Komputerowe systemy na rynkach finansowych. wykład 5. MQL4 - funkcje operujące na obiektach wykresu

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Komputerowe systemy na rynkach finansowych. wykład 5. MQL4 - funkcje operujące na obiektach wykresu"

Transkrypt

1 Komputerowe systemy na rynkach finansowych wykład 5 MQL4 - funkcje operujące na obiektach wykresu

2 ObjectCreate - funkcja tworzy nowy obiekt graficzny, określonego typu oraz nadaje mu nazwę i przyporządkowuje do okna wykresu umieszczając obiekt w miejscu określonym parametrami. Liczba parametrów opisujących współrzędne położenia obiektu jest zależna od typu obiektu i może przyjmować od 1 do 3 par zmiennych czas/cena. Położenie większość typów obiektów graficznych umieszczanych na wykresie określane jest parą wartości czas/cena, ale niektóre typy obiektów tak jak np. OBJ_LABEL nie są umieszczone nad konkretnym słupkiem wykresu, dlatego do ustawienia tego typu obiektu w dowolnym miejscu wykresu korzystamy z funkcji ObjectSet() oraz parametrów OBJPROP_XDISTANCE (położenie w poziomie, oś x) i OBJPROP_YDISTANCE (położenie w pionie, oś y). Jeśli funkcja powiedzie się zwraca wartość true, w przeciwnym razie false. Aby uzyskać szczegółowe informacje o błędach, korzystamy z funkcji GetLastError(). Uwaga! Każde okno w terminalu jest identyfikowane indeksem. Indeks okna głównego wykresu przyjmuje wartość 0, natomiast każde kolejne okno (pod okno wykresu głównego np. wykres wskaźnika w osobnym podoknie) numerowane jest od 1 do n. bool ObjectCreate( string name, int type, int window, datetime time1, double price1, datetime time2=0, double price2=0, datetime time3=0, double price3=0) gdzie: name nazwa obiekt, każdy obiekt powinien mieć inną nazwę type typ obiektu określony stałą window numer okna do którego ma być dodany obiekt graficzny time1-3 pierwsza-trzecia współrzędna czasu na wykresie price1-3 pierwsza-trzecia współrzędna ceny na wykresie Wartość zwracana true jeśli funkcja zakończyła się powodzeniem false jeśli funkcja zakończyła się niepowodzeniem

3 if(!objectcreate("text_object1", OBJ_TEXT, 0, D' :00',1.2980)) { Print("błąd: nie mogę utworzyć obiektu #",GetLastError()); return(0); } if(!objectcreate("text_object2", OBJ_TEXT, 0, Time[20],High[20]+10*Point)) { Print("błąd: nie mogę utworzyć obiektu #",GetLastError()); return(0); } // tworzymy nowy obiekt tekstowy typu label na wykresie if(!objectcreate("label_object1", OBJ_LABEL, 0, 0, 0)) { Print("błąd: nie mogę utworzyć obiektu #",GetLastError()); return(0); }

4 Tabela 1 Stałe określające typ obiektu mogą przyjmować poniższe wartości.

5 ObjectDelete - funkcja usuwa obiekt z wykresu określony nazwą. Jeśli funkcja powiedzie się zwraca wartość true, w przeciwnym razie false. Aby uzyskać szczegółowe informacje o błędach, korzystamy z funkcji GetLastError(). bool ObjectDelete( string name ) Parametry name nazwa obiektu, który ma zostać usunięty Wartość zwracana true jeśli funkcja zakończyła się powodzeniem false jeśli funkcja zakończyła się niepowodzeniem if(!objectcreate("label_object1", OBJ_LABEL, 0, 0, 0)) { Print("błąd: nie mogę utworzyć obiektu #",GetLastError()); return(0); }... ObjectDelete("label_object1");...

