historia CzasopiŚmiennictwa prawniczego (15)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "historia CzasopiŚmiennictwa prawniczego (15)"

Transkrypt

1 historia CzasopiŚmiennictwa prawniczego (15) Adam Redzik Przegląd Prawa Handlowego ( ) i inne czasopisma komercjalistyczne Niewiele było w okresie międzywojennym czasopism prawniczych profilowanych na jedną gałąź prawa. Początkowo tematyka periodyków jurydycznych była bardzo szeroka, ale już w latach trzydziestych ukazywały się już pisma ściśle cywilistyczne ( Kwartalnik Prawa Prywatnego od 1938 r.), procesualistyczne ( Polski Proces Cywilny od 1933 r.) i konstytucjonalistyczne (np. Nowe Państwo od 1931 r.). Wszystkie je poprzedził periodyk komercjalistyczny o nazwie Przegląd Prawa Handlowego, ukazujący się w Warszawie od wiosny 1925 r. z dopiskiem: Organ poświęcony zagadnieniom prawnym z dziedziny handlu, przemysłu i bankowości, wykładni odnośnych ustaw z uwzględnieniem podatkowych, jakoteż notowaniu orzecznictwa. Nie było to, co prawda, pierwsze czasopismo podejmujące wątki z zakresu prawa handlowego ani też pierwsze posługujące się w tytule określeniem prawo handlowe, gdyż, jak wiemy, w latach ukazywał się Kwartalnik Prawa Cywilnego i Handlowego 1, a w latach następnych kilka czasopism o tematyce komercjalistycznej. Żadne z nich nie potrafiło jednak stać się naukowym czasopismem prawniczym. W słowie wstępnym (Od redakcji) do pierwszego numeru Przeglądu Prawa Handlowego napisano: Dobrobyt każdego państwa jest w ścisłej zależności od rozwoju handlu jego i przemysłu, które to dziedziny ulegają ciągłej ewolucji. Handel od zamierzchłych czasów rozpiera granice rodzimego państwa, by objąć nie tylko ościenne, ale i bardzo dalekie kraje, i przy tem rozpostarciu skrzydeł swoich z konieczności zatraca niektóre swoiste cechy, by podporządkować się obcym potrzebom i zwyczajom i nabrać cech międzynarodowych. Dużym przyczynkiem do tego rozwoju jest stałe należyte regulowanie przejawów życia handlowego przez odpowiednie ustawy; pozatem, ze względu na ekspansję jego światową, możliwe przystosowywanie tych ostatnich do odnośnych zarządzeń prawodawczych innych państw kulturalnych. Wszelkie braki w tym regulatorze nie tylko wprowadzają zamęt w stosunkach handlowych, nie tylko zniechęcają 1 Zob. Trzy warszawskie kwartalniki prawnicze (9): Kwartalnik Prawa Cywilnego i Handlowego, Kwartalnik Prawa Cywilnego i Karnego i Kwartalnik Prawa Prywatnego, Palestra 2008, nr 9 10, s

2 9 10/2009 Przegląd Prawa Handlowego... lub wręcz unicestwiają w zarodku najlepsze poczynania, ale częstokroć, jak nas poucza smutne doświadczenie długich lat, demoralizują jednostki etycznie słabsze. W dalszej części redakcja ubolewa nad tym, że największa dzielnica Polski, b. Królestwo Kongresowe, jest skrępowana pętami przestarzałego prawa handlowego, które w swej ojczyźnie, czyli Francji, uległo licznym zmianom i uzupełnieniom, a w Polsce pozostaje niemal niezmienione. Utrudnieniem było też istnienie zróżnicowanych systemów prawa handlowego w poszczególnych dzielnicach. Określając cele wydawnictwa, napisano: Przystępując do wydawnictwa «Przeglądu Prawa Handlowego», stawiamy sobie za zadanie współdziałać z naszym prawodawcą w ogromie jego pracy nad tworzeniem rodzimego prawa handlowego, nad jednolitem dla całego państwa skodyfikowaniem tegoż, a do czasu urzeczywistnienia tego postulatu, współdziałać z organami wymiaru sprawiedliwości przez stałe wyświetlanie luk w obowiązujących narazie ustawach i zbieranie oraz krytyczny rozbiór jurysprudencji krajowej i zagranicznej. W związku z powyższemi zadaniami, pismo nasze regestrować i oświetlać będzie ustawy i zarządzenia, bezpośrednio, czy pośrednio życie nasze handlowe regulujące; pośród tych ostatnich ustawy podatkowe i stemplowe, jakoteż wszelkie zamierzenia w tym względzie, rozważać dogmatycznie istniejące ustawy, rozbierać i prostować orzecznictwo, wreszcie inicjować nowe zarządzenia prawodawcze w materji handlowej. Ponieważ w tym ostatnim względzie idzie nie tylko o to «jak», ale głównie «co» przedsięwziąć należy, pozostawiając pierwsze wytrawnym prawnikom, współpraca których będzie nam bardzo cenną, co do drugiego liczymy na światłą pomoc osób kompetentnych ze sfer handlowo-przemysłowych, dla dezyderatów których skwapliwie łamy naszego pisma otwieramy. Komitet Redakcyjny PPH w 1925 r. stanowili wybitni znawcy prawa handlowego zarówno uczeni, jak i praktycy, a wśród nich profesorowie: Maurycy Allerhand z Uniwersytetu Jana Kazimierza we Lwowie (dalej: UJK), Adam Chełmoński z Uniwersytetu Stefana Batorego w Wilnie (dalej: USB), Aleksander Jackowski z Wyższej Szkoły Handlowej w Warszawie (dziś SGH), Antoni Górski z Wolnej Wszechnicy Polskiej (wcześniej z UJ), Józef Sułkowski z Uniwersytetu Poznańskiego oraz wykładowca UW Jan Namitkiewicz, świetni adwokaci: Stefan Choromański, Ludwik Domański, Stanisław Goldstein, Marek Kuratowski, Zygmunt Nagórski (od 1933 r. redaktor Polskiego Procesu Cywilnego ), Leon Nowodworski, Szymon Rundstein, Zygmunt Sokołowski, Władysław Józef Szatenstein 2, Adam Słomiński, Wiktor Supiński i Jerzy Trammer oraz dyrektor Stanisław Skonieczny. Począwszy od numeru 5 6 z 1925 r. do grona tego dołączył wybitny cywilista i romanista prof. UJ Stanisław Wróblewski, a w roku 1928 kolejni znakomici Strona tytułowa Przeglądu Prawa Handlowego z 1928 r. 2 Nazwisko zapisywano także jako Szatensztajn. 145

3 Adam Redzik PALESTRA Adwokat Henryk W. Kon redaktor Przeglądu Prawa Handlowego z synem Lucjanem Wolanowskim. Fot. ze zbiorów Archiwum Lucjana Wolanowskiego w Brwinowie. uczeni komercjaliści: prof. UJK i prezes Sekcji Prawa Handlowego w Komisji Kodyfikacyjnej Aleksander Doliński oraz jego następca na stanowisku referenta projektu Kodeksu handlowego w tejże Komisji prof. UJ Tadeusz Dziurzyński. W tym samym roku ubyli z powodu śmierci: adwokat Słomiński oraz prof. Antoni Górski (zm. 24 lutego 1928 r.). W roku 1931 skład komitetu zmniejszył się z powodu zgonu prof. Dolińskiego (23 grudnia 1930 r.) oraz adw. Choromańskiego. Od numeru 4 z 1932 r. komitet uszczuplał o adw. Sokołowskiego (zm. 12 marca 1932 r.) ówcześnie redaktora naczelnego Palestry. Rok później, od nr 1 z 1933 r. dołączył do grona komitetu adw. Lucjana Altberga. W kolejnych latach z powodu śmierci grono to zmniejszyło się: w 1936 r. o adw. Trammera (zm. 18 maja 1936 r.), w 1937 r. o adw. Goldsteina (zm. we wrześniu 1937 r.), a w 1939 r. o zmarłego 18 grudnia 1938 r. prof. Wróblewskiego. Przez cały okres wydawniczy redaktorem czasopisma był adwokat warszawski Henryk W. Kon. Dziś jest on niemal zapomnianą postacią międzywojennego świata prawniczego, ale wówczas nie był osobą anonimową. Oprócz szerokiej praktyki adwokackiej, ukierunkowanej na zagadnienia cywilistyczne i komercjalistyczne dużo publikował, zarówno opracowań naukowych, jak i popularnych. Wydał też wiele zbiorów ustaw oraz krótkich komentarzy, a praktykę adwokacką prowadził przez kilkadziesiąt lat. Dodać wypada, że od numeru 1 z 1939 r. zastępcą redaktora był asystent Uniwersytetu Józefa Piłsudskiego w Warszawie (dziś UW), znakomicie zapowiadający się młody uczony i redaktor kilku czasopism prawniczych, w tym włączonego w 1938 r. do PPH Miesięcznika Prawa Handlowego i Wekslowego mgr Adam Daniel Szczygielski. Henryk W. Kon urodził się 12 listopada 1868 r. w Warszawie w rodzinie Wilhelma Kohna, doktora medycyny oraz Julii z Baumritterów. Początkowo pobierał nauki w domu rodzinnym, po czym rozpoczął naukę w II Gimnazjum Realnym w Warszawie, skąd w czasie zdawania matury został wydalony za działalność patriotyczną. W związku z tym, że w Warszawie nie mógł przystąpić do egzaminu maturalnego, zdał go w Rewlu. Następnie studiował na Wydziale Prawa Uniwersytetu w Dorpacie (w dzisiejszej Estonii), gdzie wykłady odbywały się po niemiecku. Studia ukończył w 1890 r. W tym samym roku został pomocnikiem adwokata przysięgłego w Warszawie, by wkrótce uzyskać prawo wykonywania zawodu jako adwokat przysięgły. Kon był m.in. współautorem komentarza do prawa o spółkach akcyjnych (Warszawa 1933). Wypada odnotować, że prowadził też wykłady z zakresu prawa akcyjnego i prawa upadłościowego dla aplikantów adwokackich izby warszawskiej. W 1929 r. za działalność publiczną, naukową i redaktorską został odznaczony Krzyżem Oficerskim Orderu Polonia Restituta 3. 3 Informacje o życiorysie H. W. Kona pochodzą z własnoręcznego życiorysu znajdującego się w 146

