PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO DYREKTORA SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 4 W CIECHANOWIE NA ROK SZKOLNY 2015/2016

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO DYREKTORA SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 4 W CIECHANOWIE NA ROK SZKOLNY 2015/2016"

Transkrypt

1 PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO DYREKTORA SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 4 W CIECHANOWIE NA ROK SZKOLNY 2015/2016

2 I Podstawa prawna: Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jednolity Dz. U. z 2004r. Nr 256, poz ze zmianami); Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 października 2009r. w sprawie sprawowania nadzoru pedagogicznego (Dz. U. Nr 168, poz. 1324); Ustawa z dnia 26 stycznia 1982r. Karta Nauczyciela (tekst jednolity Dz. U. z 2006r. Nr 97, poz.674 ze zmianami) Kierunki realizacji polityki oświatowej państwa ustalone przez MEN Źródła zewnętrzne planowania: 1. Wzmocnienie bezpieczeństwa dzieci. 2. Rozwijanie kompetencji czytelniczych oraz upowszechnianie czytelnictwa wśród dzieci. 3. Edukacja matematyczna i przyrodnicza w kształceniu ogólnym. Kierunki nadzoru pedagogicznego Mazowieckiego Kuratora Oświaty: a) w zakresie ewaluacji: Ewaluacja całościowa Ewaluacja problemowa w zakresie wymagań: Uczniowie nabywają wiadomości i umiejętności określone w podstawie programowej. Szkoła lub placówka wspomaga rozwój uczniów z uwzględnieniem ich indywidualnej sytuacji. Szkoła lub placówka organizując procesy edukacyjne uwzględnia wnioski z analizy wyników sprawdzianu oraz innych badań zewnętrznych i wewnętrznych. a) w zakresie kontroli: Zgodność zatrudniania nauczycieli z wymaganymi kwalifikacjami Prawidłowość organizacji pracy świetlicy szkolnej

3 Źródła wewnętrzne planowania: Wnioski ze sprawowanego nadzoru pedagogicznego w roku szkolnym 2014/2015 Kontynuować działania w zakresie ewaluacji wewnętrznej (zespoły ewaluacyjne); Zwracać uwagę na bezpieczeństwo dzieci podczas zajęć szkolnych, przerw lekcyjnych, zajęć pozalekcyjnych; Rzetelnie i aktywnie pełnić dyżury na przerwach międzylekcyjnych, rozpoczynać i kończyć je punktualnie; Motywować nauczycieli do wykorzystania wyników badań i diagnoz do indywidualizacji procesu nauczania. 2. Wyniki i wnioski z przeprowadzonych badań wewnętrznych i zewnętrznych: - rekomendacje z ewaluacji wewnętrznej - wnioski z analiz sprawdzianów próbnych, diagnoz, sprawdzianu kompetencji II Cele nadzoru pedagogicznego w Szkole Podstawowej nr 4 w Ciechanowie 1. Zaplanowanie i realizacja działań służących podnoszeniu jakości pracy szkoły. 2. Kontrola przestrzegania przepisów prawa dotyczących działalności szkoły. 3. Kontrola prowadzenia dokumentacji szkolnej zgodnie z przepisami prawa oświatowego. 4. Ocena pracy nauczycieli. 5. Wspomaganie nauczycieli w zakresie ich działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej. 6. Zbieranie informacji na temat funkcjonowania szkoły w celu wprowadzania działań naprawczych. III Formy nadzoru pedagogicznego: EWALUACJA WEWNĘTRZNA Dyrekcja wraz z zespołem do spraw ewaluacji wewnętrznej i pozostałymi członkami rady pedagogicznej ustaliła, iż w roku szkolnym 2015/2016 ewaluacji wewnętrznej podlegało będzie wymaganie 8: Promowana jest wartość edukacji.

4 Cele ewaluacji: Pozyskanie informacji na temat zainteresowania środowiska pracą szkoły i jej osiągnięciami. Zdobycie informacji na temat wizerunku i oferty szkoły. Promowanie wśród uczniów potrzeby uczenia się. Odbiorcy ewaluacji: rodzice, uczniowie, nauczyciele, dyrektor, organ prowadzący, środowisko lokalne, absolwenci. Przedmiot ewaluacji Oferta edukacyjna szkoły, współpraca szkoły z instytucjami i organizacjami w ramach wzbogacenia procesu edukacyjnego, postrzeganie szkoły w środowisku lokalnym, losy absolwentów. PYTANIA KLUCZOWE KRYTERIA EWALUACJI METODY/ NARZĘDZIA PRÓBA BADAWCZA 1. Jakie działania podejmują nauczyciele w celu promowania wartości edukacji i działalności szkoły? 2. W jaki sposób szkoła prezentuje i 1. Różnorodność i atrakcyjność oferty edukacyjnej. 2. Zgodność oferty edukacyjnej z potrzebami uczniów Analiza dokumentów, ankieta dla nauczyciela, ankieta dla rodzica, ankieta dla ucznia, Ankieta dla absolwenta, wywiad z dyrektorem, wywiad z przedstawicielami organu Uczniowie klas V-VI Rodzice klas V-VI Nauczyciele Absolwenci

5 upowszechnia informacje o ofercie edukacyjnej? 3. W jaki sposób szkoła informuje uczniów, rodziców, środowisko lokalne o podejmowanych działaniach? 4. Czy szkoła prowadzi działania kształtujące postawę uczenia się przez całe życie? 5. Czy szkoła prowadzi działania kształtujące pozytywny klimat sprzyjający uczeniu się? 6. Jakie działania marketingowe podejmuje szkoła na rzecz pozyskiwania nowych uczniów? 7. Czy szkoła pozyskuje i wykorzystuje informacje o losach absolwentów do promowania wartości edukacji? i środowiska. 3. Skuteczność prowadzenia przez szkołę działań promocyjnych. 4. Adekwatność ofert informacyjnych do oczekiwań środowiska. prowadzącego, partnerami współpracującymi ze szkołą. Przedstawiciele organu prowadzącego Partnerzy szkoły KONTROLA Cele kontroli: 1. Sprawdzanie prawidłowości prowadzenia dokumentacji szkolnej. 2. Systematyczne monitorowanie realizacji podstawy programowej. 3. Zgodność trybu oceniania uczniów z przepisami prawa. 4. Monitorowanie stanu bezpieczeństwa uczniów w szkole. 5. Monitorowanie poprawności dokumentowania pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej w tym zajęć pozalekcyjnych, zajęć organizowanych w ramach art. 42, ust.2, pkt. 2 lit. a i b, wycieczek szkolnych. 6. Monitorowanie pracy zespołów nauczycielskich.

6 Harmonogram kontroli w roku szkolnym 2015/2016 Temat kontroli Odpowiedzialni za zadanie Przepis prawa Termin Uwagi Zgodność realizacji obowiązkowych zajęć edukacyjnych z ramowymi planami nauczania Rozporządzenie MEN z dn. 12 lutego 2002r. w sprawie ramowych planów nauczania w szkołach publicznych z późn.zm. I/VI Prawidłowość dopuszczania do użytku programów nauczania. Wybór podręczników szkolnych przez nauczycieli i działania związane z obrotem używanymi podręcznikami na terenie szkoły. Rozporządzenie MEN z dn. 8 czerwca 2009r. w sprawie dopuszczania do użytku w szkole programów wychowania przedszkolnego i programów nauczania oraz dopuszczania do użytku szkolnego podręczników (z późn. zm.) VIII, V Przestrzeganie przepisów prawa w zakresie oceniania, klasyfikowania i promowania. Rozporządzenie MEN z dn. 10 czerwca 2015r. w sprawie szczegółowych warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy w szkołach publicznych oraz statut szkoły Na bieżąco Kontrola realizacji zadań wynikających z planów rozwoju zawodowego nauczycieli odbywających staż. Rozporządzenie MEN z dn. 1 grudnia 2004r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego nauczycieli z późn. zm. Na bieżąco

7 Monitorowanie prawidłowości pełnienia dyżurów przez nauczycieli w czasie przerw międzylekcyjnych, przed i po lekcjach, zgodnie z regulaminem i harmonogramem dyżurów. Regulamin dyżurów Na bieżąco Monitorowanie prawidłowości prowadzenia dokumentacji przebiegu nauczania w zakresie zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych. Systematyczność dokumentowania przebiegu nauczania i oceniania. Rozporządzenie MENiS z dn. 19 lutego 2002r. z późn. zm. w sprawie prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji Na bieżąco Monitorowanie rytmiczności realizacji i procesu wdrażania podstawy programowej. Rozporządzenie MEN z dn. 23 sierpnia 2007r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół (z późn. zm.) Rozporządzenie MEN z dn. 12 lutego 2002r. w sprawie ramowych planów nauczania w szkołach publicznych z późn. zm. Na bieżąco Kontrola w zakresie prawidłowości zapewniania bezpieczeństwa dzieciom podczas zajęć organizowanych na terenie szkoły i poza szkołą. Regulaminy wewnętrzne Rozporządzenie MEN z dn. 23 sierpnia 2007r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół (z późn. zm.) Na bieżąco Kontrola zgodności zatrudniania nauczycieli z wymaganymi kwalifikacjami. Rozporządzenie MEN z dn. 12 marca 2009r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli Na bieżąco

8 oraz określania szkół i wypadków, w których można zatrudnić nauczycieli niemających wyższego wykształcenia lub ukończonego zakładu kształcenia nauczycieli (z późn. zm.) Prawidłowość organizacji pracy świetlicy szkolnej Rozporządzenie MEN z dn. 21 maja 2001r. w sprawie ramowych statutów publicznych przedszkoli oraz publicznych szkół Na bieżąco WSPOMAGANIE Cele wspomagania nauczycieli: 1. Organizowanie szkoleń, warsztatów, konferencji, lekcji otwartych. 2. Pomoc finansowa w doskonaleniu zawodowym zgodnie z potrzebami szkoły. 3. Przydział dodatku motywacyjnego. 4. Nagradzanie nauczycieli. 5. Pomoc dla nauczycieli realizujących doskonalenie w czasie stażu do uzyskania kolejnego stopnia awansu zawodowego. Lp. Tematyka /problematyka/ doskonalenia Formy realizacji Odpowiedzialni Termin realizacji Uwagi 1. rozpoznaje potrzeby szkoły, Rady Pedagogicznej opracowując plan doskonalenia zawodowego. - Opracowanie Wieloletniego analiza arkuszy samooceny planowanie WDN warsztaty (zespoły nauczycielskie) liderzy zespołów liderzy zespołów wrzesień 2015 wrzesień 2015 wrzesień 2015

