NA PRZEPROWADZENIE SZKOLENIA ZAWODOWEGO: KURS FLORYSTYCZNY

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "NA PRZEPROWADZENIE SZKOLENIA ZAWODOWEGO: KURS FLORYSTYCZNY"

Transkrypt

1 ZAPYTANIE OFERTOWE NR 5/MTM/2014 z dnia r. upublicznione dnia r. na stronie internetowej: www. oraz na tablicy ogłoszeń zamawiającego oraz w siedzibie Beneficjenta: Biuro projektu, Stróże 413 dotyczy projektu My też możemy!, POKL /12 Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Priorytet VII. Promocja integracji społecznej, Działanie 7.4. Niepełnosprawni na rynku pracy. w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego realizowanego przez Fundację Pomocy Osobom Niepełnosprawnym w Stróżach w partnerstwie z Fundacją Europa+ z Brzeznej. NA PRZEPROWADZENIE SZKOLENIA ZAWODOWEGO: KURS FLORYSTYCZNY 1. ZAMAWIAJĄCY: Fundacja Pomocy Osobom Niepełnosprawnym z siedzibą w Stróżach 413, Stróże, zarejestrowana w rejestrze stowarzyszeń, innych stowarzyszeń społecznych i zawodowych, fundacji oraz publicznych zakładów opieki zdrowotnej i w rejestrze przedsiębiorców, Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem , której akta są przechowywane przez Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie Wydział XII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, posiadającego NIP: , REGON: Strona internetowa: www. tel./fax Biuro Projektu My też możemy!: Stróże 413, Stróże 2. OZNACZENIE PROJEKTU: My też możemy! Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet VII. Promocja integracji społecznej, Działanie 7.4. Niepełnosprawni na rynku pracy. w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, nr projektu: POKL /12 3. OKREŚLENIE TRYBU ZAMÓWIENIA: Niniejsze postępowanie prowadzone jest zgodnie z zasadą konkurencyjności określoną w Wytycznych w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki z dnia r. oraz Zasadach finansowania Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki z dnia r. Zamawiający informuje, iż projekt jest dofinansowany w więcej niż 70% ze środków publicznych. 4. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA: Symbol Wspólnego Słownika Zamówień CPV: usługi szkoleniowe

2 Opis przedmiotu zamówienia: 1) Usługa zorganizowania i przeprowadzenia kursu Kurs florystyczny dla 2 osób niepełnosprawnych zagrożonych wykluczeniem społecznym uczestników projektu pn. My też możemy! POKL, Priorytet VII. Promocja integracji społecznej, Działanie 7.4. Niepełnosprawni na rynku pracy. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej, nr projektu: POKL /12; 2) Celem kursu jest nabycie przez uczestników szkolenia wiedzy i umiejętności praktycznych niezbędnych do podjęcia zatrudnienia w kwiaciarni. 3) Termin realizacji usługi szkoleniowej: planowany termin rozpoczęcia zajęć: do 7 dni od podpisania umowy. Okres realizacji: nie więcej niż 22 dni robocze licząc od daty rozpoczęcia szkolenia, nie dłużej jednak niż do r. 4) Zamawiający wymaga, aby liczba godzin szkolenia w każdym dniu wynosiła nie więcej niż 7 godzin zegarowych. 5) Zamawiający wymaga, aby zajęcia odbywały się codziennie w dni robocze od poniedziałku do piątku, nie później niż do godziny ) Zamawiający dopuszcza możliwość, aby uczestnicy szkolenia dołączyli do istniejącej/tworzącej się grupy szkoleniowej na danym szkoleniu, z zastrzeżeniem prowadzenia szkolenia zgodnie z przedmiotem zamówienia oraz prowadzenia odrębnej dokumentacji dla uczestników kierowanych przez Zamawiającego. 7) Wykonawca do dnia podpisania dostarczy do biura projektu następujące dokumenty: a) Program szkolenia, zgodny z załącznikiem nr 6 zawierający: - nazwę szkolenia, - czas trwania i sposób organizacji szkolenia, - wymagania wstępne od uczestników szkolenia, - cele szkolenia, - plan nauczania z określonymi tematami zajęć edukacyjnych oraz ich wymiarem, - opis treści szkolenia w zakresie poszczególnych zajęć edukacyjnych, - określenie metod prowadzenia zajęć, - wykaz literatury i wykorzystywanych środków dydaktycznych, - sposób sprawdzania efektów szkolenia. b) Harmonogram zajęć szkoleniowych zgodny z załącznikiem nr 7 do zapytania ofertowego; c) Wykaz osób odpowiedzialnych za nadzór nad szkoleniem oraz upoważnionych do kontaktu z uczestnikami szkolenia i Zamawiającym. 8) Liczba godzin szkolenia: 150 godzin zegarowych zajęć. 9) Zakres merytoryczny szkolenia powinien obejmować w szczególności: a) podstawy teoretyczne z zakresu florystyki: -organizacja stanowiska i miejsca pracy zgodnie z zasadami BHP i ppoż; -podstawowe informacje o roślinach ozdobnych -poznawanie materiału roślinnego, -sposoby utrwalania materiału kwiaciarskiego, -podstawowe zagadnienia z zakresu ogrodnictwa, -zasady doboru kwiatów do kompozycji (dobór barwy i kształtu w kompozycjach), -techniki układania kwiatów, -pielęgnowanie kwiatów ciętych, doniczkowych, metody utrwalania roślin, -zasady suszenia roślin, -dekorowanie okna wystawowego i wnętrza kwiaciarni, -dokonywanie prawidłowej wyceny bukietów i kompozycji b) zajęcia warsztatowe z zakresu florystyki: -przygotowywanie materiałów do sporządzania różnych wyrobów florystycznych, -wykonywanie wiązanek i bukietów okolicznościowych, -florystyka ślubna(dobór bukietu do stroju i figury, różne typy bukietów), -florystyka żałobna (wiązanki z materiału żywego i sztucznego, szarfy itd.) -wykonywanie kompozycji kwiatowych w naczyniach, -wykonywanie dekoracji z roślin doniczkowych, -artystyczne pakowanie prezentów,

3 Wymagania odnośnie osób prowadzących zajęcia: Zamawiający wymaga, aby osoby prowadzące zajęcia w ramach szkolenia posiadały wykształcenie adekwatne do omawianych zagadnień, tj. np. zasadnicze zawodowe, instruktorskie oraz co najmniej 3-letni staż w pracy związanej z tematyką szkolenia i doświadczenie w realizacji szkoleń o tożsamej tematyce. Pozostałe warunki realizacji przedmiotu zamówienia Wykonawca zobowiązany jest przeprowadzić szkolenie zgodnie programem i harmonogramem szkolenia. 10) Zamawiający wymaga prowadzenia zajęć w formie warsztatowej (praca w grupie, ćwiczenia, prezentacje, zajęcia praktyczne) wymagającej aktywnego angażowania się kursantów; 11) Wykonawca do realizacji celów szkolenia zapewni niezbędne pomoce naukowe (w szczególności: kwiaty żywe, cięte i sztuczne różnego rodzaju, materiał zielony, rośliny suche, naczynia do kompozycji, różnego rodzaju dodatki i niezbędne narzędzia florystyczne (nożyczki, sekatory itd.) 12) Wykonawca zakupi i przekaże na własność za pokwitowaniem uczestnikom szkolenia odzież roboczą niezbędną do realizacji zajęć warsztatowych z zakresu florystyki składającą się z fartucha florystycznego z kieszeniami oraz rękawic ochronnych (gumowych i bawełnianych). Koszt zakupu odzieży ochronnej należy uwzględnić przy obliczaniu kosztów szkolenia, 13) Wykonawca zapewni odpowiednią spełniającą warunki bhp i ppoż. salę szkoleniową do przeprowadzenia zajęć. Sala szkoleniowa ma być wyposażona w odpowiednią liczbę miejsc i stolików dostosowaną do ilości osób szkolonych wraz z zapleczem sanitarnym; flipchart z blokiem, lub tablicę magnetyczną albo klasyczną; sprzęt audiowizualny, kolorowe markery; 14) Wykonawca dokona prawidłowego oznakowania budynku oraz sali szkoleniowej informacją o nazwie i terminie realizacji szkolenia wraz z naniesionymi odpowiednimi logotypami Unii Europejskiej Europejskiego Funduszu Społecznego, Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki zgodnie z Wytycznymi dotyczącymi oznaczania projektów w ramach PO KL z dn r.; 15) Wykonawca dokona dokumentacji fotograficznej szkolenia i prześle min. 3 zdjęcia na adres mailowy Zamawiającego; 16) Wykonawca zobowiązany jest zapewnić uczestnikom szkolenia warunki pracy zgodnie z przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy oraz odpowiednie zaplecze sanitarne i socjalne i środki czystości; 17) Wykonawca przekaże każdemu uczestnikowi szkolenia w dniu rozpoczęcia szkolenia program oraz harmonogram zajęć szkoleniowych; 18) Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia: - dziennika zajęć edukacyjnych, zawierającego tematy i wymiar zajęć edukacyjnych; - listy obecności zawierającej: imię i nazwisko, podpis uczestnika szkolenia; - rejestru wydanych zaświadczeń potwierdzających ukończenie szkolenia. 19) Wykonawca jest zobowiązany do niezwłocznego informowania Zamawiającego, drogą telefoniczną, mailową, lub pisemnie, o nieobecności uczestnika/uczestników lub rezygnacji w trakcie szkolenia, a także o innych czynnikach mających wpływ na realizację zamówienia, jednak nie później niż 3 dni od zaistnienia ww. okoliczności. 20) Zamawiający zastrzega sobie prawo do kontroli prawidłowości wykonywania zamówienia. 21) Wykonawca zobowiązany jest przeprowadzić testy/sprawdziany w trakcie realizacji zajęć. 22) Wykonawca wystawi absolwentom szkolenia: a) zaświadczenia o ukończeniu kursu zgodnie z Rozporządzeniem MEN z dnia r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. z r., poz. 186) zgodnie ze wzorem określonym w załączniku nr 5 do w/w rozporządzenia. b) certyfikaty oznakowane logotypami Unii Europejskiej Europejskiego Funduszu Społecznego, Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki zgodnie z Wytycznymi dotyczącymi oznaczania projektów w ramach PO KL z dn r., potwierdzające ukończenie szkolenia, zawierające następujące informacje: - numer z rejestru, - imię i nazwisko oraz numer PESEL uczestnika szkolenia, a w przypadku cudzoziemca numer dokumentu stwierdzającego tożsamość i adres zamieszkania tej osoby, - nazwę instytucji szkoleniowej przeprowadzającej szkolenie, - formę i nazwę szkolenia, - okres trwania szkolenia,

