Marketing usług hotelarskich

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Marketing usług hotelarskich"

Transkrypt

1 Adam Stefański Marketing usług hotelarskich PORADNIK METODYCZNY DLA NAUCZYCIELA 1

2 Projekt okładki: Joanna Plakiewicz Redakcja: Bożenna Chicińska Redaktor prowadzący: Stanisław Grzybek Wydawnictwo REA s.j., Warszawa 2009 ISBN Wydawnictwo REA s.j Warszawa, ul. Kolejowa 9/11 tel./fax: (22) , , , Wszystkie prawa zastrzeżone. Zakaz publikowania bez zgody Wydawcy zarówno całości, jak i fragmentów bez względu na technikę reprodukcji. 2

3 Spis treści Marketing usług hotelarskich 1 Wstęp 5 Organizacja pracy nauczyciela 6 Cele szczegółowe 7 Podział materiału nauczania (propozycja) 8 Nauczycielski plan wynikowy (propozycja) 9 Przykładowe kryteria oceniania 20 Przykładowe scenariusze lekcji 21 Przykład kartkówki 44 Przykładowe testy 48 Przykładowy zestaw pytań na egzamin ustny w szkole policealnej 60 Uwagi o realizacji 62 Środki dydaktyczne 63 Propozycje metod sprawdzania i oceny osiągnięć edukacyjnych ucznia 64 3

4 4

5 Wstęp Niniejsza pozycja przeznaczona jest dla nauczycieli przedmiotu marketing usług hotelarskich w technikum hotelarskim. Poradnik został opracowany na podstawie podręcznika: Marketing usług hotelarskich wyd. REA, zgodnie z nowym programem nauczania. W poradniku przedstawiono plan wynikowy, wskazano materiały przydatne do realizacji poszczególnych zagadnień, propozycje ćwiczeń, które mają na celu wykształcenie u uczniów umiejętności praktycznych oraz przykładowe scenariusze wybranych lekcji i przykładowe testy z rozwiązaniami. W planie wynikowym uwzględniono wymagania wstępne, wykaz umiejętności, jakie uczeń powinien opanować podczas zajęć, oraz inne wymogi wymienione w programie nauczania. 5

6 Organizacja pracy nauczyciela Marketing usług hotelarskich jest w dużej mierze przedmiotem praktycznym, z tego względu zajęcia powinny być prowadzone w taki sposób, aby uczniowie mieli możliwość wykonywania ćwiczeń praktycznych. Zdobycie umiejętności koniecznych do wykonywania konkretnego zadania stanowi podstawę zaliczenia przedmiotu. Największe znaczenie dydaktyczne będą zatem miały przeprowadzone przez uczniów symulacje rzeczywistych zdarzeń, ćwiczenia związane z wykonaniem określonego zadania lub wykonanie projektu. Wskazane jest, aby zajęcia dydaktyczne były prowadzone różnymi metodami, ze szczególnym uwzględnieniem: pokazu z objaśnieniem, tekstu przewodniego, metody projektów i ćwiczeń praktycznych. Formy organizacyjne pracy uczniów mogą być zróżnicowane, począwszy od indywidualnej pracy uczniów do pracy zespołowej. 6

7 Cele szczegółowe W wyniku procesu kształcenia uczeń (słuchacz) powinien umieć: wyjaśnić podstawowe pojęcia z zakresu marketingu, określić rolę i znaczenie marketingu w gospodarce rynkowej, rozróżnić podmioty działalności marketingowej z uwzględnieniem podmiotów hotelarskich, sklasyf ikować segmenty rynku na podstawie różnych kryteriów, z uwzględnieniem hotelarstwa, zastosować strategie marketingowe, określić rolę strategii produktu w marketingu hotelarskim, opisać strategie sprzedaży produktu w poszczególnych cyklach życia produktu, objaśnić procesy wprowadzania produktu na rynek, wyjaśnić strategię cen w marketingu hotelarskim, określić podmioty ustalające ceny w hotelarstwie, określić relację pomiędzy ceną a jakością usług, określić instrumenty i działania związane z dystrybucją usług hotelarskich, wyjaśnić rolę reklamy w działalności marketingowej, wyjaśnić rolę sprzedawcy w promocji usług hotelarskich, wyjaśnić rolę public relations w działalności marketingowej, rozróżnić i zastosować techniki negocjacji, rozróżnić zakres i typy badań marketingowych, określić znaczenie informacji dotyczącej rynku hotelarskiego i gości w działalności marketingowej, zastosować wybrane metody i techniki badań marketingowych, zastosować techniki mierzenia efektywności działań marketingowych, zaprojektować program działań marketingowych przedsiębiorstwa hotelarskiego, określić rodzaje działań marketingowych, skonstruować uproszczony plan marketingowy obiektu hotelarskiego, zastosować mierniki oceny działalności hotelarskiej. 7

8 Podział materiału nauczania (propozycja) W cyklu nauczania w technikum hotelarskim zgodnie z programem MEN 341[04]/MEN/ na zajęcia w zakresie marketingu usług hotelarskich poświęcono 6 godzin. Kierując się doświadczeniem, proponuję następujący układ godzin: Działy tematyczne Orientacyjna liczba godzin Rozliczenie godzin KLASA III 1. Podstawowe wiadomości o marketingu i rynku usług hotelarskich 2. Instrumenty marketingu 3. Badania marketingowe RAZEM tygodni nauki 4 tygodnie praktyk 38 4 = 34 tygodnie 1 tydzień świąt 34 1= 33 3 godziny tygodniowo 33 x 3 = 99 godzin KLASA IV 1. Badania marketingowe (cd.) 2. Zarządzanie marketingowe w przedsiębiorstwach hotelarskich 3. Planowanie działalności marketingowej 4. Mierniki oceny działalności hotelarskiej 5. Godziny do dyspozycji nauczyciela w całym cyklu kształcenia tygodni nauki 4 tygodnie praktyk 30 4 = 26 tygodni 1 tydzień świąt 26 1 = 25 3 godziny tygodniowo 25 x 3 = 75 godzin. RAZEM UWAGA! Klasy IV kończą zajęcia w kwietniu 184 W propozycji przewidziano 3 godziny tygodniowo w klasie III oraz 3 w klasie IV. 8

