Router bezprzewodowy DSL-2740B Wireless ADSL2+

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Router bezprzewodowy DSL-2740B Wireless ADSL2+"

Transkrypt

1 Router bezprzewodowy DSL-2740B Wireless ADSL2+ Podręcznik uŝytkownika

2 Spis Treści Zawartość opakowania... 3 Wymagania systemowe... 4 Wprowadzenie... 5 Interfejsy urządzenia... 6 Instalacja... 6 Setup > ADSL Setup > PPPoE/PPPoA Setup > ADSL > Dynamic IP Address Setup >ADSL > Static IP Address Setup > Wireless Settings Setup > LAN Settings > Router Settings Advanced >Port Forwarding Advaced > Application Rules Advanced > QoS Setup Advanced > Inbound/Outbound Filter Advanced > DNS Setup Advanced > Firewall & DMZ Advanced > Advanced ADSL Advanced > Advanced Wireless Advanced > Advanced LAN Advanced > Port Mapping Advanced > Remote Management Maintenance > Password Maintenance > Save/Restore Settings Rozwiązywanie problemów Podstawowe informacje o konfiguracji sieci Dane techniczne

3 Zawartość opakowania Zawartość opakowania: Router bezprzewodowy D-Link DSL-2740B 3 dołączane anteny Zasilacz sieciowy 5V / 2A Kabel Ethernet (skrętka nieekranowana CAT5-UTP, typ połączenia: bezpośredni) Podręcznik uŝytkownika na dysku CD Uwaga: Korzystanie z zasilacza o innym napięciu znamionowym niŝ w zasilaczu dołączonym do urządzenia DSL-2740B spowoduje uszkodzenie routera i uniewaŝnienie jego gwarancji. Jeśli w opakowaniu brakuje któregokolwiek z wymienionych elementów, prosimy o kontakt ze sprzedawcą. 3

4 Wymagania systemowe modem TV kablowej lub modem DSL Komputer z systemem Windows, Macintosh lub Unix z zainstalowaną kartą sieciową Ethernet Przeglądarka Internet Explorer 6.0, Mozilla (5.0), Firefox 1.5 lub wyŝszy (konfiguracja) System operacyjny Windows XP Service Pack 2 (instalation Wizard)

5 Wprowadzenie Funkcje i korzyści Szybsze połączenia bezprzewodowe - Router DSL-2740B pozwala na 300Mbps bezprzewodowe połączenie z innymi urządzeniami opartymi o standard n. Wydajność tego bezprzewodowego routera w standardzie n zapewnia prędkość transmisji danych do lepszą niŝ w standardzie g. Kompatybilność z urządzeniami wykonanymi w standardzie b oraz 802.1g DSL-2740B jest w pełni kompatybilny ze standardem IEEE b, dzięki czemu współpracuje z istniejącymi kartami PCI, USB oraz Cardbus Zaawansowana Zapora Chroni sieć wszystkie niepoŝądane pakiety nadchodzące z zewnątrz są blokowane. Interfejs uŝytkownika pozwala na zaawansowane zarządzanie opcjami zapory tj: Obsługa filtra zawartości -Filtr zawartości pozwala kontrolować dostęp do sieci dzięki analizie pakietów przychodzących i wychodzących. Pakiety są przepuszczane lub zatrzymywane w zaleŝności od ich adresu MAC, URL lub nazwy domeny. Filtrowanie wg. harmonogramu Filtr moŝe być aktywowany w wybrane dni lub o ustalonej godzinie. Zaawansowane opcje bezpieczeństwa - D-Link DSL- G624T oferuje najbardziej zaawansowane z aktualnie dostępnych opcje bezpieczeństwa podczas uŝywania kompatybilnych urządzeń: WEP - Standard specyfikuje klucze 40- i 104-bitowe, do których w procesie wysyłania ramki dołączany jest wektor inicjujący o długości 24 bitów. Stąd popularnie mówi się o 64- i 128-bitowych kluczach WEP WPA Wi-Fi Protected Access - wykorzystuje protokoły TKIP i 802.1x oraz uwierzytelnianie EAP oparte na serwerze RADIUS. Zapewnie duŝo lepszą ochronę, niŝ przy wykorzystaniu WEP, dzięki zastosowaniu automatycznie zmienianego klucza x zapewnia pierwszą linię ochrony przeciwko włamaniom. Serwer weryfikuje toŝsamość klienta próbującego uzyskać dostęp do sieci. Konfiguracja za pomocą przeglądarki Urządzenie moŝna skonfigurować za pomocą interfejsu przeglądarki Internet Explorer, Mozilla lub Firefox zainstalowanej na dowolnym komputerze połączonym z routerem. 5

6 Interfejsy urządzenia - port ADSL RJ-11 - porty Ethernet 4x100Base-TX (RJ-45) Auto MDI/MDI-X - punkt dostępowy n (draft) - przycisk reset [Power jack] Gniazdo zasilacza [Reset] Przycisk resetowania [ON/OFF] - Włącznik Instalacja Podłączając router poprzez kabel/dsl/modem satelitarny, postępuj według kolejności opisanej poniŝej: 1. Umieść router na otwartej przestrzeni, w centralnym miejscu. Nie podłączaj zasilania. 2. Włącz kabel łączący komputer do jednego z czterech portów LAN routera. 3. Włącz kabel telefoniczny do portu DSL routera 4. Podłącz zasilacz routera, poczekaj ok. 30 sek. na załadowanie się systemu 5. Włącz komputer 6. Sprawdź kontrolki na obudowie routera. Diody zasilania, portu DSL, oraz LAN do którego podłączony jest komputer powinny świecić (zielone). W przeciwnym wypadku upewnij się, Ŝe komputer, router oraz modem są włączone, oraz połączenia sieciowe są poprawnie podłączone. 6

7 Konfiguracja Korzystanie z kreatora konfiguracji Konfigurowanie urządzenia DSL-2740B w systemach MS Windows, Macintosh lub UNIX odbywa się za pomocą przeglądarki internetowej. Po uruchomieniu przeglądarki, w polu Adres naleŝy wpisać adres routera DSL-2740B (np: i nacisnąć Enter. Uruchom przeglądarkę WWW. Wpisz adres IP urządzenia DSL-2740B. (W powyŝszym przykładzie wykorzystano domyślny adres IP. W przypadku zmiany adresu routera DSL-2740B odpowiednio do wymagań sieci, w przeglądarce naleŝy wpisać nowy adres, a nie domyślny). W polu Nazwa uŝytkownika wpisz admin (małymi literami). W polu Password wpisz admin (małymi literami). Kliknij przycisk OK.