4 - miejsce i datę wydania zaświadczenia, - tematy i wymiar godzin zajęć edukacyjnych, - podpis osoby upoważnionej przez instytucję szkoleniową przeprowadzającą szkolenie. Zaświadczenia i certyfikaty powinny być wydane na papierze kredowym. 23) Wykonawca w terminie do 5 dni od zakończenia usługi szkoleniowej przedstawi Zamawiającemu dokumentację szkolenia, tj.: - kserokopię listy obecności uczestników, - potwierdzenie odbioru przez uczestników materiałów biurowych, - potwierdzenie odbioru przez uczestników materiałów szkoleniowych, - potwierdzenie odbioru przez uczestników programu i harmonogramu szkolenia, - potwierdzenie odbioru zaświadczeń i certyfikatów potwierdzających ukończenie szkolenia; - potwierdzenie korzystania z przerw kawowych, - jeden komplet materiałów szkoleniowych, które otrzymali uczestnicy szkolenia; - kserokopie zaświadczeń i certyfikatów potwierdzających ukończenie szkolenia (potwierdzone za zgodność z oryginałem), - kserokopię dziennika zajęć; - kserokopię polisy ubezpieczeniowej potwierdzającej objęcie uczestników szkolenia ubezpieczeniem od następstw nieszczęśliwych wypadków. 5. MIEJSCE REALIZACJI USŁUG: Miejsce szkolenia zawodowego musi być usytuowane na terenie powiatu nowosądeckiego lub miasta Nowy Sącz. Oferent zobowiązuje się do szczegółowego określenia miejsca odbywania się szkolenia w załączniku nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego. 6. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU: O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać Wykonawcy, którzy: a) posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień; b) posiadają niezbędne doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonywania zamówienia lub przedstawią pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępniania potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia. Warunek związany z obowiązkiem posiadania odpowiedniego potencjału oraz doświadczenia zostanie uznany za spełniony, jeżeli Oferent wykonał w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert co najmniej 4 zamówienia o charakterze porównywalnym z zakresem niniejszego zamówienia. Zamawiający oceni spełnienie przez Oferenta warunków udziału w postępowaniu określonym w niniejszym punkcie na podstawie wykonywanych usług, stanowiącego Załącznik nr 5 do niniejszego zapytania ofertowego; c) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia; d) nie została otwarta w stosunku do nich likwidacja, ani nie została ogłoszona upadłość, a także nie zalegają z opłacaniem podatków ani składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne (z wyjątkiem przypadków, kiedy uzyskane zostało przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie, rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymane w całości wykonania decyzji właściwego organu). 7. WYŁĄCZENIE PODMIOTÓW POWIĄZANYCH Z ZAMAWIAJĄCYM Z UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU: Zamawiający informuje, że nie może udzielać zamówienia podmiotom powiązanym z nim osobowo lub kapitałowo. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Beneficjentem lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Beneficjenta lub osobami wykonującymi w imieniu Beneficjenta czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na: a) Uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej; b) Posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji; c) Pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika;

5 d) Pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia opieki lub kurateli. W ofercie wykonawca winien złożyć oświadczenie o braku w/w powiązań. Celem złożenia wiarygodnego oświadczenia Zamawiający informuje, że: Zarząd Zamawiającego tworzą: Stanisław Kogut, Halina Bydłoń, Ewa Moskwa. Osobą wykonującą w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyboru Wykonawcy jest: Piotr Wojtas. W celu potwierdzenia braku powiązań kapitałowych lub osobowych, wykonawca dołącza do oferty oświadczenie o braku występowania w/w powiązań stanowiący załącznik nr 4 do zapytania ofertowego. 8. SPOSÓB DOKONANIA OCENY SPEŁNIENIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU: Zamawiający na potwierdzenie spełnienia warunków udziału w postępowaniu wymaga złożenia: a) - oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu zgodnie z wzorem stanowiącym załącznik nr 5 do niniejszego zapytania; - oświadczenia o zrealizowanych należycie usługach szkoleniowych zgodnie z wzorem stanowiącym załącznik nr 2; - oświadczenie wykaz wykwalifikowanej kadry szkolącej zgodnie z wzorem stanowiącym załącznik nr 3; b) W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania Wykonawca zobowiązany jest dołączyć do oferty: - oświadczenie o braku powiązań kapitałowych i osobowych zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 4 do niniejszego zapytania; - kopię aktualnego odpisu z ewidencji działalności gospodarczej lub z Krajowego Rejestru Sądowego (oryginał lub kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem); - zaświadczenie o wpisie do rejestru Instytucji Szkoleniowych w oryginale lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez osobę/osoby uprawnioną/ne do podpisania oferty. Zamawiający dokona oceny spełnienia warunków zgodnie z formułą spełnia/nie spełnia na podstawie informacji zawartych w dostarczonych dokumentach i oświadczeniach wymaganych w zapytaniu ofertowym. 9. KRYTERIA WYBORU OFERTY: Planowane jest przeprowadzenie oceny merytorycznej złożonych ofert. 1. Kryterium oceny ofert Cena oferty 100% 3. Sposób oceny ofert: Zamawiający wybierze ofertę, która uzyska największą ilość punktów wyliczonych według wzoru: cena minimalna Ocena punktowa = x 100 % cena badana Cena minimalna najniższa oferowana cena spośród wszystkich ważnych ofert, za wykonanie przedmiotu zamówienia; Cena badana cena, jaką zaoferował oferent, którego oferta jest badana. Cena obejmuje wartość przedmiotu zamówienia oraz podatek VAT (o ile wynika to z odrębnych przepisów) i/lub wszystkie obciążenia z tytułu ubezpieczeń społecznych, ubezpieczeń zdrowotnych,

6 funduszu pracy, funduszu gwarantowanych świadczeń pracowniczych, należnych podatków jeżeli wystąpi obowiązek ich zapłacenia. 10. SPOSÓB PRZYGOTOWANIA OFERTY: Oferta wraz z załącznikami powinna być złożona na druku załączonego formularza do dnia do godz w biurze projektu: Stróże 413, osobiście lub pocztą tradycyjną lub kurierem. Ofertę wraz z wymaganymi załącznikami należy umieścić w zamkniętej kopercie opatrzonej danymi Wykonawcy oraz poniższym opisem tematu, którego postępowanie dotyczy: Oferta na świadczenie usług szkoleniowych Kurs florystyczny w ramach projektu My też możemy! Otwarcie ofert nastąpi w terminie do dwóch dni od dnia zamknięcia postępowania ofertowego. Oferta winna zawierać: 1. Wypełniony formularz oferty przygotowany zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego zapytania; 2. Wypełniony wykaz zrealizowanych usług szkoleniowych zgodnie z wzorem stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszego zapytania; 3. Wypełniony wykaz kadry szkolącej przeznaczonych do realizacji usług szkoleniowych zgodnie z wzorem stanowiącym załącznik nr 3 do niniejszego zapytania wraz z załączonymi CV kadry; 4. Oświadczenie o braku powiązań kapitałowych i osobowych zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 4 do niniejszego zapytania; 5. Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 5 do niniejszego zapytania; 6. Aktualny odpis z ewidencji działalności gospodarczej lub z Krajowego Rejestru Sądowego oryginał lub kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem; 7. Zaświadczenie o wpisie do rejestru Instytucji Szkoleniowych w oryginale lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez osobę/osoby uprawnioną/ne do podpisania oferty. Oferta nie spełniająca warunków postępowania lub wymogów formalnych określonych w niniejszym postępowaniu podlega odrzuceniu. Informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa Wykonawcy, w rozumieniu przepisów ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, powinny zostać wyraźnie oznaczone z zastrzeżeniem Wykonawcy, pod rygorem uznania, że stanowią one informacje jawne. W pozostałym aniżeli oferta (i jej uzupełnienie) zakresie, w niniejszym postępowaniu dopuszczalna jest forma elektroniczna i faksu. Wszelkie informacje można uzyskać pod nr. tel , osoba wyznaczona do kontaktów: Piotr Wojtas. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany warunków zapytania ofertowego przed upływem terminu składania ofert. W razie modyfikacji treści niniejszego zapytania ofertowego Zamawiający poinformuje o takiej modyfikacji podmioty, do których skierowano zapytanie ofertowe oraz zamieści modyfikację na stronie internetowej i w swojej siedzibie i przedłuży termin składania ofert. Termin związania ofertą wynosi 10 dni i rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert. Oferta wraz z wymaganymi załącznikami powinna zostać złożona w formie uniemożliwiającej jej dekompletację. Każda strona oferty powinna zostać ponumerowana kolejnymi liczbami oraz parafowana. Zamawiający zastrzega sobie prawo wezwania Wykonawców, którzy nie złożyli wymaganych przez Zamawiającego oświadczeń, lub dokumentów, lub którzy nie złożyli pełnomocnictw, albo którzy złożyli

