Aneks nr 1 z dnia 20 lipca 2015 r. do Regulaminu konkursu Złote Spinacze 2015

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Aneks nr 1 z dnia 20 lipca 2015 r. do Regulaminu konkursu Złote Spinacze 2015"

Transkrypt

1 Aneks nr 1 z dnia 20 lipca 2015 r. do Regulaminu konkursu Złote Spinacze 2015 Działając na podstawie 23 Regulaminu Konkursu Złote Spinacze 2015, dalej jako Regulamin, postanawia się, co następuje: 1 W 8 Regulaminu w części Dodatkowe informacje wprowadza się zmiany polegające na tym, że następujące zdanie: Nie ma zakazu zamieszczania w zgłoszeniu linków do stron internetowych. zastępuje się następującym postanowieniem: Zgłoszenie nie może zawierać linków do www, zdjęć, wykresów i innych elementów graficznych oraz przekraczać ustalonej w regulaminie objętości. W przypadku umieszczania w zgłoszeniu w I etapie linków do stron internetowych (np. witryn poświęconych projektowi lub materiałów video umieszczonych np. w serwisie Youtube, witryn zawierających plik PDF bądź innych elementów graficznych) Organizator zastrzega sobie prawo do podjęcia decyzji o niedopuszczeniu danego projektu do konkursu i jego dyskwalifikacji. Pozostałe postanowienia Regulaminu nie ulegają zmianie. 2 3 Aneks wchodzi w życie z dniem 20 lipca 2015 r., z chwilą opublikowania go na stronie internetowej Organizator

2 Regulamin konkursu Złote Spinacze Nazwa konkursu Organizator konkursu posługuje się nazwą Złote Spinacze. 2 Organizator konkursu Organizatorem konkursu jest Związek Firm Public Relations z siedzibą w Polsce, Warszawa, ul. Czerska 8/10. 3 Idea konkursu Konkurs przeznaczony jest dla podmiotów prowadzących działania PR na terenie Polski. Jest wydarzeniem stanowiącym symbol integracji środowiska branżowego oraz promowania najwyższych standardów pracy, kreatywności, rzetelności i zaangażowania. Udział w konkursie jest doświadczeniem podnoszącym prestiż uczestnika i sprzyja tworzeniu jego pozytywnego wizerunku. 4 Audytor konkursu Konkurs jest audytowany przez firmę doradczą KPMG. 5 Jakie projekty mogą być zgłoszone Celem konkursu edycji 2015 jest wyłonienie najlepszych projektów kampanii i akcji PR zgłoszonych do jednej z 27 kategorii konkursowych. 1. Do konkursu mogą zostać zgłoszone kampanie realizowane w okresie 2014/2015, czyli projekty realizowane w całym roku 2014 oraz w części roku do dnia przesłania zgłoszenia do konkursu. Do konkursu mogą zostać zgłoszone projekty pochodzące z roku 2014, ale które nie były nominowane w poprzedniej edycji konkursu. 2. Do konkursu może zostać zgłoszony projekt, który jest kolejną edycją trwającego przez kilka lat projektu pod warunkiem, że projekt ten we wcześniejszych edycjach konkursu nie był nominowany i nie zdobył statuetki Złotego Spinacza. Zgłaszając taki projekt do konkursu, podmiot zgłaszający powinien wyraźnie określić czas trwania projektu, który jest zgłaszany w ramach danej edycji. 3. Do konkursu może zostać zgłoszona kampania, która była realizowana przez więcej niż jeden rok, ale jej formalne całkowite zakończenie lub zakończenie okresu np. kilku lat, który chcemy przedstawić do oceny przypada na bieżącą edycją Konkursu Złote Spinacze. Takiej

3 ocenie mogą zostać poddane tylko te projekty, które nie były nominowane we wcześniejszych edycjach Konkursu (konieczność zaznaczenia tego faktu w kwestionariuszu). Podmiot zgłaszający projekt powinien wyraźnie zaznaczyć w zgłoszeniu czy działaniom PR towarzyszyły działania reklamowe i marketingowe oraz przedstawić wyłącznie cele, działania i efekty zrealizowane w ramach kampanii PR. Tylko taki zakres projektu poddawany jest ocenie Jurorów. W przypadku zaprezentowania działań oraz efektów niezwiązanych wyłącznie z działaniami PR, projekt może zostać zdyskwalifikowany przez Organizatora. Obowiązkiem zgłaszającego jest również uzyskanie pisemnej zgody na wzięcie udziału w Konkursie od firm, z którymi lub na zlecenie których dany projekt wspólnie był realizowany. Jeden podmiot może zgłosić do konkursu dowolną liczbę projektów w jednej lub w kilku kategoriach. W takiej sytuacji każdy zgłaszany projekt musi zawierać odrębną dokumentację, odrębne zgłoszenie, które zostanie osobno zarejestrowane i osobno opłacone zgodnie z cennikiem. 6 Kategorie i ich definicje KATEGORIE GŁÓWNE - w tej części nagradzane są najlepsze praktyki w odniesieniu do głównych dyscyplin public relations. Jeden projekt może być zgłoszony do więcej niż jednej, ale maksymalnie do 3 kategorii głównych. 1. PR korporacyjny - projekt prezentujący zbiór działań związanych z prowadzeniem komunikacji zewnętrznej i wewnętrznej w celu umocnienia reputacji firmy lub instytucji. Działania komunikacyjne powinny obejmować możliwie szeroką grupę interesariuszy od pracowników, klientów i mediów po instytucje rządowe i edukacyjne, środowiska lokalne, organizacje branżowe i opinię publiczną. 2. PR produktu - wyróżniające się działania public relations poprawiające pozycję rynkową marki produktu konsumenckiego bądź usługi konsumenckiej. W tej kategorii promowane będą autorskie programy i kampanie public relations (w tym kampanie edukacyjne), które odegrały wiodącą rolę w strategii komunikacji/pozycjonowania marki, przyczyniły się do zwiększenia jej świadomości i/lub pomogły zbudować trwalsze relacje z jej docelowymi klientami/konsumentami. W szczególności wyróżniane będą działania/kampanie autorskie, których głównym narzędziem komunikacji były działania public relations. 3. Komunikacja antykryzysowa i/lub komunikacja kryzysowa - projekt mający na celu przeciwdziałanie trwającemu lub potencjalnemu kryzysowi dotyczącemu firmy, produktu lub usługi. 4. Public Affairs i Lobbying - projekt kampanii polegającej na komunikacji z szeroko pojętym otoczeniem społecznym, politycznym i legislacyjnym, mający na celu zmianę nastawienia, wywarcie presji, zmiany legislacyjne. 5. Kampania społeczna - działania public relations (w tym działania edukacyjne) zorientowane na realizację ważnych celów społecznych, nastawione na budowę dobra wspólnego wokół czytelnie zdefiniowanych wartości. Działania na rzecz danej grupy społecznej lub zjawiska

4 społecznego np. projekty wspierające filantropię, poprawę statusu słabych i/lub wykluczonych społeczności. 6. Komunikacja wewnętrzna - projekt, którego celem jest tworzenie, utrwalanie lub zmiana postaw, jak również komunikowanie zmian wewnątrz organizacji. 7. Event komercyjny - wydarzenie lub cykl wydarzeń budujących lub wzmacniających wizerunek firmy, produktu lub usługi. 8. Event społeczny - wydarzenie lub cykl wydarzeń budujących lub wzmacniających wizerunek instytucji publicznych lub NGO, zwracających uwagę na ważne cele lub problemy społeczne. 9. Launch nowego produktu, usługi lub firmy - projekt budujący wizerunek i rozpoznawalność nowego produktu, usługi lub wprowadzanej na rynek firmy. 10. Corporate Social Responsibility (CSR) - działania public relations wspierające procesy wdrażania polityki CSR w firmach i/lub instytucjach. Społeczną Odpowiedzialność Biznesu (CSR) określa się jako koncepcję, zgodnie z którą przedsiębiorstwa/instytucje na etapie budowania strategii biznesowej uwzględniają wpływ ich decyzji i działań na społeczeństwo i środowisko, promują etyczne i przejrzyste działanie oraz kształtują obustronne relacje z interesariuszami. W szczególności wyróżniane będą projekty promujące ideę dialogu społecznego, czyli podejście w którym w procesie podejmowania decyzji w przedsiębiorstwie/instytucji uwzględnia się stanowisko jej kluczowych interesariuszy. 11. PR miejsca, miasta lub regionu - projekt, którego celem jest budowa wizerunku i promocja miejsca, miasta lub regionu. 12. Social media - projekt public relations, który w istotny sposób wykorzystał media społecznościowe w strategii komunikacji. 13. Business-to-Business PR - działania public relations zrealizowane dla firmy, produktu lub usługi w obszarze business-to-business, mające na celu wsparcie sprzedaży lub/i budowę wizerunku, produktu lub usługi wśród klientów biznesowych firmy. Typowe działania B2B obejmują relacje z mediami, internetowe działania PR wraz z social media, współpracę strategiczną, zarządzanie kryzysem, opracowanie materiałów korporacyjnych i marketingowych. B2B posiada mniejszy rynek docelowy, dłuższy cykl sprzedaży oraz wieloetapowy proces zakupu, dlatego przy opracowywaniu taktyki należy zwrócić szczególną uwagę na edukację i budowanie relacji z grupą docelową. 14. PR finansowy i relacje inwestorskie - kampania, której celem było wzmocnienie wizerunku spółki publicznej (lub planującej debiut na GPW/New Connect) wśród inwestorów instytucjonalnych, indywidualnych i/lub analityków poprzez dostarczenie im rzetelnych i kompleksowych informacji na temat spółki i jej działalności oraz stworzenie narzędzi/mechanizmów ułatwiających regularną, dwustronna komunikacje z inwestorami w przyszłości. W przypadku publicznej oferty akcji lub obligacji lub M&A celem kampanii było dodatkowo klarowne wyjaśnienie potencjalnym inwestorom natury i warunków transakcji.

