Laboratorium Siemens UMX2MS

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Laboratorium Siemens UMX2MS"

Transkrypt

1 Laboratorium Siemens UMX2MS UMX WAN (UMX 2)

2 Opis laboratorium W ramach laboratorium student zapozna się z zaawansowaną konfiguracją DSLAM UMX. Przeprowadzona konfiguracja pozwoli na stworzenie sieci DSL dokładnie takiej jak ta funkcjonująca w rzeczywistych zastosowaniach. Instalacja i konfiguracja serwera RADIUS Serwer RADIUS (ang. Remote Authentication Dial In User Service) służy do uwierzytelniania użytkowników, w naszym przypadku logujących się do usługi DSL oraz do przechowywania informacji o nich. Jego działanie jest dosyć proste po otrzymaniu od klienta zapytania zawierającego login i hasło użytkownika zwraca jeden z trzech komunikatów: Accept przyjęto Reject odrzucono błędne hasło lub login Challenge żądanie dodatkowych danych uwierzytelniających (np. certyfikat) Po poprawnym uwierzytelnieniu RADIUS może dostarczyć klientowi różne informacje dotyczące użytkownika, np. adres IP lub zakres uprawnień. Wykorzystana do tego zostanie usługa wbudowana w system Windows Server 2003 R2. Konfiguracja wymaga uprawnień administratora. Uruchomienie usługi RADIUS należy rozpocząć od stworzenia nowej grupy użytkowników oraz stworzenia i dodania do niej użytkowników. Fakt znajdowania się w danej grupie jest sprawdzany przez serwer uwierzytelniania. Użytkowników i grupy tworzy się w panelu Zarządzanie komputerem. Kolejną czynnością jest zainstalowanie usługi uwierzytelniania sieciowego. W Panelu Sterowania, należy wybrać opcje Dodawanie i usuwanie programów i potem z menu po lewej stronie Dodaj/usuń składniki systemu Windows. W otwartym oknie kreatora

3 składników systemu Windows konieczne jest wejście dwuklikiem w Usługi sieciowe, a następnie zaznaczenie Usługa uwierzytelniania internetowego. Po kliknięciu OK i Dalej rozpocznie się instalacja. Program do zarządzania usługami uwierzytelniania można odnaleźć w menu start, w podmenu narzędzia administracyjne. Konfiguracja należy rozpocząć od dodania klienta do usługi poniższy rysunek.

4 Po podaniu i zatwierdzeniu adresu IP klienta, następnym krokiem jest nadanie hasła, którym uwierzytelniać będzie się klient. W tym miejscu należy podać adres DSLAM HiS. Następną czynnością jest ustawienie warunków, które muszą być spełnione aby zaakceptować użytkownika. W podmenu Zasady dostępu tworzy się nowy zasadę. W otwartym kreatorze należy określić jej typ jako niestandardowy. W następnym kroku dodaje się nowy warunek do zasady na potrzeby konfigurowanego serwera opcja Windows-Groups jest wystarczająca. Następnie należy dodać uprzednio stworzoną grupę. Po zatwierdzeniu nowa zasada pojawi się w menu zasad dostępu. Aby serwer RADIUS działał bezproblemowo ze wszystkimi klientami należy dwuklikiem wejść w opcje utworzonej zasady, wybrać przycisk Edytuj profil i w otwartym oknie, w zakładce Uwierzytelnianie zaznaczyć wszystkie opcje.

