Tablica z1 X 3 x 2 x 1 y

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Tablica z1 X 3 x 2 x 1 y 2 2 2 1 2 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 1 0 1 1 0 1 0 0 0 1 0 1 0 1 1 0 0 1 1 1 1"

Transkrypt

1 UKŁADY KOMBINACYJNE - ZADANIA PROJEKTOWE Zadanie Określić postać kanoniczną sumy i iloczynu funkcji zadanej za pomocą tablicy z Tablica z X 3 x 2 x y Zadanie 2 Zaprojektować układ sterowania elementu wyjściowego F będącego funkcją trzech elementów wejściowych (a, b, c) przy czym obowiązuje następujący warunek pracy: Element F ma działać przy działaniu przynajmniej dwóch spośród trzech elementów wejściowych. Zadanie 3 Rozpatrywany układ składa się z 4 obwodów wejściowych (a, b, c, d) i jednego wyjściowego (F). Chcemy zbudować układ, w którym obwód wyjściowy F ma działać przy załączeniu dwóch, trzech lub czterech przekaźników (a, b, c, d), przy czym dodatkowo żądamy, aby układ działał tylko wówczas gdy zachowana jest kolejność alfabetyczna wszystkich działających przekaźników. (Np. F= dla A=i B=i C=, natomiast F= dla A=i B= i D=) Zadanie 4 Zaprojektować układ sterowania elementu wyjściowego F za pomocą trzech elementów wejściowych (a, b, c) przy czym obowiązują następujące warunki: Element F ma działać przy pomocy jednego albo dwóch spośród trzech elementów wejściowych natomiast nie powinien działać przy pracy trzech lub żadnego z tych elementów. Zrealizować na bramkach NOR (NAND). 4

2 Zadanie 5 Stopień zagrożenia przodka wyrobiska określają wskazania pięciu dwustanowych czujników naprężenia: (a, b, c, d, e). Każdy z nich generuje, gdy naprężenie przekroczy wartość dopuszczalną. Ze względu na usytuowanie oraz indywidualnie dobraną wartość krytyczną naprężenia, przypisujemy każdemu czujnikowi następującą ilość stopni zagrożenia : a-3, b-3, c-2, d-, e-. Gdy suma stopni jest większa od 4, uważamy sytuację za niebezpieczną generowany jest sygnał F, a gdy suma stopni przekroczy 7, generowany jest sygnał alarmu F 2. Zbudować na bramkach NAND (NOR) układ realizujący funkcje F i F 2. Zadanie 6 Przeprowadzić syntezę układu automatycznego sterowania położenia zasuwy kanału wentylacyjnego, wentylatora napędzanego silnikiem elektrycznym. Silnik wentylatora włączony jest do sieci przy pomocy wyłącznika wysokiego napięcia W l (kierunku lewego) i W p ( kierunku prawego). Zasuwa powinna być otwarta w czasie pracy wentylatora (jeden z wyłączników załączony) a zamknięta w czasie postoju (W l i W p wyłączone). Wyłączniki W l i W p posiadają blokadę mechaniczną uniemożliwiającą równoczesne ich załączanie. Podnoszenie i opuszczanie zasuwy odbywa się przy użyciu wyłącznika elektrycznego sterowanego dwoma stycznikami Sp (podnoszenie) i So (opuszczanie). Zatrzymanie wciągnika powinno nastąpić po zadziałaniu odpowiednich czujników zasuwy A (przy podnoszeniu) i B (przy opuszczaniu). Zadanie 7 W chodniku kopalni zainstalowano eksperymentalną instalację przeciwpożarową składającą się z czterech czujników temperatury (abcd). Każdy z tych czujników jest czujnikiem dwustanowym, dającym sygnały: - gdy temperatura jest niższa od krytycznej, - gdy temperatura przekroczy wartość krytyczną. Zdecydowano się na następujące rozwiązanie: - gdy najwyżej dwa czujniki wskazują układ powinien generować sygnał F wskazujący możliwość wystąpienia pożaru, - gdy więcej niż dwa czujniki wskazują układ powinien generować sygnał alarmu przeciwpożarowego F 2. 5

