POWIATOWY URZĄD PRACY

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "POWIATOWY URZĄD PRACY"

Transkrypt

1 POWIATOWY URZĄD PRACY ul. Słowackiego 2, Jarosław, tel(16) , fax(16) wewn MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE JAROSŁAWSKIM W 2011 ROKU CZĘŚĆ II ABSOLWENCI W ROKU 2011 ORAZ PROGNOZY NA ROK 2012 JAROSŁAW - LIPIEC 2012

2

3 WSTĘP Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych definiowany jest jako proces systematycznego obserwowania zjawisk zachodzących na rynku pracy, dotyczących kształtowania popytu na pracę i podaży zasobów pracy w przekroju terytorialno zawodowym oraz formułowanie funkcjonowania systemów kształcenia zawodowego i szkolenia bezrobotnych 1. W celu dostosowania podaży (ilość pracowników, osób poszukujących pracy i bezrobotnych) do popytu (miejsca pracy) prowadzone są badania rynku pracy. Zgodnie z art. 9 ust 1 pkt 9 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 roku o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. Nr. 69 poz. 415 z 2010r. z późn. zm.) publiczne służby zatrudnienia zostały zobligowane do analizy sytuacji na lokalnym rynku pracy i prowadzenia monitoringu zawodów deficytowych i nadwyżkowych. W związku ze zmianami zachodzącymi w gospodarce szczególnie ważne jest odpowiednie dopasowanie kwalifikacji osób wchodzących na rynek pracy, do wymagań stawianych przez pracodawców. Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych jest więc narzędziem pozwalającym szacunkowo określić, jakie jest zapotrzebowanie na określone zawody na lokalnym rynku pracy, w których zawodach występuje deficyt, których zawodów jest nadmiar oraz w których zawodach zachowana jest równowaga. Dzięki dokonywanym analizom można dostosować system edukacji, poprzez dobór odpowiednich kierunków kształcenia i szkolenia, w celu zmniejszania skali bezrobocia na lokalnym rynku pracy. Prezentowany raport w drugiej części prognostycznej monitoringu zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie jarosławskim w roku 2010 dotyczy podaży absolwentów szkół ponadgimnazjalnych na terenie powiatu jarosławskiego w roku szkolnym 2011/2012. Celem badania jest dostarczenie niezbędnych informacji o przewidywanej liczbie absolwentów według zawodów w roku Raport CZĘŚĆ II opracowano w oparciu o: zestawienia statystyczne, którymi dysponuje Powiatowy Urząd Pracy w Jarosławiu tj. załącznik 1 do sprawozdania MPiPS-01 Bezrobotni oraz poszukujący pracy według czasu 1 Zalecenia metodyczne do prowadzenia monitoringu zawodów deficytowych i nadwyżkowych, Warszawa 2003, s.6

4 pozostawania bez pracy, wieku, poziomu wykształcenia i stażu pracy stan w końcu 4 kwartału 2011 roku; załącznik 3 do sprawozdania MPiPS Bezrobotni oraz wolne miejsca pracy i miejsca aktywizacji zawodowej według zawodów i specjalności za 2 półrocze 2011 roku; wygenerowane dane z Systemu Informacji Oświatowej MEN dotyczące liczby absolwentów szkół ponadgimnazjalnych w roku szkolnym 2011/2012 oraz ich przewidywanej liczby w roku szkolnym 2012; badania o absolwentach szkół wyższych GUS. Analiza zawodów deficytowych i nadwyżkowych przebiega w oparciu o Klasyfikację Zawodów i Specjalności wprowadzoną do stosowania rozporządzeniem Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 kwietnia 2010r. w sprawie klasyfikacji zawodów i specjalności dla potrzeb rynku pracy oraz zakresu jej stosowania (Dz. U. Nr. 82, poz. 537).

5 ANALIZA ABSOLWENTÓW SZKÓŁ W POWIECIE JAROSŁAWSKIM W 2011R. Na koniec grudnia 2011r. w Powiatowym Urzędzie Pracy w Jarosławiu liczba zarejestrowanych osób bezrobotnych wyniosła 9684, w tym 4957 kobiet. W stosunku do analogicznego okresu roku 2010 liczba zarejestrowanych bezrobotnych wzrosła o 179 osób. Strukturę osób bezrobotnych zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Jarosławiu z uwzględnieniem poziomu wykształcenia przedstawia tabela 1. Tabela 1 Struktura bezrobotnych wg wykształcenia (* na koniec grudnia danego roku) Wykształcenie Liczba bezrobotnych Liczba bezrobotnych Liczba bezrobotnych Liczba bezrobotnych Liczba bezrobotnych Liczba bezrobotnych Liczba bezrobotnych Liczba bezrobotnych 2004r.* 2005r.* 2006r.* 2007r.* 2008r.* 2009r.* 2010r.* 2011r. * Wyższe Policealne i średnie zawodowe Średnie ogólne Zasadnicze zawodowe Gimnazjalne i poniżej Ogółem Źródło: opracowanie własne na podstawie danych z załącznika 1 do sprawozdania MPiPS-01, Bezrobotni według czasu pozostawania bez pracy, wieku, poziomu wykształcenia i stażu pracy Analizując powyższe dane na przestrzeni ostatnich 8 lat zaobserwować można sukcesywny spadek liczby oraz udziału procentowego osób bezrobotnych z wykształceniem zasadniczym zawodowym w ogólnej liczbie zarejestrowanych. W porównaniu do danych z r. liczba zarejestrowanych z wykształceniem zasadniczym zawodowym w końcu 2011 r. zmniejszyła się o 75 osób, natomiast udział tej grupy bezrobotnych w ogólnej liczbie zarejestrowanych wyniósł 29,7 % i w odniesieniu do udziału procentowego w/w bezrobotnych do ogółu zarejestrowanych w końcu grudnia 2010r. zmniejszył się o 1,3 punktu procentowego.

6 Inaczej wygląda sytuacja wśród osób bezrobotnych z wykształceniem wyższym, których liczba w ewidencji Powiatowego Urzędu Pracy w Jarosławiu oraz udział procentowy w ogólnej liczbie zarejestrowanych na przestrzeni ostatnich 8 lat wykazuje tendencję wzrostową (w 2009 r. radykalny wzrost o 64% w stosunku do roku 2008). W porównaniu do grudnia 2010 liczba zarejestrowanych z wyższym wykształceniem wzrosła o 175 osób, zaś udział procentowy bezrobotnych z wyższym wykształceniem do ogółu zarejestrowanych w końcu 2011 r. wyniósł 15% i wzrósł o 1,6 punktu procentowego w odniesieniu do udziału procentowego w/w kategorii bezrobotnych do ogółu zarejestrowanych w końcu 2010 roku. Porównując poziom bezrobocia wśród zarejestrowanych w 2011r. z wykształceniem gimnazjalnym i poniżej; średnim ogólnym; policealnym i średnim zawodowym do poziomu bezrobocia w tych kategoriach w 2010 roku - odnotowano spadek liczby bezrobotnych osób z wykształceniem gimnazjalnym i poniżej o 53 osoby, natomiast wzrost zarejestrowanych z wykształceniem średnim ogólnym o 38 osób i o 94 osoby z wykształceniem policealnym i średnim zawodowym. Powyższe ilustruje wykres 1. Wykres 1 Liczba zarejestrowanych bezrobotnych wg wykształcenia na koniec grudnia danego roku wyższe policealne i średnie zawodowe średnie ogólnokształcące zasadnicze zawodowe gimnazjalne i poniżej Źródło: opracowanie własne na podstawie danych z załącznika 1 do sprawozdania MPiPS-01, Bezrobotni według czasu pozostawania bez pracy, wieku, poziomu wykształcenia i stażu pracy

7 Wśród 9684 osób bezrobotnych zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Jarosławiu, status absolwenta na koniec roku 2011 posiadało 655 osób, co stanowiło 6,7% ogółu zarejestrowanych, w porównania do grudnia 2010 r. - spadek o 0,4 punku procentowego. Poniższy wykres obrazuje procentowy udział bezrobotnych absolwentów do ogółu zarejestrowanych bezrobotnych w latach Wykres 2 Liczba zarejestrowanych absolwentów w porównaniu do liczby bezrobotnych (* stan na koniec grudnia danego roku) h y c n a d k ra b 7,2% 6,6% 7,3% 5,3% 7,7% 7,1% 6,7% 2004r.* 2005r.* 2006r.* 2007r.* 2008r.* 2009r.* 2010r.* 2011* Bezrobotni Absolwenci Źródło: opracowanie własne na podstawie danych z załączników 1 do sprawozdania MPiPS-01, Bezrobotni według czasu pozostawania bez pracy, wieku, poziomu wykształcenia i stażu pracy

8 Strukturę zarejestrowanych absolwentów pod względem wieku oraz wykształcenia przedstawia tabela 2. Tabela 2 Struktura bezrobotnych w okresie do 12 miesięcy od dnia ukończenia nauki wg wieku i wykształcenia (* na koniec grudnia danego roku) Wiek Bezrobotni w okresie do 12 miesięcy od dnia ukończenia nauki 2011* Wykształcenie Bezrobotni w okresie do 12 miesięcy od dnia ukończenia nauki 2011* wyższe policealne i średnie zawodowe średnie ogólnokształcące zasadnicze zawodowe gimnazjalne i poniżej Razem 655 Razem 655 Źródło: opracowanie własne na podstawie danych z załącznika 1 do sprawozdania MPiPS-01, Bezrobotni według czasu pozostawania bez pracy, wieku, poziomu wykształcenia i stażu pracy Według powyższych danych najliczniejszą grupę bezrobotnych zarejestrowanych w okresie do 12 miesięcy od dnia ukończenia nauki w Powiatowym Urzędzie Pracy w Jarosławiu stanowią osoby w wieku od lat, jest to 84% bezrobotnych absolwentów oraz 5,7% ogółu zarejestrowanych. Ustawa o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy zalicza bezrobotnych z tego przedziału wiekowego do osób będących w szczególnej sytuacji na rynku pracy, wobec których mogą być stosowane dodatkowe, określone w ustawie działania. Biorąc pod uwagę poziom wykształcenia bezrobotnych absolwentów, największą grupę wśród nich tworzą bezrobotni legitymujący się wykształceniem wyższym. Wśród zarejestrowanych absolwentów stanowią oni 34,8% oraz 2.4 % wśród zarejestrowanych ogółem.

