Plan nadzoru pedagogicznego. w Szkole Podstawowej nr 4. w Ciechanowie. na rok szkolny 2010/2011

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Plan nadzoru pedagogicznego. w Szkole Podstawowej nr 4. w Ciechanowie. na rok szkolny 2010/2011"

Transkrypt

1 Plan nadzoru pedagogicznego w Szkole Podstawowej nr 4 w Ciechanowie na rok szkolny 2010/2011

2 SPIS TREŚCI I. Podstawa prawna II. Źródła informacji. III. Cele nadzoru pedagogicznego. IV. Przedmiot i harmonogram ewaluacji wewnętrznej. V. Tematyka i terminy przeprowadzania kontroli. VI. Tematyka szkoleń i narad dla nauczycieli szkoły. VII. Ocena dorobku zawodowego nauczycieli. VIII. Plan obserwacji zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych oraz innych zadań statutowych. IX. Tematyka obserwacji zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych oraz innych zadań statutowych. X. Działania wynikające z wniosków ze sprawowania nadzoru wynikające z roku poprzedniego. XI. Realizacja podstawowych kierunków polityki oświatowej państwa Ministra Edukacji Narodowej i Mazowieckiego Kuratora Oświaty w roku szkolnym 2010/

3 I. Podstawa prawna 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 nr 256, poz ze zmianami) 2. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 października 2009r. w sprawie szczegółowych nadzoru pedagogicznego(dz.u.nr 168 poz z 2009r.) II. Źródła informacji Plan nadzoru pedagogicznego Mazowieckiego Kuratora Oświaty. Kierunki polityki oświatowej państwa w zakresie nadzoru pedagogicznego ustalone przez MEN. Wyniki nadzoru pedagogicznego z lat poprzednich: Wnioski z analizy osiągnięć edukacyjnych uczniów, Wyniki sprawdzianów zewnętrznych i wewnętrznych (ilościowe i jakościowe) Ocena sytuacji wychowawczej, Dokumentacja szkolna, Wnioski z posiedzeń rad pedagogicznych (zespoły, komisje) Inne informacje dotyczące szkoły (uwagi organu prowadzącego). Wyniki ewaluacji wewnętrznej. III. Cele nadzoru pedagogicznego 1. Wszechstronny rozwój ucznia. 2. Wspomaganie dziecka we wszechstronnym rozwoju. 3. Doskonalenie warunków i efektów pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej. 4. Pozyskiwanie informacji niezbędnych do podnoszenia poziomu pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej szkoły. 5. Zbieranie informacji do oceny pracy nauczycieli i doskonalenia rozwoju zawodowego. 3

4 Znajomość koncepcji pracy szkoły. 2.1 Szkoła ma koncepcję pracy IV. Przedmiot i harmonogram ewaluacji wewnętrznej Cele ewaluacji: 1. Określanie stopnia znajomości koncepcji pracy szkoły przez rodziców i uczniów oraz ich wpływu na weryfikację zaplanowanych działań. 2. Ocena wpływu współdziałania nauczycieli na efekty edukacyjne uczniów. 3. Badanie efektów działań wychowawczych podejmowanych w szkole. Wymaganie Przedmiot ewaluacji Pytania kluczowe Kryteria ewaluacji Metody badawcze Próba badawcza Osoby odpowiedzialne Termin 1. Jaka jest wśród uczniów, rodziców, nauczycieli znajomość koncepcji pracy szkoły? 2. Jak są przekazywane uczniom i rodzicom informacje o koncepcji pracy szkoły? 3. Czy szkoła realizuje koncepcję pracy szkoły? Stopień jawności Dostępność Ankieta Rozmowy Analiza dokumentów Rodzice klas III b,d VI b V bs Uczniowie klas VI a,b V a,c Dyrektor Wychowawcy klas I semestr 4. Na czym polega udział uczniów i rodziców w tworzeniu koncepcji pracy szkoły? 4

5 Procesy wspomagające rozwój ucznia. 2.4 Procesy edukacyjne są efektem współdziałania nauczycieli. Zajęcia rozwijające zdolności i zainteresowania uczniów. 1. Czy w szkole przewidziano formy pracy z uczniem napotykającym trudności w nauce? 2. Czy uczniowie posiadający opinie z PPP są objęci zajęciami wspomagającymi ich rozwój? 3. Czy w pracy z dziećmi stosuje się wielopoziomowość? Dostępność Różnorodność Analiza dokumentów Dzienniki zajęć dydaktyczno wyrównawczych Analiza testów i sprawdzianów Uczniowie szkoły Wychowawcy klas i nauczyciele innych przedmiotów Cały rok 4. W jaki sposób wykorzystuje się godziny, o których mowa w art. 42 ust. 2 pkt 2 lit. a i b Karta Nauczyciela? 1. Czy szkoła zapewnia rozwój zainteresowań i szczególnych uzdolnień uczniów? 2. Jakie koła zainteresowań są prowadzone przez szkołę? Dostępność Różnorodność Analiza dokumentów Ankieta i rozmowy Uczniowie klas czwartych Rodzice klas czwartych Wychowawcy klas czwartych Wrzesień 3. Czy oferta zajęć pozalekcyjnych zaspokaja oczekiwania? 5

6 Praca świetlicy i biblioteki szkolnej. Działalność zespołów przedmiotowych. Wdrażanie podstawy programowej w oddziałach przedszkolnych i w klasach I i II. 1. Czy biblioteka i świetlica szkolna wspiera proces kształcenia? 2. Czy oferta świetlicy i biblioteki zaspokaja oczekiwania rodziców i uczniów? Dostępność Atrakcyjność Analiza dokumentacji Rozmowy i wywiady Uczniowie klas trzecich Rodzice klas trzecich Nauczyciele świetlicy i nauczyciel bibliotekarz Maj 3. Jakie formy pracy z dzieckiem stosuje się w świetlicy i bibliotece? 1. Jakie zespoły przedmiotowe funkcjonują w szkole? 2. Czy współpraca w ramach zespołów wpływa na podwyższenie jakości pracy szkoły? Różnorodność Współpraca Efektywność Analiza dokumentów Zespoły przedmiotowe Dyrektor i wicedyrektorzy Koordynatorzy zespołów przedmiotowych Cały rok 1. Czy treści programowe realizowane w oddziałach przedszkolnych i w klasach pierwszych i drugich są zgodne z podstawą programową? Przestrzeganie Zgodność Ankieta Nauczyciele oddziałów przedszkolnych i klas I i II D. Stryjewska M. Pawłowska Maj 6

7 Dopuszczanie do użytku programów nauczania. Regulaminy zachowania uczniów obowiązujące w szkole. Kształtuje się postawy uczniów. 1. Czy programy nauczania są zgodne z podstawą programową? 2. Jakie akty prawne regulują sposób dopuszczania programów nauczania? Prawidłowość Zgodność Analiza zgodności Nauczyciele szkoły Zespoły przedmiotowe Dyrektor i wicedyrektorzy Sierpień 2010 Maj Jakie dokumenty w szkole wpływają na kształtowanie postaw uczniów? 2. Czy uczniowie współdziałają w tworzeniu regulaminów zachowania w szkole? Przestrzeganie Znajomość Rozmowy Analiza dokumentów Rada Samorządu Uczniowskiego Pedagog Opiekunowie samorządu Wychowawcy klas Cały rok 3. Czy uczniowie przestrzegają zasad postępowania obowiązujących w kontaktach międzyludzkich oraz regulaminów obowiązujących w szkole? 4. Czy nauczyciele doskonalą się w zakresie kształtowania właściwych postaw uczniów? 7

8 V. Tematyka i terminy przeprowadzania kontroli. L p. Tematyka kontroli Terminy Odpowiedzialni 1. Prowadzenie dokumentacji zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych. Systematyczność dokumentowania przebiegu nauczania i oceniania. Pełnienie dyżurów przez nauczycieli w czasie przerw międzylekcyjnych, przed i po 2. lekcjach, zgodnie z regulaminem i harmonogramem dyżurów. 3. Kontrola w zakresie prawidłowości zapewniania bezpieczeństwa dzieciom i młodzieży podczas zajęć organizowanych na terenie szkoły i poza szkołą. Prowadzenie edukacji zdrowotnej wśród dzieci, rodziców i nauczycieli. /nowa podstawa programowa/ 4. Realizacja zadań wynikających z realizacji planu rozwoju zawodowego. Analiza gotowości dziecka do podjęcia nauki w szkole (diagnoza przedszkolna). 6. terminowość przeprowadzenia. IX 2010, I, III, VI 2011 Na bieżąco I/VI Na bieżąco I/VI VI 2011 IV 2011 Dyrektor, wicedyrektorzy Dyrektor, wicedyrektorzy Dyrektor, wicedyrektorzy, Dyrektor, wicedyrektorzy Dyrektor, Wicedyrektorzy 7. Rytmiczność realizacji podstawy programowej. 8. Kontrola realizacji godzin, o których mowa w art.42 Ust.2 pkt.2 lit.a i b ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela I/VI I / VI Dyrektor, Wicedyrektorzy Dyrektor, Wicedyrektorzy 9. Przestrzeganie przepisów prawa w zakresie oceniania, klasyfikowania i promowania I / VI Dyrektor, Wicedyrektorzy 10. Prawidłowość dopuszczania do użytku programów nauczania. VIII / V Dyrektor, Wicedyrektorzy 8

