Raport środowiskowy 2006

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Raport środowiskowy 2006"

Transkrypt

1 Raport Środowiskowy 2006

2 Spis treści: 1. Wstęp 2. Polityka Środowiskowa 3. Inwestujemy w środowisko 4. Odpowiedzialność i troska 5. Ochrona powietrza 6. Pobór wód i zrzut ścieków 7. Gospodarka odpadami 8. Recykling 9. Hałas 10. Środowisko gruntowo-wodne 11. Opłaty za korzystanie ze środowiska 12. Restytucja sokoła wędrownego 13. Czyste paliwa 14. Zielona Policja 15. Zielona Grupa ORLEN 16. Ekologia w Grupie ORLEN 17. Handel emisjami CO2 18. Nagrody i wyróżnienia 1. Wstęp Podejmowane przez nas działania proekologiczne wyznacza Polityka Środowiskowa ORLENU opierająca się na realizacji zrównoważonego rozwoju przy pełnym poszanowaniu środowiska naturalnego. Zasadniczymi kierunkami naszych działań w 2006 roku były: produkcja przyjazna naturze, tj. z zachowaniem obowiązujących standardów środowiska i bezpieczeństwa ekologicznego, odpowiedzialność za parametry ekologiczne wprowadzanych na rynek produktów, restytucja zagrożonych elementów środowiska. Dumni jesteśmy z faktu, że wieloletnia konsekwencja w realizowaniu od lat zadań środowiskowych, przy ciągłym wzroście produkcji pozwoliła na dotrzymanie standardów jakości środowiska i zachowanie normatywów ekologicznych wyznaczonych w posiadanych pozwoleniach.

3 Na szczególne podkreślenie zasługuje fakt, że w 2006 roku nakłady inwestycyjne na zadania związane z ochroną środowiska tylko w Zakładzie Produkcyjnym ORLENU stanowiły aż 37% ogólnej puli wydatków inwestycyjnych Koncernu. W efekcie prowadzonych inwestycji osiągnęliśmy bardzo wysoki poziom jakości wytwarzanych paliw, których eksploatacja przynosi wymierne efekty dla środowiska. Jednocześnie, dzięki prowadzonym na szeroką skalę takim działaniom jak: modernizacje instalacji, hermetyzacja kolejnych baz magazynowych i stacji paliw, znacznie spadła emisja zanieczyszczeń z części magazynowo-dystrybucyjnej ORLENU. Na stacjach paliw ORLENU, w bazach magazynowych i zakładach odrębnych wykonaliśmy ponad 600 zadań środowiskowych. Dostosowaliśmy istniejące obiekty i wybudowaliśmy nowe, w pełni wyposażone w urządzenia ekologiczne oraz zabezpieczenia przed przenikaniem zanieczyszczeń do środowiska. Rok 2006 był także kolejnym okresem realizacji zadań wynikających z uzyskanego przed rokiem Pozwolenia Zintegrowanego, potwierdzającego stosowanie najlepszych dostępnych technik BAT (Best Avaliable Techniques) oraz dotrzymywanie standardów środowiska poza terenami, do których posiadamy tytuł prawny. Nowe projekty na rzecz ochrony środowiska naturalnego podejmowane przez nas w 2006 roku to nie tylko efekt dostosowywania funkcjonowania ORLENU do regulacji prawnych Unii Europejskiej wdrażanych w ustawodawstwie polskim, ale przede wszystkim własna inicjatywa dążenia do osiągnięcia maksymalnie możliwej neutralności ekologicznej Koncernu. Na podkreślenie zasługuje udział naszych instalacji Rafinerii i Elektrociepłowni wraz z sześcioma spółkami Grupy ORLEN we wspólnotowym systemie handlu uprawnieniami do emisji dwutlenku węgla. Rozdział II Polityka środowiskowa Świadomi wpływu działalności Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN S.A. na środowisko deklarujemy systematyczne dostosowywanie metod planowania i prowadzenia procesów do wymogów zasady trwałego i zrównoważonego rozwoju, poprzez zintegrowane traktowanie procesu zapobiegania zanieczyszczaniu i ochrony środowiska. Celowi temu podporządkowujemy strategię Firmy przełożoną na istniejące i przyszłe programy rozwoju oraz na inne działania realizowane w oparciu o wdrożony System Zarządzania Środowiskowego według wymagań normy PN EN ISO 14001:2005. Zobowiązujemy się do jego rozszerzenia na pozostałe jednostki Koncernu na terenie kraju i zbudowanie zintegrowanego Systemu Zarządzania. Deklarujemy, że nasze wysiłki zmierzać będą w kierunku spełnienia następujących celów środowiskowych: 1) Zapewnienia zintegrowanego zapobiegania i monitorowania zanieczyszczeń emitowanych do powietrza, wody i ziemi oraz wytwarzanych odpadów, tak, aby zagwarantować wysoki stopień ochrony środowiska jako całości, przy jednoczesnym zachowaniu zasady zrównoważonego rozwoju,

4 2) Osiągania stanu pełnej zgodności z obowiązującym prawem i normami ekologicznymi oraz z innymi wymaganiami mającymi zastosowanie, 3) Stosowania najlepszych dostępnych technik (BAT) dla nowych oraz modernizowanych obiektów, 4) Podejmowania działań prewencyjnych w zakresie poważnych awarii przemysłowych, 5) Zapewnienia ochrony akustycznej terenów i obiektów wokół Zakładu Produkcyjnego w Płocku objętych taką ochroną, 6) Optymalizacja parametrów środowiskowych produkowanych paliw poprzez stosowanie komponentów niskosiarkowych i biopaliw, 7) Minimalizacja ryzyka rozprzestrzeniania się zanieczyszczeń w ziemi i wodach oraz ich oddziaływania na zdrowie i życie ludzi, 8) Zapewnienia dostępu do informacji z zakresu wpływu Spółki na środowisko dla wszystkich zainteresowanych, 9) Podnoszenia środowiskowej świadomości załogi, 10) Kontynuowania programu Responsible Care, 11)Ciągłego doskonalenia Systemu Zarządzania Środowiskowego i jego zintegrowania z Systemem Zarządzania Jakością w celu stworzenia jednego efektywnego Systemu Zarządzania, gwarantującego ciągłe pomniejszanie ujemnego wpływu na środowisko we wszystkich obszarach działalności naszej Firmy. W październiku 2006 roku odbył się audyt recertyfikujący System Zarządzania Środowiskiem. Celem audytu była ocena zgodności Systemu Zarządzania z wymaganiami Normy PN-EN ISO :2005. W wyniku audytu biuro BVQI przyznało nowy certyfikat Systemu Zarządzania Środowiskiem. Naszym celem jest osiągnięcie maksymalnie możliwej neutralności ekologicznej kompleksu produkcyjnego w Płocku oraz innych jednostek organizacyjnych Spółki na terenie kraju dla ich bezpośredniego otoczenia, przy równoczesnej minimalizacji wpływu na środowisko wynikającego z użytkowania wytworzonych przez nas produktów. Rozdział III Inwestujemy w środowisko Nakłady inwestycyjne na zadania związane z ochroną środowiska w kompleksie rafineryjno-petrochemicznym ORLENU w Płocku w 2006 roku wyniosły ponad 150 mln zł ( ,49 zł) Dla zobrazowania ich skali należy wskazać, że stanowiły aż 37,02% wszystkich nakładów poniesionych na inwestycje w Płocku w 2006 roku. Inwestycja hydroodsiarczania benzyny krakingowej jest w naszej ocenie jednym z najważniejszych przedsięwzięć proekologicznych, które zakończyliśmy w 2006 roku. Bezpośrednim i znaczącym efektem ekologicznym tego przedsięwzięcia jest obniżenie zawartości siarki w benzynach produkowanych przez ORLEN. W praktyce oznacza to 1500 ton siarki rocznie mniej (w wyniku procesu odsiarczania) i zmniejszenie emisji do atmosfery dwutlenku siarki z silników samochodowych o ok ton rocznie.

5 Ponadto w 2006 roku w kompleksie rafineryjno-petrochemicznym w Płocku zrealizowaliśmy szereg inwestycji ograniczających wpływ naszej firmy na poszczególne komponenty środowiska. Wśród nich na szczególną uwagę zasługują: modernizacja sieci kanalizacyjnych modernizacja stacji uzdatniania kondensatu budowa węzła utylizacji osadów płynnych (I etap) budowa instalacji do Hydrorafinacji Oleju Napędowego z instalacji HOG (Hydroodsiarczanie Gudronu), dostosowanie instalacji HON VI (Hydroodsiarczanie Oleju Napędowego) do produkcji oleju napędowego o zawartości siarki poniżej 10 ppm, budowa instalacji HON VII, Na stacjach paliw sieci ORLEN, w bazach magazynowych i zakładach odrębnych - Regionalnych Jednostkach Organizacyjnych (RJO) wykonaliśmy 603 zadania środowiskowe. Nakłady finansowe poniesione na realizację tych inwestycji były wyższe o 8% w porównaniu z 2005 rokiem i wyniosły blisko 81,5 mln zł. Proekologiczne inwestycje na stacjach paliw ORLENU dotyczyły przede wszystkim dalszego dostosowywania obiektów do obowiązujących przepisów oraz budowy nowych, w pełni wyposażonych w urządzenia ekologiczne takie jak: kanalizacje, separatory, instalacje hermetyzacyjne i inne oraz zabezpieczenia przed przenikaniem zanieczyszczeń do środowiska jak: uszczelnienia, zbiorniki dwupłaszczowe. Najważniejsze przedsięwzięcia z zakresu ochrony środowiska wykonane w bazach magazynowych, stacjach paliw oraz zakładach odrębnych (w RJO) w 2006 roku to: modernizacja Baz Magazynowych w: Sokółce i Gutkowie zakończenie hermetyzacji Baz Magazynowych w: Gdańsku, Lublinie, Szczecinie, Nowej Soli i Wrocławiu, budowa na nowych terenach 48 stacji paliw w pełni wyposażonych w urządzenia ekologiczne i zabezpieczenia przed przenikaniem zanieczyszczeń do środowiska kompleksowe modernizacje 76 stacji paliw badanie szczelności zbiorników na stacjach paliw i ich laminowanie remonty urządzeń oczyszczających ścieki, rekultywacje środowiska gruntowo - wodnego w stacjach paliw i bazach magazynowych, wykonanie ocen stanu środowiska gruntowo - wodnego w bazach i stacjach paliw, wykonanie analiz ścieków i wód z piezometrów, wykonanie czyszczenia separatorów i zbiorników, konserwacje instalacji hermetyzacji w stacjach paliw. Wykres - Nakłady ogółem na zadania środowiskowe w obiektach RJO w latach