3 Zadanie 8 W osadzarce ODM-8 zainstalowano eksperymentalny układ sterowania cyklem pulsacji. W układzie uproszczonej identyfikacji nadawy na osadzarkę następuje rozróżnienie rodzaju nadawy. Informacja o tym zakodowana jest na trzech liniach abc wg schematu: I rodzaj - abc = II rodzaj - abc = III rodzaj - abc = IV rodzaj - abc = V rodzaj - abc = Ponadto z wagi taśmowej zamontowanej na przenośniku podawany jest sygnał r o obciążeniu nadawą osadzarki: r= małe obciążenie r= duże obciążenie Przyjęto następujący algorytm sterowania: - przy małym obciążeniu I i II rodzaj nadawy-y Y 2 = III rodzaj nadawy -Y Y 2 = IV i V rodzaj nadawy -Y Y 2 = - przy dużym obciążeniu I i II rodzaj nadawy-y Y 2 = III rodzaj nadawy -Y Y 2 = IV rodzaj nadawy -Y Y 2 = V rodzaj nadawy-y Y 2 = Zrealizować układ generujący funkcje Y i Y 2. 6

4 Zadanie 9 Zrealizować kombinacyjny układ sterowania trzema zwrotnicami. Sygnał sterujący zwrotnic y i (i=,2,3) przyjmuje wartość jeżeli położenie zwrotnicy jest takie jak na rys. z9. Zmiana położenia powoduje Y i =. Wejściem systemu sterowania są przyciski a, a 2. Potrzeba otwarcia toru - sygnalizowana jest wyłączeniem obu przycisków, toru -2 włączeniem tylko przycisku a, toru -3 tylko przycisku a 2, toru -4 obu przycisków a a 2. Y 2 2 Y Y Rys. z9 Uproszczony schemat układu sterowania 7

5 Zadanie Na punkcie załadowczym kopalni odkrywkowej załadowywanie wagonów następuje za pomocą przenośnika taśmowego T. Przesuwanie pociągu w celu załadowania kolejnych wagonów odbywa się za pomocą kołowrotu elektrycznego K. Napełnienie wagonu kontrolowane jest czujnikiem fotoelektrycznym F, natomiast prawidłowe ustawienie wagonu kontrolowane jest za pomocą trzech czujników magnetycznych A, B, C. Rozmieszczenie czujników pokazano na rys. z, przy czym spełniony musi być warunek r < a << L. (gdzie: a- długość między czujnikami, r- odległość między wagonami, L- długość wagonu). T F r L K a A B C Rys. z Uproszczony schemat technologiczny układu z zadania Zaprojektować układ automatycznego sterowania napędów kołowrotu K i taśmy T, tak aby po prawidłowym ustawieniu wagonu, które zasygnalizowane jest przez czujniki A,B,C nastąpiło wyłączenie napędu kołowrotu. Ponowne załączenie napędu kołowrotu powinno nastąpić dopiero w momencie zadziałania czujnika fotoelektrycznego F, to jest po napełnieniu wagonu. W momencie gdy zapełniony zostanie ostatni wagon, powinno nastąpić zatrzymanie napędów taśmy oraz kołowrotu. Zadanie Zrealizować sumator dwu liczb n-bitowych (rys. z) korzystając z kombinacyjnego układu iteracyjnego z jednokierunkowym przepływem informacji. n n x a x b u n u n Rys. za Schemat blokowy sumatora n-bitowego gdzie: x a, x b liczby n-bitowe, u przeniesienie, y suma liczb n-bitowych. y 8

6 Zadanie 2 Węgiel określonej klasy podawany jest przenośnikiem na zsuwnie, gdzie może być kierowany do dwóch zbiorników (zi lub zii). Do zbiornika zii gdy klapa K jest w położeniu L (K=), do zbiornika zi gdy klapa jest w położeniu P (K=). Obecność węgla stwierdza czujnik x. Węgiel można transportować jeżeli zbiorniki nie są zapełnione. Zapełnienie zbiorników jest kontrolowane za pomocą czujników h i h 2. Przenośnik załączany jest za pomocą stycznika Y (Y= załączony). Przenośnik (Y) x Z układu klasyfikacji węgla L (K) P h h 2 zi zii załadunek Rys. z2 Uproszczony schemat technologiczny układu z zadania 2 Zaprojektować układ sterowania dwustanowego Y=f(h, h 2, x) oraz K=f(h, h 2, x) na elementach stykowych. Zadanie 3 Zaprojektować układ przełączający umożliwiający sterowanie pracą 3 dmuchaw sprężonego powietrza w zależności od sygnałów wejściowych a a 2 oraz b b 2. Silniki dmuchaw są załączone za pomocą styczników Y, Y 2, Y 3. Program pracy dmuchaw jest następujący: Dla sygnałów a a 2 : wszystkie dmuchawy wyłączone jedna włączona dwie włączone wszystkie włączone (o ile któraś nie jest w remoncie) Dla sygnałów b b 2 : żadna dmuchawa nie jest w remoncie dmuchawa pierwsza jest w remoncie dmuchawa druga jest w remoncie dmuchawa trzecia jest w remoncie Dodatkowo dmuchawa ma największy priorytet, a dmuchawa 3 najniższy co oznacza, że dla stanu a a 2 π ma być załączona najpierw dmuchawa (jeżeli nie jest w remoncie). Zrealizować układ na bramkach NAND. 9