7 wymagane oświadczenia i dokumenty zawierające błędy, lub którzy złożyli wadliwe pełnomocnictwa, do ich złożenia w wyznaczonym terminie, chyba że mimo ich złożenia oferta podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania ofertowego. Zamawiający może wzywać także, w wyznaczonym przez siebie terminie, do złożenia wyjaśnień dotyczących oświadczeń lub dokumentów. Zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli: a) jej treść nie odpowiada treści niniejszego zapytania; b) jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji; c) jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów. Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia zapytania ofertowego w każdym czasie bez podania przyczyn. Zamawiający unieważnia zapytanie w szczególności, jeżeli: a) nie złożono żadnej oferty nie podlegającej odrzuceniu; b) cena najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, chyba że Zamawiający może zwiększyć tę kwotę do ceny najkorzystniejszej oferty; c) wystąpiła istotna zmiana okoliczności powodująca, że prowadzenie postępowania lub wykonania zamówienia nie leży w interesie Zamawiającego. O wyniku postępowania Zamawiający poinformuje Wykonawców, którzy złożyli oferty oraz zamieści wynik na stronie: www. Załączniki: 1. Formularz oferty; 2. Wykaz wykonanych usług szkoleniowych; 3. Wykaz osób kadry szkolącej przeznaczonych do realizacji szkolenia; 4. Oświadczenie o braku powiązań kapitałowych i osobowych; 5. Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu. 6. Program kursu/szkolenia 7. Szczegółowy harmonogram szkolenia r.. (data i podpis Zamawiającego)

8 Załącznik nr 1 FORMULARZ OFERTY. /pieczątka nagłówkowa Wykonawcy/ dnia /miejscowość/ do Fundacji Pomocy Osobom Niepełnosprawnym w Stróżach w odpowiedzi na zapytanie ofertowe NR 5/MTM/2014 z dnia r. /nazwa i adres Wykonawcy/ numer telefonu..numer faksu REGON..NIP. 1. Oświadczamy, że oferujemy następujący przedmiot zamówienia za następującą cenę: Oferta na przeprowadzenie usług szkoleniowych w ramach projektu My też możemy!, nr projektu POKL /12 Lp. Zakres Miejsce szkolenia 1. Kurs florystyczny Cena brutto za 1 osobę (liczbowo i słownie) Cena brutto za przeprowadzenie szkolenia dla 2 osób (liczbowo i słownie) Cena oferty musi obejmować wartość przedmiotu zamówienia oraz podatek VAT (o ile wynika to z właściwych przepisów), a także uwzględniać ewentualne zmiany w stawce VAT cena brutto jest stała. Cena zawiera wszelkie koszty związane z realizacją zamówienia z uwzględnieniem ilości godzin szkoleniowych, zapewnienia wykwalifikowanej kadry szkolącej dla wszystkich uczestników szkolenia. UWAGA! CENY ZAOKRĄGLONE DO DWÓCH MIEJSC PO PRZECINKU. 2. Oświadczamy, że uzyskaliśmy konieczne informacje do przygotowania oferty. 3. Oświadczamy, że akceptujemy warunki umowy, zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 5 do Zapytania ofertowego. W przypadku wyboru naszej oferty zobowiązujemy się do zawarcia umowy. 4. Oświadczamy, że zapewnimy wykwalifikowaną kadrę szkolącą. 5. DANE OSOBY UPOWAŻNIONEJ DO KONTAKTU ZE STRONY WYKONAWCY: Imię i nazwisko.stanowisko Numer telefonu:. nr faksu.... /pieczątka i podpis osoby upoważnionej do reprezentowania Wykonawcy/

9 Załącznik nr 2 OŚWIADCZENIE WYKAZ zrealizowanych należycie usług szkoleniowych z okresu ostatnich 3 lat od daty niniejszego Zapytania, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie. /pieczątka nagłówkowa Wykonawcy/ dnia /miejscowość/ udokumentowanych załączonymi referencjami lub innymi dokumentami potwierdzającymi należyte wykonanie szkolenia Lp. Nazwa, adres Odbiorcy Szczegółowy opis szkolenia Ilość uczestników szkolenia Terminy realizacji (data rozpoczęcia i data zakończenia) /pieczątka i podpis osoby upoważnionej do reprezentowania Wykonawcy/

10 Załącznik nr 3 OŚWIADCZENIE WYKAZ kadry prowadzącej szkolenie. /pieczątka nagłówkowa Wykonawcy/ dnia /miejscowość/ Lp. 1. Kadra szkoląca przeznaczona do realizacji zamówienia Dane na temat kwalifikacji niezbędnych do wykonania zamówienia Opis doświadczenia (podać szczegółowo) Do w/w wykazu należy dołączyć CV kadry szkolącej... /pieczątka i podpis osoby upoważnionej do reprezentowania Wykonawcy/

11 Załącznik nr 4 OŚWIADCZENIE o braku powiązań kapitałowych i osobowych. /pieczątka nagłówkowa Wykonawcy/ dnia /miejscowość/ Przystępując do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia na: świadczenie usług szkoleniowych z zakresu przeprowadzenia szkolenia Kurs florystyczny w ramach projektu My też możemy! zapytanie ofertowe nr 5/MTM/2014 oświadczam, że Wykonawca, którego reprezentuję, nie jest podmiotem powiązanym z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo, przy przyjęciu, iż przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemnie powiązania pomiędzy Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy a Wykonawcą, polegające w szczególności na: a) Uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej; b) Posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji; c) Pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika; d) Pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia opieki lub kurateli... /pieczątka i podpis osoby upoważnionej do reprezentowania Wykonawcy/

12 Załącznik nr 5 OŚWIADCZENIE o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu. /pieczątka nagłówkowa Wykonawcy/ dnia /miejscowość/ Przystępując do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia na: świadczenie usług szkoleniowych z zakresu kurs florystyczny w ramach projektu My też możemy! zapytanie ofertowe nr 5/MTM/2014 Ja/my niżej podpisany/i (imiona i nazwiska osób upoważnionych do reprezentowania Wykonawcy) działających w imieniu i na rzecz: (nazwa Wykonawcy) Oświadczam/y, że: a) Posiadam/y uprawnienia do wykonywania zamówienia; b) Posiadam/y niezbędną wiedze i doświadczenie oraz dysponuję/emy potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia; c) Znajduję/emy się w sytuacji ekonomicznej (w tym w zakresie posiadanych środków technicznych) i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia... /pieczątka i podpis osoby upoważnionej do reprezentowania Wykonawcy/

13 Załącznik nr (Miejscowość i data sporządzenia odpowiedzi na zapytanie ofertowe) (Pieczęć podmiotu) PROGRAM KURSU/SZKOLENIA (nazwa kursu/szkolenia)

14 Załącznik nr 7 Szczegółowy harmonogram szkolenia Data szkolenia Zakres programowy i treść szkolenia Czas trwania (godz.) Cele kształcenia Sposób realizacji Prowadzący (imię i nazwisko) Miejsce szkolenia.. Data i podpis uprawnionego przedstawiciela Wykonawcy

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 6/MTM/2014

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 6/MTM/2014 ZAPYTANIE OFERTOWE NR 6/MTM/2014 z dnia 25.02.2014 r. upublicznione dnia 25.02.2014 r. na stronie internetowej: www. oraz na tablicy ogłoszeń zamawiającego oraz w siedzibie Beneficjenta: Biuro projektu,

Bardziej szczegółowo

NA PRZEPROWADZENIE SZKOLEŃ ZAWODOWYCH: 1. KWALIFIKOWANY PRACOWNIK ZABEZPIECZENIA TECHNICZNEGO 2. KWALIFIKOWANY PRACOWNIK OCHRONY OSÓB I MIENIA

NA PRZEPROWADZENIE SZKOLEŃ ZAWODOWYCH: 1. KWALIFIKOWANY PRACOWNIK ZABEZPIECZENIA TECHNICZNEGO 2. KWALIFIKOWANY PRACOWNIK OCHRONY OSÓB I MIENIA ZAPYTANIE OFERTOWE NR 2/MTM/2014 z dnia 14.02.2014 r. upublicznione dnia 14.02.2014 r. na stronie internetowej: www. oraz na tablicy ogłoszeń zamawiającego oraz w siedzibie Beneficjenta: Biuro projektu,

Bardziej szczegółowo

NA PRZEPROWADZENIE SZKOLENIA ZAWODOWEGO: KURS AUTOCAD POZIOM ZAAWANSOWANY, AUTOCAD CIVIL 3D ORAZ AUTODESK INVENTOR.