5 15. Media Relations - działania skierowane do mediów, wykorzystujące wszelkie dostępne narzędzia media relations, w tym: informacje prasowe, wywiady, komentarze, pozycjonowanie ekspertów, spotkania, rozwiązania autorskie służące budowaniu wysokiej jakości relacji z przedstawicielami mediów, dzięki którym możliwe jest utrzymywanie dobrej komunikacji firmy/organizacji/marki z otaczającym je środowiskiem społecznym. KATEGORIE SPECJALNE - w tej grupie nagradzane są kampanie public relations, które w ponadprzeciętny sposób skupiły uwagę interesariuszy i/lub szerzej opinii publicznej oraz zdecydowanie wyróżniały się spośród wszystkich zgłoszonych do konkursu prac pod względem kreatywności i/lub efektywności biznesowej. (Dany projekt może być zgłoszony do 1 lub 2 kategorii specjalnych, warunkiem zgłoszenia projektu do kategorii specjalnej jest wcześniejsze jego zgłoszenie do przynajmniej jednej z kategorii głównych.) 1. Kreatywność - najbardziej nowatorski i kreatywny pomysł, którego autorem był podmiot zgłaszający. 2. Efektywność - projekt, który zgodnie z założonymi celami, odznaczył się największą skutecznością potwierdzoną mierzalnymi efektami (np. w postaci udokumentowanego wzrostu sprzedaży, zwiększonej rozpoznawalności marki, pozytywnej zmiany postaw interesariuszy lub głębokości kontaktu grup docelowych z komunikatem). Z tej kategorii będą automatycznie wykluczane zgłoszenia prezentujące efekt kampanii mierzony wskaźnikiem AVE (Adveritising Value Equilavency). W zgłoszeniu należy również wyraźnie zaznaczyć, jaka część uzyskanych efektów była wynikiem współpracy o charakterze redakcyjnym, jaką zaś uzyskano poprzez realizację ew. działań reklamowych. SEKTORY: do kategorii sektorowych mogą być zgłoszone kampanie public relations zrealizowane na rzecz firm i/lub instytucji reprezentujących poszczególne branże. Zgłoszenia mogą dotyczyć dyscyplin public relations objętych katalogiem kategorii głównych. Jeden projekt może być zgłoszony do jednego sektora, o którym decyduje branża, z której pochodzi podmiot zgłaszający a nie tematyka projektu. Warunkiem zgłoszenia projektu do kategorii sektorowej jest wcześniejsze jego zgłoszenie do przynajmniej jednej z kategorii głównych. 1. Technologia, IT, telekomunikacja 2. Finanse 3. Uroda, Higiena i Styl Życia 4. Sektor spożywczy 5. Kultura i Media 6. Medycyna i Zdrowie 7. Sport, turystyka, rekreacja 8. Nieruchomości, budownictwo, dom i wnętrze 9. Przemysł, motoryzacja, transport, logistyka 10. NGO i Sektor publiczny Jeden projekt musi być zgłoszony przynajmniej do jednej kategorii głównej, a może zostać zgłoszony do:

6 - maksymalnie trzech kategorii głównych, - jednej kategorii sektorowej - oraz w dowolnej liczbie kategorii specjalnych. Warunkiem zgłoszenia projektu do kategorii specjalnych i wybranego sektora jest wcześniejsze jego zgłoszenie do przynajmniej jednej z kategorii głównych. Dana kategoria konkursowa zostanie uruchomiona w momencie zgłoszenia do niej min. 2 projektów. W przypadku niespełnienia tego wymogu (tj. zgłoszenia do danej kategorii mniej niż 2 projektów) zostaje ona wyłączona z listy kategorii konkursowych bieżącej edycji konkursu. Zgłoszenie przesłane do tej kategorii zostanie anulowane, a zgłaszający otrzyma zwrot poniesionej opłaty konkursowej. W przypadku zaistnienia tego typu sytuacji Organizator w ciągu 7 dni roboczych od daty zamknięcia przyjmowania zgłoszeń do konkursu (tj. zamknięcia II i ostatecznego terminu przesyłania zgłoszeń) powiadomi drogą mailową zgłaszających projekt o zaistniałym fakcie. Zwrot poniesionej opłaty konkursowej dotyczącej zgłoszenia do zamkniętej przez Organizatora kategorii zostanie dokonany w przeciągu 14 dni roboczych od przekazania informacji o zamknięciu danej kategorii konkursowej. 7 Uczestnicy konkursu W konkursie mogą brać udział projekty zgłoszone przez: - agencje Public Relations - korporacje i firmy - organy samorządowe - instytucje państwowe - organizacje pozarządowe - inne podmioty realizujące projekty PR 8 I etap konkursu Zgłoszenia projektów do konkursu (w I etapie) będą przyjmowane w następujących terminach: Termin pierwszy do 13 sierpnia 2015 r. do godz Termin drugi (ostateczny) do 20 sierpnia 2015 do godz Warunkiem udziału w konkursie jest przesłanie zgłoszenia za pośrednictwem formularza online znajdującego się na (do godziny 16:00 w pierwszym lub drugim terminie) oraz dokonanie opłaty. Aby zgłosić projekt do pierwszego etapu konkursu należy: 1. Wypełnić formularz zgłoszeniowy online dostępny na w którego skład wchodzą następujące części: Skrócony opis projektu (do 50 słów), wykorzystywany do promocji konkursu, w szczególności do publikacji na stronie

7 Opis projektu (opis nie może przekraczać 7 tysięcy znaków ze spacjami łącznie) zawierający: 1. Uzasadnienie zgłoszenia do danych kategorii głównych lub/i do danego sektora oraz kategorii specjalnych. W przypadku zgłoszenia do więcej niż jednej kategorii należy odrębnie w ramach jednego formularza uzasadnić każdą z wybranych kategorii. 2. Określenie problemu / analizę sytuacji /wyjaśnienie kontekstu, ew. badanie, na którym oparto projekt. 3. Czy projekt był realizowany samodzielnie, czy wspólnie z innymi podmiotami (zarówno w Polsce jak i zagranicą) 4. Cel projektu. 5. Grupę docelową. 6. Planowanie i strategię komunikacji / zakładane efekty. 7. Realizację projektu, w tym pomysły kreatywne. 8. Realizację założonych celów projektu, w tym informacje o budżecie i efektywności kosztowej 3. Wnieść w terminie opłatę za zgłoszenie projektu. Dodatkowe informacje: W przypadku przesłania zgłoszenia i uiszczenia płatności w ostatnim dniu I lub II terminu przyjmowania zgłoszeń, należy przesłać potwierdzenie dokonania opłaty konkursowej na adresy lub Projekt zgłoszony w I terminie a nieopłacony, będzie musiał być opłacony stawką przewidzianą dla zgłoszeń przesłanych w II terminie. Wszystkie pola formularza zgłoszeniowego są obowiązkowe. W rubryce Nazwa podmiotu/-ów zgłaszającego/-ych projekt nazwa firmy nie powinna być nazwą handlową tzn. nie powinna zawierać rozszerzeń typu Sp. z o.o., Sp. j. etc. Nazwa podmiotu/-ów zgłaszającego/-ych projekt będzie przekazana audytorowi i używana przez Organizatora we wszelkiej komunikacji dotyczącej zgłoszonych do konkursu projektów (np. ogłoszenie listy finalistów, ogłoszenie listy zwycięzców, przygotowanie materiałów na galę finałową). Późniejsza zmiana tej nazwy nie będzie możliwa. Podmiot zgłaszający projekt, który był realizowany przez kilka podmiotów musi uzyskać od współautorów pisemną zgodę na zgłoszenie projektu (dokumenty do okazania na prośbę Organizatora). W przypadku zaistnienia pomyłek lub błędów w treści zgłoszenia konkursowego, po jego przesłaniu do konkursu nie jest możliwa korekta bądź edycja formularza. W celu zmiany treści zawartych w formularzu należy ponownie go wypełnić i przesłać drogą online za pośrednictwem strony Aby zgłoszenie mogło wziąć udział w konkursie, należy ponownie je opłacić. Formularz zawierający błędy zostanie przez Organizatora usunięty z bazy zgłoszeń konkursowych dopiero po otrzymaniu wiadomości mailowej

8 przesłanej przez uczestnika konkursu na adres: lub z prośbą o wycofanie błędnego zgłoszenia z konkursu. Opłata za błędne zgłoszenie wycofane na wniosek uczestnika nie podlega zwrotowi. Aby uniknąć błędów i pomyłek Organizator rekomenduje, by przygotowując zgłoszenie konkursowe korzystać z formularza pomocniczego w formacie doc. dostępnego do pobrania na (zakładka Formularz zgłoszeniowy ), a następnie przekleić treść zgłoszenia do formularza online. Informacje zawarte w zgłoszeniu muszą być prawdziwe i odpowiadać stanowi faktycznemu. W przypadku zawarcia w zgłoszeniu informacji fałszywych, Organizator może usunąć projekt z konkursu na każdym jego etapie, o czym podmiot zgłaszający projekt zostanie poinformowany na piśmie (mailem). W takim przypadku opłata konkursowa nie podlega zwrotowi. Zgłoszenie nie może zawierać linków do www, zdjęć, wykresów i innych elementów graficznych oraz przekraczać ustalonej w regulaminie objętości. W przypadku umieszczania w zgłoszeniu w I etapie linków do stron internetowych (np. witryn poświęconych projektowi lub materiałów video umieszczonych np. w serwisie Youtube, witryn zawierających plik PDF bądź innych elementów graficznych) Organizator zastrzega sobie prawo do podjęcia decyzji o niedopuszczeniu danego projektu do konkursu i jego dyskwalifikacji. Po zamknięciu ostatecznego II terminu przyjmowania zgłoszeń, Organizator w terminie 7 dni roboczych prześle każdemu uczestnikowi potwierdzenie zakwalifikowania projektu do konkursu na adres podanych w zgłoszeniu konkursowym. 9 II etap konkursu 1. Lista projektów zakwalifikowanych do II etapu konkursu zostanie opublikowana na stronie konkursu w dniu 6 października 2015 r. Tego samego dnia finaliści otrzymają również potwierdzenie mailowe z listą wszystkich nominowanych projektów. 2. Autorzy projektów nominowanych są zobowiązani dostarczyć wymagane materiały do oceny w II etapie konkursu w nieprzekraczalnym terminie 19 października 2015 r. do godz Materiały do II etapu (nominowani) powinny zawierać: - prezentację w formacie pdf (obowiązkowo) - film lub zdjęcia (5 sztuk) opcjonalnie 4. Materiały w formacie prezentacji pdf i materiały dodatkowe (film lub zdjęcia) muszą być przesłane przez nominowanych na wskazany przez Organizatora serwer. Każdy z przesyłanych materiałów (zarówno pdf jak również film czy zdjęcia) powinien być odpowiednio nazwany: Kategoria, skrócona nazwa projektu oraz nazwa firmy zgłaszającej. Na przykład: PRkorporacyjny_ABC_ZFPR.