7 Zadanie 4 Zrealizować układ komparatora dwóch liczb n-bitowych. Zagadnienie zrealizować za pomocą metody iteracyjnej. Zadanie 5 Końcówka chwytna chwytaka robota jest wyposażona w szesnaście czujników dotykowych. Czujniki ułożone są w matrycy 4x4. b= a= d= c= Rys. z5 kodowanie czujników wejścia (a,b,c,d) Robot powinien chwytać czop zaworu kulowego. Uchwycenie czopu kulowego sygnalizuje jeden z szesnastu czujników w idealnym przypadku powinien to być jeden z czterech środkowych czujników (6,7,,). Uchwycenie nieprawidłowe, sygnalizowane przez czujniki krańcowe powinno być powtórzone. W tym przypadku czynności ponownej próby uchwycenia powinny być uaktywnione przez sygnał W=, przy czym robot powinien odpowiednio korygować położenie chwytaka, tzn. chwytak o jedno pole na lewo L=, na prawo P=, w górę G=, w dół D=. Szesnaście czujników zostało zakodowanych jak na rys. Wyznaczyć wyjścia W, P, L, G, D, w funkcji abcd. za pomocą bramek. Zadanie 6 Zaprojektować układ sterowania załączania oświetlenia z 3 różnych punktów przyciskami A,B,C tak aby włączanie lub wyłączanie oświetlenia (F) mogło nastąpić z dowolnego punktu. Zadanie 7 Zaprojektować układ kombinacyjny o czterech wejściach abcd (przedstawionych dwójkowo) i czterech wyjściach (y-y4) których suma każdego wyjścia liczona w sposób dziesiętny jest równa 3.

8 Zadanie 8 Zaprojektować układ nadzorujący napełnianie zbiornika z cieczą (basenu kąpielowego). Dopływ wody sterowany jest zaworem X (,). Odpływ wody sterowany zaworem Y (,). W zbiorniku znajdują się 3 czujniki A, B, C wyznaczające odpowiednio: maksymalny, średni, minimalny poziom cieczy. Zadziałanie czujnika następuje po zanurzeniu go w cieczy. (Prędkości odpływu i dopływu cieczy w zależności od jej ciśnienia mogą być różne). Lustro cieczy nie powinno obniżać się poniżej poziomu minimalnego. Dodatkowo jest włączony sygnał Z alarmu przy uszkodzeniu czujników ABC. Jednocześnie z sygnałem alarmu następuje zamknięcie zaworu dopływu i otwarcie zaworu odpływu wody. Między stanami cieczy średnim i maksymalnym powinny być otwarte oba zawory w celu ciągłej jej wymiany w zbiorniku. Zadanie 9 Zrealizować układ sumatora 2 liczb -bitowych. Zadanie 2 Zrealizować układ sumatora 2 liczb 2-bitowych korzystając z metody iteracyjnej. Zadanie 2 Przedstawić realizację komparatora dwóch liczb -bitowych Zadanie z22 Przedstawić realizację komparatora dwóch liczb 2-bitowych korzystając z metody iteracyjnej. Zadanie 23 Zrealizować układ zamiany kodu z 4 w naturalny kod dwójkowy. Zadanie 24 Zrealizować układ zamiany 2-bitowego kodu naturalnego 2 na kod z 4. Zadanie 25 Zaprojektować układ realizujący następujące operacje arytmetyczne: Wejścia programujące F x x 2 x 3, x 4 x 3* x 4 x 3 +x 4 Na bramkach typu NAND (NOR)