6 ObjectDescription - funkcja zwraca wartość opisującą obiekt graficzny typu OBJ_TEXT, OBJ_LABEL. Aby uzyskać szczegółowe informacje o błędach, korzystamy z funkcji GetLastError(). Parametry: name nazwa obiektu graficznego Wartość zwracana Tekst opisu obiektu graficznego string ObjectDescription( string name ) if(!objectcreate("label_object1", OBJ_LABEL, 0, 0, 0)) { Print("błąd: nie mogę utworzyć obiektu #",GetLastError()); return(0); } Print("Objekt o nazwie label_object1 opisany jest =", ObjectDescription( label_object1 ));... ObjectFind - funkcja zwraca numer indeksu obiektu na podstawie podanej nazwy obiektu. Jeśli funkcja powiedzie się zwraca numer indeksu obiektu, w przeciwnym razie wartość -1. Aby uzyskać szczegółowe informacje o błędach, korzystamy z funkcji GetLastError(). int ObjectFind( string name ) Parametry: name nazwa obiektu graficznego Wartość zwracana: numer indeks obiektu lub -1 jeśli nie znaleziono obiektu o podanej nazwie.

7 ObjectGet - funkcja zwraca parametry obiektu graficznego określone po przez nazwę obiektu oraz indeks parametru opisującego obiekt. Aby uzyskać szczegółowe informacje o błędach, korzystamy z funkcji GetLastError(). double ObjectGet( string name, int index ) Parametry name nazwa obiektu graficznego index indeks parametru opisującego obiekt Wartość zwracana wartość parametru opisującego obiekt color oldcolor = ObjectGet("obj_linia", OBJPROP_COLOR); Tabela 2 Stałe określające właściwości obiektów mogą przyjmować poniższe wartości.

8

9 ObjectMove - funkcja przesuwa obiekt na wykresie. Obiekt określony jest za pomocą nazwy a parametry za pomocą indeksu od 0 do 2 określającego, które współrzędne należy przesunąć oraz wartości współrzędnych czas/cena. Jeśli funkcja powiedzie się zwraca wartość true, w przeciwnym razie false. Aby uzyskać szczegółowe informacje o błędach, korzystamy z funkcji GetLastError(). bool ObjectMove( string name, int point, datetime time, double price) Parametry: name nazwa obiektu graficznego point indeks określający współrzędne (0-2) time nowa wartość czasu price nowa wartość ceny Wartość zwracana true jeśli funkcja zakończyła się powodzeniem false jeśli funkcja zakończyła się niepowodzeniem ObjectMove("MojaLiniaTrendu ", 1, D' :30', ) ObjectName - funkcja zwraca nazwę obiektu graficznego na podstawie podanego indeksu obiektu. Aby uzyskać szczegółowe informacje o błędach, korzystamy z funkcji GetLastError(). string ObjectName( int index ) Parametry index wartość określająca indeks obiektu z zakresu od 0 do ObjectsTotal() Wartość zwracana: nazwa obiektu określonego indeksem.

10 ObjectsTotal - funkcja zwraca liczbę obiektów określonego typu, które znajdują się na aktualnym wykresie. Aby uzyskać szczegółowe informacje o błędach, korzystamy z funkcji GetLastError(). int ObjectsTotal( int type=empty ) Parametry type typ obiektów które mają zostać zliczone lub wartość domyślna wówczas będą zliczone wszystkie obiekty Wartość zwracana liczba zliczonych obiektów na wykresi int wszystkie_objekty = ObjectsTotal(); string nazwa; for(int i=0;i< wszystkie_objekty;i++) { nazwa = ObjectName(i); Print(i,"Nazwa obiektu o indeksie ",i," to " + name); }

11 ObjectsDeleteAll - funkcja usuwa wszystkie obiekty określonego typu ze wskazanego okna/podokna wykresu. Funkcja zwraca ilość usuniętych obiektów. Aby uzyskać szczegółowe informacje o błędach, korzystamy z funkcji GetLastError(). Notes: Jeśli podana wartość indeksu okna jest nieprawidłowa lub równa -1 to zostaną usunięte wszystkie obiekty z okna na którym wywołano funkcję ObjectsDeleteAll(). Jeśli podana wartość typu obiektu jest nieprawidłowa lub równa -1 to zostaną usunięte wszystkie obiekty z okna na którym wywołano funkcję ObjectsDeleteAll(). int ObjectsDeleteAll( int window=empty, int type=empty ) Parametry: window indeks okna z zakresu 0 do WindowsTotal() lub wartość domyślna EMPTY wówczas usuwa obiekty z okna głównego oraz podokien type indeks typu obiektu jaki ma zostać usunięty lub wartość domyślna wówczas usuwa wszystkie typy obiektów Wartość zwracana: liczba usuniętych obiektów. // usuwa wszystkie obiekty typu linia pozioma z 1 podokna ObjectsDeleteAll(2, OBJ_HLINE); // usuwa wszystkie typy obiektów z 2 podokna ObjectsDeleteAll(2); // usuwa wszystkie obiekty z wszystkich okien ObjectsDeleteAll();