4 9 10/2009 Przegląd Prawa Handlowego... W czasie II wojny światowej, jeszcze w 1939 r., z powodu żydowskiego pochodzenia Kon został przez hitlerowców skreślony z listy adwokackiej. Wkrótce zaczął się ukrywać. Mieszkał w Sochaczewie i Podkowie Leśnej, używając nazwiska Henryk Sawicki, przy którym pozostał też po wojnie. W 1945 r. wrócił do praktyki adwokackiej. Został też radcą prawnym w Ministerstwie Żeglugi, a następnie w Ministerstwie Handlu Zagranicznego. Zmarł 15 listopada 1949 r. w Warszawie i pochowany został na Cmentarzu Żydowskim przy ul. Okopowej. Na nagrobku umieszczono napis: Henryk W. Kon, adwokat, redaktor «Przeglądu Prawa Handlowego», oficer Orderu Polonia Restituta. Synem Henryka Kona był znany pisarz, reporter, podróżnik i tłumacz Lucjan Wolanowski (26 lutego 1920 r. 20 lutego 2006 r.) 4. Układ PPH był następujący: rozprawy i artykuły, orzecznictwo krajowe (w układzie: b. Królestwa Kongresowego, Małopolskiego, Ziem Zachodnich, Kresów Wschodnich), orzecznictwo zagraniczne Grobowiec redaktora Henryka W. Kona na Cmentarzu Żydowskim przy ul. Okopowej. w Warszawie. Fot. Mariusz Kubik (głównie francuskie i belgijskie) oraz informacje i uwagi. W 1926 r. wprowadzono też dział Orzecznictwo Najwyższego Trybunału Administracyjnego oraz, na końcu, dział Z piśmiennictwa, w którym prezentowano najnowsze opracowania z zakresu prawa handlowego oraz treść wybranych czasopism prawniczych. W zeszycie pierwszym z 1925 r. ukazały się opracowania: Stefana Choromańskiego, Skutki podatkowe złotego bilansu otwarcia, Stanisława Goldsteina, Polska ustawa wekslowa, Henryka W. Kona, Sąd Rozjemczy Giełdy Warszawskiej, Antoniego Górskiego, Polskie prawo o domach składowych oraz Jana Namitkiewicza, Polska ustawa czekowa a bezpieczeństwo obrotu, w zeszycie drugim zaś m.in.: Świętosława Baudouin de Courtenay, Przekształcenie spółek akcyjnych na spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, według Rozporządzenia Prezydenta RP z dnia 30 grudnia 1924 r., Dz.U. Nr 118, poz. 1070, Jana Namitkiewicza, Próba charakterystyki i określenie prawa handlowego. Z treści tego zeszytu dowiemy się, że z inicjatywy Ministerstwa Przemysłu i Handlu oraz Ministerstwa Skarbu w połowie października 1924 r. wyłoniona została międzyministerialna komisja w celu opracowania projektu ustawy akcyjnej. Przewodniczącym został były Naczelnik Wydziału Prawnego Ministerstwa Przemysłu i Handlu adw. Karol Kozłowski. Spoza sfer ministerialnych w skład komisji weszli: Adam Chełmoński, Antoni Górski (obaj członkowie Komisji Kodyfikacyjnej RP), adw. Lucjan Altberg jako reprezentant Centralnego Związku Polskiego Przemysłu, Górnictwa, Handlu i Finansów, adw. Zygmunt Seyda jako reprezentant Górnośląskiego Związku Przemysłowców Archiwum Lucjana Wolanowskiego w Brwinowie. Zob. php?id=112&id2= Henryk W. Kon żonaty był z Różą Wolanowską ( ), z którą miał córki: Julię ( ), Elżbietę ( ), redaktorkę i tłumaczkę literatury pięknej, Irenę po mężu Sawicką ( ), prawniczkę oraz wspomnianego syna Lucjana ( ). 147

5 Adam Redzik PALESTRA Górniczo-Hutniczych, adw. i prof. Aleksander Jackowski, adw. Stefan Piechocki i adw. Karol Wellisch. Komisja miała za zadanie pilne przygotowanie projektu do końca grudnia 1924 r., gdyż rząd chciał go wprowadzić w życie mocą rozporządzenia Prezydenta RP jeszcze w 1925 r. Istniały jednak rozbieżności co do systemu opracowania projektu meldunkowego czy koncesyjnego (inne stanowiska Min. Skarbu i Min. Przemysłu i Handlu) 5. W związku z inicjatywą ministerialną prace nad opracowaniem własnego projektu prawa akcyjnego przyspieszyła Sekcja Prawa Handlowego Komisji Kodyfikacyjnej RP kierowana przez prof. Aleksandra Dolińskiego. Część ogólną i rozdział o założycielstwie spółek akcyjnych opracował prof. Doliński, część o prawach i obowiązkach akcjonariuszów jego długoletni przyjaciel prof. Antoni Górski, część o organach i władzach spółek adwokat Henryk Konic, a część o rozwiązaniu i likwidacji spółek adwokat Marek Kuratowski 6. Redaktorzy proponowali połączyć obydwa projekty, argumentując: Niewątpliwie doświadczenie czynników rządowych i praktyków w dziedzinie akcyjnej komisji międzyministerialnej połączone z wysokimi kwalifikacjami naukowymi członków komisji kodyfikacyjnej, daćby mogły w rezultacie projekt ustawy akcyjnej odpowiadający wymaganiom potrzeb życia gospodarczego Polski i możliwie doskonały pod względem techniczno-redakcyjnym i prawno-naukowym. W tym samym czasie Minister Przemysłu i Handlu przygotowywał się do ujednolicenia prawa o spółkach z o.o. Z PPH wynika, że Ministerstwo zamierzało oprzeć jednolite polskie prawo w tym zakresie o austriacką ustawę o spółkach z o.o. z 6 marca 1906 r. W tym celu rozpisano też ankietę, którą rozesłano do izb przemysłowo-handlowych oraz innych zrzeszeń gospodarczych i handlowych, które aprobowały propozycje ministerstwa w tym względzie. Jak wiemy, dalsze prace prowadzono w ramach Komisji Kodyfikacyjnej RP, a odpowiedni projekt przygotował prof. Aleksander Doliński, który nie dożył jednak finału prac nad prawem o sp. z o.o. 7 Interesująca jest też relacja z dyskusji nad projektem ustroju sądownictwa handlowego, opartym na wzorcach austriackich, przygotowanym przez Komisję Kodyfikacyjną RP. W pierwszym roczniku odnotować można jeszcze teksty: Stanisława Koniecznego, Nowa ustawa bankowa, Mieczysława Fryde, Bilans otwarcia w złotych spółek z o.o. i Projekt ustawy o ajentach handlowych, Bolesława Rotwanda, Prawodawstwo ubezpieczeniowe, Aleksandra Tempela, Zagadnienia z praktyki naszych spółek akcyjnych; w drugim: Wiktora Supińskiego (Polskie prawo o fuzji [łączeniu się] spółek akcyjnych i spółek z ograniczoną odpowiedzialnością, nr 1 i 2), Maurycego Mayzela (O zwalczaniu nieuczciwej konkurencji nr 5 Dodać wypada, że za podstawę w celu przyspieszenia prac przyjęto szwajcarską ustawę akcyjną, jako jedną z najnowszych i opartą o rejestr handlowy typu przyjętego w Polsce. Uwzględniano też postanowienia niemieckie i belgijskie. Referentem komisji z ramienia Wydziału Spółek Akcyjnych Min. Przemysłu i Handlu został dr Wiktor Supiński. Do lutego 1925 r. odbyło się 20 posiedzeń i zakończono pierwsze czytanie projektu. Ostateczne zredagowanie projektu ustawy zostało przekazane podkomisji pod przewodnictwem adw. Adama Chełmońskiego. W międzyczasie czynniki rządowe poinformowały, że projekt nie zostanie ogłoszony mocą rozporządzenia Prezydenta RP, ale ma być w najbliższym czasie wniesiony do Sejmu, w związku z czym tempo prac Komisji zostało od grudnia 1924 r. zwolnione. 6 W połowie grudnia 1924 r., w ciągu trzech dni, została przedyskutowana część opracowana przez prof. Dolińskiego. Z początkiem roku odbyło się czytanie całości projektu. 7 A. Redzik, Prawo prywatne na Uniwersytecie Jana Kazimierza we Lwowie, Warszawa 2009, s

6 9 10/2009 Przegląd Prawa Handlowego... 5), Stefana Skoryny (Wpłata kapitału zakładowego, nr 5 i Złoty bilans i przeliczanie kapitału zakładowego, nr 9). Ponadto M. Kurman pisał o konieczności zmian regulacji dotyczącej podatku dochodowego (nr 1), adw. Antoni Neymark-Bądkowski o prawodawstwie ubezpieczeniowym w Polsce, a Władysław Józef Szatensztejn o wpływie strat kursowych na podatek dochodowy. W kolejnych latach na łamach PPH dużo publikowali m.in.: prof. Maurycy Allerhand 8, dr Zygmunt Fenichel 9, prof. Antoni Górski 10, prof. Stanisław Wróblewski 11, prof. Artur Benis (serię artykułów pt. Studia Akcyjne) 12, Jan Namitkiewicz 13, Aleksander Jackowski 14, Józef Bloch 15, Ignacy Rosenblüth 16 i redaktor Kon 17. W roczniku 1927 wydrukowano ankietę, rozesłaną wcześniej do podmiotów gospodarczych, w sprawie przyszłej ustawy akcyjnej (częściami w nr 1, 2, 3, 4, i 5) 18, a także m.in. Projekt Kodeksu handlowego polskiego opracowany na wzorach projektu włoskiego przez prof. Górskiego (nr 6, 7, 8, 9). Dwa artykuły dotyczyły z kolei zastawu rejestrowego 19. W następnym roku wiele miejsca poświęcono projektowi ustawy o spółkach 8 M. Allerhand, Kilka uwag o giełdowym sądzie rozjemczym na obszarze prawa austriackiego, 1928; Sądownictwo handlowe, 1929; Miejsce badania ksiąg handlowych, 1929; Sądownictwo handlowe podług projektu Kodeksu procedury cywilnej z r. 1930, 1930; Zaświadczenia o wpisach do rejestru handlowego, 1937; W sprawie nakazu p-ko spadkobiercy zobowiązanego z wekslu, 1938; Upadłość byłego kupca, 1938; Egzekucja przeciwko spólnikowi na podstawie tytułu egzekucyjnego, wydanego przeciwko spółce prawnej lub komandytorowej, 1939, nr 5. 9 Zob. Z. Fenichel, m.in. Przepisy przewozowe polskich kolei żelaznych a konwencje berneńskie, 1929, Agent handlowy a pracownik handlowy, 1930; Przedsiębiorstwo według projektu prawa rzeczowego, 1938; Jednoosobowa spółka z o.o., 1939, nr Zob. A. Górski, Weksle podpisane z grzeczności, 1925, nr 7; Nowy projekt kodeksu handlowego włoskiego, 1926, nr 2. W numerze 5 6 z 1925 r. prof. Antoni Górski zamieścił ciepłe wspomnienie o wybitnym austriackim komercjaliście prof. Karolu Adlerze (s ). Napisał m.in., że Adler to Niemiec, ale i przyjaciel Polaków, profesor Uniwersytetu w Czerniowcach, który opuścił po zajęciu miasta przez Rosjan, a następnie Rumunów. Górski, czyli były austriacki parlamentarzysta, przypomniał też, że za występowanie w interesie Polaków prof. Adlera spotkały w Wiedniu przykrości. Uczony ten zmarł 20 stycznia 1924 r. w wieku 59 lat. 11 Zob. S. Wróblewski, Giełdowy sąd rozjemczy a sąd polubowny, 1925, nr 7; Zbędność protestu u domicyljata, 1926, nr Zob. A. Benis, Moc obowiązująca nowej ustawy akcyjnej, 1930; Koncesja czy zgłoszenie, 1930, Podwyższenie i obniżenie kapitału akcyjnego, 1931, Nabywanie i posiadanie własnych akcji, 1931, Bilans, J. Namitkiewicz, Trzy opinie na metodę badania prawa handlowego, 1925, nr 4; Prawo handlowe a zasada bezpieczeństwa w obrocie, 1925, nr 9; Uwagi nad polską ustawą o zwalczaniu konkurencji nieuczciwej, 1927, nr 6, 7; Kilka zagadnień z dziedziny prawa o spółkach z ogr. odp., A. Jackowski, Cywilno-prawne utrudnienia dla potanienia kredytu, J. Bloch, Ustawa francuska o spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością z 7 marca 1925 r., 1926, nr 6 i 7; O absolutorium udzielanym władzom spółek akcyjnych, 1927, nr I. Rosenblüth Znaczenie prawne ruchu przedsiębiorstwa, M.in.: Układ w upadłości małoletniego,1927, nr 4; Upadłość spółki akcyjnej, 1928, nr Nr 1, s. 1 23; nr 2, s ; nr 3, s ; nr 4, s ; nr 5, s J. Stawski, Zastaw rejestrowy, 1927, nr 3; A. Peretz, O zastawie rejestrowym na towarze, 1927, nr

