Specyfikacja istotnych warunków zamówienia w postępowaniu w trybie przetargu nieograniczonego na udzielenie zamówienia

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Specyfikacja istotnych warunków zamówienia w postępowaniu w trybie przetargu nieograniczonego na udzielenie zamówienia"

Transkrypt

1 Specyfikacja istotnych warunków zamówienia w postępowaniu w trybie przetargu nieograniczonego na udzielenie zamówienia na kompleksową obsługę informatyczną Centrum Techniki Okrętowej S.A. w Gdańsku I. Informacje ogólne 1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie Oferenci, których oferta spełnia wymagania określone w niniejszej Specyfikacji istotnych warunków zamówienia (SIWZ). 2. Oferent powinien zapoznać się z całością SIWZ, której integralną część stanowią załączniki SIWZ Oferent może wykorzystać jedynie w sposób zgodny z jej przeznaczeniem. 4. Koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty ponosi Oferent. 5. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych. 6. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych. II. Informacje o Zamawiającym. Centrum Techniki Okrętowej Spółka Akcyjna ul. Wały Piastowskie Gdańsk Spółka wpisana do Krajowego rejestru Sądowego pod numerem , prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, kapitał akcyjny: ,00 PLN opłacony w całości, Numer identyfikacji podatkowej NIP Numer Regon Skrót nazwy dalej używany w SIWZ: CTO S.A. III. Określenie trybu zamówienia i podstawy prawnej jego zastosowania. 1. Tryb zamówienia: przetarg nieograniczony 2. Podstawa prawna: Wewnętrzna procedura obowiązująca w CTO S.A. Postępowanie nie jest postępowaniem w sprawie udzielenia zamówienia finansowanego ze środków publicznych. IV. Opis przedmiotu zamówienia. 1. Administracja serwerami i całą infrastrukturą sieciową, zlokalizowanych w trzech obiektach na terenie Gdańska, o których mowa w pkt. 4, obejmująca: Zarządzanie serwerami i systemami operacyjnymi (ok. 5 serwerów centralnych i kilka lokalnych): Linux Windows 2003 Server SUN Solaris UNIX 1

2 Novell Macierzą dyskową SUN Storage Teck Tworzenie kopii bezpieczeństwa i archiwizacja Zarządzanie systemami i aplikacjami: Bazy danych PostgreSQL 7.4 i 8.x Bazy danych MySQL 5.x Bazy danych MS SQL Server Lotus Notes/Domino Poczta elektroniczna oparta o standardy SMTP, IMAP/SSL System antyspamowy SPAMASSASSIN Zarządzanie strony WWW/aplikacjami internetowymi: Serwer WWW Apache Strony WWW CTO Intranet Zarządzanie siecią: Okablowaniem Sprzętem aktywnym sieci Firewall-em Polityką bezpieczeństwa sieci Prowadzenie dokumentacji zgodnie z procedurami ZAMAWIAJĄCEGO. 2. Opieka nad sprzętem komputerowym i pomoc użytkownikom, w zakresie: Opieka nad sprzętem komputerowym ok. 300 komputerów Systemy operacyjne MS Windows 98, Me, NT, 2000, XP, Vista, Linux, Mac OS, SGI Irix Pomoc użytkownikom Najczęstsze programy pakiety biurowe, programy graficzne i CAD-CAM (AutoCad, Nupas, Napa, Bentley MicroStation, Cadmatic i inne) Opieka nad systemem do zarządzania firmą Maks5, CRM oraz klienckich instalacji Lotus Notes Obsługa kilku serwerów lokalnych MS Windows 2000 serwer Linux Tworzenie dokumentacji zgodnie z procedurami obowiązującymi u ZAMAWIAJĄCEGO. Tworzenie kopii bezpieczeństwa i archiwizacja. Naprawa sprzętu komputerowego. 3. We współpracy z Zamawiającym tworzenie długo i krótko terminowych planów rozwoju informatyki w przedsiębiorstwie, a szczególnie w zakresie: podtrzymania ciągłości pracy; rozwoju systemów; 2