12 ObjectSet - funkcja ustawia parametry obiektu graficznego określone poprzez nazwę obiektu oraz indeks parametru opisującego obiekt. Jeśli funkcja powiedzie się zwraca wartość true, w przeciwnym razie false. Aby uzyskać szczegółowe informacje o błędach, korzystamy z funkcji GetLastError(). bool ObjectSet( string name, int index, double value ) Parametry name nazwa obiektu graficznego index indeks parametru opisującego obiekt value nowa wartość parametru obiektu Wartość zwracana true jeśli funkcja zakończyła się powodzeniem, false jeśli funkcja zakończyła się niepowodzeniem // ustawia wartość parametru time1 linii trendu na czas ostatniego słupka wykresu ObjectSet("MojaLiniaTrendu", OBJPROP_TIME1, Time[0]); // ustawia drugi (indeks 1) poziom obiektu Fibonacci ObjectSet("MojPoziomFibo", OBJPROP_FIRSTLEVEL+1, ); // ustawia widoczność obiektu będzie widoczny tylko na wykresie 15 minutowym ObjectSet("MojObjektNaWykresie", OBJPROP_TIMEFRAMES, OBJ_PERIOD_M15 OBJ_PERIOD_H1); // tworzymy nowy obiekt tekstowy typu label na wykresie a następnie zmienia jego położenie if(!objectcreate("label_object1", OBJ_LABEL, 0, 0, 0)) { Print("błąd: nie mogę utworzyć obiektu #",GetLastError()); return(0); } ObjectSet("label_object1", OBJPROP_XDISTANCE, 200); ObjectSet("label_object1", OBJPROP_YDISTANCE, 100); Stałe określające właściwości obiektów mogą przyjmować poniższe wartości (patrz Tabela 2).

13 ObjectSetText - funkcja ustawia opis tekstowy i format tekstu obiektów typu OBJ_TEXT oraz OBJ_LABEL. Jeśli funkcja powiedzie się zwraca wartość true, w przeciwnym razie false. Aby uzyskać szczegółowe informacje o błędach, korzystamy z funkcji GetLastError(). bool ObjectSetText( string name, string text, int font_size, string font=null, color text_color=clr_none ) Parametry: name nazwa obiektu graficznego typu tekstowego text tekst obiektu font_size wielkość czcionki w punktach font nazwa rodzaju czcionki text_color kolor czcionki Wartość zwracana: true jeśli funkcja zakończyła się powodzeniem false jeśli funkcja zakończyła się niepowodzeniem. if(!objectcreate("label_object1", OBJ_LABEL, 0, 0, 0)) { Print("błąd: nie mogę utworzyć obiektu #",GetLastError()); return(0); } ObjectSet("label_object1", OBJPROP_XDISTANCE, 200); ObjectSet("label_object1", OBJPROP_YDISTANCE, 100); ObjectSetText("label_object1", "To jest test", 10, "Times New Roman", Red);...

14 ObjectType - funkcja zwraca typ obiektu na podstawie podanej nazwy obiektu. Aby uzyskać szczegółowe informacje o błędach, korzystamy z funkcji GetLastError(). int ObjectType( string name ) Parametry: name nazwa obiektu graficznego. Wartość zwracana: indeks typu obiektu określony nazwą. int obj_typ = ObjectType("linia_122"); Print( "Indeks typu obiektu linia_122 to " + obj_type ); ObjectGetFiboDescription - funkcja zwraca wartość opisową obiektu graficznego typu Fibonacci. Obiekt typu Fibonacci może posiadać do 32 poziomów, z których wartości opisowe pobieramy poprzez podanie indeksu poziomu numerując od 0 do 31. Aby uzyskać szczegółowe informacje o błędach, korzystamy z funkcji GetLastError(). string ObjectGetFiboDescription( string name, int index ) Parametry: name nazwa obiektu graficznego, index indeks poziomu Fibonacci (0-31). Wartość zwracana: wartość parametru opisującego obiekt. string tekst; for(int i=0;i<32;i++) { tekst = ObjectGetFiboDescription( MojObjektFibo, i ); if( GetLastError()!= 0 ) break; Print( MojObjektFibo,"poziom: ",i," tekst opisu: ",tekst); }