9 Nauczycielski plan wynikowy (propozycja) Przedstawiony plan wynikowy i szczegółowy rozkład materiału nauczania (wg programu nauczania 341 [04]/MEN/ ) są tylko propozycją autora poradnika. Uwzględniają one opis kwalif ikacji absolwenta zawarty w podstawie programowej kształcenia w zawodzie technik hotelarstwa oraz standardy wymagań egzaminacyjnych. Klasa III i IV Temat jednostki metodycznej Liczba godzin Wymagania uczeń powinien/potraf i: Metoda pracy Poziom wymagań DZIAŁ 1 Podstawowe wiadomości o marketingu i rynku usług hotelarskich 1. Omówienie wymagań edukacyjnych 2. Pojęcie słowa marketing 3. Podstawowe orientacje marketingowe 4. Pojęcia rynek i mechanizm rynkowy 1 zapoznać się z kryteriami oceniania pogadanka wymienić znanych autorów przedstawiających historię marketingu B 1 zdef iniować podstawowe pojęcia A wymienić poznane orientacje B wymienić czynniki wpływające na rynek B omówić mechanizm rynkowy C, D pogadanka pogadanka pogadanka pokaz P P PP 9

10 5. Podmioty rynku 6. Elementy rynku 7. Segmentacja rynku 8. Postępowanie nabywców typologia zachowań 9. Koszty utraty klientów 10. Powtórzenie wiadomości 11. Sprawdzian wiadomości wymienić podmioty i rozróżnić je B 1 zdef iniować podstawowe pojęcia A wymienić poznane elementy B wymienić kryteria segmentacji B rozwiązać ćwiczenia w zeszycie C dokonać segmentacji rynku D 2 zdef iniować podstawowe zachowania A wyjaśnić motywy zachowań B 2 zdef iniować wskaźnik zatrzymania A wymienić sposoby zatrzymania B wyjaśnić korzyści i przeanalizować potencjalne straty hotelu C, D pogadanka pogadanka praca w grupach pogadanka pogadanka praca w grupach 2 usystematyzować wiedzę pogadanka dyskusja panelowa 1 opanować materiał praca pisemna DZIAŁ 2 Instrumenty marketingu. 1P produkt/usługa P P PP P PP 1. Pojęcie marketing mix 2. Klasyf ikacja produktu (usługi) 3. Produkt (usługa) i jego warstwy 1 zdef iniować podstawowe pojęcia A wymienić poznane elementy mix B 1 zdef iniować podstawowe pojęcia A omówić wybrane kategorie B wymienić i omówić poszczególne warstwy B wyjaśnić znaczenie warstw C dokonać rozkładu wybranych dóbr D P P praca w grupach zeszyt ćwiczeń PP 10

11 4. Polityka kształtowania produktu i wyrabiania marki 5. Znaczenie i miejsce serwisu w marketingu 6. Cykl życia produktu (usługi) na rynku 7. Strategie wprowadzania produktu (usługi) na rynek 8. Analiza portfelowa 9. Powtórzenie wiadomości (1P) 10. Sprawdzian 1. Rodzaje cen 2. Rodzaje rabatów 3. Funkcje cen i strategie cenowe wymienić rodzaje marek B omówić etapy kreowania marki C, D 1 omówić elementy serwisu A określić znaczenie opakowania i serwisu wymienić poszczególne fazy B wyjaśnić znaczenie faz w cyklu C, D analizować cykl życia produktu hotelarskiego C, D 1 zdef iniować podstawowe strategie A wyjaśnić wybór strategii B porównać różne strategie i omówić wybór strategii f irmy C, D analizować czynniki wpływające na decyzję 2 zdef iniować podstawowe SJO A wyjaśnić powiązanie macierzy BCG z cyklem życia produktu B dokonać analizy dla hotelu C, D praca w grupach zeszyt ćwiczeń PP dyskusja P praca w grupach praca w grupach prezentacja praca w grupach 1 wykazać się systematyczną wiedzą lekcja powtórzeniowa 1 opanować materiał praca pisemna 2P cena 1 zdef iniować podstawowe pojęcia A wymienić rodzaje cen B wymienić rodzaje rabatów B zaprojektować i zastosować rabaty C, D 1 zdef iniować podstawowe pojęcia A wymienić rodzaje funkcji B PP PP PP P zeszyt ćwiczeń praca w grupach pogadanka PP P 11

12 4. Kształtowanie warunków transakcji 5. Przegląd cenników hotelowych na lokalnym rynku 6. Inicjowanie i reagowanie na zmiany cen 7. Powtórzenie wiadomości 8. Sprawdzian wiadomości 1. Istota i miejsce dystrybucji w marketingu mix 2. Rodzaje kanałów dystrybucji 3. Rodzaje dystrybucji 4. Zalety i wady pośredników handlowych 5. Penetracja rynku 1 zdef iniować podstawowe pojęcia A wymienić rodzaje transakcji B zaprojektować i zastosować warunki transakcji C, D 2 omówić katalog f irmy hotelarskiej A dokonać analizy konkurencyjności między hotelami B przygotować proste zestawienie CD wymienić poznane metody B wyliczyć marżę i rabaty C, D praca w grupach pogadanka praca w grupach zeszyt ćwiczeń praca indywidualna 1 usystematyzować wiedzę dyskusja 1 opanować materiał praca pisemna test 3P dystrybucja 1 zdef iniować podstawowe pojęcia A rozróżnić podstawowe schematy B 1 zdef iniować podstawowe pojęcia A rozróżnić podstawowe kanały B 1 zdef iniować podstawowe pojęcia A rozróżnić rodzaje B 1 zdef iniować podstawowe pojęcia A wymienić zalety i wady z różnych punktów widzenia B 1 zdef iniować podstawowe pojęcia A rozróżnić podstawowe strategie B zaprojektować własne metody C, D, pokaz pogadanka, pokaz pogadanka pogadanka praca w grupach praca w grupach PP PP PP P P P P PP 12

13 6. Logistyka dystrybucji 7. Zastosowanie systemów logistycznych w hotelarstwie 8. Wpływ dystrybucji na poziom zapasów 9. Powtórzenie wiadomości 10. Sprawdzian wiadomości 1. Def inicja i cele promocji 2. Elementy promocji mix 3. Problemy związane z projektowaniem reklam 4. Model AIDA 5. Rodzaje reklam 1 zdef iniować podstawowe pojęcia A wyjaśnić znaczenie logistyki B 1 zdef iniować podstawowe pojęcia A wyjaśnić znaczenie logistyki B wyjaśnić znaczenie zapasów B wykonać zadania C, D, pokaz pogadanka pokaz praca indywidualna 1 usystematyzować wiedzę dyskusja 1 opanować materiał sprawdzian 4P promocja 1 zdef iniować podstawowe pojęcia A wymienić i omówić cele promocji B 1 zdef iniować podstawowe pojęcia A wymienić i rozróżnić elementy promocji mix B 1 zdef iniować podstawowe pojęcia A wyjaśnić, omówić z uzasadnieniem nośniki oraz problematykę reklam B zaprojektować hasła reklamowe C, D wyjaśnić, omówić z uzasadnieniem B omówić wybrane ulotki reklamowe C, D wyjaśnić rodzaje reklam B rozróżnić poszczególne typy reklam, np. zamieszczone na jou tube C, D P P PP P pokaz praca w grupach praca w grupach pogadanka pokaz P PP PP PP 13