9 Planu Doskonalenia Zawodowego Nauczycieli 2. Nauczyciele podejmują doskonalenie zawodowe (zgodnie z potrzebami szkoły i nauczycieli) DOSKONALENIE ZEWNĘTRZNE Według własnych potrzeb nauczycieli: Studia podyplomowe: Język angielski w nauczaniu przedszkolnym i wczesnoszkolnym Kurs kwalifikacyjny z zakresu organizacji i zarządzania oświatą A. Kraszewska J. Cywińska, E. Barcz w ciągu roku szkolnego wg oferty ośrodków doskonalenia Kursy doskonalące: Gry i zabawy na lekcjach wychowania fizycznego w kl. I-III szkoły podstawowej K. Sawulska, E. Czapska, A. Kuskowska Jak oceniać z radością? B. Kosowska, J. Lech, A. Kraszewska, K. Sawulska, I i II semestr Doskonalenie czytania i pisania poprzez gry i zabawy Współpraca z rodzicami Przemoc i agresja w szkole J. Lech, A. Kraszewska, M. Sasin, L. Adamiak L. Adamiak L. Adamiak

10 Opóźniony rozwój mowy prawidłowa diagnoza i skuteczne metody pracy z dzieckiem Doskonalenie czytania i pisania poprzez gry i zabawy Radzenie sobie z trudnymi zachowaniami uczniów Jak się uczyć? Czyli o tym jak osiągnąć sukces szkolny Diagnoza gotowości do podjęcia nauki szkolnej W pułapce progu edukacyjnego Teatr dla małych i dużych Motywowanie uczniów do nauki Pisownia ó Doskonalenie czytania i pisania poprzez gry i zabawy Legalne TIKowanie na lekcjach języka obcego. Magiczny świat edukacji przedszkolnej J. Krzywnicka J. Krzywnicka J. Krzywnicka J. Krzywnicka E. Czapska, M. Sasin A. Kuskowska A. Kuskowska A. Lachowska A. Lachowska A. Lachowska K.Skaraczyńska, M. Wojdat, M. Martela M. Wojdat I semestr II semestr I semestr I semestr I semestr II semestr I semestr

11 Using puppets with really young learners In quest of the real shape of words Jak uczy się mózg i co z tego wynika? Jokes for practising grammar. Mnemotechniki jako wsparcie w nauce języków obcych. Slow, evolving and kinaesthetic. From chunks to structure: on the importance of środki językowe. M. Wojdat J. Trzcińska K.Skaraczyńska, M. Wojdat K. Skaraczyńska J. Trzcińska, K. Skaraczyńska J. Trzcińska, K. Skaraczyńska I semestr II semestr I semestr II semestr II semestr DOSKONALENIE WEWNĘTRZNE - szkoleniowe Rady Pedagogiczne Bezpieczeństwo a promocja zdrowia Cyberprzemoc problem przemocy rówieśniczej w sieci Szkolenie on-line prowadzone przez Fundację Dzieci Niczyje dyrektor 3. Ewaluacja WSO Analiza WSO maj 2016

12 4. Szkolny zestaw programów nauczania zapewnia rozwój osiągnięć edukacyjnych uczniów. Przewodniczący zespołów Uaktualnianie szkolnego zestawu podręczników i programów nauczania. Prawidłowość dopuszczania do użytku w szkole programów wychowania przedszkolnego i programów nauczania. Warsztaty, ewaluacja, prezentacje zespoły nauczycielskie kwiecień/maj/ sierpień Rozpoznawanie potrzeb i możliwości edukacyjnych, intelektualnych i społecznych uczniów. Diagnoza uczniów klas pierwszych, Diagnoza przedszkolna Diagnoza uczniów kl. III i V Wychowawcy kl. I Wychowawcy oddziałów przedszkolnych Wychowawcy kl. III i V wrzesień/paździer nik/ 2015 maj 2016 Organizacja zajęć pozalekcyjnych. Analiza diagnozy uczniów Analiza opinii PPP Zespoły nauczycielskie Pedagog październik 2015/maj 2016 cały rok Wygłaszanie referatów:

13 Uzależnienia Referat/ zespół opiekuńczo-wychowawczy A. Lachowska II semestr Kary i nagrody w wychowaniu Referat/ zespół opiekuńczo-wychowawczy A. Wdowińska I semestr Wychowanie i edukacja zdrowotna w szkole Referat/ zespół opiekuńczo-wychowawczy A. Duchlińska I semestr Dziecko krzywdzone a nauczyciel Referat/ zespół opiekuńczo-wychowawczy A. Trawińska I semestr Bezpieczeństwo uczniów w szkole Referat/ zespół opiekuńczo-wychowawczy K. Skaraczyńska II semestr 6. Analiza i ewaluacja wyników sprawdzianów wewnętrznych i zewnętrznych i porównywanie z ocenami rocznymi z poszczególnych przedmiotów. Warsztaty /zespoły Zespoły nauczycielskie maj/czerwiec Rytmiczność realizacji podstawy programowej. 8. Tworzenie i wdrażanie nowatorskich programów zajęć pozalekcyjnych i innowacji pedagogicznych. Analiza dokumentacji Szkolenia w ramach zespołów samokształceniowych Wdrożenie innowacji pedagogicznej Kontynuacja innowacji pedagogicznej Odkrywam świat wokół siebie wykorzystanie teorii inteligencji wielorakich Howarda Gardnera w edukacji regionalnej. i wicedyrektorzy Nauczyciele Zespół ds. ewaluacji Nauczyciele kontynuujący innowację: D. Stryjewska, M. Pawłowska maj 2016 w ciągu roku szkolnego w ciągu roku szkolnego

14 Wdrożenie programu autorskiego "Deutsch macht Spaß" /Niemiecki sprawia przyjemność. Nauczyciel wdrażający program: J. Lech w ciągu roku szkolnego 9. Dzielenie się wiedzą i umiejętnościami wygłaszanie referatów, szkolenie zespołów, prowadzenie lekcji otwartych. 1) Co zagraża bezpieczeństwu dziecka? 2) Edukacja ekologiczna w nauczaniu wczesnoszkolnym. 3) Rozwijanie zainteresowań czytelniczych u dzieci w młodszym wieku szkolnym. 4) Uczenie się matematyki w warunkach klasowolekcyjnych a integracja czynności percepcyjnomotorycznych. 5) Techniki i metody motywujące do nauki. 6) Współpraca z rodzicami w terapii logopedycznej. 7) Wpływ rozwoju mowy na rozwijanie zdolności i Wdrożenie innowacji: Bajki, piosenki i literatura w nauczaniu języka angielskiego Storytelling, songs and literature in English language teaching dla klas VI Referat/zespół edukacji wczesnoszkolnej i wychowania przedszkolnego Referat/zespół edukacji wczesnoszkolnej i wychowania przedszkolnego Referat/zespół edukacji wczesnoszkolnej i wychowania przedszkolnego Referat/zespół edukacji wczesnoszkolnej i wychowania przedszkolnego Referat/zespół edukacji wczesnoszkolnej i wychowania przedszkolnego Referat/zespół edukacji wczesnoszkolnej i wychowania przedszkolnego Referat/zespół edukacji wczesnoszkolnej i wychowania przedszkolnego Nauczyciel wdrażający program: K. Skaraczyńska D. Rutkowska II semestr A. Zygnerska I semestr K. Sawulska II semestr B. Kosowska II semestr J. Lech I semestr J. Krzywnicka październik 2015 J. Krzywnicka marzec 2016

15 inteligencję małego dziecka. 8) Jak pomóc dziecku zrozumieć każdą lekcję? Ocenianie kształtujące. 9) Rola nauczyciela - wychowawcy w zaspakajaniu potrzeby bezpieczeństwa dzieci 5, 6 letnich. 10) Awans zawodowy w świetle prawa 11) Gramatyczne dryle tłumaczeniowe w nauczaniu języka angielskiego. 12) Nauczanie słownictwa na lekcjach języka angielskiego a dysleksja. 13) Interaktywność w nauczaniu języka angielskiego. 14) Rozwijanie kreatywności w nauczaniu języka angielskiego. 15) Indywidualne cechy uczniów a sukces w nauce języka. 16) Praca z uczniem zdolnym. Referat/zespół edukacji wczesnoszkolnej i wychowania przedszkolnego Referat/zespół edukacji wczesnoszkolnej i wychowania przedszkolnego J. Lech II semestr M. Sasin II semestr Szkolenie/ zespół edukacji wczesnoszkolnej D. Stryjewska wrzesień 2015 Referat / Zespół Nauczycieli Języków Obcych Nowożytnych Referat/ Zespół Nauczycieli Języków Obcych Nowożytnych Referat / Zespół Nauczycieli Języków Obcych Nowożytnych Referat / Zespół Nauczycieli Języków Obcych Nowożytnych Referat/ Zespół Nauczycieli Języków Obcych Nowożytnych J. Trzcińska listopad 2015 J. Trzcińska kwiecień 2016 M. Wojdat listopad 2015 K. Skaraczyńska luty 2016 M. Martela marzec 2016 Referat/ zespół matematyczno-przyrodniczy A. Wdowińska październik ),,Ochrona środowiska w Referat/ zespół matematyczno-przyrodniczy J. Sowińska listopad 2015 Powiecie Ciechanowskim. 18) Aktywizujące metody Referat/ zespół matematyczno-przyrodniczy A. Wdowińska grudzień 2015