6 ,5 69,0 81,5 66,4 [mln. zł] nakłady na przedsięwzięcia z zakresu ochrony środowiska ogółem nakłady na inwestycje ochrony środowiska Rozdział IV Responsible Care - Odpowiedzialność i Troska Od roku 1997 jesteśmy uczestnikami międzynarodowego prośrowiskowego programu Odpowiedzialność i Troska, który zainicjowało Kanadyjskie Stowarzyszenie Przemysłu Chemicznego pod nazwą Responsible Care. Program współtworzą i realizują przedsiębiorstwa przemysłu chemicznego z całego świata, które razem wytwarzają ponad 85% globalnej produkcji chemicznej. Na starym kontynencie w Responsible Care uczestniczą praktycznie wszystkie liczące się firmy chemiczne i korporacje. W Polsce bezpośredni nadzór nad realizacją Programu Responsible Care sprawuje Polska Izba Przemysłu Chemicznego, a z jej ramienia nadzór merytoryczny nad podejmowanymi działaniami utrzymuje Kapituła Programu. ORLEN w ciągu ostatnich dziewięciu lat aktywnej działalności w Programie Odpowiedzialność i Troska, zgodnie z jego ideą, dąży do ciągłej poprawy swojej działalności w ramach tzw. triady: zdrowia, bezpieczeństwa i ochrony środowiska (HSE: Health, Safety, Environment). W ramach wypełnienia przyjętych zobowiązań w 2006 roku zobowiązaliśmy się do wykonania 25 zadań w obszarach triady HSE: ochrona środowiska (13 zadań: 9 zrealizowano; 4 w realizacji), poprawa bezpieczeństwa procesowego i bezpieczeństwa pracy (6 zadań: 3 zrealizowano; 3 w realizacji), w zakresie ochrony zdrowia i profilaktyki zdrowotnej (5 zadań - wszystkie zrealizowano), w trakcie realizacji jest również zadanie z kategorii inne, dotyczące edukacji ekologicznej, które realizowane jest przez kolejne lata trwania Programu.

7 Program Responsible Care realizowany jest również przez spółki Grupy ORLEN: ANWIL S.A. Inowrocławskie Kopalnie Soli SOLINO S.A. Basell Orlen Polyolefins Sp. z o. o. ORLEN Asfalt Sp. z o. o. ORLEN Eko Sp. z o. o. Rozdział V Ochrona powietrza W 2006 roku nie przekroczyliśmy żadnych dopuszczalnych norm emisji do atmosfery. Emisję charakterystycznych substancji do powietrza dla kompleksu rafineryjnopetrochemicznego ORLENU w Płocku prezentujemy poniżej: Emisja głównych zanieczyszczeń w zakładzie produkcyjnym w Płocku na przełomie lat ,8 [tys. Mg] ,4 40,4 29,4 37,8 28,7 26,2 21,0 32,4 22,6 31,7 24,5 33,0 35,2 27,0 34,2 25,5 40,9 30, ,4 3,0 2,5 2,6 2,3 3,3 1,6 1,2 1,1 1,1 1, emisja łączna (bez dwutlenku wegla) dwutlenek siarki suma weglowodowrów Odnotowano spadek emisji CO dzięki udoskonaleniu procesów sterowania oraz zarejestrowano wzrost emisji do powietrza substancji będących produktami spalania paliw (SO 2, NO, CO 2, suma węglowodorów), który wynikał z: Wzrostu o ponad 1 mln ton ilości przerobionej w 2006 roku ropy naftowej (w porównaniu do 2005 roku) Rozbudowy o 5 pieców i pracy w pełnym wymiarze czasu zintensyfikowanej instalacji Olefin II, wzrostu ilości wyprodukowanej pary i energii w Zakładzie Elektrociepłowni na potrzeby nowych instalacji, wzrostu emisji pyłów ze spalania paliw spowodowany zwiększeniem produkcji pary w Zakładzie Elektrociepłowni,

8 PKN ORLEN S.A. uczestniczy w systemie handlu uprawnieniami do emisji dwutlenku węgla. Systemem tym objęta jest część źródeł emisji dwutlenku węgla zdefiniowana w uzyskanym pozwoleniu. Liczba uprawnień do emisji CO 2 zweryfikowana w 2005 i 2006 roku* Instalacja Średnioroczny przydział uprawnień Zweryfikowana ilość uprawnień za rok 2005 Elektrociepłownia Rafineria *1 uprawnienie odpowiada emisji 1 Mg CO 2 Informacje na temat handlu emisjami CO2 w Grupie Kapitałowej ORLEN zamieszczone są w rozdziale XVII raportu. Wpływ działalności baz magazynowych i stacji paliw PKN ORLEN S.A. na poszczególne komponenty środowiska Działalność magazynowa i dystrybucyjna ORLENU wpływa na środowisko naturalne (powietrze oraz środowisko gruntowo-wodne), ale dzięki naszym konsekwentnym działaniom negatywne oddziaływanie maleje z każdym rokiem. Obecnie trwa proces technicznego dostosowywania zarówno stacji paliw jak i baz magazynowych do wymogów technicznych zapewniających ochronę środowiska, a także trwa rekultywacja środowiska gruntowo-wodnego. Nowe czy zmodernizowane stacje paliw w pełni spełniają wymagania techniczne w zakresie ochrony środowiska i zapewniają jego ochronę. Niektóre z obiektów (tj. stacje paliw, bazy magazynowe lub zakłady odrębne) są likwidowane lub sprzedawane, a środowisko gruntowo wodne w przypadku zanieczyszczenia jest rekultywowane. W bazach magazynowych i stacjach paliw prowadzi się szereg działań mających na celu ochronę powietrza atmosferycznego, to jest: Zmniejszenie emisji do powietrza substancji powstałych w procesach dystrybucji i magazynowania benzyn silnikowych poprzez hermetyzację stacji paliw, hermetyzację baz magazynowych i budowę instalacji do odzysku par benzyn, Zmniejszenie emisji do powietrza substancji powstałych ze spalania paliw w kotłowniach poprzez m.in. zmianę czynnika grzewczego na olej opałowy niskosiarkowy lub gaz oraz instalowanie energooszczędnych pieców grzewczych, Zmniejszenie emisji do powietrza substancji powstałych podczas spalania paliw w silnikach pojazdów samochodowych poprzez wprowadzanie do sprzedaży paliw przyjaznych dla środowiska. W 2006 roku Wojewódzkie Inspektoraty Ochrony Środowiska przeprowadziły łącznie 121 kontroli obiektów w Regionalnych Jednostkach Organizacyjnych ORLENU (103

9 stacje paliw, 13 baz magazynowych i 5 zakładów Majątku Odrębnego). W stosunku do żadnego z kontrolowanych obiektów WIOŚ nie wydał decyzji o wstrzymaniu działalności. Rozdział VI Pobór wód i zrzut ścieków W roku 2006 nastąpił wzrost o ok. 25% poboru wody z Wisły. Większe zapotrzebowanie na wodę wynikało zarówno ze zwiększenia mocy przerobowych instalacji ORLENU po przebudowie i modernizacjach (np. pierwszy pełny rok pracy instalacji Olefin II po revampingu), jak i budowy nowych instalacji spółek znajdujących się na terenie kompleksu rafineryjno-petrochemicznego ORLENU w Płocku (np. pierwszy pełny rok pracy nowych instalacji Basell Orlen Polyolefins tj. PE III i PP III). Na wielkość poboru wody z Wisły miało również wpływ wyjątkowo upalne lato co bezpośrednio przełożyło się na znaczny wzrost zapotrzebowania na wodę uzupełniającą dla obiegów chłodniczych. Ilość pobranej wody oraz ilość odprowadzonych ścieków z Wisły na tle przerobionej ropy naftowej na przełomie lat [tyś. m3] [tyś. Mg] Ilość wody pobranej z Wisły Iość ścieków odprowadzonych do Wisły Przerób ropy Ładunki zanieczyszczeń w oczyszczonych ściekach odprowadzanych do Wisły

10 [Mg] ChZT Zawiesina Regularne i kompleksowe kontrole przeprowadzone w 2006 roku przez Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska zarówno na Wydziale Ściekowym jak i Wydziale Produkcji Wody oraz kontrole ścieków odprowadzanych do Wisły wykazały przestrzeganie przez nas wyznaczonych prawem norm w zakresie gospodarki wodno-ciekowej w ORLENIE. Rozdział VII Gospodarka odpadami Szeroki zakres inwestycyjny i modernizacje istniejących instalacji produkcyjnych na terenie kompleksu rafineryjno-petrochemicznego ORLENU w Płocku przyczyniły się do wzrostu w 2006 roku ilości wytworzonych przez nas odpadów. Wytworzenie o 1,3 tys. Mg odpadów więcej niż w 2005 roku to przede wszystkim większa ilość złomu stalowego i żeliwnego pochodzącego z rozbiórek instalacji. Na podkreślenie zasługuje fakt, że każdego roku w ORLENIE odzyskujemy coraz więcej odpadów. Prowadzimy odzysk siarczanu żelazawego, który wykorzystujemy do sporządzania roztworu do uzdatniania wody. W 2006 roku odzyskaliśmy 0,2 tys. Mg tego odpadu. Prowadzimy również zbiórkę odpadów w magazynach, zgodnie z posiadanym pozwoleniem. Ogółem w 2006 roku zebraliśmy ok. 0,6 tys. Mg odpadów, które pochodziły głównie od spółek funkcjonujących na terenie kompleksu rafineryjnopetrochemicznego ORLENU w Płocku. Ilość wytworzonych odpadów w latach

11 [ tys. Mg ] 14,0 12,0 10,0 8,0 6,0 4,0 2,0 0,0 12,0 11,1 6,7 5,3 13,3 11, ,0 wytworzone ogółem odzyskane inne niż niebezpieczne z wyłączeniem odpadów komunalnych niebezpieczne 5,3 Rozdział VIII Recycling gospodarka opakowaniowa ORLEN wprowadził na polski rynek w 2006 roku pięć rodzajów opakowań: - z tworzyw sztucznych, - z papieru i tektury, - z materiałów naturalnych, - ze stali (w tym z blachy stalowej), - oraz palety drewniane. Wato odnotować fakt, że ilość opakowań wprowadzonych przez nas na rynek zmalała w bardzo istotny sposób: o 73% w przypadku opakowań z papieru i tektury, o 83% w odniesieniu do opakowań z materiałów naturalnych, oraz o 8% masa opakowań z tworzyw sztucznych i 7% w przypadku palet drewnianych. Wzrosła jedynie (i to zaledwie o 5%) masa opakowań ze stali (w tym z blachy stalowej). Porównanie masy opakowań wprowadzonych na terytorium kraju w latach 2005 i 2006

12 [kg] opakowania z papieru i tektury opakowania z tworzyw sztucznych opakowania ze stali w tym z blachy stalowej opakowania z materiałów naturalnych (z wyłączeniem palet drewnianych) palety drewniane Zgodnie z nowymi zapisami prawnymi (obowiązującymi od stycznia 2006 roku) na przedsiębiorców wprowadzających opakowania na terytorium kraju nałożony został obowiązek osiągnięcia 43% poziomu odzysku wszystkich rodzajów opakowań (w tym również palet drewnianych). ORLEN wywiązał się ze wszystkich obowiązków ustawowych i osiągnął zarówno ogólny poziom odzysku jak i szczegółowe wymagane poziomy recyklingu dla poszczególnych grup opakowań. I tak w 2006 roku recyclingowi poddaliśmy: - 18% opakowań z tworzyw sztucznych - 42% opakowań z papieru i tektury - 11% opakowań z materiałów naturalnych - 14% opakowań z stali (w tym z blachy stalowej) - 43% dla wszystkich rodzajów opakowań (w tym również palet drewnianych) Porównanie masy opakowań poddanych recyklingowi w latach 2005 i 2006.