14 6. Reklama zewnętrzna OUTDO- OR 7. Rodzaje kampanii reklamowych. 8. Projekt kampanii reklamowej hotelu 9. Mierzenie skuteczności reklamy 10. Public relations jako element promocji 11. Metody aktywizacji sprzedaży 12. Powtórzenie wiadomości 13. Sprawdzian wiadomości 1. Piąty element ludzie 2. Analiza umiejętności pracowników hotelu 3. Pojęcie negocjacja 14 1 zdef iniować podstawowe pojęcia A wyjaśnić rodzaje nośników B rozróżnić poszczególne typy C, D 2 4 zdef iniować pojęcia A omówić metody przekazu B zaprojektować kampanię reklamową dowolnego hotelu, wykorzystać własną kreatywność C, D 1 zdef iniować pojęcia A omówić metody B wymienić programy ochronne B zaprojektować sprawozdania dla różnych mediów C, D wymienić metody B wybrać metody do zastosowania w hotelu C, D pogadanka pokaz praca w grupach metodą projektów pogadanka praca w grupach praca w grupach 1 usystematyzować wiedzę dyskusja 1 opanować materiał test 5P personel 1 zdef iniować podstawowe pojęcia A wymienić metody obserwacji B dokonać analizy i oceny personelu dowolnego działu w hotelu B 1 zdef iniować podstawowe pojęcia A przedstawić uczestników procesu B pogadanka indywidualna praca z podręcznikiem pogadanka PP PP P PP PP P PP P

15 4. Plan negocjacji 5. Przebieg procesu negocjacji 1. Przedmiot i cel badań marketingowych 2. Marketingowy System Informacji (SIM) 3. Metody badań 4. Metody budowy kwestionariusza 5. Rodzaje skal pomiarowych 6. Badania marketingowe usług hotelarskich 7. Metody pośrednich pomiarów sondażowych 8. Projekt ankiety pocztowej 9. Projekt kwestionariusza wykładanego na terenie hotelu 1 przygotować plan negocjacji dotyczący konkretnego przedmiotu C, D 2 uczestniczyć w negocjacjach, dokonać obserwacji, analizować sytuację i wyciągać wnioski C, D DZIAŁ 3 Badania marketingowe 1 zdef iniować podstawowe pojęcia A rozróżnić mikro- i makrootoczenie B omówić przepływ informacji B wymienić i omówić poszczególne metody B wyjaśnić zasady sporządzania kwestionariusza B zdef iniować podstawowe pojęcia A wymienić rodzaje skal i wyjaśnić ich przeznaczenie B zaprojektować kwestionariusz ankiety jakości usług, wykorzystując poznane skale pomiarowe C, D zdef iniować podstawowe pojęcia A wymienić i omówić metody B zaprojektować różne kwestionariusze, zależnie od konkretnej sytuacji i problemu badawczego C, D zaprojektować różne kwestionariusze, zależnie od konkretnej sytuacji i problemu badawczego C, D praca w grupach PP praca w grupach PP pogadanka pogadanka pogadanka pokaz prezentacja praca w grupach praca w grupach P P P P PP PP 15

16 10. Redakcja i zaliczanie danych 11. Powtórzenie wiadomości 12. Sprawdzian wiadomości 13. Omówienie sprawdzianu 1. Misja i cel przedsiębiorstwa hotelarskiego 2. Podstawowe koncepcje w zarządzaniu marketingowym 3. Organizacja działu marketingu 4. Zarządzanie różnicowaniem usług 5. Zarządzanie jakością usług i wydajnością 1 zdef iniować podstawowe pojęcia A wymienić i omówić metody B 2 wykazać się systematyczną wiedzą dyskusja 1 opanować materiał test P 1 podać poprawne odpowiedzi pogadanka DZIAŁ 4 Zarządzanie marketingowe w przedsiębiorstwach hotelarskich 1 zdef iniować podstawowe pojęcia A wymienić priorytetowe elementy B 2 zdef iniować koncepcje kierowania A omówić cechy charakterystyczne B wyjaśnić strukturę org. hotelu B zaprojektować strukturę org. C dokonać analizy więzi i zależności D 1 zdef iniować podstawowe pojęcia A omówić poszczególne cechy B omówić sposoby zarządzania B zeszyt ćwiczeń P P praca indywidualna PP P P 16

17 6. Analiza SWOT 7. Marketing wewnętrzny personelu 8. Kontrola działalności marketingowej 9. Powtórzenie wiadomości 10. Sprawdzian wiadomości 11. Omówienie sprawdzianu 1. Rodzaje planowania 2. Planowanie marketingowe wymienić elementy analizy B zaprojektować i zastosować analizę SWOT C, D wymienić metody motywowania B wymienić metody kontroli B dokonać prostych analiz C pokaz praca w grupach pogadanka pogadanka 1 usystematyzować wiedzę dyskusja ekspertów 1 opanować materiał test 1 podać poprawne odpowiedzi DZIAŁ 5 Planowanie działalności marketingowej wymienić rodzaje B omówić poszczególne elementy procesu B pogadanka pogadanka PP P P P P 3. Planowanie strategii produktu (usługi) zaplanować proste działanie B uzasadnić możliwości powodzenia zaplanowanej strategii C dyskusja P 4. Planowanie strategii ceny zaplanować proste działanie B uzasadnić możliwości powodzenia C dyskusja P 17

18 5. Planowanie strategii w zakresie dystrybucji 6. Planowanie strategii promocji 7. Planowanie strategii w zatrudnieniu 8. Planowanie strategii badania marketingowego 9. Elementy planu marketingowego 10. Opracowanie planu marketingowego 11. Omówienie projektów 12. Powtórzenie wiadomości 13. Sprawdzian wiadomości 14. Omówienie sprawdzianu zaplanować proste działanie B uzasadnić możliwości powodzenia zaplanowanego działania C zaplanować proste działanie B uzasadnić możliwości powodzenia zaplanowanego działania C zaplanować proste działanie B uzasadnić możliwości powodzenia zaplanowanego działania C zaplanować proste działanie B uzasadnić możliwości powodzenia zaplanowanego działania C wymienić i omówić elementy B zaprojektować plan C, D 8 sporządzić plan marketingowy dla dowolnego obiektu hotelarskiego A, B, C, D 2 2 usystematyzować wiedzę, ocenić projekty dyskusja dyskusja -wykład dyskusja dyskusja praca w grupach praca metodą projektów dyskusja 1 opanować materiał test 1 podać poprawne odpowiedzi dyskusja P P P P PP PP 18

