Marketing usług hotelarskich

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Marketing usług hotelarskich"

Transkrypt

1 Adam Stefański Marketing usług hotelarskich PORADNIK METODYCZNY DLA NAUCZYCIELA 1

2 Projekt okładki: Joanna Plakiewicz Redakcja: Bożenna Chicińska Redaktor prowadzący: Stanisław Grzybek Wydawnictwo REA s.j., Warszawa 2009 ISBN Wydawnictwo REA s.j Warszawa, ul. Kolejowa 9/11 tel./fax: (22) , , , Wszystkie prawa zastrzeżone. Zakaz publikowania bez zgody Wydawcy zarówno całości, jak i fragmentów bez względu na technikę reprodukcji. 2

3 Spis treści Marketing usług hotelarskich 1 Wstęp 5 Organizacja pracy nauczyciela 6 Cele szczegółowe 7 Podział materiału nauczania (propozycja) 8 Nauczycielski plan wynikowy (propozycja) 9 Przykładowe kryteria oceniania 20 Przykładowe scenariusze lekcji 21 Przykład kartkówki 44 Przykładowe testy 48 Przykładowy zestaw pytań na egzamin ustny w szkole policealnej 60 Uwagi o realizacji 62 Środki dydaktyczne 63 Propozycje metod sprawdzania i oceny osiągnięć edukacyjnych ucznia 64 3

4 4

5 Wstęp Niniejsza pozycja przeznaczona jest dla nauczycieli przedmiotu marketing usług hotelarskich w technikum hotelarskim. Poradnik został opracowany na podstawie podręcznika: Marketing usług hotelarskich wyd. REA, zgodnie z nowym programem nauczania. W poradniku przedstawiono plan wynikowy, wskazano materiały przydatne do realizacji poszczególnych zagadnień, propozycje ćwiczeń, które mają na celu wykształcenie u uczniów umiejętności praktycznych oraz przykładowe scenariusze wybranych lekcji i przykładowe testy z rozwiązaniami. W planie wynikowym uwzględniono wymagania wstępne, wykaz umiejętności, jakie uczeń powinien opanować podczas zajęć, oraz inne wymogi wymienione w programie nauczania. 5

6 Organizacja pracy nauczyciela Marketing usług hotelarskich jest w dużej mierze przedmiotem praktycznym, z tego względu zajęcia powinny być prowadzone w taki sposób, aby uczniowie mieli możliwość wykonywania ćwiczeń praktycznych. Zdobycie umiejętności koniecznych do wykonywania konkretnego zadania stanowi podstawę zaliczenia przedmiotu. Największe znaczenie dydaktyczne będą zatem miały przeprowadzone przez uczniów symulacje rzeczywistych zdarzeń, ćwiczenia związane z wykonaniem określonego zadania lub wykonanie projektu. Wskazane jest, aby zajęcia dydaktyczne były prowadzone różnymi metodami, ze szczególnym uwzględnieniem: pokazu z objaśnieniem, tekstu przewodniego, metody projektów i ćwiczeń praktycznych. Formy organizacyjne pracy uczniów mogą być zróżnicowane, począwszy od indywidualnej pracy uczniów do pracy zespołowej. 6

7 Cele szczegółowe W wyniku procesu kształcenia uczeń (słuchacz) powinien umieć: wyjaśnić podstawowe pojęcia z zakresu marketingu, określić rolę i znaczenie marketingu w gospodarce rynkowej, rozróżnić podmioty działalności marketingowej z uwzględnieniem podmiotów hotelarskich, sklasyf ikować segmenty rynku na podstawie różnych kryteriów, z uwzględnieniem hotelarstwa, zastosować strategie marketingowe, określić rolę strategii produktu w marketingu hotelarskim, opisać strategie sprzedaży produktu w poszczególnych cyklach życia produktu, objaśnić procesy wprowadzania produktu na rynek, wyjaśnić strategię cen w marketingu hotelarskim, określić podmioty ustalające ceny w hotelarstwie, określić relację pomiędzy ceną a jakością usług, określić instrumenty i działania związane z dystrybucją usług hotelarskich, wyjaśnić rolę reklamy w działalności marketingowej, wyjaśnić rolę sprzedawcy w promocji usług hotelarskich, wyjaśnić rolę public relations w działalności marketingowej, rozróżnić i zastosować techniki negocjacji, rozróżnić zakres i typy badań marketingowych, określić znaczenie informacji dotyczącej rynku hotelarskiego i gości w działalności marketingowej, zastosować wybrane metody i techniki badań marketingowych, zastosować techniki mierzenia efektywności działań marketingowych, zaprojektować program działań marketingowych przedsiębiorstwa hotelarskiego, określić rodzaje działań marketingowych, skonstruować uproszczony plan marketingowy obiektu hotelarskiego, zastosować mierniki oceny działalności hotelarskiej. 7

8 Podział materiału nauczania (propozycja) W cyklu nauczania w technikum hotelarskim zgodnie z programem MEN 341[04]/MEN/ na zajęcia w zakresie marketingu usług hotelarskich poświęcono 6 godzin. Kierując się doświadczeniem, proponuję następujący układ godzin: Działy tematyczne Orientacyjna liczba godzin Rozliczenie godzin KLASA III 1. Podstawowe wiadomości o marketingu i rynku usług hotelarskich 2. Instrumenty marketingu 3. Badania marketingowe RAZEM tygodni nauki 4 tygodnie praktyk 38 4 = 34 tygodnie 1 tydzień świąt 34 1= 33 3 godziny tygodniowo 33 x 3 = 99 godzin KLASA IV 1. Badania marketingowe (cd.) 2. Zarządzanie marketingowe w przedsiębiorstwach hotelarskich 3. Planowanie działalności marketingowej 4. Mierniki oceny działalności hotelarskiej 5. Godziny do dyspozycji nauczyciela w całym cyklu kształcenia tygodni nauki 4 tygodnie praktyk 30 4 = 26 tygodni 1 tydzień świąt 26 1 = 25 3 godziny tygodniowo 25 x 3 = 75 godzin. RAZEM UWAGA! Klasy IV kończą zajęcia w kwietniu 184 W propozycji przewidziano 3 godziny tygodniowo w klasie III oraz 3 w klasie IV. 8

9 Nauczycielski plan wynikowy (propozycja) Przedstawiony plan wynikowy i szczegółowy rozkład materiału nauczania (wg programu nauczania 341 [04]/MEN/ ) są tylko propozycją autora poradnika. Uwzględniają one opis kwalif ikacji absolwenta zawarty w podstawie programowej kształcenia w zawodzie technik hotelarstwa oraz standardy wymagań egzaminacyjnych. Klasa III i IV Temat jednostki metodycznej Liczba godzin Wymagania uczeń powinien/potraf i: Metoda pracy Poziom wymagań DZIAŁ 1 Podstawowe wiadomości o marketingu i rynku usług hotelarskich 1. Omówienie wymagań edukacyjnych 2. Pojęcie słowa marketing 3. Podstawowe orientacje marketingowe 4. Pojęcia rynek i mechanizm rynkowy 1 zapoznać się z kryteriami oceniania pogadanka wymienić znanych autorów przedstawiających historię marketingu B 1 zdef iniować podstawowe pojęcia A wymienić poznane orientacje B wymienić czynniki wpływające na rynek B omówić mechanizm rynkowy C, D pogadanka pogadanka pogadanka pokaz P P PP 9

10 5. Podmioty rynku 6. Elementy rynku 7. Segmentacja rynku 8. Postępowanie nabywców typologia zachowań 9. Koszty utraty klientów 10. Powtórzenie wiadomości 11. Sprawdzian wiadomości wymienić podmioty i rozróżnić je B 1 zdef iniować podstawowe pojęcia A wymienić poznane elementy B wymienić kryteria segmentacji B rozwiązać ćwiczenia w zeszycie C dokonać segmentacji rynku D 2 zdef iniować podstawowe zachowania A wyjaśnić motywy zachowań B 2 zdef iniować wskaźnik zatrzymania A wymienić sposoby zatrzymania B wyjaśnić korzyści i przeanalizować potencjalne straty hotelu C, D pogadanka pogadanka praca w grupach pogadanka pogadanka praca w grupach 2 usystematyzować wiedzę pogadanka dyskusja panelowa 1 opanować materiał praca pisemna DZIAŁ 2 Instrumenty marketingu. 1P produkt/usługa P P PP P PP 1. Pojęcie marketing mix 2. Klasyf ikacja produktu (usługi) 3. Produkt (usługa) i jego warstwy 1 zdef iniować podstawowe pojęcia A wymienić poznane elementy mix B 1 zdef iniować podstawowe pojęcia A omówić wybrane kategorie B wymienić i omówić poszczególne warstwy B wyjaśnić znaczenie warstw C dokonać rozkładu wybranych dóbr D P P praca w grupach zeszyt ćwiczeń PP 10

11 4. Polityka kształtowania produktu i wyrabiania marki 5. Znaczenie i miejsce serwisu w marketingu 6. Cykl życia produktu (usługi) na rynku 7. Strategie wprowadzania produktu (usługi) na rynek 8. Analiza portfelowa 9. Powtórzenie wiadomości (1P) 10. Sprawdzian 1. Rodzaje cen 2. Rodzaje rabatów 3. Funkcje cen i strategie cenowe wymienić rodzaje marek B omówić etapy kreowania marki C, D 1 omówić elementy serwisu A określić znaczenie opakowania i serwisu wymienić poszczególne fazy B wyjaśnić znaczenie faz w cyklu C, D analizować cykl życia produktu hotelarskiego C, D 1 zdef iniować podstawowe strategie A wyjaśnić wybór strategii B porównać różne strategie i omówić wybór strategii f irmy C, D analizować czynniki wpływające na decyzję 2 zdef iniować podstawowe SJO A wyjaśnić powiązanie macierzy BCG z cyklem życia produktu B dokonać analizy dla hotelu C, D praca w grupach zeszyt ćwiczeń PP dyskusja P praca w grupach praca w grupach prezentacja praca w grupach 1 wykazać się systematyczną wiedzą lekcja powtórzeniowa 1 opanować materiał praca pisemna 2P cena 1 zdef iniować podstawowe pojęcia A wymienić rodzaje cen B wymienić rodzaje rabatów B zaprojektować i zastosować rabaty C, D 1 zdef iniować podstawowe pojęcia A wymienić rodzaje funkcji B PP PP PP P zeszyt ćwiczeń praca w grupach pogadanka PP P 11

