Hybrid Graphic Printer

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Hybrid Graphic Printer"

Transkrypt

1 (1) Hybrid Graphic Printer Instrukcja obsługi Przed rozpoczęciem eksploatacji tego urządzenia prosimy o dokładne zapoznanie się z niniejszą instrukcją. Prosimy ponadto o zachowanie instrukcji do wykorzystania w przyszłości. UP-991AD/UP-971AD 2014 Sony Corporation

2 Zalecenia dotyczące użytkowania / przeznaczenie produktu Sony UP-971AD i UP-991AD to kompaktowe drukarki czarno-białe klasy medycznej, które obsługują zarówno analogowe, jak i cyfrowe sygnały wejściowe. Są one przeznaczone do integracji z systemami obrazowania radiologicznego, takimi jak śródoperacyjne aparaty RTG z ramieniem C, systemy ultrasonograficzne, systemy laboratoryjne do cewnikowania serca oraz inne kompatybilne systemy obrazowania medycznego. Drukarki te umożliwiają drukowanie obrazów uzyskanych przy użyciu takich systemów w celu dołączenia wydruków do dokumentacji pacjentów lub skierowań. Uwagi Obrazy wyjściowe pochodzące z tego sprzętu nie mogą być wykorzystywane do zastosowań diagnostycznych. Ten sprzęt jest przeznaczony dla personelu medycznego. Ten sprzęt jest przeznaczony do użytkowania w środowiskach medycznych takich jak przychodnie, gabinety lekarskie i sale operacyjne. OSTRZEŻENIE W celu zmniejszenia ryzyka pożaru lub porażenia prądem nie należy wystawiać urządzenia na działanie deszczu lub wilgoci. Aby uniknąć porażenia prądem, nie wolno otwierać obudowy. Naprawy należy zlecać tylko wykwalifikowanym pracownikom serwisu. Nie wolno dokonywać żadnych modyfikacji tego urządzenia. OSTRZEŻENIE Aby zapobiec ryzyku porażenia prądem elektrycznym, urządzenie to wolno podłączać tylko do sieci zasilającej z uziemieniem ochronnym. OSTRZEŻENIE Aby odłączyć główne zasilanie, należy wyjąć wtyczkę kabla zasilającego. Przy instalacji urządzenia należy zastosować łatwo dostępny odłącznik w stałej instalacji elektrycznej lub podłączyć wtyczkę kabla zasilającego do łatwo dostępnego gniazdka sieciowego w pobliżu urządzenia. Elektryczny sprzęt medyczny nie powinien być umieszczany w miejscach, w których trudno jest wyjąć wtyczkę kabla zasilającego. Jeśli podczas pracy urządzenia dojdzie do awarii, należy uruchomić odłącznik w celu wyłączenia zasilania lub wyjąć wtyczkę z gniazdka. Symbole na produkcie Zapoznaj się z instrukcją obsługi W przypadku elementów urządzenia oznaczonych tym symbolem postępuj zgodnie z instrukcją obsługi. Ten symbol wskazuje producenta i jest umieszczony obok nazwy i adresu producenta. Ten symbol wskazuje datę produkcji. Ten symbol wskazuje numer seryjny. Ten symbol wskazuje wersję dokumentu towarzyszącego. Ten symbol wskazuje niepowtarzalny kod identyfikacyjny wyrobu (UDI). Znajduje się on obok reprezentacji niepowtarzalnego kodu identyfikacyjnego wyrobu w postaci kodu kreskowego. Ten symbol wskazuje złącze służące do podłączenia uziemienia wyrównującego potencjał, które sprowadza różne części systemu do tego samego potencjału. Temperatura otoczenia podczas przechowywania i transportu Ten symbol wskazuje dopuszczalny zakres temperatur otoczenia podczas przechowywania i transportu. Wilgotność otoczenia podczas przechowywania i transportu Ten symbol wskazuje dopuszczalny zakres wilgotności otoczenia podczas przechowywania i transportu. Ciśnienie otoczenia podczas przechowywania i transportu Ten symbol wskazuje dopuszczalny zakres ciśnienia atmosferycznego otoczenia podczas przechowywania i transportu. Ten symbol wskazuje importera w Unii Europejskiej i pojawia się obok nazwy i adresu importera w Unii Europejskiej. 2

3 Symbol ten wskazuje przedstawiciela na terenie Wspólnoty Europejskiej i pojawia się obok imienia, nazwiska i adresu przedstawiciela. Ten symbol wskazuje urządzenie medyczne we Wspólnocie Europejskiej. Dla akcesoriów Ten symbol wskazuje kod partii. podjąć próbę zastosowania następujących środków zaradczych: Zmienić położenie urządzenia w stosunku do zakłócanego sprzętu. Podłączyć urządzenie i zakłócany sprzęt do różnych obwodów odgałęzionych. W przypadku wątpliwości należy skontaktować się ze sprzedawcą. (Norma IEC ) Ten symbol oznacza Nie używać ponownie. Ważne środki ostrożności/uwagi dotyczące stosowania sprzętu w środowisku medycznym 1. Wszystkie urządzenia podłączone do tego sprzętu muszą posiadać certyfikaty zgodne z normami IEC , IEC , IEC lub innymi normami IEC/ISO mającymi zastosowanie do tych urządzeń. 2. Ponadto, wszystkie konfiguracje sprzętowe muszą być zgodne z normą systemową IEC Każda osoba, która podłącza dodatkowe urządzenia do wejść lub wyjść sygnałowych, dokonuje konfiguracji systemu medycznego i ponosi z tego tytułu odpowiedzialność za to, by system spełniał wymogi normy IEC W przypadku wątpliwości należy poprosić o pomoc wykwalifikowanych pracowników serwisu. 3. Prąd upływowy może wzrosnąć w przypadku podłączenia do innego sprzętu. 4. W przypadku tego konkretnego urządzenia, wszystkie akcesoria podłączane do niego zgodnie z podanymi powyżej zaleceniami muszą być podłączone do sieci poprzez dodatkowy transformator izolacyjny spełniający wymagania konstrukcyjne normy IEC i zapewniający przynajmniej podstawową izolację. 5. Urządzenie to wytwarza, wykorzystuje i może emitować energię o częstotliwości radiowej. Jeśli zostanie zainstalowane lub jest użytkowane w sposób niezgodny z instrukcją obsługi, to może zakłócać inny sprzęt. Jeśli urządzenie to powoduje zakłócenia (co można stwierdzić poprzez odłączenie kabla zasilającego), można 3

4 Ważne uwagi w zakresie kompatybilności elektromagnetycznej dotyczące stosowania sprzętu w środowisku medycznym Produkt UP-991AD/UP-971AD wymaga specjalnych środków ostrożności w zakresie kompatybilności elektromagnetycznej i musi być zainstalowany oraz przekazany do eksploatacji zgodnie z informacją o kompatybilności elektromagnetycznej podaną w instrukcji obsługi. Produkt UP-991AD/UP-971AD jest przeznaczony do użytkowania w profesjonalnych zakładach opieki zdrowotnej. Przenośne i mobilne urządzenia komunikacji radiowej, takie jak na przykład telefony komórkowe, mogą mieć wpływ na działanie produktu UP-991AD/UP-971AD. Ostrzeżenie Przenośne urządzenia komunikacji radiowej powinny być używane w odległości nie mniejszej niż 30 cm od jakiegokolwiek elementu produktu UP-991AD/UP-971AD. W przeciwnym razie może dojść do pogorszenia wydajności tych urządzeń. Jeśli produkt UP-991AD/UP-971AD ma być użytkowany blisko innego sprzętu lub ma być ustawiony nad nim albo pod nim, to należy go obserwować w celu sprawdzenia, czy działa prawidłowo w danej konfiguracji. Korzystanie z kabli innych niż określono w niniejszej instrukcji, za wyjątkiem części zamiennych sprzedawanych przez Sony Corporation, może spowodować zwiększenie emisji elektromagnetycznych generowanych przez produkt UP-991AD/UP-971AD lub obniżyć jego odporność na zakłócenia elektromagnetyczne. Wskazówki i deklaracje producenta w zakresie emisji elektromagnetycznych Produkt UP-991AD/UP-971AD jest przeznaczony do pracy w wyszczególnionym poniżej środowisku elektromagnetycznym. Nabywca lub użytkownik produktu UP-991AD/UP-971AD powinien zapewnić, by był on eksploatowany w takim środowisku. Badanie emisji Zgodność Środowisko elektromagnetyczne wskazówki Emisje o częstotliwości radiowej CISPR 11 Emisje o częstotliwości radiowej CISPR 11 CISPR 32 Emisje harmoniczne IEC Wahania napięcia/ migotanie IEC Grupa 1 Klasa B Klasa A Zgodna Produkt UP-991AD/UP-971AD wykorzystuje energię o częstotliwości radiowej tylko dla swoich wewnętrznych funkcji. Dlatego też, emisje o częstotliwości radiowej są bardzo małe i nie powinny zakłócać sprzętu elektronicznego znajdującego się w pobliżu. Produkt UP-991AD/UP-971AD nadaje się do użytkowania we wszystkich lokalach, w tym lokalach mieszkalnych oraz lokalach podłączonych bezpośrednio do publicznej sieci energetycznej niskiego napięcia, która zasila budynki mieszkalne. 4

5 Wskazówki i deklaracje producenta w zakresie odporności elektromagnetycznej Produkt UP-991AD/UP-971AD jest przeznaczony do pracy w wyszczególnionym poniżej środowisku elektromagnetycznym. Nabywca lub użytkownik produktu UP-991AD/UP-971AD powinien zapewnić, by był on eksploatowany w takim środowisku. Badanie odporności Wyładowania elektrostatyczne IEC Szybkozmienne zakłócenia przejściowe Poziom odporności wg IEC Poziom zgodności Środowisko elektromagnetyczne wskazówki ±8 kv kontakt ±8 kv kontakt Podłogi powinny być drewniane, betonowe lub wykonane z płytek ceramicznych. Jeśli podłogi pokryte są materiałem ±15 kv powietrze ±15 kv powietrze syntetycznym, zalecana wilgotność względna to co najmniej 30%. ±2 kv dla linii zasilania ±2 kv dla linii zasilania Jakość zasilania sieciowego powinna być taka, jak w typowym środowisku handlowym lub szpitalnym. IEC Skoki napięcia IEC Spadki napięcia, krótkie przerwy i zmiany napięcia na wejściach linii zasilania IEC ±1 kv dla linii we/ wy ±1 kv dla linii we/ wy ±1 kv linia do linii ±1 kv tryb różnicowy ±2 kv linia do masy 0% U T (100% spadek U T ) przez 0,5 cyklu / 1cykl a 40% U T (60% spadek U T ) przez 5 cykli ±2 kv tryb współbieżny 0% U T (100% spadek U T ) przez 0,5 cyklu / 1cykl a 40% U T (60% spadek U T ) przez 5 cykli Jakość zasilania sieciowego powinna być taka, jak w typowym środowisku handlowym lub szpitalnym. Jakość zasilania sieciowego powinna być taka, jak w typowym środowisku handlowym lub szpitalnym. Jeśli użytkownik produktu UP-991AD/UP-971AD wymaga, by możliwe było ciągłe korzystanie z urządzenia nawet podczas przerw w zasilaniu, zaleca się podłączenie produktu UP-991AD/UP-971AD do zasilacza awaryjnego lub akumulatora. 70% U T (30% spadek U T ) przez 25/30 cykli a (przez 0,5 sek.) 70% U T (30% spadek U T ) przez 25/30 cykli a (przez 0,5 sek.) Pole magnetyczne o częstotliwości sieci elektroenergetycznej (50/60 Hz) IEC % U T (100% spadek U T ) przez 250/300 cykli a (przez 5 sek.) 0% U T (100% spadek U T ) przez 250/300 cykli a (przez 5 sek.) 30 A/m 30 A/m Charakterystyka pola magnetycznego o częstotliwości sieci elektroenergetycznej powinna być taka, jak w typowym środowisku handlowym lub szpitalnym. UWAGA: U T jest napięciem sieciowym przed zastosowaniem poziomu testowego. a Na przykład, 10/12 oznacza 10 cykli przy częstotliwości 50 Hz lub 12 cykli przy częstotliwości 60 Hz. 5

6 Wskazówki i deklaracje producenta w zakresie odporności elektromagnetycznej Produkt UP-991AD/UP-971AD jest przeznaczony do pracy w wyszczególnionym poniżej środowisku elektromagnetycznym. Nabywca lub użytkownik produktu UP-991AD/UP-971AD powinien zapewnić, by był on eksploatowany w takim środowisku. Badanie odporności Poziom odporności wg IEC Poziom zgodności Środowisko elektromagnetyczne wskazówki Przenośne i mobilne urządzenia komunikacji radiowej powinny być używane z dala od jakichkolwiek elementów produktu UP-991AD/UP-971AD, w tym kabli, w odległości nie mniejszej niż odległość zalecana, która jest obliczana z równania częstotliwości nadajnika. Zalecana odległość Przewodzony sygnał o częstotliwości radiowej IEC Vrms 150 khz do 80 MHz poza pasmami ISM c 6 Vrms 150 khz do 80 MHz w pasmach ISM c 3 Vrms d = 1,2 P 6 Vrms Zaburzenia przewodzone indukowane przez pola o częstotliwości radiowej IEC V/m 3 V/m IEC : MHz do 2,7 GHz d = 1,2 P 80 MHz do 800 MHz d = 2,3 P 800 MHz do 2,5 GHz IEC : 2014 d = 2,0 P 80 MHz do 2,7 GHz gdzie P jest maksymalną mocą znamionową nadajnika w watach (W) zgodnie z danymi producenta, a d jest zalecaną odległością w metrach (m). Natężenia pól pochodzących od stałych nadajników radiowych, określone w pomiarach pól elektromagnetycznych w terenie, a powinny być niższe od poziomu zgodności w każdym z zakresów częstotliwości. b Zakłócenia mogą występować w pobliżu sprzętu oznaczonego następującym symbolem: 6

7 UWAGA 1: Przy 80 MHz i 800 MHz zastosowanie ma wyższy zakres częstotliwości. UWAGA 2: Wskazówki te mogą nie mieć zastosowania w niektórych sytuacjach. Na propagację fal elektromagnetycznych wpływa absorpcja oraz odbicia od różnych struktur, przedmiotów i ludzi. a Nie można z odpowiednią dokładnością przewidzieć teoretycznie natężeń pól pochodzących od stałych nadajników, np. stacji bazowych telefonów wykorzystujących łączność radiową (komórkowych/ bezprzewodowych) i przenośnych radiotelefonów, amatorskich nadajników radiowych oraz nadajników AM, FM i telewizyjnych. W celu dokonania oceny środowiska elektromagnetycznego generowanego przez stałe nadajniki radiowe należy rozważyć przeprowadzenie pomiarów elektromagnetycznych. Jeśli natężenie pola zmierzone w miejscu eksploatacji produktu UP-991AD/UP-971AD przewyższa dopuszczalny poziom zgodności w zakresie częstotliwości radiowej, należy przeprowadzić obserwację produktu UP-991AD/UP-971AD, aby sprawdzić, czy urządzenie działa poprawnie. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowego działania może być konieczne zastosowanie innych środków zaradczych, takich jak obrócenie produktu UP-991AD/UP-971AD w inną stronę lub przestawienie go w inne miejsce. b Dla zakresu częstotliwości od 150 khz do 80 MHz natężenie pola powinno być niższe niż 3 V/m. c Pasma ISM (przemysłowe, naukowe i medyczne) w zakresie od 150 khz do 80 MHz to: od 6,765 MHz do 6,795 MHz; od 13,553 MHz do 13,567 MHz; od 26,957 MHz do 27,283 MHz; od 40,66 MHz do 40,70 MHz. Zalecane odległości między przenośnymi i mobilnymi urządzeniami komunikacji radiowej a produktem UP-991AD/UP-971AD Produkt UP-991AD/UP-971AD jest przeznaczony do pracy w środowisku elektromagnetycznym, w którym zakłócenia o częstotliwości radiowej są kontrolowane. Nabywca lub użytkownik produktu UP-991AD/ UP-971AD może zapobiec zakłóceniom elektromagnetycznym poprzez zachowanie minimalnej odległości między przenośnymi i mobilnymi urządzeniami komunikacji radiowej (nadajnikami) a produktem UP-991AD/ UP-971AD, jak zostało to zalecone poniżej, w zależności od maksymalnej mocy znamionowej tych urządzeń. Maksymalna moc znamionowa nadajnika W 150 khz do 80 MHz d = 1,2 P Odległość w zależności od częstotliwości nadajnika m IEC : 2007 IEC : MHz do 800 MHz d = 1,2 P 800 MHz do 2,5 GHz d = 2,3 P 150 khz do 80 MHz d = 1,2 P 80 MHz do 2,7 GHz d = 2,0 P 0,01 0,12 0,12 0,23 0,12 0,20 0,1 0,38 0,38 0,73 0,38 0,63 1 1,2 1,2 2,3 1,2 2,0 10 3,8 3,8 7,3 3,8 6, W przypadku nadajników o maksymalnej mocy znamionowej nie podanej powyżej, zalecaną odległość d w metrach (m) można obliczyć ze wzoru na częstotliwość nadajnika, gdzie P jest maksymalną mocą znamionową nadajnika w watach (W) podaną przez producenta. UWAGA 1: Przy 80 MHz i 800 MHz zastosowanie ma odległość dla wyższego zakresu częstotliwości. UWAGA 2: Wskazówki te mogą nie mieć zastosowania w niektórych sytuacjach. Na propagację fal elektromagnetycznych wpływa absorpcja oraz odbicia od różnych struktur, przedmiotów i ludzi. 7