16 nauczania na lekcjach matematyki. 19) Podaj rękę uczniowi z Referat/ zespół matematyczno-przyrodniczy A. Wdowińska luty 2016 dyskalkulią. 20) Postawy rodzicielskie. Referat/ zespół matematyczno-przyrodniczy A. Duchlińska I semestr 21) Nadpobudliwość Referat/ zespół matematyczno-przyrodniczy A. Duchlińska II semestr psychoruchowa. 22),,O nauczaniu przyrody. Referat/ zespół matematyczno-przyrodniczy I. Koziatek kwiecień ),,Wybrane metody Referat/ zespół matematyczno-przyrodniczy A. Trawińska Marzec 2016 nauczania matematyki w szkole podstawowej 24),,Czym są e-booki i multibooki Referat/ zespół matematyczno-przyrodniczy M. Tokarska I semestr dla ucznia? 25) Współczesne zagrożenia dzieci. 26) Aktywność ruchowa uczniów klas VI SP4. 27) Komputer w procesie uczenia się i nauczania. Referat/ posiedzenie rady pedagogicznej A. Łęgowska I semestr Referat/ posiedzenie rady pedagogicznej J. Iwaszko II semestr Referat/zespół humanistyczny A. Lachowska II semestr 28) Znaczenie czytelnictwa w rozwoju dziecka. 29) Doskonalenie czytania i pisania poprzez gry i zabawy. 30) Współczesne metody aktywizujące w nauczaniu przedmiotów humanistycznych. 31) Jak osiągnąć poprawność językową uczniowskich Referat/zespół humanistyczny A. Lachowska I semestr Referat/zespół humanistyczny A. Lachowska II semestr Referat/zespół humanistyczny I. Koziatek I semestr Referat/zespół humanistyczny W. Stadlewska II semestr

17 wypowiedzi? 32) Bezpieczeństwo dzieci i młodzieży na zajęciach wychowania fizycznego. 33) Gry i zabawy na lekcji wychowania fizycznego w kl. I-III szkoły podstawowej. Referat/zespół nauczycieli wychowania fizycznego Warsztaty/zespół nauczycieli wychowania fizycznego K. Kirzyc II semestr J. Iwaszko I semestr 34) Terapia tańcem. Warsztaty/zespół nauczycieli wychowania J. Iwaszko II semestr fizycznego 35) When s your birthday? Lekcja otwarta J. Trzcińska wrzesień ) Wild animals. Lekcja otwarta M. Wojdat maj/czerwiec ) Easter in England tradycje Wielkanocne w Anglii. 38) Space Tourists - przewidywanie przyszłości. 39) Wild jungle poznajemy nazwy dzikich zwierząt. 40) Jeden z dwunastu - matematyczny konkurs dla klas piątych. 41) Rozwiązywanie zadań praktycznych ułamki dziesiętne. Lekcja otwarta J. Trzcińska marzec/ kwiecień 2016 Lekcja otwarta K. Skaraczyńska kwiecień 2016 Lekcja otwarta M. Martela II semestr Lekcja otwarta A. Duchlińska marzec 2016 Lekcja otwarta A. Trawińska luty ) W krainie kół i okręgów. Lekcja otwarta A. Wdowińska kwiecień ) Konkurs matematyczny dla klas VI Czar Par. Lekcja otwarta A. Wdowińska marzec ) Aby odróżnić literę od głoski, wystarczy choć trochę Lekcja otwarta A. Lachowska wrzesień 2015

18 znać język polski. 45) Tradycje Świąt Bożego Lekcja otwarta I. Koziatek grudzień 2015 Narodzenia kolędy i pastorałki. Opracowanie kolędy pt. Wśród nocnej ciszy na fletach w dwugłosie. 46) Z głową w chmurach. Lekcja otwarta K. Sawulska listopad ) Utrwalanie prawidłowej Lekcja otwarta J. Krzywnicka I semestr wymowy głoski[s] w różnych pozycjach w wyrazie. 48) Różnicowanie głosek Lekcja otwarta J. Krzywnicka II semestr opozycyjnych [c-c-ć] w logotomach, wyrazach, wyrażeniach i zdaniach. 49) Barwy jesieni. Lekcja otwarta M. Sasin I semestr 50) Mama, mamusia, mateńka - życzenia dla mamy. Lekcja otwarta J. Lech II semestr Cele obserwacji zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych oraz innych zadań statutowych 1. Kształtowanie umiejętności czytelniczych uczniów oraz upowszechnianie czytelnictwa wśród dzieci. 2. Realizacja podstawy programowej kształcenia ogólnego z wykorzystaniem zalecanych warunków i sposobów realizacji. 3. Przestrzeganie zasad oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów. 4. Bezpieczeństwo i higiena pracy podczas zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych oraz przerw. 5. Ocena rytmiczności realizacji podstawy programowej.

19 6. Edukacja matematyczna i przyrodnicza w kształceniu ogólnym. 7. Strategie rozwiązywania zadań tekstowych. 8. Kształtowanie umiejętności analizowania i wyciągania wniosków z dokonywanych doświadczeń przyrodniczych. 9. Kształcenie umiejętności analizowania utworów poetyckich. 10. Kształtowanie umiejętności cichego czytania ze zrozumieniem. 11. Dostosowanie treści, form, metod i organizacji nauczania do możliwości psychofizycznych dzieci i uczniów oraz respektowanie zaleceń PPP. 12. Współpraca z rodzicami. 13. Prawidłowość pełnienia dyżurów przez nauczycieli w czasie przerw międzylekcyjnych, przed i po lekcjach. PLAN DIAGNOZOWANIA OSIĄGNIĘĆ EDUKACYJNYCH UCZNIÓW FORMA DIAGNOZY TERMIN ODPOWIEDZIALNI Analiza wyników sprawdzianów/ egzaminów zewnętrznych czerwiec Wychowawcy klas szóstych, poloniści i matematycy uczący w klasach VI Diagnoza wstępna wśród uczniów klas I wrzesień Wychowawcy klas I Diagnoza wstępna dzieci w wieku przedszkolnym listopad Nauczyciele oddziałów przedszkolnych Przeprowadzenie wewnętrznych próbnych sprawdzianów kompetencji klas VI Prowadzenie obserwacji wybranych zajęć Analiza postępów uczniów w oparciu o wyniki klasyfikacji śródrocznej i końcoworocznej Analiza udziału osiągnięć uczniów w konkursach październik listopad grudzień styczeń marzec cały rok, zgodnie z planem obserwacji styczeń i czerwiec luty i czerwiec Wychowawcy klas szóstych, poloniści i matematycy uczący w klasach VI, wicedyrektorzy Wychowawcy klas, nauczyciele, dyrektor

20 WNIOSKI ZE SPRAWOWANEGO NADZORU PEDAGOGICZNEGO ZADANIA SZCZEGÓŁOWE TERMIN ODPOWIEDZIALNY UWAGI Przedstawienie wniosków ze sprawowanego nadzoru. Styczeń 2016 i wicedyrektorzy Przedstawienie ogólnych wyników i wniosków ze sprawowanego nadzoru pedagogicznego. Czerwiec 2016 i wicedyrektorzy Raport z ewaluacji wewnętrznej WNIOSKI WYNIKAJACE ZE SPRAWOWANEGO NADZORU PEDAGOGICZNEGO I PLANU PRACY PRZYJĘTYCH DO REALIZACJI W ROKU SZKOLNYM 2015/2016 Lp. WNIOSKI DZIAŁANIA OSOBY ODPOWIEDZIALNE Kontynuacja sprawdzianów próbnych w celu uzyskania jak najlepszego wyniku sprawdzianu na zakończenie szkoły podstawowej. Motywowanie nauczycieli do wykorzystywania wyników badań i diagnoz do indywidualizacji procesu nauczania. Efektywny udział w konkursach. Przeprowadzenie pięciu próbnych sprawdzianów kompetencji klas VI. Szczegółowe opracowanie wyników i wniosków oraz przekazanie nauczycielom konkretnych przedmiotów i klas w celu dalszej pracy nad konkretnymi problemami. Organizacja szkolnych konkursów Wszyscy nauczyciele Wszyscy nauczyciele Cały rok TERMIN Cały rok szkolny

21 3. 4. Kontynuować działania w zakresie ewaluacji wewnętrznej. Zwracać uwagę na bezpieczeństwo dzieci podczas zajęć lekcyjnych, pozalekcyjnych i przerw poprzez rzetelne pełnienie dyżurów. Udział w konkursach pozaszkolnych. Wybranie obszaru do ewaluacji. Sporządzenie harmonogramu i raportu. Punktualne rozpoczynanie dyżurów. Aktywne pełnienie dyżurów. Dbanie o ład i porządek podczas zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych. Zespół do spraw ewaluacji Wszyscy nauczyciele wrzesień 2015 wrzesień 2015 czerwiec 2015 Cały rok szkolny Rada Pedagogiczna została zapoznana z planem nadzoru pedagogicznego w dniu 14 września 2015r.