12 4. Kształtowanie warunków transakcji 5. Przegląd cenników hotelowych na lokalnym rynku 6. Inicjowanie i reagowanie na zmiany cen 7. Powtórzenie wiadomości 8. Sprawdzian wiadomości 1. Istota i miejsce dystrybucji w marketingu mix 2. Rodzaje kanałów dystrybucji 3. Rodzaje dystrybucji 4. Zalety i wady pośredników handlowych 5. Penetracja rynku 1 zdef iniować podstawowe pojęcia A wymienić rodzaje transakcji B zaprojektować i zastosować warunki transakcji C, D 2 omówić katalog f irmy hotelarskiej A dokonać analizy konkurencyjności między hotelami B przygotować proste zestawienie CD wymienić poznane metody B wyliczyć marżę i rabaty C, D praca w grupach pogadanka praca w grupach zeszyt ćwiczeń praca indywidualna 1 usystematyzować wiedzę dyskusja 1 opanować materiał praca pisemna test 3P dystrybucja 1 zdef iniować podstawowe pojęcia A rozróżnić podstawowe schematy B 1 zdef iniować podstawowe pojęcia A rozróżnić podstawowe kanały B 1 zdef iniować podstawowe pojęcia A rozróżnić rodzaje B 1 zdef iniować podstawowe pojęcia A wymienić zalety i wady z różnych punktów widzenia B 1 zdef iniować podstawowe pojęcia A rozróżnić podstawowe strategie B zaprojektować własne metody C, D, pokaz pogadanka, pokaz pogadanka pogadanka praca w grupach praca w grupach PP PP PP P P P P PP 12

13 6. Logistyka dystrybucji 7. Zastosowanie systemów logistycznych w hotelarstwie 8. Wpływ dystrybucji na poziom zapasów 9. Powtórzenie wiadomości 10. Sprawdzian wiadomości 1. Def inicja i cele promocji 2. Elementy promocji mix 3. Problemy związane z projektowaniem reklam 4. Model AIDA 5. Rodzaje reklam 1 zdef iniować podstawowe pojęcia A wyjaśnić znaczenie logistyki B 1 zdef iniować podstawowe pojęcia A wyjaśnić znaczenie logistyki B wyjaśnić znaczenie zapasów B wykonać zadania C, D, pokaz pogadanka pokaz praca indywidualna 1 usystematyzować wiedzę dyskusja 1 opanować materiał sprawdzian 4P promocja 1 zdef iniować podstawowe pojęcia A wymienić i omówić cele promocji B 1 zdef iniować podstawowe pojęcia A wymienić i rozróżnić elementy promocji mix B 1 zdef iniować podstawowe pojęcia A wyjaśnić, omówić z uzasadnieniem nośniki oraz problematykę reklam B zaprojektować hasła reklamowe C, D wyjaśnić, omówić z uzasadnieniem B omówić wybrane ulotki reklamowe C, D wyjaśnić rodzaje reklam B rozróżnić poszczególne typy reklam, np. zamieszczone na jou tube C, D P P PP P pokaz praca w grupach praca w grupach pogadanka pokaz P PP PP PP 13

14 6. Reklama zewnętrzna OUTDO- OR 7. Rodzaje kampanii reklamowych. 8. Projekt kampanii reklamowej hotelu 9. Mierzenie skuteczności reklamy 10. Public relations jako element promocji 11. Metody aktywizacji sprzedaży 12. Powtórzenie wiadomości 13. Sprawdzian wiadomości 1. Piąty element ludzie 2. Analiza umiejętności pracowników hotelu 3. Pojęcie negocjacja 14 1 zdef iniować podstawowe pojęcia A wyjaśnić rodzaje nośników B rozróżnić poszczególne typy C, D 2 4 zdef iniować pojęcia A omówić metody przekazu B zaprojektować kampanię reklamową dowolnego hotelu, wykorzystać własną kreatywność C, D 1 zdef iniować pojęcia A omówić metody B wymienić programy ochronne B zaprojektować sprawozdania dla różnych mediów C, D wymienić metody B wybrać metody do zastosowania w hotelu C, D pogadanka pokaz praca w grupach metodą projektów pogadanka praca w grupach praca w grupach 1 usystematyzować wiedzę dyskusja 1 opanować materiał test 5P personel 1 zdef iniować podstawowe pojęcia A wymienić metody obserwacji B dokonać analizy i oceny personelu dowolnego działu w hotelu B 1 zdef iniować podstawowe pojęcia A przedstawić uczestników procesu B pogadanka indywidualna praca z podręcznikiem pogadanka PP PP P PP PP P PP P

15 4. Plan negocjacji 5. Przebieg procesu negocjacji 1. Przedmiot i cel badań marketingowych 2. Marketingowy System Informacji (SIM) 3. Metody badań 4. Metody budowy kwestionariusza 5. Rodzaje skal pomiarowych 6. Badania marketingowe usług hotelarskich 7. Metody pośrednich pomiarów sondażowych 8. Projekt ankiety pocztowej 9. Projekt kwestionariusza wykładanego na terenie hotelu 1 przygotować plan negocjacji dotyczący konkretnego przedmiotu C, D 2 uczestniczyć w negocjacjach, dokonać obserwacji, analizować sytuację i wyciągać wnioski C, D DZIAŁ 3 Badania marketingowe 1 zdef iniować podstawowe pojęcia A rozróżnić mikro- i makrootoczenie B omówić przepływ informacji B wymienić i omówić poszczególne metody B wyjaśnić zasady sporządzania kwestionariusza B zdef iniować podstawowe pojęcia A wymienić rodzaje skal i wyjaśnić ich przeznaczenie B zaprojektować kwestionariusz ankiety jakości usług, wykorzystując poznane skale pomiarowe C, D zdef iniować podstawowe pojęcia A wymienić i omówić metody B zaprojektować różne kwestionariusze, zależnie od konkretnej sytuacji i problemu badawczego C, D zaprojektować różne kwestionariusze, zależnie od konkretnej sytuacji i problemu badawczego C, D praca w grupach PP praca w grupach PP pogadanka pogadanka pogadanka pokaz prezentacja praca w grupach praca w grupach P P P P PP PP 15

16 10. Redakcja i zaliczanie danych 11. Powtórzenie wiadomości 12. Sprawdzian wiadomości 13. Omówienie sprawdzianu 1. Misja i cel przedsiębiorstwa hotelarskiego 2. Podstawowe koncepcje w zarządzaniu marketingowym 3. Organizacja działu marketingu 4. Zarządzanie różnicowaniem usług 5. Zarządzanie jakością usług i wydajnością 1 zdef iniować podstawowe pojęcia A wymienić i omówić metody B 2 wykazać się systematyczną wiedzą dyskusja 1 opanować materiał test P 1 podać poprawne odpowiedzi pogadanka DZIAŁ 4 Zarządzanie marketingowe w przedsiębiorstwach hotelarskich 1 zdef iniować podstawowe pojęcia A wymienić priorytetowe elementy B 2 zdef iniować koncepcje kierowania A omówić cechy charakterystyczne B wyjaśnić strukturę org. hotelu B zaprojektować strukturę org. C dokonać analizy więzi i zależności D 1 zdef iniować podstawowe pojęcia A omówić poszczególne cechy B omówić sposoby zarządzania B zeszyt ćwiczeń P P praca indywidualna PP P P 16

17 6. Analiza SWOT 7. Marketing wewnętrzny personelu 8. Kontrola działalności marketingowej 9. Powtórzenie wiadomości 10. Sprawdzian wiadomości 11. Omówienie sprawdzianu 1. Rodzaje planowania 2. Planowanie marketingowe wymienić elementy analizy B zaprojektować i zastosować analizę SWOT C, D wymienić metody motywowania B wymienić metody kontroli B dokonać prostych analiz C pokaz praca w grupach pogadanka pogadanka 1 usystematyzować wiedzę dyskusja ekspertów 1 opanować materiał test 1 podać poprawne odpowiedzi DZIAŁ 5 Planowanie działalności marketingowej wymienić rodzaje B omówić poszczególne elementy procesu B pogadanka pogadanka PP P P P P 3. Planowanie strategii produktu (usługi) zaplanować proste działanie B uzasadnić możliwości powodzenia zaplanowanej strategii C dyskusja P 4. Planowanie strategii ceny zaplanować proste działanie B uzasadnić możliwości powodzenia C dyskusja P 17

18 5. Planowanie strategii w zakresie dystrybucji 6. Planowanie strategii promocji 7. Planowanie strategii w zatrudnieniu 8. Planowanie strategii badania marketingowego 9. Elementy planu marketingowego 10. Opracowanie planu marketingowego 11. Omówienie projektów 12. Powtórzenie wiadomości 13. Sprawdzian wiadomości 14. Omówienie sprawdzianu zaplanować proste działanie B uzasadnić możliwości powodzenia zaplanowanego działania C zaplanować proste działanie B uzasadnić możliwości powodzenia zaplanowanego działania C zaplanować proste działanie B uzasadnić możliwości powodzenia zaplanowanego działania C zaplanować proste działanie B uzasadnić możliwości powodzenia zaplanowanego działania C wymienić i omówić elementy B zaprojektować plan C, D 8 sporządzić plan marketingowy dla dowolnego obiektu hotelarskiego A, B, C, D 2 2 usystematyzować wiedzę, ocenić projekty dyskusja dyskusja -wykład dyskusja dyskusja praca w grupach praca metodą projektów dyskusja 1 opanować materiał test 1 podać poprawne odpowiedzi dyskusja P P P P PP PP 18

19 1. Mierniki ilościowe 2. Mierniki jakościowe 3. Mierniki wartościowe 4. Zadania na wskaźnikach 5. Powtórzenie wiadomości działami Godziny do dyspozycji nauczyciela Orientacyjna liczba godzin DZIAŁ 6 Mierniki oceny działalności hotelarskiej wymienić i omówić strukturę B wyliczyć poszczególne mierniki C, D wymienić i omówić strukturę B wyliczyć poszczególne mierniki C, D wymienić i omówić strukturę B wyliczyć poszczególne mierniki C, D 4 rozwiązać zadania tekstowe A, B, C, D 7 wykazać się systematyczną wiedzą, ocenić projekty h praca indywidualna praca indywidualna praca indywidualna PP PP PP praca indywidualna PP dyskusja 19