9 Zadanie 26 Zrealizować konwerter naturalnego kodu binarnego (kodu 842) na kod Graya. Tablica z26 7Tablica zależności kodów 842 i kodu Graya. Kod 842 abcd Kod Graya WXYZ 2

10 Zadanie 27 Zrealizować konwerter naturalnego kodu binarnego (kodu 842) na kod szesnastkowy (hexadecimal). a f e d g b c Rys. z27 Wyświetlanie znaków za pomocą wyświetlacza siedmiosegmentowego Tablica z27 Tablica zależności kodów 842 i kodu szesnastkowego. Kod 842 Kod szesnastkowy segmenty abcdefg A B C D E F Zadanie 28 Trzy zbiorniki wyrównawcze A A 2 A 3 są zawsze zapełniane w kolejności A ->A 2 ->A 3, a opróżniane w kolejności odwrotnej. W każdym zbiorniku znajduje się czujnik zapełnienia p p 2 p 3. Zrealizować na multiplekserze o trzech oraz dwóch wejściach adresowych układ wykrywający uszkodzenie któregokolwiek z czujników. Zadanie 29 Zaprojektować szyfrator kodu dziesiętnego na kod wagowy

11 Zadanie 3 Informacja z czujnika metanu jest przekazywana do centrali metanometrycznej w sposób cyfrowy z wykorzystaniem pięciu linii: abcde. - najniższych stanów (-) oznacza małe stężenie metanu, - najwyższych stanów (2-3) oznacza duże stężenie metanu. Jeżeli natomiast pojawi się któryś ze stanów niedozwolonych (-2) niebezpieczne stężenie metanu należy generować sygnał alarmu Y. Zrealizować układ generujący sygnał alarmu na multiplekserze o 4wejściach adresowych. Zadanie 3 Dla funkcji przedstawionych w postaci zapisu dziesiętnego: W = abcd(,3,6,,3 ) Z = abcd(,2,4,6,7,9,,,2,3,4 ) Określić realizację z zastosowaniem: - demultipleksera 6 wyjściowego, - multipleksera 8 wejściowego, - demultipleksera 8 wejściowego, - multipleksera 4 wejściowego. Zadanie 32 Multiplekserem o 3wejściach adresowych zrealizować układ rozpoznający te miesiące w roku które mają 3 dni. Zaprojektować układ umożliwiający podnoszenie liczby -3 (w systemie dwójkowym) do sześcianu (też w systemie dwójkowym). Rozwiązanie na demultiplekserze 4wyjściowym. Zadanie 33 Zrealizować na multiplekserze o 2 wejściach adresowych układ zliczający głosy: TAK (), NIE () czterech osób. Funkcja F= wtedy gdy większość wskazała. 4

Mikroprocesorowy System Monitorująco-Rejestrujący typ MSMR-4

Mikroprocesorowy System Monitorująco-Rejestrujący typ MSMR-4 Mikroprocesorowy System Monitorująco-Rejestrujący typ MSMR-4 INSTRUKCJA OBSŁUGI I MONTAŻU!!!UWAGA!!! Przed rozpoczęciem jakichkolwiek prac montażowych, serwisowych oraz użytkowania urządzenia należy dokładnie

Bardziej szczegółowo

CA-10 Wersja programowa 5.11

CA-10 Wersja programowa 5.11 Centrala alarmowa CA-10 Wersja programowa 5.11 INSTRUKCJA INSTALATORA GDAŃSK ca10i_pl 05/09 OSTRZEŻENIA Ze względów bezpieczeństwa system alarmowy powinien być instalowany przez wykwalifikowanych specjalistów.

Bardziej szczegółowo

ECONCEPT 15-25 A Kocioł kondensacyjny wiszący jednofunkcyjny

ECONCEPT 15-25 A Kocioł kondensacyjny wiszący jednofunkcyjny Kocioł kondensacyjny wiszący jednofunkcyjny INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA, INSTALOWANIA I KONSERWACJI 2 ! Uważnie przeczytać ostrzeżenia znajdujące się w niniejszej instrukcji, ponieważ dostarczają one ważnych