9 VI. Tematyka szkoleń i narad dla nauczycieli. Lp. Tematyka /problematyka/ doskonalenia Formy realizacji Odpowiedzialni Termin realizacji Uwagi 1. Dyrektor rozpoznaje potrzeby szkoły, Rady Pedagogicznej opracowując plan doskonalenia zawodowego. analiza arkuszy samooceny /diagnoza/ planowanie WDN Dyrektor Wicedyrektorzy liderzy zespołów IX 2. Nauczyciele podejmują doskonalenie zawodowe zgodnie z potrzebami szkoły. kształcenie indywidualne i grupowe zewnętrzne: - studia podyplomowe Terapia pedagogiczna Dyrektor Nauczyciele M.Kowalska IX/X Technika - kursy kwalifikacyjne Wychowanie do życia w rodzinie Oligofrenopedagogika - warsztaty Metoda projektu na lekcjach WOS i historii A.Duchlińska A.Wdowińska M. Tokarska D.Stryjewska A.Krzeminska M.Grochowska w ciągu roku szkolnego Interaktywne nauczanie historii i WOS M.Grochowska Tworzenie własnych materiałów dydaktycznych z wykorzystaniem komputera i Internetu. M.Wojdat K. Daniszewska Planowanie pracy z podręcznikiem wg nowej podstawy programowej. M.Wojdat K. Daniszewska 9

10 Jak kształtować autonomię w uczeniu się słownictwa. Nauczanie matematyki wg nowej podstawy programowej. Kompetencje wychowawcze nauczyciela. Opracowanie indywidualnego programu wspomagania i korygowania rozwoju dziecka. Technologia informacyjna w klasach I-III w świetle nowej podstawy programowej. Edukacja matematyczna-wspomaganie rozwoju umysłowego dziecka z wykorzystaniem elementów programu Klucz do uczenia się. Gimnastyka korekcyjna w szkole. Aerobik i step na lekcji WF. Rozwój i awans zawodowy nauczyciela stażysty. Rozwiązywanie konfliktów szkole. Przeciwdziałanie zjawiskom agresji, dyskryminacji, przemocy, wykluczeniu. Określenie wymagań edukacyjnych z jęz. polskiego z uwzględnieniem opinii poradni psychologiczno- pedagogicznych. M.Wojdat K. Daniszewska A.Wdowińska A.Duchlinska A.Wdowinska M.Pawłowska E.Adamczyk M.Strusińska J.Lech A.Krzemińska E.Baran B.Kosowska M.Strusińska J.Lech A.Krzemińska E.Baran B.Kosowska J. Iwaszko J. Iwaszko J.Krzywnicka J.Krzywnicka J.Krzywnicka w ciągu roku szkolnego 10

11 Analiza i interpretacja wyników sprawdzianu i egzaminów zewnętrznych oraz tworzenie programu naprawczego. J.Krzywnicka DOSKONALENIE WEWNĘTRZNE - Rada Pedagogiczna 1. Kształtowanie postaw ucznia. 2. Prowadzenie dokumentacji w szkole 3. Jak współpracować z rodzicami? 4. Innowacje pedagogiczne od pomysłu do działania. prenumerowanie czasopism i broszurek specjalistycznych dla nauczycieli, korzystanie z Internetu 3. Ewaluacje WSO Analiza WSO Wicedyrektorzy Przewodniczący zespołów 4. Przestrzegane są przepisy dotyczące awansu zawodowego nauczycieli. szkolenia, warsztaty w ramach zespołów nauczycielskich Wicedyrektorzy Przewodniczący Zespołów Nauczycielskich Opiekunowie stażu Dorota Stryjewska maj IX V w miarę potrzeb 5. Szkolny zestaw programów nauczania zapewnia rozwój osiągnięć edukacyjnych uczniów. Uaktualnianie szkolnego zestawu podręczników i programów nauczania. Prawidłowość dopuszczania Warsztaty, /ewaluacja/, prezentacje zespoły nauczycielskie kwiecień/maj Realizacja kierunku polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2010/

12 programów wychowania przedszkolnego i programów nauczania. 6. Rozpoznawanie potrzeb i możliwości edukacyjnych uczniów. Efektywne wykorzystanie diagnoz i analiz dydaktycznych jako form wspierania każdego ucznia. Organizacja zajęć pozalekcyjnych. 7. Analiza wyników sprawdzianów wewnętrznych i zewnętrznych i porównywanie z ocenami rocznymi z poszczególnych przedmiotów. diagnoza uczniów klas pierwszych, diagnoza przedszkolna diagnoza uczniów Warsztaty Ewaluacja wewnętrzna wychowawcy wrzesień Realizacja kierunku polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2010/2011 Ewaluacja wewnętrzna Wicedyrektorzy kwiecień/maj Zespoły nauczycielskie 8. Wykorzystanie wyników ewaluacji wewnętrznej szkoły do projektowania zmian. warsztaty Dyrektor maj/czerwiec 9. Monitorowanie sposobu wykorzystania godzin, o których mowa w artykule 42 ust.2 pkt.2 lit.a i b Karty Nauczyciela Szkolenie Zespoły nauczycielskie II semestr Realizacja kierunku polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2010/2011 Ewaluacja wewnętrzna 12

13 10. Rozpoznawanie potrzeb w zakresie opieki nad uczniami. Praca świetlicy szkolnej. Warsztaty (analiza ankiet) K. Sawulska D. Konowrocka wrzesień Ewaluacja wewnętrzna 11. Przestrzeganie i upowszechnianie praw dziecka w szkole. Referat /Rada Pedagogiczna/ Zajęcia otwarte A. Zygnerska D. Rutkowska E.Adamczyk maj 12. Działalność profilaktyczna szkoły w zakresie agresji, przemocy i uzależnień. Referat, pielęgniarka szkolna, nauczyciele, liderzy zespołów, pedagog w ciągu roku szkolnego w miarę potrzeb 13. Monitorowanie wdrażania podstawy programowej. 14. Zajęcia komputerowe w edukacji wczesnoszkolnej według nowej podstawy programowej. Szkolenia, warsztaty, ankiety Warsztaty /Zespół Samokształceniowy Edukacji Wczesnoszkolnej/ Wicedyrektorzy Zespoły nauczycielskie Zespół do spraw ewaluacji D.Stryjewska D.Rutkowska A.Zygnerska w ciągu roku szkolnego październik Realizacja kierunku polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2010/2011 Ewaluacja wewnętrzna 15. Okres adaptacyjny dzieci 5, 6 i 7 letnich w pierwszych dniach pobytu w oddziale Referat, warsztaty arkusz obserwacji /Zespół Samokształceniowy Edukacji Wczesnoszkolnej/ Wychowawcy oddziałów przedszkolnych i listopad/ grudzień 13

14 przedszkolnym i klasie pierwszej. klas pierwszych 16. Jak pracować z uczniem mającym trudności dydaktyczno-wychowawcze? referaty, wychowawcy zespoły nauczycielskie M.Strusińska październik 17. Tworzenie i wdrażanie nowatorskich programów zajęć pozalekcyjnych. Prezentacje programów /Rada Pedagogiczna/ Nauczyciele wdrażający programy na bieżąco w miarę potrzeb 18. Planowanie wynikowe w kontekście wymagań nowej podstawy programowej. Realizacja zajęć edukacyjnych z dzieckiem o obniżonym wieku szkolnym. Szkolenie /Rada Pedagogiczna/ Dyrektor Przedstawiciel MSCDN I semestr II semestr 19. Monitorowanie procesów przestrzegania prawa w zakresie oceniania, klasyfikowanie i promowania uczniów oraz przeprowadzania egzaminów. 20. Analiza zmian dotyczących prowadzenia dokumentacji przebiegu nauczania. szkolenie Dyrektor I, II semestr Plan nadzoru pedagogiczn ego MEN 2010/2011 szkolenie Dyrektor wrzesień 14

15 21. Kształtowanie u uczniów nawyku dbałości o zdrowie własne i innych ludzi oraz umiejętności tworzenia środowiska sprzyjającego zdrowiu. referat, zajęcia otwarte /Zespół Samokształceniowy Edukacji Wczesnoszkolnej/ M. Wojdat styczeń Promowanie zdrowego stylu życia. szkolenie Pedagog pielęgniarka szkolna zespół nauczycieli wychowania fizycznego luty 22. Nabycie umiejętności posługiwania się językiem angielskim lub na poziom podstawowym. Udział w szkoleniach, warsztatach, kursach Zainteresowani nauczyciele W ciągu roku szkolnego 23. Bezpieczna szkoła. Udzielanie pierwszej pomocy. Co można zrobić, aby ustrzec siebie i innych ludzi przed wypadkiem? 24. Wzmacnianie działalności dydaktyczno- wychowawczej szkoły Metody aktywizujące w nauczaniu 25. Projekt jako metoda nauczania matematyki w zespole wyrównawczym z matematyki. 26. Przyczyny niepowodzeń w uczeniu się matematyki. Szkolenie warsztaty Dyrektor pielęgniarka szkolna I semestr zajęcia otwarte, referat A. Wdowińska kwiecień Referat A.Duchlińska I semestr Referat A.Duchlińska II semestr 15

16 27. Okrąg i koło Zajęcia otwarte A.Duchlińska maj 28. Wpływ hałasu na zdrowie człowieka. Referat J.Sowińska I semestr 29. Dysleksja Referat J.Krzywnicka Zespół humanistyczny 30. Rodzice są partnerami szkoły Szkolenie/zespół edukacji wczesnoszkolnej/ M.Wojdat A.Krzemińska 31. Aktywizująca rola środków dydaktycznych. Szkolenie/ zespół edukacji wczesnoszkolnej/ A.Krzemińska MWojdat II semestr II semestr grudzień Plan nadzoru pedagogiczneg o MEN 2010/ Jak pracować z uczniem zdolnym? 33. Innowacyjne metody i formy pracy w procesie dydaktycznym. 34. Praca z uczniem wyjątkowo zdolnym. 35. Jak kształtować autonomię ucznia w uczeniu się słownictwa. Referat E.Adamczyk styczeń Lekcja otwarta M.Boćkowska listopad Referat/zespół humanistyczny/ A.Romanowska II semestr Referat zespół języków obcych nowożytnych M.Boćkowska listopad 36. Has it got five legs? - an Lekcja otwarta J.Trzcińska listopad animal quiz. 37. Crazy gang Verb can Lekcja otwarta K. Daniszewska grudzień practice. Praca z komiksem. Czasownik can ćwiczenia. 38. Jaki budynek? Nowoczesny! Lekcja otwarta A. Romanowska II semestr 16