9 5. Jeżeli dany projekt jest nominowany w więcej niż jednej kategorii, materiały dotyczące tego projektu powinny być zamieszczone na serwerze w tylu kategoriach w ilu projekt otrzymał nominację. 6. Organizator przekaże podmiotom nominowanym dane dostępowe do serwera do dnia 6 października 2015 r. 7. Wszelkie materiały zgłoszone do konkursu powinny być w języku polskim lub zawierać skrócone tłumaczenia przekazu na język polski. 8. Wszelkie informacje poufne umieszczone w dokumentacji powinny być wyraźnie oznaczone. Zastrzeżenie poufności nie dotyczy skróconego opisu projektu (50 słów). Materiały złożone do konkursu nie podlegają zwrotowi. 9. ZFPR zastrzega sobie prawo wykorzystania nadesłanych materiałów w formie pełnej lub skróconej w celach edukacyjnych, jak również do ich publicznej prezentacji. Nie dotyczy to materiałów oznaczonych jako poufne. 10. Przesyłając materiały do oceny w II etapie każdy nominowany zobowiązany jest jednocześnie do załączenia materiałów do prezentacji na Galę konkursu. Materiały te obejmują: metryczkę projektu (której wzór dostarczy Organizator) oraz wybrane zdjęcia (3 sztuki) jpg, png wysokiej rozdzielczości lub film długości 15 sek (mp4,avi) 10 Cennik 1. Koszt zgłoszenia projektu do jednej Kategorii Głównej wynosi : w terminie pierwszym (do 13 sierpnia 2015 roku do godz ) 500 zł + 23% VAT za każdą zgłoszoną kategorię w terminie drugim (do 20 sierpnia 2015 roku do godz ) 650 zł + 23% VAT za każdą zgłoszoną kategorię 2. Koszt zgłoszenia projektu do jednej Kategorii Sektory wynosi: w terminie pierwszym (do 13 sierpnia 2015 roku do godz ) 500 zł + 23% VAT. w terminie drugim (do 20 sierpnia 2015 roku do godz ) 650 zł + 23% VAT 3. Koszt zgłoszenia do jednej Kategorii Specjalnej wynosi: 500 zł + 23% VAT niezależnie od terminu za każdą kategorię specjalną 4. Dla fundacji i organizacji pozarządowych istnieje możliwość obniżenia opłaty po przesłaniu przez zgłaszającego pisemnej prośby z uzasadnieniem na adres

10 Decyzję o wysokości przyznanej zniżki podejmuje Zarząd Związku Firm Public Relations. 5. Wszelkich wpłat należy dokonywać na konto ZFPR: Związek Firm Public Relations ul. Czerska 8/ Warszawa nr rachunku: PNB Paribas 6. W tytule przelewy należy wpisać: Złote Spinacze oraz skrócona nazwę projektu. Projekty nieopłacone w wymaganym terminie, nie będą rozpatrywane. 11 Jury W skład jury wchodzą przedstawiciele organizacji biznesowych i pozarządowych, autorytety środowiska mediów oraz praktycy i eksperci branży PR w Polsce. Skład jury dostępny jest na 2. Każdy z jurorów zobowiązuje się do: - zachowania poufności, co zaświadcza podpisaniem przed rozpoczęciem każdej edycji konkursu odpowiedniej klauzuli; - pełnego, aktywnego, zgodnego z wymaganiami regulaminu uczestnictwa w pracach jury (zarówno w pierwszym, jak i w drugim etapie konkursu); - akceptacji zapisów poniższego regulaminu. 3. Jurorzy podczas pierwszego spotkania mogą wybrać przewodniczącego jury danej edycji konkursu Złote Spinacze. Zadaniem przewodniczącego jury będzie wspieranie pracy jurorów oraz pomoc w rozwiązywaniu trudnych kwestii dotyczących oceny projektów. 4. Po ustaleniu przez organizatora składu grup jurorskich, każda z grup zobowiązana jest wybrać przewodniczącego danej grupy. Zadaniem przewodniczących grup będzie rozstrzyganie trudnych kwestii związanych z oceną na poziomie grupy w I i II etapie konkursu oraz kierowanie spotkaniem każdej z grup w II etapie. Ocena projektów 1. Jurorzy oceniają projekty konkursowe w I i II etapie konkursu poprzez specjalną platformę online. Zarówno formularz zgłoszeniowy do konkursu, jak również panel jurora są szyfrowane dostęp za pośrednictwem protokołu http zabezpieczony certyfikatem SSL. 2. Głosowanie każdego z jurorów w I i II etapie konkursu jest tajne. 3. Jurorzy zostają podzieleni na grupy (od 3 do 5 grup), a każda z grup otrzymuje określoną liczbę kategorii do oceny. Podział następuje przed I etapem prac jury, z uwzględnienie

11 13 konfliktów interesów oraz w miarę możliwości obszarów eksperckich zaznaczonych na osobnym dokumencie przez każdego z jurorów. Ilość projektów w każdej grupie może być różna i zależna jest od ilości zgłoszonych w danych kategoriach projektów. 4. Ustalone grupy jurorskie pracują w tym samym składzie w I i II etapie konkursu, również podczas spotkań grup jurorskich i oceniają te same kategorie, które zostały im przydzielone przed rozpoczęciem I etapu. 5. Jurorzy oceniają prace pełnymi kategoriami, tzn. aby karta oceny danego jurora mogła być wysłana do audytora muszą być ocenione wszystkie projekty we wszystkich przydzielonych kategoriach. Konflikty interesów Juror ma obowiązek powiadomić organizatora konkursu w terminie wskazanym w harmonogramie o istniejących konfliktach interesów. 2. Za konflikt interesów uznaje się: - pokrewieństwo do drugiego stopnia, związek małżeński, lub związek charakterze nieformalnym z autorem/autorami projektu lub członkami władz uczestnika konkursu zgłaszającego projekt; - jakikolwiek związek z ocenianym projektem, w tym współautorstwo projektu lub wykonywanie jakichkolwiek działań w zakresie projektu; - udział w projekcie jako przedstawiciel organów władzy publicznej lub instytucji prawa publicznego, dla której lub na której zlecenie był realizowany projekt. 3. Członkowie jury są zobowiązani do złożenia oświadczenia o braku konfliktu lub ich istnieniu. Juror ma obowiązek zaznaczenia konfliktów interesów lub potwierdzenia ich braku w dokumencie (oświadczeniu) przesłanym przez biuro ZFPR. Uzupełniony dokument juror powinien przesłać na adres lub w terminie określonym w harmonogramie konkursu. 4. W przypadku istniejących konfliktów interesów juror nie ocenia całej kategorii, do której zgłoszony został dany projekt, z którym juror jest skonfliktowany (dotyczy to oceny projektów w pierwszym i drugim etapie konkursu). Podczas głosowania kategorie te będą zaznaczone na szaro w systemie i nieaktywne. Głosowanie dodatkowe 1. W przypadku zaistnienia sytuacji, gdy ponad połowa jurorów oceniających w I etapie dane kategorie, w stosunku do jednej lub większej liczby kategorii konkursowych wskaże konflikt interesów lub z przyczyn losowych nie będzie mogła oddać ważnych głosów, organizator we wskazanym w harmonogramie terminie przeprowadzi dodatkowe głosowanie.

12 15 2. Projekty w dodatkowym głosowaniu oceniać będzie 5 losowo wybranych jurorów, którzy nie zgłosili konfliktu interesów w stosunku do kategorii poddawanej ocenie. Wezmą w nim udział wybrani na drodze losowej jurorzy z innych grup lub organizator udzieli możliwości wzięcia udziału jurorom, którzy z przyczyn losowych lub zdrowotnych nie mogli wziąć udziału w obradach swojej grupy i grupa ta nie osiągnęła wymaganego procentowego progu głosujących. 3. Jurorzy oddadzą głosy przez platformę online i w wyznaczonym w harmonogramie terminie prześlą karty ocen do audytora konkursu. Spotkania Grup Jurorskich w II etapie konkurs 1. Każdy z jurorów zobowiązany jest do uczestniczenia w spotkaniach grup jurorskich, które obradują na temat kampanii nominowanych do finału. Spotkania odbędą się w dniach 16 listopada 18 listopada 2015 r. Każda grupa jurorska spotyka się tylko raz w jednym w terminów z ww. przedziału. Konkretny termin i godzina spotkania danej grupy jurorów zostaną podane najpóźniej 5 października 2015 r. 2. Obecność na spotkaniu grupy jurorskiej jest obowiązkowa. Jeżeli juror nie może pojawić się na spotkaniu w wyznaczonym terminie może być zwolniony z obowiązku uczestniczenia w obradach jury tylko na podstawie pisemnego uzasadnionego usprawiedliwienia przesłanego na adres Jeżeli dany juror nie będzie uczestniczył w spotkaniu bez wcześniejszego usprawiedliwienia, organizator konkursu zostanie zmuszony do wykluczenia jurora ze składu jury kolejnej edycji konkursu Złote Spinacze. 3. Jedna grupa jurorska obraduje w ciągu jednego dnia i ocenia wszystkie kategorie przydzielone jej do oceny. Równolegle może obradować kilka grup jurorskich. 4. Warunkiem koniecznym do uczestnictwa w spotkaniu i dyskusji nad nominowanymi projektami jest wcześniejsze zapoznanie się z dostarczonymi jurorom materiałami, które będą dostępne w systemie. 5. Głosowanie w II etapie odbywa się również poprzez platformę online, która zostanie uruchomiona podczas spotkań grup jurorskich. 6. Aby mogło nastąpić wyłonienie zwycięskiego projektu, w głosowaniu musi wziąć udział minimum 70% składu jurorskiego oceniającego daną kategorię (z wyłączeniem konfliktów interesów). 7. W przypadku braku wymaganej liczby jurorów zorganizowane zostanie dodatkowe głosowanie jurorskie w terminie wyznaczonym w harmonogramie przez organizatora. Wezmą w nim udział wybrani na drodze losowej jurorzy z innych grup lub organizator udzieli możliwości wzięcia udziału jurorom, którzy z przyczyn losowych lub zdrowotnych nie mogli wziąć udziału w obradach swojej grupy i grupa ta nie osiągnęła wymaganego procentowego progu głosujących.