9 W tabeli 3 przedstawiono liczbę absolwentów zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Jarosławiu w układzie grup wielkich na koniec grudnia 2010 i 2011 roku. Tabela 3 Liczba zarejestrowanych bezrobotnych do 12 miesięcy od dnia ukończenia nauki wg grup zawodowych wielkich (* na koniec grudnia danego roku) Lp. Grupa zawodów liczba zarejestrowanych bezrobotnych do 12 miesięcy od dnia ukończenia nauki 2010r.* % ogółu liczba zarejestrowanych bezrobotnych do 12 miesięcy od dnia ukończenia nauki 2011r.* % ogółu dynamika zmian w stosunku do roku 2010 w % 0 Bez zawodu ,54 9,28 1 Przedstawiciele władz publicznych, wyżsi urzędnicy i ,00 kierownicy 2 Specjaliści , ,96-26,98 3 Technicy i inny średni personel 98 14, ,82-14,29 4 Pracownicy biurowi 6 0,89 9 1,37 50,00 5 Pracownicy usług osobistych i sprzedawcy 60 8, ,38 13,33 6 Rolnicy, ogrodnicy, leśnicy i rybacy 5 0,74 4 0,61-20,00 7 Robotnicy przemysłowi i rzemieślnicy 44 6,5 62 9,46 40,90 Operatorzy i monterzy maszyn i 8 urządzeń 8 1,18 5 0,76-37,50 9 Pracownicy przy pracach prostych 4 0,59 7 1,1 75,00 Razem ,24 Źródło: opracowanie własne na podstawie danych z załącznika 3 do sprawozdania MPiPS-01, Bezrobotni oraz oferty pracy według zawodów i specjalności Analizując dynamikę zmian w liczbie bezrobotnych zarejestrowanych do 12 miesięcy od dnia ukończenia nauki w roku 2011 w stosunku do roku 2010 nastąpił spadek liczby osób zarejestrowanych jako absolwenci o 3,25 %, zaś w stosunku do 2009 r. spadek ten wynosi ponad 11%. Według powyższych danych, na koniec grudnia 2011r. wśród 655 zarejestrowanych absolwentów największą grupę (259 osób) utworzyli bezrobotni bez zawodu, którzy ukończyli naukę w liceach ogólnokształcących lub w trakcie kształcenia nie uzyskali kwalifikacji do wykonywania określonego zawodu. Stanowili oni 39,5% wszystkich bezrobotnych zarejestrowanych do 12 miesięcy od dnia ukończenia nauki.

10 Drugą grupę absolwentów (157 osób) stanowili bezrobotni kwalifikujący się do grupy zawodowej specjaliści. Najwięcej osób z tej grupy, posiadających wykształcenie wyższe zostało zarejestrowanych w następujących zawodach: specjalista do spraw organizacji usług gastronomicznych, hotelarskich i turystycznych 18 osób; pozostali specjaliści z dziedziny prawa gdzie indziej niesklasyfikowani - 11 osób; pozostali specjaliści do spraw zarządzania i organizacji 10 osób; ekonomista 10 osób; pozostali specjaliści ds. administracji i rozwoju 8 osób. Bezrobotni zaliczeni do grup zawodowych wielkich tj. 5 pracownicy usług osobistych i sprzedawcy, oraz 7 robotnicy przemysłowi i rzemieślnicy stanowili na koniec grudnia 2011r. trzecią pod względem liczebności (130 osób) trzecią grupę zarejestrowanych absolwentów. Wśród tych osób najwięcej posiada wykształcenie zawodowe. Najliczniej reprezentowane przez nich zawody to : sprzedawca 27 osób; kucharz małej gastronomii 17 osób; mechanik pojazdów samochodowych 11 osób; monter izolacji budowlanych -7osób; fryzjer - 6 osób; cukiernik 5osób; stolarz 5 osób. Przedstawiciele 3 i 4 grupy wielkiej, odpowiednio technicy i inny średni personel oraz pracownicy biurowi stanowią czwartą po względem liczebności grupę absolwentów (93 osoby). Najwięcej osób w tej grupie absolwentów posiada wykształcenie średnie. Najliczniej reprezentowane przez nich zawody to: technik mechanik 12 osób;

11 technik ekonomista 9 osób; technik żywienia i gospodarstwa domowego 6 osób; technik informatyk 6 osób; technik technologii żywności 4 osoby; technik technologii odzieży 4 osoby; technik farmaceutyczny 4 osoby; Na terenie powiatu jarosławskiego funkcjonują szkoły wszystkich etapów kształcenia: podstawowe, gimnazjalne, ponadgimnazjalne - zasadnicze zawodowe, średnie techniczne, licea profilowane, licea ogólnokształcące, policealne i wyższe. Placówki edukacyjne skoncentrowane na terenie powiatu jarosławskiego tworzą zazwyczaj zespoły szkół i kształcą uczniów w klasach o różnych profilach i na różnych poziomach kształcenia. Szkoły ponadgimnazjalne kształcą między innymi w kierunkach: geodezyjnym, budowlanym, spożywczym chemicznym, odzieżowym, mechanicznym. Na terenie powiatu jarosławskiego znajduje się także Państwowa Szkoła Muzyczna I stopnia im. Fryderyka Chopina. W związku z rozwojem trendu uczenia się przez całe życie bardzo duże znaczenie ma Centrum Kształcenia Ustawicznego w Jarosławiu (CKU), gdzie osoby dorosłe mogą zdobyć lub uzupełnić wykształcenie w 3-letnim Liceum Ogólnokształcącym dla Dorosłych, 2-letnim Uzupełniającym Liceum Ogólnokształcącym dla Dorosłych, 3-letnim Uzupełniającym Technikum dla Dorosłych oraz w Szkole Policealnej. Ważną placówką edukacyjną w powiecie jarosławskim jest Państwowa Wyższa Szkoła Techniczno-Ekonomiczna im. ks. Bronisława Markiewicza w Jarosławiu (zmiana nazwy w grudniu 2010r. z Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. ks. Bronisława Markiewicza). Na terenie powiatu jarosławskiego działają również niepubliczne szkoły wyższe: Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi, prowadząca Zamiejscowy Ośrodek Dydaktyczny w Jarosławiu, który kształci w kierunku pedagogicznym oraz Nauczycielskie Kolegium Języków Obcych w Jarosławiu, oferujące naukę języka angielskiego. W 2011r. szkoły ponadgimnazjalne w powiecie jarosławskim ukończyło ogółem 3171 absolwentów, w tym: uczelnię wyższą 868 osób;

12 szkoły policealne 113 osób; szkoły średnie zawodowe (technika, licea zawodowe) 678 osób; licea ogólnokształcące 1096 osób; zasadnicze szkoły zawodowe 416 osób. Na podstawie danych GUS liczba studentów Państwowej Wyższej Szkoły Techniczno- Ekonomicznej im. ks. Bronisława Markiewicza na dzień 30.XI.2011r. wynosiła 3860 osób. Państwowa Wyższa Szkoła Techniczno-Ekonomiczna im. ks. Bronisława Markiewicza w Jarosławiu kształci w następujących kierunkach: pedagogika; filologia; europeistyka; zarządzanie; informatyka; pielęgniarstwo; budownictwo; geodezja i kartografia; turystyka i rekreacja. Absolwenci Państwowej Wyższej Szkoły Techniczno-Ekonomicznej im. ks. Bronisława Markiewicza w roku akademickim 2010/2011 ukończyli kierunki : europeistyka - 95 osób; zarządzanie informatyka osób; - 75 osób; pielęgniarstwo osoby; geodezja i kartografia - 81 osób; turystyka i rekreacja osoby.

13 W końcu 2011 w Powiatowego Urzędzie Pracy w Jarosławiu było zarejestrowanych 53 absolwentów Państwowej Wyższej Szkoły Techniczno-Ekonomicznej im. ks. Bronisława Markiewicza. Wśród 655 bezrobotnych absolwentów zarejestrowanych pod koniec czwartego kwartału 2011 r.: 425 osób ukończyło szkoły ponadgimnzjalne na terenie powiatu jarosławskiego 230 osób ukończyło szkoły ponadgimnazjalne spoza powiatu jarosławskiego. W tabeli 4 zestawiono dane o absolwentach, którzy ukończyli szkoły ponadgimnazjalne na terenie powiatu jarosławskiego oraz o bezrobotnych absolwentach szkół powiatu jarosławskiego zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Jarosławiu w końcu 2011 r. Tabela 4 Absolwenci wg typów szkół powiatu jarosławskiego Lp. Rodzaj szkoły Absolwenci, którzy ukończyli szkołę w powiecie jarosławskim* Bezrobotni absolwenci ze szkół powiatu jarosławskiego ** Procent zarejestrowanych absolwentów ze szkół powiatu jarosławskiego 1 Szkoły wyższe x x 794*** 868*** Szkoły policealne ,5 3 4 Technika, licea zawodowe Licea ogólnokształcące ,4 5 Zasadnicze Szkoły Zawodowe Razem ,4 Źródło: * - System Informacji Oświatowej MEN; firma Sygnity; ** - opracowanie własne na podstawie wygenerowanego przy pomocy programu Syriusz raportu lista absolwentów wg zawodów i szkół w okresie od do z powiatu ;*** - GUS Absolwenci szkół wyższych według szkół i grup kierunków (łącznie z cudzoziemcami); x brak danych Wśród osób, które w 2011 r. ukończyły szkoły ponadgimnazjalne w powiecie jarosławskim dominowali absolwenci liceów ogólnokształcących (1096) oraz szkół wyższych (868). W porównaniu do roku 2010 liczba absolwentów liceów ogólnokształcących z powiatu jarosławskiego w 2011 roku wzrosła o 34 osoby, zaś absolwentów szkoły wyższej o 74 osoby.