8 Wskazówki i deklaracje producenta w zakresie odporności elektromagnetycznej Produkt UP-991AD/UP-971AD jest przeznaczony do pracy w środowisku elektromagnetycznym, w którym zakłócenia o częstotliwości radiowej są kontrolowane. Przenośne urządzenia komunikacji radiowej powinny być używane w odległości nie mniejszej niż 30 cm od jakiegokolwiek elementu produktu UP-991AD/UP-971AD. W przeciwnym razie może dojść do pogorszenia wydajności tych urządzeń. Badanie odporności Natężenia pola w pobliżu urządzeń komunikacji radiowej IEC Pasmo a Usługa a Modulacja MHz TETRA MHz GMRS 460 FRS MHz Pasmo LTE 13, MHz MHz MHz GSM 800/900 TETRA 800 iden 820 CDMA 850 Pasmo LTE 5 GSM 1800 CDMA 1900 GSM 1900 DECT Pasmo LTE 1, 3, 4, 25 UMTS Bluetooth WLAN b/g/n RFID 2450 Pasmo LTE 7 Modulacja impulsu 18 Hz FM odchylenie ±5 khz sinusoida 1 khz Modulacja impulsu 217 Hz Modulacja impulsu 18 Hz Modulacja impulsu 217 Hz Modulacja impulsu 217 Hz Poziom odporności wg IEC Poziom zgodności 27 V/m 27 V/m 28 V/m 28 V/m 9 V/m 9 V/m 28 V/m 28 V/m 28 V/m 28 V/m 28 V/m 28 V/m MHz WLAN a/n Modulacja impulsu 217 Hz 9 V/m 9 V/m UWAGA: Wskazówki te mogą nie mieć zastosowania w niektórych sytuacjach. Na propagację fal elektromagnetycznych wpływa absorpcja oraz odbicia od różnych struktur, przedmiotów i ludzi. a W przypadku niektórych usług uwzględniane są tylko częstotliwości Uplink. Urządzenie i akcesoria należy utylizować zgodnie z prawem obowiązującym w danym regionie lub kraju oraz przepisami w zakresie zapobiegania zanieczyszczeniu środowiska obowiązującymi w danym szpitalu. Ostrzeżenie dotyczące podłączenia zasilania Stosować odpowiedni kabel zasilający do podłączenia do lokalnej sieci elektrycznej. 1. Stosować zatwierdzony kabel zasilający (3-żyłowy przewód sieciowy) / złącze do podłączenia urządzenia / wtyczkę do gniazda sieciowego z odpowiednim uziemieniem, 8

9 zgodnym z przepisami w zakresie bezpieczeństwa obowiązującymi w danym kraju. 2. Stosować kabel zasilający (3-żyłowy przewód sieciowy) / złącze do podłączenia urządzenia / wtyczkę do gniazda sieciowego o odpowiednich parametrach znamionowych (napięcie, natężenie prądu). W przypadku pytań odnośnie stosowania kabla zasilającego / wtyczki do urządzenia / wtyczki do gniazda sieciowego należy poprosić o pomoc wykwalifikowanych pracowników serwisu. Nie używać urządzenia w środowisku rezonansu magnetycznego. Może to spowodować wadliwe działanie, pożar i niepożądane przemieszczanie. 9

10 Spis treści Aby rozpocząć Przegląd Położenie i oznaczenia składników drukarki i elementów sterujących UP-991AD UP-971AD Przygotowanie Wkładanie papieru do urządzenia Połączenia Podłączanie urządzeń wideo Podłączanie do komputera Podłączanie do złącza USB Inne Środki ostrożności...40 Informacje o bezpieczeństwie...40 Informacje o wałku drukarki...40 Informacje o instalacji...40 O baterii (tylko dla modelu UP-991AD)...40 Czyszczenie obudowy...41 Czyszczenie głowicy termicznej...41 Czyszczenie wałka dociskowego...42 Papier...43 Papier, którego można używać...43 Dane techniczne...44 UP-991AD...44 UP-971AD...44 Licencja...47 Usuwanie usterek...47 Komunikaty błędów...49 Indeks...50 Obsługa Wprowadzanie korekt i ustawień do menu Struktura i warstwy menu Lista menu Podstawowa obsługa menu Rejestrowanie ustawień menu Drukowanie listy menu Drukowanie Drukowanie obrazów Drukowanie obrazów cyfrowych z komputera Zmiana jakości druku obrazów Zapisywanie danych obrazu na pamięciach USB (tylko dla modelu UP-991AD) Zapisywanie danych obrazu na pamięci USB

11 Aby rozpocząć Łatwa regulacja jakości obrazu Drukując dziewięć obrazów na jednej stronie z różnymi wartościami zmienianego parametru można łatwo wybrać odpowiednie ustawienie. Urządzenie to jest drukarką umożliwiającą drukowanie obrazów na papierze poprzez nagrzanie głowicy termicznej zgodnie z wejściowymi danymi obrazu i dociśnięcie głowicy do specjalnego papieru do druku termicznego. Najważniejsze cechy urządzenia podano poniżej. Stabilna, wysoka jakość druku Wydruk obrazów o wysokiej rozdzielczości 12,8 pkt/mm. 8-bitowe przetwarzanie zapewnia drukowanie monochromatyczne z maksymalnie 256 odcieniami. Różnorodność trybów druku Tryb jednego obrazu BRIGHT=-16 BRIGHT=-12 BRIGHT=-4 BRIGHT=0 BRIGHT=4 BRIGHT=12 BRIGHT=16 BRIGHT=8 Aby rozpocząć Przegląd BRIGHT=-8 CONTRAST=10 GAMMA=1 SHARP=2 TONE=8 Funkcja historii menu ustawień Zapisuje pięć ostatnio używanych menu, co pozwala na łatwy dostęp do nich w przyszłości. Drukowanie długich obrazów Obsługuje druk cyfrowy o długości do 600 mm. Tryb boczny Tryb odwrócony Tryb wielu obrazów Zmiana ustawień sprawia, że dostępna jest jeszcze większa liczba trybów drukowania (patrz str. 31). Zapisywanie obrazów na pamięć USB (tylko dla modelu UP-991AD) Zapisywanie w trybie wideo i cyfrowym na pamięci USB obrazu, który jest drukowany. Funkcja automatycznego odcinania (tylko dla modelu UP-991AD) Automatycznie odcina papier po zakończeniu drukowania. Drukowanie na folii (tylko dla modelu UP-991AD) Model UP-991AD pozwala na druk na folii UPT-210BL (sprzedawanej oddzielnie). Różnica między drukiem na papierze oraz na folii Przy folii obrazy są drukowane na górze. Druk na folii (UPT-210BL) Druk na papierze (UPP-210HD, UPP-210SE) Obsługa zarówno wejścia wideo, jak i cyfrowego Wydruk zarejestrowanych obrazów z kolorowego lub monochromatycznego sygnału wideo w formacie NTSC lub PAL. Wydruk obrazów z komputerów zgodnych ze standardem Hi-Speed USB (USB 2.0). Przegląd 11

12 Aby rozpocząć Funkcja drukowania na folii jest wyposażona w możliwość zadrukowywania marginesów na czarno. Podświetlenie przycisków Urządzenie może pracować przy słabym oświetleniu. Przyciski, które są przydatne dla danego ustawienia, zostaną podświetlone. Obrazy drukowane z jednostki nie mogą być stosowane do celów diagnostycznych. Położenie i oznaczenia składników drukarki i elementów sterujących Aby uzyskać więcej informacji, przejdź do stron podanych w nawiasach (). UP-991AD Przedni panel A!Włącznik zasilania (str. 17, 28, 31, 34, 41, 42) Naciśnij przycisk, aby włączyć drukarkę. Podświetlany wyświetlacz LCD i podświetlenie przycisków zostaną włączone. Gdy chcesz wyłączyć urządzenie, a następnie włączyć je ponownie, odczekaj przynajmniej 5 sek. B Wyświetlacz drukarki (LCD: wyświetlacz ciekłokrystaliczny) (str. 28, 31, 34, 38) Przy normalnej pracy urządzenia wyświetlacz jest podświetlony na zielono. Dodatkowo po prawej stronie ekranu w momencie otwierania lub zamykania drzwiczek komory na papier jest wyświetlany typ papieru używanego do drukowania. Szczegółowe informacje na temat papieru: patrz Wkładanie papieru do urządzenia na str. 17 i Papier na str. 43. Jeśli wystąpi błąd, zostanie wyświetlony odpowiedni komunikat alarmowy. Podczas używania menu wyświetlane są pozycje menu i ustawienia. C Dźwignia menu (str. 22, 28, 41) Poruszaj się po menu, przechylając ją w dół, w lewo lub w prawo. Naciskając środek dźwigni, 12 Położenie i oznaczenia składników drukarki i elementów sterujących

13 można przełączyć stan gotowości do pracy w trybie menu lub wybierać pozycje menu ustawień. D Pokrętło CONTRAST (kontrast) (str. 35) Reguluje kontrast wydruków. E Pokrętło BRIGHT (jasność) (str. 35) Reguluje jasność wydruków. F Przycisk CUT (str. 18, 31) Naciśnij ten przycisk, aby za pomocą wbudowanej gilotyny odciąć papier po końcu zadania drukowania. Naciśnięcie tego przycisku podczas drukowania spowoduje anulowanie zadania drukowania. G Przycisk FEED (str. 18, 31, 31) Przytrzymaj ten przycisk, aby podać papier. Naciśnięcie tego przycisku podczas drukowania spowoduje anulowanie zadania drukowania. H Przycisk MULTI PICTURE (wiele obrazów) (str. 32) Przełącza między trybem wielu obrazów i jednego obrazu. Ta funkcja jest dostępna tylko podczas drukowania obrazu wideo. I Przycisk CAPTURE (str. 32, 38) Naciśnięcie tego przycisku w trybie wielu obrazów spowoduje zarejestrowanie obrazu w pamięci urządzenia. Wybranie opcji STR:CAPT w menu STR.KEY pozwala na rejestrację obrazu z sygnału wideo na pamięci USB. W trybie jednego obrazu naciśnij ten przycisk, aby wydrukować obraz wyświetlany na monitorze. Po naciśnięciu przycisku PRINT wyświetlany obraz zostanie zapisany w pamięci urządzenia i wydrukowany. Wybranie opcji STR:PRNT w menu STR.KEY pozwala na zapisanie wydrukowanego obrazu w pamięci USB Ta funkcja jest dostępna tylko podczas drukowania obrazu wideo. L Przycisk OPEN/CLOSE (str. 17, 31, 41) Naciśnięcie tego przycisku powoduje otwarcie lub zamknięcie drzwiczek komory na papier. Naciśnięcie tego przycisku podczas drukowania spowoduje anulowanie zadania drukowania. M Drzwiczki komory na papier Otwórz, aby włożyć lub wymienić papier do drukowania, oraz wyczyścić głowicę termiczną i rolkę dociskową. Użyj przycisku OPEN/ CLOSE, aby otworzyć lub zamknąć drzwiczki komory na papier. N Złącze pamięci USB Podłącz pamięć USB do tego złącza. O Dioda dostępu do pamięci USB Wyświetla stan dostępu do pamięci USB i sprawdza, czy wszystkie urządzenia są zgodne ze standardem USB. Panel tylny Aby rozpocząć Ta funkcja jest dostępna tylko podczas drukowania obrazu wideo. J Przycisk COPY (str. 33, 35) Naciśnięcie tego przycisku drukuje kopię ostatniego obrazu. Każde naciśnięcie tego przycisku spowoduje wydruk jednego arkusza papieru, niezależnie od wartości ustawionej w menu QTY. Funkcja niedostępna w trybie wielu obrazów. K Przycisk PRINT (str. 31, 37) Naciśnięcie przycisku CAPTURE w trybie wielu obrazów spowoduje zarejestrowanie obrazów w pamięci urządzenia i ich sekwencyjne wydrukowanie na jednym arkuszu. A Styk ekwipotencjalny Służy do podłączania ekwipotencjalnej wtyczki i wyrównania potencjału różnych elementów systemu. Patrz Ważne środki ostrożności/uwagi dotyczące stosowania sprzętu w środowisku medycznym na str. 3. Położenie i oznaczenia składników drukarki i elementów sterujących 13

14 Aby rozpocząć B t Złącze VIDEO IN (wejście; typu BNC) Pozwala podłączyć drukarkę do wyjścia urządzenia wideo. C T Złącze VIDEO OUT (wyjście; typu BNC) Pozwala podłączyć drukarkę do wejścia monitora itp. Wysyła sygnał wideo, który jest wprowadzany przez złącze VIDEO IN (z automatyczną terminacją). UP-971AD Przedni panel D Złącze REMOTE (str. 19, 33) Pozwala podłączyć pilot RM-91 lub przełącznik nożny FS-24 (sprzedawane osobno) do sterowania urządzeniem na odległość. E Złącze USB (złącze 4-pinowe) Do tego złącza można za pomocą kabla USB podłączyć komputer z interfejsem USB (zgodnym ze standardem USB 2.0). F Zacisk kabla USB Zabezpiecza kabel USB podłączony do złącza USB. G Terminal OPTION Służy do zasilania akcesoriów opcjonalnych. OSTRZEZENIE Korzystanie z urządzenia w celach medycznych Złącze nie jest izolowane. Nie jest dozwolone podłączanie urządzeń innych niż system drukowania bezprzewodowego UPA-WU10 zasilany z drukarki. Jeśli zostanie podłączone urządzenie korzystające z prądu przemiennego, upływ prądu może spowodować porażenie pacjenta lub operatora prądem elektrycznym. H - Złącze wejściowe prądu przem Pamiętaj, aby użyć przewodu stosownego do lokalnych parametrów zasilania (nie wchodzi w skład zestawu). A!Włącznik zasilania (str. 17, 28, 31, 34, 41, 42) Naciśnij przycisk, aby włączyć drukarkę. Wyświetlacz LCD i przyciski są podświetlone przy włączonej drukarce. Gdy chcesz wyłączyć urządzenie, a następnie włączyć je ponownie, odczekaj przynajmniej 5 sek. B Wyświetlacz drukarki (LCD: wyświetlacz ciekłokrystaliczny) (str. 28, 31, 34, 38) Przy normalnej pracy urządzenia wyświetlacz jest podświetlony na zielono. Dodatkowo po prawej stronie ekranu w momencie otwierania lub zamykania drzwiczek komory na papier jest wyświetlany typ papieru używanego do drukowania. Szczegółowe informacje na temat papieru: patrz Wkładanie papieru do urządzenia na str. 17 i Papier na str. 43. Jeśli wystąpi błąd, zostanie wyświetlony odpowiedni komunikat alarmowy. Podczas używania menu wyświetlane są pozycje menu i ustawienia. C Dźwignia menu (str. 22, 28, 41) Poruszaj się po menu, przechylając ją w dół, w lewo lub w prawo. Naciskając środek dźwigni, można przełączyć stan gotowości do pracy w trybie menu lub wybierać pozycje menu ustawień. D Pokrętło CONTRAST (kontrast) (str. 35) Reguluje kontrast wydruków. E Pokrętło BRIGHT (jasność) (str. 35) Reguluje jasność wydruków. 14 Położenie i oznaczenia składników drukarki i elementów sterujących