8 Zostanie wyświetlony następujący ekran. Kliknij przycisk Setup Wizard (Uruchom kreatora połączenia ADSL). Aby szybko skonfigurować router DSL-2740B, postępuj zgodnie z instrukcjami Kreatora. Kliknij przycisk Next (Dalej). 8

9 Ze względu na bezpieczeństwo zaleca się zmianę hasła administratora. Wprowadź nowe hasło, a następnie wpisz je ponownie w celu weryfikacji. Kliknij przycisk Next (Dalej). Na pokazanej poniŝej stronie wybierz kraj oraz nazwę dostawcy internetowego. Jeśli na liście ISP brakuje nazwy twojego dostawcy wybierz Other i wprowadź parametry VPI, VCI oraz Connection Type. Kliknij przycisk Next (Dalej). Wprowadź nazwę uŝytkownika Username oraz hasło Password/Confirm Password Kliknij przycisk Next (Dalej). 9

10 Kliknij Restart aby zachować bieŝące ustawienia. Po ponownym uruchomieniu routera poczekaj 1-2 minuty. Konfiguracja urządzenia za pomocą programu Setup Wizard została zakończona. MoŜna juŝ korzystać z Internetu. Jeśli będzie konieczne wprowadzenie zmian lub uzupełnienie konfiguracji routera DSL-2740B, moŝna to zrobić za pomocą menu Setup (Konfiguracja). Aby uzyskać dostęp do tego menu, naleŝy wprowadzić adres IP urządzenia DSL-2740B w polu adresu przeglądarki i nacisnąć Enter. Więcej informacji o menu Setup moŝna znaleźć w następnym rozdziale. 10

11 Setup > ADSL Setup > PPPoE/PPPoA Po zalogowaniu się w internetowym interfejsie zarządzania najpierw wyświetlana jest strona programu Setup Wizard (Kreator konfiguracji). Program ten słuŝy do szybkiego konfigurowania urządzenia DSL-2740B. Aby skonfigurować połączenie ręcznie naleŝy zaznaczyć Manual Setup. Opcję PPPoE (protokół przesyłania pakietów PPP w sieci Ethernet) naleŝy wybrać wówczas, gdy operator Internetu stosuje połączenia z wykorzystaniem tego protokołu. Operator udostępni odpowiednią nazwę uŝytkownika i hasło. Opcja ta jest na ogół wykorzystywana w połączeniach DSL. Username - konto PPPoE/PPPoA udostępnione przez operatora Internetu. Password - hasło PPPoE/PPPoA udostępnione przez operatora Internetu. Servername nazwa serwera (parametr opcjonalny) Conection Type rodzaj połączenia MTU - wpisz wartość MTU jeśli jest wymagana przez dostawcę, w przeciwnym wypadku pozostaw wartość domyślną Idle Time Out - czas bezczynności, po którym sesja PPPoE zostaje rozłączona. W polu tym naleŝy wpisać maksymalny czas oczekiwania (w minutach), po którym nieaktywne połączenie internetowe zostaje rozłączone. Aby wyłączyć tę funkcję, naleŝy wprowadzić 0.

12 VPI/VCI - parametry VPI (Virtual Path Identifier) i VCI (Virtual Circuit Identifier). Dla Neostrady parametry te powinny mieć wartość odpowiednio: 0 i 35, w przypadku Dialogu DSL naleŝy natomiast wpisać: 1 i 32 Po wprowadzeniu zmian kliknij przycisk Apply (zastosuj) 12

13 Setup > ADSL > Dynamic IP Address W celu automatycznego uzyskania adresów IP od operatora Internetu naleŝy wybrać opcję Dynamic IP (DHCP) (Dynamiczny adres IP). Opcję tę naleŝy wybrać takŝe wówczas, gdy operator Internetu nie udostępnił Ŝadnego specyficznego adresu IP. Opcja ta jest powszechnie wykorzystywana w usługach dostępu do Internetu przez sieć telewizji kablowej. Host Name (Nazwa hosta): Wypełnienie tego pola nie jest obowiązkowe, ale niektórzy operatorzy Internetu mogą wymagać wprowadzenia tam określonej wartości. Nazwa hosta jest nazwą urządzenia routera szerokopasmowego. Primary DNS Address adres serwera DNS Secondary DNS Address adres drugiego serwera DNS VPI/VCI - parametry VPI (Virtual Path Identifier) i VCI (Virtual Circuit Identifier). Dla Neostrady parametry te powinny mieć wartość odpowiednio: 0 i 35, w przypadku Dialogu DSL naleŝy natomiast wpisać: 1 i 32 Po wprowadzeniu zmian kliknij przycisk Apply (zastosuj) 13

14 Setup >ADSL > Static IP Address Static IP Address (Statyczny adres IP) - Ta opcja umoŝliwia ręczne wprowadzenie adresu IP uzyskanego od operatora Internetu. IP Address statyczny adres IP Subnet Mask maska podsieci Gateway Address adres bramy domyślnej Primary DNS Address adres serwera DNS Secondary DNS Address adres drugiego serwera DNS MTU - wpisz wartość MTU jeśli jest wymagana przez dostawcę, w przeciwnym wypadku pozostaw wartość domyślną VPI/VCI - parametry VPI (Virtual Path Identifier) i VCI (Virtual Circuit Identifier). Dla Neostrady parametry te powinny mieć wartość odpowiednio: 0 i 35, w przypadku Dialogu DSL naleŝy natomiast wpisać: 1 i 32 14

15 Setup > Wireless Settings Ustawienia sieci bezprzewodowej Secure My Wireless Network zabezpieczenia sieci bezprzewodowej Wireless Network Name (SSID) nazwa sieci bezprzewodowej Wireless Channel - numer kanału Encryption szyfrowanie WEP 64 bit WPA-PSK Enable Wireless zaznacz opcję jeśli chcesz włączyć funkcję sieci bezprzewodowej Wireless Network Name - Service Set Identifier (SSID), nazwa sieci dodawana do nagłówków pakietów wysyłanych przez sieć, składająca się z maksymalnie 32 znaków Enable Auto Channel Scan - włączenie opcji Auto Channel Scan pozwala routerowi DSL-2740Bna wybranie najlepszego kanału. Wireless Channel pozwala uŝytkownikowi na ręczne wybranie kanału, domyślnie ustawione na 6. Jeśli opcja Auto Channel Scan jest włączona, opcja Wireless Channel zostanie nieaktywna Mode wybierz jedną opcji: 15