13 16 Kryteria oceny i punktacja w kategoriach głównych, sektorowych i specjalnych I etap konkursu Projekty w Kategoriach Głównych i Kategoriach Sektorowych oceniane są na podstawie następujących kryteriów: przyjęta strategia: analiza problemu, definicja celów i adresatów, dobór adekwatnych instrumentów rzetelność realizacji nowatorstwo podejścia i kreatywność rozwiązań, w tym sposób adaptacji projektu na lokalnym rynku efektywność Ocena projektów w Kategoriach Głównych i Kategoriach Sektorowych następuje w systemie punktowym. Projekt może otrzymać maksymalnie 100 punktów, z czego: od 0 do 25 punktów za przyjętą strategię od 0 do 25 punktów za rzetelność realizacji od 0 do 25 punktów za nowatorstwo podejścia i kreatywność rozwiązań, w tym sposób adaptacji projektu na lokalnym rynku od 0 do 25 punktów za efektywność W Kategoriach Specjalnych projekty są oceniane na podstawie następujących kryteriów: w kategorii Kreatywność za nowatorstwo podejścia i kreatywność rozwiązań zastosowanych w projekcie w kategorii Efektywność za udokumentowane efekty i osiągnięcie zakładanych celów, takich jak: wzrost sprzedaży, rozpoznawalność marki, zmiana postaw Ocena projektów w Kategoriach Specjalnych następuje w systemie punktowym, projekt może otrzymać od 0 do 10 punktów. Podczas liczenia punktów audytor konkursu będzie odrzucał skrajne oceny (najniższą i najwyższą), którą otrzymał dany projekt. Do II-ego etapu przechodzą, czyli są nominowane 3 najwyżej ocenione projekty w każdej z 27 kategorii. Nominowanych w poszczególnych kategoriach może być więcej w przypadku, gdy kilka projektów uzyska taką samą liczbę punktów. II etap konkursu W II etapie w każdej kategorii juror przyznaje miejsca (tak jak na podium) w następujący sposób:

14 miejsce pierwsze miejsce drugie miejsce trzecie miejsce czwarte i kolejne, w przypadku, gdy w danej kategorii są więcej niż trzy nominacje 17 Nieprzyznanie nagrody Jury może zdecydować o nieprzyznaniu nagrody w danej kategorii. Statuetka w danej kategorii nie zostanie przyznana, jeśli decyzja zostanie podjęta przez 70% składu jury z danej grupy jurorskiej. W sytuacji, gdy nie zostanie w wyznaczonym terminie osiągnięty wymagany próg, organizator zwróci się o ocenę i głosowanie do jurorów z innych grup lub z tej samej grupy, którzy z przyczyn losowych lub zdrowotnych nie mogli oddać głosów w wyznaczonym terminie. Liczba jurorów w dodatkowym głosowaniu jest zależna od brakującego procenta głosów i stanowi równicę pomiędzy uzyskanym w terminie procentem głosów a wymaganym progiem 70 %. 2. W sytuacji, gdy jeden z nominowanych projektów z przyczyn regulaminowych zostanie odrzucony z konkursu, na jego miejsce wchodzi kolejny projekt z listy projektów nominowanych, spełniający wymogi regulaminowe. Komisja etyczna konkursu Złote Spinacze 1. Jurorzy, uczestnicy konkursu oraz osoby nieuczestniczące w Złotych Spinaczach mogą zgłaszać wątpliwości dotyczące zasad etycznego prowadzenia projektu biorącego udział w konkursie. Uwagi należy kierować do Organizatora konkursu na adres mailowy oraz W przypadku podejrzenia naruszenia zasad etyki PR lub łamania zapisów Kodeksu Dobrych Praktyk ZFPR oraz innych etycznych kodeksów branżowych, sprawa będzie rozstrzygana przez siedmioosobową komisję jurorską powołaną na pierwszym posiedzeniu Jury. Komisja pełni również rolę doradczą dla Organizatora konkursu i rozstrzygającą ostatecznie kwestie regulaminowe dotyczące przebiegu konkursu, w tym może zarządzić dodatkowe głosowanie w kategoriach, gdzie wystąpią miejsca ex aequo. 2. Skład komisji etycznej i tryb jej powoływania: Komisja powoływana jest w trakcie pierwszego spotkania Jury Złotych Spinaczy, podczas którego do 4-osobowego składu Zarządu ZFPR wybieranych jest 3 przedstawicieli Jurów. Głosowanie jest jawne. Kandydaci zgłaszani są przez przedstawicieli Jury lub sami przedstawiają swoje kandydatury. Do komisji etycznej wybieranych jest 3 kandydatów spośród Jury, którzy uzyskali największą liczbę głosów. 3. Zakres działań komisji etycznej: Komisja rozstrzyga sprawy, które dotyczą podejrzenia naruszenia zasad etyki PR, tj. działań niezgodnych z ogólnie przyjętymi normami prowadzenia profesjonalnych działań PR lub naruszenia zasad kodeksów branżowych (Kodeksu Dobrych

REGULAMIN II EDYCJI KONKURSU O TYTUŁ GWIAZDY DOBROCZYNNOŚCI

REGULAMIN II EDYCJI KONKURSU O TYTUŁ GWIAZDY DOBROCZYNNOŚCI REGULAMIN II EDYCJI KONKURSU O TYTUŁ GWIAZDY DOBROCZYNNOŚCI I. Organizacja i cel Konkursu 1. Konkurs organizuje Stowarzyszenie Akademia Rozwoju Filantropii w Polsce, zwana dalej Akademią i Tygodnik Newsweek

Bardziej szczegółowo

KONKURS STOWARZYSZENIA CONTENT MARKETING POLSKA REGULAMIN

KONKURS STOWARZYSZENIA CONTENT MARKETING POLSKA REGULAMIN KONKURS STOWARZYSZENIA CONTENT MARKETING POLSKA REGULAMIN Power of Content Marketing Awards Szpalty Roku są konkursem organizowanym przez Stowarzyszenie Content Marketing Polska wpisane do rejestru przedsiębiorców

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu Diament Meblarstwa

Regulamin konkursu Diament Meblarstwa Regulamin konkursu Diament Meblarstwa 1 Nazwa konkursu Organizator konkursu posługuje się nazwą Diament Meblarstwa. 2 Organizator konkursu Organizatorami konkursu są: meble.pl sp. z o.o. oraz Wydawnictwo

Bardziej szczegółowo

Nazwa konkursu. Organizator konkursu. Uczestnicy konkursu

Nazwa konkursu. Organizator konkursu. Uczestnicy konkursu 1 Nazwa konkursu Organizator konkursu posługuje się nazwą diament meblarstwa. 2 Organizator konkursu Organizatorem konkursu jest meble.pl sp. z o.o. 3 Uczestnicy konkursu Do konkursu mogą zostać zgłoszone

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu ZACZNIJ.BIZ pomysł biznes - sukces

Regulamin konkursu ZACZNIJ.BIZ pomysł biznes - sukces Regulamin konkursu ZACZNIJ.BIZ pomysł biznes - sukces 1 Postanowienia Ogólne 1. Organizatorem konkursu Zacznij.biz - pomysł biznes - sukces (zwanego w dalszej części niniejszego Regulaminu Konkursem )

Bardziej szczegółowo

Konkurs organizowany jest pod nazwą Employer Branding Stars.

Konkurs organizowany jest pod nazwą Employer Branding Stars. Regulamin konkursu Employer Branding Stars I. Nazwa konkursu Konkurs organizowany jest pod nazwą Employer Branding Stars. II. Organizator Organizatorem konkursu Employer Branding Stars jest firma HRstandard

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu dla Dziennikarzy Pióro odpowiedzialności

Regulamin Konkursu dla Dziennikarzy Pióro odpowiedzialności Regulamin Konkursu dla Dziennikarzy Pióro odpowiedzialności 1 Organizatorzy Organizatorem Konkursu Dziennikarskiego Pióro odpowiedzialności [ Konkurs ] jest Forum Odpowiedzialnego Biznesu [ Organizator

Bardziej szczegółowo

I. ORGANIZATOR II. CEL KONKURSU

I. ORGANIZATOR II. CEL KONKURSU REGULAMIN KONKURSU O TYTUŁ FIRMA DOBRZE WIDZIANA Edycja II (2010 roku) i Edycja III (2011 rok) I. ORGANIZATOR 1. Organizatorem konkursu o tytuł Firma Dobrze Widziana jest Business Centre Club jako Partner

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu KTR portfolio ilustracja

Regulamin konkursu KTR portfolio ilustracja Regulamin konkursu KTR portfolio ilustracja POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Organizatorem konkursu pod nazwą Polski Konkurs Reklamy KTR Portfolio Ilustracja (dalej Konkurs ) jest Stowarzyszenie Komunikacji Marketingowej

Bardziej szczegółowo

WIELKA GALA Human Capital Awards

WIELKA GALA Human Capital Awards FORMULARZ KONKURSOWY 7 października, Organizatorzy Główny Partner Strategiczny Formularz zgłoszeniowy do konkursu Zgłoszenie Zgłaszam uczestnictwo w konkursie Zgłoszeniodawca Imię i nazwisko* Stanowisko

Bardziej szczegółowo

I. Organizacja i cel konkursu.

I. Organizacja i cel konkursu. KONKURS GRANTOWY ODKRYJ E-WOLONTARIAT REGULAMIN VII EDYCJI KONKURSU I. Organizacja i cel konkursu. 1. Konkurs grantowy Odkryj e-wolontariat organizuje Fundacja Dobra Sieć, zwana dalej FDS, wraz z Polsko-

