzorca projektowego MVC (Model-View-Controller) dla części eksperymentalnej portalu ornitologicznego. Warstwa ta jest dopełnieniem aplikacji internetowej, w której wykorzystano pozostałe warstwy. Głównym zadaniem kontrolera ma być umożliwienie wymiany informacji pomiędzy warstwą widoku a warstwą modelu. Dane pochodzące z formularzy interfejsu za pomocą kontrolerów są przetwarzane i wprowadzane do bazy danych, a żądane informacje pobierane i przesyłane do warstwy widoku. Efektem tego projektu oraz pracy dyplomowej Krystiana Heróda pod tytułem Implementacja warstwy View modułu eksperymentalnego systemu ornitologicznego zgodnie z modelem MVC i wcześniej stworzonego modelu w postaci bazy danych (więcej informacji o tytułach i autorach prac w rozdziale 2.2. Przechowywanie danych.) jest multimedialny system wspomagający prace MTO. System ma na celu usprawnienie wprowadzania informacji dotyczących dwóch procedur: obserwacji do kart atlasowych i protokołu liczenia, 5

6 w zakres których wchodzi również obserwacja szczegółowa. Pozwalać również na rejestracje członków towarzystwa oraz tworzenie nowego użytkownika systemu Technologie i narzędzia Java Jest to język programowania obiektowego, zaprojektowany i stworzony przez firmę Sun Microsystems Inc. W dużej mierze składnia oraz słowa kluczowe zostały przejęte z C++. Jedną z największych zalet Javy jest przenośność, wykorzystując rozwiązanie z języka Smaltalk tzw. wirtualnej maszyny (VM). Oprogramowanie pisane w Javie może być uruchomione na dowolnym systemie operacyjnym (OS), na którym jest zainstalowana implementacja VM dla odpowiedniej architektury OS i procesora. Wirtualna Maszyna tłumaczy kompilacje kodu źródłowego Jawy (bytecode) na formę kodu wykonywalnego zrozumiałą dla konkretnej platformy systemu komputerowego, a następnie program w takiej formie zostaje wykonany. Do uruchomienia programu napisanego w Javie niezbędne jest środowisko uruchomieniowe JRE (Java Runtime Enviroment) zawierające między innymi Wirtualną Maszynę oraz podstawowe klasy w formie kodu bajtowego. Użytkownikowi nie tworzącemu oprogramowania w Javie pakiet JRE pozwala na korzystanie z programów stworzonych w omawianym języku. Natomiast dla programisty niezbędny jest zbiór narzędzi i bibliotek JDK (Java Development Kit). Pakiet ten dostarcza między innymi domyślny kompilator JAVAC, debugger JDB, archiwizator tworzący oraz zarządzający archiwami JAR, źródła klas, dokumentacje oraz pomoc. Oba produkty JRE i JDK są darmowym oprogramowaniem, dostępne dla wielu systemów operacyjnych. Do ważnych cech Javy należy zaliczyć zarządzanie pamięcią, koncepcja również przejęta z Smalltalka. Mechanizm, który jest odpowiedzialny za zwracanie pamięci do systemu podczas działania programu nazywa się Garbage Collector. Takie rozwiązanie nie wymaga od programisty używania destruktorów. Ogólne czynności zwalniania pamięci polegają na usuwaniu nieużywanych obiektów. Kolejnymi aspektami programowania w Javie jest obiektowość i dziedziczenie. Język Java jest całkowicie obiektowy, odstępstwem od tego są typy proste (int, boolean, long, float, double). Dziedziczenie w porównaniu do C++ jest jednobazowe. Rekompensatą jest wprowadzenie interfejsów, umożliwiające wielokrotne dziedziczenie. 6

7 Spring Framework 3.0 Szkielet tworzenia aplikacji w języku Java dla platformy Java EE/J2EE o otwartym kodzie źródłowym, stworzony przez Roda Johnsona. Kojarzony przede wszystkim z aplikacjami internetowymi. Charakteryzuje się łatwością i skróconym czasem w implementacji dużych jak i małych aplikacji. Koncepcja Odwróconej Kontroli realizowana jest poprzez Wstrzykiwanie Zależności. Wstrzykiwanie Zależność przeprowadzane jest na dwa sposoby: wstrzykiwanie konstruktorem i wstrzykiwania mutatorem. Ogół szablonu Spring Framework można rozdzielić na podszablony w tym między innymi: Kontener Odwróconej Kontroli, Szablon Dostępu Do Danych, Szablon Model-View- Controller, Szablon Autoryzacji i Autentykacji. Spring Framework z powodzeniem wypiera taką technologię jak EJB (Enterprise JavaBeans) i jest alternatywą w procesie tworzenia aplikacji Java EE Spring BlazeDS Integration Podprojekt Spring a umożliwiający łatwe tworzenie Bogatych Aplikacji Internetowych (Rich Internet Aplication) przy użyciu Springa i Adobe Flex. Spring BlazeDS Integration korzysta z możliwości jakie daje mechanizm, z otwartym kodem źródłowym, Adobe BlazeDS i w dużym stopniu upraszcza jego konfigurację oraz użytkowanie. Głównym aspektem jest połączenie Javy z Flexem przy wykorzystaniu tzw. remote objects. Jest to mechanizm zdalnego wywoływania metod obiektów napisanych w Javie z poziomu Flex, do tego celu wykorzystuje się wydajny, binarny protokół AMF (Action Message Format) SQL SQL to strukturalny język zapytań, umożliwiający zarządzanie i wykonywanie różnych operacji na relacyjnych bazach danych i jest wykorzystywany jedynie do komunikacje z bazą. SQL pozwala na tworzenie baz danych, ich modyfikacje poprzez dodawanie, aktualizowanie, usuwanie danych. Wyróżnia się trzy formy SQL a: SQL interakcyjny (autonomiczny) forma SQL wykorzystywana przy bezpośrednim wprowadzaniu lub pobierania do/z bazy danych. 7