15 F Przycisk FEED (str. 18, 27, 31) Przytrzymaj ten przycisk, aby podać papier. Naciśnięcie tego przycisku podczas drukowania spowoduje anulowanie zadania drukowania. G Przycisk MULTI PICTURE (wiele obrazów) (str. 32) Przełącza między trybem wielu obrazów i jednego obrazu. H Przycisk CAPTURE (str. 32, 38) Naciśnięcie tego przycisku w trybie wielu obrazów spowoduje zarejestrowanie obrazu w pamięci urządzenia. M Drzwiczki komory na papier Otwórz, aby włożyć lub wymienić papier do drukowania, oraz wyczyścić głowicę termiczną i rolkę dociskową. Użyj przycisku OPEN/ CLOSE, aby otworzyć lub zamknąć drzwiczki komory na papier. Panel tylny Aby rozpocząć Ta funkcja jest dostępna tylko podczas drukowania obrazu wideo. I Przycisk COPY (str. 33, 35) Naciśnięcie tego przycisku drukuje kopię ostatniego obrazu. Każde naciśnięcie tego przycisku spowoduje wydruk jednego arkusza papieru, niezależnie od wartości ustawionej w menu QTY. Funkcja niedostępna w trybie wielu obrazów. J Przycisk PRINT (str. 31, 37) Naciśnięcie przycisku CAPTURE w trybie wielu obrazów spowoduje zarejestrowanie obrazów w pamięci urządzenia i ich sekwencyjne wydrukowanie na jednym arkuszu. W trybie jednego obrazu naciśnij ten przycisk, aby wydrukować obraz wyświetlany na monitorze. Po naciśnięciu przycisku PRINT wyświetlany obraz zostanie zapisany w pamięci urządzenia i wydrukowany. Ta funkcja jest dostępna tylko podczas drukowania obrazu wideo. K Przycisk OPEN/CLOSE (str. 17, 31, 41) Naciśnięcie tego przycisku powoduje otwarcie lub zamknięcie drzwiczek komory na papier. Naciśnięcie tego przycisku podczas drukowania spowoduje anulowanie zadania drukowania. L Gilotyna do papieru Odcina papier po wydrukowaniu każdego obrazu. A Styk ekwipotencjalny Służy do podłączania ekwipotencjalnej wtyczki i wyrównania potencjału różnych elementów systemu. Zobacz Ważne środki ostrożności/ uwagi dotyczące stosowania sprzętu w środowisku medycznym na str. 3. B t Złącze VIDEO IN (wejście; typu BNC) Pozwala podłączyć drukarkę do wyjścia urządzenia wideo. C T Złącze VIDEO OUT (wyjście; typu BNC) Pozwala podłączyć drukarkę do wejścia monitora itp. Wysyła sygnał wideo, który jest wprowadzany przez złącze VIDEO IN (z automatyczną terminacją). D Złącze REMOTE (str. 19) Pozwala podłączyć pilot RM-91 lub przełącznik nożny FS-24 (sprzedawane osobno) do sterowania urządzeniem na odległość. E Złącze USB (złącze 4-pinowe) Do tego złącza można za pomocą kabla USB podłączyć komputer z interfejsem USB (zgodnym ze standardem USB 2.0). F Zacisk kabla USB Zabezpiecza kabel USB podłączony do złącza USB. G Terminal OPTION Służy do zasilania akcesoriów opcjonalnych. Położenie i oznaczenia składników drukarki i elementów sterujących 15

16 Aby rozpocząć OSTRZEZENIE Korzystanie z urządzenia w celach medycznych Złącze nie jest izolowane. Nie jest dozwolone podłączanie urządzeń innych niż system drukowania bezprzewodowego UPA-WU10 zasilany z drukarki. Jeśli zostanie podłączone urządzenie korzystające z prądu przemiennego, upływ prądu może spowodować porażenie pacjenta lub operatora prądem elektrycznym. H - Złącze wejściowe prądu przem Pamiętaj, aby użyć przewodu stosownego do lokalnych parametrów zasilania (nie wchodzi w skład zestawu). Patrz Ostrzeżenie dotyczące podłączenia zasilania na str Położenie i oznaczenia składników drukarki i elementów sterujących

17 Przygotowanie 2 Naciśnij przycisk OPEN/CLOSE, aby otworzyć drzwiczki komory na papier. Wkładanie papieru do urządzenia Nie wolno dotykać jednocześnie urządzenia oraz pacjenta. Awaria urządzenia może spowodować powstanie napięcia szkodliwego dla pacjenta. Uwagi Podczas wkładania papieru termicznego do drukarki nie należy dotykać jego powierzchni. Odciski palców, pot i zagniecenia mogą obniżyć jakość wydruku. Należy używać wyłącznie papieru serii UPP-210 lub UPT-210BL (str. 43). Używając papieru serii UPP-210, należy wprowadzić odpowiednie ustawienia menu (str. 43). 1 Włącz urządzenie, naciskając! włącznik zasilania. 3 Umieść rolkę papieru na tacce. Dla papieru UPP-210SE/UPP-210HD Zerwij etykietę i pociągnij cm papieru. Umieść papier w orientacji przedstawionej na rysunku. Drukowanie nie jest możliwe w przypadku odwrócenia papieru. Dla folii termicznej UPT-210BL * Nie jest możliwe używanie folii termicznej w modelu UP-971AD. Może to spowodować awarię. Przygotowanie Poprawne włożenie Zerwij etykietę i pociągnij cm papieru. Uwagi Gdy w urządzeniu nie ma żadnego papieru, wyświetlacz LCD podświetli się na pomarańczowo i pojawi się na nim komunikat EMPTY. Gdy drzwiczki komory na papier są otwarte, wyświetlacz LCD podświetli się na pomarańczowo i pojawi się na nim komunikat DOOR. Niepoprawne włożenie Umieść papier w orientacji przedstawionej na rysunku. Drukowanie nie jest możliwe w przypadku odwrócenia papieru. Wkładanie papieru do urządzenia 17

18 4 Włóż papier do wycięcia na tacce i pociągnij go przez wyjście papieru. Umieszczając papier w wycięciu, zwróć uwagę, by leżał on na jego środku (wewnątrz prowadnicy). Przysunięcie papieru do krawędzi może doprowadzić do jego zakleszczenia. UP-971AD Po włożeniu papieru naciśnij przycisk FEED, aby wysunąć cm papieru. Następnie utnij go za pomocą gilotyny. Przycisk FEED Przygotowanie Pociągnij za papier, aby go napiąć i usunąć ewentualne zagięcia. Aby po drukowaniu na papierze UPP-210SE/ UPP-210HD rozpocząć druk na folii UPT-210BL, należy wyczyścić wcześniej głowicę termiczną. W przeciwnym razie na wydruku mogą się pojawić drobne kreski. 5 Naciśnij przycisk OPEN/CLOSE, aby zamknąć drzwiczki komory na papier. Możesz je także zamknąć przez dociśnięcie. 6 Usuń przedni pasek papieru. UP-991AD Po włożeniu papieru naciśnij przycisk FEED, aby wysunąć cm papieru, i naciśnij przycisk CUT, aby go odciąć. Przycisk CUT Przycisk FEED cm 18 Wkładanie papieru do urządzenia

19 Połączenia Drukarkę można podłączyć do urządzeń wideo i komputerów. Aby to zrobić, należy zapoznać się z instrukcją obsługi podłączanych urządzeń. OSTRZEŻENIE Korzystanie z urządzenia w celach medycznych Złącza tego urządzenia nie są izolowane. Nie podłączać żadnego sprzętu, który nie jest zgodny z normą IEC Jeśli zostanie podłączone urządzenie komputerowe lub urządzenie audio/wideo korzystające z prądu przemiennego, upływ prądu może spowodować porażenie pacjenta lub operatora prądem elektrycznym. Jeśli korzystanie z takiego urządzenia jest niezbędne, należy odizolować jego zasilanie poprzez podłączenie transformatora izolującego lub izolatora pomiędzy kablami połączeniowymi. Po wdrożeniu tych środków należy sprawdzić, czy zredukowane ryzyko jest zgodne z wymogami normy IEC Podłączanie urządzeń wideo Uwagi Przed zrealizowaniem jakichkolwiek połączeń, wyłącz zasilanie we wszystkich urządzeniach. Kabel zasilania należy podłączać jako ostatni. Urządzenia wideo Przewód połączeniowy do VIDEO IN (BNC) do złącza wyjściowego wideo do złącza wejściowego wideo Przewód połączeniowy do VIDEO OUT (BNC) Monitor kolorowy/ czarno-biały Połączenia do REMOTE do - pr. przem Pilot RM-91 (sprzedawanej oddzielnie) Przełącznik nożny FS-24 (sprzedawanej oddzielnie) Kabel zasilania (nie wchodzi w skład zestawu) do gniazdka Podłączanie urządzeń wideo 19

20 Połączenia Podłączanie do komputera Uwagi Przed podłączeniem drukarki do komputera należy wyłączyć drukarkę, komputer i monitor oraz inne urządzenia peryferyjne. Przed podłączeniem drukarki do komputera, należy odłączyć zasilanie od drukarki. Zasilanie do drukarki można podłączyć ponownie dopiero po połączeniu drukarki z komputerem. Postępuj zgodnie z procedurami łączenia opisanymi w instrukcji obsługi komputera. Upewnij się, że kable są dobrze podłączone po obu stronach. Dołączone do drukarki oprogramowanie nie jest przystosowane do eksploatacji drukarki przez sieć. Gdy drukarka jest podłączona za pośrednictwem koncentratora USB, nie możemy zagwarantować jej prawidłowej pracy. Nie jest możliwe podłączenie więcej niż jednej drukarki do jednego komputera. umieszczonym na dołączonej płycie CD-ROM i znajdującym się na niej plikiem Readme. Jeśli używasz systemu Windows 7 lub Windows 8: Przed podłączeniem drukarki do komputera, zainstaluj na komputerze dołączony sterownik drukarki. Aby uzyskać informacje o sposobie instalacji, zapoznaj się z Podręcznikiem instalacji umieszczonym na dołączonej płycie CD-ROM i znajdującym się na niej plikiem Readme. Przy włączonej drukarce nie włączaj w podłączonym komputerze trybu czuwania lub wstrzymania. Może to spowodować jej uszkodzenie. Podłączanie do złącza USB do złącza (USB) Kabel USB Instalacja sterownika drukarki na komputerze Jeśli używasz systemu Windows XP lub Windows Vista: Po podłączeniu drukarki do komputera włącz ją. Aby uzyskać informacje o sposobie instalacji, zapoznaj się z Podręcznikiem instalacji 20 Podłączanie do komputera

21 Obsługa Wprowadzanie korekt i ustawień do menu Drukarka ma szereg ustawień i opcji, które można zmienić stosownie do zapotrzebowania. Są one zapamiętywane nawet po wyłączeniu drukarki. Drukarki można używać z ustawieniami fabrycznymi, dopasowując ją do podłączonych urządzeń lub zgodnie z własnymi preferencjami. Istnieje możliwość zapisania maks. trzech ustawień użytkownika. Obsługa Wprowadzanie korekt i ustawień do menu 21

22 Struktura i warstwy menu Zawartość wyświetlacza LCD jest sekwencyjnie zmieniana wraz z kolejnymi obrotami dźwigni menu, tak jak na poniższym wykresie. Po wyświetleniu pozycji menu można zmienić jej ustawienia. Menu ma strukturę warstwową. Obróć dźwignię menu w prawo, aby przejść do niższej warstwy, lub w lewo, aby przejść do wyższej warstwy. Przy nazwach pozycji z niższej warstwy menu na wyświetlaczu LCD widoczny jest znak -. UP-991AD Struktura menu READY UP-971AD Struktura menu READY Obsługa HISTORY PRT.HELP ADJUST VIDEO DIGITAL PRT.MENU PREF. CLEAN.TH CONFIG. LIST HELP.1 HELP.2 HELP.3 HELP.4 HELP.5 BRIGHT CONTRA GAMMA SHARP TONE ASPECT AUT.PRT COLOR FIELD INTRPT N.MULTI SCALE SIDE STR.KEY PRT.POS START.H START.V END.H END.V DRIVER RESIZE BACWRD BLANK BORDER INFO INVERT MIRROR QTY AUT.CUT AUT.LCK BEEP CLOCK PP.TYPE RESET LOAD SAVE HISTORY PRT.HELP ADJUST VIDEO DIGITAL PRT.MENU PREF. CLEAN.TH CONFIG. SERIAL.N LIST HELP.1 HELP.2 HELP.3 BRIGHT CONTRA GAMMA SHARP TONE ASPECT AUT.PRT COLOR FIELD INTRPT N.MULTI SCALE SIDE PRT.POS START.H START.V END.H END.V DRIVER RESIZE BACWRD BORDER INFO INVERT MIRROR QTY AUT.LCK BEEP FEED PP.TYPE RESET LOAD SAVE SERIAL.N 22 Wprowadzanie korekt i ustawień do menu

23 Lista menu Poniższa lista wyjaśnia funkcję każdej pozycji menu. Ustawienia fabryczne są podane w nawiasach kwadratowych [ ]. 1 warstwa Wyjaśnienie 2 warstwa Wyjaśnienie HISTORY Wyświetla do pięciu ostatnio używanych menu. Początkowa wartość tej opcji to NO ITEM. PRT.HELP Drukuje informacje o obsłudze drukarki. (Tylko angielski) LIST HELP1 HELP2 HELP3 HELP4 tylko dla modelu UP-991AD HELP5 tylko dla modelu UP-991AD Drukuje listę z wyjaśnieniami różnych sposobów pracy. (po angielsku) Wyjaśnienie funkcji Printing two, four or six images on one sheet. Wyjaśnienie funkcji Contrast and Brightness Control. Wyjaśnienie funkcji Visual Adjustment of Brightness, Contrast, Sharpness, Tone. Wyjaśnienie funkcji Printing to film. Wyjaśnienie funkcji Storing Image Data on a USB Flash Drive. ADJUST Menu regulacji obrazu BRIGHT Zmienia jasność wydruków. Zakres wartości wynosi od -64 do [0] i od [0] do +64. Gdy na wyświetlaczu LCD pojawiają się pozycje ustawień (miga przycisk PRINT), naciśnij przycisk PRINT. Zostanie wydrukowane dziewięć obrazów o różnych jasnościach. CONTRA Zmienia kontrast wydruków. Zakres wartości wynosi od -64 do [0] i od [0] do +64. Gdy na wyświetlaczu LCD pojawiają się pozycje ustawień (miga przycisk PRINT), naciśnij przycisk PRINT. Zostanie wydrukowane dziewięć obrazów o różnych kontrastach. GAMMA Przełącza wartość gamma. GAMA3: Ostre GAMA2: Miękkie [GAMA1: Standardowe] SHARP Zaostrza krawędzie obrazów. Można zmienić ostrość drukowanych krawędzi. Zakres wartości wynosi od [0] do 14. Im wyższa wartość, tym ostrzejsze krawędzie. Gdy na wyświetlaczu LCD pojawiają się pozycje ustawień (miga przycisk PRINT), naciśnij przycisk PRINT. Zostanie wydrukowane osiem obrazów o różnych ostrościach. TONE Zmienia gęstość odcieni neutralnych. Zakres wartości wynosi od 32 do [0] i od [0] do +32. Gdy na wyświetlaczu LCD pojawiają się pozycje ustawień (miga przycisk PRINT), naciśnij przycisk PRINT. Zostanie wydrukowane dziewięć obrazów o różnych odcieniach. Obsługa Wprowadzanie korekt i ustawień do menu 23