NA PRZEPROWADZENIE SZKOLENIA ZAWODOWEGO: KURS AUTOCAD POZIOM ZAAWANSOWANY, AUTOCAD CIVIL 3D ORAZ AUTODESK INVENTOR. ZAPYTANIE OFERTOWE NR 10/MTM/2014 z dnia 25.02.2014 r. upublicznione dnia 25.02.2014 r. na stronie internetowej: www. oraz na tablicy ogłoszeń zamawiającego oraz w siedzibie Beneficjenta: Biuro projektu,

Bardziej szczegółowo

NA PRZEPROWADZENIE SZKOLENIA ZAWODOWEGO: KUCHARZ MAŁEJ GASTRONOMII.

NA PRZEPROWADZENIE SZKOLENIA ZAWODOWEGO: KUCHARZ MAŁEJ GASTRONOMII. ZAPYTANIE OFERTOWE NR 4/MTM/2014 z dnia 25.02.2014 r. upublicznione dnia 25.02.2014 r. na stronie internetowej: www. oraz na tablicy ogłoszeń zamawiającego oraz w siedzibie Beneficjenta: Biuro projektu,

Bardziej szczegółowo

NA PRZEPROWADZENIE SZKOLENIA ZAWODOWEGO: KURS GRAFIKI KOMPUTEROWEJ I PROJEKTOWANIA STRON INTERNETOWYCH.

NA PRZEPROWADZENIE SZKOLENIA ZAWODOWEGO: KURS GRAFIKI KOMPUTEROWEJ I PROJEKTOWANIA STRON INTERNETOWYCH. ZAPYTANIE OFERTOWE NR 7/MTM/2014 z dnia 25.02.2014 r. upublicznione dnia 25.02.2014 r. na stronie internetowej: www. oraz na tablicy ogłoszeń zamawiającego oraz w siedzibie Beneficjenta: Biuro projektu,

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/DP/1.3.2/2012 z dnia 8 czerwca 2012 r. upublicznione dnia 8 czerwca 2012 r. na stronie internetowej www.europaplus.

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/DP/1.3.2/2012 z dnia 8 czerwca 2012 r. upublicznione dnia 8 czerwca 2012 r. na stronie internetowej www.europaplus. ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/DP/1.3.2/2012 z dnia 8 czerwca 2012 r. upublicznione dnia 8 czerwca 2012 r. na stronie internetowej www.europaplus.pl dotyczy projektu DOMOWE PRZEDSZKOLE Priorytet I. Zatrudnienie

Bardziej szczegółowo

NA PRZEPROWADZENIE USŁUG SZKOLENIOWYCH Z ZAKRESU ZARZĄDZANIA PROJEKTAMI WG METODYKI PRINCE2 WRAZ Z EGZAMINEM PRINCE2 FOUNDATION

NA PRZEPROWADZENIE USŁUG SZKOLENIOWYCH Z ZAKRESU ZARZĄDZANIA PROJEKTAMI WG METODYKI PRINCE2 WRAZ Z EGZAMINEM PRINCE2 FOUNDATION (pieczęć nagłówkowa Zamawiającego) Stróże, 05.11.2013. (miejscowość i data) ZAPYTANIE OFERTOWE NR 6/AFE/2012 z dnia 05. 11. 2013 upublicznione dnia 05. 11. 2013 na stronach internetowych: www.fpon.com.pl,

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. (miejscowość i data)

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. (miejscowość i data) (pieczęć nagłówkowa Wnioskodawcy) Stróże, 04. 06. 2012r. (miejscowość i data) Zapytanie ofertowe nr 1/06/FPON/2012 zgodne z zasadą konkurencyjności z dnia 04. 06. 2012 upublicznione dnia 04. 06. 2012 r.

Bardziej szczegółowo

RAZEM W PRZYSZŁOŚĆ Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Zapytanie ofertowe

RAZEM W PRZYSZŁOŚĆ Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Zapytanie ofertowe Szczerców, dnia 16 kwietnia 2015 roku Zapytanie ofertowe Przedmiotem zamówienia jest organizacja i przeprowadzenie na rzecz Zamawiającego kursu prawa jazdy kategorii B (teoria i praktyka) w ramach projektu

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe nr 2/POKL/2014 Postępowanie prowadzone z wyłączeniem przepisów Prawa zamówień publicznych (Dz. U. z 2013r.,

Zapytanie ofertowe nr 2/POKL/2014 Postępowanie prowadzone z wyłączeniem przepisów Prawa zamówień publicznych (Dz. U. z 2013r., . Szczuczyn, 10.06.2014r. Zapytanie ofertowe nr 2/POKL/2014 Postępowanie prowadzone z wyłączeniem przepisów Prawa zamówień publicznych (Dz. U. z 2013r., poz. 907 z późn. zm.) - art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

"Człowiek - najlepsza inwestycja", ZAPYTANIE OFERTOWE NR 3/POKL.8.1.1/2013

Człowiek - najlepsza inwestycja, ZAPYTANIE OFERTOWE NR 3/POKL.8.1.1/2013 ZAPYTANIE OFERTOWE NR 3/POKL.8.1.1/2013 Zielona Góra dnia 2013-11-13 Przeprowadzenie szkolenia Kurs w zakresie badań nieniszczących (kod CVP: 80530000-8) w ramach projektu pn. Szkolenia dla pracowników

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego ZAPYTANIE OFERTOWE

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego ZAPYTANIE OFERTOWE ZAPYTANIE OFERTOWE Łosice, 26.09.2013r. Łosickie Stowarzyszenie Rozwoju - EQUUS kieruje zapytanie ofertowe dotyczące zorganizowania i przeprowadzenia szkolenia dla 20 osób mającego na celu nabycie przez

Bardziej szczegółowo

NA PEŁNIENIE FUNKCJI DYREKTORA PUNKTU PRZEDSZKOLNEGO

NA PEŁNIENIE FUNKCJI DYREKTORA PUNKTU PRZEDSZKOLNEGO ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/DP/1.3.2/2012 z dnia 30 lipca 2012 r. upublicznione dnia 30 lipca 2012 r. na stronach internetowych: www.europaplus.pl, oraz w siedzibie Beneficjenta: Brzezna 1, 33-386 Podegrodzie

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 5/2013/GSBW (do niniejszego trybu nie stosuje się przepisów Ustawy Prawo Zamówień Publicznych)

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 5/2013/GSBW (do niniejszego trybu nie stosuje się przepisów Ustawy Prawo Zamówień Publicznych) Poznań, 28.03.2013 r. ZAPYTANIE OFERTOWE nr 5/2013/GSBW (do niniejszego trybu nie stosuje się przepisów Ustawy Prawo Zamówień Publicznych) Zapraszamy do składania ofert w ramach konkursu ofert, prowadzonego

Bardziej szczegółowo

Funduszy Europejskich

Funduszy Europejskich (pieczęć nagłówkowa Zamawiającego) Stróże, 27.06.2012. (miejscowość i data) ZAPYTANIE OFERTOWE ZGODNIE Z ZASADĄ KONKURENCYJNOŚCI Nr 1/AFE/2012 z dnia 27 czerwca 2012r. upublicznione dnia 27 czerwca 2012

Bardziej szczegółowo

Projekt Małopolska kuźnia kwalifikacji współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. ZAPYTANIE OFERTOWE

Projekt Małopolska kuźnia kwalifikacji współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. ZAPYTANIE OFERTOWE Kraków, dn. 30.03.2012 r. ZAPYTANIE OFERTOWE W związku z realizacją projektu Małopolska kuźnia kwalifikacji w ramach: Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VIII: Regionalne kadry gospodarki,

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe nr 6/POKL/2014

Zapytanie ofertowe nr 6/POKL/2014 Ośrodek Pomocy Społecznej w Szczuczynie plac Tysiąclecia 23 19-230 Szczuczyn... Szczuczyn 11.07.2014r. Zapytanie ofertowe nr 6/POKL/2014 Postępowanie prowadzone z wyłączeniem przepisów Prawa zamówień publicznych

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 80500000-9 usługi szkoleniowe, 80530000-8 usługi szkolenia zawodowego