8 SQL statyczny reprezentowany jest przez skrypty SQL pisane przy tworzeniu aplikacji, następnie podczas użytkowania aplikacji nie ulegają zmianom. SQL dynamiczny wykorzystywany w trakcie tworzenia aplikacji gdy nie jest możliwe określenie zapytań, zastępuję statyczny SQL. Ideą SQL jest zadawanie zapytań do bazy, rozróżnia się trzy typy zapytań: SQL DML (język manipulacji danymi) polega na dodawaniu, aktualizacji, usuwaniu, wybieraniu danych z bazy. Najważniejsze polecenia to SELECT, INSERT, UPDATE, DELETE. SQL DDL (język definicji danych) operacje na tabelach, tworzenie, usuwanie, modyfikacje. Polecenia: Create, Drop, Alter. SQL DCL (język kontroli nad danymi) - zastosowanie w nadawaniu uprawnień do obiektów bazodanowych. Polecenia: Grand, Revoke, Deny NetBeans 6.8 Środowisko programowania dla języka Java. Integruje ze sobą wiele pomocnych komponentów co wpływa na szybką i wygodną pracę. Jest to wolne oprogramowanie na licencji Common Development and Distribution License wyprodukowane przez firmę SUN. Kompatybilny z wieloma kontenerami aplikacji internetowych takich jak Apache Tomcat, GlassFish, JBoss. Poprzez instalacje dostępnych wtyczek zakres tworzonych aplikacji obejmuje nie tylko obsługę Javy ale i takich popularnych języków programowania jak C/C++, PHP i wiele innych Subversion (SVN) System kontroli wersji kodu źródłowego, najczęściej wykorzystywany przy projektach grupowych. SVN został wprowadzony w celu zastąpienia CVS (ang. Concurrent Versions System) oraz eliminacji jego wad. W większości przypadków oba systemy są funkcjonalnie zgodne, jednak SVN jest bardziej niezawodny. Zalety SVN: Historia zmian nazw katalogów oraz plików. 8

9 Dostępny samodzielny serwer. Szybkie tworzenie gałęzi i znaczników. Własny protokół klient/serwer. Protokół umożliwia przesyłanie różnic w plikach. Rozmiar przesyłanych danych przy zmianie pliku jest proporcjonalny do rozmiaru zmian, a nie pliku. Efektywna obsługa plików binarnych. Repozytorium przechowywane w bazie danych lub w systemie plików MVC Wzorzec projektowy MVC wymusza koncepcje podziału aplikacji na 3 niezależne warstwy. Podział ten wprowadza porządek w architekturze systemu. Takie podejście nie powoduje konieczności wykonywania dużej ilości zmian w innych miejscach systemu, każda z warstw jest od siebie oddzielona. Wyróżnia się następujące warstwy: (Model) Model danych - opis struktur danych i powiązań pomiędzy nimi (View) Interfejs, widok - to co widzi użytkownik (Controller) Logika działania - powiązania między zdarzeniami zachodzącymi w systemie 2. Dane systemu 2.1. Dane wejściowe Dane wejściowe reprezentowane są przez papierowe formularze wypełniane ręcznie przez współpracowników MTO, na podstawie których zostały zaprojektowane i zaimplementowane formularze w warstwie widoku. Po poprawnym wypełnieniu wymaganych pól dane są przesyłane do warstwy kontrolera, a następnie zapisywane w bazie danych. Dodatkowymi formularzami nie mającymi papierowego wzoru są między innymi formularz logowania, opisu wyposażenia i ubioru. 9

10 Formularz współpracownika Rys 1. Karta współpracownika. 10

11 Protokół liczenia Rys 2. Protokół liczenia. 11

12 Zestawienie Wyników Rys 3. Obserwacje do kart atlasowych. 12

13 Karta obserwacji strona pierwsza Rys 4. Karta obserwacji szczegółowej str.1 13

14 Karta obserwacji strona druga Rys 5. Karta obserwacji szczegółowej str.2 14

15 Zestawienie obserwacji sezon jesienno-zimowy strona pierwsza Rys 6. Zestawienie obserwacji sezon jesienno zimowy str.1 15

16 Zestawienie obserwacji sezon jesienno-zimowy strona druga Rys 7. Zestawienie obserwacji sezon jesienno zimowy str.2 16

17 Zestawienie obserwacji sezon wiosenno-letni strona pierwsza Rys 8. Zestawienie obserwacji sezon wiosenno letni str.1 17