5 Po zatwierdzeniu wszystkich wyborów należy chwilę odczekać aż serwer zapisze nowe ustawienia. Wtedy możliwe jest sprawdzenie działania serwera za pomocą programu NTRadPing. Ważne!!! IP komputera na którym uruchamiany jest program NTRadPing musi zostać dodany do listy możliwych klientów. Instalacja modemu Sagem 800 w Windows XP Modem 800 korzysta z portu USB oraz Plug and Play. Instalacja jest stosunkowo prosta, należy jednak zwrócić uwagę na pewne szczegóły od których zależy poprawność działania konfigurowanej usługi DSL. Proces instalacji rozpoczyna się po wybraniu ikony setup znajdującej się w folderze ze sterownikiem. W drugim kroku instalator poprosi o wybranie rodzaju sterownika. Od tego wyboru zależy działanie komunikacji ATM wybiera się w tym miejscu identyfikator ścieżki wirtualnej i obwodu wirtualnego, odpowiednio VPI/VCI. Na potrzeby laboratorium odpowiednia będzie ścieżka 1/32 czyli opcja PPPoA VCMUX 1/32. Po zatwierdzeniu, program przeprowadzi instalację, a po jej zakończeniu będzie oczekiwał na podłączenie modemu. Prawdopodobnie Windows nie rozpozna prawidłowo urządzenia. Należy więc w menadżerze urządzeń znaleźć urządzenie o nazwie USB-Device, oznaczone dodatkowo wykrzyknikiem symbolizującym błąd i wybrać procedurę aktualizacji sterownika. Wybranie opcji zaawansowanej instalacji z określonej lokalizacji, pozwoli wybrać opcję przeszukania folderu ze sterownikiem w celu znalezienia najlepszej jego wersji. Poprawnie rozpoznane urządzenie nosi nazwę USB ADSL WAN Adapter. Instalator sterownika zadbał o utworzenie w systemie połączenia o nazwie Internet ADSL. Po jego wybraniu, pojawia się okno żądające poświadczeń. Modem jest skonfigurowany i gotowy do połączenia się z Internetem. Konieczne jest jeszcze zdefiniowanie serwerów DNS w opcjach połączenia TCP/IP, ustawiając np. serwery Google - adres lub OpenDNS - adres

6 Konfiguracja DSLAM Siemens UMX 2 MS W pierwszej kolejności należy połączyć się z UMX2MS zgodnie z instrukcją zawartą w laboratorium UMX 1. Konfigurację multipleksera należy rozpocząć do stworzenia profilu prędkości połączenia, który potem zostanie połączony z konkretnym portem DSL. W tym celu należy w głównym oknie wybrać opcję Configuration, a następnie Profile Configuration. W oknie konfiguracji profili, po wybraniu opcji New, należy wpisać nazwę tworzonego profilu.

7 Następnie, po przełączeniu na zakładkę Service Profile, konieczne jest wybranie z rozwijanego menu nazwy uprzednio stworzonego profilu. Rozsądną i stabilną wartością prędkości downlink jest 6 Mbit/s, (czyli 6144 kbit/s), a uplink 1 Mbit/s (czyli 1024 kbit/s). Należy więc wpisać te wartości w pole Max rate i zatwierdzić klikając Apply. W polach Min rate można pozostawić domyślne wartości.

8 W kolejnym kroku należy uaktywnić port światłowodowy. W tym celu, z okna Equipment View, należy wybrać kartę CLU. Otworzy się okno General NE parameters. Po lewej stronie wyszczególnione są elementy krotnicy UMX, które można w tym miejscu konfigurować. Powinno być już aktywne menu konfiguracji portu światłowodowego STM-1. Tam, w polu States należy kliknąć na Unlock i zatwierdzić przyciskiem Apply. Port światłowodowy włączy się, o czym świadczyć będzie zmiana wartości Operational state z disabled na enabled.

9 Przed przystąpieniem do konfiguracji parametrów abonenckiego portu DSL należy jeszcze wprowadzić adres serwera uwierzytelniającego BRAS (broadband remote access server). W tym celu, z menu po lewej stronie okna General NE parameters, należy wybrać przycisk NE (Network Elements) a następnie zakładkę L2CP Sessions. W sekcji DSLAM IP address w obydwa pola należy wpisać adres a następnie zatwierdzić przyciskiem Set. Adresy dla obu kart mogą być identyczne, gdyż nie będą wykorzystywane jednocześnie. Następnie należy uzupełnić adres IP serwera BRAS, czyli adres routera Cisco przewidziany do komunikacji z UMX tj Konieczne jest jeszcze zatwierdzenie przyciskiem Apply oraz aktywowanie danego wpisu przyciskiem Enable znajdującym się w kolumnie Operational state.

