NAJWIĘKSZY KONKURS PROMUJĄCY JAKOŚĆ W POLSCE "JAKOŚĆ ROKU" Regulamin

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "NAJWIĘKSZY KONKURS PROMUJĄCY JAKOŚĆ W POLSCE "JAKOŚĆ ROKU" Regulamin"

Transkrypt

1 NAJWIĘKSZY KONKURS PROMUJĄCY JAKOŚĆ W POLSCE "JAKOŚĆ ROKU" Regulamin I. Organizacja i cel Konkursu 1. Konkurs organizuje Fundacja Qualitas Europejskie Centrum Promocji Dobrych Praktyk Biznesowych z siedzibą w Katowicach, zwana dalej Fundacją Qualitas. 2. Konkurs propaguje i wspiera cele oraz idee Fundacji Qualitas, w tym: a) promocję jakości i wysokich standardów w działalności gospodarczej: produkcyjnej, handlowej, usługowej i ekologicznej na rynku krajowym, b) rozwój firm poprzez promowanie standardów jakościowych i zachęcanie do inwestowania w poprawę jakości usług i towarów, c) poprawianie wizerunku polskich przedsiębiorstw poprzez promowanie firm, dla których jakość jest istotnym elementem obecności na rynku, d) wprowadzanie do firm koncepcji ciągłego doskonalenia ich zarządzania, e) popularyzowanie projakościowego sposobu myślenia. II. Organy Konkursu 1. Kapituła a) Kapituła ocenia idee Konkursu, jego przebieg, zatwierdza rezultaty, uczestniczy we wręczaniu nagród, a jej uwagi i wnioski są wykorzystywane przy realizacji kolejnych edycji Konkursu JAKOŚĆ ROKU, b) w skład Kapituły wchodzą przedstawiciele Fundacji Qualitas oraz specjaliści ds. jakości o uznanej renomie.

2 2. Sekretariat: a) Obowiązki administracyjno-organizacyjne pełni Sekretariat, działający przy Public PR, wydawcy magazynów gospodarczych. Sekretariatem kieruje redaktor prowadzący. b) Zadania Sekretariatu: a) ogłoszenie danej edycji Konkursu, b) nominowanie uczestników Konkursu, c) prowadzenie bieżącej korespondencji z uczestnikami Konkursu, d) organizacja szkoleń i spotkań informacyjnych dla uczestników, potencjalnych uczestników oraz laureatów i wyróżnionych w poprzednich edycjach Konkursu, e) nadzór nad realizacją działań informacyjno-promocyjnych przewidzianych do realizacji w ramach Konkursu, w tym nadzór nad współpracą z mediami w zakresie informacji i promocji Konkursu, f) wprowadzanie zmian do Regulaminu Konkursu, g) określanie i zmiana opłat związanych z Konkursem, h) ustalanie i przyjmowanie logo Konkursu. III. WARUNKI PRZYSTĄPIENIA DO KONKURSU 1.Konkurs ma charakter otwarty. W Konkursie mogą uczestniczyć przedsiębiorstwa, które spełniają następujące wymogi w zakresie realizacji celów Konkursu, o których mowa w pkt. I. 2 oraz: a) poddadzą się weryfikacji poprzez audyt prowadzony w siedzibie kandydata do tytułu "JAKOŚĆ ROKU" przez specjalistów wyznaczonych przez Sekretariat Konkursu, b) dostarczą do Sekretariatu Konkursu drogą elektroniczną/pocztową samoocenę przedsiębiorstwa oraz dodatkowe dokumenty (w terminie 30 dni od formalnego przystąpienia do Konkursu): - zaświadczenie z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych o niezaleganiu ze składkami, - zaświadczenie z Urzędu Skarbowego o niezaleganiu z podatkami.