16 g Only -wybierz gdy wszystkie urządzenia u sieci bezprzewodowej uŝywają tylko standardu g. - Mixed g and b wybierz gdy urządzenia w sieci bezprzewodowej uŝywają standardów b i g b Only - wybierz gdy wszystkie urządzenia u sieci bezprzewodowej uŝywają tylko standardu b n Only - wybierz gdy wszystkie urządzenia u sieci bezprzewodowej uŝywają tylko standardu n. - Mixed n, b, and g - wybierz gdy urządzenia w sieci bezprzewodowej uŝywają standardów n, 11g i 11b. Channel Width wybierz częstotliwość kanału: 40MHz - wybierz gdy wszystkie urządzenia u sieci bezprzewodowej uŝywają tylko standardu n (dla lepszej wydajności). Auto 20/40 Domyślne ustawienie routera. Wybierz gdy urządzenia w sieci bezprzewodowej uŝywają róŝnych standardów ( np:802.11b i g). 20MHz - wybierz gdy Ŝadne z urządzeń w sieci bezprzewodowej nie uŝywa standardu n. Transmission Rate szybkość transmisji. Wybierz Best (Auto) aby uzyskać najlepszą wydajność. Hide Wireless Network zaznacz jeśli nie chcesz aby identyfikator twojej sieci bezprzewodowej był rozgłaszany przez DSL-2740B Po wprowadzeniu zmian kliknij przycisk Apply (zastosuj) 16

17 Ustawienia routera Setup > LAN Settings > Router Settings IP Address - (adres logiczny IP) Wpisz adres IP routera. Domyślny adres Subnet Mask - (maska podsieci) Wpisz maskę. Maska domyślna Local Domain - (domena lokalna) Wpisz nazwę domeny (opcjonalne) Enable DNS Relay - kiedy opcja jest zaznaczona, komputery uŝywają routera jako serwera DNS 17

18 Setup > Network Settings > DHCP Server Settings Ustawienia serwera DHCP DHCP -Dynamic Host Configuration Protocol - protokół dynamicznego konfigurowania hostów. Router DSL-2740B posiada wbudowany serwer DHCP, który automatycznie przypisuje adresy IP do komputerów w sieci lokalnej lub prywatnej. Komputery, aby korzystać z DHCP takŝe muszą być jego klientami, poprzez wybór opcji Uzyskaj adres IP automatycznie w ustawieniach TCP/IP. Tak skonfigurowany komputer po włączeniu załaduje automatycznie odpowiednie ustawienia TCP/IP z urządzenia DSL-2740B. Na Ŝądanie komputera serwer DHCP automatycznie przydziela nieuŝywany adres IP z puli. Konieczne jest podanie adresu początkowego i końcowego puli adresów IP Enable DHCP Server zaznacz tą opcję aby uruchomić serwer DHCP na routerze DHCP IP Address Range wpisz zakres adresów IP które zostaną wykorzystane w celu przypisania ich hostom. W tym miejscu naleŝy określić adres początkowy i końcowy puli adresów IP 18

19 Uwaga: Jeśli przypisujesz adres IP w sposób statyczny, upewnij się Ŝe wpisywane adresy znajdują się poza podanym zakresem, aby uniknąć konfliktów DHCP Lease Time czas dzierŝawy adresu IP. Wprowadź czas dzierŝawy (w minutach) Add DHCP Reservation rezerwowanie adresów IP. Wybierz tą opcję, aby przypisać adres IP do danego komputera lub innego urządzenia. UWAGA: Przypisywany adres musi znajdować się w zakresie DHCP IP Address Range DHCP Reservation Enable zaznacz opcją w celu włączenia rezerwowania adresów Computer Name wpisz nazwę komputera lub wybierz z menu IP Address podaj adres IP hosta MAC Address - (adres fizyczny MAC) Przycisk Clone MAC Address umoŝliwia skopiowanie adresu MAC posiadanej karty sieciowej do interfejsu routera Po wprowadzeniu zmian kliknij przycisk Save a następnie Apply (zastosuj) 19

20 Advanced >Port Forwarding Name wpisz nazwę dla danej reguły lub wybierz nazwę aplikacji z menu IP Address podaj numer IP komputera w twojej sieci lokalnej dla którego reguła ta ma być dostępna. Jeśli na komputerze jak i na routerze włączona jest usługa DHCP, twój komputer zostanie wyświetlony w menu Computer Name TCP/UDP Wpisz numer portu TCP i/lub UDP, który chcesz otworzyć. MoŜesz podać pojedynczy numer portu, lub ich zakres np: 24,1009, Kliknij Add/Apply aby dodać regułę 20

21 Advaced > Application Rules Niektóre aplikacje, takie jak gry internetowe, konferencje wideo czy telefonia internetowa, nawiązują wiele połączeń. Ze względu na zasadę działania zapory, korzystanie z tych aplikacji wymaga dodatkowych zabiegów. Router DSL-2740B moŝe obsługiwać niektóre tego rodzaju aplikacje, dzięki funkcji Application Rules. Jeśli zastosowanie tej funkcji nie wystarcza do właściwego działania aplikacji, moŝna jeszcze wykorzystać opcję DMZ Host (Host DMZ). Name podaj nazwę aplikacji lub wybierz z menu Application name. Trigger Port - (Wyzwalane przez): numer portu docelowego, przez który aplikacja nawiązuje połączenie na początku działania. Firewall Ports - (Porty lokalne): po wykryciu pakietu wyzwalającego tę funkcję, pakiety przychodzące skierowane do określonych w tym miejscu portów są przepuszczane przez zaporę. Uwaga! W danej chwili z jednego tunelu przeznaczonego dla aplikacji specjalnych moŝe korzystać tylko jeden komputer PC. Po wprowadzeniu zmian kliknij przycisk Apply (Zastosuj). 21

22 Advanced > QoS Setup QoS Setup - Quality of Service poprawia szybkość działania aplikacji internetowych/gier sieciowych poprzez nadawanie odpowiednich priorytetów poszczególnym pakietom wędrującym przez sieć. Domyślnie QoS Setup jest wyłączony i priorytety przyznawane są aplikacjom automatycznie. Zaznacz usługi, dla których przyznawane będą wyŝsze priorytety, moŝesz tez zmienić dla nich zakresy portów. Kliknij Save Settings aby zachować wprowadzone ustawienia. Advanced QoS Setup wybierz Wireless QoS lub LAN QoS 22