14 Kolejną pod względem liczebności grupę absolwentów (ogółem 678 osób) stanowiły osoby, które ukończyły technika ( 604 osoby) oraz licea zawodowe (74 osoby). Zasadnicze szkoły zawodowe z liczbą 416 absolwentów zajęły przedostatnie miejsce wśród szkół ponadgimnazjalnych powiatu jarosławskiego. Najmniejszą liczbę absolwentów w powiecie jarosławskim (113 osób) wykazały szkoły policealne/pomaturalne. W porównaniu do 2010 roku nastąpił w tej grupie wzrost o 31 osób. Osoby, które ukończyły szkoły ponadgimnazjalne w powiecie jarosławskim i zarejestrowały się w Powiatowym Urzędzie Pracy w Jarosławiu w liczbie 425 osób stanowiły 13.4% ogółu absolwentów szkół powiatu jarosławskiego. Wykres 3 Liczba absolwentów oraz bezrobotnych absolwentów szkół powiatu jarosławskiego na koniec grudnia 2011 r Szkoły w yższe Szkoły policealne Technika, licea zaw odow e Licea ogólnokształcące Zasadnicze Szkoły Zaw odow e Absolwenci ze szkół powiatu jarosławskiego 2011 Bezrobotni absolwenci ze szkół powiatu jarosławskiego Źródło: opracowanie własne na podstawie: danych System Informacji Oświatowej MEN; firma Sygnity, GUS Absolwenci szkół wyższych według szkół i grup kierunków (łącznie z cudzoziemcami), wygenerowanego przy pomocy programu Syriusz raportu lista absolwentów wg zawodów i szkół

15 Według danych Powiatowego Urzędu Pracy w Jarosławiu na koniec grudnia 2011r. wśród zarejestrowanych absolwentów: 228 osób - posiadało wykształcenie wyższe; 35 osób - wykształcenie policealne/pomaturalne; 164 osoby - średnie zawodowe (licea i technika); 112 osób - średnie ogólnokształcące ; 116 osób - wykształcenie zasadnicze zawodowe. Absolwentów posiadających wykształcenie gimnazjalne i poniżej w końcówce analizowanego roku nie odnotowano. Wykres 4 Zarejestrowani absolwenci wg poziomu wykształcenia ( stan na koniec grudnia 2011 r.) wyższe policealne/pomaturalnne średnie zawodowe. licea ogólnokształcące zasadnicze zawodowe bezrobotni absolw enci zarejestrow ani w PUP Jarosław w 2011r. bezrobotni absolw enci ze szkół pow iatu jarosław skiego bezrobotni absolw enci ze szkół spoza pow iatu jarosław skiego Źródło: Załącznik nr 1 do sprawozdania MIPS-01 Bezrobotni oraz poszukujący pracy według czasu pozostawania bez prac, wieku, poziomu wykształcenie i stażu pracy. Stan w końcu 4 kwartału 2011 roku. W grupie 228 absolwentów zarejestrowanych z wykształceniem wyższym 23,2% tj. 53 osoby ukończyło w 2011r. Państwową Wyższą Szkołę Techniczno-Ekonomiczną im. ks.

16 Bronisława Markiewicza w Jarosławiu. Najwięcej absolwentów tej uczelni zarejestrowano w zawodach: specjalista do spraw organizacji usług gastronomicznych - 7 osób; specjalista do spraw integracji europejskiej 5 osób; pozostali specjaliści do spraw administracji i rozwoju - 4 osoby; Pielęgniarka 3 osoby. Kolejną grupę 164 zarejestrowanych absolwentów stanowią osoby z wykształceniem średnim zawodowym. W tej grupie 91.5 % tj. 150 osób ukończyło szkoły znajdujące się w powiecie jarosławskim. Najwięcej absolwentów z wykształceniem średnim zawodowym zarejestrowało się zawodach: technik mechanik - 10 osób ; technik informatyk - 4 osoby; technik elektronik - 3 osoby; technik żywienia i gospodarstwa domowego - 3 technik technologii odzieży - 3 osoby; technik technologii żywności - 3 osoby Wśród absolwentów zarejestrowanych z wykształceniem średnim zawodowym 94 osoby w toku kształcenia nie uzyskało kwalifikacji do wykonywania określonego zawodu i w ewidencji Urzędu Pracy stanowią grupę bez zawodu. Liczba absolwentów z wykształceniem średnim zawodowym ze szkół powiatu jarosławskiego zarejestrowanych na koniec grudnia 2011r. (150 osób) wzrosła o 19 osób w stosunku do zarejestrowanych w analogicznym okresie roku poprzedniego (131 osób), co ilustruje tabela 4. Nadal dużą grupę absolwentów (116 osób) stanowią osoby zarejestrowane w 2011r. z wykształceniem zasadniczym zawodowym. Wśród nich 106 osób tj. 91,4% ukończyło zasadnicze szkoły zawodowe znajdujące się w powiecie jarosławskim. Najliczniej reprezentowane w tej grupie zawody to : kucharz małej gastronomii 13 osób;

17 sprzedawca 11 osób; mechanik pojazdów samochodowych 7 osób; monter izolacji budowlanych 6 osób; cukiernik 5 osób. Podobnie jak w grupie osób z wykształceniem średnim zawodowym, wśród absolwentów zarejestrowanych w 2011r. z wykształceniem zasadniczym zawodowym 34 osoby w toku kształcenia nie uzyskało kwalifikacji do wykonywania określonego zawodu i stanowią w ewidencji Urzędu grupę bez zawodu. Liczba absolwentów z wykształceniem zasadniczym zawodowym ze szkół powiatu jarosławskiego, zarejestrowanych na koniec grudnia 2011r. ( 106 osób ) zmniejszyła się o 9 osób w stosunku do zarejestrowanych w analogicznym okresie roku poprzedniego (115 osób), co ilustruje tabela 4. Ostatnią dużą grupę zarejestrowanych absolwentów stanowią osoby z wykształceniem średnim ogólnokształcącym. W Powiatowym Urzędzie Pracy w Jarosławiu wśród 112 absolwentów zarejestrowanych z wykształceniem średnim ogólnokształcącym ukończyło szkoły znajdujące się na terenie powiatu jarosławskiego. Liczba ta stanowi zaledwie 9,4% wszystkich absolwentów kończących licea ogólnokształcące w powiecie jarosławskim (tabela 4). Absolwenci z wykształceniem średnim ogólnokształcącym, nie posiadając zawodu decydują się na kontynuację edukacji w szkołach policealnych lub na uczelniach wyższych. Liczba absolwentów z wykształceniem średnim ogólnokształcącym ze szkół powiatu jarosławskiego, zarejestrowanych na koniec grudnia 2011 roku (103) zwiększyła się o 13 osób w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego (90), co ilustruje tabela 4. Niewielką grupę liczącą 35 osób stanowią zarejestrowani absolwenci szkół pomaturalnych/policealnych. Spośród w/w absolwentów 13 osób ukończyło szkoły pomaturalne/ policealne znajdujące się na terenie powiatu jarosławskiego. Stanowią oni 31% wszystkich absolwentów kończących szkoły pomaturalne/policealne w powiecie jarosławskim w 2011 r.

18 Liczba absolwentów z wykształceniem pomaturalnym/policealnym ze szkół powiatu jarosławskiego zarejestrowanych na koniec grudnia 2011 roku (13) zwiększyła się o 5 osób w stosunku do zarejestrowanych w tej grupie w końcu 2010 r. (8), co ilustruje tabela 4. PROGNOZY DOTYCZĄCE ABSOLWENTÓW NA ROK 2012 Jednym z założeń monitoringu zawodów deficytowych i nadwyżkowych jest próba określenia liczby absolwentów kończących szkoły w analizowanym roku i ich wpływu na sytuację lokalnego rynku pracy. Na podstawie danych z Systemu Informacji Oświatowej MEN przewiduje się, że w roku 2012 szkoły ponadgimnazjalne w powiecie jarosławskim ukończy 2793 osoby, to jest o 490 absolwentów więcej niż w roku Podane dane nie obejmują szkół wyższych. W tabeli poniżej przedstawiono prognozowaną liczbę absolwentów na rok 2012 według typów szkół. Tabela 5 Przewidywani absolwenci w roku 2012 wg typów szkół Lp. Rodzaj szkoły Absolwenci, którzy ukończyli szkołę w roku 2011 Przewidywani absolwenci w roku 2012 wzrost/spadek liczby absolwentów Dynamika zmian w % 1 Szkoły policealne ,7% Szkoły średnie (technika, licea zawodowe) Licea ogólnokształcące Zasadnicze szkoły zawodowe ,13% ,04% ,7% Razem ,3% Źródło: opracowanie własne na podstawie danych z Systemu Informacji Oświatowej MEN; firma Sygnity

19 Jak wykazują powyższe prognozy, w szkołach średnich zawodowych oraz liceach ogólnokształcących wszystkich nastąpi w 2012 roku wzrost liczby absolwentów. Natomiast spadek liczby absolwentów przewiduje się w szkołach policealnych/ pomaturalnych i Zasadniczych zawodowych. Z przedstawionych prognoz wynika, że najwięcej absolwentów tj osób ukończy w 2012 roku licea ogólnokształcące, tj. o 110 więcej aniżeli w roku Zgodnie z prognozą szkoły średnie (technika i licea i zawodowe) ukończy w 2012 roku 1106 osób, czyli o 428 osób więcej niż w roku 2011r. Prognozy na 2012 r. zakładają spadek liczby absolwentów zasadniczych szkół zawodowych, które według prognoz ukończy 388 osób, tj. 28 osób mniej niż w roku Liczba przewidywanych absolwentów szkół policealnych będzie o 20 osób niższa niż w roku 2011 i wyniesie 93 osoby. Informacja o ilości przewidywanych absolwentów szkół jest ważnym elementem w określaniu możliwych zmian na lokalnym rynku pracy. Aby dokładniej przeanalizować sytuację absolwentów w powiecie jarosławskim w 2011 roku, w tabeli poniżej przedstawiono strukturę zawodową absolwentów według poziomu wykształcenia i zawodów.

20 Tabela 6 Absolwenci z wykształceniem policealnym i średnim zawodowym - przewidywania na rok 2012 Kod zawodu Nazwa zawodu Absolwenci, którzy ukończyli szkołę na terenie powiatu w roku 2011 Przewidywani absolwenci w roku 2012 Wzrost(+)/ Spadek(-) Wykształcenie policealne i średnie zawodowe Technik analityk Technik geodeta* Technik budownictwa* Technik drogownictwa* Technik urządzeń sanitarnych* Technik elektronik* Technik mechanik* Technik mechanizacji rolnictwa* Technik technologii odzieży* Technik architektury krajobrazu* Technik ogrodnik* Technik leśnik* Technik technologii żywności* Technik żywienia i gospodarstwa domowego* Biomasażysta Technik bezpieczeństwa i higieny pracy* Technik ochrony środowiska* Technik ekonomista* Przedstawiciel handlowy Technik administracji Plastyk* Muzyk* Technik informatyk* Technik telekomunikacji Sekretarka Technik hotelarstwa Pracownik do spraw osobowych Kelner Technik usług fryzjerskich* Technik usług kosmetycznych* Technik handlowiec* Technik ochrony fizycznej osób i mienia* Razem Źródło: opracowanie własne na podstawie danych z Systemu Informacji Oświatowej MEN; firma Sygnity

21 Tabela 7 Absolwenci z wykształceniem średnim ogólnokształcącym - przewidywania na rok 2012 Źródło: dane z Systemu Informacji Oświatowej MEN; firma Sygnity Kod zawodu Nazwa zawodu Absolwenci, którzy ukończyli szkołę na terenie powiatu w roku 2011 Przewidywani absolwenci w roku 2012 Wzrost(+)/ Spadek(-) Wykształcenie średnie ogólnokształcące Bez zawodu Tabela 8 Absolwenci z wykształceniem zasadniczym zawodowym - przewidywania na rok 2012 Kod zawodu Nazwa zawodu Absolwenci, którzy ukończyli szkołę na terenie powiatu w roku 2011 Przewidywani absolwenci w roku 2012 Wzrost(+)/ Spadek(-) Wykształcenie zasadnicze zawodowe Kucharz małej gastronomii* Fryzjer Sprzedawca* Ogrodnik* Murarz* Betoniarz - zbrojarz* Posadzkarz* Monter izolacji budowlanych* Monter instalacji i urządzeń sanitarnych* Malarz - tapeciarz* Blacharz* Ślusarz* Mechanik pojazdów samochodowych* Mechanik - monter maszyn i urządzeń* Elektryk* Elektromechanik* Rzeźnik - wędliniarz* Cukiernik* Stolarz* Mechanik - operator pojazdów i maszyn rolniczych* Razem Źródło: opracowanie własne na podstawie danych z Systemu Informacji Oświatowej MEN; firma Sygnity