17 Jeszcze o przydawce VII. Ocena dorobku zawodowego nauczycieli. OCENA DOROBKU ZAWODOWEGO ZA OKRES STAŻU imię i nazwisko nauczyciela okres stażu termin dokonania oceny uwagi o realizacji 1. Aldona Krzemińska Czerwiec 2011 r. 2. Jolanta Krzywnicka Czerwiec 2011 r. 3. Joanna Iwaszko Październik 2010 r. Przedłużenie stażu urlop macierzyński 4. Aneta Duchlińska Czerwiec 2011 r. VIII. Plan obserwacji zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych oraz innych zadań statutowych L p Rodzaj zajęć Imię i nazwisko Osoba sprawująca Terminy Rodzaj hospitacji nauczyciela/klasa nadzór 1. Edukacja wczesnoszkolna Dorota Stryjewska I a wicedyrektor październik oceniająca 17

18 2. Kształcenie zintegrowane Aldona Krzemińska III b wicedyrektor maj diagnozująca 3. Kształcenie zintegrowane Joann Lech III a wicedyrektor maj diagnozująca 4. Kształcenie zintegrowane Bogumiła Kosowska III c wicedyrektor maj diagnozująca 5. Kształcenie zintegrowane Małgorzata Strusińska III d wicedyrektor Maj listopad Diagnozująca oceniająca 6. Edukacja wczesnoszkolna-j.angielski Marta Wojdat II a Wicedyrektor Listopad Doradczo-doskonaląca 7. Wychowanie przedszkolne Ewelina Adamczyk 0 c Wicedyrektor Luty Doradczo- doskonaląca 8. Logopedia Jolanta Krzywnicka 0 a,b,c Wicedyrektor Marzec Doradczo - doskonaląca 9. Matematyka Aneta Duchlińska IV - VI wicedyrektor kwiecień Kontrolno - oceniająca 10. Język angielski Magdalena Boćkowska Wicedyrektor Październik Doradczo- doskonaląca Marzec 11. Język polski Agnieszka Romanowska wicedyrektor Styczeń Diagnozująca 12. Język polski Jolanta Krzywnicka Wicedyrektor Listopad Doradczo- doskonaląca 13. Historia Magdalena Grochowska wicedyrektor marzec Doradczo-doskonaląca 14. Matematyka Agata Wdowińska wicedyrektor maj diagnozująca IX. Tematyka obserwacji zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych oraz innych zadań statutowych 18

19 1. Efektywność zajęć prowadzonych w ramach godzin wynikających z art. 42 ust. 2 pkt 2 lit. a i b Karty Nauczyciela 2. Zgodność realizowanych treści z podstawą programową. 3. Przestrzeganie zasad oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów. 4. Bezpieczeństwo i higiena pracy podczas zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych. 5. Kształtowanie umiejętności rozwiązywania zadań matematycznych 6. Analiza i ocena wyników sprawdzianu wewnętrznego i zewnętrznego na zakończenie klas III. 7. Analiza i ocena wyników sprawdzianu wewnętrznego na zakończenie klas V. 8. Analiza i ocena wyników sprawdzianu wewnętrznego i zewnętrznego na zakończenie klas VI. 9. Dostosowanie treści, metod i organizacji nauczania do możliwości psychofizycznych dzieci i uczniów oraz respektowanie zaleceń PPP. X. Działania wynikające z wniosków ze sprawowania nadzoru wynikające z roku poprzedniego. L.p. WNIOSKI DZIAŁANIA OSOBY ODPOWIEDZIALNE 1. Doskonalenie kompetencji nauczycieli związane z realizacją nowej podstawy programowej. - monitorowanie wdrażania podstawy programowej kształcenia ogólnego - prawidłowy dobór programów nauczania i pakietów edukacyjnych - prawidłowość dopuszczania do użytku programów nauczania - udział w szkoleniach dotyczących zmian w podstawie programowej Wychowawcy klas 0, I,II zespół ds. ewaluacji Nauczyciele dyrektor nauczyciele TERMIN wg harmonogramu ewaluacji maj 2011 sierpień 2010 Cały rok 19

20 wychowawcy, 2. Rozwiązywanie zadań matematycznych z treścią dotyczących zamiany jednostek długości, masy wagi. - kształcenie umiejętności rozwiązywania zadań z treścią - prowadzenie zajęć otwartych dotyczących rozwiązywania zadań tekstowych z wykorzystaniem metod aktywnych Nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej, kształcenia zintegrowanego, matematyki Cały rok 3. Kontynuacja comiesięcznych sprawdzianów w klasach szóstych. - organizacja i przeprowadzenie pięciu sprawdzianów kompetencji w klasach szóstych. Wychowawcy kl. VI, wicedyrektor kl. VI, zespół ds. ewaluacji, X III - analiza wyników sprawdzianów podczas spotkań zespołów humanistycznego i matematyczno - przyrodniczego J. Cywińska, A. Błaszkiewicz X 2010 III

21 XI. Realizacja podstawowych kierunków polityki oświatowej państwa, określonych przez ministra edukacji narodowej i mazowieckiego kuratora oświaty w roku szkolnym Kierunki polityki oświatowej MEN 1.Monitorowanie sposobu wykorzystania godzin, o których mowa w art.42 ust.2 pkt 2 lit. a i b ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela Sposób realizacji zadań Odpowiedzialni Terminy 1 Kontrola realizacji godzin, o których mowa w art.42 Ust.2 pkt.2 lit.a i b ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela. 2. Organizacja zajęć w ramach wykorzystania godzin (zdw, koła zainteresowań, zajęcia opiekuńczo- wychowawcze w świetlicy) 3. Ewaluacja wykorzystania godzin Wicedyrektorzy Dyrektor, wicedyrektorzy Zespoły nauczycielskie I / VI Wg harmonogramu obserwacji 2. Prawidłowość dopuszczania do użytku w szkole programów nauczania 1. Analiza zgodności wybranych programów nauczania z podstawą programową. 2. Sprawdzenie zgodności dopuszczonych do użytku w szkole programów z obowiązującymi aktami prawnymi. Nauczyciele Dyrektor Maj 2011 Sierpień

22 3.Monitorowanie wdrażania podstawy programowej kształcenia ogólnego 1. Analiza tygodniowego planu zajęć zgodnie z przepisami prawa 2. Obserwacja zajęć pod kątem realizacji podstawy programowej. 3.Stosowanie podczas zajęć różnorodnych metod, form i środków dydaktycznych. Wicedyrektorzy Dyrektor Wicedyrektorzy Nauczyciele Wg potrzeb Wg harmonogramu obserwacji Przez cały rok 4.Rozszerzenie i dostosowanie oferty zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych do potrzeb i oczekiwań środowiska. Dyrektor Wg potrzeb 5.Realizacja zadań wychowawczych i profilaktycznych, w tym zapobieganie zagrożeniom i niepożądanym zachowaniom uczniów. Nauczyciele Pedagog Przez cały rok 6.Wykorzystywanie wyników egzaminów zewnętrznych oraz wewnętrznych analiz osiągnięć edukacyjnych uczniów. Zespół ds. ewaluacji, wicedyrektorzy V/VI Rytmiczność wdrażania podstawy programowej-sprawozdawczość nauczyciela Nauczyciele, Zespół ds. ewaluacji, wicedyrektorzy I/VI Przestrzeganie przepisów prawa w zakresie klasyfikowania i promowania uczniów 1. Analiza zgodności wystawianych ocen z obowiązującymi przepisami. Dyrektor wicedyrektorzy I / VI

WEWNĄTRZSZKOLNE DOSKONALENIE NAUCZYCIELI W ROKU SZKOLNYM 2010/2011

WEWNĄTRZSZKOLNE DOSKONALENIE NAUCZYCIELI W ROKU SZKOLNYM 2010/2011 WEWNĄTRZSZKOLNE DOSKONALENIE NAUCZYCIELI W ROKU SZKOLNYM Podstawa prawna: - Rozporządzenie MEN z dnia 7 października 2009r. w sprawie nadzoru pedagogicznego/dz.u.nr 168, poz. 1324 z 2009r./ - Statut Szkoły

Bardziej szczegółowo

ORGANIZACJA DOSKONALENIA NAUCZYCIELI W ROKU SZKOLNYM 2012/2013

ORGANIZACJA DOSKONALENIA NAUCZYCIELI W ROKU SZKOLNYM 2012/2013 ORGANIZACJA DOSKONALENIA NAUCZYCIELI W ROKU SZKOLNYM 2012/2013 Podstawa prawna: - Rozporządzenie MEN z dnia 7 października 2009r. w sprawie nadzoru pedagogicznego/dz.u.nr 168, poz. 1324 z 2009r./ - Statut

Bardziej szczegółowo

ORGANIZACJA DOSKONALENIA NAUCZYCIELI W ROKU SZKOLNYM 2013/2014

ORGANIZACJA DOSKONALENIA NAUCZYCIELI W ROKU SZKOLNYM 2013/2014 ORGANIZACJA DOSKONALENIA NAUCZYCIELI W ROKU SZKOLNYM 2013/2014 Podstawa prawna: - Rozporządzenie MEN z dnia 7 października 2009r. w sprawie nadzoru pedagogicznego/dz.u.nr 168, poz. 1324 z 2009r. z późń.zm./

Bardziej szczegółowo

PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO W ROKU SZKOLNYM 2014/2015

PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO W ROKU SZKOLNYM 2014/2015 PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO W ROKU SZKOLNYM 2014/2015 przedstawiony na posiedzeniu Rady Pedagogicznej Szkoły Podstawowej im. Generała Franciszka Kamińskiego w Ciechlinie w dniu 10.09.2014 roku I. Podstawa