Bardziej szczegółowo

RMB-12 INSTRUKCJA OBSŁUGI I MONTAśU REGULATORÓW MOCY BIERNEJ wersja v 01

RMB-12 INSTRUKCJA OBSŁUGI I MONTAśU REGULATORÓW MOCY BIERNEJ wersja v 01 RMB-12 INSTRUKCJA OBSŁUGI I MONTAśU REGULATORÓW MOCY BIERNEJ wersja v 01 ELEKTROMONTEX Zakład Elektroniki 85-401 Bydgoszcz, ul. Kraszewskiego 4 Tel./Fax.: (052)3213303, 3213313, 3213775 fax : (052) 3214290

Bardziej szczegółowo

NIE WOLNO STOSOWAĆ DO KOTŁÓW PRACUJĄCYCH W SYSTEMIE ZAMKNIĘTYM GDY INSTALACJA KOTŁA WYKONANA JEST NIEZGODNIE Z NORMĄ PN-EN 303.5

NIE WOLNO STOSOWAĆ DO KOTŁÓW PRACUJĄCYCH W SYSTEMIE ZAMKNIĘTYM GDY INSTALACJA KOTŁA WYKONANA JEST NIEZGODNIE Z NORMĄ PN-EN 303.5 1. WSTĘP Regulator przeznaczony jest do regulacji procesu spalania w kotłach podajnikowych. Regulator charakteryzuje się prostą obsługą, posiada jednak szereg zaawansowanych funkcji, które w znaczący sposób

Bardziej szczegółowo

Ie-10 (E18) INSTRUKCJA obsługi przekaźnikowych urządzeń sterowania ruchem kolejowym

Ie-10 (E18) INSTRUKCJA obsługi przekaźnikowych urządzeń sterowania ruchem kolejowym PKP POLSKIE LINIE KOLEJOWE S.A. Ie-10 (E18) INSTRUKCJA obsługi przekaźnikowych urządzeń sterowania ruchem kolejowym Warszawa 2005 r. Miejsce opracowania: PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Biuro Automatyki

Bardziej szczegółowo

Praca dyplomowa inżynierska

Praca dyplomowa inżynierska POLITECHNIKA WARSZAWSKA Rok akademicki: Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych 2003/2004 Instytut Automatyki i Informatyki Stosowanej Praca dyplomowa inżynierska Krzysztof Ślusarczyk Opracowanie,

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi MOVITRAC LTE-B

Instrukcja obsługi MOVITRAC LTE-B Technika napędowa \ Automatyka napędowa \ Integracja systemów \ y Instrukcja obsługi MOVITRAC LTE-B Wydanie 11/2012 20045476 / PL SEW-EURODRIVE Driving the world Spis tresci 1 Wskazówki ogólne... 5 1.1

Bardziej szczegółowo

System inteligentnego domu

System inteligentnego domu F&F Filipowski sp. j. ul. Konstantynowska 79/81 95-200 Pabianice tel/fax 42 215 23 83, 227 09 71 e-mail: fhome@fif.com.pl System inteligentnego domu Wersja dokumentacji 2.3 UWAGA!!! Aby uzyskać 24 miesięczną

Bardziej szczegółowo

PORADNIK UŻYTKOWNIKA. PowerMaster-10 G2. W pełni nadzorowany bezprzewodowy system alarmowy. www.visonic.com

PORADNIK UŻYTKOWNIKA. PowerMaster-10 G2. W pełni nadzorowany bezprzewodowy system alarmowy. www.visonic.com PORADNIK UŻYTKOWNIKA PowerMaster-10 G2 W pełni nadzorowany bezprzewodowy system alarmowy www.visonic.com Instrukcja obsługi urządzenia PowerMaster-10/30 G2 Spis treści 1. Wprowadzenie... 3 Przedmowa...

Bardziej szczegółowo

CYFROWY SYSTEM INTERKOMOWY MOD. 926

CYFROWY SYSTEM INTERKOMOWY MOD. 926 Cyfrowy interkom Mod. 926 może być zainstalowany w dowolnym budynku w celu uzyskania prostego i wydajnego systemu komunikacji głosowej zapewniającego jednoczesne prowadzenie kilku rozmów. Możliwe jest

Bardziej szczegółowo

5.1. Definicja i klasyfikacja systemów pomiarowych

5.1. Definicja i klasyfikacja systemów pomiarowych 5. SYSTEMY POMIAROWE 5.1. Definicja i klasyfikacja systemów pomiarowych System pomiarowy jest definiowany jako zbiór jednostek funkcjonalnych tworzących całość organizacyjną, objętych wspólnym sterowaniem

Bardziej szczegółowo

POMOC DO PROGRAMU. Merco s.c. - Programy dla resturacji i hoteli www.merco.pl

POMOC DO PROGRAMU. Merco s.c. - Programy dla resturacji i hoteli www.merco.pl POMOC DO PROGRAMU Merco s.c. - Programy dla resturacji i hoteli www.merco.pl 2. Instalacja systemu 1. Spis treści 2. Instalacja systemu... 3 3. System - konfiguracja... 4 3.1. Parametry programu... 4 3.1.1.