22 Przewiduje się, że spośród 1199 absolwentów szkół policealnych/pomaturalnych oraz średnich zawodowych w 2012 roku, najwięcej absolwentów z kwalifikacjami pojawi się w następujących zawodach : technik administracji osób; technik ekonomista - 74 osób; technik żywienia i gospodarstwa domowego - 66 osób; technik leśnik - 60 osób technik geodeta - 55 osób; technik mechanik - 48 osób; technik budownictwa - 38 osób. Z zebranych danych wynika również, że na rynku pracy w 2012 roku pojawi się duża grupa tj absolwentów z wykształceniem średnim ogólnokształcącym. Z pewnością część z tych osób zakończy etap edukacji i pomimo braku zawodu wyuczonego podejmie starania podjęcia pracy. Zdecydowana większość absolwentów szkół ogólnokształcących podejmie jednakże naukę w szkołach policealnych oraz wyższych. Dane zawarte w tabeli 8, prognozujące liczbę absolwentów zasadniczych szkół zawodowych w 2012 r. wskazują równocześnie, że najliczniej będą reprezentowane następujące zawody : kucharz małej gastronomii - 84 osób; mechanik pojazdów samochodowych - 44 osoby sprzedawca murarz posadzkarz - 31 osób; - 30 osób - 25 osób

23 WNIOSKI W II CZĘŚCI raportu Absolwenci w roku 2011 oraz prognozy na rok 2012 sporządzonego w ramach monitoringu zawodów deficytowych i nadwyżkowych zebrano informacje oraz dokonano analizy danych dot. struktury absolwentów szkół na wszystkich poziomach nauczania oraz absolwentów rejestrujących się w Powiatowym Urzędzie Pracy w Jarosławiu. Z przedstawionych danych wynika, że: Wzrasta liczba absolwentów kończących technika i licea zawodowe. Osoby te posiadają kwalifikacje do wykonywania zawodu na poziomie średnim. Brak doświadczenia zawodowego stanowi jednakże barierę, która ich dyskwalifikuje u pracodawców, najczęściej zainteresowanych zatrudnianiem pracowników posiadających doświadczenie zawodowe w miejscu pracy. Wzrasta również liczba absolwentów z wykształceniem średnim ogólnokształcącym, którzy bez kwalifikacji do wykonywania określonego zawodu oraz bez doświadczenia zawodowego mają niewielkie szanse znalezienia odpowiedniego zatrudnienia. Osoby te po zetknięciu się z niezwykle trudną sytuacją zatrudnieniową na rynku pracy, podejmują decyzje o dalszym kształceniu w szkołach policealnych lub na uczelniach wyższych licząc, że zdobyta wiedza zwiększy ich szanse wejścia na rynek pracy. Ukończenie szkoły wyższej nie gwarantuje absolwentowi tej szkoły uniknięcia problemu znalezienia odpowiedniej pracy. Pracodawcy także od tej kategorii bezrobotnych oczekują doświadczenia zawodowego. Ukończenie szkoły zasadniczej zawodowej i uzyskanie kwalifikacji zawodowych do wykonywania określonego zawodu oraz zdobycie pewnego doświadczenia zawodowego podczas praktyk zawodowych w trakcie nauki pozwala sądzić, że w/w absolwenci wśród bezrobotnych absolwentów pozostałych typów szkół znajdują się w nieco korzystniejszej j sytuacji.

24 SPIS TABEL Tabela 1 Struktura bezrobotnych wg wykształcenia ( * na koniec grudnia danego roku)...3 Tabela 2 Struktura bezrobotnych w okresie do 12 miesięcy od dnia ukończenia nauki wg wieku i wykształcenia (* na koniec grudnia danego roku)...6 Tabela 3 Liczba zarejestrowanych bezrobotnych do 12 miesięcy od dnia ukończenia nauki wg grup zawodowych wielkich (* na koniec grudnia danego roku) 7 Tabela 4 Absolwenci wg typu szkół powiatu jarosławskiego Tabela 5 Przewidywani absolwenci w roku 2012 wg typów szkół.16 Tabela 6 Absolwenci z wykształceniem policealnym i średnim zawodowym-przewidywania na rok Tabela 7 Absolwenci z wykształceniem średnim ogólnokształcącym-przewidywania na rok Tabela 8 Absolwenci z wykształceniem zasadniczym zawodowym-przewidywania na rok SPIS WYKRESÓW Wykres 1 Liczba zarejestrowanych bezrobotnych wg wykształcenia (* na koniec grudnia danego roku)..4 Wykres 2 Liczba zarejestrowanych absolwentów w porównaniu do liczby bezrobotnych (* na koniec grudnia danego roku)...5 Wykres 3 Liczba absolwentów i bezrobotnych absolwentów szkół powiatu jarosławskiego(* na koniec grudnia danego roku) 12 Wykres 4 Zarejestrowani absolwenci wg wykształcenia uzyskanego w szkołach powiatu jarosławskiego oraz w szkołach spoza powiatu jarosławskiego (na koniec grudnia 2011 r.)...13

POWIATOWY URZĄD PRACY W PLESZEWIE

POWIATOWY URZĄD PRACY W PLESZEWIE POWIATOWY URZĄD PRACY W PLESZEWIE RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE PLESZEWSKIM W 2013 ROKU CZĘŚĆ II Pleszew, lipiec 2014 1 Zgodnie z zapisami ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 roku o

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Urząd Pracy w Trzebnicy. w powiecie trzebnickim w 2008 roku Absolwenci w powiecie trzebnickim

Powiatowy Urząd Pracy w Trzebnicy. w powiecie trzebnickim w 2008 roku Absolwenci w powiecie trzebnickim Powiatowy Urząd Pracy w Trzebnicy Załącznik do Monitoringu zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie trzebnickim w 2008 roku Absolwenci w powiecie trzebnickim Trzebnica, wrzesień 2009 Opracowanie:

Bardziej szczegółowo

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH za 2012r.

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH za 2012r. POWIATOWY URZĄD PRACY C E N T R U M A K T Y W I Z A C J I Z A W O D O W E J ul. Północna 9b, 43-600 Jaworzno, tel. centrala: 32 618-19-00, 32 618-19-24, fax 32 618-19-01, e-mail: urzad@pup-jaworznol.pl,

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Urząd Pracy w Malborku RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE MALBORSKIM W 2013 ROKU - CZĘŚĆ PROGNOSTYCZNA

Powiatowy Urząd Pracy w Malborku RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE MALBORSKIM W 2013 ROKU - CZĘŚĆ PROGNOSTYCZNA Powiatowy Urząd Pracy w Al. Armii Krajowej 70 82-200 Malbork tel/fax: 0 55 272 33 51 www.pup.malbork.pl e-mail: sekretariat@pup.malbork.pl RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE MALBORSKIM

Bardziej szczegółowo

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE WŁODAWSKIM ZA 2010 R.

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE WŁODAWSKIM ZA 2010 R. URZĄD PRACY POWIATOWY URZĄD PRACY WE WŁODAWIE ul. Niecała 2 22-200 Włodawa, tel. 082 5725-240 fax 5724-043 e-mail: sekretariat@pup.wlodawa.pl MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE WŁODAWSKIM

Bardziej szczegółowo

Ranking zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie strzelińskim w roku 2009

Ranking zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie strzelińskim w roku 2009 POWIATOWY URZĄD PRACY w STRZELINIE ul. Kamienna 10, 57-100 Strzelin tel/fax(071) 39-21-981, e-mail wrst@praca.gov.pl Ranking zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie strzelińskim w roku 2009 część

Bardziej szczegółowo

II CZĘŚĆ. Raportu z monitoringu zawodów deficytowych i nadwyżkowych. rok 2011. Powiat Międzychodzki

II CZĘŚĆ. Raportu z monitoringu zawodów deficytowych i nadwyżkowych. rok 2011. Powiat Międzychodzki II CZĘŚĆ Raportu z monitoringu zawodów deficytowych i nadwyżkowych rok 2011 Powiat Międzychodzki WSTĘP 1. Analiza bezrobocia wśród absolwentów szkół powiatu międzychodzkiego 1.1. Absolwenci roku szkolnego

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY W KWIDZYNIE 82-500 Kwidzyn, ul. Grudziądzka 30

POWIATOWY URZĄD PRACY W KWIDZYNIE 82-500 Kwidzyn, ul. Grudziądzka 30 POWIATOWY URZĄD PRACY W KWIDZYNIE 82-500 Kwidzyn, ul. Grudziądzka 30 RAPORT Z MONITORINGU ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE KWIDZYŃSKIM ZA 2013 ROK CZĘŚĆ II PROGNOSTYCZNA Lipiec 2014 Spis

Bardziej szczegółowo

II CZĘŚĆ RANKINGU ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE POZNAŃSKIM W 2009 ROKU

II CZĘŚĆ RANKINGU ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE POZNAŃSKIM W 2009 ROKU Poznań, dnia 21.07.2010 roku II CZĘŚĆ RANKINGU ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE POZNAŃSKIM W 2009 ROKU Powiatowy Urząd Pracy w Poznaniu ABSOLWENCI NA RYNKU PRACY W POWIECIE POZNAŃSKIM Prezentowane

Bardziej szczegółowo

ANEKS DO RANKINGU ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYśKOWYCH W POWIECIE MIELECKIM W 2010 ROKU (II/P 2010)

ANEKS DO RANKINGU ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYśKOWYCH W POWIECIE MIELECKIM W 2010 ROKU (II/P 2010) ANEKS DO RANKINGU ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYśKOWYCH W POWIECIE MIELECKIM W 2010 ROKU (II/P 2010) Mielec 2011 e-mail: sekretariat@pup.mielec.pl http://www.pup.mielec.pl 1 Spis treści: 1. Wstęp... 3 2.