Bardziej szczegółowo

Plan nadzoru pedagogicznego. w roku szkolnym 2011/2012

Plan nadzoru pedagogicznego. w roku szkolnym 2011/2012 Plan nadzoru pedagogicznego w roku szkolnym 2011/2012 Nazwa szkoły: Szkoła Podstawowa nr 4 w Ciechanowie Data obowiązywania: od 01 września 2011r. do 31 sierpnia 2012r. Podstawa prawna 1. Ustawa z dnia

Bardziej szczegółowo

PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO DYREKTORA ZESPOŁU SZKÓŁ IM. JÓZEFA CZYŻEWSKIEGO W OPALENIU

PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO DYREKTORA ZESPOŁU SZKÓŁ IM. JÓZEFA CZYŻEWSKIEGO W OPALENIU PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO DYREKTORA ZESPOŁU SZKÓŁ IM. JÓZEFA CZYŻEWSKIEGO W OPALENIU W ROKU SZKOLNYM 2014/ 2015 Przedstawiony: 1. Radzie Pedagogicznej w dniu 10 września 2014 roku. -1- PODSTAWA PRAWNA:

Bardziej szczegółowo

PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO DYREKTORA SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR. w.. NA ROK SZKOLNY 2017/2018

PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO DYREKTORA SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR. w.. NA ROK SZKOLNY 2017/2018 PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO DYREKTORA SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR w.. NA ROK SZKOLNY 2017/2018 Opracowała: Beata Florek Zapoznano Radę Pedagogiczną w dniu. Podstawa prawna: Ustawa z 14 grudnia 2016 r. Prawo

Bardziej szczegółowo

Plan nadzoru pedagogicznego na rok szkolny 2011/2012

Plan nadzoru pedagogicznego na rok szkolny 2011/2012 15 268 Białystok ul. Czackiego 8 tel. (85) 7421881 Plan nadzoru pedagogicznego na rok szkolny 2011/2012 I. PODSTAWY PRAWNE 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256

Bardziej szczegółowo

PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO 2015/2016. str. 1. Plan nadzoru pedagogicznego na rok szkolny 2015/2016 w Publicznym Gimnazjum nr 38 w Łodzi

PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO 2015/2016. str. 1. Plan nadzoru pedagogicznego na rok szkolny 2015/2016 w Publicznym Gimnazjum nr 38 w Łodzi PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO GIMNAZJUM NR 38 W ŁODZI W ROKU SZKOLNYM 2015/2016 str. 1 Podstawa prawna: 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tj. Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, z późn.

Bardziej szczegółowo

Plan nadzoru pedagogicznego Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Lipinach w roku szkolnym 2014/2015

Plan nadzoru pedagogicznego Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Lipinach w roku szkolnym 2014/2015 Plan nadzoru pedagogicznego Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Lipinach w roku szkolnym 2014/2015 Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 października 2009 r. w sprawie

Bardziej szczegółowo

Plan nadzoru pedagogicznego szkoły na rok szkolny 2016/17

Plan nadzoru pedagogicznego szkoły na rok szkolny 2016/17 Plan nadzoru pedagogicznego szkoły na rok szkolny 2016/17 Podstawa prawna: 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jedn.: Dz. U. z 2015 r. poz. 2156, z późn. zm.) 2. Ustawa z 26 stycznia

Bardziej szczegółowo

PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO W ROKU SZKOLNYM 2013/2014

PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO W ROKU SZKOLNYM 2013/2014 PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO W ROKU SZKOLNYM 2013/2014 przedstawiony na posiedzeniu Rady Pedagogicznej Szkoły Podstawowej im. Generała Franciszka Kamińskiego w Ciechlinie w dniu 10.09.2013 roku I. Podstawa

Bardziej szczegółowo

Art. 33.1. Nadzór pedagogiczny polega na:

Art. 33.1. Nadzór pedagogiczny polega na: PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO Zespołu Szkolno Gimnazjalnego nr 1 w Radomsku W ROKU SZKOLNYM 2012/2013 Podstawa prawna prowadzonego nadzoru: 1) Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 października

Bardziej szczegółowo

PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO NA ROK SZKOLNY 2016/2017 Szkoły Podstawowej nr 61 im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Krakowie

PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO NA ROK SZKOLNY 2016/2017 Szkoły Podstawowej nr 61 im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Krakowie PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO NA ROK SZKOLNY 2016/2017 Szkoły Podstawowej nr 61 im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Krakowie PODSTAWA PRAWNA PLANOWANIA DZIAŁAŃ. 1. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej

Bardziej szczegółowo

PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO DYREKTORA PRZEDSZKOLA NR 283 W WARSZAWIE W ROKU SZKOLNYM 2014/2015

PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO DYREKTORA PRZEDSZKOLA NR 283 W WARSZAWIE W ROKU SZKOLNYM 2014/2015 PRZEDSZKOLE NR 283 W WARSZAWIE Warszawa, dn.15 września 2014 r. PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO DYREKTORA PRZEDSZKOLA NR 283 W WARSZAWIE W ROKU SZKOLNYM 2014/2015 Podstawa prawna: Ustawa z dnia 7 września

Bardziej szczegółowo

PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO DYREKTORA SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 4 W SIEDLCACH W ROKU SZKOLNYM 2008/2009

PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO DYREKTORA SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 4 W SIEDLCACH W ROKU SZKOLNYM 2008/2009 PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO DYREKTORA SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 4 W SIEDLCACH W ROKU SZKOLNYM 2008/2009 I. Podstawa prawna: 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty ( Dz. U. z 2004 r. nr 256,

Bardziej szczegółowo

PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO DYREKTORA SZKOŁY PODSTAWOWEJ W OKMIANACH I.

PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO DYREKTORA SZKOŁY PODSTAWOWEJ W OKMIANACH I. PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO DYREKTORA SZKOŁY PODSTAWOWEJ W OKMIANACH I. Podstawa prawna. 1. Art. 33 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jednolity: Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572

Bardziej szczegółowo

Plan nadzoru pedagogicznego

Plan nadzoru pedagogicznego Plan nadzoru pedagogicznego Obowiązuje w Zespole Szkół w Kwiatonowicach w roku szkolnym 2012/2013 AKTY PRAWNE, PODSTAWY: 1. Ustawa z 7 września 1991 roku o systemie oświaty ze zmianami 2. Rozporządzenie

Bardziej szczegółowo

PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO NA ROK SZKOLNY 2015/16

PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO NA ROK SZKOLNY 2015/16 PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO NA ROK SZKOLNY 2015/16 Podstawa prawna: Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (ze zm.) Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 sierpnia 2015 r. w

Bardziej szczegółowo

PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO. na rok szkolny 2014/2015. Zespół Szkół w Ratoszynie

PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO. na rok szkolny 2014/2015. Zespół Szkół w Ratoszynie PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO na rok szkolny 2014/2015 Zespół Szkół w Ratoszynie Podstawa prawna prowadzonego nadzoru: rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 października 2009r. w sprawie nadzoru

Bardziej szczegółowo

WIELOLETNI PLAN DOSKONALENIA ZAWODOWEGO NAUCZYCIELI

WIELOLETNI PLAN DOSKONALENIA ZAWODOWEGO NAUCZYCIELI T P SK G SK PST R 4 H 2010-2013 Podstawa prawna: Rozporządzenie M z dnia 7 października 2009r. w sprawie nadzoru pedagogicznego. /z.. r 168, poz. 1324/ 1 ĄTRSKG SK : 1. oskonalenie jakości rozwoju szkoły

Bardziej szczegółowo

PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO NA ROK SZKOLNY 2015/2016 Szkoły Podstawowej nr 61 im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Krakowie

PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO NA ROK SZKOLNY 2015/2016 Szkoły Podstawowej nr 61 im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Krakowie PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO NA ROK SZKOLNY 2015/2016 Szkoły Podstawowej nr 61 im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Krakowie 1. PODSTAWA PLANOWANIA DZIAŁAŃ Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia

Bardziej szczegółowo

PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO DYREKTORA ZESPOŁU SZKÓŁ W KRASNOSIELCU W ROKU SZKONYM 2014/2015

PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO DYREKTORA ZESPOŁU SZKÓŁ W KRASNOSIELCU W ROKU SZKONYM 2014/2015 PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO DYREKTORA ZESPOŁU SZKÓŁ W KRASNOSIELCU W ROKU SZKONYM 2014/2015 Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 października 2009r. w sprawie nadzoru pedagogicznego.

Bardziej szczegółowo

Plan nadzoru pedagogicznego Szkoły Podstawowej w Chorzewie na rok szkolny 2014/2015

Plan nadzoru pedagogicznego Szkoły Podstawowej w Chorzewie na rok szkolny 2014/2015 Podstawa prawna: Plan nadzoru pedagogicznego Szkoły Podstawowej w Chorzewie na rok szkolny 2014/2015 Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 ze zm.) Rozporządzenie

Bardziej szczegółowo

PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO

PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO ZESPOŁU SZKÓŁ W GIEDLAROWEJ SZKOŁA PODSTAWOWA 2014-09-12 Zadania wynikające z rozporządzenia w sprawie nadzoru pedagogicznego PODSTAWA PRAWNA ZAPLANOWANIA ZADAŃ NA ROK SZK.