20 Przykładowe kryteria oceniania Związek między celami nauczania i poziomem wymagań programowych kształtuje się następująco: wymagania programowe konieczne ocena dopuszczająca, kategoria celów A i B, wymagania programowe podstawowe ocena dostateczna, kategoria celów A i B i częściowo C, wymagania programowe rozszerzające ocena dobra, kategoria celów A, B, C, wymagania programowe dopełniające ocena bardzo dobra, kategoria celów A, B, C, D. Realizacja celów A, B, C w rozkładzie materiałów jest zaliczana do wymagań podstawowych, natomiast niektóre cele C i cele D do ponadpodstawowych. Związek taksonomii celów nauczania z poziomem wymagań programowych Konieczne Podstawowe Wymagania programowe Rozszerzające Dopełniające Stopień dop dst db bdb Taksonomia celów poznawczych A B C D Taksonomia celów nauczania wg B. Niemierki I poziom wiadomości A zapamiętanie wiadomości B zrozumienie wiadomości II poziom umiejętności C stosowanie wiadomości w sytuacjach typowych D stosowanie wiadomości w sytuacjach problemowych 20

21 Przykładowe scenariusze lekcji Scenariusz 1 Imię i nazwisko:... Technik hotelarstwa 341[04] Przedmiot: Marketing usług hotelarskich. Temat: Pojęcie marketingu mix. Czas jednostki metodycznej 1 godz. 1. Omówienie i wyjaśnienie def inicji 2. Prezentacja piramidy potrzeb omówienie potrzeb podanie przykładów 3. Omówienie elementów marketingu mix-5p 4. Wykonanie ćwiczeń Sytuacja odniesienia: 1. Zagadnienia będą szczegółowo rozbudowywane i omawiane na kolejnych lekcjach w ramach przedmiotu Marketing usług hotelarskich. 2. Absolwent jako przyszły pracownik bądź właściciel przedsiębiorstwa produkcyjnego, usługowego lub handlowego będzie mógł wykorzystać nabyte wiadomości, posługując się fachowym słownictwem z dziedziny marketingu. Cel ogólny: Podstawowe wiadomości dotyczące elementów marketingu Cel pośredni: Uczeń zdef iniuje poszczególne pojęcia, omówi konkretne potrzeby i wskaże ich miejsce w piramidzie potrzeb, rozróżni poszczególne elementy marketingu mix. Typ lekcji: Lekcja poświęcona opracowaniu nowego tematu Metody stosowane na lekcji: wykład, pogadanka, pokaz, ćwiczenie, dyskusja. Środki dydaktyczne: tablica, kreda, podręcznik z ćwiczeniami. 21

22 Forma organizacyjna zajęć: praca z całą klasą. Czas: 45 min Struktura lekcji: 1. Czynności organizacyjne (3 min). 2. Wprowadzenie do tematu (20 min) nauczyciel przedstawia cel lekcji; omawia poszczególne def inicje; podaje przykłady potrzeb i pragnień, wyjaśnia różnicę pomiędzy nimi; prezentuje piramidę potrzeb; wyjaśnia znaczenie elementów marketingu mix. 3. Ewaluacja bieżąca (15 min) nauczyciel czyta polecenia do każdego ćwiczenia i, gdy jest to konieczne, pomaga w ich wykonaniu oraz sprawdza wyrywkowo prace kilku uczniów. 4. Podsumowanie lekcji (5 min) nauczyciel przypomina poszczególne def inicje, sprawdza bieżącą wiedzę, nagradza (plusami) osoby samodzielnie wykonujące polecenia / ćwiczenia. 5. Zadanie pracy domowej (2 min). Przykładowe ćwiczenie do wykonania Wymień rodzaje produktów i usług, dzięki którym można zaspokoić poszczególne potrzeby, np. potrzebę f izjologiczną odczuwam głód: 1. kupuję bułkę w sklepie; 2. zamawiam obiad, kupuję hamburgera usługa gastronomiczna. Lp. Rodzaje potrzeb Sposoby zaspokojenia Sposób uzyskania informacji zwrotnej od ucznia po zakończonych zajęciach: Odpytywanie na początku kolejnej lekcji lub kartkówka. 22

23 Scenariusz 2 Imię i nazwisko:... Technik hotelarstwa 341[04] Przedmiot: Marketing usług hotelarskich. Temat: Produkt (usługa) i jego warstwy Czas jednostki metodycznej 2 godz. 1. Omówienie i wyjaśnienie koncepcji 2. Prezentacja podziału na warstwy: omówienie warstw podanie przykładów produktów i usług z podziałem na warstwy 3. Wykonanie ćwiczenia Sytuacja odniesienia: 1. Zagadnienia poruszane na lekcji będą przypomniane na kolejnych lekcjach w związku z projektowaniem reklamy. 2. Absolwent jako przyszły pracownik bądź właściciel przedsiębiorstwa produkcyjnego, usługowego lub handlowego będzie mógł wykorzystać nabytą wiedzę, posługując się fachowym słownictwem z dziedziny marketingu. Cel ogólny: Podstawowe wiadomości o elementach marketingu Cel pośredni: Uczeń zdef iniuje poszczególne pojęcia, omówi konkretne warstwy, przedstawi poznaną koncepcję na przykładach. Typ lekcji: Lekcja ćwiczeniowa Metody stosowane na lekcji: wykład, pokaz, ćwiczenia. Środki dydaktyczne: tablica, kreda, podręcznik z ćwiczeniami. Forma organizacyjna zajęć: praca w grupach. Czas: 45 min Struktura lekcji: 1. Czynności organizacyjne (3 min). 2. Wprowadzenie do tematu (10 min) nauczyciel wyjaśnia cel lekcji, omawia poszczególne warstwy koncepcji, podaje przykłady na konkretnych produktach i usługach (z podręcznika). 23

24 3. Ewaluacja bieżąca (15 min) nauczyciel dzieli klasę na grupy najwyżej czteroosobowe, czyta polecenie do jednego z ćwiczeń i, gdy jest to konieczne, daje wskazówki, jak je wykonać. 4. Sprawdza efekty pracy (15 min), wybiera najlepsze grupy do prezentowania wyników na forum klasy, wskazuje błędy w pracach pozostałych grup, ocenia poprawnie wykonane ćwiczenia w grupach (stopnie lub plusy). 5. Podsumowanie lekcji i zadanie pracy domowej (2 min) nauczyciel przypomina omawiane zagadnienia i zadaje ćwiczenie z podręcznika do samodzielnego wykonania w domu. Sposób uzyskania informacji zwrotnej od ucznia po zakończonych zajęciach: Odpytywanie uczniów na początku kolejnej lekcji lub włączenie odpowiedniego ćwiczenia po przerobieniu całego działu. Przykładowe ćwiczenie do wykonania: Dokonaj podziału wybranego dobra lub usługi. Nazwa:

25 Scenariusz 3 Imię i nazwisko:... Technik hotelarstwa 341[04] Przedmiot: Marketing usług hotelarskich Temat: Analiza portfelowa Czas jednostki metodycznej: 2 godz. 1. Omówienie i wyjaśnienie poszczególnych SJO 2. Prezentacja matrycy BCG omówienie dynamiki rynku i wpływu na podejmowanie decyzji omówienie udziału w rynku podanie i omówienie zastosowania matrycy na konkretnym przykładzie 3. Wykonanie ćwiczenia Sytuacja odniesienia: 1. Zagadnienia będą przypominane na kolejnych lekcjach w ramach przedmiotu Marketing usług hotelarskich w związku z omawianiem strategii cenowych oraz podczas opracowywania planów operacyjnych dotyczących świadczonych usług hotelarskich. 2. Absolwent jako przyszły pracownik przedsiębiorstwa produkcyjnego, usługowego lub handlowego będzie mógł wykorzystać nabyte wiadomości oraz posłużyć się konkretnymi umiejętnościami w pracy w dziale marketingu. Cel ogólny: Podstawowe wiadomości dotyczące elementów marketingu Cel pośredni: Uczeń zdef iniuje poszczególne SJO, omówi i zastosuje zdobytą wiedzę i umiejętności na przykładach. Typ lekcji: Lekcja ćwiczeniowa Metody stosowane na lekcji: wykład, pokaz, ćwiczenia. Środki dydaktyczne: tablica, kreda, podręcznik z ćwiczeniami, kartki papiery A3. Forma organizacyjna zajęć: praca w grupach, burza mózgów. Czas: 90 min Uwagi: Temat jest to bardzo trudny, ściśle wiąże się z cyklem życia produktu/ usługi na rynku (temat przerabiany wcześniej). 25

26 Struktura lekcji: 1. Czynności organizacyjne (3 min). 2. Wprowadzenie do tematu (20 min) nauczyciel wyjaśnia cel lekcji, omawia poszczególne strategiczne jednostki organizacji (SJO), prezentuje przykłady na konkretnych produktach lub usługach wybranej f irmy (z podręcznika). 3. Ewaluacja bieżąca (30 min) nauczyciel dzieli klasę na grupy, maksymalnie czteroosobowe, czyta polecenia do ćwiczeń; gdy jest to konieczne, daje wskazówki co do ich wykonania. Uwaga najlepiej gdy uczniowie przeprowadzą analizę obiektu hotelowego, w którym odbywali praktykę zawodową. Miejsce, w którym uczniowie odbywali praktykę powinno stanowić podstawę podziału na grupy. 4. Nauczyciel sprawdza efekty pracy każdej grupy uczniów (25 min). Grupy kolejno prezentują wyniki swojej pracy na forum klasy, nauczyciel wskazuje błędy (jeżeli są), ocenia poprawność wykonanych ćwiczeń, stawiając stopnie albo tylko plusy. 5. Podsumowanie lekcji i zadanie pracy domowej (12 min) nauczyciel przypomina poszczególne SJO i uzasadnia cel analizy; zadaje do samodzielnego wykonania w domu przeniesienie notatek z pracy na lekcji do podręcznika z ćwiczeniami. Sposób uzyskania informacji zwrotnej od ucznia po zakończonych zajęciach: Odpytywanie na początku kolejnej lekcji lub włączenie odpowiedniego ćwiczenia do sprawdzianu z całego działu (lub dwóch działów). Przykładowe ćwiczenie: Przeprowadź analizę portfelową hotelu. Nazwa Obiektu: Hotel Jaś *** we Wrocławiu. (centrum miasta) Rodzaje usług: noclegowe, gastronomiczne (restauracja), cateringowe (wprowadzone do oferty w bieżącym miesiącu), wynajem sal konferencyjnych, usługi ksero, wynajem pomieszczeń w holu głównym (kantor i kwiaciarnia), room serwis (wprowadzony trzy miesiące wcześniej) 26