ORGANIZACJA DOSKONALENIA NAUCZYCIELI W ROKU SZKOLNYM 2013/2014

ORGANIZACJA DOSKONALENIA NAUCZYCIELI W ROKU SZKOLNYM 2013/2014 ORGANIZACJA DOSKONALENIA NAUCZYCIELI W ROKU SZKOLNYM 2013/2014 Podstawa prawna: - Rozporządzenie MEN z dnia 7 października 2009r. w sprawie nadzoru pedagogicznego/dz.u.nr 168, poz. 1324 z 2009r. z późń.zm./

Bardziej szczegółowo

WEWNĄTRZSZKOLNE DOSKONALENIE NAUCZYCIELI W ROKU SZKOLNYM 2010/2011

WEWNĄTRZSZKOLNE DOSKONALENIE NAUCZYCIELI W ROKU SZKOLNYM 2010/2011 WEWNĄTRZSZKOLNE DOSKONALENIE NAUCZYCIELI W ROKU SZKOLNYM Podstawa prawna: - Rozporządzenie MEN z dnia 7 października 2009r. w sprawie nadzoru pedagogicznego/dz.u.nr 168, poz. 1324 z 2009r./ - Statut Szkoły

Bardziej szczegółowo

PLAN DOSKONALENIA NAUCZYCIELI W ROKU SZKOLNYM 2014/2015

PLAN DOSKONALENIA NAUCZYCIELI W ROKU SZKOLNYM 2014/2015 PLAN DOSKONALENIA NAUCZYCIELI W ROKU SZKOLNYM /2015 Podstawa prawna: - Rozporządzenie MEN z dnia 7 października 2009r. w sprawie nadzoru pedagogicznego/dz.u.nr 168, poz. 1324 z 2009r. z późń.zm./ - Statut

Bardziej szczegółowo

Plan nadzoru pedagogicznego. w Szkole Podstawowej nr 4. w Ciechanowie. na rok szkolny 2010/2011

Plan nadzoru pedagogicznego. w Szkole Podstawowej nr 4. w Ciechanowie. na rok szkolny 2010/2011 Plan nadzoru pedagogicznego w Szkole Podstawowej nr 4 w Ciechanowie na rok szkolny 2010/2011 SPIS TREŚCI I. Podstawa prawna II. Źródła informacji. III. Cele nadzoru pedagogicznego. IV. Przedmiot i harmonogram

Bardziej szczegółowo

PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO W ROKU SZKOLNYM 2014/2015

PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO W ROKU SZKOLNYM 2014/2015 PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO W ROKU SZKOLNYM 2014/2015 przedstawiony na posiedzeniu Rady Pedagogicznej Szkoły Podstawowej im. Generała Franciszka Kamińskiego w Ciechlinie w dniu 10.09.2014 roku I. Podstawa

Bardziej szczegółowo

Plan nadzoru pedagogicznego. Szkoła Podstawowa nr 4 w Ciechanowie. w roku szkolnym 2014/2015

Plan nadzoru pedagogicznego. Szkoła Podstawowa nr 4 w Ciechanowie. w roku szkolnym 2014/2015 Plan nadzoru pedagogicznego Szkoła Podstawowa nr 4 w Ciechanowie w szkolnym / Podstawa prawna 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 nr 256, poz. 2572 ze zmianami) 2. Rozporządzenie

Bardziej szczegółowo

Plan nadzoru pedagogicznego Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Lipinach w roku szkolnym 2014/2015

Plan nadzoru pedagogicznego Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Lipinach w roku szkolnym 2014/2015 Plan nadzoru pedagogicznego Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Lipinach w roku szkolnym 2014/2015 Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 października 2009 r. w sprawie

Bardziej szczegółowo

PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO DYREKTORA ZESPOŁU SZKÓŁ IM. JÓZEFA CZYŻEWSKIEGO W OPALENIU

PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO DYREKTORA ZESPOŁU SZKÓŁ IM. JÓZEFA CZYŻEWSKIEGO W OPALENIU PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO DYREKTORA ZESPOŁU SZKÓŁ IM. JÓZEFA CZYŻEWSKIEGO W OPALENIU W ROKU SZKOLNYM 2014/ 2015 Przedstawiony: 1. Radzie Pedagogicznej w dniu 10 września 2014 roku. -1- PODSTAWA PRAWNA:

Bardziej szczegółowo

Plan nadzoru pedagogicznego na rok szkolny 2011/2012

Plan nadzoru pedagogicznego na rok szkolny 2011/2012 15 268 Białystok ul. Czackiego 8 tel. (85) 7421881 Plan nadzoru pedagogicznego na rok szkolny 2011/2012 I. PODSTAWY PRAWNE 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256

Bardziej szczegółowo

Art. 33.1. Nadzór pedagogiczny polega na:

Art. 33.1. Nadzór pedagogiczny polega na: PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO Zespołu Szkolno Gimnazjalnego nr 1 w Radomsku W ROKU SZKOLNYM 2012/2013 Podstawa prawna prowadzonego nadzoru: 1) Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 października

Bardziej szczegółowo

PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO W ROKU SZKOLNYM 2013/2014

PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO W ROKU SZKOLNYM 2013/2014 PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO W ROKU SZKOLNYM 2013/2014 przedstawiony na posiedzeniu Rady Pedagogicznej Szkoły Podstawowej im. Generała Franciszka Kamińskiego w Ciechlinie w dniu 10.09.2013 roku I. Podstawa

Bardziej szczegółowo

PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO. na rok szkolny 2014/2015. Zespół Szkół w Ratoszynie

PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO. na rok szkolny 2014/2015. Zespół Szkół w Ratoszynie PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO na rok szkolny 2014/2015 Zespół Szkół w Ratoszynie Podstawa prawna prowadzonego nadzoru: rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 października 2009r. w sprawie nadzoru

Bardziej szczegółowo

Plan nadzoru pedagogicznego Przedszkola nr 2 Bytowie w roku szkolnym 2014/2015

Plan nadzoru pedagogicznego Przedszkola nr 2 Bytowie w roku szkolnym 2014/2015 Plan nadzoru pedagogicznego Przedszkola nr 2 Bytowie w roku szkolnym 2014/2015 Podstawa prawna: Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t.j. Dz.U. z 2004 r. Nr 256 poz. 2572 ze zm.), Rozporządzenie

Bardziej szczegółowo

Kuratorium Oświaty w Gdańsku

Kuratorium Oświaty w Gdańsku Kuratorium Oświaty w Gdańsku Konferencja dla dyrektorów szkół i placówek wrzesień 2015 Podstawowe kierunki realizacji polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2015/16 1.Wzmocnienie bezpieczeństwa dzieci

Bardziej szczegółowo

PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO DYREKTORA PRZEDSZKOLA NR 283 W WARSZAWIE W ROKU SZKOLNYM 2014/2015

PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO DYREKTORA PRZEDSZKOLA NR 283 W WARSZAWIE W ROKU SZKOLNYM 2014/2015 PRZEDSZKOLE NR 283 W WARSZAWIE Warszawa, dn.15 września 2014 r. PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO DYREKTORA PRZEDSZKOLA NR 283 W WARSZAWIE W ROKU SZKOLNYM 2014/2015 Podstawa prawna: Ustawa z dnia 7 września

Bardziej szczegółowo

PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO DYREKTORA PRZEDSZKOLA NR 35 POD ŻAGLAMI W GDYNI

PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO DYREKTORA PRZEDSZKOLA NR 35 POD ŻAGLAMI W GDYNI PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO DYREKTORA PRZEDSZKOLA NR 35 POD ŻAGLAMI W GDYNI NA ROK SZKOLNY 2015-2016 Plan nadzoru pedagogicznego określa tematykę zadań i zakres działań dyrektora przedszkola w roku szkolnym

Bardziej szczegółowo

Plan nadzoru pedagogicznego

Plan nadzoru pedagogicznego Plan nadzoru pedagogicznego Obowiązuje w Zespole Szkół w Kwiatonowicach w roku szkolnym 2012/2013 AKTY PRAWNE, PODSTAWY: 1. Ustawa z 7 września 1991 roku o systemie oświaty ze zmianami 2. Rozporządzenie

Bardziej szczegółowo

PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO NA ROK SZKOLNY 2015/2016 Szkoły Podstawowej nr 61 im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Krakowie

PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO NA ROK SZKOLNY 2015/2016 Szkoły Podstawowej nr 61 im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Krakowie PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO NA ROK SZKOLNY 2015/2016 Szkoły Podstawowej nr 61 im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Krakowie 1. PODSTAWA PLANOWANIA DZIAŁAŃ Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia

Bardziej szczegółowo

PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO DYREKTORA SZKOŁY PODSTAWOWEJ W OKMIANACH I.

PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO DYREKTORA SZKOŁY PODSTAWOWEJ W OKMIANACH I. PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO DYREKTORA SZKOŁY PODSTAWOWEJ W OKMIANACH I. Podstawa prawna. 1. Art. 33 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jednolity: Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572

Bardziej szczegółowo

Plan Nadzoru Pedagogicznego Szkoła Podstawowa nr 65, im Juliusza Słowackiego 91-322 Łódź, ul. Pojezierska 10 rok szkolny 2014/2015

Plan Nadzoru Pedagogicznego Szkoła Podstawowa nr 65, im Juliusza Słowackiego 91-322 Łódź, ul. Pojezierska 10 rok szkolny 2014/2015 Plan Nadzoru Pedagogicznego Szkoła Podstawowa nr 65, im Juliusza Słowackiego 91-322 Łódź, ul. Pojezierska 10 rok szkolny 2014/2015 Przedstawiony: Radzie Pedagogicznej w dniu 10 września 2014 r. 1 ŹRÓDŁA

Bardziej szczegółowo

PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO

PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO Plan nadzoru pedagogicznego 2014/2015 dla przedszkola Strona 1 z 6 PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO Plan nadzoru na rok szkolny 2014/2015 przedstawiono na posiedzeniu Rady Pedagogicznej Przedszkola w dniu 28

Bardziej szczegółowo

PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO DYREKTORA PUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ Z ODDZIAŁAMI SPORTOWYMI W DOBRZENIU WIELKIM w roku szkolnym 2014/2015

PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO DYREKTORA PUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ Z ODDZIAŁAMI SPORTOWYMI W DOBRZENIU WIELKIM w roku szkolnym 2014/2015 PODSTAWA PRAWNA SPRAWOWANIA NADZORU PEDAGOGICZNEGO: PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO DYREKTORA PUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ Z ODDZIAŁAMI SPORTOWYMI W DOBRZENIU WIELKIM w roku szkolnym 2014/2015 Ustawa z dnia

Bardziej szczegółowo

PLAN PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 32 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI IM. PAMIĘCI MAJDANKA W LUBLINIE NA ROK SZKOLNY 2015/2016. Lublin 2015.