23 Name nazwa aplikacji Priority priorytet, zakres od 1 do 255 Protocol typ protokołu Source/Destination IP Range zakres IP wyjściowych/wejściowych Source/Destination Port Range zakres portów wyjściowych/wejściowych Po wprowadzeniu zmian kliknij przycisk Add/Apply (Zastosuj). 23

24 Advanced > Inbound/Outbound Filter Inbound Filter/Outbound Filter (Filtr ruchu wchodzącego/wychodzącego) jest zaawansowaną metodą kontroli danych otrzymywanych z Internetu. UŜywając tej opcji moŝesz skonfigurować zasady filtrowania wpływających/wypływających danych bazujących na adresach IP. Opcja Inbound/Outbound Filter moŝe być uŝywana z opcjami Virtual Server, Port Forwarding lub Remote Administration. Filter Name podaj nazwę filtra Protocol wybierz typ protokołu Source IP address wpisz adres IP źródła. Source Subnet Mask podaj maskę źródła Source Port wpisz numer portu źródłowego lub zakres portów (port:port) Destination IP address wpisz docelowy adres IP. Destination Subnet Mask podaj maskę adresu docelowego. Destination Port wpisz numer portu końcowego lub zakres portów (port:port) Kliknij przycisk Add/Apply aby zapisać zmiany. 24

25 Advanced > DNS Setup DNS Setup - Aby serwer był dostępny pod zmiennym adresem IP, naleŝy skorzystać z dynamicznego systemu nazw domen (Domain Name Service DNS). DNS Server Configuration Obtain DNS server address automatically pobierz adresy serwerów DNS automatycznie Use the following DNS server addresses podaj adresy serwerów DNS Dostęp do tak skonfigurowanego hosta wymaga jedynie znajomości jego nazwy. Mechanizm DDNS odwzorowuje nazwę hosta na jego obecny adres, który zmienia się przy kaŝdym połączeniu z usługodawcą. W celu włączenia funkcji Dynamic DNS, zaznacz pole wyboru Enable Dynamic DNS. Następnie wprowadź odpowiednie informacje o serwerze DDNS. Konieczne jest zdefiniowanie następujących parametrów: Server Address Adres serwera DDNS Host Name (Nazwa hosta), Username (Nazwa uŝytkownika), Password (Hasło), Po wprowadzeniu zmian kliknij przycisk Apply (Zastosuj). 25

26 Advanced > Firewall & DMZ Zapora (firewall) pozwala kontrolować, które pakiety mogą być przepuszczone przez router, chroniąc twoją sieć. Funkcja SPI pomaga zapobiegać cyber atakom. Jeśli zdecydujesz się wyłączyć wybrany komputer na zewnątrz sieci, moŝesz uŝyć opcji DMZ (Demilitarized Zone). Enable SPI - SPI (Stateful Packet Inspection) zaznacz opcję aby włączyć filtrowanie pakietów Enable DoS and Portscan Protection - zaznacz opcję aby włączyć ochronę przeciw atakom DoS oraz skanowaniu portów. Wybierz, które opcje ochrony mają być uaktywnione. 26

27 Enable DMZ Host opcja ta pozwala zewnątrz sieci. wyeksponować wybrany komputer na DMZ IP Address podaj adres IP komputera, który ma uzyskać nieograniczony dostęp do połączenia z Internetem. Jeśli ten host uzyskuje adres IP poprzez DHCP, nadaj mu zarezerwowany adres statyczny Setup > LAN Settings > Add DHCP Reservation Application Level Gateway (ALG) Configuration Application Level Gateway dzięki tej opcji moŝesz zabronić lub zezwolić niektórym aplikacjom i protokołom na dostęp. PPTP - protokół komunikacyjny umoŝliwiający tworzenie wirtualnych sieci VPN wykorzystujących technologię tunelowania IPSEC (VPN) zbiór protokołów pozwalających klientom VPN połączyć się z siecią korporacyjną uŝywając IPSec. Jeśli występują problemy podczas połączenia z siecią korporacyjną spróbuj wyłączyć IPSec, lub skontaktuj się z administratorem sieci. RTSP pozwala aplikacjom na uŝywanie Real Time Streaming Protocol w celu odbierania mediów strumieniowych z Internetu. MSN Messenger pozwala wszystkim aplikacjom Windows/MSN Messenger działąć poprawnie przez router. FTP pozwala klientom FTP transmitować dane poprzez NAT. H (Netmeeting) pozwala Microsoft NetMeeting na komunikację poprzez NAT SIP pozwala urządzeniom i aplikacjom wykorzystującym VoIP komunikować się przez NAT. Niektóre urządzenia i aplikacje posiadają funkcję wykrywania NAT i pracy ponad nim, moŝe to powodować wzajemne zakłócenia w pracy z SIP. Wake-On-LAN pozwala właściwie funkcjonować kartom sieciowym z funkcją Wake-On-LAN Po wprowadzeniu zmian kliknij przycisk Add/Apply (Zastosuj). 27

28 Advanced > Advanced ADSL Moulation Type wybierz rodzaj modulacji Domyslnie ustawione na Autosense wykrywanie automatyczne) Po wprowadzeniu zmian kliknij przycisk Add/Apply (Zastosuj). 28

29 Advanced > Advanced Wireless Transmit Power pozwala ustawić siłę nadawczą anteny Beacon Period pakiety (sygnał radiowy)wysyłane przez Access Point w celu synchronizacji sieci. RTS Theshold Wartość domyślna 2432 powinna pozostać niezmieniona. Niewielkie zmiany dozwolone są w przypadku wykrycia niezgodności w przesyłaniu danych. Fragmentation Threshold próg fragmentacji określa czy pakiety będą fragmentowane. Przy ustawieniu 2346 bajtów, pakiety dłuŝsze będą dzielone przed transmisją. DTIM Interval - czas, w którym pakiety DTIM będą rozsyłane do komputerów klienckich, informująca o pojawieniu się danych, które będą do nich przesłane d opcja ta włącza standard d stworzony w celu umoŝliwienia komunikacji w sieci bezprzewodowej w krajach gdzie standard nie moŝe być uŝywany. Funkcja powinna być włączona tylko w krajach wykorzystujących ten standard. Po wprowadzeniu zmian kliknij przycisk Add/Apply (Zastosuj). 29