18 Zestawienie obserwacji sezon wiosenno-letni strona druga Rys 9. Zestawienie obserwacji sezon wiosenno letni str.2 18

19 2.2. Przechowywanie danych Dane systemu są przechowywane w relacyjnej bazie danych, która jest zarządzana przez wolnodostępny system bazodanowy PostgreSQL. Wersja bazy danych wykorzystana w tym projekcje jest połączeniem oraz rozszerzeniem prac dyplomowych autorów Madej Grzegorz, Gładysz Paweł pt. Projekt i implementacja modułu zbierania danych obserwacyjnych systemu ornitologicznego oraz Mateusz Oślizło pt. Projekt i implementacja modułu encyklopedycznego serwisu ornitologicznego. Baza danych uwzględnia określanie użytkowników oraz ról jakie pełni dany użytkownik w systemie. Wyróżnione są następujące role w bazie danych: Gość Użytkownik uprzywilejowany Obserwator Obserwator automatyczny Ekspert Ekspert główny Administrator Role systemu determinują możliwości wykorzystywania, przetwarzania oraz zapisywania informacji. W aplikacji użyto jedynie dwóch typów ról Gość oraz Obserwator. Obecnie w projekcie bazy określone zostały dwa typy danych: zwykłe i wrażliwe. Baza danych przystosowana jest elastycznie do różnych typów procedur w celu których zostały przeprowadzone wyprawy. 19

20 Diagram ERD bazy danych, dla wersji elektronicznej diagram znajduję się na płycie w pliku Birdsmond_NEW.bmp 20

21 2.3. Przepływ danych W projekcie przyjęto, że warstwa VIEW nie ma bezpośredniego połączenia z warstwą MODEL. Pośrednikiem w tym przypadku jest kontroler. Poglądowy schemat przypływu danych przedstawia Rysunek 10. Rys 10. Przepływ danych w systemie Komunikacja między warstwą VIEW a warstwą CONTROLLER Po poprawnym wprowadzeniu danych przez użytkownika do formularza zostaje zdalnie wywołana metoda z obiektu obsługującego dany formularz, który został uprzednio zdefiniowany w kontekście warstwy biznesowej. Zdalny obiekt (RemotObject) jest standardowym komponentem technologii Adobe Flex 3. Poprzez odwołanie się do metod zdalnego obiektu możliwe jest ich użycie. Dane do zdalnej metody są przesyłane za pomocą wartości jako argumentów lub klasy napisanej w języku Action Script po stronie warstwy widoku i jest to klasa identyczna do klasy kontrolera, która odwzorowuje formularz. Posiada takie same właściwości oraz nazwę. Powiązanie klas jest możliwe dzięki definicji mapowania klasy warstwy VIEW i CONTROLLER tzw. alias. Do tego celu wykorzystuję się komponent 21

22 [RemotClass] w kodzie klasy ActionScript. Następnie dane są serializowane do postaci binarnej i przesyłane protokołem AMF poprzez HTTP. Punktem końcowym transmisji danych jest servlet, po stronie serwera. Wiadomość zostaje przekierowana poprzez servlet do MessageBroker, który kojarzy dane wejściowe z usługą docelową. Kolejnym krokiem jest już zapis do bazy danych. MessageBroker ma możliwość przesyłania danych, poprzez punkt końcowy, do klienta. Pobrane dane z bazy wysyłane są przeważnie w postaci obiektu typu java.util.list w przypadku korzystania z metod pobierających. Natomiast w przypadku metod zapisu lub usuwania zwracane jest potwierdzenie pozytywnego lub negatywnego wykonania metody w postaci zmiennych prymitywnego typu boolean. W przypadku gdy metoda zapisuje do tabeli z automatycznie generowanym kluczem podstawowym zwraca owy klucz. Przepływ informacji przedstawia Rysunek Rys. 11. Wymiana danych pomiędzy warstwą widoku a warstwą kontrolera Komunikacja między warstwą CONTROLLER a warstwą MODEL Do łączenia się z bazą, wykonywania zapytań oraz przetwarzania otrzymanych wyników został wykorzystany interfejs niskiego poziomu JDBC (Java DataBase Connectivity). Do poprawnego połączenia oraz wykonywania operacji konieczny jest sterownik do odpowiedniego systemu bazodanowego, w przypadku tego projektu PostgreSQL. Bardzo ważnym aspektem jest utworzenie obiektu typu org.springframework.jdbc.datasource.drivermanagerdatasource w którym są 1 Na podstawie diagramu ze strony 22