19 1. Mierniki ilościowe 2. Mierniki jakościowe 3. Mierniki wartościowe 4. Zadania na wskaźnikach 5. Powtórzenie wiadomości działami Godziny do dyspozycji nauczyciela Orientacyjna liczba godzin DZIAŁ 6 Mierniki oceny działalności hotelarskiej wymienić i omówić strukturę B wyliczyć poszczególne mierniki C, D wymienić i omówić strukturę B wyliczyć poszczególne mierniki C, D wymienić i omówić strukturę B wyliczyć poszczególne mierniki C, D 4 rozwiązać zadania tekstowe A, B, C, D 7 wykazać się systematyczną wiedzą, ocenić projekty h praca indywidualna praca indywidualna praca indywidualna PP PP PP praca indywidualna PP dyskusja 19

20 Przykładowe kryteria oceniania Związek między celami nauczania i poziomem wymagań programowych kształtuje się następująco: wymagania programowe konieczne ocena dopuszczająca, kategoria celów A i B, wymagania programowe podstawowe ocena dostateczna, kategoria celów A i B i częściowo C, wymagania programowe rozszerzające ocena dobra, kategoria celów A, B, C, wymagania programowe dopełniające ocena bardzo dobra, kategoria celów A, B, C, D. Realizacja celów A, B, C w rozkładzie materiałów jest zaliczana do wymagań podstawowych, natomiast niektóre cele C i cele D do ponadpodstawowych. Związek taksonomii celów nauczania z poziomem wymagań programowych Konieczne Podstawowe Wymagania programowe Rozszerzające Dopełniające Stopień dop dst db bdb Taksonomia celów poznawczych A B C D Taksonomia celów nauczania wg B. Niemierki I poziom wiadomości A zapamiętanie wiadomości B zrozumienie wiadomości II poziom umiejętności C stosowanie wiadomości w sytuacjach typowych D stosowanie wiadomości w sytuacjach problemowych 20

21 Przykładowe scenariusze lekcji Scenariusz 1 Imię i nazwisko:... Technik hotelarstwa 341[04] Przedmiot: Marketing usług hotelarskich. Temat: Pojęcie marketingu mix. Czas jednostki metodycznej 1 godz. 1. Omówienie i wyjaśnienie def inicji 2. Prezentacja piramidy potrzeb omówienie potrzeb podanie przykładów 3. Omówienie elementów marketingu mix-5p 4. Wykonanie ćwiczeń Sytuacja odniesienia: 1. Zagadnienia będą szczegółowo rozbudowywane i omawiane na kolejnych lekcjach w ramach przedmiotu Marketing usług hotelarskich. 2. Absolwent jako przyszły pracownik bądź właściciel przedsiębiorstwa produkcyjnego, usługowego lub handlowego będzie mógł wykorzystać nabyte wiadomości, posługując się fachowym słownictwem z dziedziny marketingu. Cel ogólny: Podstawowe wiadomości dotyczące elementów marketingu Cel pośredni: Uczeń zdef iniuje poszczególne pojęcia, omówi konkretne potrzeby i wskaże ich miejsce w piramidzie potrzeb, rozróżni poszczególne elementy marketingu mix. Typ lekcji: Lekcja poświęcona opracowaniu nowego tematu Metody stosowane na lekcji: wykład, pogadanka, pokaz, ćwiczenie, dyskusja. Środki dydaktyczne: tablica, kreda, podręcznik z ćwiczeniami. 21

22 Forma organizacyjna zajęć: praca z całą klasą. Czas: 45 min Struktura lekcji: 1. Czynności organizacyjne (3 min). 2. Wprowadzenie do tematu (20 min) nauczyciel przedstawia cel lekcji; omawia poszczególne def inicje; podaje przykłady potrzeb i pragnień, wyjaśnia różnicę pomiędzy nimi; prezentuje piramidę potrzeb; wyjaśnia znaczenie elementów marketingu mix. 3. Ewaluacja bieżąca (15 min) nauczyciel czyta polecenia do każdego ćwiczenia i, gdy jest to konieczne, pomaga w ich wykonaniu oraz sprawdza wyrywkowo prace kilku uczniów. 4. Podsumowanie lekcji (5 min) nauczyciel przypomina poszczególne def inicje, sprawdza bieżącą wiedzę, nagradza (plusami) osoby samodzielnie wykonujące polecenia / ćwiczenia. 5. Zadanie pracy domowej (2 min). Przykładowe ćwiczenie do wykonania Wymień rodzaje produktów i usług, dzięki którym można zaspokoić poszczególne potrzeby, np. potrzebę f izjologiczną odczuwam głód: 1. kupuję bułkę w sklepie; 2. zamawiam obiad, kupuję hamburgera usługa gastronomiczna. Lp. Rodzaje potrzeb Sposoby zaspokojenia Sposób uzyskania informacji zwrotnej od ucznia po zakończonych zajęciach: Odpytywanie na początku kolejnej lekcji lub kartkówka. 22

23 Scenariusz 2 Imię i nazwisko:... Technik hotelarstwa 341[04] Przedmiot: Marketing usług hotelarskich. Temat: Produkt (usługa) i jego warstwy Czas jednostki metodycznej 2 godz. 1. Omówienie i wyjaśnienie koncepcji 2. Prezentacja podziału na warstwy: omówienie warstw podanie przykładów produktów i usług z podziałem na warstwy 3. Wykonanie ćwiczenia Sytuacja odniesienia: 1. Zagadnienia poruszane na lekcji będą przypomniane na kolejnych lekcjach w związku z projektowaniem reklamy. 2. Absolwent jako przyszły pracownik bądź właściciel przedsiębiorstwa produkcyjnego, usługowego lub handlowego będzie mógł wykorzystać nabytą wiedzę, posługując się fachowym słownictwem z dziedziny marketingu. Cel ogólny: Podstawowe wiadomości o elementach marketingu Cel pośredni: Uczeń zdef iniuje poszczególne pojęcia, omówi konkretne warstwy, przedstawi poznaną koncepcję na przykładach. Typ lekcji: Lekcja ćwiczeniowa Metody stosowane na lekcji: wykład, pokaz, ćwiczenia. Środki dydaktyczne: tablica, kreda, podręcznik z ćwiczeniami. Forma organizacyjna zajęć: praca w grupach. Czas: 45 min Struktura lekcji: 1. Czynności organizacyjne (3 min). 2. Wprowadzenie do tematu (10 min) nauczyciel wyjaśnia cel lekcji, omawia poszczególne warstwy koncepcji, podaje przykłady na konkretnych produktach i usługach (z podręcznika). 23