PLAN PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 32 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI IM. PAMIĘCI MAJDANKA W LUBLINIE NA ROK SZKOLNY 2015/2016. Lublin 2015. CZŁOWIEK DLA CZŁOWIEKA BRATEM PLAN PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 32 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI IM. PAMIĘCI MAJDANKA W LUBLINIE NA ROK SZKOLNY 2015/2016 Lublin 2015 Strona1 Podstawa prawna: Ustawa z dnia

Bardziej szczegółowo

PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO NA ROK SZKOLNY 2014/2015

PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO NA ROK SZKOLNY 2014/2015 PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO NA ROK SZKOLNY 2014/2015 MŁODZIEŻOWY OŚRODEK SOCJOTERAPII CÓREK BOŻEJ MIŁOŚCI W WOJSCE Przedstawiony Radzie Pedagogicznej w dniu 12 września 2014r. PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO

Bardziej szczegółowo

Plan nadzoru pedagogicznego w roku szkolnym 2014/2015 w Publicznym Gimnazjum nr 24 im.gen.józefa Wybickiego w Łodzi

Plan nadzoru pedagogicznego w roku szkolnym 2014/2015 w Publicznym Gimnazjum nr 24 im.gen.józefa Wybickiego w Łodzi Plan nadzoru pedagogicznego w roku szkolnym 2014/2015 w Publicznym Gimnazjum nr 24 im.gen.józefa Wybickiego w Łodzi Podano do wiadomości w dniu 15.09.2014r. 1 Plan nadzoru pedagogicznego opracowano na

Bardziej szczegółowo

PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO

PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO na rok szkolny 2015-2016 PRZEDSZKOLE SIÓSTR NAZARETANEK IM.DZ.JEZUS W OSTRZESZOWIE Plan nadzoru pedagogicznego zawiera tematykę zadań i zakres działań dyrektora przedszkola

Bardziej szczegółowo

1. Informacje wprowadzające:

1. Informacje wprowadzające: Plan Nadzoru Pedagogicznego Dyrektora Szkoły Podstawowej w Dolistowie na rok szkolny 2012/2013 Podstawa prawna: 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tj. Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz.2572

Bardziej szczegółowo

Plan pracy Gimnazjum nr 10 w Gdańsku na rok szkolny 2014/2015

Plan pracy Gimnazjum nr 10 w Gdańsku na rok szkolny 2014/2015 Plan pracy Gimnazjum nr 10 w Gdańsku na rok szkolny 2014/2015 Podstawa prawna: Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t.j. Dz.U. z 2004 r. Nr 256 poz. 2572 ze zm.), Rozporządzenie Ministra

Bardziej szczegółowo

PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO DYREKTORA ZESPOŁU SZKÓŁ IM. JÓZEFA CZYŻEWSKIEGO W OPALENIU

PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO DYREKTORA ZESPOŁU SZKÓŁ IM. JÓZEFA CZYŻEWSKIEGO W OPALENIU PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO DYREKTORA ZESPOŁU SZKÓŁ IM. JÓZEFA CZYŻEWSKIEGO W OPALENIU W ROKU SZKOLNYM 2012/ 2013 Przedstawiony: 1. Radzie Pedagogicznej w dniu 12 września 2012 roku. Plan nadzoru pedagogicznego

Bardziej szczegółowo

ROCZNY PLAN PRACY SZKOŁY NA ROK SZKOLNY 2013/2014

ROCZNY PLAN PRACY SZKOŁY NA ROK SZKOLNY 2013/2014 ROCZNY PLAN PRACY SZKOŁY NA ROK SZKOLNY 2013/2014 PODSTAWY PLANOWANYCH ZADAŃ 1. Art. 33 w zw. z 35 ust. 4 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty ( Dz. U nr 256, poz. 2572 z 2004 r. z późn.

Bardziej szczegółowo

PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO SZKOŁY PODSTAWOWEJ im. Ireny Sendlerowej wdobroszycach na rok szkolny 2014/2015

PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO SZKOŁY PODSTAWOWEJ im. Ireny Sendlerowej wdobroszycach na rok szkolny 2014/2015 1 Załącznik nr 4 a PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO SZKOŁY PODSTAWOWEJ im. Ireny Sendlerowej wdobroszycach na rok szkolny 2014/2015 Podstawa prawna: 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty

Bardziej szczegółowo

Plan pracy Zespołu Szkół im. ks. Wawrzyńca Bochenka w Czeszowie na rok szkolny 2014/2015

Plan pracy Zespołu Szkół im. ks. Wawrzyńca Bochenka w Czeszowie na rok szkolny 2014/2015 Plan pracy Zespołu Szkół im. ks. Wawrzyńca Bochenka w Czeszowie na rok szkolny 2014/2015 Podstawa prawna: Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t.j. Dz.U. z 2004 r. Nr 256 poz. 2572 ze zm.),

Bardziej szczegółowo

Plan Nadzoru Pedagogicznego Tęczowego Przedszkola w Dzierzgoniu na rok szkolny 2013/2014

Plan Nadzoru Pedagogicznego Tęczowego Przedszkola w Dzierzgoniu na rok szkolny 2013/2014 Plan Nadzoru Pedagogicznego Tęczowego Przedszkola w Dzierzgoniu na rok szkolny 2013/2014 Plan nadzoru pedagogicznego zawiera tematykę zadań i zakres działań dyrektora przedszkola w roku szkolnym 2013-2014.

Bardziej szczegółowo

Plan nadzoru Pedagogicznego. ZSG w Żędowicach

Plan nadzoru Pedagogicznego. ZSG w Żędowicach Plan nadzoru Pedagogicznego ZSG w Żędowicach w roku szkolnym 2014/2015 AKTY PRAWNE, PODSTAWY: 1. Ustawa z 7 września 1991 roku o systemie oświaty ze zmianami 2. Rozporządzenie MEN z dnia 7 października

Bardziej szczegółowo

ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 3

ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 3 PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO ROK SZKOLNY 2015/2016 Podstawa prawna: 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty - Dz.U. z 2004 r. Nr 256 poz. 2572 ze zm. 2. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej

Bardziej szczegółowo

WIELOLETNI PLAN DOSKONALENIA ZAWODOWEGO NAUCZYCIELI W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 4 W CIECHANOWIE 2015-2020

WIELOLETNI PLAN DOSKONALENIA ZAWODOWEGO NAUCZYCIELI W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 4 W CIECHANOWIE 2015-2020 WIELOLETNI PLAN DOSKONALENIA ZAWODOWEGO NAUCZYCIELI W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 4 W CIECHANOWIE 2015 2020 Podstawa prawna: 1.Ustawa z dnia 7 września1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. Nr 256, poz. 2572 z 2004

Bardziej szczegółowo

Rok Szkoły Zawodowców

Rok Szkoły Zawodowców PODSTAWOWE KIERUNKI REALIZACJI POLITYKI OŚWIATOWEJ PAŃSTWA w roku szkolnym 2014/15 Rok Szkoły Zawodowców 1. Wspieranie rozwoju dziecka młodszego na I-szym i kolejnych etapach edukacyjnych w związku z obniżeniem

Bardziej szczegółowo

Organizacja nadzoru pedagogicznego dyrektora Przedszkola Nr 4 w roku szkolnym 2012/2013

Organizacja nadzoru pedagogicznego dyrektora Przedszkola Nr 4 w roku szkolnym 2012/2013 I. Podstawa prawna: Organizacja nadzoru pedagogicznego dyrektora Przedszkola Nr 4 w roku szkolnym 2012/2013 1. Art. 33 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jednolity: Dz. U. z 2004

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA PRACY PRZEDSZKOLA MIEJSKIEGO nr 35 W SOSNOWCU NA ROK SZKOLNY 2010/2011

KONCEPCJA PRACY PRZEDSZKOLA MIEJSKIEGO nr 35 W SOSNOWCU NA ROK SZKOLNY 2010/2011 KONCEPCJA PRACY PRZEDSZKOLA MIEJSKIEGO nr 35 W SOSNOWCU NA ROK SZKOLNY 2010/2011 Podstawa prawna Koncepcja pracy przedszkola oparta jest na celach i zadaniach zawartych w aktach prawnych 1. Ustawa o systemie

Bardziej szczegółowo

Plan nadzoru pedagogicznego Specjalnego Ośrodka Szkolno Wychowawczego im. Juliana Tuwima w XXXXX na rok szkolny 2011/2012

Plan nadzoru pedagogicznego Specjalnego Ośrodka Szkolno Wychowawczego im. Juliana Tuwima w XXXXX na rok szkolny 2011/2012 Plan nadzoru pedagogicznego Specjalnego Ośrodka Szkolno Wychowawczego im. Juliana Tuwima w XXXXX na rok szkolny 2011/2012 Podstawa prawna: art. 31 ust.1, art.35 ust.2, pkt 1 i 2 Ustawy z dnia 7 września

Bardziej szczegółowo

PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 W WODZISLAWIU ŚLASKIM ROK SZKOLNY 2014/15

PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 W WODZISLAWIU ŚLASKIM ROK SZKOLNY 2014/15 PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 W WODZISLAWIU ŚLASKIM ROK SZKOLNY 2014/15 na podstawie art. 35 ust.6 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty ( Dz.U.z 2004 r. poz 2572, z

Bardziej szczegółowo

PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO DYREKTORA SZKOŁY PODSTAWOWEJ W STRZYGACH NA ROK SZKOLNY 2016/2017

PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO DYREKTORA SZKOŁY PODSTAWOWEJ W STRZYGACH NA ROK SZKOLNY 2016/2017 PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO DYREKTORA SZKOŁY PODSTAWOWEJ W STRZYGACH NA ROK SZKOLNY 2016/2017 Plan nadzoru pedagogicznego przyjęty do realizacji dnia 14.09.2016 r. PODSTAWA PRAWNA 1. Ustawa z dnia 7 września