27 GWIAZDY usługa room serwis ZNAKI ZAPYTANIA usługi cateringowe DOJNE KROWY usługi noclegowe usługi gastronomiczne. PSY wynajem pomieszczeń w holu głównym wynajem sal konferencyjnych usługi ksero Przykładowe ćwiczenie: Przeprowadź analizę portfelową w obiekcie hotelarskim, w którym odbywałeś/łaś praktykę zawodową. Nazwa Obiektu:... Rodzaje usług: GWIAZDY ZNAKI ZAPYTANIA DOJNE KROWY PSY 27

28 28 Scenariusz 4 Imię i nazwisko:... Technik hotelarstwa 341[04] Przedmiot: Marketing usług hotelarskich Temat: Rodzaje cen i rabatów Czas jednostki metodycznej: 3 godz. 1. Omówienie i wyjaśnienie rodzajów cen 2. Prezentacja przykładowego cennika i oferty usługowej hotelu 3. Omówienie i wyjaśnienie rodzajów rabatów 4. Wykonanie ćwiczeń Sytuacja odniesienia: 1. Zagadnienia będą przypominane na kolejnych lekcjach w ramach przedmiotu Marketing usług hotelarskich w związku z omawianiem reklamy oraz podczas opracowywania metod aktywizujących sprzedaż usług hotelarskich. 2. Absolwent jako przyszły pracownik przedsiębiorstwa produkcyjnego, usługowego lub handlowego będzie mógł wykorzystać nabyte wiadomości oraz posłużyć się konkretnymi umiejętnościami w pracy w dziale marketingu. Cel ogólny: Podstawowe wiadomości dotyczące elementów marketingu Cel pośredni: Uczeń zdef iniuje poszczególne rodzaje cen i rabatów, omówi i zastosuje poznaną wiedzę i umiejętności na przykładach. Sporządzi cennik usług oraz kartę rabatową. Typ lekcji: Lekcja ćwiczeniowa Metody stosowane na lekcji: wykład, pokaz, ćwiczenia. Środki dydaktyczne: tablica, kreda, podręcznik z ćwiczeniami, kartki papiery A3. Forma organizacyjna zajęć: praca w grupach, burza mózgów. Czas: 90 min Uwagi: Jest to trudny temat, ściśle powiązany z przykładowym programem lojalnościowym zaprezentowanym w podrozdziale 1.5. Lekcję można rozdzielić na dwie odrębne jednostki.

29 Struktura lekcji: 1. Czynności organizacyjne (3 min). 2. Wprowadzenie do tematu (30 min) nauczyciel wyjaśnia cel lekcji, omawia poszczególne rodzaje cen, podaje przykłady na konkretnych produktach i usługach (na podstawie podręcznika), omawia przykładową ofertę, a uczniowie samodzielnie sporządzają cennik dla hotelu. Nauczyciel sprawdza wyrywkowo efekty prac i przypomina, że podobny cennik będą musieli sporządzić na egzaminie potwierdzającym kwalif ikacje zawodowe. 3. Ewaluacja bieżąca nauczyciel dzieli klasę na grupy maksimum czteroosobowe, czyta polecenia do ćwiczeń (dotyczące rabatów); gdy jest to konieczne daje wskazówki, jak je wykonać (20 min). 4. Nauczyciel sprawdza efekty pracy każdej grupy uczniów (25 min), wybiera najlepsze grupy do prezentacji wyników na forum klasy, wskazuje błędy popełnione przez pozostałe grupy (jeżeli są błędy), ocenia poprawnie wykonane ćwiczenia. 5. Podsumowanie lekcji i zadanie pracy domowej (12 min) nauczyciel przypomina rodzaje cen i rabatów, podkreślając, że rabaty nie sumują się. Sposób uzyskania informacji zwrotnej od ucznia po zakończonych zajęciach: Odpytywanie na początku kolejnej lekcji lub włączenie odpowiednich ćwiczeń do sprawdzianu z całego działu (lub dwóch działów). Przykładowe ćwiczenie: Zaprojektuj rabaty udzielane w dowolnym obiekcie hotelarskim, pamiętając, że rabat usługowy nie ma zastosowania w hotelarstwie. RABAT LOJALNOŚCI (najważniejszy) RABAT CZASOWY (SEZONOWY)

30 RABAT ILOŚCIOWY RABAT USŁUGOWY Scenariusz 5 Imię i nazwisko:... Technik hotelarstwa 341[04] Przedmiot: Marketing usług hotelarskich Temat: Rodzaje kanałów dystrybucji Czas jednostki metodycznej: 1 godz. 1. Omówienie i wyjaśnienie rodzajów strumieni w kanale dystrybucyjnym 2. Prezentacja graf iczna długości kanałów dystrybucji 3. Omówienie i wyjaśnienie rodzajów kanałów dystrybucji 4. Wykonanie ćwiczenia Sytuacja odniesienia: 1. Zagadnienia będą przypominane na kolejnych lekcjach poświęconych na omówienie treści tego działu oraz w związku z opracowywaniem planów operacyjnych dotyczących świadczonych usług hotelarskich. 2. Absolwent jako przyszły pracownik bądź właściciel przedsiębiorstwa produkcyjnego usługowego lub handlowego wykorzysta nabyte wiadomości, będzie umiał posłużyć się fachowym słownictwem marketingowym. Cel ogólny: Podstawowe wiadomości dotyczące elementów marketingu Cel pośredni: Uczeń zdef iniuje poszczególne pojęcia, omówi konkretne kanały dystrybucji, wymieni strumienie dystrybucji na konkretnych przykładach i wykorzysta poznaną wiedzę w zakresie zaopatrzenia. Typ lekcji: Lekcja poświęcona opracowaniu nowego tematu

Plan dydaktyczny EKONOMIKA. Klasa IV nr programu 341[02]/MEN/2008.05.20. Rok szkolny... WYNIK FINANSOWY, SYSTEM FINANSOWY PODMIOTU GOSPODARCZEGO CD.

Plan dydaktyczny EKONOMIKA. Klasa IV nr programu 341[02]/MEN/2008.05.20. Rok szkolny... WYNIK FINANSOWY, SYSTEM FINANSOWY PODMIOTU GOSPODARCZEGO CD. Plan dydaktyczny EKONOMIKA Klasa IV nr programu 341[02]/MEN/2008.05.20 Rok szkolny... Lp. Temat zajęć Uczeń zna, wie, rozumie Przewidywane osiągnięcia ucznia Uczeń potrafi Uwagi 1 Zapoznanie z programem

Bardziej szczegółowo

Marketing usług hotelarskich dla klas trzecich Technikum Menedżersko Usługowego w zawodzie: technik hotelarstwa

Marketing usług hotelarskich dla klas trzecich Technikum Menedżersko Usługowego w zawodzie: technik hotelarstwa Marketing usług hotelarskich dla klas trzecich Technikum Menedżersko Usługowego w zawodzie: technik hotelarstwa Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny: Ocena dopuszczająca 2 podać definicję marketingu,

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA OBSŁUGA INFORMATYCZNA W HOTELARSTWIE. kl. IIT i IIIT rok szkolny 2015/2016

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA OBSŁUGA INFORMATYCZNA W HOTELARSTWIE. kl. IIT i IIIT rok szkolny 2015/2016 PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA OBSŁUGA INFORMATYCZNA W HOTELARSTWIE kl. IIT i IIIT rok szkolny 2015/2016 Celem przedmiotowego systemu oceniania jest: 1. Wspieranie rozwoju ucznia przez diagnozowanie jego

Bardziej szczegółowo

PLAN WYNIKOWY Z MARKETINGU W DZIAŁALNOŚCI REKLAMOWEJ SABINA GŁOMBIK - MODRZYŃSKA. Wymieni instrumenty marketingowego oddziaływania na rynek

PLAN WYNIKOWY Z MARKETINGU W DZIAŁALNOŚCI REKLAMOWEJ SABINA GŁOMBIK - MODRZYŃSKA. Wymieni instrumenty marketingowego oddziaływania na rynek PLAN WYNIKOWY Z MARKETINGU W DZIAŁALNOŚCI REKLAMOWEJ SABINA GŁOMBIK - MODRZYŃSKA Lp Dział i tematy lekcji Wymagania Podstawowe Ponadpodstawowe 1 Marketing jako forma działania firmy na rynku Zdefiniuje

Bardziej szczegółowo

Kryteria oceniania i metody sprawdzania osiągnięć ucznia

Kryteria oceniania i metody sprawdzania osiągnięć ucznia Kryteria oceniania i metody sprawdzania osiągnięć ucznia Przedstawione poniżej kryteria oceniania na zajęciach z Informatyki są zgodne z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2007

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA ( PSO) Z ORGANIZACJI REKLAMY DLA KLASY III TECHNIKUM W ZAWODZIE TECHNIK ORGANIZACJI REKLAMY

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA ( PSO) Z ORGANIZACJI REKLAMY DLA KLASY III TECHNIKUM W ZAWODZIE TECHNIK ORGANIZACJI REKLAMY PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA ( PSO) Z ORGANIZACJI REKLAMY DLA KLASY III TECHNIKUM W ZAWODZIE TECHNIK ORGANIZACJI REKLAMY Przedmiotowy system oceniania jest zgodny z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy system oceniania w roku szkolnym 2015/2016 dla przedmiotów zawodowych, kierunek: technik logistyk

Przedmiotowy system oceniania w roku szkolnym 2015/2016 dla przedmiotów zawodowych, kierunek: technik logistyk Przedmiotowy system oceniania w roku szkolnym 2015/2016 dla przedmiotów zawodowych, kierunek: technik logistyk Przedmioty w kształceniu zawodowym teoretycznym: 1. Przedsiębiorstwo logistyczne w gospodarce

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z EKONOMII W PRAKTYCE W KLASIE II. Kontrakt z uczniami

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z EKONOMII W PRAKTYCE W KLASIE II. Kontrakt z uczniami NAUCZYCIEL BARBARA PAPUSZKA KONTRAKT NAUCZYCIEL UCZEŃ PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z EKONOMII W PRAKTYCE W KLASIE II Kontrakt z uczniami Nauczyciel na bieżąco stosuje ocenę, której celem jest uwidocznienie

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z MATEMATYKI w klasach IV VI Szkoły Podstawowej w Szczepańcowej. Opracowała: Wioletta Pilawska

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z MATEMATYKI w klasach IV VI Szkoły Podstawowej w Szczepańcowej. Opracowała: Wioletta Pilawska PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z MATEMATYKI w klasach IV VI Szkoły Podstawowej w Szczepańcowej Opracowała: Wioletta Pilawska Przedmiotowy System Oceniania jest zgodny z Rozporządzeniem Ministra Edukacji

Bardziej szczegółowo

Wymagania podstawowe (ocena dostateczne) Wymagania rozszerzające (ocena dobra) Dział 1. Metoda projektu zasady pracy Uczeń: określa założenia