Bardziej szczegółowo

Rozdział V. Charakterystyka absolwentów powiatu łukowskiego

Rozdział V. Charakterystyka absolwentów powiatu łukowskiego II część monitoringu zawodów deficytowych i nadwyżkowych za rok 2012 Rozdział V. Charakterystyka absolwentów powiatu łukowskiego 1. Bezrobocie wśród absolwentów szkół ponadgimnazjalnych Opracowanie to

Bardziej szczegółowo

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYśKOWYCH W POWIECIE GOŁDAPSKIM W 2012 ROKU

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYśKOWYCH W POWIECIE GOŁDAPSKIM W 2012 ROKU POWIATOWY URZĄD PRACY W GOŁDAPI ul. śeromskiego 18, 19-500 GOŁDAP (087) 615-03-95, www.goldap.pup.gov.pl, e-mail: olgo@praca.gov.pl RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYśKOWYCH W POWIECIE GOŁDAPSKIM W 2012

Bardziej szczegółowo

ABSOLWENCI SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH W POWIECIE MRĄGOWSKIM W 2013 ROKU

ABSOLWENCI SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH W POWIECIE MRĄGOWSKIM W 2013 ROKU POWIATOWY URZĄD PRACY w MRĄGOWIE ABSOLWENCI SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH W POWIECIE MRĄGOWSKIM W 2013 ROKU II CZĘŚĆ RAPORTU MONITORINGU ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH Mrągowo, lipiec 2014r. SPIS TREŚĆI

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY

POWIATOWY URZĄD PRACY POWIATOWY URZĄD PRACY ul. Słowackiego 2, 37-500 Jarosław, tel(16) 621-21-88, fax(16) 621-21-88 wewn. 116 www.pup.jaroslaw.pl e-mail: rzjr@praca.gov.pl MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE

Bardziej szczegółowo

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE CIESZYŃSKIM W 2007 ROKU CZĘŚC II

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE CIESZYŃSKIM W 2007 ROKU CZĘŚC II Powiatowy Urząd Pracy w Cieszynie 43 400 Cieszyn, ul. Kochanowskiego 8 RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE CIESZYŃSKIM W 2007 ROKU CZĘŚC II Cieszyn, 22 sierpnia 2008 1. WSTĘP W dobie

Bardziej szczegółowo

Wiek produkcyjny ( M : 18-65 lat i K : 18-60 lat )

Wiek produkcyjny ( M : 18-65 lat i K : 18-60 lat ) DANE DEMOGRAFICZNE Na koniec 2008 roku w powiecie zamieszkiwało 115 078 osób w tym : y 59 933 ( 52,1 % ) męŝczyźni: 55 145 Większość mieszkanek powiatu zamieszkuje w miastach ( 79 085 osób ogółem ) y 41

Bardziej szczegółowo

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyŝkowych badania w szkołach ponadgimnazjalnych za 2013 rok

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyŝkowych badania w szkołach ponadgimnazjalnych za 2013 rok Monitoring zawodów deficytowych i nadwyŝkowych badania w szkołach ponadgimnazjalnych za 2013 rok Druga część raportu: Monitoring Zawodów Deficytowych i NadwyŜkowych za rok 2013 rok dotyczy szkół ponadgimnazjalnych

Bardziej szczegółowo

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH w POWIECIE NAMYSŁOWSKIM w 2009 ROKU (część prognostyczna)

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH w POWIECIE NAMYSŁOWSKIM w 2009 ROKU (część prognostyczna) POWIATOWY URZĄD PRACY w NAMYSŁOWIE Tel. (77) 419 09 20 Fax. (77) 419 09 25 e-mail: opna@praca.gov.pl RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH w POWIECIE NAMYSŁOWSKIM w 2009 ROKU (część prognostyczna)

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY

POWIATOWY URZĄD PRACY POWIATOWY URZĄD PRACY 6-300 Augustów, ul. Mickiewicza 2, tel/fax (0-87) 643-58-02, 644-68-90, 644-77-08 e-mail: biau@praca.gov.pl lub sekretariat@pup.augustow.pl RAPORT Z MONITORINGU ZAWODÓW DEFICYTOWYCH

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Urząd Pracy w Złotoryi

Powiatowy Urząd Pracy w Złotoryi Powiatowy Urząd Pracy w Złotoryi Bezrobocie w powiecie złotoryjskim oraz aktywne działania w zakresie zmniejszania jego skutków w 2003 roku Złotoryja marzec 2004 r. 1. INFORMACJA O STANIE I STRUKTURZE

Bardziej szczegółowo

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W PUP BYDGOSZCZ W 2010 ROKU CZĘŚĆ II - PROGNOSTYCZNA

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W PUP BYDGOSZCZ W 2010 ROKU CZĘŚĆ II - PROGNOSTYCZNA MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W PUP BYDGOSZCZ W 2010 ROKU CZĘŚĆ II - PROGNOSTYCZNA Bydgoszcz, lipiec 2011 Spis treści Wstęp 3 Rozdział 1. Struktura osób bezrobotnych w okresie do 12 miesięcy

Bardziej szczegółowo

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE PARCZEWSKIM W 2012 ROKU

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE PARCZEWSKIM W 2012 ROKU POWIATOWY URZĄD PRACY W PARCZEWIE URZĄD PRACY MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE PARCZEWSKIM W 2012 ROKU CZĘŚĆ II RAPORTU ROCZNEGO ( PROGNOSTYCZNA ) PARCZEW LIPIEC 2013 roku Spis

Bardziej szczegółowo

WYNIKI BADAŃ W SZKOŁACH PONADGIMNAZJALNYCH

WYNIKI BADAŃ W SZKOŁACH PONADGIMNAZJALNYCH WYNIKI BADAŃ W SZKOŁACH PONADGIMNAZJALNYCH Powiatowy Urząd Pracy w Bochni analizując sytuację na lokalnym rynku pracy prowadzi stałe badanie zawodów deficytowych i nadwyżkowych. Przez monitoring zawodów

Bardziej szczegółowo

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w 2009 roku cz. II

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w 2009 roku cz. II POWIATOWY URZĄD PRACY W MIŃSKU MAZOWIECKIM Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w 2009 roku cz. II Absolwenci na lokalnym rynku pracy Powiatowy Urząd Pracy w Miosku Mazowieckim 2010-07-29 Niniejsze

Bardziej szczegółowo

RAPORT ZA ROK 2008 CZĘŚĆ II PROGOSTYCZNA. Opracował: Dział Statystyki i Analiz Rynku Pracy

RAPORT ZA ROK 2008 CZĘŚĆ II PROGOSTYCZNA. Opracował: Dział Statystyki i Analiz Rynku Pracy RAPORT ZA ROK 2008 CZĘŚĆ II PROGOSTYCZNA Opracował: Dział Statystyki i Analiz Rynku Pracy CHOJNICE SIERPIEŃ 2009 WSTĘP Analiza struktury zawodowej absolwentów na lokalnym rynku pracy powiatu chojnickiego

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA. o stanie i strukturze bezrobocia. rejestrowanego

INFORMACJA. o stanie i strukturze bezrobocia. rejestrowanego POWIATOWY URZĄD 1 PRACY 16-300 Augustów, ul. Mickiewicza 2, tel. (0-87) 6446890, 6447708, 6435802; fax. 6435803 e-mail: biau@praca.gov.pl; www.pup.augustow.pl INFORMACJA o stanie i strukturze bezrobocia

Bardziej szczegółowo

II CZĘŚĆ RANKINGU ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POZNANIU W 2009 ROKU

II CZĘŚĆ RANKINGU ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POZNANIU W 2009 ROKU Poznań, dnia 21.07.2010 roku II CZĘŚĆ RANKINGU ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POZNANIU W 2009 ROKU Powiatowy Urząd Pracy w Poznaniu 1 ABSOLWENCI NA POZNAŃSKIM RYNKU PRACY. Przedstawiony raport jest

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY W JAROSŁAWIU. MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE JAROSŁAWSKIM w 2009 roku

POWIATOWY URZĄD PRACY W JAROSŁAWIU. MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE JAROSŁAWSKIM w 2009 roku URZĄD PRACY POWIATOWY URZĄD PRACY W JAROSŁAWIU Dział ds. Pośrednictwa Pracy i Kontaktów z Pracodawcami MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE JAROSŁAWSKIM w 2009 roku CZĘŚĆ II JAROSŁAW

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZAD PRACY W MYSZKOWIE

POWIATOWY URZAD PRACY W MYSZKOWIE POWIATOWY URZAD PRACY W MYSZKOWIE MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH 2012R (Część prognostyczna dotycząca absolwentów szkół ponadgimnazjalnych z Powiatu Myszkowskiego) WYKONAŁA: DAGMARA ŻAK

Bardziej szczegółowo

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM W 2009 ROKU

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM W 2009 ROKU RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM W 2009 ROKU Kielce, wrzesień 2010 Wydawca: Wojewódzki Urząd Pracy w Kielcach ul. Witosa 86, 25-561 Kielce tel. 41 36 41 600, fax

Bardziej szczegółowo

Aglomeracja w liczbach

Aglomeracja w liczbach Aglomeracja w liczbach CZĘŚĆ CZĘŚĆ CZĘŚĆ CZĘŚĆ % 7% % 68% 6% % 6% 7% DEMOGRAFIA GOSPODARKA RYNEK PRACY EDUKACJA CZĘŚĆ CZĘŚĆ CZĘŚĆ SPIS TREŚCI DEMOGRAFIA - liczba ludności ogółem, liczba ludności według

Bardziej szczegółowo

WYNIKI BADAŃ W SZKOŁACH PONADGIMNAZJALNYCH

WYNIKI BADAŃ W SZKOŁACH PONADGIMNAZJALNYCH WYNIKI BADAŃ W SZKOŁACH PONADGIMNAZJALNYCH Powiatowy Urząd Pracy w Bochni analizując sytuację na lokalnym rynku pracy prowadzi stałe badanie zawodów deficytowych i nadwyżkowych. Przez monitoring zawodów

Bardziej szczegółowo

SZKOLNICTWO ZAWODOWE w Gdańsku kierunki kształcenia. Gdańska Rada Oświatowa, 13 marca 2014 r. Pomorskie Szkoły Rzemiosł

SZKOLNICTWO ZAWODOWE w Gdańsku kierunki kształcenia. Gdańska Rada Oświatowa, 13 marca 2014 r. Pomorskie Szkoły Rzemiosł SZKOLNICTWO ZAWODOWE w Gdańsku kierunki kształcenia Gdańska Rada Oświatowa, 1 marca 01 r. Pomorskie Szkoły Rzemiosł Podstawy prawne zmian w kształceniu zawodowym Ustawa o zmianie Ustawy o Systemie Oświaty

Bardziej szczegółowo

Monitoring zawodów deficytowych i nadwy kowych w powiecie ostrowskim w 2013 roku

Monitoring zawodów deficytowych i nadwy kowych w powiecie ostrowskim w 2013 roku POWIATOWY URZ D PRACY w Ostrowie Wolno ci 29a, 63-400 Ostrów Wielkopolski tel. (62) 735-43-11, (62) 73-73-200 fax (62) 73-73-202 e-mail: poow@praca.gov.pl http://www.pup.ostrowwlkp.pl Monitoring zawodów