30 Advanced > Advanced LAN UPnP zaznacz Enabled aby uŝyć Universal Plug and Play. UPnP zapewnia kompatybilność pomiędzy urządzeniami, a oprogramowaniem. Enable WAN Ping Respond Wyłączenie tej opcji, nie pozwoli routerowy DSL- 2740B odpowiadać na pakiety ping. Blokowanie pakietów ping pozwala na dodatkowe zabezpieczenie przed atakami. WAN Ping Inbound Filter filtr otrzymywania zapytań Ping Enable Multicast streams zaznaczenie opcji pozwala na dystrybucję multicast z Internetu. Po wprowadzeniu zmian kliknij przycisk Apply Settings (Zastosuj). 30

31 Advanced > Port Mapping Opcja Port Mapping pozwala na przyporządkowanie jednych portów do drugich, często wirtualnych. Kliknij Add aby kontynuować. Group Name podaj nazwę grupy, wybierz interfejsy z menu Avilable Interfaces. Kliknij Save Settings aby zachować ustawienia. 31

32 Advanced > Remote Management Remote Management Settings Remote Management pozwala na zdalne zarządzanie routerem z internetu przez przeglądarkę stron WWW Remote Admin Port numer portu słuŝącego do zdalnego połączenia. Remote Admin Inbound Filter - w tej sekcji zostaną wyświetlone wszystkie filtry oraz ich reguły. Kliknij Edit w celu edycji lub Delete alby usunąć. Remote Access Control - Wybierz które usługi mogą mieć dostęp do zdalnego zarządzania routerem zarówno z sieci lokalnej jak i Internetu. Po wprowadzeniu zmian kliknij przycisk Apply Settings (Zastosuj). 32

33 Maintenance > Password Set Password Zmiana hasła administratora routera Current Password podaj aktualne hasło New Password wpisz nowe hasło Confirm Password potwierdź nowe hasło Po wprowadzeniu zmian kliknij przycisk Apply Settings (Zastosuj). 33

34 Maintenance > Save/Restore Settings Save Settings to Local Hard Drive Kliknij, aby zapisać bieŝące ustawienia routera na dysku lokalnym Load Settings from Local Hard Drive Kliknij Browse alby przeglądać dysk lokalny w poszukiwaniu pliku z ustawieniami, następnie kliknij Load aby załadować. Restore to Factory Default Settings Kliknij Restore aby przywrócić ustawienia domyślne. 34

35 Rozwiązywanie problemów Jeśli nie chcesz, by komputer PC miał statyczny adres IP, to musisz go tak skonfigurować, aby wysyłał do bramy Ŝądanie otrzymania adresu IP. Kliknij przycisk Start, wybierz Ustawienia, a następnie Panel sterowania. Dwukrotnie kliknij ikonę Sieć. Na karcie Konfiguracja wybierz pozycję z protokołem TCP/IP i posiadaną kartą sieciową. Jeśli nie ma takiej pozycji, zainstaluj protokół TCP/IP. Kliknij przycisk Właściwości. Na karcie Adres IP zaznacz opcję Uzyskaj adres IP automatycznie. 35

36 Kliknij przycisk OK. Jeśli pojawi się pytanie o zrestartowanie komputera, kliknij przycisk Tak. Sprawdzanie konfiguracji IP komputera Do dyspozycji są dwa bardzo dobre narzędzia do sprawdzania konfiguracji IP komputera (adresu MAC i bramy domyślnej). WINIPCFG (Windows 95/98) W systemie Windows 95/98 kliknij przycisk Start, wybierz Uruchom i wpisz winipcfg. W poniŝszym przykładzie komputer ma adres IP , a domyślna brama znajduje się pod adresem Adresem domyślnej bramy powinien być adres routera. W systemach Windows 95/98 adres MAC jest określany mianem adresu adaptera. Uwaga: Polecenie winipcfg moŝna równieŝ wpisać w wierszu poleceń systemu DOS. IPCONFIG (Windows 2000/NT/XP) W wierszu poleceń wpisz ipconfig i naciśnij Enter. Zostaną wyświetlone następujące informacje o konfiguracji IP komputera. 36

37 Przypisywanie statycznego adresu IP Uwaga: Bramy dla uŝytkowników prywatnych oraz routery szerokopasmowe automatycznie przypisują komputerom w sieci adresy IP, korzystając z technologii DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol). W przypadku bramy lub routera obsługującego protokół DHCP nie trzeba więc przypisywać statycznego adresu IP. Jeśli wykorzystywana brama lub router nie obsługuje protokołu DHCP albo konieczne jest przypisanie statycznego adresu IP, naleŝy postępować według następującej procedury: Kliknij przycisk Start, a następnie Panel sterowania. Dwukrotnie kliknij ikonę Połączenia sieciowe. Prawym przyciskiem myszy kliknij Połączenia lokalne. Wybierz Właściwości. Zaznacz Protokół internetowy (TCP/IP). Kliknij przycisk Właściwości. W oknie Właściwości: Protokół internetowy (TCP/IP) wybierz opcję UŜyj następującego adresu IP. Wprowadź adres IP oraz maskę podsieci. Adresy IP komputerów w sieci muszą zawierać się w tym samym przedziale. Na przykład jeśli jeden komputer ma adres , to pozostałe powinny mieć adresy kolejne, tj i Maska podsieci musi być taka sama dla wszystkich komputerów w sieci. 37

38 Wprowadź adresy serwerów DNS. Adresy serwerów DNS moŝna uzyskać od operatora Internetu. Kliknij przycisk OK. Przypisywanie adresu IP zostało zakończone. Jeśli korzystasz z bramy lub routera obsługującego protokół DHCP, to nie musisz przypisywać statycznego adresu IP. 38

39 Podstawowe informacje o konfiguracji sieci Korzystanie z Kreatora konfiguracji sieci systemu Windows XP W tym rozdziale omówimy sposób konfigurowania sieci domowej lub biurowej w systemie Microsoft Windows XP. Uwaga: Informacje o konfigurowaniu sieci w systemach Windows 2000, ME lub 98 moŝna znaleźć w Internecie, np. pod adresem i Kliknij kolejno Start > Panel sterowania > Połączenia sieciowe. Wybierz Konfiguruj sieć w domu lub małej firmie. Kiedy pojawi się powyŝsze okno, kliknij przycisk Dalej. Postępuj zgodnie z instrukcjami przedstawionymi w poniŝszym oknie: 39