24 Obsługa 1 warstwa Wyjaśnienie 2 warstwa Wyjaśnienie VIDEO Menu regulacji obrazów z wejścia wideo ASPECT a) AUT.PRT COLOR FIELD INTRPT N.MULTI SCALE SIDE b) STR.KEY Tylko dla modelu UP-991AD Zmienia proporcje obrazu. ASPT:1:1: Drukuje obrazy o proporcjach 1:1. [ASPT:4:3]: Status domyślny. W trybie wielu obrazów można wybrać drukowanie automatyczne lub ręczne. AUTP:ON: Obrazy będą drukowane bez naciskania przycisku PRINT. Drukowanie będzie rozpoczynało się automatycznie, gdy liczba obrazów zarejestrowanych w trybie wielu obrazów osiągnie ustawioną wartość. [AUTP:OFF]: Obrazy będą drukowane po naciśnięciu przycisku PRINT. Przełączenie odpowiednio do sygnału wejściowego. COLR:ON: Do drukowania obrazów z kolorowych sygnałów wideo. [COLR:OFF]: Do drukowania obrazów z monochromatycznych sygnałów wideo. Pozwala także na przełączenie formatu pliku (monochromatycznego lub białego) przy zapisywaniu obrazów na pamięciach USB. Aby zapisać obraz w kolorze, w ustawieniu STR.KEY. wybierz wartość CAPT (tylko dla modelu UP- 991AD) Przełącza tryb pamięci. FIED:ON: Wybierz tę opcję, gdy obraz z zarejestrowanym szybkim ruchem jest drukowany niewyraźnie. [FIED:OFF]: Opcja domyślna. Przełącza sposób pracy po anulowaniu drukowania. Tryb jednego obrazu: INTR:ON: Wybierz tę opcję, jeśli naciśnięcie przycisku PRINT ma spowodować anulowanie trwającego wydruku i wydrukowanie zrzutu ekranu. INTR:OFF: Ponowne naciśnięcie przycisku PRINT podczas wydruku nie spowoduje przerwania wydruku. Wybierz tę opcję, jeśli wydruk ekranu wywołany naciśnięciem przycisku PRINT ma być zrealizowany dopiero po zakończeniu bieżącego wydruku. Tryb wielu obrazów: INTR:ON: Wybierz tę opcję, jeśli naciśnięcie przycisku CAPTURE ma spowodować anulowanie trwającego wydruku i wydrukowanie zrzutu ekranu. Zrzut ekranu zostanie wydrukowany na pozycji wskazywanej przez migającą cyfrę na wyświetlaczu LCD. INTR:OFF: Ponowne naciśnięcie przycisku CAPTURE podczas wydruku nie spowoduje przerwania wydruku. Określa liczbę obrazów drukowanych na arkuszu papieru. MULTI:6: Sześć obrazów na arkuszu papieru (arkusz jest dzielony na sześć sekcji) MULTI:4: Cztery obrazy na arkuszu papieru (arkusz jest dzielony na cztery sekcje) [MULTI:2]: Dwa obrazy na arkuszu papieru (arkusz jest dzielony na dwie sekcje) Ustawia powiększenie drukowanych obrazów. Zakres modyfikacji wynosi od [1.0] do 2,0 ze skalą 0,1. Przełącza kierunek drukowania. SIDE:ON: Obrazy będą drukowane na boku. [SIDE:OFF]: Obrazy będą drukowane tak, jak wyglądają na ekranie monitora. Ustawia tryb zapisywania obrazów na pamięci USB. [STR:PRNT]: Obrazy będą zapisywane na pamięci USB po naciśnięciu przycisku PRINT. Po wydrukowaniu obrazu zostanie on zapisany. STR:CAPT: Obrazy będą zapisywane na pamięci USB po naciśnięciu przycisku CAPTURE. 24 Wprowadzanie korekt i ustawień do menu

25 1 warstwa Wyjaśnienie 2 warstwa Wyjaśnienie DIGITAL PRT.MENU Menu do ustawień obrazów cyfrowych Drukuje listę bieżących ustawień menu. MENU:OK : Drukuje obraz przez naciśnięcie dźwigni menu. PRT.POS START.H START.V END.H END.V DRIVER RESIZE Obrazy będą drukowane z liniami współrzędnych pozwalających na ustawienie obszaru wydruku. Określa początkowy punkt obszaru wydruku w poziomie. S.H: 0~[6]~719 (NTSC) 0~[8]~719 (PAL) Określa początkowy punkt obszaru wydruku w pionie. S.V: 0~[22]~503 (NTSC) 0~[28]~603 (PAL) Określa końcowy punkt obszaru wydruku w poziomie. E.H: 0~[719] (NTSC) 0~[707]~719 (PAL) Określa końcowy punkt obszaru wydruku w pionie. E.V: 0~[500]~503 (NTSC) 0~[598]~603 (PAL) Przełącza sterownik drukarki. [DRV:991]: dla typów UP-991AD i UP-971AD. (tylko dla modelu UP-991AD) [DRV:971]: dla typów UP-991AD i UP-971AD. (tylko dla modelu UP-971AD) DRV:990: dla typu UP-990AD (poprzedni model). W przypadku korzystania z systemu drukowania bezprzewodowego UPA-WU10 nalezy jednak wybrac opcje DRV:991. DRV:970: dla typu UP-970AD (poprzedni model). W przypadku korzystania z systemu drukowania bezprzewodowego UPA-WU10 nalezy jednak wybrac opcje DRV:971. Możesz wybrać drukowanie z powiększeniem lub bez powiększenia. [RSIZ:OFF]: Drukuje oryginalny rozmiar. RSIZ:ON: Drukuje z powiększeniem odpowiednim do rozmiaru papieru ustawionego w sterowniku. Obsługa Wprowadzanie korekt i ustawień do menu 25

26 Obsługa 1 warstwa Wyjaśnienie 2 warstwa Wyjaśnienie PREF. CLEAN.TH Menu ustawiania metody wydruku. Czyszczenie głowicy termicznej drukarki. CLEAN OK: Uruchom czyszczenie przez naciśnięcie dźwigni menu. BACWRD c) BLANK Tylko dla modelu UP-991AD BORDER INFO INVERT MIRROR QTY Przełącza kierunek druku. [BAC:AUTO]: Przy wydrukach na papierze obrazy będą drukowane od spodu. Przy wydrukach na folii obrazy będą drukowane od góry. BAC:ON: Obrazy będą drukowane od góry. BAC:OFF: Obrazy będą drukowane od spodu. Ustawia szerokość górnego i dolnego marginesu papieru do wydruków. Ustawienie marginesu można zmienić w zakresie od [ 0 ] do 15. Zwiększenie wartości o 1 spowoduje poszerzenie marginesu na górze i na dole o 5 mm. Maksymalna szerokość górnych i dolnych marginesów wynosi 75 mm. Określa, czy obramowanie ma być wyświetlane na czarno, czy na biało. [BD:AUTO]: Obrazy do druku na folii będą wyświetlane na czarno, a na papierze na biało. BD:BLACK: Obrazy będą wyświetlane na czarno. BD:WHITE: Obrazy będą wyświetlane na biało. Pod obrazem będzie drukowana informacja o nim. [INFO:OFF]: Do obrazu nie będzie dodawana żadna informacja. INFO:ADJ: Zmienia wartość korekty obrazu. INFO:CLK: Dodaje informacje o dacie i godzinie. (tylko dla modelu UP-991AD) INFO:STR: Do obrazów zapisywanych na pamięci USB będzie dodawana ścieżka do pliku i jego nazwa. (tylko dla modelu UP-991AD) Zamienia kolory czarny i biały. INV:NEG: Obrazy będą drukowane z zamienionymi kolorami czarnym i białym. [INV:POS]: Obrazy będą drukowane bez odwracania kolorów Wydruk obrazów z odbiciem lustrzanym lewej i prawej strony. MIRR:ON: Obrazy będą drukowane z odbiciem lustrzanym lewej i prawej strony. [MIRR:OFF]: Obrazy będą drukowane bez odwracania prawej i lewej strony Ustawienie liczby wydruków. QTY:[1]-10: Ustawienie liczby drukowanych kopii obrazu. 26 Wprowadzanie korekt i ustawień do menu

27 1 warstwa Wyjaśnienie 2 warstwa Wyjaśnienie CONFIG. SERIAL.N Ustawienia eksploatacji drukarki Wyświetla numer seryjny produktu. AUT.CUT Tylko dla modelu UP-991AD AUT.LCK BEEP CLOCK Tylko dla modelu UP-991AD FEED Tylko dla modelu UP-971AD PP.TYPE RESET LOAD SAVE Ustawia, czy drukarka ma automatycznie odcinać wydruki. ACUT:OFF: Wydruki będą odcinane dopiero po naciśnięciu przycisku odcinania. [ACUT:ON]: Wydruki będą odcinane automatycznie. Ustawia, czy pokrętła BRIGHTNESS i CONTRAST mają być automatycznie blokowane, czy nie. ALCK:ON: Włączenie blokady automatycznej. Aby zwolnić blokadę, przy drukarce w trybie STANDBY naciśnij dźwignię menu i przytrzymaj ją przez trzy sekundy. Jeśli po odblokowaniu przez 10 sekund nie zostanie wykonana żadna czynność, pokrętła zostaną ponownie zablokowane. ALCK: OFF: Blokada nie będzie automatycznie włączana. Aby odblokować lub zablokować pokrętła, naciśnij dźwignię menu i przytrzymaj ją przez trzy sekundy. Przełącza sygnalizator dźwiękowy. Niezależnie od tego ustawienia alarm jest zawsze włączany. BEEP:OFF: Brak sygnalizatora dźwiękowego. [BEEP:ON]: Sygnalizator dźwiękowy włączony. Ustawia godzinę. Ustawienie roku: Zmień ustawianą pozycję, obracając dźwignię menu w górę lub w dół, a następnie zmień wartość przy wyświetlonym komunikacie Y: XXXX. Aby wprowadzić ustawienie, naciśnij ponownie dźwignię menu. Aby ustawić miesiąc, godzinę, minuty i sekundy, wykonaj analogiczne czynności. Aby wyzerować ustawienia, naciśnij dźwignię menu w lewo. Początkowe ustawienie to standardowy czas światowy. Przełącza długość papieru podawanego po zakończeniu wydruku. [FEED:ON]: Po realizacji wydruku podaje papier łącznie z marginesami. FEED:OFF: Skraca długość podawanego papieru lub drukuje szereg obrazów bez odcinania papieru. Ponieważ margines papieru jest mały, można zrobić kilka odbitek z jednego zestawu papieru. Po naciśnięciu przycisku FEED papier zostanie odcięty. Wybór typu papieru. W modelu UPT-210BL to ustawienie nie jest wymagane. [P.TYPE:HD]: Dla typu UPP-210HD P.TYPE:SE: Dla typu UPP-210SE Powrót do ustawień fabrycznych. (Inicjalizacja) RESET:OK: Powrót do ustawień fabrycznych. Wczytanie zarejestrowanych ustawień menu. LOAD:3: Przywołuje ustawienia menu zarejestrowane w obszarze SAVE: 3. LOAD:2: Przywołuje ustawienia menu zarejestrowane w obszarze SAVE: 2. [LOAD:1]: Przywołuje ustawienia menu zarejestrowane w obszarze SAVE: 1. Rejestruje trzy rodzaje ustawień menu. SAVE:3: Rejestracja w obszarze 3. SAVE:2: Rejestracja w obszarze 2. [SAVE:1]: Rejestracja w obszarze 1. Obsługa Wprowadzanie korekt i ustawień do menu 27

28 a) Proporcje obrazu zostały przedstawione poniżej. 1 Włącz urządzenie, naciskając! włącznik zasilania. Podświetlenie wyświetlacza LCD zmieni kolor na pomarańczowy, a następnie na zielony. LCD Po wybraniu opcji ASPT:4:3 Po wybraniu opcji ASPT:1:1 b) Kierunek drukowania obrazów jest następujący. Obraz wyświetlany na monitorze 2 Sprawdź, czy na wyświetlaczu LCD jest widoczny komunikat READY, a następnie naciśnij dźwignię menu. Obsługa Wydruki Po wybraniu opcji SIDE:OFF Po wybraniu opcji SIDE:ON Drukarka przejdzie w tryb menu. Zostanie wyświetlona górna pozycja menu HISTORY. Przy drukowaniu na papierze 3 Wyświetl pozycję VIDEO, obracając dźwignię menu w górę lub w dół. c) Kierunek druku zależy od ustawienia w następujący sposób. Po wybraniu opcji BAC:OFF Po wybraniu opcji BAC:ON Podstawowa obsługa menu W tej części opisano podstawowe operacje menu wspólne dla wszystkich menu. Jako przykład została podana procedura opisująca sposób ustawiania kierunku druku. 4 Wyświetl pozycję ASPECT, obracając dźwignię menu raz w prawo. Następnie wyświetl pozycję SIDE, obracając dźwignię menu kilka razy w dół. 5 Wyświetl pozycję SIDE:OFF, obracając dźwignię menu raz w prawo. 28 Wprowadzanie korekt i ustawień do menu

29 6 Naciśnij dźwignię menu. Aby anulować ustawienie 1 Wróć na wyświetlaczu LCD do pozycji SIDE, obracając dźwignię menu raz w lewo. Aby kontynuować używanie menu Wprowadź ustawienia, powtarzając kroki od 3 do 7. Aby zakończyć pracę z menu Drukarka przejdzie w tryb, w którym można wybrać kierunek druku. Na wyświetlaczu LCD pojawi się ustawienie fabryczne, czyli SIDE:OFF. SIDE:OFF jest aktualnie wybranym ustawieniem. W tej procedurze ustawienie to zostanie zmienione na SIDE:ON. 7 Wyświetl pozycję SIDE : ON, obracając dźwignię menu w górę lub w dół, a następnie naciśnij dźwignię menu. 1 Po kroku 7 zamknij tryb menu, obracając dźwignię menu dwa razy w lewo. Rejestrowanie ustawień menu Istnieje możliwość zapisania maks. trzech ustawień menu. Można je wczytać w dowolnym momencie. Urządzenie zachowuje te ustawienia nawet po wyłączeniu zasilania. Podczas używania urządzenia pierwszy raz po jego zakupie ustawienia fabryczne są zarejestrowane we wszystkich trzech obszarach. Obsługa Opcja SIDE:ON zostanie zarejestrowana jako kierunek druku. Na wyświetlaczu LCD pojawi się ponownie pozycja -SIDE. Jeśli po wyświetleniu menu lub ustawienia upłynie ok. 20 sekund bez wykonania żadnej czynności za pomocą dźwigni menu, na wyświetlaczu LCD pojawi się komunikat READY, a drukarka przejdzie w tryb menu. W takim przypadku ustawienie -SIDE nie zostanie zmienione. Rejestrowanie nowych ustawień 1 Wprowadź wszystkie wymagane ustawienia. 2 Wyświetl pozycję CONFIG, obracając dźwignię menu w górę lub w dół. 3 Wyświetl pozycję -SAVE, obracając dźwignię menu w prawo oraz w górę lub w dół, a następnie naciśnij dźwignię menu. 4 Obracając dźwignię menu w górę lub w dół, wyświetl liczbę oznaczającą obszar, w którym mają zostać zapisane ustawienia, a następnie naciśnij ponownie dźwignię menu. Ustawienia wprowadzone w kroku 1 zostaną zarejestrowane w obszarze wyświetlonym w tym kroku. Wczytywanie żądanych ustawień Istnieje możliwość wczytania żądanych ustawień. 1 Sprawdź, czy na wyświetlaczu LCD jest widoczny komunikat READY, a następnie naciśnij dźwignię menu. 2 Wyświetl pozycję CONFIG, obracając dźwignię menu w górę lub w dół. Wprowadzanie korekt i ustawień do menu 29