3 4. Sprzęt ZAMAWIAJĄCEGO zlokalizowany jest w obiektach jn.: a) Gdańsk, ul. Wały Piastowskie 1 (budynek Zieleniaka) b) Gdańsk, ul. Szczecińska 65 c) Gdańsk, Al. Rzeczypospolitej Wykonawca do administrowania serwerami i infrastrukturą sieciowa zapewni 2 osoby oraz 2 osoby do opieki nad sprzętem i oprogramowaniem. V. Termin wykonania usługi umowa zostanie zawarta na czas oznaczony 36 miesięcy począwszy od roku. VI. Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków. 1. Warunki udziału w postępowaniu Z ubiegania o udzielenie zamówienia wyklucza się Oferentów w stosunku do których wszczęto postępowanie upadłościowe (również możliwością zawarcia układu), ogłoszono upadłość lub których postawiono w stan likwidacji. 2. Opis sposobu dokonywania oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu Oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu dokona Komisja Przetargowa ZAMAWIAJĄCEGO na podstawie treści Załączników Nr 1 4. Zamawiający zastrzega sobie prawo do weryfikacji danych zawartych w w/w załącznikach. VII. Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu. 1. Wypełniony formularz ofertowy. Wzór formularza ofertowego stanowi Załącznik Nr 1 do SIWZ. 2. Oświadczenie o spełnieniu warunków dopuszczających do udziału w postępowaniu wynikających z treści zapisów procedury przetargowej obowiązującej w CTO S.A. Wzór oświadczenia stanowi Załącznik Nr 2 do SIWZ. 3. Kopia odpisu z właściwego Rejestru Handlowego bądź Ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. W przypadku spółek cywilnych należy dodatkowo dołączyć kopię umowy spółki cywilnej. 4. Wypełniony i parafowany przez Oferenta wzór umowy, wg Załącznika Nr Wykaz zamówień o charakterze i zakresie podobnym do przedmiotu zamówienia zrealizowanych w ciągu ostatnich 3 latach, wg Załącznika nr 4. 3

4 VIII. Informacja o sposobie porozumiewania się z Zamawiającym, trybie udzielania wyjaśnień oraz wskazanie osób uprawnionych do kontaktów z Oferentami 1. Każdy Oferent ma prawo zwrócić się do ZAMAWIAJĄCEGO o wyjaśnienie Specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Pytania mogą być sformułowane na piśmie i skierowane na adres ZAMAWIAJĄCEGO lub przesłane faksem. Pytania można kierować również telefonicznie do osób uprawnionych do kontaktu z Oferentami. 2. Zamawiający będzie udzielał niezwłocznie odpowiedzi na zadane pytanie tylko temu Oferentowi, który zadał dane pytanie. 3. Osoby uprawnione do kontaktu z Oferentami: - w kwestiach formalnych: Anna Parzyk tel. (058) fax (058) w kwestiach merytorycznych: Jolanta Wichorowska-Kwaśniewska tel. (058) fax (058) , Waldemar Chrzan tel. (058) fax (058) IX. Wymagania dotyczące wadium. 1. Oferent przystępując do przetargu jest obowiązany wnieść wadium w wysokości ,00 PLN (słownie: dziesięć tysięcy 00/100 złotych). 2. Wadium wnoszone jest w pieniądzu. 3. Wadium Oferent wpłaci na rachunek bankowy ZAMAWIAJĄCEGO: PEKAO S. A. V/O Gdańsk najpóźniej do ostatniego dnia składania ofert, tj. do dnia roku 4. Zamawiający dokona zwrotu wadium niezwłocznie po: a) upływie terminu związania ofertą, b) zawarciu umowy, c) unieważnieniu przetargu. 5. Zamawiający dokona zwrotu wadium w ciągu 3 dni od zgłoszenia pisemnego wniosku przez Oferenta: a) jeżeli wycofał on ofertę przed upływem terminu składania ofert, b) jeżeli oferta zostanie przez ZAMAWIAJĄCEGO uznana za nieważną. 6. Wycofanie oferty po upływie terminu składania ofert powoduje utratę wadium. 7. Oferent, którego oferta zostanie wybrana traci wadium na rzecz ZAMAWIAJĄCEGO, jeżeli: a) odmówi podpisania umowy na warunkach określonych w ofercie; b) zawarcie umowy stanie się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Oferenta; X. Termin związania ofertą. Termin związania ofertą wynosi 30 dni licząc od dnia wyznaczonego jako ostatni dzień składania ofert, tj. do dnia 16 stycznia 2008 roku. 4