Bardziej szczegółowo

Plan nadzoru pedagogicznego 2014/2015 Strona 1 z 10 PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO 2014-2015

Plan nadzoru pedagogicznego 2014/2015 Strona 1 z 10 PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO 2014-2015 Plan nadzoru pedagogicznego 2014/2015 Strona 1 z 10 PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO 2014-2015 Plan nadzoru pedagogicznego 2014/2015 Strona 2 z 10 I. Podstawa prawna: Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie

Bardziej szczegółowo

PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO SZKOŁY PODSTAWOWEJ im. Ireny Sendlerowej wdobroszycach na rok szkolny 2014/2015

PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO SZKOŁY PODSTAWOWEJ im. Ireny Sendlerowej wdobroszycach na rok szkolny 2014/2015 1 Załącznik nr 4 a PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO SZKOŁY PODSTAWOWEJ im. Ireny Sendlerowej wdobroszycach na rok szkolny 2014/2015 Podstawa prawna: 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty

Bardziej szczegółowo

Plan doskonalenia zawodowego nauczycieli Zespołu Szkół im. Ignacego Jana Paderewskiego w Zbrachlinie. w roku szkolnym 2011/2012

Plan doskonalenia zawodowego nauczycieli Zespołu Szkół im. Ignacego Jana Paderewskiego w Zbrachlinie. w roku szkolnym 2011/2012 Plan doskonalenia zawodowego nauczycieli Zespołu Szkół im. Ignacego Jana Paderewskiego w Zbrachlinie w roku szkolnym 2011/2012 I. Opracowany w oparciu o: 1. Podstawowe kierunki realizacji polityki oświatowej

Bardziej szczegółowo

PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO DYREKTORA ZESPOŁU SZKÓŁ IM. JÓZEFA CZYŻEWSKIEGO W OPALENIU

PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO DYREKTORA ZESPOŁU SZKÓŁ IM. JÓZEFA CZYŻEWSKIEGO W OPALENIU PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO DYREKTORA ZESPOŁU SZKÓŁ IM. JÓZEFA CZYŻEWSKIEGO W OPALENIU W ROKU SZKOLNYM 2012/ 2013 Przedstawiony: 1. Radzie Pedagogicznej w dniu 12 września 2012 roku. Plan nadzoru pedagogicznego

Bardziej szczegółowo

Szkoła Podstawowa im. Stanisławy Grelli wewrocance

Szkoła Podstawowa im. Stanisławy Grelli wewrocance PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO DYREKTORASZKOŁY PODSTAWOWEJ WEWROCANCE NA ROK SZKOLNY2012/2013 PODSTAWA PRAWNA: 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, z

Bardziej szczegółowo

PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO

PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO Plan nadzoru pedagogicznego 2014/2015 dla przedszkola Strona 1 z 6 PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO Plan nadzoru na rok szkolny 2014/2015 przedstawiono na posiedzeniu Rady Pedagogicznej Przedszkola w dniu 28

Bardziej szczegółowo

Plan nadzoru pedagogicznego szkoły w roku szkolnym 2015/2016

Plan nadzoru pedagogicznego szkoły w roku szkolnym 2015/2016 Plan nadzoru pedagogicznego szkoły w roku szkolnym 2015/2016 Podstawa prawna: 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jedn.: Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.) 2. Ustawa

Bardziej szczegółowo

Publicznej Szkoły Podstawowej w Brzeźnicy na rok szkolny 2014/2015

Publicznej Szkoły Podstawowej w Brzeźnicy na rok szkolny 2014/2015 - 1 - ROCZNY PLAN PRACY Publicznej Szkoły Podstawowej w Brzeźnicy na rok szkolny 2014/2015 Podstawy prawne: 1. Rozporządzenie MEN z dn. 21.05.2001r. w sprawie ramowych statutów, Dz. U. Nr 61 z dn. 19.06.2001r.

Bardziej szczegółowo

Plan nadzoru pedagogicznego Specjalnego Ośrodka Szkolno Wychowawczego im. Juliana Tuwima w XXXXX na rok szkolny 2011/2012

Plan nadzoru pedagogicznego Specjalnego Ośrodka Szkolno Wychowawczego im. Juliana Tuwima w XXXXX na rok szkolny 2011/2012 Plan nadzoru pedagogicznego Specjalnego Ośrodka Szkolno Wychowawczego im. Juliana Tuwima w XXXXX na rok szkolny 2011/2012 Podstawa prawna: art. 31 ust.1, art.35 ust.2, pkt 1 i 2 Ustawy z dnia 7 września

Bardziej szczegółowo

PLAN PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 32 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI IM. PAMIĘCI MAJDANKA W LUBLINIE NA ROK SZKOLNY 2015/2016. Lublin 2015.

PLAN PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 32 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI IM. PAMIĘCI MAJDANKA W LUBLINIE NA ROK SZKOLNY 2015/2016. Lublin 2015. CZŁOWIEK DLA CZŁOWIEKA BRATEM PLAN PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 32 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI IM. PAMIĘCI MAJDANKA W LUBLINIE NA ROK SZKOLNY 2015/2016 Lublin 2015 Strona1 Podstawa prawna: Ustawa z dnia

Bardziej szczegółowo

PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO DYREKTORA ZASADNICZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ NR 5 SPECJALNEJ W ROKU SZKOLNYM 2012/2013

PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO DYREKTORA ZASADNICZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ NR 5 SPECJALNEJ W ROKU SZKOLNYM 2012/2013 PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO DYREKTORA ZASADNICZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ NR 5 SPECJALNEJ W ROKU SZKOLNYM 2012/2013 PODSTAWOWE KIERUNKI POLITYKI OŚWIATOWEJ PAŃSTWA W ROKU SZKOLNYM 2012/2013: Wzmacnianie bezpieczeństwa

Bardziej szczegółowo

PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO na rok szkolny 2016/2017 Zespół Szkół w Ratoszynie

PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO na rok szkolny 2016/2017 Zespół Szkół w Ratoszynie PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO na rok szkolny 2016/2017 Zespół Szkół w Ratoszynie Podstawa prawna prowadzonego nadzoru: Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t.j. Dz.U. z 2015 r. poz. 2156

Bardziej szczegółowo

Plan nadzoru pedagogicznego w roku szkolnym 2016/2017 w Publicznym Gimnazjum nr 24 im.gen.józefa Wybickiego w Łodzi

Plan nadzoru pedagogicznego w roku szkolnym 2016/2017 w Publicznym Gimnazjum nr 24 im.gen.józefa Wybickiego w Łodzi Plan nadzoru pedagogicznego w roku szkolnym 2016/2017 w Publicznym Gimnazjum nr 24 im.gen.józefa Wybickiego w Łodzi Podano do wiadomości w dniu 15.09.2016r. 1 Plan nadzoru pedagogicznego opracowano na

Bardziej szczegółowo

PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO na rok 2012/13

PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO na rok 2012/13 PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO na rok 2012/13 I. PODSTAWY PRAWNE PLANU Art. 35 ust.4 ustawy z dnia 7 września 1991r o systemie oświaty (Dz. U. z 2004r Nr 256 poz. 2572 ze zmianami) Rozporządzenie Ministra

Bardziej szczegółowo

Plan nadzoru pedagogicznego w roku szkolnym 2015/2016 w Publicznym Gimnazjum nr 24 im.gen.józefa Wybickiego w Łodzi

Plan nadzoru pedagogicznego w roku szkolnym 2015/2016 w Publicznym Gimnazjum nr 24 im.gen.józefa Wybickiego w Łodzi Plan nadzoru pedagogicznego w roku szkolnym 2015/2016 w Publicznym Gimnazjum nr 24 im.gen.józefa Wybickiego w Łodzi Podano do wiadomości w dniu 15.09.2015r. 1 Plan nadzoru pedagogicznego opracowano na

Bardziej szczegółowo

PLAN DOSKONALENIA NAUCZYCIELI W ROKU SZKOLNYM 2014/2015

PLAN DOSKONALENIA NAUCZYCIELI W ROKU SZKOLNYM 2014/2015 PLAN DOSKONALENIA NAUCZYCIELI W ROKU SZKOLNYM /2015 Podstawa prawna: - Rozporządzenie MEN z dnia 7 października 2009r. w sprawie nadzoru pedagogicznego/dz.u.nr 168, poz. 1324 z 2009r. z późń.zm./ - Statut

Bardziej szczegółowo

PLAN PRACY SZKOŁY 2009 / 2010 r.

PLAN PRACY SZKOŁY 2009 / 2010 r. PLAN PRACY SZKOŁY 2009 / 2010 r. Lp. Zagadnienie tematyka Odpowiedzialni Uwagi 1. Organizacja zajęć lekcyjnych, pozalekcyjnych, dyżurów nauczycieli Dyrekcja, wyznaczeni nauczyciele 2. Opracowanie planów

Bardziej szczegółowo

Organizacja nadzoru pedagogicznego dyrektora Przedszkola Nr 4 w roku szkolnym 2012/2013

Organizacja nadzoru pedagogicznego dyrektora Przedszkola Nr 4 w roku szkolnym 2012/2013 I. Podstawa prawna: Organizacja nadzoru pedagogicznego dyrektora Przedszkola Nr 4 w roku szkolnym 2012/2013 1. Art. 33 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jednolity: Dz. U. z 2004

Bardziej szczegółowo

Plan Pracy Szkoły Podstawowej im. Stefana Czarnieckiego w Czarncy na rok szkolny 2016/2017

Plan Pracy Szkoły Podstawowej im. Stefana Czarnieckiego w Czarncy na rok szkolny 2016/2017 Plan Pracy Szkoły Podstawowej im. Stefana Czarnieckiego w Czarncy na rok szkolny 2016/2017 Podstawa prawna: Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty ( Dz. U. z 2004 r. Nr 256 poz. 2572 ze zm.),

Bardziej szczegółowo

Plan nadzoru pedagogicznego Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Smarchowicach Wielkich w roku szkolnym 2016/2017

Plan nadzoru pedagogicznego Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Smarchowicach Wielkich w roku szkolnym 2016/2017 Plan nadzoru pedagogicznego Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Smarchowicach Wielkich w roku szkolnym 2016/2017 Podstawa prawna: Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t.j. Dz.U. z 2015 r.