7 Adam Redzik PALESTRA akcyjnych przygotowanemu przez KKRP 20. Ponadto znakomity cywilista warszawski, adwokat Ludwik Domański pisał o gwarancjach kredytowych, a przyszły wielki uczony krakowski Stefan M. Grzybowski opublikował artykuł pt. Charakter prawny jawnej spółki handlowej. W roczniku 1929 w kolejnych trzech zeszytach opublikowano ankietę w sprawie projektu ustawy o spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością (tego autorstwa Dolińskiego). Bywało, że na łamach PPH zamieszczano opracowania porównawcze lub prezentujące prawo handlowe w wybranych systemach prawnych. I tak np. o prawie włoskim pisał prof. Górski (1926), o francuskiej ustawie o spółkach z o.o. Józef Bloch (1926), o reformie prawa akcyjnego w Niemczech adw. Szatensztein (1929), o ustawodawstwie handlowym w Rosji Sowieckiej obszerne opracowanie zamieścił w latach S. Cypin (1930 i 1931), a o nowym angielskim prawie akcyjnym pisał w 1930 r. J. Kaczkowski. Każdy rok przynosił ogrom materiału naukowego, orzecznictwa, przeglądów prasy komercjalistycznej etc. Nie sposób wymienić wszystkie cenne opracowania, które ukazały się na łamach PPH, można jedynie posłużyć się przykładami. W 1931 r. Seweryn Szer opublikował pracę o spółce między małżonkami, Józef Litwin o pseudonimie kupieckim, a Stanisław Janczewski uwagi do projektu ustawy o spółkach z o.o. (podobnie jak Jan Namitkiewicz w 1932 r.). W roku 1933 Szer podjął się rozważań na temat charakteru prawnego spółki akcyjnej i spółki z o.o. przed zarejestrowaniem, Jerich pisał o kapitale akcyjnym, a Zygmunt Fenichel o polskim prywatnym prawie handlowym międzynarodowym i międzydzielnicowym. Pojawiały się teksty na temat prawa umowy ubezpieczenia, jak np. zawierające uwagi de lege ferenda opracowanie M. Sztykgolda. Począwszy od roku 1934 r. na łamach PPH drukowano wiele opracowań mających charakter wykładni obowiązującego nowego polskiego prawa handlowego. Liczne dotyczyły prawa spółek, ale także prawa układowego i upadłościowego. W roku 1935 dużo miejsca poświęcono omówieniu ordynacji podatkowej (A. Rosenkranz oraz A. Rakower) 21. Prawo upadłościowe dominowało w roczniku 1936 r., a to przede wszystkim dzięki tekstom prof. Allerhanda 22, choć nie można nie zauważyć artykułów dr. Fenichela oraz Stanisława Machalskiego. Z kolei rok 1937 był tematycznie dość zróżnicowany. Znajdziemy tu opracowania o umowie kartelowej, o wyłączeniu wspólnika w spółce, o nowym niemieckim prawie akcyjnym, o staranności kupieckiej, o nierzetelnych księgach handlowych i o prawie czekowym. Interesujące są rozważania Leona Babińskiego o wpływie prawa morskiego na kodyfikację prawa lotniczego. 20 Głos na łamach PPH zabrali prof. A. Benis (Projekt polskiej ustawy akcyjnej), Józef Bloch (Na marginesie projektu ustawy o sp. akc.), Józef Jerich (Uwagi do projektu o spółkach akcyjnych i Rozwiązanie spółki akc. z powodu braków istotnych przy jej założeniu polemiczny i uzupełniający tekst w tym temacie zamieścił w roczniku 1930 Seweryn Szer Rozwiązanie spółki akcyjnej z powodu braków w jej założeniu, ujawnionych po zarejestrowaniu, nr 1 i 2) oraz J. Kaczkowski (Odpowiedzialność cywilna i karna w spółkach akcyjnych). 21 Autorzy ci wielokrotnie zamieszczali na łamach PPH teksty z zakresu prawa podatkowego. 22 Należności żony upadłego wypływające z umowy małżeńskiej; Utrzymanie upadłego z majątku masy upadłościowej; Wierzytelności powstałe po ogłoszeniu upadłości; Odsetki od zgłoszonych wierzytelności (w upadłości); Należności z tytułu darowizn i zapisów w upadłości. 150

8 9 10/2009 Przegląd Prawa Handlowego... W 1938 r. pierwszy zeszyt PPH poprzedził tekst: Zaszczyt mamy podać do wiadomości naszych czytelników, iż kiełkująca od pewnego czasu myśl przyłączenia do naszego wydawnictwa «Miesięcznika Prawa Handlowego i Wekslowego», założonego przed kilku laty Prof. Jana Namitkiewicza, redagowanego przez asystenta Uniwersytetu J. P. Adama Daniela Szczygielskiego, doczekała się obecnie realizacji. Wobec połączenia czasopism objętość PPH została powiększona o jeden arkusz a redaktor Miesięcznika Prawa Handlowego i Wekslowego (dalej: MPHiW) został zastępcą redaktora PPH. Zapowiedziano też poszerzenie działu artykułowego oraz orzecznictwa, które planowano w większym stopniu wzbogacać glosami. W roku 1938 ukazały się m.in. teksty Stanisława Machalskiego o spółce cichej, Bronisława Kujawskiego o ogłoszeniu upadłości spółdzielni w likwidacji, G. Grynszpana o wspólnikach jawnych w trakcie postępowania układowego spółki, J. Sztykgolda o reformie prawa patentowego oraz Ż. Stalewa o spółce jawnej jako osobie prawnej, a także wartościowe opracowania Allerhanda, Namitkiewicza i Fenichela. Rok 1939, jak każdy poprzedni, przyniósł kilkanaście nowych prac problemowych, np. Adam Szczygielski zamieścił tekst o kupcu małoletnim, a W. Morawski o Skarbie Państwa w postępowaniu upadłościowym. Jako ciekawostkę warto przywołać opracowania C. Przymusińskiego o zakładaniu spółki akcyjnej na przyłączonym do Polski Zaolziu oraz S. Szonerta o zmianie krajowości spółek działających na Zaolziu. Ostatni, szósty zeszyt PPH z 1939 r. otwierał artykuł prof. Tomasza Lulka pt. Opodatkowanie strat majątkowych jako dochodu, a zamykał tekst A. Rakowera o reformie ustawy o podatku przemysłowym oraz orzecznictwo (polskie, zagraniczne i NTA). Redakcja PPH znajdowała się od 1925 r. przy ul. Królewskiej 25, administracja zaś w Księgarni Hoesicka przy Senatorskiej 22. W 1925 r. jeden zeszyt kosztował 4 zł, prenumerata zaś za niepełny rok 20 zł. Z kolei prenumerata PPH na rok 1928 r. kosztowała 30 zł, którą to kwotę należało wpłacać na konto Księgarni Hoesicka, prowadzone w PKO. Cena pojedynczego numeru nie uległa zmianie. Do 1932 r. pismo wydawane było przez zasłużoną dla prasy prawniczej wspomnianą już Księgarnię Hoesicka, a począwszy od numeru 1 z 1933 r. ciężar wydawnictwa przejął Centralny Związek Przemysłu Polskiego, który wydawał PPH własnym nakładem aż do ostatniego, tj. 6 numeru z 1939 r. Redakcja nadal znajdowała się przy Królewskiej 22, ale administracja przy Chmielnej 2. Druk wykonywała Drukarnia Piotr Pyz i S-ka przy ul. Miodowej 8. Pismo ukazywało się co miesiąc z wyjątkiem lipca, sierpnia i września, a więc 9 numerów w roku. Zarówno w czasie wydawania PPH przez Księgarnię Hoesicka, jak i potem w periodyku zamieszczano dość dużą liczbę ogłoszeń i reklam książek i czasopism prawniczych oraz przedmiotów, które wiązały się z życiem gospodarczym lub profesją prawniczą. Jak wspomniano, równolegle w stosunku do PPH Strona tytułowa ostatniego, szóstego zeszytu PPH z 1939 r. 151

9 Adam Redzik PALESTRA Strona tytułowa zeszytu pamiątkowego Miesięcznika Prawa Handlowego i Wekslowego, nr 5 6 z 1934 r. ukazywał się od 1929 r., a właściwie od 1933 r. Miesięcznik Prawa Handlowego i Wekslowego. Był to powstały z inicjatywy wykładowcy i kierownika Seminarium Prawa Handlowego na Wydziale Prawa UW, od 1932 r. sędziego Sądu Najwyższego Jana Namitkiewicza, a redagowany przez jego uczniów organ Seminarium Prawa Handlowego i Wekslowego Uniwersytetu Warszawskiego. Ukazywał się nieregularnie, często w numerach łączonych, do 1937 r. Pierwszy szesnastostronicowy numer wydrukowany został w Drukarni Braci Wójcikiewicz z datą 15 maja 1929 r. pod redakcją Stanisława S. Eisenberga. Wydawcą oraz redaktorem odpowiedzialnym był Eugeniusz Listowniczy Stankiewicz 23. Zapowiedziano, że na łamach MPHiW publikowane będą przede wszystkim prace opracowane przez członków seminarium prof. Namitkiewicza oraz kronika seminarium i przegląd literatury. Mimo zapowiedzi następny numer nie ukazał się w czerwcu 1929 r. Pismo wznowione zostało dopiero z dniem 1 czerwca 1933 r. przez członka seminarium i asystenta prof. Namitkiewicza mgr. Adama Daniela Szczygielskiego. W słowie od redakcji nawiązał on do numeru z 1929 r., przypominając, że MPHiW powstał z inicjatywy prof. Namitkiewicza i mimo iż musiał zawiesić działalność to od teraz będzie ukazywać się w odstępach miesięcznych z wyjątkiem letnich ferji akademickich i zawierać będzie materiał naukowy, prace doktorskie i monograficzne, oraz referaty, opracowane przez członków Seminarjum, po ich przedyskutowaniu i przyjęciu przez Kierownika Seminarium. Zapowiedziano też przegląd publikacji komercjalistycznych, omawianie najnowszych regulacji prawnohandlowych oraz zamieszczanie glos do orzecznictwa handlowego. Nie wszystko udawało się zrealizować. Zeszyt pierwszy poświęcony był postępowaniu nakazowemu z weksla. Drugi, już łączony, zawierał teksty o problematyce zróżnicowanej 24, w tym kronikę Seminarium Prawa Handlowego UW. W zeszycie nr 4 redaktor Szczygielski zamieścił po raz pierwszy glosę swego autorstwa do wyroku Sądu Kartelowego. W roku 1934 wszystkie zeszyty były podwójne. Najciekawszy, zeszyt nr 5 6 dedykowano prof. Janowi Namitkiewiczowi z okazji 30-lecia pracy prawniczej i 15 lat nauczania zasad prawa. Zawierał on opracowania uczniów Profesora 25. Na początku przypomnia- 23 W krótkim słowie od redakcji napisano: Miesięcznik nasz został powołany do życia z inicjatywy członków Seminarjum Prawa Handlowego Uniw. Warsz. pod auspicjami Kierownika tegoż Seminarjum Pana Profesora Jana Namitkiewicza. [ ] 24 B. Kujawski, Upadłość spółdzielni, A. D. Szczygielski, Ustawa kartelowa, T. Kędzierski, Projekt polskiej ustawy o spółkach z o.o., K. Kwieciński, Dywidenda a zwroty i nadpłaty w spółdzielni, A. Rakower, O księgach handlowych. 25 A. D. Szczygielskiego, Szymona Ejsenberga, Tomasza Kędzierskiego, Bronisława Kujawskiego, 152