3 c) wniosą opłatę zgodną z aktualnym cennikiem za usługi promocyjno - reklamowe, jako uczestnik Konkursu, ustalanym przez Sekretariat Konkursu, osobno dla każdej z kategorii, w której startują. IV. PRZEBIEG KONKURSU 1. Przyznanie tytułu JAKOŚĆ ROKU odbywa się cyklicznie, dwa razy w roku na zasadzie dwustopniowej kwalifikacji: Etap I kompletowanie dokumentacji dotyczącej działalności i osiągnięć firmy, w tym audyt, zaświadczenia o niezaleganiu oraz samoocena przedsiębiorstwa. Etap II ocena i weryfikacja kandydatów przeprowadzona przez Kapitułę konkursu na podstawie danych zgromadzonych przez Sekretariat Konkursu w tym audytu, samooceny przedsiębiorstwa i zaświadczeń o niezaleganiu oraz wybór najlepszych firm i nadanie im wyróżnienia JAKOŚĆ ROKU. 2. Procedura weryfikacyjna obejmuje analizę całego zakresu działalności organizacji pod kątem doskonalenia koncepcji zarządzania przez jakość, jak również dokonań w kierunku jej wdrażania. 3. Przedmiotem ocen są w szczególności następujące elementy: a) wdrożone systemy jakościowe, w tym wewnętrzne i zakładowe, b) wdrożone systemy bezpieczeństwa żywności, c) uzyskane inne certyfikaty, tytuły, nagrody, etc. potwierdzające szczególną dbałość o wysoką jakość produktów i usług, d) praktyczna realizacja polityki jakości, e) funkcjonowanie stanowiska samodzielnego specjalisty ds. jakości, f) poziom zaangażowania załogi przedsiębiorstwa w realizację polityki jakości, g) uwzględnienie jakości w misji przedsiębiorstwa, h) organizacja i/lub zapewnienie pracownikom szkoleń o charakterze jakościowym i/lub podnoszącym świadomość dbałości o bezpieczeństwo produkcji. 4. Przystępując do Konkursu, uczestnicy wyrażają zgodę na udostępnianie swoich danych teleadresowych, dysponując jednocześnie prawem wglądu do swoich danych, poprawiania ich oraz prawem sprzeciwu, który należy zgłosić organizatorom. Lista uczestników będzie upubliczniona i tym samym poddana społecznej weryfikacji.

4 5. Tytuł JAKOŚĆ ROKU przyznawany jest w kategoriach: produkt, usługa, innowacja, ekologia, wybór polaków i może uwzględniać podział na segmenty branżowe i województwa. Laureaci Konkursu otrzymują godło i dyplom "JAKOŚĆ ROKU". 6. Laureaci, którzy zdobyli dwukrotnie tytuł "JAKOŚĆ ROKU" otrzymują godło i statuetkę "JAKOŚĆ ROKU BRĄZ". 7. Laureaci, którzy zdobyli trzykrotnie tytuł "JAKOŚĆ ROKU" oraz tytuł "JAKOŚĆ ROKU BRĄZ" otrzymują godło i statuetkę "JAKOŚĆ ROKU SREBRO". 8. Laureaci, którzy zdobyli czterokrotnie tytuł "JAKOŚĆ ROKU" oraz statuetkę "JAKOŚĆ ROKU SREBRO" otrzymują godło i statuetkę "JAKOŚĆ ROKU ZŁOTO". 9. Laureaci, którzy zdobyli sześciokrotnie tytuł "JAKOŚĆ ROKU" oraz statuetkę "JAKOŚĆ ROKU ZŁOTO" otrzymują godło i statuetkę "JAKOŚĆ ROKU DIAMENT". 10. Wykorzystanie logotypu "JAKOŚĆ ROKU" oraz "JAKOŚĆ ROKU BRĄZ", "JAKOŚĆ ROKU SREBRO", "JAKOŚĆ ROKU ZŁOTO", "JAKOŚĆ ROKU DIAMENT" następuje wyłącznie w oparciu o udostępnianą laureatom Księgę Znaku. Ingerencje w logotyp wykraczające poza Księgę Znaku są niedozwolone. 11. Lista laureatów i wyróżnionych uczestników zostanie upubliczniona na stronie internetowej 12. Rozróżnienie poszczególnych edycji następuje poprzez wprowadzenie do nazwy tytułu roku danej edycji np. "JAKOŚĆ ROKU 2013", "JAKOŚĆ ROKU 2014", etc. V. WYKORZYSTANIE GODŁA JAKOŚĆ ROKU 1. Laureaci konkursu są zobowiązani do wykorzystywania godła JAKOŚĆ ROKU z określeniem roku otrzymania, w swojej działalności promocyjnej, reklamowej i handlowej.