Bardziej szczegółowo

Cele i zadania zawodoznawstwa

Cele i zadania zawodoznawstwa Zawodoznawstwo Zawodoznawstwo Ujęcie szerokie: Interdyscyplinarny obszar wiedzy o świecie pracy zlokalizowany na pograniczu nauk społecznych, przyrodniczych i technicznych. Ujęcie wąskie: Wiedza o zawodach

Bardziej szczegółowo

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W MIEŚCIE CZĘSTOCHOWA W 2012 ROKU

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W MIEŚCIE CZĘSTOCHOWA W 2012 ROKU RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W MIEŚCIE CZĘSTOCHOWA W 2012 ROKU CZĘŚĆ DIAGNOSTYCZNA OPRACOWANIE NA ZLECENIE PUP W CZĘSTOCHOWIE KRAKÓW 2013 SPIS TREŚCI WSTĘP... 4 1. ANALIZA BEZROBOCIA W MIEŚCIE

Bardziej szczegółowo

MIASTO WROCŁAW PRYWATNE POLICEALNE STUDIUM FOTOGRAFICZNE PHO-BOS WE WROCŁAWIU PRYWATNE POLICEALNE STUDIUM FOTOGRAFICZNE PHO-BOS 80,1

MIASTO WROCŁAW PRYWATNE POLICEALNE STUDIUM FOTOGRAFICZNE PHO-BOS WE WROCŁAWIU PRYWATNE POLICEALNE STUDIUM FOTOGRAFICZNE PHO-BOS 80,1 PRYWATNE POLICEALNE STUDIUM FOTOGRAFICZNE PHO-BOS WE WROCŁAWIU PRYWATNE POLICEALNE STUDIUM FOTOGRAFICZNE PHO-BOS 1 313[01] FOTOTECHNIK 8 8 100,0% PRYWATNE POLICEALNE STUDIUM FOTOGRAFICZNE PHO-BOS DLA DOROSŁYCH

Bardziej szczegółowo

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYśKOWYCH W POWIECIE CHOJNICKIM W 2009 ROKU

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYśKOWYCH W POWIECIE CHOJNICKIM W 2009 ROKU RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYśKOWYCH W POWIECIE CHOJNICKIM W 2009 ROKU Opracował: Dział Organizacyjno-Administracyjny CHOJNICE 2010 SPIS TREŚCI 1. Wstęp... 3 2. Analiza bezrobocia według rodzaju

Bardziej szczegółowo

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W SOPOCIE ZA ROK 2007

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W SOPOCIE ZA ROK 2007 POWIATOWY URZĄD PRACY W GDYNI MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W SOPOCIE ZA ROK 2007 Część II I. Wstęp Powiatowy Urząd Pracy w Gdyni analizując sytuację na lokalnym rynku pracy prowadzi stałe

Bardziej szczegółowo

1. Postanawia się przyjąć i przekazać pod obrady Rady Miasta Krakowa projekt uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie zamiaru rozwiązania Zespołu Szkół

1. Postanawia się przyjąć i przekazać pod obrady Rady Miasta Krakowa projekt uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie zamiaru rozwiązania Zespołu Szkół ZARZĄDZENIE Nr 98/2016 PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA z dnia 13.01.2016 r. w sprawie przyjęcia i przekazania pod obrady Rady Miasta Krakowa projektu uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie zamiaru rozwiązania

Bardziej szczegółowo

RZECZPOSPOLITA POLSKA. Prezydent Miasta na Prawach Powiatu Zarząd Powiatu. wszystkie

RZECZPOSPOLITA POLSKA. Prezydent Miasta na Prawach Powiatu Zarząd Powiatu. wszystkie RZECZPOSPOLITA POLSKA Warszawa, dnia 11 lutego 2011 r. MINISTER FINANSÓW ST4-4820/109/2011 Prezydent Miasta na Prawach Powiatu Zarząd Powiatu wszystkie Zgodnie z art. 33 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 13 listopada

Bardziej szczegółowo

SZKOLENIE BEZROBOTNYCH, POSZUKUJĄCYCH PRACY ORAZ PRACOWNIKÓW W WIEKU 45 LAT I POWYŻEJ

SZKOLENIE BEZROBOTNYCH, POSZUKUJĄCYCH PRACY ORAZ PRACOWNIKÓW W WIEKU 45 LAT I POWYŻEJ Dział 2. SZKOLENIE BEZROBOTNYCH, POSZUKUJĄCYCH PRACY ORAZ PRACOWNIKÓW W WIEKU 45 LAT I POWYŻEJ 2.1. Kategorie uczestników szkoleń Osoby, które rozpoczęły w trakcie szkolenia lub do 3 miesięcy 0 1 2 3 4

Bardziej szczegółowo

POWIAT TOMASZOWSKI. Zasadnicze szkoły zawodowe 3-letni cykl kształcenia. Lp. Informacje dodatkowe. Adres Kontakt Kierunki kształcenia.

POWIAT TOMASZOWSKI. Zasadnicze szkoły zawodowe 3-letni cykl kształcenia. Lp. Informacje dodatkowe. Adres Kontakt Kierunki kształcenia. POWIAT TOMASZOWSKI Zasadnicze szkoły zawodowe 3-letni cykl kształcenia Lp. 1. Nazwa szkoły Adres Kontakt Kierunki kształcenia Zasadnicza Szkoła Zawodowa przy Zespole Szkół Nr 3 Zespół Szkół Nr 3 im. Macieja

Bardziej szczegółowo

Informacja o szkolnictwie zawodowym kierunkach kształcenia zawodowego w roku szkolnym 2009/2010 (dane na dzień 10.09.2009r.)

Informacja o szkolnictwie zawodowym kierunkach kształcenia zawodowego w roku szkolnym 2009/2010 (dane na dzień 10.09.2009r.) Informacja o szkolnictwie zawodowym kierunkach kształcenia zawodowego w roku szkolnym 2009/20 (dane na dzień.09.2009r.) W roku szkolnym 2009/20 Miasto Olsztyn prowadzi 7 zespołów szkół zawodowych : 1)

Bardziej szczegółowo

WYKAZ PUBLICZNYCH SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH W POWIECIE KROŚNIEŃSKIM

WYKAZ PUBLICZNYCH SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH W POWIECIE KROŚNIEŃSKIM REKRUTACJA DO KLAS PIERWSZYCH A ROK SZKOLY 202/203 REKRUTACJA DO KLAS PIERWSZYCH A ROK SZKOLY 202/203 WYKAZ PUBLICZYCH SZKÓŁ POADGIMAZJALYCH W POWIECIE KROŚIEŃSKIM I. Szkoły ponadgimnazjalne dla młodzieży

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XLIX/534/2006 Rady Powiatu w Malborku z dnia 30 sierpnia 2006 r.

Uchwała Nr XLIX/534/2006 Rady Powiatu w Malborku z dnia 30 sierpnia 2006 r. Uchwała Nr XLIX/534/2006 Rady Powiatu w Malborku z dnia 30 sierpnia 2006 r. W sprawie ustalenia sieci publicznych szkół w powiecie malborskim. Na podstawie art.5 ust.5a, art.17 ust.5 ustawy o systemie

Bardziej szczegółowo

Regulamin studenckich praktyk zawodowych w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Nowym Sączu

Regulamin studenckich praktyk zawodowych w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Nowym Sączu Regulamin studenckich praktyk zawodowych w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Nowym Sączu 1 1. Uczelnia organizuje studenckie praktyki zawodowe, zwane dalej "praktykami", przewidziane w planach studiów

Bardziej szczegółowo

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE GRAJEWSKIM W 2011 ROKU

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE GRAJEWSKIM W 2011 ROKU Powiatowy Urząd Pracy w Grajewie RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE GRAJEWSKIM W 2011 ROKU Część II (prognoza) Grajewo, lipiec 2012 roku 1 WSTĘP Niniejszy raport jest drugą częścią

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY w JELENIEJ GÓRZE. Zawody deficytowe i nadwyżkowe. w Jeleniej Górze i powiecie jeleniogórskim INFORMACJA SYGNALNA

POWIATOWY URZĄD PRACY w JELENIEJ GÓRZE. Zawody deficytowe i nadwyżkowe. w Jeleniej Górze i powiecie jeleniogórskim INFORMACJA SYGNALNA URZĄD PRACY POWIATOWY URZĄD PRACY w JELENIEJ GÓRZE Zawody deficytowe i nadwyżkowe w Jeleniej Górze i powiecie jeleniogórskim za I półrocze 2015 roku Sierpień, 2015 Wstęp Monitoring zawodów ch i ch jest

Bardziej szczegółowo

MECHANIK OPERATOR POJAZDÓW I MASZYN ROLNICZYCH kod 834103

MECHANIK OPERATOR POJAZDÓW I MASZYN ROLNICZYCH kod 834103 INFORMACJA LOKALNA O ZAWODZIE MECHANIK OPERATOR POJAZDÓW I MASZYN ROLNICZYCH kod 834103 Mechanik operator pojazdów i maszyn rolniczych to jeden z 2360 zawodów ujętych w obowiązującej od 1 lipca 2010 r.

Bardziej szczegółowo

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE ROPCZYCKO SĘDZISZOWSKIM W 2009 ROKU (CZĘŚĆ PROGNOSTYCZNA)

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE ROPCZYCKO SĘDZISZOWSKIM W 2009 ROKU (CZĘŚĆ PROGNOSTYCZNA) Powiatowy Urząd Pracy w Ropczycach 39-100 Ropczyce, ul. NMP 2 Tel/fax (017) 2218523 e-mail: rzro@praca.gov.pl MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE ROPCZYCKO SĘDZISZOWSKIM W 2009 ROKU

Bardziej szczegółowo

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE WAŁBRZYSKIM W 2011 ROKU (CZ. II - ABSOLWENCI)

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE WAŁBRZYSKIM W 2011 ROKU (CZ. II - ABSOLWENCI) MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE WAŁBRZYSKIM W 2011 ROKU (CZ. II - ABSOLWENCI) Wałbrzych, lipiec 2012 1 Wstęp Powiatowy Urząd Pracy w Wałbrzychu analizując sytuację na lokalnym

Bardziej szczegółowo

technik pojazdów samochodowych mechanik pojazdów samochodowych elektromechanik pojazdów samochodowych Wydawnictwa Komunikacji i Łączności

technik pojazdów samochodowych mechanik pojazdów samochodowych elektromechanik pojazdów samochodowych Wydawnictwa Komunikacji i Łączności Komunikat dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 31 marca 2015 r. w sprawie wykazu turniejów i olimpiad zwalniających z etapu pisemnego egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe lub z części