Wymagania podstawowe (ocena dostateczne) Wymagania rozszerzające (ocena dobra) Dział 1. Metoda projektu zasady pracy Uczeń: określa założenia Plan wynikowy z wymaganiami edukacyjnymi przedmiotu uzupełniającego: Ekonomia w praktyce dla klas szkół ponadgimnazjalnych autor mgr inż. Jolanta Kijakowska ROK SZKOLNY 2014/15 (klasa II d) Temat (rozumiany

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z FIZYKI Na rok szkolny 2015/2016 dotyczy klas Ic i Id

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z FIZYKI Na rok szkolny 2015/2016 dotyczy klas Ic i Id LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM.W.POLA W CZERSKU PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z FIZYKI Na rok szkolny 2015/2016 dotyczy klas Ic i Id Przedmiotowy system oceniania z fizyki sporządzono w oparciu o : 1. Wewnątrzszkolny

Bardziej szczegółowo

ZAKRES TREŚCI DLA PRZEDMIOTU SPRZEDAŻ W REKLAMIE KLASA 1 TIO, ROK SZKOLNY 2015/2016

ZAKRES TREŚCI DLA PRZEDMIOTU SPRZEDAŻ W REKLAMIE KLASA 1 TIO, ROK SZKOLNY 2015/2016 ZAKRES TREŚCI DLA PRZEDMIOTU SPRZEDAŻ W REKLAMIE KLASA 1 TIO, ROK SZKOLNY 2015/2016 Nr lekcji Temat Osiągnięcia ucznia 1 Lekcja organizacyjna. Zapoznanie z programem i PZO. 2 Produkt w ujęciu marketingowym

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z HISTORII I SPOŁECZEŃSTWA

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z HISTORII I SPOŁECZEŃSTWA Marcin Zarzycki Jolanta Sobczyk Szkoła Podstawowa nr 1 Polkowice PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z HISTORII I SPOŁECZEŃSTWA Przedmiotowy System Oceniania z historii i społeczeństwa jest zgodny z wewnątrzszkolnym

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA ( PSO) Z ORGANIZACJI REKLAMY DLA KLASY II TECHNIKUM W ZAWODZIE TECHNIK ORGANIZACJI REKLAMY

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA ( PSO) Z ORGANIZACJI REKLAMY DLA KLASY II TECHNIKUM W ZAWODZIE TECHNIK ORGANIZACJI REKLAMY PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA ( PSO) Z ORGANIZACJI REKLAMY DLA KLASY II TECHNIKUM W ZAWODZIE TECHNIK ORGANIZACJI REKLAMY Przedmiotowy system oceniania jest zgodny z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne przedmiotu uzupełniającego: Ekonomia w praktyce

Wymagania edukacyjne przedmiotu uzupełniającego: Ekonomia w praktyce Wymagania edukacyjne przedmiotu uzupełniającego: Ekonomia w praktyce Temat (rozumiany jako lekcja) 1. Etapy projektu 2. Projekt badawczy, przedsięwzięcie Wymagania konieczne (ocena dopuszczająca) wie na

Bardziej szczegółowo

M.1.3. PODSTAWOWE ZAGADNIENIA PROMOCJI I MARKETINGU KEY ISSUES OF PROMOTION AND MARKETING KARTA PRZEDMIOTU PROGRAMOWEGO

M.1.3. PODSTAWOWE ZAGADNIENIA PROMOCJI I MARKETINGU KEY ISSUES OF PROMOTION AND MARKETING KARTA PRZEDMIOTU PROGRAMOWEGO Tabela. Metryka przedmiotu programowego- cele i efekty kształcenia POZIOM KSZTAŁCENIA POZIOM VI/ STUDIA I STOPNIA NR PRZEDMIOTU W PROGRAMIE M..3. PROFIL KSZTAŁCENIA ogólnoakademicki TYP PRZEDMIOTU fakultatywny

Bardziej szczegółowo

Scenariusz zajęć edukacyjnych nr 6.9 Temat zajęć: Jak przyciągniemy klientów? Działania marketingowe (2)

Scenariusz zajęć edukacyjnych nr 6.9 Temat zajęć: Jak przyciągniemy klientów? Działania marketingowe (2) Strona1 Anna Irena Szymańska Scenariusz zajęć edukacyjnych nr 6.9 Temat zajęć: Jak przyciągniemy klientów? Działania marketingowe (2) 1. Cele lekcji: Uczeń: wyjaśnia znaczenie pojęć: marketing, marketing-mix,

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy system oceniania MATEMATYKA Miejskie Gimnazjum nr 3 im. Jana Pawła II

Przedmiotowy system oceniania MATEMATYKA Miejskie Gimnazjum nr 3 im. Jana Pawła II Przedmiotowy system oceniania MATEMATYKA Miejskie Gimnazjum nr 3 im. Jana Pawła II Przedmiotem oceniania są: - wiadomości, - umiejętności, - postawa ucznia i jego aktywność. Cele ogólne oceniania: - rozpoznanie

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA JĘZYK ANGIELSKI klasy 4-6 Anna Dworak

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA JĘZYK ANGIELSKI klasy 4-6 Anna Dworak JĘZYK ANGIELSKI klasy 4-6 Anna Dworak I. Ogólne zasady: 1) Uczeń posiada na każdej lekcji podręcznik, zeszyt przedmiotowy, przybory do pisania oraz zeszyt ćwiczeń. 2) Uczeń powinien zawsze posiadać odrobioną

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z MATEMATYKI - GIMNAZJUM

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z MATEMATYKI - GIMNAZJUM 1 PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z MATEMATYKI - GIMNAZJUM I System oceniania w nauczaniu matematyki ma sprzyjać : dostarczaniu uczniowi bieżącej informacji o poziomie jego osiągnięć edukacyjnych i postępach

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Strona1 Agnieszka Świętek Scenariusz zajęć edukacyjnych nr 5.7 Temat zajęć: Struktura biznesplanu 1. Cele lekcji: Uczeń: zna pojęcie biznesplan, rozumie potrzebę pisania biznesplanu dla celów wewnętrznych

Bardziej szczegółowo

im. Wojska Polskiego w Przemkowie

im. Wojska Polskiego w Przemkowie Szkołła Podstawowa nr 2 im. Wojska Polskiego w Przemkowie PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA PRZYRODA Nauczyciel: mgr inż. Maria Kowalczyk Przedmiotowy System Oceniania został opracowany na podstawie Rozporządzenia

Bardziej szczegółowo

2. Ocenianie bieżące, śródroczne i roczne ustala się w stopniach według następującej skali:

2. Ocenianie bieżące, śródroczne i roczne ustala się w stopniach według następującej skali: PSO Etyka Gimnazjum ZASADY OCENIANIA OSIĄGNIĘĆ EDUKACYJNYCH 1 1. Ocenianie ucznia z etyki polega na rozpoznaniu przez nauczyciela poziomu i postępów w opanowaniu przez ucznia wiadomości i umiejętności

Bardziej szczegółowo

Ocenę dobrą otrzymuje uczeń który: - opanował materiał programowy w stopniu zadowalającym,

Ocenę dobrą otrzymuje uczeń który: - opanował materiał programowy w stopniu zadowalającym, Sposoby Sprawdzania Osiągnięć Edukacyjnych Uczniów z Edukacji Dla Bezpieczeństwa Dokument został opracowany na podstawie: 1. Podstawy programowej dla gimnazjum z edukacji dla bezpieczeństwa. 2. Programu

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z PRZEDMIOTU EKONOMIA W PRAKTYCE

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z PRZEDMIOTU EKONOMIA W PRAKTYCE PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z PRZEDMIOTU EKONOMIA W PRAKTYCE Beata Biedrzycka Przedmiotowe zasady oceniania z przedmiotu został opracowany zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z 30.IV.2007

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy system oceniania biologia gimnazjum Zespół Szkół nr 2 w Konstancinie-Jeziornie

Przedmiotowy system oceniania biologia gimnazjum Zespół Szkół nr 2 w Konstancinie-Jeziornie Przedmiotowy system oceniania biologia gimnazjum Zespół Szkół nr 2 w Konstancinie-Jeziornie Przedmiotowy system oceniania z biologii w gimnazjum opracowany w oparciu o: 1. Podstawę programową. 2. Rozporządzenie

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z MATEMATYKI DLA KLAS I, II, III W GIMNAZJUM NR 2 W LUDŹMIERZU

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z MATEMATYKI DLA KLAS I, II, III W GIMNAZJUM NR 2 W LUDŹMIERZU PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z MATEMATYKI DLA KLAS I, II, III W GIMNAZJUM NR 2 W LUDŹMIERZU I. Dokumenty prawne stanowiące podstawę PSO Przedmiotowy system oceniania opracowany został po przeprowadzonej

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z CHEMII Gimnazjum nr 2 im. ks. St. Konarskiego w Łukowie Urszula Wojtalska, Agnieszka Bilska

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z CHEMII Gimnazjum nr 2 im. ks. St. Konarskiego w Łukowie Urszula Wojtalska, Agnieszka Bilska PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z CHEMII Gimnazjum nr 2 im. ks. St. Konarskiego w Łukowie Urszula Wojtalska, Agnieszka Bilska Przedmiotowy system oceniania z chemii w gimnazjum opracowany został w oparciu

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Przesłanki działalności marketingowej w przedsiębiorstwie...19

Rozdział 1. Przesłanki działalności marketingowej w przedsiębiorstwie...19 Spis treści Wstęp...13 CZĘŚĆ I. MODEL FUNKCJONOWANIA MARKETINGU Rozdział 1. Przesłanki działalności marketingowej w przedsiębiorstwie....19 1.1. Koncepcja modelu funkcjonowania marketingu........ 19 1.2.