10 W kolejnym kroku należy przejść do ustawień ADSL wybierając stosowny przycisk z menu po lewej stronie okna General NE parameters. W zakładce ADSL Local, konfiguracje rozpoczyna się od wybrania numeru portu z rozwijanej listy oraz zablokowania go przyciskiem Lock umieszczonym w polu Line. W tym momencie należy sprawdzić do którego portu podłączony jest modem. Dla danego portu w polu Profiles z listy Service należy wybrać uprzednio ustawiony profil prędkości. Nieco poniżej, w polu BRAS IP address z rozwijanej listy wybiera się adres serwera uwierzytelniania wprowadzony w poprzednim kroku. Wprowadzone ustawienia należy zatwierdzić przyciskiem Apply. Konieczne jest również odblokowanie linii przyciskiem Unlock. Po chwili, gdy modem ADSL zsynchronizuje się z krotnicą z nowymi ustawieniami, w polu Operational state, status zmieni się z disabled na enabled. Tak wprowadzone i zatwierdzone ustawienia należy zapisać wybierając przycisk Save as Profile, wpisując nazwę oraz zatwierdzając przyciskiem Save.

11 Port jest już skonfigurowany jednak dla spójności konfiguracji konieczne jest jeszcze dowiązanie stworzonego profilu do numeru portu znajdującego się na liście portów w zakładce Status. W kolumnie Profile w wierszu ustawień portu z rozwijanej listy należy wybrać nazwę uprzednio stworzonego profilu oraz zatwierdzić przyciskiem Apply Profile. Po chwili ustawienia zapiszą się, a modem ponownie zsynchronizuje. W kolumnie Operational state pojawi się informacja o treści enabled. Port ADSL jest skonfigurowany i gotowy do pracy. Ideą protokołu ATM wykorzystywanego przez krotnicę UMX jest przełączanie obwodów wirtualnych (ang. Virtual Circuits), które składają się na ścieżki wirtualne (ang. Virtual Paths). Należy więc połączyć obwód wirtualny prowadzący do modemu z obwodem prowadzącym do routera. Odbywa się to w oknie Cross Connection Configuration, które otworzyć można wybierając opcję Cross Connect z menu Configuration znajdującego się w głównym oknie programu zarządzającego. Opcja ta jest aktywna, gdy otwarte jest okno General NE parameters. Zanim jednak bezpośrednio połączy się obwody wirtualne należy ustawić profil parametrów ruchu ATM, który zostanie potem dowiązany do tworzonego połączenia. We wspomnianym wcześniej oknie, należy wybrać zakładkę Traffic Parameter, a następnie wybrać przycisk Create. Spowoduje to otwarcie okna konfiguracji parametrów ruchu widocznego na poniższym zrzucie ekranu. W pole Descriptor name należy wpisać nazwę w postaci liczby całkowitej, a z listy Service category wybrać opcję UBR_plus. Następnie, w pole Peak cell rate należy wpisać wartość bit/s odpowiadającą 6 Mbit/s oraz w pole

12 Minimum cell rate wartość 8192 bit/s. Należy też zaznaczyć opcje Automatic configuration CDVT, co sprawi, że tolerancja opóźnienia komórek ATM (ang. Cell Delay Variation Tolerance) regulowana będzie automatycznie. Wprowadzone ustawienia zatwierdza się przyciskiem Apply.