5 2. W szczególności godło Konkursu powinno być zamieszczone na: a) stronach internetowych laureata, b) folderach i ulotkach reklamowych, c) opakowaniach produktów (zbiorczych i jednostkowych), d) reklamach prasowych, telewizyjnych i internetowych. 3. Dodatkowo laureat Konkursu jest zobowiązany do wykorzystywania godła konkursu w trakcie targów, seminariów, etc. 4. Wykorzystywanie godła Konkursu przez jego laureatów nie może naruszać obowiązujących na terenie Polski przepisów prawa. 5. Godłem JAKOŚĆ ROKU Nominacja wraz z rokiem przyznania mogą posługiwać się firmy, które formalnie przystąpiły do Konkursu tj. spełniły zapisy części III niniejszego regulaminu. VI. KORZYŚCI DLA FIRMY PŁYNĄCE Z UDZIAŁU W KONKURSIE 1. Uzyskanie tytułu "JAKOŚĆ ROKU", podkreślającego szczególną dbałość laureata i wyróżnionych uczestników o jakość. 2. Możliwość legitymowania się tytułem i posługiwania się logo "JAKOŚĆ ROKU". 3. Promocja w mediach, w tym na łamach największych dzienników gospodarczych. 4. Wzmocnienie wizerunku firmy, nobilitacja i prestiż. 5. Większe zaufanie ze strony kontrahentów, uzyskanie lepszych warunków współpracy (m.in. banków, organizatorów przetargów publicznych i in.). 6. Większe zaufanie ze strony klientów. 7. Weryfikacja i możliwość udoskonalenia lub wprowadzenia systemu zarządzania przez jakość w firmie.

6 8. Propagowanie i wspieranie celów Fundacji Qualitas, w tym postaw etycznych i jakościowych w biznesie. VII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 1. W sprawach interpretacji zapisów i wymagań regulaminowych decyzje podejmuje Sekretariat Konkursu. 2. Kapituła Konkursu zastrzega sobie prawo cofnięcia lub zawieszenia prawa do tytułu, w przypadku rażącego naruszenia zasad zarządzania jakością, które stworzyło konfliktową sytuację w relacji z klientem, a fakt ten został upubliczniony lub zgłoszony oficjalnie w Sekretariacie Konkursu. 3. Kapituła Konkursu na wniosek Sekretariatu Konkursu może podjąć decyzję o cofnięciu prawa do wykorzystania logotypów "JAKOŚĆ ROKU" w przypadku gdy laureat nie posługuje się godłem "JAKOŚĆ ROKU" w swoich działaniach zgodnie z częścią V niniejszego regulaminu. 4. Od decyzji o nieprzyznaniu tytułu oraz decyzji dotyczących cofnięcia lub zawieszenia prawa do tytułu "JAKOŚĆ ROKU" firma ma prawo odwołania się do Kapituły. Odwołanie można złożyć w terminie 15 dni od ogłoszenia listy laureatów albo otrzymania decyzji o cofnięciu lub zawieszeniu prawa do tytułu "JAKOŚĆ ROKU". 5. Wniosek o odwołanie powinien zawierać: uzasadnienie odwołania oraz niezbędną dokumentację potwierdzającą uzasadnienie. 6. Wniosek o odwołanie powinien być opłacony w kwocie 500,00 zł tytułem z ryczałtowanych kosztów rozpatrzenia odwołania w dniu jego wniesienia.

7 7. W przypadku cofnięcia lub zawieszenia firmie tytułu "JAKOŚĆ ROKU", firma traci prawo do posługiwania się logo Konkursu danej edycji oraz traci prawo posługiwania się innymi elementami graficznymi mogącymi kojarzyć się z Konkursem. Jednocześnie z chwilą cofnięcia lub zawieszenia firmie prawa do tytułu JAKOŚĆ ROKU, firma ma obowiązek usunąć logo Konkursu ze wszystkich materiałów promocyjnych i marketingowych, stron internetowych oraz innych materiałów, na których było umieszczane i promowane logo Konkursu. Katowice, r. Prezes Zarządu Fundacji QUALITAS Krzysztof Stadler

Bezpieczeństwo produktów, jakość produktów, satysfakcja klientów, badania i rozwój.

Bezpieczeństwo produktów, jakość produktów, satysfakcja klientów, badania i rozwój. Kodeks postępowania Niniejszy dokument zawiera spis zasad etycznych i dobrych praktyk, jakimi kierują się Zarząd i pracownicy Grupy Nowy Styl. To dobrowolna deklaracja, będąca rezultatem przyjętych standardów

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU FUNDUSZ INICJATYW OBYWATELSKICH W 2015 r.

