ZAPYTANIE OFERTOWE NR 6/MTM/2014

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "ZAPYTANIE OFERTOWE NR 6/MTM/2014"

Transkrypt

1 ZAPYTANIE OFERTOWE NR 6/MTM/2014 z dnia r. upublicznione dnia r. na stronie internetowej: www. oraz na tablicy ogłoszeń zamawiającego oraz w siedzibie Beneficjenta: Biuro projektu, Stróże 413 dotyczy projektu My też możemy!, POKL /12 Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Priorytet VII. Promocja integracji społecznej, Działanie 7.4. Niepełnosprawni na rynku pracy. w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego realizowanego przez Fundację Pomocy Osobom Niepełnosprawnym w Stróżach w partnerstwie z Fundacją Europa+ z Brzeznej. NA PRZEPROWADZENIE SZKOLENIA ZAWODOWEGO: KURS OGRODNICZY. 1. ZAMAWIAJĄCY: Fundacja Pomocy Osobom Niepełnosprawnym z siedzibą w Stróżach 413, Stróże, zarejestrowana w rejestrze stowarzyszeń, innych stowarzyszeń społecznych i zawodowych, fundacji oraz publicznych zakładów opieki zdrowotnej i w rejestrze przedsiębiorców, Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem , której akta są przechowywane przez Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie Wydział XII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, posiadającego NIP: , REGON: Strona internetowa: www. tel./fax Biuro Projektu My też możemy!: Stróże 413, Stróże 2. OZNACZENIE PROJEKTU: My też możemy! Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet VII. Promocja integracji społecznej, Działanie 7.4. Niepełnosprawni na rynku pracy. w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, nr projektu: POKL /12 3. OKREŚLENIE TRYBU ZAMÓWIENIA: Niniejsze postępowanie prowadzone jest zgodnie z zasadą konkurencyjności określoną w Wytycznych w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki z dnia r. oraz Zasadach finansowania Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki z dnia r. Zamawiający informuje, iż projekt jest dofinansowany w więcej niż 70% ze środków publicznych. 4. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA: Symbol Wspólnego Słownika Zamówień CPV: usługi szkoleniowe

2 Opis przedmiotu zamówienia: 1) Usługa zorganizowania i przeprowadzenia kursu Kurs ogrodniczy dla 3 osób niepełnosprawnych zagrożonych wykluczeniem społecznym uczestników projektu pn. My też możemy! POKL, Priorytet VII. Promocja integracji społecznej, Działanie 7.4. Niepełnosprawni na rynku pracy. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej, nr projektu: POKL /12; 2) Celem kursu jest podniesienie kwalifikacji zawodowych uczestników kursu oraz nauczenie ich wykonywania prac na stanowisku ogrodnika terenów zielonych. 3) Termin realizacji usługi szkoleniowej: planowany termin rozpoczęcia zajęć: do 7 dni od podpisania umowy. Okres realizacji: nie więcej niż 22 dni robocze licząc od daty rozpoczęcia szkolenia, nie dłużej jednak niż do r. 4) Zamawiający wymaga, aby liczba godzin szkolenia w każdym dniu wynosiła nie więcej niż 7 godzin zegarowych. 5) Zamawiający wymaga, aby zajęcia odbywały się codziennie w dni robocze od poniedziałku do piątku, nie później niż do godziny ) Zamawiający dopuszcza możliwość, aby uczestnicy szkolenia dołączyli do istniejącej/tworzącej się grupy szkoleniowej na danym szkoleniu, z zastrzeżeniem prowadzenia szkolenia zgodnie z przedmiotem zamówienia oraz prowadzenia odrębnej dokumentacji dla uczestników kierowanych przez Zamawiającego. 7) Wykonawca do dnia podpisania dostarczy do biura projektu następujące dokumenty: a) Program szkolenia, zgodny z załącznikiem nr 6 zawierający: - nazwę szkolenia, - czas trwania i sposób organizacji szkolenia, - wymagania wstępne od uczestników szkolenia, - cele szkolenia, - plan nauczania z określonymi tematami zajęć edukacyjnych oraz ich wymiarem, - opis treści szkolenia w zakresie poszczególnych zajęć edukacyjnych, - określenie metod prowadzenia zajęć, - wykaz literatury i wykorzystywanych środków dydaktycznych, - sposób sprawdzania efektów szkolenia. b) Harmonogram zajęć szkoleniowych zgodny z załącznikiem nr 7 do zapytania ofertowego; c) Wykaz osób odpowiedzialnych za nadzór nad szkoleniem oraz upoważnionych do kontaktu z uczestnikami szkolenia i Zamawiającym. 8) Liczba godzin szkolenia: 150 godzin zegarowych zajęć. 9) Zakres merytoryczny szkolenia powinien obejmować w szczególności: a) Bezpieczeństwo i higiena pracy na stanowisku ogrodnik (zasada używania narzędzi wykorzystywanych podczas pracy w ogrodzie, ochrona przeciwpożarowa, nauczenie zasad pierwszej pomocy); b) Urządzanie i pielęgnacje terenów zielonych; c) Podstawowe prace przy zakładaniu terenów zielonych; d) Sadzenie drzew, krzewów liściastych i iglastych oraz zimozielonych; e) Zabiegi pielęgnacyjne; f) Zakładanie i pielęgnacja trawników; g) Zakładanie i pielęgnacja kwietników sezonowych i trwałych; h) Zakładanie i pielęgnacja skalników; i) Prace porządkowe terenów zielonych; j) Ochrona roślin przed chorobami i szkodnikami; k) Ogólne zasady projektowania ogrodów; Wymagania odnośnie osób prowadzących zajęcia: Zamawiający wymaga, aby osoby prowadzące zajęcia w ramach szkolenia posiadały wykształcenie adekwatne do omawianych zagadnień, tj. np. ogrodnicze (pielęgnacja roślin czy projektowanie ogrodów) oraz co najmniej 3-letni staż w pracy związanej z tematyką szkolenia i doświadczenie w realizacji szkoleń o tożsamej tematyce.