10 9 10/2009 Przegląd Prawa Handlowego... no życiorys Jubilata. Warto zauważyć, że ten urodzony 23 maja 1880 r. syn lubelskiego notariusza, kandydat nauk prawnych cesarskiego Uniwersytetu Warszawskiego (1904), mimo iż nigdy nie uzyskał tytułu profesorskiego poniósł poważne zasługi w rozwoju nauki i praktyki prawa handlowego w Polsce, jako wykładowca UW, Wolnej Wszechnicy Polskiej, Szkoły Nauk Politycznych oraz sędzia SO (1917), SA (1919), SN (1932), a także Mieszanego Trybunału Rozjemczego polsko-niemieckiego w Paryżu ( ) oraz Sądu Kartelowego (od 1933 r.). Mimo że nie był członkiem Komisji Kodyfikacyjnej RP, to żywo uczestniczył w dyskusjach nad kształtem projektów ustaw z prawa handlowego. Napisał też wiele cennych opracowań, w tym komentarzy do prawa handlowego zarówno pozaborczego, jak i nowego ujednoliconego. W roczniku 1935 zeszyty wychodziły niemal regularnie 26, podobnie jak w oraz w roku 1937, który stał się ostatnim rokiem wydawniczym MPHiW 28. Jak wspomniano, od stycznia 1938 r. czasopismo połączyło się z PPH. Godne podkreślenia jest, że MPHiW powstał jako inicjatywa oddolna członków seminarium, choć z inicjatywy jego kierownika. Pierwsze dwa zeszyty ukazały się nakładem własnym, po czym od 1933 r. pismo wydawane było przez Wydawnictwo Biblioteka Prawnicza z siedzibą w Warszawie przy Senatorskiej 6, a drukowane przez Drukprasę sp. z o.o. przy Nowym Świecie Dodać wypada, że od roku 1934 przy MPHiW zorganizowano serię wydawniczą Monografie Prawa Handlowego 30. Jeśli chodzi o inne czasopisma komercjalistyczne, to 24 czerwca 1926 r. ukazał się pierwszy zeszyt czasopisma Głos Akcjonariuszów, którego redakcja mieściła się w Warszawie A. Rakowera, Jakuba Webera, Michała Kowalewskiego, Tadeusza Perla, Aleksandra Wojsiata i Jana Zelkina. 26 Jako podwójne ukazały się tylko 6 7, 8 9, Nr wrześniowo-październikowy był ostatnim w roku, co zapowiedziano na stronie tytułowej. 28 Pismo ukazało się w liczbie ośmiu zeszytów, w tym czterech podwójnie numerowanych. We wstępie do zeszytu nr 1 z tr. redaktor Szczygielski dzielił się z czytelnikami refleksjami z powodu pięciolecia wydawnictwa, podnosząc, że lata te choć trudne z powodu niezależności pisma pokazały potrzebę wydawania go i popularyzowania podstaw prawa handlowego. 29 W 1929 r. redakcja mieściła się w lokalu Seminarium Prawa Cywilnego w budynkach Wydziału Prawa UW przy Krakowskim Przedmieściu 1, od 1933 r. zaś w lokalu Seminarium Prawa Handlowego i Wekslowego UW przy Krakowskim Przedmieściu 26. W redakcji MPHiW można było nabyć też prace członków Seminarium: Stanisława Borowskiego, Projekt noweli wekslowej A. Zamoyskiego z roku 1778; Stanisława Steckiego, Likwidacja Spółki Akcyjnej według polskiego prawa akcyjnego; A. Rakowera; Rachunkowość kupiecka (księgi handlowe) według polskiego Kodeksu Handlowego; Seweryna Szera, Prawo o notariacie oraz A. D. Szczygielskiego, Umowa komisu w na tle projektu polskiego Kodeksu Handlowego i Polska Ustawa Kartelowa w świetle wyroku Sądu Kartelowego. 30 Założycielem serii był prof. Namitkiewicz, a redaktorem A. D. Szczygielski, zaś trudu wydawniczego podjęło się Towarzystwo Wydawnicze Młodych Prawników i Ekonomistów (spółdzielnia z odpowiedzialnością udziałami) z siedzibą w Warszawie przy Mazowieckiej 10, nakład realizowała zaś Księgarnia Hoesicka. W serii opublikowane zostały: A. D. Szczygielski, Weksel in blanco, Poręka wekslowa, Umowa komisowa i Kupiec rejestrowy; Karol Wellisch, Prawo akcyjne w Kodeksie handlowym; Michał Kowalewski, Dzierżawa przedsiębiorstwa; Tadeusz Perl, Umowa Ajencyjna; Jakób Weber, Zbycie przedsiębiorstwa; Jerzy Jodłowski, Księgi handlowe jako dowód. W 1936 r. zapowiedziano też: Bronisław Kujawski, Podstawy ogłoszenia upadłości; Stanisław Weinberg, Przywilej głosu w spółce akcyjnej; A. Rakower, Pełnomocnictwo handlowe. 153

11 Adam Redzik PALESTRA Karta tytułowa pierwszego zeszytu Głosu Akcjonarjuszów z 1926 r. przy ul. Chopina 10/9. Jako miejsce wydawcy podano Poznań Warszawę Lwów. Pismo wkrótce upadło (znany jest zeszyt 2 z 30 lipca 1926 r.), by odrodzić się w 1933 r. i ukazywać w nierównych odstępach czasu prawdopodobnie do 1935 r. Z zakresu szeroko rozumianego prawa handlowego dodać wypada, że w marcu 1931 r. ukazał się Pierwszy Biuletyn Polskiego Towarzystwa Ochrony Prawa Autorskiego. Wyszedł chyba tylko jeden zeszyt szesnastostronicowy, w którym znalazł się list okólny założycieli towarzystwa (powstałego w 1928 r.) wraz z opisem działalności pierwszego trzechlecia, a także katalog biblioteki towarzystwa. PTOPA działało do 1939 r. Wówczas ukazała się wydana przez towarzystwo Ustawa o prawie autorskiem 31. Siedziba przez cały okres istnienia organizacji znajdowała się w Warszawie w Pałacu Staszica. Prezesem był absolwent prawa Uniwersytetu Warszawskiego, znakomity tłumacz, poeta, krytyk literacki i wydawca np. niezapomnianej Chimery, a także w 1919 r. minister kultury i sztuki w rządzie Ignacego Jana Paderewskiego Zenon Przesmycki ( ), a sekretarzem generalnym Kazimierz Wroczyński. Po wojnie prawo handlowe nie było lubianym dzieckiem istniejącego w Polsce ustroju komunistycznego. Nie może więc dziwić, że opracowania komercjalistyczne niemal nie powstawały, z wyjątkiem tych dotyczących gospodarki uspołecznionej. Dopiero po zmianie ustroju, w latach 90., jak grzyby po deszczu powstawała literatura prawno-handlowa, w tym także czasopisma profilowane na ten dział prawa. Jednym z takich czasopism jest ukazujący się od 1992 r. do dziś miesięcznik Przegląd Prawa Handlowego, który wyraźnie nawiązał do tradycji przedwojennego poprzednika i to nie tylko nazwą, ale także przedrukowując w pierwszych rocznikach w dziale Z Archiwum PPH wybrane opracowania z Przeglądu Prawa Handlowego redagowanego przez adwokata Henryka W. Kona. Za udostępnienie fotografii Henryka W. Kona pochodzących z Archiwum Lucjana Wolanowskiego w Brwinowie autor dziękuje Mariuszowi Kubikowi. 31 Ustawa o prawie autorskiem, Warszawa 1939, ss

Spis treści Wstęp Wykaz skrótów Wykaz literatury Rozdział I. Wydział Prawa Uniwersytetu Lwowskiego

Spis treści Wstęp Wykaz skrótów Wykaz literatury Rozdział I. Wydział Prawa Uniwersytetu Lwowskiego Wstęp... Wykaz skrótów... XXIII Wykaz literatury... XXVII Rozdział I. Wydział Prawa Uniwersytetu Lwowskiego... 1 1. Zarys historii wydziału... 1 2. Podstawy prawne funkcjonowania uniwersytetu. i Wydziału

Bardziej szczegółowo

Prof. dr hab. Tadeusz Wiśniewski

Prof. dr hab. Tadeusz Wiśniewski Prawo Cywilne sędzia Sądu Najwyższego Prof. dr hab. Tadeusz Wiśniewski członek Rady Naukowej Instytutu Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk, Rady Naukowej Instytutu Prawa Cywilnego Wydziału Prawa i Administracji

Bardziej szczegółowo

Prof. dr hab. Andrzej Zoll

Prof. dr hab. Andrzej Zoll Prawo karne Prof. dr hab. Andrzej Zoll wieloletni kierownik Katedry Prawa Karnego Uniwersytetu Jagiellońskiego w latach 1991 1993 przewodniczący Państwowej Komisji Wyborczej, w latach 1993 1997 prezes

Bardziej szczegółowo

Prof. dr hab. Ludwik Florek

Prof. dr hab. Ludwik Florek Prawo pracy Prof. dr hab. Ludwik Florek kierownik Katedry Prawa Pracy i Polityki Społecznej na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego w latach 2002 2007 wiceprzewodniczący Komisji Kodyfikacyjnej

Bardziej szczegółowo

Statystyka: narzędzie nieodzowne w poszukiwaniu prawdy. C. Radhakrishua Rao

Statystyka: narzędzie nieodzowne w poszukiwaniu prawdy. C. Radhakrishua Rao PRZEGLĄD STATYSTYCZNY R. LVIII ZESZYT 3-4 2011 CZESŁAW DOMAŃSKI LOSY PRZEGLĄDU STATYSTYCZNEGO Statystyka: narzędzie nieodzowne w poszukiwaniu prawdy. C. Radhakrishua Rao 1. WPROWADZENIE Głównym celem działalności