5 XI. Opis sposobu przygotowania oferty. 1. Oferta powinna być sporządzona na formularzu ofertowym stanowiącym Załącznik Nr 1 do SIWZ. 2. Formularz ofertowy wraz z załącznikami wymienionymi w pkt. VII zostaną wypełnione przez Oferenta ściśle według postanowień niniejszej specyfikacji. 3. Złożenie więcej niż jednej oferty przez Oferenta spowoduje odrzucenie wszystkich ofert złożonych przez tego Oferenta. 4. Wszystkie strony oferty, w tym strony wszystkich załączników powinny być ponumerowane, ułożone w kolejności przedstawionej w formularzu ofertowym i podpisane przez upoważnionego przedstawiciela Oferenta. Wszystkie miejsca, w których Oferent naniósł zmiany muszą być parafowane przez osobę podpisującą ofertę. Zamawiający dopuszcza nie stawianie numerów na pustych stronach. 5. Oferta powinna być złożona w nieprzejrzystej, zamkniętej kopercie zaadresowanej do ZAMAWIAJĄCEGO, opatrzonej nazwą i adresem oferenta oraz nazwą zamówienia Kompleksowa obsługa informatyczna. W przypadku nieprawidłowego zaadresowania, opisania lub zamknięcia koperty Zamawiający nie bierze odpowiedzialności za złe skierowanie przesyłki i jej przedterminowe otwarcie. 6. Oferty złożone po terminie zostaną zwrócone bez otwierania. 7. Oferent może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną przez siebie ofertę pod warunkiem, że Zamawiający przed upływem terminu składania ofert otrzyma pisemne powiadomienie o wprowadzeniu zmian lub wycofaniu oferty. Powiadomienie o wprowadzeniu zmian lub wycofaniu oferty musi być oznaczone jak w ust. 6 oraz dodatkowo opisane zmiana lub wycofanie. 8. Zamawiający w przypadku dołączenia do oferty nieczytelnej lub budzącej wątpliwości co do prawdziwości kserokopii dokumentu może żądać przedstawienia jego oryginału lub notarialnie potwierdzonej kopii. XII. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert. 1. Miejscem składania ofert jest siedziba ZAMAWIAJĄCEGO w Gdańsku, ul. Wały Piastowskie 1, pokój Nr 311, od poniedziałku do piątku w godz Oferty winny zostać złożone osobiście lub przesłane pocztą kurierską lub listem poleconym za zwrotnym potwierdzeniem odbioru. 3. Oferty przesłane pocztą kurierską lub listem poleconym, oprócz opakowania opisanego w pkt. XI ust. 5 powinny dodatkowo posiadać opakowanie zewnętrzne zaadresowane na ZAMAWIAJĄCEGO. Opakowanie zewnętrzne może być oznakowane nazwą i adresem Oferenta. 4. Oferty winny zostać złożone w terminie do dnia 17 grudnia 2007 roku do godz Oferty, które wpłyną do ZAMAWIAJĄCEGO po terminie wyznaczonym powyżej, będą odsyłane bez otwierania, natomiast oferty przesłane faksem lub pocztą elektroniczną nie będą rozpatrywane. 6. Otwarcie ofert nastąpi w ciągu trzech dni roboczych od upływu terminu składania ofert, w siedzibie ZAMAWIAJĄCEGO. O ewentualnym przesunięciu terminu otwarcia ofert zostaną powiadomieni wszyscy uczestnicy przetargu. 7. Otwarcia ofert dokona Komisja Przetargowa ZAMAWIAJĄCEGO. 5