13 Aby możliwe było połączenie obwodów wirtualnych konieczna jest terminacja ścieżek wirtualnych, w których logicznie znajdują się wirtualne obwody. Uczynić to trzeba w zakładce VPC TP. Niniejszą czynność przeprowadza się osobno dla karty CLU (połączenie z routerem) i karty SUADSL (połączenie z modemem). Najpierw należy więc wybrać kartę z rozwijanej listy Module, a następnie otworzyć okno konfiguracji używając przycisku Create & Configure. Ustawiając kartę CLU, najpierw należy zaznaczyć interfejs STM-1Local#1 w lewej części okna. Następnie w polu VPC TP konieczne jest podanie numeru ścieżki wirtualnej VPI (zgodnie z ustawieniami routera wybrano 250) oraz VCI (wartość 63 jest wystarczająca). W polu Traffic parameter w obu listach rozwijanych konieczne jest zaznaczenie uprzednio stworzonego profilu parametrów ruchu oraz zatwierdzenie ustawień przyciskiem Apply. Stworzony punkt terminacji pojawi się na liście.

14 Podobnie przebiega konfiguracja punktu terminacji dla karty SUADSL. Analogicznie, po jej wybraniu z listy i otworzeniu okna kreatora punktu terminacji, na liście po lewej stronie należy zaznaczyć port ADSL-Local#NR_PORTU, wpisać numer ścieżki VPI wynoszący 1 (dla takiej wartości zainstalowany jest sterownik modemu), a VCI ustalić na 32. Konieczne jest też, podobnie jak przy karcie CLU, wybranie z listy tego samego parametru ruchu ATM oraz zatwierdzenie przyciskiem Apply. Nowoutworzony punkt terminacji pojawi się na liście.

15 Ostatnim krokiem konfiguracji krotnicy UMX jest połączenie obwodów wirtualnych. W zakładce VC CC należy wybrać przycisk Create & Configure, co spowoduje wyświetlenie okna przedstawionego na poniższym zrzucie ekranu. W lewej części okna, dotyczącej interfejsów abonenckich, należy rozwinąć wszystkie poziomy listy odpowiadające portowi ADSL-Local#NR_PORTU aż pojawi się uprzednio ustawiony punkt terminacji ścieżki o numerze VPI: 1, który wybrać klikając na nim. Podobnie w prawej części okna dotyczącej połączenia WAN należy zaznaczyć punkt terminacji o identyfikatorze VPI: 250. W polu VCI w lewej części okna, zgodnie z ustawieniami wybranymi przy instalacji sterownika modemu należy wprowadzić wartość 32. Analogicznie w polu VCI prawej części okna, zgodnie z ustawieniami obwodów wirtualnych na routerze, należy wpisać wartość 40. W polu Traffic descriptor, z obu list należy wybrać uprzednio stworzony profil parametrów ruchu ATM oraz zatwierdzić wprowadzone ustawienia przyciskiem Apply. Poprawna konfiguracja sygnalizowana jest przez ikonę połączenia obwodów oraz przez pojawienie się połączenia obwodów na liście w zakładce VC CC. Ewentualne błędy sygnalizowane są w dolnej części okna Cross Connections Configuration. Tak ustawiony multiplekser gotowy jest do pracy.. Jeśli zaistnieje potrzeba podłączenia większej ilości abonentów należy wykonać te czynności dla pozostałych portów

16 ADSL, tworząc połączenia Cross Connect dla tej samej ścieżki wirtualnej, lecz dla innych obwodów wirtualnych po stronie WAN. Działanie systemu opartego o Siemens UMX 2MS Po zakończeniu konfiguracji wszystkich elementów wchodzących w skład systemu ADSL opartego o multiplekser UMX2MS, można przystąpić do przetestowania działania połączenia internetowego. W tym celu należy, przejść do pulpitu komputera na którym zainstalowany został modem i wybrać ikonę Internet ADSL. W oknie przedstawionym poniżej należy kliknąć Połącz. Poprawne nawiązanie połączenia zostanie zasygnalizowane komunikatem z zasobnika systemowego. Okno informacji o statusie DSL, widoczne na tym samym rysunku, informuje o prędkości synchronizacji odpowiadającej tej ustawionej w UMX. Po nawiązaniu połączenia możliwe jest korzystanie z Internetu. Na poniższym zrzucie ekranu przedstawiony wynik testu przeprowadzonej konfiguracji strona główna Wikipedii, otworzona z wykorzystaniem stworzonego łącza ADSL. Na zrzucie tym znajduje się również okno konsoli z przeprowadzonym testem PING oraz okno statusu DSL. Informacje o połączeniu znajdują się na następnym zrzucie ekranu.