ZAPYTANIE OFERTOWE. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 80500000-9 usługi szkoleniowe, 80530000-8 usługi szkolenia zawodowego Sępólno Krajeńskie, 13 października 2014 r. ZAPYTANIE OFERTOWE na organizację i przeprowadzenie szkolenia zawodowego dla uczestniczek projektu Akademia Umiejętności III współfinansowanego ze środków Europejskiego

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): usługi szkoleniowe, usługi szkolenia zawodowego

ZAPYTANIE OFERTOWE. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): usługi szkoleniowe, usługi szkolenia zawodowego Sępólno Krajeńskie, 2 grudnia 2014 r. ZAPYTANIE OFERTOWE na organizację i przeprowadzenie szkolenia zawodowego dla uczestników projektu Centrum Aktywności Rodziny III współfinansowanego ze środków Europejskiego

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe nr 4/2012

Zapytanie ofertowe nr 4/2012 Miłakowo, dnia 14.08.2012 rok. Zapytanie ofertowe nr 4/2012 na organizację i przeprowadzenie kursu prawo jazdy kat. B Dotyczy: zapytania ofertowego na przeprowadzenie kursu prawo jazdy kategorii B uczestników

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego ZAPYTANIE OFERTOWE

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego ZAPYTANIE OFERTOWE ZAPYTANIE OFERTOWE Łosice,21.06.2012r. Łosickie Stowarzyszenie Rozwoju - EQUUS kieruje zapytanie ofertowe dotyczące zorganizowania i przeprowadzenia szkolenia dla 20 osób mającego na celu nabycie przez

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 80500000-9 usługi szkoleniowe, 80530000-8 usługi szkolenia zawodowego

ZAPYTANIE OFERTOWE. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 80500000-9 usługi szkoleniowe, 80530000-8 usługi szkolenia zawodowego Sępólno Krajeńskie, 2 grudnia 2014 r. ZAPYTANIE OFERTOWE na organizację i przeprowadzenie szkolenia zawodowego dla uczestników projektu Centrum Aktywności Rodziny III współfinansowanego ze środków Europejskiego

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE dot. wynajmu sal na zajęcia indywidualne: lektorat języka angielskiego oraz coaching indywidualny

ZAPYTANIE OFERTOWE dot. wynajmu sal na zajęcia indywidualne: lektorat języka angielskiego oraz coaching indywidualny Zapytanie ofertowe nr: 2/KDM_POZ/2014 Poznań, 26 listopada 2014 r. (CPV): 70220000-9 Usługi wynajmu lub leasingu nieruchomości innych, niż mieszkalne ZAPYTANIE OFERTOWE dot. wynajmu sal na zajęcia indywidualne:

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 7/POKL.8.1.1/2013

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 7/POKL.8.1.1/2013 ZAPYTANIE OFERTOWE NR 7/POKL.8.1.1/2013 Zielona Góra dnia 2014-01-23 Przeprowadzenie szkolenia Szkolenia na uprawnienia grupy 1,2,3 (kod CVP: 80530000-8) w ramach projektu pn. Szkolenia dla pracowników

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE Numer postępowania: 17/ZO/DOT.SZKOLENIE/2013

ZAPYTANIE OFERTOWE Numer postępowania: 17/ZO/DOT.SZKOLENIE/2013 Kraków, 19.04.2013 Pieczątka Zamawiającego ZAPYTANIE OFERTOWE Numer postępowania: 17/ZO/DOT.SZKOLENIE/2013 1. Zapytanie ofertowe dotyczące wyboru wykonawców dostaw towarów i usług z zastosowaniem zasady

Bardziej szczegółowo

18/ZO/DOT.SZKOLENIE/2013

18/ZO/DOT.SZKOLENIE/2013 Kraków, 22.04.2013 Pieczątka Zamawiającego ZAPYTANIE OFERTOWE Numer postępowania: 18/ZO/DOT.SZKOLENIE/2013 1. Zapytanie ofertowe dotyczące wyboru wykonawców dostaw towarów i usług z zastosowaniem zasady

Bardziej szczegółowo

Bądź aktywny, bądź niezależny Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Bądź aktywny, bądź niezależny Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Ośrodek Pomocy Społecznej w Szczuczynie 19-230 Szczuczyn Szczuczyn 14.07.2014r. Zapytanie ofertowe nr 7/POKL/2014 Postępowanie prowadzone z wyłączeniem przepisów Prawa zamówień publicznych (Dz. U. z 2010

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE Numer postępowania: 5/9.2/2014

ZAPYTANIE OFERTOWE Numer postępowania: 5/9.2/2014 Zielona Góra, dnia 01.09.2014 r. Pieczęć CeMBe ZAPYTANIE OFERTOWE Numer postępowania: 5/9.2/2014 1. Zapytanie ofertowe dotyczące wyboru wykonawców dostaw towarów i usług z zastosowaniem zasady konkurencyjności

Bardziej szczegółowo

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY Zapytanie ofertowe na realizację szkolenia z obsługi komputera z ECDL Start w ramach projektu DZIŚ WYKLUCZENIE- JUTRO ZATRUDNIENIE! współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe. -opisanej szczegółow w załączniku nr1 do niniejszego zapytania ofertowego.

Zapytanie ofertowe. -opisanej szczegółow w załączniku nr1 do niniejszego zapytania ofertowego. Bujalski Sp. z o.o. ul. Spółdzielcza 23 11-001 Dywity Dywity, dn. 29.07.2014 Zapytanie ofertowe Nr sprawy: SPB.042-23/2012 W związku z realizacją przez Firmę Bujalski Sp.z o.o. projektu szkoleniowego pt.

Bardziej szczegółowo

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY Zapytanie ofertowe na najem lokalu użytkowego na potrzeby przeprowadzenia diagnozy potrzeb szkoleniowych, indywidualnego poradnictwa zawodowego, indywidualnego wsparcia psychologicznego w ramach projektu

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe. Projekt jest realizowany w ramach umowy podpisanej z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Olsztynie.

Zapytanie ofertowe. Projekt jest realizowany w ramach umowy podpisanej z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Olsztynie. Bujalski Sp. z o.o. Ul. Spółdzielcza 23 11-001 Dywity Dywity, dn. 26.03.2014 Zapytanie ofertowe Nr sprawy: SPB.042-18/2012 W związku z realizacją przez Firmę Bujalski Sp.z o.o. projektu szkoleniowego pt.

Bardziej szczegółowo

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY Zapytanie ofertowe na realizację usługi szkoleniowej w ramach projektu Dziś szkolenie jutro zatrudnienie. Kompleksowy program wsparcia osób niepełnosprawnych pozostających bez zatrudnienia. współfinansowanego

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 2/POKL/7.4/117/14

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 2/POKL/7.4/117/14 Strona1 Rzeszów, dnia 26 maja 2014 r. ZAPYTANIE OFERTOWE nr 2/POKL/7.4/117/14 W związku z realizacją projektu Niepełnosprawny pełnowartościowym pracownikiem!, POKL.07.04.00-18-117/13, Wielkopolskie Stowarzyszenie

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE NR RZEMOB/ZK/01/2015/IJ

ZAPYTANIE OFERTOWE NR RZEMOB/ZK/01/2015/IJ Altkom Akademia S.A. ul. Chłodna 51 00-867 Warszawa Rzeszów, dn. 20.04.2015 r. ZAPYTANIE OFERTOWE NR RZEMOB/ZK/01/2015/IJ W związku z decyzją w zakresie przyznania dofinansowania projektowi szkoleniowemu

Bardziej szczegółowo

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY Zapytanie ofertowe na - wynajem sali wraz ze niezbędnym wyposażeniem i sprzętem multimedialnym, zapewnienie cateringu, na realizację usługi wykładów szkolenia zawodowego pt. Programy magazynowo-sprzedażowe

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE Numer postępowania: 14/ZO/DOT.SZKOLENIE/2013

ZAPYTANIE OFERTOWE Numer postępowania: 14/ZO/DOT.SZKOLENIE/2013 Kraków, 19.04.2013 Pieczątka Zamawiającego ZAPYTANIE OFERTOWE Numer postępowania: 14/ZO/DOT.SZKOLENIE/2013 1. Zapytanie ofertowe dotyczące wyboru wykonawców dostaw towarów i usług z zastosowaniem zasady

Bardziej szczegółowo

Projekt pn. Strażak OSP w Sulejówku wykwalifikowanym kierowcą współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt pn. Strażak OSP w Sulejówku wykwalifikowanym kierowcą współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Sulejówek, 19.04.2013 r. ZAPYTANIE OFERTOWE NR 3/POKL.09.01.05/2013 Przeprowadzenie szkolenia Kurs prawa jazdy kat. C+E w ramach projektu pn. Strażak OSP w Sulejówku wykwalifikowanym kierowcą I. Nazwa

Bardziej szczegółowo

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY Zapytanie ofertowe na zakup usługi szkoleniowej- przeprowadzenie szkoleń pt. Opiekun/ka osoby starszej, osoby niepełnosprawnej, dziecka w ramach projektu Z dojrzałością nam do twarzy! współfinansowanego

Bardziej szczegółowo

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY Zapytanie ofertowe na wynajem sali wraz ze niezbędnym wyposażeniem i sprzętem multimedialnym oraz zapewnienie cateringu w ramach projektu Z dojrzałością nam do twarzy! współfinansowanego ze środków Unii

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe. Projekt jest realizowany w ramach umowy nr: UDA-POKL.08.01.01-28-249/13-00 podpisanej z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Olsztynie.