Bardziej szczegółowo

Plan nadzoru pedagogicznego 2014/2015

Plan nadzoru pedagogicznego 2014/2015 Plan nadzoru pedagogicznego 2014/2015 Zatwierdzono uchwałą Rady Pedagogicznej nr 3-09-2014/2015 Dyrektor Lucyna Fularczyk Samorządowe Przedszkole w Sierakowicach ul. Kubusia Puchatka 5 83-340 Sierakowice

Bardziej szczegółowo

Plan nadzoru pedagogicznego

Plan nadzoru pedagogicznego Plan nadzoru pedagogicznego Obowiązuje w Szkole Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Zespole Szkół w Kwiatonowicach oraz w Gimnazjum w Zespole Szkół w Kwiatonowicach w roku szkolnym 2013/2014 AKTY PRAWNE,

Bardziej szczegółowo

PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO ZESPOŁU SZKÓŁ W GORĘCZYNIE

PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO ZESPOŁU SZKÓŁ W GORĘCZYNIE PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO ZESPOŁU SZKÓŁ W GORĘCZYNIE SZKOŁA PODSTAWOWA IM.ZIEMI KASZUBSKIEJ GIMNAZJUM PUBLICZNE IM. ZIEMI KASZUBSKIEJ NA ROK SZKOLNY 2014/2015 Przedstawiony Radzie Pedagogicznej Zespołu

Bardziej szczegółowo

PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO PRZEDSZKOLA Nr 400 W ROKU SZKOLNYM 2014/2015

PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO PRZEDSZKOLA Nr 400 W ROKU SZKOLNYM 2014/2015 PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO PRZEDSZKOLA Nr 400 W ROKU SZKOLNYM 2014/2015 Podstawa prawna prowadzonego nadzoru: 1. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 października 2009 r. w sprawie nadzoru

Bardziej szczegółowo

Plan nadzoru pedagogicznego Łódzkiego Kuratora Oświaty na rok szkolny 2015/2016

Plan nadzoru pedagogicznego Łódzkiego Kuratora Oświaty na rok szkolny 2015/2016 Plan nadzoru pedagogicznego Łódzkiego Kuratora Oświaty na rok szkolny 2015/2016 I. Podstawa prawna 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.)

Bardziej szczegółowo

Plan nadzoru pedagogicznego Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 140 im. Stanisława Wyspiańskiego w Krakowie na rok szkolny 2015/2016

Plan nadzoru pedagogicznego Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 140 im. Stanisława Wyspiańskiego w Krakowie na rok szkolny 2015/2016 Plan nadzoru pedagogicznego Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 140 im. Stanisława Wyspiańskiego w Krakowie na rok szkolny 2015/2016 Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 sierpnia

Bardziej szczegółowo

PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO DYREKTORA ZESPOŁU SZKOLNO-PRZEDSZKOLNEGO NR 9 w KRAKOWIE W ROKU SZKOLNYM 2014/2015

PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO DYREKTORA ZESPOŁU SZKOLNO-PRZEDSZKOLNEGO NR 9 w KRAKOWIE W ROKU SZKOLNYM 2014/2015 PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO DYREKTORA ZESPOŁU SZKOLNO-PRZEDSZKOLNEGO NR 9 w KRAKOWIE W ROKU SZKOLNYM 2014/2015 Podstawa prawna prowadzonego nadzoru: 1) Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia

Bardziej szczegółowo

PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO DYREKTORA PRZEDSZKOLA NR 35 POD ŻAGLAMI W GDYNI

PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO DYREKTORA PRZEDSZKOLA NR 35 POD ŻAGLAMI W GDYNI PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO DYREKTORA PRZEDSZKOLA NR 35 POD ŻAGLAMI W GDYNI NA ROK SZKOLNY 2014-2015 Plan nadzoru pedagogicznego określa tematykę zadań i zakres działań dyrektora przedszkola w roku szkolnym

Bardziej szczegółowo

Analiza wyników sprawdzianu.

Analiza wyników sprawdzianu. Program i harmonogram Poprawy Efektywności Kształcenia w Szkole Podstawowej im. Józefa Wybickiego w Witnicy w roku szkolnym 2012/2013 1. ZAŁOŻENIA OGÓLNE PROGRAMU Program Poprawy Efektywności kształcenia

Bardziej szczegółowo

na rok szkolny 2014-2015

na rok szkolny 2014-2015 Przedszkole nr 184 w Poznaniu na rok szkolny 2014-2015 Plan nadzoru pedagogicznego zawiera tematykę zadań i zakres działań dyrektora przedszkola w roku szkolnym 2014-2015. PODSTAWY PRAWNE: Ustawa z dnia

Bardziej szczegółowo

PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO DYREKTORA SZKOŁY NR W.. NA ROK SZKOLNY 2015 / 2016

PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO DYREKTORA SZKOŁY NR W.. NA ROK SZKOLNY 2015 / 2016 PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO DYREKTORA SZKOŁY NR W.. NA ROK SZKOLNY 2015 / 2016 Podstawa prawna: 25 Rozporządzenia MEN z dnia 27 sierpnia 2015 r. w sprawie nadzoru pedagogicznego (poz.1270) 1) Przedmiot

Bardziej szczegółowo

PLAN DOSKONALENIA ZAWODOWEGO NAUCZYCIELI MIEJSKIEGO ZESPOŁU SZKÓŁ W ANNOPOLU na lata 2015-2020 Podstawa prawna:

PLAN DOSKONALENIA ZAWODOWEGO NAUCZYCIELI MIEJSKIEGO ZESPOŁU SZKÓŁ W ANNOPOLU na lata 2015-2020 Podstawa prawna: PLAN DOSKONALENIA ZAWODOWEGO NAUCZYCIELI MIEJSKIEGO ZESPOŁU SZKÓŁ W ANNOPOLU na lata 2015-2020 Podstawa prawna: 1. Ustawa z dnia 07.09.1991 r. o systemie oświaty ( Dz. U. Nr 256, poz. 2572 z 2004 r. z

Bardziej szczegółowo

Samorządowa Szkoła Podstawowa. im. Ks. Władysława Latosa. w Kamieńczycach PLAN ROZWOJU SZKOŁY NA LATA SZKOLNE 2014/2015 2019/2020

Samorządowa Szkoła Podstawowa. im. Ks. Władysława Latosa. w Kamieńczycach PLAN ROZWOJU SZKOŁY NA LATA SZKOLNE 2014/2015 2019/2020 Samorządowa Szkoła Podstawowa im. Ks. Władysława Latosa w Kamieńczycach PLAN ROZWOJU SZKOŁY NA LATA SZKOLNE 2014/2015 2019/2020 Podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dn. 7 października

Bardziej szczegółowo

Plan pracy Zespołu Szkół nr 1 im. Mikołaja Zebrzydowskiego w Kalwarii Zebrzydowskiej na rok szkolny 2015/2016

Plan pracy Zespołu Szkół nr 1 im. Mikołaja Zebrzydowskiego w Kalwarii Zebrzydowskiej na rok szkolny 2015/2016 Podstawa prawna: Plan pracy Zespołu Szkół nr 1 im. Mikołaja Zebrzydowskiego w Kalwarii Zebrzydowskiej na rok szkolny 2015/2016 Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t.j. Dz.U. z 2004 r.

Bardziej szczegółowo

PLAN PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 21 W ZABRZU NA ROK SZKOLNY 2014/2015

PLAN PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 21 W ZABRZU NA ROK SZKOLNY 2014/2015 PLAN PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 21 W ZABRZU NA ROK SZKOLNY 2014/2015 Opracowany w oparciu o: 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty (Dz. U. z 1996 r. Nr 67, poz. 329 z późniejszymi zmianami).

Bardziej szczegółowo

Publicznej Szkoły Podstawowej w Brzeźnicy na rok szkolny 2014/2015

Publicznej Szkoły Podstawowej w Brzeźnicy na rok szkolny 2014/2015 - 1 - ROCZNY PLAN PRACY Publicznej Szkoły Podstawowej w Brzeźnicy na rok szkolny 2014/2015 Podstawy prawne: 1. Rozporządzenie MEN z dn. 21.05.2001r. w sprawie ramowych statutów, Dz. U. Nr 61 z dn. 19.06.2001r.

Bardziej szczegółowo

Plan nadzoru pedagogicznego w Szkole Muzycznej I st. w Czernikowie rok szkolny 2015/2016

Plan nadzoru pedagogicznego w Szkole Muzycznej I st. w Czernikowie rok szkolny 2015/2016 Plan nadzoru pedagogicznego w Szkole Muzycznej I st. w Czernikowie rok szkolny 2015/2016 Podstawa prawna : 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tj. Dz. U z 2014 r. Nr 256, poz. 2572

Bardziej szczegółowo

PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO DYREKTORA PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO NR 5 W GŁOGOWIE. w roku szkolnym 2013-2014

PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO DYREKTORA PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO NR 5 W GŁOGOWIE. w roku szkolnym 2013-2014 PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO DYREKTORA PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO NR 5 W GŁOGOWIE w roku szkolnym 2013-2014 Podstawa prawna: - art. 33 ust1 i 2, art. 35 ust.4, art. 40 ust.7 ustawy z dnia 7 września 1991 r.

Bardziej szczegółowo

Plan pracy Szkoły Podstawowej nr 4 w Morągu. na rok szkolny 2016/2017

Plan pracy Szkoły Podstawowej nr 4 w Morągu. na rok szkolny 2016/2017 Plan pracy Szkoły Podstawowej nr 4 w Morągu na rok szkolny 2016/2017 Podstawa prawna: Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t. j. Dz.U. z 2015 r. poz. 2156 ze zm.), Rozporządzenie Ministra

Bardziej szczegółowo

PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO DYREKTORA PRZEDSZKOLA NR 283 W WARSZAWIE W ROKU SZKOLNYM 2013/2014

PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO DYREKTORA PRZEDSZKOLA NR 283 W WARSZAWIE W ROKU SZKOLNYM 2013/2014 PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO DYREKTORA PRZEDSZKOLA NR 283 W WARSZAWIE W ROKU SZKOLNYM 2013/2014 Podstawa prawna: Ustawa z 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jedn.: Dz.U. z 2004 r. Nr 256, poz.