23 zdefiniowane podstawowe dane do fizycznego połączenia z bazą takie jak host, nazwę użytkownika, hasło, nazwa bazy danych. Spring Framework udostępnia klasę JdbcTemplate. W uproszczony sposób pozwala korzystać z JDBC oraz unikać błędów. Klasa ta przechwytuje i tłumaczy wyjątki na ogólnie zrozumiałe co zwalnia z korzystania bloków try, catch. Wykonuje zapytania, a wyniki zwraca korzystając z interfejsu ResultSet inicjując iteracje. Udostępnia szereg metod wykonujących zapytania SQL oraz zwracające wyniki np. queryforint(), queryforlong(), queryforlist(). Każda z tych metod zwraca typ danych taki jaki ma w nazwie. W tym projekcie do zwracania wyników zapytania najczęściej jest używana metoda queryforlist(), która zwraca listę (java.util.list) obiektów typu java.util.map reprezentujących każdy z otrzymanych rekordów. Często używaną metodą jest update(), przeznaczona do aktualizacji zapisu i usuwania, która zwraca liczbę zaktualizowanych rekordów. Tabela 1 2. prezentuje zestaw wszystkich dostępnych metod interfejsu JdbcTemplate, wykorzystywanych przy wymianie danych z bazą, oraz zwracane przez nie typy. Tabela 1. Metody interfejsu JdbcTemplate. Metoda execute(callablestatementcreator csc, CallableStatementCallback action) execute(connectioncallback action) execute(preparedstatementcreator psc, PreparedStatementCallback action) execute(statementcallback action) execute(string sql) execute(string callstring, CallableStatementCallback action) execute(string sql, PreparedStatementCallback action) query(preparedstatementcreator psc, Zwracany typ Object Object Object Object void Object Object Object 2 Dane na podstawie dokumentacji zamieszczonej pod adresem 23

24 PreparedStatementSetter pss, ResultSetExtractor rse) query(preparedstatementcreator psc, ResultSetExtractor rse) query(preparedstatementcreator psc, RowCallbackHandler rch) query(preparedstatementcreator psc, RowMapper rowmapper) Object void List query(string sql, Object[] args, int[] argtypes, ResultSetExtractor rse) Object query(string sql, Object[] args, int[] argtypes, RowCallbackHandler rch) query(string sql, Object[] args, int[] argtypes, RowMapper rowmapper) void List query(string sql, Object[] args, ResultSetExtractor rse) Object query(string sql, Object[] args, RowCallbackHandler rch) query(string sql, Object[] args, RowMapper rowmapper) query(string sql, PreparedStatementSetter pss, ResultSetExtractor rse) query(string sql, PreparedStatementSetter pss, RowCallbackHandler rch) query(string sql, PreparedStatementSetter pss, RowMapper rowmapper) query(string sql, ResultSetExtractor rse) void List Object void List Object 24

25 query(string sql, RowCallbackHandler rch) query(string sql, RowMapper rowmapper) queryforint(string sql) queryforint(string sql, Object[] args) queryforint(string sql, Object[] args, int[] argtypes) queryforlist(string sql) queryforlist(string sql, Class elementtype) queryforlist(string sql, Object[] args) queryforlist(string sql, Object[] args, Class elementtype) queryforlist(string sql, Object[] args, int[] argtypes) queryforlist(string sql, Object[] args, int[] argtypes, Class elementtype) queryforlong(string sql) queryforlong(string sql, Object[] args) queryforlong(string sql, Object[] args, int[] argtypes) queryformap(string sql) queryformap(string sql, Object[] args) queryformap(string sql, Object[] args, int[] argtypes) queryforobject(string sql, Class requiredtype) queryforobject(string sql, Object[] args, Class requiredtype) queryforobject(string sql, Object[] args, int[] argtypes, Class requiredtype) queryforobject(string sql, Object[] args, int[] argtypes, RowMapper rowmapper) queryforobject(string sql, Object[] args, void List int int int List List List List List List long long long Map Map Map Object Object Object Object Object 25

26 RowMapper rowmapper) queryforobject(string sql, RowMapper rowmapper) queryforrowset(string sql) queryforrowset(string sql, Object[] args) queryforrowset(string sql, Object[] args, int[] argtypes) update(preparedstatementcreator psc) update(preparedstatementcreator psc, KeyHolder generatedkeyholder) update(preparedstatementcreator psc, PreparedStatementSetter pss) update(string sql) update(string sql, Object[] args) update(string sql, Object[] args, int[] argtypes) update(string sql, PreparedStatementSetter pss) Object SqlRowSet SqlRowSet SqlRowSet int int int int int int int Generowane automatycznie klucze tabel są zwracane za pomocą klauzuli SQL RETURNING w zapytaniu oraz odpowiedniej metody zdeterminowanej typem zwracanego klucza. 3. Konfiguracja aplikacji 3.1. Konfiguracja aplikacji w pliku web.xml Najważniejszym plikiem w projekcie jest plik /WEB-INF/web.xml (Web Deployment Descriptor), w którym są definiowane między innymi nazwa aplikacji, poszczególne servlety, parametry inicjalizujące. Servlet jest to aplikacja napisana w języku Java uruchamiana wewnątrz kontenera servletów, który działa podobnie jak serwer WWW, tzn. przyjmuje żądania i zwraca odpowiedzi do użytkownika. W tym projekcie wykorzystano kontener servletów Apache Tomcat Ogólny schemat pliku web.xml: 26