Bardziej szczegółowo

25.02.2015r. (godz. 15.00-18.45) prowadzący: adw. Marian Jagielski, adw. Magdalena Filipowicz KRS, Spółka zo.o- praktyczne aspekty funkcjonowania

25.02.2015r. (godz. 15.00-18.45) prowadzący: adw. Marian Jagielski, adw. Magdalena Filipowicz KRS, Spółka zo.o- praktyczne aspekty funkcjonowania Plan na rok 2015 szkolenia aplikantów adwokackich III roku (Prawo gospodarczo handlowe, Prawo gospodarcze publiczne, Prawo Europejskie, Prawo administracyjne, Postępowanie administracyjne, Postępowanie

Bardziej szczegółowo

Spis treści: Rozdział 1. Rodzaje spółek osobowych

Spis treści: Rozdział 1. Rodzaje spółek osobowych Spółki osobowe. Prawo spółek. Prawo podatkowe i bilansowe. Sebastian Kuros, Monika Toczek, Anna Kuraś Spółki osobowe stają się coraz popularniejszą formą prowadzenia działalności gospodarczej. Wynika to

Bardziej szczegółowo

SKUTKI UKŁADU W POSTĘPOWANIU UPADŁOŚCIOWYM

SKUTKI UKŁADU W POSTĘPOWANIU UPADŁOŚCIOWYM MONOGRAFIE PRAWNICZE SKUTKI UKŁADU W POSTĘPOWANIU UPADŁOŚCIOWYM ŁUKASZ SZUSTER Wydawnictwo C.H.Beck MONOGRAFIE PRAWNICZE ŁUKASZ SZUSTER SKUTKI UKŁADU W POSTĘPOWANIU UPADŁOŚCIOWYM Polecamy nasze publikacje

Bardziej szczegółowo

Egzamin państwowy obejmuje 3 bloki tematyczne za które można uzyskać następujące (maksymalnie) liczby punktów:

Egzamin państwowy obejmuje 3 bloki tematyczne za które można uzyskać następujące (maksymalnie) liczby punktów: Opis szkolenia Dane o szkoleniu Kod szkolenia: 752512 Temat: Usługowe prowadzenie ksiąg rachunkowych - przygotowanie do egzaminu państwowego 23 Marzec - 9 Czerwiec Warszawa, Centrum miasta, Kod szkolenia:

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 107/IX/2014. Krajowej Rady Radców Prawnych. z dnia 11 grudnia 2014 r.

Uchwała Nr 107/IX/2014. Krajowej Rady Radców Prawnych. z dnia 11 grudnia 2014 r. Uchwała Nr 107/IX/2014 Prezydium Krajowej Rady Radców Prawnych z dnia 11 grudnia 2014 r. w sprawie wykazu aktów prawnych, których znajomość jest wymagana od aplikanta na zajęciach z poszczególnych przedmiotów

Bardziej szczegółowo

Egzamin państwowy obejmuje 3 bloki tematyczne za które można uzyskać następujące (maksymalnie) liczby punktów:

Egzamin państwowy obejmuje 3 bloki tematyczne za które można uzyskać następujące (maksymalnie) liczby punktów: Opis szkolenia Dane o szkoleniu Kod szkolenia: 61712 Temat: Usługowe prowadzenie ksiąg rachunkowych - przygotowanie do egzaminu państwowego 17 Listopad - 3 Marzec Warszawa, Siedziba BDO, Kod szkolenia:

Bardziej szczegółowo

Rejestracja zmian w spółce w KRS

Rejestracja zmian w spółce w KRS biblioteczka spółki z o.o. Rejestracja zmian w spółce w KRS BEZ BŁĘDÓW I ZBĘDNYCH KOSZTÓW Rejestracja zmian w spółce w KRS Bez błędów i zbędnych kosztów Autorzy: Michał Kuryłek, radca prawny Maciej Szupłat,

Bardziej szczegółowo

WYJAŚNIENIA I ZMIANA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

WYJAŚNIENIA I ZMIANA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SĄD OKRĘGOWY w LUBLINIE ul. Krakowskie Przedmieście 43 20-076 Lublin Lublin, dnia 18 grudnia 2013 r. D.ZP-2820/20/13 WYJAŚNIENIA I ZMIANA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Do Zamawiającego

Bardziej szczegółowo

SEMINARIUM PRAWA BANKOWEGO

SEMINARIUM PRAWA BANKOWEGO SEMINARIUM PRAWA BANKOWEGO Kredyt konsumencki i ochrona konsumenta bankowego Warszawa, 3-4 października 2011 r. Hotel Holiday Inn, ul. Złota 48/54, Sala Sonata. Udział w niniejszym seminarium pozwala na

Bardziej szczegółowo

RYNEK KSIĄŻKI W POLSCE

RYNEK KSIĄŻKI W POLSCE RYNEK KSIĄŻKI W POLSCE 2009 P A P I E R RYNEK KSIĄŻKI W POLSCE 2009 P A P I E R Piotr Dobrołęcki współpraca: Tomasz Nowak, Daria Kaszyńska-Dobrołęcka BibliotekaAnaliz Warszawa 2009 Copyright by Piotr

Bardziej szczegółowo

KOMENTARZE BECKA. Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

KOMENTARZE BECKA. Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością KOMENTARZE BECKA Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Polecamy nasze publikacje z serii Komentarze Becka: Zygmunt Niewiadomski (red.) PLANOWANIE I ZAGOSPODAROWANIE PRZESTRZENNE. KOMENTARZ, wyd. 5 Marzena

Bardziej szczegółowo

Andrzej Rossa Profesor Tadeusz Kmiecik - żołnierz, uczony, wychowawca, przyjaciel. Słupskie Studia Historyczne 13, 11-14

Andrzej Rossa Profesor Tadeusz Kmiecik - żołnierz, uczony, wychowawca, przyjaciel. Słupskie Studia Historyczne 13, 11-14 Profesor Tadeusz Kmiecik - żołnierz, uczony, wychowawca, przyjaciel Słupskie Studia Historyczne 13, 11-14 2007 Profesor Tadeusz Kmiecik... 11 AP SŁUPSK PROFESOR TADEUSZ KMIECIK ŻOŁNIERZ, UCZONY, WYCHOWAWCA,

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 04.07.2014 godz. 21:41:11 Numer KRS: 0000200684

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 04.07.2014 godz. 21:41:11 Numer KRS: 0000200684 Strona 1 z 6 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 04.07.2014 godz. 21:41:11 Numer KRS: 0000200684 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

Wspomnienie, w setną rocznicę urodzin, Boczkowski Feliks (1909-1942), mgr praw i ekonomii

Wspomnienie, w setną rocznicę urodzin, Boczkowski Feliks (1909-1942), mgr praw i ekonomii Historia Grabowca, Feliks Boczkowski 1 Wspomnienie, w setną rocznicę urodzin, Boczkowski Feliks (1909-1942), mgr praw i ekonomii Chłopak ze wsi, radca z Warszawy, więzień z Oświęcimia w pamięci naszej

Bardziej szczegółowo

Punktacja publikacji naukowych

Punktacja publikacji naukowych Punktacja publikacji naukowych Uwagi ogólne Przedstawiona punktacja dotyczy nauk humanistycznych i społecznych. Informacje przygotowano na podstawie Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego

Bardziej szczegółowo

NOTARIUSZ. Kod zawodu:

NOTARIUSZ. Kod zawodu: NOTARIUSZ Kod zawodu: 261905 1 1. Zadania zawodowe Działalność notariuszy w naszym kraju reguluje ustawa z dnia 14 lutego 1991 roku Prawo o notariacie (tekst jednolity Dz.U. z 2014 r. poz. 164) ze zmianami.

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN O Z PODSTAW PRAWA GOSPODARCZEGO ODARCZEGO I ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH rok akademicki 2014/2015

EGZAMIN O Z PODSTAW PRAWA GOSPODARCZEGO ODARCZEGO I ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH rok akademicki 2014/2015 UNIWERSYTET RZESZOWSKI WYDZIAŁ PRAWA I ADMINISTRACJI Zakład Prawa Handlowego i Gospodarczego EGZAMIN O Z PODSTAW PRAWA GOSPODARCZEGO ODARCZEGO I ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH rok akademicki 2014/2015 USTAWA z dnia

Bardziej szczegółowo

Zarząd w spółce z o.o.

Zarząd w spółce z o.o. biblioteczka spółki z o.o. Zarząd w spółce z o.o. ZASADY FUNKCJONOWANIA ZARZĄD W SPÓŁCE Z O.O. Zasady funkcjonowania Autorzy: Michał Kuryłek, radca prawny Anna Żak, adwokat Tymon Betlej, konsultant w spółkach

Bardziej szczegółowo

2. Zakresy tematyczne przedmiotów, informacja o wykładowcach, informacja o formie zajęć.

2. Zakresy tematyczne przedmiotów, informacja o wykładowcach, informacja o formie zajęć. Harmonogram zajęć seminaryjnych w roku szkoleniowym 2016 dla aplikantów notarialnych Izby Notarialnej we Wrocławiu Nabór 2013 rok III 1. Terminy zajęć, liczba jednostek szkoleniowych Semestr I: od stycznia

Bardziej szczegółowo

Spółka komandytowo-akcyjna atrakcyjna alternatywa dla biznesu

Spółka komandytowo-akcyjna atrakcyjna alternatywa dla biznesu Spółka komandytowo-akcyjna atrakcyjna alternatywa dla biznesu Strona 1 Wśród wielu prawnych form prowadzenia działalności gospodarczej w Polsce warto przyjrzeć się bliżej mało znanej przez przedsiębiorców

Bardziej szczegółowo

Spis treści Przedmowa Wykaz skrótów Bibliografi a A. Tekst ustawy Ustawa o podatku od czynności cywilnoprawnych

Spis treści Przedmowa Wykaz skrótów Bibliografi a A. Tekst ustawy Ustawa o podatku od czynności cywilnoprawnych Przedmowa... XV Wykaz skrótów... XVII Bibliografia... XIX A. Tekst ustawy... 1 Ustawa o podatku od czynności cywilnoprawnych z dnia 9 września 2000 r. (Dz.U. Nr 86, poz. 959) tekst jednolity z dnia 17

Bardziej szczegółowo

Opinia do ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw. (druk nr 721)

Opinia do ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw. (druk nr 721) Warszawa, dnia 10 października 2014 r. Opinia do ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw (druk nr 721) I. Cel i przedmiot ustawy Ustawa wprowadza zasadę

Bardziej szczegółowo

PRAWNE PODSTAWY PRZEDSIĘBIORCZOŚCI. Autorzy: Piotr Horosz, Jarosław R. Antoniuk

PRAWNE PODSTAWY PRZEDSIĘBIORCZOŚCI. Autorzy: Piotr Horosz, Jarosław R. Antoniuk PRAWNE PODSTAWY PRZEDSIĘBIORCZOŚCI Autorzy: Piotr Horosz, Jarosław R. Antoniuk Rozdział 1 Prawo gospodarcze i działalność gospodarcza Przedsiębiorczość a prawo gospodarcze Pojęcie przedsiębiorczości Prawo