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu Projekt: Zielony Staż

Regulamin konkursu Projekt: Zielony Staż Regulamin konkursu Projekt: Zielony Staż I. Postanowienia Ogólne 1 1. Organizatorem konkursu Projekt: Zielony Staż, zwanego dalej Konkursem, jest Fundacja Myśli Ekologicznej z siedzibą w Krakowie, przy

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU Webstarfestival 2015

REGULAMIN KONKURSU Webstarfestival 2015 REGULAMIN KONKURSU Webstarfestival 2015 1 GŁÓWNA IDEA KONKURSU 1. Webstary są nagrodami za najlepsze strony www w języku polskim, z punktu widzenia użytkowników Internetu. 2. W XI edycji konkursu nagrody

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU PROJEKT: ZIELONY STAŻ

REGULAMIN KONKURSU PROJEKT: ZIELONY STAŻ REGULAMIN KONKURSU PROJEKT: ZIELONY STAŻ I. Postanowienia Ogólne 1 1. Organizatorem konkursu Projekt: Zielony Staż, zwanego dalej Konkursem, jest Fundacja Myśli Ekologicznej z siedzibą w Krakowie, przy

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN VII EDYCJI PLEBISCYTU GWIAZDY DOBROCZYNNOŚCI

REGULAMIN VII EDYCJI PLEBISCYTU GWIAZDY DOBROCZYNNOŚCI REGULAMIN VII EDYCJI PLEBISCYTU GWIAZDY DOBROCZYNNOŚCI I. Definicje i interpretacja Wszelkie terminy pisane wielką literą mają znaczenie nadane im w niniejszym Punkcie chyba, że z treści Regulaminu VII

Bardziej szczegółowo

Niska emisja wielka sprawa

Niska emisja wielka sprawa REGULAMIN KONKURSU FOTOGRAFICZNEGO Niska emisja wielka sprawa 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Regulamin dotyczy konkursu fotograficznego realizowanego w ramach kampanii informacyjno-edukacyjnej Niska emisja-wielka

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU na stworzenie projektu logo Izby Przemysłowo-Handlowej w Tarnowskich Górach

REGULAMIN KONKURSU na stworzenie projektu logo Izby Przemysłowo-Handlowej w Tarnowskich Górach REGULAMIN KONKURSU na stworzenie projektu logo Izby Przemysłowo-Handlowej w Tarnowskich Górach 1 Postanowienia ogólne 1. Celem Konkursu jest stworzenie projektu logo Izby Przemysłowo-Handlowej w Tarnowskich

Bardziej szczegółowo

30 Marca 2016, Hotel Westin, Warszawa

30 Marca 2016, Hotel Westin, Warszawa formularz konkursowy 30 Marca 2016, Hotel Westin, Warszawa organizator: Zgłoszenie Zgłaszam uczestnictwo w konkursie Złotych i Kryształowych Anten Zgłoszeniodawca Kategorie konkursowe: ( zaznacz pole)

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN I WOJEWÓDZKIEGO FESTIWALU WARSZTAT TEŻ ZAŚPIEWA GNIEZNO 2013

REGULAMIN I WOJEWÓDZKIEGO FESTIWALU WARSZTAT TEŻ ZAŚPIEWA GNIEZNO 2013 REGULAMIN I WOJEWÓDZKIEGO FESTIWALU WARSZTAT TEŻ ZAŚPIEWA GNIEZNO 2013 Organizator. Warsztat Terapii Zajęciowej w Gnieźnie, Stowarzyszenie Rodzin i Osób Niepełnosprawnych RAZEM oraz Centrum Kultury Scena

Bardziej szczegółowo

Regulamin Szkoły Ekonomii Społecznej realizowanego w ramach projektu Sprawne i aktywne podmioty ekonomii społecznej

Regulamin Szkoły Ekonomii Społecznej realizowanego w ramach projektu Sprawne i aktywne podmioty ekonomii społecznej Regulamin Szkoły Ekonomii Społecznej realizowanego w ramach projektu Sprawne i aktywne podmioty ekonomii społecznej I. Informacje ogólne 1. Szkoła Ekonomii Społecznej (SzES) realizowana jest w ramach projektu

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu na plakat

Regulamin konkursu na plakat Regulamin konkursu na plakat promujący ekonomię społeczną i partnerstwa lokalne w województwie śląskim I. SŁOWNIK POJĘĆ STOSOWANYCH W REGULAMINIE 1. Regulamin dokument sporządzony przez Organizatora, regulujący

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PLEBISCYTU 40-LECIA NA 10 NAJWYBITNIEJSZYCH POLSKICH SPORTOWCÓW Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ MEDALISTÓW IGRZYSK PARAOLIMPIJSKICH W LATACH 1972-2012

REGULAMIN PLEBISCYTU 40-LECIA NA 10 NAJWYBITNIEJSZYCH POLSKICH SPORTOWCÓW Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ MEDALISTÓW IGRZYSK PARAOLIMPIJSKICH W LATACH 1972-2012 REGULAMIN PLEBISCYTU 40-LECIA NA 10 NAJWYBITNIEJSZYCH POLSKICH SPORTOWCÓW Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ MEDALISTÓW IGRZYSK PARAOLIMPIJSKICH W LATACH 1972-2012 (DALEJ ZWANEGO PLEBISCYTEM ) Celem Plebiscytu jest

Bardziej szczegółowo

Konkursu Fotograficznego ZNAJDŹ NATURALNY UŚMIECH. 1 Organizator

Konkursu Fotograficznego ZNAJDŹ NATURALNY UŚMIECH. 1 Organizator Regulamin Konkursu Fotograficznego ZNAJDŹ NATURALNY UŚMIECH 1 Organizator 1. Organizatorem Konkursu ZNAJDŹ NATURALNY UŚMIECH jest Viridi Linea Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie, ul. Annopol 3/104. 2.

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Polecenia Służbowego Dyrektora Departamentu Zarządzania Programami Operacyjnymi nr 1/2015 z dnia 5 marca 2015 r.

Załącznik do Polecenia Służbowego Dyrektora Departamentu Zarządzania Programami Operacyjnymi nr 1/2015 z dnia 5 marca 2015 r. Załącznik do Polecenia Służbowego Dyrektora Departamentu Zarządzania Programami Operacyjnymi nr 1/2015 z dnia 5 marca 2015 r. Regulamin konkursów promujących Fundusze Europejskie w Małopolsce 1 Informacje

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU SOPOCKI WOLONTARIUSZ ROKU 2011

REGULAMIN KONKURSU SOPOCKI WOLONTARIUSZ ROKU 2011 REGULAMIN KONKURSU SOPOCKI WOLONTARIUSZ ROKU 2011 I. Postanowienia Ogólne: 1. Organizatorem konkursu Sopocki Wolontariusz Roku jest Sopockie Centrum Wolontariatu - Stowarzyszenie Na Drodze Ekspresji, przy

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY. Wielka Gala Smart City Forum. 15 marca 2016 Hotel Sheraton, Warszawa

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY. Wielka Gala Smart City Forum. 15 marca 2016 Hotel Sheraton, Warszawa FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY Wielka Gala Smart City Forum 15 marca 2016 Zgłoszenie Zgłaszam uczestnictwo w konkursie Smart City Forum Zgłoszeniodawca Kategorie konkursowe: Smart City Forum Kategorie Konkursowe

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU INNOFIRMA - PARKOWE ORŁY 2015

REGULAMIN KONKURSU INNOFIRMA - PARKOWE ORŁY 2015 REGULAMIN KONKURSU INNOFIRMA - PARKOWE ORŁY 2015 1 Postanowienia ogólne Niniejszy regulamin konkursu, zwany dalej Regulaminem, określa zasady i warunki uczestnictwa oraz przebiegu konkursu INNOFIRMA -

Bardziej szczegółowo

Regulamin szkoleń otwartych

Regulamin szkoleń otwartych Regulamin szkoleń otwartych 1 Postanowienia ogólne 1.Niniejszy regulamin określa zasady udziału w szkoleniach otwartych organizowanych przez Łukasz Pulter z siedzibą we Wrocławiu 50-008, ul. Tadeusza Kościuszki

Bardziej szczegółowo

Regulamin. konkursu na opracowanie autorskiego pomysłu na podtrzymanie lub ratowanie środowiska Konkurs Fundusz Naturalnej Energii BK-DY-R13

Regulamin. konkursu na opracowanie autorskiego pomysłu na podtrzymanie lub ratowanie środowiska Konkurs Fundusz Naturalnej Energii BK-DY-R13 Regulamin konkursu na opracowanie autorskiego pomysłu na podtrzymanie lub ratowanie środowiska Konkurs Fundusz Naturalnej Energii BK-DY-R13 Warszawa, wrzesień 2014 r. Spis treści Definicje i skróty:...