3 Pozostałe warunki realizacji przedmiotu zamówienia Wykonawca zobowiązany jest przeprowadzić szkolenie zgodnie programem i harmonogramem szkolenia. 10) Zamawiający wymaga prowadzenia zajęć w formie warsztatowej (praca w grupie, ćwiczenia, prezentacje, zajęcia praktyczne) wymagającej aktywnego angażowania się kursantów; 11) Szkolenie powinno rozpocząć się po wykonaniu badań lekarskich o braku przeciwwskazań do podjęcia zatrudnienia zgodnie z rodzajem zawodu i obowiązującymi przepisami prawa. Koszt badań w całości pokryje zamawiający; 12) Wykonawca do realizacji celów szkolenia zapewni niezbędne materiały szkoleniowe oraz konieczny sprzęt szkoleniowy na czas trwania kursu: każdy uczestnik musi otrzymać na własność materiały niezbędne do robienia notatek (zeszyt, notatnik, długopis) oraz skrypt lub podręcznik związany z tematem szkolenia; 13) Wykonawca przekaże każdemu uczestnikowi szkolenia odzież ochroną potrzebną do realizacji zajęć praktycznych podczas realizacji kursu; 14) Wykonawca zapewni odpowiednią spełniającą warunki bhp i ppoż. salę szkoleniową do przeprowadzenia zajęć. Sala szkoleniowa ma być wyposażona w odpowiednią liczbę miejsc i stolików dostosowaną do ilości osób szkolonych wraz z zapleczem sanitarnym; flipchart z blokiem, lub tablicę magnetyczną albo klasyczną; sprzęt audiowizualny, kolorowe markery; 15) Wykonawca dokona prawidłowego oznakowania budynku oraz sali szkoleniowej informacją o nazwie i terminie realizacji szkolenia wraz z naniesionymi odpowiednimi logotypami Unii Europejskiej Europejskiego Funduszu Społecznego, Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki zgodnie z Wytycznymi dotyczącymi oznaczania projektów w ramach PO KL z dn r.; 16) Wykonawca dokona dokumentacji fotograficznej szkolenia i prześle min. 3 zdjęcia na adres mailowy Zamawiającego; 17) Wykonawca zobowiązany jest zapewnić uczestnikom szkolenia warunki pracy zgodnie z przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy oraz odpowiednie zaplecze sanitarne i socjalne i środki czystości; 18) Wykonawca przekaże każdemu uczestnikowi szkolenia w dniu rozpoczęcia szkolenia program oraz harmonogram zajęć szkoleniowych; 19) Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia: - dziennika zajęć edukacyjnych, zawierającego tematy i wymiar zajęć edukacyjnych; - listy obecności zawierającej: imię i nazwisko, podpis uczestnika szkolenia; - rejestru wydanych zaświadczeń potwierdzających ukończenie szkolenia. 20) Wykonawca jest zobowiązany do niezwłocznego informowania Zamawiającego, drogą telefoniczną, mailową, lub pisemnie, o nieobecności uczestnika/uczestników lub rezygnacji w trakcie szkolenia, a także o innych czynnikach mających wpływ na realizację zamówienia, jednak nie później niż 3 dni od zaistnienia ww. okoliczności. 21) Zamawiający zastrzega sobie prawo do kontroli prawidłowości wykonywania zamówienia. 22) Wykonawca zobowiązany jest przeprowadzić testy/sprawdziany w trakcie realizacji zajęć. 23) Wykonawca wystawi absolwentom szkolenia: a) zaświadczenia o ukończeniu kursu zgodnie z Rozporządzeniem MEN z dnia r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. z r., poz. 186) zgodnie ze wzorem określonym w załączniku nr 5 do w/w rozporządzenia. b) certyfikaty oznakowane logotypami Unii Europejskiej Europejskiego Funduszu Społecznego, Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki zgodnie z Wytycznymi dotyczącymi oznaczania projektów w ramach PO KL z dn r., potwierdzające ukończenie szkolenia, zawierające następujące informacje: - numer z rejestru, - imię i nazwisko oraz numer PESEL uczestnika szkolenia, a w przypadku cudzoziemca numer dokumentu stwierdzającego tożsamość i adres zamieszkania tej osoby, - nazwę instytucji szkoleniowej przeprowadzającej szkolenie, - formę i nazwę szkolenia, - okres trwania szkolenia, - miejsce i datę wydania zaświadczenia, - tematy i wymiar godzin zajęć edukacyjnych, - podpis osoby upoważnionej przez instytucję szkoleniową przeprowadzającą szkolenie. Zaświadczenia i certyfikaty powinny być wydane na papierze kredowym.