REGULAMIN KONKURSU FUNDUSZ INICJATYW OBYWATELSKICH W 2015 r. REGULAMIN KONKURSU FUNDUSZ INICJATYW OBYWATELSKICH W 2015 r. PROJEKT Warszawa, wrzesień 2014 r. SPIS TREŚCI: CZĘŚĆ A ZASADY PRZYZNAWANIA DOTACJI W PRIORYTETACH 2-4, OPRÓCZ KOMPONENTÓW 5 I. CEL I ZAKRES

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. realizacji projektu i przyznawania wsparcia w ramach projektu "OD ZERA DO MILIONERA II" 1 Postanowienia ogólne

REGULAMIN. realizacji projektu i przyznawania wsparcia w ramach projektu OD ZERA DO MILIONERA II 1 Postanowienia ogólne REGULAMIN realizacji projektu i przyznawania wsparcia w ramach projektu "OD ZERA DO MILIONERA II" 1 Postanowienia ogólne 1. Regulamin określa zasady uczestnictwa w projekcie OD ZERA DO MILIONERA II (dalej:

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 944/11/V/2013 Senatu Akademii Techniczno-Humanistycznej z dnia 19 listopada 2013 roku

Uchwała Nr 944/11/V/2013 Senatu Akademii Techniczno-Humanistycznej z dnia 19 listopada 2013 roku Uchwała Nr 944/11/V/2013 Senatu Akademii Techniczno-Humanistycznej z dnia 19 listopada 2013 roku w sprawie wprowadzenia Uczelnianego Systemu Zapewniania Jakości Kształcenia w Akademii Techniczno-Humanistycznej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN NABORU MŚP DO PROJEKTU

REGULAMIN NABORU MŚP DO PROJEKTU Projekt REGULAMIN NABORU MŚP DO PROJEKTU Wzmocnienie internacjonalizacji dolnośląskich przedsiębiorstw poprzez aktywny udział w zagranicznych misjach gospodarczych. 1. Postanowienia ogólne Działając, w

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE projekt Zielona firma realizowany przy wsparciu Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach działania 2.1. Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki, poddziałanie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN Konkurs na projekt wnętrza BARGEWORK biuro na wodzie

REGULAMIN Konkurs na projekt wnętrza BARGEWORK biuro na wodzie REGULAMIN Konkurs na projekt wnętrza BARGEWORK biuro na wodzie Konkurs BARGEWORK BIURO NA WODZIE : konkurs na projekt wnętrza jest projektem skierowanym do szerokiego grona architektów, projektantów oraz

Bardziej szczegółowo

Regulamin Olimpiady Projektów Społecznych oraz Portalu Zwolnieni z Teorii

Regulamin Olimpiady Projektów Społecznych oraz Portalu Zwolnieni z Teorii Regulamin Olimpiady Projektów Społecznych oraz Portalu Zwolnieni z Teorii 1 Wstęp Niniejszy regulamin określa reguły Olimpiady Projektów Społecznych organizowanej na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej

Bardziej szczegółowo

UNIA EUROPEJSKA FUNDUSZ SPÓJNOŚCI REGULAMIN KONKURSU. Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko. Oś priorytetowa I Gospodarka wodno-ściekowa

UNIA EUROPEJSKA FUNDUSZ SPÓJNOŚCI REGULAMIN KONKURSU. Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko. Oś priorytetowa I Gospodarka wodno-ściekowa UNIA EUROPEJSKA FUNDUSZ SPÓJNOŚCI REGULAMIN KONKURSU Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko Oś priorytetowa I Gospodarka wodno-ściekowa Konkurs zamknięty nr 13/POIiŚ/1.1/04/2014 1 POSTANOWIENIA

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN II KONKURSU w ramach programu INNOTECH DLA ŚCIEŻKI PROGRAMOWEJ IN-TECH I. PODSTAWA PRAWNA I POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN II KONKURSU w ramach programu INNOTECH DLA ŚCIEŻKI PROGRAMOWEJ IN-TECH I. PODSTAWA PRAWNA I POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN II KONKURSU w ramach programu INNOTECH DLA ŚCIEŻKI PROGRAMOWEJ IN-TECH I. PODSTAWA PRAWNA I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Dyrektor Narodowego Centrum Badań i Rozwoju, na podstawie art. 2 pkt 2 ustawy

Bardziej szczegółowo

ZASADY ETYKI I POSTĘPOWANIA W BIZNESIE W GRUPIE KAPITAŁOWEJ GRUPY KĘTY S.A.