30 Obsługa 3 Wyświetl pozycję -LOAD, obracając dźwignię menu w prawo oraz w górę lub w dół, a następnie naciśnij dźwignię menu. 4 Obracając dźwignię menu w górę lub w dół, wyświetl liczbę oznaczającą obszar, z którego mają zostać wczytane ustawienia, a następnie naciśnij ponownie dźwignię menu. Ustawienia zapisane w wybranym obszarze zostaną wczytane. Po zmianie wczytanych ustawień Urządzenie pracuje według zmienionych ustawień. W tym przypadku urządzenie działa zgodnie z nimi do wczytania innych ustawień, nawet jeśli zostanie w międzyczasie wyłączone. Wczytanie innego zestawu ustawień spowoduje usunięcie poprzednich. Aby zachować poprzednio wczytane ustawienia Przykład: Zostają wczytane ustawienia zarejestrowane w obszarze SA:1. Dochodzi do zmiany ustawień. Aby zachować oryginalne ustawienia SA:1 i zarejestrować nowe ustawienia jako SA:2, wykonaj następujące czynności. 1 Wczytaj ustawienia z obszaru LOAD:1 zgodnie z procedurą wczytywania żądanych ustawień. 2 Zmień wczytane ustawienia zgodnie z wymaganiami. 3 Za pomocą polecenia SAVE:2 zapisz zmienione ustawienia. 4 Naciśnij dźwignię menu i zmień ustawienia. Polecenie NO ITEM pojawi się, gdy nie było używane żadne menu wcześniej (tj. jest to stan początkowy drukarki). Drukowanie wyjaśnienia obsługi drukarki Istnieje możliwość wydrukowania prostych informacji o metodach obsługi drukarki. 1 Sprawdź, czy na wyświetlaczu LCD jest widoczny komunikat READY, a następnie naciśnij dźwignię menu. 2 Wyświetl pozycję PRT.HELP, obracając dźwignię menu w górę lub w dół. 3 Wyświetl pozycję LIST, obracając dźwignię menu w prawo, a następnie naciśnij dźwignię menu. Zostanie wydrukowana lista metod obsługi i wyjaśnień. 4 Wyświetl odpowiednie menu, obracając dźwignię menu w górę lub w dół, a następnie naciśnij dźwignię menu. Zostanie wydrukowana informacja o sposobie obsługi danej drukarki. Informacja o sposobie obsługi danej drukarki może zostać wydrukowana wyłącznie po angielsku. Drukowanie listy menu Istnieje możliwość wydrukowania aktualnych ustawień menu. 4 Naciśnij dźwignię menu. Ustawienia zmienione w kroku 2 zostaną zarejestrowane w obszarze SA:2 (No.2). Wywołanie ostatnio używanego menu W pozycji HISTORY jest zapisywane pięć ostatnio używanych menu. Funkcja ta pozwala wygodnie wywoływać najczęściej używane menu. 1 Sprawdź, czy na wyświetlaczu LCD jest widoczny komunikat READY, a następnie naciśnij dźwignię menu. 2 Sprawdź, czy na wyświetlaczu LCD jest widoczny komunikat HISTORY, a następnie naciśnij dźwignię menu w prawo. 3 Zostanie wyświetlone ostatnio używane menu. Wyświetl odpowiednie menu, obracając dźwignię menu w górę lub w dół. 1 Sprawdź, czy na wyświetlaczu LCD jest widoczny komunikat READY, a następnie naciśnij dźwignię menu. Zostanie wyświetlone polecenie HISTORY. 2 Wyświetl pozycję PRT.MENU, obracając dźwignię menu w górę lub w dół. 3 Wyświetl pozycję MENU:OK, obracając dźwignię menu jeden raz w prawo, a następnie naciśnij dźwignię menu. Drukarka rozpocznie wydruk bieżących ustawień menu. 30 Wprowadzanie korekt i ustawień do menu

31 Drukowanie LCD Różnica między drukiem na papierze oraz na folii Przy folii obrazy są drukowane na górze. Druk na folii (UPT-210BL) Druk na papierze (UPP- 210HD, UPP-210SE) 2 Uruchom źródło obrazu. Odbywa się to za pomocą elementów sterujących urządzenia, które jest źródłem. * Po wybraniu w opcji PREF pozycji BAC:AUTO, -BACWRD Funkcja drukowania na folii jest wyposażona w możliwość zadrukowywania marginesów na czarno. 3 Gdy obraz, który chcesz wydrukować, pojawi się na monitorze, naciśnij przycisk PRINT. Zostanie wydrukowany obraz wyświetlany w momencie naciśnięcia przycisku. Gdy na wyświetlaczu LCD pojawi się komunikat Jeśli wystąpi problem, podświetlenie wyświetlacza LCD zaświeci się pomarańczowo, a na wyświetlaczu LCD pojawi się komunikat opisujący zaistniały problem. Obsługa Po wybraniu w opcji PREF pozycji BD:BLACK, -BORDER Przed rozpoczęciem zadania drukowania Zawsze należy sprawdzić następujące punkty: Czy drukarka jest podłączona prawidłowo? (str. 19) Czy papier jest prawidłowo załadowany? (str. 17) Czy ustawienia menu zostały prawidłowo wprowadzone? (str. 21) W przypadku obrazu wideo, czy jest przesyłany sygnał wejściowy? Drukowanie obrazów Po wybraniu w opcji PREF pozycji BD:WHITE, -BORDER Za pomocą odpowiednich menu istnieje możliwość ustawienia kierunku druku, rozmiaru obrazu oraz różnych ustawień wydruków. W tej części opisano operacje realizowane po zakończeniu wprowadzania ustawień przez menu. 1 Włącz urządzenie, naciskając! włącznik zasilania. Podświetlenie wyświetlacza LCD zmieni kolor na pomarańczowy, a następnie na zielony. Na wyświetlaczu LCD pojawi się komunikat READY. Komunikat EMPTY DOOR Przyczyna i sposób rozwiązania Papier nie jest załadowany. Załaduj papier. Drzwiczki komory na papier są otwarte. Zamknij drzwiczki komory na papier. Gdy drukarka wstrzymuje trwające drukowanie Podczas ciągłego druku obrazów o wysokiej gęstości, czyli przede wszystkim ciemnych, obwody zabezpieczające głowicy termicznej mogą ochronić ją przed przegrzaniem, wyłączając drukarkę. W takiej sytuacji na wyświetlaczu LCD pojawi się komunikat COOLING. Poczekaj, aż głowica termiczna ostygnie, a komunikat zniknie. Aby anulować trwające drukowanie Aby anulować trwające drukowanie, naciśnij przycisk OPEN/CLOSE, przycisk FEED lub przycisk CUT. Aby podać papier Aby podać papier, naciśnij przycisk FEED. Drukarka będzie pobierała papier tak długo, jak przycisk FEED będzie przytrzymywany. Nie próbuj wyciągać papieru z drukarki ręcznie. Drukowanie 31

32 Aby uciąć papier (UP-971AD) 1 W menu VIDEO -N.MULTI wybierz opcję MULTI:2 MULTI:6 stosownie do liczby obrazów do wydrukowania na jednym arkuszu, a następnie naciśnij dźwignię menu. Obsługa Przytrzymaj papier w miejscu, w którym będzie on wysunięty o 15 do 30 cm od wyjścia papieru, a następnie wyciągnij go w kierunku wskazywanym przez strzałkę. Sposób odcięcia papieru zależy od ustawienia, w jakim jest przytrzymywany, kierunku ciągnięcia i prędkości wysuwania. Odetnij papier w zależności od wielkości wydruku. Aktualnie wybrany papier Istnieje możliwość potwierdzenia na wyświetlaczu LCD aktualnie wybranego papieru. Typ papieru używanego do drukowania jest wyświetlany po prawej stronie ekranu w momencie otwierania lub zamykania drzwiczek komory na papier. UPT-210BL UPP-210HD UPP-210SE 2 Gdy zostanie naciśnięty przycisk MULTI PICTURE na przednim panelu, wyświetlacz LCD zostanie przełączony na tryb wielu obrazów. Po wybraniu trybu MULTI:2 : : 1 oznacza, że liczba 1 miga. 3 Naciśnij przycisk CAPTURE w kroku 3 procedury Rozpoczynanie drukowania obrazów, w części Tryb analogowy (str. 31). Wyświetlony obraz zostanie zarejestrowany i otrzyma przypisaną migającą liczbę. Na wyświetlaczu LCD zacznie migać następna dostępna liczba. Po wybraniu trybu MULTI:2 : : Zarejestrowany obraz zostanie przypisany do liczby 1. Liczba 2 zacznie migać. 4 Ponownie naciśnij przycisk CAPTURE, aby zarejestrować wyświetlany obraz. Jeśli menu AUT.PRT jest ustawione na ON, drukowanie będzie rozpoczynało się automatycznie, gdy liczba zarejestrowanych obrazów osiągnie wartość określoną w menu MULTI:(2/4/6). Jeśli to menu jest ustawione na OFF, rozpocznij drukowanie, naciskając przycisk PRINT. Jeśli w menu AUT.CUT zostanie wybrana pozycja ACUT:ON, należy szybko zdejmować odcięty papier. W przeciwnym wypadku wydruki mogą zablokować wyjście papieru i doprowadzić do jego zacięć. Jeśli obraz na wydruku jest rozmazany Szybko poruszające się obrazy mogą być niewyraźnie drukowane. W takiej sytuacji należy wykonać wydruk, wybierając w menu VIDEO -FIELD pozycję FIED:OFF. Drukowanie dwóch, czterech albo sześciu obrazów na jednym arkuszu Użyj menu N.MULTI, aby zarejestrować i wydrukować od dwóch do sześciu różnych obrazów na jednym arkuszu. Rejestrowanie dwóch obrazów (opcja MULTI:2 wybrana w menu N.MULTI ) Obraz zarejestrowany w kroku 3 Kierunek druku Obraz zarejestrowany w kroku 4 Rejestrowanie czterech obrazów (opcja MULTI:4 wybrana w menu N.MULTI ) Rejestrowanie sześciu obrazów (opcja MULTI:6 wybrana w menu N.MULTI ) 32 Drukowanie

33 W menu INFO zostało wybrane ustawienie INFO:ON W trybie wielu obrazów, gdy opcja INFO:ON została wybrana w menu INFO, na marginesie zostanie wydrukowana informacja o ostatnim zarejestrowanym obrazie. Na przykład jeśli opcja N.MULTI ma ustawienie MULTI:6 i zostanie zarejestrowanych sześć obrazów, na marginesie ich wydruków zostanie wydrukowany komunikat IMAGE:6. IMAGE:6 [informacje o obrazie] Aby drukować z dystansu Jeśli do złącza REMOTE na tylnym panelu jest podłączony pilot RM-91, można rozpocząć wydruk, stojąc blisko urządzenia i naciskając przycisk na pilocie. Tryb jednego obrazu Kiedy pojawi się obraz, który chcesz wydrukować, naciśnij przycisk na pilocie. Zostanie wydrukowany zrzut bieżącego ekranu. Tryb wielu obrazów Kiedy pojawi się obraz, który chcesz wydrukować, naciśnij przycisk na pilocie. Obraz zostanie zapisany w pamięci drukarki. Drukowanie będzie rozpoczynało się automatycznie, gdy liczba zarejestrowanych obrazów osiągnie wartość ustawioną w menu MULTI. Wykonywanie kopii ostatniego wydruku W trybie jednego obrazu naciśnij przycisk COPY. W trybie wielu obrazów naciśnij przycisk PRINT. Urządzenie sporządzi kopię ostatniego wydruku. Każde naciśnięcie przycisku spowoduje wydruk jednego arkusza papieru, niezależnie od wartości ustawionej w menu QTY. Naciśnięcie przycisku COPY natychmiast po włączeniu zasilania spowoduje wyemitowanie sygnału dźwiękowego. Oznacza to brak wydruku w pamięci do skopiowania. Nie można wówczas rozpocząć kopiowania. Wykonywanie kopii obrazu w trybie ciągłym W trybie jednego obrazu naciśnij przycisk COPY. W trybie wielu obrazów naciśnij przycisk PRINT. Podczas realizacji kopii pierwszego wydruku naciśnij ponownie przycisk COPY lub PRINT. Po jednokrotnym naciśnięciu przycisku COPY lub PRINT zostanie wyemitowany sygnał dźwiękowy i zostanie wykonany kolejny wydruk. Liczba wydruków zależy od liczby naciśnięć przycisku COPY lub PRINT. Każde naciśnięcie przycisku spowoduje wydruk jednego arkusza papieru, niezależnie od wartości ustawionej w menu QTY. Nawet przy wybranej w menu VIDEO -INTRPT opcji INTRA:ON naciśnięcie przycisku na pilocie spowoduje wykonanie tej samej czynności, co naciśnięcie przycisku PRINT lub CAPTURE w dowolnym trybie. Wybieranie kierunku druku Kierunek druku można wybrać za pomocą menu SIDE. Aby wykonać wydruk w kierunku widocznym na monitorze W menu SIDE wybierz opcję SIDE:OFF. Aby wydrukować obraz obrócony w lewo W menu SIDE wybierz opcję SIDE:ON. Wydruki Obraz wyświetlany na monitorze Obsługa Aby przerwać kopiowanie Aby anulować trwające drukowanie, naciśnij przycisk OPEN/CLOSE, przycisk FEED lub przycisk CUT. Aby wykonać kopie w różnych kierunkach Ostatni zapisany obraz można skopiować w innym kierunku. Kierunek druku należy wybrać przed naciśnięciem przycisk COPY w trybie jednego obrazu lub PRINT w trybie wielu obrazów. Po wybraniu opcji SIDE:OFF Po wybraniu opcji SIDE:ON Drukowanie 33

34 Aby ustawić zakres obrazów do drukowania 1 Przy wyświetlonym menu VIDEO. -PRT.POS, P.POS:OK naciśnij dźwignię menu. Drukarka zrealizuje wydruk z liniami współrzędnych pozwalającymi na ustawienie obszaru wydruku. Drukowanie przechwyconego obrazu z powiększeniem Aby dwukrotnie zwiększyć rozmiar obrazu, przejdź do menu VIDEO -SCALE. Zarejestrowany obraz można powiększyć maksymalnie do rozmiaru papieru. Maksymalną wartością powiększenia jest rozmiar papieru. Obsługa 2 Na wydruku wybierz punkt początkowy (lewy górny róg) i punkt końcowy (prawy dolny) obszaru wydruku, a następnie sprawdź wartości współrzędnych danego punktu. 3 Wyświetl pozycję S.H: w menu -START.H. Wprowadź wartość poziomą punktu początkowego, obracając dźwignię menu w górę lub w dół i naciskając dźwignię menu. 4 Wyświetl pozycję S.V: w menu -START.V. Wprowadź wartość pionową punktu początkowego, obracając dźwignię menu w górę lub w dół i naciskając dźwignię menu. 5 Wyświetl pozycję E.H: w menu -END.H. Wprowadź wartość poziomą punktu końcowego, obracając dźwignię menu w górę lub w dół i naciskając dźwignię menu. Drukowanie obrazów cyfrowych z komputera Istnieje możliwość ustawienia metody drukowania za pomocą menu. W tej sekcji została wyjaśniona obsługa po wprowadzeniu tych ustawień. 1 Włącz urządzenie, naciskając! włącznik zasilania. Podświetlenie wyświetlacza LCD zmieni kolor na pomarańczowy, a następnie na zielony. Na wyświetlaczu LCD pojawi się komunikat READY. LCD 6 Wyświetl pozycję E.V: w menu -END.V. Wprowadź wartość pionową punktu końcowego, obracając dźwignię menu w górę lub w dół i naciskając dźwignię menu. 7 Wyświetl pozycję READY, obracając dźwignię menu kilka razy w lewo, a następnie naciśnij przycisk PRINT. Upewnij się, że jest drukowany określony obszar obrazu. Punkt początkowy (START.H, START.V) Punkt końcowy (END.H, END.V) 2 Uruchom odpowiedni program w komputerze, wykonaj w nim potrzebne czynności i rozpocznij wydruk. Gdy drukarka wstrzymuje trwające drukowanie Podczas ciągłego druku obrazów o wysokiej gęstości, czyli przede wszystkim ciemnych, obwody zabezpieczające głowicy termicznej mogą ochronić ją przed przegrzaniem, wyłączając drukarkę. W takiej sytuacji na wyświetlaczu LCD pojawi się komunikat COOLING. Poczekaj, aż głowica termiczna ostygnie, a komunikat zniknie. Aby anulować trwające drukowanie Aby anulować trwające drukowanie, naciśnij przycisk OPEN/CLOSE, przycisk FEED lub przycisk CUT. Aby podać papier Aby podać papier, naciśnij przycisk FEED. Drukarka będzie pobierała papier tak długo, jak przycisk FEED będzie przytrzymywany. Nie próbuj wyciągać papieru z drukarki ręcznie. 34 Drukowanie