24 3. Ewaluacja bieżąca (15 min) nauczyciel dzieli klasę na grupy najwyżej czteroosobowe, czyta polecenie do jednego z ćwiczeń i, gdy jest to konieczne, daje wskazówki, jak je wykonać. 4. Sprawdza efekty pracy (15 min), wybiera najlepsze grupy do prezentowania wyników na forum klasy, wskazuje błędy w pracach pozostałych grup, ocenia poprawnie wykonane ćwiczenia w grupach (stopnie lub plusy). 5. Podsumowanie lekcji i zadanie pracy domowej (2 min) nauczyciel przypomina omawiane zagadnienia i zadaje ćwiczenie z podręcznika do samodzielnego wykonania w domu. Sposób uzyskania informacji zwrotnej od ucznia po zakończonych zajęciach: Odpytywanie uczniów na początku kolejnej lekcji lub włączenie odpowiedniego ćwiczenia po przerobieniu całego działu. Przykładowe ćwiczenie do wykonania: Dokonaj podziału wybranego dobra lub usługi. Nazwa:

25 Scenariusz 3 Imię i nazwisko:... Technik hotelarstwa 341[04] Przedmiot: Marketing usług hotelarskich Temat: Analiza portfelowa Czas jednostki metodycznej: 2 godz. 1. Omówienie i wyjaśnienie poszczególnych SJO 2. Prezentacja matrycy BCG omówienie dynamiki rynku i wpływu na podejmowanie decyzji omówienie udziału w rynku podanie i omówienie zastosowania matrycy na konkretnym przykładzie 3. Wykonanie ćwiczenia Sytuacja odniesienia: 1. Zagadnienia będą przypominane na kolejnych lekcjach w ramach przedmiotu Marketing usług hotelarskich w związku z omawianiem strategii cenowych oraz podczas opracowywania planów operacyjnych dotyczących świadczonych usług hotelarskich. 2. Absolwent jako przyszły pracownik przedsiębiorstwa produkcyjnego, usługowego lub handlowego będzie mógł wykorzystać nabyte wiadomości oraz posłużyć się konkretnymi umiejętnościami w pracy w dziale marketingu. Cel ogólny: Podstawowe wiadomości dotyczące elementów marketingu Cel pośredni: Uczeń zdef iniuje poszczególne SJO, omówi i zastosuje zdobytą wiedzę i umiejętności na przykładach. Typ lekcji: Lekcja ćwiczeniowa Metody stosowane na lekcji: wykład, pokaz, ćwiczenia. Środki dydaktyczne: tablica, kreda, podręcznik z ćwiczeniami, kartki papiery A3. Forma organizacyjna zajęć: praca w grupach, burza mózgów. Czas: 90 min Uwagi: Temat jest to bardzo trudny, ściśle wiąże się z cyklem życia produktu/ usługi na rynku (temat przerabiany wcześniej). 25

26 Struktura lekcji: 1. Czynności organizacyjne (3 min). 2. Wprowadzenie do tematu (20 min) nauczyciel wyjaśnia cel lekcji, omawia poszczególne strategiczne jednostki organizacji (SJO), prezentuje przykłady na konkretnych produktach lub usługach wybranej f irmy (z podręcznika). 3. Ewaluacja bieżąca (30 min) nauczyciel dzieli klasę na grupy, maksymalnie czteroosobowe, czyta polecenia do ćwiczeń; gdy jest to konieczne, daje wskazówki co do ich wykonania. Uwaga najlepiej gdy uczniowie przeprowadzą analizę obiektu hotelowego, w którym odbywali praktykę zawodową. Miejsce, w którym uczniowie odbywali praktykę powinno stanowić podstawę podziału na grupy. 4. Nauczyciel sprawdza efekty pracy każdej grupy uczniów (25 min). Grupy kolejno prezentują wyniki swojej pracy na forum klasy, nauczyciel wskazuje błędy (jeżeli są), ocenia poprawność wykonanych ćwiczeń, stawiając stopnie albo tylko plusy. 5. Podsumowanie lekcji i zadanie pracy domowej (12 min) nauczyciel przypomina poszczególne SJO i uzasadnia cel analizy; zadaje do samodzielnego wykonania w domu przeniesienie notatek z pracy na lekcji do podręcznika z ćwiczeniami. Sposób uzyskania informacji zwrotnej od ucznia po zakończonych zajęciach: Odpytywanie na początku kolejnej lekcji lub włączenie odpowiedniego ćwiczenia do sprawdzianu z całego działu (lub dwóch działów). Przykładowe ćwiczenie: Przeprowadź analizę portfelową hotelu. Nazwa Obiektu: Hotel Jaś *** we Wrocławiu. (centrum miasta) Rodzaje usług: noclegowe, gastronomiczne (restauracja), cateringowe (wprowadzone do oferty w bieżącym miesiącu), wynajem sal konferencyjnych, usługi ksero, wynajem pomieszczeń w holu głównym (kantor i kwiaciarnia), room serwis (wprowadzony trzy miesiące wcześniej) 26

27 GWIAZDY usługa room serwis ZNAKI ZAPYTANIA usługi cateringowe DOJNE KROWY usługi noclegowe usługi gastronomiczne. PSY wynajem pomieszczeń w holu głównym wynajem sal konferencyjnych usługi ksero Przykładowe ćwiczenie: Przeprowadź analizę portfelową w obiekcie hotelarskim, w którym odbywałeś/łaś praktykę zawodową. Nazwa Obiektu:... Rodzaje usług: GWIAZDY ZNAKI ZAPYTANIA DOJNE KROWY PSY 27