ZASADY ETYKI I POSTĘPOWANIA W BIZNESIE W GRUPIE KAPITAŁOWEJ GRUPY KĘTY S.A. ZASADY ETYKI I POSTĘPOWANIA W BIZNESIE W GRUPIE KAPITAŁOWEJ GRUPY KĘTY S.A. Misja Dla przyszłości zapewniając Rozwój Pracowników, Efektywne Wykorzystanie Zasobów Naturalnych, Bezpieczeństwo, Ochronę Środowiska,

Bardziej szczegółowo

POZOSTAŃ ZATRUDNIONY

POZOSTAŃ ZATRUDNIONY REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE POZOSTAŃ ZATRUDNIONY realizowanego przez WIELKOPOLSKI INSTYTUT ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI I EDUKACJI ŁUKASZ DYMEK oraz EUROSOLUTIONS JAN DYMEK nr projektu

Bardziej szczegółowo

Narzędzia i techniki konsultacji społecznych. Podręcznik jak prowadzić konsultacje społeczne w samorządzie

Narzędzia i techniki konsultacji społecznych. Podręcznik jak prowadzić konsultacje społeczne w samorządzie Narzędzia i techniki konsultacji społecznych Podręcznik jak prowadzić konsultacje społeczne w samorządzie Podręcznik współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Publikacja

Bardziej szczegółowo

RAPORT ROCZNY za rok obrotowy obejmujący okres od 01.07.2009 r. do 30.06.2010 r.

RAPORT ROCZNY za rok obrotowy obejmujący okres od 01.07.2009 r. do 30.06.2010 r. RAPORT ROCZNY za rok obrotowy obejmujący okres od 01.07.2009 r. do 30.06.2010 r. INFOSYSTEMS S.A. INFOSYSTEMS S.A. Spis treści 1. List Prezesa Zarządu INFOSYSTEMS S.A. do Akcjonariuszy... 3 2. Osiągnięte

Bardziej szczegółowo

Wspólnotowy System Ekozarządzania i Audytu (EMAS)

Wspólnotowy System Ekozarządzania i Audytu (EMAS) Spis treści 1 Wspólnotowy System Ekozarządzania i Audytu () PORADNIK DLA ADMINISTRACJI Listopad 2005 2 Poradnik dla administracji Wydanie: Listopad 2005 r. ISBN 83-921140-6-X Autorzy: Robert Pochyluk Małgorzata

Bardziej szczegółowo

Poradnik dla doradców współpracujących z grupami producentów rolnych

Poradnik dla doradców współpracujących z grupami producentów rolnych Poradnik dla doradców współpracujących z grupami producentów rolnych Mirosława Miłosławska-Kozak Wiesława Nowak Andrzej Dominik Paweł Gąsiorek Początki działania grupowego. Najprostszą formą działania

Bardziej szczegółowo

Rozdział I Postanowienia Ogólne

Rozdział I Postanowienia Ogólne STATUT AEROKLUBU POLSKIEGO Przyjęty na XXXII Walnym Nadzwyczajnym Zgromadzeniu Delegatów Aeroklubu Polskiego obradującym w dniu 29 czerwca 2013 ze zmianami uchwalonymi na XXXIII Walnym Nadzwyczajnym Zgromadzeniu

Bardziej szczegółowo

Zasady dokonywania wyboru projektów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

Zasady dokonywania wyboru projektów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Zasady dokonywania wyboru projektów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (zatwierdzam) /-/ Jarosław Pawłowski Warszawa, 1 grudnia 2008 r. SPIS TREŚCI 1. WSTĘP... 2 2. PLAN DZIAŁANIA... 4 3. PRZYJMOWANIE

Bardziej szczegółowo

Warsztaty dla studentów Spotkanie 3 REALIZACJA PROJEKTU

Warsztaty dla studentów Spotkanie 3 REALIZACJA PROJEKTU SUKCES DOFINANSOWANEGO PROJEKTU? GDY GO POPRAWNIE ROZLICZYMY Uzyskanie dotacji z funduszy europejskich stanowi niewątpliwy sukces. Wielu przedsiębiorców otwiera szampana od razu po podpisaniu umowy o dofinansowanie.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU. Inżynier Przyszłości

REGULAMIN KONKURSU. Inżynier Przyszłości REGULAMIN KONKURSU Inżynier Przyszłości 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Przewidziany Regulaminem konkurs prowadzony jest pod nazwą Inżynier Przyszłości zwany dalej ( Konkurs ) 2. Konkurs jest prowadzony przez

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WYBORU UCZESTNIKÓW ORAZ PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH W RAMACH PROJEKTU PT. MÓJ BIZNES MOJA SZANSA

REGULAMIN WYBORU UCZESTNIKÓW ORAZ PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH W RAMACH PROJEKTU PT. MÓJ BIZNES MOJA SZANSA REGULAMIN WYBORU UCZESTNIKÓW ORAZ PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH W RAMACH PROJEKTU PT. MÓJ BIZNES MOJA SZANSA Regulamin wyboru uczestników oraz przyznawania środków finansowych w ramach projektu pt.