27 1 <?xml version="1.0" encoding="utf-8"?> 2 <web-app version="2.5" xmlns="http://java.sun.com/xml/ns/javaee" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/xmlschema-instance" xsi:schemalocation="http://java.sun.com/xml/ns/javaee </web-app> 40 W pliku web.xml zdefiniowano w pierwszej kolejności servelet, jego nazwę oraz odpowiadającą mu klasę. 15 <servlet> 16 <servlet-name>flex</servlet-name> 17 <servlet-class>org.springframework.web.servlet.dispatcherservlet </servlet-class> 18 <load-on-startup>1</load-on-startup> 19 </servlet> <servlet-mapping> 22 <servlet-name>flex</servlet-name> 23 <url-pattern>/messagebroker/*</url-pattern> 24 </servlet-mapping> Servlet ten przyjmuje nazwę flex, a klasą obsługującą jest org.springframework.web.servlet.dispatcherservlet. Servlet obsługuje jedynie żądania przeglądarki /messagebroker/* co pozwala na zdalne wywoływanie obiektów z poziomu warstwy widoku napisanej w Adobe Flex, ponieważ pod taki adres są kierowane żądania zdalnych obiektów. Linia <load-on-startup>1</load-on-startup> ustawia servlet jako pierwszy w kolejności, z wszystkich servletów, podczas uruchomienia całej aplikacji. Kolejnym ważnym krokiem jest zainicjowanie tzw. obiektu nasłuchującego (klasa ContextLoaderListener), który ma za zadanie załadowanie kontekstów aplikacji, które posiadają definicje obiektów (beanów) używanych w aplikacji. 5 <listener> 6 <listener-class> org.springframework.web.context.contextloaderlistener</listener-class> 7 </listener> 8 9 <context-param> 10 <param-name>contextconfiglocation</param-name> 11 <param-value>/web-inf/applicationcontext*.xml</param-value> 12 </context-param> Obiekt nasłuchujący sprawdza parametr contextconfiglocation i jeśli jest zdefiniowany sprawdza lokalizacje kontekstu, która została podana jako wartość tego parametru. Dla wyjaśnienia znak gwiazdki * oznacza, że w tym miejscu może być dowolny 27

28 ciąg znaków np. gdy w katalogu /WEB-INF/ znajdują się dwa pliki applicationcontextflex.xml oraz applicationcontext.xml oba zostaną załadowane. W przypadku gdy parametr contextconfiglocation nie został zdefiniowany obiekt nasłuchujący użyje standardowo zdefiniowanego kontekstu applicationcontext.xml Pozostały fragment pliku web.xml określa czas wygaśnięcia sesji oraz plik, który ma być uruchomiony podczas startu aplikacji. 27 <session-config> 28 <session-timeout> </session-timeout> 31 </session-config> <welcome-file-list> 34 <welcome-file>redirect.jsp</welcome-file> 35 </welcome-file-list> 3.2. Kontekst aplikacji W plikach kontekstu aplikacji definiowane są obiekty tzw. beany oraz wartości ich właściwości bądź argumenty konstruktora klasy. Nazewnictwo zdeterminowane jest zdefiniowaną właściwością w pliku web.xml obiektu nasłuchującego. Więcej informacji o określaniu lokalizacji i nazwy kontekstu podano w poprzednim rozdziale 3.1. Konfiguracja aplikacji. Dodatkowo dla każdego zdefiniowanego servletu istnieje osobny kontekst aplikacji, np. dla servletu o nazwie flex w projekcie powinna istnieć lokalizacja WEB-INF/flexservlet.xml, w tym pliku jest jednie zdefiniowany obiekt servletu. W projekcie istnieją dwa pliki kontekstu aplikacji applicationcontext.xml oraz applicationcontext-flex.xml. W pierwszym z nich są definiowane obiekty menadżerów połączenia z bazą danych, obiekty sesji oraz obiekty umożliwiające obsługę wiadomości . Poniższy kod przedstawia przykładowy wpis beanu w pliku applicationcontext.xml: 15 <bean id="drivermanagerdatasourceguest" 16 class="org.springframework.jdbc.datasource.drivermanagerdatasource" 17 p:driverclassname="${jdbc.driverclassname}" 18 p:url="${jdbc.url}" 19 p:username="${jdbc.username}" 20 p:password="${jdbc.password}" /> W pliku applicationcontext-flex.xml konfigurowana jest integracja Spring z Adobe Flex (więcej inforamacji w rozdziale 3.3. Konfiguracja integracji Spring z Adobe Flex) oraz definiowane są beany zdalnie wywoływane przez warstwę widoku, 28