13 [kg] opakowania z papieru i tektury opakowania z tworzyw sztucznych opakowania ze stali w tym z blachy stalowej opakowania z materiałów naturalnych (z wyłączeniem palet drewnianych) Rozdział IX Hałas Kompleks rafineryjno-petrochemiczny w Płocku jest źródłem hałasu emitowanego do środowiska. Z prowadzonych pomiarów poziomu dźwięku wokół naszej firmy wynika, że okresowo występują podwyższone poziomy hałasu. W 2006 roku zainstalowaliśmy trzy stacje do ciągłego monitoringu hałasu w pobliżu kompleksu rafineryjno-petrochemicznego ORLENU. Pomiary wykonywane są na wysokości 4,0 m, a rejestrowane parametry zbierane w odstępach minutowych. Z analizy prowadzonych przez nas pomiarów wynika, iż na wielkość hałasu w porze dnia wpływa głównie hałas drogowy (wyraźne wzrosty w czasie szczytów komunikacyjnych), a w przypadku pory nocnej praca części produkcyjnej naszej firmy oraz instalacji znajdujących się na terenie ORLENU, a należących do spółek Grupy ORLEN i innych przedsiębiorstw. Aby zminimalizować uciążliwość jaką jest hałas, w 2006 roku zakończyliśmy realizację między innymi takich zadań jak: na terenie Krakingu Katalitycznego II wymieniono 3 sztuki zaworów regulacyjnych pary oraz wymieniono częściowo izolację rurociągów pary, na terenie Instalacji Clausa i Hydrosulfreenów zabudowano 2 sztuki dmuchaw wraz z wyposażeniem zasilającym i sterującym, na terenie instalacji Ekstrakcji Aromatów w trakcie postoju sekcji wymieniono silniki i wentylatory chłodnic powietrznych, na terenie instalacji Olefin II zamontowano tłumiki hałasu z drenaży do kolektora pary do turbin, na terenie instalacji Reformingu V zabudowano układy płynnej regulacji na wentylatorach chłodnic powietrznych.

14 Rozdział X Środowisko wodno-gruntowe Zgodnie z obowiązkiem wynikającym z uzyskanego dla naszego kompleksu rafineryjno-petrochemicznego w Płocku pozwolenia zintegrowanego, w 2006 roku kontynuowaliśmy w ORLENIE prace rekultywacyjne polegające na sczerpywaniu produktów ropopochodnych i prowadzeniu monitoringu. Na wyróżnienie zasługuje fakt, że w wyniku intensyfikacji sczerpywania w 2006 roku sczerpano dm 3 produktów naftowych tj. o dm 3 więcej niż w roku ubiegłym. Na uzyskanie tak dobrych wyników bardzo duży wpływ miały sprzyjające warunki środowiskowe tj. niski poziom zwierciadła wód podziemnych, co przyspieszyło proces uwalniania zdeponowanych w górotworze węglowodorów. Prowadzone systematyczne obserwacje i pomiary (w tym monitoring wód podziemnych) pozwala uznać, że istniejące na terenie kompleksu rafineryjnopetrochemicznego ORLENU plamy produktów naftowych zalegające na zwierciadle wód gruntowych nie rozprzestrzeniają się oraz nie stwarzają zagrożenia dla zdrowia ludzi. Rozdział XI Opłaty za korzystanie ze środowiska w PKN ORLEN S.A. W wyniku większego przerobu ropy naftowej oraz uruchomienia nowych instalacji na terenie zakładu produkcyjnego w Płocku oraz u innych operatorów odbierających energię z Zakładowej Elektrociepłowni wzrosły opłaty za korzystanie ze środowiska w kompleksie rafineryjno petrochemicznym w Płocku w roku Największy udział tj. ok. 97 % w opłatach za środowisko w 2006 roku stanowiły właśnie opłaty za emisję gazów i pyłów do powietrza atmosferycznego. Opłaty za korzystanie ze środowiska w zakładzie w Płocku w latach

15 25 21, ,41 19,15 15,85 15 [mln zł] ,80 1,04 0,76 1,07 0 Ogółem Emisja Pobór wód Ścieki Na podkreślenie zasługuje fakt, że w 2006 roku nastąpił znaczny spadek opłat za korzystanie ze środowiska w zakresie emisji w Regionalnych Jednostkach Organizacyjnych naszej firmy. Był on wynikiem m.in. takich działań jak: zakończenie hermetyzacji 7 baz magazynowych (w Gutkowie, w Sokółce, w Gdańsku, w Lublinie, w Szczecinie, w Nowej Soli, we Wrocławiu) zhermetyzowanie 159 kolejnych stacji paliw, zmniejszenie ilości obiektów (w wyniku sprzedaży lub likwidacji niektórych obiektów). Opłaty za korzystanie ze środowiska łącznie w Regionalnych Jednostkach Organizacyjnych Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN S.A. w latach

16 6 5 5,1 5,0 4 3,6 3,5 [mln zł] ,006 0,007 0,1 0,1 0 Ogółem opłaty za środowisko opłaty za emisję opłaty za pobór wód opłaty za odprowadzanie ścieków 2005 r r.. Rozdział XII restytucja sokoła wędrownego Już piąty rok współpracujemy ze Stowarzyszeniem na Rzecz Dzikich Zwierząt SOKÓŁ w ramach którego odbudowywana jest krajowa populacja sokoła wędrownego na drodze osiedlania ptaków w środowisku stwarzającym dogodne warunki ich egzystencji. Bytowanie sokołów wędrownych w obrębie naszego kompleksu rafineryjnopetrochemicznego w Płocku podlega całorocznej obserwacji polegającej m.in. na przeglądzie budek lęgowych, sporządzeniu dokumentacji filmowej i fotograficznej oraz obrączkowaniu piskląt. W roku 2006 urodziły się u nas w budce lęgowej zainstalowanej na kominie Zakładowej Elektrociepłowni kolejne trzy pisklęta sokoła wędrownego (2 samiczki i samiec), które zostały zaobrączkowane obrączkami ornitologicznymi (DA i DA 13193) i obserwacyjnymi (3M, 3N). Dumni jesteśmy z faktu, że od 1999 roku (czasu umieszczenia budek lęgowych na terenie ORLENU w Płocku) to właśnie u nas na świat przyszło już 14 piskląt sokoła wędrownego. Ptaki w wieku około trzy i pół tygodnia.

17 Rozdział XIII Czyste paliwa - proekologiczne efekty w zakresie produkcji paliw Stałe inwestowanie i modernizacja kompleksu rafineryjno-petrochemicznego, postęp technologiczny, czy budowa i uruchomienie nowoczesnych instalacji produkcyjnych oraz inne ekologiczne działania ORLENU powodują, że paliwa z Płocka spełniają najwyższe unijne standardy jakości i są przyjazne dla środowiska. Wszystkie nasze benzyny zawierają najwyższej jakości pakiet dodatków uszlachetniających dodatek detergentowy gwarantujący spełnienie najwyższych kryteriów czystości zaworów silnika określonych w Światowej Karcie Paliw. Natomiast wszystkie nasze oleje napędowe dzięki specjalnym dodatkom chronione są przed skażeniem mikrobiologicznym. Benzyny Benzyny silnikowe jakie produkowaliśmy w ORLENIE w 2006 roku to: * Eurosuper 95 * Super Plus 98 * VERVA 98 Benzyna Eurosuper 95 jest mieszaniną węglowodorów otrzymywanych z procesów przeróbki ropy naftowej. Jest to podstawowy gatunek benzyny oferowanej na rynku krajowym. Obecność najszlachetniejszych komponentów takich jak eter, alkilat oraz izomeryzat gwarantuje wymaganą liczbę oktanową przy obniżonej zawartości węglowodorów aromatycznych, benzenu i siarki. Benzyna Super Plus 98 jest wysublimowaną mieszaniną węglowodorów otrzymywanych z procesów przeróbki ropy naftowej. Specyfika zastosowanych komponentów zapewnia wymaganą liczbę oktanową przy obniżonej zawartości węglowodorów aromatycznych, benzenu i siarki, której poziom często nie przekraczał nawet 10 ppm.

18 VERVA 98 jest benzyną bezsiarkową, zapewniającą wysoką skuteczność i trwałość katalizatora. Obniżenie zawartości siarki poniżej 10 mg/kg gwarantuje zapewnienie znacznie mniej korozyjnego środowiska w układzie zasilania silnika, spalania benzyny i układzie wylotowym spalin. Przedłuża żywotność katalizatora spalin. Zapewnia redukcję węglowodorów CH i CO w spalinach. Proces spalania benzyny VERVA 98 w silniku dodatkowo poprawiany jest poprzez zastosowanie specjalnie dobranego i optymalnie dozowanego pakietu dodatków o działaniu myjącym (detergentowym), zapewniającym utrzymanie w czystości układu dolotowego, a nawet gwarantującym wyeliminowanie osadów powstałych podczas stosowania paliwa nieznanego pochodzenia i nie zawierającego detergentów. Posiada właściwości przeciwkorozyjne i przeciwutleniające chroniące paliwo przed degradacją podczas przechowywania. Produkcja najszlachetniejszych komponentów ekologicznych benzyn w latach [Mg] Rodzaj Rok komponentu MTBE ETBE Alkilat Izomeryzat Oleje napędowe Od początku 2005 roku rozpoczęliśmy wytwarzanie oleju napędowego o jakości, która będzie wymagana przepisami prawa unijnego dopiero za 4 lata. W 2006 roku w ORLENIE produkowaliśmy następujące gatunki olejów napędowych: olej napędowy miejski Super Ekodiesel Ultra Wszystkie produkowane przez nas oleje napędowe zawierają poniżej 0,001% siarki. Olej napędowy miejski Super jest paliwem produkowanym tylko w nielicznych krajach europejskich pod nazwą City Diesel. Paliwo zostało wprowadzone na rynek krajowy już w 1994 roku i do tej pory ORLEN jest jego jedynym producentem w Polsce. Produkt spełnia wymogi jakościowe: zawartość siarki jest obniżona do 10 ppm, zawartość węglowodorów aromatycznych wielopierścieniowych do 5% (m/m). W produkcie zastosowano pakiet dodatków uszlachetniających, który poprawia właściwości użytkowe paliwa, zapewniając mu odpowiednie właściwości myjące, przeciwkorozyjne, przeciwutleniające oraz dobre właściwości smarne. Podobnie jak inne oleje napędowe, również paliwo chronione jest przed skażeniem mikrobiologicznym.