Bardziej szczegółowo

Plan Nadzoru Pedagogicznego Szkoła Podstawowa nr 65, im Juliusza Słowackiego 91-322 Łódź, ul. Pojezierska 10 rok szkolny 2014/2015

Plan Nadzoru Pedagogicznego Szkoła Podstawowa nr 65, im Juliusza Słowackiego 91-322 Łódź, ul. Pojezierska 10 rok szkolny 2014/2015 Plan Nadzoru Pedagogicznego Szkoła Podstawowa nr 65, im Juliusza Słowackiego 91-322 Łódź, ul. Pojezierska 10 rok szkolny 2014/2015 Przedstawiony: Radzie Pedagogicznej w dniu 10 września 2014 r. 1 ŹRÓDŁA

Bardziej szczegółowo

Plan nadzoru pedagogicznego w Szkole Podstawowej nr 4. w Ciechanowie. na rok szkolny 2008/2009

Plan nadzoru pedagogicznego w Szkole Podstawowej nr 4. w Ciechanowie. na rok szkolny 2008/2009 Plan nadzoru pedagogicznego w Szkole Podstawowej nr 4 w Ciechanowie na rok szkolny 2008/2009 Pozytywnie zaopiniowany przez Radę Pedagogiczną i Radę Rodziców w dniu 10.09.2008r. SPIS TREŚCI I. Cele nadzoru

Bardziej szczegółowo

PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO NA ROK SZKOLNY 2014/2015

PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO NA ROK SZKOLNY 2014/2015 PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO NA ROK SZKOLNY 2014/2015 MŁODZIEŻOWY OŚRODEK SOCJOTERAPII CÓREK BOŻEJ MIŁOŚCI W WOJSCE Przedstawiony Radzie Pedagogicznej w dniu 12 września 2014r. PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO

Bardziej szczegółowo

Plan nadzoru pedagogicznego w roku szkolnym 2014/2015 w Publicznym Gimnazjum nr 24 im.gen.józefa Wybickiego w Łodzi

Plan nadzoru pedagogicznego w roku szkolnym 2014/2015 w Publicznym Gimnazjum nr 24 im.gen.józefa Wybickiego w Łodzi Plan nadzoru pedagogicznego w roku szkolnym 2014/2015 w Publicznym Gimnazjum nr 24 im.gen.józefa Wybickiego w Łodzi Podano do wiadomości w dniu 15.09.2014r. 1 Plan nadzoru pedagogicznego opracowano na

Bardziej szczegółowo

PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO DYREKTORA PUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ Z ODDZIAŁAMI SPORTOWYMI W DOBRZENIU WIELKIM w roku szkolnym 2014/2015

PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO DYREKTORA PUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ Z ODDZIAŁAMI SPORTOWYMI W DOBRZENIU WIELKIM w roku szkolnym 2014/2015 PODSTAWA PRAWNA SPRAWOWANIA NADZORU PEDAGOGICZNEGO: PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO DYREKTORA PUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ Z ODDZIAŁAMI SPORTOWYMI W DOBRZENIU WIELKIM w roku szkolnym 2014/2015 Ustawa z dnia

Bardziej szczegółowo

Plan nadzoru pedagogicznego przedszkola w roku szkolnym 2016/17

Plan nadzoru pedagogicznego przedszkola w roku szkolnym 2016/17 Plan nadzoru pedagogicznego przedszkola w roku szkolnym 2016/17 Podstawa prawna: 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jedn.: Dz. U. z 2015 r. poz. 2156, z późn. zm.) 2. Ustawa

Bardziej szczegółowo

Nadzór pedagogiczny w roku szkolnym 2012/2013 Publiczne Gimnazjum nr 1 im. Orląt Lwowskich w Kędzierzynie Koźlu

Nadzór pedagogiczny w roku szkolnym 2012/2013 Publiczne Gimnazjum nr 1 im. Orląt Lwowskich w Kędzierzynie Koźlu Nadzór pedagogiczny w roku szkolnym 2012/2013 Publiczne Gimnazjum nr 1 im. Orląt Lwowskich w Kędzierzynie Koźlu podstawa prawna: art. 33 ustawy o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 r. z późn. zm.

Bardziej szczegółowo

PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO. na rok szkolny 2012/2013. w Zespole Szkół nr 68 w Warszawie

PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO. na rok szkolny 2012/2013. w Zespole Szkół nr 68 w Warszawie PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO na rok szkolny 2012/2013 w Zespole Szkół nr 68 w Warszawie Podstawa prawna prowadzonego nadzoru: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 października 2009r. w sprawie

Bardziej szczegółowo

Plan nadzoru pedagogicznego Przedszkola nr 2 Bytowie w roku szkolnym 2014/2015

Plan nadzoru pedagogicznego Przedszkola nr 2 Bytowie w roku szkolnym 2014/2015 Plan nadzoru pedagogicznego Przedszkola nr 2 Bytowie w roku szkolnym 2014/2015 Podstawa prawna: Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t.j. Dz.U. z 2004 r. Nr 256 poz. 2572 ze zm.), Rozporządzenie

Bardziej szczegółowo

Plan Pracy Szkoły Podstawowej im. Stefana Czarnieckiego w Czarncy na rok szkolny 2017/2018

Plan Pracy Szkoły Podstawowej im. Stefana Czarnieckiego w Czarncy na rok szkolny 2017/2018 Podstawa prawna: Plan Pracy Szkoły Podstawowej im. Stefana Czarnieckiego w Czarncy na rok szkolny 2017/2018 Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty ( Dz. U. z 2004 r. Nr 256 poz. 2572 ze zm.),

Bardziej szczegółowo

Plan nadzoru Pedagogicznego. ZSG w Żędowicach

Plan nadzoru Pedagogicznego. ZSG w Żędowicach Plan nadzoru Pedagogicznego ZSG w Żędowicach w roku szkolnym 2014/2015 AKTY PRAWNE, PODSTAWY: 1. Ustawa z 7 września 1991 roku o systemie oświaty ze zmianami 2. Rozporządzenie MEN z dnia 7 października

Bardziej szczegółowo

Plan nadzoru pedagogicznego Zespołu Szkół w Dziaduszycach w roku szkolnym 2016/2017

Plan nadzoru pedagogicznego Zespołu Szkół w Dziaduszycach w roku szkolnym 2016/2017 Plan nadzoru pedagogicznego Zespołu Szkół w Dziaduszycach w roku szkolnym 2016/2017 Podstawa prawna: Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t.j. Dz.U. z 2015 r. poz. 2156 ze zm.), Rozporządzenie

Bardziej szczegółowo

PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO DYREKTORA SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. JANUSZA KORCZAKA W ŻARNOWCU, Z UWZGLĘDNIENIEM ODDZIAŁÓW PRZEDSZKOLNYCH

PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO DYREKTORA SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. JANUSZA KORCZAKA W ŻARNOWCU, Z UWZGLĘDNIENIEM ODDZIAŁÓW PRZEDSZKOLNYCH Plan nadzoru pedagogicznego na rok szkolny 2016/2017 dla Zespołu szkolno - przedszkolnego Strona 1 z 6 PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO DYREKTORA SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. JANUSZA KORCZAKA W ŻARNOWCU, Z UWZGLĘDNIENIEM

Bardziej szczegółowo

PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO DYREKTORA SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. MJR. HENRYKA SUCHARSKIEGO W MAZOWSZU

PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO DYREKTORA SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. MJR. HENRYKA SUCHARSKIEGO W MAZOWSZU PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO DYREKTORA SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. MJR. HENRYKA SUCHARSKIEGO W MAZOWSZU W ROKU SZKOLNYM 2017/2018 I. Podstawa prawna: 1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016r. Prawo oświatowe (Dz. U.

Bardziej szczegółowo

PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO SZKOŁY PODSTAWOWEJ im. Ireny Sendlerowej w Dobroszycach na rok szkolny 2016/2017

PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO SZKOŁY PODSTAWOWEJ im. Ireny Sendlerowej w Dobroszycach na rok szkolny 2016/2017 1 PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO SZKOŁY PODSTAWOWEJ im. Ireny Sendlerowej w Dobroszycach na rok szkolny 2016/2017 Podstawa prawna: 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r.

Bardziej szczegółowo

PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO DYREKTORA SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 4 W SIEDLCACH W ROKU SZKOLNYM 2011/2012

PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO DYREKTORA SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 4 W SIEDLCACH W ROKU SZKOLNYM 2011/2012 PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO DYREKTORA SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 4 W SIEDLCACH W ROKU SZKOLNYM 2011/2012 Podstawa prawna: 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty ( Dz. U. z 2004 r. nr 256,

Bardziej szczegółowo

PLAN PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 32 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI IM. PAMIĘCI MAJDANKA W LUBLINIE NA ROK SZKOLNY 2016/2017. Strona1

PLAN PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 32 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI IM. PAMIĘCI MAJDANKA W LUBLINIE NA ROK SZKOLNY 2016/2017. Strona1 Strona1 CZŁOWIEK DLA CZŁOWIEKA BRATEM PLAN PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 32 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI IM. PAMIĘCI MAJDANKA W LUBLINIE NA ROK SZKOLNY 2016/2017 Lublin 2016 Strona2 Podstawa prawna: Ustawa

Bardziej szczegółowo

Plan nadzoru pedagogicznego Gimnazjum z Oddziałami Przysposabiającymi do Pracy w Krotoszynie w roku szkolnym 2012/2013

Plan nadzoru pedagogicznego Gimnazjum z Oddziałami Przysposabiającymi do Pracy w Krotoszynie w roku szkolnym 2012/2013 Plan nadzoru pedagogicznego Gimnazjum z Oddziałami Przysposabiającymi do Pracy w Krotoszynie w roku szkolnym 2012/2013 AKTY PRAWNE 1. ustawa z 7 września 1991 roku o systemie oświaty, art.33 ust.1 i 2,

Bardziej szczegółowo

Plan nadzoru pedagogicznego Szkoły Podstawowej nr 2 im. Mikołaja Kopernika w Łobzie na rok szkolny 2016/2017

Plan nadzoru pedagogicznego Szkoły Podstawowej nr 2 im. Mikołaja Kopernika w Łobzie na rok szkolny 2016/2017 Podstawa prawna: Plan nadzoru pedagogicznego Szkoły Podstawowej nr 2 im. Mikołaja Kopernika w Łobzie na rok szkolny 2016/2017 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 sierpnia 2015 r. w sprawie