40 Kliknij przycisk Dalej. W pokazanym poniŝej oknie wybierz opcję, która najlepiej opisuje posiadany komputer. Jeśli komputer jest połączony z Internetem przez bramę lub router, wybierz opcję drugą, tak jak na poniŝszym rysunku. Kliknij przycisk Dalej. Wprowadź Opis komputera oraz Nazwę komputera (opcjonalnie). 40

41 Kliknij przycisk Dalej. Wprowadź Nazwę grupy roboczej. Wszystkie komputery w sieci powinny naleŝeć do tej samej grupy roboczej. Kliknij przycisk Dalej. 41

42 Odczekaj, aŝ Kreator konfiguracji sieci zastosuje zmiany. [rys.] Po wprowadzeniu zmian przez kreatora kliknij Dalej. Odczekaj, aŝ Kreator konfiguracji sieci skonfiguruje komputer. MoŜe to potrwać kilka minut. [rys.] W pokazanym poniŝej oknie wybierz najbardziej odpowiednią opcję. W poniŝszym przykładzie wybrano opcję Utwórz dysk konfigurowania sieci. Dysk ten zostanie wykorzystany do skonfigurowania kaŝdego komputera pracującego w tej sieci. Kliknij przycisk Dalej. [rys.] WłóŜ dyskietkę do napędu (w tym przypadku oznaczonego literą A). [rys.] W razie potrzeby sformatuj dyskietkę i kliknij przycisk Dalej. Odczekaj, aŝ Kreator konfiguracji sieci skopiuje pliki. [rys.] Odczytaj informacje pod nagłówkiem Zrób to tak w pokazanym poniŝej oknie. Po zakończeniu działania Kreatora konfiguracji sieci Dysk konfigurowania sieci posłuŝy do uruchomienia tego samego kreatora na kaŝdym z komputerów sieci. Aby kontynuować, kliknij przycisk Dalej. [rys.] 42

43 Odczytaj informacje zamieszczone w poniŝszym oknie, a następnie kliknij Zakończ, co spowoduje zakończenie działania Kreatora konfiguracji sieci. [rys.] W celu zastosowania nowych ustawień naleŝy zrestartować komputer. W tym celu w następnym oknie kliknij przycisk Tak. [rys.] W ten sposób zakończona została konfiguracja tego komputera. W następnej kolejności na wszystkich pozostałych komputerach w tej sieci naleŝy uruchomić program zapisany na Dysku konfigurowania sieci. Po zakończeniu tej procedury nowa sieć jest gotowa do pracy. 43

44 Nadawanie nazwy komputerowi W celu nadania nazwy komputerowi naleŝy wykonać następujące czynności: W systemie Windows XP: Kliknij przycisk Start (w lewym dolnym rogu ekranu). Prawym przyciskiem myszy kliknij Mój komputer. Kliknij Właściwości. W oknie Właściwości systemu wybierz kartę Nazwa komputera. MoŜesz takŝe wprowadzić Opis komputera. Wypełnienie tego pola jest opcjonalne. Aby zmienić nazwę komputera i dołączyć go do domeny, kliknij przycisk Zmień. 44

45 W wyświetlonym oknie wprowadź Nazwę komputera. Zaznacz opcję Grupa robocza i wpisz nazwę tej grupy. Wszystkie komputery w sieci muszą naleŝeć do tej samej grupy roboczej. Kliknij przycisk OK. Sprawdzanie adresu IP w systemie Windows XP/2000 Kliknij kolejno: Start > Wszystkie programy > Akcesoria > Wiersz polecenia lub kliknij Start > Uruchom i w wyświetlonym oknie wpisz słowo cmd. Kliknij przycisk OK. W wierszu poleceń wpisz ipconfig /all i wciśnij Enter. Zostaną wyświetlone wszystkie ustawienia konfiguracyjne, tak jak to pokazano poniŝej. 45

46 W celu uzyskania nowego adresu IP wpisz ipconfig /renew i naciśnij Enter. Procedura dla uŝytkowników systemów Windows 98/ME: Kliknij przycisk Start i wybierz Uruchom. Wpisz command. W wierszu poleceń wpisz winipcfg. W celu uzyskania nowego adresu IP kliknij Zwolnij i odnów. Przypisywanie statycznego adresu IP Uwaga: Bramy dla uŝytkowników prywatnych i routery szerokopasmowe automatycznie przypisują komputerom w sieci adresy IP, korzystając z technologii DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol). W przypadku bramy lub routera obsługującego protokół DHCP nie trzeba więc przypisywać statycznego adresu IP. Jeśli wykorzystywana brama lub router nie obsługuje protokołu DHCP albo konieczne jest przypisanie statycznego adresu IP, naleŝy postępować według następującej procedury: Kliknij przycisk Start, a następnie Panel sterowania. Dwukrotnie kliknij ikonę Połączenia sieciowe. Prawym przyciskiem myszy kliknij Połączenia lokalne. Wybierz Właściwości. Zaznacz Protokół internetowy (TCP/IP). Kliknij przycisk Właściwości. W oknie Właściwości: Protokół internetowy (TCP/IP) wybierz opcję UŜyj następującego adresu IP. Wprowadź adres IP oraz maskę podsieci. Adresy IP komputerów w sieci muszą zawierać się w tym samym przedziale. Na przykład jeśli jeden komputer ma adres , pozostałe powinny mieć adresy kolejne, tj i Maska podsieci musi być taka sama dla wszystkich komputerów w sieci. Wprowadź adresy serwerów DNS. Uwaga: Jeśli wprowadzasz adres serwera DNS, musisz równieŝ podać adres IP domyślnej bramy. Adresy serwerów DNS moŝna uzyskać od operatora Internetu. Kliknij przycisk OK. Przypisywanie statycznego adresu IP zostało zakończone. Jeśli korzystasz z bramy lub routera obsługującego protokół DHCP, nie musisz przypisywać statycznego adresu IP. 46

Router bezprzewodowy 802.11n D-Link DIR-635 RangeBooster N 650 Router

Router bezprzewodowy 802.11n D-Link DIR-635 RangeBooster N 650 Router Router bezprzewodowy 802.11n D-Link DIR-635 RangeBooster N 650 Router Podręcznik uŝytkownika 1.08 2007-04-02 Spis Treści Zawartość opakowania... 3 Wymagania systemowe... 3 Wprowadzenie... 4 Funkcje i korzyści...