Bardziej szczegółowo

Zakres rozszerzony - moduł 35 Obywatel wobec prawa. Janusz Korzeniowski

Zakres rozszerzony - moduł 35 Obywatel wobec prawa. Janusz Korzeniowski Zakres rozszerzony - moduł 35 Obywatel wobec prawa Opracowanie: Janusz Korzeniowski nauczyciel konsultant ds. edukacji obywatelskiej w Zachodniopomorskim Centrum Doskonalenia Nauczycieli 1 Spis slajdów

Bardziej szczegółowo

Data odniesienia. Wpisany przez Andrzej Okrasiński

Data odniesienia. Wpisany przez Andrzej Okrasiński Polskie instytucje podatkowe nie są zobowiązane do zwolnienia z podatku od czynności cywilnoprawnych operacji polegającej na podniesieniu kapitału zakładowego. Dotyczy to tzw. metody aportowej. Polskie

Bardziej szczegółowo

Uchwała z dnia 18 marca 2005 r., III CZP 3/05

Uchwała z dnia 18 marca 2005 r., III CZP 3/05 Uchwała z dnia 18 marca 2005 r., III CZP 3/05 Sędzia SN Elżbieta Skowrońska-Bocian (przewodniczący, sprawozdawca) Sędzia SN Barbara Myszka Sędzia SN Marek Sychowicz Sąd Najwyższy w sprawie z wniosku Skarbu

Bardziej szczegółowo

XI OGÓLNOPOLSKA KONFERENCJA

XI OGÓLNOPOLSKA KONFERENCJA XI OGÓLNOPOLSKA KONFERENCJA KSIĘGI WIECZYSTE i HIPOTEKA w PRAKTYCE SĄDOWEJ i BANKOWEJ organizowana we współpracy z Ministerstwem Sprawiedliwości 13-14 grudnia 2012 r. Hotel Radisson Blu Sobieski Pl. Artura

Bardziej szczegółowo

Prawo Podatkowe. Zobowiązanie podatkowe powstawanie, wygasanie, odpowiedzialność

Prawo Podatkowe. Zobowiązanie podatkowe powstawanie, wygasanie, odpowiedzialność Prawo Podatkowe Zobowiązanie podatkowe powstawanie, wygasanie, odpowiedzialność Powstawanie zobowiązań podatkowych Istnieją dwie metody powstawania zobowiązań: - z mocy prawa - ex lege (art. 21 1 pkt 1

Bardziej szczegółowo

PLAN SZKOLENIA aplikantów adwokackich Izby Radomskiej III roku w roku szkoleniowym 2014

PLAN SZKOLENIA aplikantów adwokackich Izby Radomskiej III roku w roku szkoleniowym 2014 PLAN SZKOLENIA aplikantów adwokackich Izby Radomskiej III roku w roku szkoleniowym 2014 I. Program szkolenia. Zgodnie z Ramowym programem szkolenia, przyjętym przez Prezydium Naczelnej Rady Adwokackiej

Bardziej szczegółowo

S i e m i a n o w s k i M i e t l a r e k & P a r t n e r z y

S i e m i a n o w s k i M i e t l a r e k & P a r t n e r z y S i e m i a n o w s k i M i e t l a r e k & P a r t n e r z y K a n c e l a r i a A d w o k a t ó w i R a d c ó w P r a w n y c h 61-730 Poznań, ul. Młyńska 13/9, tel. +48 61 852 41 04, fax +48 61 852

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 15:38:00 Numer KRS:

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 15:38:00 Numer KRS: Strona 1 z 5 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 04.01.2017 godz. 15:38:00 Numer KRS: 0000447662 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

- wpisane do Krajowego Rejestru Sądowego w dniu 23 października 2002 r. pod numerem KRS 0000136524; -REGON-052196190; - Zarząd:

- wpisane do Krajowego Rejestru Sądowego w dniu 23 października 2002 r. pod numerem KRS 0000136524; -REGON-052196190; - Zarząd: Białystok, 25.03.2012 r. Sprawozdanie merytoryczne z działalności Organizacji Pożytku Publicznego - Stowarzyszenia w 2011 r. Centrum Informacji i Organizacji Badań Finansów Publicznych i Prawa Podatkowego

Bardziej szczegółowo

CENTRUM SZKOLENIOWE DACPOL

CENTRUM SZKOLENIOWE DACPOL Tytuł: Prawne aspekty funkcjonowania sklepów i platform internetowych w świetle zmian w prawach konsumenta Organizator: Centrum Szkoleniowe Partner merytoryczny: Kancelaria Prawnicza PATRIMONIUM Termin:

Bardziej szczegółowo

Delegaci Izby Adwokackiej w Łodzi na Krajowy Zjazd Adwokatury - listopad 2007 r.

Delegaci Izby Adwokackiej w Łodzi na Krajowy Zjazd Adwokatury - listopad 2007 r. Delegaci Izby Adwokackiej w Łodzi na Krajowy Zjazd Adwokatury - listopad 2007 r. Adwokat Joanna Agacka - Indecka W 1996 r. wpisana na listę adwokatów W 2001 r. wybrana na członka ORA w Łodzi i została

Bardziej szczegółowo

Program. Odpowiedzialność członków zarządu w spółkach kapitałowych 25.06.2013. Cele szkolenia

Program. Odpowiedzialność członków zarządu w spółkach kapitałowych 25.06.2013. Cele szkolenia Program Odpowiedzialność członków zarządu w spółkach kapitałowych Cele szkolenia Celem szkolenia jest zapoznanie się z zakresem odpowiedzialności członków zarządu. 25.06.2013 Godziny szkolenia: 10.00 14.30

Bardziej szczegółowo

PROGRAM SZKOLENIA DLA SĘDZIÓW ORZEKAJĄCYCH W SPRAWACH UPADŁOŚCIOWYCH

PROGRAM SZKOLENIA DLA SĘDZIÓW ORZEKAJĄCYCH W SPRAWACH UPADŁOŚCIOWYCH KCSC 1410 33 / 08 PROGRAM SZKOLENIA DLA SĘDZIÓW ORZEKAJĄCYCH W SPRAWACH UPADŁOŚCIOWYCH PRAWO UPADŁOŚCIOWE W PRAKTYCE SĄDOWEJ ZałoŜenia programowe Postępowanie upadłościowe obejmujące likwidację majątku

Bardziej szczegółowo

21 maja 2014. VI konferencja z cyklu Informatyzacja wymiaru sprawiedliwości

21 maja 2014. VI konferencja z cyklu Informatyzacja wymiaru sprawiedliwości VI konferencja z cyklu Informatyzacja wymiaru sprawiedliwości Zinformatyzowane postępowanie wieczystoksięgowe nowym narzędziem w pracy prawnika 21 maja 2014 Pałac Lubomirskich, Warszawa patronat patronat

Bardziej szczegółowo

Zmiany w składzie Rady Nadzorczej PGNiG

Zmiany w składzie Rady Nadzorczej PGNiG Raport bieżący nr 139/2005 Zmiany w składzie Rady Nadzorczej PGNiG Warszawa, 13 grudzień 2005 Zarząd Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa S.A. ("PGNiG") informuje, iż Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie

Bardziej szczegółowo

I. Maksymalne stawki wynagrodzenia notariuszy

I. Maksymalne stawki wynagrodzenia notariuszy Taksa notarialna stawki notarialne Na podstawie Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 roku w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej (Dz.U. z 2004 r., Nr 148 poz. 1564) I.

Bardziej szczegółowo

Odpowiedzialność za długi spadkowe

Odpowiedzialność za długi spadkowe Odpowiedzialność za długi spadkowe Komentarz do zmian 2015 Elżbieta Skowrońska-Bocian KOMENTARZE PRAKTYCZNE WARSZAWA 2016 Stan prawny na 30 października 2015 r. Wydawca Klaudia Szawłowska-Milczarek Redaktor

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 04.09.2013 godz. 09:47:34 Numer KRS: 0000402723

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 04.09.2013 godz. 09:47:34 Numer KRS: 0000402723 Strona 1 z 8 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 04.09.2013 godz. 09:47:34 Numer KRS: 0000402723 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

13. Sąd Najwyższy. Sąd Najwyższy: Ustawa z r. o Sądzie Najwyższym (Dz. U. Nr 240, poz ze zm.)

13. Sąd Najwyższy. Sąd Najwyższy: Ustawa z r. o Sądzie Najwyższym (Dz. U. Nr 240, poz ze zm.) 13. Sąd Najwyższy Ustawa z 23.11.2002 r. o Sądzie Najwyższym (Dz. U. Nr 240, poz. 2052 ze zm.) Sąd Najwyższy: jest organem władzy sądowniczej powołanym do: 1) sprawowania wymiaru sprawiedliwości przez

Bardziej szczegółowo

Dział III Spółka komandytowa

Dział III Spółka komandytowa Dział III Spółka komandytowa Art. 113. Obniżenie sumy komandytowej nie ma skutku prawnego wobec wierzycieli, których wierzytelności powstały przed chwilą wpisania obniżenia do rejestru. Art. 114. Kto przystępuje

Bardziej szczegółowo

dr inż. Zygmunt Rozewicz 1927-2005

dr inż. Zygmunt Rozewicz 1927-2005 dr inż. Zygmunt Rozewicz 1927-2005 Dr inż. Zygmunt Rozewicz Urodził się 17 marca 1927 r. w Wieliczce. Tu ukończył szkołę powszechną w 1939 r i zdał do gimnazjum. Po wybuchu wojny wyjechał z rodziną do

Bardziej szczegółowo

Moduł I: Połączenie, przekształcenia, podział i likwidacja spółek kapitałowych - skutki prawne oraz rachunkowe:

Moduł I: Połączenie, przekształcenia, podział i likwidacja spółek kapitałowych - skutki prawne oraz rachunkowe: Opis szkolenia Dane o szkoleniu Kod szkolenia: 92715 Temat: Fuzje, połączenia, przekształcenia, podział i likwidacja spółek kapitałowych. Skutki prawne, rachunkowe i podatkowe. 14-29 Maj Warszawa, Centrum

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE KOMISJI KULTURY I ŚRODKÓW PRZEKAZU

SPRAWOZDANIE KOMISJI KULTURY I ŚRODKÓW PRZEKAZU SEJM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VII kadencja Druk nr 2888 SPRAWOZDANIE KOMISJI KULTURY I ŚRODKÓW PRZEKAZU o poselskim projekcie ustawy o przekształceniu jednoosobowych spółek Skarbu Państwa prowadzących

Bardziej szczegółowo

Wykaz publikacji. 1.3. Odpowiedzialność dłużnika za nieuchronne niewykonanie zobowiązania, Warszawa 1997, s. 210

Wykaz publikacji. 1.3. Odpowiedzialność dłużnika za nieuchronne niewykonanie zobowiązania, Warszawa 1997, s. 210 prof. dr hab. Jacek Napierała prof. zw. UAM w Poznaniu Wykaz publikacji 1. Monografie 1.1. Umowa składu, Poznań 1981, s. 124 1.2. Ryzyko ponoszenia konsekwencji majątkowych z tytułu niewykonania zobowiązania

Bardziej szczegółowo

PRAWO UPADŁOŚCIOWE I NAPRAWCZE. Dr Anna Rachwał 2012/2013

PRAWO UPADŁOŚCIOWE I NAPRAWCZE. Dr Anna Rachwał 2012/2013 PRAWO UPADŁOŚCIOWE I NAPRAWCZE Dr Anna Rachwał 2012/2013 PRAWO UPADŁOŚCIOWE I NAPRAWCZE 3. Masa upadłości i. Ustalenie składu masy upadłości ii. iii. Wpływ ogłoszenia upadłości na stosunki majątkowe małżeńskie

Bardziej szczegółowo

Rejestracja zmian w spółce w KRS

Rejestracja zmian w spółce w KRS biblioteczka spółki z o.o. Rejestracja zmian w spółce w KRS BEZ BŁĘDÓW I ZBĘDNYCH KOSZTÓW Rejestracja zmian w spółce w KRS Bez błędów i zbędnych kosztów Autorzy: Michał Kuryłek, radca prawny Maciej Szupłat,

Bardziej szczegółowo

Rozwiązanie i likwidacja spółek handlowych

Rozwiązanie i likwidacja spółek handlowych LexisNexis Rozwiązanie i likwidacja spółek handlowych Antoni Witosz Wydanie 1 Monografie Rozwiązanie i likwidacja spółek handlowych Antoni Witosz Wydanie 1 Stan prawny na 1 stycznia 2011 roku LexisNexis

Bardziej szczegółowo

3) Stanowisko polskiego ustawodawcy w kwestii wyodrębnienia prawa handlowego.