Bardziej szczegółowo

Plan nadzoru pedagogicznego Przedszkola nr 2 w Bytowie w roku szkolnym 2016/2017

Plan nadzoru pedagogicznego Przedszkola nr 2 w Bytowie w roku szkolnym 2016/2017 Plan nadzoru pedagogicznego Przedszkola nr 2 w Bytowie w roku szkolnym 2016/2017 Podstawa prawna: Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t.j. Dz.U. z 2015 r. poz. 2156 ze zm.), Rozporządzenie

Bardziej szczegółowo

ROCZNY PLAN PRACY SZKOŁY na rok szkolny 2016/2017

ROCZNY PLAN PRACY SZKOŁY na rok szkolny 2016/2017 ROCZNY PLAN PRACY SZKOŁY na rok szkolny 2016/2017 ZADANIE 1 Szkoła lub placówka realizuje koncepcję pracy ukierunkowaną na rozwój uczniów ZADANIA TERMIN ODPOWIEDZIALNI 1.Szkoła działa zgodnie z przyjętą

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z planu nadzoru pedagogicznego za I semestr roku szkolnego 2015 / 2016 w Zespole Szkół nr 7 w Bydgoszczy

Sprawozdanie z planu nadzoru pedagogicznego za I semestr roku szkolnego 2015 / 2016 w Zespole Szkół nr 7 w Bydgoszczy Sprawozdanie z planu nadzoru pedagogicznego za I semestr roku szkolnego 2015 / 2016 w Zespole Szkół nr 7 w Bydgoszczy Podstawa prawna: Ustawa o systemie oświaty (Art. 40.7. szkoły lub placówki przedstawia

Bardziej szczegółowo

ROCZNY PLAN PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 4 IM. 21. WARSZAWSKIEGO PUŁKU PIECHOTY DZIECI WARSZAWY W CIECHANOWIE W ROKU SZKOLNYM 2016/2017

ROCZNY PLAN PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 4 IM. 21. WARSZAWSKIEGO PUŁKU PIECHOTY DZIECI WARSZAWY W CIECHANOWIE W ROKU SZKOLNYM 2016/2017 ROCZNY PLAN PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 4 IM. 21. WARSZAWSKIEGO PUŁKU PIECHOTY DZIECI WARSZAWY W CIECHANOWIE W ROKU SZKOLNYM 2016/2017 Plan został opracowany w oparciu o: 1. Podstawowe kierunki realizacji

Bardziej szczegółowo

PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO NA ROK SZKOLNY 2014/2015 w Zespole Szkół Publicznych w Kliniskach Wielkich

PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO NA ROK SZKOLNY 2014/2015 w Zespole Szkół Publicznych w Kliniskach Wielkich PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO NA ROK SZKOLNY 2014/2015 w Zespole Szkół Publicznych w Kliniskach Wielkich Przedstawiono Radzie Pedagogicznej dnia 9.09.2014 r. (protokół nr 4/2014/2015) Opracował dyrektor

Bardziej szczegółowo

1. Informacje wprowadzające:

1. Informacje wprowadzające: Plan Nadzoru Pedagogicznego Dyrektora Szkoły Podstawowej w Dolistowie na rok szkolny 2012/2013 Podstawa prawna: 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tj. Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz.2572

Bardziej szczegółowo

PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO. Dyrektora Szkoły Podstawowej. Rakówce. na rok szkolny 2016/2017

PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO. Dyrektora Szkoły Podstawowej. Rakówce. na rok szkolny 2016/2017 PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO Dyrektora Szkoły Podstawowej w Rakówce na rok szkolny 2016/2017 Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 października 2009 r. w sprawie nadzoru pedagogicznego

Bardziej szczegółowo

PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO DYREKTORA SZKOŁY NR W.. NA ROK SZKOLNY 2015 / 2016

PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO DYREKTORA SZKOŁY NR W.. NA ROK SZKOLNY 2015 / 2016 PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO DYREKTORA SZKOŁY NR W.. NA ROK SZKOLNY 2015 / 2016 Podstawa prawna: 25 Rozporządzenia MEN z dnia 27 sierpnia 2015 r. w sprawie nadzoru pedagogicznego (poz.1270) 1) Przedmiot

Bardziej szczegółowo

PLAN PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 21 W ZABRZU NA ROK SZKOLNY 2014/2015

PLAN PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 21 W ZABRZU NA ROK SZKOLNY 2014/2015 PLAN PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 21 W ZABRZU NA ROK SZKOLNY 2014/2015 Opracowany w oparciu o: 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty (Dz. U. z 1996 r. Nr 67, poz. 329 z późniejszymi zmianami).

Bardziej szczegółowo

Plan nadzoru pedagogicznego

Plan nadzoru pedagogicznego Plan nadzoru pedagogicznego Obowiązuje w Szkole Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Zespole Szkół w Kwiatonowicach oraz w Gimnazjum w Zespole Szkół w Kwiatonowicach w roku szkolnym 2013/2014 AKTY PRAWNE,

Bardziej szczegółowo

Zespół Szkół Nr 83 w Warszawie ul. Powstańców Wielkopolskich 4

Zespół Szkół Nr 83 w Warszawie ul. Powstańców Wielkopolskich 4 PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO DYREKTORA ZESPOŁU SZKÓŁ NR 83 W WARSZAWIE ROK SZKOLNY 2008-2009 PRZEDŁOŻONY RADZIE PEDAGOGICZNEJ W DNIU 29 SIERPNIA 2008 ROKU RADZIE RODZICÓW ZS NR 83 W DNIU 01 PAŹDZIERNIKA

Bardziej szczegółowo

PLAN PRACY ZESPOŁU SZKÓŁ W DAMNIE

PLAN PRACY ZESPOŁU SZKÓŁ W DAMNIE Plan pracy Zespołu Szkół w Damnie na rok szkolny 2015/ Strona 1 z 5 PLAN PRACY ZESPOŁU SZKÓŁ W DAMNIE NA ROK SZKOLNY 2015/ Roczny plan pracy Zespołu Szkół w Damnie jest spójny programowo z Koncepcją pracy

Bardziej szczegółowo

PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO

PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO DYREKTORA SZKOŁY PODSTAWOWEJ Z ODDZIAŁAMI PRZYSZPITALNYMI NR 9 IM. KMDRA STANISŁAWA HRYNIEWIECKIEGO W SŁUPSKU na rok szkolny 2015/2016 Podstawa prawna: 1.Ustawa z dnia 7 września

Bardziej szczegółowo

PLAN 1 NADZORU PEDAGOGICZNEGO 2 ZESPOŁU SZKOLNO-PRZEDSZKOLNEGO W NIECHORZU 2017/2018

PLAN 1 NADZORU PEDAGOGICZNEGO 2 ZESPOŁU SZKOLNO-PRZEDSZKOLNEGO W NIECHORZU 2017/2018 Plan nadzoru pedagogicznego na rok szkolny 2017/2018 dla szkoły podstawowej Strona 1 z 11 Plan nadzoru pedagogicznego na rok szkolny 2017/2018 dla szkoły podstawowej i przedszkola dla których priorytetem

Bardziej szczegółowo

1. Monitorowanie forma systematycznej analizy przebiegu działań lub procesów.

1. Monitorowanie forma systematycznej analizy przebiegu działań lub procesów. Ząbkowice Śląskie 13.09.2012r. Podstawa prawna: PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO DYREKTORA III LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO im. Wł.Jagiełły w Ząbkowicach Śl. na rok szkolny 2012/2013 1.Ustawa z dnia 7 września

Bardziej szczegółowo

PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO DYREKTORA PRZEDSZKOLA NR 283 W WARSZAWIE W ROKU SZKOLNYM 2013/2014

PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO DYREKTORA PRZEDSZKOLA NR 283 W WARSZAWIE W ROKU SZKOLNYM 2013/2014 PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO DYREKTORA PRZEDSZKOLA NR 283 W WARSZAWIE W ROKU SZKOLNYM 2013/2014 Podstawa prawna: Ustawa z 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jedn.: Dz.U. z 2004 r. Nr 256, poz.

Bardziej szczegółowo

Plan Nadzoru Pedagogicznego Szkoła Podstawowa nr 65, im Juliusza Słowackiego Łódź, ul. Pojezierska 10 rok szkolny 2016/2017

Plan Nadzoru Pedagogicznego Szkoła Podstawowa nr 65, im Juliusza Słowackiego Łódź, ul. Pojezierska 10 rok szkolny 2016/2017 Plan Nadzoru Pedagogicznego Szkoła Podstawowa nr 65, im Juliusza Słowackiego 91-322 Łódź, ul. Pojezierska 10 rok szkolny 2016/2017 Przedstawiony: Radzie Pedagogicznej w dniu 14 września 2016 r. 1 ŹRÓDŁA

Bardziej szczegółowo

ORGANIZACJA NADZORU PEDAGOGICZNEGO DYREKTORA SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. JANA PAWŁA II W GRZĘDZICACH W ROKU SZK. 2012/13 GRZĘDZICE 2012/13

ORGANIZACJA NADZORU PEDAGOGICZNEGO DYREKTORA SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. JANA PAWŁA II W GRZĘDZICACH W ROKU SZK. 2012/13 GRZĘDZICE 2012/13 ORGANIZACJA NADZORU PEDAGOGICZNEGO DYREKTORA SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. JANA PAWŁA II W GRZĘDZICACH W ROKU SZK. 2012/13 GRZĘDZICE 2012/13 SPIS TREŚCI: 1. KONTEKST PRAWNY 2. ŹRÓDŁA PLANU NADZORU PEDAGOGICZNEGO

Bardziej szczegółowo

PLAN PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ im. JANA PAWŁA II W GRZĘDZICACH NA ROK SZKOLNY 2011 /2012

PLAN PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ im. JANA PAWŁA II W GRZĘDZICACH NA ROK SZKOLNY 2011 /2012 PLAN PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ im. JANA PAWŁA II W GRZĘDZICACH NA ROK SZKOLNY 2011 /2012 Obszar Zadania do wykonania Sposób realizacji Terminy Odpowiedzialni Zadania wynikające z kierunków polityki oświatowej

Bardziej szczegółowo

Plan nadzoru pedagogicznego dyrektora Szkoły Podstawowej nr 4 w Ciechanowie na rok szkolny 2017/2018

Plan nadzoru pedagogicznego dyrektora Szkoły Podstawowej nr 4 w Ciechanowie na rok szkolny 2017/2018 Plan nadzoru pedagogicznego dyrektora Szkoły Podstawowej nr 4 w Ciechanowie na rok szkolny 2017/2018 I. Podstawa prawna: Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59) Ustawa

Bardziej szczegółowo

PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO DYREKTORA Szkoły Podstawowej nr 140 im. Stanisława Wyspiańskiego w Krakowie W roku szkolnym 2016/2017

PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO DYREKTORA Szkoły Podstawowej nr 140 im. Stanisława Wyspiańskiego w Krakowie W roku szkolnym 2016/2017 PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO DYREKTORA Szkoły Podstawowej nr 140 im. Stanisława Wyspiańskiego w Krakowie W roku szkolnym 2016/2017 Podstawa prawna: Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t.j.