15 ObjectGetShiftByValue - funkcja wyznacza numer słupka na podstawie podanej wartości ceny. Indeks słupka na wykresie wyznaczany jest na podstawie pierwszej i drugiej pary parametrów opisujących obiekt np. typu OBJ_TREND. Aby uzyskać szczegółowe informacje o błędach, korzystamy z funkcji GetLastError(). int ObjectGetShiftByValue( string name, double value) Parametry: name nazwa obiektu graficznego value wartość ceny. Wartość zwracana: wyznaczony numer słupka. int przesunięcie = ObjectGetShiftByValue("MojaLiniaTrendu", ); ObjectGetValueByShift - funkcja wyznacza numer słupka na podstawie podanego numeru słupka. Indeks słupka na wykresie wyznaczany jest na podstawie pierwszej i drugiej pary parametrów opisujących obiekt np. typu OBJ_TREND. Aby uzyskać szczegółowe informacje o błędach, korzystamy z funkcji GetLastError(). double ObjectGetValueByShift( string name, int shift ) Parametry name nazwa obiektu graficznego shift numer słupka na wykresie double price = ObjectGetValueByShift("MojaLiniaTrendu", 12);

16 ObjectSetFiboDescription - funkcja ustawia nowy opis dla obiektu, poziomów Fibonacciego. Poziomy Fibonacciego oznaczane są indeksem od 0 do 31. Jeśli funkcja powiedzie się zwraca wartość true, w przeciwnym razie false. Aby uzyskać szczegółowe informacje o błędach, korzystamy z funkcji GetLastError(). bool ObjectSetFiboDescription( string name, int index, string text ) Parametry: name nazwa obiektu graficznego index numer indeksu poziomu Fibonacciego. text nowy opis poziomu Fibonacciego Wartość zwracana: true jeśli funkcja zakończyła się powodzeniem false jeśli funkcja zakończyła się niepowodzeniem. ObjectSetFiboDescription("MojPoziomFibo",2,"Druga linia 0.707"); źródło:

FOREX. Wprowadzenie Programowanie w MQL4

FOREX. Wprowadzenie Programowanie w MQL4 FOREX Wprowadzenie Programowanie w MQL4 1 Forex to potoczna nazwa największego rynku na świecie - rynku wymiany walut (Foreign Exchange) z dziennymi obrotami sięgającymi obecnie 2 bln dolarów. Jak sama

Bardziej szczegółowo

Biuro Maklerskie. Alior Trader. Podręcznik użytkownika część III Narzędzia wspomagające analizę 1/55

Biuro Maklerskie. Alior Trader. Podręcznik użytkownika część III Narzędzia wspomagające analizę 1/55 Biuro Maklerskie Alior Trader Podręcznik użytkownika część III Narzędzia wspomagające analizę 1/55 I. Spis Treści I. NARZĘDZIA OBROTU... 3 1. Wykres... 3 1.1. Interwał... 3 1.2. Typ ceny... 5 1.3. Typ

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika

Instrukcja użytkownika Instrukcja użytkownika Platformy transakcyjnej BOSSAFX Mobile Windows Mobile z ekranem dotykowym Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska S.A. S t r o n a 2 Spis treści I) Pierwsze kroki... 4 1) Instalacja...

Bardziej szczegółowo

Pips, punkt, spread, kursy bid i ask

Pips, punkt, spread, kursy bid i ask Forex Nazwa FOREX pochodzi od angielskiego foreign exchange i oznacza najogólniej rzecz biorąc miejsce hurtowej wymiany walut poza zorganizowanym systemem obrotu, takim jak giełdy papierów wartościowych.