4 24) Wykonawca w terminie do 5 dni od zakończenia usługi szkoleniowej przedstawi Zamawiającemu dokumentację szkolenia, tj.: - kserokopię listy obecności uczestników, - potwierdzenie odbioru przez uczestników materiałów biurowych, - potwierdzenie odbioru przez uczestników materiałów szkoleniowych, - potwierdzenie odbioru przez uczestników programu i harmonogramu szkolenia, - potwierdzenie odbioru zaświadczeń i certyfikatów potwierdzających ukończenie szkolenia; - potwierdzenie korzystania z przerw kawowych, - jeden komplet materiałów szkoleniowych, które otrzymali uczestnicy szkolenia; - kserokopie zaświadczeń i certyfikatów potwierdzających ukończenie szkolenia (potwierdzone za zgodność z oryginałem), - kserokopię dziennika zajęć; - kserokopię polisy ubezpieczeniowej potwierdzającej objęcie uczestników szkolenia ubezpieczeniem od następstw nieszczęśliwych wypadków. 5. MIEJSCE REALIZACJI USŁUG: Miejsce szkolenia zawodowego musi być usytuowane na terenie powiatu nowosądeckiego lub miasta Nowy Sącz. Oferent zobowiązuje się do szczegółowego określenia miejsca odbywania się szkolenia w załączniku nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego. 6. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU: O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać Wykonawcy, którzy: a) posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień; b) posiadają niezbędne doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonywania zamówienia lub przedstawią pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępniania potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia. Warunek związany z obowiązkiem posiadania odpowiedniego potencjału oraz doświadczenia zostanie uznany za spełniony, jeżeli Oferent wykonał w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert co najmniej 4 zamówienia o charakterze porównywalnym z zakresem niniejszego zamówienia. Zamawiający oceni spełnienie przez Oferenta warunków udziału w postępowaniu określonym w niniejszym punkcie na podstawie wykonywanych usług, stanowiącego Załącznik nr 5 do niniejszego zapytania ofertowego; c) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia; d) nie została otwarta w stosunku do nich likwidacja, ani nie została ogłoszona upadłość, a także nie zalegają z opłacaniem podatków ani składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne (z wyjątkiem przypadków, kiedy uzyskane zostało przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie, rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymane w całości wykonania decyzji właściwego organu). 7. WYŁĄCZENIE PODMIOTÓW POWIĄZANYCH Z ZAMAWIAJĄCYM Z UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU: Zamawiający informuje, że nie może udzielać zamówienia podmiotom powiązanym z nim osobowo lub kapitałowo. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Beneficjentem lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Beneficjenta lub osobami wykonującymi w imieniu Beneficjenta czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na: a) Uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej; b) Posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji; c) Pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika; d) Pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia opieki lub kurateli.

5 W ofercie wykonawca winien złożyć oświadczenie o braku w/w powiązań. Celem złożenia wiarygodnego oświadczenia Zamawiający informuje, że: Zarząd Zamawiającego tworzą: Stanisław Kogut, Halina Bydłoń, Ewa Moskwa. Osobą wykonującą w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyboru Wykonawcy jest: Piotr Wojtas. W celu potwierdzenia braku powiązań kapitałowych lub osobowych, wykonawca dołącza do oferty oświadczenie o braku występowania w/w powiązań stanowiący załącznik nr 4 do zapytania ofertowego. 8. SPOSÓB DOKONANIA OCENY SPEŁNIENIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU: Zamawiający na potwierdzenie spełnienia warunków udziału w postępowaniu wymaga złożenia: a) - oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu zgodnie z wzorem stanowiącym załącznik nr 5 do niniejszego zapytania; - oświadczenia o zrealizowanych należycie usługach szkoleniowych zgodnie z wzorem stanowiącym załącznik nr 2; - oświadczenie wykaz wykwalifikowanej kadry szkolącej zgodnie z wzorem stanowiącym załącznik nr 3; b) W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania Wykonawca zobowiązany jest dołączyć do oferty: - oświadczenie o braku powiązań kapitałowych i osobowych zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 4 do niniejszego zapytania; - kopię aktualnego odpisu z ewidencji działalności gospodarczej lub z Krajowego Rejestru Sądowego (oryginał lub kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem); - zaświadczenie o wpisie do rejestru Instytucji Szkoleniowych w oryginale lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez osobę/osoby uprawnioną/ne do podpisania oferty. Zamawiający dokona oceny spełnienia warunków zgodnie z formułą spełnia/nie spełnia na podstawie informacji zawartych w dostarczonych dokumentach i oświadczeniach wymaganych w zapytaniu ofertowym. 9. KRYTERIA WYBORU OFERTY: Planowane jest przeprowadzenie oceny merytorycznej złożonych ofert. 1. Kryterium oceny ofert Cena oferty 100% 3. Sposób oceny ofert: Zamawiający wybierze ofertę, która uzyska największą ilość punktów wyliczonych według wzoru: cena minimalna Ocena punktowa = x 100 % cena badana Cena minimalna najniższa oferowana cena spośród wszystkich ważnych ofert, za wykonanie przedmiotu zamówienia; Cena badana cena, jaką zaoferował oferent, którego oferta jest badana. Cena obejmuje wartość przedmiotu zamówienia oraz podatek VAT (o ile wynika to z odrębnych przepisów) i/lub wszystkie obciążenia z tytułu ubezpieczeń społecznych, ubezpieczeń zdrowotnych, funduszu pracy, funduszu gwarantowanych świadczeń pracowniczych, należnych podatków jeżeli wystąpi obowiązek ich zapłacenia.