19 Olej Napędowy Miejski Super stosowany jest w transporcie naziemnym, zwłaszcza w komunikacji miejskiej, w aglomeracjach, dużych miastach i strefach ekologicznie chronionych. Ekodiesel Ultra to najwyższej jakości paliwo spełniające najostrzejsze wymagania jakościowe i ekologiczne stawiane paliwom do silników wysokoprężnych w krajach Unii Europejskiej. Najważniejsze atuty paliwa w porównaniu do oleju napędowego produkowanego dotychczas, to śladowa zawartość siarki (poniżej 10 ppm dla gat. Ultra), obniżona zawartość węglowodorów aromatycznych, podwyższona z 49 do 51 wartość liczby cetanowej, lepsze właściwości eksploatacyjne w okresie zimowym i wysoki stopień czystości mikrobiologicznej. Asortyment i jakość olejów napędowych L p Asortyment Zawartość siarki % wag Ekodiesel Plus 0,002 0, Ekodiesel 0,000 Ultra *) 0, ONM Standard ONM Super *) w tym olej napędowy ON Verva. 0, , , , , , , Oleje opałowe (grzewcze) Lekki olej opałowy Ekoterm Plus to nowoczesne i bezpieczne w eksploatacji źródło energii, które jest produktem najwyższej jakości, spełniającym normy światowe zarówno pod względem parametrów eksploatacyjnych, jak i wymagań ochrony środowiska. Cechuje go niska zawartość siarki (0,20%), mała lepkość, niska temperatura płynięcia (poniżej 20 o C) i wysoka wartość opałowa. Asortyment i jakość olejów opałowych L p. 1. Asortyment Olej opałowy lekki Ekoterm Plus Zawartość siarki % wag ,1 0,056 0, Olej opałowy C-3 1,91 1,91 1,79

20 3. 4. Olej opałowy do pieców technologicznyc h Olej opałowy lekki do magazynowania w kawernach solnych 0,14 0,16 0,166 0, Na podkreślenie zasługuje fakt, że w ostatnich latach systematycznie odzyskujemy coraz więcej siarki, co jest efektem pogłębiania przerobu ropy w ORLENIE, dalszego uszlachetniania produktów jak również wzrostu przerobu ropy. Ilość odzyskanej siarki z przetworzonej ropy naftowej na tle przerobu ropy [Mg] [tyś.mg] Ilość odzyskanej siarki z przetworzonej ropy naftowej Przerób ropy Rozdział XIV Zielona Policja Zakładowa Inspekcja Ekologiczna W 2006 roku Zakładowa Inspekcja Ekologiczna odnotowała łącznie 367 zgłoszeń, z których zdecydowaną większość (285) stanowiły zdarzenia planowane, a pozostałe to zdarzenia losowe i interwencje. Zgłoszone zdarzenia to głównie: postoje remontowe instalacji, dmuchania, płukania i parowania rurociągów, zbiorników, aparatów, kolumn, odkoksowania i czyszczenia pieców, odwadniania zbiorników slopowych, regeneracji katalizatorów, ustawiania zaworów bezpieczeństwa, zrzutu kondensatu do kanalizacji. Zdarzenia losowe związane były z awaryjnymi wyłączeniami instalacji, zwiększonymi zrzutami gazów na pochodnie, wygaszeniami pieców, wyciekami powstałymi na skutek wystąpienia nieszczelności na rurociągach, aparatach i armaturze, wyciekami asfaltu na tacę w trakcie napełnienia autocystern.

Przyjaźni dla środowiska

Przyjaźni dla środowiska Przyjaźni dla środowiska Zrównoważone korzystanie ze środowiska naturalnego i troska o dobro lokalnych społeczności jest jednym z najważniejszych celów Misji Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN Spółka Akcyjna.

Bardziej szczegółowo

10 lat realizacji Programu Odpowiedzialności i Troska przez Polski Koncern Naftowy ORLEN S.A. Waldemar Tuszewicki Toruń 3-5 październik 2007r.

10 lat realizacji Programu Odpowiedzialności i Troska przez Polski Koncern Naftowy ORLEN S.A. Waldemar Tuszewicki Toruń 3-5 październik 2007r. 10 lat realizacji Programu Odpowiedzialności i Troska przez Polski Koncern Naftowy ORLEN S.A Waldemar Tuszewicki Toruń 3-5 październik 2007r. Spis treści 1. Informacje ogólne o PKN ORLEN S.A. 2. Realizatorzy

Bardziej szczegółowo

Zawsze, gdy nas potrzebujesz RAPORT EKOLOGICZNY

Zawsze, gdy nas potrzebujesz RAPORT EKOLOGICZNY Zawsze, gdy nas potrzebujesz RAPORT EKOLOGICZNY Spis treści List Prezesa Zarządu PKN ORLEN SA... 3 Wstęp... 4 Polityka środowiskowa... 5 Inwestujemy w środowisko... 6 Odpowiedzialność i Troska ( Responsible

Bardziej szczegółowo

Gazy rafineryjne w Zakładzie Produkcyjnym PKN ORLEN SA w Płocku gospodarka gazami rafineryjnymi

Gazy rafineryjne w Zakładzie Produkcyjnym PKN ORLEN SA w Płocku gospodarka gazami rafineryjnymi Gazy rafineryjne w Zakładzie Produkcyjnym PKN ORLEN SA w Płocku gospodarka gazami rafineryjnymi Wrzesień 2012 1 PKN ORLEN SA informacje ogólne PKN ORLEN Jesteśmy jedną z największych korporacji przemysłu

Bardziej szczegółowo

Troska o powietrze atmosferyczne

Troska o powietrze atmosferyczne Troska o powietrze atmosferyczne Stacja monitoringu PKN ORLEN S.A. Płock Gimnazjum nr 5 Płock, 2014 ORLEN. NAPĘDZAMY PRZYSZŁOŚĆ. AGENDA 1. PKN ORLEN a środowisko 2. Monitoring powietrza atmosferycznego

Bardziej szczegółowo

Raport Ekologiczny 2004

Raport Ekologiczny 2004 Raport Ekologiczny 2004 1. Ekologia w PKN ORLEN SA Działania na rzecz ochrony środowiska są naturalnym zachowaniem każdej odpowiedzialnej i świadomej firmy, dbającej o rozwój własny i swojego otoczenia.

Bardziej szczegółowo

Na świecie stosowane są trzy podstawowe metody reintrodukcji sokołów wędrownych:

Na świecie stosowane są trzy podstawowe metody reintrodukcji sokołów wędrownych: Recycling Gospodarka opakowaniowa Nowelizacja przepisów dotyczących gospodarki opakowaniami - wprowadzona w 2003 roku - nałożyła obowiązek uzyskania określonych poziomów odzysku i recyklingu odpadów opakowaniowych

Bardziej szczegółowo

LISTA KONTROLNA. Część III - Ochrona Środowiska. Magazynowanie i Dystrybucja Paliw oraz Ropy Naftowej. Samokontrola/Kontrola w Zakładzie**...

LISTA KONTROLNA. Część III - Ochrona Środowiska. Magazynowanie i Dystrybucja Paliw oraz Ropy Naftowej. Samokontrola/Kontrola w Zakładzie**... LISTA KONTROLNA Część III - Ochrona Środowiska Magazynowanie i Dystrybucja Paliw oraz Ropy Naftowej Samokontrola/Kontrola w Zakładzie**... przeprowadzona w dniach:... 1. Sprawy dokumentacyjne 1.1 Czy Zakład/Baza

Bardziej szczegółowo

Monitoring i ocena środowiska

Monitoring i ocena środowiska Monitoring i ocena środowiska Monika Roszkowska Łódź, dn. 12. 03. 2014r. Plan prezentacji: Źródła zanieczyszczeń Poziomy dopuszczalne Ocena jakości powietrza w Gdańsku, Gdyni i Sopocie Parametry normowane

Bardziej szczegółowo

10. ZAGROŻENIE POWAŻNĄ AWARIĄ

10. ZAGROŻENIE POWAŻNĄ AWARIĄ z przeprowadzeniem oceny strategicznej oddziaływania programu środowiska 10. ZAGROŻENIE POWAŻNĄ AWARIĄ Poważna awaria, wg ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo środowiska (Dz. U. z 2008 r., Nr 25, poz.

Bardziej szczegółowo

Dyrektywa IPPC wyzwania dla ZA "Puławy" S.A. do 2016 roku

Dyrektywa IPPC wyzwania dla ZA Puławy S.A. do 2016 roku Dyrektywa IPPC wyzwania dla ZA "Puławy" S.A. do 2016 roku Warszawa, wrzesień 2009 Nowelizacja IPPC Zintegrowane zapobieganie zanieczyszczeniom i ich kontrola Zmiany formalne : - rozszerzenie o instalacje

Bardziej szczegółowo

Zastępca Prezydenta Miasta Płocka dot. inter. 1664

Zastępca Prezydenta Miasta Płocka dot. inter. 1664 Zastępca Prezydenta Miasta Płocka dot. inter. 1664 WGK.II.0057-2/06 Pan Andrzej Nowakowski Radny Rady Miasta Płocka Płock, dn. 06.03.2006 r. W odpowiedzi na Pana interpelację, złożoną na LIII Sesji Rady

Bardziej szczegółowo

Niska emisja sprawa wysokiej wagi

Niska emisja sprawa wysokiej wagi M I S EMISJA A Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Suwałkach Sp. z o.o. Niska emisja sprawa wysokiej wagi Niska emisja emisja zanieczyszczeń do powietrza kominami o wysokości do 40 m, co prowadzi do

Bardziej szczegółowo

Raport Środowiskowy za 2010 rok

Raport Środowiskowy za 2010 rok Raport Środowiskowy za 2010 rok Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej S.A. w Krakowie realizuje swoje przedsięwzięcia zgodnie z ustanowioną Polityką Środowiskową. System Zarządzania Środowiskowego

Bardziej szczegółowo

1. W źródłach ciepła:

1. W źródłach ciepła: Wytwarzamy ciepło, spalając w naszych instalacjach paliwa kopalne (miał węglowy, gaz ziemny) oraz biomasę co wiąże się z emisją zanieczyszczeń do atmosfery i wytwarzaniem odpadów. Przedsiębiorstwo ogranicza

Bardziej szczegółowo

L I S T A PRZEDSIĘWZIĘĆ PRIORYTETOWYCH DO DOFINANSOWANIA PRZEZ WOJEWÓDZKI FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ W KIELCACH w 2016 ROKU

L I S T A PRZEDSIĘWZIĘĆ PRIORYTETOWYCH DO DOFINANSOWANIA PRZEZ WOJEWÓDZKI FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ W KIELCACH w 2016 ROKU Załącznik do uchwały Nr 14/15 Rady Nadzorczej WFOŚiGW w Kielcach z dnia 29 czerwca 2015 r. L I S T A PRZEDSIĘWZIĘĆ PRIORYTETOWYCH DO DOFINANSOWANIA PRZEZ WOJEWÓDZKI FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI

Bardziej szczegółowo

z dnia... w sprawie listy spółek o istotnym znaczeniu dla porządku publicznego lub bezpieczeństwa publicznego

z dnia... w sprawie listy spółek o istotnym znaczeniu dla porządku publicznego lub bezpieczeństwa publicznego projekt z dnia 17.11.2005 r. ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia... w sprawie listy spółek o istotnym znaczeniu dla porządku publicznego lub bezpieczeństwa publicznego Na podstawie art. 8 ust. 2 ustawy

Bardziej szczegółowo

System Zarządzania Energią według wymagań normy ISO 50001

System Zarządzania Energią według wymagań normy ISO 50001 System Zarządzania Energią według wymagań normy ISO 50001 Informacje ogólne ISO 50001 to standard umożliwiający ustanowienie systemu i procesów niezbędnych do osiągnięcia poprawy efektywności energetycznej.