17

18 Zadanie 1. Konfiguracja UMX do udostępniania sieci Internet 1. Zainstaluj modem Sagem 800, pamiętaj o poprawnym wyborze rodzaju sterownika. 2. Przejdź do konfiguracji UMX2MS. Stwórz profil prędkości ustawiając parametry wedle uznania, ale pamiętając, że ADSL jest łączem asymetrycznym. 3. Uaktywnij port światłowodowy STM Ustaw adres IP krotnicy UMX ( ) i adres serwera dostępowego BRAS ( ). 5. Ustaw parametry łącza abonenckiego - profil prędkości i serwer BRAS. 6. Po zapisaniu wprowadzonych ustawień dowiąż je do portu (o numer portu zapytaj prowadzącego). Sprawdź poprawność synchronizacji modemu. 7. Ustaw profil parametrów ruchu ATM. 8. Utwórz punkt terminacji ścieżki wirtualnej (VPI: 250) dla karty CLU. 9. Utwórz punkt terminacji ścieżki wirtualnej (VPI: 1) dla karty SUADSL. 10. Połącz obwody wirtualne (Cross Connect) VPI/VCI 1/32 z VPI/VCI 250/40. Zadanie 2. DSLAM i RADIUS 1. Przetestuj działanie serwera RADIUS przy użyciu programu NTRadPing. 2. Przetestuj połączenie komputera z siecią Internet. login: umxdsl1 hasło: zaq12wsx Zadanie 3. Konfiguracja routera CISCO 1. Przeanalizuj plik konfiguracyjny routera CISCO. W sprawozdaniu umieść opisy linii, które umożliwiają uwierzytelnienie użytkowników DSL oraz linii odpowiedzialnych za kierowanie ruchu UMX Internet.

Systemy Teleinformatyczne Laboratorium

Systemy Teleinformatyczne Laboratorium Systemy Teleinformatyczne Laboratorium Rok akademicki 2014/2015 Prowadzący mgr inż. Dariusz Żelasko Spis laboratoriów: 1. Siemens UMX2MS Podstawy UMX (UMX1) 2. Siemens UMX2MS UMX WAN (UMX2) 3. Ericsson

Bardziej szczegółowo

3. Sieci komputerowe podstawy konfiguracji sieci lokalnych i wykorzystania protokołów DHCP, HTTP, WWW

3. Sieci komputerowe podstawy konfiguracji sieci lokalnych i wykorzystania protokołów DHCP, HTTP, WWW 3. Sieci komputerowe podstawy konfiguracji sieci lokalnych i wykorzystania protokołów DHCP, HTTP, WWW Opracowali: Mateusz Mazur, Andrzej Bożek, Sławomir Samolej, Tomasz Mączka Politechnika Rzeszowska,

Bardziej szczegółowo

3. Sieci komputerowe podstawy konfiguracji sieci lokalnych i wykorzystania protokołów DHCP, HTTP, WWW

3. Sieci komputerowe podstawy konfiguracji sieci lokalnych i wykorzystania protokołów DHCP, HTTP, WWW 3. Sieci komputerowe podstawy konfiguracji sieci lokalnych i wykorzystania protokołów DHCP, HTTP, WWW Opracowali: Mateusz Mazur, Andrzej Bożek, Sławomir Samolej Politechnika Rzeszowska, Katedra Informatyki

Bardziej szczegółowo

instrukcja dostęp do Internetu DSL tp

instrukcja dostęp do Internetu DSL tp instrukcja dostęp do Internetu DSL tp Spis treści Konfiguracja usługi dostęp do Internetu DSL tp..................... 3 Parametry konfiguracyjne usługi.................................. 4 Zmiana profilu