6 10. SPOSÓB PRZYGOTOWANIA OFERTY: Oferta wraz z załącznikami powinna być złożona na druku załączonego formularza do dnia do godz w biurze projektu: Stróże 413, osobiście lub pocztą tradycyjną lub kurierem. Ofertę wraz z wymaganymi załącznikami należy umieścić w zamkniętej kopercie opatrzonej danymi Wykonawcy oraz poniższym opisem tematu, którego postępowanie dotyczy: Oferta na świadczenie usług szkoleniowych Kurs ogrodniczy w ramach projektu My też możemy! Otwarcie ofert nastąpi w terminie do dwóch dni od dnia zamknięcia postępowania ofertowego. Oferta winna zawierać: 1. Wypełniony formularz oferty przygotowany zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego zapytania; 2. Wypełniony wykaz zrealizowanych usług szkoleniowych zgodnie z wzorem stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszego zapytania; 3. Wypełniony wykaz kadry szkolącej przeznaczonych do realizacji usług szkoleniowych zgodnie z wzorem stanowiącym załącznik nr 3 do niniejszego zapytania wraz z załączonymi CV kadry; 4. Oświadczenie o braku powiązań kapitałowych i osobowych zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 4 do niniejszego zapytania; 5. Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 5 do niniejszego zapytania; 6. Aktualny odpis z ewidencji działalności gospodarczej lub z Krajowego Rejestru Sądowego oryginał lub kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem; 7. Zaświadczenie o wpisie do rejestru Instytucji Szkoleniowych w oryginale lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez osobę/osoby uprawnioną/ne do podpisania oferty. Oferta nie spełniająca warunków postępowania lub wymogów formalnych określonych w niniejszym postępowaniu podlega odrzuceniu. Informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa Wykonawcy, w rozumieniu przepisów ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, powinny zostać wyraźnie oznaczone z zastrzeżeniem Wykonawcy, pod rygorem uznania, że stanowią one informacje jawne. W pozostałym aniżeli oferta (i jej uzupełnienie) zakresie, w niniejszym postępowaniu dopuszczalna jest forma elektroniczna i faksu. Wszelkie informacje można uzyskać pod nr. tel , osoba wyznaczona do kontaktów: Piotr Wojtas. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany warunków zapytania ofertowego przed upływem terminu składania ofert. W razie modyfikacji treści niniejszego zapytania ofertowego Zamawiający poinformuje o takiej modyfikacji podmioty, do których skierowano zapytanie ofertowe oraz zamieści modyfikację na stronie internetowej i w swojej siedzibie i przedłuży termin składania ofert. Termin związania ofertą wynosi 10 dni i rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert. Oferta wraz z wymaganymi załącznikami powinna zostać złożona w formie uniemożliwiającej jej dekompletację. Każda strona oferty powinna zostać ponumerowana kolejnymi liczbami oraz parafowana. Zamawiający zastrzega sobie prawo wezwania Wykonawców, którzy nie złożyli wymaganych przez Zamawiającego oświadczeń, lub dokumentów, lub którzy nie złożyli pełnomocnictw, albo którzy złożyli wymagane oświadczenia i dokumenty zawierające błędy, lub którzy złożyli wadliwe pełnomocnictwa, do ich złożenia w wyznaczonym terminie, chyba że mimo ich złożenia oferta podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania ofertowego. Zamawiający może wzywać także, w wyznaczonym przez siebie terminie, do złożenia wyjaśnień dotyczących oświadczeń lub dokumentów.

