PLAN DOSKONALENIA NAUCZYCIELI W ROKU SZKOLNYM 2014/2015

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "PLAN DOSKONALENIA NAUCZYCIELI W ROKU SZKOLNYM 2014/2015"

Transkrypt

1 PLAN DOSKONALENIA NAUCZYCIELI W ROKU SZKOLNYM /2015 Podstawa prawna: - Rozporządzenie MEN z dnia 7 października 2009r. w sprawie nadzoru pedagogicznego/dz.u.nr 168, poz z 2009r. z późń.zm./ - Statut Szkoły Podstawowej nr 4 im. 21. Warszawskiego Pułku Piechoty Dzieci Warszawy w Ciechanowie. - Program Wychowawczy i Profilaktyki Szkoły Podstawowej nr 4 im. 21. Warszawskiego Pułku Piechoty Dzieci Warszawy w Ciechanowie. - Plan Nadzoru Pedagogicznego Mazowieckiego Kuratora Oświaty na rok szkolny / Wieloletni Plan Doskonalenia Zawodowego Nauczycieli ( ). - Podstawowe kierunki realizacji polityki oświatowej państwa w roku szkolnym /2015 Ministra Edukacji Narodowej 1

2 I.CELE WEWNĄTRZSZKOLNEGO DOSKONALENIA NAUCZYCIELI: 1. Doskonalenie jakości rozwoju szkoły z ukierunkowaniem na rozwój ucznia i rozwój zawodowy nauczycieli. 2. Opracowanie przez Radę Pedagogiczną harmonogramu doskonalenia zawodowego nauczycieli, uwzględniając aktualne potrzeby programowe szkoły. 3. Podwyższanie posiadanych przez nauczycieli kwalifikacji poprzez organizację w Radzie Pedagogicznej różnych grup zadaniowych i przedmiotowych, a także tworzenie optymalnych warunków sprzyjających uczeniu się. 4. Wypracowanie wspólnych, nowych rozwiązań problemów wychowawczych, dydaktycznych i organizacyjnych. 5. Konkretyzacja zadań dydaktycznych i wychowawczych w praktyce. 6. Wspólne pokonywanie problemów i trudności szkolnych. 7. Organizowanie szkoleń dla Rady Pedagogicznej i Zespołów: edukacji wczesnoszkolnej, humanistycznego, matematyczno - przyrodniczego, nauczycieli języków obcych nowożytnych, nauczycieli wychowania fizycznego, opiekuńczo wychowawczego. 8. Zintegrowanie nauczycieli wokół wspólnie uznawanych wartości. 9. Doskonalenie nauczycieli w zakresie ich specjalności. 10. Ocena realizacji podstawy programowej. 11. Samokształcenie i doskonalenie warsztatu pracy. 12. Udział w kursach i szkoleniach organizowanych przez ośrodki doskonalenia zawodowego. 13. Zdobywanie nowych specjalności przez nauczycieli poprzez studia podyplomowe i kursy kwalifikacyjne. 2

3 II.ZAKRES DOSKONALENIA NAUCZYCIELI. 1. Doskonalenie Wewnątrzszkolne 2. Doskonalenie Zewnątrzszkolne III. TEMATYKA SZCZEGÓŁOWA DOSKONALENIA. Lp. Tematyka /problematyka/ doskonalenia Formy realizacji Odpowiedzialni Termin realizacji Uwagi 1. Dyrektor rozpoznaje potrzeby szkoły, Rady Pedagogicznej opracowując plan doskonalenia zawodowego. - Ewaluacja Wieloletniego Planu Doskonalenia Zawodowego Nauczycieli analiza arkuszy samooceny planowanie WDN warsztaty (zespoły nauczycielskie) Dyrektor Wicedyrektorzy liderzy zespołów liderzy zespołów wrzesień wrzesień wg potrzeb 3

4 - Terapia tańcem - szkolenie - Terapia ręki szkolenie J. Iwaszko J. Iwaszko I semestr II semestr 2. Nauczyciele podejmują doskonalenie zawodowe (zgodnie z potrzebami szkoły i nauczycieli) DOSKONALENIE ZEWNĘTRZNE Według własnych potrzeb nauczycieli: - Jak pracować z tekstem w edukacji wczesnoszkolnej? - Biblijne przypowieści dla dzieci z zastosowaniem metody TOC (Twórczo Ciekawie Optymistycznie) K. Sawulska, w ciągu roku szkolnego wg oferty ośrodków doskonalenia - Nawróćcie się i wierzcie w Ewangelię przesłanie programu duszpasterskiego na rok liturgiczny / Jak twórczo czytać Biblię zastosowanie narzędzi TOC w katechezie - Wykorzystanie opowieści Bruno Ferrero na katechezie i zajęciach pozalekcyjnych - Urwis czy święty? - kreatywność na katechezie - Spotkanie szkoleniowe dla katechetów szkół podstawowych - Kurs dla katechety I i II semestr - Kurs instruktora piłki nożnej (PAS Warszawa) K. Kirzyc I semestr 4 - Podyplomowe Studia Logopedyczne J. Krzywnicka cały rok