Bardziej szczegółowo

Rozwój j MŚP P a ochrona środowiska na Warmii i Mazurach

Rozwój j MŚP P a ochrona środowiska na Warmii i Mazurach Rozwój j MŚP P a ochrona środowiska na Warmii i Mazurach Bożena Cebulska Prezes Warmińsko-Mazurskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. w Olsztynie 1 Warszawa, dn. 18.04.2010 2 PLAN WYSTĄPIENIA MŚP W WARMIŃSKO-MAZURSKIM

Bardziej szczegółowo

Wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach wymaga przeprowadzenia postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko.

Wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach wymaga przeprowadzenia postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko. POSTĘPOWANIE ADMINISTRACYJNE W SPRAWIE WYPEŁNIANIA PRZEZ INWESTORÓW WYMAGAŃ OCHRONY ŚRODOWISKA DLA REALIZOWANEGO PRZEDSIĘWZIĘCIA MOGĄCEGO ZNACZĄCO ODDZIAŁYWAĆ NA ŚRODOWISKO W opracowaniu zostały omówione

Bardziej szczegółowo

Spis aktów prawnych funkcjonujących w Wydziale Ochrony Środowiska

Spis aktów prawnych funkcjonujących w Wydziale Ochrony Środowiska ZAŁĄCZNIK NR 1 Spis aktów prawnych funkcjonujących w Wydziale Ochrony Środowiska Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska. (tekst jednolity z dnia 23 stycznia 2008r., Dz. U. z 2008r. Nr

Bardziej szczegółowo

SZKOLENIE 2. Projektu: Propagowanie wzorców produkcji i konsumpcji sprzyjających promocji zasad trwałego i zrównoważonego rozwoju.

SZKOLENIE 2. Projektu: Propagowanie wzorców produkcji i konsumpcji sprzyjających promocji zasad trwałego i zrównoważonego rozwoju. SZKOLENIE 2 Projektu: Propagowanie wzorców produkcji i konsumpcji sprzyjających promocji zasad trwałego i zrównoważonego rozwoju. FAMED Żywiec S.A. Dokumentacja Systemu Zarządzania zgodnego z PN-EN ISO

Bardziej szczegółowo

BYDGOSKI OBSZAR FUNKCJONALNY Inwestycje kluczowe do realizacji do roku 2020

BYDGOSKI OBSZAR FUNKCJONALNY Inwestycje kluczowe do realizacji do roku 2020 BYDGOSKI OBSZAR FUNKCJONALNY Inwestycje kluczowe do realizacji do roku 2020 Zespół nr III Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska Grzegorz Boroń -Z-ca Dyrektora Wydziału Gospodarki Komunalnej i Ochrony

Bardziej szczegółowo

Program ochrony środowiska dla Powiatu Poznańskiego na lata

Program ochrony środowiska dla Powiatu Poznańskiego na lata 10. Dane źródłowe - Informacja o stanie środowiska w roku 2014 i działalności kontrolnej Wielkopolskiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska w powiecie poznańskim ziemskim w roku 2014, WIOŚ, Poznań,

Bardziej szczegółowo

TECHNOLOGIA PLAZMOWA W ENERGETYCZNYM ZAGOSPODAROWANIU ODPADÓW

TECHNOLOGIA PLAZMOWA W ENERGETYCZNYM ZAGOSPODAROWANIU ODPADÓW Jerzy Wójcicki Andrzej Zajdel TECHNOLOGIA PLAZMOWA W ENERGETYCZNYM ZAGOSPODAROWANIU ODPADÓW 1. OPIS PRZEDSIĘWZIĘCIA 1.1 Opis instalacji Przedsięwzięcie obejmuje budowę Ekologicznego Zakładu Energetycznego

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZANIE ŚRODOWISKIEM

ZARZĄDZANIE ŚRODOWISKIEM ZARZĄDZANIE ŚRODOWISKIEM Co jest istotą systemu zarządzania środowiskowego wg normy ISO 14001? System zarządzania środowiskowego stanowi część systemu zarządzania organizacji. Istota SZŚ wg normy ISO 14001

Bardziej szczegółowo

PIROLIZA. GENERALNY DYSTRYBUTOR REDUXCO www.dagas.pl :: email: info@dagas.pl :: www.reduxco.com

PIROLIZA. GENERALNY DYSTRYBUTOR REDUXCO www.dagas.pl :: email: info@dagas.pl :: www.reduxco.com PIROLIZA Instalacja do pirolizy odpadów gumowych przeznaczona do przetwarzania zużytych opon i odpadów tworzyw sztucznych (polietylen, polipropylen, polistyrol), w której produktem końcowym może być energia

Bardziej szczegółowo

Przykład obliczeń na I półrocze 2012 roku

Przykład obliczeń na I półrocze 2012 roku Przykład obliczeń na I półrocze 2012 roku 1 - Kocioł gazowy centralnego ogrzewania w aptece spalił 500 m3 gazu - (tabela I.V.1.) Obliczenia: Stawka za spalenie 1 000 000 m3 gazu wynosi w 2012 roku 1233,19

Bardziej szczegółowo

EKOLOGISTYKA Z A J Ę C I A 2 M G R I N Ż. M A G D A L E N A G R A C Z Y K

EKOLOGISTYKA Z A J Ę C I A 2 M G R I N Ż. M A G D A L E N A G R A C Z Y K EKOLOGISTYKA Z A J Ę C I A 2 M G R I N Ż. M A G D A L E N A G R A C Z Y K ĆWICZENIA 2 Charakterystyka wybranej działalności gospodarczej: 1. Stosowane surowce, materiały, półprodukty, wyroby ze szczególnym

Bardziej szczegółowo

2. Wskazanie osoby przekazującej informacje poprzez podanie zajmowanego przez nią stanowiska.

2. Wskazanie osoby przekazującej informacje poprzez podanie zajmowanego przez nią stanowiska. Informacja o występujących zagrożeniach, przewidywanych skutkach tych zagrożeń, zastosowanych środkach zapobiegawczych i działaniach, które będą podjęte w przypadku 1. Oznaczenie prowadzącego zakład i

Bardziej szczegółowo

POLITYKA EKOLOGICZNA PAŃSTWA W LATACH 2009 2012 Z PERSPEKTYWĄ DO ROKU 2016. uchwała Sejmu z dnia 22 maja 2009 roku (M.P. 2009.34.501.

POLITYKA EKOLOGICZNA PAŃSTWA W LATACH 2009 2012 Z PERSPEKTYWĄ DO ROKU 2016. uchwała Sejmu z dnia 22 maja 2009 roku (M.P. 2009.34.501. POLITYKA EKOLOGICZNA PAŃSTWA W LATACH 2009 2012 Z PERSPEKTYWĄ DO ROKU 2016 uchwała Sejmu z dnia 22 maja 2009 roku (M.P. 2009.34.501.) Proces transformacji ustrojowej Polski nie uwzględniał w swoim planie

Bardziej szczegółowo

Obowiązki przedsiębiorców w zakresie ochrony środowiska. Krzysztof Hornicki INTERSEROH Organizacja Odzysku Opakowań S.A.

Obowiązki przedsiębiorców w zakresie ochrony środowiska. Krzysztof Hornicki INTERSEROH Organizacja Odzysku Opakowań S.A. Obowiązki przedsiębiorców w zakresie ochrony środowiska Krzysztof Hornicki INTERSEROH Organizacja Odzysku Opakowań S.A. 1 Zakres szkolenia 1. Gospodarka odpadami 2. Emisja zanieczyszczeń do atmosfery 3.

Bardziej szczegółowo

Dobre praktyki i korzyści wdrażania EMAS w Urzędzie Miejskim Wrocławia. Małgorzata Gackiewicz

Dobre praktyki i korzyści wdrażania EMAS w Urzędzie Miejskim Wrocławia. Małgorzata Gackiewicz Dobre praktyki i korzyści wdrażania EMAS w Urzędzie Miejskim Wrocławia Małgorzata Gackiewicz POCZĄTEK ISO 14001 2010r. POKL Zespół wdrożniowy Komunikacja ASPEKTY ŚRODOWISKOWE ASPEKTY BEZPOŚREDNIE Wytwarzanie

Bardziej szczegółowo

PROGRAM WDROŻENIA PALIW ALETERNATYWNYCH w MZK SŁUPSKS

PROGRAM WDROŻENIA PALIW ALETERNATYWNYCH w MZK SŁUPSKS PROGRAM WDROŻENIA PALIW ALETERNATYWNYCH w MZK SŁUPSKS WYKORZYSTYWANE PALIWA Olej Napędowy 39 pojazdów CNG 10 pojazdów ETANOL ED-95 7 pojazdów Motoryzacja a środowisko naturalne Negatywny wpływ na środowisko

Bardziej szczegółowo

Testy i normy dla olejów silnikowych samochodów osobowych i ciężarowych

Testy i normy dla olejów silnikowych samochodów osobowych i ciężarowych Testy i normy dla olejów silnikowych samochodów osobowych i ciężarowych data aktualizacji: 2016.08.10 Tomasz Piergies specjalista z Działu Badań i Rozwoju Orlen Oil Wymagania dla nowoczesnych olejów silnikowych

Bardziej szczegółowo

Tabela nr 6.1. Stan realizacji zadań wynikających z krajowego planu gospodarki odpadami dla przedsiębiorców na dzień 1 września 2004 r.