Zapytanie ofertowe. Projekt jest realizowany w ramach umowy nr: UDA-POKL.08.01.01-28-249/13-00 podpisanej z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Olsztynie. Biuro Inwestycyjne Progres Anna Bielska Ul. Bolka i Lolka 20j/2 10-696 Olsztyn Olszyn, dn. 18.02.2015 Zapytanie ofertowe Nr sprawy: PA.042-1/15 W związku z realizacją przez Biuro Inwestycyjne Progres Anna

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 3/MTM/2014

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 3/MTM/2014 ZAPYTANIE OFERTOWE NR 3/MTM/2014 z dnia 25.02.2014 r. upublicznione dnia 25.02.2014 r. na stronie internetowej: www. oraz na tablicy ogłoszeń zamawiającego oraz w siedzibie Beneficjenta: Biuro projektu,

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. usługa Zakres czynności Liczba miesięcy w ramach szkolenia

ZAPYTANIE OFERTOWE. usługa Zakres czynności Liczba miesięcy w ramach szkolenia ZAPYTANIE OFERTOWE Łosice, dn.10.08.2012r. Łosickie Stowarzyszenie Rozwoju - EQUUS kieruje zapytanie ofertowe dotyczące zorganizowania i przeprowadzenia szkolenia dla 20 osób mającego na celu nabycie przez

Bardziej szczegółowo

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY Zapytanie ofertowe na zakup usługi szkoleniowej- przeprowadzenie szkolenia pt. Pracownik ochrony z licencją I stopnia w ramach projektu AZYMUT PRACA współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe w ramach procedury konkurencyjności

Zapytanie ofertowe w ramach procedury konkurencyjności Kałuszyn, dnia 24 października 2012 r. Zapytanie ofertowe w ramach procedury konkurencyjności Przedmiotem Zamówienia jest organizacja i przeprowadzenie na rzecz Zamawiającego usług szkoleniowych ramach

Bardziej szczegółowo

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY Zapytanie ofertowe na składanie ofert doradców zawodowych na realizację usługi związanej z indywidualnym doradztwem zawodowym i poradnictwem zawodowym dla 90 osób niepełnosprawnych w ramach projektu Dziś

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe. -opisanej szczegółow w załączniku nr1 do niniejszego zapytania ofertowego.

Zapytanie ofertowe. -opisanej szczegółow w załączniku nr1 do niniejszego zapytania ofertowego. Bujalski Sp. z o.o. Ul. Spółdzielcza 23 11-001 Dywity Dywity, dn. 01.07.2014 Zapytanie ofertowe Nr sprawy: SPB.042-22/2012 W związku z realizacją przez Firmę Bujalski Sp.z o.o. projektu szkoleniowego pt.

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia 27 października 2014 r. Zakup miejsca na kursie/szkoleniu z zakresu pełnienia funkcji samodzielnego księgowego

ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia 27 października 2014 r. Zakup miejsca na kursie/szkoleniu z zakresu pełnienia funkcji samodzielnego księgowego ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia 27 października 2014 r. Zakup miejsca na kursie/szkoleniu z zakresu pełnienia funkcji samodzielnego księgowego w ramach projektu pn.: Nowa ścieżka kariery program aktywizacji

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe nr 4/POKL/2014

Zapytanie ofertowe nr 4/POKL/2014 Ośrodek Pomocy Społecznej w Szczuczynie 19-230 Szczuczyn Szczuczyn, 09.07.2014r. Zapytanie ofertowe nr 4/POKL/2014 Postępowanie prowadzone z wyłączeniem przepisów Prawa zamówień publicznych (Dz. U. z 2010

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE Nr 9/2014/I

ZAPYTANIE OFERTOWE Nr 9/2014/I ZAPYTANIE OFERTOWE Nr 9/2014/I Gdańsk, 01.10.2014 r. W związku z realizacją projektu Informatyka i Logistyka Kierunkami Przyszłości - Program Rozwoju Wyższej Szkoły Bankowej, UDA-POKL.04.03.01-00-065/12,

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego ZAPYTANIE OFERTOWE

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego ZAPYTANIE OFERTOWE ZAPYTANIE OFERTOWE Łosice,21.06.2012r. Łosickie Stowarzyszenie Rozwoju - EQUUS kieruje zapytanie ofertowe dotyczące zorganizowania i przeprowadzenia dla 20 osób mającego na celu nabycie przez uczestników

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/2015 na obsługę prawną projektu Nowe szanse-nowe możliwości

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/2015 na obsługę prawną projektu Nowe szanse-nowe możliwości Staszów, dnia 17.03.2014 r. ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/2015 na obsługę prawną projektu Nowe szanse-nowe możliwości w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki: Priorytet VII. Promocja integracji społecznej

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 14/WzC/2013

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 14/WzC/2013 Białystok, 01.08.2013 ZAPYTANIE OFERTOWE nr 14/WzC/2013 Na wynajem sal na prowadzenie indywidualnych spotkań dla uczestników/czek IV grupy projektu Wyjść z Cienia współfinansowanego przez Unię Europejską

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 80500000-9 usługi szkoleniowe, 80530000-8 usługi szkolenia zawodowego

ZAPYTANIE OFERTOWE. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 80500000-9 usługi szkoleniowe, 80530000-8 usługi szkolenia zawodowego Sępólno Krajeńskie, 2 grudnia 2014 r. ZAPYTANIE OFERTOWE na organizację i przeprowadzenie szkolenia zawodowego dla uczestników/czek projektu Centrum Aktywności Rodziny III współfinansowanego ze środków

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia 24 czerwca 2013r. nr 5/2013/POKL

ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia 24 czerwca 2013r. nr 5/2013/POKL ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia 24 czerwca 2013r. nr 5/2013/POKL Zamawiający: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bojszowach, ul. Sierpowa 38, 43-220 Świerczyniec e-mail: gopsboj@op.pl Tel. 32 / 328 93 05, Fax.

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe nr 1/POKL/2014 Postępowanie prowadzone z wyłączeniem przepisów Prawa zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r.

Zapytanie ofertowe nr 1/POKL/2014 Postępowanie prowadzone z wyłączeniem przepisów Prawa zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Szczuczyn, 09.06.2014 r. Zapytanie ofertowe nr 1/POKL/2014 Postępowanie prowadzone z wyłączeniem przepisów Prawa zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) - art. 4 pkt. 8 ustawy

Bardziej szczegółowo

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT nr 1/01/14/BPO z dnia 22.01.2014 r.

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT nr 1/01/14/BPO z dnia 22.01.2014 r. ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT nr 1/01/14/BPO z dnia 22.01.2014 r. Stowarzyszenie Dobrej Nadziei w związku z realizacją projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu

Bardziej szczegółowo

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY Zapytanie ofertowe na zakup usługi szkoleniowej- przeprowadzenie szkolenia pt. Spawacz metodą MIG i MAG w ramach projektu Nowe kwalifikacyjne- lepsze perspektywy! współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

Bardziej szczegółowo

Usługa realizowana będzie w terminie kwieciń 2013 październik 2013, dlatego:

Usługa realizowana będzie w terminie kwieciń 2013 październik 2013, dlatego: Lublin, dnia 5 marca 2013 r. miejscowość, data Zamawiający: Lubelski Park Naukowo-Technologiczny S.A. Siedziba: 20-262 Lublin, ul. Dobrzańskiego 3 NIP: 7122914578 REGON:0 60005172 KRS: 0000228715 e-mail:

Bardziej szczegółowo

Projekt Nowy zawód pewna przyszłość współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Projekt Nowy zawód pewna przyszłość współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. ZAPYTANIE OFERTOWE Kraków, dn. 05.03.2012r. W związku z realizacją projektu Nowy zawód pewna przyszłość w ramach: Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VI: Rynek pracy otwarty dla wszystkich,

Bardziej szczegółowo

Nr postepowania: POKL/IP/01/2015 Gdańsk, 08.01.2015 r. ZAPYTANIE OFERTOWE dotyczące:

Nr postepowania: POKL/IP/01/2015 Gdańsk, 08.01.2015 r. ZAPYTANIE OFERTOWE dotyczące: Nr postepowania: POKL/IP/01/2015 Gdańsk, 08.01.2015 r. ZAPYTANIE OFERTOWE dotyczące: Opracowania autorskiego programu kształcenia w zakresie planowania strategicznego dla zwiększenia innowacyjności w 2

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego ZAPYTANIE OFERTOWE

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego ZAPYTANIE OFERTOWE Zamawiający: Grudziądzkie Centrum Caritas im. Błogosławionej Juty ul. Klasztorna 6 86-300 Grudziądz tel. (056) 642 94 44 www.grudziadz.caritas.pl Grudziądz, 03.10.2014 r. ZAPYTANIE OFERTOWE Grudziądzkie