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika

Instrukcja użytkownika Instrukcja użytkownika Platformy transakcyjnej BOSSAFX Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska S.A. S t r o n a 2 Spis treści I) Obsługa rachunku internetowego... 7 1) Logowanie... 7 2) Dyspozycje... 7

Bardziej szczegółowo

3.4 PRZYKŁADY... 43 4. STRUKTURY DANYCH I FUNKCJE MATEMATYCZNE... 44 4.1 TABLICE JEDNOWYMIAROWE... 44 4.2 TABLICE WIELOWYMIAROWE... 47 4.

3.4 PRZYKŁADY... 43 4. STRUKTURY DANYCH I FUNKCJE MATEMATYCZNE... 44 4.1 TABLICE JEDNOWYMIAROWE... 44 4.2 TABLICE WIELOWYMIAROWE... 47 4. SKRYPT SZKOLENIOWY Spis treści 1.PLATFORMA METATRADER4... 5 1.1 NAJWAŻNIEJSZE CECHY PLATFORMY METATRADER 4... 5 1.6 OTWIERANIE POZYCJI... 17 1.7 ZLECENIA PO BIEŻĄCEJ CENIE RYNKOWEJ... 18 1.9 MODYFIKOWANIE

Bardziej szczegółowo

SUPERMAKLER FX INSTRUKCJA OBSŁUGI TERMINALA TRANSAKCYJNEGO

SUPERMAKLER FX INSTRUKCJA OBSŁUGI TERMINALA TRANSAKCYJNEGO SUPERMAKLER FX INSTRUKCJA OBSŁUGI TERMINALA TRANSAKCYJNEGO 1. Menu główne... 2 1.1 Logo... 2 1.2 Dane rachunku... 2 1.3 Filtry... 2 1.4 Menu... 2 1.5 Ustawienia... 3 1.6 Pomoc... 5 1.7 Wyloguj... 5 2.

Bardziej szczegółowo

GRAFFITI BUILDER PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA

GRAFFITI BUILDER PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA GRAFFITI BUILDER PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA Podręcznik użytkownika aplikacji Graffiti Builder. Graffiti.ERP jest zintegrowanym systemem informatycznym klasy MRPII/ERP wspomagającym zarządzanie przedsiębiorstwem,

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi platformy Metatrader 4

Instrukcja obsługi platformy Metatrader 4 Instrukcja obsługi platformy Metatrader 4 Spis treści Wstęp... 3 Pierwsze kroki... 4 Okno rynek oraz jego funkcje... 6 Okno zlecenia... 7 Zlecenia oczekujące typy... 8 Okno Nawigator... 9 Paski narzędzi...

Bardziej szczegółowo

NHibernate - badanie możliwości i opracowanie przykładów wykorzystania technologii ORM. 2010-02-15 Pollitechnika Koszalinska Wlodzimierz Khadzhynov

NHibernate - badanie możliwości i opracowanie przykładów wykorzystania technologii ORM. 2010-02-15 Pollitechnika Koszalinska Wlodzimierz Khadzhynov NHibernate - badanie możliwości i opracowanie przykładów wykorzystania technologii ORM 2010-02-15 Pollitechnika Koszalinska Wlodzimierz Khadzhynov 1. Wstęp...2 2. Tworzenie podstawowej struktury...3 2.1.

Bardziej szczegółowo

Mobile Trading. Instrukcja obsługi

Mobile Trading. Instrukcja obsługi Mobile Trading Instrukcja obsługi 1 Mobile Trading na jakim systemie i urządzeniach działa?... 3 Start... 4 Przed instalacją... 4 Instalacja... 4 Uruchamianie platformy... 5 Otwieranie rachunku... 6 Otwieranie

Bardziej szczegółowo

Nowy ANT Studio Web 5.0

Nowy ANT Studio Web 5.0 ANT STUDIO WEB 5.0 Pomoc oprogramowania ANT Studio Web 5.0 Nowy ANT Studio Web 5.0 z technologią AJAX Web 2.0 WYRÓŻNIAJĄCE SIĘ NA RYNKU OPROGRAMOWANIE HMI/SCADA, W KTÓRYM ZBUDUJESZ JAK Z KLOCKÓW APLIKACJĘ