Bardziej szczegółowo

Netia Spot instrukcja obsługi panelu konfiguracyjnego

Netia Spot instrukcja obsługi panelu konfiguracyjnego Netia Spot instrukcja obsługi panelu konfiguracyjnego Spis treści 1 Dostęp do konsoli zarządzania... 4 2 Strona główna... 6 2.1. Przegląd urządzenia... 6 2.1.1. Przeglądanie i podłączenie do nadającej

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji i obsługi

Instrukcja instalacji i obsługi PL Instrukcja instalacji i obsługi PL PENTAGRAM Cerberus (P 6351) Najnowsze wersje instrukcji, sterowników i oprogramowania dostępne są na stronie www.pentagram.pl 2010-02-25 Ważne informacje Środki ostrożności

Bardziej szczegółowo

User Manual. Page 2 of 133

User Manual. Page 2 of 133 Page 2 of 133 Spis treści Informacje o Instrukcji Obsługi...7 Informacje o routerze... 8 Wymagania... 8 Oprogramowanie... 8 Sprzęt... 8 Wygląd urządzenia... 9 Panel przedni... 9 Panel tylny... 10 Rozpoczęcie

Bardziej szczegółowo

Router Wireless 54Mbps ADSL Router Instrukcja użytkownika

Router Wireless 54Mbps ADSL Router Instrukcja użytkownika Router Wireless 54Mbps ADSL Router Instrukcja użytkownika R46.1176.00 wer. 3 06/05 Instalacja... 3 Konfiguracja urządzenia Wireless 54Mbps ADSL Router... 7 Rozwiązywanie problemów... 69 Dane techniczne...

Bardziej szczegółowo

Bezprzewodowy modem-router G Instrukcja obsługi. PM01218pd F5D7634-4

Bezprzewodowy modem-router G Instrukcja obsługi. PM01218pd F5D7634-4 Bezprzewodowy modem-router G Instrukcja obsługi PM01218pd F5D7634-4 Spis treści Spis treści części 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 Wprowadzenie 1 Cechy produktu 2 Zalety sieci domowej 4 Zalety bezprzewodowej sieci

Bardziej szczegółowo

Bezprzewodowy bramowy router kablowy/dsl Belkin

Bezprzewodowy bramowy router kablowy/dsl Belkin Bezprzewodowy bramowy router kablowy/dsl Belkin Podręcznik użytkownika F5D6230-3 Spis treści Wstęp............................................................ 1-3 Zaznajomienie się z routerem Belkin....................................

Bardziej szczegółowo

Ruter ADSL DSL-504T Podręcznik użytkownika

Ruter ADSL DSL-504T Podręcznik użytkownika Ruter ADSL DSL-504T Podręcznik użytkownika (Listopad 2003) I SPIS TREŚCI Informacje o niniejszym podręczniku...iv Zanim zaczniesz...iv Wymagania dotyczące instalacji...iv WPROWADZENIE... 1 Opis Rutera

Bardziej szczegółowo

Instrukcja korzystania z systemu IPbaza. oraz konfiguracji urządzeń

Instrukcja korzystania z systemu IPbaza. oraz konfiguracji urządzeń Instrukcja korzystania z systemu IPbaza oraz konfiguracji urządzeń -1- Spis treści 1 Wstęp...3 2 Aktywacja usługi udostępniania portów u dostawcy...3 3 Rejestracja nowego konta i logowanie...4 4 Dodawanie

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA INSTALACJI

INSTRUKCJA INSTALACJI INSTRUKCJA INSTALACJI Metryka dokumentu TEMAT PRZYGOTOWAŁ ZATWIERDZIŁ Instrukcja instalacji Vario.ONE DocuSoft DocuSoft WERSJA 3.3 Instrukcja Instalacji Vario.ONE 2 1 Wstęp...3 2 Instalacja Server Vario.ONE...4

Bardziej szczegółowo

instrukcja obsługi modemu CellPipe 7130

instrukcja obsługi modemu CellPipe 7130 instrukcja obsługi modemu CellPipe 7130 19330 Spis treści 1. Prezentacja routera CellPipe 7130 4 1.1. Główne cechy 4 1.2. Standardy współpracujące z routerem CellPipe 4 1.3. Opis diod 5 1.4. Opis gniazd