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU INNOFIRMA - PARKOWE ORŁY 2014

REGULAMIN KONKURSU INNOFIRMA - PARKOWE ORŁY 2014 REGULAMIN KONKURSU INNOFIRMA - PARKOWE ORŁY 2014 1 Postanowienia ogólne Niniejszy regulamin konkursu, zwany dalej Regulaminem, określa zasady i warunki uczestnictwa oraz przebiegu konkursu INNOFIRMA -

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu Aplikacje bez barier

Regulamin konkursu Aplikacje bez barier Regulamin konkursu Aplikacje bez barier 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Organizatorem konkursów Aplikacje bez barier i Dostępne aplikacje w ramach projektu Integracja z nowoczesnymi technologiami współfinansowanego

Bardziej szczegółowo

NAJWIĘKSZY KONKURS PROMUJĄCY JAKOŚĆ W POLSCE "JAKOŚĆ ROKU" Regulamin

NAJWIĘKSZY KONKURS PROMUJĄCY JAKOŚĆ W POLSCE JAKOŚĆ ROKU Regulamin NAJWIĘKSZY KONKURS PROMUJĄCY JAKOŚĆ W POLSCE "JAKOŚĆ ROKU" Regulamin I. Organizacja i cel Konkursu 1. Konkurs organizuje Fundacja Qualitas Europejskie Centrum Promocji Dobrych Praktyk Biznesowych z siedzibą

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu na opis wakacji Moje odpowiedzialne wakacje

Regulamin konkursu na opis wakacji Moje odpowiedzialne wakacje Regulamin konkursu na opis wakacji Moje odpowiedzialne wakacje organizowanego przez Forum Odpowiedzialnego Biznesu I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Niniejszy regulamin określa warunki, na jakich odbywa się konkurs

Bardziej szczegółowo

Regulamin przyznawania nagród Diamenty Polskiej Chemii

Regulamin przyznawania nagród Diamenty Polskiej Chemii Regulamin przyznawania nagród Diamenty Polskiej Chemii 1 Cel przyznawania nagród Celem nagród Diamenty Polskiej Chemii jest promowanie osób i firm związanych z branżą chemiczną, które poprzez swoje działania

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI I DZIAŁANIA ZESPOŁÓW MIĘDZYSEKTOROWYCH W RAMACH PROJEKTU RADOM SIŁA WSPÓŁPRACY

REGULAMIN REKRUTACJI I DZIAŁANIA ZESPOŁÓW MIĘDZYSEKTOROWYCH W RAMACH PROJEKTU RADOM SIŁA WSPÓŁPRACY REGULAMIN REKRUTACJI I DZIAŁANIA ZESPOŁÓW MIĘDZYSEKTOROWYCH W RAMACH PROJEKTU RADOM SIŁA WSPÓŁPRACY 1 PODSTAWOWE DEFINICJE: Ilekroć w niniejszym regulaminie jest mowa o: 1) Projekcie należy przez to rozumieć

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu Energia z natury

Regulamin Konkursu Energia z natury Regulamin Konkursu Energia z natury 1 Organizator i czas trwania konkursu 1. Organizatorem Konkursu jest M&M Consulting, wydawca czasopisma MiniLO&Aniela. 2. Konkurs rozpoczyna się 24 września 2014 r.,

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZKI LIDER BIZNESU

WOJEWÓDZKI LIDER BIZNESU I. Organizator programu Wyłącznym organizatorem Programu,,Wojewódzki Lider Biznesu jest Regionalna Izba Gospodarcza w Lublinie. II. Cel Programu: Celem Programu jest : -wyłonienie (wyróżnienie) i promocja

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU TWARZE PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

REGULAMIN KONKURSU TWARZE PRZEDSIĘBIORCZOŚCI REGULAMIN KONKURSU TWARZE PRZEDSIĘBIORCZOŚCI I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Organizatorem konkursu Twarze Przedsiębiorczości (zwanego dalej Konkursem) jest z siedzibą przy ul. Chłodnej 15 m. 511, 00-891

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu na najlepszy biznes plan

Regulamin konkursu na najlepszy biznes plan Regulamin konkursu na najlepszy biznes plan w ramach Programu Rozwoju Kompetencji Projektu Kompetentny student - dobry pracownik realizowanego przez w Krakowie w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu 100 PROCENT - Nagrody Wolontariatu Pracowniczego edycja 2012

Regulamin konkursu 100 PROCENT - Nagrody Wolontariatu Pracowniczego edycja 2012 Regulamin konkursu 100 PROCENT - Nagrody Wolontariatu Pracowniczego edycja 2012 I. ORGANIZATOR KONKURSU I.1. I.2. II. II.1. II.1.1 II.1.2 II.1.3 III. III.1. Organizatorem konkursu jest Stowarzyszenie Centrum

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN I EDYCJI KONKURSU O LAUR POŚREDNIKÓW FINANSOWYCH

REGULAMIN I EDYCJI KONKURSU O LAUR POŚREDNIKÓW FINANSOWYCH REGULAMIN I EDYCJI KONKURSU O LAUR POŚREDNIKÓW FINANSOWYCH 1 1. Regulamin określa zasady przeprowadzenia w 2016 roku I edycji Konkursu o Laur Pośredników Finansowych zrzeszonych w Konferencji Przedsiębiorstw

Bardziej szczegółowo

Regulamin Nagrody Pary Prezydenckiej za wybitne osiągnięcia w twórczości dla dzieci i młodzieży

Regulamin Nagrody Pary Prezydenckiej za wybitne osiągnięcia w twórczości dla dzieci i młodzieży Regulamin Nagrody Pary Prezydenckiej za wybitne osiągnięcia w twórczości dla dzieci i młodzieży Postanowienia ogólne 1 1. Organizatorem Nagrody Pary Prezydenckiej za wybitne osiągnięcia w twórczości dla

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN MOBILE TRENDS AWARDS 2016

REGULAMIN MOBILE TRENDS AWARDS 2016 REGULAMIN MOBILE TRENDS AWARDS 2016 1 1. Organizatorem Mobile Trends Awards 2016 (dalej: Mobile Trends Awards lub MTA, Konkurs ) jest firma Robert Rachwał ClickMaster Polska z siedzibą w Krakowie (30-134),

Bardziej szczegółowo

Regulamin I Dolnośląskiego Plebiscytu Gospodarczego Gwiazdy Biznesu 2015

Regulamin I Dolnośląskiego Plebiscytu Gospodarczego Gwiazdy Biznesu 2015 Regulamin I Dolnośląskiego Plebiscytu Gospodarczego Gwiazdy Biznesu 2015 I. CELE PRZYZNAWANIA NAGRODY GOSPODARCZEJ W PLEBISCYCIE GWIAZDY BIZNESU Fundusz Regionu Wałbrzyskiego (zwany dalej: Organizatorem),

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu Diament Innowacji

Regulamin konkursu Diament Innowacji Regulamin konkursu Diament Innowacji I Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin Konkursu Diament Innowacji, zwany dalej Regulaminem, określa warunki, na jakich odbywa się Konkurs Diament Innowacji,

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu na najlepsze programy stypendialne. Dobre Stypendia 2014. Marzeniom trzeba pomagać!

Regulamin Konkursu na najlepsze programy stypendialne. Dobre Stypendia 2014. Marzeniom trzeba pomagać! Regulamin Konkursu na najlepsze programy stypendialne Dobre Stypendia 2014 Marzeniom trzeba pomagać! I. Organizatorzy i cel Konkursu 1. Organizatorem Konkursu na najlepsze programy stypendialne Dobre Stypendia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU home.pl szuka talentów z Kurierem Szczecińskim 1 Postanowienia ogólne

REGULAMIN KONKURSU home.pl szuka talentów z Kurierem Szczecińskim 1 Postanowienia ogólne REGULAMIN KONKURSU home.pl szuka talentów z Kurierem Szczecińskim 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin Konkursu (zwany dalej: Regulaminem) określa organizację, warunki udziału i przebieg konkursu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU Polska Cyfrowa 2020+ Edycja II

REGULAMIN KONKURSU Polska Cyfrowa 2020+ Edycja II REGULAMIN KONKURSU Polska Cyfrowa 2020+ Edycja II 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin określa zasady naboru wniosków, oceny oraz nagradzania osób biorących udział w konkursie Polska Cyfrowa 2020+

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu EB Kreator

Regulamin konkursu EB Kreator Regulamin konkursu EB Kreator 1. Postanowienia ogólne. 1. Organizatorem konkursu o nazwie EB Kreator, zwanego dalej Konkursem oraz fundatorem nagród jest Agora SA, z siedzibą w Warszawie przy ulicy Czerskiej

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu SAMORZĄD RÓWNYCH SZANS

Regulamin Konkursu SAMORZĄD RÓWNYCH SZANS Regulamin Konkursu SAMORZĄD RÓWNYCH SZANS na najlepsze praktyki jednostek samorządu terytorialnego w zakresie polityki na rzecz osób niepełnosprawnych Edycja 2013 1 1. Organizatorem niniejszego konkursu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU PRZEDSIĘBIORCZA SZKOŁA

REGULAMIN KONKURSU PRZEDSIĘBIORCZA SZKOŁA REGULAMIN KONKURSU PRZEDSIĘBIORCZA SZKOŁA I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Organizatorem konkursu Przedsiębiorcza Szkoła (zwanego dalej konkursem), jest Fundacja Światowego Tygodnia Przedsiębiorczości z siedzibą

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu Człowiek roku KRONO 2013.

Regulamin konkursu Człowiek roku KRONO 2013. Regulamin konkursu Człowiek roku KRONO 2013. I. Postanowienia ogólne: 1. Organizatorem konkursu Człowiek Roku KRONO 2013 jest Kronopol Sp. z o.o. z siedzibą w Żarach (68-200) przy ulicy Serbskiej 56, zwany

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu Fotograficznego. pn. Opolskie Odnawialne Źródła Energii w Obiektywie

Regulamin Konkursu Fotograficznego. pn. Opolskie Odnawialne Źródła Energii w Obiektywie Regulamin Konkursu Fotograficznego pn. Opolskie Odnawialne Źródła Energii w Obiektywie 1. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin określa warunki, na jakich odbywa się Konkurs fotograficzny pn. Opolskie

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu Innowacyjna Marka Regionu InnoMaRe. Made in Kujawsko-Pomorskie

Regulamin konkursu Innowacyjna Marka Regionu InnoMaRe. Made in Kujawsko-Pomorskie Załącznik do uchwały Nr 10/304/15 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 11 marca 2015 r. Regulamin konkursu Innowacyjna Marka Regionu InnoMaRe. Made in Kujawsko-Pomorskie 1. Postanowienia wstępne

Bardziej szczegółowo

Konkurs Współpraca sfery przedsiębiorstw i nauki

Konkurs Współpraca sfery przedsiębiorstw i nauki Konkurs Współpraca sfery przedsiębiorstw i nauki w ramach marki INNOSILESIA 2013 1 1. Cel konkursu: a) Promocja idei współpracy pomiędzy sferą przedsiębiorstw i nauki w województwie śląskim. b) Promowanie

Bardziej szczegółowo

Regulamin. konkursu Fundusz Naturalnej Energii BK-DY-R13

Regulamin. konkursu Fundusz Naturalnej Energii BK-DY-R13 Regulamin konkursu Fundusz Naturalnej Energii BK-DY-R13 awydanie 1 Wersja 5 BK-DY-R13 Strona 1 z 8 Spis treści Definicje i skróty:... 3 Cel Regulaminu... 3 Przedmiot... 3 Zakres stosowania... 3 Rozdział