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy system oceniania został skonstruowany w oparciu o następujące dokumenty:

Przedmiotowy system oceniania został skonstruowany w oparciu o następujące dokumenty: Szkoła Podstawowa Nr 10 w Koszalinie. Przedmiotowy System Oceniania z przedmiotu informatyka: Opracował: mgr Roman Stępniak Przedmiotowy system oceniania z informatyki jest zgodny z - Rozporządzeniem Ministra

Bardziej szczegółowo

Przygotowanie biznes planu. Autor: mgr inż. Halina Duraj, mgr Ewelina Holesz, mgr Urszula Sawa

Przygotowanie biznes planu. Autor: mgr inż. Halina Duraj, mgr Ewelina Holesz, mgr Urszula Sawa Autor: mgr inż. Halina Duraj, mgr Ewelina Holesz, mgr Urszula Sawa Cele lekcji Cel ogólny uczeń potrafi założyć własną firmę w oparciu o przygotowany biznes plan. Cele szczegółowe Uczeń potrafi przedstawić

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z MATEMATYKI

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z MATEMATYKI Zespół Szkół Ekonomicznych w Brzozowie PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z MATEMATYKI Przedmiotowy System Oceniania (PSO) z matematyki opracowany na podstawie programu nauczania nr DKW-4015-37/01 oraz podręczników

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy system oceniania z podstaw przedsiębiorczości

Przedmiotowy system oceniania z podstaw przedsiębiorczości Przedmiotowy system oceniania z podstaw przedsiębiorczości 1. Przewidywane osiągnięcia ucznia Uczeń potrafi: Dokonać trafnej samooceny oraz autoprezentacji. Zastosować w praktyce podstawowe zasady pracy

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z PRZEDMIOTU ELEMENTY PSYCHOLOGII W LICEUM

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z PRZEDMIOTU ELEMENTY PSYCHOLOGII W LICEUM Zespół Szkół Nr 4 w Wałbrzychu PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z PRZEDMIOTU ELEMENTY PSYCHOLOGII W LICEUM Rok szkolny 2015/2016 Opracowała: mgr Justyna Oleksy Wałbrzych, 1 września 2015r. Przedmiotowy System

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z edukacji dla bezpieczeństwa

Wymagania edukacyjne z edukacji dla bezpieczeństwa Wymagania edukacyjne z edukacji dla bezpieczeństwa Wymagania edukacyjne z zostały opracowane na podstawie: 1. Podstawy programowej dla gimnazjum z edukacji dla bezpieczeństwa 2. Programu nauczania edukacji

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne przedmiotu: Ekonomia w praktyce Temat Wymagania - ocena dopuszczająca

Wymagania edukacyjne przedmiotu: Ekonomia w praktyce Temat Wymagania - ocena dopuszczająca Wymagania edukacyjne przedmiotu: Ekonomia w praktyce Temat Wymagania - ocena dopuszczająca 1.1. Etapy projektu 1.2. Projekt badawczy, przedsięwzięcie wie na czym polega metoda projektu? wymienia etapy

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy system oceniania w klasach I- III gimnazjum z fizyki

Przedmiotowy system oceniania w klasach I- III gimnazjum z fizyki Przedmiotowy system oceniania w klasach I- III gimnazjum z fizyki I. Zasady systemu oceniania 1. Każdy uczeń jest oceniany zgodnie z zasadami sprawiedliwości. 2. Ocena ma dostarczyć uczniom, rodzicom i

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE Przedmiotowy System Oceniania został opracowany dla klas szkół średnich liceum profilowanego i technikum dla programu nauczania DKOS 5002-4\04 wydawnictwa

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z ZAJĘĆ KOMPUTEROWYCH W KLASACH IV VI SZKOŁY PODSTAWOWEJ I. OBSZARY AKTYWNOŚCI.

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z ZAJĘĆ KOMPUTEROWYCH W KLASACH IV VI SZKOŁY PODSTAWOWEJ I. OBSZARY AKTYWNOŚCI. PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z ZAJĘĆ KOMPUTEROWYCH W KLASACH IV VI SZKOŁY PODSTAWOWEJ I. OBSZARY AKTYWNOŚCI. 1. Pisemne prace sprawdzające (sprawdziany, kartkówki). Sprawdziany i kartkówki są przeprowadzane

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA MATEMATYKA ROK SZKOLNY 2015/2016 I. KRYTERIA OCENIANIA I ZASADY WYSTAWIANIA OCEN, WYMAGANIA NA POSZCZEGÓLNE OCENY 1. Oceny pracy ucznia dokonuje się według skali od 1 do 6

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy system oceniania z historii

Przedmiotowy system oceniania z historii Przedmiotowy system oceniania z historii 1. Przedmiotowy System Oceniania został opracowany na podstawie Wewnątrzszkolnego Systemu Oceniania (WSO) zgodnego z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z EDUKACJI DLA BEZPIECZEŃSTWA

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z EDUKACJI DLA BEZPIECZEŃSTWA PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z EDUKACJI DLA BEZPIECZEŃSTWA Podstawa programowa edukacji dla bezpieczeństwa w gimnazjum realizowana jest w oparciu o podręcznik autorstwa Jarosława Słomy i Grzegorza Zająca

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy System Oceniania JĘZYK ANGIELSKI gimnazjum i liceum ogólnokształcące

Przedmiotowy System Oceniania JĘZYK ANGIELSKI gimnazjum i liceum ogólnokształcące Przedmiotowy System Oceniania JĘZYK ANGIELSKI gimnazjum i liceum ogólnokształcące Zasady PSO 1. Zasady PSO są zgodne z zasadami Wewnątrzszkolnego Systemu Oceniania. 2. Stosuje się dwa poziomy wymagań:

Bardziej szczegółowo

OCENIANIE OSIĄGNIĘĆ EDUKACYJNYCH

OCENIANIE OSIĄGNIĘĆ EDUKACYJNYCH Wymagania edukacyjne z biologii w gimnazjum OCENIANIE OSIĄGNIĘĆ EDUKACYJNYCH METODY I NARZĘDZIA ORAZ SPOSOBY SPRAWDZANIA, KTÓRE MOGĄ BYĆ STOSOWANE W OCENIE OSIĄGNIĘĆ EDUKACYJNYCH UCZNIÓW: 1.Wypowiedzi

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowe Zasady Oceniania z języka angielskiego dla uczniów Szkoły Podstawowej nr 15 im. Szarych Szeregów w Kaliszu.

Przedmiotowe Zasady Oceniania z języka angielskiego dla uczniów Szkoły Podstawowej nr 15 im. Szarych Szeregów w Kaliszu. Przedmiotowe Zasady Oceniania z języka angielskiego dla uczniów Szkoły Podstawowej nr 15 im. Szarych Szeregów w Kaliszu. Opracowała: mgr Joanna Kasperczak Przedmiotowe Zasady Oceniania z języka angielskiego

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowe Zasady. Oceniania MATEMATYKA

Przedmiotowe Zasady. Oceniania MATEMATYKA Zespół Szkół w Wielowsi Przedmiotowe Zasady Oceniania MATEMATYKA Opracowały: Marzena Szymankiewicz Bożena Małecka Katarzyna Sawicka Przedmiotowe Zasady Oceniania z matematyki są zgodne z: 1. Wewnątrzszkolnymi

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z CHEMII DLA GIMNAZJUM NR.2 W OBLĘGORKU. Opracowała: Agnieszka Komisarczyk

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z CHEMII DLA GIMNAZJUM NR.2 W OBLĘGORKU. Opracowała: Agnieszka Komisarczyk PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z CHEMII DLA GIMNAZJUM NR.2 W OBLĘGORKU Opracowała: Agnieszka Komisarczyk PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z CHEMII W GIMNAZJUM nr 2 W OBLĘGORKU rok szkolny 2016/2017 Przedmiotowy

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE I ZASADY OCENIANIA UCZNIÓW Z PRZEDMIOTÓW ZAWODOWYCH INFORMATYCZNYCH

WYMAGANIA EDUKACYJNE I ZASADY OCENIANIA UCZNIÓW Z PRZEDMIOTÓW ZAWODOWYCH INFORMATYCZNYCH WYMAGANIA EDUKACYJNE I ZASADY OCENIANIA UCZNIÓW Z PRZEDMIOTÓW ZAWODOWYCH INFORMATYCZNYCH Zespół Szkół Nr 42 Technikum nr 8 im. Jana Karskiego Zasadnicza szkoła zawodowa nr 37 im. Jana Karskiego CLIV Liceum

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy system oceniania z matematyki

Przedmiotowy system oceniania z matematyki Przedmiotowy system oceniania z matematyki 1 Uczeń ma prawo znać plan wynikowy z matematyki określający, co uczeń powinien wiedzieć, rozumieć i umieć po zakończeniu procesu nauczania (według poziomów nauczania)

Bardziej szczegółowo

Ocenianie przedmiotowe. Informatyka inżynierska

Ocenianie przedmiotowe. Informatyka inżynierska Ocenianie przedmiotowe Informatyka inżynierska Zasady oceniania przedmiotowego zostały skonstruowane w oparciu o następujące dokumenty: 1. Ustawa z dnia 11 kwietnia 2007 r. o zmianie ustawy o systemie

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z przedmiotu uzupełniającego : ekonomia w praktyce dla klasy II

Wymagania edukacyjne z przedmiotu uzupełniającego : ekonomia w praktyce dla klasy II Wymagania edukacyjne z przedmiotu uzupełniającego : ekonomia w praktyce dla klasy II Zagadnienia 1.1. Etapy projektu 1.2. Projekt badawczy, przedsięwzięcie Konieczny (2) wie na czym polega metoda projektu?

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA NA LEKCJACH GEOGRAFII W GIMNAZJUM W STARYM KUROWIE.

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA NA LEKCJACH GEOGRAFII W GIMNAZJUM W STARYM KUROWIE. PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA NA LEKCJACH GEOGRAFII W GIMNAZJUM W STARYM KUROWIE. Przedmiotowy system oceniania jest zgodny z szkolnym systemem oceniania w Gimnazjum w Starym Kurowie. 1. Priorytety oceniania

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy system oceniania z historii dla uczniów Gimnazjum.