Bardziej szczegółowo

PLAN PRACY ZESPOŁU KSZTAŁCENIA ZINTEGROWANEGO W ROKU SZKOLNYM 2014 / 2015

PLAN PRACY ZESPOŁU KSZTAŁCENIA ZINTEGROWANEGO W ROKU SZKOLNYM 2014 / 2015 PLAN PRACY ZESPOŁU KSZTAŁCENIA ZINTEGROWANEGO W ROKU SZKOLNYM 2014 / 2015 Skład zespołu nauczycieli kształcenia zintegrowanego, wychowania przedszkolnego oraz nauczycieli uczących w tych klasach : - przewodnicząca

Bardziej szczegółowo

Plan nadzoru pedagogicznego na rok szkolny 2011/2012 w Szkole Policealnej w Ełku

Plan nadzoru pedagogicznego na rok szkolny 2011/2012 w Szkole Policealnej w Ełku Plan nadzoru pedagogicznego na rok szkolny 2011/2012 w Szkole Policealnej w Ełku Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 października 2009 r. w sprawie nadzoru pedagogicznego

Bardziej szczegółowo

Plan nadzoru pedagogicznego rok szkolny 2015 / 2016

Plan nadzoru pedagogicznego rok szkolny 2015 / 2016 Plan nadzoru pedagogicznego rok 2015 / 2016 Zaopiniowany przez Radę Pedagogiczną 14 września 2015 r. Nazwa szkoły: Zespół Szkół nr 7 im. 16. Pułku Ułanów Wielkopolskich w Bydgoszczy Data obowiązywania:

Bardziej szczegółowo

Ewaluacja jakości pracy szkoły : 1) Plan Nadzoru Kuratora Oświaty _ 2011 / 2012. 2) Podstawowe kierunki realizacji polityki oświatowej państwa_ 2011 /

Ewaluacja jakości pracy szkoły : 1) Plan Nadzoru Kuratora Oświaty _ 2011 / 2012. 2) Podstawowe kierunki realizacji polityki oświatowej państwa_ 2011 / Plan Pracy Szkoły : 2011_2012 / 1 / 2 semestr / Ewaluacja jakości pracy szkoły : 1. Ewaluacja Jakości Pracy Szkoły obejmuje : diagnozowanie wybranych obszarów pracy szkoły badanie osiągnięć edukacyjnych

Bardziej szczegółowo

b) historia i wos VI 2017 K. Opas c) matematycznej II,III A. Dąbska, A. Tomaszewska

b) historia i wos VI 2017 K. Opas c) matematycznej II,III A. Dąbska, A. Tomaszewska PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO DYREKTORA ZESPOŁU SZKÓŁ W RUDZIE HUCIE NA ROK SZKOLNY 2016/207 II. PLAN KONTROLI MONITORING I. 1. Harmonogram badania efektów kształcenia Lp. Zadanie Termin Odpowiedzialni 1

Bardziej szczegółowo

Plan pracy Szkoły Podstawowej Nr 221 z Oddziałami Integracyjnymi im. Barbary Bronisławy Czarnowskiej w Warszawie

Plan pracy Szkoły Podstawowej Nr 221 z Oddziałami Integracyjnymi im. Barbary Bronisławy Czarnowskiej w Warszawie Plan pracy Szkoły Podstawowej Nr 221 z Oddziałami Integracyjnymi im. Barbary Bronisławy Czarnowskiej w Warszawie PLAN PRACY W GŁÓWNYCH OBSZARACH DZIAŁALNOŚCI SZKOŁY Zarządzanie i organizacja Kontrola stanu

Bardziej szczegółowo

PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO ZESPOŁU SZKÓŁ EKONOMICZNO HOTELARSKICH IM. EMILII GIERCZAK W KOŁOBRZEGU

PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO ZESPOŁU SZKÓŁ EKONOMICZNO HOTELARSKICH IM. EMILII GIERCZAK W KOŁOBRZEGU PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO ZESPOŁU SZKÓŁ EKONOMICZNO HOTELARSKICH IM. EMILII GIERCZAK W KOŁOBRZEGU NA ROK SZKOLNY 2013/2014 Zgodnie z : 1.Ustawą z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty ( Dz.U.

Bardziej szczegółowo

PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO DYREKTORA ZESPOŁU SZKÓŁ NR 2 W KOLBUSZOWEJ

PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO DYREKTORA ZESPOŁU SZKÓŁ NR 2 W KOLBUSZOWEJ PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO DYREKTORA ZESPOŁU SZKÓŁ NR 2 W KOLBUSZOWEJ Podstawa prawna zaplanowania zadań na rok szkolny 2013/2014: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 października 2009

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 12/2015. z dnia 15 września 2015r. Dyrektora Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego. w Środzie Wielkopolskiej

ZARZĄDZENIE NR 12/2015. z dnia 15 września 2015r. Dyrektora Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego. w Środzie Wielkopolskiej ZARZĄDZENIE NR 12/2015 z dnia 15 września 2015r. Dyrektora Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Środzie Wielkopolskiej w sprawie planu nadzoru pedagogicznego Działając na podstawie 21 ust. 2

Bardziej szczegółowo

PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO ZESPOŁU SZKÓŁ W SULECHOWIE na rok szkolny 2016/2017

PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO ZESPOŁU SZKÓŁ W SULECHOWIE na rok szkolny 2016/2017 PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO ZESPOŁU SZKÓŁ W SULECHOWIE na rok szkolny 2016/2017 Plan nadzoru pedagogicznego 2016/2017 Priorytetowe kierunki pracy szkoły: OCENIANIE KSZTAŁTUJĄCE/PROGRAM NAPRAWCZY, INNOWACJE

Bardziej szczegółowo

Plan nadzoru pedagogicznego rok szkolny 2014 / 2015

Plan nadzoru pedagogicznego rok szkolny 2014 / 2015 Plan nadzoru pedagogicznego rok 2014 / 2015 Zaopiniowany przez Radę Pedagogiczną 15 września 2014 r. Nazwa szkoły: Zespół Szkół nr 7 im. 16. Pułku Ułanów Wielkopolskich w Bydgoszczy Data obowiązywania:

Bardziej szczegółowo

PLAN PRACY ZESPOŁU PRZEDMIOTOWEGO KLAS IV - VI w roku szkolnym 2013/2014. L.p. Tematyka spotkań Zadania do realizacji Termin Odpowiedzialni

PLAN PRACY ZESPOŁU PRZEDMIOTOWEGO KLAS IV - VI w roku szkolnym 2013/2014. L.p. Tematyka spotkań Zadania do realizacji Termin Odpowiedzialni PLAN PRACY ZESPOŁU PRZEDMIOTOWEGO KLAS IV - VI w roku szkolnym 2013/2014 L.p. Tematyka spotkań Zadania do realizacji Termin Odpowiedzialni 1. Organizacja pracy zespołu - Zaplanowanie zdań zespołu przeznaczonych

Bardziej szczegółowo

Plan nadzoru pedagogicznego

Plan nadzoru pedagogicznego Plan nadzoru pedagogicznego Obowiązuje w Szkole Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Zespole Szkół w Kwiatonowicach oraz w Gimnazjum w Zespole Szkół w Kwiatonowicach w roku szkolnym 2016/2017 AKTY PRAWNE,

Bardziej szczegółowo

PROJEKT PLANU ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA KONTRAKTOWEGO UBIEGAJĄCEGO SIĘ O STOPIEŃ ZAWODOWY NAUCZYCIELA MIANOWANEGO

PROJEKT PLANU ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA KONTRAKTOWEGO UBIEGAJĄCEGO SIĘ O STOPIEŃ ZAWODOWY NAUCZYCIELA MIANOWANEGO PROJEKT PLANU ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA KONTRAKTOWEGO UBIEGAJĄCEGO SIĘ O STOPIEŃ ZAWODOWY NAUCZYCIELA MIANOWANEGO Imię i nazwisko: mgr Ewelina Szydłak Placówka oświatowa: Zespół Szkół Integracyjnych

Bardziej szczegółowo

OŁA PODSTAWOWA im. por. Edwarda Błaszczaka ps. GROM w Chmielku Łukowa tel./fax(084)

OŁA PODSTAWOWA im. por. Edwarda Błaszczaka ps. GROM w Chmielku Łukowa tel./fax(084) SZ OŁA PODSTAWOWA im. por. Edwarda Błaszczaka ps. GROM w Chmielku 23 412 Łukowa tel./fax(084)6855165 http://www.sp-chmielek.pl e-mail: sp-chmielek@kki.pl PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO SPRAWOWANEGO PRZEZ

Bardziej szczegółowo