29 za co jest odpowiedzialny wpis <flex:remoting-destination ref="birdwatcherservice" />. Poniżej przykład definicji beanu i jego wystawienie jako zdalnego obiektu: 26 <bean id="birdwatcherservice" class="birdsmond.birdwatcher.birdwatcherservice" > 27 <property name="sendmail" ref="mailservice" /> 28 <property name="username" ref="username" /> 29 <property name="userpass" ref="userpass" /> 30 <property name="drivermanagerdatasourceuser" ref="drivermanagerdatasourceuser" /> 31 <property name="drivermanagerdatasourceguest" ref="drivermanagerdatasourceguest" /> 32 </bean> 33 <flex:remoting-destination ref="birdwatcherservice" /> 3.3. Konfiguracja integracji Spring z Adobe Flex Komunikację pomiędzy warstwą CONTROLLER stworzoną za pomocą Spring Framework a warstwą VIEW zaimplementowaną w Adobe Flex umożliwia mechanizm Adobe BlazeDS. Dla ułatwienia w tym projekcie skorzystano również z rozszerzenia BlazeDS jako podprojekt Spring Spring BlazeDS Integration. Pierwszym krokiem jest zdefiniowanie servletu, który będzie odbierał żądania warstwy VIEW zaimplementowanej w Flex. Żądania te przesyłane protokołem HTTP mają w swojej ścieżce lokalizację /messagebroker/* (gdzie * oznacz dowolny ciąg znaków) i jedynie takie żądanie będą odbierane przez ten servlet. Fragment tej konfiguracji jest umieszczony w pliku web.xml 15 <servlet> 16 <servlet-name>flex</servlet-name> 17 <servlet-class>org.springframework.web.servlet.dispatcherservlet </servletclass> 18 <load-on-startup>1</load-on-startup> 19 </servlet> <servlet-mapping> 22 <servlet-name>flex</servlet-name> 23 <url-pattern>/messagebroker/*</url-pattern> 24 </servlet-mapping> Kolejnym krokiem jest zdefiniowanie pośrednika informacji MessageBroker. Utworzenie tego obiektu umożliwia znacznik <flex:message-broker/>, jest to standardowa konfiguracja, w której plik konfiguracyjny BlazeDS zlokalizowany musi być w /WEB- INF/flex/services-config.xml. Konfiguracja ta znajduję się w kontekście aplikacji w pliku applicationcontext-flex.xml. Również należy zdefiniować obiekt typu org.springframework.flex.servlet.messagebrokerhandleradapter, przez który żądania 29

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Tarnowie. Instytut Politechniczny

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Tarnowie. Instytut Politechniczny Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Tarnowie Instytut Politechniczny Kierunek: INFORMATYKA Specjalność: Informatyka stosowana Specjalizacja: Informatyka w telekomunikacji Sławomir Węc PRACA INŻYNIERSKA

Bardziej szczegółowo

1. Wstęp... 4 2. Wprowadzenie... 5 2.1. Cel i zakres pracy... 5 2.2. Wymagania... 6

1. Wstęp... 4 2. Wprowadzenie... 5 2.1. Cel i zakres pracy... 5 2.2. Wymagania... 6 1. Wstęp.... 4 2. Wprowadzenie.... 5 2.1. Cel i zakres pracy.... 5 2.2. Wymagania.... 6 3. Użyte protokoły internetowe.... 7 3.1. Model OSI (Open System Interconnection).... 7 3.2. Transmission Control

Bardziej szczegółowo

Udostępnianie aplikacji klasy enterprise w oparciu o usługi Amazon Cloud

Udostępnianie aplikacji klasy enterprise w oparciu o usługi Amazon Cloud Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie Wydział Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Elektroniki Katedra Informatyki Praca magisterska Udostępnianie aplikacji klasy enterprise

Bardziej szczegółowo

Testowanie i Ciągła Integracja w Projektach Java Enterprise Edition

Testowanie i Ciągła Integracja w Projektach Java Enterprise Edition UNIWERSYTET JAGIELLOŃSKI W KRAKOWIE Praca magisterska Testowanie i Ciągła Integracja w Projektach Java Enterprise Edition Adam Perlik Pracę wykonano w Zakładzie Technologii Informatycznych pod kierunkiem

Bardziej szczegółowo

Generyczny system do tworzenia i obsługi formularzy działający przez www.

Generyczny system do tworzenia i obsługi formularzy działający przez www. Katedra Inżynierii Oprogramowania Inżynieria Oprogramowania i Baz Danych Tomasz Paweł Skrobol Nr albumu: 4885 Generyczny system do tworzenia i obsługi formularzy działający przez www. Praca magisterska

Bardziej szczegółowo

Generyczne mapowanie obiektowo-relacyjne z wykorzystaniem dedykowanego oprogramowania

Generyczne mapowanie obiektowo-relacyjne z wykorzystaniem dedykowanego oprogramowania Wydział Informatyki Katedra Inżynierii Oprogramowania Inżynieria Oprogramowania i Baz Danych Marcin Niegowski Nr albumu 3245 Generyczne mapowanie obiektowo-relacyjne z wykorzystaniem dedykowanego oprogramowania

Bardziej szczegółowo

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Tarnowie. Instytut Politechniczny

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Tarnowie. Instytut Politechniczny Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Tarnowie Instytut Politechniczny Kierunek: INFORMATYKA Specjalność: INFORMATYKA STOSOWANA PRACA INŻYNIERSKA Tytuł pracy: Projekt i implementacja modułu encyklopedycznego

Bardziej szczegółowo

Różne podejścia do projektowania aplikacji internetowych

Różne podejścia do projektowania aplikacji internetowych Wydział Informatyki Katedra Inżynierii Oprogramowania Inżynieria Oprogramowania i Baz Danych Przemysław Walerianczyk Nr albumu 7143 Różne podejścia do projektowania aplikacji internetowych Praca magisterska

Bardziej szczegółowo

Architektura zorientowana na usługi. Ćwiczenia laboratoryjne

Architektura zorientowana na usługi. Ćwiczenia laboratoryjne Architektura zorientowana na usługi. Ćwiczenia laboratoryjne SKRYPT Krzysztof Rzecki Wydział Fizyki, Matematyki i Informatyki Politechniki Krakowskiej Kraków 2011 Materiały dydaktyczne zostały przygotowane