Bardziej szczegółowo

DYREKTYWA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY 2010/84/UE

DYREKTYWA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY 2010/84/UE L 348/74 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej 31.12.2010 DYREKTYWY DYREKTYWA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY 2010/84/UE z dnia 15 grudnia 2010 r. zmieniająca w zakresie nadzoru nad bezpieczeństwem farmakoterapii

Bardziej szczegółowo

STATUT POLSKIEGO ZWIĄZKU RUGBY - TEKST JEDNOLITY

STATUT POLSKIEGO ZWIĄZKU RUGBY - TEKST JEDNOLITY STATUT POLSKIEGO ZWIĄZKU RUGBY - TEKST JEDNOLITY Warszawa 2014 STATUT POLSKIEGO ZWIĄZKU RUGBY Rozdział I Postanowienia ogólne 1. Polski Związek Rugby (w skrócie PZR), zwany dalej Związkiem, jest polskim

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU CYBERBONUS 16 Fujitsu Technology Solutions Sp. z o.o.

REGULAMIN KONKURSU CYBERBONUS 16 Fujitsu Technology Solutions Sp. z o.o. REGULAMIN KONKURSU CYBERBONUS 16 Fujitsu Technology Solutions Sp. z o.o. I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Organizatorem Konkursu CYBERBONUS 16 edycja, zwanego dalej Konkursem jest Fujitsu Technology Solutions

Bardziej szczegółowo

SYSTEM OBSŁUGI I WSPARCIA PODATNIKA

SYSTEM OBSŁUGI I WSPARCIA PODATNIKA Zespół ds. obsługi podatników i komunikacji ZATWIERDZAM SYSTEM OBSŁUGI I WSPARCIA PODATNIKA Warszawa, luty 2015 r. ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa tel.: +48 22 123 52 20 fax: +48 22 123 3719 www.mf.gov.pl

Bardziej szczegółowo

Przewodnik po kryteriach wyboru finansowanych operacji w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, 2014-2020

Przewodnik po kryteriach wyboru finansowanych operacji w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, 2014-2020 Narodowe Centrum Badań i Rozwoju Instytucja Pośrednicząca dla I i IV Priorytetu Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, 2014-2020 Przewodnik po kryteriach wyboru finansowanych operacji w ramach Programu

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 2003 Nr 65 poz. 595 USTAWA. z dnia 14 marca 2003 r. o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki

Dz.U. 2003 Nr 65 poz. 595 USTAWA. z dnia 14 marca 2003 r. o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki Kancelaria Sejmu s. 1/35 Dz.U. 2003 Nr 65 poz. 595 USTAWA z dnia 14 marca 2003 r. Opracowano na podstawie: t.j. Dz. U. z 2014 r. poz. 1852, z 2015 r. poz. 249. o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki

USTAWA. z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki Dziennik Ustaw Nr 96 7911 Poz. 615 615 USTAWA z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1. Ustawa określa zasady finansowania nauki ze środków finansowych

Bardziej szczegółowo

NOWY START ZAWODOWY REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W RAMACH PROJEKTU NOWY START ZAWODOWY

NOWY START ZAWODOWY REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W RAMACH PROJEKTU NOWY START ZAWODOWY REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W RAMACH PROJEKTU NOWY START ZAWODOWY Warszawa, dnia 11.02.2015 r. 1 Postanowienia ogólne 1. Regulamin przyznawania środków finansowych

Bardziej szczegółowo

Ludzie pomagają Ludziom

Ludzie pomagają Ludziom Raport społecznej odpowiedzialności Polpharmy -2013 Niniejszy Raport powstał z myślą o naszych interesariuszach, dlatego też każda Państwa opinia będzie dla nas cennym źródłem informacji. Wszelkie opinie

Bardziej szczegółowo