Bardziej szczegółowo

Jak zainstalować i przygotować szkolną pracownię internetową zgodnie z wytycznymi MENiS w oparciu o serwer SBS 2003

Jak zainstalować i przygotować szkolną pracownię internetową zgodnie z wytycznymi MENiS w oparciu o serwer SBS 2003 Ośrodek Edukacji Informatycznej i Zastosowań Komputerów W Warszawie http://www.oeiizk.waw.pl http://sbs.oeiizk.waw.pl INSTALACJA PRACOWNI - SERWER SBS 2003 (MENIS WIOSNA 2004) Materiały do warsztatów dla

Bardziej szczegółowo

Netia Spot instrukcja obsługi panelu konfiguracyjnego

Netia Spot instrukcja obsługi panelu konfiguracyjnego Netia Spot instrukcja obsługi panelu konfiguracyjnego Spis treści 1. Dostęp do konsoli zarządzania... 6 2. Strona główna panelu konfiguracyjnego... 8 2.1 Przegląd urządzenia... 8 2.1.1. Podłączenie do

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika

Instrukcja użytkownika Instrukcja użytkownika Menadżer Kluczy Wersja 2015.3.1 Spis treści 1 WPROWADZENIE... 3 1.1 ZMIANY W WERSJI 2015.3.1... 3 1.1.1 POPRAWIONO... 3 1.1.2 NOWE FUNKCJONALNOŚCI... 3 2 WSPÓŁPRACA Z APLIKACJAMI...

Bardziej szczegółowo

MultiLink Router i MicroRouter

MultiLink Router i MicroRouter Strona 1 z 44 GORAMO- Janusz Górecki, 01-458 Warszawa, ul.szańcowa 82 tel/fax (22) 877-39-94,, www.goramo-gorecki.com.pl MultiLink Router i MicroRouter wersja 1.1.6 Warszawa, kwiecień 2010 Strona 2 z 44

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika

Instrukcja użytkownika Instrukcja użytkownika Menadżer Kluczy Wersja 2015.3.1 Spis treści 1 WPROWADZENIE... 3 1.1 ZMIANY W WERSJI 2015.3.1... 3 1.1.1 POPRAWIONO... 3 1.1.2 NOWE FUNKCJONALNOŚCI... 3 2 WSPÓŁPRACA Z APLIKACJAMI...

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika

Instrukcja użytkownika Instrukcja użytkownika Menadżer Kluczy Wersja 2015.1.1 Spis treści 1 WPROWADZENIE... 3 1.1 ZMIANY W WERSJI 2015.1.1... 3 2 WSPÓŁPRACA Z APLIKACJAMI... 3 3 INSTALACJA... 3 4 MONITOR MENADŻERA KLUCZY...

Bardziej szczegółowo

Copyright 2007. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Copyright 2007. Wszelkie prawa zastrzeżone. Copyright 2007. Wszelkie prawa zastrzeżone. Zabrania się powielania, publikowania lub przekazywania jakiejkolwiek części niniejszego dokumentu, w jakiejkolwiek formie i przy użyciu jakichkolwiek środków,

Bardziej szczegółowo

MS SQL Server 2008 R2 instalacja oraz konfiguracja na potrzeby aplikacji Komornik SQL (cz. 2)

MS SQL Server 2008 R2 instalacja oraz konfiguracja na potrzeby aplikacji Komornik SQL (cz. 2) 98 K o m o r n i k S Q L N o wa C u r r e n d a MS SQL Server 2008 R2 instalacja oraz konfiguracja na potrzeby aplikacji Komornik SQL (cz. 2) Wstęp Poprzednia część artykułu była poświęcona opisaniu procesu