Bardziej szczegółowo

System sterowania przepływem pracy w środowisku Oracle Workflow

System sterowania przepływem pracy w środowisku Oracle Workflow Rozdział 5 System sterowania przepływem pracy w środowisku Oracle Workflow Streszczenie. Opracowanie przedstawia możliwość tworzenia aplikacji z użyciem diagramów sterowania przepływem pracy. Jako silnik

Bardziej szczegółowo

PRACA DYPLOMOWA STACJONARNE STUDIA I

PRACA DYPLOMOWA STACJONARNE STUDIA I WOJSKOWA AKADEMIA TECHNICZNA im. Jarosława Dąbrowskiego WYDZIAŁ CYBERNETYKI PRACA DYPLOMOWA STACJONARNE STUDIA I Temat: SYSTEM REJESTRACJI UŻYTKOWNIKÓW W SERWISIE INTERNETOWYM Autor: Piotr KWIATEK Kierownik

Bardziej szczegółowo

O autorach... 11 Wprowadzenie... 13 Rozdział 1. Instalacja i kompilacja serwera JBoss... 23

O autorach... 11 Wprowadzenie... 13 Rozdział 1. Instalacja i kompilacja serwera JBoss... 23 Spis treści O autorach... 11 Wprowadzenie... 13 Rozdział 1. Instalacja i kompilacja serwera JBoss... 23 Pobranie plików binarnych... 24 Warunki instalacji... 24 Instalacja serwera przy użyciu pakietu zawierającego

Bardziej szczegółowo

Maper obiektowo-relacyjny dla systemów spadkowych

Maper obiektowo-relacyjny dla systemów spadkowych Wydział Informatyki Katedra Inżynierii Oprogramowania Inżynieria Oprogramowania i Baz Danych Radosław Kowalczyk Nr albumu 9116 Maper obiektowo-relacyjny dla systemów spadkowych Praca magisterska napisana

Bardziej szczegółowo

LABORATORIUM Z ROZPROSZONYCH I OBIEKTOWYCH SYSTEMÓW BAZ DANYCH

LABORATORIUM Z ROZPROSZONYCH I OBIEKTOWYCH SYSTEMÓW BAZ DANYCH POLITECHNIKA WROCŁAWSKA WYDZIAŁ ELEKTRONIKI LABORATORIUM Z ROZPROSZONYCH I OBIEKTOWYCH SYSTEMÓW BAZ DANYCH System obsługi internetowego rozkładu jazdy oparty o rozproszoną bazę danych AUTORZY: Michał Kowalczyk

Bardziej szczegółowo

PRACA DYPLOMOWA MAGISTERSKA

PRACA DYPLOMOWA MAGISTERSKA POLITECHNIKA WROCŁAWSKA WYDZIAŁ ELEKTRONIKI KIERUNEK: Informatyka SPECJALNOŚĆ: Inżynieria systemów informatycznych PRACA DYPLOMOWA MAGISTERSKA Analiza własności nierelacyjnych systemów baz danych. Analysis

Bardziej szczegółowo

5. Podstawowe pakiety informatyczne, statystyczne i ekonometryczne

5. Podstawowe pakiety informatyczne, statystyczne i ekonometryczne Zestaw zagadnień informatycznych na egzamin magisterski 2004/2005 1. Dynamiczne struktury danych Opracowanie: Ania Zawrzykraj 2. Charakterystyka popularnych języków programowania Opracowanie: Jarosław

Bardziej szczegółowo

Magdalena Kruczek MONITOROWANIE ORAZ IDENTYFIKACJA ZMIAN W STRUKTURZE PLIKÓW SYSTEMU WINDOWS

Magdalena Kruczek MONITOROWANIE ORAZ IDENTYFIKACJA ZMIAN W STRUKTURZE PLIKÓW SYSTEMU WINDOWS INSTYTUT INŻYNIERII I GOSPODARKI WODNEJ POLITECHNIKA KRAKOWSKA im. TADEUSZA KOŚCIUSZKI Magdalena Kruczek MONITOROWANIE ORAZ IDENTYFIKACJA ZMIAN W STRUKTURZE PLIKÓW SYSTEMU WINDOWS praca magisterska studia

Bardziej szczegółowo

EduCASE Narzędzie CASE wspomagające edukację

EduCASE Narzędzie CASE wspomagające edukację Wydział Informatyki Katedra Systemów Informacyjnych Inżynieria Oprogramowania i Baz Danych Łukasz Ziemiańczyk Nr albumu 3265 EduCASE Narzędzie CASE wspomagające edukację Praca magisterska dr Mariusz Trzaska

Bardziej szczegółowo

Wszechnica Informatyczna: Bazy danych Podstawy projektowania i implementacji baz danych. Andrzej Ptasznik

Wszechnica Informatyczna: Bazy danych Podstawy projektowania i implementacji baz danych. Andrzej Ptasznik Wszechnica Informatyczna: Bazy danych Podstawy projektowania i implementacji baz danych Andrzej Ptasznik Podstawy projektowania i implementacji baz danych Rodzaj zajęć: Wszechnica Informatyczna Tytuł:

Bardziej szczegółowo

Infrastruktura aplikacji WWW I

Infrastruktura aplikacji WWW I Infrastruktura aplikacji WWW I Wykład prowadzi: Marek Wojciechowski Infrastruktura aplikacji WWW 1 Plan wykładu Infrastruktura aplikacji WWW Infrastruktura w aplikacjach ASP.NET Web Forms Architektura

Bardziej szczegółowo

Generyczny system do analizy portali internetowych

Generyczny system do analizy portali internetowych Wydział Informatyki Katedra Inżynierii Oprogramowania Inżynieria Oprogramowania i Baz Danych Marcin Cwalina Nr albumu s6495 Generyczny system do analizy portali internetowych Praca magisterska napisana

Bardziej szczegółowo

PRACA DYPLOMOWA INŻYNIERSKA. Eclipse Workflow plugin

PRACA DYPLOMOWA INŻYNIERSKA. Eclipse Workflow plugin Rok akademicki 2005/2006 POLITECHNIKA WARSZAWSKA WYDZIAŁ ELEKTRONIKI I TECHNIK INFORMACYJNYCH INSTYTUT AUTOMATYKI I INFORMATYKI STOSOWANEJ PRACA DYPLOMOWA INŻYNIERSKA Mateusz Zięba Eclipse Workflow plugin

Bardziej szczegółowo

Podstawy programowania w języku Java. mgr inż. Piotr Kowalski

Podstawy programowania w języku Java. mgr inż. Piotr Kowalski Podstawy programowania w języku Java mgr inż. Piotr Kowalski 18 stycznia 2013 Spis treści 1 Podstawy architektury komputera 5 1.1 Części składowe komputera..................... 5 1.1.1 Rzecz o rejestrach......................

Bardziej szczegółowo

Geolokalizacja w portalach internetowych

Geolokalizacja w portalach internetowych Wydział Informatyki Katedra Inżynierii Oprogramowania Inżynieria Oprogramowania i Baz Danych Jakub Milik Nr albumu 4122 Geolokalizacja w portalach internetowych Praca magisterska napisana pod kierunkiem:

Bardziej szczegółowo

BAZY DANYCH. Informatyka i Technologia Informacyjna Suwałki - 2013

BAZY DANYCH. Informatyka i Technologia Informacyjna Suwałki - 2013 BAZY DANYCH Informatyka i Technologia Informacyjna Suwałki - 2013 Przedmiot: Bazy danych Ćwiczenia: 16 godzin 25 maja 2013 r. sala 300 10:30-17:25 (8 godzin), 8 czerwca 2013 r. sala 300 10:30-17:25 (8

Bardziej szczegółowo

Wykorzystanie języka Objective-C w tworzeniu aplikacji mobilnych na przykładzie aplikacji społecznościowej

Wykorzystanie języka Objective-C w tworzeniu aplikacji mobilnych na przykładzie aplikacji społecznościowej Uniwersytet Warszawski Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki Łukasz Kidziński Nr albumu: 234151 Wykorzystanie języka Objective-C w tworzeniu aplikacji mobilnych na przykładzie aplikacji społecznościowej

Bardziej szczegółowo

4.4. Microsoft Silverlight i WPF... 35 4.5. Sun JavaFX...37 4.6. Podsumowanie...38 5. Inżynieria Oprogramowania Aplikacji Webowych...40 5.1.

4.4. Microsoft Silverlight i WPF... 35 4.5. Sun JavaFX...37 4.6. Podsumowanie...38 5. Inżynieria Oprogramowania Aplikacji Webowych...40 5.1. Spis treści 1. Wstęp...4 1.1. Cel i Zakres Pracy...4 1.3. Struktura pracy... 5 2. Aplikacje Webowe... 6 2.1. Historia... 6 2.3. Web 2.0...8 2.4. RIA... 9 2.5. Perspektywy...9 3. Architektura Aplikacji

Bardziej szczegółowo

Język JAVA podstawy programowania

Język JAVA podstawy programowania Język JAVA podstawy programowania [43] Na ogół łatwiej daje się człowiek przekonać racjom, do których sam doszedł, niż tym, które nastręczyły się komuś innemu. Myśli Blaise Pascal Jacek Rumiński, 1999

Bardziej szczegółowo

Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie Wydział Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Elektroniki. Projekt inżynierski

Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie Wydział Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Elektroniki. Projekt inżynierski Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie Wydział Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Elektroniki Projekt inżynierski Tomasz Pawlicki Jacek Rajda Kierunek studiów: Elektronika

Bardziej szczegółowo

PRACA MAGISTERSKA. Zestaw narzędzi programistycznych do generowania mobilnych aplikacji POLSKO-JAPOŃSKA WYŻSZA SZKOŁA TECHNIK KOMPUTEROWYCH. Nr...

PRACA MAGISTERSKA. Zestaw narzędzi programistycznych do generowania mobilnych aplikacji POLSKO-JAPOŃSKA WYŻSZA SZKOŁA TECHNIK KOMPUTEROWYCH. Nr... POLSKO-JAPOŃSKA WYŻSZA SZKOŁA TECHNIK KOMPUTEROWYCH PRACA MAGISTERSKA Nr... Zestaw narzędzi programistycznych do generowania mobilnych aplikacji Student Szymon Nieradka Nr albumu 4868 Promotor prof. dr

Bardziej szczegółowo