28 28 Scenariusz 4 Imię i nazwisko:... Technik hotelarstwa 341[04] Przedmiot: Marketing usług hotelarskich Temat: Rodzaje cen i rabatów Czas jednostki metodycznej: 3 godz. 1. Omówienie i wyjaśnienie rodzajów cen 2. Prezentacja przykładowego cennika i oferty usługowej hotelu 3. Omówienie i wyjaśnienie rodzajów rabatów 4. Wykonanie ćwiczeń Sytuacja odniesienia: 1. Zagadnienia będą przypominane na kolejnych lekcjach w ramach przedmiotu Marketing usług hotelarskich w związku z omawianiem reklamy oraz podczas opracowywania metod aktywizujących sprzedaż usług hotelarskich. 2. Absolwent jako przyszły pracownik przedsiębiorstwa produkcyjnego, usługowego lub handlowego będzie mógł wykorzystać nabyte wiadomości oraz posłużyć się konkretnymi umiejętnościami w pracy w dziale marketingu. Cel ogólny: Podstawowe wiadomości dotyczące elementów marketingu Cel pośredni: Uczeń zdef iniuje poszczególne rodzaje cen i rabatów, omówi i zastosuje poznaną wiedzę i umiejętności na przykładach. Sporządzi cennik usług oraz kartę rabatową. Typ lekcji: Lekcja ćwiczeniowa Metody stosowane na lekcji: wykład, pokaz, ćwiczenia. Środki dydaktyczne: tablica, kreda, podręcznik z ćwiczeniami, kartki papiery A3. Forma organizacyjna zajęć: praca w grupach, burza mózgów. Czas: 90 min Uwagi: Jest to trudny temat, ściśle powiązany z przykładowym programem lojalnościowym zaprezentowanym w podrozdziale 1.5. Lekcję można rozdzielić na dwie odrębne jednostki.

29 Struktura lekcji: 1. Czynności organizacyjne (3 min). 2. Wprowadzenie do tematu (30 min) nauczyciel wyjaśnia cel lekcji, omawia poszczególne rodzaje cen, podaje przykłady na konkretnych produktach i usługach (na podstawie podręcznika), omawia przykładową ofertę, a uczniowie samodzielnie sporządzają cennik dla hotelu. Nauczyciel sprawdza wyrywkowo efekty prac i przypomina, że podobny cennik będą musieli sporządzić na egzaminie potwierdzającym kwalif ikacje zawodowe. 3. Ewaluacja bieżąca nauczyciel dzieli klasę na grupy maksimum czteroosobowe, czyta polecenia do ćwiczeń (dotyczące rabatów); gdy jest to konieczne daje wskazówki, jak je wykonać (20 min). 4. Nauczyciel sprawdza efekty pracy każdej grupy uczniów (25 min), wybiera najlepsze grupy do prezentacji wyników na forum klasy, wskazuje błędy popełnione przez pozostałe grupy (jeżeli są błędy), ocenia poprawnie wykonane ćwiczenia. 5. Podsumowanie lekcji i zadanie pracy domowej (12 min) nauczyciel przypomina rodzaje cen i rabatów, podkreślając, że rabaty nie sumują się. Sposób uzyskania informacji zwrotnej od ucznia po zakończonych zajęciach: Odpytywanie na początku kolejnej lekcji lub włączenie odpowiednich ćwiczeń do sprawdzianu z całego działu (lub dwóch działów). Przykładowe ćwiczenie: Zaprojektuj rabaty udzielane w dowolnym obiekcie hotelarskim, pamiętając, że rabat usługowy nie ma zastosowania w hotelarstwie. RABAT LOJALNOŚCI (najważniejszy) RABAT CZASOWY (SEZONOWY)

30 RABAT ILOŚCIOWY RABAT USŁUGOWY Scenariusz 5 Imię i nazwisko:... Technik hotelarstwa 341[04] Przedmiot: Marketing usług hotelarskich Temat: Rodzaje kanałów dystrybucji Czas jednostki metodycznej: 1 godz. 1. Omówienie i wyjaśnienie rodzajów strumieni w kanale dystrybucyjnym 2. Prezentacja graf iczna długości kanałów dystrybucji 3. Omówienie i wyjaśnienie rodzajów kanałów dystrybucji 4. Wykonanie ćwiczenia Sytuacja odniesienia: 1. Zagadnienia będą przypominane na kolejnych lekcjach poświęconych na omówienie treści tego działu oraz w związku z opracowywaniem planów operacyjnych dotyczących świadczonych usług hotelarskich. 2. Absolwent jako przyszły pracownik bądź właściciel przedsiębiorstwa produkcyjnego usługowego lub handlowego wykorzysta nabyte wiadomości, będzie umiał posłużyć się fachowym słownictwem marketingowym. Cel ogólny: Podstawowe wiadomości dotyczące elementów marketingu Cel pośredni: Uczeń zdef iniuje poszczególne pojęcia, omówi konkretne kanały dystrybucji, wymieni strumienie dystrybucji na konkretnych przykładach i wykorzysta poznaną wiedzę w zakresie zaopatrzenia. Typ lekcji: Lekcja poświęcona opracowaniu nowego tematu

Prowadzenie marketingu usług 321[10].O1.05

Prowadzenie marketingu usług 321[10].O1.05 MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ Agata Łuczak Prowadzenie marketingu usług 321[10].O1.05 Poradnik dla ucznia Wydawca Instytut Technologii Eksploatacji Państwowy Instytut Badawczy Radom 2006 Recenzenci:

Bardziej szczegółowo

Wybieranie strategii marketingowej przedsiębiorstwa handlowego 341[03].Z5.02

Wybieranie strategii marketingowej przedsiębiorstwa handlowego 341[03].Z5.02 MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ Krystyna Kielan Wybieranie strategii marketingowej przedsiębiorstwa handlowego 341[03].Z5.02 Poradnik dla ucznia Wydawca Instytut Technologii Eksploatacji Państwowy Instytut

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie zasobami ekonomicznymi 341[02].O1.04

Zarządzanie zasobami ekonomicznymi 341[02].O1.04 MINISTERSTWO EDUKACJI i NAUKI Anna Rudzińska Halina Zwolska Zarządzanie zasobami ekonomicznymi 341[02].O1.04 Poradnik dla ucznia Wydawca Instytut Technologii Eksploatacji Państwowy Instytut Badawczy Radom

Bardziej szczegółowo

Podstawy przedsiębiorczości

Podstawy przedsiębiorczości Podstawy przedsiębiorczości Program nauczania dla szkół ponadgimnazjalnych Jolanta Kijakowska Spis treści 1. Wstęp 3 2. Szczegółowe cele kształcenia i wychowania 4 3. Treści edukacyjne 7 4. Sposoby osiągania

Bardziej szczegółowo

Stosowanie narzędzi marketingu w działalności podmiotu gospodarczego 341[02].Z1.03

Stosowanie narzędzi marketingu w działalności podmiotu gospodarczego 341[02].Z1.03 MINISTERSTWO EDUKACJI i NAUKI Ewa Mazurkiewicz Stosowanie narzędzi marketingu w działalności podmiotu gospodarczego 341[02].Z1.03 Poradnik dla ucznia Wydawca Instytut Technologii Eksploatacji Państwowy