5 3. Ewaluacja WSO Analiza WSO Wicedyrektorzy Przewodniczący zespołów 4. Szkolny zestaw programów nauczania zapewnia rozwój osiągnięć edukacyjnych uczniów. maj 2015 Uaktualnianie szkolnego zestawu podręczników i programów nauczania. Prawidłowość dopuszczania do użytku w szkole programów wychowania przedszkolnego i programów nauczania. Warsztaty, /ewaluacja/, prezentacje zespoły nauczycielskie kwiecień/maj/ sierpień

6 5. Rozpoznawanie potrzeb i możliwości edukacyjnych, intelektualnych i społecznych uczniów. Organizacja zajęć pozalekcyjnych. Diagnoza uczniów klas pierwszych, Diagnoza przedszkolna Diagnoza uczniów kl III i V Analiza diagnozy uczniów Analiza opinii PPP Wychowawcy kl. I Wychowawcy oddziałów przedszkolnych Wychowawcy kl. III i V Zespoły nauczycielskie Pedagog wrzesień/paździ ernik/ maj 2015 październik /maj 2015 cały rok Efektywne wykorzystanie diagnoz i analiz dydaktycznych jako form wspierania każdego ucznia. Szkolenie zespół edukacja wczesnoszkolna i wychowania przedszkolnego oraz humanistyczny i matematyczno - przyrodniczy Pedagog maj 2015 Agresja i przemoc w szkole a bezpieczeństwo uczniów. Referat/ zespół opiekuńczo-wychowawczy A. Trawińska październik Przestrzeganie i upowszechnianie praw dziecka w szkole. Referat/ zespół opiekuńczo-wychowawczy A. Trawińska luty 2015 Typy pozycji społecznych uczniów w klasie szkolnej. Referat/ zespół opiekuńczo-wychowawczy A. Duchlińska II semestr 6

7 6. Analiza i ewaluacja wyników sprawdzianów wewnętrznych i zewnętrznych i porównywanie z ocenami rocznymi z poszczególnych przedmiotów. 7. Rytmiczność realizacji podstawy programowej. Warsztaty /zespoły Analiza dokumentacji Szkolenia w ramach zespołów samokształceniowych Wicedyrektorzy Zespoły nauczycielskie Dyrektor i wicedyrektorzy Nauczyciele Zespół ds. ewaluacji maj/czerwiec 2015 maj

8 8. Tworzenie i wdrażanie nowatorskich programów zajęć pozalekcyjnych i innowacji pedagogicznych. Wdrożenie innowacji pedagogicznej Odkrywam świat wokół siebie wykorzystanie teorii inteligencji wielorakich Howarda Gardnera w edukacji regionalnej. Little nature explorers - Mali odkrywcy przyrody Nauczyciele wdrażający innowację: D. Stryjewska M. Pawłowska E. Patorska Baran M. Wojdat w ciągu roku szkolnego w ciągu roku szkolnego Wdrożenie programu autorskiego zajęć pozalekcyjnych Wiedzy o krajach anglojęzycznych kultura Stanów Zjednoczonych Ameryki, Wielkiej Brytanii i Północnej Irlandii. K. Skaraczyńska w ciągu roku szkolnego Matematyka jest kluczem do nauki, którego nie można zgubić, więc spróbuj go polubić A. Duchlińska A. Wdowińska w ciągu roku szkolnego 9. Dzielenie się wiedzą i umiejętnościami wygłaszanie referatów, szkolenie zespołów, prowadzenie lekcji otwartych. Harcerska przyjaźń, pasja, zabawa A. Duchlińska A. Wdowińska w ciągu roku szkolnego 1) Wspomaganie rozwoju dziecka w młodszym wieku szkolnym w związku z obniżeniem wieku realizacji obowiązku szkolnego. Referat/zespół edukacji wczesnoszkolnej i wychowania przedszkolnego A. Kraszewska A. Kuskowska I semestr 8

9 2) Specyfika pracy z dzieckiem sześcioletnim dobór metod i technik pracy z uwzględnieniem cech rozwojowych dzieci sześcio- i siedmioletnich 3) Znaczenie dla zdrowia właściwego odżywiania się oraz aktywności fizycznej. Referat/zespół edukacji wczesnoszkolnej i wychowania przedszkolnego Referat/zespół edukacji wczesnoszkolnej i wychowania przedszkolnego A. Zygnerska D. Rutkowska B. Kosowska K. Sawulska I semestr II semestr 4) Wspólne drugie śniadanie jako jeden ze sposobów integracji grupy- analiza korzyści dla ucznia i nauczyciela. 5) Przeciwdziałanie przemocy rówieśniczej i agresji w szkole. Referat/zespół edukacji wczesnoszkolnej i wychowania przedszkolnego Referat/zespół edukacji wczesnoszkolnej i wychowania przedszkolnego M. Sasin E. Czapska M. Wojdat A. Krzemińska I semestr II semestr 6) Znaczenie gier i zabaw dydaktycznych w nauczaniu matematyki 7) Przyczyny trudności w uczeniu się matematyki. 8) Vademecum nauczania ortografii 9) Rola nauczyciela w kształtowaniu i rozwijaniu zainteresowań czytelniczych Referat/ zespół matematyczno - przyrodniczy A. Wdowińska Referat/ zespół matematyczno - przyrodniczy A. Wdowińska luty październik/list opad Referat/ zespół humanistyczny J. Krzywnicka październik Referat/ zespół humanistyczny J. Krzywnicka kwiecień