7 Zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli: a) jej treść nie odpowiada treści niniejszego zapytania; b) jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji; c) jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów. Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia zapytania ofertowego w każdym czasie bez podania przyczyn. Zamawiający unieważnia zapytanie w szczególności, jeżeli: a) nie złożono żadnej oferty nie podlegającej odrzuceniu; b) cena najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, chyba że Zamawiający może zwiększyć tę kwotę do ceny najkorzystniejszej oferty; c) wystąpiła istotna zmiana okoliczności powodująca, że prowadzenie postępowania lub wykonania zamówienia nie leży w interesie Zamawiającego. O wyniku postępowania Zamawiający poinformuje Wykonawców, którzy złożyli oferty oraz zamieści wynik na stronie: www. Załączniki: 1. Formularz oferty; 2. Wykaz wykonanych usług szkoleniowych; 3. Wykaz osób kadry szkolącej przeznaczonych do realizacji szkolenia; 4. Oświadczenie o braku powiązań kapitałowych i osobowych; 5. Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu. 6. Program kursu/szkolenia 7. Szczegółowy harmonogram szkolenia r.. (data i podpis Zamawiającego)

8 Załącznik nr 1 FORMULARZ OFERTY. /pieczątka nagłówkowa Wykonawcy/ dnia /miejscowość/ do Fundacji Pomocy Osobom Niepełnosprawnym w Stróżach w odpowiedzi na zapytanie ofertowe NR 6/MTM/2014 z dnia r. /nazwa i adres Wykonawcy/ numer telefonu..numer faksu REGON..NIP. 1. Oświadczamy, że oferujemy następujący przedmiot zamówienia za następującą cenę: Oferta na przeprowadzenie usług szkoleniowych w ramach projektu My też możemy!, nr projektu POKL /12 Lp. Zakres Miejsce szkolenia 1. Kurs ogrodniczy Cena brutto za 1 osobę (liczbowo i słownie) Cena brutto za przeprowadzenie szkolenia dla 3 osób (liczbowo i słownie) Cena oferty musi obejmować wartość przedmiotu zamówienia oraz podatek VAT (o ile wynika to z właściwych przepisów), a także uwzględniać ewentualne zmiany w stawce VAT cena brutto jest stała. Cena zawiera wszelkie koszty związane z realizacją zamówienia z uwzględnieniem ilości godzin szkoleniowych, zapewnienia wykwalifikowanej kadry szkolącej dla wszystkich uczestników szkolenia. UWAGA! CENY ZAOKRĄGLONE DO DWÓCH MIEJSC PO PRZECINKU. 2. Oświadczamy, że uzyskaliśmy konieczne informacje do przygotowania oferty. 3. Oświadczamy, że akceptujemy warunki umowy, zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 5 do Zapytania ofertowego. W przypadku wyboru naszej oferty zobowiązujemy się do zawarcia umowy. 4. Oświadczamy, że zapewnimy wykwalifikowaną kadrę szkolącą. 5. DANE OSOBY UPOWAŻNIONEJ DO KONTAKTU ZE STRONY WYKONAWCY:

9 Imię i nazwisko.stanowisko Numer telefonu:. nr faksu.... /pieczątka i podpis osoby upoważnionej do reprezentowania Wykonawcy/

10 Załącznik nr 2 OŚWIADCZENIE WYKAZ zrealizowanych należycie usług szkoleniowych z okresu ostatnich 3 lat od daty niniejszego Zapytania, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie. /pieczątka nagłówkowa Wykonawcy/ dnia /miejscowość/ udokumentowanych załączonymi referencjami lub innymi dokumentami potwierdzającymi należyte wykonanie szkolenia Lp. Nazwa, adres Odbiorcy Szczegółowy opis szkolenia Ilość uczestników szkolenia Terminy realizacji (data rozpoczęcia i data zakończenia) /pieczątka i podpis osoby upoważnionej do reprezentowania Wykonawcy/

11 Załącznik nr 3 OŚWIADCZENIE WYKAZ kadry prowadzącej szkolenie. /pieczątka nagłówkowa Wykonawcy/ dnia /miejscowość/ Lp. 1. Kadra szkoląca przeznaczona do realizacji zamówienia Dane na temat kwalifikacji niezbędnych do wykonania zamówienia Opis doświadczenia (podać szczegółowo) Do w/w wykazu należy dołączyć CV kadry szkolącej... /pieczątka i podpis osoby upoważnionej do reprezentowania Wykonawcy/

12 Załącznik nr 4 OŚWIADCZENIE o braku powiązań kapitałowych i osobowych. /pieczątka nagłówkowa Wykonawcy/ dnia /miejscowość/ Przystępując do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia na: świadczenie usług szkoleniowych z zakresu przeprowadzenia szkolenia Kurs ogrodniczy w ramach projektu My też możemy! zapytanie ofertowe nr 6/MTM/2014 oświadczam, że Wykonawca, którego reprezentuję, nie jest podmiotem powiązanym z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo, przy przyjęciu, iż przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemnie powiązania pomiędzy Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy a Wykonawcą, polegające w szczególności na: a) Uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej; b) Posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji; c) Pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika; d) Pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia opieki lub kurateli... /pieczątka i podpis osoby upoważnionej do reprezentowania Wykonawcy/