Bardziej szczegółowo

stanu na koniec okresu Bezrobotni według Osoby do 12 miesięcy nauki ogółem od dnia ukończenia

stanu na koniec okresu Bezrobotni według Osoby do 12 miesięcy nauki ogółem od dnia ukończenia INFORMACJA LOKALNA O ZAWODZIE CUKIERNIK - kod 751201 Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie cukiernik powinien być przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych: 1) obsługiwania maszyn i

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZYJMOWANIA UCZNIÓW

REGULAMIN PRZYJMOWANIA UCZNIÓW REGULAMIN PRZYJMOWANIA UCZNIÓW do Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Józefa Nojego w Czarnkowie na rok szkolny 2016/2017 1 1. Niniejszy regulamin stanowi podstawę przyjęcia absolwentów szkół gimnazjalnych

Bardziej szczegółowo

Zasady rekrutacji do szkół ponadgimnazjalnych prowadzonych przez Powiat Kraśnicki na rok szkolny 2013/2014

Zasady rekrutacji do szkół ponadgimnazjalnych prowadzonych przez Powiat Kraśnicki na rok szkolny 2013/2014 Załącznik do uchwały Nr 121-421/13 Zarządu Powiatu z dnia 4 kwietnia 2013r. Zasady rekrutacji do szkół ponadgimnazjalnych prowadzonych przez Powiat Kraśnicki na rok szkolny 2013/2014 W roku szkolnym 2013/2014

Bardziej szczegółowo

Regulamin rekrutacji do klas pierwszych Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 im. Noblistów Polskich w Słupsku w roku szkolnym 2009/2010

Regulamin rekrutacji do klas pierwszych Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 im. Noblistów Polskich w Słupsku w roku szkolnym 2009/2010 Regulamin rekrutacji do klas pierwszych Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 im. Noblistów Polskich w Słupsku w roku szkolnym 2009/2010 Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej Sportu

Bardziej szczegółowo

System kształcenia dualnego w Niemczech

System kształcenia dualnego w Niemczech System kształcenia dualnego w Niemczech Referentka: Aleksandra Ziomko Ref.ds. Kształcenia zawodowego na szczeblu krajowym i międzynarodowym Gorzów 12.10.2011 Handwerkskammer Frankfurt (Oder) Region Ostbrandenburg

Bardziej szczegółowo

PLAN SIECI PUBLICZNYCH SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH ORAZ SZKÓŁ SPECJALNYCH POWIATU SIERADZKIEGO. (nabór do klas pierwszych na rok szkolny 2008/2009)

PLAN SIECI PUBLICZNYCH SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH ORAZ SZKÓŁ SPECJALNYCH POWIATU SIERADZKIEGO. (nabór do klas pierwszych na rok szkolny 2008/2009) PLAN SIECI PUBLICZNYCH SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH ORAZ SZKÓŁ SPECJALNYCH POWIATU SIERADZKIEGO (nabór do klas pierwszych na rok szkolny 2008/2009) I Liceum Ogólnokształcące im. K. Jagiellończyka w Sieradzu

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY ul. Kryńska 40, 16-100 Sokółka tel. (085) 7229010, fax (085) 722901; e-mail: biso@praca.gov.pl

POWIATOWY URZĄD PRACY ul. Kryńska 40, 16-100 Sokółka tel. (085) 7229010, fax (085) 722901; e-mail: biso@praca.gov.pl URZĄD PRACY POWIATOWY URZĄD PRACY ul. Kryńska 4, 16-1 Sokółka tel. (85) 791, fax (85) 791; e-mail: biso@praca.gov.pl CZĘŚĆ II RAPORTU ZA 8 ROK Z MONITORINGU ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH ANALIZA

Bardziej szczegółowo

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE GRAJEWSKIM W 2012 ROKU

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE GRAJEWSKIM W 2012 ROKU Powiatowy Urząd Pracy w Grajewie RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE GRAJEWSKIM W 2012 ROKU Część II (prognoza) Grajewo, lipiec 2013 rok 1 WSTĘP Niniejszy raport jest drugą częścią prognostyczną

Bardziej szczegółowo

Załącznik 3 do Sprawozdania o rynku pracy MPIPS-01, sporządzony za I półrocze 2011 r. przez Powiatowy Urząd Pracy we Wrocławiu

Załącznik 3 do Sprawozdania o rynku pracy MPIPS-01, sporządzony za I półrocze 2011 r. przez Powiatowy Urząd Pracy we Wrocławiu MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE M. WROCŁAWIU W I PÓŁROCZU 2011 ROKU WSTĘP Głównym celem niniejszego raportu jest identyfikacja zawodów deficytowych, zrównoważonych i nadwyżkowych

Bardziej szczegółowo

Poradnia Psychologiczno Pedagogiczna w Kutnie Analiza wyników badań ankietowych przeprowadzonych wśród uczniów klas III gimnazjów.

Poradnia Psychologiczno Pedagogiczna w Kutnie Analiza wyników badań ankietowych przeprowadzonych wśród uczniów klas III gimnazjów. Poradnia Psychologiczno Pedagogiczna w Kutnie Analiza wyników badań ankietowych przeprowadzonych wśród uczniów klas III gimnazjów. Kutno, maj 2013 r. 1 Wstęp Poradnia Psychologiczno Pedagogiczna w Kutnie

Bardziej szczegółowo

Regulamin rekrutacji do Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 4 na rok szkolny 2016/2017

Regulamin rekrutacji do Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 4 na rok szkolny 2016/2017 Regulamin rekrutacji do Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 4 na rok szkolny 2016/2017 1 1. O przyjęciu kandydata do klasy pierwszej szkoły ponadgimnazjalnej: zasadniczej szkoły zawodowej, liceum ogólnokształcącego

Bardziej szczegółowo

Przy kwalifikowaniu osób na szkolenia dla kandydatów na egzaminatorów podstawę prawną stanowią trzy wymienione niżej akty prawne:

Przy kwalifikowaniu osób na szkolenia dla kandydatów na egzaminatorów podstawę prawną stanowią trzy wymienione niżej akty prawne: Przy kwalifikowaniu osób na szkolenia dla kandydatów na egzaminatorów podstawę prawną stanowią trzy wymienione niżej akty prawne: I. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 1996 nr

Bardziej szczegółowo

Podstawa prawna. 4. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. nr 96 poz.873);

Podstawa prawna. 4. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. nr 96 poz.873); Regulamin rekrutacji do II Liceum Ogólnokształcącego im. Hetmana Jana Tarnowskiego w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 2 w Tarnowie Rok szkolny 2016/2017 Podstawa prawna 1 Rekrutacja do II LO im. Hetmana

Bardziej szczegółowo

Województwo Lubuskie, 2016 r.

Województwo Lubuskie, 2016 r. Województwo Lubuskie, 2016 r. Kursy kwalifikacyjne, szkolenia doskonalące dla nauczycieli w zakresie tematyki związanej z nauczanym zawodem. Studia podyplomowe itp. Np. uczelnie wyższe w przypadku szkoleń

Bardziej szczegółowo

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE ROPCZYCKO SĘDZISZOWSKIM W 2010 ROKU (CZĘŚĆ PROGNOSTYCZNA)

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE ROPCZYCKO SĘDZISZOWSKIM W 2010 ROKU (CZĘŚĆ PROGNOSTYCZNA) Powiatowy Urząd Pracy w Ropczycach 39-100 Ropczyce, ul. NMP 2 Tel/fax (017) 2218523 e-mail: rzro@praca.gov.pl MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE ROPCZYCKO SĘDZISZOWSKIM W 2010 ROKU

Bardziej szczegółowo

Silne i słabe strony egzaminów zewnętrznych

Silne i słabe strony egzaminów zewnętrznych Przyszłość egzaminowania zewnętrznego w zakresie kwalifikacji zawodowych Egzaminy potwierdzające kwalifikacje zawodowe dzisiaj Silne i słabe strony egzaminów zewnętrznych Problemy do rozwiązania Zamierzenia

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Urząd Pracy w Żywcu MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE ŻYWIECKIM. za 2009 ROK

Powiatowy Urząd Pracy w Żywcu MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE ŻYWIECKIM. za 2009 ROK Powiatowy Urząd Pracy w Żywcu MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE ŻYWIECKIM za 2009 ROK Żywiec marzec 2010 1 I. WSTĘP Niniejszy raport stanowi analizę zjawiska bezrobocia w powiecie

Bardziej szczegółowo

Bezrobocie w Małopolsce

Bezrobocie w Małopolsce III 21 IV 21 V 21 VI 21 VII 21 VIII 21 IX 21 X 21 XI 21 XII 21 I 211 II 211 III 211 IV 211 V 211 VI 211 VII 211 VIII 211 IX 211 X 211 XI 211 XII 211 I 212 II 212 III 212 IV 212 V 212 VI 212 VII 212 VIII

Bardziej szczegółowo

U R Z Ą D S T A T Y S T Y C Z N Y WE WROCŁAWIU

U R Z Ą D S T A T Y S T Y C Z N Y WE WROCŁAWIU U R Z Ą D S T A T Y S T Y C Z N Y WE WROCŁAWIU Kontakt: tel. 071 37-16-300 e-mail: sekretariatuswro@stat.gov.pl Internet: www.stat.gov.pl/urzedy/wroclaw INFORMACJA SYGNALNA nr 2/2006 EDUKACJA W WOJEWÓDZTWIE

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 22 sierpnia 2012 r. Poz. 945 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 9 sierpnia 2012 r.

Warszawa, dnia 22 sierpnia 2012 r. Poz. 945 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 9 sierpnia 2012 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 22 sierpnia 2012 r. Poz. 945 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 9 sierpnia 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ramowego

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr III/7/2010 Rady Miejskiej w Górze Kalwarii z dnia 30 grudnia 2010 r.

UCHWAŁA Nr III/7/2010 Rady Miejskiej w Górze Kalwarii z dnia 30 grudnia 2010 r. UCHWAŁA Nr III/7/2010 Rady Miejskiej w Górze Kalwarii z dnia 30 grudnia 2010 r. w sprawie określenia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego i ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania na doskonalenie

Bardziej szczegółowo

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych W obszarze działania Powiatowego Urzędu Pracy w Miechowie za rok. Część II Prognoza Zleceniodawca: Projekt i wykonanie: Powiatowy Urząd Pracy w Miechowie

Bardziej szczegółowo

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE ZAWIERCIAŃSKIM W I PÓLROCZU 2014 ROKU

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE ZAWIERCIAŃSKIM W I PÓLROCZU 2014 ROKU POWIATOWY URZĄD PRACY W ZAWIERCIU RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE ZAWIERCIAŃSKIM W I PÓLROCZU 2014 ROKU CZĘŚĆ I DIAGNOSTYCZNA Zawiercie, październik 2014 r. Ranking zawodów deficytowych

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY W ZGIERZU RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE ZGIERSKIM W 2008 ROKU CZĘŚĆ II.