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 4/9.2/2014 prowadzone w trybie zasady konkurencyjności z dnia 14.03.2014 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 4/9.2/2014 prowadzone w trybie zasady konkurencyjności z dnia 14.03.2014 r. ZAPYTANIE OFERTOWE nr 4/9.2/2014 prowadzone w trybie zasady konkurencyjności z dnia 14.03.2014 r. I. Narodowe Forum Doradztwa Kariery zaprasza do złożenia oferty cenowej dotyczącej przeprowadzenia szkolenia

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 02/2014/TOPEKO/WK

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 02/2014/TOPEKO/WK Topas Sp. z o.o. ul. Domaniewska 47/10 02-672 Warszawa Warszawa, dnia 13.02.2014 r. ZAPYTANIE OFERTOWE NR 02/2014/TOPEKO/WK W związku z decyzją o przyznaniu projektowi szkoleniowo-doradczemu pt. Ekozarządzanie

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. Zamawiający: Wyższa Szkoła Technologii Informatycznych w Warszawie ul. Pawia 55, 01-030 Warszawa

ZAPYTANIE OFERTOWE. Zamawiający: Wyższa Szkoła Technologii Informatycznych w Warszawie ul. Pawia 55, 01-030 Warszawa Warszawa, dnia 1 marca 2012 r. ZAPYTANIE OFERTOWE Przedmiot: Świadczenie usług transportowych związanych z dowozem i odwozem Uczestników/czek niepełnosprawnych zamieszkałych na terenie województwa mazowieckiego

Bardziej szczegółowo

branżowa, specjalna odzież robocza i dodatki).

branżowa, specjalna odzież robocza i dodatki). ZAPYTANIE OFERTOWE nr 12/2013 z dn. 20.05.2013 r. na odzież roboczą wraz z obuwiem roboczym i środkami ochrony indywidualnej dla kursu pracz/ka oraz personel sprzątający W związku z realizacją projektu

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. Usługa pośrednictwa pracy realizowana będzie na terenie województwa mazowieckiego.

ZAPYTANIE OFERTOWE. Usługa pośrednictwa pracy realizowana będzie na terenie województwa mazowieckiego. Zamawiający: SYNTEA Spółka Akcyjna 20-704 Lublin, ul. Wojciechowska 9a, NIP 712-31-22-247, KRS 0000308412, www.syntea.pl, e-mail: biuro@syntea.pl Lublin, 15.12. 2014 r. ZAPYTANIE OFERTOWE W związku z realizacją

Bardziej szczegółowo

PRZEDSZKOLE TOTU W GMINIE ZEBRZYDOWICE Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

PRZEDSZKOLE TOTU W GMINIE ZEBRZYDOWICE Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego ZAPYTANIE OFERTOWE LOGOPEDA/Z/2014 Cieszyn, 8 kwietnia 2014 r. W związku z realizacją projektu Przeszkole TOTU w Gminie Zebrzydowice" UDA- POKL.09.01.01-24-046/13-00 w ramach Programu Operacyjnego Kapitał

Bardziej szczegółowo

1. Zamawiający: Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Białołęka m.st. Warszawy. ul. Antalla 4. 03-126 Warszawa. tel.: 614 70 00. www.opsbialoleka.waw.

1. Zamawiający: Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Białołęka m.st. Warszawy. ul. Antalla 4. 03-126 Warszawa. tel.: 614 70 00. www.opsbialoleka.waw. Zaproszenie do składania ofert w ramach projektu Reintegracja społeczna i zawodowa osób zagrożonych wykluczeniem społecznym Poddziałanie 7.1.1 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 na wykonania

Bardziej szczegółowo

Projekt Platforma języków obcych jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego ZAPYTANIE OFERTOWE

Projekt Platforma języków obcych jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego ZAPYTANIE OFERTOWE MASTERS Centrum Szkolenia Biznesu A&A Polańska sp. j. ul. Strażacka 8/90 20-012 Lublin ZAPYTANIE OFERTOWE Lublin, dn. 24.06.2014r. MASTERS Centrum Szkolenia Biznesu A&A Polańska sp. j. w związku z realizacją

Bardziej szczegółowo

Projekt pn. Wiedza kluczem do sukcesu współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego FORMULARZ OFERTY

Projekt pn. Wiedza kluczem do sukcesu współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego FORMULARZ OFERTY Załącznik nr 2 do Regulaminu udzielania zamówień publicznych o wartości szacunkowej nieprzekraczającej kwoty 30 000 euro Przyrów, dnia 23.09.2014 FORMULARZ OFERTY Na wykonanie przeprowadzenie zajęć z robotyki

Bardziej szczegółowo

Wielkopolska Izba Rzemieślnicza w Poznaniu

Wielkopolska Izba Rzemieślnicza w Poznaniu Wielkopolska Izba Rzemieślnicza w Poznaniu 61-874 Poznań, al. Niepodległości 2, http://www.irpoznan.com.pl tel. 61 859-35-35, fax. 61 852-13-16, e-mail: irpoznan@irpoznan.com.pl NIP 777-00-04-888, REGON

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE 1/POKL/WRO/2014

ZAPYTANIE OFERTOWE 1/POKL/WRO/2014 Wrocław, 23.01.2014 r. ZAPYTANIE OFERTOWE 1/POKL/WRO/2014 (dotyczy usługi związanej z przeprowadzeniem zajęć praktycznych z jazdy w warunkach specjalnych w ramach kursu Kwalifikacji Wstępnej Przyspieszonej

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Zbójna, dnia 16.06.2014 r. Zapytanie ofertowe w projekcie,,wygrajmy z bezradnością na przeprowadzenie kursu. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zbójnej ogłasza nabór na przeprowadzenie kursu, który będzie

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 80500000-9 usługi szkoleniowe, 80530000-8 usługi szkolenia zawodowego

ZAPYTANIE OFERTOWE. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 80500000-9 usługi szkoleniowe, 80530000-8 usługi szkolenia zawodowego Sępólno Krajeńskie, 13 października 2014 r. ZAPYTANIE OFERTOWE na organizację i przeprowadzenie szkolenia zawodowego dla uczestniczek projektu Akademia Umiejętności III współfinansowanego ze środków Europejskiego

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 10/9.2/2013 prowadzone w trybie zasady konkurencyjności z dnia r.

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 10/9.2/2013 prowadzone w trybie zasady konkurencyjności z dnia r. ZAPYTANIE OFERTOWE nr 10/9.2/2013 prowadzone w trybie zasady konkurencyjności z dnia 22.03.2013r. I. Narodowe Forum Doradztwa Kariery zaprasza do złożenia oferty cenowej dotyczącej przeprowadzenie kursu

Bardziej szczegółowo

O G Ł O S Z E N I E I. ZAMAWIAJĄCY : Fundacja LIDER WAŁECKI. reprezentowana przez p. Janusza Bartczak oraz p. Joannę Rychlik - Łukasiewicz

O G Ł O S Z E N I E I. ZAMAWIAJĄCY : Fundacja LIDER WAŁECKI. reprezentowana przez p. Janusza Bartczak oraz p. Joannę Rychlik - Łukasiewicz Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Wałcz, dnia 01.09.2014r. O G Ł O S Z E N I E I. ZAMAWIAJĄCY : Fundacja LIDER WAŁECKI reprezentowana przez p. Janusza

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE POSTĘPOWANIE NR 02/RMW/2016

ZAPYTANIE OFERTOWE POSTĘPOWANIE NR 02/RMW/2016 Szczecin, dnia 03.11.2016 r. ZAPYTANIE OFERTOWE POSTĘPOWANIE NR 02/RMW/2016 1. ZAMAWIAJĄCY TOWARZYSTWO WSPIERANIA INICJATYW KULTURALNO SPOŁECZNYCH TWIKS ul. Władysława Jagiełły 7/2 70-260 Szczecin NIP:

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE Nr 6/2015/I

ZAPYTANIE OFERTOWE Nr 6/2015/I ZAPYTANIE OFERTOWE Nr 6/2015/I Gdańsk, 30.07.2015 r. W związku z realizacją projektu Informatyka i Logistyka Kierunkami Przyszłości - Program Rozwoju Wyższej Szkoły Bankowej, UDA-POKL.04.03.01-00-065/12,

Bardziej szczegółowo

Grupa Doradcza Projekt Sp. z o.o. ul. Sokołowskiego 6 31-436 Kraków Numer postępowania: 8/ZO/KK/KA/2014 ZAPYTANIE OFERTOWE

Grupa Doradcza Projekt Sp. z o.o. ul. Sokołowskiego 6 31-436 Kraków Numer postępowania: 8/ZO/KK/KA/2014 ZAPYTANIE OFERTOWE Grupa Doradcza Projekt Sp. z o.o. ul. Sokołowskiego 6 31-436 Kraków Numer postępowania: 8/ZO/KK/KA/2014 ZAPYTANIE OFERTOWE 1. Zapytanie ofertowe dotyczące wyboru wykonawców dostaw towarów i usług z zastosowaniem