6 XIII. Opis sposobu obliczenia ceny. Oferent określi jedną cenę ryczałtową za jednomiesięczny okres świadczenia usługi netto w złotych polskich (PLN) za całość przedmiotu zamówienia bez wyszczególnienia składników ceny. XIV. Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty. Przy ocenie ofert Zamawiający będzie się kierował ceną oferty. XV. Wybór oferty, negocjacje, odwołania. 1. Ocena ofert i wybór oferenta nastąpi na zamkniętym posiedzeniu Komisji Przetargowej. 2. Za zgodą oferenta Zamawiający poprawi oczywiste omyłki w treści oferty. 3. W toku dokonywania oceny złożonych ofert, Zamawiający może żądać udzielenia przez Oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert. 4. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zaproszenia oferentów, którzy złożyli ważne oferty i przeprowadzić z nimi bezpośrednie negocjacje co do istotnych postanowień zawartych w ofercie, w tym co do zaoferowanej ceny. Negocjacje nie mogą doprowadzić do podwyższenia zaoferowanej ceny bądź zmiany oferty na mniej korzystną. Prowadzone negocjacje mają charakter poufny. 5. O wyniku przetargu Zamawiający zawiadomi pozostałych oferentów w terminie 3 dni roboczych licząc od daty zakończenia prac Komisji Przetargowej, wskazując firmę i siedzibę Oferenta wybranego do realizacji przedmiotu zamówienia oraz termin zawarcia umowy. 6. Podpisanie umowy z Wykonawcą nastąpi w ciągu 7 dni, licząc od dnia wyboru Wykonawcy. XVI. Istotne postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy oraz wzór umowy. 1. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca zawarł z nim umowę na warunkach określonych we wzorze umowy stanowiącym Załącznik Nr 3 do SIWZ. 2. Oferent zobowiązany jest wypełnić pozostawione wolne miejsca we wzorze umowy. XVII. Warunki unieważnienia postępowania. Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia lub odwołania postępowania bez podania przyczyny. Załączniki: Gdańsk, dnia r. Załącznik Nr 1 - Formularz ofertowy. Załącznik Nr 2 - Oświadczenie o spełnieniu warunków dopuszczających do udziału w postępowaniu wynikających z treści zapisów procedury przetargowej obowiązującej w CTO S.A. Załącznik Nr 3 - Wzór umowy. Załącznik Nr 4 - Wykaz zamówień o charakterze i zakresie podobnym do przedmiotu zamówienia zrealizowanych w ciągu ostatnich 3 lat 6

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Zakup licencji ERP (50 szt.), baz danych (100 szt.) oraz serwer aplikacji (100 szt.) na nazwanego użytkownika wraz z rocznym wsparciem technicznym dla potrzeb

Bardziej szczegółowo

POSTĘPOWANIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO NA DOSTAWĘ PROWADZONE W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

POSTĘPOWANIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO NA DOSTAWĘ PROWADZONE W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO Projekt: System Informacji Przestrzennej wraz z Portalem e-urząd w Gminie Lędziny. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego POSTĘPOWANIE

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) Znak sprawy: AG-I.272.1.11.2014 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn.: Dostawa sprzętu komputerowego i oprogramowania o wartości zamówienia

Bardziej szczegółowo

PRZETARG NIEOGRANICZONY

PRZETARG NIEOGRANICZONY Usługa bankowa w zakresie udzielenia i obsługi długoterminowego kredytu na pokrycie planowanego deficytu budżetu miasta Płocka na 2015 rok oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej powyżej 30 000 euro

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej powyżej 30 000 euro SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej powyżej 30 000 euro Udzielenie kredytu w wysokości 1 100 000,00 PLN ZAMAWJĄJACY: Gmina Trzebiechów

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Organizacja i obsługa zagranicznych wyjazdów na praktyki uczniowskie oraz wizyt studyjnych dla nauczycieli w ramach projektu pn. PWP Wykorzystanie europejskich

Bardziej szczegółowo

BZU.IG.2291-39/15 UWAGI DOTYCZĄCE SIWZ

BZU.IG.2291-39/15 UWAGI DOTYCZĄCE SIWZ BZU.IG.2291-39/15 SIWZ Spis treści Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego... 3 Rozdział 2. Tryb udzielenia zamówienia oraz informacje o postępowaniu... 3 Rozdział 3. Opis przedmiotu zamówienia... 3 Rozdział

Bardziej szczegółowo

Przedmiot zamówienia: Wykonanie instalacji oddymiania klatek schodowych w

Przedmiot zamówienia: Wykonanie instalacji oddymiania klatek schodowych w Numer sprawy: 6/PN/15 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO Przedmiot zamówienia: Wykonanie instalacji oddymiania klatek schodowych w Rozdział I. ZAMAWIAJĄCY Zamojski

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (zwana w dalszej części SIWZ) na

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (zwana w dalszej części SIWZ) na Cena za SIWZ 20,00 zł brutto Opłata pocztowa 13,50 zł Zamawiający: Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Najświętszej Maryi Panny 42-200 Częstochowa, ul. Bialska 104/118 Znak sprawy: DAZ.26.065.2015 SPECYFIKACJA