Hybrid Graphic Printer

Hybrid Graphic Printer 4-488-658-21 (1) Hybrid Graphic Printer Instrukcja obsługi Przed rozpoczęciem eksploatacji tego urządzenia prosimy o dokładne zapoznanie się z niniejszą instrukcją. Prosimy ponadto o zachowanie instrukcji

Bardziej szczegółowo

Wskazówki i deklaracja producenta Emisje elektromagnetyczne i odporność. Strona S8 & S8 Series II / VPAP III Series 1 3 S9 Series 4 6 Stellar 7 9

Wskazówki i deklaracja producenta Emisje elektromagnetyczne i odporność. Strona S8 & S8 Series II / VPAP III Series 1 3 S9 Series 4 6 Stellar 7 9 Wskazówki i deklaracja producenta Emisje elektromagnetyczne i odporność Strona S8 & S8 Series II / VPAP III Series 1 3 S9 Series 4 6 Stellar 7 9 Wskazówki i deklaracja producenta Emisje elektromagnetyczne

Bardziej szczegółowo

Hybrid Graphic Printer

Hybrid Graphic Printer 4-528-689-21 (1) Hybrid Graphic Printer Instrukcja obsługi Przed rozpoczęciem eksploatacji tego urządzenia prosimy o dokładne zapoznanie się z niniejszą instrukcją. Prosimy ponadto o zachowanie instrukcji

Bardziej szczegółowo

Przenośne urządzenia komunikacji w paśmie częstotliwości radiowych mogą zakłócać pracę medycznego sprzętu elektrycznego. REF Rev.

Przenośne urządzenia komunikacji w paśmie częstotliwości radiowych mogą zakłócać pracę medycznego sprzętu elektrycznego. REF Rev. Wytyczne i deklaracja producenta emisje elektromagnetyczne odporności elektromagnetycznej zalecana odległość pomiędzy przenośnym i mobilnym wyposażeniem komunikacyjnym wykorzystującym częstotliwości radiowe

Bardziej szczegółowo

Wskazówki i deklaracja producenta Emisje elektromagnetyczne i odporność

Wskazówki i deklaracja producenta Emisje elektromagnetyczne i odporność Wskazówki i deklaracja producenta Emisje elektromagnetyczne i odporność Polski Strona AirMini 1-2 Air10 -as sorozat Lumis -as sorozat 3-5 S9 -as sorozat 6-8 Stellar 9-11 S8 & S8 -as sorozat II VPAP -as

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Drukarka etykiet termotransferowych MODEL:

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Drukarka etykiet termotransferowych MODEL: INSTRUKCJA OBSŁUGI Drukarka etykiet termotransferowych MODEL: 50241 www.qoltec.com 1. Zawartość opakowania Kabel zasilający Drukarka Instrukcja Zasilacz Oprogramowanie Kabel USB 2. Główne akcesoria i funkcje

Bardziej szczegółowo

Stacja dokująca aparatu cyfrowego Polski

Stacja dokująca aparatu cyfrowego Polski HP Photosmart 6220 Stacja dokująca aparatu cyfrowego Polski Pozbywanie się zużytego sprzętu przez użytkowników w prywatnych gospodarstwach domowych w Unii Europejskiej Ten symbol na produkcie lub jego

Bardziej szczegółowo

UP-970AD. Czarno biała drukarka cyfrowo analogowa formatu A4 do papieru termicznego. Omówienie

UP-970AD. Czarno biała drukarka cyfrowo analogowa formatu A4 do papieru termicznego. Omówienie UP-970AD Czarno biała drukarka cyfrowo analogowa formatu A4 do papieru termicznego Omówienie UP-970AD Drukarka UP-970AD, zastępująca model UP-960, obsługuje zarówno analogowy, jak i cyfrowy sygnał wejściowy.

Bardziej szczegółowo

Polski. Informacje dotyczące bezpieczeństwa. Polski

Polski. Informacje dotyczące bezpieczeństwa. Polski Niniejszy podręcznik zawiera następujące sekcje: Informacje dotyczące bezpieczeństwa na str. 35. Rozwiązywanie problemów z instalacją na str. 36. Znajdowanie dalszych informacji na str. 40. Informacje

Bardziej szczegółowo

Rozpoczęcie pracy. Kalibracja nabojów drukujących bez użycia komputera

Rozpoczęcie pracy. Kalibracja nabojów drukujących bez użycia komputera Rozpoczęcie pracy Kalibracja nabojów drukujących bez użycia komputera Należy najpierw wykonać czynności opisane na arkuszu Instalacja, aby zakończyć instalację sprzętu. Następnie należy wykonać czynności

Bardziej szczegółowo

1 Zakres dostawy. Podręcznik instalacji. Monitor LCD z funkcją zarządzania kolorami. Ważne

1 Zakres dostawy. Podręcznik instalacji. Monitor LCD z funkcją zarządzania kolorami. Ważne Podręcznik instalacji Monitor LCD z funkcją zarządzania kolorami Ważne Aby korzystać z urządzenia w sposób bezpieczny i wydajny, należy dokładnie zapoznać się z informacjami zawartymi w PRECAUTIONS (ŚRODKI

Bardziej szczegółowo

Polski. Informacje dotyczące bezpieczeństwa. Polski

Polski. Informacje dotyczące bezpieczeństwa. Polski Niniejszy podręcznik zawiera następujące sekcje: Informacje dotyczące bezpieczeństwa na str. 35. Rozwiązywanie problemów z instalacją na str. 36. Znajdowanie dalszych informacji na str. 40. Informacje

Bardziej szczegółowo

Przełącznik KVM USB. Przełącznik KVM USB z obsługą sygnału audio i 2 portami. Przełącznik KVM USB z obsługą sygnału audio i 4 portami

Przełącznik KVM USB. Przełącznik KVM USB z obsługą sygnału audio i 2 portami. Przełącznik KVM USB z obsługą sygnału audio i 4 portami Przełącznik KVM USB Przełącznik KVM USB z obsługą sygnału audio i 2 portami Przełącznik KVM USB z obsługą sygnału audio i 4 portami Instrukcja obsługi DS-11403 (2 porty) DS-12402 (4 porty) 1 UWAGA Urządzenie

Bardziej szczegółowo

REER ELECTRONICS. BEZPRZEWODOWY VIDEODOMOFON XT GHz Cyfrowa transmisja. Spis treści

REER ELECTRONICS. BEZPRZEWODOWY VIDEODOMOFON XT GHz Cyfrowa transmisja. Spis treści REER ELECTRONICS Spis treści BEZPRZEWODOWY VIDEODOMOFON XT-02 2.4GHz Cyfrowa transmisja 1. Wprowadzenie 2 2. Funkcje... 2 3. Zawartość... 2 4. Kamera zewnętrzna... 3 5. Wewnętrzny panel LCD. 3 6. Instrukcja

Bardziej szczegółowo

Digital Graphic Printer

Digital Graphic Printer 4-528-681-21 (1) Digital Graphic Printer Instrukcja obsługi Przed rozpoczęciem eksploatacji tego urządzenia prosimy o dokładne zapoznanie się z niniejszą instrukcją. Prosimy ponadto o zachowanie instrukcji

Bardziej szczegółowo

Radio przenośne Denver DAB-33,

Radio przenośne Denver DAB-33, INSTRUKCJA OBSŁUGI Nr produktu 001379815 Radio przenośne Denver DAB-33, 12216410 Strona 1 z 7 DENVER DAB-33 Instrukcje bezpieczeństwa Aby osiągnąć największa przyjemność i wydajność oraz w celu zapoznania

Bardziej szczegółowo

Radio przenośne Sangean PR-D5, FM, AM, RDS, białe

Radio przenośne Sangean PR-D5, FM, AM, RDS, białe INSTRUKCJA OBSŁUGI Radio przenośne Sangean PR-D5, FM, AM, RDS, białe Nr produktu 343515 Strona 1 z 6 Elementy sterowania 1. Przycisk zasilania 2. Sygnał AUX-in 3. Wybór pasma i strojenie 4. Alarm 5. Wyświetlacz

Bardziej szczegółowo

UP-D711MD. Czarno biała termiczna drukarka cyfrowa formatu A7. Omówienie

UP-D711MD. Czarno biała termiczna drukarka cyfrowa formatu A7. Omówienie UP-D711MD Czarno biała termiczna drukarka cyfrowa formatu A7 Omówienie Model UP-D711MD jest lekką, kompaktową i zapewniającą łatwą integrację drukarką monochromatyczną do cyfrowych obrazów graficznych,

Bardziej szczegółowo

Radio DAB/DAB+ Pure Siesta Mi Serie II, FM, czarne, pamięć 16 stacji

Radio DAB/DAB+ Pure Siesta Mi Serie II, FM, czarne, pamięć 16 stacji INSTRUKCJA OBSŁUGI Radio DAB/DAB+ Pure Siesta Mi Serie II, FM, czarne, pamięć 16 stacji Nr produktu 351595 Strona 1 z 14 Instrukcje dotyczące bezpieczeństwa 1. Przechowuj radio z dala od źródeł ciepła

Bardziej szczegółowo

Radiobudzik FM SoundMaster FUR

Radiobudzik FM SoundMaster FUR INSTRUKCJA OBSŁUGI Radiobudzik FM SoundMaster FUR Nr produktu 352320 Strona 1 z 6 1. Pokrętło głośności 2. Przycisk ALARM 1 /RADIO/ BUZZ (brzęczyk) 3. Wyświetl niski/wysoki ściemniacz 4.

Bardziej szczegółowo

BEZPRZEWODOWY VIDEODOMOFON XT-07 2.4GHz Cyfrowa transmisja

BEZPRZEWODOWY VIDEODOMOFON XT-07 2.4GHz Cyfrowa transmisja BEZPRZEWODOWY VIDEODOMOFON XT-07 2.4GHz Cyfrowa transmisja Dziękujemy za zakup videodomofonu firmy REER ELECTRONICS Prosimy o zapoznanie się z instrukcją przed podłączeniem videodomofonu Spis treści 1.

Bardziej szczegółowo

T2210HD/T2210HDA Szerokoekranowy monitor LCD 21,5 Podręcznik użytkownika

T2210HD/T2210HDA Szerokoekranowy monitor LCD 21,5 Podręcznik użytkownika T2210HD/T2210HDA Szerokoekranowy monitor LCD 21,5 Podręcznik użytkownika Spis treści Zawartość opakowania... 3 Instalowanie... 4 Przyłączanie monitora do komputera PC... 4 Regulowanie ustawień monitora...

Bardziej szczegółowo

UPROSZCZONA INSTRUKCJA OBSŁUGI EVOLIS TATTOO 2

UPROSZCZONA INSTRUKCJA OBSŁUGI EVOLIS TATTOO 2 UPROSZCZONA INSTRUKCJA OBSŁUGI EVOLIS TATTOO 2 Uproszczona instrukcja obsługi Evolis Tattoo 2 Spis treści 1 WPROWADZENIE....3 1.1 Wypakowanie....3 1.2 Opis i funkcje drukarki....3 1.3 Instalacja....4 1.3.1

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Inwerter Pure Sine Wave MODEL: 53880, 53881, 53882, 53883, 53884,

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Inwerter Pure Sine Wave MODEL: 53880, 53881, 53882, 53883, 53884, INSTRUKCJA OBSŁUGI Inwerter Pure Sine Wave MODEL: 53880, 53881, 53882, 53883, 53884, 53885 www.qoltec.com Przedmowa Dziękujemy za wybranie naszego urządzenia. Prosimy o zapoznanie się z niniejszą instrukcją

Bardziej szczegółowo

Rejestrator temperatury i wilgotności AX-DT100. Instrukcja obsługi

Rejestrator temperatury i wilgotności AX-DT100. Instrukcja obsługi Rejestrator temperatury i wilgotności AX-DT100 Instrukcja obsługi Wstęp Rejestrator temperatury i wilgotności wyposażony jest w bardzo dokładny czujnik temperatury i wilgotności. Głównymi zaletami rejestratora

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Automatyczny Stabilizator Napięcia AVR-1000, AVR-2000, AVR-3000, AVR-5000

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Automatyczny Stabilizator Napięcia AVR-1000, AVR-2000, AVR-3000, AVR-5000 INSTRUKCJA OBSŁUGI Automatyczny Stabilizator Napięcia ver 1.0 AVR-1000, AVR-2000, AVR-3000, AVR-5000 AZO Digital Sp. z o.o. ul. Rewerenda 39A 80-209 Chwaszczyno tel: 58 712 81 79 www.polskieprzetwornice.pl

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika

Podręcznik użytkownika Podręcznik użytkownika Drukarka etykiet QL-700 Niniejszy podręcznik należy przeczytać przed rozpoczęciem użytkowania urządzenia. Zalecamy przechowywanie podręcznika w pobliżu urządzenia w celu korzystania

Bardziej szczegółowo

T2200HD/T2200HDA Szerokoekranowy monitor LCD 21,5 Podręcznik użytkownika

T2200HD/T2200HDA Szerokoekranowy monitor LCD 21,5 Podręcznik użytkownika T2200HD/T2200HDA Szerokoekranowy monitor LCD 21,5 Podręcznik użytkownika Spis treści Zawartość opakowania... 3 Instalowanie... 4 Przyłączanie monitora do komputera PC... 4 Przyłączanie monitora do źródła

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi lampka LivingColors Iris

Instrukcja obsługi lampka LivingColors Iris Instrukcja obsługi lampka LivingColors Iris Rozpakowywanie i instalacja Rozpoczęcie korzystania z lampki LivingColors Po rozpakowaniu lampki LivingColors nie ma potrzeby parowania z nią pilota zdalnego

Bardziej szczegółowo

Wskazówki i deklaracja producenta Emisje elektromagnetyczne i odporność

Wskazówki i deklaracja producenta Emisje elektromagnetyczne i odporność Wskazówki i deklaracja producenta Emisje elektromagnetyczne i odporność Polski Strona AirSense 10 AirCurve 10 1-3 S9 Series 4-6 Stellar 7-9 S8 & S8 Series II VPAP Series III 10-12 AirSense 10 AirCurve

Bardziej szczegółowo

Wyłącznik czasowy GAO EMT757

Wyłącznik czasowy GAO EMT757 INSTRUKCJA OBSŁUGI Wyłącznik czasowy GAO EMT757 Produkt nr 552451 Instrukcja obsługi Strona 1 z 10 Cyfrowy programator czasowy Artykuł nr: EMT757 A. Funkcje 1. Cyfrowy programator czasowy (zwany dalej

Bardziej szczegółowo

USER INSTRUCTION MANUAL ACR RADIOBUDZIK INSTRUKCJA OBSŁUGI (Przeczytaj zanim rozpoczniesz użytkowanie)

USER INSTRUCTION MANUAL ACR RADIOBUDZIK INSTRUKCJA OBSŁUGI (Przeczytaj zanim rozpoczniesz użytkowanie) ACR-3280 RADIOBUDZIK INSTRUKCJA OBSŁUGI (Przeczytaj zanim rozpoczniesz użytkowanie) 1 OPIS DZIAŁANIA 1. ON/OFF: włączenie/wyłączenie lub zmiana trybu FM/AM 2. SET: ustawienie zegara M+: programowanie stacji

Bardziej szczegółowo

Aktualizacja oprogramowania sprzętowego przekaźnika bezprzewodowego WT 7

Aktualizacja oprogramowania sprzętowego przekaźnika bezprzewodowego WT 7 Aktualizacja oprogramowania sprzętowego przekaźnika bezprzewodowego WT 7 Dziękujemy za wybór produktu Nikon. W tej instrukcji opisano sposób aktualizacji oprogramowania sprzętowego przekaźnika bezprzewodowego

Bardziej szczegółowo

Dziękujemy za wybór zasilacza impulsowego DC Axiomet AX-3004H. Przed przystąpieniem do pracy proszę przeczytać instrukcję obsługi.