POWIATOWY URZĄD PRACY W ZGIERZU RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE ZGIERSKIM W 2008 ROKU CZĘŚĆ II. POWIATOWY URZĄD PRACY W ZGIERZU RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE ZGIERSKIM W 2008 ROKU CZĘŚĆ II. Zgodnie z zaleceniem Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej Departamentu Rynku Pracy

Bardziej szczegółowo

Modernizacja kształcenia zawodowego w Polsce w odpowiedzi na potrzeby rynku pracy i wyzwania uczenia się przez całe życie

Modernizacja kształcenia zawodowego w Polsce w odpowiedzi na potrzeby rynku pracy i wyzwania uczenia się przez całe życie DEPARTAMNET KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO I USTAWICZNEGO Modernizacja kształcenia zawodowego w Polsce w odpowiedzi na potrzeby rynku pracy i wyzwania uczenia się przez całe życie. Cele modernizacji kształcenia

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Urząd Pracy w Wieluniu

Powiatowy Urząd Pracy w Wieluniu Powiatowy Urząd Pracy w Wieluniu MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYśKOWYCH RAPORT ZA I PÓŁROCZE 2010R. POWIAT WIELUŃSKI Akceptuję: Wieluń, październik 2010r. Spis treści Wstęp..... 3 1. Analiza bezrobocia

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY W PLESZEWIE

POWIATOWY URZĄD PRACY W PLESZEWIE POWIATOWY URZĄD PRACY W PLESZEWIE RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE PLESZEWSKIM W 2012 ROKU CZĘŚĆ II Pleszew, lipiec 2013 1 Zgodnie z zapisami ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 roku o

Bardziej szczegółowo

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE LĘBORSKIM

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE LĘBORSKIM MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE LĘBORSKIM RAPORT POWIATOWY ZA ROK 2011 CZĘŚĆ II - PROGNOSTYCZNA Lipiec 2012 Zleceniodawca: Powiatowy Urząd Pracy w Lęborku ul. Gdańska 35 84-300

Bardziej szczegółowo

DANE UCZESTNIKÓW PROJEKTÓW (PRACOWNIKÓW INSTYTUCJI), KTÓRZY OTRZYMUJĄ WSPARCIE W RAMACH EFS

DANE UCZESTNIKÓW PROJEKTÓW (PRACOWNIKÓW INSTYTUCJI), KTÓRZY OTRZYMUJĄ WSPARCIE W RAMACH EFS DANE UCZESTNIKÓW PROJEKTÓW (PRACOWNIKÓW INSTYTUCJI), KTÓRZY OTRZYMUJĄ WSPARCIE W RAMACH EFS Dane uczestników projektów, którzy otrzymują wsparcie w ramach EFS Dane uczestnika Lp. Nazwa Możliwe wartości

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY

POWIATOWY URZĄD PRACY POWIATOWY URZĄD PRACY CENTRUM AKTYWIZACJI ZAWODOWEJ 47 400 Racibórz, ul. Klasztorna 6 tel.:+48 32 415 45 50 faks: +48 32 414 04 98 e-mail: kara@praca.gov.pl; sekretariat@pup-raciborz.pl www.pup-raciborz.pl;

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Urząd Pracy w Sanoku MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE SANOCKIM II CZĘŚĆ RAPORTU ZA 2013 ROK (UZUPEŁNIENIE)

Powiatowy Urząd Pracy w Sanoku MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE SANOCKIM II CZĘŚĆ RAPORTU ZA 2013 ROK (UZUPEŁNIENIE) Powiatowy Urząd Pracy w Sanoku MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE SANOCKIM II CZĘŚĆ RAPORTU ZA 2013 ROK (UZUPEŁNIENIE) Lipiec 2014 WYNIKI BADANIA W SZKOŁACH PONADGIMNAZJALNYCH Na

Bardziej szczegółowo

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE ROPCZYCKO SĘDZISZOWSKIM W 2007 ROKU (CZĘŚĆ UZUPEŁNIAJĄCA)

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE ROPCZYCKO SĘDZISZOWSKIM W 2007 ROKU (CZĘŚĆ UZUPEŁNIAJĄCA) Powiatowy Urząd Pracy w Ropczycach 39-100 Ropczyce, ul. NMP 2 Tel/fax (017) 2218523 e-mail: rzro@praca.gov.pl MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE ROPCZYCKO SĘDZISZOWSKIM W 2007 ROKU

Bardziej szczegółowo

Monitoring zawodów. deficytowych i nadwyżkowych w powiecie brzeskim w II półroczu 2010 roku. Część II Absolwenci szkół ponadgimnazjalnych

Monitoring zawodów. deficytowych i nadwyżkowych w powiecie brzeskim w II półroczu 2010 roku. Część II Absolwenci szkół ponadgimnazjalnych POWIATOWY URZĄD PRACY W BRZESKU ul. J. Piłsudskiego 19, 32-800 Brzesko tel. 663-05-22, 663-05-46, 686-36-44 e-mail: urzad@pup-brzesko.pl www.pup-brzesko.pl ANALIZA PÓŁROCZNA Monitoring zawodów deficytowych

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN NABORU KRYTERIA PRZYJMOWANIA UCZNIÓW DO KLASY PIERWSZEJ Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Chojnie w roku szkolnym 2016/2017

REGULAMIN NABORU KRYTERIA PRZYJMOWANIA UCZNIÓW DO KLASY PIERWSZEJ Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Chojnie w roku szkolnym 2016/2017 REGULAMIN NABORU KRYTERIA PRZYJMOWANIA UCZNIÓW DO KLASY PIERWSZEJ Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Chojnie w roku szkolnym 2016/2017 Podstawa prawna: Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty

Bardziej szczegółowo

Analiza sytuacji na rynku pracy osób do 30 roku życia. Opracowanie: Powiatowy Urząd Pracy w Słubicach

Analiza sytuacji na rynku pracy osób do 30 roku życia. Opracowanie: Powiatowy Urząd Pracy w Słubicach Analiza sytuacji na rynku pracy osób do 30 roku życia Opracowanie: Powiatowy Urząd Pracy w Słubicach Słubice 2011 1 Wstęp W niniejszym opracowaniu dokonano charakterystyki sytuacji na lokalnym rynku pracy

Bardziej szczegółowo

stanu na koniec okresu Bezrobotni według Osoby do 12 miesięcy nauki ogółem od dnia ukończenia

stanu na koniec okresu Bezrobotni według Osoby do 12 miesięcy nauki ogółem od dnia ukończenia INFORMACJA LOKALNA O ZAWODZIE MECHANIK MONTER MASZYN I URZĄDZEŃ kod 723310 Mechanik - monter maszyn i urządzeń (kod 723310) to jeden z 2360 zawodów ujętych w obowiązującej od 1 lipca 2010 r. klasyfikacji

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do uchwały nr 9/24/III/2012 Zarządu Kopalni Soli Wieliczka S.A. z dnia 13 marca 2012 r.

Załącznik nr 1 do uchwały nr 9/24/III/2012 Zarządu Kopalni Soli Wieliczka S.A. z dnia 13 marca 2012 r. Załącznik nr 1 do uchwały nr 9/24/III/2012 Zarządu Kopalni Soli Wieliczka S.A. z dnia 13 marca 2012 r. Zasady stwierdzania przygotowania i doświadczenia zawodowego, które są obowiązane posiadać osoby wykonujące

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY w Białymstoku

WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY w Białymstoku WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY w Białymstoku ul. Pogodna 22, 15-354 Białystok, tel. (085) 74 97 200, fax 74 97 209 e-mail: sekretariat@wup.wrotapodlasia.pl, www.up.podlasie.pl Ranking zawodów deficytowych i nadwyżkowych

Bardziej szczegółowo

II CZĘŚĆ. Raportu z monitoringu zawodów deficytowych i nadwyżkowych. rok 2009 Powiat Międzychodzki

II CZĘŚĆ. Raportu z monitoringu zawodów deficytowych i nadwyżkowych. rok 2009 Powiat Międzychodzki II CZĘŚĆ Raportu z monitoringu zawodów deficytowych i nadwyżkowych rok 2009 Powiat Międzychodzki WSTĘP 1. Analiza bezrobocia wśród absolwentów szkół powiatu międzychodzkiego 1.1. Absolwenci roku szkolnego

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR VI/133//15 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO z dnia 23 marca 2015r.

UCHWAŁA NR VI/133//15 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO z dnia 23 marca 2015r. UCHWAŁA NR VI/133//15 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO z dnia 23 marca 2015r. w sprawie określenia zadań Samorządu Województwa Świętokrzyskiego, które mogą być finansowane w 2015r. ze środków Państwowego

Bardziej szczegółowo

Regionalny rynek pracy na podstawie ogłoszeń.

Regionalny rynek pracy na podstawie ogłoszeń. Regionalny rynek pracy na podstawie ogłoszeń. Narzędzie badawcze i wyniki badań (I 2012 III 2013), z uwzględnieniem powiatu zamojskiego i miasta Zamość. 1. Informacje o projekcie. Agenda 2. Narzędzia użyte

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Wyniki badań ankietowych przeprowadzonych przez Departament Pielęgniarek i Położnych wśród absolwentów studiów pomostowych, którzy zakończyli udział w projekcie systemowym pn. Kształcenie zawodowe pielęgniarek

Bardziej szczegółowo

3) uczestniczenia w analizach i procesie kontroli produktów leczniczych i wyrobów medycznych w laboratoriach.

3) uczestniczenia w analizach i procesie kontroli produktów leczniczych i wyrobów medycznych w laboratoriach. INFORMACJA LOKALNA O ZAWODZIE TECHNIK FARMACEUTYCZNY - kod 321301 Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik farmaceutyczny powinien być przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY

POWIATOWY URZĄD PRACY POWIATOWY URZĄD PRACY ul. Słowackiego 2, 37-500 Jarosław, tel(16) 621-21-88, fax(16) 621-21-88 wewn. 116 www.pup.jaroslaw.pl e-mail: pup@jaroslaw.pl MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE

Bardziej szczegółowo

. Wiceprzewodniczący

. Wiceprzewodniczący Uchwała Nr 542/LVI/2014 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 30 stycznia 2014 r. w sprawie przyjęcia Wieloletniego Programu Osłonowego w zakresie pomocy społecznej Pomoc w zakresie dożywiania w mieście Ostrołęka

Bardziej szczegółowo

LKA 4101-07-04/2013 P/13/151 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

LKA 4101-07-04/2013 P/13/151 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE LKA 4101-07-04/2013 P/13/151 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE I. Dane identyfikacyjne kontroli Numer i tytuł kontroli Jednostka przeprowadzająca kontrolę P/13/151 Zapewnienie prawa do jednakowego wynagradzania

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 27 października 2009 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 27 października 2009 r. Dz.U.2009.184.1436 2011.12.10 zm. Dz.U.2011.254.1526 1 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 27 października 2009 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko

Bardziej szczegółowo