13 Załącznik nr 5 OŚWIADCZENIE o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu. /pieczątka nagłówkowa Wykonawcy/ dnia /miejscowość/ Przystępując do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia na: świadczenie usług szkoleniowych z zakresu ogrodnictwa w ramach projektu My też możemy! zapytanie ofertowe nr 6/MTM/2014 Ja/my niżej podpisany/i (imiona i nazwiska osób upoważnionych do reprezentowania Wykonawcy) działających w imieniu i na rzecz: (nazwa Wykonawcy) Oświadczam/y, że: a) Posiadam/y uprawnienia do wykonywania zamówienia; b) Posiadam/y niezbędną wiedze i doświadczenie oraz dysponuję/emy potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia; c) Znajduję/emy się w sytuacji ekonomicznej (w tym w zakresie posiadanych środków technicznych) i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia... /pieczątka i podpis osoby upoważnionej do reprezentowania Wykonawcy/

14 Załącznik nr (Miejscowość i data sporządzenia odpowiedzi na zapytanie ofertowe) (Pieczęć podmiotu) PROGRAM KURSU/SZKOLENIA (nazwa kursu/szkolenia)

15 Załącznik nr 7 Szczegółowy harmonogram szkolenia Data szkolenia Zakres programowy i treść szkolenia Czas trwania (godz.) Cele kształcenia Sposób realizacji Prowadzący (imię i nazwisko) Miejsce szkolenia.. Data i podpis uprawnionego przedstawiciela Wykonawcy

NA PRZEPROWADZENIE SZKOLENIA ZAWODOWEGO: KURS FLORYSTYCZNY

NA PRZEPROWADZENIE SZKOLENIA ZAWODOWEGO: KURS FLORYSTYCZNY ZAPYTANIE OFERTOWE NR 5/MTM/2014 z dnia 25.02.2014 r. upublicznione dnia 25.02.2014 r. na stronie internetowej: www. oraz na tablicy ogłoszeń zamawiającego oraz w siedzibie Beneficjenta: Biuro projektu,

Bardziej szczegółowo

. Nowy Sącz, 27.06.2013 r.

. Nowy Sącz, 27.06.2013 r. . Nowy Sącz, 27.06.2013 r. (pieczęć nagłówkowa Wnioskodawcy) ZAPYTANIE OFERTOWE NR 5/2013 z dnia 27.06.2013 r. upublicznione dnia 27.06.2013 r. na stronie internetowej Beneficjenta: www.fundacjatarcza.pl

Bardziej szczegółowo

POKL.08.01.02-30-101/12

POKL.08.01.02-30-101/12 Poznań, 11 maja 2015 r. ZAPYTANIE OFERTOWE nr 13/VI/ZNL/2015 dot. zorganizowania i realizacji szkolenia zawodowego pt. Księgowość + kadry i płace wraz z komputerową obsługą programów: Optima, Symfonia

Bardziej szczegółowo

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Poznań, dnia 10.07.2014 r. ZAPYTANIE OFERTOWE nr 3 dot. zorganizowania i realizacji szkolenia zawodowego pt. Adobe Photoshop, Adobe Illustrator w ramach projektu pt. Nazwa projektu: Zmiana na lepsze nr

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe nr 12/PDP/2014. Dotyczy: postępowania opartego na zasadach konkurencyjności mającego na celu wybór dostawcy

Zapytanie ofertowe nr 12/PDP/2014. Dotyczy: postępowania opartego na zasadach konkurencyjności mającego na celu wybór dostawcy Projekt Współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego: Program Operacyjny Kapitał Ludzki, VII. Promocja integracji społecznej, 7.2. Przeciwdziałanie wykluczeniu i

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY W RZESZOWIE 35-242 Rzeszów ul. Partyzantów 1 a

POWIATOWY URZĄD PRACY W RZESZOWIE 35-242 Rzeszów ul. Partyzantów 1 a POWIATOWY URZĄD PRACY W RZESZOWIE 35-242 Rzeszów ul. Partyzantów 1 a Znak sprawy PUP-PA-3402/37/JD/2012 Specyfikacja istotnych warunków zamówienia na usługi szkoleniowe w zakresie: E-biznes zakładanie

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE Numer postępowania: 17/ZO/DOT.SZKOLENIE/2013

ZAPYTANIE OFERTOWE Numer postępowania: 17/ZO/DOT.SZKOLENIE/2013 Kraków, 19.04.2013 Pieczątka Zamawiającego ZAPYTANIE OFERTOWE Numer postępowania: 17/ZO/DOT.SZKOLENIE/2013 1. Zapytanie ofertowe dotyczące wyboru wykonawców dostaw towarów i usług z zastosowaniem zasady

Bardziej szczegółowo

Grupa Doradcza Projekt Sp. z o.o. ul. Sokołowskiego 6 31-436 Kraków Numer postępowania: 11/ZO/SMIGMAG/RESTARTII/2014 ZAPYTANIE OFERTOWE

Grupa Doradcza Projekt Sp. z o.o. ul. Sokołowskiego 6 31-436 Kraków Numer postępowania: 11/ZO/SMIGMAG/RESTARTII/2014 ZAPYTANIE OFERTOWE Grupa Doradcza Projekt Sp. z o.o. ul. Sokołowskiego 6 31-436 Kraków Numer postępowania: 11/ZO/SMIGMAG/RESTARTII/2014 ZAPYTANIE OFERTOWE 1. Zapytanie ofertowe dotyczące wyboru wykonawców dostaw towarów