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE nr POKL-184/11 11/2014

ZAPYTANIE OFERTOWE nr POKL-184/11 11/2014 ZAPYTANIE OFERTOWE nr POKL-184/11 11/2014 W związku z realizacją na Wydziale Mechanicznym Uniwersytetu Technologiczno-Humanistycznego im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu projektu pt. POKL.04.01.02-00-184/11

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ W RAMACH EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO Człowiek najlepsza inwestycja. Zapytanie ofertowe

PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ W RAMACH EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO Człowiek najlepsza inwestycja. Zapytanie ofertowe Zamawiający: ul. Grudzieniec 64, 60-601 Poznań NIP: 7811746323 REGON: 634560679 tel: (61) 853 36 97, fax: (61) 850 11 44 e-mail: oferty@fundacjarozwoju.org.pl Poznań, 21 października 2014 roku Wykonawca:

Bardziej szczegółowo

Projekt Fundamenty efektywności współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego ZAPYTANIE OFERTOWE

Projekt Fundamenty efektywności współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego ZAPYTANIE OFERTOWE Zamawiający NIP 5213554877 REGON 142211994 ZAPYTANIE OFERTOWE 1. Założenia Zgodnie z Zasadą konkurencyjności w rozumieniu Wytycznych Ministra Rozwoju Regionalnego w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach

Bardziej szczegółowo

III. OPIS PRZEDMIOTU ORAZ ZAKRES I TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA

III. OPIS PRZEDMIOTU ORAZ ZAKRES I TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA ZAPYTA NIE O F ERTO W E NR 2/ O WES / T/ 2 01 5 W RAMACH ZASADY KONK URENC YJNO Ś CI NA ORGANIZACJĘ 2-DNIOWEGO SZKOLENIA W RAMACH PROJEKTU PT.: OŚRODEK WSPIERANIA EKONOMII SPOŁECZNEJ W SUBREGIONIE SIEDLECKIM

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia 20 maja 2014 roku. Zapytanie ofertowe zostanie zamieszczone na stronie http://www.przedszkole-awp.pl/

ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia 20 maja 2014 roku. Zapytanie ofertowe zostanie zamieszczone na stronie http://www.przedszkole-awp.pl/ Nr zamówienia: AWP/Z-01-20/05/2014 ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia 20 maja 2014 roku SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY Stowarzyszenie Oświatowo Edukacyjne Przyjaciele Nauki na Warmii LOG WARM 10-271 Olsztyn ul. Jagiellońska

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Człowiek najlepsza inwestycja

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Człowiek najlepsza inwestycja Człowiek najlepsza inwestycja Zamawiający: Poznań, dnia 25 stycznia 2013 r. Zdzisław Lara prowadzący działalność gospodarczą pod firmą EUROCONSULT Biuro Handlowe Os. Rusa 134/18 61-245 Poznań Tel./fax

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. Projekt wspó finansowany przez Uni Europejsk w ramach Europejskiego Funduszu Spo ecznego. Lublin, 19.02.2015r.

ZAPYTANIE OFERTOWE. Projekt wspó finansowany przez Uni Europejsk w ramach Europejskiego Funduszu Spo ecznego. Lublin, 19.02.2015r. Lublin, 19.02.2015r. 1. Zamawiający: Creator Sp. z o. o. ul. Kołłątaja 5/3b, 20-006 Lublin Biuro Projektu ul. Kołłątaja 3/13, 20-006 Lublin tel./fax 81 533 17 40 e-mail: e.brzyska@creator-polska.eu ZAPYTANIE

Bardziej szczegółowo

Stowarzyszenie JESTEM 20-470 Lublin, ul. Nałkowskich 107/3U. ZAPYTANIE OFERTOWE nr POKL/09.04/14

Stowarzyszenie JESTEM 20-470 Lublin, ul. Nałkowskich 107/3U. ZAPYTANIE OFERTOWE nr POKL/09.04/14 Strona 1 Lublin, dnia 25.05.2012 r. ZAPYTANIE OFERTOWE nr POKL/09.04/14 na wykonanie usługi szkoleniowej dla uczestników projektu Rozwój kompetencji nauczycieli Szkół podstawowych w Gminie Międzyrzec Podlaski

Bardziej szczegółowo

1. Zamawiający: Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Białołęka m.st. Warszawy, 03-126 Warszawa, ul. Antalla 4. 03-126 Warszawa. tel.

1. Zamawiający: Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Białołęka m.st. Warszawy, 03-126 Warszawa, ul. Antalla 4. 03-126 Warszawa. tel. Zaproszenie do składania ofert w ramach projektu Reintegracja społeczna i zawodowa osób zagrożonych wykluczeniem społecznym Poddziałanie 7.1.1 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 na wykonania

Bardziej szczegółowo

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT Człowiek najlepsza inwestycja Zamawiający: Poznań, dnia 01 lutego 2013 r. Zdzisław Lara prowadzący działalność gospodarczą pod firmą EUROCONSULT Biuro Handlowe Os. Rusa 134/18 61-245 Poznań Tel./fax 061/

Bardziej szczegółowo

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY Zapytanie ofertowe na usługę pośrednictwa pracy w ramach projektu Z niepełnosprawnością na rynku pracy współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, CPV 79611000-0

Bardziej szczegółowo

Projekt Zaksięguj swoją przyszłość współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. ZAPYTANIE OFERTOWE

Projekt Zaksięguj swoją przyszłość współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. ZAPYTANIE OFERTOWE Kraków, dn. 12.08.2013 r. ZAPYTANIE OFERTOWE W związku z realizacją projektu Zaksięguj swoją przyszłość w ramach: Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VIII: Regionalne kadry gospodarki, Działanie

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 06/2013/K50

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 06/2013/K50 ZAPYTANIE OFERTOWE NR 06/2013/K50 DOTYCZY: usługi szkolenia zawodowego (CPV 80530000 8) w ramach projektu, nr umowy z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Katowicach nr UDA POKL.06.01.01 24 011/12 00, realizowanego

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe nr 1/WSB/KOMPETENCJE/2015

Zapytanie ofertowe nr 1/WSB/KOMPETENCJE/2015 Toruń, dnia 17 lutego 2015 r. Wyższa Szkoła Bankowa w Toruniu ul. Młodzieżowa 31a 87-100 Toruń www.wsb.pl/torun Zapytanie ofertowe nr 1/WSB/KOMPETENCJE/2015 1. Zamawiający: Wyższa Szkoła Bankowa w Toruniu

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE 2/POKL/WRO/2013

ZAPYTANIE OFERTOWE 2/POKL/WRO/2013 Wrocław, 19.12.2013 r. ZAPYTANIE OFERTOWE 2/POKL/WRO/2013 (dotyczy usługa związana z przeprowadzeniem szkoleń z zakresu Kwalifikacji Wstępnej Przyspieszonej na Przewóz Rzeczy (KWP C) oraz Kwalifikacji

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. The Challenge Group A.J. Molscy Sp.J., ul. Długa 44/50, 00 241 Warszawa

ZAPYTANIE OFERTOWE. The Challenge Group A.J. Molscy Sp.J., ul. Długa 44/50, 00 241 Warszawa Warszawa, dnia 20 czerwca 2013 r. I. ZAMAWIAJĄCY ZAPYTANIE OFERTOWE The Challenge Group A.J. Molscy Sp.J., ul. Długa 44/50, 00 241 Warszawa II. INFORMACJE OGÓLNE W związku z realizacją przez The Challenge

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe nr 12/2013/WND-POKL.09.02.00-32-044/12

Zapytanie ofertowe nr 12/2013/WND-POKL.09.02.00-32-044/12 Szczecin, dnia 14 marca 2013 roku Zapytanie ofertowe nr 12/2013/WND-POKL.09.02.00-32-044/12 Szanowni Państwo, w związku z realizacją Projektu pt. Mam zawód i kwalifikacje mam pracę w Centrum Edukacji Ogrodniczej

Bardziej szczegółowo

Człowiek najlepsza inwestycja Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Człowiek najlepsza inwestycja Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Łódź, 16.07.2014 r. ZAPYTANIE OFERTOWE 2/POKL/KIEL/A2/2014 (dotyczy usługi związanej z przeprowadzeniem zajęć praktycznych w ramach kursów na prawo jazdy kat. C, CE, D dla Auto Szkoły WOTA w ramach projektu

Bardziej szczegółowo

SYNTEA Spółka Akcyjna

SYNTEA Spółka Akcyjna Zamawiający: SYNTEA Spółka Akcyjna 20-704 Lublin, ul. Wojciechowska 9a, NIP 712-31-22-247, KRS 0000308412, www.syntea.pl, e-mail: biuro@syntea.pl Lublin, 18.08 2014 r. Do:.... ZAPYTANIE OFERTOWE W związku

Bardziej szczegółowo

Profesjonalne Szkolenia Informatyczne

Profesjonalne Szkolenia Informatyczne Znak: 565/2014 Kielce, dn. 21. 08.2014 r. ZAPYTANIE OFERTOWE na przeprowadzenie szkolenia komputerowego w ramach realizacji projektu e-obywatel rozwój kompetencji ICT w regionie świętokrzyskim, współfinansowanego

Bardziej szczegółowo