3) Stanowisko polskiego ustawodawcy w kwestii wyodrębnienia prawa handlowego. Wykaz zagadnień z Prawa Handlowego dla NSP(z) V rok I. Pojęcie i przedmiot prawa handlowego oraz jego miejsce w systemie prawa 1) Prawo handlowe jako część prawa prywatnego (cywilnego). 2) Kryteria wyodrębnienia

Bardziej szczegółowo

Uchwała z dnia 22 października 2009 r., III CZP 73/09

Uchwała z dnia 22 października 2009 r., III CZP 73/09 Uchwała z dnia 22 października 2009 r., III CZP 73/09 Sędzia SN Dariusz Zawistowski (przewodniczący, sprawozdawca) Sędzia SN Iwona Koper Sędzia SN Zbigniew Kwaśniewski Sąd Najwyższy w sprawie Andrzeja

Bardziej szczegółowo

Ochrona prawna. Immunitet materialny

Ochrona prawna. Immunitet materialny organie państwowym radca prawny może być zatrudniony także w innej wyodrębnionej komórce lub jednostce organizacyjnej i podlegać jej kierownikowi (art. 9). Ochrona prawna Radca prawny podczas i w związku

Bardziej szczegółowo

AKT NOTARIALNY [1] 5., syn. i., zamieszkały pod adresem: ,..-, jak oświadczył używający jedynie pierwszego

AKT NOTARIALNY [1] 5., syn. i., zamieszkały pod adresem: ,..-, jak oświadczył używający jedynie pierwszego REPERTORIUM A NR /2015 AKT NOTARIALNY [1] Dnia roku (..-..-. r.) w Kancelarii Notarialnej w., przy ulicy (..), przed notariuszem stawili się: ------------------------------------------------------------------

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WYDAWNICTWA PWSZ W PŁOCKU

REGULAMIN WYDAWNICTWA PWSZ W PŁOCKU REGULAMIN WYDAWNICTWA PWSZ W PŁOCKU I. Postanowienia ogólne 1 1. Wydawnictwo Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Płocku, zwane dalej Wydawnictwem jest ogólnouczelnianą jednostką organizacyjną działającą

Bardziej szczegółowo

Napisanej pod kierunkiem naukowym dr hab. Tomasza Siemiątkowskiego, prof. UKSW

Napisanej pod kierunkiem naukowym dr hab. Tomasza Siemiątkowskiego, prof. UKSW Mgr Sebastian Kidyba Streszczenie pracy doktorskiej Zawiązanie spółek osobowych Napisanej pod kierunkiem naukowym dr hab. Tomasza Siemiątkowskiego, prof. UKSW Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego

Bardziej szczegółowo

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH Styczeń 2015 issn 2391-5781 nr 4 OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH Aktualności, Orzecznictwo, Studia przypadków, Opracowania Organizacja ochrony danych po nowelizacji Nowe zadania i pozycja ABI w organizacji Ułatwienia

Bardziej szczegółowo

Moduł I: Połączenie, przekształcenia, podział i likwidacja spółek kapitałowych - skutki prawne oraz rachunkowe:

Moduł I: Połączenie, przekształcenia, podział i likwidacja spółek kapitałowych - skutki prawne oraz rachunkowe: Opis szkolenia Dane o szkoleniu Kod szkolenia: 71612 Temat: AKADEMIA FUZJI I PRZEJĘĆ: Fuzje, połączenia, przekształcenia, podział i likwidacja spółek kapitałowych. Skutki prawne, rachunkowe i podatkowe.

Bardziej szczegółowo

STATUT REDAKCJI CZASOPISMA NAUKOWEGO PERSPEKTYWY EDUKACYJNO- SPOŁECZNE

STATUT REDAKCJI CZASOPISMA NAUKOWEGO PERSPEKTYWY EDUKACYJNO- SPOŁECZNE WYŻSZA SZKOŁA BIZNESU I NAUK O ZDROWIU W ŁODZI STATUT REDAKCJI CZASOPISMA NAUKOWEGO PERSPEKTYWY EDUKACYJNO- SPOŁECZNE ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne Czasopismo naukowe Perspektywy edukacyjno-społeczne,

Bardziej szczegółowo

www.biblionetka.pl/ BiblioNETka.pl służy wymianie poglądów i opinii na tematy dotyczące książek i czytelnictwa.

www.biblionetka.pl/ BiblioNETka.pl służy wymianie poglądów i opinii na tematy dotyczące książek i czytelnictwa. BiblioNETka.pl służy wymianie poglądów i opinii na tematy dotyczące książek i czytelnictwa. Serwis przeznaczony jest dla osób lubiących czytać i poszukujących informacji o książkach. Zawiera: Katalog,

Bardziej szczegółowo

Życiorysy osób powołanych do Rady Nadzorczej Spółki przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Alma Market S.A. w dniu 27 czerwca 2013 r.

Życiorysy osób powołanych do Rady Nadzorczej Spółki przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Alma Market S.A. w dniu 27 czerwca 2013 r. Życiorysy osób powołanych do Rady Nadzorczej Spółki przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Alma Market S.A. w dniu 27 czerwca 2013 r. Barbara Mazgaj Od 1999 roku pełni funkcję członka Rady Nadzorczej

Bardziej szczegółowo

Delegaci Izby Adwokackiej we Wrocławiu na Krajowy Zjazd Adwokatury - listopad 2007 r.

Delegaci Izby Adwokackiej we Wrocławiu na Krajowy Zjazd Adwokatury - listopad 2007 r. Delegaci Izby Adwokackiej we Wrocławiu na Krajowy Zjazd Adwokatury - listopad 2007 r. Adwokat Jadwiga Banaszewska W 1985 r. wpisana na listę adwokatów ORA we Wrocławiu. W latach 1998 2004 wizytator, w

Bardziej szczegółowo

Podatek od czynności cywilnoprawnych

Podatek od czynności cywilnoprawnych Na ostateczną wielkość obciążenia podatkowego związanego z obejmowaniem i zbywaniem udziałów lub akcji składa się zarówno podatek PCC, jak i podatek dochodowy. Alternatywą dla pożyczek i kredytów, które

Bardziej szczegółowo

I. ZASADY WYKONYWANIA ZAWODU RADCY PRAWNEGO, ETYKI RADCY PRAWNEGOORAZ PODSTAWY FUNKCJONOWANIA SAMORZĄDU RADCÓW PRAWNYCH

I. ZASADY WYKONYWANIA ZAWODU RADCY PRAWNEGO, ETYKI RADCY PRAWNEGOORAZ PODSTAWY FUNKCJONOWANIA SAMORZĄDU RADCÓW PRAWNYCH WYKAZ ZAGADNIEŃ OMAWIANYCH W OBRĘBIE POSZCZEGÓLNYCH PRZEDMIOTÓW OBOWIĄZUJĄCYCH NA KOLOKWIUM ROCZNYM I R O K U A P L I K A C J I W ROKU SZKOLENIOWYM 2010 I. ZASADY WYKONYWANIA ZAWODU RADCY PRAWNEGO, ETYKI

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wykaz skrótów... 17. Wstęp... 19. Część I WPROWADZENIE

Spis treści. Wykaz skrótów... 17. Wstęp... 19. Część I WPROWADZENIE Spis treści Wykaz skrótów............................................................ 17 Wstęp.................................................................... 19 Część I WPROWADZENIE ROZDZIAŁ I. Zagadnienia

Bardziej szczegółowo

Wybrane aspekty windykacji wierzytelności bankowych Ujęcie praktyczne

Wybrane aspekty windykacji wierzytelności bankowych Ujęcie praktyczne Wybrane aspekty windykacji wierzytelności bankowych Ujęcie praktyczne Prowadzący: Michał Krawczyk Partner Zarządzający kancelarii Krawczyk i Wspólnicy www.krawczyk-legal.com Specyfika windykacji bankowej?

Bardziej szczegółowo

NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO z dnia 13 lipca 2012 r. pokazuje

NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO z dnia 13 lipca 2012 r. pokazuje W roku 2013 osiągnięcia naukowe pracowników Instytutu Filologii Polskiej Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza przeliczano na punkty według zasad zawartych w dokumentach: 1. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA NAUKI

Bardziej szczegółowo

PRZEDSIĘBIORSTWO UPADŁEGO W UPADŁOŚCI LIKWIDACYJNEJ. Rafał Adamus

PRZEDSIĘBIORSTWO UPADŁEGO W UPADŁOŚCI LIKWIDACYJNEJ. Rafał Adamus PRZEDSIĘBIORSTWO UPADŁEGO W UPADŁOŚCI LIKWIDACYJNEJ Rafał Adamus Warszawa 2011 Spis treści Wykaz skrótów / 13 Rozdział I Zagadnienia wprowadzające / 17 1. Uwagi ogólne / 17 2. Istota upadłości likwidacyjnej

Bardziej szczegółowo

LABORATORIUM DLA KANDYDATÓW NA TŁUMACZY PRZYSIĘGŁYCH I DLA TŁUMACZY SPECJALISTYCZNYCH. Edycja III

LABORATORIUM DLA KANDYDATÓW NA TŁUMACZY PRZYSIĘGŁYCH I DLA TŁUMACZY SPECJALISTYCZNYCH. Edycja III LABORATORIUM DLA KANDYDATÓW NA TŁUMACZY PRZYSIĘGŁYCH I DLA TŁUMACZY SPECJALISTYCZNYCH Edycja III Organizator laboratorium: Polskie Towarzystwo Tłumaczy Przysięgłych i Specjalistycznych TEPIS organizacja

Bardziej szczegółowo

Jak założyć agencję ubezpieczeniową

Jak założyć agencję ubezpieczeniową Poradnik przedsiębiorcy Jak założyć agencję ubezpieczeniową Strona 1 Poradnik opracowany przez: eharmonogram.pl Stan na dzień: 08.01.2014 Spis treści 1. Wstęp... 2 2. 3 kroki do własnej agencji ubezpieczeniowej...