Bardziej szczegółowo

Router ADSL+switch z Firewallem

Router ADSL+switch z Firewallem Seria Instant Broadband Router ADSL+switch z Firewallem Wstęp Gratulujemy!. Dziękujemy za wybór routera marki Linksys. Urządzenie to umożliwi Ci stworzyć domowo-biurową sieć, za pośrednictwem której możesz

Bardziej szczegółowo

Instalacja programu Fakt w wersji wielostanowiskowej

Instalacja programu Fakt w wersji wielostanowiskowej Instalacja programu Fakt w wersji wielostanowiskowej (wersja 2012.06) Fakt Dystrybucja Sp. z o. o. 81-552 Gdynia, ul. Wielkopolska 21/2 www.fakt.com.pl serwis@fakt.com.pl Spis treści Wstęp... 3 1.Czynności

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika. Comarch ERP WAMC wersja 2.3. e-pracownik

Instrukcja użytkownika. Comarch ERP WAMC wersja 2.3. e-pracownik Instrukcja użytkownika Comarch ERP WAMC wersja 2.3 e-pracownik Spis treści 1 WSTĘP... 3 1.1 CZYM JEST COMARCH ERP WAMC?... 3 1.2 KOMPONENTY EKRANU GŁÓWNEGO... 3 1.3 KOMPONENTY EKRANU USTAWIEŃ... 4 2 PRZYGOTOWANIE

Bardziej szczegółowo

KOMPUTEROWY SYSTEM WSPOMAGANIA OBSŁUGI JEDNOSTEK SŁUŻBY ZDROWIA KS-SOMED

KOMPUTEROWY SYSTEM WSPOMAGANIA OBSŁUGI JEDNOSTEK SŁUŻBY ZDROWIA KS-SOMED KOMPUTEROWY SYSTEM WSPOMAGANIA OBSŁUGI JEDNOSTEK SŁUŻBY ZDROWIA KS-SOMED Podręcznik użytkownika Katowice 2011 Producent programu: KAMSOFT S.A. ul. 1 Maja 133 40-235 Katowice Telefon: (0-32) 209-07-05 Fax:

Bardziej szczegółowo

Instalacja wersji wielodostępnej z bazą danych Microsoft SQL Server 2005 lub 2008

Instalacja wersji wielodostępnej z bazą danych Microsoft SQL Server 2005 lub 2008 Instalacja wersji wielodostępnej z bazą danych Microsoft SQL Server 2005 lub 2008 (aktualizacja 7 sierpnia 2013) Abstrakt W poradniku opisano pełen zakres czynności do wykonania w przypadku instalacji

Bardziej szczegółowo

System Zdalnego Monitorowania

System Zdalnego Monitorowania ROZDZIAŁ 5 System Zdalnego Monitorowania System jest dostarczany wraz z trzema aplikacjami do zdalnego monitorowania. Są to: Remote View System IP Multicast System Center System Remote View Remote View

Bardziej szczegółowo

UsMon. wersja 1.03 INSTRUKCJA OBSŁUGI - PORADNIK UŻYTKOWNIKA. Łódź maj 2005 r.

UsMon. wersja 1.03 INSTRUKCJA OBSŁUGI - PORADNIK UŻYTKOWNIKA. Łódź maj 2005 r. UsMon wersja 1.03 Program do synchronizacji zegara systemowego komputera lub komputerów w sieci MS-NETWORK z sygnałem DCF lub GPS przy użyciu synchronizatorów US-151 lub US-161 INSTRUKCJA OBSŁUGI - PORADNIK

Bardziej szczegółowo

Przewodnik użytkownika modemu SpeedTouch 608 WL. www.tp.pl 9330. Twój świat. Cały świat.

Przewodnik użytkownika modemu SpeedTouch 608 WL. www.tp.pl 9330. Twój świat. Cały świat. Przewodnik użytkownika modemu SpeedTouch 608 WL www.tp.pl 9330 Twój świat. Cały świat. Spis treści Instrukcje bezpieczeństwa i użytkowania 3 Modem SpeedTouch 608 WL powinien być użytkowany zgodnie z poniższymi

Bardziej szczegółowo