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Narodowy Fundusz Zdrowia Wielkopolski Oddział Wojewódzki NFZ w Poznaniu ul. Piekary 14/15, 61-823 Poznań tel. (0-61) 850-60-00, fax (0-61) 850-60-21 adres do korespondencji: ul. Grunwaldzka 158, 60-309

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY W RZESZOWIE 35-242 Rzeszów ul. Partyzantów 1 a

POWIATOWY URZĄD PRACY W RZESZOWIE 35-242 Rzeszów ul. Partyzantów 1 a POWIATOWY URZĄD PRACY W RZESZOWIE 35-242 Rzeszów ul. Partyzantów 1 a Znak sprawy PUP-PA-3402/37/JD/2012 Specyfikacja istotnych warunków zamówienia na usługi szkoleniowe w zakresie: E-biznes zakładanie

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana dalej (SIWZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana dalej (SIWZ) Cena za SIWZ 20,00 zł brutto Opłata pocztowa 13,50 zł Zamawiający: Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Najświętszej Maryi Panny 42-200 Częstochowa, ul. Bialska 104/118 Znak sprawy: W.SZ.S./DAZ/2411/P-8/077/13

Bardziej szczegółowo

Modernizacja platformy zabezpieczeń Crossbeam

Modernizacja platformy zabezpieczeń Crossbeam CENTRUM USŁUG INFORMATYCZNYCH WE WROCŁAWIU ul. Namysłowska 8 50-304 Wrocław SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (zwana dalej: SIWZ) Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: Modernizacja

Bardziej szczegółowo

WARSZAWSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY ul. Żwirki i Wigury 61 02-091 Warszawa

WARSZAWSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY ul. Żwirki i Wigury 61 02-091 Warszawa WARSZAWSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY ul. Żwirki i Wigury 61 02-091 Warszawa SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Usługa polegająca na wdrożeniu i utrzymaniu Zintegrowanego Systemu Informatycznego klasy

Bardziej szczegółowo

MIEJSKA ENERGETYKA CIEPLNA SPÓŁKA Z O.O. W KOSZALINIE. Serwis i konserwacja sprzętu komputerowego połączona z audytem oprogramowania.

MIEJSKA ENERGETYKA CIEPLNA SPÓŁKA Z O.O. W KOSZALINIE. Serwis i konserwacja sprzętu komputerowego połączona z audytem oprogramowania. ZAMAWIAJĄCY MIEJSKA ENERGETYKA CIEPLNA SPÓŁKA Z O.O. W KOSZALINIE W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA SEKTOROWEGO O WARTOŚCI PONIŻEJ WYRAŻONEJ W ZŁOTYCH RÓWNOWARTOŚCI KWOTY 400 000 EURO DLA USŁUG, DO

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 1 65-057 Zielona Góra ul. Podgórna 7 tel. +48 /68/456 52 00, 320 20 37 fax +48 /68/456 52 96 www.lubuskie.pl DA.III.272.2.36.2015 Zielona Góra, 07.07.2015 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA dotyczy zadania pod nazwą: Dostawa fabrycznie nowego pojazdu specjalnego do ciśnieniowego czyszczenia kanalizacji sanitarnej i deszczowej. CPV: 34.11.40.00-9

Bardziej szczegółowo

Nr kierunkowy: 12 Telefon: 6306101 Faks: 6306141 adres strony internetowej: http//www.radiokrakow.pl

Nr kierunkowy: 12 Telefon: 6306101 Faks: 6306141 adres strony internetowej: http//www.radiokrakow.pl OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: 1- T- PN-2014. Nazwa zadania: dostawa sprzętu komputerowego i oprogramowania. Działając na podstawie art. 40

Bardziej szczegółowo

Przetarg nieograniczony na Dostawę oprogramowania, infrastruktury IT oraz komputerów do realizacji programu badawczego

Przetarg nieograniczony na Dostawę oprogramowania, infrastruktury IT oraz komputerów do realizacji programu badawczego Znak sprawy 74 /EZP/15 Śląskie Centrum Chorób Serca w Zabrzu ul. Marii Curie-Skłodowskiej 9 41-800 Zabrze SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przetarg nieograniczony na Dostawę oprogramowania, infrastruktury

Bardziej szczegółowo

Dostawę licencji wraz z opieką serwisową oraz usługi wsparcia dla Systemu Monitorowania Usług IT w ZUS