Bardziej szczegółowo

Nr postępowania: ZK/POKL/8.1.1/217/2013/5 Olsztyn, dnia 11.07.2013 r. ZAPYTANIE OFERTOWE

Nr postępowania: ZK/POKL/8.1.1/217/2013/5 Olsztyn, dnia 11.07.2013 r. ZAPYTANIE OFERTOWE Nr postępowania: ZK/POKL/8.1.1/217/2013/5 Olsztyn, dnia 11.07.2013 r. ZAPYTANIE OFERTOWE NA PRZEPROWADZENIE SZKOLENIA Lean Manufacturing zgodnie z zasadą konkurencyjności (CPV 80500000-9 Usługi szkoleniowe)

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE na przeprowadzenie szkolenia zawodowego: SQL w MySQL

ZAPYTANIE OFERTOWE na przeprowadzenie szkolenia zawodowego: SQL w MySQL Nr FAE/14/pokl/2015 Przemyśl dnia 28 kwietnia 2015 r. ZAPYTANIE OFERTOWE na przeprowadzenie szkolenia zawodowego: SQL w MySQL w trybie zgodnym z zasadą konkurencyjności dla potrzeb projektu FANINA w restrukturyzacji

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. Toruń, dnia 19 sierpnia 2014r.

ZAPYTANIE OFERTOWE. Toruń, dnia 19 sierpnia 2014r. Toruń, dnia 19 sierpnia 2014r. Zamawiający: Lech Consulting Sp. z o.o. ul. Podmurna 65/1 87-100 Toruń NIP 9562294052 REGON 341044677 Tel. (56) 622 63 38 www.lc.net.pl balik@lc.net.pl ZAPYTANIE OFERTOWE

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe nr 2/AA/2014

Zapytanie ofertowe nr 2/AA/2014 Zamawiający Elwira Bowers PERFEKTA Ul. Folwarczna 29d/63, 61-064 Poznań NIP:7822012949,REGON: 300137155 Zapytanie ofertowe nr 2/AA/2014 Poznań, dnia 19.11.2014 r. W związku z realizacja projektu Akcja

Bardziej szczegółowo

I. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO:

I. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO: Gorzów Wlkp., dnia 12 listopada 2013r. ZAPYTANIE OFERTOWE nr 4 Firma Beata Szymkowiak działając jako Projektodawca w ramach projektu Okna otwarte na rozwój kompleksowy program podnoszenia kwalifikacji

Bardziej szczegółowo

Kod CPV zgodnie ze Wspólnym Słownikiem Zamówień: 80500000-9 usługi szkoleniowe

Kod CPV zgodnie ze Wspólnym Słownikiem Zamówień: 80500000-9 usługi szkoleniowe Zapytanie ofertowe na wybór wykonawcy, do przeprowadzenia 4 dniowych zajęć warsztatowych z zakresu umiejętności komunikacji i współpracy z pacjentem, na terenie województwa mazowieckiego, w ramach Projektu

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 07/2014/16 na przeprowadzenie kursu: Obsługa techniczna i montaż stoiska z elementami BHP

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 07/2014/16 na przeprowadzenie kursu: Obsługa techniczna i montaż stoiska z elementami BHP Kielce, 19.12.2014 r. ZAPYTANIE OFERTOWE nr 07/2014/16 na przeprowadzenie kursu: Obsługa techniczna i montaż stoiska z elementami BHP w ramach Projektu Targi przyszłością regionu współfinansowanego ze

Bardziej szczegółowo

Warszawa, 24.03.2015 r. ZAPYTANIE OFERTOWE

Warszawa, 24.03.2015 r. ZAPYTANIE OFERTOWE Warszawa, 24.03.2015 r. ZAPYTANIE OFERTOWE Zapytanie ofertowe ogłoszone w związku z realizacją projektu pt. Staże i szkolenia certyfikowane dla studentów Informatyki oraz Zarządzania WSISiZ oraz w oparciu

Bardziej szczegółowo

Numer postępowania: MGOPS.272.05.2013 Łask, dnia 02.08.2013 r.

Numer postępowania: MGOPS.272.05.2013 Łask, dnia 02.08.2013 r. Numer postępowania: MGOPS.272.05.2013 Łask, dnia 02.08.2013 r. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn.: Zorganizowanie i przeprowadzenie szkoleń

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/KL41

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/KL41 Jasło, dnia 02.03.2015 r. ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/KL41 dotyczące zamówienia usług księgowych w trybie zgodnym z zasadą konkurencyjności dla potrzeb projektu Podkarpacki Ośrodek Wspierania Ekonomii Społecznej

Bardziej szczegółowo

BAZUS Sp. z o.o. z siedzibą w Lublinie, ul. Wolska 11, NIP: 9461572590, REGON: 430666401

BAZUS Sp. z o.o. z siedzibą w Lublinie, ul. Wolska 11, NIP: 9461572590, REGON: 430666401 Zapytanie ofertowe nr 05/AE/2013 na przeprowadzenie usługi szkoleniowej z zakresu szkoleń branżowych informatycznych w ramach projektu Akademia EDUBAZUS" zgodnie z zasadą konkurencyjności 1. Informacje

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. na wykonanie usługi szkoleniowej pn.