Bardziej szczegółowo

Prawo upadłościowe i naprawcze. Komentarz Autor: Piotr Zimmerman

Prawo upadłościowe i naprawcze. Komentarz Autor: Piotr Zimmerman Prawo upadłościowe i naprawcze. Komentarz Autor: Piotr Zimmerman Prawo upadłościowe i naprawcze Część pierwsza. Przepisy ogólne o postępowaniu upadłościowym i jego skutkach......................... Tytuł

Bardziej szczegółowo

Wyrok z dnia 23 września 2004 r. I PK 657/03

Wyrok z dnia 23 września 2004 r. I PK 657/03 Wyrok z dnia 23 września 2004 r. I PK 657/03 Spadkobiercom pracownika Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń S.A., zmarłego przed dniem wejścia w życie ustawy z dnia 8 czerwca 1995 r. o zmianie ustawy o działalności

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie i systematyka podręcznika str. 11. Rozdział 1 Rozpoczęcie działalności gospodarczej str. 13

Wprowadzenie i systematyka podręcznika str. 11. Rozdział 1 Rozpoczęcie działalności gospodarczej str. 13 Spis treści Wprowadzenie i systematyka podręcznika str. 11 Rozdział 1 Rozpoczęcie działalności gospodarczej str. 13 1.1. Prawo gospodarcze str. 15 1.1.1. Działalność gospodarcza str. 15 1.1.2. Prawo gospodarcze

Bardziej szczegółowo

Wykaz dokumentów identyfikujących Klienta i określających jego status prawny

Wykaz dokumentów identyfikujących Klienta i określających jego status prawny Wykaz dokumentów identyfikujących Klienta i określających jego status prawny 1) osoba fizyczna prowadząca działalność jednoosobowo: a) kopie dokumentu stwierdzającego tożsamość Klienta (dowód osobisty/paszport

Bardziej szczegółowo

spółki komandytowo-akcyjnej... 102 72. Wskaż zalety i wady organizacji i funkcjonowania

spółki komandytowo-akcyjnej... 102 72. Wskaż zalety i wady organizacji i funkcjonowania SPIS TREŚCI 1. Czym jest prawo gospodarcze i jakie jest jego miejsce w systemie prawa polskiego?... 15 2. Wyjaśnij istotę źródeł prawa gospodarczego.... 16 3. Wskaż i omów podstawowe zasady prawa gospodarczego....

Bardziej szczegółowo

Tłumaczenia ekonomiczno-prawne w biznesie - j. angielski

Tłumaczenia ekonomiczno-prawne w biznesie - j. angielski Tłumaczenia ekonomiczno-prawne w biznesie - j. angielski WSB Gdańsk - Studia podyplomowe Opis kierunku Tłumaczenia ekonomiczno-prawne w biznesie - j. angielski- studia w WSB w Gdańsku Patronat nad studiami

Bardziej szczegółowo

Informacja o kandydatach na członków Rady Nadzorczej Indykpol SA

Informacja o kandydatach na członków Rady Nadzorczej Indykpol SA Informacja o kandydatach na członków Rady Nadzorczej Indykpol SA Feliks Kulikowski Posiada wykształcenie wyższe rolnicze. Od wielu lat związany z branżą drobiarską, od 1969 roku jest właścicielem gospodarstwa

Bardziej szczegółowo

Prawo upadłościowe i naprawcze. Dr Anna Rachwał 2014/2015

Prawo upadłościowe i naprawcze. Dr Anna Rachwał 2014/2015 Prawo upadłościowe i naprawcze Dr Anna Rachwał 2014/2015 Prawo upadłościowe i naprawcze 3. Masa upadłości i. Ustalenie składu masy upadłości ii. Skutki ogłoszenia upadłości obejmującej likwidację majątku

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 57/2011 Naczelnej Rady Adwokackiej z dnia 19 listopada 2011 r.

Uchwała nr 57/2011 Naczelnej Rady Adwokackiej z dnia 19 listopada 2011 r. Uchwała nr 57/2011 Naczelnej Rady Adwokackiej z dnia 19 listopada 2011 r. O doskonaleniu zawodowym adwokatów Na podstawie art. 3 pkt 4 i 58 pkt 12 lit. h Ustawy z dnia 26 maja 1982 r. Prawo o Adwokaturze

Bardziej szczegółowo

Delegaci Izby Adwokackiej w Krakowie

Delegaci Izby Adwokackiej w Krakowie Delegaci Izby Adwokackiej w Krakowie Adwokat Marian Anczyk W 1953 r. wpisany na listę adwokatów ORA w Krakowie. W tym samym roku powołany w skład tej Rady; rzecznik dyscyplinarny (1955), członek (1970-1992),

Bardziej szczegółowo

Hipoteka na niektórych ograniczonych prawach rzeczowych

Hipoteka na niektórych ograniczonych prawach rzeczowych Zenon Marmaj - sędzia Ministerstwo Sprawiedliwości Hipoteka na niektórych ograniczonych prawach rzeczowych 1. Jeśli Sejm zechce uchwalić ustawę noszącą taki właśnie tytuł, to niebawem możliwe będzie ustanowienie

Bardziej szczegółowo

Szczegóły dotyczące programu, uzyskane oceny /punkty kredytowe (ECTS) prawo niestacjonarne

Szczegóły dotyczące programu, uzyskane oceny /punkty kredytowe (ECTS) prawo niestacjonarne Szczegóły dotyczące programu, uzyskane oceny /punkty kredytowe () prawo niestacjonarne UWAGA Wychowanie fizyczne w łącznym wymiarze 36 -zajęcia do wyboru zgodnie z zasadami SWF Język obcy w łącznym wymiarze

Bardziej szczegółowo

Autor omawia kwestie związane z likwidacją działalności gospodarczej, aportem oraz kryteriami wyboru przekształcenia.

Autor omawia kwestie związane z likwidacją działalności gospodarczej, aportem oraz kryteriami wyboru przekształcenia. Autor omawia kwestie związane z likwidacją działalności gospodarczej, aportem oraz kryteriami wyboru przekształcenia. Mając na uwadze fakt, że przepisy podatkowe dopuszczają kilka metod zmiany dotychczasowej

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Cywilnego za 2011 rok

Sprawozdanie z działalności Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Cywilnego za 2011 rok Sprawozdanie z działalności Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Cywilnego za 2011 rok W lutym 2011 r. rozpoczęła się nowa kadencja Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Cywilnego). Jest to już czwarta kadencja Komisji.

Bardziej szczegółowo

Program. 15.10.2015 Warszawa, sala konferencyjna AHK Polska Ul. Miodowa 14, Warszawa

Program. 15.10.2015 Warszawa, sala konferencyjna AHK Polska Ul. Miodowa 14, Warszawa Program Praktyczne aspekty relacji polskich zależnych spółek kapitałowych z ich zagranicznymi dominującymi udziałowcami, ze szczególnym uwzględnieniem odpowiedzialności członków zarządu polskiej spółki

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 22:46:30 Numer KRS:

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 22:46:30 Numer KRS: Strona 1 z 5 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 18.11.2016 godz. 22:46:30 Numer KRS: 0000076083 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

Tytuł I Przepisy ogólne... 10 Tytuł II Spółki osobowe... 21

Tytuł I Przepisy ogólne... 10 Tytuł II Spółki osobowe... 21 SPIS TREŚCI Tytuł I Przepisy ogólne... 10 Dział I Przepisy wspólne... 10 Dział II Spółki osobowe... 16 Dział III Spółki kapitałowe... 17 Tytuł II Spółki osobowe... 21 Dział I Spółka jawna... 21 Rozdział

Bardziej szczegółowo

Kancelaria Prawna LexArt Iwona Kamińska ul. Broniewskiego 17 lok. 1 87-100 TORUŃ tel. 605 992 994 e-mail: sekretariat@kancelarialexart.

Kancelaria Prawna LexArt Iwona Kamińska ul. Broniewskiego 17 lok. 1 87-100 TORUŃ tel. 605 992 994 e-mail: sekretariat@kancelarialexart. Kancelaria Prawna LexArt Iwona Kamińska ul. Broniewskiego 17 lok. 1 87-100 TORUŃ tel. 605 992 994 e-mail: sekretariat@kancelarialexart.pl Szanowni Państwo Mamy przyjemność zaprezentować Państwu ofertę

Bardziej szczegółowo

Taksa. II. 1/2 maksymalnej stawki obowiązuje za sporządzenie aktu notarialnego dokumentującego:

Taksa. II. 1/2 maksymalnej stawki obowiązuje za sporządzenie aktu notarialnego dokumentującego: Taksa notarialna I. Maksymalne stawki wynagrodzenia notariuszy Wartość przedmiotu czynności notarialnej Taksa do 3 000 zł 100 zł powyżej 3 000 zł do 10 000 zł 100 zł + 3% od nadwyżki powyżej 3 000 zł powyżej

Bardziej szczegółowo

2 Wszczęcie przewodu doktorskiego

2 Wszczęcie przewodu doktorskiego Regulamin przeprowadzania postępowań o nadanie stopnia doktora nauk prawnych w zakresie prawa na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Opolskiego Na podstawie art. 68 ust. 2 ustawy z dnia 27 lipca

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 06.11.2013 godz. 17:42:14 Numer KRS: 0000483230

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 06.11.2013 godz. 17:42:14 Numer KRS: 0000483230 Strona 1 z 5 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 06.11.2013 godz. 17:42:14 Numer KRS: 0000483230 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

Niestety, nie wszystkie umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania mają zastosowanie do podatku od spadków i darowizn, a właściwie większość - nie ma.

Niestety, nie wszystkie umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania mają zastosowanie do podatku od spadków i darowizn, a właściwie większość - nie ma. Niestety, nie wszystkie umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania mają zastosowanie do podatku od spadków i darowizn, a właściwie większość - nie ma. W ostatnich latach z powodu migracji ludności obywatele

Bardziej szczegółowo

Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki Nieruchomości i Opłaty Lokalne Sp. z o.o.

Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki Nieruchomości i Opłaty Lokalne Sp. z o.o. Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki Nieruchomości i Opłaty Lokalne Sp. z o.o. Materiał przygotowany na posiedzenie Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Szczecin w dniu 5.04.2013 r. Szczecin, 05-04-2013

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie. 1. Nazwa przedmiotu zamówienia System informacji prawnej dla Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Lublinie.

Ogłoszenie. 1. Nazwa przedmiotu zamówienia System informacji prawnej dla Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Lublinie. Ogłoszenie 1. Nazwa przedmiotu zamówienia System informacji prawnej dla Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Lublinie. 2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (ilościowo-jakościowy) z podaniem kodów CPV Kod

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2. Zasady wydawania publikacji obowiązujące w Wydawnictwie Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu

Załącznik nr 2. Zasady wydawania publikacji obowiązujące w Wydawnictwie Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu Zasady wydawania publikacji obowiązujące w Wydawnictwie Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu Załącznik nr 2 1 Podstawą procesu wydawniczego jest roczny plan wydawniczy, który powstaje w oparciu o zasady

Bardziej szczegółowo