Bardziej szczegółowo

Oprogramowanie do obsługi automatycznych wózków widłowych. Dokumentacja techniczna

Oprogramowanie do obsługi automatycznych wózków widłowych. Dokumentacja techniczna Oprogramowanie do obsługi automatycznych wózków widłowych Dokumentacja techniczna Spis treści Program Klient... 2 Przeznaczenie... 2 Budowa i funkcjonalność... 2 Okno główne... 3 Żądanie... 7 Elementy

Bardziej szczegółowo

Systemy operacyjne Laboratorium

Systemy operacyjne Laboratorium Katedra Informatyki i Automatyki Systemy operacyjne Laboratorium Kierunek: Informatyka (EF-DI) Rok: 2 Rzeszów 2009 Systemy operacyjne Laboratorium Ćwiczenie 1 Architektura systemów Windows NT(2000,XP)

Bardziej szczegółowo

Java w NetBeans część 1: Szybki start

Java w NetBeans część 1: Szybki start Jacek Matulewski http://www.fizyka.umk.pl/~jacek/ Java w NetBeans część 1: Szybki start Skrypt dla słuchaczy studium podyplomowego SPIN (WFAiIS UMK) Toruń, 10 listopada 2007 Najnowsza wersja skryptu i

Bardziej szczegółowo

ECOD CONNECTOR 2 INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA COMARCH SA. Identyfikator Dokumentu ECOD_WWW/DB/04/2003. Wersja dokumentu 1.0. Autor. Revision dokumentu

ECOD CONNECTOR 2 INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA COMARCH SA. Identyfikator Dokumentu ECOD_WWW/DB/04/2003. Wersja dokumentu 1.0. Autor. Revision dokumentu ECOD CONNECTOR 2 INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA COMARCH SA Identyfikator Dokumentu ECOD_WWW/DB/04/2003 Wersja dokumentu 1.0 Autor Revision dokumentu Dystrybucja COMARCH S.A. SPIS TREŚCI SPIS TREŚCI... 2 1 PODSTAWOWE

Bardziej szczegółowo

Pierwsze kroki. CIMPLICITY HMI Plant Edition. Wersja 6.10

Pierwsze kroki. CIMPLICITY HMI Plant Edition. Wersja 6.10 Pierwsze kroki CIMPLICITY HMI Plant Edition Wersja 6.10 Luty 2004 Wszelkie prawa zastrzeżone. Żadna część tej publikacji nie może być reprodukowana w żadnej formie w sposób elektroniczny czy mechaniczny,

Bardziej szczegółowo

Wysokopoziomowy silnik gier dla urządzeń mobilnych z systemem Android

Wysokopoziomowy silnik gier dla urządzeń mobilnych z systemem Android Uniwersytet Łódzki Wydział Matematyki i Informatyki Michał Bieńkowski Numer albumu 289475 Wysokopoziomowy silnik gier dla urządzeń mobilnych z systemem Android Praca magisterska napisana pod kierunkiem:

Bardziej szczegółowo

Comarch OPT!MA Analizy BI Wersja 2012.5.0.0

Comarch OPT!MA Analizy BI Wersja 2012.5.0.0 Comarch OPT!MA Analizy BI Wersja 2012.5.0.0 Pomyśl o środowisku zanim zdecydujesz się wydrukować ten dokument! Spis treści 1 Wymagania... 5 1.1 Sprzętowe i systemowe... 5 1.2 Programowe... 5 1.3 Konfiguracja

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika Platformy mforex Trader

Instrukcja użytkownika Platformy mforex Trader Instrukcja użytkownika Platformy mforex Trader (wcześniej BRE TRADER ECN) Kontakt: e-mail: kontakt@mforex.pl infolinia: 22 697 4774 www.mforex.pl 1 Spis treści 1 O platformie... 5 1.1 System bezpieczeństwa...

Bardziej szczegółowo

Pomoc do programu MT4

Pomoc do programu MT4 Pomoc do MT4 w języku polskim Spis treści: Rozpoczęcie pracy 1 Konfiguracja Terminalu Klienta 4 Interfejs użytkownika 13 Praca z wykresami 31 Pomoc do programu MT4 Rozpoczęcie pracy Narzędzia analityczne

Bardziej szczegółowo

Przed uruchomieniem...2. Instalowanie programu...2. Logowanie do systemu...2. Aktualizacja programu...3. Interfejs użytkownika...3. Monitorowanie...