Bardziej szczegółowo

PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO DYREKTORA ZESPOŁU SZKÓŁ W KRASNOSIELCU W ROKU SZKONYM 2014/2015

PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO DYREKTORA ZESPOŁU SZKÓŁ W KRASNOSIELCU W ROKU SZKONYM 2014/2015 PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO DYREKTORA ZESPOŁU SZKÓŁ W KRASNOSIELCU W ROKU SZKONYM 2014/2015 Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 października 2009r. w sprawie nadzoru pedagogicznego.

Bardziej szczegółowo

Plan nadzoru pedagogicznego 2014/2015 Strona 1 z 10 PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO 2014-2015

Plan nadzoru pedagogicznego 2014/2015 Strona 1 z 10 PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO 2014-2015 Plan nadzoru pedagogicznego 2014/2015 Strona 1 z 10 PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO 2014-2015 Plan nadzoru pedagogicznego 2014/2015 Strona 2 z 10 I. Podstawa prawna: Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie

Bardziej szczegółowo

Ewaluacja jakości pracy szkoły : 1) Plan Nadzoru Kuratora Oświaty _ 2011 / 2012. 2) Podstawowe kierunki realizacji polityki oświatowej państwa_ 2011 /

Ewaluacja jakości pracy szkoły : 1) Plan Nadzoru Kuratora Oświaty _ 2011 / 2012. 2) Podstawowe kierunki realizacji polityki oświatowej państwa_ 2011 / Plan Pracy Szkoły : 2011_2012 / 1 / 2 semestr / Ewaluacja jakości pracy szkoły : 1. Ewaluacja Jakości Pracy Szkoły obejmuje : diagnozowanie wybranych obszarów pracy szkoły badanie osiągnięć edukacyjnych

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 15 września 2015 r. PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO PRZEDSZKOLA NR 283 W WARSZAWIE W ROKU SZKOLNYM 2015/2016

Warszawa, dnia 15 września 2015 r. PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO PRZEDSZKOLA NR 283 W WARSZAWIE W ROKU SZKOLNYM 2015/2016 Warszawa, dnia 15 września 2015 r. PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO PRZEDSZKOLA NR 283 W WARSZAWIE W ROKU SZKOLNYM 2015/2016 Podstawa prawna: Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t.j. Dz.U.

Bardziej szczegółowo

PLAN PRACY DYDAKTYCZNEJ 2015/2016

PLAN PRACY DYDAKTYCZNEJ 2015/2016 PLAN PRACY DYDAKTYCZNEJ 2015/2016 Plan opracowany został w oparciu o: 1. Podstawowe kierunki realizacji polityki oświatowej państwa na rok szkolny 2015/2016. 2. Plan nadzoru pedagogicznego Podkarpackiego

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 12/2015. z dnia 15 września 2015r. Dyrektora Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego. w Środzie Wielkopolskiej

ZARZĄDZENIE NR 12/2015. z dnia 15 września 2015r. Dyrektora Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego. w Środzie Wielkopolskiej ZARZĄDZENIE NR 12/2015 z dnia 15 września 2015r. Dyrektora Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Środzie Wielkopolskiej w sprawie planu nadzoru pedagogicznego Działając na podstawie 21 ust. 2

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z nadzoru pedagogicznego. sprawowanego w roku szkolnym 2015/2016. w Szkole Podstawowej w Strzygach

Sprawozdanie z nadzoru pedagogicznego. sprawowanego w roku szkolnym 2015/2016. w Szkole Podstawowej w Strzygach Załącznik nr 1 Sprawozdanie z nadzoru pedagogicznego sprawowanego w roku szkolnym 2015/2016 w Szkole Podstawowej w Strzygach W roku szkolnym 2015/2016 nadzór pedagogiczny dyrektora szkoły był sprawowany

Bardziej szczegółowo

PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO W ZESPOLE SZKOLNO-PRZEDSZKOLNYM W GONIĄDZU NA ROK SZKOLNY 2015/2016

PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO W ZESPOLE SZKOLNO-PRZEDSZKOLNYM W GONIĄDZU NA ROK SZKOLNY 2015/2016 PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO W ZESPOLE SZKOLNO-PRZEDSZKOLNYM W GONIĄDZU NA ROK SZKOLNY 2015/2016 Podstawa prawna : Nadzór pedagogiczny jest realizowany przez wykonywanie zadań i czynności określonych w

Bardziej szczegółowo

PLAN PRACY SZKOŁY 2011 / 2012 r.

PLAN PRACY SZKOŁY 2011 / 2012 r. PLAN PRACY SZKOŁY 2011 / 2012 r. Lp. Zagadnienie tematyka Odpowiedzialni Uwagi 1. Organizacja zajęć lekcyjnych, pozalekcyjnych, dyżurów nauczycieli Dyrekcja, wyznaczeni nauczyciele 2. Opracowanie i realizacja

Bardziej szczegółowo

Plan nadzoru pedagogicznego sprawowanego przez dyrektora Zespołu szkolno Przedszkolnego w Niechorzu w roku szkolnym 2014/2015

Plan nadzoru pedagogicznego sprawowanego przez dyrektora Zespołu szkolno Przedszkolnego w Niechorzu w roku szkolnym 2014/2015 Plan nadzoru pedagogicznego sprawowanego przez dyrektora Zespołu szkolno Przedszkolnego w Niechorzu w roku szkolnym 2014/ Podstawa prawna sprawowania nadzoru pedagogicznego: 1. Ustawa z dnia 7 września

Bardziej szczegółowo

Plan pracy szkoły na rok 2012/13

Plan pracy szkoły na rok 2012/13 (Zał 1.) Lp. Zadanie do realizacji Odpowiedzialny Termin wykonania Kształcenie 1 2 Analiza proponowanych przez nauczycieli do realizacji w kolejnym roku szkolnym programów nauczania pod kątem zgodności

Bardziej szczegółowo

Plan nadzoru pedagogicznego Zespołu Szkolno Przedszkolnego Nr 3 w Wodzisławiu Śl. na rok szkolny 2015/2016

Plan nadzoru pedagogicznego Zespołu Szkolno Przedszkolnego Nr 3 w Wodzisławiu Śl. na rok szkolny 2015/2016 Plan nadzoru pedagogicznego Zespołu Szkolno Przedszkolnego Nr 3 w Wodzisławiu Śl. na rok szkolny 2015/2016 Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 6 sierpnia 2015 r. w sprawie

Bardziej szczegółowo

PLAN PRACY ZESPOŁU KSZTAŁCENIA ZINTEGROWANEGO W ROKU SZKOLNYM 2014 / 2015

PLAN PRACY ZESPOŁU KSZTAŁCENIA ZINTEGROWANEGO W ROKU SZKOLNYM 2014 / 2015 PLAN PRACY ZESPOŁU KSZTAŁCENIA ZINTEGROWANEGO W ROKU SZKOLNYM 2014 / 2015 Skład zespołu nauczycieli kształcenia zintegrowanego, wychowania przedszkolnego oraz nauczycieli uczących w tych klasach : - przewodnicząca

Bardziej szczegółowo

Plan nadzoru pedagogicznego rok szkolny 2015 / 2016

Plan nadzoru pedagogicznego rok szkolny 2015 / 2016 Plan nadzoru pedagogicznego rok 2015 / 2016 Zaopiniowany przez Radę Pedagogiczną 14 września 2015 r. Nazwa szkoły: Zespół Szkół nr 7 im. 16. Pułku Ułanów Wielkopolskich w Bydgoszczy Data obowiązywania:

Bardziej szczegółowo

Plan nadzoru pedagogicznego Gimnazjum nr 4 w Ostrowie Wielkopolskim w roku szkolnym 2016/ projekt

Plan nadzoru pedagogicznego Gimnazjum nr 4 w Ostrowie Wielkopolskim w roku szkolnym 2016/ projekt Plan nadzoru pedagogicznego Gimnazjum nr 4 w Ostrowie Wielkopolskim w roku szkolnym 2016/2017 - projekt 16 sierpnia 2016 Podstawa prawna: Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t.j. Dz.U.

Bardziej szczegółowo

Roczny plan pracy szkoły na rok szkolny 2013/2014

Roczny plan pracy szkoły na rok szkolny 2013/2014 Roczny plan pracy szkoły na szkolny /2014 Zadanie 1 Szkoła lub placówka realizuje koncepcję pracy ukierunkowaną na rozwój uczniów 1. Szkoła działa zgodnie z przyjętą koncepcją pracy szkoły. 2. Realizacja

Bardziej szczegółowo

Umysł nie jest naczyniem, które należy napełnić, lecz ogniem, który trzeba rozniecić

Umysł nie jest naczyniem, które należy napełnić, lecz ogniem, który trzeba rozniecić Umysł nie jest naczyniem, które należy napełnić, lecz ogniem, który trzeba rozniecić Plutarch KONCEPCJA PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ W UWIELINACH NA ROK SZKOLNY 2013/2014 Koncepcja jest planem działań dydaktycznych,

Bardziej szczegółowo

Plan nadzoru pedagogicznego rok szkolny 2014 / 2015

Plan nadzoru pedagogicznego rok szkolny 2014 / 2015 Plan nadzoru pedagogicznego rok 2014 / 2015 Zaopiniowany przez Radę Pedagogiczną 15 września 2014 r. Nazwa szkoły: Zespół Szkół nr 7 im. 16. Pułku Ułanów Wielkopolskich w Bydgoszczy Data obowiązywania:

Bardziej szczegółowo

EWALUACJA WEWNĘTRZNA

EWALUACJA WEWNĘTRZNA Sprawozdanie z nadzoru pedagogicznego za I sem. roku szkolnego 2012/2013 Przedstawiony na zebraniu Rady Pedagogicznej dnia.. r. I. Podstawa prawna: Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (ze

Bardziej szczegółowo

PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO NA ROK SZKOLNY 2014/2015 w Zespole Szkół Publicznych w Kliniskach Wielkich

PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO NA ROK SZKOLNY 2014/2015 w Zespole Szkół Publicznych w Kliniskach Wielkich PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO NA ROK SZKOLNY 2014/2015 w Zespole Szkół Publicznych w Kliniskach Wielkich Przedstawiono Radzie Pedagogicznej dnia 9.09.2014 r. (protokół nr 4/2014/2015) Opracował dyrektor

Bardziej szczegółowo

Plan doskonalenia zawodowego nauczycieli Zespołu Szkół im. Ignacego Jana Paderewskiego w Zbrachlinie. w roku szkolnym 2011/2012

Plan doskonalenia zawodowego nauczycieli Zespołu Szkół im. Ignacego Jana Paderewskiego w Zbrachlinie. w roku szkolnym 2011/2012 Plan doskonalenia zawodowego nauczycieli Zespołu Szkół im. Ignacego Jana Paderewskiego w Zbrachlinie w roku szkolnym 2011/2012 I. Opracowany w oparciu o: 1. Podstawowe kierunki realizacji polityki oświatowej

Bardziej szczegółowo

Zespół Szkół Nr 83 w Warszawie ul. Powstańców Wielkopolskich 4

Zespół Szkół Nr 83 w Warszawie ul. Powstańców Wielkopolskich 4 PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO DYREKTORA ZESPOŁU SZKÓŁ NR 83 W WARSZAWIE ROK SZKOLNY 2008-2009 PRZEDŁOŻONY RADZIE PEDAGOGICZNEJ W DNIU 29 SIERPNIA 2008 ROKU RADZIE RODZICÓW ZS NR 83 W DNIU 01 PAŹDZIERNIKA

Bardziej szczegółowo

Plan nadzoru pedagogicznego Zespołu Szkół Nr 3 w Wodzisławiu Śl. na rok szkolny 2015/2016

Plan nadzoru pedagogicznego Zespołu Szkół Nr 3 w Wodzisławiu Śl. na rok szkolny 2015/2016 Plan nadzoru pedagogicznego Zespołu Szkół Nr 3 w Wodzisławiu Śl. na rok szkolny 2015/2016 Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 6 sierpnia 2015 r. w sprawie nadzoru pedagogicznego,

Bardziej szczegółowo

Plan nadzoru pedagogicznego w Szkole Podstawowej nr 4. w Ciechanowie. na rok szkolny 2008/2009

Plan nadzoru pedagogicznego w Szkole Podstawowej nr 4. w Ciechanowie. na rok szkolny 2008/2009 Plan nadzoru pedagogicznego w Szkole Podstawowej nr 4 w Ciechanowie na rok szkolny 2008/2009 Pozytywnie zaopiniowany przez Radę Pedagogiczną i Radę Rodziców w dniu 10.09.2008r. SPIS TREŚCI I. Cele nadzoru

Bardziej szczegółowo

Plan Wewnątrzszkolnego Doskonalenia Nauczycieli Szkoły Podstawowej w Chmielku na rok szkolny 2014/2015

Plan Wewnątrzszkolnego Doskonalenia Nauczycieli Szkoły Podstawowej w Chmielku na rok szkolny 2014/2015 Plan Wewnątrzszkolnego Doskonalenia Nauczycieli Szkoły Podstawowej w Chmielku na rok szkolny 2014/2015 Istotą WDN jest nie tylko doskonalenie nauczycieli, ale szkoły jako określonej całości. Jest to rozwój

Bardziej szczegółowo

PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO DYREKTORA SZKOŁY PODSTAWOWEJ W KĘPIE PIOTRAWIŃSKIEJ ROK SZKOLNY 2014/2015

PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO DYREKTORA SZKOŁY PODSTAWOWEJ W KĘPIE PIOTRAWIŃSKIEJ ROK SZKOLNY 2014/2015 PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO DYREKTORA SZKOŁY PODSTAWOWEJ W KĘPIE PIOTRAWIŃSKIEJ I. Podstawa prawna: ROK SZKOLNY 2014/2015 1. Ustawa z 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz.

Bardziej szczegółowo

EWALUACJA ZEWNĘTRZNA

EWALUACJA ZEWNĘTRZNA Zespół Szkół Zawodowych Nr 1 im. Władysława Korżyka w Rykach Wnioski do pracy Rok szkolny 2015/2016 EWALUACJA ZEWNĘTRZNA Zasadnicza Szkoła Zawodowa Wnioski z ewaluacji zewnętrznej/ problemowej/ dotyczące

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA PRACY SZKOŁY (PROGRAM ROZWOJU SZKOŁY)

KONCEPCJA PRACY SZKOŁY (PROGRAM ROZWOJU SZKOŁY) KONCEPCJA PRACY SZKOŁY (PROGRAM ROZWOJU SZKOŁY) NA ROK SZKOLNY 2013-2014 SZKOŁA PODSTAWOWA NR 225 im. Józefa Gardeckiego w WARSZAWIE EFEKTY DZIAŁALNOŚCI DYDAKTYCZNEJ, WYCHOWAWCZEJ I OPIEKUŃCZEJ ORAZ INNEJ

Bardziej szczegółowo

PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO

PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO DYREKTORA SZKOŁY PODSTAWOWEJ Z ODDZIAŁAMI PRZYSZPITALNYMI NR 9 IM. KMDRA STANISŁAWA HRYNIEWIECKIEGO W SŁUPSKU na rok szkolny 2015/2016 Podstawa prawna: 1.Ustawa z dnia 7 września

Bardziej szczegółowo

PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO DYREKTORA ZESPOŁU SZKÓŁ NR 2 W KOLBUSZOWEJ

PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO DYREKTORA ZESPOŁU SZKÓŁ NR 2 W KOLBUSZOWEJ PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO DYREKTORA ZESPOŁU SZKÓŁ NR 2 W KOLBUSZOWEJ Podstawa prawna zaplanowania zadań na rok szkolny 2013/2014: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 października 2009

Bardziej szczegółowo

Standardy. Mariola Kiełboń- St. wizytator Kuratorium Oświaty w Rzeszowie

Standardy. Mariola Kiełboń- St. wizytator Kuratorium Oświaty w Rzeszowie Standardy Mariola Kiełboń- St. wizytator Kuratorium Oświaty w Rzeszowie 1 września 2009 r. rozpoczął się proces wdrażania w przedszkolach i szkołach nowej podstawy programowej kształcenia ogólnego. Zgodnie

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Dyrektora Gimnazjum im. Ks. Tadeusza Jarmundowicza w Szczekocinach ze sprawowanego nadzoru pedagogicznego w roku szkolnym 2012/2013

Sprawozdanie Dyrektora Gimnazjum im. Ks. Tadeusza Jarmundowicza w Szczekocinach ze sprawowanego nadzoru pedagogicznego w roku szkolnym 2012/2013 Sprawozdanie Dyrektora Gimnazjum im. Ks. Tadeusza Jarmundowicza w Szczekocinach ze sprawowanego nadzoru pedagogicznego w roku szkolnym 2012/2013 I. Organizacja pracy szkoły W roku szkolnym 2012/2013 zajęcia

Bardziej szczegółowo

Kierunki polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2015/2016

Kierunki polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2015/2016 Kierunki polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2015/2016 Wzmocnienie bezpieczeństwa dzieci i młodzieży, ze szczególnym uwzględnieniem dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w młodzieżowych

Bardziej szczegółowo

Roczny plan pracy. Szkoły Podstawowej nr 10 im. Romana Sybiraka Sanguszki w Tarnowie na rok 2013/2014

Roczny plan pracy. Szkoły Podstawowej nr 10 im. Romana Sybiraka Sanguszki w Tarnowie na rok 2013/2014 Roczny plan pracy Szkoły Podstawowej nr 10 im. Romana Sybiraka Sanguszki w Tarnowie na rok 2013/2014 Podstawa prawna: Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t.j. Dz.U. z 2004 r. Nr 256 poz.

Bardziej szczegółowo

Plan nadzoru pedagogicznego rok szkolny 2016 / 2017

Plan nadzoru pedagogicznego rok szkolny 2016 / 2017 Plan nadzoru pedagogicznego rok 2016 / 2017 Zaopiniowany przez Radę Pedagogiczną 14 września 2016 r. Nazwa szkoły: Zespół Szkół nr 7 im. 16. Pułku Ułanów Wielkopolskich w Bydgoszczy Data obowiązywania:

Bardziej szczegółowo

PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO PRZEDSZKOLA NR 1 IM. CZESŁAW JANCZARSKIEGO W ROKU SZKOLNYM 2015/2016

PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO PRZEDSZKOLA NR 1 IM. CZESŁAW JANCZARSKIEGO W ROKU SZKOLNYM 2015/2016 PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO PRZEDSZKOLA NR 1 IM. CZESŁAW JANCZARSKIEGO W ROKU SZKOLNYM 2015/2016 Podstawa prawna prowadzonego nadzoru: 1. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 października

Bardziej szczegółowo

Spotkanie z dyrektorami szkół/placówek kształcących w zawodach, przedstawicielami organów prowadzących powiatowych i wojewódzkich urzędów pracy

Spotkanie z dyrektorami szkół/placówek kształcących w zawodach, przedstawicielami organów prowadzących powiatowych i wojewódzkich urzędów pracy Kuratorium Oświaty w Gdańsku Wnioski z nadzoru pedagogicznego w szkołach/placówkach kształcących w zawodach w województwie pomorskim Spotkanie z dyrektorami szkół/placówek kształcących w zawodach, przedstawicielami

Bardziej szczegółowo

Plan pracy szkoły Publiczna Szkoła Podstawowa w Downarach

Plan pracy szkoły Publiczna Szkoła Podstawowa w Downarach Plan pracy szkoły Publiczna Szkoła Podstawowa w Downarach 2015/2016 LP CEL/ZADANIE SPOSÓB REALIZACJI ODPOWIEDZIALNI TERMI N REALIZ ACJI KSZTAŁCENIE Poprawa jakości pracy szkoły 1. Doskonalenie metod nauczania

Bardziej szczegółowo