Przedmiotowy system oceniania z historii dla uczniów Gimnazjum. Przedmiotowy system oceniania z historii dla uczniów Gimnazjum. 1. Przedmiotowy System Oceniania został opracowany na podstawie Wewnątrzszkolnego Systemu Oceniania (WSO) zgodnego z Rozporządzeniem Ministra

Bardziej szczegółowo

III. Kontrakt między nauczycielem i uczniem

III. Kontrakt między nauczycielem i uczniem Sposoby sprawdzania osiągnięć edukacyjnych uczniów, wymagania edukacyjne, warunki i tryb uzyskiwania wyższej niż przewidywana roczna (śródroczna) ocena klasyfikacyjna z chemii dla klas I III Publicznego

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z PRZEDMIOTU GEOGRAFIA

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z PRZEDMIOTU GEOGRAFIA Gimnazjum nr 11 w Gdyni PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z PRZEDMIOTU GEOGRAFIA Wymagania edukacyjne Poziomy wymagań: Poziom wymagań koniecznych (K) obejmuje wiadomości i umiejętności, które umożliwiają uczniowi

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy system oceniania z techniki

Przedmiotowy system oceniania z techniki Przedmiotowy system oceniania z techniki Spis treści I. Uczeń klasy czwartej powinien zdobyć następujące umiejętności:... 2 II. Kontrola i ocena osiągnięć ucznia.... 2 III. Kryteria ocen z techniki w klasie

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA ( PSO) Z EKONOMIKI PRZEDSIĘBIORSTW DLA KLASY III TECHNIKUM W ZAWODZIE TECHNIK EKONOMISTA

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA ( PSO) Z EKONOMIKI PRZEDSIĘBIORSTW DLA KLASY III TECHNIKUM W ZAWODZIE TECHNIK EKONOMISTA PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA ( PSO) Z EKONOMIKI PRZEDSIĘBIORSTW DLA KLASY III TECHNIKUM W ZAWODZIE TECHNIK EKONOMISTA Przedmiotowy system oceniania jest zgodny z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy System Oceniania

Przedmiotowy System Oceniania Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Wieruszowie Przedmiotowy System Oceniania DLA CZTEROLETNIEGO TECHNIKUM MECHATRONICZNEGO DLA GRUPY PRZEDMIOTÓW ZAWODOWYCH MECHATRONICZNYCH W OBSZARZE TEORETYCZNYM I PRAKTYCZNYM

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY ZESTAW OCENIANIA z przedmiotów zawodowych ekonomicznych. Zespół Szkół Zawodowych w Mrągowie

PRZEDMIOTOWY ZESTAW OCENIANIA z przedmiotów zawodowych ekonomicznych. Zespół Szkół Zawodowych w Mrągowie PRZEDMIOTOWY ZESTAW OCENIANIA z przedmiotów zawodowych ekonomicznych Zespół Szkół Zawodowych w Mrągowie Przedmiotowy zestaw oceniania z przedmiotów zawodowych ekonomicznych został opracowany w oparciu

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy System Oceniania z Informatyki w Publicznym Gimnazjum w Bielicach

Przedmiotowy System Oceniania z Informatyki w Publicznym Gimnazjum w Bielicach Przedmiotowy System Oceniania z Informatyki w Publicznym Gimnazjum w Bielicach Głównym organizatorem procesu kształcenia jest nauczyciel. Nauczyciel powinien tak organizować zajęcia informatyki, aby czas

Bardziej szczegółowo

SZKOŁA PODSTAWOWA W KOWALEWIE POMORSKIM IM. MARII KONOPNICKIEJ PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z PRZYRODY DLA KLAS IV VI

SZKOŁA PODSTAWOWA W KOWALEWIE POMORSKIM IM. MARII KONOPNICKIEJ PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z PRZYRODY DLA KLAS IV VI SZKOŁA PODSTAWOWA W KOWALEWIE POMORSKIM IM. MARII KONOPNICKIEJ PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z PRZYRODY DLA KLAS IV VI I. CEL OCENY Przedmiotem oceny jest 1. Aktualny stan wiedzy ucznia i jego umiejętności.

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z MATEMATYKI. w Publicznej Szkole Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi im. Tadeusza Kościuszki w Połańcu

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z MATEMATYKI. w Publicznej Szkole Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi im. Tadeusza Kościuszki w Połańcu PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z MATEMATYKI w Publicznej Szkole Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi im. Tadeusza Kościuszki w Połańcu I Przedmiotem oceny są umiejętności, wiedza i postawa ucznia 1)

Bardziej szczegółowo

Sprzedaż. imprez i usług turystycznych. Kwalifikacja T.14.2 REFORMA 2012. Bartłomiej Walas, Zygmunt Kruczek

Sprzedaż. imprez i usług turystycznych. Kwalifikacja T.14.2 REFORMA 2012. Bartłomiej Walas, Zygmunt Kruczek Sprzedaż imprez i usług turystycznych REFORMA 2012 MARKETING 2 część Bartłomiej Walas, Zygmunt Kruczek Kwalifikacja T.14.2 Podręcznik do nauki zawodu TECHNIK OBSŁUGI TURYSTYCZNEJ Podręcznik dopuszczony

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z ZAJĘĆ KOMPUTEROWYCH DLA KLAS IV-VI

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z ZAJĘĆ KOMPUTEROWYCH DLA KLAS IV-VI PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z ZAJĘĆ KOMPUTEROWYCH DLA KLAS IV-VI I. CEL OCENY Przedmiotem oceny jest: 1. Aktualny stan wiedzy ucznia i jego umiejętności - zgodny z PP. 2. Tempo przyrostu wiadomości i

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z FIZYKI W ZESPOLE SZKÓŁ IM. MARII SKŁODOWSKIEJ CURIE W DZIAŁOSZYNIE

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z FIZYKI W ZESPOLE SZKÓŁ IM. MARII SKŁODOWSKIEJ CURIE W DZIAŁOSZYNIE PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z FIZYKI W ZESPOLE SZKÓŁ IM. MARII SKŁODOWSKIEJ CURIE W DZIAŁOSZYNIE Bożena Rak Podstawa prawna: Przedmiotowy system oceniania sporządzono w oparciu o Rozporządzenie Ministra

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowe zasady oceniania z informatyki są zgodne ze Statutem Publicznego Gimnazjum w Rajbrocie.

Przedmiotowe zasady oceniania z informatyki są zgodne ze Statutem Publicznego Gimnazjum w Rajbrocie. Przedmiotowe zasady oceniania z informatyki są zgodne ze Statutem Publicznego Gimnazjum w Rajbrocie. I. Założenia 1. Każdy uczeń jest oceniany zgodnie z zasadami sprawiedliwości. 2. Ocenie podlegają wszystkie

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA NA OCENY. PRZEDMIOT: DZIAŁALNOŚĆ PRZEDSIĘBIORSTWA Zawód: Technik ekonomista PROPOZYCJE POMIARU OSIĄGNIĘĆ UCZNIA

WYMAGANIA NA OCENY. PRZEDMIOT: DZIAŁALNOŚĆ PRZEDSIĘBIORSTWA Zawód: Technik ekonomista PROPOZYCJE POMIARU OSIĄGNIĘĆ UCZNIA WYMAGANIA NA OCENY PRZEDMIOT: DZIAŁALNOŚĆ PRZEDSIĘBIORSTWA Zawód: Technik ekonomista PROPOZYCJE POMIARU OSIĄGNIĘĆ UCZNIA Na lekcjach stosowane będą różne formy kontroli i oceny: - wypowiedzi ustne na określony

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z EDUKACJI DLA BEZPIECZEŃSTWA

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z EDUKACJI DLA BEZPIECZEŃSTWA PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z EDUKACJI DLA BEZPIECZEŃSTWA I. Postanowienia ogólne Przedmiotowy System Oceniania został opracowany na podstawie: 1. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 10

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA POLSKIEGO DLA KLAS 4-6 SZKOŁY PODSTAWOWEJ

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA POLSKIEGO DLA KLAS 4-6 SZKOŁY PODSTAWOWEJ 1 PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA POLSKIEGO DLA KLAS 4-6 SZKOŁY PODSTAWOWEJ Opracowany na podstawie: - Rozporządzenia MEN z dnia 19.04.1999r. w sprawie oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów,

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy System Oceniania z matematyki w klasach 4 6 Szkoły Podstawowej w Zespole Szkół im. H. Sienkiewicza w Grabowcu

Przedmiotowy System Oceniania z matematyki w klasach 4 6 Szkoły Podstawowej w Zespole Szkół im. H. Sienkiewicza w Grabowcu Przedmiotowy System Oceniania z matematyki w klasach 4 6 Szkoły Podstawowej w Zespole Szkół im. H. Sienkiewicza w Grabowcu Przedmiotowy System Oceniania jest zgodny z Rozporządzeniem MEN z dnia 10 czerwca

Bardziej szczegółowo

2012 Marketing produktu ekologicznego. dr Marek Jabłoński

2012 Marketing produktu ekologicznego. dr Marek Jabłoński 2012 Marketing produktu ekologicznego dr Marek Jabłoński Od kilku lat ekologia przestaje mieć znaczenie ideologiczne, w zamian za to nabiera wymiaru praktycznego i inżynierskiego. Większość firm na świecie,

Bardziej szczegółowo

Zespół Szkół nr 2 w Suwałkach II Liceum Ogólnokształcące im. Gen. Zygmunta Podhorskiego

Zespół Szkół nr 2 w Suwałkach II Liceum Ogólnokształcące im. Gen. Zygmunta Podhorskiego Zespół Szkół nr 2 w Suwałkach II Liceum Ogólnokształcące im. Gen. Zygmunta Podhorskiego Przedmiotowy System Oceniania z Fizyki Rok szkolny 2015/2016 Przedmiotowy system oceniania z fizyki sporządzono na

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA NA OCENY Z PRZEDMIOTU - SPRZEDAŻ TOWARÓW

WYMAGANIA NA OCENY Z PRZEDMIOTU - SPRZEDAŻ TOWARÓW WYMAGANIA NA OCENY Z PRZEDMIOTU - SPRZEDAŻ TOWARÓW PROPOZYCJE POMIARU OSIĄGNIĘĆ UCZNIA Na lekcjach pracowni ekonomiczno - informatycznej stosowane będą różne formy kontroli i oceny: - wypowiedzi ustne

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Człowiek najlepsza inwestycja E-MARKETING

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Człowiek najlepsza inwestycja E-MARKETING E-MARKETING Skuteczny marketing = skuteczna sprzedaż. Nasi klienci coraz więcej czasu spędzają w internecie i to tu szukają produktów i usług. Siła oddziaływania informacji umieszczonej w sieci jest ogromna.

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA MATEMATYKA Z PLUSEM W KLASACH 4-6 SZKOŁY PODSTAWOWEJ

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA MATEMATYKA Z PLUSEM W KLASACH 4-6 SZKOŁY PODSTAWOWEJ 1 PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA MATEMATYKA Z PLUSEM W KLASACH 4-6 SZKOŁY PODSTAWOWEJ Przedmiotowy System Oceniania jest zgodny z Wewnątrzszkolnym Systemem Oceniania w Szkole Podstawowej nr 42 we Wrocławiu.