Przed uruchomieniem...2. Instalowanie programu...2. Logowanie do systemu...2. Aktualizacja programu...3. Interfejs użytkownika...3. Monitorowanie... Spis treści Przed uruchomieniem...2 Instalowanie programu...2 Logowanie do systemu...2 Aktualizacja programu...3 Interfejs użytkownika...3 Monitorowanie...4 Pojazdy...4 Zarządzanie grupami...5 Rysowanie

Bardziej szczegółowo

Nowe funkcje w programie SYMFONIA Faktura Premium w wersji 2009

Nowe funkcje w programie SYMFONIA Faktura Premium w wersji 2009 SYMFONIA Faktura Premium Strona 1 Nowe funkcje w programie SYMFONIA Faktura Premium w wersji 2009 Dodatkowe pola tekstowe w danych kontrahenta i towaru W celu umożliwienia użytkownikom przechowywania dodatkowych

Bardziej szczegółowo

na MS SQLServer 2005 i 2008

na MS SQLServer 2005 i 2008 Wprowadzenie do programowania na MS SQLServer 2005 i 2008 Kalen Delaney, Inside MS SQL Server 2000, Wydawnictwo RM, 2001 Kalen Delaney, Inside MS SQL Server 2005, The storage engine, Microsoft Press, 2007

Bardziej szczegółowo

Skrypt do ćwiczeń z przedmiotu: Access. Paweł Goluda

Skrypt do ćwiczeń z przedmiotu: Access. Paweł Goluda Skrypt do ćwiczeń z przedmiotu: Access. Paweł Goluda strona 2 z 56 Spis treści Spis treści... 2 Podstawowe informacje dotyczące MS Access... 4 Sposoby dystrybucji aplikacji... 4 Obiekty MS Access...4 Podstawowe

Bardziej szczegółowo

Symfonia Start Handel. Podręcznik użytkownika

Symfonia Start Handel. Podręcznik użytkownika Symfonia Start Handel Podręcznik użytkownika Wersja 2013 Windows jest znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation. Adobe, Acrobat, Acrobat Reader, Acrobat Distiller są zastrzeżonymi znakami towarowymi

Bardziej szczegółowo

System Informatyczny Sidoma Wersja 8.0

System Informatyczny Sidoma Wersja 8.0 SIDOMA System Informatyczny Sidoma Wersja 8.0 Instrukcja korzystania z systemu 1. Bezpieczeństwo systemu System (SIDOMA) zapewnia kompleksową obsługę klientów Biura Maklerskiego Banku BGŻ BNP Paribas przez

Bardziej szczegółowo

Symulator gry na giełdzie "Stock Shark"

Symulator gry na giełdzie Stock Shark Marcin Fijałkowski, 163894 Wrocław, 22.05.2012 Piotr Kłys, 171168 Mateusz Krawczyk, 171031 grupa WT/13 Symulator gry na giełdzie "Stock Shark" Dokumentacja do projektu z Zastosowania Informatyki w Gospodarce

Bardziej szczegółowo

Podręcznik dla słuchacza Macromedia Flash MX

Podręcznik dla słuchacza Macromedia Flash MX Podręcznik dla słuchacza Macromedia Flash MX Wprowadzenie W 1997 roku firma Macromedia przejęła program FutureSplash zmieniając jego nazwę na Flash. Zaproponowano w ten sposób nowy format rozpoznawany

Bardziej szczegółowo

Tutorial Dukascopy Bank i Dukascopy Europe. Platforma transakcyjna JForex. www.forexclub.pl

Tutorial Dukascopy Bank i Dukascopy Europe. Platforma transakcyjna JForex. www.forexclub.pl Tutorial Dukascopy Bank i Dukascopy Europe Platforma transakcyjna JForex www.forexclub.pl Strona 1 WYŁĄCZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI Niniejszy dokument jest nieoficjalnym, polskojęzycznym przewodnikiem po platformie

Bardziej szczegółowo