Tabela nr 6.1. Stan realizacji zadań wynikających z krajowego planu gospodarki odpadami dla przedsiębiorców na dzień 1 września 2004 r. Załącznik 6 STAN REALIZACJI ZADAŃ WYNIKAJĄCYCH Z KRAJOWEGO PLANU GOSPODARKI ODPADAMI DLA PRZEDSIĘBIORCÓW (na podstawie informacji przekazanych przez przedsiębiorców) Tabela nr 6.1. Stan realizacji zadań

Bardziej szczegółowo

ISO 14000 w przedsiębiorstwie

ISO 14000 w przedsiębiorstwie ISO 14000 w przedsiębiorstwie Rodzina norm ISO 14000 TC 207 ZARZADZANIE ŚRODOWISKOWE SC1 System zarządzania środowiskowego SC2 Audity środowiskowe SC3 Ekoetykietowanie SC4 Ocena wyników ekologicznych SC5

Bardziej szczegółowo

Powiązanie z ustawodawstwem krajowym

Powiązanie z ustawodawstwem krajowym Powiązanie z ustawodawstwem krajowym Strona 2 z 8 Powiązanie z ustawodawstwem krajowym Opracowano w Instytucie Nafty i Gazu System KZR INiG-PIB/3 2 Powiązanie z ustawodawstwem krajowym Strona 3 z 8 Spis

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA postępowania mieszkańców na wypadek wystąpienia awarii przemysłowej

INSTRUKCJA postępowania mieszkańców na wypadek wystąpienia awarii przemysłowej INSTRUKCJA postępowania mieszkańców na wypadek wystąpienia awarii przemysłowej Na podstawie art. 267 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo Ochrony Środowiska (tekst jednolity Dz. U. 2013,

Bardziej szczegółowo

Przedstawiamy Państwu główne dobre praktyki. realizowane przez PKN ORLEN w roku 2010.

Przedstawiamy Państwu główne dobre praktyki. realizowane przez PKN ORLEN w roku 2010. Przedstawiamy Państwu główne dobre praktyki realizowane przez PKN ORLEN w roku 2010. 1 Drzwi otwarte wycieczki po Zakładzie Produkcyjnym w Płocku Na czym polega praktyka PKN ORLEN udostępnia autokary,

Bardziej szczegółowo

RAPORT ŚRODOWISKOWY ZA 2013ROK TERESA PĄCHALSKA 22.03.2014 SAPA EXTRUSION CHRZANÓW SAPA GROUP

RAPORT ŚRODOWISKOWY ZA 2013ROK TERESA PĄCHALSKA 22.03.2014 SAPA EXTRUSION CHRZANÓW SAPA GROUP 1 RAPORT ŚRODOWISKOWY ZA 2013ROK TERESA PĄCHALSKA 22.03.2014 SAPA EXTRUSION CHRZANÓW SAPA GROUP 2 Szanowni Państwo, Przekazujemy w Państwa ręce Raport Środowiskowy przedstawiający osiągnięcia Sapa Extrusion

Bardziej szczegółowo

- 5 - Załącznik nr 2. Miejsce/

- 5 - Załącznik nr 2. Miejsce/ Załącznik nr 2 Załącznik nr 2-5 - WZÓR WYKAZU ZAWIERAJĄCEGO INFORMACJE O ILOŚCI I RODZAJACH GAZÓW LUB PYŁÓW WPROWADZANYCH DO POWIETRZA, DANE, NA PODSTAWIE KTÓRYCH OKREŚLONO TE ILOŚCI, ORAZ INFORMACJE O

Bardziej szczegółowo

Czym się zajmujemy? Wydobywamy ropę naftową i gaz ziemny. Zagospodarowujemy odkryte złoża, budujemy nowe kopalnie

Czym się zajmujemy? Wydobywamy ropę naftową i gaz ziemny. Zagospodarowujemy odkryte złoża, budujemy nowe kopalnie Działalność PGNiG SA Oddział w Zielonej Górze w zakresie ochrony środowiska i bezpieczeństwa energetycznego regionu na przykładzie Kopalń Ropy Naftowej i Gazu Ziemnego Dębno i Lubiatów Dorota Mundry Czym

Bardziej szczegółowo

INFORMACJE ZAWARTE W PREZENTACJI SĄ PRZEDMIOTEM NEGOCJACJI Z KOMISJĄ EUROPEJSKĄ I MOGĄ ULEC ZMIANIE

INFORMACJE ZAWARTE W PREZENTACJI SĄ PRZEDMIOTEM NEGOCJACJI Z KOMISJĄ EUROPEJSKĄ I MOGĄ ULEC ZMIANIE INFORMACJE ZAWARTE W PREZENTACJI SĄ PRZEDMIOTEM NEGOCJACJI Z KOMISJĄ EUROPEJSKĄ I MOGĄ ULEC ZMIANIE MOŻLIWOŚCI FINANSOWANIA INWESTYCJI KOMUNALNYCH ZE ŚRODKÓW PO INFRASTRUKTURA I ŚRODOWISKO 2014-2020 2

Bardziej szczegółowo

Zanieczyszczenia naftowe w gruncie. pod redakcją Jana Surygały

Zanieczyszczenia naftowe w gruncie. pod redakcją Jana Surygały Zanieczyszczenia naftowe w gruncie pod redakcją Jana Surygały Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej Wrocław 2000 Zanieczyszczenia naftowe w gruncie pod redakcją Jana Surygały Oficyna Wydawnicza

Bardziej szczegółowo

Działalność Zakładowej StraŜ PoŜarnej Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN S.A.

Działalność Zakładowej StraŜ PoŜarnej Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN S.A. Działalność Zakładowej StraŜ PoŜarnej Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN S.A. Jan Szrajber Zakładowa StraŜ PoŜarna Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN S.A. 28 listopad 2011 r Przepisy i dokumenty obowiązujące

Bardziej szczegółowo

PIROLIZA BEZEMISYJNA UTYLIZACJA ODPADÓW

PIROLIZA BEZEMISYJNA UTYLIZACJA ODPADÓW PIROLIZA BEZEMISYJNA UTYLIZACJA ODPADÓW Utylizacja odpadów komunalnych, gumowych oraz przerób biomasy w procesie pirolizy nisko i wysokotemperaturowej. Przygotował: Leszek Borkowski Marzec 2012 Piroliza

Bardziej szczegółowo

CZYM ODDYCHAMY? Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Warszawie. Płock, styczeń 2014 r.

CZYM ODDYCHAMY? Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Warszawie. Płock, styczeń 2014 r. CZYM ODDYCHAMY? Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Warszawie Płock, styczeń 2014 r. TROCHĘ DETALI TECHNICZNYCH STACJE POMIAROWE TROCHĘ DETALI TECHNICZNYCH WNĘTRZE STACJI dwutlenek siarki SO 2,

Bardziej szczegółowo

Dane Inspekcji Ochrony Środowiska wykorzystywane na potrzeby zarządzania kryzysowego

Dane Inspekcji Ochrony Środowiska wykorzystywane na potrzeby zarządzania kryzysowego Konwersatorium pn. Dostęp, wymiana, integracja. Możliwości i zasady wykorzystania publicznych baz danych i zasobów informacyjnych Dane Inspekcji Ochrony Środowiska wykorzystywane na potrzeby zarządzania

Bardziej szczegółowo

Obszar objęty planem kontroli został ujęty w następujące zagadnienia określone mianem celów kontroli oraz ogólnopolskich cykli kontrolnych:

Obszar objęty planem kontroli został ujęty w następujące zagadnienia określone mianem celów kontroli oraz ogólnopolskich cykli kontrolnych: WSTĘP Ogólna ocena istotnych zagadnień dla stanu środowiska na terenie województwa podlaskiego wykazuje, że w zakresie działalności kontrolnej najistotniejszymi kierunkami działań jest realizacja kontroli

Bardziej szczegółowo

P O S T A N O W I E N I E

P O S T A N O W I E N I E PWIS-NS-OZNS-476/15/08 139 Łódź, dnia 14.04.2008r. Urząd Miejski w Wieluniu Plac Kazimierza Wielkiego 98-300 Wieluń P O S T A N O W I E N I E Na podstawie art. 3, art. 10 ust. 1 pkt 2 w związku z ust.

Bardziej szczegółowo

PLAN PRACY WOJEWÓDZKIEGO INSPEKTORATU OCHRONY ŚRODOWISKA W BIAŁYMSTOKU W 2014 ROKU. WIOŚ BIAŁYSTOK, grudzień 2013

PLAN PRACY WOJEWÓDZKIEGO INSPEKTORATU OCHRONY ŚRODOWISKA W BIAŁYMSTOKU W 2014 ROKU. WIOŚ BIAŁYSTOK, grudzień 2013 PLAN PRACY WOJEWÓDZKIEGO INSPEKTORATU OCHRONY ŚRODOWISKA W BIAŁYMSTOKU W 2014 ROKU WIOŚ BIAŁYSTOK, grudzień 2013 I. PODSTAWA I ZAŁOŻENIA PLANU PRACY Zgodnie z zapisami ustawy o Inspekcji Ochrony Środowiska,

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr RADY MIEJSKIEJ W ŁODZI z dnia

UCHWAŁA Nr RADY MIEJSKIEJ W ŁODZI z dnia Druk Nr... Projekt z dnia... UCHWAŁA Nr RADY MIEJSKIEJ W ŁODZI z dnia zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Zintegrowanego Planu Rozwoju Transportu Publicznego Aglomeracji Łódzkiej i upoważnienia Prezydenta

Bardziej szczegółowo

Opracował: mgr inż. Maciej Majak. czerwiec 2010 r. ETAP I - BUDOWA KOMPLEKSOWEJ KOTŁOWNI NA BIOMASĘ

Opracował: mgr inż. Maciej Majak. czerwiec 2010 r. ETAP I - BUDOWA KOMPLEKSOWEJ KOTŁOWNI NA BIOMASĘ OBLICZENIE EFEKTU EKOLOGICZNEGO W WYNIKU PLANOWANEJ BUDOWY KOTŁOWNI NA BIOMASĘ PRZY BUDYNKU GIMNAZJUM W KROŚNIEWICACH WRAZ Z MONTAŻEM KOLEKTORÓW SŁONECZNYCH I INSTALACJI SOLARNEJ WSPOMAGAJĄCYCH PRZYGOTOWANIE

Bardziej szczegółowo

Możliwości dofinansowania przedsięwzięć z zakresu OZE przez WFOŚiGW w Poznaniu

Możliwości dofinansowania przedsięwzięć z zakresu OZE przez WFOŚiGW w Poznaniu Poznań, 28 maja 2013 r. Możliwości dofinansowania przedsięwzięć z zakresu OZE przez WFOŚiGW 1 Marek Zieliński Zastępca Prezesa Zarządu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Wojewódzki

Bardziej szczegółowo

POLSKA IZBA EKOLOGII. Propozycja wymagań jakościowych dla węgla jako paliwa dla sektora komunalno-bytowego

POLSKA IZBA EKOLOGII. Propozycja wymagań jakościowych dla węgla jako paliwa dla sektora komunalno-bytowego POLSKA IZBA EKOLOGII 40-009 Katowice, ul. Warszawska 3 tel/fax (48 32) 253 51 55; 253 72 81; 0501 052 979 www.pie.pl e-mail : pie@pie.pl BOŚ S.A. O/Katowice 53 1540 1128 2001 7045 2043 0001 Katowice, 15.01.2013r.