10 10) Metody aktywizujące i rola nauczyciela w procesie pobudzania uczniów do twórczej aktywności 11) Rola muzyki i piosenek w nauczaniu języka angielskiego 12) Wizualne pomoce dydaktyczne środkiem motywującym w nauczaniu pisania w języku angielskim 13) Obniżenie wieku szkolnego a nauka języka angielskiego 14) Uczniowie zdolni z problemami w uczeniu się 15) Słabszy, zdolny, geniusz, leń czyli o motywowaniu uczniów o różnych osobowościach 16) Podręcznik to nie wszystko kilka słów o wykorzystaniu materiałów dydaktycznych do pracy z Referat /zespół humanistyczny J. Cywińska marzec 2015 Referat / Zespół Nauczycieli Języków Obcych Nowożytnych Referat/ Zespół Nauczycieli Języków Obcych Nowożytnych Referat / Zespół Nauczycieli Języków Obcych Nowożytnych Referat / Zespół Nauczycieli Języków Obcych Nowożytnych Referat / Zespół Nauczycieli Języków Obcych Nowożytnych Referat/ Zespół Nauczycieli Języków Obcych Nowożytnych J. Trzcińska listopad J. Trzcińska kwiecień 2015 M. Wojdat luty 2015 K. Skaraczyńska luty 2015 M. Martela październik M. Martela marzec 2015 uczniami w klasach I-III 17) Twórcza kara Referat/ zespół matematyczno-przyrodniczy A. Duchlińska październik 10

11 18) Syndrom Nieadekwatnych Osiągnięć Szkolnych jak pomóc dziecku osiągnąć sukces? 19) Dostosowanie wymagań edukacyjnych do potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych uczniów 20) Kształtowanie postaw dziecka w kontaktach z przyrodą 21) Aktywność ruchowa dzieci w klasach IV- VI 22) Awans zawodowy w świetle prawa 23) Zmiany w podstawie programowej wychowania przedszkolnego i edukacji wczesnoszkolnej 24) Agresja w szkoleprzyczyny i podstawowe zasady przeciwdziałania przemocy. 25) Procedura Niebieskiej Karty a zadania szkoły. 26) Wykorzystanie niekonwencjonalnych środków dydaktycznych na zajęciach wychowania fizycznego Referat/ zespół matematyczno-przyrodniczy A. Duchlińska marzec 2015 Referat/ zespół matematyczno-przyrodniczy A. Trawińska grudzień Referat/ zespół matematyczno-przyrodniczy J. Sowińska kwiecień 2015 Szkolenie/ zespół nauczycieli wychowania fizycznego Szkolenie/ zespół edukacji wczesnoszkolnej i wychowania przedszkolnego J. Iwaszko I semestr D. Stryjewska wrzesień /październik Warsztaty / zespół edukacji wczesnoszkolnej J. Lech wrzesień Referat/ posiedzenie rady pedagogicznej J. Cywińska I semestr Referat/ posiedzenie rady pedagogicznej A. Łęgowska I semestr Lekcja otwarta dla rodziców M. Pawłowska II semestr 11

12 27) Holidays Lekcja otwarta J. Trzcińska wrzesień 28) My family- round up Lekcja otwarta M. Wojdat wrzesień 29) Which car is the biggest? - o stopniowaniu przymiotników 30) Don't do this at home. Okreslanie ilości produktów spożywczych 31) My home- rooms and furniture. Poznajemy nazwy pokoi i mebli. 32) Amazon sports clubvocabulary. Poznajemy nazwy sportów 33) Tajemnicza wiadomość. Liczby naturalne powtórzenie 34) Rozwiązywanie zadań tekstowych kształtujących rozumowanie i tworzenie strategii matematycznych 35) Uczymy się mikroskopować 36) Życie bywa znacznie ciekawsze niż wymyślone historie 37) Ćwiczenia techniczne w podnoszeniu ciężarów na lekcji wychowania fizycznego Lekcja otwarta J. Trzcińska marzec/ kwiecień 2015 Lekcja otwarta K. Skaraczyńska grudzień Lekcja otwarta M. Martela październik Lekcja otwarta M. Martela marzec 2015 Lekcja otwarta A. Duchlińska październik Lekcja otwarta A. Trawińska listopad Lekcja otwarta J. Sowińska październik Lekcja otwarta J. Cywińska I semestr Lekcja otwarta K. Kirzyc I semestr 12

13 38) W świecie baśni Lekcja otwarta M. Sasin I semestr 39) Kochamy dobrego Boga Lekcja otwarta dla rodziców G. Gwiazda wrzesień Opracowanie: B. Kosowska, J. Trzcińska 13