Bardziej szczegółowo

D-Link AirPlus G DI-524 TM

D-Link AirPlus G DI-524 TM D-Link AirPlus G DI-524 TM Podręcznik uŝytkownika Version 2.02 Building Networks for People Spis treści Wymagania systemowe... 4 Złącza... 6 Funkcje... 6 Instalacja... 7 Konfiguracja... 8 Home > Wizard...

Bardziej szczegółowo

D-Link DSL-G624T. Wireless ADSL Router. Podręcznik uŝytkownika. Building Networks for People. Version 1.04

D-Link DSL-G624T. Wireless ADSL Router. Podręcznik uŝytkownika. Building Networks for People. Version 1.04 D-Link DSL-G624T Wireless ADSL Router Podręcznik uŝytkownika Version 1.04 Building Networks for People Spis treści Zawartość opakowania... 3 Wymagania systemowe... 4 Wprowadzenie... 5 Złącza... 6 Funkcje...

Bardziej szczegółowo

D-Link DSL-524T. ADSL2+ Router. Podręcznik uŝytkownika. Building Networks for People. Version 3.00

D-Link DSL-524T. ADSL2+ Router. Podręcznik uŝytkownika. Building Networks for People. Version 3.00 D-Link DSL-524T ADSL2+ Router Podręcznik uŝytkownika Version 3.00 Building Networks for People Spis treści Zawartość opakowania... 3 Wymagania systemowe... 4 Złącza... 5 Funkcje... 5 Instalacja... 6 Konfiguracja...

Bardziej szczegółowo

D-Link DVG-5121SP Bramka VoIP

D-Link DVG-5121SP Bramka VoIP D-Link DVG-5121SP Bramka VoIP Podręcznik uŝytkownika Ver 1.0 2007-04-17 1 Spis Treści Zawartość opakowania...3 Wymagania systemowe...4 Złącza...5 Instalacja...6 Konfiguracja...7 Basic Network Setting >

Bardziej szczegółowo

Ruter szerokopasmowy D-Link DI-604

Ruter szerokopasmowy D-Link DI-604 Ruter szerokopasmowy D-Link DI-604 Podręcznik użytkownika Wersja 141105 1 Spis treści Spis treści... 2 Zawartość opakowania:... 3 Wymagania systemowe:... 3 Wprowadzenie... 4 Funkcje i korzyści... 4 Wprowadzenie

Bardziej szczegółowo

Ruter szerokopasmowy D-Link Express Ethernetwork DI-604 Podręcznik użytkownika

Ruter szerokopasmowy D-Link Express Ethernetwork DI-604 Podręcznik użytkownika Ruter szerokopasmowy D-Link Express Ethernetwork DI-604 Podręcznik użytkownika Wersja 070902 Spis treści Zawartość opakowania... 3 Wprowadzenie... 4 Korzystanie z kreatora konfiguracji... 9 Korzystanie

Bardziej szczegółowo

Bezprzewodowy gigabitowy router w standardzie 802.11n (draft) DIR-655

Bezprzewodowy gigabitowy router w standardzie 802.11n (draft) DIR-655 Bezprzewodowy gigabitowy router w standardzie 802.11n (draft) DIR-655 Podręcznik uŝytkownika wersja dla firmware`u 1.21 2008/09/11 1 1. Spis treści 1. SPIS TREŚCI... 2 2. PRZEGLĄD URZĄDZENIA... 4 2.1 ZAWARTOŚĆ

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika D-LINK DI-524 http://pl.yourpdfguides.com/dref/1168898

Twoja instrukcja użytkownika D-LINK DI-524 http://pl.yourpdfguides.com/dref/1168898 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla D-LINK DI-524. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla D-LINK DI-524 (informacje,

Bardziej szczegółowo

D-Link AirPlus DI-614+ Wireless Broadband Router

D-Link AirPlus DI-614+ Wireless Broadband Router Rozszerzony bezprzewodowy ruter szerokopasmowy 2,4 GHz D-Link AirPlus DI-614+ Wireless Broadband Router Podręcznik użytkownika Wersja 050802 Spis treści 1. Zawartość opakowania... 3 2. Wprowadzenie...

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji i obsługi. PENTAGRAM Cerberus ADSL2+ Lite (P 6311-07)

Instrukcja instalacji i obsługi. PENTAGRAM Cerberus ADSL2+ Lite (P 6311-07) Instrukcja instalacji i obsługi PENTAGRAM Cerberus ADSL2+ Lite (P 6311-07) Najnowsze wersje instrukcji, sterowników i oprogramowania dostępne są na stronie www.pentagram.pl 2007-04-26 UWAGA! Wszystkie

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji i obsługi. PENTAGRAM Cerberus ADSL2 Wi-Fi Plus (P 6331-6)

Instrukcja instalacji i obsługi. PENTAGRAM Cerberus ADSL2 Wi-Fi Plus (P 6331-6) Instrukcja instalacji i obsługi PENTAGRAM Cerberus ADSL2 Wi-Fi Plus (P 6331-6) Najnowsze wersje instrukcji, sterowników oraz aplikacji są dostępne na stronie www.pentagram.pl 2008-10-08 UWAGA! Wszystkie

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji i obsługi

Instrukcja instalacji i obsługi PL Instrukcja instalacji i obsługi PL PENTAGRAM Cerberus [P 6367] Najnowsze wersje instrukcji, sterowników i oprogramowania dostępne są na stronie www.pentagram.pl. v.2.101102.1504 Ważne informacje Środki

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji i obsługi. PENTAGRAM Cerberus P 6381-2

Instrukcja instalacji i obsługi. PENTAGRAM Cerberus P 6381-2 Instrukcja instalacji i obsługi PENTAGRAM Cerberus P 6381-2 Najnowsze wersje instrukcji, sterowników i oprogramowania dostępne są na stronie www.pentagram.eu 2008-10-07 UWAGA! Wszystkie informacje i dane

Bardziej szczegółowo

Router Wireless 54Mbps ADSL Router Instrukcja użytkownika

Router Wireless 54Mbps ADSL Router Instrukcja użytkownika Router Wireless 54Mbps ADSL Router Instrukcja użytkownika R46.1176.00 wer. 3 06/05 Instalacja... 3 Konfiguracja urządzenia Wireless 54Mbps ADSL Router... 7 Rozwiązywanie problemów... 69 Dane techniczne...