Bardziej szczegółowo

WYKORZYSTANIE I OCHRONA ZASOBÓW POWIERZCHNI ZIEMI

WYKORZYSTANIE I OCHRONA ZASOBÓW POWIERZCHNI ZIEMI WYKORZYSTANIE I OCHRONA ZASOBÓW POWIERZCHNI ZIEMI Powierzchnia geodezyjna województwa kujawsko-pomorskiego według stanu w dniu 1 I 2011 r. wyniosła 1797,1 tys. ha, co stanowiło 5,7 % ogólnej powierzchni

Bardziej szczegółowo

Działania ORLEN Eko na rzecz racjonalnej gospodarki odpadami

Działania ORLEN Eko na rzecz racjonalnej gospodarki odpadami Działania ORLEN Eko na rzecz racjonalnej gospodarki odpadami Adam Stachowicz Prezes Zarządu ORLEN Eko sp. z o.o. Płock, 29 kwietnia 2009r. www.orleneko.pl PKN ORLEN jako jedna z największych korporacji

Bardziej szczegółowo

Wykaz zawierający informacje o ilości i rodzajach gazów lub pyłów wprowadzanych do powietrza oraz dane, na podstawie których określono te ilości.

Wykaz zawierający informacje o ilości i rodzajach gazów lub pyłów wprowadzanych do powietrza oraz dane, na podstawie których określono te ilości. Załącznik nr 2 WZÓR Wykaz zawierający informacje o ilości i rodzajach gazów lub pyłów wprowadzanych do powietrza oraz dane, na podstawie których określono te ilości. Nazwa: REGON: WPROWADZANIE GAZÓW LUB

Bardziej szczegółowo

Odzysk i recykling założenia prawne. Opracowanie: Monika Rak i Mateusz Richert

Odzysk i recykling założenia prawne. Opracowanie: Monika Rak i Mateusz Richert Odzysk i recykling założenia prawne Opracowanie: Monika Rak i Mateusz Richert Odzysk Odzysk ( ) jakikolwiek proces, którego wynikiem jest to, aby odpady służyły użytecznemu zastosowaniu przez zastąpienie

Bardziej szczegółowo

25 lat działalności NFOŚiGW

25 lat działalności NFOŚiGW 25 lat działalności NFOŚiGW Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 25 lat doświadczenia w finansowaniu projektów z obszaru ochrony środowiska powołany w okresie zmian ustrojowych w 1989

Bardziej szczegółowo

1. Oznaczenie prowadzącego zakład oraz adres. 2. Osoba udzielająca informacji: Oznaczenie prowadzącego zakład:

1. Oznaczenie prowadzącego zakład oraz adres. 2. Osoba udzielająca informacji: Oznaczenie prowadzącego zakład: Informacje na temat środków bezpieczeństwa i sposobu postępowania w przypadku wystąpienia poważnej awarii przemysłowej w Terminalu Paliw w Nowej Soli Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN Spółka Akcyjna 1.

Bardziej szczegółowo

Lista przedsięwzięć priorytetowych WFOŚiGW we Wrocławiu planowanych do dofinansowania w 2013 r.

Lista przedsięwzięć priorytetowych WFOŚiGW we Wrocławiu planowanych do dofinansowania w 2013 r. Lista przedsięwzięć priorytetowych Funduszu na rok 2013 została sporządzona w oparciu o hierarchię celów wynikającą z polityki ekologicznej państwa, Programu zrównoważonego rozwoju i ochrony środowiska

Bardziej szczegółowo

Pozwolenia na emisje gazów (pyłów) do powietrza

Pozwolenia na emisje gazów (pyłów) do powietrza Pozwolenia emisyjne Wymagane są na eksploatację instalacji powodującej: wprowadzenie gazów (pyłów) do powietrza, wprowadzenie ścieków do wód, wytwarzanie odpadów Szczególnym rodzajem pozwolenia emisyjnego

Bardziej szczegółowo

Urządzenie do rozkładu termicznego odpadów organicznych WGW-8 EU

Urządzenie do rozkładu termicznego odpadów organicznych WGW-8 EU GREEN ENERGY POLAND Sp. z o.o. Urządzenie do rozkładu termicznego odpadów organicznych WGW-8 EU dr hab. inż. Andrzej Wojciechowski e-mail: andrzej.wojciechowski@imp.edu.pl www.imp.edu.pl Ochrony Środowiska

Bardziej szczegółowo

kwartał/rok: Podmiot korzystający ze środowiska Lp. Adres Gmina Powiat Adres: korzystania ze Miejsce/ miejsca Nr kierunkowy/telefon/fax: środowiska

kwartał/rok: Podmiot korzystający ze środowiska Lp. Adres Gmina Powiat Adres: korzystania ze Miejsce/ miejsca Nr kierunkowy/telefon/fax: środowiska Nazwa: WZÓR Załącznik Nr 2 WYKAZ ZAWIERAJĄCY INFORMACJE O ILOŚCI I RODZAJACH GAZÓW LUB PYŁÓW WPROWADZANYCH DO POWIETRZA ORAZ DANE, NA PODSTAWIE KTÓRYCH OKREŚLONO TE ILOŚCI. REGON: WPROWADZANIE GAZÓW LUB

Bardziej szczegółowo

Co można nazwać paliwem alternatywnym?

Co można nazwać paliwem alternatywnym? Co można nazwać paliwem alternatywnym? Grzegorz WIELGOSIŃSKI Politechnika Łódzka Wydział Inżynierii Procesowej i Ochrony Środowiska Alternatywa Alternatywą dla spalarni odpadów komunalnych może być nowoczesny

Bardziej szczegółowo

Aktualizacja Programu Ochrony Środowiska dla miasta Tczewa na lata

Aktualizacja Programu Ochrony Środowiska dla miasta Tczewa na lata załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXV/198/2012 Rady Miejskiej w Tczewie z dnia 25 października 2012 r. w sprawie przyjęcia Aktualizacji Programu ochrony środowiska dla miasta Tczewa na lata 2012-2015 z uwzględnieniem

Bardziej szczegółowo

Dofinansowanie zadań ze środków WFOŚiGW w Katowicach. Katowice, 23 listopada 2015 roku

Dofinansowanie zadań ze środków WFOŚiGW w Katowicach. Katowice, 23 listopada 2015 roku Dofinansowanie zadań ze środków WFOŚiGW w Katowicach Katowice, 23 listopada 2015 roku Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach działa od 1993 roku jako instrument regionalnej

Bardziej szczegółowo

Piotr MAŁECKI. Zakład Ekonomiki Ochrony Środowiska. Katedra Polityki Przemysłowej i Ekologicznej Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie

Piotr MAŁECKI. Zakład Ekonomiki Ochrony Środowiska. Katedra Polityki Przemysłowej i Ekologicznej Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie Piotr MAŁECKI Zakład Ekonomiki Ochrony Środowiska Katedra Polityki Przemysłowej i Ekologicznej Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie 1 PODATKI EKOLOGICZNE W POLSCE NA TLE INNYCH KRAJÓW UNII EUROPEJSKIEJ 2

Bardziej szczegółowo

1. Stan istniejący. Rys. nr 1 - agregat firmy VIESSMAN typ FG 114

1. Stan istniejący. Rys. nr 1 - agregat firmy VIESSMAN typ FG 114 1. Stan istniejący. Obecnie na terenie Oczyszczalni ścieków w Żywcu pracują dwa agregaty prądotwórcze tj. agregat firmy VIESSMAN typ FG 114 o mocy znamionowej 114 kw energii elektrycznej i 186 kw energii

Bardziej szczegółowo

Krajowy Program Gospodarki Odpadami

Krajowy Program Gospodarki Odpadami Krajowy Program Gospodarki Odpadami KPGO został sporządzony jako realizacja przepisów ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. Nr 62, poz. 628 oraz z 2002 r. Nr 41, poz. 365 i Nr 113, poz.

Bardziej szczegółowo

Finansowanie samorządowych inwestycji w gospodarkę odpadami

Finansowanie samorządowych inwestycji w gospodarkę odpadami Bank Ochrony Środowiska Alicja Siemieniec Dyrektor Departamentu Finansowania i Projektów Ekologicznych Finansowanie samorządowych inwestycji w gospodarkę odpadami Paliwa Alternatywne. Waste to Energy.

Bardziej szczegółowo

LISTA PRZEDSIĘWZIĘĆ PRIORYTETOWYCH PLANOWANYCH DO DOFINANSOWANIA ZE ŚRODKÓW WOJEWÓDZKIEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA IGOSPODARKI WODNEJ W KATOWICACH

LISTA PRZEDSIĘWZIĘĆ PRIORYTETOWYCH PLANOWANYCH DO DOFINANSOWANIA ZE ŚRODKÓW WOJEWÓDZKIEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA IGOSPODARKI WODNEJ W KATOWICACH PLANOWANYCH DO DOFINANSOWANIA ZE ŚRODKÓW WOJEWÓDZKIEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA IGOSPODARKI WODNEJ W KATOWICACH NA 2015 ROK I. Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach,

Bardziej szczegółowo

Szpital przyjazny środowisku proekologiczne zmiany w infrastrukturze

Szpital przyjazny środowisku proekologiczne zmiany w infrastrukturze Szpital przyjazny środowisku proekologiczne zmiany w infrastrukturze Andrzej Adamkiewicz Rochna, 23 maja 2014 r. Plan sytuacyjny Szpitala Szpital składa się z kompleksu budynków o powierzchni użytkowej

Bardziej szczegółowo

Ankieta do opracowania "Planu Gospodarki Niskoemisyjnej na terenie Gminy Konstancin-Jeziorna"

Ankieta do opracowania Planu Gospodarki Niskoemisyjnej na terenie Gminy Konstancin-Jeziorna Ankieta do opracowania "Planu Gospodarki Niskoemisyjnej na terenie Gminy Konstancin-Jeziorna" I. CZĘŚĆ INFORMACYJNA Nazwa firmy Adres Rodzaj działalności Branża Osoba kontaktowa/telefon II. Budynki biurowe

Bardziej szczegółowo

WIELOLETNI PLAN ROZWOJU I MODERNIZACJI URZĄDZEŃ WODOCIĄGOWYCH I URZĄDZEŃ KANALIZACYJNYCH NA LATA 2008-2011

WIELOLETNI PLAN ROZWOJU I MODERNIZACJI URZĄDZEŃ WODOCIĄGOWYCH I URZĄDZEŃ KANALIZACYJNYCH NA LATA 2008-2011 WIELOLETNI PLAN ROZWOJU I MODERNIZACJI URZĄDZEŃ WODOCIĄGOWYCH I URZĄDZEŃ KANALIZACYJNYCH NA LATA 2008-2011 BRZEZINY, SIERPIEŃ 2008 Zgodnie z ustawą z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę

Bardziej szczegółowo

Podstawowe informacje o spółce PKO BP

Podstawowe informacje o spółce PKO BP Podstawowe informacje o spółce PKO BP PKO BANK POLSKI S.A. jeden z najstarszych banków w Polsce. W opinii wielu pokoleń Polaków uważany jest za bezpieczną i silną instytucję finansową. Większościowym akcjonariuszem