Dziękujemy za wybór zasilacza impulsowego DC Axiomet AX-3004H. Przed przystąpieniem do pracy proszę przeczytać instrukcję obsługi. 1. Wstęp Dziękujemy za wybór zasilacza impulsowego DC Axiomet AX-3004H. Przed przystąpieniem do pracy proszę przeczytać instrukcję obsługi. 2. Bezpieczeństwo Instrukcja obsługi zawiera ważne informacje

Bardziej szczegółowo

Zegar ścienny cyfrowy DCF

Zegar ścienny cyfrowy DCF INSTRUKCJA OBSŁUGI Zegar ścienny cyfrowy DCF Nr produktu 672320 Strona 1 z 6 Dane techniczne: - Zegar sterowany przez radio - Ręczne ustawienie czasu - Ustawienie strefy czasowej w trybie: -12/+12 - Funkcja

Bardziej szczegółowo

Odbiornik częstotliwości radiowych Roadstar TRA-2340PSW MW

Odbiornik częstotliwości radiowych Roadstar TRA-2340PSW MW INSTRUKCJA OBSŁUGI Nr produktu 001890165 Odbiornik częstotliwości radiowych Roadstar TRA-2340PSW MW Strona 1 z 7 Niniejszym Roadstar Management SA oświadcza, że urządzenie radiowe typu TRA-2340PSW jest

Bardziej szczegółowo

UPROSZCZONA INSTRUKCJA OBSŁUGI EVOLIS ZENIUS

UPROSZCZONA INSTRUKCJA OBSŁUGI EVOLIS ZENIUS UPROSZCZONA INSTRUKCJA OBSŁUGI EVOLIS ZENIUS Uproszczona instrukcja obsługi Evolis Zenius Spis treści 1 WPROWADZENIE....3 1.1 Wypakowanie....3 1.2 Opis i funkcje drukarki....3 1.3 Instalacja....4 1.3.1

Bardziej szczegółowo

Sterownik czasowy Müller 23321;10 A, Program tygodniowy, IP20, (SxWxG) 84 x 84 x 40 mm

Sterownik czasowy Müller 23321;10 A, Program tygodniowy, IP20, (SxWxG) 84 x 84 x 40 mm INSTRUKCJA OBSŁUGI Sterownik czasowy Müller 23321;10 A, Program tygodniowy, IP20, (SxWxG) 84 x 84 x 40 mm Nr produktu: 1227013 Strona 1 z 7 Schemat połączenia: 7. Zasady dotyczące bezpieczeństwa Instalacja

Bardziej szczegółowo

Długopis z ukrytą kamerą cyfrową HD

Długopis z ukrytą kamerą cyfrową HD Długopis z ukrytą kamerą cyfrową HD Instrukcja obsługi Nr produktu: 956256 Strona 1 z 5 1. Szczegóły produktu Nr Nazwa Opis 1 Przycisk obsługi Jest to wielofunkcyjny przycisk, którego funkcje zależą od

Bardziej szczegółowo

Interfejs analogowy LDN-...-AN

Interfejs analogowy LDN-...-AN Batorego 18 sem@sem.pl 22 825 88 52 02-591 Warszawa www.sem.pl 22 825 84 51 Interfejs analogowy do wyświetlaczy cyfrowych LDN-...-AN zakresy pomiarowe: 0-10V; 0-20mA (4-20mA) Załącznik do instrukcji obsługi

Bardziej szczegółowo

Rejestrator temperatury LOG100 CRYO Dostmann Electronic

Rejestrator temperatury LOG100 CRYO Dostmann Electronic INSTRUKCJA OBSŁUGI Nr produktu 396350 Rejestrator temperatury LOG100 CRYO Dostmann Electronic 5005-0105 Strona 1 z 7 1. Wprowadzenie Drogi kliencie, Dziękujemy bardzo za zakup jednego z naszych produktów.

Bardziej szczegółowo

TRUST WIRELESS KEYBOARD & MOUSE

TRUST WIRELESS KEYBOARD & MOUSE TRUST WIRELESS KEYBOARD & MOUSE Instrukcja szybkiej instalacji Wersja 1.0 1 1. Wstęp Podręcznik ten przeznaczony jest dla użytkowników Trust Wireless Keyboard & Mouse. W razie wątpliwości skontaktuj się

Bardziej szczegółowo

Budzik radiowy Eurochron

Budzik radiowy Eurochron INSTRUKCJA OBSŁUGI Nr produktu 672364 Budzik radiowy Eurochron Strona 1 z 7 Przeznaczenie Produkt wyświetla czas oraz temperaturę w pomieszczeniu, co więcej jest zintegrowany z funkcją alarmu. Czas jest

Bardziej szczegółowo

Model: LV-AL20MT. UWAGI: Z instrukcją należy zapoznać się PRZED podłączeniem do źródła zasilania

Model: LV-AL20MT. UWAGI: Z instrukcją należy zapoznać się PRZED podłączeniem do źródła zasilania Model: LV-AL20MT Kamera Dzień/Noc z diodami IR Obiektyw stały 3.6 mm Zasięg IR 20m UWAGI: Z instrukcją należy zapoznać się PRZED podłączeniem do źródła zasilania Rozkręcanie obudowy wzbronione!!! W przypadku

Bardziej szczegółowo

Aktualizacja oprogramowania sprzętowego bezprzewodowych pilotów zdalnego sterowania WR-1/WR-R10

Aktualizacja oprogramowania sprzętowego bezprzewodowych pilotów zdalnego sterowania WR-1/WR-R10 Aktualizacja oprogramowania sprzętowego bezprzewodowych pilotów zdalnego sterowania WR-1/WR-R10 Dziękujemy za wybór produktu Nikon. W tej instrukcji opisano sposób aktualizacji oprogramowania sprzętowego

Bardziej szczegółowo

Higrometr Testo 623, %RH, -10 do +60 C

Higrometr Testo 623, %RH, -10 do +60 C INSTRUKCJA OBSŁUGI Higrometr Testo 623, 0 100 %RH, -10 do +60 C Nr produktu 101136 Strona 1 z 9 1 Opis produktu 1.1. Przegląd 1. Klawiatura Klawisz Funkcja Wyświetl wartość maks. Wyświetl wartość min.

Bardziej szczegółowo

T201W/T201WA Szerokoekranowy monitor LCD 20 Podręcznik użytkownika

T201W/T201WA Szerokoekranowy monitor LCD 20 Podręcznik użytkownika T201W/T201WA Szerokoekranowy monitor LCD 20 Podręcznik użytkownika Spis treści Zawartość opakowania... 3 Instalowanie... 4 Przyłączanie monitora do komputera PC... 4 Przyłączanie monitora do źródła zasilania...

Bardziej szczegółowo

Multimetr z testerem kablowym CT-3 Nr produktu

Multimetr z testerem kablowym CT-3 Nr produktu INSTRUKCJA OBSŁUGI Multimetr z testerem kablowym CT-3 Nr produktu 000121931 Strona 1 z 7 OPIS PRODUKTU Multimetr (w dalszej części dokumentu zwany DMM) wskazuje zmierzoną wartość na wyświetlaczu cyfrowym.

Bardziej szczegółowo

SKRó CONA INSTRUKCJA OBSŁUGI

SKRó CONA INSTRUKCJA OBSŁUGI SKRó CONA INSTRUKCJA OBSŁUGI dla systemu Windows Vista SPIS TREśCI Rozdział 1: WYMAGANIA SYSTEMOWE...1 Rozdział 2: INSTALACJA OPROGRAMOWANIA DRUKARKI W SYSTEMIE WINDOWS...2 Instalowanie oprogramowania

Bardziej szczegółowo

Rejestrator danych Log 10, TFA, zakres -30 do +60 C

Rejestrator danych Log 10, TFA, zakres -30 do +60 C INSTRUKCJA OBSŁUGI Nr produktu 000101838 Rejestrator danych Log 10, TFA, zakres -30 do +60 C Strona 1 z 6 Rys.1 Rys 2 1. Wprowadzenie Drogi kliencie, Dziękujemy za zakup jednego z naszych produktów. Przed

Bardziej szczegółowo

Stelaż pod biurko z elektryczną regulacją wysokości

Stelaż pod biurko z elektryczną regulacją wysokości Stelaż pod biurko z elektryczną regulacją wysokości PODRĘCZNIK OBSŁUGI DA-90387 Napięcie znamionowe: 100-240 V Praca ciągła 2 minuty, przerwa co najmniej 18 minut. OSTRZEŻENIE / INFORMACJA WAŻNE: Należy

Bardziej szczegółowo

AX-3010H. Wielozadaniowy zasilacz impulsowy. Instrukcja użytkownika

AX-3010H. Wielozadaniowy zasilacz impulsowy. Instrukcja użytkownika AX-3010H Wielozadaniowy zasilacz impulsowy Instrukcja użytkownika Niniejszą instrukcję należy trzymać w bezpiecznym miejscu do celów referencyjnych. Instrukcja zawiera ważne informacje na temat bezpieczeństwa

Bardziej szczegółowo

Zegarek cyfrowy, pomiar temperatury/wilgotności, C -Budzik Kwarcowy TFA , Biały (SxWxG) 240 x 90 x 50 mm

Zegarek cyfrowy, pomiar temperatury/wilgotności, C -Budzik Kwarcowy TFA , Biały (SxWxG) 240 x 90 x 50 mm INSTRUKCJA OBSŁUGI Nr produktu 000672765 Zegarek cyfrowy, pomiar temperatury/wilgotności, 0 - +50 C -Budzik Kwarcowy TFA 60.2011, Biały (SxWxG) 240 x 90 x 50 mm Strona 1 z 7 Rys 1. Rys 2. Strona 2 z 7

Bardziej szczegółowo

Instrukcje ustawień funkcji zwalniania wydruku

Instrukcje ustawień funkcji zwalniania wydruku Instrukcje ustawień funkcji zwalniania wydruku SPIS TREŚCI O INSTRUKCJI........................................................................................ 2 FUNKCJA ZWALNIANIA WYDRUKU......................................................................

Bardziej szczegółowo

Rozwiązywanie problemów związanych z drukowaniem

Rozwiązywanie problemów związanych z drukowaniem 1 Drukarka w ogóle nie drukuje lub przy prawej krawędzi drukowanych arkuszy występują czarne plamy. Upewnij się, że górne przednie drzwiczki drukarki są całkowicie zamknięte po obu stronach. Jeśli drzwiczki

Bardziej szczegółowo

Wyświetlacz funkcyjny C600E

Wyświetlacz funkcyjny C600E Wyświetlacz funkcyjny C600E Szanowny Użytkowniku, Aby zapewnić lepszą wydajność Państwa roweru elektrycznego, przed użyciem należy dokładnie zapoznać się z instrukcją produktu C600E-USB. Wszystkie szczegóły,

Bardziej szczegółowo

Bezprzewodowy termometr wewnętrzny / zewnętrzny EFWS 300. Instrukcja obsługi. www.conrad.pl. Nr produktu: 672395. Strona 1 z 10

Bezprzewodowy termometr wewnętrzny / zewnętrzny EFWS 300. Instrukcja obsługi. www.conrad.pl. Nr produktu: 672395. Strona 1 z 10 Bezprzewodowy termometr wewnętrzny / zewnętrzny EFWS 300 Instrukcja obsługi Nr produktu: 672395 Strona 1 z 10 1. ELEMENTY OBSŁUGI a) Stacja bazowa 1. Przycisk SNOOZE/LIGHT dla trybu drzemki/podświetlenia

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI DRUKARKA ETYKIET LOGISTYCZNYCH MODEL:

INSTRUKCJA OBSŁUGI DRUKARKA ETYKIET LOGISTYCZNYCH MODEL: INSTRUKCJA OBSŁUGI DRUKARKA ETYKIET LOGISTYCZNYCH MODEL: 50240 www.qoltec.pl WSTĘP Dziękujemy za zakup drukarki Qoltec. Drukarka jest zaprojektowana do druku w czasie rzeczywistym i wsadowym, aby usprawnić

Bardziej szczegółowo

MOSTEK SIECIOWY POWERLINE HIGH SPEED

MOSTEK SIECIOWY POWERLINE HIGH SPEED MOSTEK SIECIOWY POWERLINE HIGH SPEED Instrukcja szybki start 1 Ważne uwagi na temat bezpieczeństwa Niniejszy produkt jest przeznaczony do podłączania do źródła prądu zmiennego. Podczas korzystania z produktu

Bardziej szczegółowo

Wideoboroskop AX-B250

Wideoboroskop AX-B250 Wideoboroskop AX-B250 Instrukcja obsługi Przed włączeniem urządzenia proszę przeczytać instrukcję. Instrukcja zawiera ważne informacje dotyczące bezpieczeństwa. Spis treści 1. Uwagi dotyczące bezpieczeństwa...

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi zasilaczy awaryjnych serii AT-UPS

Instrukcja obsługi zasilaczy awaryjnych serii AT-UPS Instrukcja obsługi zasilaczy awaryjnych serii AT-UPS 1. Uwagi o bezpieczeństwie 2. Zasady pracy: 1. Normalny tryb pracy 2. Awaryjny tryb pracy 3. Akumulator i ładowanie 3. Główne cechy: 1. Bezobsługowa

Bardziej szczegółowo

Aktualizacja oprogramowania sprzętowego przekaźnika bezprzewodowego WT 7

Aktualizacja oprogramowania sprzętowego przekaźnika bezprzewodowego WT 7 Aktualizacja oprogramowania sprzętowego przekaźnika bezprzewodowego WT 7 Dziękujemy za wybór produktu Nikon. W tej instrukcji opisano sposób aktualizacji oprogramowania sprzętowego przekaźnika bezprzewodowego

Bardziej szczegółowo

Klawiatura bezprzewodowa z myszką

Klawiatura bezprzewodowa z myszką Klawiatura bezprzewodowa z myszką Szanowny Kliencie, dziękujemy za zakup klawiatury bezprzewodowej z myszką. Prosimy o przeczytanie instrukcji i przestrzeganie podanych wskazówek i porad, aby mogli Państwo

Bardziej szczegółowo

Instrukcje ustawień funkcji zwalniania wydruku

Instrukcje ustawień funkcji zwalniania wydruku Instrukcje ustawień funkcji zwalniania wydruku SPIS TREŚCI O INSTRUKCJI........................................................................................ 2 FUNKCJA ZWALNIANIA WYDRUKU......................................................................