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji i obsługi

Instrukcja instalacji i obsługi PL Instrukcja instalacji i obsługi PL PENTAGRAM Cerberus P6360 / P6361 / P6362 / P6363 / P6369 Najnowsze wersje instrukcji, sterowników i oprogramowania dostępne są na stronie www.pentagram.pl 2012-02-16

Bardziej szczegółowo

Wersja 1.02 05/21/2013. Instrukcja obsługi. Router 4G LTE DWR-921

Wersja 1.02 05/21/2013. Instrukcja obsługi. Router 4G LTE DWR-921 Wersja 1.02 05/21/2013 Instrukcja obsługi Router 4G LTE DWR-921 Wstęp D-Link zastrzega prawo do zmiany lub edycji dokumentu bez informowania osób trzecich lub firm. Znaki towarowe Logo D-Link jest znakiem

Bardziej szczegółowo

ADSL Router Asmax Ar-704g

ADSL Router Asmax Ar-704g ADSL Router Asmax Ar-704g Instrukcja obsługi Nowości, dane techniczne http://www.asmax.pl Sterowniki, firmware ftp://ftp.asmax.pl/pub/sterowniki Instrukcje, konfiguracje ftp://ftp.asmax.pl/pub/instrukcje

Bardziej szczegółowo

User Manual. Page 2 of 133

User Manual. Page 2 of 133 Page 2 of 133 Spis treści Informacje o Instrukcji Obsługi...7 Informacje o routerze... 8 Wymagania... 8 Oprogramowanie... 8 Sprzęt... 8 Wygląd urządzenia... 9 Panel przedni... 9 Panel tylny... 10 Rozpoczęcie

Bardziej szczegółowo

Wireless-N Broadband Router 11N User Guide

Wireless-N Broadband Router 11N User Guide Bezprzewodowy Router Szerokopasmowy 11N Podręcznik Użytkownika Wireless-N Broadband Router 11N User Guide Bezprzewodowy Router Szerokopasmowy 11N Podręcznik Użytkownika 2 www.tracer.eu Bezprzewodowy Router

Bardziej szczegółowo

D-Link DNS-313 Obudowa sieciowej pamięci masowej SATA

D-Link DNS-313 Obudowa sieciowej pamięci masowej SATA D-Link DNS-313 Obudowa sieciowej pamięci masowej SATA Podręcznik uŝytkownika wersja 1.01 1 1. Spis treści 1. SPIS TREŚCI... 2 2. PRZEGLĄD URZĄDZENIA... 3 2.1 ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA:... 3 2.2 WYMAGANIA SYSTEMOWE:...

Bardziej szczegółowo

Bezprzewodowy modem-router G Instrukcja obsługi. PM01218pd F5D7634-4

Bezprzewodowy modem-router G Instrukcja obsługi. PM01218pd F5D7634-4 Bezprzewodowy modem-router G Instrukcja obsługi PM01218pd F5D7634-4 Spis treści Spis treści części 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 Wprowadzenie 1 Cechy produktu 2 Zalety sieci domowej 4 Zalety bezprzewodowej sieci

Bardziej szczegółowo

instrukcja obsługi modemu CellPipe 7130

instrukcja obsługi modemu CellPipe 7130 instrukcja obsługi modemu CellPipe 7130 19330 Spis treści 1. Prezentacja routera CellPipe 7130 4 1.1. Główne cechy 4 1.2. Standardy współpracujące z routerem CellPipe 4 1.3. Opis diod 5 1.4. Opis gniazd

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji i obsługi. PENTAGRAM Cerberus P 6311-07A

Instrukcja instalacji i obsługi. PENTAGRAM Cerberus P 6311-07A Instrukcja instalacji i obsługi PENTAGRAM Cerberus P 6311-07A Najnowsze wersje instrukcji, sterowników i oprogramowania dostępne są na stronie www.pentagram.pl 2007-09-12 UWAGA! Wszystkie informacje i

Bardziej szczegółowo

D-Link AirPlus Xtreme G+ DWL-2000AP+

D-Link AirPlus Xtreme G+ DWL-2000AP+ Szybki bezprzewodowy punkt dostępowy 2,4 GHz D-Link AirPlus Xtreme G+ DWL-2000AP+ Podręcznik użytkownika Wersja 1.00 Spis treści Zawartość opakowania...3 Wprowadzenie...4 Podstawy sieci bezprzewodowych...8

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji i obsługi. PENTAGRAM Cerberus P 6341

Instrukcja instalacji i obsługi. PENTAGRAM Cerberus P 6341 Instrukcja instalacji i obsługi PENTAGRAM Cerberus P 6341 Najnowsze wersje instrukcji, sterowników oraz aplikacji są dostępne na stronie www.pentagram.ue 2009-10-08 UWAGA! Wszystkie informacje i dane techniczne

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika. Linksys E2000 Zaawansowany router Wireless-N

Podręcznik użytkownika. Linksys E2000 Zaawansowany router Wireless-N Podręcznik użytkownika Linksys E2000 Spis treści Spis treści Rozdział 1: Opis produktu 1 Góra............................................................. 1 Tył..............................................................

Bardziej szczegółowo

Router bezprzewodowy 54M. Podręcznik Użytkownika. WAR-54GS Wersja 1.0.0.c

Router bezprzewodowy 54M. Podręcznik Użytkownika. WAR-54GS Wersja 1.0.0.c Router bezprzewodowy 54M Podręcznik Użytkownika WAR-54GS Wersja 1.0.0.c Rozdział 1: Wprowadzenie... - 2-1.1 Informacje wstępne o routerze bezprzewodowym 54M... - 2-1.2 Zawartość opakowania... - 2-1.3 Funkcje...

Bardziej szczegółowo

Router Asmax BR 704n+

Router Asmax BR 704n+ Router Asmax BR 704n+ Podręcznik użytkownika Spis treści ROZDZIAŁ 1... 1 1.1 OMÓWIENIE ROUTERA BR704N+... 1 1.2 ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA... 2 1.3 FUNKCJE ROUTERA... 2 1.4 PODŁĄCZANIE ROUTERA... 3 ROZDZIAŁ

Bardziej szczegółowo

D-Link DNS-323 Obudowa sieciowych pamięci masowych SATA

D-Link DNS-323 Obudowa sieciowych pamięci masowych SATA D-Link DNS-323 Obudowa sieciowych pamięci masowych SATA Podręcznik uŝytkownika wersja 1.05 1 1. Spis treści 1. SPIS TREŚCI... 2 2. PRZEGLĄD URZĄDZENIA... 3 2.1 ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA:... 3 2.2 WYMAGANIA

Bardziej szczegółowo