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU NA NAJLEPSZY BIZNES PLAN DOTYCZĄCY PLANOWANEJ DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ REALIZOWANEGO W RAMACH PROJEKTU

REGULAMIN KONKURSU NA NAJLEPSZY BIZNES PLAN DOTYCZĄCY PLANOWANEJ DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ REALIZOWANEGO W RAMACH PROJEKTU REGULAMIN KONKURSU NA NAJLEPSZY BIZNES PLAN DOTYCZĄCY PLANOWANEJ DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ REALIZOWANEGO W RAMACH PROJEKTU PROMOCJA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI AKADEMICKIEJ W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO POMORSKIM ORGANIZATOR

Bardziej szczegółowo

Postanowienia ogólne. 2 Przedmiot konkursu

Postanowienia ogólne. 2 Przedmiot konkursu REGULAMIN KONKURSU Książki naszych marzeń organizowanego przez Ministerstwo Edukacji Narodowej dla szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy regulamin,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU GMINA PRZYJAZNA RODZINIE 2015

REGULAMIN KONKURSU GMINA PRZYJAZNA RODZINIE 2015 Załącznik nr 1 do Uchwały Zarządu Województwa Śląskiego nr 1584/62/V/2015 z dnia 25 sierpnia 2015 r. REGULAMIN KONKURSU GMINA PRZYJAZNA RODZINIE 2015 I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Organizatorem konkursu Gmina

Bardziej szczegółowo

Regulamin pracy Komisji konkursowej

Regulamin pracy Komisji konkursowej Załącznik do Program współpracy Miasta Milanówka z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie,

Bardziej szczegółowo

Regulamin szkoleń organizowanych przez INSTYTUT KOSMETOLOGII STOSOWANEJ Sp. z o.o., 1 Postanowienia ogólne

Regulamin szkoleń organizowanych przez INSTYTUT KOSMETOLOGII STOSOWANEJ Sp. z o.o., 1 Postanowienia ogólne Regulamin szkoleń organizowanych przez INSTYTUT KOSMETOLOGII STOSOWANEJ Sp. z o.o., Strona 1 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy regulamin określa zasady udziału w szkoleniach organizowanych przez INSTYTUT

Bardziej szczegółowo

Regulamin II edycji konkursu P O K A Ż L U D Z K Ą T W A R Z P O L I T Y K I N A R K O T Y K O W E J. Postanowienia ogólne

Regulamin II edycji konkursu P O K A Ż L U D Z K Ą T W A R Z P O L I T Y K I N A R K O T Y K O W E J. Postanowienia ogólne Regulamin II edycji konkursu P O K A Ż L U D Z K Ą T W A R Z P O L I T Y K I N A R K O T Y K O W E J 1 Postanowienia ogólne 1. Global Drug Policy program OSF z siedzibą w Warszawie jest organizatorem Konkursu

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu Fotografii Młodych III edycja Zwany dalej Regulaminem

Regulamin Konkursu Fotografii Młodych III edycja Zwany dalej Regulaminem Regulamin Konkursu Fotografii Młodych III edycja Zwany dalej Regulaminem A. Postanowienia ogólne. 1. Konkurs fotograficzny Fotografii Młodych (zwany dalej Konkursem ), jest organizowany przez Klub Młodych

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu Złoty pomysł

Regulamin konkursu Złoty pomysł Regulamin konkursu Złoty pomysł I. Wprowadzenie 1. Niniejszy regulamin określa zasady przeprowadzenia i wyboru zwycięzców w Konkursie ( Regulamin ). 2. Konkurs odbywa się na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU W RAMACH PROGRAMU VIP- NAJLEPSZE OKNA I DRZWI III EDYCJA VIP 2010

REGULAMIN KONKURSU W RAMACH PROGRAMU VIP- NAJLEPSZE OKNA I DRZWI III EDYCJA VIP 2010 1 ORGANIZATOR I CEL KONKURSU 1. Organizatorem konkursu w ramach Programu VIP- Najlepsze Okna i Drzwi ( Program ) jest INFOOKNO.PL Sp. z o.o. (Organizator). 2. Celem Programu jest szeroko pojęta promocja

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN FORUM WSPÓŁPRACY NA RZECZ SIECI NATURA 2000 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.

REGULAMIN FORUM WSPÓŁPRACY NA RZECZ SIECI NATURA 2000 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Strona1 REGULAMIN FORUM WSPÓŁPRACY NA RZECZ SIECI NATURA 2000 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. 1. W Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska (dalej: GDOŚ) tworzy się Forum Współpracy na rzecz sieci Natura 2000, zwane

Bardziej szczegółowo

Pozostałe zapisy Regulaminu pozostają bez zmian. Aneks obowiązuje od dnia 29 stycznia 2016 roku

Pozostałe zapisy Regulaminu pozostają bez zmian. Aneks obowiązuje od dnia 29 stycznia 2016 roku Aneks z dnia 29 stycznia 2016 roku do Regulaminu Virgin Mobile Academy 2015 obowiązującego od dnia 16 listopada 2015 roku W Regulaminie dot. Virgin Mobile Academy 2015 wprowadza się następujące zmiany:

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU Myśliwi w sieci 2012

REGULAMIN KONKURSU Myśliwi w sieci 2012 1 POLSKI ZWIĄZEK ŁOWIECKI ZARZĄD GŁÓWNY KOMISJA PROMOCJI ŁOWIECTWA NACZELNEJ RADY ŁOWIECKIEJ REGULAMIN KONKURSU Myśliwi w sieci 2012 2 Regulamin Konkursu na najlepszą stronę internetową o tematyce łowieckiej

Bardziej szczegółowo

Radomski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli

Radomski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli REGULAMIN KONKURSU NA INNOWACYJNY RADOMSKI BIZNES DLA UCZNIÓW SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH REGULAMIN KONKURSU INNOWACYJNY RADOMSKI BIZNES NAJLEPSZY BIZNESPLAN I. Postanowienia ogólne 1. Udział w konkursie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR LXXXVIII/2597/2010 RADY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY z dnia 26 sierpnia 2010 r.

UCHWAŁA NR LXXXVIII/2597/2010 RADY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY z dnia 26 sierpnia 2010 r. UCHWAŁA NR LXXXVIII/2597/2010 RADY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY z dnia 26 sierpnia 2010 r. w sprawie ustanowienia Dorocznej Nagrody m.st. Warszawy na najlepszy projekt roku z zakresu edukacji kulturalnej

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu Unijne Perły Podkarpacia

Regulamin konkursu Unijne Perły Podkarpacia Regulamin konkursu Unijne Perły Podkarpacia 1 Postanowienia ogólne 1. Organizatorem konkursu Unijne Perły Podkarpacia, zwanego dalej Konkursem, jest Województwo Podkarpackie, działające poprzez Urząd Marszałkowski

Bardziej szczegółowo

KONKURS. Fundusz sołecki najlepsza inicjatywa

KONKURS. Fundusz sołecki najlepsza inicjatywa REGULAMIN KONKURSU FUNDUSZ SOŁECKI NAJLEPSZA INICJATYWA I. ORGANIZATORZY KONKURSU 1. Organizatorem konkursu jest Krajowe Stowarzyszenie Sołtysów z siedzibą w Koninie przy współpracy z Samorządem Województwa

Bardziej szczegółowo

Śląski dom-wczoraj i dziś

Śląski dom-wczoraj i dziś REGULAMIN KONKURSU FOTOGRAFICZNEGO Śląski dom-wczoraj i dziś I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Organizatorem konkursu jest GMINA TURAWA oraz firma ŚLĄSKI DOM sp. z o.o. 2. Celem konkursu jest: Poznanie tradycyjnej

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu na film promocyjny PWSZ w Tarnowie pn. Ja Cię kręcę

Regulamin Konkursu na film promocyjny PWSZ w Tarnowie pn. Ja Cię kręcę Regulamin Konkursu na film promocyjny PWSZ w Tarnowie pn. Ja Cię kręcę I. Postanowienia ogólne 1. Organizatorem Konkursu Ja Cię kręcę jest Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Tarnowie,. 2. Celem konkursu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN II EDYCJI KONKURSU DLACZEGO SIECI NIE LUBIĄ ŚMIECI?

REGULAMIN II EDYCJI KONKURSU DLACZEGO SIECI NIE LUBIĄ ŚMIECI? REGULAMIN II EDYCJI KONKURSU DLACZEGO SIECI NIE LUBIĄ ŚMIECI? 1 ZASADY OGÓLNE 1. Konkurs jest organizowany na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie i zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami

Bardziej szczegółowo

Regulamin II Plebiscytu Kobieta z Pasją 2016

Regulamin II Plebiscytu Kobieta z Pasją 2016 Regulamin II Plebiscytu Kobieta z Pasją 2016 I. CELE PRZYZNAWANIA NAGRODY W PLEBISCYCIE Pomysłodawcą i głównym organizatorem I Plebiscytu Kobieta z Pasją 2016 jest Magdalena Rumiancew-Wróblewska, Radna

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu Video 15 sekund z Twojej podróży

Regulamin Konkursu Video 15 sekund z Twojej podróży I Postanowienia ogólne Regulamin Konkursu Video 15 sekund z Twojej podróży 1. Niniejszy regulamin określa sposób przeprowadzania konkursu wideo 15 sekund z Twojej podróży, dalej zwanego Konkursem", jak

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU DZIENNIKARSKIEGO LICZY SIĘ TEMAT DLA UCZNIÓW GIMNAZJÓW. Organizatorzy

REGULAMIN KONKURSU DZIENNIKARSKIEGO LICZY SIĘ TEMAT DLA UCZNIÓW GIMNAZJÓW. Organizatorzy REGULAMIN KONKURSU DZIENNIKARSKIEGO LICZY SIĘ TEMAT DLA UCZNIÓW GIMNAZJÓW 1 Organizatorzy 1. Organizatorem Konkursu Dziennikarskiego Liczy się temat ( Konkurs ) dla uczniów szkół gimnazjalnych na najlepszy

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN Konkursu eko.liderzy 2015 województwa małopolskiego. Rozdział I