Bardziej szczegółowo

Inteligentny system monitorowania linii Multilin

Inteligentny system monitorowania linii Multilin GE Digital Energy Inteligentny system monitorowania linii Multilin Efektywne kosztowo kompleksowe rozwiązanie, zapewniające przydatne informacje dzięki zaawansowanej analityce Inteligentny system monitorowania

Bardziej szczegółowo

Domowy Alarm Gazowy DAG-11

Domowy Alarm Gazowy DAG-11 Domowy Alarm Gazowy DAG-11 INSTRUKCJA OBSŁUGI I MONTAŻU!!!UWAGA!!! Przed rozpoczęciem jakichkolwiek prac montażowych, serwisowych oraz użytkowania urządzenia należy dokładnie zapoznać się z poniższą instrukcją.

Bardziej szczegółowo

wt60_po_uzgod_09_03_06proj28_czarny 1

wt60_po_uzgod_09_03_06proj28_czarny 1 wt60_po_uzgod_09_03_06proj28_czarny 1 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 1) z dnia 12 marca 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich

Bardziej szczegółowo

Acronis i Acronis Secure Zone są zastrzeżonymi znakami towarowymi firmy Acronis, Inc.

Acronis i Acronis Secure Zone są zastrzeżonymi znakami towarowymi firmy Acronis, Inc. Copyright Acronis, Inc., 2000 2011. Wszelkie prawa zastrzeżone. Acronis i Acronis Secure Zone są zastrzeżonymi znakami towarowymi firmy Acronis, Inc. Acronis Compute with Confidence, Acronis Startup Recovery

Bardziej szczegółowo

URZĄDZENIA TECHNIKI KOMPUTEROWEJ CZĘŚĆ 1 JAK DZIAŁA KOMPUTER?

URZĄDZENIA TECHNIKI KOMPUTEROWEJ CZĘŚĆ 1 JAK DZIAŁA KOMPUTER? KRZYSZTOF WOJTUSZKIEWICZ URZĄDZENIA TECHNIKI KOMPUTEROWEJ CZĘŚĆ 1 JAK DZIAŁA KOMPUTER? Projekt okładki: Michał Rosiński Redakcja: Matylda Pawłowska Skład komputerowy: Krzysztof Świstak Książka przeznaczona

Bardziej szczegółowo

PROGRAMATOR CZASOWY ZCM-12, ZCM-12/U TYGODNIOWY - DWUKANAŁOWY

PROGRAMATOR CZASOWY ZCM-12, ZCM-12/U TYGODNIOWY - DWUKANAŁOWY PROGRAMATOR CZASOWY ZCM-12, ZCM-12/U TYGODNIOWY - DWUKANAŁOWY INSTRUKCJA OBSŁUGI Zakład Mechaniki i Elektroniki ZAMEL sp.j. J.W. Dzida, K. Łodzińska ul. Zielona 27, 43-200 Pszczyna, Poland Tel. +48 (32)

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi przemiennika częstotliwości smv 0,25 kw 22 kw

Instrukcja obsługi przemiennika częstotliwości smv 0,25 kw 22 kw Instrukcja obsługi przemiennika częstotliwości smv 0,25 kw 22 kw Lenze-Rotiw Sp. z o.o. 1 Niniejsza instrukcja Zawiera najważniejsze dane techniczne i opisuje instalację, obsługę i eksploatację przemiennika

Bardziej szczegółowo

Wszystkie znaki występujące w tekście są zastrzeżonymi znakami firmowymi bądź towarowymi ich właścicieli.