Bardziej szczegółowo

Wydawnictwo REA s.j. 01-217 Warszawa, ul. Kolejowa 9/11 tel./fax: (22) 631-94-23, 632-21-15, 632-69-03, 632-68-82

Wydawnictwo REA s.j. 01-217 Warszawa, ul. Kolejowa 9/11 tel./fax: (22) 631-94-23, 632-21-15, 632-69-03, 632-68-82 Projekt okładki: Studio GAVITE, Olsztyn edakcja: Bożenna Chicińska edaktor prowadzący: Stanisław Grzybek Wydawnictwo EA, Warszawa 2009 ISBN 978-83-7544-169-7 Wydawnictwo EA s.j. 01-217 Warszawa, ul. Kolejowa

Bardziej szczegółowo

Obsługa konsumenta w hotelarstwie

Obsługa konsumenta w hotelarstwie Joanna Duda Sebastian Krzywda Obsługa konsumenta w hotelarstwie PORADNIK METODYCZNY DLA NAUCZYCIELA 1 Projekt okładki: Joanna Plakiewicz Redakcja: Bożenna Chicińska Redaktor prowadzący: Stanisław Grzybek

Bardziej szczegółowo

PRZYKŁADOWY PLAN WYNIKOWY

PRZYKŁADOWY PLAN WYNIKOWY Poradnik PRZYKŁADOWY PLAN WYNIKOWY do Programu nauczania (DKOS-4015-176/02) i Podręcznika do liceów i techników z Podstaw przedsiębiorczości autorstwa W. J. Jakubowskiego, T. Maja, P. Załęskiego Autor:

Bardziej szczegółowo

PODSTAWY PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

PODSTAWY PRZEDSIĘBIORCZOŚCI PODSTAWY PRZEDSIĘBIORCZOŚCI program nauczania podstaw przedsiębiorczości w zakresie podstawowym dla techników, zasadniczych szkół zawodowych i liceów ogólnokształcących zgodny z Rozporządzeniem Ministra

Bardziej szczegółowo

Podstawy. działalności handlowej. Poradnik metodyczny dla nauczyciela. Elżbieta Przydatek Jan Przydatek

Podstawy. działalności handlowej. Poradnik metodyczny dla nauczyciela. Elżbieta Przydatek Jan Przydatek Elżbieta Przydatek Jan Przydatek Podstawy działalności handlowej Poradnik metodyczny dla nauczyciela w zasadniczej szkole zawodowej i szkole policealnej Projekt okładki: Studio GRAVITE, Olsztyn Redakcja:

Bardziej szczegółowo

II część produktu finalnego. Poradnik metodyczny. dla nauczycieli i nauczycielek

II część produktu finalnego. Poradnik metodyczny. dla nauczycieli i nauczycielek II część produktu finalnego Poradnik metodyczny dla nauczycieli i nauczycielek Warszawa 2012 Opracowanie autorskie Wioletta Kilar Tomasz Rachwał Maria Zając W poradniku wykorzystano tekst opracowania:

Bardziej szczegółowo

Research. Symulacyjna gra decyzyjna. Książka dla nauczyciela

Research. Symulacyjna gra decyzyjna. Książka dla nauczyciela Venture Capital Research Symulacyjna gra decyzyjna Książka dla nauczyciela 2013 Opracowanie: Maria Baczyńska Redaktor prowadzący: Sebastian Przybyszewski Skład: Sebastian Przybyszewski Redakcja językowa:

Bardziej szczegółowo

Na czerwono zaznaczone odpowiedzi które były zaznaczone w testach.

Na czerwono zaznaczone odpowiedzi które były zaznaczone w testach. MARKETING Na czerwono zaznaczone odpowiedzi które były zaznaczone w testach. 1. Podstawowymi instrumentami marketingowymi są: a) produkcja, dystrybucja, reklamy, ceny b) reklama, publicity, akwizycja c)

Bardziej szczegółowo

BIZNES PLAN. dla rozpoczynających działalność gospodarczą

BIZNES PLAN. dla rozpoczynających działalność gospodarczą Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego BIZNES PLAN dla rozpoczynających działalność gospodarczą Motto: Prawo Shapero: Przedsiębiorstwa, które planują,

Bardziej szczegółowo

Autorzy: mgr inż. Irena Czerkawska mgr inż. Teresa Podgórska mgr inż. Elżbieta Wnuk. Recenzenci: mgr inż. Aleksandra Grobelna mgr inż.

Autorzy: mgr inż. Irena Czerkawska mgr inż. Teresa Podgórska mgr inż. Elżbieta Wnuk. Recenzenci: mgr inż. Aleksandra Grobelna mgr inż. Autorzy: mgr inż. Irena Czerkawska mgr inż. Teresa Podgórska mgr inż. Elżbieta Wnuk Recenzenci: mgr inż. Aleksandra Grobelna mgr inż. Teresa Słupska Opracowanie redakcyjne: mgr inż. Halina Bielecka 1 Spis

Bardziej szczegółowo

Świadczenie usług teleinformatycznych 312[02].Z4.02

Świadczenie usług teleinformatycznych 312[02].Z4.02 MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ Jadwiga Kaczmarska-Krawczak Świadczenie usług teleinformatycznych 312[02].Z4.02 Poradnik dla ucznia Wydawca Instytut Technologii Eksploatacji Państwowy Instytut Badawczy

Bardziej szczegółowo

autorka: Monika Sekura

autorka: Monika Sekura Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Jestem przedsiębiorczy innowacyjny program nauczania podstaw przedsiębiorczości i ekonomii w praktyce POKL

Bardziej szczegółowo

Renata Rychlicka-Benyamin. Organizacja Reklamy. skrypt dla szkół policealnych

Renata Rychlicka-Benyamin. Organizacja Reklamy. skrypt dla szkół policealnych Renata Rychlicka-Benyamin Organizacja Reklamy skrypt dla szkół policealnych 2009 Spis treści Podstawa programowa kształcenia w zawodzie technik organizacji reklamy...3 I. Założenia programowo: organizacyjne

Bardziej szczegółowo

Wykonywanie pomiarów w układach elektrycznych i elektronicznych 311410.M1

Wykonywanie pomiarów w układach elektrycznych i elektronicznych 311410.M1 Artur Kowalski Moduł Wykonywanie pomiarów w układach elektrycznych i elektronicznych 311410.M1 Jednostka modułowa Podejmowanie i prowadzenie działalności gospodarczej w branży mechatronicznej 311410.M1.J2