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. na wykonanie usługi szkoleniowej pn. ZAMAWIAJĄCY: POWIATOWY URZĄD PRACY W STAROGARDZIE GDAŃSKIM ul. Kanałowa 3 83-200 Starogard Gdański Tel. (58) 56-221-46, 56-223-51, 56-235-39 Fax. (58) 56-258-70 NIP 592-16-12-120 REGON 191950489 SPECYFIKACJA

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Zamówienie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe nr 6/126/2010

Zapytanie ofertowe nr 6/126/2010 dotyczy: Projekt nr UDA-POKL.02.01.01-00-126/08 Zapytanie ofertowe nr 6/126/2010......... Gdańsk, dnia 25 lutego 2010 r. W imieniu Zamawiającego - Gdańskiej Fundacji Kształcenia Menedżerów z siedzibą w

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTOWY - PO.272.2.19.2014. WYKONAWCA:... Siedziba/Adres: Nr telefonu i faks:... E-mail:.. NIP:... REGON (jeśli dotyczy):

FORMULARZ OFERTOWY - PO.272.2.19.2014. WYKONAWCA:... Siedziba/Adres: Nr telefonu i faks:... E-mail:.. NIP:... REGON (jeśli dotyczy): Załącznik nr 1. (miejscowość, data) Powiat Lęborski ul. Czołgistów 5 84-300 Lębork woj. Pomorskie FORMULARZ OFERTOWY - PO.272.2.19.2014 WYKONAWCA:.... Siedziba/Adres: Nr telefonu i faks:...... E-mail:..

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Powiatowy Urząd Pracy, ul. Sienkiewicza 9, 65-443 Zielona Góra, woj. lubuskie, tel. 68

I. 1) NAZWA I ADRES: Powiatowy Urząd Pracy, ul. Sienkiewicza 9, 65-443 Zielona Góra, woj. lubuskie, tel. 68 1 z 7 2014-06-17 14:39 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.pup.zgora.pl oraz pup.zielona.gora.sisco.info Zielona Góra: Przeprowadzenie

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. dla postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na zorganizowanie i przeprowadzenie

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. dla postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na zorganizowanie i przeprowadzenie SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA dla postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na zorganizowanie i przeprowadzenie 1. Kursów zawodowych 2. Treningu kompetencji społecznych

Bardziej szczegółowo

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT (ZO) w postępowaniu o udzielenie zamówienia prowadzonym w trybie zapytania ofertowego

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT (ZO) w postępowaniu o udzielenie zamówienia prowadzonym w trybie zapytania ofertowego Postępowanie nr PW-BRK-381-0001-69-1/2015 ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT (ZO) w postępowaniu o udzielenie zamówienia prowadzonym w trybie zapytania ofertowego na świadczenie usług prowadzenia warsztatów

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Zapytanie ofertowe

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Zapytanie ofertowe Strona1 Zapytanie ofertowe Kurs/szkolenie - Auditor wewnętrzny Zintegrowanego Systemu Zarządzania Bydgoszcz, dnia 13 listopada 2013 roku Strona2 UŻYTE W ZAPYTANIU OFERTOWYM TERMINY Zamawiający - CIECH

Bardziej szczegółowo

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT (ZO) w postępowaniu o udzielenie zamówienia prowadzonym w trybie zapytania ofertowego

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT (ZO) w postępowaniu o udzielenie zamówienia prowadzonym w trybie zapytania ofertowego Postępowanie nr PW-BRK-381-0001-69-2/2014 ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT (ZO) w postępowaniu o udzielenie zamówienia prowadzonym w trybie zapytania ofertowego na świadczenie usług prowadzenia warsztatów

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE PROWADZENIE OBSŁUGI ROZLICZEŃ FINANSOWO-KSIĘGOWYCH PROJEKTU ZGODNIE Z ZASADĄ KONKURENCYJNOŚCI

ZAPYTANIE OFERTOWE PROWADZENIE OBSŁUGI ROZLICZEŃ FINANSOWO-KSIĘGOWYCH PROJEKTU ZGODNIE Z ZASADĄ KONKURENCYJNOŚCI ZAPYTANIE OFERTOWE PROWADZENIE OBSŁUGI ROZLICZEŃ FINANSOWO-KSIĘGOWYCH PROJEKTU ZGODNIE Z ZASADĄ KONKURENCYJNOŚCI I INFORMACJE OGÓLNE 1. Zapytanie ofertowe na prowadzenie obsługi rozliczeń finansowo-księgowych

Bardziej szczegółowo

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY Zapytanie ofertowe na - wynajem sali wraz ze niezbędnym wyposażeniem i sprzętem multimedialnym, zapewnienie cateringu, na realizację usługi wykładów szkolenia zawodowego pt. Programy magazynowo-sprzedażowe

Bardziej szczegółowo