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA MONTAŻU I OBSŁUGI PRZENOŚNEGO PANELU KONTROLUJĄCEGO

INSTRUKCJA MONTAŻU I OBSŁUGI PRZENOŚNEGO PANELU KONTROLUJĄCEGO INSTRUKCJA MONTAŻU I OBSŁUGI PRZENOŚNEGO PANELU KONTROLUJĄCEGO Kompletny panel kontrolny składa się z przenośnego monitora, 3 baterii, stojaka oraz nadajnika (płytki). 1. INSTALACJA PRZENOŚNEGO PANELU

Bardziej szczegółowo

Radio kuchenne Soundmaster DAB 2035, FM, RDS, srebrne

Radio kuchenne Soundmaster DAB 2035, FM, RDS, srebrne INSTRUKCJA OBSŁUGI Radio kuchenne Soundmaster DAB 2035, FM, RDS, srebrne Nr produktu 352353 Strona 1 z 13 Radio kuchenne DAB2035 PLL 1. Ogólny opis - Pasmo DAB + / FM - Zapewniona nazwa stacji radiowej

Bardziej szczegółowo

Pierwsze kroki POLSKI CEL-SV3MA2G0

Pierwsze kroki POLSKI CEL-SV3MA2G0 Pierwsze kroki POLSKI CEL-SV3MA2G0 Zawartość zestawu Przed użyciem aparatu należy sprawdzić, czy w skład zestawu wchodzą poniższe elementy. W przypadku braku niektórych elementów należy skontaktować się

Bardziej szczegółowo

Mini odtwarzacz mp3 i radio / czarny Auvisio MPS-550.cube (PX1564) INSTRUKCJA OBSŁUGI

Mini odtwarzacz mp3 i radio / czarny Auvisio MPS-550.cube (PX1564) INSTRUKCJA OBSŁUGI Mini odtwarzacz mp3 i radio / czarny Auvisio MPS-550.cube (PX1564) INSTRUKCJA OBSŁUGI Zawartość zestawu: mini stacja MP3 kabel USB (Mini-USB do USB) kabel ze złączem 3,5 mm pasek na rękę instrukcja obsługi.

Bardziej szczegółowo

Bezprzewodowy panel dźwiękowy

Bezprzewodowy panel dźwiękowy KRÓTKA INSTRUKCJA POLSKI Bezprzewodowy panel dźwiękowy Proszę dokładnie przeczytać ten podręcznik przed rozpoczęciem użytkowania zestawu i zachować go na przyszłość. Jeśli chcesz uzyskać instrukcje opisującą

Bardziej szczegółowo

Pierwsze kroki POLSKI CEL-SV5BA2 G 0

Pierwsze kroki POLSKI CEL-SV5BA2 G 0 Pierwsze kroki POLSKI CEL-SV5BA2 G 0 Zawartość zestawu Przed użyciem aparatu należy sprawdzić, czy w skład zestawu wchodzą poniższe elementy. W przypadku braku niektórych elementów należy skontaktować

Bardziej szczegółowo

Podręcznik instalacji

Podręcznik instalacji Podręcznik instalacji Monitor LCD z funkcją zarządzania kolorami Ważne Aby korzystać z urządzenia w sposób bezpieczny i wydajny, należy dokładnie zapoznać się z informacjami zawartymi w PRECAUTIONS (ŚRODKI

Bardziej szczegółowo

Budzik cyfrowy Eurochron EFW200

Budzik cyfrowy Eurochron EFW200 INSTRUKCJA OBSŁUGI Budzik cyfrowy Eurochron EFW200 Nr produktu 672363 Strona 1 z 6 Przeznaczenie Produkt wyświetla czas, datę i temperaturę. Ponadto funkcja alarmu jest zintegrowana. Czas jest ustawiony

Bardziej szczegółowo

Adapter radia cyfrowego DAB+, Albrecht DR 52, FM

Adapter radia cyfrowego DAB+, Albrecht DR 52, FM INSTRUKCJA OBSŁUGI Nr produktu 001012222 Adapter radia cyfrowego DAB+, Albrecht DR 52, FM Strona 1 z 8 1. Środki ostrożności - Nie rzucaj radiem DR 52 i nie narażaj go na działanie cieczy, wilgoci lub

Bardziej szczegółowo

Oscyloskop USB Voltcraft

Oscyloskop USB Voltcraft INSTRUKCJA OBSŁUGI Nr produktu 122445 Oscyloskop USB Voltcraft Strona 1 z 5 OSCYLOSKOP CYFROWY VOLTCRAFT numer produktu 12 24 36 DSO-5200A USB numer produktu 12 24 45 DSO-2090 USB numer produktu 12 24

Bardziej szczegółowo

MIERNIK T-SCALE BWS 1

MIERNIK T-SCALE BWS 1 MIERNIK T-SCALE BWS 1 2 Spis treści 1. WSTĘP... 4 2. OPIS KLAWIATURY... 4 3. PODSTAWOWE OPERACJE... 5 Zerowanie... 5 Tarowanie... 5 Ważenie przedmiotu... 5 4. WAŻENIE KONTROLNE... 6 Ustawianie limitów...

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ 1 Instrukcja obsługi Grand Video Console

ROZDZIAŁ 1 Instrukcja obsługi Grand Video Console ROZDZIAŁ 1 Instrukcja obsługi Grand Video Console 1.1 WSTĘP Przedstawiamy konwerter obrazu wysokiej rozdzielczości z sygnału Video na sygnał VGA (monitor CRT/LCD). Urządzenie pozwala wykorzystać monitor

Bardziej szczegółowo

A. Korzystanie z panelu sterowania

A. Korzystanie z panelu sterowania A. Korzystanie z panelu sterowania EN PL Timer Timer Memory/Screen lock (unlock) Blokada (odblokowanie) pamięci/ekranu Downward movement Przesunięcie w dół Upward movement Przesunięcie w górę Memory 1/2/3

Bardziej szczegółowo

Cyfrowy miernik cęgowy AX-3550

Cyfrowy miernik cęgowy AX-3550 Cyfrowy miernik cęgowy AX-3550 Instrukcja obsługi 1. Informacje dotyczące bezpieczeństwa Aby uniknąć porażenia prądem elektrycznym lub obrażeń ciała, a także uniknąć uszkodzenia miernika lub testowanego

Bardziej szczegółowo

Przełączanie źródła sygnału audio

Przełączanie źródła sygnału audio Przełączanie źródła sygnału audio Przełączanie źródła sygnału audio Kończenie pracy w trybie audio Naciśnij przycisk. Naciśnij przycisk. Wybierz tryb audio, którego chcesz użyć. Dotknij przycisku Audio

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi napędu bramy garażowej

Instrukcja obsługi napędu bramy garażowej Instrukcja obsługi napędu bramy garażowej MR-2E OSTRZEŻENIE: PRZESTRZEGANIE NINIEJSZEJ INSTRUKCJI JEST KONIECZNE DLA ZACHOWANIA BEZPIECZEŃSTWA OSÓB MONTUJĄCYCH ORAZ UŻYTKUJĄCYCH AUTOMATYCZNY NAPĘD DLA

Bardziej szczegółowo

Invio-868. PL Instrukcja użytkownika. elero GmbH Antriebstechnik Linsenhofer Str D Beuren

Invio-868. PL Instrukcja użytkownika. elero GmbH Antriebstechnik Linsenhofer Str D Beuren Invio-868 Instrukcja użytkownika Instrukcję użytkownika należy utrzymywać w dobrym stanie! elero GmbH Antriebstechnik Linsenhofer Str. 59 63 D-72660 Beuren info@elero.de www.elero.com 309304 00 Nr. 18

Bardziej szczegółowo

Więcej informacji zawiera instrukcja obsługi na załączonej płycie CD-ROM.

Więcej informacji zawiera instrukcja obsługi na załączonej płycie CD-ROM. Więcej informacji zawiera instrukcja obsługi na załączonej płycie CD-ROM. Prezentacja produktu Widok od przodu 1 2 3 4 Polski 5 6 7 8 9 10 1. Przycisk migawki 2. Włącznik 3. Głośnik 4. Dioda samowyzwalacza

Bardziej szczegółowo

Aktualizacja oprogramowania sprzętowego bezprzewodowych pilotów zdalnego sterowania WR-R10

Aktualizacja oprogramowania sprzętowego bezprzewodowych pilotów zdalnego sterowania WR-R10 Aktualizacja oprogramowania sprzętowego bezprzewodowych pilotów zdalnego sterowania WR-R10 Dziękujemy za wybór produktu Nikon. W niniejszej instrukcji opisano sposób aktualizacji oprogramowania sprzętowego

Bardziej szczegółowo

MODULATOR HDMI W DVB-T (COFDM) INSTRUKCJA OBSŁUGI

MODULATOR HDMI W DVB-T (COFDM) INSTRUKCJA OBSŁUGI MODULATOR HDMI W DVB-T (COFDM) INSTRUKCJA OBSŁUGI SPIS TREŚCI STRONA 1. TYLNY PANEL.. 3 2. PODŁĄCZENIE DO INSTALACJI.. 4 3. PRZEDNI PANEL..... 5 4. INSTRUKCJA DZIAŁANIA.. 6 4.1 PARAMETRY USTAWIEŃ.... 6

Bardziej szczegółowo

KAMERA INSPEKCYJNA MODEL: TV-EC2M INSTRUKCJA OBSŁUGI

KAMERA INSPEKCYJNA MODEL: TV-EC2M INSTRUKCJA OBSŁUGI KAMERA INSPEKCYJNA MODEL: TV-EC2M INSTRUKCJA OBSŁUGI 1. PRZEGLĄD URZĄDZENIA 1. Ekran LCD 2. Przycisk OK 3. Dżojstik Przycisk LEWO Przycisk PRAWO Przycisk GÓRA ( MODE) Przycisk DÓŁ (MODE) 4. Przycisk POWER

Bardziej szczegółowo

Podręcznik Wi-Fi Direct

Podręcznik Wi-Fi Direct Podręcznik Wi-Fi Direct Łatwa konfiguracja za pomocą połączenia Wi-Fi Direct Rozwiązywanie problemów Spis treści Jak korzystać z tego podręcznika... 2 Symbole użyte w tym podręczniku... 2 Zastrzeżenia...

Bardziej szczegółowo

Elektryczny czujnik dymu z wiązką podczerwieni. Informacje dodatkowe

Elektryczny czujnik dymu z wiązką podczerwieni. Informacje dodatkowe Elektryczny czujnik dymu z wiązką podczerwieni Informacje dodatkowe PL 1. Okablowanie wielostrefowe Gdy w jednej strefie konwencjonalnej centrali pożarowej (FCP, Fire Control Panel) jest używany więcej

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI DO WYSWIETLACZA LCD C600

INSTRUKCJA OBSŁUGI DO WYSWIETLACZA LCD C600 INSTRUKCJA OBSŁUGI DO WYSWIETLACZA LCD C600 PODSUMOWANIE FUNKCJI Funkcje przedstawione są poniżej. PEŁNE POLE WIDZENIA NORMALNE POLE WIDZENIA Po włączeniu wyświetlacza, wyświetlają się wskaźniki taki jak

Bardziej szczegółowo

Wyświetlacz funkcyjny C6

Wyświetlacz funkcyjny C6 Wyświetlacz funkcyjny C6 PODSUMOWANIE FUNKCJI Funkcje przedstawione są poniżej. PEŁNE POLE WIDZENIA NORMALNE POLE WIDZENIA Po włączeniu wyświetlacza, wyświetlają się wskaźniki taki jak prędkość jazdy,

Bardziej szczegółowo

Przewodnik Google Cloud Print

Przewodnik Google Cloud Print Przewodnik Google Cloud Print Wersja A POL Definicje oznaczeń W tym podręczniku użytkownika zastosowano następujący styl uwag: Uwagi informują o tym, jak należy reagować w danej sytuacji, lub zawierają

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Rejestrator jazdy HD 50213

Instrukcja obsługi Rejestrator jazdy HD 50213 Instrukcja obsługi Rejestrator jazdy HD 50213 Opis urządzenia 1. Reset 2. Góra 3. Tryb 4. Ok Potwierdź 5. Menu 6. Dół 7. Zasilanie 8. Wejście na kartę TF 9. Przycisk zabezpieczający (SOS) 10. Port USB

Bardziej szczegółowo

1. INSTRUKCJA OBSŁUGI WYŚWIETLACZA LCD C600E USB

1. INSTRUKCJA OBSŁUGI WYŚWIETLACZA LCD C600E USB 1. INSTRUKCJA OBSŁUGI WYŚWIETLACZA LCD C600E USB 1.1 OBSZAR WIDOKU POCZĄTKOWEGO 1.2 WYMIARY PANELU 1.3 DEFINICJA PRZYCISKÓW 1.4 NORMALNA PRACA Przytrzymaj włącz/wyłącz aby uruchomić wyświetlacz. Po włączeniu

Bardziej szczegółowo

UP-X898MD. Czarno biała termiczna drukarka cyfrowo analogowa formatu A6. Omówienie

UP-X898MD. Czarno biała termiczna drukarka cyfrowo analogowa formatu A6. Omówienie UP-X898MD Czarno biała termiczna drukarka cyfrowo analogowa formatu A6 Omówienie Szybkie czarno-białe wydruki obrazów medycznych o wysokiej jakości dzięki kompaktowej, zajmują cej niewiele miejsca drukarce

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Loggicar R v1.2. Spis treści

Instrukcja obsługi Loggicar R v1.2. Spis treści v1,2 Spis treści Wstęp... 2 Opis działania... 2 Dane techniczne... 2 Parametry toru radiowego... 2 Pierwsze kroki... 4 Uruchomienie... 5 Konfiguracja... 5 Wyświetlacz... 6 Menu... 7 Menu Ustawienia...

Bardziej szczegółowo

Skaner do slajdów i negatywów REFLECTA IMAGEBOX LCD9, z wbudowanym wyświetlaczem

Skaner do slajdów i negatywów REFLECTA IMAGEBOX LCD9, z wbudowanym wyświetlaczem INSTRUKCJA OBSŁUGI Skaner do slajdów i negatywów REFLECTA IMAGEBOX LCD9, z wbudowanym wyświetlaczem Nr produktu 884041 Strona 1 z 5 1. Widok z przodu 2. Widok z tyłu Wejście zasilacza Złącze USB 2.0 Złącze

Bardziej szczegółowo

LED WIFI 36D, 100D, 150D LIGHT PANEL

LED WIFI 36D, 100D, 150D LIGHT PANEL LED WIFI 36D, 100D, 150D LIGHT PANEL Dziękujemy za zakup produktu Fomei. Przed użyciem należy uważnie przeczytać tę instrukcję. E-mail: sls@fomei.com WWW: www.fomei.com Przed użyciem: 1. W przypadku stwierdzenia

Bardziej szczegółowo

NJB1-Y Przekaźnik napięcia jednofazowego Instrukcja obsługi

NJB1-Y Przekaźnik napięcia jednofazowego Instrukcja obsługi 0 Przed rozpoczęciem montażu i eksploatacji uważnie przeczytać instrukcję. Norma: IEC 60947-5-1 NJB1-Y Przekaźnik napięcia jednofazowego Instrukcja obsługi 1. Przeznaczenie Przekaźniki utraty i kolejności

Bardziej szczegółowo

Stoper solarny C5085 INSTRUKCJA OBSŁUGI. Nr produktu Strona 1 z 7

Stoper solarny C5085 INSTRUKCJA OBSŁUGI. Nr produktu Strona 1 z 7 INSTRUKCJA OBSŁUGI Stoper solarny C5085 Nr produktu 860746 Strona 1 z 7 1.Zastosowanie Stoper ten posiada cechy mierzenie ilości okrążeń oraz podzielone funkcje czasowe. Stoper wyświetla również datę i

Bardziej szczegółowo

MIKROPROCESOROWY ODSTRASZACZ DŹWIĘKOWY V2.0

MIKROPROCESOROWY ODSTRASZACZ DŹWIĘKOWY V2.0 MIKROPROCESOROWY ODSTRASZACZ DŹWIĘKOWY V2.0 INSTRUKCJA MONTAŻU I OBSŁUGI 1 2 SPIS TREŚCI BEZPIECZEŃSTWO UŻYTKOWANIA...4 ZALECENIA MONTAŻOWE...4 DANE TECHNICZNE...4 ZASTOSOWANIE...5 ZASADA DZIAŁANIA...5

Bardziej szczegółowo

Podręcznik instalacji

Podręcznik instalacji Podręcznik instalacji Color Management LCD Monitor Ważne Aby korzystać z urządzenia w sposób bezpieczny i wydajny, należy dokładnie zapoznać się z informacjami zawartymi w PRECAUTIONS (ŚRODKI OSTROŻNOŚCI),

Bardziej szczegółowo