Dostawę licencji wraz z opieką serwisową oraz usługi wsparcia dla Systemu Monitorowania Usług IT w ZUS znak sprawy: TZ/370/75/13; SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na Dostawę licencji wraz z opieką

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA OGÓLNYCH WARUNKÓW PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO (SOWPN)

SPECYFIKACJA OGÓLNYCH WARUNKÓW PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO (SOWPN) Przedsiębiorstwo Usług Miejskich Sp. z o.o. w Gubinie ul. Śląska 36 SPECYFIKACJA OGÓLNYCH WARUNKÓW PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO (SOWPN) w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) Wrocławski Park Technologiczny S.A. ul. Muchoborska 18 54-424 Wrocław Polska tel. +48 71 798 58 00 fax. +48 71 780 40 34 e-mail: wpt@technologpark.pl Nr referencyjny nadany przez Zamawiającego WPT/18/2015

Bardziej szczegółowo

ZAMAWIAJĄCY: Zespół Szkół Nr 18 01-882 Warszawa ul. Żeromskiego 18 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Postępowanie nr 2/ZS18/2014

ZAMAWIAJĄCY: Zespół Szkół Nr 18 01-882 Warszawa ul. Żeromskiego 18 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Postępowanie nr 2/ZS18/2014 ZAMAWIAJĄCY: Zespół Szkół Nr 18 01-882 Warszawa ul. Żeromskiego 18 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Postępowanie nr 2/ZS18/2014 o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie przetargu

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Narodowy Fundusz Zdrowia Wielkopolski Oddział Wojewódzki NFZ w Poznaniu ul. Piekary 14/15, 61-823 Poznań tel. (0-61) 850-60-00, fax (0-61) 850-60-21 adres do korespondencji: ul. Grunwaldzka 158, 60-309

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Nr zamówienia: 24/usł./2011 Zatwierdzam: SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA... SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie

Bardziej szczegółowo

Usługa kompleksowa wdrożenia ISO 27001 i Ochrony Danych Osobowych wraz z oprogramowaniem wspierającym RZ/55/ZN/2013/PLNG

Usługa kompleksowa wdrożenia ISO 27001 i Ochrony Danych Osobowych wraz z oprogramowaniem wspierającym RZ/55/ZN/2013/PLNG SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W POSTĘPOWANIU NIEPUBLICZNYM PROWADZONYM W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO Usługa kompleksowa wdrożenia ISO 27001 i Ochrony Danych Osobowych wraz z oprogramowaniem

Bardziej szczegółowo

Znak sprawy AZP 2611-33/08 pieczęć Zamawiającego

Znak sprawy AZP 2611-33/08 pieczęć Zamawiającego Znak sprawy AZP 2611-33/08 pieczęć Zamawiającego SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA UDZIELANEGO PRZEZ NARODOWY FUNDUSZ ZDROWIA CENTRALA ul. Grójecka 186, 02-390 Warszawa; fax 22 572 63 05 Postępowanie

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie nr 533/W/15/Wejherowo o przetargach nieograniczonych na wykonanie robót budowlanych z projektem budowlano-wykonawczym

Ogłoszenie nr 533/W/15/Wejherowo o przetargach nieograniczonych na wykonanie robót budowlanych z projektem budowlano-wykonawczym ENERGA OPERATOR SA. Oddział w Gdańsku Ogłoszenie nr 533/W/15/Wejherowo o przetargach nieograniczonych na wykonanie robót budowlanych z projektem budowlano-wykonawczym 1) Zamawiający: ENERGA-OPERATOR SA

Bardziej szczegółowo

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego - CENTRALA 00 608 Warszawa, Al. Niepodległości 190

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego - CENTRALA 00 608 Warszawa, Al. Niepodległości 190 Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego - CENTRALA 00 608 Warszawa, Al. Niepodległości 190 Biuro Zamówień Publicznych tel.: (22) 592-65-67, 592-64-20, e-mail:bzp@krus.gov.pl Postępowanie o udzielenie

Bardziej szczegółowo

Znak sprawy: TZ/271/29/15 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. w trybie przetargu nieograniczonego

Znak sprawy: TZ/271/29/15 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. w trybie przetargu nieograniczonego Znak sprawy: TZ/271/29/15 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na Świadczenie usługi wsparcia systemu

Bardziej szczegółowo