Wszystkie znaki występujące w tekście są zastrzeżonymi znakami firmowymi bądź towarowymi ich właścicieli. Podręcznik dopuszczony do użytku szkolnego przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania i wpisany do wykazu podręczników przeznaczonych do kształcenia ogólnego do nauczania informatyki na podstawie

Bardziej szczegółowo

MAWOSTART - PX ECO UKŁAD ŁAGODNEGO ROZRUCHU DO SILNIKÓW PRĄDU PRZEMIENNEGO INSTRUKCJA OBSŁUGI

MAWOSTART - PX ECO UKŁAD ŁAGODNEGO ROZRUCHU DO SILNIKÓW PRĄDU PRZEMIENNEGO INSTRUKCJA OBSŁUGI MAWOS Sp. z o.o. 92-614 Łódź ul. Rokicińska 299/301 tel. (+48 42) 689 24 00 fax (+48 42) 689 24 01 e-mail: info@mawos.com.pl Internet: www.mawos.com.pl MAWOSTART - PX ECO UKŁAD ŁAGODNEGO ROZRUCHU DO SILNIKÓW

Bardziej szczegółowo

Współczesne instalacje elektryczne w budownictwie jednorodzinnym

Współczesne instalacje elektryczne w budownictwie jednorodzinnym www.moeller.pl Współczesne instalacje elektryczne w budownictwie jednorodzinnym BIBLIOTEKA COSiW SEP Współczesne instalacje elektryczne w budownictwie jednorodzinnym PORADNIK ELEKTROINSTALATORA Recenzent:

Bardziej szczegółowo

System F.I.O. Pięć w jednym

System F.I.O. Pięć w jednym ZAŁĄCZNIK NR 1 System F.I.O. Pięć w jednym Specyfikacja techniczna FIO_specyfikacja_pl (2) 1 / 14 Czym jest FIO? FIO czyli Pięć w jednym (Five In One) to system pozwalający na zdalne sterowanie i monitorowanie

Bardziej szczegółowo

(Akty o charakterze nieustawodawczym) ROZPORZĄDZENIA

(Akty o charakterze nieustawodawczym) ROZPORZĄDZENIA 14.12.2012 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 342/1 II (Akty o charakterze nieustawodawczym) ROZPORZĄDZENIA ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (UE) NR 1194/2012 z dnia 12 grudnia 2012 r. w sprawie wykonania dyrektywy

Bardziej szczegółowo

Welch Allyn Connex Integrated Wall System. Instrukcja obsługi

Welch Allyn Connex Integrated Wall System. Instrukcja obsługi Welch Allyn Connex Integrated Wall System Instrukcja obsługi 2012 Welch Allyn. Wszelkie prawa zastrzeżone. Nabywcy produktu zezwala się na kopiowanie niniejszej publikacji z nośnika dostarczonego przez

Bardziej szczegółowo

Fire Control EN diesel 12 & 24 V

Fire Control EN diesel 12 & 24 V GRUNDFOS INSTRUKCJE Fire Control EN diesel 12 & 24 V Instrukcja montażu i eksploatacji Deklaracja zgodności Deklaracja zgodności GB: EC declaration of conformity We, Grundfos, declare under our sole responsibility

Bardziej szczegółowo

Informatyczny System Zarządzania Budżetami Jednostek Samorządu Terytorialnego (BeSTi@)

Informatyczny System Zarządzania Budżetami Jednostek Samorządu Terytorialnego (BeSTi@) Informatyczny System Zarządzania Budżetami Jednostek Samorządu Terytorialnego (BeSTi@) System powstał w ramach projektu PHARE 2002/000-580.01.09 Zarządzanie Finansami Publicznymi Dokumentacja użytkownika

Bardziej szczegółowo

2. Wzory i formuły obliczeniowe

2. Wzory i formuły obliczeniowe 13 2. Wzory i formuły obliczeniowe 2.1. Zapotrzebowanie na moc cieplną ze względu na potrzeby c.o. 5 czerwca 2006 została zatwierdzona norma PN-EN 12831:2006, będąca tłumaczeniem normy europejskiej EN

Bardziej szczegółowo

2354235 11/2008. Altivar 12. Przemienniki częstotliwości do silników asynchronicznych. Podręcznik Użytkownika

2354235 11/2008. Altivar 12. Przemienniki częstotliwości do silników asynchronicznych. Podręcznik Użytkownika 2354235 11/2008 Altivar 12 Przemienniki częstotliwości do silników asynchronicznych Podręcznik Użytkownika Zawartość podręcznika Ważne informacje 4 Przed przystąpieniem do pracy 5 Struktura Instrukcji

Bardziej szczegółowo