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy system oceniania na lekcjach chemii. w Gimnazjum w Starym Kurowie

Przedmiotowy system oceniania na lekcjach chemii. w Gimnazjum w Starym Kurowie Przedmiotowy system oceniania na lekcjach chemii w Gimnazjum w Starym Kurowie Przedmiotowy system oceniania jest zgodny ze szkolnym systemem oceniania w Gimnazjum w Starym Kurowie. 1. Priorytety oceniania

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA NA LEKCJACH MATEMATYKI W KLASACH IV VI

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA NA LEKCJACH MATEMATYKI W KLASACH IV VI PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA NA LEKCJACH MATEMATYKI W KLASACH IV VI I. Cele ogólne: poinformowanie ucznia o poziomie jego osiągnięć edukacyjnych i postępach w tym zakresie, wdrażanie uczniów do systematycznej

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy system oceniania z przyrody dla klas IV VI Szkoły Podstawowej w Wólce Hyżneńskiej

Przedmiotowy system oceniania z przyrody dla klas IV VI Szkoły Podstawowej w Wólce Hyżneńskiej Przedmiotowy system oceniania z przyrody dla klas IV VI Szkoły Podstawowej w Wólce Hyżneńskiej I. Cel oceny. Przedmiotem oceny jest: 1. Aktualny stan wiedzy ucznia i jego umiejętności. 2. Tempo przyrostu

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z GEOGRAFII

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z GEOGRAFII PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z GEOGRAFII 2011/2012 mgr Małgorzata Brzozowska Podstawa prawna do opracowania Przedmiotowego Systemu Oceniania: 1. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy System Oceniania Język angielski rok szkolny 2015/2016 XLV Liceum Ogólnokształcące im. Romualda Traugutta w Warszawie

Przedmiotowy System Oceniania Język angielski rok szkolny 2015/2016 XLV Liceum Ogólnokształcące im. Romualda Traugutta w Warszawie Przedmiotowy System Oceniania Język angielski rok szkolny 2015/2016 XLV Liceum Ogólnokształcące im. Romualda Traugutta w Warszawie Przedmiotowy system oceniania, zwany dalej PSO, jest kontraktem zawartym

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z INFORMATYKI

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z INFORMATYKI PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z INFORMATYKI I. Postanowienia ogólne Przedmiotowy System Oceniania został opracowany na podstawie: 1. Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie warunków i sposobu

Bardziej szczegółowo

O C E N I A N I E P R Z E D M I O T O W E

O C E N I A N I E P R Z E D M I O T O W E O C E N I A N I E P R Z E D M I O T O W E P O D S T A W Y P R Z Ę D S I E B I O R C Z O Ś C I 1. Wymagania edukacyjne Skala ocen 6 celujący Osiągnięcia ucznia Wymagania jak na ocenę bardzo dobrą oraz dodatkowo

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z fizyki II klasa Akademickie Gimnazjum Mistrzostwa Sportowego.

Wymagania edukacyjne z fizyki II klasa Akademickie Gimnazjum Mistrzostwa Sportowego. Wymagania edukacyjne z fizyki II klasa Akademickie Gimnazjum Mistrzostwa Sportowego. I. Wymagania programowe 1. Obserwowanie i opisywanie zjawisk fizycznych i astronomicznych. 2. Posługiwanie się metodami

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWE ZSADY OCENIANIA Z JĘZYKA POLSKIEGO W GIMNAZJUM NR 7 PRZY ZSO NR 7 W CHEŁMIE

PRZEDMIOTOWE ZSADY OCENIANIA Z JĘZYKA POLSKIEGO W GIMNAZJUM NR 7 PRZY ZSO NR 7 W CHEŁMIE PRZEDMIOTOWE ZSADY OCENIANIA Z JĘZYKA POLSKIEGO W GIMNAZJUM NR 7 PRZY ZSO NR 7 W CHEŁMIE Chełm 2015r. 1 Zakres ocenianych wiadomości i umiejętności jest zgodny z wymaganiami zawartymi w podstawie programowej

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy System Oceniania - przedmioty zawodowe

Przedmiotowy System Oceniania - przedmioty zawodowe Przedmiotowy System Oceniania - przedmioty zawodowe Niniejszy przedmiotowy system oceniania obejmuje następujące przedmioty: w Technikum Żywienia i Usług Gastronomicznych: usługi gastronomiczne, organizacja

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z HISTORII W KLASACH IV-VI W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 1 W SOBÓTCE

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z HISTORII W KLASACH IV-VI W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 1 W SOBÓTCE PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z HISTORII W KLASACH IV-VI W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 1 W SOBÓTCE Celem oceniania jest: informowanie ucznia co zrobił dobrze, co i jak powinien poprawić, motywowanie ucznia do

Bardziej szczegółowo

Ogólne kryteria oceniania z biologii

Ogólne kryteria oceniania z biologii Ogólne kryteria oceniania z biologii Ocenę celującą otrzymuje uczeń, którego wiedza znacznie wykracza poza obowiązujący program nauczania, a ponadto spełnia jeden z warunków: opanował w pełni rozszerzone

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z WIEDZY O SPOŁECZEŃSTWIE W GIMNAZJUM NR 1 IM. HM.Z. IMBIEROWICZA W SŁUBICACH

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z WIEDZY O SPOŁECZEŃSTWIE W GIMNAZJUM NR 1 IM. HM.Z. IMBIEROWICZA W SŁUBICACH PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z WIEDZY O SPOŁECZEŃSTWIE W GIMNAZJUM NR 1 IM. HM.Z. IMBIEROWICZA W SŁUBICACH Podstawa prawna do opracowania Przedmiotowego Systemu Oceniania: 1. Rozporządzenie MEN z dnia

Bardziej szczegółowo

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu Wydział Ekonomii, Zarządzania i Turystyki Katedra Marketingu i Zarządzania Gospodarką Turystyczną

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu Wydział Ekonomii, Zarządzania i Turystyki Katedra Marketingu i Zarządzania Gospodarką Turystyczną Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu Wydział Ekonomii, Zarządzania i Turystyki Katedra Marketingu i Zarządzania Gospodarką Turystyczną dr Izabela Michalska-Dudek MARKETING Program zajęć Konsultacje: piątki

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z PRZEDMIOTU PRODUKCJA ROŚLINNA i PRACOWNIA ROLNICZA

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z PRZEDMIOTU PRODUKCJA ROŚLINNA i PRACOWNIA ROLNICZA PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z PRZEDMIOTU PRODUKCJA ROŚLINNA i PRACOWNIA ROLNICZA 1. Przedmiotowy system oceniania opracowany został w oparciu o następujące dokumenty: Ustawa o systemie oświaty z dnia

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA MATEMATYKA W KLASACH I-III GIMNAZJUM

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA MATEMATYKA W KLASACH I-III GIMNAZJUM PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA MATEMATYKA W KLASACH I-III GIMNAZJUM Przedmiotowe Zasady Oceniania są zgodne z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20.08.2010 r. w sprawie warunków i sposobu

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z CHEMII. Przedmiotowy system oceniania z chemii w gimnazjum opracowany został na podstawie:

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z CHEMII. Przedmiotowy system oceniania z chemii w gimnazjum opracowany został na podstawie: Anna Janek PG w Rudzie Wielkiej PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z CHEMII Przedmiotowy system oceniania z chemii w gimnazjum opracowany został na podstawie: 1. Statutu Publicznego Gimnazjum w Rudzie Wielkiej

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy System Oceniania z matematyki w klasach I-III Publicznego Gimnazjum w Wierzchowinach

Przedmiotowy System Oceniania z matematyki w klasach I-III Publicznego Gimnazjum w Wierzchowinach Przedmiotowy System Oceniania z matematyki w klasach I-III Publicznego Gimnazjum w Wierzchowinach System oceniania został opracowany na podstawie: Rozporządzenia MEN z dnia 10 czerwca 2015 roku w sprawie

Bardziej szczegółowo

WEWNĄTRZSZKOLNE ZASADY OCENIANIA ZAJĘCIA KOMPUTEROWE KLASY IV-VI. Opracowała: mgr Anna Kozłowska. 1. Kontrola i ocena osiągnięć uczniów

WEWNĄTRZSZKOLNE ZASADY OCENIANIA ZAJĘCIA KOMPUTEROWE KLASY IV-VI. Opracowała: mgr Anna Kozłowska. 1. Kontrola i ocena osiągnięć uczniów WEWNĄTRZSZKOLNE ZASADY OCENIANIA ZAJĘCIA KOMPUTEROWE KLASY IV-VI Opracowała: mgr Anna Kozłowska 1. Kontrola i ocena osiągnięć uczniów Ocenianie osiągnięć edukacyjnych ucznia polega na rozpoznawaniu przez

Bardziej szczegółowo

Kryteria oceniania z języka angielskiego. dla Gimnazjum

Kryteria oceniania z języka angielskiego. dla Gimnazjum Kryteria oceniania z języka angielskiego dla Gimnazjum Formy sprawdzania osiągnięć uczniów: testy i sprawdziany, kartkówki, odpowiedzi ustne, dyktanda, zadania domowe, wypowiedzi pisemne, aktywność na

Bardziej szczegółowo

Marketing : teoria pragmatyczna : podręcznik akademicki / Nemezjusz

Marketing : teoria pragmatyczna : podręcznik akademicki / Nemezjusz Marketing : teoria pragmatyczna : podręcznik akademicki / Nemezjusz M. Pazio. wyd. 2. Warszawa, 2013 Spis treści Przedmowa 11 Przedmowa do wydania drugiego 13 Rozdział 1. MARKETINGOWA ORIENTACJA PRZEDSIĘBIORSTWA

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z INFORMATYKI. Przedmiotowy System Oceniania został opracowany na podstawie:

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z INFORMATYKI. Przedmiotowy System Oceniania został opracowany na podstawie: I. Postanowienia ogólne PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z INFORMATYKI Przedmiotowy System Oceniania został opracowany na podstawie: 1. Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dn. 30 kwietnia 2007 r.

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z PRZEDMIOTÓW EKONOMICZNYCH

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z PRZEDMIOTÓW EKONOMICZNYCH PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z PRZEDMIOTÓW EKONOMICZNYCH I. Na lekcjach oceniane będą następujące obszary aktywności uczniów: Kształtowanie pojęć ekonomicznych- sprawdzenie stopnia zrozumienia pojęć ekonomicznych.

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy system oceniania z matematyki w Gimnazjum w Grzegorzewie

Przedmiotowy system oceniania z matematyki w Gimnazjum w Grzegorzewie Przedmiotowy system oceniania z matematyki w Gimnazjum w Grzegorzewie 1. Ocenianiu bieżącemu podlegają: a) posiadana przez ucznia wiedza merytoryczna, b) posiadane umiejętności praktyczne, c) zrozumienie

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowe ocenianie z matematyki

Przedmiotowe ocenianie z matematyki Szkoła Podstawowa w Niemczu Przedmiotowe ocenianie z matematyki 1) Cele oceniania w przedmiocie. uświadamianie uczniom braków w procesie uczenia się - określenie indywidualnych przyczyn, trudności, motywowanie

Bardziej szczegółowo