Bardziej szczegółowo

A. Andrzejczak (red.), Przedsiębiorczość w edukacji, Akademia Ekonomiczna w Poznaniu, Poznań 2008 2

A. Andrzejczak (red.), Przedsiębiorczość w edukacji, Akademia Ekonomiczna w Poznaniu, Poznań 2008 2 Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Jestem przedsiębiorczy innowacyjny program nauczania podstaw przedsiębiorczości i ekonomii w praktyce POKL

Bardziej szczegółowo

Realizacja prac związanych z logistyczną obsługą przedsiębiorstwa handlowego 341[03].Z2.03

Realizacja prac związanych z logistyczną obsługą przedsiębiorstwa handlowego 341[03].Z2.03 MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ Donata Andrzejczak Realizacja prac związanych z logistyczną obsługą przedsiębiorstwa handlowego 341[03].Z2.03 Poradnik dla ucznia Wydawca Instytut Technologii Eksploatacji

Bardziej szczegółowo

NARZĘDZIA PROMOCJI PRZEDSIĘBIORSTWA W INTERNECIE W OPINII ICH ODBIORCÓW

NARZĘDZIA PROMOCJI PRZEDSIĘBIORSTWA W INTERNECIE W OPINII ICH ODBIORCÓW Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Bartłomiej Dolata NARZĘDZIA PROMOCJI PRZEDSIĘBIORSTWA W INTERNECIE W OPINII ICH ODBIORCÓW Praca magisterska Promotor: prof.

Bardziej szczegółowo

PROGRAM NAUCZANIA PODSTAWY PRZEDSIĘBIORCZOŚCI PROGRAM OPRACOWANY PRZEZ ZESPÓŁ PROJEKTU PRZEDSIĘBIORCZE SZKOŁY

PROGRAM NAUCZANIA PODSTAWY PRZEDSIĘBIORCZOŚCI PROGRAM OPRACOWANY PRZEZ ZESPÓŁ PROJEKTU PRZEDSIĘBIORCZE SZKOŁY PROGRAM NAUCZANIA PODSTAWY PRZEDSIĘBIORCZOŚCI DLA LICEÓW, TECHNIKÓW I ZASADNICZYCH SZKÓŁ ZAWODOWYCH (IV ETAP EDUKACYJNY) PROGRAM OPRACOWANY PRZEZ ZESPÓŁ PRZEDSIĘBIORCZE SZKOŁY 1 S t r o n a WWW.PRZEDSIEBIORCZESZKOLY.PL

Bardziej szczegółowo

Samozatrudnienie w wyuczonym zawodzie. Przewodnik dla ucznia

Samozatrudnienie w wyuczonym zawodzie. Przewodnik dla ucznia Samozatrudnienie w wyuczonym zawodzie Przewodnik dla ucznia Spis treści str. 1. Wprowadzenie 2 2. Wymagania wstępne 3 3. Cele kształcenia 4 4. Materiał nauczania i zestawy ćwiczeń 5 4.1. Planowanie własnego

Bardziej szczegółowo

Gminne Centrum Informacji ul. Jana Pawła II 8 64-550 Duszniki tel. / fax (061) 2919496 www.duszniki-wlkp.pl/gci.php gci@duszniki-wlkp.

Gminne Centrum Informacji ul. Jana Pawła II 8 64-550 Duszniki tel. / fax (061) 2919496 www.duszniki-wlkp.pl/gci.php gci@duszniki-wlkp. Poradnik dla osób pragnących prowadzić własną działalność gospodarczą Gminne Centrum Informacji ul. Jana Pawła II 8 64-550 Duszniki tel. / fax (061) 2919496 www.duszniki-wlkp.pl/gci.php gci@duszniki-wlkp.pl,

Bardziej szczegółowo

> > 1. Jakie metody aktywizujące stosujesz na swoich lekcjach? > > Metoda, to taki sposób pracy z uczniami, podczas którego osiąga się > zaplanowane

> > 1. Jakie metody aktywizujące stosujesz na swoich lekcjach? > > Metoda, to taki sposób pracy z uczniami, podczas którego osiąga się > zaplanowane 1. Jakie metody aktywizujące stosujesz na swoich lekcjach? Metoda, to taki sposób pracy z uczniami, podczas którego osiąga się zaplanowane cele nauczania. W zreformowanym procesie nauczania ważne miejsce

Bardziej szczegółowo

Marketing ma charakter systemowy: nie może on być utożsamiany z pojedynczym instrumentem lub jednostkowym działaniem na rynku.

Marketing ma charakter systemowy: nie może on być utożsamiany z pojedynczym instrumentem lub jednostkowym działaniem na rynku. POJĘCIE MARKETINGU Marketing nie jest zjawiskiem nowym. Można go określić jako zintegrowany zbiór instrumentów działań związanych z badaniem i kształtowaniem rynku, opartych na rynkowych regułach postępowania.

Bardziej szczegółowo

Adam Stefański. Hotelarstwo. Tom I. Marketing usług hotelarskich. Podręcznik. technik hotelarstwa. kwalifikacja T.11

Adam Stefański. Hotelarstwo. Tom I. Marketing usług hotelarskich. Podręcznik. technik hotelarstwa. kwalifikacja T.11 Adam Stefański Hotelarstwo. Tom I Marketing usług hotelarskich Podręcznik technik hotelarstwa kwalifikacja T.11 Podręcznik dopuszczony do użytku szkolnego przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania

Bardziej szczegółowo

Prowadzenie polityki kadrowej przedsiębiorstwa 412[01].Z2.01

Prowadzenie polityki kadrowej przedsiębiorstwa 412[01].Z2.01 MINISTERSTWO EDUKACJI i NAUKI Teresa Dżugaj Teresa Stolarek Prowadzenie polityki kadrowej przedsiębiorstwa 412[01].Z2.01 Poradnik dla nauczyciela Wydawca Instytut Technologii Eksploatacji Państwowy Instytut

Bardziej szczegółowo

METODA PROJEKTÓW PORADNIK DLA NAUCZYCIELI I DYREKTORÓW GIMNAZJÓW AGNIESZKA MIKINA BOŻENA ZAJĄC

METODA PROJEKTÓW PORADNIK DLA NAUCZYCIELI I DYREKTORÓW GIMNAZJÓW AGNIESZKA MIKINA BOŻENA ZAJĄC METODA PROJEKTÓW PORADNIK DLA NAUCZYCIELI I DYREKTORÓW GIMNAZJÓW AGNIESZKA MIKINA BOŻENA ZAJĄC Szanowni Państwo, Dyrektorzy i Nauczyciele Gimnazjów Przekazujemy Wam materiały informacyjne dotyczące pracy

Bardziej szczegółowo