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 170

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 170 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 170 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 12 Data wydania: 3 lipca 2013 r. AB 170 Nazwa i adres INSTYTUT

Bardziej szczegółowo

LOTOS OIL SA. dr inż. Rafał Mirek - Biuro Rozwoju i Serwisu Olejowego 1/20

LOTOS OIL SA. dr inż. Rafał Mirek - Biuro Rozwoju i Serwisu Olejowego 1/20 dr inż. Rafał Mirek - Biuro Rozwoju i Serwisu Olejowego 1/20 Serwis środków smarnych oraz współczesne aplikacje informatyczne jako narzędzia kontroli wspierające utrzymanie ruchu VI Konferencja Naukowo

Bardziej szczegółowo

BEZPIECZEŃSTWO TECHNICZNE w PRZEMYŚLE

BEZPIECZEŃSTWO TECHNICZNE w PRZEMYŚLE Efekywne przygotowanie do prac remontowych obiektów WOD KAN BEZPIECZEŃSTWO TECHNICZNE w PRZEMYŚLE Tomasz Tłustochowicz Dyrektor ds. Marketingu i Sprzedaży CLIMBEX S.A Prezentacja CLIMBEX S.A. Wprowadzenie

Bardziej szczegółowo

Przemysł cementowy w Polsce

Przemysł cementowy w Polsce Przemysł cementowy w Polsce Przemysł cementowy w Polsce, pod względem wielkości produkcji znajduje się na siódmym miejscu wśród europejskich producentów cementu. Głęboka modernizacja techniczna, jaka miała

Bardziej szczegółowo

Nowelizacja ustawy Prawo Wodne

Nowelizacja ustawy Prawo Wodne dla rozwoju infrastruktury i środowiska Nowelizacja ustawy Prawo Wodne Danuta Drozd Kierownik Zespołu ds. Funduszy Europejskich Katarzyna Cichowicz, Katarzyna Brejt 1 Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska

Bardziej szczegółowo

ROCZNY ZBIORCZY RAPORT DLA KOMISJI EUROPEJSKIEJ

ROCZNY ZBIORCZY RAPORT DLA KOMISJI EUROPEJSKIEJ POLSKA ROCZNY ZBIORCZY RAPORT DLA KOMISJI EUROPEJSKIEJ DOTYCZĄCY ZAWARTOŚCI SIARKI W LEKKIM OLEJU OPAŁOWYM, CIĘŻKIM OLEJU OPAŁOWYM, OLEJU DO SILNIKÓW STATKÓW ŻEGLUGI ŚRÓDLĄDOWEJ ORAZ PALIWIE ŻEGLUGOWYM

Bardziej szczegółowo

gospodarki energetycznej...114 5.4. Cele polityki energetycznej Polski...120 5.5. Działania wspierające rozwój energetyki odnawialnej w Polsce...

gospodarki energetycznej...114 5.4. Cele polityki energetycznej Polski...120 5.5. Działania wspierające rozwój energetyki odnawialnej w Polsce... SPIS TREŚCI Wstęp... 11 1. Polityka energetyczna Polski w dziedzinie odnawialnych źródeł energii... 15 2. Sytuacja energetyczna świata i Polski u progu XXI wieku... 27 2.1. Wstęp...27 2.2. Energia konwencjonalna

Bardziej szczegółowo

Opłaty za korzystanie ze środowiska obowiązki podmiotów prowadzących działalność gospodarczą.

Opłaty za korzystanie ze środowiska obowiązki podmiotów prowadzących działalność gospodarczą. Opłaty za korzystanie ze środowiska obowiązki podmiotów prowadzących działalność gospodarczą. Podstawowe informacje. Podstawowym aktem prawnym, regulującym ochronę środowiska i korzystanie z niego, jest

Bardziej szczegółowo

2. Stan gospodarki odpadami niebezpiecznymi w regionie Polski Południowej

2. Stan gospodarki odpadami niebezpiecznymi w regionie Polski Południowej KOMPLEKSOWY PROGRAM GOSPODARKI ODPADAMI NIEBEZPIECZNYMI W REGIONIE POLSKI POŁUDNIOWEJ 16 2. Stan gospodarki odpadami niebezpiecznymi w regionie Polski Południowej 2.1. Analiza ilościowo-jakościowa zinwentaryzowanych

Bardziej szczegółowo

1. Rodzaj i charakterystyka przedsięwzięcia:

1. Rodzaj i charakterystyka przedsięwzięcia: zasięgnął opinii Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie oraz Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Ustrzykach Dolnych w sprawie potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedmiotowego

Bardziej szczegółowo

UDZIAŁ EDF POLSKA W OGRANICZENIU NISKIEJ EMISJI W KRAKOWIE. XIV Małopolska Konferencja Samorządowa, 15 listopada 2013

UDZIAŁ EDF POLSKA W OGRANICZENIU NISKIEJ EMISJI W KRAKOWIE. XIV Małopolska Konferencja Samorządowa, 15 listopada 2013 UDZIAŁ EDF POLSKA W OGRANICZENIU NISKIEJ EMISJI W KRAKOWIE XIV Małopolska Konferencja Samorządowa, 15 listopada 2013 ANTYSMOGOWA KOALICJA W WALCE Z NISKĄ EMISJĄ PODPISANIE POROZUMIENIA NISKA EMISJA 15

Bardziej szczegółowo

PODZIĘKOWANIA... BŁĄD! NIE ZDEFINIOWANO ZAKŁADKI. PRZEDMOWA... BŁĄD! NIE ZDEFINIOWANO ZAKŁADKI. 3.1 WPROWADZENIE... BŁĄD! NIE ZDEFINIOWANO ZAKŁADKI.

PODZIĘKOWANIA... BŁĄD! NIE ZDEFINIOWANO ZAKŁADKI. PRZEDMOWA... BŁĄD! NIE ZDEFINIOWANO ZAKŁADKI. 3.1 WPROWADZENIE... BŁĄD! NIE ZDEFINIOWANO ZAKŁADKI. Spis treści PODZIĘKOWANIA... BŁĄD! NIE PRZEDMOWA... BŁĄD! NIE WPROWADZENIE... BŁĄD! NIE ROZDZIAŁ 1... BŁĄD! NIE RYNEK GAZU ZIEMNEGO ZASADY FUNKCJONOWANIA.... BŁĄD! NIE 1.1. RYNEK GAZU ZIEMNEGO ZMIANY STRUKTURALNE

Bardziej szczegółowo

Gospodarka wodno ściekowa w Gminie Stare Babice

Gospodarka wodno ściekowa w Gminie Stare Babice Gminne Przedsiębiorstwo Komunalne Eko Babice Sp. z o. o Gospodarka wodno ściekowa w Gminie Stare Babice Stare Babice, wrzesień 2015r. KANALIZACJA SANITARNA W GMINIE STARE BABICE KANALIZACJA SANITARNA

Bardziej szczegółowo

Roczny plan działań kontrolnych WIOŚ Olsztyn. rok 2009. Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Olsztynie

Roczny plan działań kontrolnych WIOŚ Olsztyn. rok 2009. Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Olsztynie Roczny plan działań kontrolnych WIOŚ Olsztyn rok 2009 Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Olsztynie Delegatura w Elblągu Delegatura w Giżycku Przy wyborze celów kontrolnych, uwzględniono: opracowanie

Bardziej szczegółowo

KARTA INFORMACYJNA PRZEDSIĘWZIĘCIA

KARTA INFORMACYJNA PRZEDSIĘWZIĘCIA KARTA INFORMACYJNA PRZEDSIĘWZIĘCIA wg art. 3 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz

Bardziej szczegółowo

Polityka innowacyjna Województwa Mazowieckiego

Polityka innowacyjna Województwa Mazowieckiego Polityka innowacyjna Województwa Mazowieckiego Konferencja Innowacje w przemyśle a zmiany klimatu Warszawa, dn. 28 maja 2009 r. 1 Warszawa, dn.28 maja 2009 r. Plan prezentacji: Regionalna Strategia Innowacji

Bardziej szczegółowo

Nakłady na środki trwałe służące ochronie środowiska i gospodarce wodnej w Polsce w 2012 r.

Nakłady na środki trwałe służące ochronie środowiska i gospodarce wodnej w Polsce w 2012 r. mld zł GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Badań Regionalnych i Środowiska Notatka informacyjna WYNIKI BADAŃ GUS Nakłady na środki trwałe służące ochronie środowiska i gospodarce wodnej w Polsce w 2012

Bardziej szczegółowo

1. Oznaczenie prowadzącego zakład oraz adres. 2. Osoba udzielająca informacji: Oznaczenie prowadzącego zakład:

1. Oznaczenie prowadzącego zakład oraz adres. 2. Osoba udzielająca informacji: Oznaczenie prowadzącego zakład: Informacje na temat środków bezpieczeństwa i sposobu postępowania w przypadku wystąpienia poważnej awarii przemysłowej w Terminalu Paliw w Gdańsku Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN Spółka Akcyjna 1. Oznaczenie

Bardziej szczegółowo

W jaki sposób park technologiczny może wspomóc transfer wiedzy na Mazowszu. Michał Dzierżawski Płocki Park Przemysłowo-Technologiczny S.A.

W jaki sposób park technologiczny może wspomóc transfer wiedzy na Mazowszu. Michał Dzierżawski Płocki Park Przemysłowo-Technologiczny S.A. W jaki sposób park technologiczny może wspomóc transfer wiedzy na Mazowszu Michał Dzierżawski Płocki Park Przemysłowo-Technologiczny S.A. Rys historyczny: Koncepcja Parku Przemysłowo- Technologicznego

Bardziej szczegółowo

PŁASZÓW II W KRAKOWIE

PŁASZÓW II W KRAKOWIE UNIA EUROPEJSKA FUNDUSZ SPÓJNOŚCI Beneficjent Jednostka Realizująca Projekt Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji S.A. ul. Senatorska 1, 30-106 Kraków tel.: +48 12 42 42 440, +48 12 42 42

Bardziej szczegółowo

Wpływ polityki spójności na realizację celów środowiskowych Strategii Europa 2020 na przykładzie Poznania

Wpływ polityki spójności na realizację celów środowiskowych Strategii Europa 2020 na przykładzie Poznania Wpływ polityki spójności na realizację celów środowiskowych Strategii Europa 2020 na przykładzie Poznania Tomasz Herodowicz Instytut Geografii Społeczno-Ekonomicznej i Gospodarki Przestrzennej Struktura

Bardziej szczegółowo

Finansowanie inwestycji w gospodarce odpadami na poziomie regionalnym

Finansowanie inwestycji w gospodarce odpadami na poziomie regionalnym Finansowanie inwestycji w gospodarce odpadami na poziomie regionalnym Hanna Grunt Prezes Zarządu WFOŚiGW 1 Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej jest instytucją, powołaną na mocy ustawy

Bardziej szczegółowo