REGULAMIN Konkursu eko.liderzy 2015 województwa małopolskiego. Rozdział I REGULAMIN Konkursu eko.liderzy 2015 województwa małopolskiego POSTANOWIENIA OGÓLNE Rozdział I 1. Konkurs eko.liderzy 2015 województwa małopolskiego (zwany dalej Konkursem ) organizowany jest przez Wojewódzki

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU TECHNOTALENT 2014

REGULAMIN KONKURSU TECHNOTALENT 2014 REGULAMIN KONKURSU TECHNOTALENT 2014 I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Organizatorem konkursu Technotalent 2014 jest Fundacja Technotalenty, z siedzibą przy ul. Adama Mickiewicza 95 F, 15-257 Białystok. 2.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU na zaprojektowanie Statuetki GRYFONA BIZNESU

REGULAMIN KONKURSU na zaprojektowanie Statuetki GRYFONA BIZNESU REGULAMIN KONKURSU na zaprojektowanie Statuetki GRYFONA BIZNESU organizator: Deloitte Advisory Sp. z o.o. adres: Al. Jana Pawła II 19, 00-854 Warszawa Warszawa, marzec 2015 r. ROZDZIAŁ I. POSTANOWIENIA

Bardziej szczegółowo

CERTYFIKACJA PRZEDSZKOLI WARUNKI UZYSKANIA CERTYFIKATU FROEBLOWSKIE PRZEDSZKOLE

CERTYFIKACJA PRZEDSZKOLI WARUNKI UZYSKANIA CERTYFIKATU FROEBLOWSKIE PRZEDSZKOLE CERTYFIKACJA PRZEDSZKOLI WARUNKI UZYSKANIA CERTYFIKATU FROEBLOWSKIE PRZEDSZKOLE Każde przedszkole publiczne i niepubliczne może ubiegać się o certyfikat i nadanie nazwy Przedszkola Froeblowskiego. Placówki,

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu Pokaż swoją stronę internetową

Regulamin konkursu Pokaż swoją stronę internetową Regulamin konkursu Pokaż swoją stronę internetową 1. Organizator i cel konkursu 1. Organizatorem konkursu Pokaż swoją stronę internetową dla beneficjentów Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej,

Bardziej szczegółowo

SPORTOWY BRZEG DOLNY 2015

SPORTOWY BRZEG DOLNY 2015 REGULAMIN PLEBISCYTU SPORTOWY BRZEG DOLNY 2015 NA NAJLEPSZEGO I NAJPOPULARNIEJSZEGO SPORTOWCA, TRENERA, NADZIEJĘ SPORTU ORAZ ORGANIZACJĘ PROPAGUJĄCĄ SPORTOWY I AKTYWNY TRYB ŻYCIA Postanowienia ogólne 1.

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu Kreatywny Roku Branży Eventowej

Regulamin Konkursu Kreatywny Roku Branży Eventowej Regulamin Konkursu Kreatywny Roku Branży Eventowej I. DEFINICJE Użytym w Regulaminie wyrażeniom należy przypisać następującą treść: Organizator Meeting Planner Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (02-678),

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu KREATOR ZDROWIA

Regulamin konkursu KREATOR ZDROWIA Regulamin konkursu KREATOR ZDROWIA Postanowienia ogólne 1 1. Organizatorem Konkursu KREATOR ZDROWIA - zwanego dalej Konkursem jest Polskie Towarzystwo Dietetyki, w ramach programu zdrowotnego pn.: Narodowy

Bardziej szczegółowo

KONKURS NA ARTYKUŁ NAUKOWY DLA STUDENTÓW UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO W KATOWICACH ORAZ INNYCH UCZELNI WYŻSZCH

KONKURS NA ARTYKUŁ NAUKOWY DLA STUDENTÓW UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO W KATOWICACH ORAZ INNYCH UCZELNI WYŻSZCH KONKURS NA ARTYKUŁ NAUKOWY DLA STUDENTÓW UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO W KATOWICACH ORAZ INNYCH UCZELNI WYŻSZCH I EDYCJA pt. CSR strategią współczesności REGULAMIN Organizator, cel i przedmiot konkursu 1

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU NA PROJEKT KOSZULKI DNIA SZKOŁY BEZ PRZEMOCY. Szkoła bez przemocy - Rok szkolny 2010/2011

REGULAMIN KONKURSU NA PROJEKT KOSZULKI DNIA SZKOŁY BEZ PRZEMOCY. Szkoła bez przemocy - Rok szkolny 2010/2011 REGULAMIN KONKURSU NA PROJEKT KOSZULKI DNIA SZKOŁY BEZ PRZEMOCY Szkoła bez przemocy - Rok szkolny 2010/2011 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Organizatorzy programu społecznego Szkoła bez przemocy Grupy Wydawnicze

Bardziej szczegółowo

2. Konkurs dotyczy Targów Energy Expo Arena zwanych w dalszej części regulaminu Targami.

2. Konkurs dotyczy Targów Energy Expo Arena zwanych w dalszej części regulaminu Targami. R E G U L A M I N K O N K U R S U O ŻAGIEL ROZWOJU przyznawany w ramach targów Energy Expo Arena 2015 1 1. Organizatorem konkursu o Żagiel Rozwoju zwanego w dalszej części regulaminu Konkursem jest EXPO

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU HR OSOBOWOŚĆ POSTANOWIENIA OGÓLNE DEFINICJE

REGULAMIN KONKURSU HR OSOBOWOŚĆ POSTANOWIENIA OGÓLNE DEFINICJE REGULAMIN KONKURSU HR OSOBOWOŚĆ 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Niniejszy Regulamin określa warunki, na jakich odbywa się konkurs na najlepszego HR Managera, który odbędzie się w okresie listopad 2013 czerwiec

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu "Zainspiruj się z BCG"

Regulamin konkursu Zainspiruj się z BCG Regulamin konkursu "Zainspiruj się z BCG" I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 ORGANIZATOR KONKURSU Organizatorem Konkursu "Zainspiruj się z BCG" zwanego dalej Konkursem, jest The Boston Consulting Group Sp. z o.o.

Bardziej szczegółowo

Regulamin uczestnictwa w wydarzeniach i szkoleniach organizowanych przez IACL Międzynarodowe Stowarzyszenie Ekspertów Komunikacji i Przywództwa

Regulamin uczestnictwa w wydarzeniach i szkoleniach organizowanych przez IACL Międzynarodowe Stowarzyszenie Ekspertów Komunikacji i Przywództwa Regulamin uczestnictwa w wydarzeniach i szkoleniach organizowanych przez IACL Międzynarodowe Stowarzyszenie Ekspertów Komunikacji i Przywództwa Przez następujące określenia użyte w niniejszym Regulaminie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU Kultura Samorządowa 25+ dla studentów kierunku administracja dalej zwany Konkursem

REGULAMIN KONKURSU Kultura Samorządowa 25+ dla studentów kierunku administracja dalej zwany Konkursem REGULAMIN KONKURSU Kultura Samorządowa 25+ dla studentów kierunku administracja dalej zwany Konkursem I. Organizatorzy Konkursu 1. Organizatorem Konkursu jest Narodowe Centrum Kultury, ul. Płocka 13, 01-231

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU. Firma Odpowiedzialna w Biznesie Sektora MMSP

REGULAMIN KONKURSU. Firma Odpowiedzialna w Biznesie Sektora MMSP REGULAMIN KONKURSU Firma Odpowiedzialna w Biznesie Sektora MMSP 1. Niniejszy regulamin określa zasady uczestnictwa w konkursie (dalej Konkurs ) organizowanym przez Pomorską Izbę Rzemieślniczą Małych i

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu Unijne Perły Podkarpacia 2013

Regulamin konkursu Unijne Perły Podkarpacia 2013 Regulamin konkursu Unijne Perły Podkarpacia 2013 1 Postanowienia ogólne 1. Organizatorem konkursu Unijne Perły Podkarpacia, zwanego dalej Konkursem, jest Województwo Podkarpackie, działające poprzez Urząd

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. Konkursu Produkt Roku Control Engineering Polska. Edycja 2013

REGULAMIN. Konkursu Produkt Roku Control Engineering Polska. Edycja 2013 REGULAMIN Konkursu Produkt Roku Control Engineering Polska Edycja 2013 1 Postanowienia ogólne 1. Organizatorem Konkursu Produkt Roku 2013 jest wydawca czasopisma Control Engineering Polska firma Media

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN II LUBLINIECKIEJ GALI WOLONTARIATU

REGULAMIN II LUBLINIECKIEJ GALI WOLONTARIATU REGULAMIN II LUBLINIECKIEJ GALI WOLONTARIATU LUBLINIEC 2014 Regulamin konkursu II Gali Wolontariatu Powiatu Lublinieckiego I. Celem konkursu jest: a) Prezentacja i promocja wolontariatu, b) Wyrażanie podziękowania

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN IV EDYCJI PROGRAMU MIEJSCE INSPIRACJI 1 PRZEPISY OGÓLNE

REGULAMIN IV EDYCJI PROGRAMU MIEJSCE INSPIRACJI 1 PRZEPISY OGÓLNE REGULAMIN IV EDYCJI PROGRAMU MIEJSCE INSPIRACJI 1 PRZEPISY OGÓLNE 1. Podstawę prawną czwartej edycji Programu Miejsce Inspiracji stanowi niniejszy Regulamin, który jest jednocześnie dokumentem określającym

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu na nowy znak graficzny Polskiego Towarzystwa Etologicznego

Regulamin Konkursu na nowy znak graficzny Polskiego Towarzystwa Etologicznego Regulamin Konkursu na nowy znak graficzny Polskiego Towarzystwa Etologicznego 1 Postanowienia ogólne 1. Organizatorem Konkursu na nowy znak graficzny Polskiego Towarzystwa Etologicznego (zwanego w dalszej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN LUBLINIECKIEJ GALI WOLONTARIATU

REGULAMIN LUBLINIECKIEJ GALI WOLONTARIATU REGULAMIN LUBLINIECKIEJ GALI WOLONTARIATU LUBLINIEC 2015 Regulamin konkursu Gala Wolontariatu pod honorowym patronatem Starosty Lublinieckiego i Burmistrza Miasta Lublińca I. Celem konkursu jest: a) Prezentacja

Bardziej szczegółowo